QGUAR WMS
TOS
4WEB
APS
OTM
VW - VISUAL WAREHOUSE
YMS – Yard management System
APS – Advanced Planning & Scheuling
WMS – Warehouse Management system
Sistem Upravljanja Skladištem
PILOT
4WEB – Internet Acces
DAS
TMS – Transport Management System
BI
MES - Manufacturing Execution System
MESSAGING
RTS
DASHBOARD
ADR
Queryser
Preduzeće kao element u lancu snabdevanja
WMS
WMS
SKLADIŠTENJE
PROIZVODNJA
SKLADIŠTENJE
sirovine
komponente
pakovanje
planiranje
izvršenje
Finalalna roba
TRANSPORT
TMS
POGONSKO OKRUŽENJE
POGONSKO OKRUŽENJE
YMS
MES
POGONSKO OKRUŽENJE
QGUAR WMS Dijagram toka (podeljen u glavne procese)
MAGACINI
NALOG ZA PEIJEM
NALOG ZA IZDAVANJE ROBE
 Analiza i planiranje porudžbine
 Priprema sredstava za
prikupljanje robe
 Promena statusa kvaliteta
PRIJEM ROBE
 Sakupljanje robe
 Kontrola Kvaliteta i Kvantiteta
 Zaključavanje skladišnih objekata
 Kontrola Kvaliteta i Kvantiteta
 Identifikacija Robe
 Premeštaj robe
 Stavljanje robe
PRETOVAR
 Dodela lokacije skladišta
 Kooperativna proizvodnja
NALOG ZA UTOVAR ROBE
 Kooperativno pakovanje
 Rezervacija
USKLADJIVANJE STANJA
 Popis
STATISTIKA, IZVEŠTAJI, ANALIZE
USKLADJIVANJE STANJA
QGUAR WMS – podržane tehnologije
RF
RFID
Wireless data exchange
Elektronski tagovi
Glasovno sakupljanje
GS1
Informacije se prenose putem glasa
Globalni sistem za barkodiranje
Logističkih jedinica
Svetlosno sakupljanje
GPS
Kontrola procesa svetlosnom
signalizacijom
Praćenje procesa u lancu
Reoni, zone, lokacije skladišta
MAGACIN
Lokacija skladišta
Lokacija skladišta
AREA
AREA
REON 1
REON 2
ZONA SKLADIŠTENJA
Lokacija skladišta
AREA
REON 3
REON 1
Lokacija
skladišta
Lokacija
skladišta
REON 2
Lokacija
skladišta
Lokacija
skladišta
MAGACIN
SKLADIŠNA ZONA
Identifikacija skladišne lokacije
Broj lokacija skladišta (primer)
01
7
6
1
2
5
Red
Kolona
Nivo
Mesto
A
7
2
4
01
3
2
1
A
B
C
Metode skladištenja
Klasične police
Police za ulaz
viljuškara
Gravitacione police
Pokretne police
Police sa ’’push-back’’
opcijom
Pokretni delovi
unutar polica
Metode skladištenja
Police sa lifrom
Sakupljanje putem
svetlosnog indikatora
Polica sa pregradama
Automatske police
Zidna polica
Skladištenje po
blokovima
Pretraživač magacina
Karakteristike artikala
ARTIKLI
OSNOVNI PODACI
LOGISTIČKI PODACI
 ID Artikala
 Grupe Magacina
 Ime
 Zaokruživanje kol.,
pr.: 0.1, 0.01
 EAN Kod
 Osnovna jedinica mere
 ADR broj
 Grupa artikala
 Zalihe
 Nivo lokacije skladištenja
 Jedinica utovara
(pakovanja)
 Serijski broj
 Okidači dopunjavanja
 Rok trajanja, period
važenja
 Uobičajni status kvaliteta
 Sirovine, poluproizvodi ili
gotovi proizvodi
STRUKTURA PAKOVANJA
Osnovna jedinica
(pr.: komad)
Jedinica Pakovanja – niži nivo (pr.:
kutija)
Jedinica Pakovanja – viši nivo (pr.:
sloj)
Jedinica Nosivosti (pr.: paleta)
Proces prijema robe
Narudžbenica
(Obaveštenje o
prioritetnoj pošiljci)
Radni nalog
Povratno obaveštenje
Kvalitativna i Kvantitativna kontrola
Registracija jedinice nosivosti (PC ili PDA Uredjaj)
Štampanje i lepljenje
etiketa
 Na osnovu ASN-a (obavestenje o prioritenoj posiljci)
 Izdavanje robnog dokumenta koji se isporučuje sa robom
 Jedan po jedan nakon utovara svake palete
Dodela lokacije skladišta (ručno ili automatski)
Generisanje transportnih naloga
Stavljanje robe
Zatvaranje isporuke
Generisanje poruke za
ERP sistem
Proces dodele mesta skladištenja (pojednostavljen proces)
Isporučena jedinica nosivosti
Status
Kvaliteta
različit nego
OK?
Zona oštećenih artikala
Dodatni kriterijumi za dodelu mesta
skladištenja
 Blizina lokacije sakupljanja
 Specifični artikli, na pr. dugački
artikli
Pretovar
Dopuna
lokacije
sakupljanja.
Zahtev?
Dopuna lokacije sakupljanja
 Uslovi za ADR artikle
 Uskladjivanje LU dimenzija i
težine sa mestom skladištenja
dimenzijama i kapacitetom
nosivosti
 Konstantan raspored po jedinici
nosivosti na policama
Grupe
artikala u
zoni
magacina
Dodela?
Dodeljena zona magacina
Druge zone magacina
 Mogućnost postavljanja paleta
jedna na drugu
Spisak strategije stavljanja robe
Transportni nalozi – odvajanje zadataka na sastavne delove
Metod promene lokacije
- premeštanje
RF terminali
Lokacija skladišta
Štampa transportnog zadatka i
potvrda
Lokacija skladišta
Nalog za transport robe od početnog
mesta do odredišta
(jednostavan zadatak transporta)
Lokacija
skladišta
Nalog za transport robe od početnog mesta
do krajnjih lokacija
(složen zadatak transporta)
Lokacija
skladišta
Lokacija
skladišta
Sadržaj magacina
Upravljanje nalozima za izlaz robe
Unos naloga putem
interfejsa
Manualni unos naloga
Ograničenja naloga
Da li ima
dovoljno
artikla na
lageru?
Generisanje diferencijalnih
naloga
Pretovar
Aktivacija naloga
Generisanje pošiljki
Dodavanje u postojeće pošiljke
Isporuka izvršena
Zatvaranje pošiljke
Zatvaranje naloga u slučaju da su sve pozicije pokupljene
Poruka za ERP
Dodela naloga za isporuku
GRUPNI NALOG
Pravila za
objedinjavanje naloga
IZDAVANJE
ROBE1 1
ISSUE ORDER
TIp 1
Nalog za
izdavanje
robe
IZDAVANJE
ROBE2 2
ISSUE ORDER
IZDAVANJE
ROBE
ISSUE ORDER
33
tip 2
Nalog za
izdavanje
robe
POŠILJKA 1
POŠILJKA 2
IZDAVANJE
ROBE
ISSUE ORDER
44
IZDAVANJE
ROBE5 5
ISSUE ORDER
POŠILJKA 3
Izvršenje posiljki
POŠILJKA
Dodela lokacije sakupljanja
Aktivacija pošiljke
Generisanje zone sakupljanja i tipove sakupljanja (kutije, palete...)
Generisanje transportnih zadataka za jedinicu
nosivosti (RF ili Štampanjem)
Generisanje kombinovanih zadataka
transporta (RF ili Štampanjem)
Izvršenje transportnih zadataka
Izvršenje kombinovanih transportnih zadataka
Sakupljanje nedostupnih artikala
Utovar robe i zatvaranje pošiljke
Prikaz pošiljke (spisak pozicija i utovara)
Sakupljanje
Odredjivanje tipa
sakupljanja
Odredjivanje
artikla potrebnih
za sakupljanje
PRETRAGA ARTIKALA U
MAGACINU
Algoritmi za
kreiranje lista
sakupljanja
PLAN RASPODELE ROBE NA
ODREDIŠTE (JEDINICA UTOVARA)
Primer:
 FIFO
 Sakupljanje kutija
 Odvajanje u zoni sakupljanja
 Svaki artikal se posebno odvaja
KOMPLETNO IZVRŠENJE
TRANSPORTNIH ZADATAKA I
SAKUPLJENE JEDINICE UTOVARA
SAKUPLJENE
JEDINICE UTOVARA
Algoritmi i
strategije za
planiranje liste
sakupljanja
PRETRAGA ARTIKALA U
MAGACINU
GENERISANJE TRANSPORTNIH
ZADATAKA
TIPOVI SAKUPLJANJA
 za isporuku
 za pošilke i premeštanje:
Klasično sakupljanje
Sakupljenje kutija
Sakupljanje ne jednoj virtuelnoj
utovarnoj jedinici
• Sakupljanje u tzv talasima
• Pretovar
 za popunjavanje lokacija za sakupljanje
(uzimajući u obzir mnoge definisane strategije)
•
•
•
 za izgradnju setova
Izvršenje jednostavnih i složenih transportnih zadataka (u pošiljkama)
SLOŽEN
JEDNOSTAVAN
Transportovanje cele utovarne jedinice
Transportovanje sa pozicija sakupljanja
(pošiljci = sakupljanje)
Štampanje
RF
Štampanje
RF
VPM
TZ Štampanje
Prenos od TZ do terminala
STZ ŠTAMPA
Transfer od STZ do
terminala
Transfer glasovne
poruke za korisnika
Izvršenje Transportnih zadataka
(transportovanje jedinice utovara)
Potvrda TZ (potvrda na PC)
Potvrda TZ
(on-line na RF Terminalu)
Štampa nalepnica pošiljke za kompletnu utovarnu jedinicu
Izvršenje Složenih Transportnih Zadataka
(sakuipljanje)
Potvrda STZ (potvrda na PC
baziran za štampu)
Potvrda STZ
(on-line za svaku poziciju
sakupljanja na RF terminalu
skeniranjem ili glasovnom
porukom)
Štampa nalepnica pošiljke za sakupljanju utovarnu jedinicu
Konfigurisanje internog transporta
Hardware oprema
Topologija magacina
dodela
TIPOVI TRANSPORTNOG SREDSTVA
TRASIRANJE ZONA
• Max nivo performansi
• Obilazak lokacija skladišta
• Broj paleta pomerenih u isto vreme
• Sakupljanje/Skladištenje
• Rukovanje ADR-om
• Max broj transportnih sredstava u zoni
TRANSPORTNA SREDSTVA
(pr. viljuškar)
dodela
RF TERMINALI
PRAVCI I RAZDALJINE IZMEDJU ZONA
CROSSDOCKING PROCES (PRETOVAR ROBE BEZ SKLADIŠTENJA)
Ulazni nalog putem intrfejsa
Prijem robe
Provera dostupnosti, odluka o
pretovaru
Odluka o pretovaru izvršena
Provera nedostupnih naloga aktivacije
Generisanje naloga za prepakivanje
Planiranje destinacije jedinice utovara
Izvršenje naloga za prepakivanje
Izvršenje se sastoji od (pristupačni
artikli): pune palete i sakupljanja
Kontrola sakupljenih jedinica utovara
Utovar na kamion
Popis magacina - inventar
Glavni popis
Definisanje skladišnih
lokacija za popis
Dodela popisnog
odbora
Generisanje
zadataka koje će
obavljati
magacioner
prilikom popisa
(RF terminalom ili
brojanjem listova)
Fizičko brojanje
zaliha na
lokacijama i
utovarnim
jedinicama
„Ad hoc”(odredjeni problem) - popis
Identifikacija neslaganja po
radniku
 Izrada dokumenta za
neusaglašenost
Izvršenje na odredjenoj lokaciji ili
provera zaliha
 Generisanje poruke o
neslaganju zaliha za
ERP
Periodično brojanje
Ispunjavanje zahteva za brojanje
zaliha (na pr. 100 dana od dana
poslednjeg brojanja)
 Snimi postojeći nivo
zaliha u sistemu (RFon line, ručno
unošenje podataka u
PC)
Zadatak
na RF
terminal
Fizičko brojanje
zaliha
Definisanje popisa
Qguar WMS dodatno ugradjena i spoljna resenja
WMS
Dodatna Qguar rešenja
NRF
Upotreba RF terminala
LSA
Sredjivanje logističkih usluga i troškovi
intralogističkih transakcija
ADR
IFC
Upravljanje opasnim materijama
Podešavanje interfejsa sa spoljnim rešenjima
RPS
Upravljanje povratnim ambalažama i sredjivanje
utovarnih jedinica
Q4WEB
WWW pristup podacima
VPM OneWay
Qguar Poruke
Govor kontroliše izvršenje sakupljanje
Obaveštenje o ključnim transakcijama u sistemu
Mogućnost konfiguracije (primeri)
Isporuke
Automatski ukloniti
definisana pravila
Različite varijante za
prijem robe
(Narudžbenica, ASN,
izdavanje robnog
dokumenta, fizički
iporučene JU)
Štampa raličitih veličina,
tipova i količina nalepnica
Za isporuke iz proizvodnje:
Konfiguracija proizvodnih
linija i artikala koji se
proizvode
Pošiljke
Definisanje pravila za
objedinjavanje naloga
Popis
Magacinsko poslovanje
Dodela korisnika za
brojanje grupa
Zona trasiranja – Dodela
viljuškara za pojedine
oblasti
Ručno ili automatsko
izvršenje dostave
Precizno definisanje
lokacija za popis
Algoritmi za razdvajanje
pošiljke u odabiru
Konfiguracija transportnih
zadataka – način dodele,
izvršenje i potvrda
Algoritmi za raspodelu
punih paleta
Definisanje domena
vidljivih podataka i
potvrdjivanje tokom
popisa
Režim rada – obim
podataka vidljiv za
odredjenog korisnika
Algoritmi za kreiranje
mešovitih paleta
Konfoguracija
automatskog ciklusa
brojanja
Konfiguracija magacina,
zone sakupljanja – različiti
načini obavljanja poslova u
različitim oblastima
Konfiguracija tipova pošiljki
Dodatni Qguar sistemi u ko-operaciji sa WMS-om Qguar
TMS
Upravljenje sopstvenim i
spoljim transportom
YMS
MES
Upravljanje saobraćajem
(kamiona i pešaka) u okviru
objekta preduzeća
Upravljanje proizvodnim
procesima
VW
DAS
3D vizualizacija lagera
Arhiviranje podataka
WMS
BI
4WEB
Grafički set KPI baziran na
podacima WMS-a
Pristup WMS podacima
putem WEB pretraživača
LSA
Sredjivanje logističkih usluga
i internih troškova skladišta
FLM
Optimizacija rada viljuškara
QGUAR WMS – ko-operacija sa automatizacijom magacina
 Rešenje kluč u ruke
 Prilagodjavanje WMS- a specifičnim zahtevima za odgovarajuću
opremu
 Mogućnost rada u vezi sa širokim spektrom opreme i tehnologije
 Iskustvo u medjunarodnim projektima
Mogućnosti izveštavanja
Štampanje izveštaja
 dokumenti
Kontrolni upiti
Definisnje upita u SQL
 nalepnice
 aktuelni i izveštaj o statistici
Definisanje sopstvenih filtera
Kreiranje sopstvene štampe od
strane klijenta
Export bilo koje tabele dostupmne
u Quguar sistemu
Brzo definisanje kontrole upita o
stanju poznavanja strukture baze
podataka
Direktna štampa putem printera sa
prikazom na ekranu
Mogućnost modifikovanja
postojeće štampe
Eksportovanje podataka u MS
Excel
Definisanje kolona exportovanih
nezavisno od vidljivih kolona
Efekat CQ:
Klasična tabela Qguar sistema
Dalja obrada podataka u MS Excell
Postavljanje tabela
Primer izveštaja
QGUAR WMS - interfejsi
 Standardnu ugradjeni interfejsi:
•
•
•
•
Text fajl - ASCII
Text fajl – XML strukture
Direktna komunikacija baze podataka
7 standardizovanih poruka u ERP
 Namenski interfejsi:
•
•
•
Korišćenje aplikacija kao što je daljinski poziv
Elektronski telegrami (winsocket, rs232)
Broj i sadržaj poruka prema potrebama klijenata
Razmena poruka
Standardna komunikacija izmedju ERP-a i WMS-a
 Glavni podaci o artiklima
 Glavni podaci o kompanijama
 ASN (obaveštenje o prioritetnoj pošiljci) ili
narudžbina
 Nalog izdavanja robe
ERP
WMS
 Potvrda o isporuci i izdavanju robe
 Promena statusa kvaliteta
 Razlike u zalihama
Pokazatelji pobioljšanog rada magacina posle implementacije WMS-a Qguar
Tipična vrednost poboljšanog rada nakon impementacije WMS-a:
20-30%
99,4-99,8%
30-40%
99,7-99,9%
Smanjenje vremena za 20-30% za formiranje pošiljke
Izvršenje putem naloga prodaje
Smanjenje žalbi
Slaganje realnog lagera sa godišnjim popisom u sistemu
70-80%
Skraćivanje vremena poterbnog za godišnji popis putem RF terminala
10-20%
Smanjenje troškova nabavke utovarnih jedinica
up to few hours
10-20%
Skraćivanje vremena za obuku zaposlenih u novom skladištu
Koriščenje magacina
Odabrani pokazatelji
Primer pokazatelja:
Zadovoljstvo kupaca – na osnovu broja grešaka prijavljenih od strane klijenata ili po osnovu efekta upita
Vrednost pokazatelja kao što su isporuka proizvoda i vreme odziva
Korisničko – prijateljski pristup
Dostupnost servisa
Procenat uradjenih zadataka
Prednosti rezultirane iz Qguar WMS implementacije
 Redovano praćenje procesa
 Brzo izveštaavnje u slučaju nepravilnosti
 Mogućnost brzog reagovanja u vanrednim situacijama
 Upravljenje rada skladišta (podela na zadatke, definisanje prioritetnih
zadataka, prikaz zadataka)
 Poboljšanje vremena potrbno za analizu situacije
 Grafička prezentacija procesnih uslova
 Moderan i prijateljski GUI
 Skaldištenje podataka
 Automatsko ažuriranje prezentovanih informacija
 Korekcije prezentovanih informacija u grafičkom obliku prema zahtevima
klijenata
QGUAR WMS kao jedan od širokog spktra Quantum proizvoda
Hvala na pažnji
Download

WMS - Brošura