Dépliant LU D160 210 SR.fm Page 1 Mardi, 20. décembre 2011 3:45 15
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
INFORMACIJE
UPOZNAVANJE
Tasteri slušalice
Zamena blok baterije
POZIVI
DNEVNIK POZIVA
Poštovani korisnie,
Postavite paket ispred sebe, otvorite ambalažu i proverite da li su prisutni sledeùi elementi: baza,
jedna slušalica, jedan poklopac za bateriju, jedan telefonski kabl, jedan ispravljaÿ napona, 2 baterije
na punjenje i ovo upustvo za upotrebu.
Upravo ste nabavili telefon DECT Grundig i mi vam zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali.
Ovaj materijal je proizveden sa najveùom pažnjom, ako naiăete na poteškoùe prilikom njegovog korišùenja,
savetujemo vam da pregledate uputstva za upotrebu. Ove informacije možete takoăe da naăete na internet
prezentaciji:
http://www.grundig-dect.com
Uverite se da je telefon iskljuÿen pre nego što zamenite blok bateriju.
1. Izvucite poklopac sa blok baterije.
2. Izvucite blok bateriju.
3. Stavite ponovo blok bateriju na mesto i prikljuÿite kablove za punjenje.
4. Vratite poklopac baterije na mesto gurajuùi na gore sve dok se potpuno ne zatvori.
5. Stavite telefon na bazu da dopunite blok baterije.
U sluÿaju da ste kupili paket DUO ili TRIO naùi ùete dodatak za svaku slušalicu: stoni punjaÿ, poklopac
za bateriju, baterije na punjenje.
Radi vaše sigurnosti I udobnosti molimo vas pažljivo proitajte poglavlja koja slijede:
imenik
novi unos
lista poziva
izmena uNOSA
obris unos
obrisi sve
direkt mem.
Koristite iskljuivo podlogu za napajanje isporuenu s ureajem i spojite ga samo na
napajanje koje odgovara podacima navedenim u uputama za korisnike i onima na
deklaraciji ureaja (napon, vrsta napajanja, frekvencija). U sluaju opasnosti, utika se može
preventivno izvaditi iz utinice kako bi se prekinulo napajanje elektrinom strujom od 230
V. Utinice se stoga moraju nalaziti u blizini ureaja i moraju biti lako dostupne.
+
Radi vaše bezbednosti, nikada ne stavljajte slušalicu na bazu, bez baterija ili bez
poklopca za bateriju. Rizikujete da dobijete elektriÿni šok.
_
licni unos
Koristite iskljuÿivo zvaniÿno priznate punjive baterije kako biste izbegli eventualna
ošteùenja slušalice, nikada nemojte da koristite obiÿne baterije, poštujte polaritet kada
stavljate baterije u slušalicu.
Iskorišùene baterije moraju da se odstrane u skladu sa uputstvima iz poglavlja «Životna
sredina» ovog vodiÿa.
Telefon DECT ima domet do 50 m u zatvorenom prostoru I do 300 m na otvorenom.
Neposredna blizina metalnih predmeta (npr. televizora) i elektrinih ureaja može umanjiti
domet ureaja.
Jaina zraenje telefona može omesti rad nekih osjetljivih medicinskih ili sigurnosnih
ureaja. U svim sluajevima preporuujemo poštivati savjete o sigurnosti.
Na prostorima sa estim olujama preporuujemo vam da telefonsku liniju zaštitite
posebnom izolacijom protiv visokog napona.
U sluaju nestanka struje, ovaj ureaj ne može se koristiti za telefoniranje. Zato za hitne
sluajeve u sluaju nestanka struje morate imati drugi telefon.
Oznaka CE potvruje sukladnost ovog proizvoda s Direktivom 1999/5 EZ Europskoga
parlamenta o elektromagnetskoj opremi i opremi terminala za telekomunikacije, radi
zaštite korisnika i izbjegavanja elektromagntskih smetnji. U tom okviru, dodijeljeni
raspon radio prijema se uinkovito koristi, a radijske smjetnje su izbjegnute.
Skinite poklopac za bateriju sa slušalice.
Postavite bateriju i prikljuÿite kablove za konektore predviăene za to.
Vratite poklopac. «searching...» se prikazuje na ekranu.
Prikljuÿite ispravljaÿ napona u zidnu utiÿnicu i povežite ga sa bazom.
Poruka dobrodošlice na svim jezicima koje podržava telefon
defiluje
na
ekranu,
6.
Odaberite zemlju pomoùu tastera ili i pritisnite na
7.
.
Na ekranu se od vas traži da potvrdite svoj izbor. Pritisnite na
Oglašava se signal koji oznaÿava potvrdu.
Postavite slušalicu na bazu da biste je napunili. Pre prvog korišùenja, slušalica mora da se puni
tokom 15 sati.
Povežite telefonski kabl za telefonsku zidnu utiÿnicu i za telefonski konektor na bazi.
8.
9.
Ikonice na slušalici
*.
pritisnite na
10. Kada se baterija napuni, pritisnite na
. Trebalo bi da ÿujete tonalitet.
Spisak primljenih poziva (prikazuje se kada primate poziv).
Stanje napunjenosti baterije (
: napunjena ;
ispražnjena ; treperi tokom punjenja).
* : u zavisnosti od zemlje
1
2
+ treperenje (bez punjaÿa) :
Pritisnite na
. Odaberite "ton telefona" uz pomoù tastera ili .
3.
Pritisnite na
. Odaberite z "oglašavanja" uz pomoù tastera ili .
4.
. Deset melodija vam je na raspolaganju: "ton 1"… "ton 10".
Pritisnite na
Odaberite željenu melodiju pomoùu ili .
5.
Pritisnite na
Izbrisati kontakt / ceo imenik
Primanje interkom poziva
Završiti jedan od dva poziva
Pritisnite na
ili
.
Pritisnite na ili za odabir registrovanog broja.
1.
Idite u meni "imenik" / "obris unos" (za brisanje celog imenika, odaberite "obrisi sve").
1.
Da biste završili jedan poziv i nastavili drugi pritisnite na
2.
Odaberite kontakt koji želite da izbrišete uz pomoù tastera ili . Pritisnite na
3.
.
Pitisnite na
Odaberite "obris unos" za brisanje odabranog broja.
Odaberite "obrisi sve" za brisanje svih brojeva sa liste.
Na ekranu se prikazuje zahtev za potvrdu.
Uz pomoù tastature slušalice:
4.
5.
-
za poništenje brisanja unosa, pritisnite na
-
za potvrdu brisanja unosa, pritisnite na
-
.
.
IMENIK
Možete da memorišete do 80 kontakata (koji sadrže 24 cifara i 12 karaktera) u imenik.
Pozvati memorisani broj
1.
2.
Pritisnite na
za pristup listi kontakata.
Pritisnite na ili za konsultovanje kontakata.
3.
Kada je željeni broj odabran, pritisnite na
2.
Odaberite taster kojem želite da dodelite broj (
3.
Pritisnite na
4.
Pritisnite na
Idite u meni "imenik" / "novi unos"
2.
Unesite ime kontakta koji želite da kreirate. Pritisnite na
Unesite ime kontakta koji želite da kreirate Pritisnite na
Unesite broj telefona kontakta koji želite da kreirate. Pritisnite na
.
1.
Idite u meni "imenik" / "izmena usona ".
2.
Odaberite kontakt koji želite da promenite pomoùu ili . Pritisnite na
3.
Prikazuje se ekran za unos imena sa kursorom postavljenim na kraju linije :
-
Ako je prikazana informacija taÿna, pritisnite na
-
Ako je prikazana informacija netaÿna, pritisnite na
-
Unesite novo ime i pritisnite na
Unesite broj telefona kontakta koji želite da kreirate. Pritisnite na
þuje se signal za potvrdu.
.
da potvrdite.
-
Ako je prikazana informacija netaÿna, pritisnite na
-
Unesite novi broj i pritisnite na
Možete da ubacite pauzu u okretanju broja telefona ako želite da oznaÿite vreme ÿekanja pre
uspostavljanja veze.
Tokom ukucavanja broja koji želite da ponesete, pritisnite i zadržite taster
da ubacite pauzu:
’’P’’ se prikazuje na ekranu.
.
Da preăete sa jednog na drugog sagovornika, pritisnite i zadržite taster
emitovanja zvuÿnog signala.
sve do
Ako pozvana slušalica ne odgovara, pritisnite na
da ponovo preuzmete poziv.
za brisanje karaktera.
Konferencijski razgovor (sa 3 uÿesnika)
za brisanje cifara.
2.
Pritisnite na
-
slušalice.
Ako vaša instalacija sadrži dve slušalice, druga slušalica se direktno poziva, "telefon" i broj
slušalice se prikazuje na ekranu.
Ako vaša instalacija sadrži više od dve slušalice, ikonica INT treperi na ekranu i prikazuju
se brojevi svih drugih registrovanih slušalica.
Unesite broj jedne slušalice i pritisnite na
zvone.
da pozovete sve slušalice. Sve slušalice
8
Pažnja
vreme kada ste primili poziv jednostavnim pritiskom na taster
. Vaš sagovornik može ponovo da vas ÿuje.
Broj vaše telefonske sekretarice nije podešen u fabrici.
Da pogledate listu pozivanih brojeva:
.
1. Kratko pritisnite taster
2.
Poslednji pozivani broj se prikazuje. Pritisnite na ili da pogledate listu 5 poslednjih
pozvanih brojeva telefona.
Zvanje sagovornika
1.
2.
Pritisnite na
ili
.
Koristite ili da pregledate listu.
3.
Pritisnite na
.
Kreiranje unosa u imenik sa liste poziva
Okrenite broj vaše telefonske sekretarice kod vašeg operatera.
1.
Pritisnite na
Kada više nemate novih poruka, koverta
2.
Koristite ili da odaberete broj.
3.
Pritisnite na
4.
Ukucajte ime za unos. Pritisnite na
nestaje.
ili
.
, zatim odaberite "mem. broj".
.
6
D160-D160A
D210-D210A
Promeniti melodiju budilnika
1.
Pritisnite i zadržite taster
aktivirano.
tokom 1 sekunde. Na ekranu se prikazuje da je zakljuÿavanje
2.
Da otkljuÿate tastaturu, pritisnite i zadržite
tokom 1 sekunde.
1.
Idite u meni "sat & alarm" / "ton alarmA".
3 melodije su na raspolaganju: "ton 1 ", "ton 2 " i "ton 3".
2.
Odaberite melodiju koja vam odgovara, pritisnite
potvrdu.
da potvrdite izbor. þuje se signal za
NAPREDNA KONFIGURACIJA
Sat i datum
.
Sat se poremeti prilikom prekida struje.
Idite u meni "sat & alarm" / "datum/vreme". Ekran vam prikazuje trenutni datum.
PIN kod baze
Kod Vaše baze (automatski dodeljen 0000) je neophodan da biste pristupili sigurnosnim funkcijama.
On može sadržati 8 cifara.
Da saÿuvate datum, pritisnite
1.
Idite u meni "unapreDeno" / "izmena pin".
-
Da ga promenite, ukucajte novi datum u obliku 20GG/MM/DD.
2.
Ukucajte stari kod baze pomoùu tastera, pritisnite
Da se vratite nazad, pritisnite
3.
Ukucajte novi kod baze pomoùu tastera.
Pri svakom ukucanom broju, karakter «_» je zamenjen karakterom «*».
4.
Pritisnite
2.
Idite u meni "licni unos" / "ime telefona".
2.
Ukucajte ime telefona na tastaturi (maksimum 10 karaktera).
da obrišete neki karakter (ukoliko je potrebno). Pritisnite
1.
Idite u meni " licni unos " / "ton telefona" / "jACIna zvona".
2.
Odaberite željenu jaÿinu pomoùu ili zatim pritisnite
3.
sve do emitovanja zvuÿnog signala da biste poÿeli konferenciju u
Pritisnite i zadržite taster
troje. "konferencija" se prikazuje na ekranima slušalica.
2.
Odaberite željenu melodiju pomoùu ili . Pritisnite
.
da potvrdite izbor.
3.
2.
Idite u meni "licni unos" / "ton telefona" / "bip tipke".
Na ekranu se prikazuje trenutno stanje. Koristite ili za modifikaciju.
Pritisnite
.
Promeniti jezik na telefonu
2.
Odaberite željeni jezik pomoùu ili . Pritisnite
. Ekran vam prikazuje koliko je sati.
-
Da saÿuvate vreme, pritisnite
-
Da ga promenite, ukucajte novo vreme u obliku HH : MM.
(Ako je oblik prikazivanja vremena 12H, na kraju upotrebite taster da biste podesili na AM
i taster da biste podesili PM).
-
Da se vratite nazad, pritisnite
Pritisnite
.
da potvrdite novi PIN kod. þuje se signal za potvrdu.
Pažnja
Dobro upamtite Vaš kod baze. Biùe Vam neophodan da biste modifikovali izvesna
podešavanja.
Registrovanje novog telefona na Vašu bazu
.
1.
2.
Pritisnite i zadržite taster
baze tokom 5 sekundi (ako procedura uparivanja nije zapoÿeta na
telefonu, baza prelazi u stanje pripravnosti posle 1 min.).
Idite u meni "unapreDeno " / "registracija".
3.
4.
5.
.
Ukucajte kod baze (automatski dodeljen: 0000). Pritisnite
Kada je telefon upisan, ÿuje se signal za potvrdu. Telefon automatski izlazi iz stanja uparivanja.
Broj telefona je automatski dodeljen preko baze koja se pojavljuje na ekranu.
.
2.
Pritisnite
.
Ukidanje jednog telefona
Prikazivanje datuma
Idite u meni "sat & alarm" / "podesi for" / "format dat.".
Na ekranu se prikazuje trenutno stanje. Koristite ili za promenu.
Pritisnite
.
1.
Idite u meni "unapreDeno " / "odjava".
2.
Ukucajte PIN kod baze (kod automatski dodeljen: 0000). Pritisnite
3.
Odaberite broj telefona koji želite da ukinete pomoùu ili zatim pritisnite
stanju pripravnosti, na ekranu se prikazuje "upiš. tel.molim vas").
Podešavanje budilnika
1.
Idite u meni "sat & alarm" / "alarm".
Promeniti drzava
Emitovanje drugog poziva dok ste veù na vezi
Za vreme razgovora pritisnite na
zatim ukucajte broj koji želite da pozovete.
Automatsko javljanje
2.
Da aktivirate budilnik samo jednom, odaberite "jednokratno".
Ako postavite slušalicu na bazu za vreme poziva (slušalica podignuta) slušalica se automatski spušta.
3.
Da ponovite alarm budilnika svakog dana u programirano vreme, odaberite "dnevno".
1.
2.
Idite u meni "unapreDeno " / "drzava".
Ukucajte PIN kod baze (kod automatski dodeljen: 0000).
Poziv u toku se tada stavlja na ÿekanje i vi preuzimate drugi poziv na vezi.
1.
4.
Da deaktivirate budilnik, odaberite "iskljucen".
3.
Odaberite zemlju u kojoj koristite vaš telefon. Pritisnite
4.
Na ekranu se traži da potvrdite vaš izbor. Pritisnite
Preùi sa jednog na drugi poziv
2.
Da biste završili jedan poziv i nastavili drugi pritisnite na
, a zatim taster
Idite u meni "licni unos" / "autom prekid".
Na ekranu se prikazuje trenutno stanje. Koristite ili za promenu.
Pritisnite
5.
.
.
Poziv u toku se tada stavlja na ÿekanje i vi preuzimate drugi poziv na vezi.
9
10
.
.
Idite u meni "sat & alarm" / "podesi for." / "format vrem.".
Na ekranu se prikazuje trenutno stanje. Koristite ili za promenu.
2.
Idite u meni "licni unos" / "jezik".
.
1.
1.
1.
Pritisnite
.
Prikazivanje vremena
.
Aktiviranje/deaktiviranje zvuka tastera
1.
.
Lista pozivanih brojeva
-
Idite u meni "licni unos" / "ton telefona" / "oglaavanja".
Deset melodija Vam je na raspolaganju: "ton 1"… "ton 10".
Vaš prvi sagovornik je stavljen na ÿekanje i možete da razgovarate sa drugim sagovornikom.
Na ekranu za konsultovanje broja vašeg sagovornika, možete da vidite datum i
1.
6.
7
Pritisnite na
Pritisnite na ili da pregledate listu.
Ime telefona koje se automatski pojavljuje je "handset N" sa N brojem koji je dodeljen upisanom
telefonu.
1.
da biste prihvatili taj novi poziv.
da prikažete datum i vreme prijema odabranog poziva.
3.
Ime telefona
Ukucajte broj jedne slušalice. Saÿekajte da korisnik slušalice digne slušalicu.
Pritisnite na
.
4.
2.
1.
2.
Dva spoljna poziva
, prikazuje se ikonica
PODEŠAVANJE SATA I DATUMA
Odabir melodije
. Spoljni poziv je stavljen na ÿekanje.
Funkcije više slušalica su dostupne ÿim vaša instalacija podrazumeva dve slušalice upisane na istu
bazu.
Uverite se da je slušalica u skrin-sejver modu.
.
.
Pritisnite na
FUNKCIJE VIŠE SLUŠALICA
1.
a zatim taster
1.
Interni poziv/Interkom
.
Da biste aktivirali mikrofon: pritisnite na
Jaÿina melodije
Konferencijski razgovor može da se uspostavi izmeău jednog sagovornika i dve slušalice upisane u
bazu. Za uspostavljanje konferencijskog razgovora poÿev od spoljnog poziva:
zatim taster
-
Pažnja
Koristite taster
Za vreme razgovora, vaš operater emituje zvuÿni signal kako bi vas obavestio da je drugi poziv na
ÿekanju. Na ekranu se prikazuje broj telefona drugog sagovornika na ÿekanju.
-
.
).
Da biste dezaktivirali mikrofon : pritisnite na
. za vreme razgovora. "bez tona" se prikazuje
na ekranu. Vaš sagovornik ne može više da vas ÿuje.
Ova funkcija vam omoguùava da primate pozive u vašem odsustvu na telefonskoj sekretarici
komutirane telefonske mreže. Kada primite novu poruku, ikona
i poruka "GLAS. POSTA" se
prikazuju na ekranu.
PERSONALIZACIJA TELEFONA
Primanje drugog poziva dok ste veù na vezi
.
Ako je prikazana informacija taÿna, pritisnite na
ili
Pažnja
da potvrdite.
Ubaciti pauzu (u okretanju broja)
Prikazuje se ekran za unos broja telefona sa kursorom postavljenim na kraju linije :
-
.
Prikazuje se poslednje ime ili broj u zavisnosti od toga da li je broj telefona upisan u imenik.
Pozivani brojevi su registrovani u listi pozivanih brojeva (maksimum 5 poslednjih brojeva).
-
Poziv u toku je tada definitivno završen, a vi preuzimate drugi poziv.
1.
"uredi broj" se prikazuje na ekranu. Pritisnite na
broj programiran (
da prebacite poziv.
Pritisnite na
Pažnja
Da biste pozvali broj koji ste dodelili jednom od tastera za preÿicu držite pritisnut taster na kome je
.
Promeniti kontakt
4.
3.
.
5.
Kreirati / Memorisati kontakt
1.
).
6.
7.
. Broj se poziva.
ili
.
Telefonska sekretarica (u zavisnosti od operatera)
Tada možete da razgovarate sa 2 sagovornika u isto vreme.
Za vreme razgovora pritisnite na
. Spoljni poziv je stavljen na ÿekanje.
Ukucajte broj slušalice prema kojoj želite da prebacite poziv. Kada korisnik odgovori, možete da
mu najavite transfer.
, "niEMA brojA" se prikazuje na ekranu.
Pritisnite na
U svakom trenutku, možete da podesite jaÿinu zvuÿnika slušalice pritiskom na
ili .
Zakljuÿavanje tastature
a zatim taster
Da biste završiili konferencijski razgovor, pritisnite crveni taster
Idite u meni "imenik" / "direkt mem".
1.
2.
Za konferencijski razgovor sa 3 sagovornika (2 druga poziva i Vi)
.
Spoljnog poziva prema drugoj slušalici upisanoj u bazu
1.
2.
da dignete slušalicu.
D160-D160A
D210-D210A
U toku razgovora, pritisnite
Ovaj meni vam omoguùava da memorišete dva broja za brz pristup koja se dodeljuju tasterima
slušalice.
.
Dezaktiviranje mikrofona
da podignete slušalicu. Ikonica " " prestaje da treperi.
Jedan spoljni i jedan interkom poziv
Dodeliti preÿicu
1.
3.
.
Za potvrdu brisanja unosa, pritisnite na
Pritisnite na
Lista sadrži brojeve poslednjih 10 sagovornika koji su vas zvali.
5
1.
2.
Interkom i spoljni pozivi, razlikuju se po zvonu. "telefon" i broj pozvane slušalice prikazuju se na
ekranu. Ikonica " " treperi.
- Nedostupan : niste u istoj zoni kao vaš sagovornik.
- Sakriti id : vaš sagovornik ne želi da se njegov broj prikaže.
Lista primljenih poziva
4
Brisanje registrovanog broja
Da biste prekinuli interkom poziv, pritisnite na
Ukucajte broj telefona. Broj se poziva.
.
da potvrdite vaš izvor.
D160-D160A
D210-D210A
2.
2.
Pažnja
SLUSAJ
OBRISI SVE
ODG. UKLJ/ISK
SNIMI PORUKE
Mod ODGOVORA.
POSTAVKE
2.
D160-D160A
D210-D210A
3.
Pritisnite na
Pažnja
D160-D160A
D210-D210A
.
. þuje se tonalitet i prikazuje se ikonica
1.
Kada završite razgovor, pritisnite na crveni taster
SEKRETARICA*
D160-D160A
D210-D210A
Za poništenje brisanja unosa, pritisnite na
Prikazivanje nedostupnih brojeva:
Pažnja
Meraÿ vremena poziva
datum/vreme
podesi for.
alarm
ton alarmA
3
:
da deaktivirate spikerfon.
Kada telefon zvoni, pritisnite na
Za navigaciju kroz menije, Koristite:
,
,
i
ili
(ili ) .
Primer :Za promenu zvonjave slušalice, idite u meni licni unos / ton telefona / oglašavanja.
Da biste to uradili :
. Odaberite "licni unos" uz pomoù tastera ili .
1. Pritisnite na
Zvono slušalice dezaktivirano.
da aktivirate spikerfon slušalice.
Primanje poziva
Poziv (treperi kada primate poziv).
Koverat oznaÿava prisustvo nepreslušane glasovne poruke (u zavisnosti od operatera).
Pritisnite na taster
Ponovo pritisnite taster
Ukucajte broj telefona i pritisnite na
Navigacija
Ikonica Telefonska sekretarica (prikazuje se kada ǐktiviranje telefonske sekretarice).
1.
2.
- ILI -
* : Iskljuÿivo D160 A /D210 A
Telefonski imenik (prikazuje se kada pristup listi kontakata).
-
izmena pina
registracija
odjava
drzava
resetuj
aut0 preVIX
vr. Pon. Poz.
prvo zvono
Snaga signala (treperi kada ne dobija nikakav signal sa baze ili je on previše slab).
.
Izjavu o usklaăenosti možete da konsultujete na internet prezentaciji
www.grundig-dect.com ili možete da pošaljete zahtev poštom na sledeùu adresu:
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France
ime telefona
ton telefona
jezik
autom prekid
sat & alarm
1.
2.
3.
4.
5.
unapre Deno
_
+
Ovaj ureaj namijenjen je za spajanje na javnu telekomunikacijsku mrežu. Ako imate
problema, obratite se ovlaštenom prodavau. Koristite samo kablove koji su isporueni s
telefonom.
Ovaj telefon registruje i prikazuje brojeve sagovornika koji vas zovu. Morate da budete pretplaùeni za
uslugu predstavljanje broja kako biste mogli da koristite ovu funkciju. Ukoliko niste pretplaùeni na
ovu uslugu ili ako je broj sakriven, broj se identifikuje kao nepoznat. Funkcija predstavljanje broja nije
dostupna u pulsnom modu.
Uverite se da je slušalica pod naponom.
Pregled menija
Telefon DECT nemojte postavljati u vlažnom prostoru (kupaonica, WC, kuhinja, itd.), neka
bude barem 1,50 m udaljen od dovoda vode ili vanjskog prosora. Ureaj je namijenjen za
uporabu na temperaturama od 5 do 45 °C.
Predstavljanje broja (CLIP)
Možete da aktivirate spikerfon slušalice, tokom razgovora sa vašim sagovornikom.
Emitovanje poziva
MENIJI
Instaliranje telefona
SAVJETI ZA SIGURNOST
Funkcija slobodne ruke (samo D210 / D210 A)
.
Kada odaberete, pritisnite
Ukucajte vreme u koje želite da budilnik zvoni: "HH – mm ".
(Ako je format prikazivanja vremena 12H, na kraju upotrebite taster da podesite na AM i taster
da podesite PM).
Pritisnite
.
11
.
.
Vraùanje automatskog podešavanja telefona i baze
1.
Idite u meni "unapreDeno " / "resetuj".
Na ekranu Vam je postavljeno pitanje da li želite da potvrdite izbor.
2.
Pritisnite
.
12
.
(kada je u
Dépliant LU D160 210 SR.fm Page 2 Mardi, 20. décembre 2011 3:45 15
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
D160-D160A
D210-D210A
Prefiks (u zavisnosti od zemlje)
TELEFONSKA SEKRETARICA (ISKLJUþIVO MODELI D160A / D210A)
Aktiviranje/Deaktiviranje telefonske sekretarice
Izbrisati vašu glasovnu najavu
Slušanje vaših poruka sa slušalice
Telefonska sekretarica vašeg telefona poseduje dva naÿina odgovaranja na pozive :
Da deaktivirate vašu telefonsku sekretaricu, pritisnite taster
Ako koristite PABX u Vašoj privatnoj telefonskoj mreži, možete programirati broj prefiksa.
Ova funkcija definiše prefiks:
Prefiks: ovaj broj ùe biti dodeljen na poÿetku broja koji pozivate.
-
Broj za detekciju: ako pozivate broj koji poÿinje upisanom sekvencom, ova sekvenca ùe
automatski biti poništena i prefiks ùe biti dodeljen.
Ova dva parametra se ne primenjuju ukoliko broj koji pozivate poÿinje sa "#", "*" ili "P".
1.
Taster
- Obiÿna telefonska sekretarica : niko neùe moùi da vam ostavi poruku i oglašava se najava da
trenutno niste dostupni.
- Telefonska sekretarica sa moguùnošùu snimanja poruke : glasovna najava predlaže vašim
sagovornicima da ostave poruku.
Odaberite "otkrij broj" da biste definisali "broj za detekciju".
Odaberite "prefiks" da biste precizirali “prefiks” koji ùete dodati.
Pritisnite
Pažnja
Vaš telefon ne nudi unaprijed snimljenih poruka (ovisno o verzijama). Preporuÿljivo
je snimati vlastite najave.
Molimo pogledajte Promeniti glasovnu najavu on strana 15.
.
1.
sa baze.
2.
na bazi je ugašen.
Pažnja
sa baze, taster
Promeniti trajanje poziva
Ako povezujete telefon sa PABX može se desiti da treba da promenite trajanje flash-a kako biste
mogli ispravno da koristite sledeùe funkcije: dvostruki poziv, konferencijski razgovor, itd.
Kontaktirajte Vašeg operatera pre nego što promenite prvobitna podešavanja.
Pažnja
Svaki put kada stavite vašu bazu pod napon, telefonska sekretarica se vraùa u svoje
prethodno stanje.
2. Odaberite "UKLJ." ili "ISKLUJUCEN" uz pomoù tastera ili da aktivirate ili deaktivirate vašu
telefonsku sekretaricu, zatim pritisnite
.
2.
Idite u meni "unapreDeno " / "vr. Pon. Poz".
Odaberite trajanje koje Vam odgovara, pritisnite
2. Obaberite "ODG. & SNIMI" ili "SAMO ODGOVOR" uz pomoù tastera ili zatim pritisnite
bip za potvrdu.
.
1E zvuk
Promeniti glasovnu najavu
Kada je ova funkcija aktivirana, telefon zvoni odmah po prijemu poziva, broj se odmah ne pojavljuje.
Možete aktivirati ovu funkciju ako nemate ukljuÿenu uslugu prikaza pozivnog broja (preko mreže ili
operatera). Ako ste aktivirali ovu funkciju, ona ùe se automatski deaktivirati prilikom prijema poziva
sa prikazom broja.
1. Idite u meni "sekretarika " / "SNIMI PORUKE" / " ODG. & SNIMI " (ili " SAMO ODGOVOR ").
. þuje se
Pritiskajte sukcesivno na gore ili na dole taster
zvuka.
2. Odaberite "SNIMI PORUKE" uz pomoù tastera ili zatim pritisnite
2.
Idite u meni "unapreDeno " / "prvo zvono".
Koristite tastere ili da promenite stanje.
4. Na kraju glasovne najave, pustite taster
Taster
.
Pritisnite
Opis:
Funkcije
Zapoÿeti slušanje poruka.
Prekinuti slušanje poruka*.
1 put prema gore : preùi na sledeùu poruku.
1 put prema dole : vratiti se na poÿetak poruke.
2 puta prema dole : vratiti se na prethodnu poruku.
Izbrisati tekuùu poruku (kratak pritisak za vreme slušanja).
Izbrisati sve proÿitane poruke (dug pritisak van slušanja).
1 put prema gore : Pojaÿati zvuk slušanja.
1 put prema dole : Smanjiti zvuk slušanja.
Aktivirati ili deaktivirati telefonsku sekretaricu.
Pažnja
Snimanje nove glasovne najave automatski ùe zameniti prethodnu.
Pažnja
Maksimalna dužina trajanja glasovne najave je 120 sekundi.
Bip koji se ÿuje na poÿetku u na kraju snimanja neùe se ÿuti u vašoj glasovnoj najavi.
Slušati glasovnu najavu
Pažnja
14
Za vreme slušanja vaše glasovne najave, pritisnite taster # i unesite vašu šifru za konsultovanje na
daljinu.
Pažnja
Šifra za konsultovanje telefonske sekretarice na daljinu odgovara PIN kodu baze
(poÿetna vrednost 0000). Možete da promenite šifru u meniju "UNAPREDENO / IZMENA
PINA" (pogledati odeljak “PIN kod baze” strana 12).
Zvuÿni signal oznaÿava pristup telefonskoj sekretarici. Na kraju emitovanja, ÿuje se novi zvuÿni signal
koji oznaÿava da vam je telefonska sekretarica na raspolaganju.
Da biste izbegli svaki rizik od eksplozije :
ƒ Uverite se da ste pravilno postavili baterije.
ƒ Koristite iskljuÿivo baterije na punjenje tipa 1,2V 400mAh ili ekvivalentne.
ƒ Ne bacajte baterije u vatru. Mogle bi da eksplodiraju.
ƒ Bacajte baterije u skladu sa važeùim pravilima.
ƒ Ne spaljujte blok bateriju, ne demontirajte je, ne uništavajte je i ne bušite je. Blok baterija sadrži
opasne materije koje mogu prouzrokovati teške povrede.
ƒ Da izbegnete rizik od požara ili povreda, koristite blok bateriju u skladu sa priloženim uputstvima.
ƒ Držite blok bateriju van domašaja dece.
ƒ Ako duže vreme (više od 30 dana) ne koristite telefon izvucite blok bateriju iz telefona.
1 : prethodna poruka
6 : izbrisati tekuùu poruku
2 : slušati poruke / povratak na poÿetak
tekuùe poruke
8 : prekinuti slušanje poruka
3 : sledeùa poruka
9 : iskljuÿiti telefonsku sekretaricu
Stanje memorije
Vaša telefonska sekretarica ima proseÿni kapacitet od 15 minuta (2 minuta za glasovnu najavu i
13 minuta za poruke) ili 59 poruka.
18
Za garantovano dobro funkcionisanje telefona i ÿuvanje njegove spoljašnjosti, savetujemo vam da
pratite sledeùe savete :
ƒ Držite aparat dalje od izvora toplote ili rada elektriÿnih ureăaja (motori ili fluoroscentne sijalice
na primer).
ƒ Ne izlažite aparat direktnim sunÿevim zracima i držite ga dalje od vlage.
ƒ þuvajte ga od pada i koristite ga pažljivo.
ƒ Obrišite ga mekom krpom.
ƒ Ne koristite jake detrdžente ni abrazivni prah za ÿišùenje. Možete oštetiti spoljni plastiÿni deo.
ƒ Saÿuvajte originalnu ambalažu. Može Vam poslužiti za zaštitu u sluÿaju transporta aparata.
Pažnja
Buduùi da ne postoje unaprijed snimljenih poruka na telefon, izbornik "GOVOR. JEZIK"
neùe biti korisno.
Pritisnite dva puta na donji deo tastera
da odslušate prethodnu poruku.
da biste prešli na sledeùu poruku.
Idite u meni " sekretarika " / "POSTAVKE" / "ODGODA ZVONA".
Prekinuti slušanja poruke
Pažnja
Ovaj parametar omoguùava odreăivanje broja zvonjenja vašeg telefona pre ukljuÿivanja vaše
telefonske sekretarice. Broj zvonjenja je izmeău 2 i 7, možete takoăe da izaberete režim "ECONOMICNO".
Režim "ECONOMICNO" automatski odreăuje broj zvonjenja : Ukoliko telefonska sekretarica ne sadrži
nove poruke, broj zvonjenja biùe 4, ako ne, broj zvonjenja biùe 2.
1. Odaberite na listi, uz pomoù tastera ili željeni broj zvonjenja.
(izmeău 2 i 7) ili režim "ECONOMICNO ".
da prekinete slušanja poruke.
Ako ponovo pritisnete taster
2. Zatim pritisnite
.
SR
, oglašavanje poÿinje ponovo od prve poruke.
17
ZAŠTITA OKOLIŠA
Rešenje
Uverite se da li blok baterija ispravno postavljena i prikljuÿena.
x Ako koristite blok za napajanje, uverite se da nije povezan sa prikljuÿkom
uvanje okoliša osnovna je briga Grundig. Grundig želi koristiti instalacije koje ne štete okolišu i
odabrao je zaštitu okoliša ugraditi u cijeli životni ciklus svojih proizvoda, od stadija proizvodnje, preko
pokratanja, uporabe i uklanjanja.
Pakiranje
Logotip na pakiranju (zelena toka) znai da se preporuuje pakiranje vratiti nacionalnom
tijelu zaduženom za poboljšanje uvjeta ponovne prerade i recikliranja proizvoda.
Za uspješnije racikliranje, poštujte lokalne propise za sortiranje otpada koji se odnose
na ovu vrstu otpada.
sa prekidaÿem. Iskljuÿite a zatim ponovo ukljuÿite blok za napajanje.
Da li ste tražili opciju prikazivanje broja kod vašeg telefonskog operatera ?
Da li utiÿnica na koju je baza povezana ima ispravan protok?
Da li je telefonski kabl dobro povezan sa bazom i utiÿnicom?
x Iskljuÿite kabl iz zida i prikljuÿite drugi telefon.Ako nema zvuka, problem
može biti zbog kabla ili kod Vašeg telefonskog operatera.
x Da li je telefon previše udaljen od baze?
x Da li je blok baterija korektno napunjena (12 sati) ?
x Da li je blok baterija korektno nameštena?
Probajte sa ponovnim punjenjem blok baterije.
þujem zvuk ali
ne mogu da
obavim poziv.
x Uverite se da ste izabrali odgovarajuùi tip numeracije (tonsko/pulsno
Telefon ne
zvoni.
x Uverite se da je zvuk na telefonu aktiviran.
x Možda imate preveliki broj telefona na liniji. Iskljuÿite telefone.
x Videti predložena rešenja za problem «Ne ÿuje se nikakav zvuk».
biranje).
x Da li telefon nije previše udaljen od baze?
Kvalitet zvuka je
osrednji.
x
x
x
Približite se bazi.
Da li je baza instalirana na odgovarajuùem mestu?
Napunite bateriju.
Uverite se da baza nije povezana sa produžnim kablom.
Baterije i akumulatori
Ako vaš proizvod ima baterije i akumulatore, njih je potrebno odnijeti na za to odreena
sakupljališta.
Proizvod
Prekriženi koš za otpatke na proizvodu znai da je proizvod dio skupine elektrinih i
elektronikih proizvoda.
U tom sluaju, europski propisi od vas zahtijevaju da sami provedete sortiranje:
x Na prodajnim mjestima ako kupujete slian proizvod.
x Na lokalnim sakupljalištima koja vam stoje na raspolaganju (tvornica za reciklažu,
centri za sortiranje, itd.).
Na taj nain sudjelujete u recikliranju i ocjeni vaših korištenih elektrinih i elektronikih ureaja koji bi
inae imali negativan uinak na okoliš i zdravlje.
Zvuÿni signali za upozorenje
- Stavite telefon na bazu tokom 20 sekundi da biste resetovali sigurnosni kod. Ako problem i dalje
postoji, punite bateriju 15 sati.
- Mekom krpom ili gumicom obrišite kontakte za punjenje na bazi i na telefonu.
- Videti predložena rešenja za problem «Ne ÿuje se nikakav zvuk».
- Zamenite bateriju.
Pozivanje broja iz imenika
-
19
za vreme slušanja poruke.
Ponovo odslušati prethodnu poruku
x Proverite instalaciju aparata:
Ne ÿuje se
nikakav zvuk.
Kada vaša telefonska sekretarica dostigne svoj maksimalni kapacitet memorisanja, neùete više moùi
da primate nove poruke.
PODEŠAVANJE TELEFONSKE SEKRETARICE (ISKLJUþIVO MODELI D160 A / D210 A)
16
x Da li je blok baterija u potpunosti napunjena? Zamenite blok bateriju.
Na ekranu se
ništa ne
prikazuje.
SAVETI ZA ODRŽAVANJE
Moguùi razlozi lošeg prijema
ƒ
Prisustvo aluminijuma u strukturi zgrade
ƒ
Prisustvo metalnih izolacionih ploÿa.
ƒ
Prisustvo cevi za grejanje i metalnih delova u strukturi zgrade.
ƒ
Blizina elektriÿnih ureăaja (mikrotalasna peùnica, radijatori, raÿunari, na primer).
ƒ
Loši uslovi u atmosferi (oluje, na primer).
ƒ
Baza instalirana u prizemlju ili u delu koji je niži od zgrade.
ƒ
Baza povezana preko produžnog kabla.
ƒ
Upotreba babyphone-a koji može emitovati signale na istoj frekvenci.
ƒ
Blok baterija je prazna.
ƒ
Telefon je previše udaljen od baze.
.
Potvrdite brisanje pritiskom na
Zvuÿni signal vas obaveštava da su sve odslušane poruke izbrisane.
D160-D160A
D210-D210A
Problem
U SLUCAJU PROBLEMA
Možete da izvršite sledeùe operacije :
.
Pritisnite
3.
)
Ponovo odslušati poruku u toku
15
Konsultovanje telefonske sekretarice na daljinu
Za konsultovanje vaše telefonske sekretarice na daljinu : Okrenite vaš broj telefona i saÿekajte da se
ukljuÿi telefonska sekretarica.
Idite u meni "sekretarika " / "OBRISI SVE".
2.
Ako nijedna glasovna najava nije snimljena, ÿuùete zvuÿni signal, bip.
Auto-dijagnoza
da potvrdite vaš izbor. þuje se signal za potvrdu.
D160/D160 A
D210/D210 A
- ILI –
.
Za vreme snimanja poruke, možete da podignete slušalicu (pritiskom na taster
da odgovorite na poziv u bilo kom trenutku.
Pritisnite taster
. Glasovna najava koja ùe se
2. Odaberite "SLUSAJ" uz pomoù tastera ili zatim pritisnite
koristiti se emituje. Na kraju emitovanja glasovne najave, vaša telefonska sekretarica se vraùa u
stanje mirovanja.
MERE PREDOSTROŽNOSTI UPOTREBE BLOK BATERIJE
2. Odaberite "PP NE JAVLJA" ili "ISKLJUCI" uz pomoù tastera ili .
Za vreme slušanja poruke, pritisnite taster
.
Tekuùa poruka je izbrisana:
- Ako imate još poruka, emituje se sledeùa poruka.
- Ako ne, telefonska slušalica se vraùa u svoje prvobitno stanje.
1.
1. Idite u meni "sekretarika " / "SNIMI PORUKE" / " ODG. & SNIMI " (ili " SAMO ODGOVOR ").
Slušanje poruka na daljinu
3. Pritisnite
taster
Izbrisati poruke u toku
U režimu mirovanja, pritisnite i držite pritisnut taster
ÿuùete zvuÿni signal.
Ovaj zvuÿni signal vas obaveštava da su sve odslušane poruke izbrisane.
Posle poÿetka poruke, saÿekajte najmanje 2 sekunde pre nego što pritisnete
Pritisnuti na gornji deo tastera
D160-D160A
D210-D210A
1. Idite u meni "sekretarika " / "POSTAVKE " / "D. PRISTUP".
. þuje se bip za potvrdu.
.
Izbrisati proÿitane poruke
Preùi na sledeùu poruku
D160-D160A
D210-D210A
Aktiviranje/deaktiviranje konsultovanja na daljinu
Pažnja
DIGITAL CORDLESS PHONE
Broj zvonjenja
D160-D160A
D210-D210A
Vašu telefonsku sekretaricu možete da konsultujete na daljinu. Ova funkcija vam omoguùava da
slušate vaše poruke i da konsultujete vašu telefonsku sekretaricu sa bilo kog drugog telefona van
kuùe.
treperi na ekranu vaše
Pritisnite taster
da odslušate vaše poruke :
- Ako imate nove poruke, one ùe se oglašavati po redu od najnovije do najstarije.
- Ako nemate nove poruke, oglašavaùe se sve stare poruke, od najstarije do najnovije.
Zvuÿni signal se ÿuje posle emitovanja svake poruke i sledeùa poruka se emituje automatski.
Pritisnite na gornji deo tastera
U sluÿaju greške, ponovite dole opisane operacije sve dok ne budete zadovoljni svojom glasovnom
najavom.
* : oglašavanje poÿinje ponovo od prve poruke
13
na bazi treperi i ikonica
.
3. Izgovorite jasno vašu glasovnu najavu blizu baze.
1.
na bazi sve dok ne dobijete zadovoljavajuùu jaÿinu
Slušajte vaše poruke sa baze
Pažnja
Snimiti vašu liÿnu glasovnu najavu
treperi na slušalici.
Brisanje poruka
1. Idite u meni "sekretarika " / "MOD ODGOVORA".
1.
.
2. Pritisnite
Ukoliko ste primili nove poruke, taster
slušalice.
Sa slušalice
Promeniti režim telefonske sekretarice
Komandna tabla
Odaberite "OBRISI" uz pomoù tastera ili zatim pritisnite na
na bazi treperi i ikonica
1. Idite u meni "sekretarika " / "SLUSAJ".
na bazi je
1. Idite u meni "sekretarika" / "odg.UKLJ/ ISK".
Buduùi da ne postoje unaprijed snimljenih poruka na telefon, izbornik "GOVOR. JEZIK"
neùe biti korisno
Ako ste primili nove poruke, taster
Idite u meni "sekretarika " / "SNIMI PORUKE" / "ODG. & SNIMI " (ili " SAMO ODGOVOR ").
Podešavanje jaÿine zvuÿnika baze
Da aktivirate vašu telefonsku sekretaricu, pritisnite ponovo taster
upaljen i glasovna najava koje ùe se koristiti se oglašava.
Idite u meni "unapreDeno " / "auto preViX".
-
2.
Sa baze
Da li ste ispravno dodelili brzo pozivanje?
Da li ste pozvali dobar broj?
Uverite se da ste odabrali odgovarajuùu numeraciju (tonsko/pulsno biranje).
Da li ste ponovo upisali brojeve posle prekida struje ili promene baterije?
20
21
253447190A
Download

DÚpliant LU D160 210 SR.fm - Support