Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života
Glavni staratelji (negovatelji) osoba sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću
2006
Ivan Brown
Roy I. Brown
Nehama T. Baum
Barry J. Isaacs
Ted Myerscough
Shimshon Neikrug
Dana Roth
Jo Shearer
i Mian Wang
Preveli sa engleskog na srpski jezik: Potić S. & Milićević M.
Surrey Place Centre, Toronto, Canada
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ
Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života: Glavni staratelji (negovatelji) osoba sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću.
Ivan Brown, Roy I. Brown, Nehama T. Baum, Barry J. Isaacs, Ted Myerscough, Shimshon Neikrug,
Dana Roth, Jo Shearer i Mian Wang (Potić S. & Milićević M., prevod)
© 2006. Ivan Brown, Roy I. Brown, Nehama T. Baum, Barry J. Isaacs, Ted Myerscough, Shimshon
Neikrug, Dana Roth, Jo Shearer i Mian Wang.
Sva prava zadržana.
Prvo štampanje Januar 2006..
Preštampavanje i uslovi upotrebe
Upitnik za Ispitivanje porodičnog kvaliteta života: Glavni staratelji (negovatelji) osoba sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću namenjen je za međunarodnu upotrebu i može se štampati i
kopirati za potrebe rada u servisima stručne podrške, za potrebe edukacije ili istraživanja bez dozvole
autora. Međutim, autori bi cenili ako bi ih edukatori i istraživači informisali o korišćenju Upitnika za
ispitivanje porodičnog kvaliteta života: Glavni staratelji (negovatelji) osoba sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću i pozivaju ih da podele podatke i analize podataka. Svaka druga upotreba ili
adaptacija upitnika zahteva pismeno odobrenje Barry J. Isaacs-a čija se adresa nalazi dole na
stranici.
Sugerisano citiranje (APA format)
Brown, I., Brown, R. I., Baum, N. T., Isaacs, B. J., Myerscough, T., Neikrug, S., Roth, D., Shearer, J.,
& Wang, M. (2006). Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života: Glavni staratelji (negovatelji)
osoba sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću (Potić, S., & Milićević, M., prevod). Toronto, ON,
Canada: Surrey Place Centre.
Pristupačnost paketa Upitnika za ispitivanje
Paket upitnika za ispitivanje porodičnog kvaliteta života (sadrži instrukcije, autorov priručnik, knjigu
kodova sa varijablama i fajlove podataka u SPSS-u i razgraničene formate teksta) trenutno je na
raspolaganju na engleskom i može se preuzeti besplatno sa internet adrese:
http://www.surreyplace.on.ca/Education-and-Research/research-and-evaluation/Pages/InternationalFamily-Quality-of-LifeProject.aspx
Prepiska i informacije
Za opšta pitanja, molimo da kontaktirate:
Barry J. Isaacs
Surrey Place Centre
2 Surrey Place
Toronto, Ontario
M5S 2C2
[email protected]
Za razmenu podataka, molimo da kontaktirate:
Dana Roth
Head of Research Department
Beit Issie Shapiro
Issie Shapiro Street
P. O. Box 29 Raanana
43100 Israel
[email protected]
Zahvalnica
Autori žele da se zahvale svojim institucijama i organizacijama na podršci u razvoju upitnika:
Beit Issie Shapiro, Israel, Down Syndrome Research Foundation, Canada, Flinders University,
Australia, MukiBaum Treatment Centres, Canada, Rowan University, U.S.A., Surrey Place Centre,
Canada, The College of Judea & Samaria, Israel, University of Toronto, Canada, i University of
Victoria, Canada. Veliki broj osoba je pregledalo Upitnik tokom njegovih različitih razvojnih faza i
zahvaljujemo im se na doprinosu.
ii
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ
Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života
Glavni staratelji
ometenošću
(negovatelji)
osoba
sa
intelektualnom
ili
razvojnom
Šta je to Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života?
Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života (Upitnik za ispitivanje PKŽ) je metod koji se fokusira
na kvalitet života porodica koje imaju jednog ili više članova sa intelektualnom ili razvojnom
ometenošću. To je način da se utvrdi stepen do koga je porodični kvalitet života prijatan, osmišljen i
podržan od strane različitih izvora koji su važni članovima porodice, kao i da se utvrde poteškoće sa
kojima se porodica suočava.
Kako treba koristiti Upitnik za ispitivanje PKŽ?
Upitnik za ispitivanje PKŽ se može koristiti u dve svrhe. Prvo, za praktičan rad u servisima stručne
podrške, kao i u radu sa članovima porodice, kao deo opšte procene potrebe za podrškom i pri
planiranju programa. Drugo, može se koristiti kao instrument prikazivanja i merenja porodičnog
kvaliteta života, u okvirima svojih ograničenja, za potrebe istraživanja ili evaluacije.
Struktura Upitnika za ispitivanje PKŽ
Postoji više načina posmatranja porodičnog kvaliteta života. Upitnik za ispitivanje PKŽ razmatra
aspekte porodičnog života za koje, na osnovu prethodnih istraživanja i prakse, smatramo da su
presudni.
Upitnik za ispitivanje PKŽ se sastoji iz nekoliko delova:
•
•
•
Prvi deo, O Vašoj Porodici, odnosi se na članove Vaše porodice.
Sledećih 9 delova se odnose na pojedine oblasti porodičnog života: zdravlje, finansijsko stanje,
porodični odnosi, podrška drugih, podrška stručnih službi, uticaj vrednosti, karijere, slobodno
vreme i rekreacija i interakcija sa zajednicom. Svaki od ovih 9 delova ima 2 odeljka. Odeljak A
sadrži pitanja kojima se prikupljaju neke opšte informacije i stvara uvid u kontekst. Odeljak B
sadrži pitanja koja se odnose na 6 koncepata: značaj, mogućnosti, inicijativa, postignuće,
stabilnost i zadovoljstvo. Možda izgleda da se ova pitanja ponavljaju. To je učinjeno sa namerom
jer se postavljaju ista pitanja o svakoj od ovih 9 različitih oblasti života.
Završnim kratkim delom Upitnika za ispitivanje PKŽ prikupljaju se opšti utisci o porodičnom
kvalitetu života.
Kako treba koristiti Upitnik za ispitivanje PKŽ?
Upitnik za ispitivanje PKŽ može da ispuni glavni staratelj sam (samostalno popunjavanje) ili glavni
staratelj u saradnji sa istraživačem ili stručnjakom (zajedničko popunjavanje). Ukoliko samostalno
popunjava, glavni staratelj bi trebalo da bude u kontaktu sa osobom koja poznaje upitnik i kojoj se
može obratiti ukoliko ima nekih pitanja.
Osoba koja popunjava upitnik treba da da pismeni pristanak i da prethodno bude informisana.
U nekim slučajevima, pokazalo se korisnim da istraživači informacije dobijene istraživanjem dopune
ličnim intervjuom.
Poverljivost i etička razmatranja
Popunjen Upitnik za ispitivanje PKŽ sadrži poverljive informacije. Kada ga koriste organizacije
stručnih servisnih službi za procenu potrebe za podrškom i za izradu programa, neophodno je da se
rukovode uspostavljenom politikom i pravilima o svim poverljivim informacijama.
iii
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ
Kada se Upitnik za ispitivanje PKŽ koristi za istraživanje ili evaluaciju, sve lične informacije o
porodicima i pojedincima sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću treba da ostanu prikrivene, a da
se prikazuju samo zbirni podaci i anonimni primeri slučajeva. Osobe koje koriste upitnik bi trebalo da
se postave u skladu sa etičkim zahtevima svojih univerziteta, organizacija ili odgovarajućih upravnih
odbora.
Korišćenje termina “Intelektualna ometenost” i “Razvojna ometenost”
U ovom međunarodnom upitniku smo se odlučili za termin “Intelektualna ometenost“ kojim smo želeli
da označimo poteškoće u kognitivnom razvoju ili kognitivno oštećenje različite etiologije zato što je to
termin koji je međunarodno prihvaćen i korišćen. U mnogim državama koriste se različiti termini koji
se odnose na isto stanje (npr. mentalna retardacija u Sjedinjenim Američkim Državama, poteškoće u
učenju u Velikoj Britaniji i razvojne poteškoće u Kanadi).
Termin “Razvojna ometenost” koristimo da označimo stanja koja prati široki spektar poteškoća koje se
javljaju pre rođenja ili tokom razvoja (detinjstvo). Osobe s razvojnom ometenošću, kada govorimo o
terminu koji koristimo ovde, mogu ali i ne moraju da imaju i intelektualnu ometenost.
Ovaj upitnik se može koristiti za osobe sa intelektualnom ometenošću ili razvojnom ometenošću.
Prevod
Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života: Glavni staratelji (negovatelji) osoba sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću je nastao na engleskom jeziku. Želja nam je upitnik bude
preveden i na druge jezike i da prevedene verzije budu dostupne na našem internet sajtu. Ukoliko
želite da prevedete upitnik na Vaš jezik i da ga koristite u Vašoj zemlji, bilo bi nam zadovoljstvo da
nas kontaktirate kako bismo mogli da sarađujemo i da zajedno to omogućimo.
Poteškoće u preuzimanju Upitnika za ispitivanje PKŽ sa interneta?
Ako imate poteškoće u preuzimanju upitnika sa interneta ili ako preuzeta kopija nije odgovarajuće
formatirana, molimo da kontaktirate Barry Isaacs-a: [email protected]
iv
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ
Uputstva za popunjavanje Upitnika za ispitivanje PKŽ
Ko odgovara na pitanja u Upitniku?
Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života treba da popuni glavni staratelj (negovatelj) člana
porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću. Glavni staratelj (negovatelj/ica) može biti
roditelj, brat ili sestra, supružnik ili životni partner ili drugi član porodice kao što je definisano u odeljku
“O Vašoj porodici” (strana 1). Nije predviđeno da upitnik popunjava član porodice osobe sa
intelektualnom ometenošću ili član porodice koji učestvuje u nezi, ali nije glavni staratelj (negovatelj).
Kada popunjavate ovaj Upitnik
1. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje što je potpunije moguće.
2. Upišite u praznom prostoru pored pitanja bilo koju dodatnu informaciju ili komentar za koji
smatrate da bi nam bio od pomoći da bolje razumemo Vašu porodičnu situaciju.
3. Ako pitanje nije primenljivo, molimo da to kažete i objasnite zašto.
4. Za popunjavanje upitnika je potrebno oko sat vremena.
Samo za službenu upotrebu
Identifikacija
ispitanika:
Mesto
popunjavanja:
Datum:
Država:
Metod popunjavanja:
Samostalno popunjavanje od strane glavnog staratelja
Licem u lice / Telefonsko zajedničko popunjavanje
Ispitivač:
Zanimanje:
Mesto studiranja /
rada:
Da li je bilo pratećeg intervjua? (označiti sa  ako jeste)
v
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ČLANOVI PORODICE
O Vašoj porodici
Širom sveta ljudi misle o porodicima na različite načine. Dok popunjavate ovaj upitnik, molimo Vas da
mislite na Vašu užu porodicu – one ljude koji su neposredno uključeni u svakodnevne događaje
Vašeg domaćinstva. Članovi porodice mogu biti u krvnom srodstvu ili u bliskoj ličnoj vezi.
1.
U kom ste srodstvu sa članom(vima) porodice koji ima intelektualnu ili razvojnu
ometenost? (na primer: majka, brat, sestra, supružnik/partner.)
OSOBA(E) SA INTELEKTUALNOM ILI RAZVOJNOM OMETENOŠĆU
2.
Molimo, označite pol i godine za sve članove porodice osobe sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću:
(Koristite prostor na desnoj strani tabele da dodate drugo ako je potrebno.)
Pol
1
2
1
2
1
2
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
3a.
Godine
Živi u kući sa Vama?
(označite  ako jeste)
Muški
Ženski
Muški
Ženski
Muški
Ženski
Nabrojane su neke od specifičnih dijagnoza ili razloga koji mogu biti udruženi sa
pojedinom intelektualnom ili razvojnom ometenošću. Molimo da označite () ukoliko je
neka od nabrojanih stavki u vezi sa članom(vima) Vaše porodice koji ima intelektualnu ili
razvojnu ometenost.
Osoba 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Osoba 2 Osoba 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Intelektualna ometenost (nepoznat uzrok)
Autistički spektar poremećaja
PDD (Pervazivna razvojna ometenost)
Down-ov sindrom
Prader-Willi sindrom
Sindrom fragilnog X
Williams-ov sindrom
Rett-ov sindrom
PKU (fenilketonurija)
Dualna dijagnoza (intelekt.ometenost i psihijatrijski poremećaj)
Cerebralna paraliza
Fetalni alkoholni spektrum poremećaja
Drugo (molimo navedite)
Drugo (molimo navedite)
1
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ČLANOVI PORODICE
3b.
Osobe sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću često imaju i druga prateća stanja.
Molimo da označite () ukoliko se neko od dole navedenih stanja odnosi na člana/ove
Vaše porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću.
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Problemi ponašanja
Problemi raspoloženja/izražavanja osećanja/anksioznosti
Teži psihijatrijski poremećaji (šizofrenija i druge psihoze)
Opšti problemi motorne kontrole/koordinacije
Epileptički napadi
Alchajmerova bolest i drugi oblici demencije
Teže oštećenje vida
Teže oštećenje sluha
Oštećenje senzorne integracije
Poteškoće u govoru i/ili jeziku
Poteškoće u ishrani (ishrana preko sonde, veće alergije, preosetljivost, itd.)
Srčani problemi
Astma ili druga respiratorna oboljenja
Gastro-intestinalni/digestivni/stomačni problemi
Drugo (molimo navedite)
Drugo (molimo navedite)
3c.
Molimo da opišete stanje(a) označena gore pod 3b.
4.
Koji stepen podrške u vezi sa ometenošću je potreban Vašem članu/ovima porodice sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću? (Označite sa  po jednu stavku za svakog člana
porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću. Dodajte druge ako je potrebno.)
5.
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Nije potrebna podrška u vezi sa ometenošću
Potrebna je podrška u vezi sa ometenošću samo u nekim aspektima života
Potrebna je podrška u vezi sa ometenošću u pojedinim aspektima života
Potrebna je podrška u vezi sa ometenošću za više, ne za sve aspekte
Potrebna je podrška u vezi sa ometenošću za skoro sve aspekte života
Koji stepen komunikacije najbolje opisuje sposobnost komunikacije Vašeg člana/ove
porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću? (Označite sa  po jednu stavku za
svakog člana porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću. Dodajte druge ako je potrebno.)
6.
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Sposoban da komunicira o velikom broju različitih tema na razumljiv način
Sposoban da komunicira o ograničenom broju tema na razumljiv način
Sposoban da prenese potrebe, želje i neke ideje na razumljiv način
Sposoban da prenese osnovne potrebe i želje
Veoma malo razumljivo komunicira
Postoji li još nešto što biste želeli da nam kažete o članu/ovima Vaše porodice sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću?
2
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ČLANOVI PORODICE
UŽA PORODICA
7.
Da li je Vaša uža porodica …?
1 porodica sa jednim roditeljem
2 porodica sa dva roditelja
3 drugo (molimo navedite)
8.
Navedite sve odrasle koji u Vašoj užoj porodici imaju roditeljsku ulogu. Molimo da
naznačite njihove godine, da li žive u domaćinstvu sa Vama i da li su glavni staratelji.
Srodstvo sa članom(vima) porodice
sa intelektualnom ili razvojnom
ometenošću
Starost
(god.)
Živi u kući sa Vama?
(označite sa ako
jeste)
Uloga staratelja?
(označite sa
ako jeste)
Biološka majka
Maćeha
Pomajka
Biološki otac
Očuh
Poočim
Brat ili sestra (navedite)
Drugo (navedite)
Drugo (navedite)
9.
Navedite braću ili sestre osobe(a) sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću prema
srodstvu. Molimo da navedete ako su usvojeni, deca hranitelja, ili od očuha, maćehe, itd.
Srodstvo sa članom(vima)
porodice sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću (npr. brat,
sestra po hranitelju, brat od
maćehe ili očuha, usvojena sestra)
Uzrast
(god.)
Živi u kući sa Vama?
(označite sa ako jeste
Uloga staratelja?
(označite sa
ako jeste)
3
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ČLANOVI PORODICE
10.
Molimo da navedete i ostale osobe koje smatrate članovima Vaše uže porodice, a koje
nisu navedene gore.
Odnos ili srodstvo sa članom(vima)
porodice sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću (baka, stalni
negovatelj, itd.)
11.
Živi u kući sa Vama?
(označite sa ako
jeste)
Uloga staratelja?
(označite sa
ako jeste)
Koji član(ovi) porodice je najviše uključen u svakodnevni život člana(ova) Vaše porodice
sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću? (označite sa  jednog člana)
1
2
3
4
5
6
7
8
12.
Starost
(god.)
Majka
Otac
Majka i otac
Braća i/ili sestre
Roditelji i braća i/ili sestre
Roditelji i drugi članovi porodice
Roditelji, braća i/ili sestre i drugi članovi porodice
Drugi članovi porodice (na primer: baba ili deda, tetka, drugi rođak)
Koliko dužnosti Vi lično imate u svakodnevnim poslovima Vaše porodice?
(označite sa jednu stavku)
1
2
3
4
5
Mnogo više dužnosti nego što bih hteo/la
Više dužnosti i nego što bih hteo/la
Onoliko dužnosti i koliko mi odgovara
Manje dužnosti nego što bih hteo/la
Mnogo manje dužnosti nego što bih hteo/la
13a. Koliko dužnosti Vi lično imate prema članu(ovima) Vaše porodice sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću? (označite sa jednu stavku)
1
2
3
4
5
Mnogo više dužnosti nego što bih hteo/la
Više dužnosti nego što bih hteo/la
Onoliko dužnosti koliko mi odgovara
Manje dužnosti nego što bih hteo/la
Mnogo manje dužnosti i nego što bih hteo/la
13b. Komentari:
4
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZDRAVLJE PORODICE
1. Zdravlje porodice
U ovom delu zamolićemo Vas da odgovorite na pitanja o opštem zdravlju Vaše porodice. Ponekad
jedan ili više članova porodice imaju zdravstvene probleme koji utiču na druge članove porodice. Dok
odgovarate na pitanja koja slede, posmatrajte svoju porodicu kao celinu.
Odeljak A
1a.
Da li postoji veća zabrinutost za fizičko i/ili mentalno zdravlje člana(ova) Vaše porodice
sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću?
1 Da
2 Ne
1b.
Ako postoji, molimo da opišete:
2a.
Da li postoji neka veća zabrinutost za fizičko i/ili mentalno zdravlje drugih članova Vaše
porodice?
1 Da
2 Ne
2b.
Ako postoji, molimo da opišete:
Koji član porodice?
(srodstvo sa članom(ovima)
porodice sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću)
3.
Zdravstveni problem
Na koje barijere nailazi Vaša porodica u pristupu uslugama zdravstvene zaštite?
(označite sa sve na koje nailazite)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dugo čekanje na uslugu
Ne postoji tretman za zdravstveni problem
Nema raspoloživih službi u mom okruženju
Problem u transportu
Ne možemo lako da zakažemo, imamo problem da dođemo do usluge
Ne znamo gde da se obratimo za ostvarivanje usluge zdravstvene zaštite
Ne razumemo šta nam govore stručnjaci
Loš tretman od strane stručnjaka iz oblasti zdravstvene nege
Imamo različita shvatanja zdravstvene nege
Drugo (navedite)
Drugo (navedite)
5
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZDRAVLJE PORODICE
Odeljak B
1.
Koliko je značajno zdravlje Vaše porodice za Vaš porodični kvalitet života?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Da li postoje u Vašem okruženju mogućnosti da ispunite zdravstvene potrebe Vaše
porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li će se sadašnji stepen zdravlja Vaše porodice …?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena članovi Vaše porodice uživaju u dobrom zdravlju? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da očuvaju ili poboljšaju svoje zdravlje, tako što npr.
redovno vežbaju, vode računa o dijeti? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
6
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZDRAVLJE PORODICE
6.
Uzimajući sve u obzir, da li ste zadovoljni zdravljem Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
7
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: FINANSIJSKO STANJE
2. Finansijsko stanje
U ovom delu zamolićemo Vas da odgovorite na pitanja o tome kako Vaša porodica upravlja
finansijama. Svaki član Vaše porodice zarađuje različitu sumu novca i ima različite finansijske
potrebe, ali dok odgovarate na pitanja koja slede, posmatrajte finansijsku situaciju svoju porodice kao
celine.
Odeljak A
1.
U Vašoj zemlji, kako biste opisali Vaš ukupan porodični prihod, uključujući sva
primanja? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Daleko iznad proseka
Iznad proseka
Prosečna
Ispod proseka
Daleko ispod proseka
Kada posmatrate Vaš ukupan porodični prihod, uključujući sva primanja, da li smatrate
da je Vaša porodica (označite  jedno):
5
4
3
2
1
Imućna
Snalazi se dobro uz neke dodatke
Prolazi dobro
Snalazi se
Bori se
3.
Da li Vaša porodica dobija bilo kakvu finansijsku pomoć iz različitih izvora osim od
ličnog dohotka (kao što su pokloni, penzije, investicioni prihodi)? (Molimo da navedete)
4.
Koji procenat od Vašeg ukupnog porodičnog prihoda, uključujući sva primanja, Vaša
porodica potroši svakog meseca, u proseku, za posebnu negu, lekove, pomoć ili opremu
za člana(ove) porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću?
5
4
3
2
1
Ništa
Manje od 10%
10% do 25%
26% do 50%
51% ili više
8
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: FINANSIJSKO STANJE
5.
Koliko se Vaših osnovnih potreba (na primer, hrana, odeća, odgovarajuće stanovanje)
uklapa u Vaš porodični prihod? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
6a.
Sve
Većina
Jedan deo
Nekoliko
Nijedna
Nakon isplate svih neophodnih troškova na kraju svakog meseca, da li Vaše
domaćinstvo ima preostalog novca za raspolaganje sa njim u skladu sa željama?
(označite  jedno)
1 Da
2 Ne
6b.
Ako ne, da li to predstavlja finansijsku oskudicu za Vašu porodicu? (označite  jedno)
1 Da
2 Delimično
3 Ne
9
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: FINANSIJSKO STANJE
Odeljak B
1.
Koliko je značajno finansijsko blagostanje za kvalitet života Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Da li postoje mogućnosti da članovi Vaše porodice zarade dovoljno novca da biste
uradili ono što Vaša porodica želi? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li će se Vaša porodična finansijska situacija …?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena Vaša finansijska situacija ispunjava Vaša porodična očekivanja?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da očuvaju ili poboljšaju Vašu porodičnu finansijsku
situaciju? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
10
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: FINANSIJSKO STANJE
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni finansijskim stanjem Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
11
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PORODIČNI ODNOSI
3. Porodični odnosi
U ovom delu, razmislite o opštoj atmosferi ili raspoloženju koji je obično prisutno u Vašoj porodici. U
porodici se pojedini član možda slaže sa jednim članom porodicom bolje nego sa drugim, ali nas ovde
interesuje opšta atmosfera koja obuhvata sve odnose unutar Vaše porodice kao celine.
Odeljak A
1.
Ko preuzima odgovornost za izvršavanje svakodnevnih obaveza u Vašoj porodici?
(označite  jedno)
1 Svako čini najbolje prema svojim mogućnostima
2 Neko uradi više od drugih
Molimo da navedete ko uradi više
3 Većina odgovornosti je na jednom ili dva člana
___________________________
Molimo da navedete ko čini najviše ____________________________
4 Stvari se dešavaju same od sebe
2.
Ko preuzima najviše odgovornosti za svaki od sledećih devet aspekata vođenja Vašeg
porodičnog doma? Ako su odgovornosti podeljene, navedite sve koji su uključeni.
(označite sve na koje se odnosi sa )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
3.
Majka
Otac
Brat/Sestra
Drugi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Kupovina namirnica
Kuvanje
Nega osobe sa ometenošću
Druga briga o detetu
Rad u dvorištu
Čišćenje kuće
Pranje veša
Zarađivanje novca
Održavanje i popravke
Drugo (navedite)
Drugo (navedite)
Do kog stepena se u Vašoj porodici …? (označite sa  po jedan odgovor za svako pitanje)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Mnogo
Prilično
Delimično
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Pomaže jedno drugom u poslovima
Posećuju razna mesta zajedno
Uživa u društvu onog drugog
Pomaže jedno drugom u problemima
Pomaže u rešavanju porodičnih problema
Veruje jedno drugom
Radi zajedno prema porodičnim ciljevima
Ima osećaj zajedničke pripadnosti
Uopšteno imaju slične vrednosti
Nastupa kao porodica
Ne mnogo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PORODIČNI ODNOSI
Odeljak B
1.
Koliko su značajni Vaši porodični odnosi za kvalitet života Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Da li postoje mogućnosti da članovi Vaše porodici održavaju ili unapređuju međusobne
dobre odnose? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li je verovatno da će se Vaši porodični odnosi …?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena članovi Vaše porodice uživaju u dobrim međusobnim odnosima?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da održe međusobne dobre odnose u porodici?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
13
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PORODIČNI ODNOSI
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni odnosima unutar Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
14
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA DRUGIH OSOBA
4. Podrška drugih osoba
Ponekad porodica dobija praktičnu i emotivnu podršku od raznih drugih osoba, kao što su rođaci,
prijatelji, susedi i drugi. U ovom delu, molimo Vas da razmislite o podršci drugih osoba koju Vaša
porodica, kao celina, dobija.
Odeljak A
1a.
Koliko Vašoj porodici pomažu rođaci (drugi od onih koje ste označili kao članove uže
porodice) u praktičnom smislu, na primer u čuvanju članova porodice, kupovini ili
održavanju kuće? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
1b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Koliko sati u nedelji, ukupno, ovi rođaci obavljaju takve poslove?
_____ sati
2a.
Koliko rođaci (drugi od onih koje ste označili kao članove uže porodice) pružaju Vašoj
porodici emotivnu podršku, na primer kroz razgovor sa Vama, da Vas saslušaju ili
ohrabre? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Koliko sati u nedelji Vam, ukupno, ovi rođaci pružaju emotivnu podršku?
_____ sati
3a.
Koliko prijatelji i susedi pomažu Vašoj porodici u obavljanju praktičnih stvari, na primer
u čuvanju članova porodice, kupovini ili održavanju kuće? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Koliko sati u nedelji, ukupno, prijatelji i susedi obavljaju takve poslove?
_____ sati
15
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA DRUGIH OSOBA
4a.
Koliku emotivne podrške Vašoj porodici pružaju prijatelji i susedi, na primer kroz
razgovor sa Vama, da Vas saslušaju ili ohrabre? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Koliko sati u nedelji Vam, ukupno, ovi prijatelji i susedi pružaju emotivnu podršku?
_____ sati
5a.
Kako biste opisali svoj lični društveni život izvan Vaše porodice? (označite  jedno)
1 Onakav kakav bih želeo/la da bude
2 Nešto lošiji nego što bih želeo/la da bude
3 Mnogo lošiji nego što bih želeo/la da bude
5b.
Molimo da objasnite:
16
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA DRUGIH OSOBA
Odeljak B
1.
Koliko je za kvalitet života Vaše porodice značajna praktična i emotivna podrška koju
dobijate od drugih ljudi, ne računajući usluge servisnih službi? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Ukoliko postoje mogućnosti da dobijate praktičnu i emotivnu podršku drugih osoba, ne
računajući usluge servisnih službi, da li bi ona bila potrebna Vašoj porodici?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena Vaša porodica dobija praktičnu i emotivnu podršku drugih osoba, ne
računajući usluge servisnih službi? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Da li se članovi Vaše porodici trude da dobiju praktičnu i emotivnu podršku drugih
osoba, ne računajući usluge servisnih službi? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li će se praktična i emotivna podrška koju dobijate od drugih
osoba, ne računajući usluge servisnih službi …? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
17
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA DRUGIH OSOBA
5b.
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni praktičnom i emotivnom podrškom koje Vaša
porodica dobija od drugih osoba, ne računajući usluge servisnih službi?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
18
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA STRUČNIH SLUŽBI
5. Podrška stručnih službi
U ovom delu zamolićemo Vas da odgovorite na pitanja o podršci dobijenoj od stručnih službi koji se
bave problemima osoba sa ometenošću. Mada su ovi servisi uglavnom usmereni prema osobi sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću, često utiču na porodicu u celini.
Odeljak A
1.
Obeležite stručne službe koje su, ukoliko takvih ima, dostupne u Vašem kraju.
(označite sa  sve koje jesu)
1
Posebni socijalni programi / fondovi za osobe sa ometenošću
2
3
4
5
6
7
Servis za koordinaciju / socijalni rad
Individualna / porodična stručna podrška
Plaćena tuđa pomoć ili nega
Dnevni boravak
Kućna zdravstvena nega
Pravna pomoć
8
9
10
11
Specijalno obrazovanje
Potpomognuto zapošljavanje u zajednici
Zapošljavanje u zaštitnim radionicama
Dnevni programi / aktivnosti
12
13
14
Stanovanje sa podrškom / grupno stanovanje
Podrška samostalnom stanovanju
Institucija, bolnica ili drugi veći objekat za negu
15
16
17
18
19
Porodični lekar
Pedijatar
Lekar specijalista(i) (molimo navedite)
Psihijatar
Psiholog
20
21
Službe za vid (van uobičajenih)
Službe za sluh (van uobičajenih)
22
23
24
25
26
27
Službe za ishranu
Logopedski tretman
Podrška za probleme ponašanja
Okupaciona (radna) terapija
Fizikalna terapija
Savetovalište / psihoterapija
28
29
Drugo (molimo da navedete):
Drugo (molimo da navedete):
19
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA STRUČNIH SLUŽBI
2.
3a.
Koju od ovih stručnih službi ste koristili Vi ili neko od članova Vaše porodice?
(označi  onoliko koliko je potrebno)
1
Posebni socijalni programi / fondovi za osobe sa ometenošću
2
3
4
5
6
7
Servis za koordinaciju / socijalni rad
Individualna / porodična stručna podrška
Plaćena tuđa pomoć ili nega
Dnevni boravak
Kućna zdravstvena nega
Pravna pomoć
8
9
10
11
Specijalno obrazovanje
Potpomognuto zapošljavanje u zajednici
Zapošljavanje u zaštitnim radionicama
Dnevni programi / aktivnosti
12
13
14
Stanovanje sa podrškom / grupno stanovanje
Podrška samostalnom stanovanju
Institucija, bolnica ili drugi veći objekat za negu
15
16
17
18
19
Porodični lekar
Pedijatar
Lekar specijalista(i) (molimo navedite)
Psihijatar
Psiholog
20
21
Službe za vid (van uobičajenih)
Službe za sluh (van uobičajenih)
22
23
24
25
26
27
Službe za ishranu
Logopedski tretman
Podrška za probleme ponašanja
Okupaciona (radna) terapija
Fizikalna terapija
Savetovalište / psihoterapija
28
29
Drugo (molimo da navedete):
Drugo (molimo da navedete):
Postoje li stručne službe koji se bave problemima osoba sa ometenošću čije su Vam
usluge potrebne, a ne dobijate ih? (označite  jedno)
1 Da
2 Ne
Ako ste odgovorili “Ne”, molimo da pređete na Odeljak B na strani 22.
Ako ste odgovorili “Da”, nastavite sa pitanjima 3b i 3c na sledećoj stranici.
20
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA STRUČNIH SLUŽBI
3b.
Ako postoje stručne službe koje se bave problemima osoba sa ometenošću čije su Vam
usluge potrebne, a ne dobijate ih, molimo da ih navedete.
3c.
Zašto ne dobijate usluge stručnih službi koje se bave problemima osoba sa ometenošću,
a koje su Vam potrebne? (označi  onoliko koliko je potrebno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dugo čekanje na usluge
Službe koje koristimo ne pomažu dovoljno
U mom kraju službe nisu dostupne (molimo navedite)
Problem je sa prevozom
Ne možemo lako zakazati, imamo problem da dođemo do usluge
Ne znamo gde da se obratimo za ostvarivanje usluga stručnih službi
Ne razumemo šta nam govore stručnjaci iz službi
Loš tretman od strane stručnjaka iz stručnih službi
Imamo različita mišljenja o podršci stručnih službi
Drugo (navedite)
Drugo (navedite)
21
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA STRUČNIH SLUŽBI
Odeljak B
1.
Koliko je značajna podrška stručnih službi koje se bave osobama sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću za kvalitet Vašeg porodičnog života? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Postoje li u Vašem kraju mogućnosti da dobijete usluge stručnih službi koje se bave
osobama sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću, a koje su Vam potrebne?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena se potrebe Vaše porodice, koje se odnose na člana(ove) sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću, ispunjavaju od strane stručnih službi u Vašem
kraju? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li članovi Vaše porodice ulažu napor da dobiju usluge stručnih službi koje se bave
osobama sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Da li je verovatno da će se, u skorijoj budućnosti, podrška koju Vaša porodica dobija od
stručnih službi koje se bave intelektualnom ili razvojnom ometenošću …?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
22
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: PODRŠKA STRUČNIH SLUŽBI
5b.
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni uslugama koje dobija Vaša porodica od
stručnih službi koji se bave problemima osoba sa ometenošću? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
23
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: UTICAJ VREDNOSTI
6. Uticaj vrednosti
Mnoge ljude ispunjavaju ili usmeravaju vrednosti kojih se drže. Takve vrednosti mogu da proisteknu iz
sopstvenih pravila ponašanja, verovanja zasnovanih na duhovnosti, zvaničnoj religiji ili kulturološkom
poreklu. Za većinu, vrednosti proizlaze iz kombinacije ovih izvora. U ovom delu zamolićemo Vas da
razmislite o stepenu do koga je Vaša porodica pod uticajem ličnih, duhovnih, verskih i kulturoloških
vrednosti i da razmotrite njihov uticaj na Vašu porodicu u celini.
Odeljak A
1a.
Da li su vrednosti Vaše porodice …? (označi sa  sve na koje se odnosi)
1
2
3
4
Lične
Duhovne
Verske
Kulturološke
1b.
Molimo objasnite:
2.
Do kog stepena ljudi u Vašoj verskoj, duhovnoj ili kulturološkoj zajednici prihvataju
ometenost Vašeg člana(ova) porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Nismo snažno uključeni u duhovnu/kulturnu zajednicu
Do kog stepena ljudi u Vašoj verskoj, duhovnoj ili kulturološkoj zajednici pomažu Vašoj
porodici, konkretno u potrebama koje se odnose na ometenost? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Nismo snažno uključeni u duhovnu/kulturnu zajednicu
24
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: UTICAJ VREDNOSTI
4.
Do kog stepena ljudi u Vašoj verskoj, duhovnoj ili kulturološkoj zajednici pružaju
emotivnu podršku Vašoj porodici u potrebama koje se odnose na ometenost?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
5.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Nismo snažno uključeni u duhovnu/kulturnu zajednicu
Do kog stepena lične, duhovne, verske i/ili kulturološke vrednosti pomažu članovima
Vaše porodice da prhivate i da se izbore sa ometenošću? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Malo
Veoma malo
Nemamo jake lične, duhovne, verske ili kulturološke vrednosti
25
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: UTICAJ VREDNOSTI
Odeljak B
1.
Koliko su značajne lične, duhovne, verske i/ili kulturološke vrednosti za kvalitet života
Vaše porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Postoje li mogućnosti da članovi Vaše porodice da razviju i održe lične, duhovne, verske
i/ili kulturološke vrednosti koje mogu da doprinesu kvalitetu života Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da očuvaju ili ojačaju lične, duhovne, verske i/ili
kulturološke vrednosti koje doprinose kvalitetu života Vaše porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena se članovi Vaše porodice drže ličnih, duhovnih, verskih i/ili kulturoloških
vrednosti koje doprinose kvalitetu života Vaše porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
26
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: UTICAJ VREDNOSTI
5a.
U skoroj budućnosti, da li je verovatno da će se lične, duhovne, verske, i/ili kulturološke
vrednosti koje doprinose kvalitetu života Vaše porodice …? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
5b.
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni stepenom do koga lične, duhovne, verske i/ili
kulturološke vrednosti doprinose kvalitetu života Vaše porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
27
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZANIMANJA
7. Zanimanja i obuka za zanimanja
Deo života odraslih je angažovanje u radu. Slično, deo života deteta je učenje za budućnost. U ovom
delu mislite na Vašu porodica kao celinu.
Odeljak A
2a.
2b.
Student
deo
vremena
Student
puno
vreme
Zaposlen
pola
vremena
Zaposlen
puno vreme
Član porodice
Nezaposlen
Za svakog člana Vaše uže porodice prema srodstvu (npr. majka, polubrat), uključujući i
člana(ove) porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću, označite ()
odgovarajuće zanimanje. Ukratko opišite posao ili pohađanje škole.
Penzioner
1.
Opišite posao ili školu, ili
zašto nije zaposlen
Da li je član(ovi) Vaše porodice sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću angažovan
u dnevnim aktivnostima koje on/ona/oni žele?
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Da
Delimično
Ne
Nije primenljivo
Ako nije, zašto?
28
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZANIMANJA
2c.
3.
U kojim dnevnim aktivnostima je angažovan Vaš član(ovi) porodice sa intelektualnom ili
razvojnom ometenošću? (označite sa  sve što se odnosi na svakog člana porodice sa
intelektualnom ili razvojnom ometenošću)
Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Plaćeno zaposlenje u zajednici
Podržano zaposlenje u zajednici (plaćeno ili neplaćeno)
Samozaposlenje
Volonterski rad
Zaštitna radionica
Profesionalno osposobljavanje
Školovanje
Dnevni boravak
Drugo
Nije angažovan u stručnim ili obrazovnim aktivnostima
Da li su se neko od članova Vaše porodice odrekao karijere ili obrazovanja radi nege
člana(ova) porodice sa ometenošću?
1 Da
2 Ne
Ako ste odgovorili “Ne”, molimo da pređete na Odeljak B na strani 30.
Ako ste odgovorili “Da”, nastavite sa pitanjem 4.
4a.
Ko je u Vašoj porodici odustao od zaposlenja ili obrazovanja radi nege člana porodice sa
ometenošću?
4b.
Molimo napišite nešto o tome:
5a.
Da li će vratiti na posao ili školovanje u skorijoj budućnosti?
1 Da
2 Možda
3 Ne
5b.
Molimo objasnite:
6.
Kakvo je ovo uticalo na Vašu porodicu?
29
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZANIMANJA
Odeljak B
1.
Koliko je značajno za kvalitet života Vaše porodice da članovi porodice nastave da se
bave ili da se pripremaju za zanimanje koje žele? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
2.
Da li postoje mogućnosti da članovi Vaše porodice nastave da se bave zanimanjem
kojim žele i da pohađaju škole koje žele? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Ne odnosi se na moju porodicu
Da li članovi Vaše porodice ulažu napore da nastave svoje obrazovanje i/ili zanimanje?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Ne odnosi se na moju porodicu
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Ne odnosi se na moju porodicu
Do kog stepena su članovi Vaše porodice bili u mogućnosti da se pripreme i steknu
obrazovanje i zaposlenje koje žele? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Ne odnosi se na moju porodicu
30
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: ZANIMANJA
5a.
U skorijoj budućnosti, da li je verovatno da će se mogućnost Vaše porodice da nastavi ili
da se priprema za zanimanja koje želi …? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ne odnosi se na moju porodicu
5b.
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni zanimanjima u porodici i sposobnošću
pripreme za ta zanimanja? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
0
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Ne odnosi se na moju porodicu
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
31
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: SLOBODNO VREME I REKREACIJA
8. Slobodno vreme i rekreacija
U ovom delu, razmatrajte slobodne i rekreativne aktivnosti Vaše porodice kao celine.
Odeljak A
1.
Kojim se slobodnim i rekreativnim aktivnostima članovi Vaše porodice bave u grupama
po dvoje ili više ljudi?
Koja dva ili više članova porodice?
(npr: majka, otac, brat, sestra, osoba
sa ometenošću)
2.
Kojim se slobodnim i rekreativnim aktivnostima članovi Vaše porodice bave
pojedinačno?
Koji član porodice?
(npr.majka, otac, brat, sestra, osoba
sa ometenošću)
3.
Aktivnosti kojima se zajedno bave
Aktivnosti kojima se ona ili on bave
pojedinačno
Do kog je/su stepena član(ovi) Vaše porodice sa intelektualnom ili razvojnom
ometenošću uključen u porodične slobodne i rekreativne aktivnosti?
5
4
3
2
1
Uvek ili skoro uvek
Često
Ponekad
Retko
Nikada
32
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: SLOBODNO VREME I REKREACIJA
Odeljak B
1.
Koliko su značajne slobodne i rekreativne aktivnosti za kvalitet života Vaše porodice?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Postoje li mogućnosti za članove Vaše porodice da se uključe u slobodne i rekreativne
aktivnosti? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li je verovatno da će se slobodne i rekreativne aktivnosti Vaše
porodice …? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog su stepena članovi Vaše porodice uključeni u slobodne i rekreativne aktivnosti?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da se uključe u slobodne i rekreativne aktivnosti?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
33
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: SLOBODNO VREME I REKREACIJA
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni slobodnim i rekreativnim aktivnostima Vaše
porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite. Posebno
molimo da objasnite ako pojedini članovi Vaše porodice nisu u mogućnosti da učestvuju
u slobodnim i rekreativnim aktivnostima do stepena u kojem bi oni želeli.
34
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: INTERAKCIJA SA ZAJEDNICOM
9. Interakcija sa zajednicom
Zajednica je osećaj povezanosti sa ljudima i mestima u Vašem okruženju. U ovom delu, posmatrajte
interakciju Vaše porodice kao celine sa zajednicom.
Odeljak A
1.
U koje klubove, udruženja ili organizacije su uključeni članovi Vaše porodice, uključujući
člana(ove) sa intelektualnom ili razvojnom ometenošću?
Član porodice
2a.
Klub, udruženje ili organizacija
Da li je Vaša porodica doživela neki oblik diskriminacije u Vašoj zajednici?
1 Da
2 Ne
2b.
Ako jeste, molimo da objasnite:
3.
U kom tipu zajednice živi Vaša porodica? (označite  jedno)
1
2
3
4
5
4.
Veliki gradski centar
Mali grad
Malo mesto
Selo
Drugo (molimo navedite)
Da li volite živeti u ovoj zajednici?
1 Da
2 Delimično
3 Ne
35
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: INTERAKCIJA SA ZAJEDNICOM
Odeljak B
1.
Koliko je interakcija članova Vaše porodice sa ljudima i objektima u Vašoj zajednici
značajna za porodični kvalitet života? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
2.
Postoje li mogućnosti da članovi Vaše porodice stupaju u međusobne odnose sa ljudima
i objektima u Vašoj zajednici? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
3.
Veoma mnogo
Mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
U skorijoj budućnosti, da li je verovatno da će se interakcija Vaše porodice sa ljudima i
objektima u Vašoj zajednici … ? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5b.
Veoma mnogo
Prilično mnogo
Prosečno
Malo
Veoma malo
Do kog stepena Vaša porodica stupa u interakciju sa ljudima i objektima u Vašoj
zajednici? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
5a.
Veoma mnogo
Mnogo
Delimično
Neznatan broj
Jedva jedna
Da li se članovi Vaše porodice trude da stupaju u interakciju sa ljudima i objektima u
Vašoj zajednici? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
4.
Veoma značajno
Prilično značajno
Delimično značajno
Malo značajno
Teško da je uopšte značajno
Veoma poboljšati
Poboljšati
Ostati na istom
Pogoršati
Veoma pogoršati
Ako će se poboljšati ili pogoršati, zašto?
36
UPITNIK ZA ISPITIVANJE PKŽ: INTERAKCIJA SA ZAJEDNICOM
6.
Uzimajući sve u obzir, koliko ste zadovoljni interakcijom Vaše porodice sa ljudima i
mestima u Vašoj zajednici? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Molimo da navedete neku dodatnu informaciju ili objašnjenje ukoliko želite.
37
PKŽ ZAKLJUČAK
10. Uopšteno o porodičnom kvalitetu života
1.
Postoje li neka svakodnevna iskustva koja doprinose kvalitetu života Vaše porodice, a
koja nismo obuhvatili ovim upitnikom?
2.
Postoje li svakodnevna iskustva koja umanjuju kvalitet života Vaše porodice, a koja
nismo obuhvatili ovim upitnikom?
3.
Postoji li još nešto u strukturi i/ili organizaciji Vaše porodice što je značajno za porodični
kvalitet života, a što nismo pitali u ovom upitniku?
4.
Da li postoji još nešto što je značajno za kvalitet života Vaše porodice, a da nismo pitali u
ovom upitniku?
38
PKŽ ZAKLJUČAK
5.
Uopšteno, kako biste Vi opisali kvalitet života Vaše porodice? (označite  jedno)
5
4
3
2
1
6.
Uopšteno, koliko ste Vi zadovoljni Vašim porodičnim kvalitetom života?
(označite  jedno)
5
4
3
2
1
7.
Odličan
Vrlo dobar
Dobar
Zadovoljavajući
Slab
Veoma zadovoljan/na
Zadovoljan/na
Ni zadovoljan/na ni nezadovoljan/na
Nezadovoljan/na
Veoma nezadovoljan/na
Na kraju, šta prema Vašem mišljenju može da unapredi kvalitet života Vaše porodice?
Hvala Vam što ste popunili Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života.
39
Download

Upitnik za ispitivanje porodičnog kvaliteta života