ZAKON O JEZICIMA ŠVEDSKE
SADRŽAJ I NAMJENA ZAKONA
Član 1
U ovom zakonu se nalaze odredbe o švedskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i o
švedskom znakovnom jeziku. Zakon sadrži i odredbe o odgovornosti javnog sektora za
obezbjeĎivanja dostupnosti jezika graĎanima, kao i odredbe o upotrebi jezika u javnom
sektoru i u meĎunarodnim kontekstima.
Član 2
Cilj ovog zakona je da naznači položaj i upotrebu švedskog i drugih jezika u švedskom
društvu. Zakon je takoĎe namijenjen i za očuvanje švedskog jezika i jezičkog pluralizma
u Švedskoj kao i dostupnosti jezika graĎanima.
Član 3
Ako drugi zakon ili uredba sadrži odredbu koja odstupa od ovog zakona, važi ta odredba.
ŠVEDSKI JEZIK
Član 4
Švedski jezik je glavni jezik u Švedskoj.
Član 5
Kao glavni jezik, švedski je zajednički jezik društva, koji treba da bude dostupan svim
stanovnicima Švedske, i koji se može upotrebljavati u svim društvenim oblastima.
Član 6
Javni sektor ima posebnu odgovornost za upotrebu i unaprjeĎivanje švedskog jezika.
JEZICI NACIONALNIH MANJINA
Član 7
Jezici nacionalnih manjina su finski, jidiš, mejankieli, romski i laponski.
Član 8
Javni sektor ima posebnu odgovornost za zaštitu i unaprjeĎivanje jezika nacionalnih
manjina.
ŠVEDSKI ZNAKOVNI JEZIK
Član 9
Javni sektor ima posebnu odgovornost za zaštitu i unapreĎivanje švedskog znakovnog
jezika.
UPOTREBA JEZIKA U JAVNOM SEKTORU
Član 10
Jezik koji se koristi u sudovima, organima državne uprave i drugim organima koji
obavljaju zadatke u javnom sektoru je švedski jezik.
U drugim zakonima postoje posebne odredbe o pravu na upotrebu jezika nacionalnih
manjina i drugih nordijskih jezika.
Naziv zakona na švedskom jeziku: Språklag (2009:600) Prevod: Zakon.se 2010
Språklagen (2009:600) i översättning till serbiska, Zakon.se 2010
Po pitanju dužnosti sudova i organa državne uprave da obezbjeĎuju usmene prevodioce i
prevoĎenje dokumenata postoje posebne odredbe.
Član 11
Jezik u javnom sektoru treba da bude kultivisan, jednostavan i shvatljiv.
Član 12
Organi državne uprave imaju posebnu odgovornosti za dostupnost, upotrebu i
unapreĎivanje terminologije na švedskom jeziku u oblastima svoje stručne nadležnosti.
ŠVEDSKI JEZIK U MEĐUNARODNIM KONTEKSTIMA
Član 13
Švedski jezik je zvanični jezik Švedske u meĎunarodnim kontekstima.
Čuva se zvanični status švedskog jezika u Evropskoj uniji.
DOSTUPNOST JEZIKA GRAĐANIMA
Član 14
Svim stanovnicima Švedske omogućiće se učenje, usavršavanje i upotreba švedskog
jezika. Pored toga:
1. pripadnicima nacionalnih manjina omogućiće se učenje, usavršavanje i upotreba jezika
nacionalne manjine, i
2. gluvima i licima oštećenog sluha i licima koji iz drugih razloga imaju potrebu za
znakovnim jezikom, omogućiće se učenje, usavršavanje i upotreba švedskog znakovnog
jezika.
Licima čiji maternji jezik nije naveden u prvom pasusu pružiće se mogućnost da
unaprjeĎuju i upotrebljavaju svoj maternji jezik.
Član 15
Javni sektor je odgovoran da graĎanima omogući dostupnost jezika u skladu sa članom
14.
Naziv zakona na švedskom jeziku: Språklag (2009:600) Prevod: Zakon.se 2010
Språklagen (2009:600) i översättning till serbiska, Zakon.se 2010
Download

ZAKON O JEZICIMA ŠVEDSKE