ReviKo
A.D. “ZETATRANS” PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU ZAVRŠENU
NA DAN 31. DECEMBRA 2013.
ReviKo
Revizija i konsalting
Podgorica
Moskovska 76
Tel/fax +382 20 237 665
Mob.tel. +382 69 063 869
“ZETATRANS” AD PODGORICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013. GODINU
Sadržaj
Pismo o prezentaciji
Strana
1-4
Mišljenje revizora
5
Bilans uspjeha za 2013. godinu
6
Bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine
7
Izvještaj o promjenama na kapitalu
8
Bilans tokova gotovine
9
Napomene uz finansijske izvještaje
10 - 29
ODBORU DIREKTORA I AKCIONARIMA “ZETATRANS” AD PODGORICA
Izvještaj revizora
1.
Obavili smo reviziju priložen
priloženih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva “Zetatrans”
Podgorica (u daljem tekstu, Društvo)
Društvo), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine
i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za
godinu koja se završava
ava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomen
napomene uz
finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
2.
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja,
u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje,
primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih
izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili
greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih
računovodstvenih procjena.
Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimoo mišljenje o prikazanim
finansijskim izvještajima. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore.
Gore. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i obavimo
na način koji omogućava da se u razumnoj
razu
mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne
informacije od materijalnog značaja.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama objelodanjenim
enim u finansijskim izvještajima.. Izbor postupaka zasnovan je na
revizorskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u
finansijskim izvještajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor
razmatra interne kontrole
trole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih
izvještaja,
eštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne
u cilju izražavanja mišljenja o ef
efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu
primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i
ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
izv
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući
odgovaraju i da obezbjeđuju razumnu
osnovu za izražavanje mišljenja.
Mišljenje
4.
Prema našem mišljenju finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje
“Zetatrans” AD,, Podgorica na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na
kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim
standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.
U Podgorici, 10.02.2014.. godine
“Reviko“ doo Podgorica
Keković Dragiša, Ovlašćeni revizor
5
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Bilans uspjeha
2013.
(u Eur)
2012.
3.1, 4
5.100.903
5.100.903
5.513.789
5.513.789
3.2, 5
3.2, 6
(1.352.251)
(173.697)
(1.487.302)
(170.906)
3.5, 7
3.9, 8
3.2, 9
(1.880.473)
(558.130)
(805.841)
(4.770.392)
(1.969.640)
(663.440)
(793.896)
(5.085.184)
330.511
428.605
129.201
129.201
116.470
116.470
812.783
(570.203)
242.580
1.073.983
(444.011)
629.972
702.292
1.175.047
-
-
702.292
1.175.047
-
-
(89.005)
(16.769)
(105.774)
(101.110)
(8.403)
(109.513)
596.518
1.065.534
0,0726
0,1296
Napomena
Poslovni prihodi
Prihodi od izvršenih usluga
Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Nabavna vrijednost izvršenih usluga
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada
i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Poslovni rezultat
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Finansijski rezultat
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Rezultat iz ostalih aktivnosti
3.3, 3.4, 10
3.3, 3.4, 10
11
12
Rezultat iz redovnog poslovanja prije
oporezivanja
Neto rezultat poslovanja koje je
obustavljeno
Rezultat prije oporezivanja
Druge stavke rezultata
Poreski rashod perioda
Tekući porez na dobit
Odloženi poreski rashodi perioda
3.6, 13
13
Neto rezultat
Zarada po akciji
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
14
Podgorica, 10.02.2014. godine
“Zetatrans” AD Podgorica
Anton Turk, Izvršni direktor
6
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Bilans stanja
( u Eur)
Napomena
2013.
2012.
7.562
18.616.455
3.830
18.627.847
4.628
18.891.189
4.644
18.900.461
3.13,19
159.303
31.503
3.14,20
3.11, 21
3.15, 22
1.834.150
2.000.000
205.123
68.137
4.266.713
1.424.717
2.500.000
196.012
58.692
4.210.924
22.894.560
23.111.385
3.16, 24
10.508.792
14.629
9.584.688
1.281.139
21.389.248
10.508.792
14.629
9.554.394
1.665.405
21.743.220
3.19, 25
50.790
121.460
3.17, 26
3.526
7.051
244.907
228.138
3.525
479.438
596.597
37.524
89.005
1.206.089
3.525
321.681
555.751
29.449
101.110
1.011.516
22.894.560
23.111.385
Aktiva
Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine postrojenja i oprema
Dugoročni finansijski plasmani
3.7, 15
3 8, 16
3.11,18
Stalna sredstva namijenjena prodaji
3.12,17
Obrtna sredstva
Zalihe
Kratkoročna potraživanja
plasmani i gotovina
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Porez na dodatu vrijednost i AVR
Ukupna aktiva
Pasiva
Kapital
Akcijski kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređena dobit
Ukupni kapital-neto
Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Odloženi porezi
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost
Obaveze po osnovu poreza na dobit
Ukupna pasiva
Podgorica, 10.02.2014. godine
23
3.6
26
3.18, 27
28
“Zetatrans” AD, Podgorica
Anton Turk, Izvršni direktor
7
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Izvještaj o promjenama na kapitalu
(u Eur)
Akcijski
kapital
Revalorizacione
rezerve
Nerealiz.
dobici
HOV ras
za prod
10.508.792
9.847.062
10.874
14.629
1.293.774
21.675.131
Korekcija
-
-
-
-
(4.705)
(4.705)
Isplata dividendi
-
-
-
-
(986.510)
(986.510)
Svođenje na fer vrijednost
dugoročnih plasmana
-
-
(6.230)
-
-
(6.230)
Prenos po osnovu prodaje
-
(297.312)
-
-
297.312
-
Dobitak tekuće godine
-
-
-
-
1.065.534
1.065.534
Stanje 31.decembra 2012.
10.508.792
9.549.750
4.644
14.629
1.665.405
21.743.220
Stanje 1. 01. 2013. godine
10.508.792
9.549.750
4.644
14.629
1.665.405
21.743.220
Isplata dividendi
-
-
-
-
(986.509)
(986.509)
Procjena vrijednosti zemljišta
-
36.834
-
-
-
36.834
Svođenje na fer vrijednost
dugoročnih plasmana
-
-
(815)
-
-
(815)
Prenos po osnovu prodaje
-
(5.725)
-
-
5.725
-
Dobitak tekuće godine
-
-
-
-
596.518
596.518
10.508.792
9.580.859
3.829
14.629
1.281.139
21.389.248
Opis promjene
Stanje 1. 01. 2012. godine
Stanje 31. decembra 2013.
Podgorica, 10.02.2014. godine
Zakonske
rezerve
Neraspoređena
dobit
Ukupno
“Zetatrans” AD, Podgorica
Anton Turk, Izvršni direktor
8
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Bilans tokova gotovine
( u Eur)
Tokovi gotovineiz poslovnih aktivnosti
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udjela (neto prilivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja
Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udjela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto tok gotovine
Gotovina na početku izvještajnog perioda
Pozitivne /negativne kursne razlike po osnovu preračuna
gotovine
Gotovina na kraju izvještajnog perioda
Podgorica, 10.02. 2014. godine
2013.
2012.
8.551.849
7.669.212
(5.647.793)
(1.864.900)
(4.035.358)
(1.969.640)
(101.110)
(591.015)
347.031
(84.350)
(705.863)
874.001
63.349
819.660
158.403
116.470
(151.516)
(151.039)
70.236
785.091
(3.525)
(904.631)
(908.156)
(3.525)
(920.490)
(924.015)
(490.889)
2.696.012
735.077
1.960.935
2.205.123
2.696.012
“Zetatrans” AD, Podgorica
Anton Turk, Izvršni direkto
9
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
1. Djelatnost i organizacija
Akcionarsko društvo “Zetatrans” - Podgorica, Logističke usluge ( u daljem tekstu Društvo)
osnovano je 1965. godine kao poslovno udruženje javnog drumskog saobraćaja i remonta pod
nazivom RSCG “Zetatrans”.
Na osnovu Odluke o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, broj 5693 od 18.04.1996.godine,
Društvo je registrovano kao akcionarsko društvo kod Privrednog suda u Podgorici, rješenjem FI
2846/96 od 25.12.1996.godine.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Sl. List RCG br.6/02 ) Društvo je
registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002. godine pod
registarskim brojem 4-0003234/001.
Djelatnost Društva je međunarodna i unutrašnja špedicija, međunarodni i unutrašnji transport,
poslovi javnog i carinskog skladišta i spoljna trgovina.
Organi upravljanja i rukovođenja Društva su Skupština akcionara kao najviši organ Društva, Odbor
direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društvom, Izvršni direktor i sekretar Društva. Skupštinu
akcionara čine svi vlasnici akcija, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara Društva. Odbor direktora
ima 3 člana, čiji mandat ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara. Članove Odbora
direktora bira Skupština akcionara.
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo je imalo 139 zaposlenih (31. decembra 2012. godine
153 zaposlena).
Sjedište Društva je u Podgorici, Ćemovsko polje bb.
2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja
a)
Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja
Društvo vodi računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji Crne Gore (“Sl.list CG”, br.69/2005, 80/2008 i 32/2011), odnosno na osnovu
Uredbi o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (“Sl.list RCG”,
br.69/2002), po kojima se od 1.01.2003. godine u Crnoj Gori primjenjuju svi Međunarodni
računovodstveni standardi (“MRS”). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
(“MSFI”) primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom
2003. godine.
Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu istorijskog troška, odnosno nabavne vrijednosti i cijene
koštanja modifikovanom za revalorizaciju zemljišta i finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju.
Finansijski izvještaji su prikazani u EUR, što predstavlja izvještajnu i funkcionalnu valutu Društva.
b)
Korišćenje procjenjivanja
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih procjena i pretpostavki koje
imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih
potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku
izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na
dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni
rezultati mogu se razlikovati od
procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja
potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.
10
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
2. Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (nastavak)
c)
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, što podrazumijeva da
će Društvo nastaviti poslovanje i u budućnosti.
3. Osnovne računovodstvene politike
Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2013.
godinu su sledeće:
3.1. Prihodi
Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i
mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije.
Ostvareni prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od usluga špedicije na međunarodnom i
domaćem tržištu.
Prihodi naplaćeni u gotovom iskazani su u visini izvršenih naplata za usluge parkiranja, prihoda
(pazara) sa graničnih prelaza i vagarine (prihoda po osnovu usluga korišćenja vage).
Prihodi za izvršene usluge su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na
dodatu vrijednost.
Za potraživanja koja nijesu naplaćena u roku od 180 dana, ispravka vrijednosti se iskazuje kao
posebna pozicija u okviru ostalih rashoda.
Prihodi po osnovu naplate ovih potraživanja iskazuju se u okviru ostalih prihoda u momentu naplate.
3.2. Poslovni rashodi
Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Društva.
Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali
(princip sučeljavanja prihoda i rashoda).
Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza a nema uslova da se
priznaju kao bilansna pozicija imovine.
3.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja
Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po
zvaničnim deviznim kursevima važećim na dan poslovne promjene.
Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunavaju se u EUR primjenom
zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz preračuna sredstava i obaveza iskazanih u stranim
sredstvima plaćanja i preračunom poslovnih promjena u toku godine priznaju se kao prihod ili
rashod perioda u kome su nastale.
11
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)
3.4.
Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i
rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim
kamatnim stopama.
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu
preračunavanja transakcija u stranoj valuti, kao i monetarne aktive i pasive.
Takođe, prihodi po osnovu uloženih sredstava u preduzeća i banke iskazuju se u bilansu uspjeha kao
finansijski prihodi u periodu u kome su nastali.
3.5. Naknade zaposlenima
Obaveze za penzije
U skladu sa propisima Crne Gore, Društvo je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih,
doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze
uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama
propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata
zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret
poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg
plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji
su se penzionisali.
Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih naknada
Društvo je u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom u obavezi da isplati otpremnine za
odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova u iznosu od 20 najnižih cijena rada u Crnoj Gori i
između 100 EUR i 300 EUR (zavisno od godina radnog staža) po osnovu jubilarnih nagrada za rad
ostvaren u Društvu.
Društvo je u toku 2007. godine angažovalo ovlašćenog aktuara i prvi put primijenilo MRS 19Naknade zaposlenima. Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u
penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata
zaposlenima po izvještaju aktuara sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
3.6.
Porez na dobit
Tekući porez na dobit
Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl.list
RCG”, br. 80/04, “Sl.list CG”, br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10 i br. 40/11) po proporcionalnoj stopi
koja iznosi 9% od poreske osnovice.
Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u Bilansu uspjeha uz usklađivanje
prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ( čl. 8 i 9 za usklađivanje
prihoda i čl. 10 do 20 za usklađivanje rashoda).
Prihodi od kapitalnih dobitaka uključuju se u poresku osnovicu u godini u kojoj su ostvareni u visini
od 100%.
12
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)
Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini. Ako se i posle
izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak,
prenijeti kapitalni gubitak se može prenijeti na račun budućih kapitalnih gubitaka u narednih pet
godina.
Zakon o porezu na dobit Crne Gore ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda
mogu se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet
godina.
Odloženi porez na dobit
Odložena poreska obaveza je iznos poreskih obaveza koje će biti plaćene u budućim periodima.
Odložene poreske obaveze nastaju usled različitog načina utvrđivanja računovodstvene i oporezive
dobiti. Odloženi porez utvrđuje se primjenom važeće ili očekivane poreske stope na oporezive
privremene razlike.
Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja
Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze i
doprinose koji se plaćaju po republičkim i opštinskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u
bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.
3.7.
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja.
Naknadno mjerenje nakon početnog priznavanja nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj
vrijednost umanjenoj za ispravku vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja.
Nematerijalna ulaganja se odnose na ulaganja u softver i licence. Korisni vijek nematerijalnih
ulaganja utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja, odnosno na osnovu
procijenjenog korisnog vijeka upotrebe kod softvera.
U skladu sa članom 13 Zakona o porezu na dobit pravnih lica obračun amortizacije za poreske svrhe
se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija softvera se za
poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja
obračunava primjenom proporcionalnog metoda.
3.8. Nekretnine i oprema
Kao nekretnine i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne
godine.
Početno priznavanje nekretnina i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini
vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.
Nakon početnog priznavanja građevinski objekti i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti
umanjenoj za ispravke vrijednosti po osnovu kumulirane amortizacije i obezvrjeđenja. Nabavnu
vrijednost, u skladu sa izmijenjenom računovodstvenom politikom, predstavlja procijenjena vrijednost
utvrđena od strane nezavisnih ovlašćenih procjenjivača sa stanjem na dan 30.09.2007. godine.
13
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike ( nastavak)
3.8. Nekretnine i oprema (nastavak)
Zemljište se nakon početnog priznavanja vrednuje po metodu revalorizacije, odnosno po poštenoj
vrijednosti na dan procjene, umanjenoj za ukupne naknadne gubitke zbog obezvrjeđenja.
Procjena vrijednosti zemljišta je izvršena na dan 31.10.2013. godine, metodom tržišne vrijednosti.
Negativni efekti procjene vrijednosti knjiženi su na teret bilansa uspjeha tekuće godine, odnosno na
teret revalorizacionih rezervi do revalorizovanog iznosa prethodne procjene. Pozitivni efekti
procjene vrijednosti iskazani su kao revalorizaciona rezerva.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo
samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva
i ako se njegova vrijednost može pouzdano izmjeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete
bilans uspjeha perioda u kome su nastali.
Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda.
Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret ostalih
rashoda.
3.9.
Amortizacija
Amortizacija nekretnina i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost
umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa
koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.
Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine i opremu,
odnosno obračunom na vrijednost nekretnina i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale
nekretnine i opremu.
Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa nekretnina i opreme, koji je služio kao osnova za
obračun amortizacije i primijenjene stope su sledeće:
Grupa nekretnina i opreme
Građevinski objekti
- poslovne zgrade
- obekti za skladištenje, smještaj i
čuvanje robe
Kontejneri
Spoljne instalacije i ograda
Kancelarijski namještaj i oprema
Vozila
Paletna kolica i viljuškari
Kompjuterska oprema
Procijenjeni
korisni vijek
(godina)
Stopa
amortizacije
(%)
Stopa koja se priznaje
u poreskom bilansu
(%)
40
2,5
5,0
20-40
4-8
8-9
3-10
3-6
3-8
4
2,5-5,0
25,0-12,5
12,5-11,0
33,3-10,00
33,3-16,66
33,3-12,5
25,0
5,0
20,0
20,0
20,0
20,0
15,0
30,0
U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl.list RCG”, br. 80/04,
“Sl.list CG”, br. 40/2008, br. 86/09, br. 73/10 i br. 40/11) obračun amortizacije za poreske svrhe se
razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata
za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, odnosno opreme primjenom
degresivnog metoda za čitav period, bez obzira na datum aktivacije.
14
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)
3.10.
Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava
Društvo na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je vrijednost nekog
sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se nadoknadiva vrijedost
imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Gubitak zbog umanjenja
vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od
njegove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je fer vrijednost umanjena za troškove
prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.
Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih
rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti,
kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.
Poništenje obezvrjeđenja se prikazuje kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano po
revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione
rezerve.
3.11.
Finansijski plasmani
Finansijski plasmani su razvrstani u sledeće kategorije: dugoročni finansijski plasmani raspoloživi
za prodaju i oročeni depoziti kod banaka. Klasifikacija finansijske imovine zavisi od prirode i
namjene finansijskog sredstva i utvrđena je u vrijeme početnog priznavanja.
Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju
Finansijska ulaganja raspoloživa za prodaju drže se tokom neodređenog vremenskog perioda i mogu
se prodati zbog potreba likvidnosti ili promjena u kamatnim stopama ili cijena akcija. Finansijska
ulaganja raspoloživa za prodaju najvećim dijelom se odnose na plasmane u akcije privrednih
društava koja se kotiraju na tržištima hartija od vrijednosti u Crnoj Gori.
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se početno odmjeravaju po nabavnoj vrijednosti na
dan trgovanja. U nabavnu vrijednost se uključuju transakcioni troškovi nabavke. Nakon početnog
priznavanja, hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju se na dan bilansa stanja odmjeravaju po
fer vrijednosti.
Nerealizovani dobici i gubici koji proisteknu iz promjena u fer vrijednosti hartija od vrijednosti
raspoloživih za prodaju iskazuju se u okviru kapitala. Fer vrijednost ulaganja se zasniva na važećim
cijenama ponude. Kada se hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju otuđe, kumulirane korekcije
poštene vrijednosti priznate u okviru kapitala knjiže se u bilansu uspjeha kao dobici ili gubici od
ulaganja u hartije od vrijednosti.
Društvo na svaki datum bilansiranja procjenjuje da li postoji objektivan dokaz da je došlo do
obezvrjeđenja nekog finansijskog ulaganja. Gubici zbog obezvrjeđenja finansijskih sredstava se
iskazuju na teret bilansa uspjeha. Svi kumulirani gubici finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala prenose se u bilans uspjeha.
Oročeni depoziti
Oročeni depoziti se prikazuju po nominalnoj vrijednosti.
15
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)
3.12.
Imovina namijenjena prodaji
Društvo priznaje i iskazuje stalnu imovinu kao imovinu namijenjenu prodaji ukoliko će se njegova
sadašnja vrijednost povratiti kroz prodaju, a ne kroz nastavak korišćenja. Sredstvo se priznaje kao
sredstvo namijenjeno prodaji samo ako je izvjesno da će se prodaja ostvariti i ukoliko je sredstvo
raspoloživo za prodaju u sadašnjim uslovima. Prodaja sredstva mora biti vjerovatna u roku od jedne
godine od dana priznavanja kao sredstva namijenjenog prodaji.
Stalna imovina klasifikovana kao imovina namijenjena prodaji se iskazuje po nižoj vrijednosti od:
sadašnje vrijednosti ili fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Razlika između više sadašnje
vrijednosti i niže fer vrijednosti se iskazuje u bilansu uspjeha kao gubitak po osnovu obezvrjeđenja.
3.13.
Zalihe
Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja), koja uključuje fakturnu vrijednost
dobavljača i zavisne troškove nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža.
Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja
nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.
Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je
potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje
po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.
Obračun troškova izlaza zaliha sprovodi se po prosječnim nabavnim cijenama.
3.14.
Potraživanja po osnovu prodaje
Potraživanja po osnovu prodaje iskazuju se po fakturisanoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku
vrijednosti potraživanja.
Ispavka vrijednosti se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće moći da naplati sve
iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske teškoće kupca,
vjerovatnoća da će kupac otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili kašnjenje u
plaćanju duže od 180 dana od dana dospjeća, smatraju se indikatorima da je umanjena vrijednost
potraživanja.
Iznos troška po osnovu ispravke vrijednosti se priznaje u okviru bilansa uspjeha u okviru ostalh
rashoda. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano priznaje se u
bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.
3.15.
Gotovina i gotovinski elementi
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, novčana sredstva na računima kod
poslovnih banaka i novčana sredstva oročena kod poslovnih banaka na period do tri mjeseca.
3.16.
Revalorizacione rezerve
Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata izvršene procjene vrijednosti nekretnina i
opreme, koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja
njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni alternativni računovodstveni tretman po MRS 16-Nekretnine
postrojenja i oprema.
16
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
3. Osnovne računovodstvene politike (nastavak)
3.16.
Revalorizacione rezerve-nastavak
Efekat revalorizacije pojedinog osnovnog sredstva koji je iskazan u revalorizacionim rezervama
realizuje se u slučaju prodaje, odnosno rashodovanja osnovnog sredstva i iskazuje direktno kao
povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka.
Gubitak zbog umanjenja vrednosti revalorizovanog sredstva tretira se kao smanjenje revalorizacione
rezerve koja je prethodno formirana za to sredstvo. Ukoliko je gubitak zbog umanjenja vrijednosti
veći od revalorizacione rezerve, razlika se priznaje kao rashod perioda.
3.17.
Lizing
Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing u svim slučajevima kada se lizingom, na Društvo,
prenose u najvećoj mjeri svi rizici i koristi koji proizilaze iz vlasništva nad sredstvima. Svaki drugi
lizing se klasifikuje kao operativni lizing.
Predmet lizinga se priznaje kao sredstvo u poslovnim knjigama zakupca i kao obaveza po fer
vrijednosti isključujući iznos kamate za plaćanje budućih zakupnina. Svako plaćanje zakupnine sadrži
kamatu i otplatu glavnice prema izračunatim anuitetima. Troškovi kamate terete rashod perioda,
odnosno bilans uspjeha na proporcionalnoj osnovi na preostali saldo zakupnine.
Amortizacija sredstva koje je predmet lizinga vrši se tokom vijeka upotrebe sredstva ili tokom trajanja
zakupa, u zavisnosti od toga koji je od ova dva perioda kraći.
3.18.
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema dobavljačima se prikazuju po fakturnoj vrijednosti.
3.19.
Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih
događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se izmirila obaveza i kada se
iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti. Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u
iznosu na osnovu procjene rukovodstva Društva u pogledu izdataka koji će nastati za izmirenje
takve obaveze.
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izvještajima. Potencijalne obaveze se
objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, osim ako je vjerovatnoća odliva resursa koji
sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izvještajima. Potencijalna sredstva se
objelodanjuju u napomenama uz finansijske izvještaje, ukoliko je priliv ekonomskih koristi
vjerovatan.
3.20.
Pravična ( fer) vrijednost
Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za
koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti
kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne
informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano
utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada
se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši
ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima
odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe
izvještavanja.
17
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
4.
Prihodi
(u
Eur)
Prihodi od izvršenih usluga
Prihodi od izvršenih usluga na domaćem tržištu
Prihodi od izvršenih usluga na inostranom tržištu
2013.
2012.
4.663.376
437.527
5.059.569
454.220
5.100.903
5.513.789
5. Troškovi izvršenih usluga
(u Eur)
Troškovi izvršenih usluga na domaćem tržištu
Troškovi izvršenih usluga na inostranom tržištu
2013.
2012.
1.032.867
319.384
1.236.294
251.008
1.352.251
1.487.302
6. Troškovi materijala, goriva i energije
(u Eur)
Troškovi kancelarijskog materijala
Troškovi ostalog materijala
Troškovi goriva i maziva
Utrošeno gorivo i energija
2013.
2012.
39.947
3.564
71.602
58.584
41.203
3.876
70.857
54.970
173.697
170.906
7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja
(u Eur)
Troškovi zarada i naknada zarada-bruto
Troškovi doprinosa na zarade na teret poslodavca
Troškovi otpremnina -neto
Jubilarne nagrade
Pomoći zaposlenima
Troškovi dnevnica i prevoza na službenim putovanjima
2013.
2012.
1.596.712
173.079
69.500
1.500
9.750
29.932
1.692.692
187.127
56.000
1.200
11.900
20.721
1.880.473
1.969.640
18
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
8.
Troškovi amortizacije i rezervisanja
(u Eur)
Troškovi amortizacije materijalne imovine
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine
Troškovi rezervisanja-sudski sporovi
2013.
2012.
555.789
2.341
594.609
6.181
-
62.650
558.130
663.440
Ukupni troškovi amortizacije za 2013. godinu u iznosu od 558.130 € (2012. godine 600.790 €) sadrže
amortizaciju obračunatu u skladu sa napomenom 3.9.
9.
Ostali poslovni rashodi
(u Eur)
Troškovi reprezentacije
Troškovi telefona i PTT usluga
Troškovi Intereuropa
Troškovi regionalnog menadžera Intereuropa
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi reklame i propagande
Troškovi premija osiguranja
Troškovi advokatskih i revizorskih usluga
Troškovi usluga studentskih i omladinskih zadruga
Troškovi ostalih neproizvodnih usluga
Troškovi sponzorstva
Troškovi platnog prometa i bankarskih provizija
Troškovi provizije za date garancije
Troškovi sudskih i administrativnih taksi
Troškovi poreza i naknada
Rashodi iz ranijih godina
Troškovi komunalnih usluga, registracije i ostalo
10.
2013.
2012.
19.640
69.980
75.059
57.290
86.217
116.210
9.560
25.944
17.271
35.297
72.494
19.952
11.516
42.200
8.835
71.455
7.618
59.303
12.745
75.799
81.591
65.217
78.360
107.082
28.459
25.870
12.353
24.032
75.890
31.330
9.385
18.358
11.199
74.742
7.267
54.217
805.841
793.896
Finansijski prihodi i rashodi
(u Eur)
Finansijski prihodi
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Finansijski rashodi
Neto finansijski prihod
2013.
2012.
129.201
129.201
116.470
116.470
-
-
129.201
116.470
19
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
11. Ostali prihodi
(u Eur)
Višak po popisu (Napomena 16)
Dobici od prodaje nekretnina i opreme
Prihodi od naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi iz ranijih godina
Prihodi od ukidanja dgoročnih rezervisanja
Ostali prihodi
2013.
2012.
277.576
4.691
444.444
5.400
5.359
668
70.670
3.975
819.660
212.512
6.148
14.952
24
17.496
3.191
812.783
1.073.983
12. Ostali rashodi
(u Eur)
Otpis kratkoročnih potraživanja od kupaca - preko 180 dana
Otpis nenaplativih potraživanja od kupaca
Gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava
Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti nekretnina
Otpis i rashodovanje osnovnih sredstava
Otpis zaliha robe
Otpis zaliha alata i inventara
2013.
2012.
448.221
772
100.962
17.833
2.143
272
404.103
39.064
29
815
570.203
444.011
2013.
(u Eur)
2012.
89.005
16.769
101.110
8.403
105.774
109.513
13. Porez na dobit
Tekući porez
Odloženi porez
Usaglašavanje poreza na dobit po finansijskim iskazima i poreza na dobit po poreskom bilansu:
( u Eur)
2013.
2012.
Dobit prije oporezivanja
702.292
1.175.047
Porez obračunat po propisanoj stopi od 9%
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu
Smanjenje poreske osnovice
63.206
42.568
(16.769)
105.754
3.759
(8.403)
89.005
101.110
Porez na dobit
20
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
14.
Zarada po akciji
( u Eur)
Neto dobit
Broj akcija
15.
2013.
2012.
596.518
8.220.912
1.065.534
8.220.912
0,0726
0,1296
Nematerijalna ulaganja
(u Eur)
Softver
Licence
Ukupno
Nabavna vrijednost
Stanje 1.01. 2013. godine
Povećanje
Stanje 31.12. 2013. godine
27.286
27.286
6.622
5.275
11.897
33.908
5.275
39.183
Ispravka vrijednosti
Stanje 1.01. 2013. godine
Amortizacija za 2013. Godinu
Stanje 31.12.2013. godine
25.877
792
26.669
3.403
1.549
4.952
29.280
2.341
31.621
617
6.945
7.562
1.409
3.219
4.628
Sadašnja vrijednost osn.
sredst. 31.12.2013. godine
Sadašnja vrijednost. Osn
sredst. 31.12. 2012. Godine
21
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
16.
Nekretnine i oprema
Promjene na nekretninama i opremi u toku 2013. godine prikazana su u sljedećoj tabeli:
(u Eur)
Nabavna vrijednost
Stanje 1.01. 2013. godine
Povećanje-nabavke
Prenos na sred. u upotrebi
Višak
Procjena vrijednosti
Prodaja
Rashodovanje
Stanje 31.12. 2013. godine
Zemljište
Građev.
objekti
6.018.473
-
19.001
6.037.474
14.437.545
355.920
277.576
(220.043)
(2.322)
14.848.676
Ulag.na
tuđim
osn sred
Alat i
inventar
Investic
u toku
Ukupno
1.232.494
30.251
(2.850)
(10.715)
1.249.180
34.413
838
35.251
123.636
123.636
280.719
115.990
(356.758)
39.951
22.127.280
146.241
277.576
19.001
(222.893)
(13.037)
22.334.168
-
2.246.198
425.868
(60.928)
(363)
2.610.775
855.714
126.810
(2.344)
(10.532)
969.648
15.967
3.111
19.078
118.212
118.212
-
3.236.091
555.789
(63.272)
(10.895)
3.717.713
6.037.474
12.237.901
279.532
16.173
5.424
39.951
18.616.455
6.018.473
12.191.347
376.780
18.446
5.424
280.719
18.891.189
-
Ispravka vrijednosti
osnovnih sredstava
Stanje 1.01. 2013. godine
Amortizacija za 2013. god.
Prodaja
Rashodovanje
Stanje 31.12.2013. godine
Sadašnja vrijednost osn.
sredst. 31.12.2013. godine
Sadašnja vrijednost
osn.
sredst. 31.12 2012. godine
Oprema
i vozila
Višak utvrđen popisom odnosi se na poslovni prostor u Baru čija procijenjena vrijednost iznosi
277.576 €.
U toku 2013. godine izvršena je prodaja montažnog skladišta u Zelenici, po kom osnovu je kapitalni
gubitak u iznosu 100.962 €. ( Napomena 12).
17.
Imovina namijenjena prodaji
(u Eur)
Poslovni prostor u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine
Poslovni prostor u Brčkom, Federacija Bosne i Hercegovine
Poslovni prostor u Pločama, Republika Hrvatska
Poslovni prostor u Prištini, Kosovo
Ispravka vrijednosti po Odluci
Stanje 31. Decembra
2013.
2012.
105.656
13.916
15.665
77.477
212.714
(212.714)
-
105.656
13.916
15.665
77.477
212.714
(212.714)
-
Imovina namijenjena prodaji odnosi se na poslovne prostore Društva, koji se nalaze van teritorije Crne
Gore i za koje je postupak utvrđivanja prava vlasništva pred nadležnim sudovima u toku. U 2012.
godini izvršena je ispravka vrijednosti imovine namijenjene prodaji u cjelosti na osnovu odluke
Odbora direktora.
22
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
18.
Dugoročni finansijski plasmani
( u Eur)
Novi prvoborac AD Herceg Novi
Luka Bar AD Bar
Kontejnerski terminal ad, Bar
Montenegrobanka ad, Podgorica
Ostali plasmani
2013.
2012.
1.517
474
821
293
725
1.517
517
1.138
650
822
3.830
4.644
Na dan 31.12.2013. godine izvršeno je svođenje dugoročnih finansijskih plasmana na fer vrijednost.
Efekti svođenja iskazani su u okviru kapitala.
19. Zalihe
(u Eur)
Roba u prometu na veliko
Materijal
Dati avansi za robu i usluge
Ispravka vrijednosti datih avansa za robu i usluge
20.
2013.
2012.
106.892
81
170.314
(117.984)
14.947
192
134.348
(117.984)
159.303
31.503
Potraživanja
(u Eur)
Potraživanja od kupaca
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Obezvrjeđenje vrijednosti
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja za kamatu
Potraživanja za preplaćeni prirez
Potraživanja po osnovu refundacije bolovanja
2013.
2012.
2.159.357
36.252
(461.110)
1.734.499
1.748.812
53.842
(503.988)
1.298.666
47.700
28.128
991
22.832
99.651
58.011
57.330
991
9.719
126.051
1.834.150
1.424.717
23
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Starosna struktura potraživanja od kupaca bila je sledeća:
(u Eur)
Nedospjela potraživanja
Potraživanja stara do 30 dana
Potraživanja stara od 31 do 60 dana
Potraživanja stara od 61 do 90 dana
Potraživanja stara od 91 do 180 dana
Potraživanja stara od 181 do 364 dana
Od 1 do 3 godine
Preko 3 godine
Potraživanja od kupaca - bruto
2013.
2012.
335,170
452,840
289,579
358,637
256,818
146,367
293,699
62,499
358.103
263.248
211.582
144.130
321.604
183.281
299.393
21.313
2.195.609
1.802.654
Promjene na obezvrjeđenju vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa (potraživanja od kupaca
u zemlji i inostranstvu i potraživanja za date avanse) u toku 2013. i 2012. godine bile su sledeće:
Stanje 1. januara
Naplaćeno u toku godine (napomena 11)
Nova ispravka u toku godine (napomena 8)
Otpis u toku godine
Stanje 31. decembra
21.
2013.
(u Eur)
2012.
621.972
(444.444)
448.221
(46.655)
473.157
(212.512)
404.103
(42.776)
579.094
621.972
Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani koji su na dan 31.12.2013. godine iskazani u iznosu 2,000,000 €
(2012. godine 2.500.000 €) odnose se na oročena sredstva kod NLB Montenegrobanke AD,
Podgorica:
- Iznos od 1.100.000 € oročen 16.10.2013. godine na 183 dana sa kamatnom stopom od 3,00 %
na godišnjem nivou;
- Iznos od 400.000 € oročen 23.09.2013. godine na 366 dana sa kamatnom stopom od 4,25% na
godišnjem nivou i
- Iznos od 500.000 € oročen 28.05.2013. godine na 366 dana sa kamatnom stopom od 5,5% na
godišnjem nivou.
24
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
22.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
(u Eur)
Blagajna
Žiro računi
Devizni računi kod banaka u inostranstvu
Minus: Obezvrjeđenje vrijednosti
2013.
2012.
4.599
200.524
205.123
8.996
187.016
196.012
1.150.936
(1.150.936)
205.123
1.150.936
(1.150.936)
196.012
Devizni računi kod banaka u inostranstvu u iznosu od 1.150.936 € sa stanjem na dan 31.12.2013.
godine predstavljaju sredstva deponovana kod LHB International Handelsbank AG, Frankfurt am
Main, Savezna Republika Njemačka u iznosu od 1.181.885 USD i 236.969 €, koja su po nalogu
vrhovnog javnog državnog tužioca države Savezne Republike Njemačke blokirana (Rješenjem
Zemaljskog suda u Ausburgu sredstva su deponovana kod Suda). Do datuma sastavljanja ovih
finansijskih izvještaja Društvo ne može raspolagati navedenim novčanim sredstvima.
23.
Akcijski kapital
Struktura akcijskog kapitala na dan 31.12.2013. i 31.12.2012.godine registrovanog u Centralnoj
depozitarnoj agenciji je sledeća:
(u Eur)
31.decembra 2013.
Broj akcija
Nominalna
vrijednost
31. decembra 2012.
Učešće
%
Broj
akcija
Nominalna
vrijednost
Učešće
%
Pravna lica
Intereuropa d.d. Kopar
Zetagradnja doo. Podgorica
Zveza bank RZZOJ, Austrija
Kastodi račun
Podravska banka DD
Ostala pravna lica
5.694.425
187.706
67.481
16.070
660
46.425
6.012.767
7.279.183
239.945
86.261
20.542
844
59.345
7.686.120
69,27
2,28
0,82
0,19
0,01
0,57
73,14
5.694.425
187.706
67.481
16.070
660
30.271
5.996.613
7.279.183
239.945
86.261
20.542
844
38.696
7.665.471
69,27
2,28
0,82
0,19
0,01
0,37
72,94
Fizička lica
2.208.145
2.822.672
26,86
2.224.299
2.843.321
27,06
8.220.912
10.508.792
100,00
8.220.912
10.508.792
100,0
0
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,2783 €.
Sve akcije su obične, iste klase i u dematerijalizovanom obliku, registrovane u Centralnoj depozitarnoj
agenciji. Akcije Zetatransa se kotiraju na berzama akcija u Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije
na dan 31.12.2013. godine iznosila je 0,7423 € (31.12.2012. godine 0,8111 €).
25
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
Skupština akcionara Društva je 14.06.2013. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti u iznosu od
986.509 Eur na ime isplate dividendi akcionarima Društva. Pravo na dividendu imaju lica koji su bili
akcionari Društva na dan 14.06.2013. godine, prema izvodu iz registra Centralne depozitarne agencije.
Promjene na kapitalu u toku 2013 i 2012. godine prikazane su u Izvještaju o promjenama na kapitalu.
24.
Revalorizacione rezerve
Revalorizacione rezerve sa stanjem na dan 31.12.2013. godine formirane su po osnovu revalorizacije
sledećih bilansnih pozicija:
(u Eur)
Dugoročni
Nekretnine
finansijski
Ostale
i oprema
Plasmani
rezerve
Ukupno
Stanje 1. januara 2013. godine
Procjena vrijednosti
Prodaja nekretnina
Efekat svođenja na fer
vrijednost finansijskih plasmana
raspoloživih za prodaju
8.018.038
36.834
(5.725)
4.644
-
1.531.712
-
9.554.394
36.834
(5.725)
8.049.147
(815)
3.829
1.531.712
(815)
9.584.688
Ostale rezerve u iznosu od 1.531.712 € predstavljaju efekte revalorizacije u skladu sa zakonskim i
računovodstvenim propisima važećim do 1999. godine.
25.
Dugoročna rezervisanja
(u Eur)
2013.
2012.
Rezervisanja za sudske sporove
22.650
92.650
Rezervisanja za beneficije zaposlenima
Otpremnine za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova
Jubilarne nagrade
13.327
14.813
13.997
14.813
Stanje 31.decembra
50.790
121.460
Promjene na dugoročnim rezervisanjima u toku 2013. godine bile su sledeće:
Rezervis Otpremnine
za sudske
za odlazak
sporove
u penziju
Stanje 1. januara
Nova rezervisanja u toku godine
Izvršene isplate u toku godine
Umanjenje rezervisanja
Smanjenje/povećanje rezerisanja po procjeni aktuara
Stanje 31. decembra
92.650
(70.000)
22.650
13.997
(670)
13.327
(u Eur)
Jubilarne
nagrade
14.813
14.813
26
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
26.
Ostale dugoročne obaveze
Ostale dugoročne obaveze odnose se na obaveze prema Porsche leasing po osnovu finansijskog lizinga
za nabavku putničkog automobila. Rok vraćanja obaveze iznosi 60 mjeseci (do 15.12.2015. godne).
Tekuće dospjeće obaveze u 2014. godini iznosi 3.526 €.
(u Eur)
Kreditor
Porsche leasing
Minus:Tekuće dospjeće
27.
2013.
2012.
7.051
(3.526)
10.576
(3.525)
3.525
7.051
Kratkoročne obaveze iz poslovanja
(u Eur)
Obaveze prema dobavljačima
Primljeni avansi
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Povezana pravna lica
Ostale obaveze iz poslovanja
2013.
2012.
26.766
174.111
125.145
139.190
14.226
23.820
127.415
123.957
46.489
-
479.438
321.681
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu je sledeća:
Nedospjele obaveze
Obaveze stare do 30 dana
Obaveze stare od 31 do 60 dana
Obaveze stare od 61 do 90 dana
Obaveze stare od 91 do 180 dana
Obaveze stare od 181 do 364 dana
Od 1 do 3 godine
Preko 3 godine
Obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu
2013.
(u Eur)
2012.
113.418
71.171
36.571
11.994
32.823
32.212
1.067
299.256
100.084
94.051
29.655
8.583
7.643
6.749
821
3.786
251.372
27
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
28.
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
(u Eur)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog
Obaveze za poreze i doprinose na zarade
na teret poslodavca
Obaveze za dividende
Obaveze za otpremnine
Obaveze za porez na neisplaćene dividende
Odloženi prihod
Ostale obaveze
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
2013.
2012.
84.364
13.524
91.240
12.225
30.528
32.291
16.400
385.379
17.398
39.159
9.845
-
17.116
364.953
34.312
1.461
1.860
293
596.597
555.751
Obaveze za neto zarade i poreze i doprinose odnose se na obaveze za neisplaćene zarade za decembar
2013. godine.
Obaveze za dividende najvećim dijelom se odnose na neisplaćene dividende iz raspodjele za 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. godinu.
29.
Transakcije sa povezanim stranama
(u Eur)
Prihodi od usluga
Intereuropa d.d. Koper
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd
Intereuropa Kosova L.L.C. Priština
Intereuropa logisičke usluge d.o.o. Zagreb
Intereuropa logisičke usluge d.o.o Albanija
Troškovi usluga
Intereuropa d.d. Koper
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd
Intereuropa d.o.o. Zagreb
Intereuropa Kosova L.L.C. Priština
Intereuropa Skoplje d.o.o. Skoplje.
2013.
2012.
118.707
31.328
2.373
2.108
154.516
49.843
79
24.426
1.429
3.565
79.342
150.906
46.396
3.494
200.796
349.203
807
35.251
12.555
397.816
28
“ZETATRANS” AD, PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU
(u Eur)
Salda potraživanja
Intereuropa d.d. Kopar
Intereuropa logističke usluge doo Zagreb
Intereuropa RTC d.d. Sarajevo
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd
Intereuropa Kosovo L.L.C. Priština
Salda obaveza
Intereuropa d.d. Kopar
AD Intereuropa logističke usluge, Beograd
Intereuropa d.o.o. Zagreb
30.
2013.
2012.
14.483
428
3.190
505
18.606
5.382
59
3.047
307
8.795
127.556
10.862
772
139.190
41.403
4.153
933
46.489
Sudski sporovi
Protiv Društva se na dan 31.12.2012. godine vode sudski sporovi u vrijednosti od 22.650 €, za koje je
u istom iznosu izvršeno rezervisanje.
Društvo neće biti izloženo dodatnim materijalno značajnim gubicima po navedenom osnovu.
Sudski sporovi u kojima je Društvo tužilac najvećim dijelom se odnose na sporove koji se vode protiv
dužnika radi naplate potraživanja iz poslovnih odnosa. Vrijednost sporova na dan 31.12.2013. godine
iznosi 82.981 €.
31.
Potencijalne obaveze
Društvo je izdalo garancije u toku redovnog poslovanja (carinske garancije) u vrijednosti od 3.550.000
EUR. Garancije su obezbijeđene hipotekom na nepokretnostima Društva, upisane u listu nepokretnosti
br. 333 KO Dajbabe, u korist izdavaoca NLB Montenegrobanka AD, Podgorica. Rukovodstvo Društva
ne očekuje da će biti izloženo materijalno značajnim obavezama po osnovu izdatih garancija.
32.
Devizni kursevi
Zvanični kurs USD koji je korišćen za preračun pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31.12.2013.
godine iznosio je 0,7255 EUR (na dan 31.decembra 2012. godine EUR 0,8834 ).
29
Download

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013