INSTITUT ZA PREVENTIVU
zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj d.o.o.
Novi Sad, Kraljevića Marka 11; tel. 021-420-571, 420-572, 420-573
EKSPLOZIONA ZAŠTITA U
ZONAMA 2 i 22
Primena mogućnosti koje daju
A T E X 100a i 137
(Brčko: septembar 2014)
Dr. Julije Cinkler dipl.el.inž.
Da do ovog ne dodje!
NOVI EVROPSKI POREDAK U
PROTIVEKSPLOZIONOJ ZAŠTITI
Zahtevi
postavljeni prema
PROIZVODJAČU
Zahtevi
postavljeni prema
KORISNIKU
OBAVEZNI PREMA
NACIONALNI PROPISI
Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima
za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Sl.gl. RS 1/13)
Uredba o preventivnim merama za
bezbedan i zdrav rad usled rizika od
eksplozivnih atmosfera (Sl.gl.RS101/12)
Osnovni principi
protiveksplozione zaštite
1. Sprečavanje da do stvaranja
eksplozionih smesa dodje
2. Onemogućavanje palenja
eksplozionih smesa
3. Obezbedjenje da se u slučaju
palenja eksplozivne smese šteta
svede na minimum
Koncentracija vazduha
Smesa
siromašna
Područje palenja
Smesa
prebogata
Preskakanje
plamena
Nema palenja
Nema
eksplozije
LEL granice eksplozivnosti
SS
Koncentracija zapaljivog
materijala u vazduhu
UEL
Prisustvo (postojanje) eksplozivnih
smesa u zonama opasnosti
Zona 0 odnosno za uzvitlane prašine 20
• Trajno, često odn. preko 1.000 časova godišnje
Zona 1 odnosno za uzvitlane prašine 21
-Ukupno više od 10 a manje od 1.000 časova godišnje
i u redovnom radu
Zona 2 odnosno za (nataložene) prašine 22
- Kratkotrajno prisustvo odn. uzvitlavanje prašina do
ukupno 10 časova godišnje
samo u slučaju kvara ili smetnji
Ilustracija zona opasnosti –
prema definiciji
• Zona 1
istakanje goriva,
rastvarača ili sl.
redovan rad
• Zona 2
kvar na zaptivci
vanredno stanje
Zone opasnosti na benzinskoj
stanici
Zona 0
Zona 1
Zona 2
Zone opasnosti u rafineriji
Skladište utečnjenih gasova
prirodna ili prisilna ventilacija
“dobra inženjerska praksa”
Benzinska pumpa
“dobra inženjerska praksa”
Zaptivenost kutije sa brojačem IP 33
DEFINICIJA ZONE 2 i 22
Zona 2 odnosno za (nataložene) prašine 22
- Kratkotrajno prisustvo eksplozivna atmosfere odn.
uzvitlavanje nataložene prašine do
- ukupno do najviše 10 časova godišnje
samo u slučaju kvara ili smetnji
- Vrlo mali deo fonda časova godine (8760) i to samo u
slučaju kvara ili vanrednog stanja u proizvodnji.
- Ideja da se za to kratko vreme isključi oprema iz pogona.
- Potrebna pouzdana detekcija prisustnosti eksplozivnih
smesa u zonama 2 odn. 22.
Detekcija eksplozivne atmosfere
• Za korišćenje opreme za zone sigurnosti ili zonu 2
važno je znati kada se eksplozivna smesa javlja.
- kotlarnice dok rade = zona sigurnosti
- cevne instalacije zavarene i/ili dobro održavane
= zona sigurnosti
• Detektori; danas se koriste elektronski.
Podešeni na 10 (20) do 40 % LEL (DGE)
Mogu biti programirani na alarmiranje, zatvaranje
dotoka goriva, otvaranje ventilacionih otvora,
uključenje ili pojačavanje ventilacije i sl. sve do
isključenja opreme sa napona.
Tipično funkcionisanje
detektora za gasove
LEL
LEL
LEL
LEL
Oprema za rad isključivo u
zonama 2 i 22 (odn. 12)
SRPS IEC 60079-15 (en)
• Ex nA - nevarničeća oprema
• Ex nC - konstrukciono rešeno
sprečavanje palenja smesa
• Ex nL - ograničavanje energije
u kolima
• Ex nR – ograničeno disanje
• Ex nZ – nadpritisak pod blažim
uslovima
Oprema za rad isključivo u
zonama 2 i 22 (odn. 12)
• Oprema sa ograničenim disanjem
- EEx nR
prema EN 50 021
- Ex nR
prema IEC 60079-15
Sprečava ulazak eksplozivnih smesa u kućišta pomoću
dobro održavanih zaptivki
Koristi se uz detekciju gasa i alarmnih uredjaja za
signalizaciju pojave eksplozivnih smesa.
Omogućuje pogon za unapred odredjeno vreme i nakon
pojave smesa što daje vreme za eventualnu popravku ili
bezbedno zaustavljanje procesa proizvodnje.
Directiva 94/9/EC - Grupe uredjaja
 Grupu I sačinjavaju oni uredjaji koji su namenjeni za korišćenje
u podzemnim rudnicima i nadzemnim instalacijama na rudnicima
ugroženi od buktavih atmosfera i zapaljivih prašina
 Grupu II sačinjavaju oni uredjaji koji su namenjeni za
korišćenje u sredinama ugroženim smesama gasova različitim
od rudnika,
 Grupu III čine uredjaji koji su namenjeni za rad u sredinama
ugroženim od zapaljivih prašina osim u rudnicima
Grupe su nakon toga podeljene u kategorije
ATEX 94/9/CE (100a) direktiva
(nova) klasifikacija opreme
Grupa I
Rudarstvo
Kategorija M1
Kategorija M2
Radi u uslovima opasne
atmosfere u rudnicima (I M1)
Nadzemna
industrija
Isključuje se kod pojave opasne
atmosfere u rudnicima (I M2)
Grupa II i III
Kategorija 1
Kategorija 2
Kategorija 3
Zona 20 (III 1 D)
Zona 21 (III 2 D)
Zona 22 (III 3 D)
GAS
PRAŠINA
Sertifikacija od strane nezavisne institucije
(notificiranog tela)
Sertifikacija od strane
samog proizvodjača
Protiveksploziona zaštita neelektričnih izvora palenja
 EN 13463 - 1: 2000 Ne-električna oprema za eksplozivne
atmosfere Deo 1 : Osnovna metodologija i zahtevi
 Predlozi za pojedinačne koncepte protiveksplozione zaštite
ne-električnih uredjaja donela je radna grupa CEN TC/305
 Ovi koncepti uključuju:
kućišta sa ograničenim protokom
nepropaljivost
svojstvenu sigurnost
konstrukcionu sigurnost (novo)
kontrolisanje izvora palenja
nadpritisak
punjenje tečnošću
fr
d
g
c
b
p
k
Pregled vrsta zaštite električne opreme i njihove
primene u zonama opasnosti
Tip i način
zaštite
Sprečavanje
palenja
Ograničavanje
energije
palenja u
opremi
Sprečavanje
kontakta
izmedju
eksplozivne
atmosfere i
izvora palenja
Sprečavanje
širenja vatre iz
uredjaja
Specijalna
Oznaka
zaštite
Ex e
Ex nA
Ex ia
Ex ib
Ex ic
Ex nL
Ex p
Ex px
Ex py
Ex pz
Ex m
Ex ma
Ex mb
Ex o
Ex nR
Ex d
Ex q
Ex nC
Ex s
Opis vrste zaštite
Povećana bezbednost
Zaštita tipa "n" (nevarničeća)
Svojstvena bezbednost "ia"
Svojstvena bezbednost "ib"
Svojstvena bezbednost "ic"
Zaštita tipa n (ogr. energija)
Nadpritisak/ventilacija
Nadpritisak/ventilacija "px"
Nadpritisak/ventilacija "py"
Nadpritisak/ventilacija "pz"
Zalivanje u čvrste mase
Zalivanje u čvrste mase
Zalivanje u čvrste mase
Uranjanje u tečnost
Zaštita tipa "n" (ogr. disanje)
Nepropaljivo kućište
Punjenje rastresitom masom
Zaštita tipa "n" (konstrukcija)
Specijalna zaštita -standardi
Međunarodni
standard
IEC60079-7
IEC60079-15
IEC60079-11
IEC60079-11
IEC60079-11
IEC60079-15
IEC60079-2
IEC60079-2
IEC60079-2
IEC60079-2
IEC60079-18
IEC60079-18
IEC60079-18
IEC60079-6
IEC60079-15
IEC60079-1
IEC60079-5
IEC60079-15
IEC60079-0
Oprema
za zone
1, 2
2
0, 1, 2
1, 2
2
2
1, 2
1, 2
1, 2
2
1, 2
0, 1, 2
1, 2
1, 2
2
1, 2
1, 2
2
0, 1, 2
Sve navedene vrste protiveksplozione zaštite mogu se primenjivati u zoni 2.
Označavanje opreme koja radi u
zonama ugroženim od eksplozivnih
smesa
• Prema odredbama ATEX-a sertifikaciji podleže i kao
takva se označava sva oprema koja je namenjena za
rad u zonama ugroženim od eksplozivnih smesa
• Neelektrična oprema nosi oznake lokacije za koju je
namenjena i stepena protiv eksplozione zaštite - EPL
(oznaku kategorije opreme)
• Električna oprema pored ovih oznaka nosi i oznaku za
grupu gasova, temperaturne klase te dodatne oznake
zaptivenosti, temperaturu radnog ambijenta i sl.
II 1 G
0999
G : Gas, pare, maglice
D : Prašine
 Tip eksplozione zaštite sredine
u atmosferi
(Grupa II)
 Kategorija uredjaja
 Grupa opreme
M1 : u radu
M2 : isključen
1 : Zone 0, 20
2 : Zone 1, 21
3 : Zone 2, 22
I : Rudarstvo
II : ostalo - gasovi
III: ostalo -prašine
 Simbol eksplozivne sredine
 Oznaka notifikovanog tela odgovornog za nadzor
 Znak CE
Primeri dodatnog označavanja
električne opreme u
protiveksplozionoj zaštiti
• Oznake električne opreme prema JUS N.S8.xxx odn.
IEC 79 i SRPS IEC 60079
Ex d II B T3
• Oznaka električne opreme prema CENELEC (EN)
EEx d II B T3
• Oznaka opreme prema novim Američkim normama
(NEC 505)
• AEx d II B T3
Oznake na električnim
uredjajima prema IEC-u
Stare oznake
Nove oznake
Alternativne oznake
Uredjaji za rad u zonama 2 i 22 su označeni sa Gc (Zona 2) odn. Dc (Zona 22)
U slučaju korišćenja oznake sa III za prašinu, oznaka “c” (stepen zaštite) dolazi
posle vrste primenjene protiveksplozione zaštite (primer “Ex tc III...”
Označavanje Ex zaštite prema
ATEX-u na neelektričnoj opremi
Primer obeležavanja neelektrične opreme prema kategorijama
Tipski sertifikat napr. IBExU 04 ATEX 1184 X nosi sledeće oznake:
Oznaka Evropske zajednice
Identifikacioni broj sertifikacionog tela
(IBExU=0637)
Oznaka Eksplozione zaštite
(i) = unutrašnja
(o) = spoljna
Radna stredina/
korišćenje
Grupa opreme
I = Rudarstvo – podzemna eksploatacija
II = ostala mesta: gasovi, pare, maglice
III = ostala mesta: prašine
Kategorija
opreme
M1 i 1 = vrlo visoki nivo bezbednosti
M2 i 2 = visok nivo bezbednosti
3 =normalni nivo bezbednosti
Eksplozivna
atmosfera
G = gasovi, isparenja, maglice
D = prašine
Vrsta protiveksplozione zaštite
Exploziona grupa
c = konstrukciona bezbednost
(fr, d, g, c, b, p, k)
I, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturna klasa T1, T2, T3, T4, T5, T6 ili Txxx oC
Sertifikovanje uredjaja za rad u
zonama 2 i 22 (stepena zaštite “c”)
- Sertifikovanje uredjaja za rad u zonama
2 i 22 kako tipsko tako i pojedinačno vrši
proizvodjač na osnovu sistema kvaliteta.
• Oprema u zonama 2 i 22 se po pravilu kod
pojave eksplozivnih smesa isključuje pa
sertifikat treba da potvrdi samo da je
ona bezbedna u redovnom radu, što je
zadatak proizvodjača.
Hvala na pažnji!
Download

EKSPLOZIONA ZAŠTITA U ZONAMA 2 i 22 Primena mogućnosti