MONITORING PARCIJALNIH PRAŽNJENJA
PRAŽNJENJA
NA TURBOGENERATORIMA
PARTIAL DISCHARGE MONITORING OF
TURBOGENERATORS
(u termoelektrani TENT A)
D.Kovačević, N.Kartalović,
M.Savićević, Lj.Mihailović
Merenje parcijalnih pražnjenja (PP)
¾Hemijsko merenje produkata (ozon, gasovi u ulju...)
j
¾Akustička merenja
¾Električna merenja
1.
2
2.
3.
4.
Radio talasna merenja (snaga pražnjenja)
Analogna merenja impulsa (naelektrisanje)
Digitalna merenja (naelektrisanje)
Spektralna analiza signala
‰ Of lajn merenja
‰ On lajn merenja
‰ Monitoring
Dijagnostika defekata i stanja
Defekti izolacionog sistema
A. Ivični problemi izolacije.
B. delaminacija
j izolacije
j p
pri p
provodniku
C. unutrašnja delaminacija izlacije
D. defekti tipa „drvo“ među slojevima
j j izolacije
j od slota
E. odvajanje
F. šupljina u izolaciji
G. Jako polje između pp i pv sloja
g
j (pp) p
poluprovodnog
p
g sloja
j
H. fragmentacija
J. Jako polje između pv sloja i mase
I. Jako polje između fragmenata pp sloja
K. unutrašnje
j strane p
prevoja
j
L. Jako polje na kraju pv (profilisanje potencijala) sloja
M. Površinska odvođenja na distancerima
N. diskontinuitet na tehnološkim kanalima
Efekat p
promene taemperature
p
Efekat p
promene opterećenja
p
j
Mehanizmi degradacije
g
j izolacije
j
Alarma funkcija monitoringa PP
Podešavanje alarma
Lista alarmnih događaja
Smetnje
j višestruko nadmašiju
j koristan signal
g
B smetnji
Bez
t ji
TEHNIČKO REŠENJE
uređaja
đ j za monitoring
it i PP
Sprežna jedinica
Sprežna jedinica p
j
a) sprežni kondenzator i niskonaponska impedansa; b) b) električna šema niskonaponske impedanse sa izolovanim BNC izlazom
Oprema za parcijalna pražnjenja
Koncepcija lokalne mreže u elektrani (eternet)
ruter PD1
server PD1
Ethernet Switch PD1
IPS
opticka veza
PD merenje
PD merenje
ASA firewall - Internet
segment
PD merenje
Internet
generator 1
generator 2
generator n
ASA firewall - Internet
segment
SCADA
SCADA
Protocol Switch
SCADA
opticka veza
Ethernet Switch SC1
IPS
Primarni ruter - Institut
server SD1
Koncepcija potpune mreže za sistem monitoringa PP
ZAHVALNICA
Ovaj rad je nastao uz podršku Ministarstva nauke
Vlade republike Srbije, u okviru Programa „Program
istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period
2008-2010“, oblast „Energetske
2008-2010
Energetske tehnologije i
rudarstvo“, u okviru koga finansira Projekat:
„Unapređenje
U
đ j dijagnostike
dij
tik stanja
t j izolacionog
i l i
sistema
i t
turbo generatora razvojem off-line i on–line merenja
parcijalnih pražnjenja“ ,
evidencijski broj 17030.
Download

partial discharge monitoring of turbogenerators