Fakultet političkih nauka Beograd
postdiplomske akademske studije KOMUNIKOLOGIJE
Internet i nove medijske tehnologije
E-GO VE RNMENT
TRGOVINSKO PRAVOSUĐE
SRBIJE NA INTERNETU
TANJA TATOMIROVIĆ
JUN 2008.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
E-government
Peter Jakobsson (“Centus” ,Švedska):
„Servis, dostupnost, efikasnost,
to su ključne reči
e-administracije!”
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
E-government
• Kao najznačajniji pokretači razvoja e-uprave u Srbiji su
se pokazale opštine, pravosudni i pojedini organi
državne uprave.
• Boreći se sa svakodnevnim problemima u vidu
preopterećenja zaposlenih, velikog broja predmeta i
nikad dovoljnih resursa za nesmetano odvijanje radnih
procesa, oni su rešenje potražili upravo u konceptu
elektronske administracije - uvođenju informacionokomunikacionih tehnologija u sistem svog rada. Time su
obezbedili veću efikasnost u radu, merljivu produktivnost
zaposlenih uz povećanje nivoa zadovoljstva korisnika
njihovih usluga.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
E-government
Ciljevi:
• manje kontakata sa individualnim osobama
• redukcija papirologije
• ubrzanje javne administracije
• tačni i ažurni podaci u svim odeljenjima javne uprave
• brži, efikasniji i građanima transparentniji postupci
• sprečavanje zloupotrebe (ličnih) podatka
• jeftinije administrativne procedure i postupci
• sigurni i stabilni sistemi, tehnologija i javno dostupni servisi
• znatna ušteda novca i vremena građana
• zadovoljni korisnici (građani, zaposleni u javnoj upravi)
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
Trgovinski sudovi u Srbiji su specijalizovani sudovi za sporove
izmedju privrednih subjekata i one predvidjene posebnim
zakonima, za statusna pitanja tih subjekata, izvršne i postupke za
privredne prestupe.
•
Program reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije imao je
za cilj da pruži podršku mreži trgovinskih sudova u Srbiji da
sporove rešavaju objektivno i efikasno kako bi pravni sistem imao
aktivnu ulogu u ekonomskom razvoju i mogao da izađe u susret
potrebama moderne tržišne ekonomije u razvoju.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Ciljevi reforme i modernizacije:
•
Jačanje i poboljšanje sudske uprave i kapaciteta za upravljanje
predmetima, kao i prikupljanje i upravljanje podacima;
•
Povezivanje svih sudova u računarsku mrežu, obezbeđivanje baze
podataka za pravosuđe, kompjuterskih komponenti, softvera i
obuke za zaposlene u sudovima;
•
Bolja obuka i profesionalni razvoj sudija i zaposlenih u sudovima,
uključujući i podršku Pravosudnom centru za obuku i stručno
usavršavanje (JTC);
•
Poboljšanje opšteg ugleda trgovinskih sudova u društvu.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U REFORMI
TRGOVINSKIH SUDOVA – PRETPOSTAVKE ZA START
•Tim za informacione tehnologije razmatrao je i odabrao
najsavremenija telekomunikaciona rešenja – virtualne privatne
mreže (VPN), kako bi se međusobno povezale trenutno
odvojene lokalne računarske mreže (LAN) trgovinskih sudova,
tako da ubuduće mogu da funkcionišu kao jedinstvena
računarska mreža, da koriste sve zajedničke mrežne resurse,
kao i da pristupaju jedinstvenoj bazi podataka.
•Pretpostavke za startovanje ovakvog sistema bile su:
definisanje sadržaja obučavanja korisnika i tehničkog
osoblja koje treba da održava sisteme informacione
tehnologije u punom funkcionalnom stanju.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Februar 2005
IT tim USAID-CCASA projekta ostvario je sledeće:
• Svi serveri su dopremljeni i nalaze se u laboratoriji za
testiranje;
• Sva oprema za VPN je takođe stigla;
• Počela je nadogradnja LAN-a u trgovinskim
sudovima;
• Nastavljen je razvoj veb portala trgovinskih sudova;
• Potpisani su ugovori sa školama za obuku korisnika i
sistem administratora;
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Mart 2005
POSTAVLJANJE RAČUNARA
Svih 300 računara je konfigurisano, a 246
je isporučeno trgovinskim sudovima.
UMREŽAVANJE
Svi računarski sistemi trgovinskih sudova
su povezani u jedinstvenu mrežu.
WEB STRANA TRGOVINSKIH SUDOVA
Sajt je operativan. Sve sudije trgovinskih
sudova dobile su korisnička imena,
lozinke, e-mail adrese i mogućnost
pretraživanja interneta.
MODERNIZACIJA LOKALNIH SISTEMA
Lokalne računarske mreže u
pojedinačnim trgovinskim sudovima su
modernizovane.
OBUKA ZA RAD NA RAČUNARIMA
Obuka je započeta u devet sudova.
Obučavanje 252 polaznika iz trgovinskih
sudova bilo je završeno do 19. maja 2006.
OBUKA SISTEM ADMINISTRATORA
Obuka administratora za rad sa Majkrosoft
(Microsoft) tehnologijama je
predviđena za treću nedelju maja.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
April 2005
18. aprila ambasador SAD Majkl K. Polt (Michael C. Polt)
pridružio se predstavnicima CCASA projekta na predstavljanju novog
informacionog sistema trgovinskih sudova u Srbiji, u Centru lepih
umetnosti “Guarnerius”, u Beogradu.
PLANIRANO JE DA:
• Novi informacioni sistem bude samo jedan u nizu koraka koji će omogućiti
pravednu, doslednu i blagovremenu primenu prava u trgovinskim sudovima,
a u skladu sa međunarodnim standardima i potrebama moderne
tržišne ekonomije.
• Ovaj sistem, pored ostalog, treba da unapredi komunikaciju između samih
sudija, putem elektronske pošte i diskusionih foruma u okviru kojih će
sudije moći da razmenjuju stručna mišljenja i kreiraju zajednička dokumenta.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Maj 2005
Tim za informacione tehnologije CCASA je:
• Završio instalaciju lokalne mreže i omogućio pristup
Internetu u Višem trgovinskom sudu;
• Održao obuku za rad na računarima za sudije
trgovinskih sudova: u Užicu, Kraljevu/Prištini, Čačku,
Leskovcu, Pančevu, Požarevcu i Beogradu.
• Održao obuku za sistem administratore trgovinskih
sudova.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Septembar 2005
•
•
•
•
•
•
Program za automatsko prikupljanje podataka (APP), koji je razvio projekat
CCASA, instaliran je u svih 17 trgovinskih sudova u Srbiji.
Program omogućava prikupljanje osnovnih podataka o aktivnim
predmetima, kao i generisanje čitavog niza statističkih izveštaja, kako za
internu tako i za eksternu upotrebu, koji je zamenio dotadašnjih 150
izveštaja koji su ručno pripremani. Neki podaci o predmetima, uključujući i
raspored ročišta, osnovne statistike kao i osnovne podatke o stečajnim
predmetima,postali su dostupni i građanima putem interneta.
Ove informacije se nalaze na portalu trgovinskih sudova,na adresi:
www.trgovinski.sud.srbija.yu.
Ovim su se znatno rasteretili zaposleni u sudskoj upravi koji su do sada
usmeno pružali informacije strankama.
Prema planu, APP je već bio potpuno operativan do sredine decembra
2005. Sistem je u septembru 2005. već bio razvijen, a započeta je i obuka
više od 60 zaposlenih koji će raditi sa ovim programom.
Pošto je unos podataka automatizovan, postigla se značajna ušteda
vremena zaposlenih u sudskoj upravi.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Novembar 2005
•
•
•
•
APP UVEDEN U 12 OD 17 SUDOVA
Do sada uneto preko 10,000 predmeta.
Ukupno 61 zaposleni je prošao obuku.
56 novih računara i 27 mrežnih printera su
instalirani kako bi se omogućilo uvođenje
APP.
• Završetak implementacije se očekivao
sredinom decembra 2005.godine.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Posećenost portala, IX 2005.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Tehnički rezultati modernizacije
• Svi trgovinski sudovi su povezani računarskom
mrežom – instalirano je više od 500 radnih stanica i
269 štampača;
• Sve sudije i zaposleni u sudovima imaju pristup
elektronskoj pošti i elektronskoj bazi podataka
pravosuđa;
• Uveden je Sistem prikupljanja sudskih podataka u
sve trgovinske sudove u Srbiji (APP). Ovaj sistem
omogućava izradu statističkih izveštaja za interne i
javne svrhe. Od 2006. godine u sistem su unešeni svi
slučajevi – preko 117.000 slučajeva samo u toku
2006.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
Informacije o trgovinskim sudovima,
uključujući i statističke podatke,
raspored suđenja i podatke o
slučajevima stečaja, dostupne su
javnosti na internet prezentaciji:
•
WWW.TRGOVINSKI.SUD.SRBIJA.YU
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
Do 31. decembra 2007. godine internet prezentaciju trgovinskih
sudova je otvorilo 650.000 posetilaca, a pregledano je skoro
milion stranica.
•
Na ovoj internet stranici (portalu) nalaze se informacije o
nadležnosti trgovinskih sudova i Višeg trgovinskog suda, kao i
vesti o dešavanjima u pravosuđu i korisni linkovi.
•
Prema istraživanju Službe za odnose s javnošću Višeg
trgovinskog suda, mediji se o aktivnostima u trgovinskom
pravosuđu, u oko 70% slučajeva, informišu upravo na portalu.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Decembra 2006.godine, pušten je u rad pretraživač „Statistika i
raspored suđenja“ na portalu trgovinskih sudova Srbije.
Sekretar Ministarstva pravde, predsednik Višeg trgovinskog suda, IT administrator i
portparol suda na konferenciji povodom puštanja pretraživača u rad
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
• Ovaj pretraživač je mogućnost da najšira javnost,
putem Interneta, a po prvi put u istoriji srpskog
pravosuđa, ima 24-očasovni pristup statističkim
podacima, kao i rasporedu suđenja i stečajnim
predmetima u svim trgovinskim sudovima u Republici.
• Pretraživač omogućava svim zainteresovanim licima
da bilo kad, po najrazličitijim kriterijumima pretrage,
dođu do potrebnih podataka, bez pozivanja sudske
pisarnice ili odlaska u sud.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Pomoću pretraživača "Sudska statistika i raspored
suđenja” javnost ima mogućnost da proveri i da se
upozna sa radom trgovinskih sudova pristupajući
podacima:
•O primljenim i rešenim predmetima
•O rasporedu suđenja
•O stečajnim predmetima
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Taster "Sudska statistika i raspored
suđenja" dodat je na glavni ekran portala i
namenjen je prisupu statističkim podacima i
raspredu suđenja. Podaci su na nivou
dnevne ažurnosti.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
• Klikom na taster "Sudska statistika i raspored
suđenja" pojavljuje se inicijalni ekran "Predmeti u
radu i rešeni predmeti" sa pregledom primljenih
predmeta u svim trgovinskim sudovima u tekućoj
godini.
• Dva tastera omogućuju prikaz ili "primljenih
predmeta" ili "rešenih predmeta". Kriterijum
pretrage se dodatno može suziti izborom
pojedinačnog suda, odnosno godine iz koje
tražimo podatke.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Meni sa leve strane ekrana omogućava nam ulazak i u druge dve
dostupne opcije "Raspored suđenja" i "Predmeti u stečaju".
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Na početnom ekranu "Raspored suđenja" vršimo izbor:
•
•
•
•
•
Sud – u padajućoj listi izaberite jedan od sudova
Datum – moguće je izabrati jednu od opcija (Danas, Ove
nedelje, Naredne nedelje, Ovog meseca) ili podesiti
vremenski period u kalendarijumu (ne duži od 90 dana)
Vrsta predmeta – padajuća lista svih vrsta predmeta
Sudija – lista svih sudija odabranog suda
Broj predmeta – opciono polje u koje se unosi tačan broj
predmeta u propisanom formatu
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Izborom Trgovinskog suda u Užicu, npr., pa svih predmeta, za
31.01.2007. godine, za odabranog sudiju dobijamo prikazani
raspored:
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
•
Ekran "Predmeti u stečaju" je sličan prethodnom ekranu, ali je u
okviru njega omogućeno korisnicima da vrše pretragu i na osnovu
dužnika.
Na prikazanom ekranu je raspored ročišta u Trgovinskom sudu u
Užicu zakazanih za ovaj mesec za izabranog sudiju.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Pored opcije "Rasporeda ročišta" moguće je izabrati i "Spisak
predmeta" u okviru koga je lista stečajnih predmeta po zadatim
kriterijumima.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
1.
U levom delu ekrana nalazi se
meni u okviru koga su pretrage
koje je moguće izabrati
DELOVI AKTIVNOG EKRANA
9.
Parametri pretrage – uslovi
koje zadajemo a po kojima će
biti izvršena pretraga
2.
Ovo je Combo box – padajuća
lista sa odgovarajućim spiskom
iz koga biramo jedan.
Spisak se otvara klikom na
strelicu u desnom uglu
3.
Ovo je Combo box – padajuća
lista sa selektorom za vremenski
okvir.
4.
Ovo je polje za popunu ili edit
polje.
5.
Ovo su radio dugmad. Moguće je
izabrati samo jednu ociju.
Aktivno je ono dugme koje je
označeno tačkom
6.
Ovo je list box.. Spisak u okviru
koga možemo selektovati jednu
ili više stavki.
7.
Taster "Pronađi". Klikom na ovo
dugme aktivira se pretraga
8.
Skrol traka. Služi za pomeranje
vidljivog dela ekrana
10.
Rezultati pretrage. Po zadatim kriterijumima i
klikom na taster pronađi u centralnom delu ekrana
dobijamo spisak svih predmeta koji odgovaraju
kkriterijumima pretrage
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
Od decembra 2007. godine i popis spisa svih trgovinskih sudova
dostupan je online što doprinosi javnosti u radu i većem poverenju
javnosti u trgovinske sudove.
•
Popis spisa je hronološka lista svih dokumenata i događanja u vezi
sa predmetom u trgovinskom sudu.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Uvođenjem „Popisa spisa/ Doket “ on line, omogućava se svim zainteresovanim
licima da posetom web portala trgovinskih sudova Srbije dobiju pregled svih
preduzetih radnji u predmetu i njegov status, što rad trgovinskih sudova čini još
transparentnijim i efikasnijim, a javnosti omogućava neposredan uvid u dinamiku
rešavanja pojedinačnih predmeta.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
• Beogradski i novosadski trgovinski sudovi su prva
dva suda u koje je uveden program "Popis
spisa/Doket" u nameri da građanima omogući
efikasnije informisanje o predmetima koji se vode
pred tim sudovima.
• „Popis spisa/ Doket“ online uveden je kao pilot
projekat, a do oktobra 2008. godine očekuje se
njegova implementacija u svim trgovinskim
sudovima u Srbiji.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
•
Osnova za mogućnost funkcionisanja ovog sistema na Internetu je
APP - Informacioni sistem Trgovinskih sudova Srbije
•
Osnova ovog sistema je prikupljanje statističkih podataka sa
kompletno implementiranom logikom automatske izrade godišnjih kao i
parcijalnih izveštaja kako za Ministarstvo Pravde i Viši Trgovinski Sud,
tako i internih izveštaja za potrebe samog suda.
Sistem je baziran na jedinstvenim registrima i otvoren je za kasnije
uključivanje u nadređene sisteme pravosuđa.
Sistem je implementiran u svim Trgovinskim sudovima u Srbiji i
povezan je putem VPN (Virtual Private Network) mreže.
•
•
Tehnička specifikacija:
•
application server: Windows 2003 Server, IIS 5.0/6.0, ASP.NET
•
database server: MS SQL Server 2000 Standard Edition
•
client: MS Internet Explorer 5.5/6.0
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Reforma i modernizacija sudske uprave
trgovinskih sudova u Srbiji – ONLINE PRAVOSUĐE
Rodoljub Šabić,
republički poverenik za informacije,
izjavio je da uvođenje ovakvog sistema
TRGOVINSKOG PRAVOSUĐA NA
INTERNETU predstavlja očiglednu vrednost
od ogromnog praktičnog i principijelnog
značaja, i kao takav je vredan zajednički korak
Ministarstva pravde, mreže trgovinskih sudova i
USAID.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Umesto zaključka...
• Javna uprava poima se kao javni servis, a
ne zastarela i prema građaninu neprijateljski
nastrojena organizacija.
• E-uprava omogućava efikasniji pristup
informacijama, upotrebu javnih usluga i
aktivnije učešće u političkom i društvenom
životu, čime se promoviše suština
demokratije.
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Izvori:
- portal trgovinskih sudova Republike Srbije – www.trgovinski.sud.srbija.yu
- projektna dokumentacija i informatori (newsletter) USAID-CCASA projekta i
Višeg trgovinskog suda Republike Srbije
- World Wide Web
E-government * Trgovinsko pravosuđe Srbije na Internetu
Download

E-government