CAD+GIS
PYTHAGORAS
V13
O PROIZVODU
PYTHAGORAS BASE
(OSNOVNI MODUL)
Pitagora softver je dizajniran da služi Vašim potrebama kao
geometra ili inženjera. Bez obzira na to koliko su složeni Vaši
planovi ili projekti, izrađuje sofisticirane crteže i proračune,
kroz jednostavne operacije.
Intuitivan crtež i programski alati
Čak i povremeni korisnik može da dostigne visok stepen
produktivnosti sa
Pitagorinim alatima. Inteligentno
snepovanje, ukazivanje na geometrijske odnose i polja za unos
podataka su samo neke od tehnika koje čine Pitagoru veoma
produktivnom i lakom za korišćenje.
Napredna DWG i DXF kompatibilnost
Pitagora podržava industrijski standardne formate datoteka.
Ona otvara i čuva crteže u Pitagorinom, DWG, DXF i ASCII
formatu. Zahvaljujući Open Design Alliance Pitagora uvek može
da otvara i čuva podatke u najnovijim DXF ili DWG formatima.
Napravite simbole, stilove linija i obrasce
Pitagora rukuje najsloženijim simbolima, stilovima linija i
šarama. Jednostavna mogućnost da se napravi sopstveni stil
čiji elementi mogu da se dele sa drugim CAD programima ističe
Pitagorinu kompatibilnost.
Uvoz georeferenciranih slika
Georeferencirane slike su novi standard formata slika. Pitagora
ih uvozi i postavlja ih automatski na odgovarajuću lokaciju.
Izvoz u Google Earth
Priprema posla nikada nije bila lakša. U Pitagori samo izaberite
objekte koje želite da izvezete u Google Earth i pritisnite
dugme. Vaš projekat će biti prikazan u Google Earth-u na
odgovarajućoj lokaciji.
Kreirajte sopstvene VBA makroe
Otvorenost izvornog koda omogućava korisnicima da kreiraju
potprograme ili alatke za njihove osobene potrebe. Makroi se
kreiraju pomoću: menija, alatki, operacija...
PYTHAGORAS DTM
(DTM MODUL)
Pitagorin DTM modul omogućava korisnicima da kreiraju
složene digitalne modele terena. Tačke i linije prekida se lako
transformišu u površ modela. Ono što sledi je brza analiza
datog DTM-a ili poredjenje različitih modela terena.
Učitavanje podataka iz skenera
Fajlovi koji sadrže milione 3D tačaka, mogu se uvoziti i brzo
pretvoriti da predstavljaju tačan model projekta.
Brzo kreiranje preciznih profila
Kreiranje profila i preseka na odredjenoj lokaciji na
odredjenom rastojanju obavlja se brzo i precizno. Generisani
profili i preseci mogu biti postavnljeni gde god korisnik želi.
Crtanje izohipsi
Izohipse daju korisnicima vizuelni prikaz na DTM projekat i
potpuno su prilagodljive, može se podešavati rastojanje
izmedju izohipsi, kao i boja i tip linije.
Kreirajte DTM pomoću boja i legende
Prikazivanje DTM pomoću boja pomažu klijentima da još bolje
sagledaju projekat.
Tačno izračunavanje zapremine
Računanje useka i nasipa vrši se sa lakoćom. Jednostavno se
može izračunati zapremina između površi na određenoj visini i
DTM ili između dva DTM-a. Prilikom izračunavanja može se
kreirati i izveštaj.
PYTHAGORAS GEOKODIRANJE
(MODUL GEOKODIRANJE)
Pitagorin modul za geokodiranje vam omogućava da napravite
svoj crtež uz pomoć šifara (kodova) dodeljenih tačkama na
terenu, transformacijom kodova terenskih podataka u linije i
simbole možete nacrtati vaš crtež u jednom potezu.
Pretvaranje ternskih podataka u gotov crtež
Tačke, simboli i linije će automatski biti ucrtane u odgovarajući
„lejer“, boju, veličinu, stil... Pitagora nudi različite opcije
kodiranja koje omogućavaju da situacije sa najkompleksnijim
merenjima budu jednostavno prevedene u crtež.
Podrška za gotovo sve GPS i TPS instrumente
Pitagora podržava gotovo sve modele GPS i TPS koji se koriste
na tržištu. Samo je potrebno odabrati odgovarajući kolektor
podataka sa liste i selektovati datoteku premera. Pitagora će
automatski početi prevođenje kodova u simbole i linije.
Automatski sistem kontrolnih tačaka pri nepravilnom
korišćenju
Automatski kontrolni sistem upozorava korisnika da je na
terenu došlo do nepravilne upotrebe i daje mogućnost da se
odmah ispravi greška.
Kombinacija GPS i TPS merenja
Kombinovanjem GPS i TPS merenja Pitagora može kreirati crtež
u bilo kom nacionalnom koordinatnom sistemu.
PYTHAGORAS SAOBRAĆAJNICE
(MODUL ZA SAOBRAĆAJNICE)
Pitagora se dokazala kao moćan poslovni softver koji je lak za
korišćenje prilikom projektovanja saobraćajnica. Dobro
kreirani prozori prikazuju podatke sa terena, a prilagodjena
kontrolna tabla će vam pomoći da projektujete osovinu i
niveletu saobraćajnice.
Integrisani situacija, niveleta i poprečni profil
Program omogućuje interaktivan prikaz situacije saobraćajnice,
podužnog profila, kao i karakterističnih normalnih profila kroz
zasebne prozore, to jest bilo gde da stanete kursorom na
osovinu saobraćajnice na situaciji u realnom vremenu ćete
dobiti izgled poprečnog profila (sa svim elementima) kao i
poziciju na podužnom profilu.
Automatsko proširenje
Po potrebi, može se automatski menjati širina puta u
krivinama u skladu sa izabranim parametrima. Ovo vam
omogućuje da projektujete saobraćajnice za teški saobraćaj
jednostavnim podešavanjem parametara.
Dodavanje instalacija u vaš projekat
Ukoliko u Vašem projektu postoje mesta ukrštanja različitih
instalacija (kanalizacioni vodovi, vodovodne cevi, električni
vodovi...), Pitagora Vam daje mogućnost da ih označite
različitim simbolima i kao takve prikažete u podužnim i
poprečnim presecima.
Izrada profila
Po završetku projektovanja osovine, nivelete i definisanja
karakterističnih normalnih poprečnih profila, možete izdvojiti
sve podužne i poprečne profile uz prikaz svih neophodnih
informacija za projektante u posebne crteže pripremljene za
štampu.
Računanje količina zemljanih radova
Poslednji korak do završetka projektovanja saobraćajnice jeste
računanje zapremine. Nakon podešavanja parametara
završnog sloja zemljišta i faktora mase, Pitagora će izračunati
tačne količine zemljanih radova i napraviti izveštaj.
Prevođenje projekta u crtež
Nakon završetka projekta, možete prevesti ceo projekat u crtež
i pripremiti ga za obeležavanje.
PYTHAGORAS GIS
(MODUL ZA GIS)
Pitagora nudi GIS modul koji omogućava korisnicima da
kreiraju tematske mape izvodeći analize na GIS projektima.
Kreiranje i popunjavanje baza, koje se mogu povezati sa bilo
kojim CAD objektom, čine sve mogućim.
Pravljenje tematskih i prostornih karti
U skladu sa informacijama u bazi podataka ili atributima
objekta korisnik može da napravi specifični pregled, koji
vizuelno predstavlja odnos između podatka i objekta.
Detaljna analiza Vaših podataka
Pitagora vam daje mogućnost definisanja odnosa između
podataka i objekata. Nakon uspostavljanja ovih odnosa
moguće je vršiti pretragu objekata ili dobiti detaljni izveštaj.
Kompatibilnost sa SHAPE formatom
Omogućen je uvoz SHAPE datoteka, što kao rezultat daje crtež
koji se sastoji od objekata povezanih sa podacima. GIS mape
napravljene u Pitagori mogu biti izvežene kao SHAPE datoteke i
uveženi u neko drugo GIS softversko rešenje.
GIS usluge
Pitagora vam pruža u potpunosti opremljen i personalizovan
GIS sistem koji će uglavnom zadovoljiti vaše potrebe. Kada
postoji potreba za nekom posebnom funkcijom, naš tim može
analizirati vaše potrebe i proizvesti rešenje koje će se
nesmetano uklopiti u vaš radni proces. Naš tim će izvršiti
analizu, izradu, implementaciju i testiranje funkcije.
Download

Preuzmite katalog *.pdf