Crna Gora
Državna revizorska institucija
IZVJEŠTAJ
O REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA
APOTEKARSKE USTANOVE CRNE GORE, PODGORICA
ZA 2010. GODINU
Konačni izvještaj
Podgorica, septembar 2011. godine
SADRŽAJ
I. Mišljenje na izvještaj .......................................................................................... 3 II. Utvrđeno činjenično stanje i preporuke za otklanjanje nedostataka .............. 3 III. Opšti dio ......................................................................................................... 12 1. Pravni osnov za vršenje revizije .................................................................... 12 2. Predmet, obim i cilj revizije .......................................................................... 12 3. Metode i tehnike revizije .............................................................................. 13 4. Podaci o subjektu revizije ............................................................................. 13 4.1. Opšti podaci o subjektu revizije .................................................................................... 13 4.2. Zakonski okvir poslovanja ............................................................................................. 14 4.3. Organi Ustanove i unutrašnja organizacija ................................................................... 15 IV. Nalaz revizije i utvrđeno činjenično stanje .................................................... 19 5. Finansijsko izvještavanje ............................................................................... 19 5.1. Bilans uspjeha ................................................................................................................ 20 5.2. Bilans stanja ................................................................................................................... 27 5.3. Bilans novčanih tokova .................................................................................................. 36 6. Javne nabavke ............................................................................................... 38 6.1. Javne nabavke u 2009. godini ....................................................................................... 38 6.2. Javne nabavke u 2010. godini ....................................................................................... 41 7. Sudski sporovi ............................................................................................... 45 8. Uvid u poslovanje Ustanove u dijelu primjene informatičkih tehnologija .. 46 5.6.1. Opšte napomene................................................................................................................. 46 5.6.2. Nalaz revizije sa utvrđenim stanjem za pojedine segmente ............................................... 46 2
I. Mišljenje na izvještaj
Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja Apotekarske ustanove Crne Gore (br. 5070 od
07.09.2011.g.) na Izvještaj o reviziji Državne revizorske institucije (br. 40113-05-38/28 od
25.07.2011.g.), a u skladu sa članom 50 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum
u sastavu Dragiša Pešić (član Senata i rukovodilac Kolegijuma) i Miroslav Ivanišević (član Kolegijuma),
na sjednici održanoj 03.10.2011. godine usvojio je konačan Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog
izvještaja Apotekarske ustanove Crne Gore za 2010. godinu.
Revizijom je konstatovano da nije definisan pravni status Apotekarske ustanove Crne Gore u
skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10) i da postoji
određeni broj nepravilnosti u finansijsko-računovodstvenoj evidenciji i sprovođenju poslovnih
procedura. Stoga je nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izrazio USLOVNO POZITIVNO
MIŠLJENJE.
II. Utvrđeno činjenično stanje i preporuke za otklanjanje nedostataka
1. Revizijom je utvrđeno da Apotekarska ustanova Crne Gore u Zakonu o zdravstvenoj
zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10), kao osnovnom Zakonu koji reguliše
oblast zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, nema definisan pravni status kao javna
zdravstvena ustanova..
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10) ne definiše Apotekarsku
Ustanovu Crne Gore kao oblik organizovanja farmaceutske djelatnosti. Shodno članu 42, stav 1
Zakona: „Apoteka je zdravstvena ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite koja obavlja
farmaceutsku zdravstvenu djelatnost.“
Vlada Crne Gore je donijela Odluku o mreži zdravstvenih ustanova u septembru 2010.godine
(„Sl. list CG“ br. 52/10) na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“
39/04 i „Sl. list CG“ 14/10), odnosno 5 godina nakon predviđenog roka utvrđenog u članu 142
Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04).
Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova konstatuje se da apotekarsku djelatnost na primarnom
nivou zdravstvene zaštite u Crnoj Gori čine 44 apoteke JAU „Montefarm“. Odlukom nije
definisana Apotekarska ustanova Crne Gore kao javna zdravstvena ustanova.
Javna zdravstvena ustanova pod nazivom „Montefarm“ nije registrovana u Centralnom registru
privrednog suda iako Apotekarska ustanova koristi naziv „Montefarm“ u poslovnim
aktivnostima.
3
Preporuka
 Državna revizorska institucija preporučuje Ministarstvu zdravlja Crne Gore da
inicira izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i
„Sl. list CG“ 14/10) u cilju definisanja statusa Apotekarske ustanove Crne Gore
kao javne zdravstvene ustanove ili da pokrene postupak transformacije
Apotekarske ustanove kako bi se pravni status te Ustanove uskladio sa
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 Državna revizorska institucija preporučuje Apotekarskoj ustanovi Crne Gore
da u poslovanju koristi registrovani naziv Apotekarska ustanova Crne Gore
budući da naziv „Montefarm“ nije prepoznat u sudskoj registraciji Ustanove.
2. Statut Apotekarske ustanove Crne Gore je donesen 1992. godine a Izmjene i dopune
Statuta 1999. godine. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Apotekarske ustanove je
donesen 1992. godine a Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta
1999. godine. Od tada Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta nijesu mijenjani i
usaglašavani sa Zakonom.
Organi Apotekarske ustanove Crne Gore su konstituisani u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10), iako taj Zakon ne prepoznaje Apotekarsku
ustanovu kao javnu zdravstvenu ustanovu.
Vlada Crne Gore primjenjuje Zakon o o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se tiče izbora Direktora i
Odbora direkora iako nije ispoštovan prethodni postupak predviđen Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti, član 60 stav 1, koji kaže da se broj članova odbora direktora zdravstvene ustanove
određuje statutom, u zavisnosti od vrste i obima djelatnosti koje ustanova obavlja.
Odredbe Statuta Apotekarske ustanove ne odražavaju stvarno stanje u Ustanovi po pitanju
definisanja organa Ustanove, naziva i sastava organa upravljanja – Odbora direktora.
Pravilnikom o sisitematizaciji radnih mjesta Apotekarske ustanove predviđeno je postojanje 39 apoteka
a Ustanova ima 44 apoteke odnosno 5 apoteka više nego što je predviđeno Pravilnikom.
Ukupno je na nivou Apotekarske ustanove sistematizovano 360 radnih mjesta. Prema izvještaju
Ustanove, 31.12.2010.g. je bilo 317 zaposlenih na neodređeno i 75 zaposlenih na određeno vrijeme,
ukupno 392 zaposlena, odnosno 32 zaposlena više nego što je predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji
radnih mjesta.
Preporuka
 Državna revizorska institucija preporučuje Apotekarskoj ustanovi Crne Gore
da, nakon rješavanja pravnog statusa kao javne zdravstvene ustanove u Crnoj
Gori u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, pristupi proceduri donošenja novog
Statuta Ustanove i novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Ustanove
koji bi na zakonom utemeljen način riješili pravna, organizaciona i ostala
interna pitanja u Ustanovi.
4
3. Utvrđena je nedosljedna primjena pravnih propisa u Apotekarskoj ustanovi Crne Gore
Odbor direktora Apotekarske ustanove Crne Gore, kojeg je Vlada Crne Gore izabrala u skladu sa
članom 61 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10) nije donio
plan i program rada i razvoja Apotekarske ustanove niti godišnji finansijski plan Apotekarske
ustanove za 2010. godinu, iako ima tu obavezu shodno članu 62 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Preporuka
 Odbor direktora Apotekarske ustanove Crne Gore treba da obezbijedi punu
primjenu člana 62 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list
CG“ 14/10) i donosi plan i program rada Apotekarske ustanove i godišnji
finansijski plan Apotekarske ustanove.
4. Osnivački kapital Apotekarske ustanove Crne Gore koji iznosi 2,560 mil.eura se
smanjio za 1,194 mil.eura odnosno 47% usled kontinuiranog negativnog poslovnog
rezultata Ustanove.
Poslovni prihodi Apotekarske ustanove iznosili su u 2010. godini 41,504 mil.eura i čine ih:
- prihodi od Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore koje ostvaruje na osnovu izdatih ljekova
na ljekarski recept osiguranicima u iznosu od 13,665 mil.eura,
- prihodi od javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, izdavanjem ljekova iz veledrogerije, što
takođe plaća Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore u iznosu od 20,347 mil.eura.
- prihode od prodaje robe (farmaceutika i parafarmaceutika) građanstvu u iznosu od 5,271
mil.eura.
- ostali prihodi i prihodi od od izvršenih usluga u iznosu od 2,221 mil.eura.
Poslovni rashodi Apotekarske ustanove iznosili su u 2010. godini 41,957 mil.eura. U okviru
poslovnih rashoda, Fond za zdravstveno osiguranje je doznačio Apotekarskoj ustanovi iznos od 4,113
mil.eura za Zarade i ostala lična primanja u 2010. godini.
Gubitak iz poslovanje u 2010. godini je ostvaren u iznosu od 453 hilj.eura.
Preporuka
 Državna revizorska institucija preporučuje Vladi Crne Gore, kao većinskom
vlasniku Apotekarske ustanove Crne Gore, da analizira postojeći status
Ustanove i razmotri potrebu pokrića gubitka iz poslovanja putem
dokapitalizacije ili privatizacije usljed smanjenja dijela osnivačkog kapitala.
5
5. Revizijom je utvrđeno da se finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija u određenim
slučajevima vodi neažurno
U odnosu na početno stanje bilansa uspjeha Apotekarske ustanove za 2010. godinu, revizijom je
utvrđeno da je neophodno:
-
izvršiti reklasifikaciju iznosa od 44 hilj.eura sa pozicije ostali poslovni prihodi na stavku
prihodi od izvršenih usluga s obzirom da je pozicija popusti i povraćaji vezana za
prihode iz redovnog, primarnog poslovanja.
-
u odnosu na početno stanje pozicije poslovni rashodi u iznosu od 41,964 mil.eura
izvršiti reklasifikaciju na način da se 7 hilj.eura preknjiži na stavku troškovi kamata sa
stavke ostali poslovni rashodi.
-
u odnosu na početno stanje pozicije zarade i ostala lična primanja od 4,088 mil.eura
izvršiti reklasifikaciju na način da je 25 hilj.eura koji se odnose na troškove
reprezentacije preknjižiti sa pozicije ostali poslovni prihodi jer troškovi reprezentacije
pripadaju rashodima za zarade i ostala lična primanja.
Poziciju zarade i ostala lična primanja neophodno je korigovati u bilansu uspjeha Apotekarske
ustanove za 2009. godinu. Iznos od 615 hilj.eura koji čine troškovi doprinosa na teret
poslodavca preknjižen je na ostale poslovne rashode, tako da je pozicija zarade i ostala lična
primanja smanjena sa 4,766 mil.eura na 4,151 mil.eura a ostali poslovni rashodi su povećani sa
669 hilj.eura na 1,284 mil.eura.
Za iznos od 4,9 hilj.eura po osnovu faktura za utrošenu električnu energiju iz 2009. godine
precijenjeni su troškovi za 2010 god. što se odrazilo na povećanje negativnog finansijskog
rezultata u 2010. godini.
Za iznos od 18 hilj.eura su podcijenjeni troškovi reprezentacije a precijenjeni troškovi režijskog
materijala. Taj iznos se odnosi na ljekovi koji su dati bez nadoknade – kao sponzorstvo.
Na poziciji pretplata po ino i domaćim dobavljačima evidentiran je iznos od 54 hilj.eura prema
ŽRK „Budućnost“ koji se odnosi se na ranije periode i koji treba isknjižiti na teret troškova u
2010. godini.
Na poziciji obaveza prema dobavljačima utvrđeno je da postoji neslaganja u poslovnim
knjigama Apotekarske ustanove i dva dobavljača. Kod jednog dobavljača evidentirana je
obaveza Apotekarske ustanove veća nego u poslovnim knjigama Ustanove za 155 hilj.eura a
kod drugog dobavljača evidentirana je obaveza Apotekarske ustanove veća nego u poslovnim
knjigama kod Apotekarske ustanove za iznos od 86 hilj.eura. Za iznos od 241 hilj.eura su
podcijenjene obaveze u 2010 godini. Obaveze su u evidenciji Apotekarske ustanove proknjižene
u 2011. godini.
Na poziciji primljeni avansi utvrđeno je da je iznos od 65 hilj.eura nastao u ranijem periodu. Čine
ga obaveze Apotekarske ustanove prema vojnoj pošti 6965 Podgorica. Treba ga oprihodovati u
2010. godini.
6
Na poziciji primljeni avansi utvrđeno je da nije dobro proknjižena obaveza Apotekarske
ustanove prema Ministarstvu zdravlja Crne Gore po osnovu uplate od 164 hilj.eura za nabavku
tamiflu kapsula. S obzirom da se radi o bespovratnim sredstvima za vrijednost dijela utrošenih
kapsula treba smanjiti zalihe i povećati troškove a za isti iznos treba smanjiti obaveze prema
Ministarstvu zdravlja i povećati prihod.
Preporuka
 Državna revizorska institucija preporučuje Apotekarskoj ustanovi Crne Gore
da izvrši predložene korekcije u svojim računovodstvenim evidencijama i da u
budućem poslovanju dužnu pažnju posveti ažurnom vođenju
računovodstvene evidencije.
6. Apotekarska ustanova Crne Gore nije evidentirala građevinski objekat Upravnu zgradu
i objekat veledrogerije kod Uprave ze nekretnine Crne Gore, budući da je objekat
izgrađen na zemljištu čiji je vlasnik Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, koji
sada osporava uknjižavanje i definisanje vlasništva nad zemljištem površine 6.800 m².
Navedeno zemljište je Fond dao na korišćenje Apotekarskoj ustanovi na vremenski
period od 10 godina. Dozvola za gradnju objekta glasi na Apotekarsku ustanovu.
Preporuka
 Državna revizorska institucija preporučuje Ministarstvu zdravlja, Fondu za
zdravstveno osiguranje Crne Gore i Apotekarskoj ustanovi Crne Gore da
ubrzaju radnje i procedure nephodne za rješavanje pitanja vlasništva nad
zemljištem u cilju omogućavanja upisa upravne zgrade i objekta-skladišta
veledrogerije u katastar nepokretnosti kod Uprave za nekretnine Crne Gore.
7
7. U postupku sprovođenja javnih nabavki tokom 2009.g. i 2010.g. došlo je do određenih
propusta prilikom sprovođenja procedure predviđene Zakonom o javnim nabavkama
(„Sl. list CG“, br. 46/06).
-
Apotekarska ustanova Crne Gore nije donijela godišnji finansijski plan za 2009. godinu
koji je trebao da posluži kao osnova za plan javnih nabavki za 2009. godinu.
-
Nije dat na uvid godišnji plan nabavke ljekova za 2009. godinu koji je bilo dužno da
donese Ministarstva zdravlja Crne Gore shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i koji treba da posluži kao osnova za sprovođenje otvorenog postupka javne
nabavke ljekova i medicinskog materijala („Sl.list RCG“ br .39/04 i „Sl.list CG“ 14/10).
-
Apotekarska ustanova je dostavila je Direkciji za javne nabavke plan javnih nabavki za
2009. godinu, koji je zaveden 30.12.2008.g. pod brojem 6828, u ukupnom iznosu od
26,695 mil.eura.
Plan javnih nabavki za 2009.godinu (u hilj.eura)
Pozicija
Robe
Radovi
Usluge
UKUPNO
Iznos
26.370
295
30
26.695
Pozicija
Rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Kapitalni izdaci
UKUPNO
Iznos
26.675
80
70
26.825
Ukupna vrijednost za robe, radove i usluge planirana je u iznosu od 26,695 mil.eura, dok rashodi
za materijal, usluge i kapitalne izdatke iznose 26,825 mil.eura. Napravljena je greška u
razvrstavanju planiranih vrijednosti po pojedinim vrstama i vrijednostima troška, tako da postoji
neslaganje pojedinačnih izdataka i ukupnog iznosa.
Nakon konstatacije da postoji neslaganje plana javnih nabavki, koji je dostavljen Direkciji za javne
nabavke, dostavljen je drugi plan javnih nabavki zaveden 29.12.2008.g. pod brojem 6879, koji nije
zaveden od strane Direkcije za javne nabavke.
Plan javnih nabavki za 2009.godinu
Pozicija
Robe
Radovi
Usluge
UKUPNO
Iznos
26.405
315
30
26.750
Pozicija
Rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Kapitalni izdaci
UKUPNO
Iznos
26.405
30
315
26.750
Prema tom planu bila je predviđena nabavka u ukupnom iznosu do 26,750 mil.eura.
-
Apotekarska ustanova nije dostavila Direkciji za javne nabavke Crne Gore ispravan
izvještaj o dodijeljenim javnim nabavkama za 2009. godinu, br. 1515 od 24.03.2010.g., jer
su ugovorene vrijednosti za javni poziv 03/09 date na osnovu Odluke o dodjeli ugovora
broj 4689 od 07.08.2009.g. u iznosu od 23,171 mil.eura i nijesu korigovane na osnovu
Odluke o izmjeni odluke o dodjeli ugovora broj 5165 od 03.09.2009.g., u iznosu od 22,483
mil.eura, što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, član 84.
8
-
Apotekarska ustanova je dostavila pogrešan plan javnih nabavki za 2010. godinu
Direkciji za javne nabavke, zbir prve kolone iznosi 34,130 mil.eura a druge 34,216
mil.eura.
Plan javnih nabavki za 2010.godinu (u hiljadama eura)
Pozicija
Iznos
Pozicija
Robe
34.000 Rashodi za materijal
Radovi
70 Rashodi za usluge
Usluge
60 Kapitalni izdaci
UKUPNO
34.130 UKUPNO
Iznos
34.086
60
70
34.216
-
Plan javnih nabavki za 2010. godinu je utvrđen bez finansijskog plana Apotekarske
ustanove za 2010. godinu. Ministarstvo zdravlja je donijelo godišnji plan nabavke ljekova
za 2010. godinu u julu 2010. godine.
-
Ukupno planirani iznos za nabavku roba kroz otvoreni postupak javne nabavke u 2010.
godini je bio 23,086 mil.eura dok je ugovoreni iznos bio 18,628 mil.eura a za usluge
planirani iznos je bio 24 hilj.eura a ugovoreni iznos 14,24 hilj.eura. Procjena vrijednosti
javne nabavke planirana je u značajno većim iznosima u odnosu na ugovorene
vrijednosti što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, član 32.
-
Apotekarska ustanova je izvršila je u 2009. godini nabavku komercijalne robe u
vrijednosti od 4,006 mil.eura i u 2010. godini nabavku komercijalne robe u vrijednosti od
4,323 mil.eura bez sprovođenja postupka javnih nabavki, putem zaključivanja
komercijalnih (kupoprodajnih) i komisionih ugovora.
Preporuke
 Ministarstvo zdravlja Crne Gore je, shodno članu 9 Zakona o zdravstvenoj
zaštiti („Sl. list RCG“ 39/04 i „Sl. list CG“ 14/10), dužno da utvrdi Plan
godišnjih potreba za lijekovima, medicinskim sredstvima i opremom, u
rokovima koji će omogućiti Apotekarskoj ustanovi Crne Gore da, shodno
Zakonu o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06 odnosno „Sl. list CG“, br.
42/11), donese plan javnih nabavki za tekuću godinu..
 Apotekarska ustanova Crne Gore je dužna da donese godišnji finansijski plan
koji treba da posluži kao osnova za donošenje godišnjeg plana javnih nabavki.
 Apotekarska ustanove Crne Gore je dužna da ažurno vodi dokumentaciju
vezanu za proces planiranja, sprovođenja i izvještavanja postupka javnih
nabavki.
 Apotekarska ustanova Crne Gore treba da obezbijedi punu primjenu člana 2
Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06 odnosno „Sl. list CG“, br.
42/11) u dijelu nabavke lijekova i ostale farmaceutske i parafarmaceutske robe
na način da se te nabavke obavljaju putem otvorenog postupka javnih
nabavki, osim u dijelu poslovanja putem komisionih ugovora.
9
 Apotekarska ustanova je dužna voditi računa o adekvatnoj procjeni vrijednosti
javne nabavke, i sa tim u vezi preduzeti istraživanje tržišta dobavljača, kako ne
bi dolazilo do značajne razlike između procijenjene i realizovane vrijednosti
javne nabavke.
8. U postupku sprovođenja javnih nabavki tokom 2009.g. i 2010.g. došlo je do određenih
propusta prilikom sprovođenja procedure predviđene Zakonom o javnim nabavkama
(„Sl. list CG“, br. 46/06) kod pojedinačnih postupaka javnih nabavki.
-
Nabavka kancelarijskog materijala, br. 02/09. Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala
broj 2769/09, ne sadrži cijenu što je u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima,
član 470. Cijena je definisana aneksom ugovora u vrijednosti od 23,53 hilj.eura.
-
Nabavka ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe javnih
zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori čiji je osnivač Republika, br. 03/09.
1. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke donesena je odluka o dodjeli ugovora broj
4689 od 07.08.2009.g. kojom se najpovoljnijem ponuđaču dodjeljuje ugovor za predmetnu
javnu nabavku u ukupnoj vrijednosti od 67.639 eura. Ugovor je dostavljen ponuđaču na
potpis ali do dana revizije nije bio potpisan sa tim ponuđačem, što je suprotno članu
74 Zakona o javnim nabavkama.
2. Nije dostavljen na uvid Zapisnik o ponovnom pregledu, ocjeni i upoređivanju
ponuda i Izvještaj o ponovnom postupku javne nabavke, nakon što je Komisije za
kontrolu postupka javnih nabavki donijela je Rješenje broj 5903 od 12.10.2009.g. kojim je
usvojena žalba zainteresovanog lica i poništena Odluka o dodjeli ugovora broj 4689 od
07.08.2009.g. najpovoljnijem ponuđaču, što je suprotno članu 101 Zakona o javnim
nabavkama. Dostavljene su dvije odluke o izmjeni odluke o dodjeli ugovora br. 4689
od 07.08.2009.g. Prvom Odlukom, broj 5165 od 03.09.2009.g. je najpovoljnijem
ponuđaču dodijeljen ugovor za predmetnu javnu nabavku ukupne vrijednosti 421,84
hilj.eura. Druga Odluka, broj 5218 od 04.09.2009.g. ne sadrži tog ponuđača na listi
ponuđača koji su ponudili najpovoljnije ponude. Sa tim dobavljačem potpisan je
Ugovor na iznos od 421,84 hilj.eura, broj 5184 od 04.09.2009.g. od strane
Apotekarske ustanove.
-
Nabavka kancelarijskog materijala br. 02/10. Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala
broj 2262/10 koji je zaključen je sa najpovoljnijim ponuđačem ne sadrži cijenu. Cijena je
definisana Aneksom ugovora u vrijednosti od 28,38 hilj.eura.
Preporuke
 Apotekarska ustanova Crne Gore je dužna da poštuje dosljedno proces
planiranja, sprovođenja otvorenog postupka javnih nabavki i sačinjavanja
Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima shodno Zakonu o javnim nabavkama
(„Sl. list CG“, br. 46/06 odnosno „Sl. list CG“, br. 42/11) i članu 470 Zakona o
obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/08 i 04/11).
10
9. Postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ljekova,
medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe Javnih zdravstvenih
ustanova u Crnoj Gori čiji je osnivač Republika za 2010. godinu broj 05/10 nije završen
u 2010. godini već je Odluka o dodjeli Ugovora donesena i zavedena pod brojem 324
od 24.01.2011.g.
Preporuke
 Državna revizorska institucija preporučuje Ministarstvu zdravlja, Fondu za
zdravstveno osiguranje Crne Gore, Direkciji za javne nabavke i Apotekarskoj
ustanovi Crne Gore da sagledaju postojeća rješenja u Zakonu o javnim
nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06 odnosno „Sl. list CG“, br. 42/11) vezana za
proces nabavke lijekova sa pozitivne liste i daju preporuke za zakonsko
definisanje specifičnosti za nabavku lijekova i ostalog medicinskog materijala,
ukoliko takve specifičnosti bude utvrđene.
 Državna revizorska institucija preporučuje Apotekarskoj ustanovi Crne Gore
da prilikom planiranja procesa javnih nabavki uzme u obzir ukupno vrijeme
neophodno za sprovođenje otvorenog procesa javnih nabavki (priprema
dokumentacije, objavljivanje oglasa, prikupljanje i vrednovanje ponuda,
ugovaranje nabavke i žalbeni postupak po svakoj od ovih procesnih radnji) i
faktor rizika koji nastaje usljed raspisivanja samo jednog postupka javne
nabavke za ukupnu količinu ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih
hemikalija za potrebe Javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori čiji je
osnivač Republika, kako bi otvoreni postupak javne nabavke mogao da bude
realizovan u istoj godini.
11
III. Opšti dio
1. Pravni osnov za vršenje revizije
Pravni osnov za vršenje revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Apotekarske Ustanove Crne Gore (u
daljem tekstu Apotekarska ustanova) za 2010. godinu sadržan je u:



Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji (u daljem tekstu DRI), član 4 („Sl. list RCG“, br. 28/04,
27/06, 78/06 i 17/07);
Godišnjem planu revizije za 2011. godinu donešenom od strane Senata DRI, broj 4011-0601/10 od 01.01.2011.g.;
Odluci o vršenju revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Apotekarske Ustanove za 2010.
godinu, donešenoj od strane Kolegijuma DRI, broj 40113-05-38 od 27.01.2011.g.
Revizija Godišnjeg finansijskog izvještaja Apotekarske ustanove za 2010. godinu izvršena je u skladu
sa:






Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. list RCG“, br. 69/05 i „Sl. list CG“, br. 80/08);
Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS);
Međunarodnim standardima revizije za javni sektor;
Poslovnikom DRI („Sl. list RCG“, br. 50/07);
Uputstvom o metodologiji rada DRI („Sl. list RCG“, br. 02/05);
Detaljnim planom revizije Apotekarske ustanove, donesenom od strane Kolegijuma, br. 402005-122 od 25.03.2011.g.
2. Predmet, obim i cilj revizije
Predmet revizije kod Apotekarske ustanove bio je Godišnji finansijski izvještaj za 2010. godinu, urađen
u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji.
U okviru finansijskog izvještaja detaljno su analizirani sledeći pojedinačni iskazi:
 Bilans uspjeha;
 Bilans stanja;
 Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala);
 Bilans novčanih tokova.
Predmet revizije su bili i pravna uređenost i organizaciono ustrojstvo Apotekarske ustanove, sistem
javnih nabavki i upravljanje imovinom Ustanove.
Cilj revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Apotekarske ustanove za 2010. godinu je izricanje
mišljenja o istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih iskaza i zakonitosti poslovanja. Ovako postavljen cilj
revizije treba posmatrati kao:
12


Pravilnost finansijskih iskaza – što podrazumijeva izricanje mišljenja o istinitosti i
vjerodostojnosti finansijskih iskaza, odnosno pravilnosti iskazanih podataka u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Zakonitosti poslovanja – podrazumijeva ispitivanje finansijskih transakcija, odnosno da li su
sredstva pribavljena i korištena u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, odobrenim
finansijskim planom i drugim planskim dokumentima i ugovorenim zahtjevima.
Terenska revizija izvršena je u periodu od 04.04.-22.04.2011.g. Revizija je rezultirala izradom Izvještaja
o reviziji koji sadrži: mišljenje na finansijske izvještaje, utvrđeno činjenično stanje i ocjene i preporuke
za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka.
3. Metode i tehnike revizije
Revizija je izvršena u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim
standardima revizije javnog sektora, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i detaljnim
planom revizije Apotekarske ustanove. Predmetna revizija uključila je sljedeće revizorske provjere:
 Suštinske provjere transakcija;
 Detaljna provjera salda računa;
 Detaljna provjera stanja imovinskih knjiga;
Revizija je uključila ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i
informacije prikazane u finansijskim izvještajima.
S obzirom da je revizija obavljena provjerom na bazi uzoraka i da zbog kompleksnosti rada subjekta
revizije mogu postojati inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola,
postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene.
4. Podaci o subjektu revizije
4.1. Opšti podaci o subjektu revizije
Apotekarska ustanova Crne Gore je osnovana Odlukom o organizovanju javnih ustanova u oblasti
zdravstvene zaštite u Socijalističkoj republici Crnoj Gori, koju je Skupština SRCG donijela na sjednici od
15.05.1991.g. („Sl. list SRCG“, br. 21/91), kao Apotekarska ustanova Crne Gore – Titograd, sa
organizacionim jedinicama u svim opštinama. Skupština je na sjednici od 02.08.1991.g. donijela Odluku
o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju javnih ustanova u oblasti zdravstvene zaštite u
Republici Crnoj Gori („Sl. list SRCG“, br. 34/91), kojom su izvršene određene dopune djelatnosti
Apotekarske ustanove i definisano svojstvo pravnog lica Ustanove.
13
Djelatnost Apotekarske ustanove je od javnog interesa. Osnovna djelatnost Apotekarske ustanove je
precizirana pomenutom Odlukom i Statutom Ustanove. Apotekarska ustanova:
- Snabdijeva stanovništvo, zdravstvene ustanove i preduzeća ljekovima, pomoćnim ljekovitim
sredstvima i ostalim sredstvima za predohranu i liječenje kao i drugim sredstvima za
unaprijeđenje i očuvanje zdravlja;
- Izrađuje magistralne ljekove i galenske pripravke;
- Bavi se trgovinom na veliko ljekovima, sanitetskim materijalom, medicinskim i zdravstvenim
aparatima, instrumentima i priborom za potrebe zdravstva;
- Obavlja spoljnotrgovinski promet, uključujući posredovanje i zastupanje u prometu roba;
- Obavlja druge poslove vezane za osnovnu djelatnost.
Direktor Apotekarske ustanove je Budimir Stanišić.
Shodno Zakonu o privrednim društvima AU CG je upisana 13.08.2002.g. u Centralni registar
Privrednog suda u Podgorici pod brojem 8-0006764/001, kao Apotekarska ustanova Crne Gore.
Sjedište preduzeća je u Podgorici, Ljubljanska bb.
Lice ovlašćena za raspolaganje finansijskim sredstvima Apotekarske ustanove, shodno kartonu
deponovanih potpisa kod poslovnih banaka sa kojima Ustanova ima saradnju, su direktor Budimir
Stanišić, Snežana Stanković i Radoman Dragaš.
Apotekarska ustanova ima zaključene ugovore o saradnji sa:
- Crnogorskom komercijalnom bankom, broj računa 55105-603-09433414;
- Podgoričkom bankom AD Podgorica, broj računa 55105-603-0-2208;
- NLB Montenegrobankom, broj računa 907-53001-03;
- Hipotekarnom bankom, broj računa 520-8218-59.
4.2. Zakonski okvir poslovanja
Statut Apotekarske ustanove je donesen od strane Upravnog odbora Ustanove, na osnovu Zakona o
društvenim djelatnostima („Sl.list SRCG“, br.19/90) i Odluke o organizaciji javnih ustanova u oblasti
zdravstvene zaštite u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori od 10.02.1992.g. Na ovaj Statut Apotekarske
ustanove dala je saglasnost Vlada Republike Crne Gore, broj 02-4093 od 23.01.1992.g. Izmjene i
dopune Statuta je donio Upravni odbor Ustanove 29.07.1999.g. Na Izmjene i dopune Statuta je Vlada
Republike Crne Gore dala saglasnost, broj 02-3097 od 29.09.1999.g. Od tada Statut Apotekarske
ustanove nije mijenjan i usaglašavan sa Zakonom.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 39/04 i „Sl. list CG“, br. 14/10) ne definiše
Apotekarsku ustanovu Crne Gore kao oblik organizovanja farmaceutske djelatnosti. Shodno
članu 42 stav 1 Zakona: „Apoteka je zdravstvena ustanova na primarnom nivou zdravstvene
zaštite koja obavlja farmaceutsku djelatnost“.
Apotekarska ustanova je, nakon donošenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 39/04, „Sl.
list CG“, br. 14/10), nastavila poslovanje shodno članu 142 Zakona koji je predviđao da zdravstvene
ustanove u Crnoj Gori osnovane odnosno organizovane Odlukom o organizovanju javnih ustanova u
14
oblasti zdravstvene zaštite u Socijalističkoj republici Crnoj Gori („Sl. list SRCG“, br. 21/91) nastavljaju
sa radom do donošenja Odluke o mreži zdravstvenih Ustanova u Crnoj Gori, koja je trebala biti
donešena u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Vlada Crne Gore je donijela Odluku o mreži zdravstvenih ustanova u septembru 2010.godine
(„Sl. list CG“, br. 52/10), na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“,
br. 39/04 i „Sl. list CG“, br. 14/10), odnosno 5 godina nakon predviđenog roka utvrđenog u članu
142 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 39/04).
Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“, br. 52/10) konstatuje se da apotekarsku
djelatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite čine 44 apoteke JAU „Montefarm“. Odlukom
nije definisana Apotekarska ustanova Crne Gore kao javna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori.
Apotekarska ustanova nije pod nazivom „Montefarm“ registrovana u Centralnom registru
Privrednog suda u Podgorici iako koristi naziv „Montefarm“ u poslovnim aktivnostima.
Naziv „Montefarm“ je skraćeni naziv Ustanove, sadržan u članu 2 Statuta.
Direktor Apotekarske ustanove Crne Gore obraćao se, u dva navrata, Ministarstvu zdravlja da da
saglasnost na skraćeni naziv Apotekarske ustanove kako bi se pod tim nazivom upisala u Centralni
registar Privrednog suda. Prvi zahtjev upućen je 25.01.2005.g. i to na osnovu zaključka Odbora
direktora od 07.12.2004.g. a drugi 05.07.2007.g. Do 24.04.2011.g. nije bilo povratne informacije od
strane Ministarstva povodom ovih zahtjeva.
Apotekarska ustanova je donijela sljedeća interna akta:
- Pravilnik o zaštiti na radu, broj 3154 od 30.06.2008.g.;
- Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, broj 4207 od 02.10.2002.g.;
- Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, broj
3051 od 11.05.2009.g.;
- Poslovnik o radu Upravnog odbora, broj 19 od 15.01.1992.g.;
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, broj 1081 od 02.04.2003.g;
- Odluka o izmjeni i dopuni Liste kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, broj
4055 od 30.07.2008.g.
4.3. Organi Ustanove i unutrašnja organizacija
Organi Apotekarske ustanove su konstituisani u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl.
list RCG“, br. 39/04 i „Sl. list CG“, br. 14/10) iako taj Zakon ne prepoznaje Apotekarsku ustanovu
Crne Gore kao javnu zdravstvenu ustanovu.
Vlada Crne Gore primjenjuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 39/04 i „Sl. list CG“,
br. 14/10) u dijelu koji se tiče izbora direktora i odbora direkora iako nije ispoštovan prethodni
postupak predviđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, član 60 stav 1, koji kaže da se broj članova
odbora direktora zdravstvene ustanove određuje statutom, u zavisnosti od vrste i obima
djelatnosti koje ustanova obavlja.
15
Odredbe Statuta ne odražavaju stvarno stanje u Ustanovi po pitanju definisanja organa
Ustanove, naziva i sastava organa upravljanja – odbora direktora.
Direktor Apotekarske ustanove se više puta obraćao resornom Ministarstvu sa predlogom da se
otpočne procedura rješavanja pravnog statusa Apotekarske ustanove kao preduslova za usklađivanje
internih akata Ustanove sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravlja do trenutka revizije
nije preduzelo korake ka definisanju statusa Apotekarske ustanove Crne Gore kao javne zdravstvene
ustanove.
Organi Apotekarske ustanove shodno članu 59 Zakona o zdravstvenoj zaštiti su:
Odbor direktora, koji čini 7 članova od čega je većina članova izabrana od strane predstavnika
osnivača a ostali su predstavnici zaposlenih. Vlada je donijela rješenje o postavljenju članova odbora,
broj 03-2120/4 od 26.02.2009.g. Izvršena je izmjena odbora direktora, rješenjem Vlade broj 09-2705/3
od 29.04.2010.g. Sadašnji sastav odbora direktora izabran je na osnovu člana 60 Zakona o
zdravstvenoj zaštiti.
Odbor direktora nije donio plan i program rada i razvoja ustanove niti godišnji finansijski plan
Apotekarske ustanove za 2010. godinu, iako ima tu obavezu shodno članu 62 Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br. 39/04 i „Sl. list CG“, br. 14/10).
Direktor, koga bira odbor direktora na period od 4 godine. Sadašnji direktor izabran je odlukom odbora
direktora br. 1190 od 06.03.2008.g. nakon sprovedenoj javnog konkursa, shodno članu 63. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti. Direktor zastupa Ustanovu, rukovodi procesom rada, sprovodi odluke upravnog
odbora i vrši ostale poslove u skladu sa Zakonom.
Unutrašnja organizacija Apotekarske ustanove:
Unutrašnja organizacija Apotekarske ustanove, sistematizacija poslova i radnih zadataka i predviđeni
stepen školske odnosno stručne spreme za pojedine poslove utvrđeni su Pravilnikom o sistematizaciji
radnih mjesta Apotekarske ustanove broj 517 od 07.02.1992.g. Savjet Republičkog fonda za zdravstvo,
na sjednici od 06.02.1992.g. donio je odluku o davanju saglasnosti na akt o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta javnih zdravstvenih ustanova, na osnovu člana 95 Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i zdravstvenom osiguranju („Sl. list SRCG“, br. 39/90 i 21/91) i člana 8 Statuta Republičkog fonda
za zdravstvo („Sl. list SRCG“, br. 47/90).
Donešena je odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Apotekarske
ustanove, broj 3800 od 30.07.1999.g. Republički fond za zdravstvo dao je saglasnost na odluku, na
osnovu člana 95 Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju („Sl.list SRCG“, br. 39/90 i
21/91 i „Sl.list RCG“, br. 30/92, 58/92, 6/94, 27/94 i 12/96) i člana 8 Statuta Republičkog fonda za
zdravstvo („Sl.list SRCG“, br. 47/90 i „Sl.list RCG“, br. 36/95).
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Apotekarske ustanove nije mijenjan i usaglašavan sa
Zakonom i ostalim pravnim aktima više pravne snage od 1999. godine.
Na čelu sektora u Apotekarskoj ustanovi su rukovodioci koji su istovremeno i pomoćnici direktora i
biraju se putem konkursa. Ostala radna mjesta u Apotekarskoj ustanovi popunjavaju se oglasom.
16
Apotekarska ustanova ima dva skladišta, jedno je komercijalno i drugo namijenjeno skladištenju ljekova
koji se izdaju na recept. Tokovi robe i novca u Ustanovi idu na sledeći način:
-
-
Apoteke koje posluju u sastavu Apotekarske ustanove Crne Gore se zadužuju u skladištu za
određenu količinu robe. Za robu koja je izdata na osnovu ljekarskih recepata Apotekarska
ustanova vrši fakturisanje Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, koji u skladu sa
usvojenim finansijskim planom vrši plaćanja Apotekarskoj ustanovi.
Ljekovi i ostali proizvodi u maloprodajnoj mreži su, u skladu sa Zakonom, predviđeni za
slobodnu prodaju i na taj način Apotekarska ustanova ostvaruje poslovne prihode.
Javne zdravstvene ustanove koje zadužuju robu iz skladišta Apotekarske ustanove (domovi
zdravlja, opšte i specijalne bolnice, kliničko – bolnički centar Podgorica) se terete za
isporučenu robu. Dugovno - potražni odnosi između Apotekarske ustanove i ovih subjekata se
zatvaraju cesijom gdje je treća strana Fond za zdravstveno osiguranje. Fond preuzima
obavezu da izmiri Apotekarskoj ustanovi dugovanja javnih zdravstvenih ustanova.
Organizacioni djelovi Apotekarske ustanove su:
1. Sektor farmaceutske zdravstvene zaštite
Preko ovog sektora Apotekarska ustanova direktno snabdijeva stanovništvo, zdravstvene ustanove i
druga pravna lica ljekovima i ostalim proizvodima koji su predmet poslovanja Apotekarske ustanove.
U okviru ovog sektora posluju uže organizacione jedinice – apoteke, koje postoje u svim crnogorskim
opštinama a zavisno od veličine opštine organizuju se i apotekarske stanice. U 21 crnogorskoj opštini
sistematizovano je 39 apotekarskih organizacionih jedinica. Na 31.12.2010.g. u okviru ovog sektora
poslovale su 44 apoteke raspoređene na teritoriji Crne Gore, što je u skladu sa Odlukom o mreži
zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori ali 5 apoteka više nego što je predviđeno Pravilnikom o
sistematizaciji.
Za sve apotekarske organizacione jedinice (apoteke) sistematizovano je 250 medicinskih i 37
nemedicinskih radnika. Na 31.12.2010. godine bilo je zaposleno 260 medicinskih radnika, 204 na
neodređeno vrijeme i 56 na određeno vrijeme i 41 nemedicinskih radnik, od čega 5 na određeno
vrijeme.
Apotekarska ustanova ima 5 apoteka više i zaposlila je 10 medicinskih i 4 nemedicinska radnika
u sektoru farmaceutske zdravstvene zaštite više nego što je predviđeno Pravilnikom o
sistematizaciji radnih mjesta Apotekarske ustanove.
2. Sektor Veledrogerije
Snabdijeva apoteke, bolnice i ostale javne i privatne zdravstvene i naučne ustanove ljekovima i ostalim
proizvodima iz svog poslovanja.
U ovom sektoru sistematizovano je 23 medicinska radnika i 27 nemedicinskih radnika. Na
31.12.2010.g. zaposleno je 35 medicinskih radnika i 30 nemedicinskih radnika.
17
Apotekarska ustanova je zaposlila 12 medicinskih i 3 nemedicinska radnika u ovom sektoru više
nego što je predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.
3. Sektor za ekonomsko-pravne i opšte poslove
Objedinjava: ekonomsko finansijske poslove, poslove marketinga i razvoja, poslove automatske obrade
podataka, pravne i opšte poslove, poslove sistema informisanja, zaštite na radu i druge poslove.
Sistematizovano je ukupno 23 izvršioca. Na dan 31.12.2010. godine u ovom Sektoru je zaposleno
ukupno 33 izvršioca.
Apotekarska ustanova je zaposlila 10 radnika u ovom sektoru više nego što je predviđeno
Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.
Ukupno je na nivou Apotekarske ustanove sistematizovano 360 radnih mjesta. Prema izvještaju
Ustanove, 31.12.2010.g. je bilo 317 zaposlenih na neodređeno i 75 zaposlenih na određeno
vrijeme, ukupno 392 zaposlena, odnosno 32 zaposlena više nego što je predviđeno Pravilnikom
o sistematizaciji radnih mjesta.
Pravilnikom o sisitematizaciji radnih mjesta Apotekarske ustanove predviđeno je postojanje 39
apoteka a Ustanova ima 44 apoteke odnosno 5 apoteka više nego što je predviđeno
Pravilnikom.
18
IV. Nalaz revizije i utvrđeno činjenično stanje
5. Finansijsko izvještavanje
Finansijski izvještaji Apotekarske ustanove Crne Gore su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim
standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. list RCG“, br. 69/05 i „Sl. list CG“, br.
80/08).
Osnovna načela procjenjivanja bilansnih pozicija su nabavna cijena i cijena koštanja.
Prihodi su vezani za realizaciju ljekova, roba i usluga u izvještajnom periodu. Poslovne rashode
sačinjavaju svi troškovi vezani za izvršenje osnovne djelatnosti Apotekarske ustanove.
Osnovna sredstva prikazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Ukoliko
postoji znatno odstupanje knjigovodstvene vrijednosti od tržišne vrijednosti vrši se svodjenje na fer
vrijednost putem procjene u skladu sa MRS.
Zalihe materijala prikazuju se po nabavnoj vrijednosti koju čine neto fakturna vrijednost i zavisni
troškovi nabavke.
Finansijski iskazi su pripremljeni po obračunskom principu.
Revizija finansijskih izvještaja podrazumijeva utvrđivanje da li su izvještaji:
- sastavljeni u skladu sa važećim propisima,
- odražavaju tačan i istinit prikaz stanja na kraju godine i poslovanja tokom godine.
Ustanova je dostavila na uvid sljedeće finansijske iskaze za 2010. godinu:
- Bilans uspjeha,
- Bilans stanja,
- Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)
- Bilans novčanih tokova
Odbor direktora Ustanove je donio odluku br. 1085 od 28.02.2011.g. kojom se usvaja godišnji
izvještaj Ustanove za 2010 godinu.
Apotekarska ustanova je u 2010. godini ostvarila je negativan finansijski rezultat od 391
hilj.eura.
Apotekarska ustanova nije dostavila finansijske iskaze Ministarstvu finansija (Bilans uspjeha,
bilans stanja, iskaz o promjenama neto imovine, bilans novčanih tokova i tabela indikatora poslovanja)
shodno Pravilniku o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja nezavisnih
regulatornih tijela, pravnih lica, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću u
kojima država ili opštine imaju većinski udio u vlasništvu („Sl. list CG“, br. 12/08 i 35/10).
19
Apotekarska ustanova je finansijske iskaze dostavila Poreskoj upravi u pisanoj i elektronskoj formi.
Odbor direktora nije ispoštovao član 63 Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa obaveznost
donošenja planskih finansijskih dokumenata za 2010. i 2011. godinu tako da ne postoje
uporedni finansijski podaci za plan i ostvarenje prihoda i rashoda za 2010. godinu.
Apotekarska ustanova svoje finansijsko planiranje bazira na godišnjoj Odluci o raspodjeli sredstava za
javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori koju donosi Republički fond za zdravstveno osiguranje, iako je
to samo jedan dio prihoda Ustanove.
5.1. Bilans uspjeha
Tokom revizije uočeno je da je došlo do pogrešnog klasifikovanja određenih rashoda tako da je bilo
neophodno izvršiti reklasifikaciju prihoda i rashoda. Poslovni rezultat nije promijenjen.
U odnosu na početno stanje, revizijom je utvrđeno da je neophodno izvršiti reklasifikaciju
iznosa od 44 hilj.eura sa pozicije ostali poslovni prihodi na stavku prihodi od izvršenih usluga s
obzirom da je pozicija popusti i povraćaji vezana za prihode iz redovnog, primarnog poslovanja.
U odnosu na početno stanje od 41,964 mil.eura izvršena je reklasifikacija na način da je 7
hilj.eura preknjiženo na stavku troškovi kamata.
U odnosu na početno stanje od 4,088 mil.eura izvršena je reklasifikacija na način da je 25
hilj.eura koji se odnose na troškove reprezentacije preknjiženo sa pozicije ostali poslovni
prihodi jer troškovi reprezentacije pripadaju rashodima za zarade i ostala lična primanja.
Došlo je i do korekcije na ovoj poziciji u 2009.g. Iznos od 615 hilj.eura koji čine troškovi
doprinosa na teret poslodavca preknjižen je na ostale poslovne rashode, tako da je pozicija
Zarade i ostala lična primanja smanjena sa 4,766 mil.eura na 4,151 mil.eura a ostali poslovni
rashodi su povećani sa 669 hilj.eura na 1,284 mil.eura.
U narednoj tabeli oznaka „r“ pored godine izvještajnog perioda označava kolonu u kojoj je izvršena
reklasifikacija određenih podataka.
20
4
mil.euura. To je višše za 5% u oddnosu na
Poslovnni prihodi Usstanove iznoosili su u 2010. godini 41,504
2009. goodinu kada suu iznosili 39,4417 mil.eura.
Prihodi od izvršenih usluga čine
č
99,7% od
o poslovnihh prihoda. U 2010. godiini iznosili suu 41,383
mil.eura i bili su veći za 6% od prrihoda u 20099.g. Strukturaa ovih prihoda je bila sljeddeća:
m nabavke ljekova od sttrane dobavlljača ne odoobrava se rabat.
Prilikom
21
Apotekaarska ustanovva je imala slljedeće prihoode u 2010. godini:
g
- Prihode od Fonda za zdravstveno
z
osiguranje Crne
C
Gore koje
k
ostvarujje na osnovvu izdatih
ljekova na ljeekarski receppt osiguranicima. Prihod po
p ovom osnovu je bio 133,665 mil.eura.
- Prihode od javnih zdravsstvenih ustannova u Crnoj Gori, izdavaanjem ljekovaa iz veledroggerije, što
takođe plaćća Fond za zdravstveno osiguranjee. Prvo se cesijom izm
među Fondaa, javnih
zdravstvenihh ustanova i Apotekarskee ustanove zatvaraju duggovno potražnni odnosi. Naa osnovu
cesije Fond vrši uplatu Apotekarskoj
A
j ustanovi zaa isporučenuu robu zdravsstvenim ustaanovama.
Mali dio prihhoda se odnosi na ljekovve izdate priivatnim zdravvstvenim usttanovama kooje same
plaćaju robu. Prihod po ovom
o
osnovuu je bio 20,3447 mil.eura.
- Prihode od prodaje
p
robee (farmaceutika i parafarm
maceutika) građanstvu. U prodajnu cijenu ove
robe je ukljuučen PDV, zaa razliku od ljekova koji se
s izdaju na recept i koji se isporučujju javnim
zdravstvenim
m ustanovam
ma. Prihod poo ovom osnovvu je bio 5,2771 mil.eura.
- Ostale prihode od izvršennih usluga kooji su iznosili 2,100 mil.eu
ura.
Ostali pposlovni prih
hodi iznosilii su 121 hilj..eura ili 0,3%
% od poslovnnih prihoda. Tu
T spadaju prihodi
p
od
intelektuualnih usluga 25 hilj.eura, prihodi od Zavoda
Z
za zaapošljavanje Crne Gore 18 hilj.eura, viškovi
v
51
hilj. euraa i ostali prihoodi 27 hilj.eurra.
ura i bili veći za 5% u odnosu na 20009.g., kada su
s iznosili
Poslovnni rashodi izznosili su 411,957 mil.eu
39,890 mil.eura.
m
Izvršenoo je testiranjee uzorka poziicije nabavljeena roba u iznosu od 28,4 mil.eura ili 78% troškaa, pozicije
troškovi režijskog materijala
m
u iznosu od 522% troška i pozicija
p
troškkovi goriva i električne energije
u
na svve tri pozicije test je bio 788% ukupnog troška.
u iznosuu od 54% ili ukupno
Uočene nepravilnostti date su u nastavku tekssta.
ovi materijala, rezervnih
h djelova i in
nventara u izznosu od
Najveća stavka na raashodnoj straani su troško
36,511 mil.eura
m
ili 87%
8
od posslovnih rashooda. Radi see o troškovim
ma nabavnee vrijednosi lljekova u
iznosu ood 36,277 mill.eura, troškoova režijskogg materijala od
o 80 hilj.euraa, troškova goriva
g
od 42 hilj.eura i
troškovaa struje od 1112 hilj.eura.
Na računu 73551 trooškovi gorivaa i električne energije sa stanjem od 112 hilj.euraa na dan 31..12.2010.
e
evidentirrani su troškkovi za isplaaćenu elektrričnu energijju po osnovvu faktura o utrošenoj elektrčnoj
energiji u iznosu odd 4,896 hillj.eura koji se
s odnose na
n 2009 goddinu. Za izn
nos od 4,9 hilj.eura
precijennjeni su trošškovi za 20100 god. što se odrazilo na
n povećanjee gubitka tekkuće godinee.
22
Na računu 7353 troškovi režijskog materijala proknjižen je iznos od 18 hilj.eura koji se odnosi na
ljekove. Kada se izvrši fakturisanje za prodajnu vrijednost terete se troškovi nabavke robe rn.7310 ili
troškovi reprezentacije rn.7450 ako se ne vrši naplata. Za iznos od 18 hilj.eura su podcijenjeni
troškovi reprezentacije a precijenjeni troškovi režijskog materijala.
Zarade i ostala lična primanja iznose 4,113 mil.eura odnosno oko 10% rashoda i bile su na nivou iz
2009.g., kada su iznosile 4,151 mil.eura.
Testom je obuhvaćen trošak u cjelosti.
Zarade i ostala lična primanja (u hilj.eura)
P O Z I C I J E Troškovi neto zarada Troškovi poreza naz arade i naknade zarada
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada
Autorski honorari i ugovori o djelu Dnevnice u zemlji Troškovi prevoza na službenom putu
Troškovi prevoza na rad i sa rada Troškovi toplog obroka Ostale naknade Ostali lični rashodi Troškovi reprezentacije U K U P N O 2010.g.
2.488
355
946
18
26
14
76
81
26
58
25
4.113
Struktura Zarada i ostalih ličnih primanja je sljedeća: troškovi neto zarada 2,488 mil.eura, troškovi
poreza na zarade i naknade zarada 355 hilj.eura, troškovi doprinosa za zarade i naknade zarada 946
hilj.eura, autorski honorari i ugovori o djelu 18 hilj.eura, dnevnice u zemlji 26 hilj.eura, troškovi prevoza i
toplog obroka 171 hilj.eura, ostale naknade 26 hilj.eura, ostali lični rashodi 58 hilj.eura i troškovi
reprezentacije 25 hilj.eura.
Prema izvještaju Ustanove, 31.12.2010.g. je bilo 317 zaposlenih na neodređeno i 75 zaposlena na
određeno vrijeme, ukupno 392 zaposlenih. Od toga je 289 medicinskog kadra, 99 sa VSS i 190 sa
SSS i 103 nemedicinskog kadra, 9 sa VSS, 3 sa VŠS, 50 sa SSS i 41 VKV, KV i NK kadra.
Troškovi amortizacije su 149 hilj.eura ili 0,35% ukupnih troškova a odnose se na: građevinske
objekte 56 hilj.eura i na opremu 93 hilj.eura.
Testom je obuhvaćen trošak u cjelosti.
Amortizacija je obračunata u skladu sa poslovnom politikom koju je Apotekarska ustanova
usvojila.
23
Ostali poslovni rashodi iznose 1,184 mil.eura ili 2,8% od poslovnih rashoda. U odnosu na 2009.g.
oni su smanjeni za 100 hilj.eura i bili su 1,284 mil.eura.
Izvršeno je testiranje uzorka u iznosu od 404 hilj.eura. Izuzeti su bili iz testa doprinosi na teret
poslodavca koji su obuhvaćeni testom na troškove Zarada i ostalih ličnih primanja tako da je test
obuhvatio 55% troškova.
Struktura ovih rashoda je data u sljedećoj tabeli:
Ostali poslovni rashodi (u hilj.eura)
P O Z I C I J E Troškovi transporta i PTT usluga Troškovi investicionog održavanja Troškovi zakupnine Troškovi reklame Troškovi stručnog obrazovanja Troškovi premije osiguranja Troškovi platnog prometa Troškovi poreza Troškovi doprinosa Troškovi sponzorstava Ostali nematerijalni troškovi Troškovi sumnjivih i spornih potraživanja
Rashodi iz ranijih godina Troškovi komunalnih usluga Ostali poslovni rashodi Manjkovi U K U P N O 2010.g.
118
100
64
30
16
23
30
54
451
54
19
62
24
34
60
45
1.184
Troškovi zakupnine iznose 64 hilj.eura i najveći dio se odnosi na zakup koji se plaća Agenciji za
izgradnju i razvoj Podgorice u iznosu od 28,4 hilj.eura, shodno ugovoru broj 7469 od 22.12.2009.g. i
zakupa apoteke u Danilovgrada u iznosu od 7,2 hilj.eura, shodno ugovoru broj 3368 od 01.07.2010.g.
Troškovi reklame iznose 30 hilj.eura shodno Ugovoru od 18.11.2010.g, koji je potpisan na osnovu
Odluke Odbora direktora Apotekarske ustanove broj 6071 od 17.11.2010.g. i odnose se na reklamu
Apotekarske ustanove preko aktivnosti ŽRK „Budućnost“ iz Podgorice.
Troškovi premije osiguranja su isplaćeni osiguravajućoj kući.
Manjkovi robe u iznosu od 45 hilj.eura vezani su za zamjenu ljekova prilikom rada apoteka te se
adekvatno tome pojavljuje isto toliki višak koji se u glavnoj knjizi povlači kao zaduženje (veledrogerije i
apoteka) dok se manjak knjiži na teret rashoda-kao razduženje (veledrogerije i apoteka).
24
Troškovi sponzorstava ostvareni su u iznosu od 54,6 hilj.eura. Odnose se na: sponzorstvo ŽRK
„Budućnost“ Podgorica u iznosu od 30 hilj.eura, shodno Ugovoru o saradnji broj 7515 od 23.12.2009.g.;
zatim, finansijsku pomoć ŽRK „Budućnost“ Podgorica u iznosima od 3,75 hilj.eura, 4,83 hilj.eura i 3
hilj.eura; nabavku mirkoskopa za samostalni studijski program farmacije iz Podgorica u iznosu od 3,94
hilj.eura i isplatu na ime humanitarne akcije pomoći poplavljenoj Zeti u iznosu od 5 hilj.eura.
Ostali poslovni rashodi iznose 60 hilj.eura i odnose se na: izdvajanje za stambeni fond u korist
republičkog sindikata u iznosu od 25,5 hilj.eura; doprinos Fondu za posebnu rehabilitaciju u iznosu od
20,6 hilj.eura; troškove zbrinjavanja opasnog otpada u iznosu od 2,8 hilj.eura i ostale troškove u iznosu
od 11,1 hilj.eura.
Troškovi sumnjivih i spornih potraživanja nastali su kao posljedica pogrešnog programskog
knjiženja istog troška za 2009. godinu u iznosu od 57 hilj.eura na potražnoj strani tako da je u 2010.g.
bilo neophodno izvršiti ispravku preknjižavanja u iznosu od 106 hilj.eura.
Troškovi poreza su evidentirani u iznosu od 54 hilj.eura, i čine ih: troškovi špedicije i carine u iznosu
od 49,5 hilj.eura; troškovi poreza na nepokretnost u iznosu od 3,5 hilj.eura i troškovi građevinskog
zemljišta 1 hilj.eura.
Neto finansijski prihod je iznosio 62 hilj.eura.
Neto finansijski prihod (u hilj.eura)
P O Z I C I J E Troškovi kamata Rashodi kamata Dividende "BusinessMontenegro" Kamata Crnogorska komercijalna banka
Kamata Prva Banka Kamata NLB Montenegrobanka Kamata Hipotekarna banka Ostali prihodi od kamata U K U P N O 2010.g.
‐7
‐30
44
3
14
14
19
5
62
Finansijski prihodi su iznosili 99 hilj.eura, od kamata 55 hilj.eura i od dividendi 44 hilj.eura, na
osnovu ulaganja u preduzeće „BusinessMontenegro“.
Rashodi kamata su iznosili 30 hilj.eura, odnose se na kamate po stambenom kreditu za 58
zaposlenih kod Crnogorske komercijalne banke. Odlukom odbora direktora Apotekarske ustanove, broj
3113 od 27.06.2006.g. predviđeno da kamata ide na trošak Apotekarske ustanove a troškovi glavnice
na teret zaposlenih. Troškovi kamata su bili 7 hilj.eura tako da je ostvaren neto finansijski prihod
od 62 hilj.eura.
25
Neto gubitak za 2010. godinu bio je 391 hilj.eura. U 2009.g. neto gubitak bio je 419 hilj.eura a godinu
ranije, u 2008.g., neto gubitak bio je 537 hilj.eura.
Apotekarska ustanova Crne Gore u dužem vremenskom periodu bilježi negativno poslovanje
čime dolazi do smanjivanja raspoloživog kapitala Ustanove.
Apotekarska ustanova razloge za ovakav finansijski rezultat objašnjava činjenicom da ne koristi
potpuno mogućnosti date Uredbom o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova („Sl. list
RCG“, br. 5/07 i „Sl. list CG“, br. 62/10). Pomenuta Uredba omogućava da se cijene lijeka na malo
formiraju tako što se na cijenu lijeka na veliko zaračunavaju troškovi prometa na malo u visini od 18%.
Apotekarska ustanova zaračunava troškove prometa koji su manji od ovog procenta i stoga su na ime
usluga u 2010. godini fakturisali Fondu za zdravstveno osiguranje 1,714 mil.eura dok je na osnovu
Uredbe taj iznos trebao da bude 2,794 mil.eura.
26
5.2. Bilans stanja
ma i umanjuuju se za
Osnovnaa sredstva u Apotekarskkoj ustanovi se evidentirraju po nabaavnim cijenam
ispravkuu vrijednosti.. Nabavnu vrijednost
v
osnovnih sredstava čine fakturna vrijednost naabavljenih
osnovnihh sredstava uvećana
u
za sve
s troškove nastale do njihovog
n
stavljanja u upotrrebu .
Amortizaacija osnovniih sredstava obračunava se za svakoo osnovno sreedstvo pojeddinačno po oddređenim
stopamaa, tako da se revalorizovaana osnovna sredstva am
mortizuju u jeddnakim godiššnjim iznosim
ma u toku
određenog vijeka upootrebe. Amorrtizacija teče od narednogg mjeseca zaa novonabavvljena sredstvva .
Bilans sttanja Apotekarske ustanoove dat je u narednoj
n
tabeeli.
m
je od aktive na
Ukupnaa aktiva Apottekarske ustaanove na 31.12.2010.g. iznosi 18,9777 mil.eura i manja
kraju 20009.g. kada jee bila 24,3233 mil.eura.
Stalna ssredstva čine 3,899 mil.eeura odnosn
no 20% ukupne aktive.
27
s iznosila 3,652
3
mil.eurra, u prethoddnoj godini 3,,77 mil.eura. Građevinskki objekti
Osnovnna sredstva su
su vrijeddnosti 3,4 mil.eura
m
odnnosno 93% a mašine i oprema 257
2 hilj.euraa, odnosno 7%. Do
smanjennja vrijednostti je došlo uslled amortizaccije građevinskih objekataa, mašina i opreme.
Izvršen je obračun amortizacijje na 31.12.22010.g., naloogom br.270 od 31.12.22010.g. Prokknjižen je
iznos odd 149 hilj.eurra na teret raačuna 7510 a iznosi od 56 hilj.eura i 93
9 hilj.eura proknjiženi
p
suu u korist
računa 11530 (ispravkka vrijednostii građevinskih objekata) i računa 15400 (ispravka vrijednosti
v
opreme).
otekarska ustanova
u
Amortizzacija je obračunata u skladu sa poslovnom politikom koju je Apo
usvojilaa.
Povećannje opreme u 2010 godinni iznosilo jee 60 hilj.euraa. Za novonaabavljenu opremu amortizacija se
obračunava od sleddećeg mjeseeca. Utvrđenno je da su primijenjenee adekvatnee stope amoortizacije,
obračun na 31.12.20010.g. je iznosio 4 hilj.euraa.
Sva novvonabavljena oprema u 2010. godin
ni evidentirana je praviln
no.
Sastoji sse od: dva windows aplikkativna prograama u iznosuu od 1 hilj.euura, vozila mercedes bennz - sprint
516 u iznosu od 29 hilj.eura,
h
sanndero stepwaay 1,6 u iznossu od 8 hilj.eeura i ostale opreme čija nabavna
h
vrijednosst iznosi 22 hilj.eura.
Smanjennje opreme u toku godiine je izvršeeno u nabavvnoj vrijednoosti 12 hilj.eeura, od čegga se na
rashodovanje oprem
me po godiššnjem popisuu odnosi 8,11 hilj.eura, sadašnja
s
vrijjednost 1,6 hilj.eura.
n prodati auuto renault clio,
c nabavnee vrijednosti 3,7 hilj.eura i 259 eura sadašnje
Ostatak se odnosi na
vrijednossti. Auto je prrodat za 850 eura.
28
Gradjevinski objekti su prikazani na računu 1430 (nabavna vrijednost) u iznosu 3,71 mil.eura i računu
1530 (ispravka vrijednosti) u iznosu od 316 hilj.eura tako da sadašnja vrijednost iznosi 3,394 mil.eura.
Građevinski objekti koji su vlasništvo Apotekarske ustanove Crne Gore, evidentirani su u
poslovnim knjigama a kao dokaz vlasništva nad objektima dobijeni su posjedovni listovi od
Uprave za nekretnine Crne Gore.
Izuzetak je objekat u kome se nalazi upravna zgrada i veledrogerije u Podgorici, za koje
Apotekarska ustanova nema posjedovni list.
Gradjevinski objekat upravna zgrada i veledrogerija je najvredniji od svih objekata – sadašnja vrijednost
iznosi 2,17 mil.eura. Objekat je izgradila Apotekarska ustanova na zemljištu čiji je vlasnik Fond za
zdravstveno osiguranje Crne Gore, koji sada osporava uknjižavanje i definisanje vlasništva nad
zemljištem (6.800 m²). Navedeno zemljište je Fond dao na korišćenje Apotekarskoj ustanovi na
vremenski period od 10 godina. Dozvola za gradnju objekta glasi na Apotekarsku ustanovu.
Ostali građevinski objekti su locirani u: Podgorici (Kruševac i Sahat kula), Beranama, Herceg Novom
(dva objekta), Cetinju, Kolašinu, Mojkovcu, Rožajama, Baru, Kotoru, Bijelom Polju i Pljevljima, ukupno
13 objekata.
Građevinski objekat u Beranama, čija je sadašnja vrijednost 50 hilj.eura, je predmet sudskog
spora.
Opština Berane osporava vlasništvo Apotekarske ustanove. U slučaju nepovoljnog ishoda navedeni
iznos treba isknjižiti iz poslovnih knjiga.
Ustanova koristi putem zakupa 31 objekat, apoteke, na teritoriji Crne Gore.
Zakup prostora apoteke se uglavnom se vrši putem ugovaranja gdje se obračun visine zakupa vrši na
osnovu odluka o cijenama poslovnog prostora u opštinama. Jedino je zakup za apoteku Berane Lim
išao preko tendera – šoping metoda.
Zakup, na mjesečnom nivou, se plaća za sledeće apoteke – Andrijevica 250 eura, Murino 100 eura,
Šavnik 99,60 eura, Berane Lim 500 eura, Danilovgrad 700 eura, Podgorica (ulica Slobode) 2.492,23
eura, Podgorica (Zabjelo) 203,30 eura, Kotor 1.100 eura. Visina nadoknade unajmljenog poslovnog
prostora zavisi od kvadrature poslovnog prostora i opštinske cijene po metru kvadratnom.
Testiranjem je utvrđeno da su obračuni tačni, da je obračunat porez na dodatu vrijednost i da su
troškovi korektno razgraničeni.
Zalihe
Zalihe ljekova i ostalog materijala evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti, odnosno fakturnoj vrijednosti
uvećanoj za zavisne troškove nabavke. Sitan inventar i alat se vode po nabavnim cijenama. Oštećene
zalihe i zalihe koje ne odgovaraju kvalitetom otpisuju se. Terećenjem rashoda vrši se ispravka
vrijednosti zaliha .
29
6
mil.eurra. Vrijednost robe u veleedrogeriji iznoosi 3,905
Na 31.122.2010.g. vrijednost zaliha iznosi 6,736
mil.eura, zalihe u appotekama iznnose 3,209 mil.eura.
m
Nakon korekcija za iznos maarže koju obrračunava
veledroggerija i maržee u apotekam
ma i Poreza na
n dodatu vrijjednost od 7% i 17%, dobbija se stanjee zaliha u
iznosu ood 6.736 mil.eeura.
Uvidom u popisne lisste konstatovvano je da su zalihe pravilno obračunaate.
paca
Potraživvanja od kup
o kupaca na
n 31.12.20110.g. iznosi 6,573 mil.eura. Obuhvaata, osim
Zbirna ppozicija pottraživanja od
potraživaanja od kupaaca, potraživaanja od zapooslenih, unaprijed izvršenaa plaćanja i ostala
o
potraživanja.
U okviruu zbirne pozzicije, najvećći iznos se odnosi
o
na po
otraživanja od kupaca i to 6,237 mil.eura.
m
Najveća salda kupacca odnose see na: Fond za
z zdravstvenno osiguranjee Crne Gore, Podgorica, u iznosu
od 5,9777 mil.eura; Institut za javno zdravljee Crne Gore, Podgorica, u iznosu od 81 hilj.eurra; Opštu
bolnicu Meljine, Herrceg Novi, u iznosu od 29 hilj.eura; Dom starih Risan u iznnosu od 37 hilj.eura;
o 94 hilj.eurra.
„Medicor PZU“ Kotorr, u iznosu odd 19 hilj.eura i ostale kupcce u iznosu od
o
s neizmirennim potraživanjima u
sa
Najznačajniji i najveeći kupac je Fond za zdravstveno osiguranje,
iznosu ood 5,977 mil.eeura. Dugovni promet osstvaren u 20110 godini je iznosio 26,3112 mil.eura a potražni
20,335 mil.eura. Izzvršeno je usaglašavanj
u
je potraživaanja sa Fonndom na 311.12.2010.g. Postoji
neusagllašenost za iznos od 144,3 hilj.eura.. Za navedenni iznos su veeća potraživaanja od obavveza koje
Fond priiznaje po dostavljenoj koonfirmaciji. Appotekarska uustanova će prihvatiti stannje koje je uknjigama
Fonda.
o
poočetno stanjee (prenos iz 2009
2
godine) iznosilo
Na analiitičkoj kartici Fonda za zddravstveno osiguranje
je 10,791 mil.eura. Vlada
V
Crne Gore
G na sjednnici održanoj 01.04.2010.g. usvojila jee Zaključke sa
s kojima
se Minisstarstvo finannsija obavezuuje da sa poozicije 4630 otplata obavveza iz predhhodnog periooda izvrši
otplatu nneizmirenih obaveza Fonda sa stannjem na 31.112.2009.g. Po
P ovom osnnovu evidenttirane su
uplate na žiro račun Apotekarskee ustanove kao
k i smanjennje potraživaanja na navedenoj kartici u iznosu
30
od 10,570 mil.eura. Prva uplataa bila je 14..05.2010.g. u iznosu od 1,537 mil.eeura a zadnjja uplata
29.11.20010.g. u iznosu od 1 mil.eeura.
Potraživvanja od zaposlenih iznosila su 192 hilj.eu
ura. Navedeena potraživvanja se sastoje od
potraživaanja po osnnovu manjkova iz apotekka u Podgorici: „Sahat kula“ i „Spuuž“ (u toku je
j sudski
postupak za naplatu iznosa od 41
4 hilj.eura za manjak naastao u apoteeci „Sahat kuula“) i potraživanja po
z
r
radnika
u izznosu od 1441 hilj.eura. Otplata kaamata po
osnovu stambenih kredita od zaposlenih
navedennim kreditimaa knjiži se na teret Apotekkarske ustanoove a glavnicca se odbija od
o zarada zaaposlenih
lica, shoodno ranije poomenutoj Oddluci odbora direktora
d
Apootekarske usttanove.
Dio prepplata po ino
o i domaćim
m dobavljaččima u iznossu od 121 hilj.eura preknnjižen je na rn.22701
potraživaanja od kupaca po osnoovu avansa. Najveći iznoos u okviru ovih potraživvanja od 544 hilj.eura
odnosi sse na ŽRK „B
Budućnost“ izz Podgorice. Između Apottekarske ustaanove i ŽRK „Budućnost““ sačinjen
je Ugovoor o poslovnooj saradnji. Odbor
O
direktoora Ustanovee je donio na drugoj i na šestoj
š
sjednicci odbora
odluke kkojima se odobravaju
o
s
sredstva
ŽRK
K „Budućnosst“ u iznosu od po 30 hilj.eura, ukkupno 60
hilj.eura..
s na ranije periode i treba
t
ga iskknjižiti na teeret troškova što će
Iznos od 54 hilj.eura odnosi se
p
u 2010. godin
ni.
uvećati gubitak iz poslovanja
o 23 hilj.eurra odnose see na potraživvanja od praavnih lica – invalidi u
Ostala ppotraživanjaa u iznosu od
iznosu ood 22 hilj.euraa i potraživannja od osigurravajućeg zavvoda u iznossu od 1 hilj.euura.
Fakturisaana realizacija od 01.01. do 31.12.2010.g. prema opštim i sppecijalnim boolnicama i KBC
K Crne
Gore iznnosila je 15,2260 mil.eura a prema dom
movima zdravvlja u Crnoj Gori
G 4,59 mil..eura. Fakturrisanje se
vrši puteem cesija krajjem svakog mjeseca.
m
c
u uku
upnom izno
osu od 19,850 mil.eura evidentiran
ne preko
Revizijoom je utvrđeeno da su cesije
kartice bbr.1195 – „F
Fond Zdravsstva“ Podgorica.
potekama zaa period
Fakturissana realizaacija prema Fondu po osnovu primljenih reccepata u ap
1.01.do 31.12.2010.g
g. iznosila jee 15,520 mil.eura.
31
Novčana sredstva
A
ustanove suu iznosila 1,0220 mil.eura. Gotovina
Na dan 331.12.2010. god.novčana sredstva Apotekarske
u blagajnni je iznosila 2 hilj.eura, na
n žiro i tekuććim računimaa je bilo 904 hilj.eura, na deviznim raččunima je
bilo 69 hhilj.eura i ostaala novčana sredstva su iznosila
i
45 hilj.eura.
m izvoda od
d banaka
Stanje ssvih novčanih sredstavaa na bankarrskim računima je provjjereno putem
na 31.122.2010. godine.
u
obavlja preko Podgoričke banke, Crnoogorske kom
mercijalne
Svoje pooslovanje Appotekarska ustanova
banke, N
NLB Monteneegrobanke, Prve
P banke i Hipotekarnee banke. U taabeli su su dati iznosi deppozita po
pojedinim
m bankama na
n 31.12.20110.g.
nima registroovano je ukupno 69 hilj.eura i to kood sledećih banaka: Crnnogorske
Na Deviznim račun
komercijjalne banke 11 hilj.eurra, NLB Moontenegrobannke 45 hilj.eura, Prve banke 7 hilj.eura
h
i
Hipotekaarne banke 6 hilj.eura.
32
POZICIJE
Podgorička banka
Iznos
0
Crnogorska komercijalna banka
11
NLB Montenegrobanka
45
Prva banka
7
Hipotekarna banka
6
UKUPNO
69
Ostala novčana sredstva su stambena sredstva Apotekarske ustanove, koja su na 31.12.2010.g.
iznosila 45 hilj.eura i koja su deponovana kod Podgoričke banke.
Dugoročni finansijski plasmani
Dugoročna finansijska ulaganja na 31.12.2010.g. iznose 247 hilj.eura i odnose se na ulaganja u
dugoročne hartije od vrijednosti u „BusinessMontenegro“ AD Podgorica u iznosu od 210 hilj.eura i
„Lovćen osiguranje“ AD Podgorica u iznosu od 37 hilj. eura.
Apotekarska Ustanova je vlasnik 70% vrijednosti akcijskog kapitala društva „BusinessMontenegro“ AD,
odnosno 336 akcija čija je nominalna vrijednost 53,99 eura, što iznosi 18,14 hilj.eura dok je u knjigama
iznos od 210 hilj.eura.
Otkup kontrolnog paketa akcija (70 društva „BusinessMontenegro“ AD od tada većinskog vlasnika
„Montenegrobanke“ AD Podgorica u iznosu od 210 hilj.eura izvršen je preko kredita dobijenog od
navedene banke na period od 5 godina. Iz ugovora br.21-1188 od 06.05.2004.g. o kupoprodaji akcija
na rate naznačeno je da će se kupoprodaja obaviti preko brokerske kuće AD „Monte adria broker“ po
cijeni od 625 eura po jednoj akciji. Kupoprodaja je izvršena u 2004 godini.
Razlika po ovom osnovu je 191,86 hilj.eura i teretila je troškove u 2004. godini.
Po osnovu učešća u kapitalu od „BusinessMontenegro“ AD u 2010 godini naplaćene su dividende u
neto iznosu od 44 hilj.eura, nakon umanjenja poreza na dividendu od 9%. Isplata je izvršena po osnovu
Predloga odbora direktora „BusinessMontenego“ AD.
Kapital
Ukupni kapital Apotekarske ustanove na 31.12.2010.g. iznosio je 1,875 mil.eura (2009.g. je bio
2,266 mil.eura što znači da je smanjen za iznos ostvarenog gubitka od 391 hilj.eura) a sačinjavaju ga :
-
Državni kapital u iznosu od 2,56 mil.eura;
Revalorizacione rezerve u iznosu od 509 hilj.eura i
Nerasporedjeni gubitak u iznosu od 1.194 hilj.eura.
Osnivač Apotekarske ustanove je Skupština Crne Gore, registarski broj FI 1474/91.
33
s
Revalorizacione rezeerve iznose 509 hilj.eurra i nastale su po osnoovu procjenee osnovnih sredstava
izvršenee od strane ,,Montreva“ d.o.o Podgoricca .
dinu Apotekaarska ustan
nova je završšila sa gubitkom u izno
osu od 391 hilj.eura.
h
Poslovnnu 2010 god
Gubitakk iz ranijih godina iznosio je 803 hilj.eura tako da
d ukupni nepokriveni
n
gubitak izno
osi 1,194
mil.euraa.
Dobavljači
h obaveza naa 31.12.20100.g. iznosilo je 17,103 mil.eura.
m
Dom
maćim dobaavljačima
Stanje kkratkoročnih
je Apoteekarska ustannova dugovala 12,521 mil.eura, ino do
obavljačimaa 4,277 mil.euura, primljenni avansi
su iznossili 242 hilj.euura i ostale obaveze
o
su izznosile ukupnno 63 hiljadee eura.
o i domaćim
m dobavljačima u iznosu
u od 121 hiljj.eura prekn
njižen je na rn.22701
Dio prettplata po ino
potraživvanja po osn
novu avansaa. Najveći iznnos u okviru ovih potraživvanja od 54 hilj.eura
h
odnoosi se na
ŽRK „Buudućnost“ iz Podgorice, što je pomenuto u dijeluu Potraživanjja od kupacaa. Ostale preeplate se
odnose na preduzeća iz Crne Goore.
Neizmirrene obaveze prema do
obavljačima se odnose na
n dobavljačee sa kojim Apotekarska
A
ustanova
ima potppisane ugovoore o nabavcii robe.
Izvršenaa je provjeraa tačnosti iskazanih obaaveza putem
m konfirmaciija.
og dobavljaača kod ko
ojeg je obaaveza veća nego u po
oslovnim
Postoje neslaganjaa kod jedno
knjigam
ma Apotekarsske ustanovve za 155 hiilj.eura i dru
ugog dobavlljača kod ko
oga je obaveeza veća
nego kood Apotekarske ustanovve za iznos od
o 86 hilj.eu
ura.
34
Navedene razlike su nastale zbog neblagovremenog pristizanja faktura krajem poslovne 2010 godine.
Te obaveze su proknjižene u 2011 god. umjesto u 2010 god.
Za iznos od 241 hilj.eura su podcijenjene obaveze u 2010 godini.
Iznos od 242 hilj.eura za primljene avanse odnosi se na preplaćene iznose kod kupaca.
Jedan dio čine obaveze Apotekarske ustanove prema vojnoj pošti 6965 Podgorica u iznosu od 65
hilj.eura.
Primljeni avans od 65 hilj.eura je nastao u ranijem periodu i treba ga oprihodovati.
U navedeni iznos za primljene avanse je prikazana i obaveza Apotekarske ustanove prema
Ministarstvu zdravlja Crne Gore u iznosu od 164 hilj.eura. Ministarstvo je uplatilo 195 hilj.eura iz
Državnog trezora na žiro račun Apotekarske ustanove za plaćanje tamiflu kapsula, sirupa i hiruških
maski za suzbijanje širenja virusa „Svinjskog gripa“. Od tog iznosa se na tamiflu kapsule odnosi se
iznos od 164 hilj.eura koji je prikazan kao obaveza prema Ministarstvu zdravlja.
Ozirom da se radi o bespovratnim sredstvima ovaj iznos treba umanjivati za iznos utrošenih
tamiflu kapsula. Odnosno, za vrijednost dijela utrošenih kapsula treba smanjiti zalihe i povećati
troškove a za isti iznos treba smanjiti obaveze prema Ministarstvu zdravlja i povećati prihod.
35
5.3. Bilans novvčanih tokoova
j prikazan bilans novvčanih tokovva Apotekarsske ustanovve za periodd 01.01U nareddnoj tabeli je
31.12.20010.g. Za raazliku od 20009. godine kada
k
je došlo do neto povećanja
p
gotovine i gootovinskih
ekvivalenata u iznossu od 74 hilj.eura (razlogg je neredovno izmirenje obaveza prrema dobavljačima) u
o 1,1 mil.euura tako da je stavka gootovina i
2010.g. je došlo do neto smanjeenja gotovinee u iznosu od
m
u 20100.g. i iznosi 1,221
1
mil.eurra u odnosu na 2,319
gotovinski ekvivaleentni na krajju perioda manja
mil.eura na kraju 20009.g.
36
Novčana sredstva prikazana u glavnoj knjizi u iznosu od 1,02 mil.eura razlikuju se za iznos od
200 hilj.eura kada se uporede sa stanjem gotovine prikazanom u bilansu novčanih tokova.
Prema MRS br. 7 gotovinom se smatra i dio oročenih sredstava sa rokom dospjeća do 3 mjeseca. Ovaj
iznos od 200 hilj.eura se odnosi na oročena sredstva kod Prve banke Crne Gore, Aneks ugovora o
oročavanju sredstava je potpisan 24.08.2010.g.
U bilansu novčanih sredstsva na poziciji odlivi po osnovu troškova transakcija prikazano je
umanjenje samo za iznos oročenih plasmana iznad 3 mjeseca, u iznosu od 550 hilj.eura.
37
6. Javne nabavke
Postupak kontrole javnih nabavki kod Apotekarske ustanove Crne Gore u 2009. i 2010. godini izvršen
je sa ciljem da se ustanovi primjena Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06) i primjena
plana javnih nabavki Apotekarske ustanove.
Apotekarska ustanova vrši nabavku ljekova i medicinskih sredstava putem otvorenog postupka javne
nabavke. Tender se raspisuje po pravilu jednom godišnje, u postupcima u 2009. i 2010. godini
zahtijevane su ponude sa neto nabavnim cijenama ljekova, bez finansijskih i naturalnih rabata od
strane dobavljača. Neto nabavna cijena je određena samom ponudom i jednaka je tenderskoj cijeni.
Shodno članu 30 Zakona o javnim nabavkama imenovan je službenika za javne nabavke.
6.1. Javne nabavke u 2009. godini
Apotekarska ustanova nije donijela finansijski plan za 2009. godinu koji je trebao da posluži kao
osnova za plan javnih nabavki.
Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na sjednici održanoj 26.12.2008.g., donio je
Odluku o donošenju finansijskog plana za 2009. godinu, koja je zavedena pod brojem 01—3996 u
Podgorici 26.12.2008.g. Finansijskim planom je predviđen iznos namijenjen nabavci ljekova koji se
preko recepata izdaju zdravstvenim osiguranicima kroz mrežu apoteka Apotekarske ustanove kao i
iznos predviđen za nabavku ljekova i sanitetskog i potrošnog materijala koji se preko veledrogerije
Apotekarske ustanove isporučuje javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Finansijskim planom
je za ljekove bio predviđen iznos od 22,3 mil.eura a za sanitetski i potrošni materijal iznosu od 11,1
mil.eura što ukupno iznosi 33,4 mil.eura.
Shodno članu 12 tačka 9 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“, br .39/04 i „Sl. list CG“, 14/10)
Ministarstvo zdravlja utvrđuje jedinstvenu metodologiju snadbijevanja zdravstvenih ustanova ljekovima,
medicinskim sredstvima i opremom, plan godišnjih potreba za ljekovima, medicinskim sredstvima i
opremom, kao i referentne cijene ljekova i medicinskih sredstava.
Nije dat na uvid plan nabavke ljekova za 2009. godinu koji je bilo dužno da donese Ministarstvo
zdravlja Crne Gore shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Plan javne nabavke Apotekarske ustanove za 2009. godinu pripremljen je na osnovu potrošnje iz
prethodnog perioda, odobrenog iznosa novčanih sredstava u finansijskom planu Fonda zdravstvenog
osiguranja za 2009. godinu, uz pribavljanje saglasnosti za svako pojedinačno sprovođenje postupka
javne nabavke od strane Ministarstva zdravlja i Fonda.
Ustanova je dostavila Direkciji za javne nabavke Plan javnih nabavki za 2009. godinu, koji je
zaveden 30.12.2008.g. pod brojem 6828, u ukupnom iznosu od 26,695 mil.eura.
38
Plan javnih nabavki za 2009.godinu (u hilj.eura)
Pozicija
Robe
Radovi
Usluge
UKUPNO
Iznos
26.370
295
30
26.695
Pozicija
Rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Kapitalni izdaci
UKUPNO
Iznos
26.675
80
70
26.825
Ukupna vrijednost za robe, radove i usluge planirana je u iznosu od 26,695 mil.eura, dok rashodi
za materijal, usluge i kapitalne izdatke iznose 26,825 mil.eura. Napravljena je greška u
razvrstavanju planiranih vrijednosti po pojedinim vrstama i vrijednostima troška, tako da postoji
neslaganje pojedinačnih izdataka i ukupnog iznosa.
Nakon konstatacije da postoji neslaganje Plana javnih nabavki, koji je dostavljen Direkciji za javne
nabavke, stavljen je na uvid drugi Plan javnih nabavki zaveden 29.12.2008.g. pod brojem 6879, koji nije
zaveden od strane Direkcije za javne nabavke.
Plan javnih nabavki za 2009.godinu
Pozicija
Robe
Radovi
Usluge
UKUPNO
Iznos
26.405
315
30
26.750
Pozicija
Rashodi za materijal
Rashodi za usluge
Kapitalni izdaci
UKUPNO
Iznos
26.405
30
315
26.750
Prema tom planu bila je predviđena nabavka u ukupnom iznosu do 26,750 mil.eura.
U 2009. godini objavljeno je 6 otvorenih postupaka javnih nabavki. Ukupno planirani iznos shodno
tim postupcima je bio 25,660 mil.eura dok je ugovoreni iznos bio 23,490 mil.eura.
Svi Ugovori o nabavci ljekova sadrže Anekse ugovora sa podacima o vrsti i cijeni lijeka.
Otvoreni postupak javnih nabavki za 2009.godinu je objavljen za sljedeće nabavke:
1. Za nabavku kancelarijskog materijala objavljen je jedan otvoreni postupak, procijenjena
vrijednost 30 hilj.eura a ugovorena vrijednost 23,525 hilj.eura.
2. Za nabavku ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija objavljena su tri
postupka, procijenjena vrijednost 25,406 mil.eura a ugovorena vrijednost 23,256 mil.eura.
3. Za nabavku stomatološkog materijala objavljen je jedan postupak, procijenjena vrijednost
188,729 hilj.eura a ugovorena vrijednost 177,1 hilj.eura.
4. Za nabavku kombi teretnog vozila objavljen je jedan postupak, procijenjena vrijednost 35
hilj.eura a ugovorena vrijednost 33,5 hilj.eura
39
Revizijom su utvrđene nepravilnosti kod pojedinih postupaka javnih nabavki:

Nabavka kancelarijskog materijala br. 02/09
Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala broj 2769/09, ne sadrži cijenu što je u suprotnosti sa
Zakonom o obligacionim odnosima, član 470. Cijena je definisana aneksom ugovora u vrijednosti od
23,53 hilj.eura.

Nabavka ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe javnih
zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori čiji je osnivač Republika br. 03 /09.
Nakon sprovedenog postupka javne nabavke donesena je odluka o dodjeli ugovora broj 4689 od
07.08.2009.g. kojom se najpovoljnijem ponuđaču dodjeljuje ugovor za predmetnu javnu nabavku u
ukupnoj vrijednosti od 67.639 eura. Ugovor nije potpisan sa tim ponuđačem, što je suprotno članu
74 Zakona o javnim nabavkama.
Nije dostavljen na uvid Zapisnik o ponovnom pregledu, ocjeni i upoređivanju ponuda i Izvještaj
o ponovnom postupku javne nabavke, nakon što je Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
donijela je Rješenje broj 5903 od 12.10.2009.g. kojim je usvojena žalba zainteresovanog lica i
poništena Odluka o dodjeli ugovora broj 4689 od 07.08.2009.g. najpovoljnijem ponuđaču, što je
suprotno članu 101 Zakona o javnim nabavkama. Dostavljene su dvije odluke o izmjeni odluke o
dodjeli ugovora br. 4689 od 07.08.2009.g. Prvom Odlukom, broj 5165 od 03.09.2009.g. je
najpovoljnijem ponuđaču dodijeljen ugovor za predmetnu javnu nabavku ukupne vrijednosti
421,84 hilj.eura. Druga Odluka, broj 5218 od 04.09.2009.g. ne sadrži tog ponuđača na listi
ponuđača koji su dali najpovoljnije ponude.
Direkcija za javne nabavke nije dala saglasnost Apotekarskoj ustanovi za sprovođenje pregovaračkog
postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje za pozicije za koje nije pristigla
nijedna ispravna ponuda jer se radilo o predmetnom postupku javne nabavke velike vrijednosti u iznosu
od 775 hilj.eura. Shodno članu 72 Zakona o javnim nabavkama Apotekarska ustanova je donijela
odluku o poništavanju javnog nadmetanja broj 5586 od 24.09.2009.g. za pozicije za koje nije pristigla
nijedna ispravna ponuda. Nakon navedene procedure objavljen je novi poziv za javno nadmetanje
br.05/09 za nabavku ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija.

Nabavka informatičke opreme
Ugovor o isporuci informatičke opreme koji je zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u
vrijednosti od 2.680 eura ne sadrži cijenu, što je u suprotnosti Zakonu o obligacionim odnosima
čl. 470.
Putem neposrednog sporazuma dodijeljeno je 29 nabavki ukupne vrijednosti 3,71 hilj.eura.
Apotekarska ustanova je dostavila je izvještaj o dodijeljenim javnim nabavkama za 2009. godinu
Direkciji za javne nabavke, br. 1515 od 24.03.2010.g.
40
Apotekarska ustanova nije dostavila Direkciji za javne nabavke ispravan izvještaj o dodijeljenim
javnim nabavkama za 2009. godinu jer su ugovorene vrijednosti za javni poziv 03/09 date na
osnovu odluke o dodjeli ugovora broj 4689 od 07.08.2009.g. u iznosu od 23,171 mil.eura i nijesu
korigovane na osnovu odluke o izmjeni odluke o dodjeli ugovora broj 5165 od 03.09.2009.g., u
iznosu od 22,483 mil.eura što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, član 84.
6.2. Javne nabavke u 2010. godini
Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na sjednici održanoj 19.02.2010.g. donio je
Odluku o rasporedu sredstava Fonda po zdravstvenim ustanovama za 2010.godinu, broj 01—636.
Finansijskim planom je namijenjen Apotekarskoj ustanovi iznos od 41,4 mil.eura.
Apotekarska ustanova je dostavila Direkciji za javne nabavke Plan javnih nabavki za 2010. godinu, br.
79 od 13.01.2010.g. u ukupnom iznosu od 34,276 mil.eura, iako je Ustanova bila dužna da donese i
objavi plan javne nabavke najkasnije do kraja prethodne godine za narednu godinu, shodno Zakonu o
javnim nabavkama.
Plan javnih nabavki za 2010.godinu (u hiljadama eura)
Pozicija
Iznos
Pozicija
Robe
34.000 Rashodi za materijal
Radovi
70 Rashodi za usluge
Usluge
60 Kapitalni izdaci
UKUPNO
34.130 UKUPNO
Iznos
34.086
60
70
34.216
Apotekarska ustanova je dostavila pogrešan Plan javnih nabavki za 2010. godinu Direkciji za
javne nabavke, zbir prve kolone iznosi 34,130 mil.eura a druge 34,216 mil.eura.
Plan javnih nabavki je utvrđen bez finansijskog plana Ustanove za 2010. godine tako da nije
utvrđeno na osnovu kojih finansijskih parametara je donesen Plan javnih nabavki za 2010.
godinu.
U 2010. godini objavljeno je 5 otvorenih postupaka javnih nabavki, od kojih je jedan postupak poništen.
Ukupno planirani iznos za robe shodno tim postupcima je bio 23,086 mil.eura dok je ugovoreni
iznos bio 18,628 mil.eura a za usluge planirani iznos je bio 24 hilj.eura a ugovoreniiznos 14,24
hilj.eura.
Procjena vrijednosti javne nabavke planirana je u značajno većim iznosima u odnosu na
ugovorene vrijednosti što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 32.
Otvoreni postupak javnih nabavki za 2010.godinu je objavljen za sljedeće nabavke:
1. Za javnu nabavki kancelarijskog materijala objavljen je jedan otvoreni postupak, procijenjena
vrijednost 35 hilj.eura i ugovorena vrijednost 28,38 hilj.eura.
2. Za otvoreni postupak javnih nabavki usluge osiguranja objavljen je jedan postupak,
procijenjena vrijednost 24 hilj.eura i ugovorena vrijednost 14,24 hilj.eura.
41
3. Za otvoreni postupak javnih nabavki vakcina objavljen je jedan postupak, procijenjena
vrijednost 277 hilj.eura i ugovorena vrijednost 227,5 hilj.eura.
4. Za nabavku ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija objavljena su tri
postupka, procijenjena vrijednost 22,774 mil.eura i ugovorena vrijednost 18,372 mil.eura.
Revizijom su utvrđene nepravilnosti i problemi kod pojedinih postupaka javnih nabavki:

Nabavka kancelarijskog materijala br. 02/10.
Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala broj 2262/10 koji je zaključen je sa najpovoljnijim
ponuđačem ne sadrži cijenu. Cijena je definisana Aneksom ugovora u vrijednosti od 28,38 hilj.eura.
Komisija za otvaranje i vrednovanje se sastoji od parnog broja članova, što može dovesti do blokade
procedure odlučivanja u radu Komisije i u suprotnosti je sa Zakonom o javnim nabavkama, član 31.

Nabavka ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe javnih
zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, čiji je osnivač Republika br. 03 /10 i 05/10
Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ljekova,
medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe Javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori
za 2010. godinu je objavljen u julu 2010. godine, nakon usvajanja Izmjena i dopuna Zakona o
ljekovima („Sl. list CG“, br. 34/10) kojim je produžen rok važenja ljekova koji nijesu registrovani u Crnoj
Gori do 31.03.2011.g. odnosno, na dvije godine od dana usvajanja Zakona ljekovima, koji nemaju
dozvolu za stavljanje lijeka u promet u Crnoj Gori, ako imaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet u
zemljama Evropske unije, SAD-a, Kanade, Švajcarske, Norveške i zemljama bivše SFRJ.
Poslije objavljivanja tendera firma „Osmi red-D„ d.o.o Podgorica je izjavila žalbu na cijenu otkupa
tenderske dokumentacije a firma „Hemomont“ d.o.o Podgorica je izjavila žalbu na bodovanje
kriterijuma kvalitet.
Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, rešenjem br. 859-3/2010 od 23.09.2010.g., po žalbi firme
„Hemomont“ d.o.o Podgorica, naložila je Apotekarskoj ustanovi da oglasi novi Poziv za izbor
najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ljekova, medicinskih sredstava i farmaceutskih hemikalija za
potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, čiji je osnivač Republika.
Nakon poništenog javnog poziva broj 03/10, postupajući po rješenju Komisije za kontrolu postupka
javnih nabavki Apotekarska ustanova je objavila novi Poziv broj 05/10 od 08.10.2010.g.
Apotekarska ustanova je uputila Direkciji za javne nabavke dopis, br. 5150 od 11.10.2010.g., kojim je
obavještava da je novi postupak javne nabavke za nabavku ljekova raspisan i da je otvaranje planirano
za 04.11.2010.g. Budući da su sve zalihe ljekova koje su nabavljene po prethodnom tenderu potrošene,
Apotekarska ustanova je od Direkcije za javne nabavke zahtjevala dalju nabavku po starom tenderu, po
istim cijenama i pod istim uslovima dok se ne potpišu ugovori za novi tender. Direkcija je odbila zahtjev
pozivajući se na nedjeljivost predmeta javne nabavke shodno članu 32 Zakona o javnim nabavkama.
42
Vlada Crne Gore, na sjednici od 21.10 2010. godine, donijela je Zaključak, br. 03—8942 od 28.10
2010.g., kojim je usvojila Informaciju o potrebi hitne nabavke nedostajućih ljekova i medicinskih
sredstava za potrebe Javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i odobrila nabavku navedenih
ljekova i medicinskih sredstava po istim cijenama i istim uslovima plaćanja iz tendera za 2009.
godinu do potpisivanja Ugovora po tenderu za 2010. godinu
Postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ljekova, medicinskih
sredstava i farmaceutskih hemikalija za potrebe Javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori za
2010. godinu broj 05/10 nije završen u 2010. godini već je Odluka o dodjeli Ugovora donesena i
zavedena pod brojem 324 od 24.01.2011.g.
Shodno članu 77 Zakona o javnim nabavkama Ustanova je sprovela je u 2010. godini četiri postupaka,
dodjele javne nabavke neposrednim prikupljanjem ponuda- šoping metoda, koja se sprovodi putem
prikupljanja najmanje tri ponude.
Putem neposrednog sporazuma dodijeljeno je javnih nabavki za robe u vrijednosti od 242,3 hilj.eura i
radove u vrijednosti od 14,2 hilj.eura
Shodno članu 84. Zakona o javnim nabavkama Izvještaj o dodijeljenim javnim nabavkama za
2010. godinu, zaveden je pod brojem 1047 od 25.02.2011.g. i dostavljen Direkciji za javne
nabavke Crne Gore.
Apotekarska ustanova je izvršila je u 2009. godini nabavku komercijalne robe u vrijednosti od
4,006 mil.eura i u 2010. godini nabavku komercijalne robe u vrijednosti od 4,323 mil.eura bez
sprovođenja postupka javnih nabavki, putem zaključivanja komercijalnih (kupoprodajnih) i
komisionih ugovora.
Član 2 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama precizira da su nabavku roba i usluga po tom Zakonu
obavezni da spovode: preduzeća i druga pravna lica u kojima Republika ili jedinica lokalne samouprave
ili drugi obveznici ovog Zakona posjeduju više od 50% akcija ili udjela u vlasništvu ili koja imaju više od
polovine članova u organu upravljanja, a koja obavljaju djelatnost od javnog interesa i nemaju
industrijski ili komercijalni karakter.
Apotekarska ustanova Crne Gore je prepoznata od strane Direkcije za javne nabavke Crne Gore kao
obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama i s tim u vezi je dužna da dosledno primjenjuje Zakon o
javnim nabavkama.
Apotekarska ustanova je u svom Izjašnjenju negirala da ne poštuje Zakon o javnim nabavkama kada
je u pitanju nabavka robe koja služi za dalju prodaju, odnosno ima komercijalni karakter, navodeći
sljedeće argumente:
- Po članu 2. stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 46/06), one kompanije koje
imaju industrijski i komercijalni karakter za nabavku te robe ne moraju raspisivati tender a
Apotekarska ustanova prema svom osnivačkom aktu ima komercijalni karakter;
43
-
Da bi se raspisao tender moraju biti obezbijeđena sredstva za te namjene u budžetu Crne Gore
odnosno u budžetu Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje a ona nijesu bila
obezbijeđena;
Za određeni broj proizvoda postoji samo jedan registrovani proizvođač i jedan registrovani
uvoznik ili zaštićeno ime koje je prepoznato na tržištu i za koje tržište ne prihvata zamjene;
44
7. Sudski sporovi
Preduzeće vodi određeni broj sudskih sporova. Svi sudski sporovi su uredno evidentirani i ishod
sporova ne može bitnije uticati na poslovanje Apotekarske ustanove.
Ustanova kao tuženik:
- postupak radi naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usljed
profesionalnog oboljenja tokom rada od strane bivšeg radnika Apotekarske ustanove, sada
penzionerke;
- postupak radi utvrđivanja prava svojine na poslovnom prostoru u Beranama u kojoj se nalazi
apoteka Hipokrat. Apotekarska ustanova je drugooptužena iza države Crne Gore;
- postupak radi poništaja Odluke o raspodjeli stana solidarnosti.
Kao tužilac:
- protiv opštine Berane radi poništaja akta opštine kojim je prenošeno pravo svojine nad
apotekom Hipokrat na opštinu;
- protiv bivšeg radnika Apotekarske ustanove zbog krivičnog djela pronevjere;
- protiv bivšeg radnika Apotekarske ustanove radi naknade štete u iznosu od 53,7 hilj.eura.
45
8. Uvid u poslovanje Ustanove u dijelu primjene informatičkih
tehnologija
5.6.1.Opštenapomene
Strateški cilj Fonda za zdravstveno osiguranje o povezivanju ključnih institucija u zdravstvenom sistemu
Crne Gore u Integralni informacioni sistem zdravstva (IISZ) implementira se devet godina. U cilju
racionalizacije potrošnje lijekova 2002. godine je pokrenut, a 2004. godine realizovan projekat "Kontrola
distribucije i upotrebe lijekova" za Apotekarsku ustanovu Crne Gore. Projekat je koštao 970 hilj.eura.
Informacioni sistem (IT) Apotekarske ustanove je integrisan u zdravstveni informacioni sistem koji
obuhvata: Fond za zdravstveno osiguranje (centralna služba i 20 organizacionih jedinica), primarnu
zdravstvenu zaštitu (18 domova zdravlja i 3 zdravstvene stanice), sekundarnu zdravstvenu zaštitu (7
opštih bolnica), Institut za javno zdravlje, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Apotekarsku ustanovu
Galenika i stomatološke ordinacije koje imaju ugovor o pružanju usluga sa Fondom (108 stomatoloških
ordinacija).
Aplikativno rješenje se zasniva na troslojnoj WEB arhitekturi i Oracle platformi. Klijenti aplikativnih
softvera pristupaju u on-line režimu serverskoj infrastrukturi koja se nalazi u centralnoj zgradi Fonda za
zdravstveno osiguranje u Podgorici.
Namjera Fonda je povezivanje u Integralni informacioni sistem zdravstva i ostalih institucija koje su
sastavni dio zdravstvenog sistema - 3 specijalne bolnice, Klinički centar, Ministarstvo zdravlja, Agencija
za ljekove, itd. U okviru Integralnog informacionog sistema zdravstva je 2043 računara.
5.6.2.Nalazrevizijesautvrđenimstanjemzapojedinesegmente
Informacioni sistem Apotekarske ustanove Crne Gore se sastoji od 3 modula:
1. Modul Veledrogerije – upravljanje veledrogerijom
2. Upravljanje apotekama – elektronska komunikacija sa veledrogerijom, podrška poslovnim
funkcijama rada u apoteci i podrška radu sa fiskalnim printerom, elektronska faktura
Fondu sa obaveznim prilozima za kontrolu i analizu
3. Poslovni informacioni sistem
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je sa preduzećem MG Soft iz Podgorice sklopio
ugovor o izradi softvera za Apotekarsku ustanovu pa je po ugovoru on vlasnik izvornog koda.
Ažurnost, sigurnost i brzina obrade podataka:
-
U svakom momentu se precizno zna stanje zaliha Apotekarske ustanove;
Ulaz ljekova u veledrogeriju je po dva osnova: po tenderu koji Apotekarska ustanova raspisuje
zajedno sa sa Fondom za nabavku lijekova koji su na pozitivnoj listi i po sopstvenom tenderu –
proizvodi parafarmacije i farmacije za komercijalnu prodaju.
46
-
-
Apoteke jednom nedjeljno šalju porudžbine. Komercijala, operateri i distributeri iz veledrogerije
otvaraju nalog, prebacuju, ovjeravaju i štampaju (istovremeno i šalju) lijek, a modul sadrži i
podatak o tačnoj lokaciji u skladištu.
Zahtjev koji šalje apoteka se automatski razdvaja na pozitivnu listu i na parafarmaciju. Uz
isporuku apoteci šalje se papirna i elektronska prijemnica, koju otvaraju i prihvataju, i od tada
se roba nalazi na zalihama apoteke. Realizacijom recepta lijek se skida sa stanja apoteke.
Fond, za razliku od Apotekarske ustanove, ne vidi realizaciju recepta odmah već tek kada
dobije fakturu. Isti princip je i za domove zdravlja i bolnice.
Apoteka na početku smjene otvara zbirni račun koji se zaključuje na kraju smjene i sadrži
finansijski i količinski dio. Izdvojen je dio koji je plaćen u gotovini od onog koji se izdaje na
recept.
Apoteke koje nisu u sistemu: Petnjica, Murino, Radanovići, Ostros, Gusinje i M. Morača, koje
rade 1-2 puta nedjeljno, recepte obrađuju u drugoj apoteci a porudžbinu šalju faksom.
Sinhronizacija procedura se vrši u toku noći (realizacija recepata). Svakodnevno se vrši i
backup podataka.
U okviru održavanja sistema, MG Soft svakodnevno vrši monitoring svega što je sistem uradio
(backup, izvršenje procedura, da li rade serveri, da li su prepunjeni diskovi, koji je nivo
opterećenja).
Zahtjevi:
-
Zahtjev za otvaranje naloga za novozaposlene farmaceute MG Softu šalje Apotekarska
ustanova. Nalog je osim za ime farmaceuta vezan i za njegov broj (iz baze farmaceuta), kao i
za apoteku u kojoj je zaposlen, pa nije moguće da se sa svojom šifrom loguje u drugoj apoteci.
Novim farmaceutima se ne pruža obuka za korišćenje aplikacije, a pripravnici nemaju
korisničke naloge. Svaka apoteka ima odštampano korisničko uputstvo.
Zahtjev za izmjenom aplikacije inicira Apotekarska ustanova, a najčešće se definiše na
zajedničkom sastanku ili dopisom.
Za otklanjanje grešaka apoteka šalje pismeni zahtjev MG Softu za ispravku. Korekcije se rade
kroz formu koja bi mogla biti realizovana u svim apotekama, ali zbog sprječavanja zloupotrebe
korekcije na pisani zahtjev radi MG Soft. Korekcijama se automatski koriguje i faktura.
MG Soft radi na uvođenju portala za komunikaciju sa korisnicima IISZ.
Oprema i mreža:
Računari su uglavnom iz projekta iz 2004. godine, a 15 je novih. Operativni sistem je Windows XP,
Apotekarska ustanova nema Microsoft Office niti pristup internetu pa ne rade ažuriranje sistema.
Računari su povezani tako da mogu da pristupe samo serveru. Ograničavanje interneta tj. pristup
isključivo serveru je od 2007. godine.
Ustanova raspolaže sa: 2 servera, 121-im računarom, 5 notebook-ova, 62 štampača, 38 fiskalnih
štampača i 4 skenera. Informacioni sistem Apotekarske ustanove Crne Gore čini ukupno 46 lokacija:
Upravna zgrada, Veledrogerija i 44 apoteke. Broj računara sa kojih se pristupa aplikaciji je 119, od kojih
je 30 u Upravnoj zgradi, 11 u Veledrogeriji i 78 u apotekama. Ukupan broj korisničkih naloga je 288 sa
različitim pravima pristupa i ovlašćenjima za rad sa podacima.
47
Dva servera Apotekarske ustanove smještena su u server sali Fonda za zdravstveno osiguranje,
zajedno sa ostalim serverima zdravstvenog informacionog sistema.
Održavanje:
Za održavanje integralnog informacionog sistema zdravstva Crne Gore, Fond za zdravstveno
osiguranje je u 2009. godini po tenderu br. 31/09 sklopio ugovor sa MG-Soft d.o.o. na period od 3
godine. U okviru tog ugovora Apotekarska ustanova Crne Gore za održavanje svog informacionog
sistema mjesečno plaća iznos od 3 hilj.eura plus PDV. Održavanje je napredno i podrazumijeva:
izmjene izazvane promjenama zakonskih propisa, poboljšanje performansi softvera, standardizaciju i
izradu novih izvještaja, kao i edukaciju. Održavanje se takođe odnosi i na poslovni informacioni sistem.
Za instalaciju i održavanje hardvera zadužen je programer uz pomoć MG Softa.
Nisu utvrđene nepravilnosti u funkcionisanju i održavanju sistema.
Podgorica, 03.10.2011. godine
Rukovodilac Kolegijuma i član Senata DRI
Dragiša Pešić
________________________________
48
Download

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Apotekarske