STRUKTURA
OTKRIVENJA
Svjedočanstvo Isusovo (1:2, 11, 19)
Blagoslov onima koji čitaju (1:3)
Hristov dolazak (1:7)
Hrist kao Alfa i Omega (1:8)
Prolog (1:1-8)
www.religija.me
Hrist među sedam svjetiljki (2:1)
Drvo života (2:1)
Otvorena vrata (3:8)
Hrist na prestolu svog Oca (3:21)
Novi Jerusalim se spušta sa Neba (3:12)
Hristov skori dolazak (3:11)
Poruka pozvanima u
Maloj Aziji (1:10 do 3:22)
Nebo otvoreno (4:1)
Jahač na bijelom konju i jahači na obojenim
konjima (6:2-8)
Duše mučenika ispod oltara traže sud (6:9,10)
Bijele haljine (6:11; 7:9-14)
Carevi i drugi traže da budu pobijeni (6:15,16)
Sedam pečata
(4:1 do 8:1)
Zemlja i more, rijeki i izvori (8:7-11)
Sunce, mjesec i zvijezde (8:12)
Tama, bezdan, skakavci (9:1-11)
Rijeka Eufrat (9:13-21)
Jaki glasovi: carstvo je Hristovo (11:15-18)
Sedam truba
(8:2 do 11:18)
Velika borba
(11:19 do 14:20)
Isus poslao svjedočanstvo (22:16)
Blagosloveni oni koji drže riječ (22:7)
Hristov skori dolazak (22:12, 20)
Hrist kao Alfa i Omega (22:13)
Žena obučena u bijelo (12:1, 2)
Ženino potomstvo drži Zapovijesti (12:17)
Žena u pustinji (12:14)
Zvijer sa 7 glava i 10 rogova (12:3; 13:1)
Pali Vavilon (14:8)
Svjedočanstvo Isusovo (12:17)
Epilog (22:8-17)
Hrist je vječna svjetiljka (21:23)
Drvo života (22:2)
Vrata koja se ne zatvaraju (21:25)
Presto Božji i Jagnjetov (22:1, 3)
Novi Jerusalim se spušta sa Neba (21:10)
Hristov skori dolazak (22:7)
Novi Jerusalim
(19:2 do 21:9)
Nebo otvoreno (19:11)
Jahač na bijelom konju praćen drugim
jahačima na bijelim konjima (19:11-16)
Duše mučenika vaskrsnute i dat im sud (20:4-6)
Bijele haljine (19:14)
Carevi i drugi pobijeni (19:17-21)
Zemlja i more, rijeki i izvori (16:2-4)
Sunce (16:8, 9)
Tama u carstvu zvijeri (16:10, 11)
Rijeka Eufrat (16:12, 16)
Jaki glas: Izvršeno je! (16:17-21)
Nakinđurena žena (17:4)
Njene ćerke su kurve (17:5)
Žena kurva u pustinji (17:3)
Zvijer sa 7 glava i 10 rogova (17:3)
Pali Vavilon (18:2)
Svjedočanstvo Isusovo (19:10)
Milenijum
(19:11 do 21:8)
Sedam poslednjih zala
(15:1 do 16:21)
Pad Vavilona
(17:1 do 19:10)
Eshatološka polovina
Istorijska polovina
Ilustracija 2: Hijazmička struktura Otkrivenja
Struktura Solomonovog hrama (1. Carevima 6. i 7. glava)
Dvokrilna rezbarena drvena vrata,
presvučena zlatom, dijelila su
Svetinju od Svetinje nad
svetinjama (1. Car. 6:31, 32).
Struktura oko zidova hrama
sastojala se od tri nivoa. Donja
komora bila je široka 2,3 m, a
gornja 3,2 m (1. Car. 6:5, 6, 8, 10)
Svetinja je imala
prozore sa uvučenim
ramovima (1. Car. 6:4).
Predvorje je bilo 9,1 m širine i 4,6 m
dubine (1. Car. 6:3; 2. Dnev. 3:4).
Tlocrt Hrama
Šuplji bronzani stub na sjevreu nazvan je
„Boaz”, a drugi na jugu „Jahin”. (1. Car.
7:21; 2. Dnev. 3:17).
Bronzani oltar za žrtve paljenice
bio je 4,6 m visok i 9,1 m dug i
širok (1. Dnev. 4:1)
Dvokrilna preklopna rezbarena vrata,
presvučena zlatom, odvajala
su Svetinju od predvorja
(1. Car. 6:33-35).
Svetinja nad svetinjama zauzimala je 9,1 m3
(1. Car. 6:15-29; 2. Dnev. 3:8-14). Dva masivna
zlatna heruvima bili su sa obje strane Kovčega,
svaki 4,6 m visok, sa rasponom krila 4,6 m
(1. Car. 6:23-28). Kovčeg zavjeta se nalazio
između dva heruvima. (1. Car. 8:1-11).
Solomonov hram
Solomon je počeo graditi Hram Gospodnji u Jerusalimu na
brdu Morija u proljeće 967. ili 966. godine p.n.e. (1. Car. 6:1;
2. Dnev. 3:1, 2) i završio ga 7 godina kasnije u jesen (1. Car.
6:38). Sam Hram, ne uključujući okolne komore na tri strane,
bio je 27,4 m dug, 9,1 m širok, i 13,7 m visok. Stajao je usred
dvorišta ograđenog zidovima.
Svetinja je bila duga 18,3 m i 9,1 m široka (1. Car. 6:15, 17, 18;
2. Dnev. 3:5-7). Ona je sadržala zlatni kadioni oltar, zlatni sto za
hljebove i deset zlatnih svijećnjaka, pet na sjevernoj i pet na
južnoj strani (1. Car. 7:48, 49; 2. Dnev. 4:7).
Deset bronzanih kolica držala su posude
sa vodom za ispiranje onog što se koristilo
za žrtve paljenice (1. Car. 7:27-38; 2. Dnev. 4:6).
„More” je bio metalni bazen visok 2,3 m i prečnika
4,6 m. Sadržalo je oko 44.000 litara vode za umivanje
sveštenika. Držala su ga 12 bronzanih volova u grupama
po tri, okrenutih na svaku stranu (1. Car. 7:23-26; 2. Dnev. 4:2-5).
Ilustracija 12: Stuktura i mjere Solomonovog hrama
VREMENSKA LINIJA OTKRIVENJA
www.religija.me
Otvaranje prvih pet pečata
Šesti pečat
Sedmi pečat
Četiti jahača kao različiti aspekti opšte
istorije hrišćanske ere i duše pobijenih
koje traže sudsku pravdu (Otk. 6:1-11)
Znaci na nebu, najava
Božjeg suda (Otk. 6:12-17)
Napušteno Nebo uoči
Drugog Hristovog
dolaska (Otk. 8:1)
Poruke 3+1 anđela
(Otk. 14:6-12; 18. glava)
Pečaćenje
144.000
Bog je pečatio svoj narod u svim vjekovima (Otk. 9:1-11; Ezek. 20:20; Isa. 56:4, 6), ali u vrijeme Istražnog suda vrši se konačno pečaćenje svih koji su za spasenje.
Četiri anđela zadržavaju
vjetrove razdora (Otk. 7)
Sedam truba kao Božje kazne upozorenja na Sud (Otkrivenje 8:6-13; 9:1-21; 11:15-19)
Pad u grijeh, sukob
dva koncepta, prepotopno bezakonje
(Postanje 3; 4:1-13;
6:1-13; Otk. 18:24)
3. truba
Otrov lažirane religije,
oličene u paskoj crkvi,
zagorčava čistu vodu
života, i mnogo ljudi
umire pijući je.
5. truba
4. truba
Kazna lažiranom
Mračni srednji vijek
donosi još veći sumrak hrišćanskom svijetu od
suparničke militantne
istine - sjedinjenje
religije - islama.
crkve i države. Kraj ovog
„Skakavci“ ubijaju one
perioda obilježen je
koji nemaju pečat Božji.
znacima na nebu.
6. truba
7. truba
Otomanska imperija
kao oponent i kazna
„gnusobi koja pustoši“
(1449-1840).
Početak istražne faze
Božjeg suda ili antitipskog Dana očišćenja
(od 1844. do kraja
vremena milosti).
1656 godina
od Stvaranja
do Potopa
1260 godina papske supremacije (538-1798)
Uporište: Otkrivenje 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5; Danilo 7:25; 12:7
„Dva svjedoka“ (Biblija Starog i Novog Zavjeta) propovijedaju „obučeni u kostrijet“.
Božji narod prinuđen da se sklanja po pustim i malo naseljenim mjetima.
Bezbožna sila gazi i satire ali se ne „mjeri“ u vrijeme Istražnog suda koji počinje
u sedmoj trubi, jer prva faza Suda namijenjena je samo za Božji narod (Otk.11:1).
Vavilonska
kula (1996.
godine od
Stvaranja)
Sedam careva i deset rogova (Otkrivenje 13:1-7, 11-17; 17:1-3, 9-18)
Vavilon
Medo-Persija
Grčka imperija
Rimska imperija
Papski Rim
(605 - 539 p.n.e.)
(539 - 331 p.n.e.)
(331 - 168 p.n.e.)
(168 p.n.e. - 478 n.e.)
(538 - 1798)
(Otk. 17:10; Dan. 2:33, 40; 7:7)
(Otk. 12:3; 17:3, 10, 12, 13; Dan. 2:33, 41; 7:20, 25)
4
5
(Dan. 2:32, 38; 7:4) (Dan. 2:32, 39; 7:5; 8:20) (Dan. 2:32, 39; 7:6; 8:21)
1
2
3
490 godina milosti za jevrejski narod
408 p.n.e.
7 sedmica
457 p.n.e.
(Ezra 7:7,12,13)
62 sedmice
27-31-34 n.e.
1 sedmica
Hristova
javna služba,
raspeće i
kamenisanje
Stefana
Otvaranje zapečaćane
knjige proroka Danila
i razumijevanje vremenskih
proročanstava. Hrist
objavljuje da proročkog
vremena više neće biti
(Otk. 10:5-7), ali vrijeme
za prorokovanje se
nastavlja (Otk. 10:8-11).
SAD
NSP
(Oko 1798 do NSP)
15 dana
(Otk. 13:1-18; 17:10) (Otk. 17:10, 12)
6
1290 dana / godina, od 508 do 1798, vrijeme ukidanja tamida i „gnusobe pustošne“ (Dan. 12:11)
2300 dana / godina (Dan. 8:13, 14; 9:22-27)
Moćni anđeo i
sedam gromova
1810 godina
1335 dana / godina, od 508 do 1843. - srećni su koji čekaju i dođu do vremena suda (Dan. 12:12)
7
7 poslednjih
zala, vrijeme
velike nevolje
i Armagedon
Otk. 15. i 16. glava
Dan. 12:1
1844
Deset rogova tj. careva su deset regiona
svijeta za uspostavljanje Novog svjetskog
poretka (Okt. 17:12-14, 16, 17)
Ujedinjena svjetska religija i vlada
Ikona zvijerina sa reorganizovanim papstvom na čelu.
Zbirni rezultat djelovanja 7 prethodnih careva.
Nametanje žiga zvijeri, lažna čuda (Otk. 13:13-17;
16:13,14; 17:11,13,14)
8
Kraj Plana
spasenja,
obnova zemlje
i univerzuma
(Otk. 21:1-7)
Treći Hristov
dolazak i
Izvršni sud
(Otk. 20:5, 7-15)
Ilustracija 73: Vremenska linija Otkrivenja
Milenijum i Revizioni sud na Nebu (Otk. 20:1-3, 4-6)
Sukcesivno nasleđe
vavilonske misterijske
religije posle Potopa,
od prve Vavilonske
kule (Postanje 11:1-9)
2. truba
Kazna Rimskoj imperiji
koja je uništila Jerusalim,
progonila hrišćane i
oponumoćila Rimokatoličku religiju.
Drugi Hristov dolazak (Dan. 2:43, 45; Otk. 19:11-21)
Stvaranje zemlje
i univerzuma
1. truba
Kazna jevrejskoj naciji
za odbacivanje Mesije
- razorenje Jerusalima
70. godine n.e.
Download

Ilustracije - religija.me