Летопис
Свићу опет румена
сванућа
школа ми је најмилија
кућа!
Сазре лето, стиже јесен
рана
школа ми је на почетку
Основна
школа
„Вожд
дана.
Карађорђе“
Била бела, плава или
почела је са радом 5. новембра 1889.
године
као
мушка
основна
жута
школа.
школа ми је на почетку
Неколико година касније отворена су и
пута.
женска одељења. Име школе често је
Лети пчела од цвета
мењано, а данашње име добија 1960.
године
–
Основна
школа
дo цвета
„Вожд
школа ми је на почетку
Карађорђе“.
Наставу
години
света.
je
у
протеклој
похађало
Дува ветар, шуморе
школској
679
тополе
ученика
шта би човек да му није
распоређених у у 27 одељења од првог
до
осмог
предшколске
разреда,
групе
две
и
две
школе?
припремне
групе
Мрак би био и ноћу и
у
дању
продуженом боравку за први и други
живео би ко мајмун у
разред. одељења.
грању.
Кукуриче петао са
Због изузетних резултата школа је
више
пута
наградама.
награђивана
Наши
велики
плота
значајним
успеси
школа, то је свитање
су
живота!
признања и бројне награде које ученици
Добрица Ерић
доносе са такмичења, али највећи успех
су добри и вредни млади људи који из
Вождове одлазе у средње школе.
1
Летопис
Ово је летопис ОШ “Вожд Карађорђе“.
Пред нама је не само да бисмо испунили
форму
и
дух
закона,
већ
да
вам
покажемо колико волимо своје ђаке
рад са њима.
много
и
и
Уз њих и ми сазнајем
имамо
жељу
за
сталним
усавршавањем. Волимо када се у њима
Према чл. 52 Закона о
пробуде ствараоци, када приметимо да
основном образовању и
васпитању
све оно што смо годинама радили добије
гласник РС”, 55/2013):
свој облик и испуни сврху.
Рад
са
децом
најдивнијим
испуњава
осећањима
и
(“Службени
“Школа је дужна да
душу
води
летопис
за
сваку
оплемењује
школску годину. Летопис
наше срце. Има и оних мање лепих
садржи писане податке о
тренутака, али и они нас много чему уче.
активностима
Потребно је да препознамо сваки и да им
реализацији
се радујемо сви заједно.
васпитног рада. Школа у
школе
и
образовно-
публикацији представља
програми
рада,
организацију
у
складу
са
годишњим планом рада,
као и права и дужности
ученика,
правила
понашања, кућни ред и
друге податке од значаја
за представљање школе.
Школа публикацију из
става
2.
објављује
интернет
октобра
овог
члана
на
својој
страни
за
до
1.
текућу
школску годину, а може
је поделити ученицима у
Поштовани
родитељи,
укључите
ученици,
пријатељи
се
да
наставници,
наше
заједно
штампаном облику.
школе,
бележимо
Школа је дужна да
и
има
своју
страну.”
памтимо, јер једнако дајемо деци знање
и крила: знање – да оду међ’ свет и
покажу шта смо их научили а крила – да
могу да се врате знајући где им је дом.
2
интернет
Летопис
Управа
Када
се
прича
неизбежна
је
о
успесима
и
прича
Костић Милена, директор
ученика,
Лидија Јовановић, секретар
наставницима.
Драган Тасић,шефрачуноводства
документацији Архива Србије да су за
Тања Рапајић,административно -
рад у Вождовој школи одувек бирани
Забележено
најквалитетнији
финансијски радник
је
учитељи
о
у
и
наставници, да је квалитет рада увек
Учитељи
истицан
Ганић Лидија
од
стране
надзорних
и
инспекцијских служби и да је ова
Алексић Сања
школа још од оснивања служила као
Здравковић Тања
вежбаоница,
Ђурић Мирјана
Учитељске
Мирковић Јулијана
најпре
школе
у
ученицима
Нишу
(1881-
1895.), а од краја шездесетих година,
Миленковић Бранислава
заједно са Педагошким заводом за
Жугић Радмила
унапређивање наставе и васпитања и
Кнежевић Биљана
професорима
Петровић Љиљана
педагошке
Илић Гордана
и
студентима
школе.
Више
Приправници
су
дуго година у овој школи полагали
Стевић Веснa
стручне
Јанаћковић Соња
испите,
а
данас
обављају
праксу студенти који се припремају за
Марковић Снежана
наставнички позив,
Матејевић јована
факултети врше
научна истраживања.
Цветковић Ивана
Милосија Савић
Данашњи колектив је у просеку
млад али са добрим искуством од 18,5
Наставници
година.
Српски језик
Красе
га
све
обичне
и
необичне људске особине: вредни и
Јовановић-Савић Милена
понекад лењи, насмејани и понекад
Стојиљковић Слободан
мргодни, стрпљиви и понекад у тесној
Станковић Ж.Верица
кожи, дотерани у џинсу или спортски
Стојиљковић Анета
елегантни,
духовити
дружељубиви
Немачки језик
и
музикални,
и
досадни,
добронамерни,
Петровић Љиљана
изузетно
љубазни
а
Маја Стефановић
понекад само куртоазно, заборавни и
забринути, креативни и лако ћемо,
3
Летопис
омиљени и они други... Необично обичан
Енглески језик
мајушни
свет
са
сасвим
силним
добро
сличностима
и
функционише
у
Павловић Александра
разликама
Пилавџић Сузана
великом свету. Воле своје ученике и због њих
Пешић Маја
су увек млади.
Италијански језик
Петровић Анита
У протеклој школској години ангажовано је
Ликовна култура
66 запослених и то на следећи начин:
Станковић Невена
- на пословима директора 1
Давидовић Данијела
- на пословима секретара 1
- на пословима стручних сарадникa 4
Музичка култура
- у разредној настави 15
Црнатовић Драгана
- у предметној настави
Кецман Магдалена
- у предшколској групи 2
Историја
Ивковић Божидар
Митровић Тамара
32
- на административно финансијским
пословима 2
- помоћних радника 9
- на пословима домара 1
Географија
Запослени који су били на листи Техолошки
Костић Предраг
вишкови збринути су кроз часове грађанског
Димић Данијела
васпитања и формирања група за ТИО у
Физика
нашој школи.
Богдановић Биљана
Хемија
Мишић Снежана
Техн.инф.обр.
Шарац Добрило
Стојановић Милован
Информатика
У
школској
2013-2014.
години
школу
је
похађало 679 ученика и то од 1-4. разреда –
329 ученика и од 5-8 разреда - 350 ученика.
Две предшколске групе са 52 ученика и у
продуженом боравку 42 ученика првог и
другог разреда.
Пејчић Саша
Наставни
план
предвиђени
активности
4
и
видови
су
програм
као
и
сви
васпитно
образовних
реализовани.У
реализацији
Летопис
васпитно образовних активности држали смо
Математика
Ристић Оливера
Кошанин Радоје
Радојковић Верица
се предвиђеног календара рада. Наставни
дан проведен на екскурзији за ученике 7.и 8.
разреда надокнађен је 30.11.2013.године–
наставна субота.
Биологија
Joвана Божић
у протеклој школској години
имали смо
Милошевић Наташа
следеће изборне предмете:
Богдановић Јована
-Грађанско васпитање – веронаука од 1. до
Физичко васпитање
8. разреда
Николић Слађана
-Хор и оркестар у 6.и 7.разреду и мали хор
Ђорђевић Братислав
у 4. Разреду
-Информатика и рачунарство од 5.до 8
Верска настава
разреда
Миловановић Сузана
-Лепо писање у 1.разреду
Радовановић Верица
-Народна традиција и чувари природе 2.3. и
Стручни сарадници
Лепосавић Љубица
Коматиновић Љиљана
Маловић Горан
Стаменковић Милунија
Васпитачи
4. разред
-Италијански и немачки језик као обавезни
изборни од 5. до 8.разреда
-Изабрани спорт – од 5. до 8.разреда
кошарка,рукомет и одбојка
Цветковић Горица
Стефановић Маја
Пом.техн.особље
И
у
протеклој
направљени
су
школској
одређени
години
кораци
који
Ђорђевић Далибор
представљају
Калуђеровић Цана
техничких проблема у раду.
Живковић Зорица
У школској 2013 – 2014. години према плану
Левец Славица
унапређења материјално – техничких услова
Ковачевић Наташа
рада реализовано је следеће:
Стајић Зорица
- реновиран спољни спортски терен
Миленковић Саша
- купљен итисон за салу
Радовановић Милица
- кречење учионица
Аврамовић Ружица
- уређивање мултимедијалне учионице
Пограјц Бојан
- урађени предрачуни за замену столарије у
помак
у
превазилажењу
згради боравка и санацију мокрих чворова
5
Летопис
- 3 компјутера за администрацију
- урађена врата у боравку
- поправке-топлана и водоводне
инсталације- санирани кварови
- штампач – донација Филип Мориса
- наставна средства од ЗУНСА
- окречена ЕЛИ учионица
- један комјутер – поклон факултета
за физичку културу
- хитна санација крова испред
канцеларије
- фарбање радијатора
Посећени су часови редовне наставе, угледни часови и часови приправника.
Вођена је тачна евиденција о посећеним часовима.
Прегледани су дневници и матичне књиге.
Одвијао се пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању“.
Одвијале су се пројектне активности из пројекта
1. Посета школи са задатком да се
анализира потреба за опремом, а
затим
је
попуњена
индикативна
листа опреме за школу.
2.
Информативни
састанак
директора и координатора у
Београду – септембар.
3. Реализоване планиране обуке из
Модула 1–Основе наставе и учења ,
трансверзалне компетенције и то :
7. и 8.12.2013.године и 25.5.2014.
у школи, и супервизија и менторство- обуке у Гимназији Светозар Марковић
8.и 9.2.2014. и 12. и 13.4.2014. Обука „Примена ИКТ у настави „ 29. и 30.8.2014.
4. Школски програм је допуњен и прилагођен развионици а урађен је и
анекс
школског програма. Урађена је и база стручног усавршавања. Завршен је циклус.
Одвијала се сарадња са отвореним клубом - Друштво за развој деце и младих у
оквиру пројекта „Мрежа младих за инклузивно друштво“ и „ И родитељи се питају“.
1. Обављено истраживање у септембру и октобру 2013.године.
6
Летопис
2. Одржана је форум представа „Како мама каже“ за ученике од 3.до 7.разреда
3.2.2014.године.
3. Одржана је панел дискусија за родитеље инаставнике и презентација
истраживања.10.3.2014.године.
На програму здравствене превенције сарађивали
смо са радницима Дома
здравља. Патронажна служба је организовала преглед 6.2.2014. за ученике 1. и
3.разреда
као
превенцију
вашљивости.
Вакцинације
ученика
вршене
су
уз
претходно потписану сагласност родитеља. Одржана су предавања за ученике 8.
разреда о СИДИ а на тему Повређивање и самоповређивање за ученике од 5. до 8.
разреда 20.11.2013.године. Извршени су систематски прегледи за ученике 3, 5. и 7.
разреда, као и за ученике 8. разреда због узимања лекарског уверења. У прошлој
години у мају и јуну 2013.године урађено је и мерење ученика
претходну
сагласност
родитеља
у
овиру
пројекта
“Процена
2. разреда уз
и
праћење
антрополошких карактеристика ученика млађег школског узраста града Ниша као
селекциона база за спорт”, а на почетку нове школске године поднети су
појединачни извештаји за сваког ученика груписани по одељењима.

Урађено је мерење зрачења трафо станице 6.3.2014.-Управа за привреду и
одрживи развој

Испитана је концентрације радона-мерење обавили са ПМФ Нови Сад.

24.12.2013.године-испред главног улаза постављен на бандери апарат за
мерење буке.
Програм рада школског одбора – реализован према утврђеном плану и програму.
На седницама ШО су разматрана сва витална питања која се баве организацијом
рада, проблемима финансирања и свим значајним питањима везаним за рад
школе.Наставничко веће је радило по утврђеном програму,седнице су одлично
посећене.Такође седнице Савета родитеља су сасвим солидно посећене што говори
да је сарадња са родитељима заиста добра,јер је то неопходан предуслов за
успешан рад школе.
Реализовали су план и о томе извештавали Наставничко веће два пута у току
године и поднели писане извештаје о раду.
7
Летопис
У нашој школи постоје следеће ученичке организације:Дечији савез, Ученички
парламент и Заједница ученика школе. Оне су активне током целе школске године
спроводећи разне активности и акције у школи.
Ученички парламент је и у овој школској години одржао 9
састанака и успешно реализовао програм.
У оквиру програма
одржане су 2 трибине са темом “Ученички парламент” и “Здрави
стилови живота“.
У организацији „Пријатеља деце“ –Наш град у очима младих Вршњачка едукација одржана је 7.8. и 11.3.2014 године.
Одржане су радионице извиђача на тему “Рециклажа”.Ученички
парламент учествовао је у организацији прославе матурске
вечери у школи.
За
ученике
седмог
и
осмог
разреда
успeшно учешће на конкурсу и промоција
„Младих амбасадора културе“- 3.2.2014.
године. Ученички парламент учествовао је
на семинару “Оснаживање младих кроз
ученичке
парламенте.
Уч.парламента
присуствују
Представници
седницама
Наставничког већа.
8
Летопис
Удружење „Mлади Амбасадори“ je основано у циљу јачања капацитета младих
Ниша кроз акције усмерене на промовисање културних и других догађаја и
манифестација које утичу на побољшање имиџа градa, kao и лично усавршавање
сваког појединца.
Амбасадори културе су кроз бесплатан улазак на све културне догађаје и
манифестације
били
у
прилици
да
својим
вршњацима
промовишу
актуелна
дешавања у градским биоскопима, позориштима, галеријама, као и да најављују
концерте и фестивале.
Прва генерација Амбасадора културе из наше школе:
Наталија Новаковић
Миња Милић
Период на који се Амбасадори културе бирају je годину дана, a након истека
мандата они постају ментори наредној генерацији, како би им преносили своје
знање и искуство.
9
Летопис
У оквиру
програма на прелазу у средњу школу ученици 8. разреда имали су
неколико радионица на тему професионалне оријентације.Ове радионице имале су
за циљ да помогну ученицима да се определе за даље школовање и будуће
занимање у складу са њиховим жељама и могућностима.
10
Летопис
Школа је сарађивала са :

Центром за социјални рад кроз перманентну сарадња са стручном службом.
14.11.2013.године одржано је предавање „Добар родитељ злата вреди“

Предшколском установом „Пчелица“

Основним и средњим школама, специјалном школом“ Бубањ

Дечијом библиотеком

Филозофским факултетом, ПМФ-ом, Факултетом заштите на раду, Факултетом
уметности

Министарством просвете

Градском управом за образовање

Општином „Медијана“

Народним позориштем, Позориштем лутака

Центром за ПО

Заводом за ментално здравље

Спортским центром „Чаир“

Извиђачким одредом „Вожд“

ЗУНС је презентовао уџбеника за млађе разреде у библиотеци а

Креативни центар 23.1.2014. презентовао уџбеникe у зборници

25.12.2013. Викториа груп-Крагујевац у сарадњи са Министарством за
спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације одржала је “Безбедан
клик“ –безбедност на интернету- предавање и поделила промо материјал за
ученике 7.и 8.разреда.

Управа за привреду и одрживи развој урадила је пројекат озелењавања
двришта испред школ а Управа за саобраћај поставила је заштитну ограду.

Купина биоскоп био је место пројекције филма „Монтевидео,видимо се“ 6. и
7.2.2014. за ученике од 5. – 8 .разреда.

У сали се 12.12.2013.одржала представа „Колубарска битка“.

Почела је сарадња са Комором образовања Србије.

Сарадња са МУП –ом се наставља „безбедно детињство и развој безбедоносне
културе младих“:16.9.2013. предавање за 5/2 и 5/4, 11.2.2014. –предавање
за 5/1 и 5/3. Редовни обиласци и стални разговори.

ПУ Ниш- предавање за родитеље о Електронском насиљу.13.3.2014.године.
-30.1.2014. –предавање за ученике 3.разреда „Безбедност у саобраћајуМапирање безбедног пута“

Општина Медијана из програма прекограничне сарадње -пројекат за ликовну
културу- Васја Перевалов-наставница ликовног Д.Давидовић и два ученика
11
Летопис
добили материјал; учешће у пројекту „И ја сам део крста“

-Неформална омладинска група „Тим“ –едукација деце на тему Миланског
едикта и толеранције у друштву

ЈКП Медијана – учешће у пројекту „Очистимо Ниш кроз рециклажу“

Ватрогасци- показна вежба

Медијима
Реализоване су једнодневне екскурзије за ученике и поднети извештаји. Ученици од
1.и 4. разреда и предшколци излете су реализовали током месеца маја, а ученици
5. и 6. разреда јуна. За ученике 7. и 8. разреда реализоване су дводневне и
тродневне екскурзије у априлу и поднети су извештаји. Настава у природи
реализована је у Дивљани у марту и априлу за ученике од 2. до 4. разреда. Циљеви
и задаци екскурзија и наставе у природи су испуњени.
1.разред и предшколци 31.5.2014.- Јагодина
2.разред-10.5.2014.Врњачка бања
3.разред- планиран за 17.мај, реализован 3.6.2014 –Београд
4.разред-31.5.2014.-Опленац, Буковичка бања
5.и 6.разред- 7.6.2014. Крагујевац-Опленац – Топола
7.разред-дводневна 25.и 26.4.2014. – Источна Србија
8.разред- тродневна 4.-6.4.2014. – Војводина
2.3. и 4.разред- Дивљана 26.3.2014.- 2.4.2014.
Средња оцена успеха ученика у школској 2013-2014. години је: од 1-4.разреда
4.73, од 5-8.разреда 4.47. Општи успех ученика од 1. До 8.разреда на крају другог
полугођа је фантастичних 4.60, а од 679 ученика чак 429 је положило са одличним
и 123 са врлодобрим успехом.
је полагао 81 ученик. Полагање је обављено 16, 17. и
18.6.2014. Просек из српског језика је 13,93 (11,14), из математике 14,82 (11,86),
комбиновани тест-13,69 (5,47). 79 ученика се уписало у првом уписном кругу
,а
два ученика у другом кругу (2.47%). ДВА ученика су имала измењен тест из српског
(1) и математике (2). 50 ученика уписало прву жељу (61,73%) ,
12
12 ученика
Летопис
уписало другу жељу(14,82%), и остало 17 ученика (20,99%) .Опет су гимназије
биле најатрактивније за наше ученике -37 ученика уписало гимназије.
На општинским, окружним и републичким такмичењима у протеклој школској години
учествовало је 286 ученика и освојило укупно 90 награда и 10 похвала на свим
нивоима такмичења.
Похваљени
су
сви
учесници
такмичења
освојили
прва
који
једно
три
места
су
од
на
такмичењима.
Ученицима
осмог
разреда додељене су
Вукове
и
посебне
дипломе и награђени
су књигама за
изузетне
резултате
током
школовања. Додељено је 15 Вукових награда и 45 посебних диплома. 24 ученика
има посебне дипломе. По одлуци Наставничког већа признање ученик генерације
додељено је Бибић Вуку
и Божиловић Игору, специјално признање „Вожд“ –
ученици Теодори Коцић и признање „Спортиста генерације – ученицима Братиславу
Милојковићу и Александри Минчић. Ученици су награђени пригодним поклонима.
Ученици су награђени
пригодним поклонима.
Такође на пријему за
ученике и наставнике који
су освојили запажене
резултате на републичким
такмичењима подељене су
скромне награде.
13
Летопис
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 8/1:
1. Игор Божиловић
2. Теодора Коцић
3. Петра Ристивојевић
4. Тамара Николов
5. Катарина Дашић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 8/2:
1. Милан Даниловић
2. Милош Ђорђевић
3. Емилија Кузмановић
4. Анастасија
Кузмановић
5. Јана Тјупа
6. Братислав
Милојковић
7. Никола Белир
8. Ана Секулић
9. Ђорђе Митковић
ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ 8/3
1. Вук Бибић
2. Ева Веселиновић
3. Катарина Живић
4. Даша Лазаревић
5. Сташа Петковић
6. Катарина Тотев Јовић
7. Милица Вељовић
8. Соња Војновић
ШКОЛСКА
БРОЈ УЧ.
БР.УЧ. СА
БР. ПОС.
9. Лука Волф
ГОДИНА
У ГЕНЕР.
ПОС.ДИПЛ.
ДИПЛ.
ВК
%
10. Новак Јанковић
11. Александра Минчић
СПОРТИСТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ
1. Братислав
ДИПЛ.
%
2007/08.
115
21
18,26
30
15
13,04
2008/09.
108
23
21,3
31
12
11,11
2009/10.
111
28
25,22
41
16
14,41
2010/11.
90
24
26,67
38
21
23,33
2011/12.
78
24
30,77
29
15
19,23
2012/13.
73
31
42,46
43
21
28,77
2013/14.
81
24
29,63
45
15
18,59
Милојковић
2. Александра Минчић
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ
ВОЖД КАРАЂОРЂЕ 2014.
1. Теодора Коцић
14
Летопис
15
Летопис
У протеклој школској години имали смо богату понуду следећих садржаја:

свечани пријем првака уз пригодан програм,

Обележена Дечија недеља- 7.- 13.10.2013.

приредба
поводом
обележавања
дана
Св.Саве,
тематски
концерт
у
Светосавском дому за ученике млађих разреда

приредба поводом Дана школе-посвећена обележавању јубилеја , а затим
изведена и у Геронтолошком центру-Сарадња са НКЦ-костими

Обележен дан природних наука- 6.11.2013. Одржано предавање-“Јесу ли
заиста шетали на Месецу“ – проф .Драган Гајић

-5.4.2014.Окружно такмичење из српског језика , општинско и окружно из
информатике

-прослава матурске вечери

свечана додела признања за ученике 8.разреда

25.10.2014.-округли сто – промоција читања(у оквиру месеца књиге)

Реторика –учествују ученици млађих разреда и предшколци ,хор 28.5.2014.

Хуманитарна акција
за угрожено становништво у поплавама.Црвени крст
преузео 23.5.2014.

позоришне представе –„улица тралала“22.11.2013. и 4.3.2014.

представа „Могли“, 24.9. 2014.“Пинокио“

Ученици 3.и 4.разреда обишли изложбу о М.едикту у Филип Морису

посета песника Дарка Главаша- 8.4.2014.

Извршени су прегледи: МУП- одсек за ванредне ситуације, Просветна
инспекција обавила преглед-припремљеност за почетак школске године,
Инспекција рада-редовна контрола, Санитарна инспекција – више редовних
контрола

Пробно тестирање ученика 8.разреда 11.4.2014. и урађена анализа као и дат
предлог мера за побољшање резултата

Организовани разредни испити за ученицу из 2.разреда,ученика из 6.разреда
и ученика 7.и 8.разреда који су полагали разредни испит из руског и
француског језика- укупно 7 ученика је полагало француски језик,а 1
ученик- руски језик.

Сарадња са Дечијом библиотеком

Предшколци- маскембал и завршна приредба

Посете вртићима – у оквиру плана рада Тима за маркетинг
16
Летопис

Пристигао си
и прав и млад
да бројиш бројке:
срећан ти рад!
Пристигао си
И свеж и нов:
да ловиш слова
срећан ти лов!
Брана Црнчевић
17
Летопис
Свечани пријем првака одржан је у понедељак, 01.09.2014. године. У
генерацију
школске
2014/2015.
године,
уписан
је
81
ученик.
Ученици
су
распоређени у 3 одељења, у склопу којих ради и продужени боравак.
I 1 – Весна Стевић
I 2 – Снежана Марковић
I 3 – Сања Алексић
У занимљивом програму прилагођеном свечаном догађају уживали су будући
прваци, њихови родитељи и учитељи и остали присутни.
18
Летопис
Активности везане за пријем ђака првака реализовало је веће четвртог разреда
заједно са наставницом музичког Драганом Црнатовић и ученицима старијих
разреда, који су припремили и извели пригодан програм.
19
Летопис
Дан Светог Саве,
Савиндан, обележава
се као школска слава
у школама у Србији.
Свети Сава је први
пут
установљен
за
школску славу
одлуком Совјета
Књажества Србског
2. јануара 1840.
Српско православље
се, по Светом Сави,
често назива и
светосавље, као
„хришћанство
српског стила“.
Термин „светосавље“
је настао тридесетих
година
20.
века
у
Краљевини
Југославији.
У протеклој школској години домаћин славе била је
учитељица Сања Алексић
20
Фреска из
Богородице Љевишке у
Призрену (UNESKO)
Летопис
21
Летопис
22
Летопис
23
Летопис
24
Летопис
Ово су слике са
манифестације
,,Oтворена врата
природних наука,,
у оквиру прославе
Дана школе.
Учествовали су ученици
осмог разреда, а
манифестацију су
посетили ученици
нижих и виших
разреда.
Манифестација се
одржавала у кабинету
ѕа хемију и физику.
Проф.хемије Снежана Мишић
25
Летопис
Maskenbal
(ili maskarada)
je karneval pod
maskama,
samo
kao
što
ime
Obavezno
i
kaže.
je
praćen
muzikom
uličnih
svirača, koji su i sami
maskirani.
Učesnici
karnevala za tu priliku
oblače razne kostime, a
najčešće prikrivaju i lice
maskama
Postoje
ili šminkom.
razni
oblici
i
materijali od kojih se
prave maske.
Ovaj
oblik
zabave
datira još iz 15. veka,
kada
su
kraljevskim
se
na
dvorovima
održavali brojni balovi.
Danas
se
održavaju
maskenbali
isključivo
radi zabave. Kao običaj,
prihvaćen
sveta.
onaj
je
širom
Najpoznatiji
koji
se
je
svake
godine održava u Italiji,
u Veneciji.
26
Летопис
27
Летопис
РЕТОРИКА И
БЕСЕДНИШТВО
Именица rhetor –
беседник, у изворима се
најраније јавља
Код Хомера. Tek почетком
IV века п. н. e. почиње да
се употребљава и појам
rhetorike - реторика.
Према неким мишљењима,
реч rhetorike je сачинио
tek Платон у Горгија,
после чега тај термин
улази у најширу употребу,
поготово од Aристотелa.
Реторика предстаља
теорију, скуп правила о
лепом говору,
a беседништво
(goворништвo) праксу у
којој се та правила
примењују.
Према неким мишљењима, реч
rhetorike je сачиниo тek Платон
28
Летопис
Доситеј Обрадовић писао је
да је реторика «наука лепо
говорити, срце множества
људи
добијати
и
цели
народ на све што је добро,
похвално и општеполезно
склањати и доводити».
Чувена Реторика
Бранислава
Нушића
има
поднаслов који гласи Наука
о беседништву.
Јован
Стерија
Поповић,
српски комедиограф,
професор
писац
права,
прве
али
и
реторике
у
модерној Србији, сматра да
је
реторика »наука
која
правила красноречја
излаже и опкључује
способност представленија
и мисли изражавати
правилно, јасно и
саобразно с цељу «.
29
Летопис
Колубарска битка
или Сувоборска
битка је најзначајнија
битка између војске
Краљевине Србије и
Аустроугарске у Првом
светском рату. Вођена
је у новембру и
децембру 1914. Године
на фронту од преко
200 км. Окончана је
успешном
противофанзивом коју
су извеле снаге Прве
армије под командом
генерала Живојина
Мишића, против
бројније и боље
опремљене
аустроугарске војске,
у тренутку када је цео
свет очекивао вести о
капитулацији
Краљевине Србије.
Српски војници прелазе
Колубару преко
импровизованог моста
30
Летопис
УСКРС
Православци у Србији
се тога дана
поздрављају речима
Христос васкрсе, на
шта се одговара
Ваистину васкрсе. То
су поздрави преузети
из српскословенског.
УСКРШЊА ЈАЈА
На велики петак
фарбају се ускршња
јаја, највише црвеном
бојом која симболизује
Исусову крв. Јаја се од
недеље једу,
поклањају и њима се
туца )куца. У неким
земљама, обичај је да
се уместо фарбаних
поклањају чоколадна
јаја.
Прво црвено јаје које
се офарба назива се
чуваркућа.
31
Летопис
32
Летопис
РЕДАКЦИЈА
VIII разред:
Часопис “Вожд” је
Наталија Величковић,
часопис ученика и
Теодора Рогановић,
наставника ОШ “Вожд
Сара Тодоровић,
Карађорђе” из Ниша.
Уна Арсић,
Настао је захваљујући
Јана Петровић,
ентузијазму ученика и
Неда Ђорђевић,
наставника школе који
Тамара Златановић,
чине редакциј часописа.
Миња Милић,
Мина Величковић,
“У ери модерне технологије, када деца све више
Алекса Пешић,
времена
Милица Јованић,
проводе
пред
рачунаром,
покретање
електронског часописа наш је начин да кажемо
Анђела Пекић,
свету шта волимо, шта желимо, чиме се поносимо,
Божидар Лазаревић
чега се плашимо… Причамо о догодовштинама из
ђачког живота, представљамо своје стваралаштво,
VII разред:
заједно слушамо музику и опуштамо се уз књиге и
Миона Татаревић,
филмове.
Теодора Јовановић,
Надамо се да ће овај часопис бити занимљив свим
љубитељима писане речи.
Знаћемо да ово добро радимо ако се често будете
враћали на наш блог.“
Михајло Милошевић,
Сандра Станковић,
Мирослав Тодоровић
Редакција
VI разред:
Ирина Николић,
Ленка Крстић,

Милена Јовановић Савић, наставница српског језика;
Аница Ранђеловић,

Драгана Црнатовић, наставница музичке културе;
Мијат Крстић,

Љубица Лепосавић, педагог.
Вељко Цветковић,
Марко Веселић
Можете нам писати на имејл адресу:
[email protected]
33
Летопис
34
Летопис
35
Летопис
Летопис - школска 2013/2014
Импресум
Издавач: ОШ «Вожд Карађорђе»
За издавача: Милена Костић, директор
Уредник Летописа: Aнита Петровић, професор италијанског језика
Сања Алексић, професор разредне наставе
Графичка обрада: Анита Петровић
Интернет презентација: Саша Пејчић, професор информатике
Фотографије: Јован Николић
Септембар, 2014
36
Download

летопис наше школе - ОШ "Вожд Карађорђе"