Sadržaj
 Koncept JPP i novi pojmovi
 Razlozi za JPP i ključni elementi
 Pravni i institucionalni okvir
 Zakon o JPP i koncesijama
 Zakon o komunalnoj delatnosti
 Poveravanje poslova i koncesija
 Zaključci






JPP – novi koncept i novi važni pojmovi
Partnerstvo između javnog i privatnog sektora, kojim se
obezbeđuju infrastruktura i usluge u onim privrednim i
društvenim oblastima koje su tradicionalno predstavljale
monopole državnih i lokalnih uprava
Rizik se prenosi na onu stranu koja njime može uspešnije upravljati –
matrica rizika
Dugoročni ciljevi (odnos) nužan strateški pristup i dugoročna
održivost i stabilnost
VfM (Value for Money) – Metodologija vrednost za novac
Razlika celoživotnih troškova izračunatih po PSC modelu
PPC (Public Private Comparator) i PSC (Public Sector
Comparator) – komparator javnog i privatnog sektora (PPC) i
usporedba troškova s javnim sektorom (PSC)
Valjani razlozi za primenu JPP-a: VfM ili nova znanja i veštine
Zašto JPP?






Nedostatak sredstava državnog i naročito lokalnih
budžeta
Operativne i upravljačke sposobnosti, svojstvene
privatnoj strani - kroz JPP služe opštem interesu
Smanjivanje troškova kroz bolju raspodelu rizika i
nove standarde
Povećanje nivoa usluge za stanovništvo
Izvor novih prihoda za državu i opštine
Jačanje kapaciteta javnog sektora i međunarodnog
položaja zemlje
Ključni elementi JPP

Ugovor

Rizik

Interes – društveni (javni) i privatni (profit)

JPP nasuprot tradicionalnom postupku plaćanja iz
budžeta, (output vs input)

Partnerstvo, a ne konkurencija

Vlasništvo nad imovinom i izgrađenim objektom
Pravni i institucionalni okvir




Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (2011): Lokalna
vlast ima pravo da samostalno pokrene postupak realizacije projekta JPP s
elementima koncesije ili bez njih i zaključi javni ugovor s pravnim ili fizičkim
licem za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.
Zakon o javnim nabavkama (2013): Lokalna vlast je obavezna da
primenom procedura i načela javne nabavke bira privatnog partnera za
sklapanje javnog ugovora bez elemenata koncesije, a u cilju projektovanja,
izgradnje, korišćenja javnih objekata i/ili pružanja usluga u okviru JPP, uveden konkurentni dijalog.
Zakon o komunalnim delatnostima (1997): Lokalna vlast može poveriti
obavljanje delatnosti od javnog interesa i fakultativnih delatnosti putem
javne nabavke ugovaranjem projekta JPP za: čistoću, zelenilo, prevoz,
ulice, groblja, parking, pijace, kafilerije, dimničarske usluge itd.
Zakon o komunalnim delatnostima (2011): Lokalna vlast može da poveri
vršenje komunalnih delatnosti preduzetniku ili drugom privrednom subjektu,
rukovodeći se načelima konkurencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite
životne sredine.
Pojam javno-privatnog partnerstva, član 7
Zakona
 JPP jeste dugoročna saradnja između
javnog i privatnog partnera radi
obezbeđivanja finansiranja, izgradnje,
rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja
infrastrukturnih i drugih objekata od javnog
značaja i pružanja usluga od javnog
značaja, koje može biti ugovorno ili
institucionalno.
Bitni elementi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
predmet JPP
oblik JPP - institucionalno JPP ili ugovorno JPP, ili koncesija
kao poseban oblik JPP
obaveza privatnog partnera da od javnog partnera preuzme
projektovanje, izgradnju, odnosno rekonstrukcije javne
infrastrukture,. .. ili pružanje usluga od javnog značaja iz okvira
nadležnosti javnog partnera krajnjim korisnicima
delimično ili potpuno finansiranje projekta
mogućnost javnog partnera da privatnom partneru za preuzete
obaveze izvrši prenošenje određenih stvarnih prava ili da
mu dodeli koncesiju ili da mu za preuzete obaveze vrši
plaćanje u novcu
preuzimanje odgovornosti svakog partnera za rizik kojim
može na bolji način da upravlja
mogućnost javnog partnera da privatnom partneru dozvoli
obavljanje komercijalne delatnosti
Oblici partnerstva - PPP
Ugovor
o
pružanju
usluge
Ugovor o
upravljanju
sa fiksnom
naknadom
Ugovor o
upravljanju
sa
naknadom
po učinku
Lizing
Koncesije za
izgradnju,
korišćenje i
prenos BOT
Nizak
Potpuna
privatizacija
Visok
Obim učešća privatnog sektora
Pojam komunalne delatnosti
član 2. Zakona

Komunalne delatnosti su delatnosti pružanja
komunalnih usluga od značaja za ostvarenje
životnih potreba fizičkih i pravnih lica kod
kojih je jedinica lokalne samouprave dužna
da stvori uslove za obezbeđenje
odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i
kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim
vršenjem.
Komunalne delatnosti su:
1) snabdevanje vodom za piće;
2) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;
3) proizvodnja i distribucija toplotne energije;
4) upravljanje komunalnim otpadom;
5) gradski i prigradski prevoz putnika;
6) upravljanje grobljima i pogrebne usluge;
7) upravljanje javnim parkiralištima;
8) obezbeđivanje javnog osvetljenja;
9) upravljanje pijacama;
10) održavanje ulica i puteva;
11) održavanje čistoće na površinama javne namene;
12) održavanje javnih zelenih površina;
13) dimničarske usluge - čišćenje i kontrola dimovodnih i
ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja;
14) delatnost zoohigijene.
Poveravanja obavljanja komunalne delatnosti

podrazumeva se vremenski oročeno ugovorno
uređivanje odnosa u vezi sa obavljanjem komunalne
delatnosti ili pojedinih poslova iz okvira komunalne
delatnosti između jedne ili više jedinica lokalne
samouprave i vršioca komunalne delatnosti, koje za cilj
ima pružanje komunalnih usluga na teritoriji jedne ili
više jedinica lokalne samouprave ili na delu teritorije
jedinice lokalne samouprave.

Poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši se na osnovu
odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o načinu obavljanja
komunalne delatnosti i ugovora o poveravanju, osim kada se osniva
javno preduzeće.




Kada vršilac obavljanja komunalne delatnosti dobija
pravo da finansiranje obavljanja komunalne delatnosti
obezbeđuje u celosti ili delimično naplatom naknade od
korisnika usluga, primenjuju se odredbe zakona kojim
se uređuju koncesije – Zakon o JPP i koncesijama.
Na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti
čije se finansiranje vrši iz budžeta JLS, primenjuju se
odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke.
JLS je dužna da se u postupku poveravanja obavljanja
komunalnih delatnosti rukovodi načelima konkurencije,
ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine.
Komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće,
privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni
subjekt.
Zaključci







Korišćenje modela JPP je složen i zahteva posebna znanja i
sposobnosti oba partnera, jer nije svaki mehanizam JPP pogodan za
svaki sektor, svaku vrstu projekta i svaku javnu delatnost ;
Dimničarske usluge su novim zakonom iz fakultativnih uvrštene u
komunalne usluge od opšteg interesa;
Uvedena je efektivna konkurencija u pružanju komunalnih usluga;
Regulatorna uloga JLS i obaveza obezbeđenja obavljanja komunalnih
delatnosti je važna za obavljanje dimničarskih usluga naročito kod:
Uspostavljanja kriterijuma i merila za ocenu kvaliteta usluga i za
unapređenje usluge koje pruža privatni partner;
Usaglašavanja načina na koji će se obezbediti pružanje usluge ako
privatni partner ne bude bio u mogućnosti da je obezbedi;
Sankcionisanja neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovornih obaveza
privatnog partnera;
HVALA NA PAŽNJI!
Centar za JPP i upravljanje projektima
[email protected]
www.jppcentar.rs
www.kombeg.org.rs
Kneza Miloša 12
Download

Javno-privatno partnerstvo kao način organizovanja dimničarske