Crna Gora
Fond za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava
Broj: 1407/12
Podgorica,11.12.2012.god.
Na osnovu ĉlana 1, 2 i 6 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ( “Sl.list Crne Gore“, br. 13/08, 64/11), i ĉlana 18.Statuta Fonda za
manjine, Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na sjednici odrţanoj dana 11.12.2012.godine, donio je
ODLUKU
O DRUGOJ ( II ) RASPODJELI SREDSTAVA FONDA
ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA ZA 2012.GODINU
1. Upravni odbor Fonda izvršio je drugu ( II ) raspodjelu dijela sredstava Fonda za zaštitu i ostarivanje manjinskih prava, na osnovu javnog Konkursa u ukupnom
iznosu od 238.950,oo €.
2. Upravni odbor je odluĉio da sredstva iz taĉke 1. ove Odluke raspodijeli slijedećim podnosiocima projekata :
Naziv nosioca projekta
Naziv projekta
bodovi
1.
NVO “Matica Bošnjaka Crne Gore“Podgorica
“Porijeklo stanovništva u Plavu “
80
Odobreni iznos
sredstava
3.000
2.
NVO“ Hrvatska krovna zajednica
Dux Croatorum radio Dux“-Tivat
“Radio Dux i portal www. radiodux.me“
90
11.700
3.
NVO“ Naše vrijeme“–Tuzi
“Obrazovana i aktivna omladina “
85
1.800
1
4.
Agović Ismet
“Antologija bošnjaĉkih izvornih pjesama, oĉuvanje jezika i
tradicionalnog identiteta na prostoru Roţaja i šire okoline“
83
1.500
5.
NVO “Balkanski Egipćani“-Ulcinj
“Glas Roma i Egipćana“
90
5.800
6.
Forum Bošnjaka Crne Gore Podgorica
“Refija Forum“
82
3.900
7.
“Bošnjaci u multinacionalnom ogledalu C.G. i EU “
81
2.400
Peti broj ĉasopisa „OSVIT –Glas MuslimanaCrne Gore“
90
4.850
9.
Forum Bošnjaka Crne Gore Podgorica
Matica muslimanska samostalno
udruţenje u oblasti kulture
manjinskog muslimanskog naroda
Crne Gore
Esad Merulić
“Sevdalinka bošnjaĉka izvorna muzika“
82
2.000
10.
Srpski nacionalni Savjet Crne Gore
“Srpske elektronske novine“
90
15.000
11.
Srpski nacionalni Savjet Crne Gore
“Obiljiţavanje srpskih nacionalnih i vjerskih praznika“
90
16.000
12.
NVO “Društvo za ravnopravnost i
toleranciju“- Podgorica
NVO “Društvo za ravnopravnost i
toleranciju“ - Podgorica
Gagović Kata
“Srpska kulturna scena“
90
20.000
“Informativni program srpske televizije“ „
95
28.500
“Saĉuvajmo kulturnu baštinu Srba“
82
3.000
“Radio Rom -produkcija na crnogorskom romskom jeziku“
89
6.000
87
5.000
85,5
4.000
8.
13.
14.
15.
16.
NVO “Udruţenje Roma
Crne Gore“- Podgorica
NVO “Ljepota Roma“-Podgorica
17.
Kujević Muamer
“Islam usmjerava mlade Rome ka zajedniĉkom suţivotu i
toleranciji“
“Bošnjaĉka duhovna muzika“
18.
Emin Halili
“ Fotografija mog Ċeda“ dok film
85
7.500
19.
NVO“ Podsticaj Gajret“- Bar
“Vokalno-instrumentalna interpretacija sevdalinke sa stilskim
crtama (atonalnosti, dţeza), spajanje i oplemenjivanje modernim
harmonsko muziĉkim jezikom kod Bošnjaka“
82
4.000
2
20.
Brahim Kajević
Roman „Djeca od plastike “
84
1.500
21.
NVO “Centar za kulturu“-Bihor
“Zaviĉajne staze Bihor -2013“
84
3.500
22.
Miralem Redţepagić
"Porijeklo i istorija Bošnjaka na podruĉju Plava"
85
2.000
23.
Ervin Duraković
“Portal za kulturu Bošnjaka u Crnoj Gori“
95
3.400
24.
NVO “Bošnjaĉki kulturni centar“ –
Bijelo Polje
82
3.800
25.
Abdulah Abdić
90
3.000
26.
Selma Mehović
“Izrada studije valorizacije bošnjaĉkog spomeniĉkog nasljeĊa u
Bijelom Polju (Hajdar –pašina dţamija u Radulićima i stari kameni
most u Bistrici) “
Štampanje dopunjenog izdanja knjige „Osmanagića dţamija od
legende do obnove“ i prevod na turski jezik
“Vrijedne ruke Bošnjakinje“
81
1.500
27.
Asmir Pepić
“Islamski informativno-edukativni portal www.monteislam.com“
85
3.000
28.
“Dokumentarni film o islamskoj arhitekturi u Crnoj Gori“
85
2.500
“Obiljeţavanje 100 godišnjice nasilnog pokrštavanja Muslimana u
Plavu i Gusinju“
“Ţivoti, snovi, nade Bošnjaka“
“Kulturne manifestacije “
93
7.000
84
86
1.800
3.800
Ĉasopis “Hrvatski glasnik “
90
5.000
33.
Odbor Islamske zajednice u
Podgorici
“Islamska zajednica u
C.G“Podgorica
Irma Zverotić
NVO „Hrvatsko graĊansko društvo“Kotor
NVO “Hrvatsko graĊansko društvo“ Kotor
Almanah
“Baština “
85
4.000
34.
Edita Šahman
“Bošnjaĉko pozorište “
82
2.000
35.
Zejnelagić Sanela
“Ĉuvari bošnjaĉke kulture “
81
1.300
36.
Ruţdi Ušaku
“Servantes u Ulcinju izmedju legende i stvarnosti“
84
3.000
37.
38.
NVO “Art klub“- Ulcinj
Albanski nacionalni Savjet u Crnoj
Gori
“Kalimera 2013“
“7 mart dan uĉitelja“
86
89
3.000
10.000
29.
30.
31.
32.
3
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Bošnjaĉko društvo kulture“
Avlija“Roţaje
NVO“ Ĉovjek Rom“Podgorica
TV Boin-Tuzi
Unija nevladinih organizacija
“Libertask“-Podgorica
Hajredin Kovaĉi
Mehmet Bardhi
NVO“ Udruţenje za pomoć
marginalizovanim licima i grupama“
Podgorica
“Izdavanje ĉasopis Avlija “
83
2.700
“Oĉuvajmo od nezaborava stare muziĉke instrumente kod RomaRAE populacije “
“Oĉuvanje i razvoj Albanskog jezika “
“Mikro studija o pravima manjina “
84
2.000
88
86
3.000
4.500
85
85
86
2.700
2.500
3.000
84
85
2.000
1.800
46.
47.
Ramiz Luboder
Amanda Ujkaj
“Tiho nestajanje “
“ Pisma iz Ulcinja “posebno izdanje
“Podrška ostvarivanja manjinskih prava sa akcentom na podršci i
afirmaciju izraţavanja svih aspekata identiteta Muslimana kao
autohtonog naroda i njihov doprinos multietiĉnom skladu u Crnoj
Gori“
“Islamsko nasleĊe u C.G. i Sandţaku od doba fetha do 1912“
“Etno dragulj Malesije i Krajine “
48.
NVO “Art centar“ Berane
“Bihorska Sehara 2013“
83
1.200
49.
Basri Mila
“Ulcinjska sofra “
83
2.500
Ukupno
238.950 ,oo €
Projekti koji nijesu ispunili formalno –pravne uslove iz Prijave na konkurs :
Naziv nosioca projekta
Naziv projekta
Projekat ne ispunjava uslove iz prijave
na konkurs
1.
Radio Elita-Ulcinj
“Kulturno bogatstvo Albanaca u Crnoj Gori“
2.
Radio Elita-Ulcinj
“Bilingva – naša evropska vrijednost“
3.
Katoliĉki ţupni ured “ SV.Ante“ Tuzi
Ĉasopis “ Glasnik SvetogAntuna“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 7 i 8
prijave
4
4.
Nedţmedin Avdiu
5.
6.
NVO“ Hrvatska krovna zajednica Dux
Croatorum Radio Dux“ -Tivat
NVO”Stop diskriminaciji“-Podgorica
7.
Mirsad Hadrović
“Anamalska Svadba-kultura ţivljenja minulih epoha u
ovim krajevima
Obiĉaji u Vladimirsko podruĉje kod Ulcinja II“
Završetak radova na »Hrvatskom domu« u Donjoj
Lastvi
“Bez diskriminacije graĊana srpske jeziĉke zajednice
kao većinske jeziĉke zajednice u C.G “
„Vakufi (zaduţbine) u Beranama“
8.
Refija Dacić
“Tradicionalni bošnjaĉki obiĉaji Roţaja
9.
NVO “ Panorama“ -Pljevlja
“Stari zanati“
10.
NVO “ Muslimani Bihora“ Bihor
11.
NVO“Vrijedne ruke“-Bihor Petnjica
12.
Duraković Haćim
“Oĉuvanje i zaštita narodne nošnje i baštine Muslima
na podruĉju Petnjice“
“Vrijednost je saĉuvati nacionalnost,tradiciju i etniĉku
pripadnost Muslimana
“
“Zaviĉajna biblioteka“
13.
NVO“ Naša Budućnost“-Nikšić
14.
Vidović Dragan
15.
Valdet Kurti
16.
NVO“ Labeatet”-Ulcinj
17.
Muhamed Nika
18.
Vaso Kneţević
19.
Balija Kurpejović
“Promocija razliĉitosti“
“Osnaţivanje veza meĊu Hrvatima Sjeverne i
Juţne Regije Crne Gore – Hrvati Sjeverne Regije“
“Informisanje na albanskom jeziku Albanaca u C.G. i
dijaspori putem interneta“
“Prva izloţba fotografija prvog fotografa iz Ana e
malit –pok.Dan Dţurete“
“Jedna antiĉko- arhaiĉka komunikacija sa tradicijom
Ana e Malit“
“Izrada razglednica u cilju promovisanja kulturnog
identiteta i baštine pljevaljske opštine“
“Đerdan, izvorne bošnjaĉke,crnogorske i albanske
pjesme iz Roţaja i okoline“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 2, 5 i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F. taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke3 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
5
20.
Kemal Musić
“Beraĉi luĉa“
21.
NVO “ Razvojni centar“ -Bijelo Polje
22.
23.
NVO“Srpska medijska mreţa srpski radio
talasi“-Podgorica
Murat Ćorović
“Promocija romskog jezika u Bijelom Polju-nek se ĉuje
naš glas“
“Slovo o srpskom jeziku“
24.
NVO F.A.” Monte Folk”-Podgorica
“Drugi (2) festival folkolora djece i mladih“
25.
NVO“ Društvo srpskih knjiţevnika Crne Gore
i Hercegovine“-Podgorica
26.
27.
NVO“Srpsko pjevaĉko društvo
Svetosavnik“-Podgorica
Edin Hodţić
“Ĉasop srpski jug, dodjela knjiţevne nagrade
„ogledalo srpsko i objavljivanje 4.knjige poezija i
proza savremenih srpskih pisaca“
“Njegovanje amaterskog horskog pjevanja , oĉuvanje
nacionalnog i kulturnog identiteta“
“Web port Dobrotvornog društva Merhamet “
28.
NVO “Centar za politiĉku edukaciju“- Nikšić
29.
Sabahudin Ĉole
30.
prim.dr. Gani Karamanaga
31.
“Otkrijmo zaboravljeno i zapostavljeno“
32.
SOS telefon za ţene i djecu ţrtve nasilja –
Ulcinj
Skender Osmani
33.
Armin Šabotić
34.
Kud“ Vrelo Ibra“-Roţaje
35.
Ibiš Kujević
36.
NVO“Hrvatsko graĊansko društvo“podruţnica Bar
NVO“Inicijativa mladih“-Petnjica
“Bosnjaĉka izvorna muzika medju djecom i
omladinom“
“Muziĉko - folklorna tradicija Bošnjaka seoskog ţivlja.
Izrada narodnih nošnji i scenska obrada“.
“Istraţivanje i trajno zabiljeţavanje muziĉko-folklornog
blaga i tradicije Bošnjaka sjeverne Crne Gore“
“U susret boţićnim blagdanima “
37.
“Spoznaj suštinu stvari“
“Integrisanje pripadnika manjinskih naroda u sistem
javnih politika Crne Gore“
“Likovni opus Sabahudina Ĉole u protekle ĉetiri
decenije svog rada“«
“Sunce, more, zdravlje“
“Probudi se dušo moja“
“Dani bošnjaĉke kulture“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F .taĉke 1 i 5
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 5
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1, 3,
i 8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslovepod F.taĉke 1 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
6
38.
NVO“ RAE“ –Budva
“Obrazovanjem protiv siromaštva“
39.
RTV “Panorama“- Pljevlja
“Kroz bošnjaĉku baštu“
40.
NVO “ Mladost“ -Pljevlja
“Jedinstvena kulturna baština“
41.
NVO “Šeher“ Tuzi
42.
NVO“ A MAX“ Podgorica
43.
SPKD“ Prosvjeta „Herceg Novi
44.
Doklestić Olivera
45.
Ferijalni savez Crne Gore
“Zaštita starog muslimanskog groblja iz 15 vijeka u
Tuzima
Zaštita kulturnog naslijedja u Tuzima i Crnoj Gori“
“Rješavanje posebnih potreba ishrane uĉenika i
studenata islamske vjeroispovjesti u Domovima
uĉenika i studenata u Crnoj Gori“
“Knjiţevni programi srpskih pisaca iz C.G., regiona i
dijaspore u 2013“
“ PrevoĊenje romana ĉetvrta dimenzija na
italijanskom jeziku “
“Kultura manjina“
46.
JU “Centar za kulturu“ -Roţaja
“Bošnjaĉke igre iz Sandţaka “
47.
Mr.Halil Markišić
“Gusinje kroz vjekove – prilozi zakulturnu istoriju
Bošnjaka plavsko-gusinjskog kraja“
48.
Nerkesa Kurpejović
“Tursko bosanski rjeĉnik“
49.
NVO“ Car Nikolaj“-Podgorica
Monografija „Rusi u Crnoj Gori „
50.
Meho Martinović
51.
NVO “Udruţenje bivših zatvorenika i politiĉkih
prognanih Albanaca u C.G.”-Ulcinj
“Knjiga posvećena oĉuvanja tradicije , obiĉaja i kulture
Muslimana“
“Narodne pjesme Albanaca“
52.
Mulić Rafet
“Ahmed i Pava -bilo jednom u Akovu“
53.
JU“ Centar za djelatnosti kulture Vojislav
Bulatović- Strunjo” BijeloPolje
NVO “Udruţenje za zaštitu spomenika
Samograd”-BijeloPolje
“Simpozijum 100 godina od roĊenja Ćamila Sijarića “
54.
“Duhovna manifestacija Samogradu u pohode“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3, i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3, i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F. taĉke1, 3 i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 7
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 7
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 5
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3,5 i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 3
prijave
7
55.
Eldar Lakota
“Verem “
56.
NVO“Savez udruţenja raseljenih, izbeglih i
prognanih u Crnoj Gori“-Podgorica
“Srpski kulturni krug kosovski zavjet “
57.
Branko Koprivica
“Prilog epici Muslimana Crne Gore“
58.
Odbor islamske zajednice- Berane
59.
NVO“ Kud jedinstvo“ Bar
“Izrada glavnih prilaznih staza na novom gradskom
islamskom groblju u Beranama II faza“
“ Oĉuvanje kulturnog nasleĊa manjina u Baru“
60.
NVO „Epitaf“-Roţaje
“Mezarje kulturna baština Roţaja “
61.
NVO“ EXIT B“-Plav
“Dţamije kroz istoriju“
62.
NVO“ Amanet tradicija“-Roţaje
“Rukotvorine Roţaja “
63.
SPKD“ Prosvjeta“ Herceg Novi
“Zemlja nedoĊija“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3 i 7
prijave
64.
Sunĉica Kostić
“Srpski motivi ,,
65.
NVO“ Studentski centar“-Podgorica
“Poloţaj ţena u nacionalnim zajednicama”
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1, 7 i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 8
66.
Centar za interetniĉke odnose i manjinska
prava “PAX“-Ulcinj
“Albanci u Crnoj Gori -identitetski izazovi “
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
“Tradicionalna knjiţevna manifestacija gorski ĉas“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
67.
68.
Ali Daci
NVO “Centar za regionalnu
saradnju“Podgorica
“Sejdefa “
69.
NVO “Demokratski romski centar“-Podgorica
“Romski rjeĉnik“
70.
NVO “ Krilata Seošnica“- Roţaje
“Festival krilata Seošnica“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1,2 i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 3, i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1,3,5
i 8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 3
prijave
8
71.
72.
NVO“ Bošnjaĉko muslimanski kulturni krug“Pljevlja
NVO “Vakat“- Roţaje
73.
Radio Tivat
74.
NVO“ Alternativa“ Pljevlja
75.
Šeko Šabotić
76.
NVO “Svijestnost-Vetedija “ Ulcinj
77.
Gjoke Dukaj
„Istraţivanje i prouĉavanje dţamijskih arhiva na
podruĉju Ana e Malit“
“Tragovima ţivota“ ,dok film
78.
Fondacija Lika-Ulcinj
“Ulcinjska serenada “
79.
Nail Draga
“Revija Lemba“ br.17/18“
80.
Ibrahim Berjashi
“Arbanasi Zadra“
81.
Syme Kokaj
“Nemirno more “
82.
Ardita Kovaĉi
83.
Lumnie Bisha
“Ĉasopis narodnog
stvaralaštva uĉenika
osnovnih škola
Ulcinja(Štoj),Anamala “
“Igrom do matematike“
84.
NVO “Srpski kulturni centar Patrijarh
Varnava“ Pljevlja
NVO “Inicijativa mladih za ljudska prava
(Yihr)“ –Podgorica
Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM Podgorica
NVO “Alfa centar“-Nikšić
85.
86.
87.
“Ramazanske i bajramske sveĉanosti “
“Osnaţivanje veza meĊu Bošnjacima Crne Gore i
Bošnjacima –iseljenicima iz Turske “
“Dobar dan Romi- Laĉo Ċive Romalen“
„Tehniĉka podrška prezentaciji manjinskih zajednica u
Pljevljima“
“ Likovna djelatnost“
“Srpski kalendar“
“Monitoring i javno zastupanje poštovanja manjinskih
prava u Crnoj Gori “
“Istraţivanje javnog mnjenja o etniĉkoj distanci u Crnoj
Gori -2012 “
“Ţelim da vidim, hoću da znam“
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1, 3 i
5 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8,
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 8 i 7
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F taĉke 1 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 3 i
8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 5 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1, i
8 prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉke 1 i 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 1
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
9
88.
89.
D.o.o. “Bošnjaĉki informativni centar“
-Roţaje
Gojko Raiĉević
“Bošnjaĉke novine “
“Bijela knjiga o diskriminaciji Srba u C.G.“
90.
NVO“IN4S“-Podgorica
“Video istorijska ĉitanka srpskog naroda “
91.
NVO“IN4S“-Podgorica
“Internet Portal IN4s“
92.
RTV Teuta –Ulcinj
“Mediji na albanskom jeziku“
Naziv nosioca projekta
Naziv projekta
1.
Midhat Hodţić
“Migracije muslimanskog stanovništva od 1878. do
1919.god.sa podruĉja Crne Gore “
2.
NVO“ Naše vrijeme“-Tuzi
“1 jun meĊunorodni dan djece“
3.
NVO “Balkanski Egipćani”-Ulcinj
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 8
prijave
Ne ispunjava uslove pod F.taĉka 3
prijave
Nepodržani projekti
bodovi
aktivnosti predviĊene projektom već
postoje ĉl.8 alineja 11. Pravilnika o
kriterijumima za vrijednovanje i
raspodjelu sredstava za finansiranje i
sufinansiranje projekata iz sredstava
Fonda za zaštitu i ostvarivanje
manjinskih prava
67
45
4.
Nedjmedin Šalja
“Obrazovanje i edukacija je kljuĉ izlaska iz siromaštva“
“Mis Roma Crne Gore “
5.
NVO“ Romsko srce“- Nikšić
Romska tv drama „ Od izlaska do zalaska“
nedostaju kljuĉne informacije ĉl.8
alineja 10. Pravilnika o kriterijumima
za vrijednovanje i raspodjelu sredstava
za finansiranje i sufinansiranje
projekata iz sredstava Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
44
10
6.
NVO“Romsko oko“- Nikšić
“Romski sevdah“
7.
8.
Vaid Turusković
NVO “Društvo za ravnopravnost i toleranciju“Podgorica
“Sjaj starog u novo vrijeme“
“ Informativni program srpskog „Kul radija“ „
9.
Šarkić Sadik
“Upoznaj sebe ne idi u zaborav bez povratka“
10.
Muratović Hamzo
“Muzeji svog zaviĉaja “
11.
NVO ,, “Udruţenje Roma
Crne Gore“ - Podgorica
NVO “Ljepota Roma“,-Podgorica
“Proslava Svjetskog dana Roma“
60
55
95
nijesu odobrena sredstva- ĉlan 10
stav 1 Pravilnika o kriterijumima za
vrijednovanje i raspodjelu sredstava za
finansiranje i sufinansiranje projekata
iz sredstava Fonda za zaštitu i
ostvarivanje manjinskih prava
55
12.
13.
14.
NVO “Udruţenje Roma Budo Tomović“ Nikšić
NVO“ Ĉovjek Rom“-Podgorica
“Poznavanje crnogorskog jezika, je uslov za RAE
integraciju“
“Zaštita obiĉaja i kulture nikšićkih Roma''
63
48
74
40
“Romsko zimovanje “
15.
NVO“ Udruţenje za romske afirmacije“Podgorica
“Upoznavanje romske omladine sa kulturno istorijiskim
nasljeĊem“
16.
Almira Hot
“Kaliografija u Bijelom Polju“
17.
Bajro Agović
“Sahat-kule i turbeta u Crnoj Gori“
18.
Mešihat islamske zajednice CG
“Osnivanje radija Islamske zajednice Monteislam“
19.
Ismail Dacić
“Promje sebe, promijenićeš druge “
55
nedostaju kljuĉne informacije ĉl.8
alineja 10. Pravilnika o kriterijumima
za vrijednovanje i raspodjelu sredstava
za finansiranje i sufinansiranje
projekata iz sredstava Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
79
60
79
76
11
20.
Dţemal Dacić
“Izrada udţbenika za islamsku vjeronauku i radna
sveska koja pojašnjava i prati sve sadrţaje i nastavne
teme koje se nalaze u udţbeniku“
72
21.
22.
Udruţenje “Merhamet Crne Gore”- Podgorica
Almanah
“Bosanski jezik u Crnoj Gori – tribine i web portal“
Obiljeţavanje 20 godina rada „Almanaha“
77
60
23.
Šutković Mirza
“Integracija Roma kroz sport“
40
24.
Asmir Ĉindrak
“Budi ono što jesi “
nedostaju kljuĉne informacije ĉl.8
alineja 10. Pravilnika o kriterijumima
za vrijednovanje i raspodjelu sredstava
za finansiranje i sufinansiranje
projekata iz sredstava Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
25.
Mirsada Šabotić
55
26.
Bošnjaĉko društvo kulture “Avlija“ - Roţaje
“Zastupljenost bošnjaĉke knjiţevnosti u nastavnim
planovima i programima osnovnih i srednjih škola u
Crnoj Gori“
“Prvi bošnjaĉki internet radio u C.G.“
27.
NVO ”Pravi put”- Roţaje
“Bošnjaĉka biblioteka“
28.
Alija Dedeić
''Da nam se obiĉaji ne zaborave''
nedostaju kljuĉne informacije ĉl.8
alineja 10. Pravilnika o kriterijumima
za vrijednovanje i raspodjelu sredstava
za finansiranje i sufinansiranje
projekata iz sredstava Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
29.
NVO“ GraĊanska inicijativa mladih“-Roţaje
61
30.
Rifat Murić
“Izrada i promocija bošnjaĉkih tradicionalnih suvenira“
“
“Snjegovi Hajle“
60
60
68
31.
Ćazim Muja
“ Izgubljeni kljuĉ“
32.
NVO“Glazbeno prosvjetno društvo „-Tivat
“Nabavka novih instrumenata i popuna opreme “
75
60
12
33.
Armin Šabotić
34.
Albanski nacionalni Savjet u Crnoj Gori
“Bošnjaĉka izvorna muzika medju djecom i omladinom
Saĉuvajmo od zaborava “
“Dani poezije u Šasu“
60
60
35.
NVO“Art klub“-Ulcinj
“Albanska poezija XX vijeka “
36.
Marija Nenezić
“Sonetna triologija“
37.
Ministarstvo za manjinska prava
“Dok. film i okrugli sto na temu Stvaranje pozitivne
slike o Romima“
38.
Ramiz Luboder
78
39.
Mirela Murić
“Štampanje malog Ilmihala na bosanskom jeziku za
drugi razred islamske pouke “
“Bošnjaĉki avaz bošnjaĉko-muslimanski informativni
portal“
40.
NVO“ Ikre“- Roţaje
65
41.
NVO “Media tim“ - Nikšić
“Bošnjaĉki ćilim –ogledalo etniĉke posebnosti
Bošnjaka u C.G.“
“ Oĉuvanje nacionalne i etniĉke posebnosti nikšićkih
Roma“
42.
Kujević Sulejman
61
“Bošnjaĉka vokalno-instrumentalan muzika“
3.
Sa podnosiocima projekata iz taĉke 2. ove Odluke biće potpisani pojedinaĉni ugovori.
4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .
72
60
45
55
nedostaju kljuĉne informacije ĉl.8
alineja 10. Pravilnika o kriterijumima
za vrijednovanje i raspodjelu sredstava
za finansiranje i sufinansiranje
projekata iz sredstava Fonda za
zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Predsjednik Upravnog odbora Fonda
Šukrija Cikotić, s.r.
13
Download

Crna Gora Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Broj