Prof. dr Stevan Popović
Stevan Popović je rođen 14. maja 1921. god. u Valjevu. Osnovnu školu završio je u Valjevu, a gimnaziju u
Šapcu. Upisao se na Medicinski fakultetu Beogradu 1940. god., prekinuo je studije za vreme rata, nastavio
ih po završetku rata i diplomirao 1950. godine.
Kao student je bio demonstrator na Histološkom institutu, a po završetku studija postavljen je za
lekara pripravnika na Histološkom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ubrzo je izabran za
asistenta na ovom institutu. Odbranio je habilitacioni rad pod naslovom Reparativno-regenerativna svojstva
sluznice mokraćne bešike posle mehaničkog oštećenja.
Krajem 1953. god. otišao je u Belgiju na specijalizaciju, gde je proveo 8 meseci u laboratoriji prof. Žana
Brašea. Proučavao je ektopičnu osifikaciju: pojavu kosti u slezini, testisu, jetri i nadbubrežnoj žlezdi posle
auto transplantacije delića mukoze mokraćne bešike u ove organe. Ispitivao je reparativno-regenerativa
svojstva epitela mokraćne bešike u raznim uslovima: posle mehaničkog oštećenja, posle dejstva X-zraka i
upotrebe kolhicina. Bavio se i proučavanjem promena strukture testisa pacova u raznim eksperimentalnim
uslovima, posle dejstva olova, X-zračenja i primene citostatika.
Prof. dr. Stevan Popović izabran je za docenta 1960. god. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1968.
god., a u isto zvanje biranje 1973. i 1979.
godine. Bio je rukovodilac RJ Histološki institut u 2 mandatna perioda, od 1978. do 1982. i od 1984.
do 1986. godine. Pored redovnih dužnosti u obavijanju nastave na Medicinskom fakultetu u Beogradu
obavljao je nastavu i na medicinskim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Prištini. Na Stomatološkom fakultetu
u Beogradu održavao je nastavu iz histologije i embriologije, gde je bio rukovodilac predmeta. Učestvovao je
i u izvođenju poslediplomske nastave iz kardiologije, gastroenterologije i oftalmologije na Medicinskom
fakultetu u Beogradu. Otišao je u penziju 1986. godine.
Napisao je 2 knjige: Embriologija čoveka (1977, 5 izdanja) i Usna duplja - histologija i embriologija sa
Gordanom Radujković Kuburović (1996) i veći broj skripata. U udžbeniku Histologija (1975, više izdanja)
je jedan od autora.
Objavio je 1 rad u međunarodnom časopisu,19 u domaćim časopisima, kao i 3 saopštenja na
međunarodnim kongresima.
Bio je u više navrata član komisija za odbranu doktorskih i magistarskih teza na medicinskim fakultetima u
Kragujevcu, Nišu i Prištini, a bio je i recenzent za više knjiga.
Bio je član Udruženja anatoma Jugoslavije.
Za svoj rad dobio je brojna priznanja od medicinskih fakulteta u Kragujevcu, Nišu i Prištini.
Penzionisan je 1986. godine.
Živana Milićević
Download

Prof. dr Stevan Popović Stevan Popović je rođen 14. maja 1921. god