ZAPISNIK
SA RAZGOVORA ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE
I ORGANA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE
U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA
1. i 2. JUL 2010. GODINE
Bijeljina, jul 2010. godine
ZAPISNIK
sa razgovora organa za vezu Republike Srbije
i organa za vezu Bosne i Hercegovine
u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,
održanim 1. i 2. jula 2010. godine u Bijeljini
U Bijeljini su, 1. i 2. jula 2010. godine, održani razgovori između delegacija organa
za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem
Sporazuma o socijalnom osiguranju između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i
Hercegovine.
Spisak učesnika nalazi se u prilogu 1.
Dve delegacije su utvrdile sledeći dnevni red:
1. Primena Administrativnog sporazuma o izmeni Administrativnog sporazuma za
sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine
o socijalnom osiguranju;
2. Razmena informacija u vezi sa plaćanjem po osnovu odštetnih zahteva;
3. Zaključivanje Protokola u vezi sa izmenom Administrativnog sporazuma i
4. Pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma.
Rezultati razgovora:
1. Primena Administrativnog sporazuma o izmeni Administrativnog sporazuma za
sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i
Hercegovine o socijalnom osiguranju
U okviru ove tačke dnevnog reda, dve delegacije su konstatovale da će se
Administrativni sporazum o izmeni Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma
između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju,
potpisan 10. juna 2010. godine u Beogradu, primenjivati počev od 1. jula 2010. godine, kao
što je regulisano članom 2. navedenog akta. U vezi s tim, takođe je konstatovano da će se,
počev od penzije za jul 2010. godine, prestati umanjivati penzija za korisnike na koje se
primenjivao član 16. stav 3. Administrativnog Sporazuma za sprovođenje Sporazuma o
socijalnom osiguranju.
2
2. Razmena informacija u vezi plaćanja po osnovu odštetnih zahteva
Dve delegacije su razmenile podatke u vezi plaćanja po osnovu odštetnih zahteva, sa
kojima su raspolagale do održavanja ovih razgovora, uz konstataciju da će se potpuni i
precizni podaci razmeniti u rokovima i na način kako je regulisano Protokolom o primeni
Administrativnog sporazuma o izmeni Administrativnog sporazuma za sprovođenje
Sporazuma o socijalnom osiguranju.
3. Zaključivanje Protokola o primeni Administrativnog sporazuma o izmeni
Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne
Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju
Delegacije su usaglasile i potpisale tekst Protokola o primeni Administrativnog
sporazuma o izmeni Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne
Republike Jugoslavije Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, koji se nalazi u prilogu
2.
4. Pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma
U okviru ove tačke dnevnog reda, predstavnici dve strane su izneli određene
probleme sa kojim se susreću u postupku primene Sporazuma o socijalnom osiguranju između
dveju država. Nakon razmenjenih mišljenja i iskustava iz prakse, dogovoreno je da se ova,
kao i druga pitanja razmene u pisanoj formi i povodom njih, na sledećim razgovorima, donesu
odgovarajući zaključci.
Obe delegacije su izrazile zadovoljstvo postignutim rezultatima razgovora koji su
protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi.
Sačinjeno 2. jula 2010. godine u Bijeljini, u dva primerka, na srpskom jeziku i na
jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine – srpskom jeziku.
Zavod za socijalno osiguranje
Fond za penzijsko i invalidsko
osiguranje Republike Srpske
Zoran Panović s.r.
Milena Čvoro s.r.
Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko
i invalidsko osiguranje
Hajrija Ibranović s.r.
3
Prilog 1.
SASTAV DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE
- Zoran Panović,
direktor Zavoda za socijalno osiguranje,
šef delegacije;
- Miloš Nikač,
pomoćnik direktora Zavoda za socijalno
osiguranje, član delegacije;
- Milan Nešić,
rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih
ugovora u oblasti penzijskog i invalidskog
osiguranja u Zavodu za socijalno osiguranje,
član delegacije;
- Olgica Karavelić,
zamenik direktora Sektora za ostvarivanje
prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje, član delegacije;
- Vera Dragosavac,
pomoćnik direktora Sektora za finansije
u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje, član delegacije;
- Gordana Vićentijević,
načelnik Odelenja za penzijsko i invalidsko
osiguranje u Filijali za grad Beograd u
Republičkom fondu za penzijsko i
invalidsko osiguranje, član delegacije;
- Sonja Kišdobranski,
načelnik Odelenja za isplatu penzija po
međunarodnim ugovorima u Sektoru za
finansijske poslove u Direkciji Republičkog
fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
član delegacije;
4
SASTAV DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNICI FONDA ZA PIO REPUBLIKE SRPSKE
- Brano Simanić,
pomoćnik direktora Fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje Republike Srpske,
za ostvarivanje prava, šef delegacije;
- Milena Čvoro,
pomoćnik direktora Fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje Republike Srpske,
za ostvarivanje prava primenom međudržavnih
ugovora, član delegacije;
- Milojka Savić,
pomoćnik direktora Fonda za penzijsko
i invalidsko osiguranje Republike Srpske,
za finansijske poslove, član delegacije;
- Snežana Babić,
stručni saradnik za poslove inostranog
osiguranja, u Fondu za penzijsko i invalidsko
osiguranje Republike Srpske, član delegacije;
PREDSTAVNICI FEDERALNOG ZAVODA ZA PIO/MIO
Hajrija Ibranović,
savetnik direktora Federalnog zavoda za
penzijsko/mirovinsko osiguranje, za poslove
inostranog osiguranja, član delegacije;
Sanja Mandić,
šef Odelenja za sistem, praćenje propisa,
koordinaciju i instrukcije iz oblasti
penzijskog i invalidskog osiguranja;
5
Download

zapisnik sa razgovora organa za vezu republike srbije i organa za