www.ilinden.gov.mk
GODINA II z BROJ 7 z DEKEMVRI 2010
BESPLATEN PRIMEROK
PATNATA INFRASTRUKTURA VO KOREALCIJA SO @ELEZNI^KATA
Kompletna sanacija
na nadvoznikot
na vlezot vo
Op{tina Ilinden
(str. 3)
Finansirawe na
najdobrite proekti
(str. 2)
Privr{uva izgradbata
na patot Ajvatovci-Mr{evci
(str. 4)
Rekonstruiran lokalniot pat
vo Bujkovci
(str. 4)
Nova moderna laboratorija po (str. 8-9)
tehni~ki nauki vo OU „Goce Del~ev“
Besplatni zdravstveni pregledi
za zemjodelcite
(str. 11)
Izrabotka na Strategija
za mladi na Op{tina Ilinden
(str. 12)
Privr{uva izgradbata na
pomo{noto igrali{te vo Kadino
(str. 15)
Se ureduva parkingot
za te{ki tovarni vozila
V l o ` u va j } i v o
infrastrukturata
Op{tinata
gi sledi
investitorite
(str. 5)
(str. 5)
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
P R O E K T I
PODIGNUVAWE NA UPRAVUVA^KITE I FINANSISKI KAPACITETI NA MESNATA SAMOUPRAVA VO OP[TINITE
Finansirawe na najdobrite proekti
Vo sorabotka so Centarot za lokalen razvoj i
transparentno vladeewe
(CLRTV), a finansiran od
Institutot otvoreno op{testvo, inicijativa za lokalna vlast i reforma na
javniot servis od Budimpe{ta, Ungarija, Op{tina
Ilinden po~na so realizacija na proektot „Podignuvawe na upravuva~kite i
finansiski kapaciteti na
mesnite
zaednici
vo
op{tinite na R.Makedonija”.
Glavna cel na Proektot
e razvoj i implementacija
na funkcionalen model na
mesnata samoupra (MS), koja
{to }e sproveduva nadle`nosti delegirani od op{tinata.
Za taa cel se organizi-
zaednici treba da izgotvat predlog-proekti koi {to se prioritetni vo
zMesnite
nivnoto naseleno mesto i da gi dostavat do Op{tinata, odnosno da konkuriraat
raat rabotilnici so pretsedatelite i ~enovite na
sovetite na site 12 mesni
zaednici vo Op{tina Ilinden, {to se fokusiraat na
transparentnoto pretstavuvawe na politikata na
Op{tinata, vo nasoka na
zaedni~ka sorabotka so
mesnite zaednici za realizirawe na lokalni proekti,
kako i u~estvo vo planiraweto i implementacijata
na po{irokite op{tinski
investicii. Seto ova ima za
cel aktivno vklu~uvawe na
mesnite zaednici vo procesite za podobruvawe na
kvalitetot na uslugite do
gra|anite.
Istovremeno, preku proektot }e se ovozmo`i podignuvawe na kapacitetite
na mesnite zaednici za
planirawe i odr`uvawe na
lokalniot razvojot, zgolemuvawe na demokratskite
procesi pri donesuvawe na
odlukite vo mesnite zaednici, prezentirawe i promocija na mesnite zaednici
kako relevanten subjekt za
sproveduvawe na del od delegiranite nadle`nosti na
lokalnata samouprava.
Preku implementacijata
na proektot }e se pridonese
vo izrabotkata na godi{nite rabotni planovi, odnosno
proektni karti so koi mesnite zaednici i lokalnata
samouprava zaedni~ki }e
u~estvuvaat vo realizacija
na prioritenite proketni
aktivnosti, kako i obezeduvaweto na sredstva od doma{ni i stranski donatori
za obezbeduvawe finansiska poddr{ka za implmentiraweto na odredeni prioritetni proekti na gra|ani-
te, predlo`eni direktno od
Mesnite zaednici.
Seto ova zna~i deka vo
ramkite na ovoj Proekt, samite mesni zaednici treba
da izgotvat predlog-proekti koi {to se prioritetni
vo nivnoto naseleno mesto
i da gi dostavat do Op{tinata, odnosno da konkuriraat. Po izborot na najdobrite proekti, za istite, vo
ramkite na ovoj Proekt, }e
bidat izdvoeni sredstva za
nivna realizacija.
BIZNIS SREDBI
so prvite
Gradona~alnikot ja prodlabo~uva z Na sredbata
lu|e na OKTA se
razgovara{e za pove}e
temi, no glavno za
sorabotkata so biznis sektorot me|usebnata
sorabotka i
Poa|aj}i od zalo`bite za ~ista i
zdrava `ivotna sredina, za za{tita
na vodite i vozduhot od zagaduvawe,
so cel da se spre~i vnesuvawe na
opasni i {tetni materii koi {to bi
predizvikale promeni na svojstvata
i sostavot na vodata i vozduhot,
gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski se sretna so
glavniot izvr{en direktor na OKTA
Rafinerija Skopje, Lambros Zogopulos, kako i so pretsedatelot na bordot na direktori Elefterios Tziolas.
Na sredbata se razgovara{e za
pove}e temi, no glavna cel be{e me|usebnata sorabotka i poddr{kata
od strana na OKTA za realizacija na
odredeni proekti koi {to se zac-
2
rtani za realizacija vo planot na
Op{tinata.
Stanuva zbor za zaedni~ki proekti vo forma na javno-privatno
partnerstvo i donacii. Sredbata
rezultira{e so soglasnost na prvite lu|e na OKTA, odnosno deka vo
nekolku dela }e go poddr`at planot
na gradona~alnikot. Me|u drugoto,
se razgovara{e za sostojbata so `ivotnata sredina vo okolinata na
OKTA, potoa, infrastrukturata, kako patnata, taka i komunalnata, a vo
vrska so obrazovanieto da se ovozmo`i besplaten prevoz za u~enicite za ekskurzii. Vo delot, pak, na
snabduvaweto so voda, se razgovara{e za JKP #Vodovod# da se ovozmo`i osloboduvawe na odreden
procent, odnosno del od obvrskite
{to ova pretprijatie gi ima kon
OKTA.
Vo funkcija na za{tita na `ivotnata sredina glavna tema be{e
izgradbata na trena`en kanal vo
Bujkovci, {to e eden od prioritetite, za zafa}awe i odveduvawe na
vodite vo grani~niot del me|u Bujkovci i OKTA. Se vodea razgovori i
za za{tita i prevencija od po`ari,
kako i vo delot na vrabotuvawata,
odnosno otvorawe na novi rabotni
mesta vo ovaa kompanija, pri {to
bi se vrabotile mladi lu|e od
Op{tina Ilinden. Za site ovie
proekti Op{tinata ima obezbedeno
proektna dokumentacija so kalkulacii, s¢ so cel da se prodol`i so-
www.ilinden.gov.mk
poddr{kata od
strana na ovaa kompanija
za realizacija na
odredeni proekti koi
{to se zacrtani vo
planot na Op{tinata
rabotkata so ovaa kompanija.
Vo ramkite na posetite na biznis
sektorot vo Op{tinata, a vo funkcija na lokalniot ekonomski razvoj, gradona~alnikot @ika Stojanovski gi poseti i #Xonson meti# i
#Xonson kontrols#, kompanii so koi
{to isto taka se razgovara{e za me|usebnata poddr{ka i realizacija
na pove}e planovi i proekti, novi
vrabotuvawa...
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
PATNATA INFRASTRUKTURA VO KOREALCIJA SO @ELEZNI^KATA
Ko m p l e t n a s a n a c i j a n a n a d v o z n i k o t
na vlezot vo Op{tina Ilinden
So celosnata sanacija
na vleznata ulica #34#, so
kompletno nov sloj na
asfalt, nejzino obele`uvawe i postavuvawe na soobra}ajniot portal, Op{tina Ilinden prodol`i so
ureduvawe i sanacija na
nadvoznikot na vlezot vo
Op{tinata i naselenoto
mesto Ilinden.
Spored predvideniot
plan za rekonstrukcija i
sanacija na nadvoznikot,
po podgotovkata na tere-
not, izvr{eno e kompletno asfaltirawe so nov
sloj asfalt vo dol`ina
od 500 metri. Na dvete
strain od nadvoznikot
postaveni se za{titni
ivi~nici vo vkupna dol`ina od 680 metri, kako i
nova metalna ograda.
Istovremeno izvr{eno e
i celosno obele`uvawe
so horizontalna i vertikalna signalizacija.
So seto ova, ne samo
{to vlezot na Op{tinata
dobi sosema nov izgled,
tuku i zna~itelno se podobri sekojdnevnata komunikacijata na `itelite, bezbednosta vo soobra}ajot, {to s¢ zaedno
pridonesuva za podobruvawe na kvalitetot na
`iveewe na gra|anite na
Op{tina Ilinden.
Sredstvata za realizacija na ovie grade`ni
aktivnosti se celosno
obezbedeni od Buxetot
na Op{tinata.
Saniran `elezni~kiot premin vo Miladinovci
Op{tina Ilinden e maksimalno
posvetena na besprekorno ureduvawe na preminite, krstosnicite i
nadvoznicite na `elezni~kite
prugi na teritorijata na Op{tinata. Po renoviraweto na preminot
na vlezot vo Ilinden, vo sorabotka so JP „Makedonski `eleznici#,
Op{tinata izvr{i celosno sanirawe na `elezni~kiot premin vo
naselenoto mesto Miladinovci.
Ovoj `elezni~ki premin pretstavuva del od lokalniot pat Miladinovci - Bujkovci i prestavuva
vrska so sosednite naseleni mesta
Mr{evci i Bu~inci.
So grade`nite aktivnosti na
JP „Makedonski `eleznici# izvr{ena e celosna promena na drvenite gredi na `elezni~kite prugi,
kako i postavuvawe na nova cvrsta
podloga. Isto taka, izvr{eno e i
kompletno ureduvawe i sanirawe
na lokalniot pat.
Na ovoj na~in zna~itelno se
pridonese za podobruvawe na bezbednosta vo odvivaweto na soobra}ajot na ovoj lokalen pat, kako i
podobruvawe na funkcionalnosta
na `elezni~kiot premin. Sredstvata za sanirawe na `elezni~kiot premin se obezbedeni od Buxetot na Op{tina Ilinden, kako i
JP „Makedonski `eleznici#.
www.ilinden.gov.mk
3
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
PATNA INFRASTRUKTURA
P r i v r { u va i z g r a d b a t a n a
p a t o t A j va t o v c i - M r { e v c i
So poddr{ka na Ministerstvoto
za transport i vrski, odnosno Vladata na Republika Makedonija,
Op{tina Ilinden intenzivno raboti na izgradbata na lokalniot pat
Ajvatovci-Mr{evci. Izgradbata na
patot dolg 3,9 kilometri, od naselenoto mesto Ajvatovci do nasele-
noto mesto Mr{evci, {to e ve}e vo
zavr{na faza, e eden od prioritetnite proekti na Op{tinata, vo delot na lokalnata patna struktura.
Zaedno so patot od Ilinden do
Mr{evci vo dol`ina od 3,2 kilometri, so ovoj pat od 3,9 kilometri,
ili vkupno ne{to nad sedum kilo-
metri, ova delnica ovozmo`uva
eden eden sosema nov koncept na
dopolnitelnen razvoj, pred s¢ na
ramnomeren razvoj vo Op{tinata i
po{iroko. Seto ova zna~itelno }e
pridonese za realizacija na novi
proekti, podobruvawe na uslovite
za `iveewe, namaluvawe na tro-
Sanacija i rekonstrukcija
na lokalniot pat vo Bujkovci
Soglasno programata za
rekonstrukcija i sanacija
na patnata infrastruktura
na teritorijata na Op{tinata, izvr{eno e asfaltirawe na lokalniot pat vo
naselenoto mesto Bujkovci.
Vo ramkite na celiot ovoj
proekt, so grade`nite
aktivnosti be{e opfateno
ras~istuvawe, tamponirawe i asfaltirawe so
nov sloj na asfalt.
Ovoj pat na vlezot na
naselenoto mesto Bujkovci
be{e zna~itelno o{teten,
pred s¢ poradi visokoto
nivo na podzemni vodi, pri
{to tie se zadr`uvaa na
kolovozot. Seto ova pretstavuva{e golem problem
4
za gra|anite pri izvr{uvaweto na sekojdnevnite
aktivnosti, kako i za bezbednosta na soobra}ajot.
So najnovite grade`ni
aktivnosti izvr{ena e celosna sanacija na ovoj pat
vo dol`ina od 100 metri, a
re{en e i problemot so
odveduvaweto na vodite
koi {to se zadr`uvaa na
kolovozot.
Sredstavata za celosnata sanacija i rekonstrukcija na patot vo naselenoto mesto Bujkovci, so
koja se ovozmo`i podobra
komunikacija na gra|anite
od ova naseleno mesto, se
obezbedeni od Buxetot na
Op{tina Ilinden.
www.ilinden.gov.mk
{ocite i dolpolnitelno otvora
prostor za ekonomski razvoj, razvoj
na zemjodelstvoto... Isto taka, se
otvoraat novi perspektivi za gra|anite vo Op{tinata koi {to }e mo`at da se zdobijat so novi biznisi,
novi pridobivki, i sekako novi finansiski sredstva.
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
Vlo`uvaj}i vo infrastrukturata
Op{tinata gi sledi investitorite
So cel podobruvawe na
kvalitetot na `iveewe na
gra|anite, no i ovozmo`uvaj}i maksimalni uslovi
za stopanisuvawe na site
stopanski subjekti kako
nositeli na lokalniot
ekonomski razvoj, Op{tina
Ilinden prodol`uva so
ureduvawe i podobruvawe
na infrastrukturata na
celata svoja teritorija.
Vo taa nasoka, vo tek e
ureduvawe na lokalitetot
{to gi spojuva sportskata
sala #Goce Del~ev#, ~etirite teniski igrali{ta
{to se vo gradba, podra~noto u~ili{te i detskata
gradinka, kako i novata
investicija na #Makinvest# vo naselenoto mesto
Ilinden.
Vo tek e izgradba na
ulica so dol`ina od 103 i
{iro~ina od {est metri,
na koja od dvete strani }e
bidat postaveni ivi~nici.
Isto taka, se gradat dve
pe{a~ki ulici, od koi
ednata so dol`ina od 156,
a {iro~ina sedum metri i
vtorata vo dol`ina od 46
i {iro~ina od pet metri.
Trotoarot, pak, vo dol`i-
na od 100 metri i {iro~nina od 2, 25 metri }e bide poplo~en so bekaton
plo~ki.
So izgradbata na celiot ovoj kompleks gra|anite
na Op{tina Ilinden }e
dobijat pe{a~ka, odnosno
sportsko-rekreativna zona, kade {to patekite }e
bidat ramni za po niv mladite da mo`at da vozat roleri, skejbordi, a povozrasnite da u`ivaat vo
pro{etkite. Na celiot ovoj
prostor }e bide postavena
urbana oprema, klupi, svetilki, }e izobiluva so zelenilo, cve}iwa, drvja, a
predviden e i del kade
{to gra|anite }e mo`at da
dobivaat
dopolnitelni
uslugi. Celiot ovoj zafat e
del i od proektot za grade`noto ureduvawe pokraj
industriskite zoni, odnosno za podobruvawe na
patnata infrastruktura.
PO IZGRADBATA NA JAVNITE TOALETI KRAJ AVTOPATOT
Se ureduva parkingot za te{ki tovarni vozila
Op{tina Ilinden intenzivno
raboti na realizacija na prektot ,,Izgradba na javni toaleti i
parking prostor za te{ki tovarni vozila”. So kompletnata
izgradba na javnite toaleti se
realizira{e prvata faza od
proektot, po {to se inteziviraa
grade`nite aktivnosti za celosno ureduvawe na parking
prostorot za te{kite tovarni
vozila.
Parkingot se nao|a na vlezot
na stopanskiot kompleks Ilinden, vedna{ do avtopatot Skopje-Kumanovo-Belgrad, odnosno
koridorot 10, taka {to }e mo`at
da go koristat site onie {to
tranzitiraat niz Op{tina Ilinden. Ova osobeno va`i za voza~ite na te{ki tovarni vozila,
koi {to vo idnina }e ima kade da
zastanat, da se odmorat i osve`at i da go prodol`at svojot pat.
Istovremeno, parking prostorot }e go koristat i gra|anite od
Op{tina Ilinden koi {to dosega
nemaa mesto za parkirawe na
svoite te{ki tovarni vozila, a
koi naj~esto gi ostavaa na javni
povr{ini i prostori vo Op{tinata. Ova, vo golema merka ja
zagrozuva{e bezbednosta na soobra}ajot, posebno bezbednosta
na pe{acite. Od druga strana,
pak, so izgradbata na noviot
parking, }e se izbegnat natamo{nite o{tetuvawe na lokalnata
patna mre`a {to dosega so svoeto dvi`ewe gi predizvikuvaa
te{kite tovarni vozila.
Vkupnata vrednost na proektot
iznesuva 2.200.000,00 denari, od
koi Ministerstvoto za transport
i vrski obezbedi 1.200.000,00 denari, dodeka ostatokot od
1.000.000,00 denari e obezbeden
od Buxetot na Op{tina Ilinden.
www.ilinden.gov.mk
5
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
POSTAVEN KAMEN TEMELNIK NA NOVIOT STOPANSKI KAPACITET ZA PRERABOTKA NA SUVOMESNATI PROIZVODI „PEKABESKO#
Otvorawe na sto novi rabotni mesta
Vo nasoka na podobruvawe i intenzivirawe na
lokalniot ekonomski razvoj, vo naselenoto mesto
Kadino, vo prisustvo na
golem broj gra|ani i gosti,
gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, @ika Stojanovski, ministerot za
transport i vrski Mile
Janakievski zaedno so izvr{niot direktor Slobodan Kutrevski, na sve~en
na~in gi udrija temelite
za izgradba na noviot stopanski kapacitet za prerabotka na suvomesnati
proizvodi „Pekabesko#.
Spored zborovite na
direktorot Kutrevski se
o~ekuva ovoj proekt da bide zavr{en do krajot na
2012 godina, so {to }e se
otvori mo`nost za dopol-
investicija }e ~ini deset milioni evra,
z aKompletnata
}e se prostira na povr{ina od 17.200 metri kvadratni
nitelni 100 vrabotuvawa.
Ministerot Janakievski, pak, istakna deka vo
izminative godini, Vladata i Ministerstvoto za
transport i vrski prezemaa cela niza aktivnosti
so cel ovozmo`uvawe polesni proceduri za ekonomskite subjekti koi {to
se zainteresirani da gradat svoi kapaciteti na teritorijata na Makedonija.
Kompletnata investicija
}e ~ini deset milioni
evra, a }e se prostira na
povr{ina od 17.200 metri
kvadratni. Predvideno e
novite kapaciteti dnevno
da mo`at da proizveduvaat po 35 toni suvomesni
proizvodi, 2,5 toni preraboteno sve`o meso i 2,5
toni pa{teti.
[email protected] IZGRADBATA NA FEKALNATA KANALIZACIJA VO OP[TINA ILINDEN
Postaveni prvite cevki vo Kadino
Vo sorabotka so Ministerstvoto za transport i vrski, Op{tina
Ilinden, so postavuvaweto na
prvite cevki, po~nuva so izgradba
na tretiot segment od fekalnata
kanalizacija i pre~istitelna
stanica vo naselenoto mesto Kadino, kako del od izgradbata na
kanalizacioniot sistem {to treba da gi opfati site 12 naseleni
mesta vo Op{tina Ilinden.
Kako {to e ve}e poznato, vo
prvata faza od izgradbata se
opfateni onie naseleni mesta
{to se nao|aat vo poniskite zoni
na Op{tinata, kako {to se Ilinden, Marino, Kadino i Mralino,
kade {to visokoto nivo na podzemnite vodi e pogolemo. Tokmu
poradi toa ovie naseleni mesta se
prioritetni, bidej}i i pri najmali vrne`i doa|a do izlevawe na
atmosferskite vodi od otvorenite odvodni kanali {to pridonesuva za poplavuvawe na golem broj
So ogled na toa {to stanuva zbor za kapitalen proekt za sevkupnoto
z `iveewe
na Op{tina Ilinden, {to bara ogromni finansiski sredstva,
izgradbata na fekalnata kanalizacija za zafa}awe i tretman na
otpadnite vodi }e se realizira etapa po etapa
doma}instva i zemjodelski povr{ini.
So ogled na toa {to stanuva
zbor za kapitalen proekt za sevkupnoto `iveewe na Op{tina
Ilinden, {to bara ogromni finansiski sredstva, izgradbata na
fekalnata kanalizacija za zafa}awe i tretman na otpadnite vodi }e se realizira etapa po etapa.
Ve}e e zavr{en prviot segment
od kanalizacioniot sistem vo
Marino, kade {to JKP #Ilinden#
go privr{uva priklu~uvaweto na
okolu 300 doma}instvata, koi {to
ve}e ja koristat novata fekalna
kanalizacija. Vo naselenoto mesto Ilinden, pak, se privr{uva
izgradbata na kolektorskiot sistem {to }e bide priklu~en na
pre~istitelnata stanica {to
naskoro treba da po~ne da se gradi. Na podra~jeto na Op{tinata
treba da se izgradat vkupno 24
pre~istitelni stanici.
A, deka stanuva zbor ne samo za
re{avawe na prioriteten problem, tuku i nasu{na potreba na
gra|anite na Op{tina Ilinden,
najdobro zboruva sprovedena
anketa od Prima Galup, kade {to
duri 91 otsto od gra|anite na
Ilinden izjavija deka izgradbata
na fekalnata kanalizacija e prioritet broj 1 za `itelite na
Op{tina Ilinden. Istovremeno,
ogromen benefit od celiot ovoj
kapitalen proekt imaat i stopanskite subjekti {to egzistiraat na
podra~jeto na Op{tinata. So
izgradbata na kanalizacioniot
sistem tie dobivaat kompletna
infrastruktura, {to e eden od
glavnite uslovi za uspe{no stopanisuvawe.
Inaku, od strana na Op{tinata
ve}e e obezbedena kompletnata
tehni~ka dokkumentacija, proekt,
revizija, odobrenie za gradba,
izvr{eni se site potrebni merewa, sprovedena e tenderska
postapka po koja e izbrana i firmata {to treba da gradi, taka {to
s¢ e podgotveno za izgradba na
tretiot segment od kanalizacioniot sistem vo Kadino.
Otvoren den na Op{tina Ilinden
Site zainteresirani gra|ani {to sakaat da ostvarat
sredba so stru~nite slu`bi
na Op{tinata, so direktorite na javnite pretprijatija i
6
so gradona~alnikot, toa }e
mo`at da go storat so zaka`uvawe na direktniot telefonski broj 2571-703.
Na ovie sredbi gra|anite
}e mo`at da gi poso~at svoite problemi, da gi prezentiraat svoite idei i predlog
proekti, kako i da pokrenat
novi inicijativi.
www.ilinden.gov.mk
Sredbite se odr`uvaat
sekoj petok od 13.00 do 17.00
~asot, vo prostoriite na
administrativnata zgrada
na Op{tina Ilinden.
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
Zabaven park vo dvorot na
gradinkata „Goce Del~ev“
So cel na najmladite
`iteli da im se obezbedat
prijatni uslovi za igrawe
i dru`ewe, Op{tina Ilinden go realizira{e pro-
ektot za izgradba na detski zabaven park.
Vo dvorot na na op{tinskata detska gradinka
„Goce Del~ev” i podra~no-
to osnovno u~ili{te #Goce
Del~ev” se postaveni 12
detski rekviziti, kako
lula{ki, ni{alni, mostovi, vrtele{ki, vozovi...
{to pretstavuvaat vistinski raj vo detskiot
svet na igrata. Pokraj
d~iwata od gradinkata i
u~enicite od podra~noto
osnovno u~ili{te, zabavniot park slobodno mo`at
da go koristat za igra i
site drugi deca na vozrast
do 8 godini.
Realizacijata na Detskiot zabaven park, Op{tina Ilinden ja ostvari vo
sorabotka so Ministerstvoto za trud i socijalna
politika.
VE]E [ESTA GODINA PO RED
Besplatni kursevi po stranski jazici, muzika, umetnost,
moderen balet, folklor i tradicionalno peewe
Kontinuirano ve}e {esta godina po red Op{tinskiot kulturen edukativen Centar „Ilinden#,
formiran od strana na Op{tinata, uspe{no prodol`uva da go realizira proektot „Bespaltni kursevi po stranski jazik, muzika,
umetnost, moderen balet, tradicionalen folklor“ i tradicionalno peewe za u~enicite od ~etvrto do devetto oddelenie vo
trite osnovni u~ili{ta „Goce
Del~ev“, „Risto Krle“ i „Bra}a
Miladinovci“,
vo
u~ebnata
2010/11 godina.
Glavna pri~ina za realizacijata na ovoj proekt e da se pomogne vo podignuvaweto na kvalitetot na obrazovniot proces i da se
pridonese mladata populacija da
se zdobie so novi obrazovni i
kulturni vrednosti. So besplatnite kursevi opfateno e izu~uvawe na stranskite jazici i toa
angliski, germanski, {panski i
italijanski, kako i kursevi po gitara, umetnost (slikarstvo), mo-
deren balet, tradicionalen folklore i tradicionalno peewe.
Deka realizacijata na ovoj
proekt ne samo {to e vistinski
pogodok, tuku i vistinska potreba
za najmladite, poka`uva i godine{niot ogromen interes na u~enicite, i pokraj toa {to kursevite se odvivaat vo sabota, den za
odmor na najmladite.
Minatata 2009/2010 u~ebna godina besplatnite kursevi uspe{no gi zavr{ija 650 u~enici od
osnovnite u~ili{ta vo Op{tina
Ilinden, a ogromna poddr{ka za
realizacijata na kursevite i natamu dava samoto lokalno naselenie. Proektot, kako i vo izminatite godini e celosno finansiran so sredstva od Buxetot na
Op{tina Ilinden.
OP[TINA ILINDEN
z CENTRALA: (02) 2571-703, (02) 2571-704
z FAKS: (02) 2573-515
z GRADONA^ALNIK 101,102
[email protected]
z ODDELENIE ZA PODDR[KA NA GRADONA^ALNIKOT,
NORMATIVNO PRAVNI I OP[TI RABOTI 104
[email protected]
z ODDELENIE ZA FINANSISKI PRA[AWA 118
[email protected]
z ODDELENIE ZA URBANIZAM, KOMUNALNI DEJNOSTI I
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 122, 123
[email protected]
z ODDELENIE ZA LOKALEN EKONOMSKI RAZVOJ I JAVNI
DEJNOSTI 107
[email protected]
z ODDELENIE ZA INSPEKCISKI NADZOR-INSPEKTORAT
Urbanisti~ki inspektorat 111
[email protected]
Komunalen, `ivotna sredina 120
z ODDELENIE ZA UPRAVUVAWE SO ^OVE^KI RESURSI 108
[email protected]
z ODDELENIE ZA VNATRE[NA REVIZIJA 118
[email protected]
z OTVOREN TELEFON ZA PRIJAVUVAWE KORUPCIJA:
(02) 2580-636
z JKP „ILINDEN“ I JKP „VODOVOD“:
(02) 2572-671
FAKS: (02) 2550-578
www.ilinden.gov.mk
Izdava~:
Op{tina Ilinden
Ureduva:
Redakciski kolegium
Urednik:
Risto Tomovski
Tehni~ki urednik:
Anton Vlasov
Pe~ati:
Pe~atnica Misirkov DOO
Adresa:
Ul. „9“ bb, n. Ilinden
Tel. (02)2 2571 703
Tel. (02)2 2571 704
E-mail:
[email protected]
www.ilinden.gov.mk
7
ILINDEN
dekemvri 2010
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
op{tinski informator
O B R A Z O V A N I E
O B R A Z O V A N I E
NOVA MODERNA LABORATORIJA PO TEHNI^KI NAUKI VO OSNOVNOTO U^ILI[TE „GOCE DEL^EV“
U~enicite }e mo`at da gi poka`at prezentaciskite ve{tini
Osnovnoto u~ili{te #Goce Del~ev# e prvoto u~ili{te vo
Op{tina Ilinden {to se zdobi so nova moderna laboratorija po tehni~ki nauki. Investicijata vredna 5.000 dolari,
Op{tina Ilinden ja realizira{e vo sorabotka so Akademijata za razvoj na obrazovanieto USAID POO, kako del od Proektot za podobruvawe na kvalitetot na obrazovanieto i obezbeduvawe podobra okolina za u~ewe na u~enicite.
Za vreme na sve~enoto predavawe vo upotreba na ova laboratorija, specijalniot pretstavnik na USAID, [eron Kelman
Jet, ~estitaj}i im na nastavnicite i na celoto u~ili{te, kako
{to re~e, za ovoj prekrasen den, im se zablagodari na u~enicite za nivnite prezentacii.
-Rabotej}i zaedno so Ministerstvoto za obrazovanie, so
Op{tinata, so u~ili{nata administracija, so nastavnicite,
sega imame edna prekrasna laboratorija na koja decata se raduvaat. Sega tie imaat mesto kade {to }e mo`at da poka`at
{to znaat, {to nau~ile. Gledaj}i gi dene{nite prezentacii
na u~enicite, sfativ deka tie istovremeno u~at i elektronika i 3D dizajn, a isto taka i arhitektura, fizika, matematika.
No, ne samo {to gi spodeluvaat znaewata od razli~nite predmeti, tuku isto taka imaat mo`nost da gi poka`at i prezentaciskite ve{tini, a toa e ona {to najmnogu me raduva. Gradona~alnikot spomna deka ima obrazovanie od tehni~kata
oblast, jas imam od oblasta na jazicite, no sega koga razmisluvam, mislam deka koga bi se vratila nazad vo vremeto sigurno bi odbrala ne{to drugo, istakna [eron Kelman Jet.
So proektot be{e opfateno kompletno renovirawe i
opremuvawe na laboratorijata po tehni~ko obrazovanie so
nov mebel, oprema i alat. Noviot kabinet e opremen so kutii
za lego robot, odnosno robotska raka, elektronski kontrolni kutii, modeli so son~evi komori, kontrolni kutii za
upravuvawe, LCD proektor, kako i rabotni masi i stol~iwa
za u~enicite.
Opremuvaweto na ovaa tehni~ka laboratorija mnogu }e
pridonese za zgolemuvawe na upotrebata na kompjuterite i
intrenet tehnologijata vo u~ili{tata, kako i revitalizirawe na obrazovanieto po matematika i prirodni nauki.
8
www.ilinden.gov.mk
www.ilinden.gov.mk
9
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
S T O P A N S T V O
Po~nuvaj}i od ovoj, vo narednite broevi na op{tinskiot informator „Ilinden#, preku razgovori so prvite
lu|e, vi gi pretstavuvame najuspe{nite stopanskite subjekti {to egzistiraat na podra~jeto na Op{tinata
OGNEN OROV^ANEC, UPRAVITEL NA „AGROUNIJA#
Dosega sozdadovme
18 novi sorti p~enica
Firmata „Agrounija# od Op{tina Ilinden e tipi~en primer za
uspe{en stopanski subjekt, so ~ii
rezultati treba da se gordeat ne
samo vrabotenite, tuku i site nie
{to ete i kaj nas ima kompanii koi
{to imaat {to da ponudat nadvor
od zemjata.
Stanuva zbor za firma koja {to e
edinstvena vo na{ata zemja, pred s¢
poradi proektot sozdavawe na novi
sorti p~enici. A, dosega „Agrounija#
ima sozdadeno 18 novi sorti na p~enica.
-Firmata „Agrounija# e formirana pred 21 godini. Jas sum osnova~, a
rabotata ja naslediv i prodol`iv
od mojot tatko Ilija Orov~anec, koj
be{e poznat vo ovaa oblast. Malku
se znae deka edno vreme, vo porane{na Jugoslavija, od site povr{ini
zaseani so p~enica vo Vojvodina 40
otsto bea so na{i makedonski sorti,
kako „skopjanka#, „pelisterka# i drugi. Za ilustracija rekordni prinosi
10
Povr{inite {to gi zemavme pod koncesija,
z nekolku
godini nikoj ne gi obrabotuva{e.
Denes, na ovie povr{ini {to se od petta do
sedma kategorija imame prinos vo prosek od
4.400 kilogrami po hektar. Za toa {to zna~i ova
dovolno zboruva podatokot deka makedonskiot
prosek e nekade dva do tri toni po hektar
bile zabele`ani 1986 godina i toa
na 28.000 zaseani hektari, vo prosek
bile sobrani po 7.600 kilogrami od
hektar. Toa zna~i deka nekade imalo duri do 11 toni p~enica od hektar, a nekade po 5,5 toni, veli na po~etokot od razgovorot, osnova~ot i
upravitel na „Agrounija#, Ognen
Orov~anec.
Denes „Agrounija# raspolaga so
proizvodstvo na linii za umno`uvawe na semenski p~enici, poradi
{to pod koncesija ima zemeno 186
hektari zemji{te od Ministerstvoto za zemjodelstvo. Semeto {to go
dobivaat, okolu 900 toni, go dorabo-
tuvaat vo nivniot centar za semedorabotka vo Ilinden.
-Povr{inite {to gi zemavme pod
koncesija nekolku godini nikoj ne gi
obrabotuva{e. Denes, na ovie povr{ini {to se od petta do sedma kategorija imame prinos vo prosek od
4.400 kilogrami po hektar. Za toa
{to zna~i ova dovolno zboruva podatokot deka makedonskiot prosek e
nekade dva do tri toni po hektar.
Sakale, ne sakale morame da priznaeme deka ova se odli~ni prinosi
za lo{a zemja, dodava Orov~anec.
„Agrounija# vo Op{tina Ilinden
raspolaga so 2.000 metri kvadratni
www.ilinden.gov.mk
prostor kade {to ima prodavnica,
direkcija, magacini. Raspolaga so
u{te ~etiri maloproda`ni objekti
vo Petrovec, Stajkovci i Dra~evo,
kade {to istovremeno se prodava i
sto~na hrana, |ubriva...
Pokraj proizvodstvoto na semenski materijal, negovo odr`uvawe, dorabotuvawe i plasirawe,
se zanimavaat i so drugi aktivnosti, koi {to se mnogu podohodovni, a
toa e zastapni{tvo na nekolku silni evropski brendovi od kade {to
obezbeduvaat semenski materijali,
mineralni |ubriva i drugi proizvodi.
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
-Dobra sorabotka imame
so #Zemun pole Institutot#,
od kade {to ja uvezuvame
celokupnata
semenska
p~enka za Makedonija, a
preku niv, pak, gi plasirame
na{ite p{enici vo Vojvodina. Ovaa odli~na sorabotka dava i toa kako
uspe{ni rezultati. No, ona
{to mo`ebi }e bide interesno za ~itatelite, e podatokot {to seto ona {to }e
go zarabotime so trgovijata
go vlo`uvame vo naukata.
Kako rezultat na toa sega
imame tri novi sorti na
p{enica koi {to se vrv na
s¢ {to sme napravile dosega. Toa e makedonskata
#rodna#, koja {to e najrodna
sorta na Balkanot i koja
{to pokraj vo na{ata zemja e
priznata vo Srbija i na Kosovo. Vtora sorta na koja
{to £ pretstoi odli~na
perspektiva e #balkanija#.
Samoto ime ka`uva deka
uspeva na celiot Balkan,
kako i makedonskata #rana#,
najrana sorta i toa za desetina dena, koja {to }e gi
izbegnuva site toplotni
udari, veli Orov~anec.
Zasega nivna cel e da go
osvojat pazarot vo opkru`uvaweto. No, istovremeno se
vo faza na barawe novi pazari, bidej}I, kako {to se
znae, nie sme mal Pazar.
Naskoro o~ekuvaat sorabotka so Turcija, Ukraina, Rusija, pa i so Kina.
-Samiot podatok deka
nie na Vojvodina £ prodavame seme za p{enica, dovolno
zboruva za kvalitetot so koj
{to raspolagame. Istovremeno #Agrounija# se izbori za
ramnopraven tretman so site
drugi srodni kompanii od
Balkanot. So samo 23 vraboteni napravivme vrvni sorti
na p{enica. Sigurno nema da
zastaneme tuka, za{to ova e
afirmacija samo za na{ata
firma, tuku i za Op{tinata
i sekako za dr`avata. Tokmu
zatoa i sakam da ja istaknam
odli~nata sorabotka so
Op{tinata. Na Denot na
p{enicata, {to be{e centralen nastan vo Makedonija pred `etvata, gosti n£ bea
ministerot za zemjodelstvo,
gradona~alnikot na Op{tina Ilinden, kako i gosti od
Srbija, od Kosovo, od Bugarija, od Italija. Toa be{e
sobir od okolu 200 lu|e, a
seto ova e golem pottik za
nas, veli na krajot od razgovorot Ognen Orov~anec.
OP[TINA ILINDEN POTPI[A DOGOVOR SO SVETSKA BANKA
Realizacija na Proektot „Energetska
efikasnost vo javnite op{tinski ustanovi“
So proektot se predviduva instalirawe na centralen sisz tem
za greewe so geotermalni toplinski pumpi vo osnovno-
Op{tina Ilinden potpi{a Dogovor so Svetska
Banka za realizacija na
proektot
#Energetska
efikasnost vo javnite
op{tinski ustanovi#. Dogovorot
gi
opfa}a
op{tinskite javni objektite vo sferata na obrazovanieto, odnosno osnovnoto u~ili{te #Goce Del~ev# vo Ilinden i detskata gradinka i podra~noto
u~ili{te #Goce Del~ev# vo
Marino.
So proektot se predviduva instalirawe na centralen sistem za greewe
so geotermalni toplinski
pumpi vo osnovnite u~ili{ta i detskata gradinka, preku primena na
principot na energetski
efikasen sistem za greewe so koristewe na obnovlivi alternativni izvori na energija i za{teda
na energijata.
Za celosno zatvorawe
na finansiskata konstrukcija za implementacija
na ovoj proekt, Sovetot na
Op{tina Ilinden donese
Odluka za dobivawe na
dolgoro~en kredit vo iznos od 20.000.000,00 denari. Dobivaweto na kreditot e del od proektot za
podobruvawe na op{tinskite uslugi {to e finan-
to u~ili{te „Goce Del~ev# vo Ilinden i detskata gradinka i podra~noto u~ili{te „Goce Del~ev# vo Marino
siran od Svetskata Banka,
so rok na otplata od 10
godini, a so po~etok na
otplata na prvata rata po
istekot na tri godini grejs
period.
Vo naredniot period
}e se izvr{i postapkata
za raspi{uvawe na teder
i izbor na firmata izveduva~ na proektnite aktivnosti.
So realizacijata na
ovoj proekt zna~itelno }e
se pridonese vo za{tedata na finansiski sretstva vo Buxetot na Op{tinata za zatopluvawe na
ovie javni objekti. Za{tedenite sretstva, pak, }e
bidat na nameneti, odnosno investirani vo realizacija na infrastruktirni proekti za podobruvawe na obrazovniot proces vo u~ili{tata vo Op{tinata.
OP[TINATA SE [email protected] ZA ZDRAVJETO NA NASELENIETO
Besplatni zdravstveni pregledi
za zemjodelcite
Vo sorabotka so JZU
Institut za medicina na
trudot, Op{tina Ilinden po~na so realizacija
na Programata na Vladata, „Preventivna programa za ocenka na zdravstvenata sostojba i rabotnata sposobnost kaj
zemjodelcite vo Republika Makedonija“.
Vo tekot na pet dena
stru~nite ekipi od JZU
Institut za medicina na
trudot, izvr{ija besplatni
pregledi
na
zdravstvenata sostojba
na 100 zemjodelci od teritorijata na Op{tinata.
Pregledite se sprovedoa
vo kompletno opremeniot
avtobus namenet za izveduvawe na terenski pregledi.
Besplatniot pregled
opfti op{t pregled,
EKG, krven pritisok,
pregled na vid i sluh,
laboratoriski analizi
na krvta, spirometrija,
rendgen snimki i drugi
ispituvawa so cel da se
utvrdi
zdravstvenata
sostojba na zemjodelcite
na teritorija na Op{tina
Ilinden.
Ovaa akcija {to predizvika golem interes
kaj lokalnite zemjodelcite se organizira vtora
www.ilinden.gov.mk
godina po red. Preku nea
Op{tinata u{te edna{ ja
poka`a svojata opredelba da se gri`i za dobrata
zdravstvena sostojba na
lokalnite zemjodelcite.
11
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
Izrabotka na Strategija za mladi
na Op{tina Ilinden
kalnata strategija za mladi
preku koja }e se realiziraat
konkretnite planirani aktivnosti za jaknewe na ulogata na
mladite, vo nasoka na podobruvawe na nivnata op{ta sostojba.
So izrabotkata na strategijata se definira pravecot kon
zajaknuvawe na kapacitetite na
lokalnata samouprava za kreirawe na mladinski politiki,
podigawe na svesta kaj mladite
za zna~eweto na mladinskata
politika, zgoleuvawe na sorabotkata
me|u
mladinskite
zdru`enija i lokalnata samouprava, kako i primena na
praksata za vlku~uvawe na gra|anite i mladite vo kreiraweto na politikite i nasokite na deluvawe na lokalnata
samouprava.
Vo sorabotka so Agencijata
za mladi i sport i nevladinata
organizacija #Sega#, Op{tina
Ilinden po~na so izrabotka na
Strategijata za mladi. Glavna
cel na izgotvuvaweto na ovaa
strategija e da se pridonese za
zgolemeno i aktivno u~estvo na
mladite vo socijalniot, ekonomskiot i kulturniot `ivot vo
Op{tinata.
Za izgotvuvawe na strategijata formirana e rabotna grupa
sostavena od pretstavnici od
Sovetot na Op{tinata, vraboteni vo osnovnite u~ili{ta,
prestavnici na op{tinskata
administracija, kako i u~enici
vo sredni u~ili{ta, studenti i
mladinci.
Ovaa rabotna grupa, preku
pove}e rabotilnici gi definira akcionite planovi vo lo-
NA PREDLOG NA GRADONA^ALNIKOT, A SO ODLUKA NA SOVETOT
Gra|anite oslobodeni od pla}awe na voden
nadomest za odvodnuvawe
Sovetot na Op{tina Ilinden,
na predlog na gradona~alnikot
@ika Stojanovski, na svojata 25ta sednica donese Odluka za prezemawe na obvrskite za pla}awe
na gra|anite za voden nadomest za
odvodnuvawe na svoeto podra~je,
koi {to se del od sistemot „Skopsko Pole”. Ovoj voden nadomestok,
soglasno Zakonot za vodostopanstva, gra|anite od Op{tina Ilinden go pla}aat na Vodostopanstvo
#Skopsko Pole#.
Pod sistemot za odvodnuvawe
„Skopsko Pole” na podra~jeto na
Op{tina Ilinden se opfateni
2.235 ha., od koi 1.485 ha. poseduvaat individualnite vodokorisnici (fizi~ki lica sopstvenici/korisnici na individualni
stanbeni objekti i zemjodelsko
zemji{te), odnosno okolu 51.500
metri koi {to se vo nadle`nost
na Vodostopanstvo #Skopsko Pole#.
So donesuvaweto na ova odluka,
Op{tinata
ja
prezema
obvrskata za pla}awe na godi{not
voden nadomest za odvodnuvawe
za svoite gra|ani, koj {to iznesu-
prifa}aweto i odveduvaweto na
atmosferskite void. Seto ova
pridonesuva za namaluvawe na
nivoto na podzemnite vodi, so {to
se zgolemuva za{titata od poplavuvawe na doma}instvata i zemjodelskoto zemji{te. Tokmu zatoa,
vodniot nadomestok za odvodnuvawe, za koj Op{tina Ilinden gi
prezema obvrskite za pla}awe, }e
bide iskoristen za navremeno i
redovno ~istewe na kanalskata
mre`a na podra~jeto na Op{tinata od strana na Vodostopanstvo
#Skopsko Pole#-Skopje.
„Telefonot yvoni dva pati“
Op{tina Ilinden startuva{e so
proektot „Telefonot yvoni dva pati“
- otvorena telefonska linija broj
2571-703.
So najmnogu dve yvonewa na telefonot 2571-703 se ovozmo`uva informirawe, konsultirawe, participacija i
u~estvo na javnosta, kako i obezbeduvawe na povratni informacii i odgov-
12
va 2.400,00 denari po hektar,
odnosno vkupniot voden nadomestok {to Op{tinata }e go isplati
na Vodostopanstvo #Skopsko Pole#-Skopje iznesuva 3.564.000,00
denari.
Inaku, Op{tina Ilinden kontinuirano raboti na redovnoto
~istewe i odr`uvawe na kanalskata mre`a so zapazuvawe na
profilite na kanalite i nivelacijata na terenot, s¢ so cel
odvodnite kanali koi {to se nao|aat na teritorija na Op{tinata
normalno da funkcioniraat vo
ori od strana na lokalnata samouprava.
So direktnoto koristewe na telefonskiot broj 2571-703 gra|anite mo`at
da za{tedat na vreme, da gi iska`at
svoite idei, sugestii i kritiki koi {to
ponatamu }e bidat prosledeni do
odgovornite lica od op{tinskata administracija i do gradona~alnikot
@ika Stojanovski.
Proektot „Telefonot yvoni dva
pati“ obezbeduva dostapnost, pobrz i
podirekten kontakt, aktivno informirawe na gra|anite i pretstavuva
motivacija za kontinuirano identifikuvawe na problemite i zemawe
predvid i vrednuvawe na barawata i
sugestiite na gra|anite od lokalnata
zaedica.
www.ilinden.gov.mk
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
Sä e podgotveno za po~etok na izgradbata
na Domot na kulturata „Ilinden“
So aktivnostite za ras~istuvawe i ureduvawe na lokacijata za gradba, po~naa podgotvitelnite
raboti
za
izgradba na Dom na kulturata
vo Ilinden. Vo taa nasoka ve}e e potpi{an dogovorot me|u
partnerite {to treba da go realiziraat celiot ovoj proekt,
Op{tina Ilinden, Evropskata
Unija i izveduva~ot na rabotite, firmata #Izgradba Komerc#. Za realizacijata na ovoj
kapitalen proekt vo vrednost
od 450 iljadi evra, {to treba
da bide zavr{en do avgust narednata godina, Evropskata
Unija odvoi 200 iljadi evra,
sredstva dobieni od proektot
#Nagradi na op{tinite#, a preostanatite 250 iljadi evra se
obezbedeni od Buxetot na
Op{tina Ilinden.
Vo naredniot period, spored
prioritetnata programa na
Op{tinata, pokraj Domot na
kulturata #Ilinden# }e se rekonstruiraat, renoviraat i doizgradat i drugite domovi na
kulturata vo naselenite mesta,
kade {to istite se nao|aat vo
mnogu lo{a sostojba.. Za ovaa
namena od Buxetot na Op{tinata za narednata godina se predvideni 15 milioni denari.
Osposobuvaweto na ovie domovi za normalno funkcionirawe
ima za cel da im ovozmo`i na
gra|anite, vo ovie domovi celosno da gi realiziraat sopstvenite planovi. Niv }e mo`at
da gi koristat mesnite zaednici, nevladinite organizacii,
zdru`enijata na penzioneri,
zdru`enijata na `eni, na mladinci, sportskite dru{tva itn.
Prodol`uvaat arheolo{kite iskopuvawa
na lokalitetot „Gradi{te“
Muzejot na Republika Makedonija, kako del od programskite
aktivnosti za 2010 godina, }e
prodol`i so svoite arheolo{ki
iskopuvawa na lokalitetot
“Gradi{te”, vo atarot na naselenoto mesto Bu~inci. Kako {to
veli Strahil Temov, pod ~ie rakovodstvo }e se realiziraat
arheolo{kite istra`uvawa, ovoj
lokalitet vo naukata e poznat
kako docno anti~ko gradi{te. Vo
2000 godina, pri gradewe na kapta`a vo ova naseleno mesto,
otkrieni se artefakti od `elezno vreme, a prvite sistematski istra`uvawa po~-
naa vo 2005 godina. Iako stanuva
zbor za skromni kampawi so mal
broj istra`uva~i, za ovie pet godini otkrieni se pove}e pogrebuvawa {to go definiraat mestoto kako `eleznodobska (pajonska) nekropola od 7 i 6 vek pred
novata era, pri {to e dokumentiran poseben slo`en ritual pri
pogrebuvaweto na pokojnicite.
Pred tri godini na me|unarodniot simpozium vo Sloveni-
ja-Piran, be{e prizentiran del
od soznanijata, pri {to be{e poka`an osoben interes za mestoto
i ulogata na nekropolata, od
strana na svetskata arheolo{ka
javnost.
Inaku, ovoj lokalitet, kako
{to veli Temov, ne samo {to ja
prezentira, tuku i ja locira
Op{tina Ilinden kako atraktivno mesto za istra`uvawe na
na{eto kulturno nasledstvo.
Op{tinskata administracija raboti sekoja prva sabota vo mesecot
So cel da se podobri efikasnosta vo raboteweto na Op{tinata i na gra|anite da im se ovozmo`i navremena i pokvalitetna
usluga, administracijata na Op{tina Ilinden raboti sekoja prva sabota vo mesecot.
Na ovoj na~in site `iteli na Op{tina Ilinden koi poradi rabotnite obvrski vo tekot na nedelata ne uspevaat da gi realiziraat potrebite {to gi imaat od op{tinskite slu`bi, toa }e mo`at da go storat sekoja prva sabota vo mesecot.
www.ilinden.gov.mk
13
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
A K T U E L N O
PROEKTOT „E-OP[TINA PRIJAVI PROBLEM“
Prijavuvawe na komunalni
problemi preku internet!
Vo sorabotka so USAID-Proekt za lokalna sorabotka, Op{tina Ilinden voveduva nova mo`nost za gra|anite da bidat vo postojana komunikacija so op{tinskata administracija, a so cel da
se podobri komunikacijata, javniot servis i javnite uslugi na
Op{tinata.
So Proektot „E-Op{tina Prijavi Problem” na gra|aninot mu
se dava mo`nost da prijavi problem preku Internet i taka da
ostvari direktna i efikasna komunikacija so Op{tinata.
Preku
direktnata
adresa
www.servis.ilinden.gov.mk ili, preku internet stranicata na
Op{tinata www.ilinden.gov.mk, se
doa|a na platformata kade {to se
nao|a formularot za prijavuvawe
problemi.
Na formularot za prijavuvawe
problem za izbor ima deset precizirani sferi vo koi }e mo`at
da se prijavat problemi, i toa:
Uli~no osvetluvawe
z Prijavete defekt na uli~no
osvetluvawe.
Ulici, pati{ta i trotoari
z Prijavete o{tetuvawe na
asfalt, beton, kameni kocki i bekaton;
z Prijavete rabota na pat,
ulica ili trotoari.
Objekti za koi postoi opasnost od nivno urivawe
z Prijavete objekti za koi pos-
plo{tadi, kej, kulturno istoriski
spomenici, javni parkirali{ta,
detski zabavni parkovi, igrali{ta, grobi{ta.
toi opasnost od urivawe: stari
ku}i, potporni yidovi i sl.
Urbana oprema
z Prijavete o{tetuvawe na
urbana oprema: klupi, korpi za
otpadoci i detski zabavni parkovi.
Gradbi i divogradbi
z Prijavete po~etok na
izgradba na nov objekt, dogradba i
nadgradba na postoe~ki objekt za
koj smetate deka ne poseduva soodvetna dokumentacija.
@ivotna sredina
z Prijavete neprijatna mirizba, palewe na otpadoci, zagaduvawe na ambientalniot vozduh,
povr{inski vodi (reki i ezera);
z Prijavete dolgotrajna i ~es-
ta pojava na bu~ava od ugostitelski objekti, rabota na ma{ini i
postrojki.
Otpad
z Prijavete nesovesno postapuvawe so komunalen, komercijalen, industriski neopasen otpad,
rastitelen otpad, otpad od pakuvawe, otpadni masla, iskoristeni
(havarisani) vozila, problemi so
sobirawe i transport na otpad od
JKP, otpad vo privaten imot {to
predizvikuva naru{uvawe na
zdravjeto na lu|eto, grade`en {ut
na regionalni pati{ta i vo priroda.
Javno zelenilo
z Prijavete uni{tuvawe i
uzurpacija na javno zelenilo, zelenilo pokraj ulici, parkovi,
VO KONKURENCIJA NA 13 OSNOVNI U^ILI[TA
Soobra}ajnata sekcija
pri OU „Risto Krle“
go osvoi prvoto mesto
Vo konkurencija na 13 osnovni u~ili{ta, soobra}ajnata sekcija pri OU „Risto Krle” od naselenoto mesto Kadino, go osvoi
prvoto mesto na op{tinsko nivo vo povisok rang. Pod mentorstvo
na nastavnikot Zoran Aleksovski, vo dosega{niot period ovaa
sekcija ostvari zabele`itelni rezultati osvojuvaj}i pove}e
priznanija, diplomi, pehari... Na regionalniot natprevar ovaa
ekipa go osvoi tretoto mesto, a u~estvuva{e i na dr`avniot natprevar, kako i na evropski natprevar od kade {to se vrati so
nagrada velosiped.
14
www.ilinden.gov.mk
Vodovod i kanalizacija
z Prijavete istek na voda od
vodovod ili kanalizacija;
z Prijavete defekt na vodovodna instalacija;
z Prijavete ako ima zatnuvawe
na kanalizacionata mre`a;
z Prijavete parkirano vozilo
nad vodovodna ili kanalizaciona
{ahta;
z Prijavete ako nekoj gradi
nad vodovodnata ili kanalizacionata mre`a;
z Prijavete ako nekoj vr{i
iskop na podzemnata vodovodna
ili, kanalizaciona mre`a;
z Prijavete priklu~ok na vodovodna ili kanalizaciona mre`a bez prisustvo na ovlasteni
lica od JKP #Vodovod Ilinden”.
Soobra}ajna signalizacija
z Prijavi potreba za postavuvawe na soobra}ajna signalizacija na odredeni lokacii, soglasno
soobra}ajnite propisi;
z Prijavete o{tetuvawe na
postojnata soobra}ajna signalizacija.
Po prijavuvaweto na problemot, gra|aninot }e bide izvesten
za postapkata po istiot vo najkus
mo`en rok, so {to se povrzuva vo
direktna
komunikacija
so
op{tinskata administracija.
ILINDEN
dekemvri 2010
op{tinski informator
S P O R T
Privr{uva izgradbata na novoto pomo{no
fudbalsko igrali{te vo Kadino
Vo sorabotka so Agencijata za mladi i
sport i Vladata na Republika Makedonija, a
kako del od Proektot izgradba na 50 fudbalski igrali{ta, Op{tina Ilinden vo naselenoto mesto Kadino gi privr{uva grade`nite
raboti za igradbata na novoto pomo{no fudbalsko igrali{te.
Stanuva zbor za izgradba na vtoro pomo{-
no fudbalasko igrali{te Op{tinata, otkako
prethodno vo naselenoto mesto Marino e
izgradeno i pu{teno vo upotreba prvoto, na
koe ve}e se odigruvaat fudbalski natprevari i treninzi na reprezentacii i klubovi.
Novoizgradenoto pomo{no fudbalsko
igrali{te vo naselnoto mesto Kadino e so
standardni dimenzii od 120 na 80 metri, so
soblekuvalni i tu{ kabini, tribini za posetiteli, a istovremeni i celosno e osvetleno.
So izgradba na ovie fudbalski tereni
zna~itelno }e se podobrat uslovite za razvojot na sportot i sportskiot duh, a na sportskite klubovi vo Op{tina Ilinden }e im se
ovozmo`i da imaat odli~ni tereni za trenirawe i odigruvawe sportskite natprevari.
Rakometarkite na OU „Risto Krle“
[AMPIONI!
Prodol`uvaat izvonrednite sportski rezultati {to gi bele`at u~enicite od osnovnite u~ili{ta na podra~jeto na Op{tina Ilinden.
@enskata rakometna ekipa na
osnovnoto u~ili{te „Risto Krle”, od
Kadino, go osvoi prvoto mesto vo u~ili{nata liga na nivo na grad Skopje,
vo u~ebnata 2009/2010 godina.
Istovremeno, na dr`avniot natprevar {to se odr`a vo Vinica tie go
osvoija tretoto mesto.
VO SPORTSKATA SALA #GOCE DEL~EV#
Memorijalen turnir vo mal fudbal „Drago Manevski“
Tradicionalno po osmi
pat vo sportskata sala #Goce Del~ev# vo Ilinden se
odr`a memorijalniot turnir vo mal fudbal ,,Drago
Manevski”. Pod pokrovitelstvo na gradona~alni-
kot na Op{tina Ilinden,
@ika Stojanovski, ovoj tradicionalen turnir vo mal
fudbal se odr`uva vo ~est
na tragi~no zaginatiot pripadnik na Ministerstvoto
za vnatre{ni raboti i na{
sogra|anin Drago Manevski.
Na memorijalniot turnirot {toj se odr`uva{e edna
sedmica,
u~estvuvaa
32
fudbalski ekipi {to se
natrevaruvaa vo nekolku
grupi. Na prvoplasiranite
www.ilinden.gov.mk
tri ekipi, kako i na najdobriot igra~ i golman na memorijalniot turnir, im bea
dodeleni pehari i medali,
kako i komplet dresovi i
trenerki za najdobrite na
turnirot.
15
ZANIMLIVOSTI
z Novoroden~eto isfrla od svoeto z Sekoj den se pe~atat pove}e pari
z ^arli ^aplin go osvoil tretoto
mesto na izborot za ~ovek {to
najmnogu li~i na ^arli ^aplin.
rog ima tri prsti na stopaloto.
I dvata vida nosorozi imaat po
dva roga.
telo otpadoci ednakvi na svojata te`ina na sekoi 60 ~asa.
z Prose~no nad SAD vo sekoe vreme
z Od edno noevo jajce mo`at da se z Poradi faktot {to radiobrano-
napravat pribli`no edinaeset
i pol omleti.
z
Ohajo se vodi kako 17-ta dr`ava
vo SAD, no tehni~ki taa e broj
47. Se do 7 avgust 1953 godina
amerikanskiot Kongres zaboravil da ja izglasa rezolucijata
so koja Ohajo se priklu~uva na
Unijata.
vite patuvaat so brzina od
300.000 km/sek, a zvu~nite branovi so brzina od 331 m/sek, zvukot prenesen preku radio mo`e
da se slu{ne porano na dale~ina od 20.000 km, otkolku na drugiot kraj od sobata kade {to
nastanal.
za igrata Monopoli, otkolku vo
dr`avnata blagajna na SAD.
z
Islan|anite konzumiraat naj-
z
z Koga }e se otrue mravkata seko-
ga{ pa|a na svojata desna strana.
-Omrazata e odmazda na stra{livecot poradi pretrpeniot strav.
Bernard [o
-Tajnata na ~ovekovoto bitie ne e vo toa
{to `ivee, tuku zo{to `ivee
Dostoevski
-Najgolemiot ~ovek sekoga{ ostanuva dete.
Gete
-O~ite i u{ite na lu|eto im se lo{i svedoci ako ne im e obrazuvan duhot.
Heraklit
-^esta ne mo`e da se odzeme, taa mo`e samo
da se izgubi.
^ehov
-Postojat dva vida lu|e koi {to ne znaat
ni{to za `enite: o`enetite i neo`enetite
ma`i.
Fransoa Sagan
-Beskorisno e vo starosta da se prodol`uva
`ivotot. Treba da se prodol`uva mladosta.
Ivo Andri}
Za pametni gi smetame samo tie {to mislat isto kako nas.
Ro{fuko
^ovekot ne se nata`uva poradi
siroma{tijata, tuku poradi `elbite.
Epiktet
Nade`ta sama po sebe e eden vid sre}a i
mo`ebi najgolema sre}a {to ovoj svet mo`e
da ni ja dade.
S. Xonson
Pove}e vredi vojska od magariwa {to gi
predvodi lav, otkolku vojska od lavovi {to
gi vodi magare.
Napoleon
Nosorogot izgleda isto kako
pred iljadnici godini. Vo svetot postojat dva vida nosorozi:
bel i crn nosorog. Crniot noso-
STARO
MESTO NA BUKVA OD
MAK. IME
DUNAV VO GLAGOLIZA MESEC^E[KA
CATA
OT JUNI
YVONO
HEMISKI
ELEMENT
PREZIMETO
NA
PEJA^KATA
NA FOTOSOT
ODBRANBENA SITUACIJA VO FUDBALOT
ARTISTKATA REMIK
[email protected]
NA BRITANIJA
@IVOTNO
SO BOCKI
(DEM.)
ARTISTKA
TA
BESINXER
FIZIOTERAPEVT
INIC. NA
PISATEL.
ARSOVSKI
VOLT
SPISOK NA
JADEWA
GRAD VO
UNGARIJA
MINERAL
PRONAJDEN NA
AVALA
KALO
INIC. NA
ATLETI^.
OTI
AL
KORALI
CEQE
OTE^ENO MESTO
OBEM
SVRZNIK
BUKA,
VREVA
[PANSKI
POZDRAV
GERMANSKA
PEJA^KA
[TAVENA
OV^A
[email protected]
DLABOKA
^INIJA
EGIPETSKI
BOG
CRNE^KI
MUZI^.
STIL
VOSPALENIE NA
AORTATA
DUBLER VO
OPASNI
SCENI
TERBIUM
PRVA
SKICA
SREDINA
VID
TROPSKO
OVO[JE
@ENSKO
IME
NAGALENO
AMER.
PREKUOK.
AEROTRAN.
KRATKA
PU[KA
SULFUR
OP[IEN
KRAJ NA
OBLEKA
ELEKTROMOTORNA
SILA
PREDLOG
AMPER
NASELENA
POVR[INA (LAT.)
VID
KOZMET.
PREPARAT
BRAT
NAGALENO
ACA
MATI]
PETRU
ISTORI^.
TORGILSON
AMER.AVI
OTRANS.
PERGAMSKI KRAL
ODBRANBEN IGRA^
SOVR[EN
KETLIN
TARNER
OHRIDSKI
TEKSTILEN
KOMBINAT
PENLIVO
[PANSKO
VINO
MAKEDONSKI KRAL
VID
KOLA^I
NAPOR (RAZG.)
GR^KI OSTROV
"IBIDEM"
So qubovta e isto kako so senkata, ako
tr~a{ po nea nikoga{ nema da ja stigne{,
no samo svrti & grb i taa }e te sledi.
anonimec
Sekoja godina, Mese~inata se
oddale~uva od Zemjata za po
3.82 sm.
mnogu Koka-Kola po `itel vo
svetot.
z
MUDROSTI
letaat 61.000 lu|e.
GRAD VO
MAROKO
PASKAL
TABLETA,
AP
Download

Kompletna sanacija na nadvoznikot na vlezot vo Op{tina Ilinden(str