RAČUNARSKI HARDVER
NAPAJANJA RAČUNARA – 1. deo
Potrebno je posebnu pažnju obratiti na izbor napajanja za računarski sistem. Napajanje predstavlja srž sistema i
preporuka je uložiti nešto više novca za bolju naponsku jedinicu. Napajanje je ključni deo PC-ja, jer snabdeva
strujom sve delove sistema koji to zahtevaju. Takođe, napajanje je i jedan od delova najsklonijih kvarovima u
svakom računarskom sistemu. Neispravno napajanje moglo bi da ošteti ostale delove računara tako što bi im
isporučilo neodgovarajući ili nestabilan napon. Zbog značaja napajanja za ispravan i pouzdan rad sistema, trebalo
bi razumeti ulogu i ograničenja napajanja, koje probleme ono može da prouzrokuje i kako da se ti problemi
otklanjaju.
Napajanje računara PSU (Power Supply Unit) ima zadatak da obezbedi potrebne jednosmerne napone za napajanje
komponenti računara. Najčešći slučaj je da se računar napaja iz mreže naizmeničnog napona gradske mreže
(220V, 50Hz). Za rad njegovih komponenti potrebano je više jednosmernih napona različitog naponskog i strujnog
nivoa. Zadatak stepena za napajanje je da što efikasnije i uz što manje toplotne gubitke obezbedi potrebne
jednosmerne napone iz mrežnog napona od 220V.
Napajanje računara je zaseban modul koji je najčešće deo samog kućišta računara. Pošto je velika razlika između
ulaznog i izlaznog napona, napajanja oslobađaju relativno veliku količinu toplote. Zbog toga se u njima nalaze
hladnjaci i ventilator. Ovaj ventilator izbacuje topao vazduh iz napajanja hladeći elektronske komponente u njemu,
a ujedno reguliše strujanje vazduha u celom kućištu (izbacuje topao vazduh iz kućišta u ambijent).
Osnovni delovi savremenog računarskog napajanja (Slika 1.) su:
1.
2.
3.
4.
5.
Kućište napajanja (PSU form-factor) – dimenzije i oblik kućišta su definisani standardom
Elektronska ploča sa stepenom za konverziju napona
Ventilator
Kablovi sa konektorima na krajevima
Naponska utičnica, prekidač ON/OFF i prekidač za izbor napona (opciono)
Slika 1: Savremeno računarsko ATX12V napajanje
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
1
RAČUNARSKI HARDVER
1. ATX standardi računarskih napajanja
Najzastupljeniji današnji standard (Form Factor) napajanja je ATX (Advanced Technology Extended). U zavisnosti
od tipa ATX napajanja, glavni (Main connector) naponski konektor za matičnu ploču može biti 20-pinski ili 24pinski (u poslednjim generacijama računara). Tokom vremena, usled veće potrošnje komponenti, dodavani su drugi
tipovi konektora, posebno 6-pinski ili 8-pinski PCIe konektori za grafičke karte.
Form Factor napajanja
Konektor glevnog napajanja
na matičnoj ploči (Main)
Karakteristike
ATX
P1 20-pinski konektor
Stariji standard ali još uvek u
upotrebi
Naknadno dodat 6-pinski AUX
konektor koji
ATX 12V 1.0 – 1.3
P1 20-pinski konektor i P4 4-pinski
12V konektor
ATX 12V 2.0
P1 (20+4) 24-pinski konektor
(kompatibilan unazad)
ATX 12V 2.1
P1 24-pinski konektor
Dodat zaseban 6-pinski napojni
konektor za PCIe grafičke karte koji
isporučuje 75W snage
ATX 12V 2.2
P1 24-pinski konektor
Dodat zaseban 8-pinski napojni
konektor za PCIe grafičke karte koji
isporučuje 150W snage
ATX 12V 2.3
P1 24-pinski konektor
Efikasnost napajanja je povećana na
preko 80% zbog korišćenja Energy
Star propisa
obezbeđuje dodatne napone od 3.3V
i 5V za matičnu ploču
6-pinski AUX konektor uklonjen;
dodat SATA naponski kabel
Tabela 1: Pregled ATX standarda za računarska napajanja
2. Računarska napajanja - oblici i dimenzije
Sve do uvođenja Intelove ATX arhitekture 1995. godine, oblici i veličine napajanja koji su se koristili u PC-jima
razlikovali su se prvenstveno po veličini i položaju u kućištu računara. ATX i srodni standardi doneli su neka nova
svojstva, ali danas su praktično sva računarska napajanja usklađena sa istim osnovnim elektronskim rešenjem.
Na tržištu računara, IBM je prvi uveo standarde vezane za oblik i dimenzije kućišta napajanja, da bi kasnije mnogi
drugi proizvođači kopirali ove standarde. Težnja ka daljoj standardizaciji napajanja vrši se i danas, povremenim
uvođenjem novih tipova konektora, više naponskih linija, većim snagama napajanja i sl…
Danas na tržištu postoji više od 10 različitih tipova napajanja, definisanih kao industrijski standard. Neka od njih se
zasnivaju na starim tipovima IBM napajanja, ali većina ima oblik i dimenzije novijih standarda. Oblici i veličine
napajanja povezani su sa oblicima i veličinama matičnih ploča na način koji često nije očigledan. Na primer, većina
sistema sa starim Baby-AT matičnim pločama koristio je napajanja LPX oblika, dok sistemi sa starim NLX
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
2
RAČUNARSKI HARDVER
matičnim pločama koriste nova ATX napajanja. Treba istaći da, iako ovi oblici napajanja imaju iste nazive kao
oblici i veličine matičnih ploča, oblik i veličina napajanja više zavisi od kućišta sistema nego od matične ploče.
Tabele 2. i 3. prikazuje aktuelne standarde računarskih napajanja, kao i stare standarde napajanja koji su se koristili
od početka 80-ih do sredine 90-ih.
Tabela 2: Savremeni industrijski standardi računarskih napajanja
Tipovi konektora
Form-factor matičnih ploča
ATX/ATX12V
Godina
objavljivanja
1995
20/24-pin Main, 4-pin +12V
SFX/SFX12V/PS3
1997
20/24-pin Main, 4-pin +12V
EPS/EPS12V
1998
24-pin Main, 8-pin +12V
TFX12V
2002
20/24-pin Main, 4-pin +12V
CFX12V
LFX12V
2003
2004
20/24-pin Main, 4-pin +12V
24-pin Main, 4-pin +12V
Flex ATX
2007
24-pin Main, 4-pin +12V
ATX, microATX, BTX, microBTX
microATX, FlexATX, microBTX,
picoBTX, Mini-ITX, DTX
ATX, extended ATX
microATX, FlexATX, microBTX,
picoBTX, Mini-ITX, DTX
microBTX, picoBTX, DTX
picoBTX, nanoBTX, DTX
microATX, FlexATX, microBTX,
picoBTX, nanoBTX, Mini-ITX, DTX
PSU Form Factor
Tabela 3: Zastareli industrijski standardi računarskih napajanja
Zastareli PSU Form
Factor
PC/XT
AT/Desk
AT/Tower
Baby-AT
LPX (PS/2)
Godina
objavljivanja
1981
1984
1984
1984
1987
Tipovi konektora
Form-factor matičnih ploča
PC/XT
AT
AT
AT
AT
PC/XT, Baby-AT
Full-size AT, Baby-AT
Full-size AT, Baby-AT
Full-size AT, Baby-AT
Baby-AT, Mini-AT, LPX
2.1 ATX/ATX12V napajanja
Intel je prvi put predstavio ATX standard 1995. godine. Standard je naglo postao popularan 1996. godine u
računarima zasnovanim na Pentium i Pentium-Pro procesorima. Sa pojavom Pentiuma II procesora 1997. godine i
Pentiuma III 1999. Godine, ATX standard je smenio nekada omiljeni Baby-AT i postao preovlađujući standard za
oblik i veličinu napajanja. ATX i njegove verzije napajanja najverovatnije će se koristiti i nekoliko narednih godina
kao najzastupljeniji standard. Trenutno je aktuelan ATX 12V 2.3 standard napajanja računara (Slika 2.).
ATX oblik i veličina napajanja otklonili su nekoliko nedostataka prethodno korišćenih Baby-AT i mini-AT formata
napajanja. Postojalo je nekoliko nedostatka tadašnjih napajanja. Osnovni je da je uobičajeno napajanje za PC imalo
dva priključka za matičnu ploču (AT glavni konektor). Pogrešno postavljanje ovih konektora, zamena njihovih
mesta ili postavljanje izvan njihovog pravog mesta vrlo često je dovodilo do spaljivanja matične ploče. Današnja
ATX napajanja imaju glavne konektore za matičnu ploču sa vođicama, tako da se ne mogu umetnuti obrnuto ili u
pogrešnom redosledu.
Februara 2000 godine Intel je usvjio nooviji standard ATX/ATX12V, pri čemu je dodat 4-pinski +12V konektor za
dodatno napajanja CPU (zbog ovog +12V konektora napajanja se nazivaju ATX12V). Od verzije ATX 1.3 ovaj
standard je zvanično postao ATX12V. Februara 2003. usvojena je verzija 2.0, pri čemu je izbačen dodatni 6-pinski
AUX konektor, glavni konektor je definitivno postao 24-pinski, dodtati su SATA konektori za hard i optičke
uređaje…Od verzije ATX12V 2.2 u upotrebi su MOLEX konektori sa visokostrujnim HCS (High Current System )
terminalima i dodat je 8-pinski PCIe konektor za grafičke karte.
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
3
RAČUNARSKI HARDVER
Slika 2: Savremeno ATX12V računarsko napajanje
Slika 3: ATX12V 2.x form factor napajanje sa 24-pin glavnim, 4-pin +12V, i opcionim PCI
Express grafičkim konektorima
Prvobitni ATX standard zahtevao je da 80mm ventilator bude postavljen sa unutrašnje strane napajanja, kako bi
mogao da usmerava vazduh preko matične ploče i da ga uvlači iz spoljne sredine sa zadnje strane kućišta. Ovakav
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
4
RAČUNARSKI HARDVER
tok vazduha imao je suprotan smer u odnosu na onaj kod većine današnjih standardnih napajanja kod kojih se
vazduh izduvava kroz otvor na zadnjoj strani kućišta u kojem se nalazi ventilator. Hlađenje obrnutim tokom, koje
se ostvaruje u ATX napajanjima (sistem pozitivnog pritiska), usmerava vazduh preko najtoplijih delova matične
ploče, kao što su procesor, memorijski moduli i priključci za proširenje, koji su postavljeni tako da što bolje
iskoriste strujanje vazduha. Ovo otklanja potrebu za drugim ventilatorima u sistemu i smanjuje buku koju stvara
sistem, kao i potrošnju energije potrebne za njegov rad. Druga korist od hlađenja obrnutim tokom jeste to što
sistem ostaje čistiji, bez prašine i prljavštine. Kućište je u suštini pod pritiskom, tako da se vazduh stalno izbacuje
kroz otvore u kućištu – suprotno onome što se dešavalo kod ranijih oblika. Kod sistema koji rade u krajnje teškim
uslovima rada može se dodati filter na ulazni ventilacioni otvor, kako bi se obezbedilo da sav vazduh koji ulazi u
sistem bude čist i bez prašine.
Mada je teoretski ovo najbolji način provetravanja sistema, pravilno projektovan sistem sa pozitivnim pritiskom
zahteva snažniji ventilator koji će povlačiti potrebnu količinu vazduha kroz filter. Osim toga, filter mora da se
održava redovno i u zavisnosti od radnih uslova može da zahteva zamenu ili čišćenje čak jednom sedmično. Osim
toga, napajanje u potpuno opterećenom sistemu izbacuje zagrejani vazduh preko procesora, smanjujući njegovo
hlađenje. Kako noviji procesori proizvode sve više toplote, sposobnost vazdušne struje da hladi postaje krajnje
kritična. Za svakodnevnu upotrebu najbolje rešenje je primena standardnog sistema sa negativnim pritiskom, što
podrazumeva izduvni ventilator na napajanju i dodatni ventilator za hlađenje procesora. Iz tog razloga je ATX
standard za napajanja izmenjen, tako da dopušta primenu starijeg načina provetravanja sa negativnim pritiskom.
Drugi zadatak koji je rešio ATX oblik napajanja sa hlađenjem obrnutim tokom jeste kako da današnji procesori
ostanu dovoljno ohlađeni. Uprkos prednostima koje pruža sistem hlađenja sa pozitivnim pritiskom, standardni
sistem sa negativnim pritiskom kod kojeg se vazduh izbacuje kroz zadnju stranu napajanja i uvlači kroz različite
otvore u sistemu ostvaruje bolje hlađenje za datu brzinu ventilatora i protok vazduha. Zato većina novijih ATX
napajanja koristi sistem hlađenja sa negativnim pritiskom.
ATX napajanja uvode novi priključak koji daje napon +3,3V, čime se otklanja potreba za regulatorima napona na
matičnoj ploči za napajanje procesora i drugih kola koja koriste napon +3,3V. Pored novih signala od +3,3V, ATX
napajanje isporučuje još jedan skup signala, koji obično ne postoji kod standardnih napajanja. Skup sačinjavaju
signali Power_On (PS_On) i 5V_Standby (5VSB), koji se zajedno označavaju kao Soft Power. Power_On je
signal sa matične ploče koji operativni sistemi poput Windowsa koriste za isključivanje sistema putem softvera.
Ovo omogućava npr. primenu opcije “Wake on LAN”, (signal sa modema ili mrežne kartice može da probudi i
uključi PC). Kod mnogih takvih sistema može da se podesi i vreme buđenja, kada će se PC automatski uključiti i
izvršiti planirane zadatke. Ovi signali takođe mogu da se iskoriste za uključenje sistema pomoću tastature (kao kod
sistema Apple). Signal 5V_Standby uvek je prisutan i daje matičnoj ploči ograničeno napajanje, čak i kada je
sistem isključen. O ovim naponima biće reči u drugom delu teksta.
2.2 SFX/SFX12V napajanja
Intel je objavio treći novi standard za matične ploče pod nazivom mikro-ATX, namenjen jednostavnijim sistemima
sa još manjom osnovom od NLX-a i sa manjim zahtevima za napajanjem. Nove, manje mikro-ATX matične ploče i
kućišta mogu da se naprave tako da koriste ATX napajanje kao podrazumevano, kao i novo veoma malo napajanje,
nazvano SFX (Small Form Factor), sa manjom veličinom i oblikom. SFX napajanje projektovano je posebno za
primenu u malim sistemima koji sadrže ograničenu količinu hardvera. Jedinica za napajanje može da isporuči 90 W
stalne snage (do 135 W u vrhu) na četiri napona (+5V, +12V, -12V i +3,3 V). Ova vrednost snage pokazala se
dovoljnom za mali sistem sa procesorom Pentium II, AGP interfejsom, najviše četiri priključka za proširenje i tri
dopunska uređaja - kao što su diskovi i CD-ROM uređaji.
Iako je Intel projektovao SFX standard za napajanje imajući na umu mikro-ATX oblik i veličinu matične ploče,
SFX je bio potpuno izdvojen standard koji je bio kompatibilan sa drugim matičnim pločama. SFX napajanja su
koristila isti priključak sa 20 izvoda koji je određen ATX standardom i sadržao je signale Power_On i 5V_Standby.
Izbor ATX ili SFX napajanja zavisio je od kućišta, a ne od matične ploče. Oba napajanja imala iste električne
priključke i razlika je u tome koje napajanje kućište može fizički da prihvati. Kod standardnog SFX napajanja,
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
5
RAČUNARSKI HARDVER
ventilator prečnika 60mm postavljen je na površini kućišta napajanja i okrenut je ka unutrašnjosti kućišta računara.
Ventilator uvlači vazduh u kućište napajanja iz unutrašnjosti računara i izbacuje ga kroz otvor na njegovoj zadnjoj
strani. Ovakvo smeštanje ventilatora u unutrašnjost smanjuje buku koju stvara sistem, ali takođe označava povratak
standardnom rešenju sa negativnim pritiskom. U većini slučajeva bio je potreban dodatni ventilatori u sistemu za
hlađenje procesora. Za sisteme koji su zahtevali bolje hlađenje postojala verzija koja je dozvoljavala ugradnju
većeg ventilatora prečnika 90mm, koji se postavljao na gornju stranu. Veći ventilator obezbeđuje bolje hlađenje i
protok vazduha sistemima kojima je to potrebno. Na Slici 4. prikazano je napajanje SFX oblika i veličine sa
ventilatorom prečnika 90mm postavljenim na gornjoj strani.
Slika 4: SFX/SFX12V napajanje sa 80mm ventilatorom sa gornje strane
2.3 EPS/EPS12V napajanja
1998 godine, grupa kompanija koju su predvodili Intel, Hewlett-Packard, NEC, Dell, Data General, Micron i
Compaq kreirali su SSI (Server System Infrastructure), inicijativu za usvajanje industrijskog standarda za oblike i
dimenzije (form factors) nekoliko hardverskih elemenata, prvenstveno kućišta, napajanja, matičnih ploča itd.
Osnovna ideja je bila zasnovana na dizajnu mrežnih servera koji bi koristili standardizovane izmenljive
komponente. SSI je prvo kreirao specifikaciju EPS (Entry-Level Power Supply) namenjenu za entry-level servere
sa tower kućištima. EPS se zasnivao na ATX standardu, ali sa izvesnim poboljšanjima. Prvo poboljšanje je bilo
korišćenje 24-pinskog glavnog konektora za matičnu ploču, što je na kraju i definisano ATX12V standardom 2005
godine. EPS je koristio HCS visokostrujne terminale na MOLEX konektorima, 4-pinski +12V naponski konektor,
kao i 6-pinski konektor za grafičke karte. EPS specifikacija je originalno koristila ATX dimenzije napajanja, ali je
ona kasnije proširena za podršku naponskih izlaza većih snaga i napajanja većih dimenzija. Originalni EPS, kao i
ATX koristio je dimenzije kućišta 86150140mm, a kasnije je EPS koristio dimenzije kućišta dužine 180 ili
230mm. Ovo nije bio problem za nova midi-ATX kućišta, jer su se veća napajanja mogla smestiti u ova kućišta bez
problema, prvenstveno zahvaljujući optičkim drajvovima koji su postali vremenom kraći.
Osnovna razlika između današnjih ATX i EPS napajanja je u tipu konektora. EPS12V napajanja koriste 8-pinske
dual +12V konektore, dok ATX12V napajanja koriste 4-pinske +12V konektore. 8-pinski dual +12V konektori su u
principu ekvivalentni sa dva 4-pinska konektora povezana zajedno i koriste se za napajanja procesora u entry-level
serverima. Druga razlika između EPS12V i ATX12V napajanja su njihove dimenzije, jer EPS12V mogu imati 180230mm dužinu kućišta napajanja, dok su ATX ograničena na dužinu do 140mm.
Ova napajanja se često nazivaju proširena ATX (Extended ATX) jer imaju nešto veću dužinu kućišta. Da bi se
koristilo EPS12V napajanje u standardnom ATX kućištu potrebno je proveriti prostor unutar kućišta kako bi se ovo
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
6
RAČUNARSKI HARDVER
napajanje moglo adekvatno postaviti. Kompatibilnost konektora ne predstavlja problem jer EPS12V napajanja
imaju sve tipove konektora koji se danas koriste u savremenim ATX napajanjima i pločama (8-pinski dual +12V
naponski konektor može se bez problema povezati sa 4-pinskim +12V podnožjem na matičnoj ploči), Slika 5.
Slika 5: EPS12V form factor računarsko napajanje
2.4 TFX12V napajanja
TFX12V (Thin Form Factor) je uveo Intel aprila 2002. godine za korišćenje u sistemima malih dimenzija SFF
(Small-Form-Factor), prvenstveno za SFF kućišta niskog profila koja su koristila microATX, FlexATX, ili MiniITX matične ploče. Oblik ovih napajanja je duži i uži u odnosu na ATX ili SFX napajanja, što je omogućavalo
upotrebu u sistemima niskog profila. TFX12V napajanja su bila predviđena za isporuku snage u opsegu od 180–
300W, što je bilo dovoljno za tadašnje niskoprofilne sisteme.TFX12V napajanja imala su 80mm ventilator
postavljen sa strane koji se kontrolisao termostatski. Sistem simetričnog postavljanja dozvoljavao je orjentaciju
ventilatora sa leve ili desne strane kućišta, radi poboljšanja fleksibilnosti i efikasnosti hlađenja unutar kućišta.
(Slika 6.)
Slika 6: TFX12V simetrično postavljanje ventilatora napajanja
Slično kao kod SFX tipa napajanja, postoji samo jedan format dimenzija TFX12V napajanja (1758565mm). Kod
ovih napajanja oduvek se koristio 4-pinski +12V konektor, a u kasnijim verzijama dodati su SATA konektor
(TFX12V 1.2 - april 2003) i 24-pinski glavni konektor za matičnu ploču (TFX12V 2.1 - jul 2005).
Na Slici 7. prikazano je standardno TFX12V napajanje.
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
7
RAČUNARSKI HARDVER
Slika 7: TFX12V računarsko napajanje
2.5 CFX12V napajanja
CFX12V napajanja (Compact Form Factor) je takođe uveo Intel novembra 2003. godine za potrebe računarskih
BTX (Balanced Technology Extended) sistema srednjih veličina, koji su prvenstveno koristili microBTX ili
picoBTX matične ploče. Dimenzije ovog napajanja prikazane su na Slici 9.
CFX12V napajanja su bila projektovanja za isporuku snage u opsegu od 220-300W, što je za tadašnje prosečne
konfiguracije bilo više nego dovoljno. Ova napajanja imala su 80mm interni ventilator montiran sa zadnje strane,
kontrolisan termostatski. Oblik napajanja je bio takav da je napajanje imalo usek sa jedne strane, koji je
omogućavao jednostavnije postavljanje micro-BTX ili picoBTX matičnih ploča i kompaktniji računarski sistem
(Slika 8.)
Ovaj tip napajanja imao je standardne tipove konektora. Poslednji standard CFX12V 1.2 doneo je male izmene,
prvenstveno je uvedena upotreba HCS terminala u MOLEX konektorima.
Slika 8: CFX12V računarsko napajanje
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
8
RAČUNARSKI HARDVER
Slika 8: CFX12V računarsko napajanje (dimenzije kućišta)
2.6 LFX12V napajanja
Intel je uveo ovaj standard za ova napajanja u aprilu 2004 god. pod originalnim nazivom LFX12V (Low Profile
Form Factor). Ova napajanja su prvenstveno bila namenjena za ultra-small BTX sisteme, tj. računare sa picoBTX
ili nanoBTX matičnim pločama. LFX12V napajanja su bila projektovana za isporuku snage u opsegu 180–260W,
što je bilo idealno za manje sisteme. Kod ovih napajanja postojao je interni 60mm ventilator, koji je bio 20mm
manji od onih u CFX12V napajanjima i koristio je kontrolu uz pomoć termostata kako bi se obezbedio tih rad
tokom hlađenja. Ovaj format napajanja ima karakterističan urez duž cele jedne strane. Dimenzije LFX12V
napajanja su bile 6272210mm (širina  visina  dužina). Sva LFX napajanja imala su 20-pin ili 24-pin glavni
konektor, kao i 4-pin +12V konektor za matičnu ploču. Takođe, obično imaju standardne floppy i SATA naponske
konektore za periferije (Slika 10.)
Slika 10: LFX12V računarsko napajanje
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
9
RAČUNARSKI HARDVER
2.7 Flex ATX napajanja
Kompanija za izradu napajanja FSP (Fortron Source Power) uvela je novi standard za napajanja pod imenom Flex
ATX Power Supply, 2001. godine, prvenstveno za potrebe SFF desktop računara i tankih (1U=1,75”) serverskih
sistema. Ovaj format napajanja bio je popularan u sistemina koje je proizvodio HP/Compaq, IBM, SuperMicro, i
drugi. Intel je prvi uveo Flex ATX format napajanja kao standardni format (mart 2007 god.). Ovaj format napajanja
često se naziva 1U-format jer se vrlo često koristi u serverskim kućištima (Slika 11.).
Flex ATX napajanja se projektuju za snage 180-270W, što je pogodno za manje sisteme. Ova napajanja obično
imaju jedan ili dva interna 40mm ventilatora. Veći ventilatori mogu se postaviti horizontalno u samo napajanje.
Flex ATX napajanja imaju 20-pin ili 24-pin glavni konektor, kao i 4-pin +12V konektor za matičnu ploču. Takođe,
obično imaju standardne floppy i SATA naponske konektore za periferije.
Slika 11: FlexATX računarsko napajanje
D.Čabarkapa, Tehnička škola Šabac, 2012
10
Download

NAPAJANJA RAČUNARA – 1. deo