TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı
(Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri)
www.tubitak.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK
FON SAĞLAYAN BİRİMLER
AKADEMIK
ARAŞTIRMA
DESTEKLEME
BİLİM
İNSANI
DESTEKLEME
(ARDEB)
BAĞLI
KURULUŞLAR
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
MAM, SAGE,
UZAY, TUSSİDE
UME, ULAKBİM,
BUTAL, TUG
(BİDEB)
BAŞKANLIK
BİLİM POLİTİKALARI
TEKNOLOJİ YENİLİK
DEĞERLENDİRME
(TEYDEB)
ÖDÜLLER
ULUSLAR
ARASI
İLİŞKİLER
(UİDB)
BİLİM
TOPLUM
TÜBİTAK Başkanlık
Tunus Caddesi No:80
06100 Kavaklıdere
/ANKARA
TEL: 468 53 00
www.tubitak.gov.tr
Akademik Araştırma Destekleme Başkanlığı
(ARDEB)
Akademik Destekler
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar AR-GE Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1011 - Uluslar arası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma Girişimi Destekleme
Programı (İŞBAB)
3501 - TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
(Kariyer Programı)
 Dönemsel Başvuru Programları
 1001 - Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı
 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
 Sürekli Başvuruya Açık Programlar
 1002 - Hızlı Destek Programı
 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı
 Çağrılı Başvuru Programlar
 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı
 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
1001 Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projeleri
Yeni bilgiler üretilmesi
teknolojik problemlerin çözümlenmesi
Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet
gücünün artırılması
İleri teknoloji uygulamalarına yönelik olması
yönünde projeler
120.000 TL/yıl, en fazla 3 yıl süreli Başvurular 2
dönem de Kabul ediliyor , (Mart ve Eylül )
Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr
1001 – Araştırma Projelerini Destekleme Programı
• Üniversite
• Kamu/Özel
Kuruluş
Destek Süresi 36 aya kadar
Doktora
Derecesi
Lisans
Mezunu
Destek
Miktarı
Aylık
1500 TL
’ye kadar
Proje Teşvik
İkramiyesi
360.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
28 Mart 2014
Dönem Son Tarihi
26 Eylül 2014
Online başvuru:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
4 ay
Değerlendirme Süresi
1002 Hızlı Destek Programı
 Üniversitelerde
 Araştırma hastanelerinde
 Araştırma Enstitülerinde yürütülmesi
planlanan
 Acil
 kısa süreli (1 Yıl)
 küçük bütçeli (30.000 TL)
 Başvuru süresi için bir sınırlama yok
 Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr
1002 – Hızlı Destek Programı
• Üniversite
• Eğitim Araşt. Hastanesi
• Araştırma Enstitüsü
Destek Süresi 12 aya kadar
Destek
Miktarı
30.000 TL’ye kadar
- Doktora
- Sanatta Yeterlik
- Tıpta Uzmanlık
Başvuru Dönemleri
Her zaman
Derecesi/Öğrenci
Online başvuru:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
2 ay
Değerlendirme Süresi
1003 Öncelikli alanlar AR-GE PROJELERİ
Amacı:
• BTYK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda sonuç
odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji
alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde
yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler
arasında eşgüdüm sağlamaktır,
 Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 500.000 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler :1.000.00 - 2.500.000 TL
 Aşamalı çağrılı projeler
1007 Kamu Projeleri Programı
Amacı:
Kamu kurumlarının AR-GE çalışmaları için
giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve
sorunlarının giderilmesi
 Süre ve bütçe sınırı yok.
 aşamalı çağrılı projeler
 Dateylı bilgi için www.tubitak.gov.tr
1011 Uluslar arası Bilimsel Araştırma
Projelerine Katılma Programı
Amacı:
 Diğer uluslar tarafından yürütülen projelere ülkemiz
araştırmacılarının katılmasını teşvik etmek.
 Destek miktarı değişir
1011 – UBAP (Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma P.)
• Üniversite
• Kamu/Özel
Kuruluş
Destek Süresi 36 aya kadar
Doktora
Derecesi
Lisans
Mezunu
Destek
Miktarı
Aylık
1500 TL
’ye kadar
Proje Teşvik
İkramiyesi
4 ay
Değerlendirme Süresi
360.000 TL’ye kadar
Başvuru Dönemleri
Mart - Eylül
Dönem Son Tarihi
13 Eylül 2013
1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Kurma
Girişimi Destekleme Programı (İŞBAB)
Amacı:
 Ulusal ve Uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve
gruplar arasında, somut çıktılara yönelik işbirliği
ağlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetleri
desteklemek.
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı
• Üniversite
• Kamu/Özel
Kuruluş
Destek Süresi
Doktora
Derecesi
Lisans
Mezunu
Destek Miktarı 60.000 TL’ye kadar
Aylık
500 TL
’ye kadar
Proje Teşvik
İkramiyesi
2 ay
Değerlendirme Süresi
24 ay
Başvuru Dönemleri
Her zaman
Online başvuru:
http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer
Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
Amacı:
Kariyerlerine yeni başlamış doktoralı genç bilim insanlarını
desteklemek
1.
2.
3.
•
•
Doktorasını halen çalışmakta kurumun dışında yapmış
olmak,
Başvuru sırasında doktora derecesi alış tarihi üzerinden
beş yıl geçmemiş olması,
Daha önce TÜBİTAK’tan kariyer desteği almamış olmak,
şartları aranır.
Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)
ve Kurum hissesi hariç) yıllık 75.000 TL’dir.
Projelere yabancı bilim insanı davet edilebilir
 Teknoloji Yenilik Değerlendirme Başkanlığı
(TEYDEB)
Üniversite Sanayi veya KOBİ projeleri
 1501 Sanayi AR-GE destekleme Programı
 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
 1505 - Üniversite Sanayi İşbirliği Programı
 1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 1508- Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri
Destekleme Programı
 1509- Uluslar arası sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
 1511- Öncelikli alanlar Destekleme Programı
 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı
ULUSLAR ARASI ARAŞTIRMA
PROJELERİ
(UİDB)
Uluslararası Projeler / İkili İşbirliği
ABD
Bulgaristan
Almanya
Fransa
Slovakya
Yunanistan
Moğolistan
Pakistan
Ukrayna
İtalya
Macaristan
Makedonya
Romanya
Slovenya
Hindistan
Kore Cumhuriyeti
Tunus
Uluslararası Programlar
 COST (Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık…)
 NATO
 AB Çerçeve Projeleri (FP-7) 53 MİLYAR EURO
 EUREKA
 EMBO
 ICGEB
 KEI
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
71 Milyar Euro
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
Dünyanın
en büyük
sivil
araştırma
programı
Çok
yıllı
3-5 yıl sonra
pazara
sunulacak
ürünler
Avrupanın Bilim
araştırma alanında
rekabet gücünü
artırmak için
kurulmuştur
Başvurular
doğrudan Avrupa
Komisyonu’na
yapılır
Ülkemiz 6. Çerçeve
Programında
itibaren katılmıştır
7.Çerçeve Programı’na Kimler Başvurabilir?
ÜNİVERSİTELER
KOBİ’LER/KOBİ Birlikleri
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
BÜYÜK FİRMALAR
DERNEKLER
KALKINMA AJANSLARI
KAMU KURUMLARI
BİREYLER
Hangi Ülkeler Katılabilir?
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
AB Projelerinde Hakemlik ile İlgili
Önemli Hususlar

AB 7. ÇP Projeleri için Hakem havuzuna kayıt
http://cordis.europa.eu/emmfp7
Türkiye’de; TÜBİTAK Yürütücü kuruluş
www.fp7.org.tr sitesine üye olunuz , Bu sayede, yalnızca
ilgi alanlarınızla ilgili günde en çok bir özet e-posta
alacaksınız: [email protected]

Hakemlik kaydının zaman zaman güncellenmesinde fayda
vardır!
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’nca yurt dışındaki başarılı Türk
araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde
sürdürebilmeleri için destek vermek amacıyla yürütülen “2232 Yurda Dönüş
Araştırma Burs Programı”nda 2013 yılında 172 araştırmacı geri dönüş için başvuru
yaptı. Bir önceki yıla göre başvuruların 5 kat arttığı programda 83 araştırmacı
desteklenerek geri dönüşü sağlanmış olup, 42 başvurunun değerlendirmesi halen
devam etmektedir.
TÜBİTAK BİLİMSEL ARAŞTIRMA FONLARINDAN
YARARLANMAK İÇİN
 1-ARBİS’E ÜYELİK
https://arbis.tubitak.gov.tr
 2- TÜBİTAK WEB SAYFASINI TAKİP
www.tubitak.gov.tr
 3-AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI WEB SAYFASI TAKİP ve üyelik
http://www.fp7.org.tr/
http://cordis.europa.eu/emmfp7
• PROJE KOORDİNATÖRÜ ile iletişim
Download

İdari ve Mâli Esaslar - Medipol Üniversitesi | Teknoloji Transfer Ofisi