Zivotinje bez parazita
Biomec 10 mg/ml
Ivermektin- rastvor za injekciju
Sastav:
1 ml rastvora za injekciju sadrži:
Aktivne supstance:
Ivermektin ............................................ 10,0mg
Pomoćne supstance:
Glicerolformal ..........................................0,4ml
Propilenglikol ................................... do 1,0ml
Ciljne vrste životinja:
Svinje
Indikacije
Biomec 10mg/ml rastvor za injekciju deluje efikasno protiv odraslih i larvenih
oblika kao što su:
Gastrointestinalne nematode
Plućne nematode:
(odrasli i larveni oblici):
Metastrongylus spp.(odrasli)
Ascaris suum ( odrasli i L4)
Drugi crvi:
Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4)
Stephanurus dentatus (odrasli i L4)
Oesophagostomum spp. (odrasli i L4)
Vaši: Haematopinus suis
Strongyloides ransomi (odrasli)
Šugarci: Sarcoptes scabiei var.suis
Doziranje i način primene
Generalni zastupnik i uvoznik:
Biomec 10mg/ml daje se isključivo subkutano u predelu vrata u dozi od
1ml/33kg telesne mase (što odgovara dozi od 0,3 mg ivermektina na kg
telesne mase). Lek se može davati standardnim automatskim špricem.
Karenca
Meso: 28 dana
PROVET d.o.o.
Uputstvo za pravilnu upotrebu leka
Nikolaja Gogolja br.48
11030 Beograd, Srbija
Proizvod se aplikuje samo subkutano. Ne daje se intravenski ili intramuskularno.
Posebna upozorenja za čuvanje leka
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C .
Rok upotrebe: 5 godina
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana
Tel: +381 11 75-49-777
Faks: +381 11 75-49-103
[email protected]
www.provet.rs
Download

Biomec 10mg/ml