SKREĆEMO VAM PAŽNJU NA …....
URGENCIJU – dopis Agencije za restituciju svim jedinicama lokane samouprave koju Vam
predstavljamo u originalu u linku iznad ovog teksta na ovom istom sajtu.
Kao što smo ukazali u tekstu Uputstva "GDE i KAKO sakupljati potrebnu dokumentaciju", u
levoj koloni linkova na ovom sajtu (kada gledate u ekran pred sobom), arhive na lokalnom nivou (u
jedinicama lokalne samouprave) su značajan i prvi izvor dokumenata o nasilnom oduzimanju privatne
imovine posle II svetskog rata.
Izuzetano je značajan pomenuta cirkularna "URGENCIJA – dopis" upućena od Agencije za
restituciju ka svim opštinama u Srbiji – jer im jasno i nedvosmisleno ukazuje na obavezu poštovanja
Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – u dva aspekta:
a) Obavezu lokalne samouprave na blagovremeno izdavanja, bez naplate sudskih i
administrativnih taksi, traženih dokumenata kojima raspolažu (arhive opština), shodno članu 13.,
članu 42. stavovi 3 – 6, i članu 60. pomenutog Zakona.
To je preduslov za dostavljanje dokumentovanog zahteva za vraćanje oduzete imovine i
obeštećenju, i
b) Obavezu lokane samouprave da, posle donošenja pravosnažnog rešenja Agencije za
restituciju o vraćanju oduzete imovine i/ili obeštećenju, odnosno posle sticanja imovine i/ili
obeštećenju, potražioci ne podležu plaćanju ni jedne vrste poreza, administrativnih i sudskih
taksi u prenosu vlasništva nad vraćenom imovinom i/ili obeštećenju na sebe u javnim knjigama o
evidenciji svojine.
To je epilog, poslednji korak u izvršenoj proceduri vraćanja oduzete imovine za potražioce.
Ceo proces zahtevanog vraćanja oduzete imovinu i/ili obeštećenju se nalazi između,
navedena dva, prvog i poslednjeg korak istog.
Download

komentar na urgenciju