ZAVOD ZA STATISTIKU
CRNE GORE
PRVI REZULTATI
Popis stanovništva, domaćinstava i
stanova u Crnoj Gori
2011
FIRST RESULTS
Census of Population, Households
and Dwellings in Montenegro
Podgorica, maj 2011.godine
PRVI REZULTATI
FIRST RESULTS
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u
Crnoj Gori
Census of Population, Households and
Dwellings in Montenegro
2011
Podgorica, maj 2011.godine
IZDAJE: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
PUBLISHED: Statistical Office of Montenegro - MONSTAT
ODGOVARA: Gordana Radojević, direktor
RESPONSIBLE: Gordana Radojević, Director
Podgorica, IV Proleterske br. 2, Tel: +382 20 230-811
E-mail: [email protected] Web Site: www.monstat.org
CIP – Katalogizacija u publikaciji
Centralna narodna biblioteka Crne Gore, Cetinje
ISBN 978 – 86 – 85581 – 36 – 6 COBISS. CG – ID 18149904 PREDGOVOR
Popis stanovništva domaćinstava i stanova 2011. godine bio je prvi popis u Crnoj Gori nakon
sticanja nezavisnosti i deseti koji je realizovan na teritoriji Crne Gore. Popis 2011 sproveden je u
periodu od 1-15. aprila 2011. godine, a po metodologiji koja u skladu sa međunarodnim
standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu.
U roku od 30 dana, od dana završetka Popisa, Zavod za statistiku Crne Gore, prema članu 26
Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini („Sl. list CG“, br. 41/10,
44/10 i 75/10), objavljuje preliminarne podatke o broju stanovnika, stanova i domaćinstava, na
nivou države, jedinica lokalne samouprave i naselja, prema stanju na dan 31. mart 2011. godine
u 24.00 časa. U ovoj publikaciji date su osnovne metodološke napomene, a detaljnija
objašnjenja o primijenjenim metodološkim rješenjima sadržana su u Metodologiji za pripremu,
organizaciju i sprovođenje popisa i Uputstvu za popisivače koje je izdao Zavod za statistiku
Crne Gore.
Rezultati u ovoj knjizi objavljeni su na bazi materijala kojeg su pripremile popisne komisije.
Posebnu zahvalnost dugujemo članovima i predsjednicima popisnih komisija, na angažovanju u
Popisu i podršci, da prvi rezultati Popisa budu objavljeni u roku od 30 dana od dana završetka
Popisa.
Korisnike ovih podataka, obavještavamo da su podaci u publikaciji preliminarni, a time i da su
moguća odstupanja od konačnih rezultata koje će Zavod za statistiku sukcesivno objavljivati u
periodu od 2012 do 2013. godine
Najveći značaj kvalitetu prikupljenih podataka Popisa, doprinio je rad 3884 popisivača, 461
instruktora i 79 državnih instruktora, kao i 194795 domaćinstava koja su svojim odgovorima dala
punu podršku Popisu 2011. godine, na šta im dugujemo posebnu zahvalnost. Takođe,
dugujemo zahvalnost i popisnim komisijama koje su na teritoriji svojih jedinica lokalne
samouprave uspješno sproveli Popis.
Na kraju, željela bih da se zahvalim svima koji su, na jedan ili drugi način, doprinijeli uspješnoj
realizaciji Popisa 2011. godine: popisivačima, instruktorima, državnim instruktorima i posebna
zahvalnost za podršku 194795 domaćinstva.
Podgorica, maj 2011. godine
DIREKTORICA
mr Gordana Radojević
3 PREFACE
2011 Census of Population, Households and Dwellings was the first census in Montenegro after
gaining independence and the tenth conducted in territory of Montenegro. Census 2011 was
conducted in period from 1 to 15 April 2011 using methodology which is in accordance with
international standards that determine common rules in collection of population data.
In the period of 30 days, from the day census ended, Statistical Office of Montenegro, according
to Article 26 of the Law on 2011 Census of Population, Households and Dwellings („Official
Gazette of Montenegro“, 41/10, 44/10 and 75/10), publishes preliminary data on the number of
population, dwellings and households, on state level, units of local self-government and
settlements with referent period 31 March, 2011, in 24h. This publication only provides the most
basic methodological notes, and more detailed explanations on applied methodological
solutions can be found in the Methodology for Preparation, Organisation and Conducting the
Census, and Guideline for Enumerators published by Statistical Office of Montenegro.
This book publishes results based on material that census commissions prepared. Special
thanks we own to the members and presidents of census commissions for their engagement in
the Census as well as their support to have the first results of the Census published in the
period 30 days after Census is finished.
We are informing the users of these data that data in the publication are preliminary and thus
that there might be possible deviations from final results that will be published by Statistical
office successively in the period from 2012 to 2013.
The work of 3884 enumerators,461 instructors and 79 state instructors gave the biggest
significance to the quality of collected Census data, as well as 194795 households who fully
supported Census with their responds and awe are specially grateful to that. Also, we owe the
gratitude to census commissions who successfully conducted Census in the territory of their
units of local self-government.
At the end, I would like to express my gratitude to all who contributed, inin different ways, to
successful implementation of the 2011 Census: enumerators, instructors, state instructors and
special thanks for the support of 194795 households.
Podgorica, May 2011
DIRECTOR
Gordana Radojevic, M.S.
4 SADRŽAJ / CONTENT
Predgovor ................................................................................................................................................3
Preface ....................................................................................................................................................4
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ..............................................................................................................6
METHODOLOGICAL EXPLANATIONS .......................................................................................................6
STANOVNIŠTVO, DOMAĆINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA ..................................................................9
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES ......................................................9
STANOVNIŠTVO, DOMAĆINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA ................................................................ 10
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES......................................................... 10
STANOVNIŠTVO, DOMAĆINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA ................................................12
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS......................12
GUSTINA NASELJENOSTI....................................................................................................................... 56
POPULATION DENSITY .......................................................................................................................... 56
5 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
METHODOLOGICAL EXPLANATIONS
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova (u
daljem tekstu Popis), koji se prema međunarodnim preporukama sprovodi svakih deset godina,
proces je prikupljanja, obrade i objavljivanja
demografskih, ekonomskih, obrazovnih, migracionih, etrničko kulturoloških i socijalnih podataka
koji se odnose na stanovništvo zemlje u određeno
vrijeme.
Census of Population, Households, and Dwellings
(hereinafter referred to as “Census”), in
accordance
with
the
international
recommendations conducted every ten years, is
the process of collection, processing and
publishing demographic, economic, education,
migration, ethno-cultural and social data related
to population of country in certain period.
Of great importance for conducting the Census in
2011 is the compliance of the Methodology for
Preparation, Organisation and Conducting the
Census with the international standards with
which common rules in population data collection
are defined from which the most important are:
Conference
of
European
Statisticians
Recommendations for the 2010 Censuses of
Population and Housing, prepared in cooperation
with the UN Economic Commission for Europe
and Statistical Office of the European
Communities - Eurostat;
- Regulation (EC) No 763/2008 of the European
Parliament and of the Council of 9 July 2008 on
population and housing censuses, as well as
- Commission Regulation (EC) No 1201/2009 of
30 November 2009 implementing Regulation (EC)
No 763/2008 of the European Parliament and of
the Council on population and housing censuses
as regards the technical specifications of the
topics and of their breakdowns.
Units of census are population, households,
and dwellings.
Population represent persons with usual place of
residence in Montenegro;
Usual place of residence is place where a
person usually resides regardless of temporary
absence for the purposes of recreation, holiday,
visits to friends or relatives, business, medical
treatment or religious pilgrimage; as well as place
where a person resides continuously, at least
from 1 April 2010, or he/she has arrived in that
place later but with intention of stay there at least
for one year;
Household is family or other community of
persons living together and spending their income
for primary living needs (housing, food, etc.)
regardless of presence of its members in place
where the household lives or some of them live
for a longer period in another place, i.e. abroad
for the purposes of work, education or other.
Household is also a person living alone in the
place of enumeration (one-person household)
Za sprovođenje Popisa u 2011. godini od velikog
značaja je usklađenost Metodologije za pripremu,
organizaciju i sprovođenje popisa sa međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička
pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu, od
kojih su najvažnija:
- Preporuke Konferencije evropskih statističara za
Popise stanovništva i stanova 2010. godine, a
pripremljene u saradnji sa Ekonomskom
komisijom UN-a za Evropu i Statističkom kancelarijom Evropske unije – Eurostatom;
- Uredba 763/2008 Evropskog parlamenta i
Savjeta Evropske unije o popisima stanovništva i
stanova, kao i
- Uredba 1201/2009 koja implementira Uredbu
763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta
Evropske unije o popisima stanovništva i stanova
u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihova
raščlanjivanja.
Jedinice popisa su stanovništvo, domaćinstva i
stanovi.
Stanovništvo predstavljaju lica sa uobičajenim
mjestom boravka u Crnoj Gori;
Uobičajeno mjesto boravka predstavlja mjesto
gdje lice uobičajeno provodi dan, bez obzira na
privremenu odsutnost iz razloga rekreacije,
odmora, posjete prijatelja ili rođaka, poslovne
odsutnosti, kao i odsutnosti usljed medicinskog
tretmana ili religijskog hodočašća, kao i mjesto u
kome lice boravi neprekidno, najmanje od 1.
aprila 2010. godine ili je stiglo u to mjesto kasnije,
ali ima namjeru da ostane tu najmanje jednu
godinu;
Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili
druga zajednica lica koja zajedno stanuju i
zajednički troše svoje prihode za podmirivanje
osnovnih životnih potreba (stanovanje, ishrana i
drugo), bez obzira da li se svi članovi stalno
nalaze u mjestu gdje je nastanjeno domaćinstvo
7 ili neki od njih borave duže vrijeme u drugom
naselju, odnosno stranoj državi, zbog rada,
školovanja ili iz drugih razloga. Domaćinstvom se
smatra i svako lice koje u mjestu popisa živi samo
(samačko domaćinstvo) i nema domaćinstva u
drugom mjestu ili u inostranstvu. Domaćinstvom
se smatraju i tzv. kolektivna domaćinstva, iako
ona nijesu uključena u ovaj pregled rezultata.
Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena
za stanovanje, sa jednom ili više soba, sa
odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja,
ostava, predsoblje, sanitarne prostorije i sl. ) ili
bez pomoćnih prostorija i može da ima jedan ili
više posebnih ulaza.
U ovoj publikaciji, prikazan je broj stanovnika,
stanova i domaćinstava na nivou države, jedinica
lokalne samouprave, naselja, kao i tipu naselja.
Rezultati konačne obrade popisne građe pružiće
detaljnije informacije o stanovništvu, demografskim, obrazovnim, ekonomskim, migracionim i
etničko-kulturološkim obilježjima, kao i podatke o
uslovima stanovanja, veličini i opremljenosti
stanova, i ključne informacije o porodici.
Prvi rezultati su preliminarni rezultati, i kao takve
ne treba ih upoređivati sa rezultatima prethodnih
popisa stanovništva. Preliminarni rezultati popisa
stanovništva ne mogu da služe kao osnova za
donošenje državnih odluka, za poslove javne
uprave ili za naučno-istraživački rad.
Prve rezultate za popisni krug su izradili
popisivači, a sumare po naseljima, opštinama i za
Crnu Goru izradili su državni instruktori, popisna
komisija i Zavod za statistiku Crne Gore.
without any household in another place or
abroad. Household is also so-called collective
household, although they are not included in this
review of results.
Dwelling is construction unit designated for
human habitation with one or several rooms and
appropriate auxiliary premises (kitchen, larder,
front room, sanitary premises, etc.), or without
auxiliary premises, having one or several special
entrances.
This publication presents number of population,
dwellings and households at the level of country,
local self-government units, settlements, and type
of settlement. The results of final processing the
census material will provide more detailed
information
on
population,
demographic,
education, economic, migration, and ethnocultural characteristics, as well as data on living
conditions, size and equipment of dwellings, and
key information on family.
First results are preliminary results, and they
should not be compared with the results of
previous population censuses. Preliminary results
of census of population cannot be used as the
basis for government decision making, for public
administration affairs or for scientific and research
work.
First results for enumeration area are drafted by
enumerators and summaries by settlements,
municipalities and for Montenegro are drafted by
state instructors, census commission and
Statistical Office of Montenegro.
ZNACI / SYMBOLS
(g)
z
Nema pojave / No occurrence of event
Gradsko naselje / Urban settlement
Zaštićen podatak / Protected data
8 Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011
Census of Population, Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES
CRNA GORA
Stanovništvo
Domaüinstva
Population
Households
Stanovi
Dwellings
625266
194795
316083
5117
1699
3473
BAR
42368
14211
33312
BERANE
35452
9991
13659
BIJELO POLJE
46676
13199
17618
BUDVA
19170
6982
24002
CETINJE
16757
5747
8968
DANILOVGRAD
17678
5497
8208
HERCEG NOVI
30992
11133
24451
8420
2850
5094
22799
7649
13594
8669
2815
3834
NIKŠIû
72824
21683
27083
PLAV
13549
3737
5440
PLJEVLJA
31060
10790
14030
3286
1140
2390
187085
57346
72959
ROŽAJE
23312
5684
6676
ŠAVNIK
2077
695
2193
TIVAT
14111
4862
9675
ULCINJ
20265
5812
15845
3599
1273
3579
ANDRIJEVICA
KOLAŠIN
KOTOR
MOJKOVAC
PLUŽINE
PODGORICA
ŽABLJAK
Zavod za statistiku Crne Gore
9
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011
Census of Population, Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES
CRNA GORA
Stanovništvo
Domaüinstva
Population
Households
Stanovi
Dwellings
625266
194795
316083
gradska - Urban
401462
127293
178149
ostala - Other
223804
67502
137934
5117
1699
3473
gradska - Urban
1055
353
542
ostala - Other
4062
1346
2931
42368
14211
33312
gradska - Urban
17727
5939
10314
ostala - Other
24641
8272
22998
35452
9991
13659
gradska - Urban
11193
3574
4313
ostala - Other
24259
6417
9346
46676
13199
17618
gradska - Urban
23105
6619
7627
ostala - Other
23571
6580
9991
19170
6982
24002
15933
5846
18984
3237
1136
5018
16757
5747
8968
14166
4686
5442
2591
1061
3526
17678
5497
8208
6892
2069
2593
10786
3428
5615
30992
11133
24451
gradska - Urban
19617
7213
13501
ostala - Other
11375
3920
10950
8420
2850
5094
gradska - Urban
2747
894
1167
ostala - Other
5673
1956
3927
22799
7649
13594
gradska - Urban
12715
4310
7616
ostala - Other
10084
3339
5978
ANDRIJEVICA
BAR
BERANE
BIJELO POLJE
BUDVA
gradska - Urban
ostala - Other
CETINJE
gradska - Urban
ostala - Other
DANILOVGRAD
gradska - Urban
ostala - Other
HERCEG NOVI
KOLAŠIN
KOTOR
Zavod za statistiku Crne Gore
10
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011
Census of Population, Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES
MOJKOVAC
Stanovništvo
Domaüinstva
Population
Households
Stanovi
Dwellings
8669
2815
3834
gradska - Urban
3631
1231
1390
ostala - Other
5038
1584
2444
72824
21683
27083
gradska - Urban
57278
17016
19207
ostala - Other
15546
4667
7876
13549
3737
5440
gradska - Urban
5522
1527
2228
ostala - Other
8027
2210
3212
31060
10790
14030
gradska - Urban
19622
6647
7188
ostala - Other
11438
4143
6842
3286
1140
2390
gradska - Urban
1353
442
592
ostala - Other
1933
698
1798
187085
57346
72959
156169
48836
58925
30916
8510
14034
23312
5684
6676
9567
2479
2778
13745
3205
3898
2077
695
2193
456
153
230
1621
542
1963
14111
4862
9675
10149
3596
5680
3962
1266
3995
20265
5812
15845
10828
3245
6669
9437
2567
9176
3599
1273
3579
gradska - Urban
1737
618
1163
ostala - Other
1862
655
2416
NIKŠIû
PLAV
PLJEVLJA
PLUŽINE
PODGORICA
gradska - Urban
ostala - Other
ROŽAJE
gradska - Urban
ostala - Other
ŠAVNIK
gradska - Urban
ostala - Other
TIVAT
gradska - Urban
ostala - Other
ULCINJ
gradska - Urban
ostala - Other
ŽABLJAK
Zavod za statistiku Crne Gore
11
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
ANDRIJEVICA
5117
1699
3473
gradska - Urban
1055
353
542
ostala - Other
4062
1346
2931
1055
187
33
353
63
10
542
127
14
Božiüi
190
54
95
Cecuni
55
21
75
101
31
85
Andrijevica (g)
Andželati
Bojoviüi
Ðuliüi
90
34
132
Gnjili Potok
Gornje Luge
87
120
27
44
53
85
Graþanica
276
101
224
135
Dulipolje
Jošanica
97
42
Košutiüi
121
39
86
Kralje
Kuti
Oblo Brdo
207
30
54
70
11
20
128
41
81
Prisoja
340
95
152
Rijeka Marseniüa
299
92
148
Seoca
107
34
57
56
21
65
Slatina
455
153
253
Trepþa
Trešnjevo
213
465
65
153
143
324
Ulotina
226
80
163
Zabrÿe
253
86
265
Sjenožeta
Zavod za statistiku Crne Gore
12
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
BAR
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
42368
14211
33312
gradska - Urban
17727
5939
10314
ostala - Other
24641
8272
22998
Arbnež
338
146
152
Bar (g)
Bartula
Besa
13586
351
42
4663
112
40
7284
163
54
Bjeliši
1729
610
946
Bobovište
181
92
88
Boljeviüi
182
76
155
Braüeni
Brca
15
274
6
124
7
1017
Brijege
z
z
20
Bukovik
67
27
81
Burtaiši
3830
1171
1638
ýeluga
1484
424
613
Ckla
Dabeziüi
Dediüi
86
156
-
59
45
-
52
77
z
Ðenÿinoviüi
357
135
507
Dobra Voda
1065
309
1409
Donja Briska
27
11
19
Donji Brþeli
9
7
44
Donji Muriüi
Draþevica
101
z
47
z
86
z
64
24
52
z
z
6
Dupilo
Ðuravci
Ðurmani
250
92
643
Gluhi Do
113
59
178
Godinje
Gornja Briska
49
22
23
8
61
12
Gornji Brþeli
12
7
52
Gornji Muriüi
12
z
18
175
46
57
Grdoviüi
-
-
-
Karanikiüi
Komarno
6
15
z
6
z
31
Koštanjica
172
72
95
18
9
38
z
z
20
Gurza
Krnjice
Kruševica
Zavod za statistiku Crne Gore
13
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
424
152
2180
Limljani
91
47
153
Livari
Lukiüi
64
-
18
-
48
z
9
137
z
44
24
41
Kunje
Maþuge
Mala Gorana
Mali Mikuliüi
Mali Ostros
z
z
z
115
81
84
-
-
7
Martiüi
300
121
125
Miljevci
344
125
619
Mišiüi
Orahovo
232
64
103
21
771
26
Ovtoþiüi
57
30
80
Papani
Peþurice
173
579
67
214
298
2442
Pelinkoviüi
151
38
53
Pinþiüi
Podi
12
193
11
46
19
56
1892
593
849
Marstijepoviüi
Polje
Popratnica
11
z
9
Seoca
34
18
115
Sotoniüi
93
32
80
Sozina
Stari Bar (g)
1867
522
611
Šušanj
2637
863
2553
Sustaš
Sutomore (g)
497
1992
145
657
230
2297
Tejani
Tomba
Tomiüi
Trnovo
Tuÿemili
Turþini
62
23
37
1199
14
355
9
519
39
10
7
21
146
48
38
z
z
z
26
15
57
Velembusi
Veliki Mikuliüi
924
-
266
-
376
z
Veliki Ostros
342
133
147
Velja Gorana
Velje Selo
353
228
96
58
128
81
Virpazar (g)
282
97
122
Utrg
Zavod za statistiku Crne Gore
14
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Zagraÿe
369
130
693
Zaljevo
678
203
276
Zankoviüi
Zgrade
306
517
101
196
552
671
Zupci
137
53
89
Zavod za statistiku Crne Gore
15
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
BERANE
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
35452
9991
13659
gradska - Urban
11193
3574
4313
ostala - Other
24259
6417
9346
107
32
56
Babino
Bastahe
Beran Selo
413
40
1838
106
13
438
162
40
515
Berane (g)
Azane
11193
3574
4313
Bor
231
48
72
Bubanje
181
63
113
Buþe
Budimlja
944
2024
257
541
373
645
Crni Vrh
79
27
43
60
20
38
Dapsiüi
685
208
287
Dašþa Rijeka
103
24
40
101
1415
920
24
403
273
46
465
344
115
43
58
Crvljevine
Dobrodole
Dolac
Donja Ržanica
Donja Vrbica
1860
524
684
Donje Zaostro
137
43
60
Dragosava
123
39
77
Glavaca
Godoþelje
84
317
28
56
67
83
Goražde
429
133
223
Gornja Vrbica
862
197
323
Gornje Zaostro
Donje Luge
188
58
92
Jašoviüi
49
17
60
Javorova
Johovica
99
211
19
33
42
46
Kalica
150
35
55
Kaludra
178
64
100
Krušþia
78
13
25
Kurikuüe
77
31
71
Lagatori
Lazi
707
27
134
10
158
42
Lješnica
97
21
48
Lubnice
230
77
207
Lužac
988
261
321
Zavod za statistiku Crne Gore
16
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Mašte
150
50
99
Mezgalji
172
59
98
Murovac
Orah
38
47
8
14
26
32
Orahovo
Pahulj
114
131
33
19
53
24
621
1905
558
Petnjica
623
129
148
Petnjik
588
170
206
Ponor
59
18
25
Poroþe
27
8
18
31
477
14
84
51
122
Radmuževiüi
74
20
39
Rovca
Rujišta
95
36
24
14
48
25
Savin Bor
253
52
94
Skakavac
Štitari
111
306
34
99
75
152
22
7
93
Trpezi
927
193
362
Tucanje
507
89
181
Veliÿe
10
z
13
Vinicka
Vrševo
561
352
176
65
257
108
Pešca
Praüevac
Radmanci
Tmušiüi
z
z
28
Zagorje
Zagrad
244
26
72
13
101
46
Zagraÿe
221
74
120
Vuþa
Zavod za statistiku Crne Gore
17
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
BIJELO POLJE
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
46676
13199
17618
gradska - Urban
23105
6619
7627
ostala - Other
23571
6580
9991
Babaiüi
Babiüa brijeg (g)
Banje selo
Barice
Bijediüi
Bioþa
51
15
29
1418
268
96
420
78
36
514
106
131
71
19
27
113
35
44
Biokovac
50
17
29
Bistrica
Bliškovo
37
165
11
45
22
86
Bojišta
188
63
102
Boljanina
393
101
140
Boturici
122
35
55
40
11
22
41
135
22
14
45
6
15
78
11
3241
1024
1207
ýeoþe
65
20
45
Cerovo
177
58
89
ýokrlije
148
54
95
Crhalj
Crnþa
146
457
44
120
73
164
Brþve
Brestovik
Brzava
ýampar
Centar grada (g)
Crniš
ûukovac (g)
Ĉaloviüi
58
18
35
687
195
200
37
10
17
Dobrakovo
335
84
106
Dobrinje
Dolac
297
94
108
25
189
40
Dubovo
153
46
74
Dupljaci
56
14
25
Dzafiüa Brdo (g)
158
41
52
Femiüa Krš
209
59
105
Godijevo
Goduša
482
359
141
92
238
163
Gojeviüi
Gorice
Gornji dio grada (g)
Zavod za statistiku Crne Gore
18
26
6
9
129
46
87
1651
447
513
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Grab
296
112
191
Granþarevo
197
70
100
Gubavaþ
Ivanje
360
359
99
107
120
194
54
97
12
33
27
56
Jablanovo
Jabuþno
96
28
63
295
78
97
Kaševari
24
10
21
Kiþava
44
19
43
Kneževiüi
123
38
57
Kostenica
Kostiüi
114
169
30
40
54
60
Jagoþe
Kanje
94
36
76
Kradenik
Krstaþe
91
115
22
38
33
60
Kruševo (g)
307
88
126
Kukulje
Laholo
466
99
112
22
147
34
Lazoviüi
176
32
52
Lekovina
258
73
141
Liþine
270
52
107
Lijeska
180
63
166
Lipnica (g)
Livadice
656
126
183
34
203
44
Lješnica (g)
1564
462
488
Lozna
Loznica (g)
570
1344
141
360
171
406
Kovren
58
27
54
Majstorovina
Medanoviüi (g)
313
895
113
259
154
306
Metanjac
61
Mahala
207
51
Milovo
97
26
42
Mioþe
72
31
52
Mirojeviüi
210
54
79
Mojstir
Mokri Lug
102
34
38
11
70
23
285
71
105
Nedakusi (g)
Negobratina
2212
58
594
15
684
26
Nikoljac (g)
1998
595
661
Musliüi
Zavod za statistiku Crne Gore
19
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Njegnjevo
403
103
114
Obrov (g)
334
104
121
30
59
10
21
15
37
220
281
53
75
62
116
Ograde
Okladi
Oluja
Orahovica
Osmanbegovo Selo
Ostrelj
79
18
26
106
39
64
76
27
35
Pape
220
69
116
Pavino Polje
141
42
58
Peüarska
Pisana jela
139
64
49
23
84
49
Pobretiüi
175
44
68
298
1072
66
269
80
303
Potrk
261
81
190
Požeginja
Prijelozi
43
342
12
119
20
206
Pripþiüi (g)
286
81
106
Pruška (g)
779
Pali
Poda
Potkrajci (g)
2165
653
Radojeva Glava
16
z
9
Raduliüi
81
32
72
102
79
31
22
59
34
Rakita
Raklja
Rakonje (g)
2328
633
716
Rasovo (g)
Rastoka
593
158
156
39
185
57
400
109
127
Resnik
Ribarevine
3056
383
748
113
897
142
Rijeke (g)
196
55
57
Rodijelja
68
20
35
Sadiüi
89
21
44
41
18
47
127
44
29
9
41
21
Ravna Rijeka
Sela
Sipanje
Šipovice
z
z
38
Sokolac
Šolja
92
60
22
14
43
24
Srÿevac
257
67
89
Slatka
Zavod za statistiku Crne Gore
20
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Stožer
150
58
114
Strojtanica
281
77
81
55
18
14
6
25
15
1017
244
255
80
284
131
180
49
50
20
8
27
280
74
91
79
23
33
Vergaševiüi
135
46
89
Voljavac
Vrbe
215
163
51
36
63
55
Stubo
Sušica
Sutivan
Tomaševo
Trubine
Ujniþe
Unevine
Ušanoviüi
34
13
28
Zaton
Žiljak
992
225
272
64
345
91
Zminac
194
41
65
Žurena
166
48
54
Vrh
Zavod za statistiku Crne Gore
21
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
BUDVA
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
19170
6982
24002
15933
5846
18984
ostala - Other
3237
1136
5018
Beþiüi (g)
891
337
1490
Blizikuüe
Boreti
Brajiüi I
z
331
17
z
118
7
30
827
19
Brajiüi II
9
z
35
Brajiüi III
7
z
13
gradska - Urban
-
-
10
Brda
Budva (g)
z
13278
z
4863
z
14238
Buljarica I
106
34
94
Buljarica II
136
Brajiüi IV
97
33
ýami Do
-
-
-
ýelobrdo
7
z
19
ýuþuke
Ðenaši
Drobniüi
z
32
z
10
z
z
43
z
z
z
Ilino Brdo
Kaluderac I
-
-
z
Kaluderac II
284
111
421
Katun Reževiüi
42
14
109
Krstac
Kuljace
10
23
z
-
24
6
Kuljaþe Dapkoviüi
12
z
49
Lapþiüi
59
22
40
Markoviüi
55
19
85
Markoviüi Duletiüi
z
z
10
Novoselje I
Novoselje II
z
z
z
z
7
z
1400
520
2571
30
11
51
z
z
23
Petrovac na Moru (g)
Pobori
Pobori Gornji
-
-
7
Podostrog I
Podostrog II
528
179
182
65
693
114
Prijevor I
199
76
316
Prijevor II
513
150
283
28
8
33
Podbabac
Pržno I
Zavod za statistiku Crne Gore
22
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
321
124
z
z
z
Rijeka Reževiüi
Stanišiüi
30
67
16
18
56
91
Sveti Stefan (g)
Tudoroviüi
364
z
126
z
685
35
Viti Do
218
86
623
8
z
12
Pržno II
Raÿenoviüi
Zukovica
Zavod za statistiku Crne Gore
23
682
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
CETINJE
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
16757
5747
8968
14166
4686
5442
ostala - Other
2591
1061
3526
Bajice
gradska - Urban
781
244
345
Barjamovica
Bijele Poljane
Bjeloši
z
16
64
z
7
29
8
14
52
Bobija
45
24
10
Boguti
z
z
14
38
14
48
6
13991
z
4609
10
5286
ýevo
63
26
44
Ĉalci
z
z
14
Dide
z
z
z
Ĉinoviüi
13
7
51
Dobrska Župa
Dobrsko Selo
Dodoši
57
63
43
28
26
29
107
65
54
Donja Zaljut
27
8
39
Donje Selo
10
8
75
Dragomi Do
8
z
9
Drušiüi
71
35
102
Dubovik
Dubovo
8
-
z
-
19
33
Dugi Do
11
z
32
z
z
26
100
37
65
z
z
6
Gornja Zaljut
Gornji Ceklin
10
22
z
14
14
85
Grab
25
13
22
Graÿani
25
13
53
Gradina
11
z
11
Izvori
13
z
9
Jankoviüi
Jezer
22
9
z
z
12
22
Bokovo
ýešljari
Cetinje (g)
Dujeva
Erakoviüi
Gaÿi
Kobilji Do
25
11
38
Kopito
24
10
20
Kosijeri
28
16
57
Zavod za statistiku Crne Gore
24
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
22
10
Kuüišta
6
z
24
Lastva
Lipa
18
21
8
9
28
15
z
z
9
11
Malošin Do
z
z
11
Markovina
8
z
31
Meterizi
38
20
103
Mikuliüi
-
-
41
Milijeviüi
z
z
37
Mužoviüi
Njeguši
10
39
z
12
51
34
Obzovica
Kranji Do
Lješev Stub
Majstori
27
7
z
17
Oüeviüi
Oþiniüi
8
51
z
21
11
76
Ožegovice
10
z
12
Paþaraÿe
Pejoviüi
z
z
z
z
19
7
Petrov Do
9
z
38
-
-
24
29
9
20
Prediš
z
z
10
Prekornica
Prentin Do
z
z
z
z
46
27
15
10
55
z
7
z
z
11
16
Raiüeviüi
61
16
81
Resna
Rijeþani
11
14
z
10
20
57
156
Poda
Podbukovica
Prevlaka
Proseni Do
Radomir
175
77
Rokoþi
45
20
30
Rvaši
55
33
117
Rijeka Crnojeviüa (g)
z
z
21
Šinÿon
Smokovci
22
z
10
z
21
24
Ržani Do
Štitari
27
19
91
Tomiüi
Trešnjevo
27
11
13
33
Trnjine
23
10
24
Zavod za statistiku Crne Gore
25
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Uba
z
z
27
Ubli
40
20
55
Ublice
Ugnji
16
6
7
32
Ulici
Velestovo
8
17
7
9
43
41
Vignjeviüi
z
z
25
Vojkoviüi
-
-
28
Vrba
26
10
91
Vrela
26
14
32
Vuþi Do
z
z
20
Žabljak
Zabrÿe
26
119
12
37
49
42
Zaþir
Zagora
Žanjev Do
Zavod za statistiku Crne Gore
26
6
z
43
26
-
10
-
47
13
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
DANILOVGRAD
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
17678
5497
8208
6892
2069
2593
10786
3428
5615
gradska - Urban
ostala - Other
43
22
42
Begovina
Bileüa
Bobulja
277
58
230
79
20
51
127
29
82
Bogiüeviüi
69
24
53
Boronjina
21
12
18
Bare Šumanoviüa
14
z
38
298
8
86
6
115
20
ûurþiüi
z
z
z
ûurilac
550
169
199
17
9
25
241
77
116
5170
17
25
1561
7
15
1895
15
22
z
z
10
Braüani
Brajoviüi
Brijestovo
Dabojevüi
Daljam
Danilovgrad (g)
Ĉjeÿezi
Do Pješivaþki
Dolovi
Donje Selo
400
117
175
Donji Martiniüi
390
117
168
Donji Rsojeviüi
45
16
21
Drakoviüi
Ðuriþkoviüi
15
18
9
10
17
24
Frutak
97
41
89
Gorica
142
45
54
Gornji Martiniüi
28
13
22
Gornji Rsojeviüi
18
7
20
Gostilje Brajoviþko
Gostilje Martiniüko
12
27
z
14
35
60
Gradina
186
56
75
Grbe
847
247
283
Gruda
168
47
75
Jabuke
26
10
24
Jastreb
Jelenak
304
113
89
32
111
61
Jovanoviüi
41
19
25
Klikovaþe
426
130
207
Kopito
211
65
92
Zavod za statistiku Crne Gore
27
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Kosiü
517
163
Kujava
94
41
248
79
Kupinovo
Laleviüi
20
154
11
48
22
66
Lazarev Krst
Livade
37
161
17
52
50
78
Lubovo
23
7
28
Malenza
119
40
95
Mandiüi
29
16
45
Mijokusoviüi
97
31
67
Miogost
12
7
15
Mokanje
Mosori
32
39
8
14
33
32
7
z
26
Novo Selo
Orja Luka
613
280
194
88
272
107
Pitome Loze
543
160
291
Podglavica
Podvraüe
237
26
77
7
99
21
Poljica
11
z
14
Potkula
327
89
118
Potoþilo
48
20
30
Povrhpoljina
44
18
31
Požar
Rošca
95
39
38
22
69
73
Musteroviüi
Ržišta
Sekuliüi
Sladojevo Kopito
z
z
14
142
659
45
199
56
301
Slap
50
20
36
Slatina
Šobaiüi
28
15
10
z
30
10
698
1722
508
Sretnja
22
9
23
Strahiniüi
53
18
29
Šume
54
17
29
Tvorilo
Veleta
27
40
14
17
36
41
Spuž (g)
Viniüi
21
9
17
Viš
Vuþica
124
160
35
50
64
79
Zagorak
130
45
101
Zavod za statistiku Crne Gore
28
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Zagreda
Župa
Zavod za statistiku Crne Gore
29
229
63
126
41
21
64
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
HERCEG NOVI
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
30992
11133
24451
gradska - Urban
19617
7213
13501
ostala - Other
11375
3920
10950
Baošiüi
1372
492
1801
Bijela (g)
Bijelske Kruševice
Ĉenoviüi
3725
33
1169
1275
9
424
2045
9
1350
Ĉuriüi
Herceg Novi (g)
303
105
204
11108
4169
7807
Igalo (g)
3354
1261
2767
Jošice
Kameno
411
127
129
42
305
98
Kruševice
235
82
256
Kumbor
936
333
851
Kuti
722
242
430
Luštica
300
109
1157
Meljine
Mojdež
Mokrine
1128
267
85
388
89
32
743
224
58
Podi
1367
437
670
Prijevor
103
40
88
Provodina
823
289
1023
Ratiševina
130
55
151
Sasoviüi
Sušcepan
422
543
142
176
352
470
Sutorina
669
218
481
Trebesinj
200
72
164
Ubli
Zelenika (g)
Žlijebi
Zavod za statistiku Crne Gore
30
20
9
49
1430
508
882
10
6
16
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
KOLAŠIN
8420
2850
5094
gradska - Urban
2747
894
1167
ostala - Other
5673
1956
3927
Babljak
195
58
79
Bakoviüi
Bare
Bare Kraljske
130
78
175
38
35
58
64
48
104
Blatina
110
40
73
Bojiüi
98
35
68
Breza
406
137
172
57
21
29
7
57
80
123
45
79
Cerovice
Crkvine
Donje Lipovo
57
27
43
528
144
195
57
19
67
38
112
85
17
30
34
38
71
83
Gornje Lipovo
83
26
53
Izlasci
10
z
12
Jabuka
37
13
62
Jasenova
31
12
28
2747
-
894
-
1167
7
Liješnje
28
13
45
Lipovska Bistrica
86
32
67
Ljevišta
39
12
34
Ljuta
17
9
25
Manastir Moraþa
Mateševo
43
68
19
25
23
63
Meÿurijeþje
84
32
57
Mioska
39
19
46
z
z
40
Dragoviüa Polje
Drijenak
Drpe
Ĉuÿevina
Dulovine
Gornja Rovca Bulatoviüi
Kolašin (g)
Kos
Moraþka Bistrica
Moraþko Trebaljevo
93
26
60
Mrtvo Duboko
Mujiüa Reþine
30
11
9
z
16
22
Mušoviüa Rijeka
30
7
21
Oüiba
11
6
20
Ocka Gora
12
z
13
Zavod za statistiku Crne Gore
31
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
39
19
z
z
z
55
34
15
18
29
45
Plana
Požnja
106
11
31
7
60
28
Radigojno
124
34
50
Raiþevina
88
42
79
Raško
13
7
31
Ravni
17
10
15
Osretci
Padež
Pcinja
Petrova Ravan
41
89
28
50
Rovaþko Trebaljevo
Sela
208
49
58
29
99
59
Selišta
197
61
104
64
25
17
6
25
21
Redice
Sjerogošte
Skrbuša
864
287
444
Smrþe
Sreteška Gora
14
8
6
14
32
Starþe
86
35
107
Svrke
36
13
35
Tara
33
10
37
Trnovica
13
z
20
Ulica
Uvaþ
38
-
20
-
38
12
Velje Duboko
58
26
64
Višnje
Vladoš
z
44
z
14
17
20
Vlahoviüi
83
35
64
Vojkoviüi
Vranještica
70
69
25
31
41
94
Vrujica
55
23
41
Žirci
48
16
72
Smailagiüa Polje
Zavod za statistiku Crne Gore
32
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
KOTOR
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
22799
7649
13594
gradska - Urban
12715
4310
7616
ostala - Other
10084
3339
5978
101
37
191
47
z
z
16
z
z
25
15
z
Bigova
Bratešiüi
Bunoviüi
ýavori
Dobrota (g)
8291
2826
4241
Donji Morinj
222
84
242
Donji Orahovac
296
94
310
Donji Stoliv
Dragalj
352
27
136
12
757
20
66
19
32
Dražin Vrt
Dub
304
85
154
Glavati
393
113
126
Glavatiþiüi
71
21
53
Gornji Morinj
Gornji Orahovac
Gornji Stoliv
z
19
z
z
7
z
6
36
9
Goroviüi
37
22
29
48
18
29
678
220
323
18
7
15
Kolužunj
Kostanjica
126
49
13
135
Kotor (g)
974
361
633
Kovaþi
104
34
45
Krimovica
74
29
118
Kubasi
14
7
21
537
18
165
8
248
12
Han
Kavaþ
Knežlaz
Lastva Grbaljska
Ledenice
Lipci
Lješeviüi
Mali Zalazi
24
9
57
196
50
77
-
-
z
8
z
7
Mirac
Muo
79
620
27
224
72
411
Nalježiüi
129
40
56
Pelinovo
70
20
23
Perast (g)
274
118
318
Malov Do
Zavod za statistiku Crne Gore
33
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
-
-
z
109
35
61
Prþanj (g)
Prijeradi
1128
12
380
z
1080
8
Radanoviüi
Risan (g)
754
2048
227
625
316
1344
Pištet
Pobrÿe
Šišiüi
Škaljari
Špiljari
Strp
88
28
43
3841
1315
1548
7
z
z
50
14
40
330
86
100
Trešnjica
Ukropci
z
z
z
z
z
z
Unijerina
9
z
8
12
6
6
18
Vranoviüi
133
38
68
Zagora
Zveþava
35
10
13
z
72
6
Sutvara
Veliki Zalazi
Višnjeva
Zavod za statistiku Crne Gore
34
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
MOJKOVAC
8669
2815
3834
gradska - Urban
3631
1231
1390
ostala - Other
5038
1584
2444
Bistrica
102
41
102
Bjelojeviüi
Bojna Njiva
Brskovo
210
303
223
53
92
65
78
93
74
Dobrilovina
53
16
21
Gojakoviüi
94
34
61
381
124
181
Mojkovac (g)
Podbišüe
3631
657
1231
208
1390
243
Polja
1283
392
581
Prošüenje
576
162
384
Stevanovac
190
66
134
Štitarica
233
81
129
Uroševina
Žari
431
302
145
105
171
192
Lepenac
Zavod za statistiku Crne Gore
35
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
NIKŠIû
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
72824
21683
27083
gradska - Urban
57278
17016
19207
ostala - Other
15546
4667
7876
34
13
16
47
174
217
13
45
57
34
61
92
Balosave
Bare
Bastaji
Bjeloševina
Bobotovo Groblje
73
16
25
Bogetiüi
75
22
23
Bogmiloviüi
Brestice
Brezovik
Broüanac Nikšicki
-
-
z
10
315
6
87
34
108
76
34
73
68
21
41
158
57
137
z
z
z
Busak
Carine
Cerovo
11
187
150
z
45
57
25
47
85
Crnodoli
117
38
43
Broüanac Viluški
Bršno
Bubrežak
8
z
19
Donja Trepþa
42
16
31
Donje Caradje
67
20
43
Donje Crkvice
Dragovoljiüi
47
370
20
109
43
214
Dolovi
28
13
35
Duboüke
198
65
131
Duþice
192
Drenoštica
556
154
Duga
62
30
62
Gornja Trepþa
Gornje ýaraÿe
38
53
15
13
31
35
Gornje Crkvice
Gornje Polje
Gosliü
Gradaþka Poljana
Grahovac
Grahovo
49
15
34
168
51
128
62
20
51
-
-
125
117
120
35
41
57
106
38
34
11
Gvozd
-
-
14
Ivanje
6
z
69
Granice
Zavod za statistiku Crne Gore
36
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Jabuke
11
z
11
Jasenovo Polje
44
16
34
70
236
17
60
27
80
23
61
9
21
37
36
Klenak
128
51
135
Koprivice
119
45
87
Koravlica
62
17
28
Kovaþi
42
13
22
Kunak
14
z
7
Kuside
Kuta
25
845
9
239
28
377
Laz
134
39
50
Liveroviüi
Lukovo
282
307
79
93
110
154
Javljem
Jugoviüi
Kamensko
Kazanci
Macavare
53
18
58
Meÿeÿe
Miljaniüi
z
50
z
14
14
33
Miloþani
1017
261
314
44
18
42
9
z
9
36
7
13
336
57278
94
17016
114
19207
Milojeviüi
Miruše
Mokri Do
Morakovo
Nikšiü (g)
Nudo
Oblatno
Orah
199
62
96
96
99
23
32
28
47
19
9
17
Ozriniüi
Petroviüi
2063
165
599
62
719
110
Pilatovüi
Orlina
137
38
60
Poþekoviüi
40
15
23
Podbožur
19
7
14
Podvrš
38
9
19
Ponikvica
Povija
28
59
12
28
17
49
Praga
17
8
17
Prigradina
Prisoje
39
40
15
15
27
34
1550
452
565
Rastovac
Zavod za statistiku Crne Gore
37
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
180
52
Rijeþani
39
17
33
Rudine
Šipaþno
45
237
20
63
39
91
Sjenokosi
Smrduša
9
17
z
8
15
25
Somina
61
17
48
Spila
51
20
48
9
6
10
Staro Selo
327
89
97
Štedim
148
40
53
Štitari
Stuba
17
-
z
-
10
z
Riÿani
Srijede
74
53
16
36
Tupan
Ubli
137
19
40
z
117
17
Vasiljeviüi
115
37
51
Velimlje
Vidne
109
21
33
11
68
20
Vilusi
169
57
119
Vir
Stubica
815
241
293
Višnjica Do
38
12
25
Vitasojeviüi
12
7
26
Vraüenoviüi
Vrbica
37
z
12
z
36
18
Vuþji Do
22
9
18
15
360
6
104
12
398
Zagora
Zagrad
Zaljutnica
13
z
11
Zaslap
Zavrh
49
94
16
34
45
39
Zlostup
22
6
9
Zavod za statistiku Crne Gore
38
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
PLAV
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
13549
3737
5440
gradska - Urban
5522
1527
2228
ostala - Other
8027
2210
3212
Bogajiüi
455
89
106
Brezojevica
Dolja
Dosuÿe
945
137
311
292
44
111
446
102
168
Ĉuriþka Rijeka
270
56
73
Gornja Rženica
251
73
135
184
52
96
Gusinje (g)
Hoti
1722
210
533
45
722
67
Kolenoviüi
160
44
64
Kruševo
335
85
97
Martinoviüi
683
154
172
Mašnica
267
84
153
Meteh
Murino
Novšiüi
325
472
54
73
153
28
127
243
57
Plav (g)
3800
994
1506
Prnjavor
965
245
297
Skiü
297
89
92
Velika
311
116
239
Višnjevo
Vojno Selo
64
688
19
182
26
252
Vusanje
643
176
200
Grnþar
Zavod za statistiku Crne Gore
39
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
PLJEVLJA
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
31060
10790
14030
gradska - Urban
19622
6647
7188
ostala - Other
11438
4143
6842
Aliüi
108
33
46
Beljkoviüi
Bjeloševina
Bobovo
10
14
103
z
z
36
11
6
70
Boljaniüi
62
23
62
Borišiüi
35
12
24
69
21
44
205
107
60
30
76
39
Brda
26
13
21
Bujaci
42
21
48
Buriüi
6
z
9
148
48
89
ýardak
ýavanj
ýerjenci
30
14
6
11
7
z
15
14
8
Cerovci
26
11
22
Borova
Borovica
Bošþinoviüi
Bušnje
ýestin
43
13
25
Crljenice
310
108
177
Crni Vrh
72
32
55
Crno Brdo
Crnobori
18
33
8
15
16
20
118
44
53
Dragaši
44
20
64
Dubac
23
z
7
Duboþica
11
z
11
Dubrava
Ðuli
39
7
17
z
40
12
149
47
89
53
13
27
7
z
9
Donja Brvenica
Ðurdeviüa Tara
Durutoviüi
Dužice
6
z
12
Glibaüi
Glisnica
102
133
37
63
57
121
Gornja Brvenica
238
83
113
76
27
36
147
63
91
Geuši
Gornje Selo
Gotovuša
Zavod za statistiku Crne Gore
40
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
295
118
51
23
44
Grevo
Hoüevina
90
125
25
45
34
90
Horevina
Jabuka
11
30
6
11
12
18
Jagodni Do
6
z
z
Jahoviüi
9
z
7
Gradac (g)
Gradina
173
Jasen
14
7
9
Jugovo
95
44
73
Kakmuži
147
59
100
Kalušiüi
Katun
258
165
83
49
104
66
Klakorina
-
-
z
Kolijevka
Komine
z
576
z
172
13
196
Kordovina
43
19
36
Kosanica
Košare
188
47
61
16
102
35
Kotlajiüi
18
8
26
Kotline
68
24
32
Kotorac
16
z
12
Kovaþeviüi
25
16
25
20
142
10
55
42
110
Kovaþi
Kozica
Krüevina
30
16
29
Krupice
Kruševo
50
42
21
18
49
36
Kržava
16
7
11
Kukavica
Laÿana
10
54
z
21
9
43
Leovo Brdo
19
8
16
Lever Tara
55
18
34
Lijeska
91
31
42
Ljuüe
146
43
58
Ljutiüi
Lugovi
113
6
53
z
117
8
-
-
z
Male Krüe
Maoþe
81
86
39
30
69
66
Mataruge
189
91
153
Madžari
Zavod za statistiku Crne Gore
41
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Meljak
22
11
Metaljka
41
12
32
17
Mijakoviüi
Milakoviüi
74
40
29
14
35
23
Miluniüi
Mironiüi
98
17
36
6
61
12
-
-
z
46
21
40
Mrþevo
z
z
z
Mrþiüi
6
z
10
Mrzoviüi
93
30
45
Nange
Obarde
53
131
17
54
26
94
Odžak
61
26
43
Ograÿenica
Orlja
60
84
24
32
36
47
Otiloviüi
244
75
128
Paljevine
Pauþe
32
12
16
Petine
40
22
37
Pižure
Moüeviüi
Moraice
19
9
12
Plakala
z
z
z
Planjsko
8
z
z
Pliješ
Pliješevina
24
49
12
19
23
39
Pljevlja (g)
19327
6529
7015
Poblaüe
Podborova
72
85
36
35
53
73
Popov Do
11
6
13
Potkovaþ
Potkrajci
83
102
35
46
68
86
89
36
58
Potpeüe
115
34
66
Potrlica
22
10
9
Praþica
78
21
32
Prehari
Premüani
8
49
z
19
13
52
Prisoji
31
14
31
Prošüe
Pušanjski Do
z
61
z
22
z
62
Rabitlje
97
27
45
Potoci
Zavod za statistiku Crne Gore
42
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Raÿeviüi
Romac
Rudnica
Rujevica
Selac
Selišta
63
28
9
7
44
10
130
15
45
6
73
12
14
17
10
7
15
14
Sirþiüi
10
z
9
Slatina
106
39
55
Šljivansko
18
9
35
Šljuke
52
22
41
Sreüanje
13
z
12
Stanþani
Strahov Do
27
90
8
32
16
48
Stranice
Šula
Šumani
z
z
z
343
191
140
59
200
72
z
z
z
Trnovice
Tvrdakoviüi
56
8
24
z
26
12
Uremoviüi
55
19
29
Varine
72
26
28
Vaškovo
40
18
52
Velike Krüe
132
53
98
Vidre
Vijenac
184
245
67
75
78
85
Tatarovina
Viliüi
56
22
37
Višnjica
Vodno
34
27
12
14
31
26
Vojtina
64
21
40
Vrba
Vrbica
16
47
8
18
21
27
Vrulja
76
131
42
Vukšiüi
-
-
z
Zabrÿe
92
34
42
46
17
17
209
88
57
31
70
63
Zaselje
Zbljevo
Zekavice
Zenica
Židoviüi
Zorloviüi
Zavod za statistiku Crne Gore
43
94
33
50
698
15
199
8
218
21
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
PLUŽINE
3286
1140
2390
gradska - Urban
1353
442
592
ostala - Other
1933
698
1798
z
z
8
Bajovo Polje
Barni Do
Bezuje
47
16
63
17
6
24
40
24
46
Bojati
12
z
13
Boriþje
32
11
29
Borkoviüi
83
32
66
Brijeg
Brljevo
51
z
24
z
48
27
Bukovac
62
22
44
Crkviþko Polje
73
32
89
Donja Brezna
146
47
85
34
14
44
274
48
z
83
23
z
136
96
16
Kneževiüi
10
7
30
Kovaþi
52
17
38
Lisina
16
z
14
Miljkovac
15
7
36
Miloševiüi
Mratinje
68
122
28
47
64
76
Nedajno
12
6
80
Nikoviüi
-
-
23
Osojni Orah
51
15
22
Pišþe
59
22
65
1353
24
442
8
592
11
Prisojni Orah
64
21
33
Ravno
25
7
23
Rudinice
73
25
72
Šariüi
18
z
19
Seljani
Smrijeþno
40
66
17
20
69
62
Stabna
38
16
51
Stolac
36
8
18
z
z
12
Babiüi
Dubljeviüi
Goransko
Gornja Brezna
Jeriniüi
Plužine (g)
Poljana
Stubica
Zavod za statistiku Crne Gore
44
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Trsa
35
18
Unaþ
22
8
30
Vojinoviüi
Zabrÿe
51
26
19
10
40
22
Žeiþno
Zukva
11
47
6
11
11
12
Zavod za statistiku Crne Gore
45
54
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
PODGORICA
gradska - Urban
ostala - Other
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
187085
57346
72959
156169
48836
58925
30916
8510
14034
Arza
Balabani
Baloþi
Barlaj
Begova Glavica
Benkaj
29
z
7
1015
42
57
261
17
9
319
46
17
23
16
20
z
z
10
Beri
556
159
202
Berislavci
Bezjovo
496
64
131
30
164
69
77
26
49
Bijelo Polje
825
229
282
Bioþe
177
61
114
Bistrice
317
93
124
Blizna
Bolesestra
Botun
7
26
696
z
10
180
30
45
220
Brežine
99
40
89
Briÿe
23
Bigor
29
11
Brskut
z
z
73
Budza
25
6
22
Buronji
ûafa
58
102
21
31
71
48
ûepetici
7
z
11
Cijevna
61
12
26
186
63
147
Crvena Paprat
69
29
71
Cvilin
Delaj
24
6
9
14
Dinoša
568
161
140
Dolovi
25
9
14
Donje Stravþe
14
z
48
Crnci
Donji Kokoti
1080
321
386
Donji Milješ
Draževina
595
14
136
9
129
47
Drešaj
188
37
37
Drume
164
39
50
Duþiüi
34
15
45
Zavod za statistiku Crne Gore
46
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Duga
29
12
45
Ðurkoviüi
91
36
61
Dušiüi
Duške
190
44
48
17
56
89
Farmaci
Fundina
465
238
162
71
186
195
Goljemadi
81
41
73
Golubovci
3122
814
930
Goriþani
1483
410
506
z
z
204
Gornje Stravþe
Gornji Kokoti
73
28
38
Gornji Milješ
Gostilj
895
163
187
40
190
56
Gradac
9
z
31
Grbavci
Grbi Do
577
6
140
z
156
36
Gurec
57
15
11
Helmnica
Kiselica
52
18
9
9
15
11
Klopot
10
6
31
Koüi
55
11
71
Kopilje
22
10
48
Kornet
28
11
25
Kosor
Kotrabudan
45
242
20
43
62
54
Krševo
181
37
43
Kruse
Kržanja
40
45
14
20
34
137
Kurilo
110
33
45
Lekiüi
Liješnje
193
84
60
26
82
49
Liješta
104
34
64
35
16
44
487
130
165
Lijeva Rijeka
Ljajkoviüi
Lopate
12
6
36
Lovka
Lutovo
43
z
12
z
11
14
Lužnica
Mahala
Mataguži
Medun
Zavod za statistiku Crne Gore
47
55
22
34
1354
1294
376
338
481
423
100
34
81
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
16
8
22
299
98
107
2604
27
701
14
919
85
207
14
73
z
97
9
Nabon
46
11
12
Nikmaraš
10
z
12
205
49
68
Opasanica
28
14
98
Orahovo
80
44
722
Oraovice
Orasi
21
10
11
7
29
16
Mileti
Mitroviüi
Mojanoviüi
Momþe
Mrke
Mužeška
Omerbožoviüi
z
z
14
Parci
Pelev Brijeg
31
11
12
z
32
15
Petroviüi
45
20
37
54
151312
17
47675
26
57602
Podhum
273
50
53
Ponari
253
75
137
Poprat
33
10
34
-
-
10
Prisoja
Progonoviüi
12
27
6
13
40
39
Raüi
22
11
26
Radeüa
Radovþe
21
6
12
z
19
77
Ožezi
Pikalj
Podgorica (g)
Prifti
304
60
60
Releza
Rijeka Piperska
7
98
z
32
12
58
Rudine
10
z
24
Selište
53
12
33
Seoca
13
8
32
Rakiüa Kuüe
8
z
29
Sjenice
Skoraü
22
142
9
35
25
47
Slacko
21
6
100
Spinja
Srpska
39
886
10
252
15
290
20
10
31
Seoštica
Staniseliüi
Zavod za statistiku Crne Gore
48
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Stanjeviüa Rupa
211
70
102
Stijena
460
147
234
Stjepovo
Stupovi
24
14
8
6
19
62
Sukuruü
Šušunja
788
270
122
67
152
83
Trabojin
49
14
22
Trmanje
6
z
40
4857
1161
1323
z
z
49
Tuzi (g)
Tuzi Ljevoreþke
Ubalac
Ubli
Velje Brdo
z
z
15
228
319
80
95
182
125
Veruša
41
15
380
Vidijenje
Vilac
65
25
16
8
55
21
472
120
112
1030
212
239
70
267
116
90
33
66
Vukovci
419
111
156
Vuksanlekiüi
309
62
65
Zagreda
z
z
9
Zaugao
9
z
50
16093
5407
4339
12096
3208
2749
Vladni
Vranj
Vranjina
Vrbica
Gradska opština Golubovci
Local Municipality Golubovci
Gradska opština Tuzi
Local Municipality Tuzi
Zavod za statistiku Crne Gore
49
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
ROŽAJE
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
23312
5684
6676
9567
2479
2778
13745
3205
3898
Baü
629
140
184
Balotiüi
Bandžov
Bašþa
706
127
142
153
35
40
214
39
64
Besnik
356
84
91
Bijela Crkva
188
61
76
Biševo
443
106
109
Bogaje
Bukovica
214
534
59
150
83
175
Crnokrpe
415
93
90
Daciüi
375
94
91
Donja Lovnica
829
152
256
Gornja Lovnica
362
75
106
Grahovo
Grižice
Ibarac
293
414
3194
73
99
720
111
124
850
Jablanica
470
96
136
Kalaþe
956
252
280
Koljeno
701
147
162
Pauþina
236
51
67
Plumci
Radetina
168
404
37
103
42
130
Rožaje (g)
9567
2479
2778
Seošnica
878
219
212
Sinanoviüi
302
65
91
Vuþa
409
101
115
gradska - Urban
ostala - Other
Zavod za statistiku Crne Gore
50
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
ŠAVNIK
gradska - Urban
ostala - Other
2077
695
2193
456
153
230
1621
542
1963
254
76
141
Boan
Dobra Sela
Donja Bijela
45
76
53
17
28
18
62
96
98
Donja Bukovica
61
24
96
Dubrovsko
43
13
49
Bare
106
36
110
Godijelji
Gornja Bijela
72
70
18
24
75
41
Gornja Bukovica
76
19
132
Grabovica
28
11
52
Komarnica
56
20
115
Krnja Jela
32
12
87
Malinsko
Miloševiüi
Mljetiþak
30
9
32
7
z
9
31
69
30
Mokro
58
23
74
Petnjica
28
9
38
Pošcenje
78
28
65
Previš
53
16
30
Pridvorica
Provalija
10
19
z
9
19
38
Šavnik (g)
456
153
230
Slatina
73
23
56
Strug
55
19
76
Timar
83
25
123
Tušina
121
49
160
Duži
Zavod za statistiku Crne Gore
51
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
TIVAT
gradska - Urban
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
14111
4862
9675
10149
3596
5680
3962
1266
3995
ostala - Other
Bogdašiüi
Bogišiüi
Donja Lastva (g)
Ðuraševiüi
57
21
31
187
759
479
65
295
167
148
634
298
z
z
16
Gošiüi
212
69
176
Krasiüi
130
51
1318
Lepetani
Miloviüi
184
46
67
18
200
179
Mrþevac
2130
621
960
Gornja Lastva
Radoviüi
535
186
669
Tivat (g)
9390
3301
5046
Zavod za statistiku Crne Gore
52
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
ULCINJ
gradska - Urban
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
20265
5812
15845
10828
3245
6669
9437
2567
9176
ostala - Other
34
8
12
Bijela Gora
Bojke
Brajše
54
161
730
28
37
174
55
50
193
Bratica
241
75
113
50
16
26
Ambula
Briska Gora
ûurke
33
13
18
135
126
35
33
41
57
1176
434
4690
Draginje
72
23
36
Fraskanjel
57
12
18
173
37
46
111
z
1039
24
z
277
547
z
538
Kolonza
232
60
81
Kosiüi
301
76
91
Kravari
551
130
151
Kruþe
133
52
1073
Kruta
Krute
194
534
66
136
90
208
Darza
Donja Klezna
Donji Štoj
Gornja Klezna
Gornji Štoj
Kaliman
Kodre
Leskovac
Lisna Bore
78
25
25
175
41
45
z
z
z
Mide
234
55
71
Možura
Pistula
393
103
z
127
Rastiš
Meÿreþ
365
91
129
Rec
63
23
24
Salþ
-
-
z
Šas
239
63
74
Štodra
Sukobin
111
382
27
88
33
97
Sutjel
20
z
8
Sveti Ðorde
69
14
24
10828
3245
6669
Ulcinj (g)
Zavod za statistiku Crne Gore
53
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
Vladimir
767
188
236
Zoganj
397
95
138
Zavod za statistiku Crne Gore
54
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaüinstava i stanova 2011 Census of Population,Households and Dwellings in 2011
STANOVNIŠTVO, DOMAûINSTVA I STANOVI PO OPŠTINAMA I NASELJIMA
POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
Stanovništvo
Domaüinstva
Stanovi
Population
Households
Dwellings
ŽABLJAK
3599
1273
3579
gradska - Urban
1737
618
1163
ostala - Other
1862
655
2416
Borje
49
19
42
Brajkovaþa
Dobri Nugo
Gomile
16
8
-
8
z
-
49
17
27
22
10
30
113
33
107
Gradina
Krš
53
28
103
Motiþki Gaj
Ninkoviüi
158
34
41
15
327
30
Njegovuÿa
217
79
125
Mala Crna Gora
23
8
67
407
122
334
Pašina Voda
99
32
157
Pašino Polje
Pitomine
Podgora
9
128
74
z
43
39
26
201
78
Pošüenski Kraj
26
9
50
Rasova
Novakoviüi
Palež
29
15
46
Rudanci
z
z
32
Šljivansko
8
z
38
Šumanovac
Suvodo
76
23
24
10
113
23
Tepaþko Polje
49
20
86
Tepca
61
20
72
Virak
92
30
121
Vrela
49
18
68
1737
37
618
17
1163
47
Žabljak (g)
Zminica
Zavod za statistiku Crne Gore
55
Statistical Office Of Montenegro
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.
Census of population, Households and Dwellings in 2011
GUSTINA NASELJENOSTI
POPULATION DENSITY
Zavod za statistiku Crne Gore
56
Statistical Office Of Montenegro
Download

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori PRVI