OMLADINSKI ODBOJKA[
ODBOJKA[KI KLUB
LAZAREVAC
11550 Lazarevac, Ul. Voke Savi
Savi} 5G/20, Tel. 011/8110011/8110-628, t.r. 265
26565-61403100001
00016060-74
www.ooklazarevac.org.rs, email:[email protected]
PROPOZICIJE
XI TURNIRA “LAZAREVAC
LAZAREVAC 201
2010. - MOJ PRVI TURNIR”
TURNIR
Чlan
lan 1.
OOK „Lazarevac
Lazarevac“
Lazarevac i ove godine pod pokroviteљstvom
pokrovite stvom Saveza sportova Gradske opшtine
op tine
Lazarevac i Odbojkaшkog
Lazarevac 201
Odbojka kog saveza Beograda organizuje Turnir „Lazarevac
20 10 - Moj prvi turnir“.
turnir .
Чlan
lan 2.
Turnir traje dva dana 12.
12. i 13
13. juna
una 201
2010. godine.
Чlan
lan 3.
Pravo nastupa na turniru imaju igraчice
igra ice roђene
ro ene 1998
1998. godine i mlaђe.
mla e. Godiшte
Godi te se dokazuje
takmiчarskom
a чkom
kom kw
icom sa fotografijom, overenom od strane шkole,
kole,
takmi arskom legitimacijom i l i ђa
k wiжicom
koje se podnose na uvid I sudiji utakmice, ukoliko on to zatraжi.
zatra i. Ekipa gubi utakmicu par - forfe
ukoliko na utakmici nastupi igraч
igra koji nema gore navedeni dokaz o godiшtu.
godi tu.
Чlan
lan 4.
Turnir ћe
e se odigrati u SRC „Kolubara
Kolubara“
etiri terena
„Dule
Dule
Kolubara u tri sale na чetiri
terena i salama OШ
O
Karaklajiћ“
Knez Lazar“
Karaklaji i OШ
O „Knez
Lazar u Lazarevcu.
Чlan
lan 5.
Kotizacija ekipa za uчe
e na turniru iznosi 6 .000,00
u e шћe
00,00 din. (шe
( e st hiљad
hi ada
ad adinara) po ekipi.
ekipi.
Uplate se vrшe
Lazarevac“:
vr e na raчun
ra un OO
OO K „Lazarevac
Lazarevac : 26565-61403100001
00016060-74.
74.
Чlan
lan 6.
Prijave sa uplatama se
na adresu: OO
s e primaju do ponedeљka
ponede ka 07.0
07.06
.06.201
.201 0. do 15h
15
O OK
„Lazarevac
Lazarevac“,
Lazarevac , na faks: 011/811011/811-7878- 90 ili na ee-mail adresu Kluba [email protected].
Чlan
lan 7.
Ekipe ћe
e жrebom
rebom biti razvrstane u grupe, broj grupa ћe
e zavisiti od broja uчesnika,
e za
u esnika, Ekipe ћe
dva
dva dana odigrati pet utakmica. Utakmice se igraju u tri seta bez obzira na rezultat prva dva seta.
seta.
Finalna utakmica za prvo mesto ћe
e se odigrati u tri dobijena seta.
Чlan
lan 8.
Raspored ekipa po grupama i satnica turnira ћe
e se dostaviti u sredu 09. juna
una 201
2010 . godine,,
godine,,
odnosno biti objavљen
eb adresi kluba www.ooklazarevac.org.rs
objav en na вeb
Чlan
lan 9.
Svi uчesnici
u esnici turnira dobijaju diplome, a prvoplasirane
prvoplasirane ekipe (1., 2. i 3. mesto)
me sto) dobijaj
dobijaju
pehare i medaљe.
meda e.
Чlan
lan 10
10 .
Sva sporna pitaw
pitawa reшava
re avaћe
ava e takmiчarska
takmi arska komisija.
Чlan
lan 11
11 .
Za sve neobuhvaћeno
a pravila i pravilnici
neobuhva eno ovim Propozicijama primew
primewivaћe
iva e se vaжe
va eћa
Odbojkaшkog
Odbojka kog saveza Srbije.
Srbije.
Osobe za kontakte su:
Vukoviћ
Vukovi Miroslav
Stojkoviћ
Stojkovi Dejan
Stojkoviћ
Stojkovi Darko
mob. 064/83064/83-6767- 185
mob. 064/46
064/ 4646- 0404- 256
mob. 064/68
064/ 6868- 2727- 041
Predsednik Kluba:
_______________________
Vukoviћ
Vukovi Miroslav
Download

LAZAREVAC LAZAREVAC