?Q'tr!2ii
&-rotr.
{
A ''l'' ri ii
("SluZbeni
druStvima
Na osnovu6lana515.stav1 idlana 523.stav1. tadka2)Zakonao privrednim
glasnikRS", br. 3612011i 99/2Ol1), Skup5tinaakcionaradru5tvaUTP MORAVAAD , e adak,
godine
Rajideva$.7, (u daljemtekstu:Dru5lvo),na vanrednojsedniciodrZanojdana 08.11.2013.
donosisledecu:
ODLUKU
AKCIJA
MT K U P U
O P R I N U D N OO
1. Usvaja se predlog vecinskogakcionaraDru5tva,Milenka Kostica, iz Kotra2e,JMBG
deluje:
(u daljemtekstu:Otkupilac),koji zajednosa licimasa kojimazajedni6ki
1512953783716
KOJIM
AUTOenenX doo, Konjevidibb Cadak,matidnibroj 07649746(u daljemtekstuLICE SA
viSeod 90% osnovnogkapitalai vi5eod
ZAJEDNICKI
DELUJE)poseduje akcijekojepredstavljaju
90% glasovasvih akcionarakoji posedujuobidneakcije Dru5tva,za prinudniotkup svih akcija
preostalih
akcionara.
!B
akcijakojenisu u vlasnisWuOtkupiocai licasa kojim
2. Odobravase prinudniotkupsvih preostalih
ove odlukeiznosi20.238akcija,CFI kod:ESVUFR,ISIN
zajedniCki
deluje,Stona dan dono5enja
broj:RSMORVE56660,
uz isplatuceneod 700,00dinarapo jednojakciji.
dru5tvimal
3. Obavezujese Otkupilacda u skladusa dlanom516. stav 4. Zakonao privrednim
od
vrednosti
hartija
od
dlanom109. KorisniekoguputstvaCentralnogregistra,depoa lkliringa
2.
ove
26.12.2012.godine,
deponujesredstvaza isplatuutvrdenecene,akcijanavedenihu ta6ki
Centralnogregistra,depoai
odluke,najkasnijeu roku od 8 (osam)dana od dana obave5taVanja
kliringahartijaod vrednostio utvrdenojceniakcija.
dru5tvima,
se u skladusa Zakonomo privrednim
4. Registracija
i objavljivanja
ove Odlukeizvr5ice
Zakonomo postupku registracijeu Agencijiza privredneregistre I clanom 109. Korisnidkog
uputstva
registra,depoalkliringahartijaod vrednostiod 26.12.2012.godine.
Centralnog
5. Ovla56uje
se i zaduZujeizvr5nidirektorDru5tvada izvr5isve neophodnetehnidkekorekcijeove
Odluke,a sve u ciljunjeneuspe5nerealizacije.
u skladusa StatutomDruStva.
6. Odlukao prinudnom
otkupuakcijaje u potpunosti
7. Ovaodlukastupana snagudanomdonoSenja.
O b r a z l o Z e n ej
glasnikRS",br. 36/2011i
("SluZbeni
dru5tvima
Odredbama
dlana515.stav 1. Zakonao privrednim
najmanje90%
99/2011)propisanoje da, na predlogakcionarakoji ima akcijekoje predstavljaju
osnovnogkapitaladruStuai koji ima najmanje90% glasovasvih akcionarakoji posedujuobidne
akcionara.
svihakcijapreostalih
akcije,dru5tvodonosiodlukuo prinudnomotkupu
1512953783716,
VedinskiakcionarMilenkoKosticiz KotraZe,JMBG
, koji zajednosa licemsa
broj:
obienih
kojim zajedniekideluje poseduje 236.703
akcija, CFI kod:ESVUFR,ISIN
predlogje
RSMORVE56660,
odnosnoraspolaZesa 92,12%svih akcijapodneo Dru5tvupisani
zahtevza prinudniotkupsvihakcijapreostalih
akcionara
Dru5tva.
Odredbama6lana 516. Zakonao privrednimdru5tvima("SluZbeniglasnikRS", br. 3612011i
otkupa
je da je Dru5tvodu2noda utvrdicenuakcijakojesu predmetprinudnog
propisano
9912011)
da izuzeinood cl.
m 475 Zakona,dokje elanom523.istogZakona,predvideno
u skladusa 0lano
je
ponude
putem
ispuniousloviz elana515.
zaWeuzimanje
koji
515.i516, ovogzakona.otkupilac
stav 1. ovog zakonaima pravoda u roku od tri mesecaod dana istekaponudeza Veuzrmanje
akoje u skladusa zakonom
sprovedeprinudniotkupakcijapo uslovimaiz ponudeza preuzimanje,
dru5tava:
kojimse uredujepreuzrmanje
akcionarskih
za
putemdobrovoljne
upucenesvim preostalimakcionertma
ponudeza preuzimanje
1) iskljudivo
sve njihoveakcilestekaonajmanje90% akcijakojesu bilepredmette ponude;ili
2) tu ponuduza prcuzimanje
sproveokao obaveznu.
imajupravona prodajusvojihakcijau
akcionari
iz stava 1, ovog dlana,preostali
U slu6ajevima
skladusa elanom522.ovogzakona,po uslovimaiz ponude,u roku od tri mesecaod danaisteka
ponudaza preuzimanje.
pravana pnnudni
ceneakcijakod ostvarivanja
Po istekuroka iz st. 1. i 2. dvog 6lana,utvrdivanje
otkupipravana prodajuakcijavr5ise u skladusa 61,515.i516. ovogzakona.
je ponuduza preuzimanje,
brojRe5enjakomisijeza hartijeod vrednosti4/0-32Otkupilac
sproveokao
do 14.10.2O13.godine
31261+13
od 20.09.2013.,
u trajanjuod 24.A9.2013.
obaveznuponuduza preuzimanje.
Otkupilacje koristiopravo utvrdenoelanom523, stav 1 tadka2), pa je za cenu akcijeu postupku
pnnudnogotkupapredloZioistu cenu kao cenu iz obavezneponude,odnosno700,00dinaraza
'ljednuakciju,
je kao u dispozitivu.
osnovuizloZenog
odlu6eno
6S;t3A
.f$-.mopABA.efd
gq
t{At{AX
f,c
ED
ONARA
Download

?Q`tr!2ii &-rotr.