1.”NIMI” doo, Niš 1800, ul. Dragoljuba Jovanovića br.26, 018/581-217, 064/1857204
[email protected], zakonski zastupnik SlaĎana Nikolić, ovlašćeni knjigovoĎa, u
daljem teksu: Agencija i
2.______________________,_______,___________________________,_____________
naziv firme
mesto,
ulica i br.,
tel.
_______________,________________________________,____________________________________________________________
mob.
mail
zakonski zastupnik ime i prezime i jbmg, u daljem tekstu: Klijent
________________________________________________________________________
UGOVOR O PRUŽANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA
Član 1.
Agencija se obavezuje da će obavljati knjigovodstvene usluge i obračun plata za
Klijenta, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, MeĎunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja i propisima vezanim za porez na dodatu vrednost, prihod i
profit kao i drugim propisima u vezi sa računovodstvom i finansijskim poslovanjem u
Republici Srbiji .
Član 2.
2.1. Redovne mesečene knjigovodstvene usluge:
- voĎenje glavne knjige,
- voĎenje analitičkih knjigovodstva,
- izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,
- voĎenje KEPU knjige,
- obračun zarada za radnike, osnivače i vlasnike,
- obračun svih naknada zarada,
- obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih,
- obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima,
- obračun zakupnina, kapitalnih dobiti,
- voĎenje analitčkog knjigovodstva zarada,
- voĎenje evidencije o svim isplatama, a u svrhu izrade PPP obrasca.
2.2. Tromesečne usluge:
- Na zatev Klijenta dostavljanje tromesečnih izveštaja ,Bilans stanja,Bilans uspeha i
drugi traženi izveštaji.
2.3. Godišnje usluge:
Sastavljanje i blagovremena predaja osnovnih finansijskih izveštaja relevantnim
organima a na osnovu zakonodavnih pravila za poslovnu godinu od 1. januara do 31.
decembra):
- bilans stanja,
- bilans uspeha,
- izveštaj o tokovima novca,
- izveštaj o promenama na kapitalu,
- napomene uz finansijske izveštaje,
- poreski bilans,
- priprema izveštaja o porezu na dodatu vrednost – završni izveštaj na kraju
računovodstvenog perioda
- godišnji statistički finansijski izveštaj.
_______________________________________________________________________
Knjigovodstvena agencija N I M I
www.nimi.rs [email protected]
1.”NIMI” doo, Niš 1800, ul. Dragoljuba Jovanovića br.26, 018/581-217, 064/1857204
[email protected], zakonski zastupnik SlaĎana Nikolić, ovlašćeni knjigovoĎa, u
daljem teksu: Agencija i
2.______________________,_______,___________________________,_____________
naziv firme
mesto,
ulica i br.,
tel.
_______________,________________________________,____________________________________________________________
mob.
mail
zakonski zastupnik ime i prezime i jbmg, u daljem tekstu: Klijent
________________________________________________________________________
2.4. Dopunske usluge
- izrada varednog završnog računa, izrada vanredne plate (porodiljsko, ponovljeno),
MUN, OPJ obrazac – dopunski rad i slično.
Član 3.
Agencija će klijentu isporučiti sve izveštaje, popunjene formulare, obračune,
transfere i ostale dokumente u finalnoj formi pripremljene za overu i potpis.
Agencija je obavezana da blagovremeno obavesti Klijenta o novim propisima i da
objasni obaveze koje proizilaze iz tih propisa i krajnje rokove odreĎene zakonom i
propisima.
Agencija će obavestiti Klijenta o svim transakcijama koje nisu u skladu sa
postojećim nacionalnim poreskim i računovodstvenim pravilima onog momenta kada
Agencija za njih sazna.
Agencja će dati sva neophodna uputstva za rad nadležnoj osobi. Agencija će
kontrolisati računovodstvena i sva druga dokumenta pre njihovog knjiženja.
Agencija može da pruži posebne konsultantske usluge u vezi sa primenom pravnih
propisa kao i savete vezane za računovodstvo i finansije koji nisu predmet ovog ugovora i
za njih se može sastaviti poseban ugovor.
Član 4.
Klijent će Agenciji omogućiti da kompletira račuvodstvene dokumente u skladu sa
propisima zasnovanim na principima istinitosti i realnosti.
Klijent je obavezan da sakupi poslovnu dokumentaciju i pripremi je za predaju
Agenciji najmanje jedanput nedeljno.
1. Klijent je odgovoran za:
a) neistinitu dokumentaciju overenu od strane odgovornog lica,
b) nekompetentnu kontrolu dokumentacije,
c) ne dostavljenu dokumentaciju,
d) gubitak dokumentacije dok je u posedu Klijenta,
e) davanje netačnih izjava,
f) kašnjenje sa predavanjem dokumentacije što može da prouzrokuje kašnjenje u
izvršavanju obaveza po osnovu poreza na dodatu vrednost usled slučajnih ili namernih
grešaka.
2. Agencija je odgovoran za:
a) prihvatanje očigledno netačne dokumentacije,
b) netačno knjiženje tačne dokumentacije,
c) knjiženje koje je izvršeno na osnovu očigledno netačne dokumentacije,
_______________________________________________________________________
Knjigovodstvena agencija N I M I
www.nimi.rs [email protected]
1.”NIMI” doo, Niš 1800, ul. Dragoljuba Jovanovića br.26, 018/581-217, 064/1857204
[email protected], zakonski zastupnik SlaĎana Nikolić, ovlašćeni knjigovoĎa, u
daljem teksu: Agencija i
2.______________________,_______,___________________________,_____________
naziv firme
mesto,
ulica i br.,
tel.
_______________,________________________________,____________________________________________________________
mob.
mail
zakonski zastupnik ime i prezime i jbmg, u daljem tekstu: Klijent
________________________________________________________________________
d) kašnjenje sa računovodstvenim procedurama i ne poštovanje pravnih rokova
izveštavanja (ukoliko je Naručilac pravovremeno dostavio dokumentaciju i ukoliko je ista
bila tačna),
f) gubljenje dokumentacije,
g) neprimenjivanje propisanih računovodstvenih procedura,
h) netačno iskazivanje stavki na bilansu stanja uprkos tačnim osnovnim dokumentima i
elementima,
i) netačne iznose date u propisanim izveštajima,
j) onemogućavanje Klijenta da vidi dokumenta i iznose koji su pravovremeno
dostavljena radi obavljanja računovodstvene procedure i izveštavanja ili obračuna,
k) davanje dokumenata, izveštaja ili iznosa trećem licu bez saglasnosti Klijenta,
l) rad podugovarača i zaposlenih angažovanih od strane Agencije.
Član 5.
Sve cene u ovom ugovoru i njegovim aneksima koje su izražene u EUR-ima
plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke
Srbije.
Rok plaćana iz člana 2., paragrafa 2.1. je do 5-og u mesecu za tekući mesec.
Klijent je obavezan da plati Agenciji novčanu naknadu za izvoĎenje usluga
navedenih u ovom Ugovoru i to:
1. Mesečno..........EURO neto za računovodstvene usluge opisane u članu 2.,
paragrafa 2.1. ovog Ugovora,
2. Tromesečno..........EURO neto za usluge opisane u članu 2., paragrafa 2.2. ovog
Ugovora (za klijente besplatno)
3. Godišnje..........EURO neto za usluge opisane u članu 2., pragrafa 2.3. ovog
Ugovora (zbog elektronske predaje finansijskih izveštaja).
4. Dopunske usluge od.....do.......EURO opisane u članu 2., paragraf 2.4. ovog
Ugovora.
Član 6.
Dokumentacija i drugi iznosi dobijeni od Klijenta su strogo poverljivi i ne smeju se
pokazivati nikome bez pismenog odobrenja Klijenta. Ova obaveza važi trajno čak i po
prestanku važenja ovog Ugovora.
Agencija može privremeno obustaviti pružanje usluge ili trajno raskinuti ovaj
ugovor ukoliko Klijent kasni sa plaćanjem cene iz člana 6. ovog ugovora više od 45
(čtrdesetpet) dana, uz obavezu Klijenta da izmiri dugovanja.
U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u Nišu.
_______________________________________________________________________
Knjigovodstvena agencija N I M I
www.nimi.rs [email protected]
1.”NIMI” doo, Niš 1800, ul. Dragoljuba Jovanovića br.26, 018/581-217, 064/1857204
[email protected], zakonski zastupnik SlaĎana Nikolić, ovlašćeni knjigovoĎa, u
daljem teksu: Agencija i
2.______________________,_______,___________________________,_____________
naziv firme
mesto,
ulica i br.,
tel.
_______________,________________________________,____________________________________________________________
mob.
mail
zakonski zastupnik ime i prezime i jbmg, u daljem tekstu: Klijent
________________________________________________________________________
Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna pimerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po jedan za svoje potrebe.
Zaključen dana ______ 201__.godine.
Za Agenciju:
__________________
M.P.
Za Klijenta:
__________________
M.P.
_______________________________________________________________________
Knjigovodstvena agencija N I M I
www.nimi.rs [email protected]
Download

1.”NIMI” doo, Niš 1800, ul. Dragoljuba Jovanovića br.26, 018/581