Op{ti informacii - Osobini
Primena
DURSBAN G-5 e granulirana formulacija na hlorpirifos-etil so isti osobini kako i
E-48 formulacijata.
DURSBAN G-5 uspe{no se upotrebuva za suzbivawe na {tetnici koi gi grizat
rastitelnite delovi ili cicaat rastitelni sokovi, a pripa|aat na slednite redovi:
peperutki (lepidoptera), tvrdokrilci (Coleoptera), ednakvokrilci (Homoptera),
dvokrilci (Diptera).
gradinarstvo
Registracija - Doza i primena
Zemji{en kontakten insekticid za suzbivawe na po~veni {tetnici vo:
џpoledelskite i gradinarskite posevi: domat, piperka, krastavica,
kompir, zelkovi kulturi, marula, me{unkast zelen~uk, kromid i luk i
drugi kulturi za suzbivawe na: `i~ani crvi (Elateride), sovici
(Noctuidae), rovec (Gryllotalpa gryllotalpa), gr~ici (Melolontha
melolontha), larvi na lukova muva (Delia antiqua), larvi na zelkova
muva (Delia radicum), larvi na gradinarska mu{ica (Bibio hortulans),
morkova muva (Psila rosae), idr.so primena istovremeno so seidbata
ili rasaduvaweto so zadol`itelno vnesuvawe (inkorporacija) na
granulite vo po~vata vo koli~ina od:
2
Љ 35 - 60 kg/ha (3,5-6 kg/ha na 1000m) so primena na cela povr{ina ili
2
Љ 15 - 20 kg/ha (1,5-2 kg/ha na 1000m) so primena vo redovi.
Povisokata prepora~ana doza se koristi za te{ki po~vi bogati so
humus, a poniskata za polesni po~vi.
џSe koristi i za suzbivawe na p~enkarna zlatica (Diabrotica
virgifera) so primena vo traka {iroka od 15-25 cm za vreme na
seidbata so inkorporacija vo koli~ina od 25 kg/ha ili pri prvoto
okopuvawe na p~enkata.
џvo strnite `ita se koristi za suzbivawe na crniot `itarec (Zabrus
2
tenebrioides) vo koli~ina od 40 kg/ha ( 4 kg/ha na 1000 m),
so
zadol`itelna inkorporacija.
kompir
zelkovi kulturi
kromid,luk i praz
morkov
Karenca
Karencata e obezbedena so vremeto na primena.
INSEKTICID
Zemji{en kontakten insekticid za suzbivawe na {tetnici vo
gradinarski, poledelski i industriski kulturi
hlorpirifos-etil - 50g/kg
granuli za neposredna primena (G)
INSEKTICID
Insekticid so {irok spektar za suzbivawe na {tetnici
vo gradinarski, poledelski i industriski kulturi so
folijarna primena i tretirawe na po~vata
hlorpirifos-etil - 480g/l
te~en koncetrat za emulzija (EC)
Primena
p~enica
p~enka
Op{ti informacii - Osobini
DURSBAN E-48 e organofosforen insekticid koj sodr`i aktivna
mateija hlorpirifos-etil. Na larvite deluva kontaktno, `eludni~ko i
preku di{nite pati{ta na insektot. Ne se ispira od po~vata so voda
bidej}i se vrzuva za po~venite ~estici i za organskata materija.
Isparliv e, a negovite parei se biolo{ki aktivni vo po~vata.
Prodol`enoto deluvawe na DURSBAN E-48 na nadzemnite
rastitelni delovi zavisi od mnogu faktori kako {to se: temperatura
i vla`nost na vozduhot, Ph na vodata i dr.
DURSBAN E-48 uspe{no se upotrebuva za suzbivawe na {tetnici koi
gi grizat rastitelnite delovi ili cicaat rastitelni sokovi, a
pripa|aat na slednite redovi:
peperutki (lepidoptera), tvrdokrilci (Coleoptera), ednakvokrilci
(Homoptera), dvokrilci (Diptera).
Registracija - Doza i primena
koskesto ovo{je
kompir
jabolka
tutun
DURSBAN E-48 e kontakten insekticid so dlabinsko deluvawe za
suzbivawe na slednite {tetni insekti:
Folijarna primena, za suzbivawe
џvo ovo{tarstvo: lisni vo{ki (Aphididae), krvavi vo{ki (Eriosoma
lanigerum), svitkuva~i na plodovi (Cidia spp.) svitkuva~i na pupki
(Hedya spp., Spilonota spp.), kru{kina bolva (Psylla spp), jabolkov
cvetojad (Anthonomus pomorum) i mnogu drugi. vo koncetracija od 0,1
- 0,15%.
џvo poledelstvo i gradinarstvo: crn `itarec (Zabrus
tenebrioides), lisni vo{ki (Aphididae), kompirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata), `itni stenici (Eurigaster spp), lisni
sovici i dr.
џkaj tutun za suzbivawe na sovici (Noctuidae) i praskini vo{ki
(Myzus persicae) vo koncetracija od 0,15%.
Tretirawe na po~vata:
џza suzbivawe na po~veni {tetnici (Elaterdae, Melolontha
melolontha, Gryllotalpa gryllotalpa, Noctuidae) vo koli~ina od 4 l/ha
pri tretirawe na cela povr{ina ili 2 l/ha pri tretirawe vo redovi
so zadol`itelna inkorporacija.
Karenca
kaj folijarnoto tretirawe karencate se dvi`i od 28 dena za ovo{nite
kulturi do 42 dena za kompir i drugite poledelski kulturi, a kaj
tretiraweto na po~vata karencata e zapazena so vremeto na tretirawe.
Download

INSEKTICID Zemji{en kontakten insekticid za suzbivawe na {tetnici