MEĐUNARODNA DŢUDO FEDERACIJA
KIMONA
PRAVILA
SADRŢAJ
Priruĉnik - IJF odobrena kimona
1.
2.
IJF oficijelna kimona
Vodiĉ za proizvoĊaĉe kimona
2a Materijali za izradu tekstila
2b Tkanje tekstila
2c Specifikacija šivenja
2c1. Jakne
2c2. Pantalone
2c3. Pojas
Uputstvo o takmiĉarskim kimonima
odobrenim od strane IJF
1. IJF sluţbena kimona_________________________________________
MeĎunarodna džudo federacija ustanovila je novi sistem tehničkih pravila za dobijanje
odobrenja za korišćenja kimona i pojaseva tokom službenih takmičenja IJFa.
Kimona moraju imati oznake sa službenom etiketom sa kodom datim od strane IJFa koji se
ne može falsifikovati.
Jedna takva IJF službena oznaka stavlja se na jaknu, jedna na pantalone a jedna na pojas,
kimono kompleta.
Sva kimona i pojasevi za IJF službena takmičenja moraju biti u skladu sa ovim zahtevima pre
1. januara 2011. i obavezno moraju biti sa službenom oznakom IJFa, inače neće biti
dozvoljeno njihovo korišćenje na takmičenju.
Primer službene oznake IJF za kimona i pojaseve:
1a) Samo kompanije koje su potpisale Ugovor “IJF zvanični snabdevač”, mogu isporučiti ove
oznake sa službenim znakom. Kako bi postala “zvanični snabdevač IJFa” kompanija
mora kontaktirati Blagajničku kancelariju IJFa, radi započinjanja procedure registracije.
1b) Ukoliko kompanije koja je dobila zvanje zvaničnog snabdevača, želi da obezbedi
službene oznake koje izraĎuje IJF, potrebno je da proizvodi u skladu sa pravilima
kimona i pojaseve. Nakon toga, potrebno je da se obrati nekoj od ovlašćenih
laboratorija, radi testiranja i izdavanja odobrenja:
- jedan beli kimono (jakna i pantalone) vel. 180
- jedan plavi kimono (jakna i pantalone) vel. 180
- dva uzorka tekstila (bele i plave boje, dimenzija 1.50 dužine i širine rolne tkanine,
kao i dva crna pojasa dužine 2.5-3m)
1c) Ukoliko se ispostavi, prilikom korišćenja zvaničnog kimona sa IJF službenim logom na
takmičenju, da isti ne ispunjava pravilima predviĎene uslove, slučaj će biti prijavljn IJF.
Zvanični snabdevač koji bude isporučio ovakva kimona, biće smatran neadekvatnim i stoga
će platiti penale, a u zavisnosti od slučaja, to može dovesti i do oduzimanja dozvole tj. statusa
zvaničnog snabdevača, od strane IJF kancelarije. Ukoliko takmičar ili njegov tim budu
prepoznati kao korisnici loše opreme, biće takoĎe sankcionisani.
2. Uputstvo za proizvoĊaĉe kimona ________________________________
Obzirom da je džudo borilački sport izmeĎu dva takmičara, kimono ne sme biti sredstvo koje
se u toj borbi koristi protiv protivnika.
2a) Materijal od kojeg je izraĊen tekstil
2a(1) Tkanina za kimono ne sme biti previše debela, kruta ili klizava kako bi protivnik mogao
da je uhvati.
2a(2) Sirovina za izradu tekstila za kimona mora biti pamuk ili njena mešavina sa više od
70% pamuka i mora biti fina na dodir. Drugi materijalni sa kojima se meša pamuk
mogu biti (manje od 30%) sintetička vlakna poput rajona, najlona, poliestera i sl.
Napomena: Upotreba sintetičkih vlakana podići će čvrstinu i smanjiti težinu tkanine. S druge
strane, preveliki procenat ovih vlakana, dovodi do smanjenja moći upijanja vlage.
2a(3) Tkanina mora imati odgovarajući čvrstinu. Stoga, slabije tkanine ne smeju biti namerno
korišćene.
2a4. Težina tkanine (nakon što nova i nekorišćena jakna bude oprana i osušena) mora biti
izmeĎu 700 i 1000 gr (1kg).
2a(5) Beli kimono mora biti boje pamuka, tj. prirodno bele ili bež boje.
2a(6) Službeni standard za plavi kimono mora biti izmeĎu n°18-4051TCX(TPX) i n°184039TCX(TPX) na tekstilnoj Pantone skali tj. n°285M i 286M na štamparskoj Pantone
skali.
2b) Sistem tkanja tekstila
2b(1) Jakna kimona sastavljena je iz dva dela: gornji deo jakne (otrilike iznad pozicije pojasa)
i donjeg dela jakne (ispod linije pozicije pojasa). Gornji deo jakne mora biti izraĎen od
materijala Sashiko tkanja.
Donji deo jakne mora biti lakši i izraĎen od tkanine jakog običnog tkanja ili dupla potka
tkanja, koji se komibinuje sa “dijamant” Sachiko tkanjem (videti donje slike i slike 13/A)
Napomena 1: Donji deo jakne zahteva lakoću više nego jačinu, stoga se generalno koristi
“dijamant” tkanje. (više vlakana, povećava težinu).
Napomena 2: Lice tkanine mora biti na licu kimona. Nije dozvojeno obrnuto korišćenje.
Crveno polje pokazuje sistem ponavljanja prilikom tkanja u odnosu na osnovu
2b(2) Pravac Sashiko niti mora biti horizontalan onda kada je kimono postavljen vertikalno (tj.
kada je u upotrebi) .
Napomena: Horizontalna Sashiko vlakna povećavaju jačinu tkanine na cepanje kada se na
nju deluje horizontalnom silom. Kada je smer vertikalan, tkanina postaje klizava što otežava
hvatanje rukom.
2b(3) Gornji deo jakne mora biti napravljen od dovoljno jake Shashiko tkanine duplog tkanja.
2b(4) Nakon pranja i sušenja, broj petlji na Sashiko niti mora biti 4-5 po inču
Napomena: Ukoliko tkanina nema dovoljno Sashiko niti, postaje mekša i podložnija
rastezanju, što otežava izvoĎenje nekih tehnika (Waza). S druge strane, ukoliko se preĎe
neka granica, tkanina postaje tvrĎa što dovodi do poteškoća prilikom hvatanja tkanine.
Kako se ne bi proizvela isuviše debela/kruta ili pak isuviše tanka/mekana tkanina za gornji
deo jakne kimona, utvrĎen je standard za proizvodnju kojim je odreĎena je gustina tkanine
kao što je prikazano u sledećoj tabeli. Novi i nekorišćen prozvod nakon pranja i sušenja mora
imati karakteristike u dole navedenim intervalima:
yarn-žica, nit
warp – osnova, potka
weft-tekstilna vlakna
Kako proveriti broj žica potke (osnove) i vlakana tekstila:
1. Pripremiti lupu za tekstil, kojom se mogu prebrojati žice na
površini od 1 kvadratnog inča
2. Prebrojati broj žica potke po kv.inču na licu tkanine
3. Prebrojati broj žica nakon uklanjanja žica osnove i
Sashiko žica iz tkanine.
2b6 Matarijal za pantalone i okovratnik jakne moraju biti (duplog) ojačanog tkanja.
2c)
Specifikacije u šivenju
2c (1) Jakna
 Dimenzije dela jakne koje su izraĎene od Sashiko materijala (gornji deo jakne),
moraju biti u intervalu 50-55% od ukupne dužine završene jakne. Kod kimona za
visinu od preko 190cm, taj interval može biti od 45-55%
 Sashiko deo jakne, ne sme imati šavovena drugim mestima, sem na sastavu na
leĎima, bočnim stranama i donjem delu rukava (Vidi sliku 14-D)
 Širina trake okovratnika ne sme biti veća od 4-5cm (slika 13-B). Okovratnik mora biti
proštepan sa 5 redova ravnog štepa (ili 4 reda cik-cak pravilno rasporeĎena štepa).
 Boja unutrašnjeg dela okovratnika ne sme se videti sa spoljne strane. Debljina mu
može biti do 1cm osim na delovima koji uključuju sastave na leĎima jakne a koji ulaze
(nastavljaju se) u okovratnik.
 Sastav okovratnika koji uključuje Sashiko materija i materijal podloge na grudima,
mora biti u skladu sa dalje navedenim A,B, C i D.
2c(1)a Spoljni deo okovratnika
Ojačano pamučno tkanje mora biti korišćeno (birajući jedan od sledeća tri tipa):
Ojačano tkanje 2:1
Ojačano tkanje 3:1
Ojačano tkanje 3:2
Predivo mora biti tanje od onog sa oznakom 10s (predivo od 2niti koje ima iste
karakteristike može biti korišćeno kako bi se povećala jačina).
2c(1)b Materijal za ojačanje okovratnika (ukoliko se koristi)
Ukoliko se koristi ojačanje, treba da bude takoĎe pamučan materijal običnog ili ojačanog
tkanja.
Ojačano tkanje 2:1
Ojačano tkanje 3:1
Obično tkanje 1:1
Predivo mora biti tanje od onog sa oznakom 10s.
2c(1)c Materijal jezgra okovratnika
Za glavno jezgro okovratnika mora biti korišćena jedna od sledeće 4 vrste materijala:
Garabo materijal, ne-tkani materijal, materijal od presovanih vlakana ili materijala
“dijamant” tkanja.
2c(1)d Materijal omota jezgra okovratnika
Ukoliko se koristi materijal za pravljanje omota jezgra, treba da se koristi jedan od 4
materijala specificirana u materijalima za jezgro (C)
Napomena: Svrha ove specifikacije je sprečavanje izrade okovratnika koje bi bilo teško
uhvatiti, tako što se ograničava gornja granica njegove debljine.
Poprečni presek okovratnika (opšivka jakne)
Kako da proverite čvrstinu (nakon pranja i sušenja)
Savijte deo opšivka na grudima na duplo i na udaljenosti od 5cm od ose savijanja postavite teret
težine 10kg, ne dodirujući ivicu prevoja kako bi se izbegao prtisak na taj deo.
DOZVOLJENO
NEDOZVOLJENO
Okovratnik – mora biti lako vertikalno savitljiv (vidi sliku)
DOZVOLJENO






NEDOZVOLJENO
Manžetna na rukavu (porub na kraju rukava) mora biti do 3cm širine, osim spojeva (sl.13/C)
Donji deo oba rukava mora biti ušiven rolanim šavom (sl.13/G)
Traka za ojačanje rubova rukava, rubova nogavica, kao i šavovi na gornjim i donjim delova
jakne, moraju biti od tankog materijala običnog tkanja ili duplog tkanja, širine do 3cm i štepana
sa doo 3 reda štepa.
U slučaju centralnog šava na leĎima jakne, šav može biti do 3cm širine, (sl. 14/B). Nikakav
materijal za ojačanje nije dozvoljeno koristiti na ovom šavu.
Dozvoljeno je da ivice tkanine budu obraĎene štepom (obrubljene) kako bi se sprečilo
paranje.
Korišćenje podloga za ojačanje dozvoljeno je na tri mesta: ramena, grudi i pazuh (samo jedna
tkanina za sve tri navedene zone).
2c(1)d(1) Rameno ojačanje:
Do 5 linija štepa može biti napravljeno. Vertikalna dužina ovog ojačanja može biti do 1/3
ukupne dužine leĎnog dela jakne. Materijal koji se koristi kao podloška mora biti od istog
Sashiko tekstila kao i jakna (sl.14/C).
2c(1)d(2) Grudno ojačanje
Grudno ojačanje mora biti polukružnog oblika i pričvršćen od početka ramenog ojačanja pa
duž ruba okovratnika, koristeći do 5 pravolinijskih štepova.
Širina grudnog ojačanja mora biti otprilike 1/4 ukupne leĎne širine jakne. Preširoke grudne
podloške (šire od prethodno navedenog) nisu dozvoljene (sl.13/D). Materijal za podlošku
mora biti od istog tekstila kao i za jaknu. Preklapanje ramenog i grudnog ojačanja ne smeju
biti veća od 5cm.
2c(1)d(3) Ojačanje pazuha:
Ojačanje na zoni pazuha mora biti kružnog oblika i pričvršćen korišćenjem od 5 do 8 linija
šava. Materijal takoĎe mora biti isti kao i onaj od kojeg je izraĎena jakna. (sl.13/E)
Ivice šliceva sa obe strane jakne, moraju biti opšivene-paspulirane. Dužina bočnog šlica mora
biti izmeĎu 1/2 do 2/3 od dužine donjeg dela jakne (sl.13/F). Dozvoljena površina materijala
iskorišćenog za opštivanje ovih šliceva je 100cm2.
Napomena: Šlicevi sa obe strane doprinose slobodi pokreta tokom izvoĎenja pokreta u džudou
(Samo jedan šlic na centralnom delu leĎa nije dozvoljen).
Ukoliko je šlic duži od 2/3 od dužine donjeg dela jakne, to će dovesti do neurednosti džudiste.
Najniži deo jakne mora biti gornje 2/3 dužine izmeĎu kuka i iznad čašice kolena
Prednji deo jakne kimona
LeĊni deo jakne kimona
2c(2) Pantalone
 Polje ojačanja na kolenu može biti napravljen od samo jednog sloja tkanine od koje
su napravljene pantalone. Ovo ojačanje mora biti postavljeno ispod meĎunožja (sl.15/A)
 Pantljika za fiksiranje pantalona mora biti napravljena od istog materijala od kojeg su
napravljene i pantalone. Elastični materijali poput gume i sl. nisu dozvoljeni za izradu pantljike.
(sl.15/B)
 Materijal koji se koristi za ojačanje bočnih šliceva sa obe strane pantalona može biti od istog
materijala koji je korišćen za pantalone. (sl.15/C)
 Manžetne-porubi na pantalonama (sa unutrašnje strane nogavice) moga biti do 3 cm širine
(osim na spojevima). Dozvoljeno je staviti tanku platnenu traku do 3m širine preko poruba radi
pokrivanja (sl.15/D)
 Umetak mora biti prišiven na pantalonama na delu gde se nogavice spajaju. (sl. 15/E)
 Dozvoljeno je da ivice tkanine budu obraĎene štepom (obrubljene) kako bi se sprečilo paranje.
2c(3) Pojas






Pojas kimona mora biti 100% pamučan (A) ProizvoĎači ne smeju proizvoditi
pojaseve koji će se lako odvezivati ili pucati, kako bi bilo omogućeno
nesmetano sprovoĎenje meča.
Osnovna mora biti od nerastegljivog materijala
Materijal koji se koristi za ojačanje, mora biti, kao što je opisano na slici.
Unutrašnja osnova (D- upotreba sub-jezgra je opcionalna) je dozvoljena na
način opisa na slici. Unutrašnje jezgro (centar preseka pojasa), mora biti od
istoga materijala kao i ojačanje (B).
Ceo pojas mora biti 4 do 4.5 cm širok
Pojas mora biti štepan sa najmanje 8 štepova ali ne više od 13 linija pravog
štepa
Debljina pojasa mora biti izmeĎu 4 mm i 5 mm.
Primer prikladne konstrukcije pojasa
Kao što je prikazano na slici iznad, pojas mora imati odreĎen stepen fleksibilnosti (mekoće). Kada se
krajevi pojasa guraju rukom prema čvoru, čvor ne sme da se odvezuje. Nije dozvoljeno za izradu
pojasa koristiti isuviše čvrst ili klizav materijali, jer to dovodi do odvezivanja čvora.
Više informacija o leĎnim oznakama, bilo kakvim obeležavanjima ili reklamama na kimonima, kao i o
veličinama koje će biti merene prilikom kontrole kimona, molimo vas da potražite u IJF Sudijskim
pravilima i IJF SOR.
POZICIJE ZA POSTAVLJANJE OZNAKA
PROCEDURA KONTROLE KIMONA
TOKOM IJF TAKMIĈENJA
MEĐUNARODNA DŢUDO FEDERACIJA
Procedura kontrole kimona tokom IJF takmiĉenja
Za kontrolu kimona odgovorna je Sportska komisija IJF.
Ova Komisija mora izveštavati e-mejlom, Direktora za projekte i razvoj (JL Rouge) i Sportskog
direktora (H. Uemura) koji su nadležni za sve slučajeve nepoštovanja pravila:
Procedura tokom IJF takmičenja:
1/ Tokom kontrole nacija (akreditovanja)
- Trener ili predstavnik potpisuje dokument kojim potvrĎuje da:
 su kimoni i pojasevi marke odobrene od strane IJF
 da skimona imaju leĎne oznake sa adekvatnim oznakama takmičenja kao i drugim
oznakama (amblemi, reklame i sl.) koja odgovaraju sportskim pravilima IJF.
 da su kimona i pojasevi za svakog takmičara “Sokuteiki” kontrolisana te da su u skladu sa
zadatim kriterijumima
 da je proizvoĎački logo na pojasu i kimonu u skladu sa važećim IJF sportskim pravilima
 da su boje pantalona i jakni identične. Moraju biti u skladu sa Panton skalom boja
odreĎenom od strane IJF
 da je takmičar obavešten da ukoliko je leĎni broj oštećen mora biti zamenjen ili to vodi
diskvalifikaciji.
2/ Pred-takmičarska zona
Za svako borilište, kontrola će biti sprovoĎena od strane dvoje nacionalnih sudija odreĎenih od
strane organizatora.
Tokom svake borbe, oni moraju:
 verifikovati, koristeći optičke merne ureĎaje, ispravnost marke kimona (pantalona i jakne) i
pojasa.
 verifikovati, koristeći Sokuteiki, regularnost dimezije jakni, pantalona i pojasa
 potvrditi posedovanje odgovarajućeg leĎnog broja za takmičenje
 kontrolisati nošenje zabranjenih predmeta.
 verifikovati dužinu noktiju na rukama i nogama kao i ličnu higijenu takmičara.
INFORMACIJA O KIMONIMA
ODOBRENIM OD STRANE IJF
Pravila stupaju na snagu 1. januara 2011.
PROCEDURA OCENJIVANJA KIMONA I POJASEVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ProizvoĎač dostavlja zahtev IJF Generalnog Blagajniku.
Pre početka procedure ocenjivanja; IJF GB ocenjuje solventnost proizvoĎača
Ukoliko proizvoĎač nije solventan, biće pismeno obavešten o razlogu odbijanja.
Ukoliko je proizvoĎač solventan, IJF GB obaveštavam Predsednika i Generalnog sekretara,
Direktora projekata i odgovornog Sportskog direktora o zahtevu proizvoĎača i dostavlja mu
potrebnu dokumentaciju.
ProizvoĎač potom dostavlja IJF GB originalan zahtev (sa brojem IJF oznaka koje želi da
poruči i izborom laboratorije u kojoj želi da njegova oprema bude testirana).
IJF GB zvanično obaveštava izabranu laboratoriju o ovome.
Izabrana laboratorija dostavlja proizvoĎaču račun za plaćanje takse za testiranje opreme. Po
prijemu računa, proizvoĎač je dužan da izvrši plaćanje po istom
Nakon izvršenog plaćanja, proizvoĎač, dostavlja laboratoriji uzorke i kopiju zahteva . Troškovi
transporta idu na teret proizvoĎača.
Laboratorija sprovodi testiranje o trošku proizvoĎača i zadržava dostavljene uzorke.
Rezultati testiranja dostavljaju se IJF GB, uz kopiju Direktoru projekata i Sportskom direktoru
odgovornom za ovaj projekat.
Uz saglasnot Direktora projekata i odgovornog Sportskog direktora, IJF GB obaveštava
proizvoĎača o rezultatima. Ukoliko je model kimona prošao testiranja, može dobiti “IJF
odobrenje”
IJF GB dostavlja “Sertifikat IJF odobrenja” zajedno sa uslovima za dobijanje oficijelnih IJF
nalepnica (iznos, IJF bankovni račun i sl.) proizvoĎaču, koji mora vratiti ovaj dokument IJF GB
Čim IJF GB dobije dokument, šalje račun za naručenu količinu oznaka (1$ po nalepnici) kao i
za “IJF snabdevač” taksu.
Nakon prijema uplate, IJF GB isporučuje markice i dokument kojim se potvrĎuje status IJF
službenog snabdevača.
Ukoliko kimono ili pojas nisu u saglasnosti sa pravilima, proizvoĎaču će biti sugerisano šta
treba da poboljša. Troškovi testiranja nisu refundabilni, pod bilo kojim okolnostima.
ProizvoĎač mora ponovo platiti testiranje ukoliko želi opet da izvrši testiranje opreme.
LISTA IJF OVLAŠĆENIH LABORATORIJA
ZA TESTIRANJE KIMONA I POJASEVA
1.
CRITT Sport Loisirs
Kontakt : M. Antoine BEAUFILS
Adresa : ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein
86100 Châtellerault
France
Tel.:
+ 33 5 49 85 73 43
Fax:
+33 5 49 21 76 20
E-mail : [email protected]
2.
JAPAN TEXTILE PRODUCTS QUALITY AND TECHNOLOGY CENTER
Kontakt: Yoko OYA
Adresa:
Tel:
Fax :
Email

7-19 Tomizawa-cho, Nihonbashi
Chuo-ku, Tokyo
103-0006 Japan
+81-3-3666-5384
+81-3-3666-5390
+81-3-3666-5394
[email protected] or [email protected]
Molimo vas da sve zahteve i pitanja dostavljate e-mailom
Molimo vas da vaše uzorke kimona i pojaseva kao i kopije zahteva dostavljate na jednu od
ovih laboratorija po vašem izboru.
Morate poslati sledeće uzorke kimona (4 stvari) po svakom modelu:
1. Jedan beli kimono (vel. 180cm)
2. Jedan plavi kimono (vel. 180cm)
3. Jedan beli Sashiko materijal (dužine 150cm)
4. Jedan plavi Sashiko materjal (dužine 150cm)
 Sashiko materijal je tekstil koji se koristi za izradu gornjeg dela jakne kimona.
Za pojaseve, morate dostaviti 2 komada (dužine 2.5m-3m)
Svi materijali za kimona i pojaseve, dostavljeni za testiranje, neće biti vraćeni.
IJF KIMONO (ukljuĉujući i pojas)
KONTROLNI SPISAK ZA TESTIRANJE I KONTROLU
(19. oktobar 2009.)
Sve zainteresovane strane mogu iskoristiti ovu tabelu za samokontrolu.
Službena testiranja/kontrolne organizacije takoĎe koriste ovu kontrolnu listu kao sastavni deo
izveštaja.
ZAHTEV ZA TESTIRANJE OPREME:
PRIMER….
Download

EJU, 5