UPUTSTVO ZA UPOTREBU
BTE
Hvala Vam
Hvala Vam na izboru našeg proizvoda kao Vašeg puta ka boljem sluhu.
Da bismo podržali Vašu nameru, mi smo uložili veliki trud i pažnju kako bismo obezbedili
da Vaši novi slušni aparati budu vrhunskog kvaliteta i laki za korišćenje i održavanje.
Preporučujemo Vam da pažljivo proučite ovo uputstvo da biste ostvarili maksimalnu korist
od Vaših slušnih aparata.
Čestitamo na odluci da unapredite Vaš sluh pomoću najnaprednijih slušnih aparata koji se
mogu naći na tržištu.
Sadržaj
Izgled aparata BTE 13 i BTE Power
Izgled aparat BTE 13 sa Corda2
Zamena baterija
Uključeno / Isključeno
Oznake za levo i desno uvo
Postavljanje Vašeg aparata sa individualnom olivom
Postavljanje Vašeg slušnog aparata sa Corda2 (tanka cevčica)
Taster
Programi (Opcija) Kontrola jačine zvuka (Opcija)
Mirovanje (Opcija)
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Telekoil (Opcija)
Auto telefon (Opcija)
DAI (Direct Audio Input)
FM
Održavanje Vašeg slušnog aparata
5a
5b
7
9
10
11
12
13
15
17
18
20
21
22
24
26
28
Zamena Corda2 (tanka cevčica)
Čišćenje Vašeg slušnog aparata sa Corda2 (tankom cevčicom)
Redovno održavanje sa Corda2 (tanka cevčica) šeširićima
Zamena Corda2 šeširića
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Upotreba Vaših slušnih aparata
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
Upozorenja
33
34
35
36
38
39
44
Žute strane
VAŽNA NAPOMENA
Molimo da se, pre upotrebe Vaših slušnih aparata, upoznate se kompletnim sadržajem
ove brošure. Ona sadrži uputstva i važne informacije o upotrebi i rukovanju Vašim
slušnim aparatima i baterijama.
UPOZORENJE
BTE Power je snažan slušni aparat. U slučaju da koristite BTE Power, nikada nemojte
dopustiti drugim osobama da koriste Vaše slušne aparate jer nepravilna ili pogrešna
upotreba može izazvati trajno oštećenje njihovog sluha.
Izgled aparata BTE 13 i BTE Power
Otvori mikrofona
Zvučna lulica
Plastična cevčica
Otvor za izlaz zvuka
Otvor venta
Taster/
Kontrola jačine
(Opcija)
Individualna oliva
Vrata baterije
Veličina baterije: 13
5a
Izgled aparat BTE 13 sa Corda2
Nije dostupno za BTE Power
Tanka cevčica
Otvori mikrofona
Vaš ušni uložak:
Individualna oliva
Plus šeširić
Ušna nit
Otvoreni šeširić:
Mali
Srednji
Veliki
Taster/
Kontrola jačine
(Opcija)
Šeširić
Vrata baterije
Veličina baterije 13
5b
Zamena baterija
Vaš slušni aparat koristi bateriju veličine 13. Baterije se
ponašaju različito. Obratite se Vašem distributeru za savet
oko izbora kvalitetnih baterija za Vaš slušni aparat.
Istrošena baterija mora se odmah ukloniti i odložiti u skladu
sa lokalnim propisima.
Kada je snaga baterije mala, čućete 2 “beep” signala.
Ovo upozorenje aktiviraće se onda kada baterija ima rezervu
samo za još nekoliko sati rada. Upozorenje će se ponavljati u
umerenim intervalima da bi označilo da je vreme za zamenu
baterije.
Ako se baterija potpuno isprazni aparat će se isključiti.
Kada se to dogodi, 4 “beep” će označiti da aparat prestaje
sa radom.
To nije znak neispravnosti.
7
Da biste zamenili bateriju, pratite sledeća uputstva:
• Gurajući uzdignutu ivicu sa donje strane aparata do kraja, potpuno
otvorite vrata kućišta baterije. Zamenite staru bateriju.
• Odlepite nalepnicu koja se nalazi na + strani nove baterije.
• Postavite novu bateriju tako da znak + na njoj poklapa sa znakom + odštampanim
na vratima kućišta baterije. Zatvorite vrata kućišta baterije.
Ako postoji bilo kakva vlaga na površini baterije ona se
pre upotrebe mora obrisati.
Kada promenite bateriju, proći će nekoliko sekundi
pre nego što nova baterija počne da radi punim
kapacitetom.
Kao pomoć prilikom rukovanja baterijama možete
koristiti magnet postavljen na vrhu alatke.
8
Višenamenska
alatka
Uključeno / Isključeno
Aparat uključujete tako što zatvarate poklopac kućišta baterije do kraja, sa baterijom
postavljenom u kućište. Kada se poklopac kućišta baterije zatvori, aparat će početi da
radi emitujući niz tonova. To je znak da baterija funkcioniše i da aparat radi.
Aparat isključujete tako što lagano otvarate poklopac kućišta baterije sve dok ne osetite
“klik”.
Da biste produžili radni vek baterije vodite računa da je aparat isključen onda kada ga ne
koristite.
VAŽNA NAPOMENA
Kada aparat ne koristite,
noročito noću, otvorite vrata
kućišta baterije do kraja da biste
omogućili cirkulaciju vazduha!
Uklj.
Isklj.
Klik
9
Klik
Oznake za levo i desno uvo
Slušni aparati su podešeni prema karakteristikama svakog uva što znači da je, ukoliko
posedujete dva aparata, Vaš aparat za levo uvo programiran različito od aparata za desno
uvo. Zbog toga je važno razlikovati aparat namenjen za levo uvo od aparata namenjenog
za desno uvo.
U cilju lakog pepoznavanja da li je aparat za levo ili desno uvo, mogu se u vratima kućišta
baterije postaviti oznake u boji.
Plava boja označava LEVI slušni aparat.
Crvena boja označava DESNI slušni aparat.
10
Postavljanje Vašeg aparata
sa individualnom olivom
Postavite vrh individualne olive u ušni kanal, lagano je
okrećući i vodeći računa da gornji deo olive (A) postavite
u nabor ušne školjke (B).
Blago povucite resu ušne školjke i gurnite individualnu
olivu u pravcu ušnog kanala.
Nakon što je individualna oliva pravilno postavljena u
uvo, postavite slušni aparat iza uva, prebacujući njegov
donji deo preko vrha ušne školjke.
11
B
A
Postavljanje Vašeg slušnog aparata
sa Corda2 (tanka cevčica)
Nije dostupno za BTE Power
Šeširić
1
Za ispravno postavljanje Vašeg slušnog aparata sa tankom
cevčicom potrebna je vežba:
1. Postavite slušni aparat iza uva.
2. Palcem i kažiprstom uhvatite krivinu cevčice. Šeširić treba da bude
usmeren ka otvoru ušnog kanala.
Pažljivo gurnite šeširić u ušni kanal sve dok zvučna cevčica ne
prilegne uz glavu.
3. Pomoću kažiprsta postavite ušnu nit u ušnu konhu. Pogledajte
se u ogledalu. Ako slušna cevčica viri iz Vašeg uva, šeširić nije
pravilno postavljen. Da biste izvadili aparat, povucite za krivinu
cevčice.
2
3
Konha
12
Taster
Vaš slušni aparat poseduje ergonomski dizajniran taster za podešavanje jačine zvuka,
i izbor između različitih programa.
Taster se može aktivirati pritiskom u gornjem delu (GORE) ili pritiskom u donjem delu
(DOLE).
GORE
DOLE
13
Taster na Vašem slušnom aparatu se može isprogramirati na jedan od 3 načina.
Levo
Desno
Izbor programa:
Kratkim pritiskom na taster menjate program.
Kontrola jačine:
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka.
Istovremena kontrola jačine i izbor programa:
Kratkim pritiskom na taster menjate jačinu zvuka,
a dužim pritiskom (oko 2 sekunde) menjate program.
Binauralna koordinacija aktivirana (pogledaj “Upotreba 2 aparata”).
Podatke u tabelu unosi Vaš distributer!
14
Programi (Opcija)
Vaš slušni aparat može imati do 4 različita programa.
Prilikom promene programa, Vaš aparat će emitovati zvuk “beep”.
Broj ovih zvukova označava broj programa koji koristite.




Jedan “beep”, kada uključite program 1
Dva “beep”, kada uključite program 2
Tri “beep”, kada uključite program 3
Četiri “beep”, kada uključite program 4
Pritisnite gornji deo da biste kroz ciklus programa išli u napred npr. P1-P2.
Pritisnite donji deo da biste kroz ciklus programa išli u nazad npr. P3-P2.
15
U donjoj tabeli možete videti opis programa dostupnih u Vašem slušnom aparatu.
Prog. 1:
Prog. 2:
Prog. 3:
Prog. 4:
Upotreba 2 aparata
Ako imate dva Ino Pro aparata, taster na jednom aparatu može biti programiran tako da
vrši promenu programa na oba slušna aparata (Binauralna koordinacija). To znači, kada
podesite program na jednom aparatu, da se on automatski podešava i na drugom.
16
Kontrola jačine zvuka (Opcija)
Funkcija kontrole jačine može biti aktivirana. Kontrola jačine Vam omogućava da
podešavate jačinu zvuka u posebnim slušnim situacijama, na nivo koji Vam je udoban.
Za povećanje jačine, kratko pritisnite gornji deo tastera.
Za smanjenje jačine, kratko pritisnite donji deo tastera.
Kada je aparat uključen, on otpočinje sa radom na željenoj (unapred isprogramiranoj)
jačini.
Prilikom podešavanja kontrole jačine, željena jačina će biti označena zvukom “beep”.
Upotreba 2 aparata
Ako imate dva aparata, taster na jednom aparatu može biti programiran tako da vrši
promenu jačine na oba slušna aparata (Binauralna koordinacija). To znači, kada podesite
jačinu na jednom, da se ona automatski podešava i na drugom aparatu.
17
Mirovanje (Opcija)
Pritisak na taster u trajanju od najmanje 3 sekunde prebaciće aparat u režim mirovanja.
Da biste ponovo aktivirali aparat, ponovo kratko pritisnite taster.
Koristite funkciju mirovanja onda kada aparat nosite, a potrebno je da ga utišate.
Napomena: Pritisak na bilo koju stranu tastera
će prebaciti aparat u režim mirovanja.
ILI
Pritisni 3
sekunde
18
VAZNA NAPOMENA
Funkciju mirovanja nemojte koristiti umesto isključivanja aparata, jer u ovom režimu
aparat i dalje troši bateriju.
19
Sigurnosna vrata kućišta baterije (Opcija)
Ovo se izričito preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama u učenju.
Vrata kućišta baterije projektovana su tako da
se mogu otvoriti pomoću alatke. Upotrebite
višenamensku alatku da biste otključali vrata,
tako što ćete je postaviti u kanal na dnu slušnog
aparata i gurnuti vrata da bi otvorila.
Važno: Nemojte gurati vrata kućišta baterije preko
njihovog potpuno otvorenog položaja. Ispravno
uložite bateriju. Prejaka sila može deformisati vrata
kućišta baterije, što će smanjiti njihovu sigurnosnu
funkciju.
20
Telekoil (Opcija)
Telekoil je prijemnik zvučnih signala koji se prenose iz instalirane induktivne petlje.
Telekoil je namenjen za razgovore telefonom i za induktivne sisteme u npr. pozorištima,
crkvama i salama za predavanja.
Telekoil se aktivira pritiskom na taster, kao kod izbora između programa. Kada se aktivira,
čućete određen broj zvukova ”beep” koji odgovara broju programa na kome se nalazi
telekoil.
Pogledajte tabelu “Programi”, da biste pronašli na kom programu se nalazi telekoil.
21
Auto telefon (Opcija)
Vaš slušni aparat može imati ugrađenu funkciju Auto telefona. Kada se slušni aparat
nalazi u blizini telefonske slušalice, Auto telefon će aktivirati telefonski program.
Kada je telefonski program aktiviran čućete određeni broj “beep” zvukova.
Po završetku telefonskog razgovora, slušni aparat će se automatski vratiti na
prethodni program.
Ne mogu svi telefoni aktivirati funkciju Auto telefona.
Telefonska slušalica mora imati postavljen poseban magnet.
Molimo da pratite posebne instrukcije za postavljanje
magneta koje možete dobiti kod Vašeg distributera.
22
UPOZORENJE
Ako koristite magnet za Auto telefon:
• Držite magnete van domašaja dece ili kućnih ljubimaca. Ukoliko se dogodi da se
magnet proguta, odmah se obratite lekaru.
• Nemojte nositi magnet u džepu na grudima i uvek ih držite na udaljenosti od
najmanje 30 cm od aktivnih implantabilnih sredstava. Po mogućnosti, telefonsku
slušalicu sa magnetom koristite na supotnoj strani od pejsmejkera ili drugih aktivnih
implantabilnih sredstava.
• Magnet držite na udaljenosti većoj od 30 cm od kreditnih kartica i drugih magnetno
osetljivih uređaja.
23
DAI (Direct Audio Input)
Ukoliko je Vaš slušni aparat pomoću DAI stopice povezan na eksterni izvor zvuka, npr.
diskmen/MP3 ili ručni mikrofon, signali iz ovih uređaja biće direktno preneseni u Vaš
slušni aparat.
Postavljanje DAI stopice
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite DAI stopicu
u aparat.
Aparat
Zatim priključite DAI kabl u stopicu.
Kada je DAI stopica priključena, aparat će automatski
primati zvuk istovremeno iz DAI i mikrofona aparata.
DAI stopica
Priključak
24
Ako želite prijem samo iz DAI, pomoću tastera možete preći na naredni program.
Sve dok je DAI stopica priključena dva nova programa će automatski biti postavljena iza
standardnih programa koji su unešeni u Vaš slušni aparat od strane Vašeg distributera.
Važna napomena
Kada je DAI povezan na opremu uključenu na električnu instalaciju, tada ta oprema
mora da zadovoljava IEC-60065, IEC-60601 ili odgovarajuće sigurnosne standarde.
25
FM
FM prijemnik omogućava slušnom aparatu da prima signale
direktno sa spoljneg bežičnog FM predajnika.
Postavljanje FM prijemnika
Otvorite poklopac kućišta baterije i utisnite FM prijemnik
u aparat.
Aparat
Sve dok je FM prijmnik povezan, dva FM programa će se
automatski nalaziti iza standardnih programa, koji su
programirani od strane Vašeg distibutera.
Kada je FM prijemnik priključen i uključen, aparat će se
automatski prebaciti na program koji prima signale iz
mikrofona u kombinaciji sa spoljašnjim bežičnim FM
predajnikom.
26
FM prijemnik
Ukoliko želite samo FM prijem, možete preći na sledeći FM program koristeći taster za
promenu programa.
Sa postavljenim FM prijemnikom,taster slušnog aparata može se u bilo koje vreme
koristiti za povratak i prelazak sa standardnih programa na FM programe.
Dodatna uputstva u vezi rukovanja i korišćenja FM prijemnika potražite u uputstvu za
korišćenje FM prijemnika.
27
Održavanje Vašeg slušnog aparata
Vaš ušni kanal proizvodi ušnu mast (cerumen) koja može zapušiti otvor za izlaz zvuka ili
vent na Vašoj individualnoj olivi. Da biste sprečili da naslage masti izazovu promene u
radu, potrebno je pridržavati se sledećih uputstava.
Kada rukujete slušnim aparatom držite ga iznad meke površine da bi se, u slučaju pada,
izbeglo oštećenje aparata.
Pre noćnog odmora:
• Proverite da se u bilo kom otvoru individualne olive ne nalazi ušna mast, jer ona može
uticati na efikasan rad aparata.
• Otvorite vrata kućišta baterije da biste omogućili cirkulaciju vazduha unutar aparata.
28
Čišćenje aparata
Višenamenska alatka sadrži četkicu koja je namenjena za čišćenje Vaših aparata. Nju je
potrebno koristiti da bi se obezbedilo najbolje održavanje i efikasan rad Vaših slušnh
aparata.
Višenamenska alatka
Odvijač
Poklopac
Magnet
Četkica
29
Ručica
Čišćenje individualnih oliva
• Pomoću četkice uklonite svaki trag ušne masti oko otvora
za izlaz zvuka.
• Otvor venta čistite gurajući četkicu kroz otvor uz lagano
okretanje.
Za čišćenje površine aparata koristite krpicu.
Zamenite četkicu onda kada je to neophodno. Jednostavno je
skinite sa ručice i postavite novu čistu četkicu. Novu četkcu
čvrsto nasadite na ručicu.
Četkice možete nabaviti kod Vašeg distributera.
30
Pranje individualnih oliva
Individualne olive je potrebno redovno prati:
• Odvojite individualnu olivu i cevčicu od zvučne
lulice na slušnom aparatau.
• Operite individualnu olivu sapunom u mlakoj vodi.
Nemojte upotrebljavati jake deterdžente.
• Isperite vodom.
• Osušite individualnu olivu.
• Svaku kap vode zaostalu u olivi ili cevčici je potrebno
izduvati. Posebna alatka za ovu namenu (vazdušna
pumpica) može se nabaviti kod Vašeg distributera.
31
• Vodite računa da su individualna oliva i cevčica potpuno suve pre nego što ih povežete
sa slušnim aparatom. Obratite pažnju da su leva individualna oliva i cevčica povezani za
slušni aparat sa oznakom za levo uvo, a desna individualna oliva i cevčica na aparat sa
oznakom za desno uvo.
Zamena cevčice
Cevčicu u individualnoj olivi je potrebno menjati onda kada postane kruta ili žuta.
Obratite se za savet Vašem distributeru.
VAŽNA NAPOMENA
Slušni aparat nikada ne smete prati u vodi ili potapati u druge tečnosti!
32
Zamena Corda2 (tanka cevčica)
1. Odvojite cevčicu od aparata.
2. Povežite novu cevčicu sa slušnim aparatom.
3. Ispravno.
1
2
33
3
Čišćenje Vašeg slušnog aparata sa Corda2 (tankom cevčicom)
Da biste uklonili cerumen iz tanke cevčice:
• Odvojte cevčicu od slušnog aparata.
• Alatku za čišćenje gurnite u cevčicu celom dužinom.
• Uklonite alatku i postavite cevčicu na slušni aparat.
34
Redovno održavanje sa Corda2 (tanka cevčica) šeširićima
Šeširić ne treba čistiti. Kada je potreban nov, čist šeširić, uklonite stari i postavite novi.
Preporučujemo da šeširić menjate najmanje jedanput mesečno ili prema uputstvu Vašeg
distributera.
35
Zamena Corda2 šeširića
Šeširić se jednostavno menja. Uhvatite najširi deo šeširića i povucite ga sa ležišta na
cevčici. Postavite novi šeširić na zvučnik vodeći računa da je dobro pričvršćen.
2
1
3
VAŽNA NAPOMENA
Šeširić je napravljen od mekog, medicinski odobrenog materijala. Ako šeširić spadne
i ostane u ušnom kanalu, to neće izazvati nikakvu ozledu. Ako možete, pažljivo ga
izvadite. Ako je neophodno, neka Vam pomogne druga osoba. Nemojte gurati šeširić
dublje u ušni kanal. Nemojte ponovo gurati cevčicu u ušni kanal pre nego što je šeširić
izvađen iz uva. Ako imate bilo kakvih nejasnoća, obratite se Vašem distributeru.
36
VAŽNA NAPOMENA
• Koristite samo delove predviđene za Vaš slušni aparat.
• Alatke za čišćenje se smeju koristiti za čišćenje cevčice samo onda kada je ona
odvojena od slušnog aparata i kada on nije na uvu.
• Pre postavljanja u uvo, šeširić mora biti ispravno postavljen na zvučnu cevčicu.
• Ako šeširić nije pravilno postavljen i ako se odvoji u uvu:
Molimo da odete do Vašeg distributera ili potražite savet zdravstvenog osoblja.
• Cevčica se ne sme koristiti bez postavljenog šeširića.
• Ispravna preventivna nega i održavanje će značajno doprineti pouzdanom
i bezbednom radu. Vašu cevčicu redovno čistite.
• Nemojte sa drugim ljudima deliti Vaše slušne aparate ili bilo koji od njihovih delova.
• Vodite račina da su Vam ruke čiste prilikom rukovanja slušnim aparatom i njegovim
delovima.
37
Izbegavanje toplote, vlage i hemikalija
Vaš slušni aparat nikada ne smete izlagati ekstremnim temperaturama, npr. ostaviti ga
u parkiranom automobilu na suncu. Nikada ga ne smete izlagati velikoj vlazi, npr. parna
kupatila, tuševi ili jaka kiša. Niti se smeju sušiti u mikrotalasnoj rerni, niti u bilo kojoj
drugoj rerni.
Ukoliko je aparat ipak ovlažen pažljivo obrišite bateriju, jer vlaga može uticati na njegov
rad. Korišćenje kompleta za isušivanje vlage može pomoći da se ovi problemi izbegnu i
može produžiti radni vek Vašeg slušnog aparata. Za dodatne savete obratite se Vašem
distributeru.
Kozmetički preparati, sprejevi za kosu, parfemi, losioni posle brijanja, losioni za sunčanje
i sprejevi protiv insekata mogu oštetiti Vaš slušni aparat. Potrebno je da uvek odstranite
Vaš slušni aparat pre upotrebe ovih proizvoda i sačekate neko vreme da se preparati
osuše pre ponovnog postavljanja Vašeg aparata. Ukoliko koristite losion obavezno
obrišite ruke pre nego što u njih uzmete aparat.
38
Upotreba Vaših slušnih aparata
Potrebno je vreme da biste se navikli na novi slušni aprat. Dužina perioda prilagođavanja
različita je kod različitih osoba. Zavisiće od mnogo faktora, kao što su iskustvo u prethodnom nošenju slušnih aparata i stepena oštećenja sluha.
Vaš slušni aparat može posedovati mogućnost bežičnog povezivanja sa Oticon ConnectLine Strimerom. Strimer se može koristiti za podešavanje jačine zvuka i izbor programa na
slušnim aparatima, kao i za bežično povezivanje sa ConnectLine opremom, radi podrške
boljem slušanju i konverzaciji.
Sedam jednostavnih koraka ka boljem slušanju
1.U tišini Vašeg doma
Pokušajte da se priviknete na sve nove zvuke koje čujete. Slušajte mnogobrojne zvuke iz
okruženja. Pokušajte da prepoznate svaki zvuk imajući na umu da će neki od njih zvučati
drugačije nego pre. Možda će biti potrebno da naučite da ih ponovo prepoznajete.
Vremenom ćete se privići na zvuke iz okruženja - u suprotnom obratite se Vašem distri­
buteru.
39
Ukoliko Vas nošenje sl. aparata zamara, pravite kratke pauze da biste se odmorili.
Postepeno, bićete u stanju da slušate pomoću aparata i u dužim vremenskim periodima.
Uskoro, Vi ćete biti u stanju da udobno koristite slušni aparat preko celog dana.
2.Razgovor sa drugom osobom
Sedite sa drugom osobom u tihoj prostoriji. Sedite jedan naspram drugog tako da jasno
možete videti izraze i pokrete lica te osobe. Tokom razgovora možete čuti nove glasovne
zvuke koji u početku mogu izgledati neprijatni. Međutim, nakon što se mozak adaptira,
Vi ćete govor čuti jasnije nego pre.
3.Slušanje radija i TV-a
Prilikom slušanja TV-a ili radija počnite sa slušanjem spikera vesti, zato što oni,
po pravilu, govore razgovetno. Posle toga pokušajte sa slušanjem drugih TV programa.
Ukoliko uočite teškoće u slušanju radija ili TV-a, Vaš distributer će Vas posavetovati
o Oticon ConnectLine sistemu i dodatnoj pratećoj opremi.
40
4.Razgovor u grupi
Razgovori u grupi obično su praćeni povišenim stepenom okolne buke i iz tog razloga
prirodno predstavljaju teškoću za dobro razumevanje. Međutim, usredsredite Vašu pažnju
na osobu koju želite da čujete. Ukoliko neku reč niste razumeli, zamolite govornika da je
ponovi.
5.Upotreba telekoila u crkvi, pozorištu ili bioskopu
Sve veći broj crkava, pozorišta i javnih objekata imaju instaliran sistem induktivne petlje.
Ovi sistemi emituju bežične zvuke koji se registruju preko telekoila u Vašim slušnim
aparatima. Obično su takvi prostori obeleženi posebnim oznakama. Za više informacija
obratite se Vašem distributeru.
6.Upotreba telefona
Prilkom upotrebe telefona postavite ivicu slušalice pod uglom na
ušnu školjku, da biste omogućili direktan protok zvuka iz slušalice
ka otvoru mikrofona na aparatu. Na ovaj način ćete izbeći pištanje
slušnog aparata i stvoriti najbolje uslove za obavljanje razgovora.
Kada je slušalica postavljena na ovaj način, vodite računa da
govorite direktno u mikrofon telefonske slušalice, kako biste
omogućili sagovorniku da Vas dobro razume.
41
Ukoliko imate teškoća prilikom upotrebe telefona, obratite se Vašem distributeru za više
informacija u vezi sa Oticon ConnectLine sistemom i drugom dodatnom opremom.
Ako Vaš slušni aparat ima telekoil, i ukoliko Vaš telefonski aparat ima ugrađenu induktivnu
petlju tada, prebacivanjem rada slušnog aparata na program telekoil, možete bitno
popraviti prijem zvuka.
Zapamtite da telekoil u Vašim slušnim aparatima može primiti ometajuće signale iz
elektronskih uređaja kao što su faks aparati, kompjuteri, televizori i sl. Vodite računa o
tome da Vaš slušni aparat bude udaljen najmanje 2 – 3 metra od takvih uređaja, onda
kada koristite telekoil program.
7. Bežični i mobilni telefoni
Vaši slušni aparati projektovani su tako da zadovoljavaju najoštrije međunarodne
standarde o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Međutim nisu svi mobilni telefoni
kompatibilni sa slušnim aparatima. Određeni stepen poremećaja je moguć, zavisno
od karakteristika Vašeg mobilnog telefona.
42
Ukoliko ne možete da postignete dobre rezultate prilikom upotrebe mobilnih telefona,
obratite se Vašem distributer u vezi Oticon ConnectLine sistema i druge dodatne opreme
pomoću koje možete unaprediti Vaše mogućnosti slušanja.
Koristite Vaše slušne aparate tokom celog dana
Najbolji način da obezbedite dobro slušanje je da vežbate slušanje pomoću aparata sve
dok ne budete u stanju da udobno nosite Vaše slušne aparate tokom celog dana. U većini
slučajeva neredovno nošenje aparata ima za posledicu da se ne dobija puna korist koju bi
aparati inače pružili.
Vaši slušni aparati Vam neće vratiti normalan sluh. Isto tako neće sprečiti ili uvećati slušno
oštećenje koje je rezultat zdravstvenog stanja. Međutim, oni će Vam pomoći da bolje
iskoristite preostalu sposobnost slušanja koju posedujete. Ukoliko posedujete dva slušna
aparata, uvek ih nosite oba.
43
Uobičajeni problemi i njihova rešenja
Simptom
Mogući uzroci
Nema zvuka
Istrošena baterija
Zapušen otvor izlaza zvuka
Isprekidan ili
utišan zvuk
Zapušen otvor izlaza zvuka
Vlaga
Istrošena baterija
Zapušen filter u zvučnoj cevčici
Pištanje
Nepravilno postavljen slušni aparat
Nakupljena ušna mast u ušnom kanalu
Ukoliko nijedno od gornjih rešenja ne da rezultat, obratite se za pomoć Vašem distributeru.
44
Rešenja
Zamenite bateriju
str. 7
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 34
Očistite individualnu olivu
str. 30 & 34
Obrišite bateriju i aparat suvom krpicom
str. 38
Zamenite bateriju
str. 7
Obratite se Vašem distributeru za pomoć
Ponovo postavite slušni aparat
str. 11
Obratite se za pregled ušnog kanala kod Vašeg lekara
45
Međunarodna garancija
Vaši slušni aparati podležu garanciji koja pokriva sve kvarove u materijalu ili izradi za
period od 12 meseci od dana kupovine. Garancija obuhvata slušni aparat, ali ne i dodatnu
opremu kao što su baterije, cevčica, filteri protiv cerumena itd.
Kvarovi koji nastanu usled nepravilnog rukovanja ili održavanja, prekomerne upotrebe,
nezgoda, popravki vršenih od neovlašćenih osoba, izlaganje korozivnim sredinama,
fizičkim promenama Vašeg uva, oštećenja nastala unošenjem stranih tela u aparat ili
nepravilno podešavanje NISU obuhvaćeni garancijom i mogu prouzrokovati prestanak
važenja garancije.
Navedena garancija nema uticaja na bilo koja prava koja imate prema važećem zakonu o
trgovini u Vašoj zemlji. Vaš distributer može izdati garanciju koja može biti povoljnija od
navedene. Molimo da se raspitate za dalje informacije.
46
Ukoliko je potreban servis
Obratite se Vašem distributeru, koji će utvrditi kvar i izvršiti popravku i podešavanja.
47
Garantni list
Ime i prezime kupca:
Distributer:
Adresa distributera:
Telefon distributera:
Datum kupovine:
Garantni rok:
Mesec:
Model levo:
Serijski br.:
Model desno:
Serijski br.:
Veličina baterije: 13
48
Odobrenja proizvoda, upozorenja i oznake
Slušni aparat poseduje radio predajnik koji koristi kratkotalasnu magnetnu indukcionu
tehnologiju na 3,84 MHz. Snaga magnetnog polja predajnika je manja od -42 dBµA/m @
10 m.
Emisiona snaga radio sistema je daleko ispod međunarodnih dozvoljenih granica za
humanu ekspoziciju. Za poređenje, zračenje slušnog aparata je manje od elektro­­mag­
netnog zračenja npr. halogenih sijalica, kompjuterskih monitora, mašina za pranje.
Slušni aparat je u saglasnosti sa međunarodnim standardima o elektromagnetnoj
kompatibilnosti.
Zbog ograničene veličine aparata sve relevantne oznake date su u ovom dokumentu.
49
Mobilni telefon
Pojedini korisnici slušnih aparata su prijavili zujanje u njihovim slušnim aparatima prilikom
upotrebe mobilnih telefona, ukazujući na moguću nekompatibilnost. U skladu sa ANSI
C63.19 standardom (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of
Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing
instruments), kompatibilnost određenog slušnog aparata i mobilnog telefona se može
predvideti sabiranjem klase imunosti slušnog aparata sa klasom emisije mobilnog
telefona. Na primer, zbir klase slušnog aparata je 2 (M2/T2) i klase mobilnog telefona je
3 (M3/T3), daće rezultat kombinovane klase 5. Svaka kombinovana klasa koja je jednaka
najmanje 5 obezbediće “normalno korišćenje”; a kombinovana klasa 6 ili veća ukazuje na
“odlične karakteristike”.
Klasa imunosti ovog slušnog aparata je M4/T2.
50
VAŽNA NAPOMENA
Karakteristike rada određenog slušnog aparata mogu biti promenjljive prilikom
korišćenja pojedinih mobilnih telefona. Dakle, molimo da isprobate Vaše slušne aparate
sa Vašim mobilnim telefonom, ili prilikom nabavke mobilnog telefona, vodite računa da
ga, pre kupovine, isprobate sa Vašim slušnim aparatom. Za dodatne uputstva, upitajte
Vašeg prodavca mobilnih telefona za brošuru pod naslovom “Kompatibilnost slušnih
aparata sa digitalnim bežičnim mobilnim telefonima.”
51
Slušni aparat sadrži modul sa:
FCC ID: U28FUBTE03
IC: 1350B-FUBTE03
Rad uređaja je predmet sledeća dva uslova:
1. ovaj uređaj ne sme izazvati štetnu interferenciju
2. ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju, uključujući interferenciju
koja može izazvati neželjene efekte.
Promene ili izmene izvedene na opremi koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne
za usaglašenost, mogu poništiti autorizaciju korisnika za upotrebu opreme.
52
112437RS / 01.11
Uređaj zadovoljava Odeljak 15, FCC pravila i RSS-210 of Industry Canada
Upozorenja
Potrebno je da se potpuno upoznate sa narednim opštim upozorenjima i sa potpunim
sadržajem ovog uputstva pre početka korišćenja Vaših slušnih aparata.
Slušni aparati i baterije mogu biti veoma opasni ukoliko se progutaju ili koriste na
neodgovarajući način. U tom slučaju može doći do teških povreda, trajnog gubitka sluha
ili čak mogu uzrokovati fatalan ishod.
• Slušni aparati, njihovi delovi i baterije nisu igračke i moraju se čuvati van domašaja
dece ili bilo koga drugog ko ih može progutati ili na drugi način naneti sebi povrede.
• Nikada nemojte menjati bateriju ili vršiti podešavanje aparata u prisustvu beba,
dece ili osoba sa teškoćama u učenju.
• Odlažite baterije pažljivo na mesto na kome neće biti dostupna bebama, deci ili
osobama sa teškoćama u učenju.
• Baterije se slučajno mogu zameniti sa tabletama. Pre upotrebe lekova uvek izvšite
proveru lekova, pre nego što progutate bilo kakve tablete.
• Nikada i ni iz kog razloga nemojte stavljati Vaš slušni aparat ili baterije u usta, jer su
to glatki predmeti i nezgodom mogu biti progutani.
• Većina slušnih aparata se mogu opremiti, na poseban zahtev, sigurnosnim vratima
kućišta baterije. To se posebno preporučuje za bebe, malu decu i osobe sa teškoćama
u učenju.
U slučaju da se progutaju baterije ili slušni aparat, odmah se obratite lekaru.
Upotreba slušnih aparata
• Slušni aparati moraju se koristiti prema uputstvu distributera koji će izvšiti podešavanje
aparata prema Vašem stanju sluha. Nepridržavanje ove naredbe može prouzrokovati
iznenadni i trajni gubitak sluha.
• Nikada nemojte dozvoljavati drugima da nose Vaš slušni aparat, jer zbog nepravilne
upotrebe može doći do trajnog oštećenja sluha.
Upotreba baterija
• Uvek koristite baterije koje Vam preporuči Vaš distributer. Baterije lošeg kvaliteta mogu
procureti i izazvati telesne ozlede.
• Nikada ne pokušavajte da vršite punjenje baterija. U tom slučaju postoji mogućnost da
one eksplodiraju i izazovu ozbiljne povrede.
• Nikada baterije nemojte izlagati vatri. Postoji opasnost da one eksplodiraju i izazovu
ozbiljne povrede.
Prestanak rada slušnog aparata
• Slušni aparat može prestati da funkcioniše, na primer ako je baterija istrošena ili je
otvor ulaska zvuka začepljen vlagom ili ušnom mašću. Morate biti svesni ove
mogućnosti, posebno kada se nalazite u saobraćaju ili ste na neki drugi način zavisni
od zvučnih znakova upozorenja.
Interferencija
• Vaši slušni aparati su temeljno ispitani na interferenciju, u skladu sa najstrožim
medjunarodnim standardima. Medjutim, nova tehnička dostignuća u društvo neprestano donose nove proizvode, od kojih neki mogu emitovati elektromagnetno
zračenje, što dovodi do interferencije u slušnim aparatima. To naprimer mogu biti
indukcioni šporeti, voki-toki, mobilni telefoni, faks uređaji, kompjuterska oprema, kućna
automatika itd. Ukoliko osetite smetnje, udaljite se nekoliko centimetara od uređaja koji
izaziva smetnju.
• Vaši slušni aparati su projektovani u skladu sa najstrožim medjunarodnim standardima
o elektromagnetnoj kompatibilnosti. Medjutim, slušni aparati mogu biti izloženi
interferenciji od strane drugih medicinskih uređaja. Intereferencija se može javiti kao
posledica radio signala, smetnji koje potiču od električnih instalacija, aerodromskih
metal detektora, elektromagnetnih polja koja potiču od drugih medicinskih uređaja ili
usled elektrostatičkih pražnjenja.
Aktivni implanti
• Oticon skreće pažnju i savetuje da se primenjuju uputstva preporučena od strane
proizvođača implantabilnih defibrilatora i pejsmejkera, a vezano za upotrebu mobilnih
telefona. Ukoliko imate aktivni implant, tada slušne aparate držite na udaljenosti od
implanta većoj od 15 cm, npr. nemojte ih nositi u džepu na grudima.
• Ako imate aktivni moždani implant, molimo obratite se proizvođaču Vašeg implantabilnog
uređaja za informaciju oko rizika pojave smetnji.
• Kutija za čuvanje aparata ima ugrađen magnet. Ako imate implantabilni uređaj, kao što
je pejsmejker ili defibrilator, tada kutiju ne smete nositi u džepu na grudima ili u blizini
grudi.
Eksplozivi
• Izvor energije Vašeg slušnog aparata je isuviše slab da bi, u normalnim uslovima
korišćenja, mogao izazvati vatru. Slušni aparat nije testiran na ispunjavanje
međunarodnih standarda koji se odnose na eksplozivne atmosfere. Preporučuje se
da slušne aparate ne koristite u okruženjima gde postoji opasnost od eksplozije.
56
X-zraci, CT, MR, PET skeneri i elektroterapija
• Uklonite Vaše slušne aparate tokom snimanja X-zracima, CT / MR / PET skenerima,
tokom elektroterapije ili operacije jer Vaši slušni aparati mogu biti oštećeni ako su
izloženi dejstvu jakih polja.
Mogući neželjeni efekti
• Slušni aparati mogu izazvati pojačano lučenje cerumena (ušne masti).
• Pored toga materijali, koji su inače nealergentni, mogu izazvati iritaciju kože.
Obratite se Vašem lekaru ukoliko dođe do bilo koje od ovih pojava.
57
Upozorenje distributerima i korisnicima
• Prilikom izbora, podešavanja i upotrebe slušnog aparata čija maksimalna izlazna
snaga prevazilazi 132 dB SPL (IEC711) mora se voditi posebna pažnja, jer postoji
opasnost od oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog aparata.
• Isporučena kutija za odlaganje slušnog aparata sadrži magnet. Ukoliko imate
impantabilni uređaj, kao što su pejsmejkeri ili defibrilatori, kutiju za odlaganje
aparata ne biste trebali da nosite u džepu na grudima ili u blizini grudi.
112437RS / 01.11
Sigurnosni zahtevi u vezi upotrebe Direct Audio Imput (DAI) stopice
• Bezbednost slušnih aparata sa DAI (Direct Audio Imput) stopicom određena je eksternim
izvorom zvuka. Kada je DAI stopica povezana sa aparatima koji se uključuju u električnu
mrežu od 220V tada ti aparati moraju zadovoljavati IEC-60065, IEC-60601 ili druge
odgovarajuće sigurnosne standarde.
Oticon A/S ovim izjavljuje da je ovaj slušni aparat u saglasnosti sa suštinskim
zahtevima i ostalim relevantnim zahtevima Direktive 1999/5/EC. Deklaracija
o konformitetu može se pribaviti kod:
112437RS / 01.11
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
0543 0682
Otpadom koji potiče
od elektronske
opreme mora se
rukovati u skladu sa
lokalnim propisima.
N1175
People First
People First - Ljudi ispred svega
People first je naše obećanje
da ćemo dati ljudima snagu
da komuniciraju slobodno,
ponašaju se prirodno i
u životu učestvuju aktivno
Download

Uputstvo za upotrebu INO BTE13P