SALW u jugoistočnoj Evropi
Priručnik za članove parlamenta 2010.
SALW srpski.indd 1
5/6/2010 4:23:10 PM
Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Savet za regionalnu
saradnju poverili su Centru za kontrolu lakog naoružanja u
jugoistočnoj i istočnoj Evropi (SEESAC) da i dalje podržava
sve međunarodne i nacionalne aktere izgradnjom nacionalnih i
regionalnih kapaciteta za kontrolu i smanjenje širenja i zloupotrebe
lakog i malokalibarskog oružja, i time doprinese većoj stabilnosti,
bezbednosti i razvoju u regionu jugoistočne i istočne Evrope.
Za dalje informacije kontaktirati:
Šef kancelarije, SEESAC
Hadži Melentijeva 30
11000 Beograd
Srbija
Tel: (+381) (11) 344 6353
Fax: (+381) (11) 344 6356
www.seesac.org
SALW u jugoistočnoj Evropi,
Priručnik za članove parlamenta, 2010.
Ovu publikaciju uradio je SEESAC u saradnji
sa Parlamentarnim forumom o lakom i
malokalibarskom oružju (Švedska).
Zahvaljujemo se sledećim organizacijama na
ustupljenom materijalu: DCAF (Švajcarska),
Među-parlamentarna unija
(Švajcarska) i Saferworld (UK).
© SEESAC 2010 – Sva prava zadržana
ISBN: 978-86-7728-129-8
Mišljenja iznesena u ovoj publikaciji su mišljenja autora i ne
predstavljaju nužno stanovište Saveta za regionalnu saradnju ili
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Oznake upotrebljene u
prikazivanju materijala ove publikacije ne odražavaju stavove
Saveta za regionalnu saradnju ili Programa Ujedinjenih nacija
za razvoj u pogledu; 1) pravnog statusa bilo koje zemlje,
teritorije ili područja ili njihovih nadležnih organa ili oružanih
grupacija; ili 2) iscrtavanja granica ili državnih granica.
2
SALW srpski.indd 2
5/6/2010 4:23:10 PM
Sadržaj
Skraćenice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priručnik o SALW za članove parlamenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1 Šta je to SALW?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Kakav uticaj ima SALW na društvo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Šta je kontrola SALW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Poreklo problema SALW na zapadnom Balkanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5 Uloga parlamenta u kontroli SALW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6 Uloga članova parlamenta u kontroli SALW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aneks A – ‘definicija’ SALW Ujedinjenih Nacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aneks B – Međunarodni okviri i instrumenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Aneks C – Rezime po zemljama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Aneks D – Šta možete učiniti kao član parlamenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aneks E – Korisne publikacije o SALW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aneks F – Upitnik Evropske komisije na temu SALW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3
SALW srpski.indd 3
5/6/2010 4:23:10 PM
4
SALW srpski.indd 4
5/6/2010 4:23:10 PM
Skraćenice
CoC
DCAF
EAPC
EC
EU
FSC
GGE
HMG
IDP
LMG
MANPAD
MoI
MoS
NGO
OECD DAC
OSCE
PoA
PSC
SAA
SALW
SCSP
SEE
SEESAC
SMG
SSR
UN
UNDP
Pravila ponašanja
Centar za demokratizaciju i kontrolu vojske
Savet za evro-atlansko partnerstvo (NATO)
Evropska komisija
Evropska unija
Forum za saradnju na polju bezbednosti (OEBS)
Grupa vladinih eksperata (UN)
Teški mitraljez
Raseljeno lice(a)
Laki mitraljez
Ručni sistem za protivvazdušnu odbranu (Man-Portable Air Defence System)
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)
Ministarstvo za bezbednost
Nevladina organizacija (NVO)
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Odbor za pomoć u razvoju
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
Akcioni program UN za malokalibarsko oružje
Privatno preduzeće(a) za poslove obezbeđenja
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Lako i malokalibarsko oružje
Specijalni koordinator Pakta za stabilnost
Jugoistočna Evropa
Centar za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi
Automat
Reforma sektora bezbednosti
Ujedinjene Nacije
Program Ujedinjenih Nacija za razvoj
5
SALW srpski.indd 5
5/6/2010 4:23:10 PM
6
SALW srpski.indd 6
5/6/2010 4:23:10 PM
Priručnik o SALW
za članove parlamenta
1. Šta je to SALW?
Ne postoji jedinstvena međunarodna definicija
lakog i malokalibarskog oružja (SALW). Ujedinjene
nacije su dale svoju takozvanu ‘definiciju’,1 ali to je
zapravo nepotpuna lista tipova oružja, tako da ju
je teško koristiti u diplomatskom i operativnom
kontekstu. Postoji međutim generalni dogovor da
se termin SALW odnosi na oružje i municiju kalibra
do 100mm. Tu dakle spadaju ne samo automatske
puške, pištolji i puškomitraljezi, već i minobacači,
ručni raketni sistemi za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS), protiv-tenkovske rakete koje se
lansiraju sa ramena, konvencionalni eksplozivi i
detonatori. U jugoistočnoj Evropi se koristi sledeća
definicija: ‘Svo smrtonosno oružje koje može da
nosi pojedinačni borac ili lako vozilo i koje ne
zahteva ozbiljnu logističku podršku i održavanje’.
Uticaj SALW
• Podriva vladavinu zakona.
• Predstavlja sredstvo kriminala i
nestabilnosti.
• Rasplamsava tenzije u društvu i
povećava prag nasilja.
• Predstavlja prepreku razvoju.
• Resursi koji se potroše na sektor
bezbednosti ne mogu se iskoristiti za
razvoj.
• Negira mere izgrađivanja poverenja i
sigurnosti.
• Doprinosi kršenju i zloupotrebi
ljudskih prava.
• Obeshrabruje ulaganja i turizam.
• Podstiče nasilno, a ne mirno rešavanje
problema.
• Doprinosi ‘kultu oružja’.
• Povećava rizik od terorizma.
• Podriva legalnu trgovinu oružjem.
• Predstavlja fizički rizik za društvo zbog
nestabilne municije.
2. Kakav uticaj ima SALW na društvo?
U svetu cirkuliše oko 500 miliona pušaka, pištolja i
drugog SALW, a ovo oružje ima sve veću ulogu u
konfliktima i nasilju. SALW ima ogroman uticaj na
društvo uopšte. Ono se koristi u otprilike 300.000
ubistava godišnje u oružanim sukobima i 200.000
godišnje u kriminalnim aktivnostima. 2 Pored toga,
milioni ljudi bivaju terorisani, obogaljeni ili isterivani iz
domova, te postaju izbeglice i raseljena lica.
1
Aneks A.
Ovo je cifra koja se koristi u mnogim izvorima, ali tek treba da bude statistički
potvrđena. Zato bi je trebalo koristiti oprezno, i uz odgovarajuću rezervu.
2
7
SALW srpski.indd 7
5/6/2010 4:23:10 PM
Na području jugoistočne Evrope uticaj
nekontrolisanog širenja i posedovanja SALW i
dalje predstavlja glavnu opasnost po društvenoekonomski razvoj. SALW doprinosi neprekidnom
širenju kriminalnih elemenata i organizovanog
kriminala, jer predstavlja sredstvo nasilja i
zastrašivanja. Ono ima sličan negativan uticaj
na bezbednost i mere izgrađivanja poverenja u
periodu tranzicije mnogih zemalja u regionu na
putu ka članstvu u evro-atlanske institucije.
Aktivnosti kontrole SALW
•
•
•
•
•
•
•
•
Pravna i normativna pitanja
Istraživanja o SALW
Jačanje svesti o SALW
Prikupljanje SALW
Uništavanje SALW
Upravljanje zalihama SALW
Granične kontrole
Upravljanje informacijama
3. Šta je kontrola SALW?
Termin ‘kontrola SALW’ odnosi se ‘na
aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje
društvenih, ekonomskih i ekoloških uticaja
nekontrolisanog širenja i posedovanja SALW’.
U te svrhe potrebno je razviti, kao delo
programskog planiranja, operativne ciljeve
koji odražavaju situaciju u ciljnoj zajednici.
U te posebne ciljeve spada sledeće:
a. kontrola legalnog oružja putem nacionalnih
zakona i registracije;
b. smanjenje količine oružja dostupnog
kriminalcima;
c. smanjenje broja nesreća prouzrokovanih
oružjem i municijom;
d. javno povezivanje raspoloživosti oružja sa
količinom nasilja u društvu, (od strane kako
nacionalnih organa vlasti tako i široke javnosti);
e. jačanje svesti društva o ovom problemu i time
solidarnosti zajednice;
f. ometanje prometa i nelegalne trgovine oružjem
na crnom tržištu;
g. pronalaženje ukradenog oružja unutar
zajednice;
h. smanjenje vidljivosti oružja u društvu, i
rešavanje pitanja kulta nasilja;
i. razvijanje kaznenih mera protiv nelegalne
upotrebe oružja; i/ili
j. korišćenje kontrole SALW okvira za buduću
izgradnju kapaciteta i održivog razvoja.
8
SALW srpski.indd 8
5/6/2010 4:23:10 PM
4. Poreklo problema
SALW na zapadnom Balkanu
Na širenje i nelegalno posedovanje SALW u
zemljama zapadnog Balkana uticali su razni
faktori. Mada se situacija razlikuje od jedne
zemlje do druge, moguće je otkriti neke
zajedničke obrasce na osnovu sledećih faktora.
• Nedavni sukobi. Nasleđe nedavnih sukoba
na zapadnom Balkanu rezultiralo je velikim
povećanjem količine oružja u posedu civila.
Ovo povećanje su u mnogim slučajevima
finansirale i sprovodile državne institucije i
para-vojne formacije. Stoga vlade imaju glavnu
odgovornost za uvođenje efikasnih mera
kontrole SALW kako bi popravile postupke
svojih prethodnika.
• Neefikasno sprovođenje nacionalnih
zakona koje je dovelo do stvaranja osećaja
nesigurnosti u društvu. Većina parlamenata
na zapadnom Balkanu je donelo, ili su u
proceduri usvajanja zakona o kontroli oružja
koji su u skladu sa standardima EU. U mnogim
slučajevima ti zakoni nemaju potrebne
podzakonske propise, što ometa njihovu
efikasnost. Čak i kada postoje podzakonski
propisi, izvršna vlast nema uvek dovoljnu
političku volju da odvoji finansijske, tehničke
i ljudske resurse potrebne za sprovođenje
mera kontrole SALW. Kao rezultat toga, dolazi
do slabijeg poštovanja zakona vezanih za
nelegalno posedovanje oružja.
• Sektor bezbednosti u tranziciji. Slab ili
loše razvijen sektor bezbednosti dovodi do
potražnje za SALW. Jedan od razloga za slabost
sektora bezbednosti na zapadnom Balkanu
jeste politizacija tog sektora. Ta politizacija
je dovela je do nedostatka odgovornosti,
velike korupcije, odsustva koordinacije,
ograničene stručnosti i rivalstva među srodnim
strukturama. To sa svoje strane stvara vakuum
u sektoru bezbednosti koji ubrzo popunjavaju
oružane grupacije ili organizovani kriminal.
Tada neizbežno dolazi do veće nesigurnosti,
koja opet vodi povećanju potražnje i upotrebe
oružja u društvu.
• Neefikasne granične kontrole. Zakasnela
reforma sektora bezbednosti na zapadnom
Balkanu stvorila je osećaj neizvesnosti u
bezbednosnim strukturama i priliku za
profitiranje od tog status quo-a. Nepostojanje
integrisane granične uprave dalo je priliku
organizovanom kriminalu da iskoristi slabosti
i utvrdi kanale trgovine ljudima, drogom i
oružjem. Tako je nemoć države u prošlosti
da obezbedi sigurne granice dovela do veće
raspoloživosti SALW, te je potražnju za oružjem
nastalu zbog osećanja nesigurnosti i povećanja
kriminala bilo lako zadovoljiti.
• Kult oružja. Više nego u drugim delovima
Evrope, region zapadnog Balkana ima dugačku
i ukorenjenu tradiciju posedovanja i korišćenja
oružja. Primera radi, u Srbiji ima najviše lovaca
po glavi stanovnika u poređenju sa drugim
zemljama Evrope, dok se u svim ostalim
zemljama u regionu oružje koristi u proslavama
rođenja deteta, venčanja i religioznih
9
SALW srpski.indd 9
5/6/2010 4:23:10 PM
svečanosti.1 Činjenica da toliko domaćinstava
poseduje oružje je problematična kada se radi o
regionalnoj bezbednosti, a potencijal za nasilje
se umnogome povećao.
5. Uloga parlamenta u kontroli SALW
Za demokratski razvoj i bezbednost ljudi potrebno
je brzo i efikasno delovanje izvršnih organa. To
zahteva zastupanje i odgovornost: dve ključne
funkcije parlamenta. Parlament povezuje građane
sa državom i može pozvati vladu na odgovornost
zbog njenih postupaka ili pasivnosti. Parlament
je prirodno mesto posredovanja, gde se mogu
izraziti suprotstavljeni stavovi i gde na osnovu
dijaloga može da se postigne konsenzus. Ove
ključne funkcije su od presudnog značaja
za ublažavanje i rešavanje pitanja sigurnosti
ljudi. Kontrola SALW treba takođe da bude u
okviru ovih nadležnosti, a parlament bi mogao
da ima glavni uticaj u pružanju pomoći vladi
da formuliše, a potom nadzire nacionalnu
politiku kontrole SALW. U osnovne oblasti gde
parlament može sprovoditi svoju vlast spadaju:
• Uspostavljanje nacionalnog pravnog okvira
za kontrolu SALW. Taj okvir trebalo bi da
obuhvata regulisanje proizvodnje, posredovanja
u prometu, prometa i skladištenja SALW, kao i
nabavke, posedovanja i upotrebe SALW. Zakoni
treba da predvide odgovarajuće kaznene mere.
• Učestvovanje u formulisanju nacionalne
politike kontrole SALW. Parlament treba
da razvija, zajedno sa vladom, nacionalnu
1
‘The rifle has the devil inside’ (U pušci se krije đavo), Kult oružja u jugoistočnoj Evropi, SEESAC, maj 2006.
strategiju o SALW, nacionalni akcioni plan
o SALW, i da potom pomaže u njihovom
sprovođenju podržavajući osnivanje nacionalne
komisije za SALW. Osim toga, parlament
treba da obezbedi podršku nacionalnom
zakonodavstvu putem adekvatnih finansijskih
i institucionalnih kapaciteta za nadležne
strukture, uključujući i obuku i opremu.
• Nadzor nad sprovođenjem kontrole
SALW. Parlament treba da odredi ili oformi
parlamentarni odbor koji će ući u redovnu
debatu sa vladom po pitanju kontrole SALW.
Dalje, parlament treba da zahteva da mu vlada
podnosi redovan izveštaj po pitanju prometa
SALW kako bi se informisao o poštovanju
politike i zakonodavstva od strane vlade.
• Međunarodni instrumenti kontrole SALW.
Parlament treba da postavi sledeće nacionalne
prioritete: 1) da ratifikuje multilateralne
sporazume o kontroli SALW koje su potpisale
njihove vlade, ili 2) da pristupi takvim
sporazumima u zavisnosti od slučaja. Odredbe
takvih ugovora i sporazuma potom treba
uvrstiti u odgovarajuće i aktuelne domaće
zakone, koji će se sprovoditi u praksi.
• Međunarodna saradnja. Parlamenti treba
međusobno da razmenjuju informacije o
nacionalnim zakonima kojima se reguliše
kontrola SALW kako bi se izgradilo bolje
razumevanje regionalne kontrole, i kako bi
se utvrdila postojeća najbolja praksa. Oni
takođe treba da učestvuju u međunarodnim
parlamentarnim forumima koji se bave
pitanjima SALW.
10
SALW srpski.indd 10
5/6/2010 4:23:10 PM
6. Uloga članova parlamenta
u kontroli SALW
Članovi parlamenta imaju na raspolaganju
mnoge efikasne instrumente koje mogu primeniti
u rešavanju problema vezanih za SALW:
• Članovi parlamenta u svojoj predstavničkoj
ulozi mogu pokretati određena pitanja (nasilje
praćeno oružjem, zloupotreba oružja od
strane organa bezbednosti itd) pred izvršnim
organima vlasti. Oni potom mogu uticati na
veću informisanost medija o ovom pitanju,
a mogu delovati i u okviru svoje jedinice i
civilnog društva, otkrivajući probleme vezane
za malokalibarsko oružje na nivou zajednice i
uzroke tih problema. Mogu uticati i na vladu
tako što će pitanje kontrole SALW preneti na
plan politike.
--
Ako zemlja ima nacionalnu komisiju za
SALW, onda članovi parlamenta treba
da budu formalno prisutni u komisiji (u
mnogim zemljama su prisutne i grupe
građana).
--
Članovi parlamenta treba da prisustvuju,
kao članovi vladinih delegacija,
konferencijama i seminarima na temu
SALW itd. (na primer, sastanci OEBS-ovog
Foruma za bezbednost i saradnju (FSC) na
planu SALW) kako bi predstavili probleme
građana na način na koji to ne mogu činiti
diplomate, istovremeno pozivajući vladu na
odgovornost za sve odluke donesene na tim
sastancima.
• Članovi parlamenta u zakonodavnoj ulozi
mogu uvesti nove zakone, ili predložiti reviziju
postojećih zakona o civilnom posedovanju
oružja, prometu oružja i izvoznim kontrolama,
dobrovoljnoj predaji oružja itd.
• Članovi parlamenta u nadzornoj ulozi mogu
omogućiti da izvršna vlast poštuje i sprovodi
međunarodne obaveze (napr. sporazume,
konvencije itd).
U aneksu D dat je niz aktivnosti kojima mogu da
se bave Članovi parlamenta u cilju podržavanja
efikasne kontrole SALW, dok aneks E sadrži spisak
regionalnih i lokalnih publikacija koje sadrže
detaljnije informacije od ovog priručnika.
11
SALW srpski.indd 11
5/6/2010 4:23:10 PM
12
SALW srpski.indd 12
5/6/2010 4:23:10 PM
Aneks A - ‘definicija’ SALW Ujedinjenih Nacija
Grupa vladinih eksperata Ujedinjenih
Nacija (GGE) dala je 90-ih godina definiciju
SALW, i prema ovoj ‘definiciji’ ono se
može podeliti na tri kategorije:
Malokalibarsko oružje
Municija i eksplozivi
•
•
•
•
•
• Patrone (meci) za malokalibarsko oružje
• Granate i projektili za lako naoružanje
• Prenosive kasete sa projektilima, ili
jednometne granate i protiv-avionski i
protiv-tenkovski sistemi
• Protiv-pešadijske i protiv-tenkovske mine
• Kopnene mine
• Eksplozivi
Revolveri i automatski pištolji
Puške i karabini
Automati (SMG)
Jurišne puške
Laki mitraljezi (LMG)
Lako naoružanje
•
•
•
•
Teški mitraljezi (HMG)
Ručni, potcevni i montirni bacači granata
Prenosivi protiv-avionski topovi
Prenosivi protiv-tenkovski topovi i
beztrzajne puške
• Prenosivi bacači protiv-tenkovskih raketa i
raketnih sistema
• Prenosivi bacači protivavionskih raketnih
sistema
• Minobacači (kalibra <100mm)
13
SALW srpski.indd 13
5/6/2010 4:23:10 PM
Aneks B - Međunarodni okviri i instrumenti
Poslednjih godina se vodi obimna evidencija o sve većoj količini SALW na međunarodnom nivou. Kako
na međunarodnom, tako i na regionalnom nivou uspostavljeno je više sporazuma i foruma za dijalog
na ovu temu. Pored toga, donatori i zemlje korisnici su započeli više konkretnih projekata. Zemlje
jugoistočne Evrope dogovorile su se da će se pozabaviti problemom velikih količina SALW širom regiona
u vidu niza međunarodnih sporazuma započetih pod pokroviteljstvom EU, NATO EAPC, OEBS ili UN.
OKVIR ILI
INSTRUMENT
REZIME
UN INSTRUMENTI
UN Protokol o
vatrenom oružju 1
Ovo je prvi veći politički dokument vezan za SALW koji su usvojile UN. Ovaj protokol
dopunjuje Konvenciju UN iz 2001. protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.
U mere utvrđene Protokolom UN o vatrenom oružju spadaju:
• Učvršćivanje nacionalnih zakona; i
• Veća razmena informacija među vladama o nelegalnom oružju, trgovcima njime,
izvorima i krijumčarskim trasama.
UN Akcioni program o
SALW 2
UN PoA se bavi opširnijim kontekstom SALW nego što to čini UN protokol o
vatrenom oružju, i odnosi se i na međudržavni promet SALW. U njemu su predviđene
mere borbe protiv SALW na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom
nivou: on poziva na usku saradnju među državama u nastojanju da se ostvare
navedeni ciljevi, u koje spada razmena informacija, pomoć i postavljanje standarda;
on naglašava ulogu regionalnih organizacija u razvijanju ove saradnje. Vlade su se
obavezale da će se svake dve godine sastajati radi razmene informacija o sprovođenju
PoA.
1
Protokol protiv ilegalne proizvodnje vatrenog oružja, njegovih delova i municije, i trgovine njima, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (Protokol o vatrenom oružju). (Stupio na snagu 3. jula 2005).
2
Program aktivnosti Ujedinjenih Nacija za sprečavanje, borbu protiv i zaustavljanje nelegalne trgovine malokalibarskim i lakim naoružanjem u svim njegovim
aspektima. (UN Dokument A/CONF.192/15). juli 2001.
14
SALW srpski.indd 14
5/6/2010 4:23:10 PM
OKVIR ILI
INSTRUMENT
REZIME
OEBS-OVI PROCESI
3
4
5
6
OEBS-ov Dokument o
SALW 3
OEBS-ov dokument o SALW govori o doprinosu destabilizujućeg nagomilavanja
SALW nedavnim sukobima u regionu. U njemu su zadaci borbe protiv velikih količina
i širenja SALW podeljeni na nekoliko kategorija normi i mera, i data je potencijalna
uloga misija ove organizacije i njenih terenskih kancelarija u osnivanju. Ove kategorije
obuhvataju:
• Nacionalne uredbe o SALW, uključujući kontrolu nad proizvodnjom,
označavanjem i vođenjem evidencije;
• Nadzor i pravno regulisanje međunarodne trgovine SALW, uključujući propise o
posredovanju u prometu oružjem, zajedničke kriterijume o izvozu i kontrolama
prometa, kao i razmenu informacija; i
• Prikupljanje oružja, upravljanje zalihama i uklanjanje viška oružja – što je od
ključnog značaja za smanjenje destabilizujućeg nagomilavanja i nekontrolisanog
širenja malokalibarskog oružja i sprečavanje nelegalne trgovine.
OEBS-ov Dokument
o zalihama
konvencionalne
municije 4
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije usvojen je 2003. i
dopunjuje OEBS-ov Dokument o SALW. Ovaj sporazum obuhvata sve kategorije
konvencionalne municije, eksplozivni materijal i detonatore, uključujući i municiju
za teško naoružanje, sve vrste mina, rakete i raketno gorivo, bombe, upaljače. Ovaj
dokument sadrži praktične procedure i mehanizme za uništavanje viška zaliha ovog
oružja. Krajnji cilj je da se omogući zemljama učesnicama da izgrade svoje nacionalne
kapacitete tako da mogu samostalno rešavati svoje probleme, i oslanjati se kada je
god to moguće na sopstvena sredstva.
OEBS-ova odluka
o ručnim raketnim
sistemima za
protivvazdušnu
odbranu (MANPADS) 5
OEBS-ova odluka o MANPADS usvaja principe povećanih izvoznih kontrola nad
MANPADS, koji su izvedeni iz ‘elemenata izvozne kontrole ručnih raketnih sistema za
protivvazdušnu odbranu’ sadržanih u Vasenarskom sporazumu.
OEBS-ova odluka
o uverenju krajnjeg
korisnika 6
Ova odluka ponovo potvrđuje obaveze zemalja učesnica da poštuju (kao jedan od
ključnih standarda koji se odnose na izvoznu dokumentaciju) pravilo da se izvozne
dozvole ne mogu izdati bez overenog uverenja o krajnjem korisniku ili neke druge
vrste zvaničnog ovlašćenja koje izdaje zemlja primalac. Ova odluka obuhvata zahteve
i mehanizme vezane za dokument o krajnjem korisniku.
OEBS-ov Dokument o lakom i malokalibarskom oružju. (FSC.JOUR/314). 24. novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije. (FSC.DOC/1/03). 19. novembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu. (odluka br. 7/03). (FSC.DEC/07/03). 23. jul 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika i procedurama verifikacije kod izvoza SALW. (odluka br. 05/04). (FSC.DEC/5/04). 17. novembar 2004.
15
SALW srpski.indd 15
5/6/2010 4:23:10 PM
OKVIR ILI
INSTRUMENT
Odluka OEBS-a o
posredovanju u
prometu oružja 7
REZIME
Ova odluka sadrži principe dogovorene od strane država članica za kontrolu
posredovanja u prometu oružja kako bi se izbeglo izbegavanje sankcija usvojenih od
strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, odluke koje je doneo OEBS, uključujući
i kriterijume navedene u odeljku III A OEBS-ovog Dokumenta o SALW; ostale
sporazume o SALW, ili ostale sporazume o trgovini oružjem i razoružanju, kako bi se
sveo na minimum rizik preusmeravanja SALW na ilegalna tržišta, i između ostalog, u
ruke terorista i drugih kriminalnih grupa; i kako bi se povećao izvoz SALW. U svrhu
postizanja ovih ciljeva, zemlje učesnice će pokušati da obezbede da njihovi postojeći
ili budući nacionalni zakoni o posredovanju u prometu oružja budu u skladu sa
odredbama sadržanim u ovom dokumentu.
INSTRUMENTI I PROCESI EU
Direktiva EU o kontroli
nabavke i posedovanja
oružja 8
Ova direktiva EU usvojena je 1. januara 1993. kao pomoćna mera u nameri ukidanja
kontrola na unutrašnjim granicama Evropske unije. Sve zemlje koje žele da pristupe
EU moraju uskladiti svoje zakone sa ovom direktivom. Direktiva definiše pravila
vezana za nabavku i posedovanje vatrenog oružja i za promet oružja u drugu državu
članicu. Ova direktiva utvrđuje proceduru izdavanja dozvole za konačno otuđenje
oružja u neku državu članicu. Direktiva takođe zahteva ovlašćenje za putovanje
iz jedne države članice u drugu uz nošenje oružja. Ova direktiva je uvela Evropski
pasoš za oružje, dokument koji se izdaje na zahtev nadležne strukture države članice
licu koje ima zakonsku dozvolu da poseduje i koristi oružje. Odredbe ove direktive
proširene su izmenama i dopunama iz 2008.9
Zajednička akcija EU o
SALW 10
Svojom Zajedničkom akcijom na polju borbe protiv destabilizujućeg nagomilavanja
i širenja malokalibarskog oružja EU pruža finansijsku i tehničku pomoć zemljama,
grupama zemalja, međunarodnim organizacijama i NVO koje traže podršku. Od
1999, zahvaljujući Zajedničkoj akciji, EU je usvojila 14 takvih akcija u istočnoj Evropi,
latinskoj Americi i Karibima, u Aziji i Africi. Među geografskim prioritetima o
kojima odlučuje Evropski savet, posebna pažnja je poklonjena uništenju postojećih
zaliha SALW u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, i akcijama koje podržavaju regionalne
moratorijume o malokalibarskom oružju u Africi.
OEBS-ova odluka o principima kontrole trgovine SALW. (odluka br. 08/04). (FSC.DEC/8/04). 24. novembar 2004.
Direktiva saveta 91/477/EEC od 18. juna 1991. o kontroli nabavke i posedovanja oružja, Sl. list L 256, 13.9.1991, str. 51–58.
9
Direktiva Saveta 2008/51/EZ.
10
Zajednička akcija Saveta EU na planu doprinosa Evropske unije destabilizujućem nagomilavanju i širenju lakog i malokalibarskog oružja 1999/34/CFSP.
(2002/589/CFSP). 12 jul 2002.
7
8
16
SALW srpski.indd 16
5/6/2010 4:23:10 PM
OKVIR ILI
INSTRUMENT
REZIME
Zajednički stav EU o
izvozu oružja 11 (bivša
Pravila ponašanja EU
kod izvoza naoružanja)
Pravila ponašanja EU predstavljala su model kontrole izvoza konvencionalne vojne
opreme, a uvela ih je Evropska unija kao političku obavezu 1998. Ova pravila
promenila su naziv u Zajednički stav u decembru 2008. On utvrđuje zajedničke
kriterijume na osnovu kojih se odobravaju izvozi, a obuhvata i odredbe o
transparentnosti, kao što je objavljivanje godišnjeg izveštaja koji pruža mogućnost
građanskom društvu kao i zvaničnicima da procenjuju učinak svake pojedine zemlje.
Strategija EU borbe
protiv nedozvoljenog
nagomilavanja i
trgovine SALW i
municijom 12
16. decembra 2005, Evropski savet usvojio je strategiju koja podržava Zajedničku
akciju o SALW iz 2002. (2002/589/CFSP). Ova strategija je napisana u okviru Strategije
evropske bezbednosti (2003), na sličan način kao i strategija o oružju za masovno
uništenje iz 2003. Cilj je da se izgradi “integrisani pristup i sveobuhvatni plan delovanja
u borbi protiv ilegalne trgovine SALW i pripadajućom municijom”.
Zajednički stav EU po
pitanju posredovanja u
prometu oružja 13
Cilj ovog zajedničkog stava je da se kontroliše posredovanje u prometu oružja kako
bi se sprečilo eventualno izbegavanje embarga na oružje UN-a, EU ili OEBS-a ili pak
nepoštovanje kriterijuma navedenih u Zajedničkom stavu EU o izvozu oružja. On
obavezuje države članice EU da utvrde jasne pravne okvire za delatnost posredovanja.
Deo ovog okvira je sistem izdavanja dozvola u kojem se prijave za dobijanje
dozvole za posredovanje procenjuju prema pojedinačnim transakcijama u skladu
sa odredbama ovog dokumenta. Zajednički stav takođe predviđa uspostavljanje
mehanizma razmene informacija o aktivnostima posredovanja u prometu oružja.
PAKT ZA STABILNOST JUGOISTOČNE EVROPE
Plan Pakta za
stabilnost regionalne
implementacije na
planu SALW 14
U novembru 2001. Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope15 doneo je Plan regionalne
implementacije (SP SALW RIP) u cilju borbe protiv nekontrolisanog širenja lakog
i malokalibarskog oružja (SALW). Ovaj plan obnovljen je u maju 2006. Za razliku
od mnogih drugih sporazuma o kontroli oružja, SP SALW RIP pružio je konkretne
mehanizme pomoći zemljama u sprovođenju njihovih obaveza i načine uključivanja
vlada tih zemalja u postavljanju prioriteta i odlučivanju o angažovanju na nivou
regiona. Te mehanizme podržava ili sprovodi SEESAC na regionalnom nivou, kroz
niz inicijativa koje imaju međunarodnu podršku u svakoj pojedinoj zemlji. 16 Na
političkom nivou, SP SALW RIP treba smatrati uspehom, jer je ispunio dragoceni i
efikasni mandat efikasnog reagovanja na operativnom nivou.
Zajednički stav EU 2008/944/CFSP.
Strategija EU borbe protiv nedozvoljenog nagomilavanja i trgovine SALW i pripadajućom municijom. Savet Evropske unije 5319/06 od 13. januara 2006.
(Usvojena 15 - 16 decembra 2005).
13
Zajednički stav Saveta 2003/468/CFSP od 23. juna 2003. po pitanju kontrole posredovanja u prometu oružja. Sl. list L 156, 25.05.2003, pp. 79-80.
14
Borba protiv širenja SALW - Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije za jugoistočnu Evropu, 28. novembar 2001. (Obnovljen maja 2006). (www.
stabilitypact.org).
15
U koji je stupila Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Rumunija i Srbija.
16
UNDP projekti kontrole SALW.
11
12
17
SALW srpski.indd 17
5/6/2010 4:23:10 PM
Aneks C – Rezime po zemljama
Albanija
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Albanija ostvaruje određeni napredak na planu uništavanja svojih ogromnih zaliha naoružanja i
municije. Uništavanje 90.000 tona municije odvija se u okviru programa “Oružje u zamenu za razvoj”,
i trebalo bi da se završi 2010.1 Deo kriterijuma za pristupanje NATO paktu bilo je i raščišćavanje
velike zalihe najsmrtonosnijeg SALW u zemlji, koje je navodno završeno u januaru 2008. uz pomoć
SAD.2 Eksplozija u skladištu municije, međutim, koja se desila samo dva meseca kasnije, ponovo je
iznela u javnost da je potrebno još mnogo toga učiniti na polju skladištenja SALW u Albaniji.3
Albanija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) sa EU u junu 2006. To je
uspešan korak ka postizanju cilja članstva u EU. Deo tog procesa biće dostavljanje odgovora
na upitnik Evropske komisije (EC) na temu spremnosti Albanije da postane zemlja kandidat.
Upitnik EC sadrži pitanja vezana za SALW koja su od značaja za Albaniju (v. Aneks E).
5. aprila 2007, albanski parlament odobrio je novi Zakon o državnoj kontroli
‘izvoza i uvoza oružja, vojne opreme i robe dvostruke namene’.
U toku 2009. Albanija je objavila svoj prvi Godišnji izveštaj o izvozu oružja za period 2007-2008.
Ovaj izveštaj sadrži opis nacionalnih zakona koji se odnose na sistem izvozne kontrole za vojnu
opremu i robu i tehnologije dvostruke namene, kao i opis faza procesa izdavanja dozvola.
1
http://www.un-casa.org/CountryProfile/CountryProfileCountryInfo.aspx?CoI=2&pos=30
2
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2008/01/mil-080103-usia02.htm
3
http://www.undp.hr/upload/file/200/100185/FILENAME/Conventional_Ammunition_Stockpiles_Parliamentary_Handbook_2008.pdf
18
SALW srpski.indd 18
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Status učešća Albanije u sprovođenju relevantnih instrumenata kontrole SALW:
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja
ili ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
Avgust 2003.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
Delimično usvojen
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
NE
OEBS-ov Dokument o SALW
Novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Decembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS)
Juli 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Novembar 2004.
Odluka OEBS-a o trgovini
Novembar 2004.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije na planu SALW
Novembar 2001.
Akcioni program UN o SALW
Juli 2001.
Protokol UN o vatrenom oružju
Februar 2008.
Preporuke albanskim članovima parlamenta
a.
b.
c.
d.
Da se zalažu za usvajanje Direktive EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja;
Da podrže usvajanje nacionalne strategije za kontrolu SALW;
Da podrže osnivanje efikasne nacionalne komisije za SALW; i
Da podstiču transparentnost na temu SALW redovnim parlamentarnim nadzorom nad
mehanizmima kontrole SALW.
19
SALW srpski.indd 19
5/6/2010 4:23:11 PM
Bosna i Hercegovina
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Bosna i Hercegovina (BiH) ostvarila je veliki napredak poslednjih godina u oblasti kontrole SALW.
Koordinacioni odbor za kontrolu SALW osnovan je 2005, a Savet ministara je odobrio Nacionalnu
strategiju kontrole SALW u maju 2006. Kampanja ‘Eksplozivni ostaci iz rata (ERW)’ započeta je 2008, i
nedavno se završila prva faza. Ova kampanja će trajati do sredine 2011, finansirana je sa preko 2m evra, a
predviđa se da će do kraja kampanje biti raščišćen najveći deo eksplozivnih ubojnih sredstava preostalih
u BiH. Do tada će biti izgrađeni i nacionalni kapaciteti za uništavanje preostalih zaliha ubojnih sredstava.1
Zahtevi Direktive EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja možda nisu još uvek ispunjeni,
ali Republika Srpska je dopunila svoj Zakon o oružju (Službeni glasnik 01-1277/07) u martu
2009. i delimično ga uskladila sa ovom direktivom. Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko
Distrikt su u procesu usklađivanja kako sa Direktivom 91/477/EEZ tako i sa Direktivom
2008/51/EZ. Brčko Distrikt će uskoro imati zakon o oružju usklađen sa direktivama EU.
U februaru 2009. BiH je jednoglasno prihvatila Zajednički stav EU 2008/944/CFSP. Zajednički stav
predstavlja znatno noveliran i poboljšan instrument koji zamenjuje Pravila ponašanja EU kod izvoza
oružja. BiH nastavlja sa objavljivanjem godišnjih izveštaja o izvozu oružja u skladu sa Zajedničkim
stavom EU. Doneseni su i neki lokalni zakoni: Zakon o kontroli prenosa oružja i vojne opreme
(juni 2009) 2, i izmenjen i dopunjen Zakon o proizvodnji oružja i vojne opreme (mart 2009).3
U novembru 2005. EU započela je pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH. Ovo pruža mogućnost
BiH da ostvari svoj cilj članstva u EU. Deo tog procesa biće dostavljanje odgovora na upitnik
Evropske komisije (EC). Upitnik EC će verovatno sadržati pitanja vezana za SALW (vidi Aneks E).
Osmi Godišnji izveštaj o sprovođenju Zajedničke akcije Saveta od 12. jula 2002. u vezi sa doprinosom Evropske unije borbi protiv destabilizujućeg nagomilavanja i širenja lakog i malokalibarskog oružja (2002/589/CFSP), 20. januar 2010.
1
2
Službeni glasnik BiH br. 53/09.
3
Ibid.
20
SALW srpski.indd 20
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Status učešća BiH u sprovođenju relevantnih instrumenata kontrole SALW:
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja ili
ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
Februar 2009.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
Delimično
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
NE
OEBS-ov Dokument o SALW
Novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Decembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS)
Juli 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Novembar 2004.
Odluka OEBS-a o posredovanju u prometu oružja
Novembar 2004.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije po pitanju SALW
Novembar 2001.
UN Akcioni program o SALW
Juli 2001.
UN Protokol o vatrenom oružju
April 2008.
Preporuke članovima parlamenta BiH
a. Da se zalažu za usvajanje Direktive EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja;
b. Da podržavaju izgradnju kapaciteta institucija BiH uvođenjem predloga zakona koji predviđaju
raspoređivanje adekvatnih budžetskih sredstava;
c. Da se angažuju u nadzoru sprovođenja reforme policije i odbrane u formi odgovarajućih
parlamentarnih odbora, naročito u slučajevima gde se reforme tiču politike vezane za oružje i
municiju;
d. Da donose odluke ili zakone vezane za uništavanje viška zaliha oružja i municije u BiH; i
e. Da prate rad Koordinacionog odbora za kontrolu SALW.
21
SALW srpski.indd 21
5/6/2010 4:23:11 PM
Hrvatska
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Hrvatska je započela formalne pregovore o pridruživanju EU u oktobru 2005. i od tada Evropska
komisija prati napredovanje Hrvatske na polju kontrole SALW kao deo procesa nadgledanja. Hrvatska
je potom usvojila većinu relevantnih međunarodnih instrumenata kontrole SALW, a najnoviji uspeh
je njeno članstvo u Vasenarskom sporazumu, 2005. 1 Hrvatski organi vlasti su takođe sproveli niz
programa prikupljanja u poslednjih deset godina, čiji je rezultat oduzimanje oko 15.000 komada oružja,
450 kilograma eksploziva i 552.000 zrna municije u toku nacionalnih kampanja dobrovoljne predaje i
legalizacije oružja u periodu septembar 2007 – mart 2008.2 Pristupanje Hrvatske NATO paktu u aprilu
2009. znači više ulaganja u vojsku i veću usmerenost na usavršavanje i uklanjanje starog naoružanja.
Neprekidno napredovanje Hrvatske ka članstvu u EU omogućilo
je da svi međunarodni standardi budu ispoštovani.
1
Vasenarski sporazum o kontroli izvoza konvencionalnog oružja i robe dvostruke namene i tehnologija.
2
http://europeandcis.undp.org/poverty/mdghdpm/show/B93B9EE1-F203-1EE9-B9BBDE4602211C40
22
SALW srpski.indd 22
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Status učešća Hrvatske u sprovođenju relevantnih instrumenata kontrole SALW:
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja ili
ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
Avgust 2002.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
U potpunosti
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
Odredbe uvrštene u
nacionalne zakone
OEBS-ov Dokument o SALW
Novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Decembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS)
Juli 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Novembar 2004.
Odluka OEBS-a o posredovanju u prometu oružja
Novembar 2004.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije po pitanju SALW
Novembar 2001.
UN Akcioni program o SALW
Jul 2001.
UN Protokol o vatrenom oružju
Novembar 2004.
Vasenarski sporazum
2005.
Preporuke hrvatskim članovima parlamenta
a. Da se nadovezuju na postojeće mehanizime nadzora kako bi obezbedili redovnu kontrolu nad
aktivnostima izvoza oružja od strane nadzornog odbora;
b. Da obezbede efikasnu razmenu informacija i saradnju između Odbora za nacionalnu bezbednost i
Saveta za nadzor službi bezbednosti;
c. Da obezbede učešće i nadzor nad Nacionalnom komisijom za oružje i municiju;
d. Da pozivaju vladu da redovno objavljuje godišnji izveštaj o izvozu oružja; i
e. Da podržavaju izdvajanje dovoljnih sredstava iz budžeta za sprovođenje projekata kontrole SALW od
strane vlade.
23
SALW srpski.indd 23
5/6/2010 4:23:11 PM
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Vlada Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije proglasila je kontrolu SALW za jedan od
prioriteta i usvojila svoju prvu Nacionalnu strategiju kontrole SALW u junu 2005. Vlada
ove države je takođe pravno regulisala uništenje SALW usvajanjem direktive koja predviđa
godišnje uništenje svog prikupljenog i oduzetog oružja. Primera radi, 2008. uništeno
je oko 100 komada oružja i 130.000 zrna municije na osnovu sudske odluke.1
Veliki uspeh postignut je usvajanjem zakona o korišćenju i posedovanju oružja koji
su u skladu sa odgovarajućim standardima EU. Vlada nastavlja sa objavljivanjem
godišnjih izveštaja o izvozu oružja u skladu sa Zajedničkim stavom EU.
2008. Zakon o oružju je po treći put izmenjen i dopunjen2, a od 2007.
donesen je niz drugih zakona koji se odnose na kontrolu SALW.3
1
http:[email protected]@2009%2006%2029%20Macedonia%20report.pdf
2
Izmene i dopune broj 86/2008
3
http:[email protected]@2009%2006%2029%20Macedonia%20report.pdf
24
SALW srpski.indd 24
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Status učešća BJR Makedonije u sprovođenju relevantnih instrumenata kontrole SALW:
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja
ili ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
Novembar 2004.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
Juni 2005.
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
Juni 2005.
OEBS-ov Dokument o SALW
Novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Decembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS)
Juli 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Novembar 2004.
Odluka OEBS-a o posredovanju u prometu oružja
Novembar 2004.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije po pitanju SALW
Novembar 2001.
UN Akcioni program o SALW
Jul 2001.
UN Protokol o vatrenom oružju
Septembar 2007.
Preporuke makedonskim članovima parlamenta
a. Da predlažu mere kojima se utvrđuje efikasan nadzor nad vladinom politikom kontrole SALW i
njenim sprovođenjem;
b. U kontekstu tekućih reformi policije i vojske, da se zalažu za efikasne proračune odgovarajućih
zahteva nacionalnih skladišta oružja, i za uništenje, pre nego prodaju viška oružja i municije; i
c. Da predlažu da se dodeljuju sredstva iz budžeta radi podrške radu Nacionalne komisije za SALW i
sprovođenju Nacionalne SALW strategije.
25
SALW srpski.indd 25
5/6/2010 4:23:11 PM
Crna Gora
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Novouspostavljena Republika Crna Gora dobila je priliku da se nadoveže na uspešne inicijative
kontrole SALW koje su u toku. Među njima je i usvajanje Nacionalne strategije kontrole
SALW i Nacionalnog akcionog plana u avgustu 2005, kao i formiranje Komisije za SALW na
ministarskom nivou. Crna Gora je uspešno završila dva programa prikupljanja SALW.
2007. Crna Gora je objavila svoj prvi Izveštaj o izvozu oružja za period od
sticanja nezavisnosti u junu 2006. do 31. decembra 2006.
U decembru 2008. Parlament Crne Gore usvojio je izmene i dopune Zakona o spoljnoj trgovini
oružjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene, koje između ostalog sadrže i kriterijume
Zajedničkog stava EU.1 Ovaj zakon obuhvatio je i kontrolu nad aktivnostima posredovanja u prometu
oružja2, koja podrazumeva da se zahtev za dozvolu za posredovanje podnosi kod nadležnih organa u
zemlji gde se odvijaju usluge posredovanja, ili u zemlji gde posrednik ima sedište ili u kojoj boravi.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i EU početak je procesa koji otvara
mogućnost Crnoj Gori da postigne cilj članstva u EU. Deo tog procesa biće dostavljanje
odgovora na upitnik Evropske komisije (EC) vezan za SALW (vidi Aneks F).
1
2008/944/CFSP (Članovi 18, 19, i 20. Zakona)
2
Član 3, stav 1. Zajedničkog stava Evropske unije (2003/468/CFSP)
26
SALW srpski.indd 26
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Crna Gora je postala član Ujedinjenih nacija i Organizacije za evropsku bezbednost
i saradnju 2006. Sada ova zemlja treba da se uskladi sa međunarodnim i
regionalnim sporazumima o kontroli SALW i razmeni informacija.
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja ili
ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
Delimično 2008.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
Delimično 2008.
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
Delimično 2009.
OEBS-ov Dokument o SALW
Juni 2006.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Juni 2006.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za
protivvazdušnu odbranu (MANPADS)
Juni 2006.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Juni 2006.
Odluka OEBS-a o posredovanju u prometu oružja
Juni 2006.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije na planu SALW
Juni 2006.
UN Akcioni program o SALW
Juni 2006.
UN Protokol o vatrenom oružju
Decembar 2006.
Preporuke crnogorskim članovima parlamenta
a. Da se zalažu za ratifikaciju i pristupanje svim međunarodnim instrumentima kontrole SALW;
b. Da predlože mere za uspostavljanje efikasnog parlamentarnog nadzora mehanizama za transfer
oružja;
c. Da podržavaju rad Nacionalne komisije za SALW i sprovođenje Nacionalne strategije za kontrolu
SALW uz odvajanje odgovarajućih budžetskih sredstava.
27
SALW srpski.indd 27
5/6/2010 4:23:11 PM
Srbija
Napredak ostvaren po pitanju SALW
Srbija je prihvatila Pravila ponašanja Evropske unije u martu 2005, i donela nove zakone o prometu oružja
koji su uglavnom u skladu sa EU standardima. Kampanje dobrovoljne predaje oružja su bile delimično
uspešne u Srbiji. U januaru 2007. skoro 30.000 komada oružja određeno je za uništenje, dok je u februaru
oko 8.000 ubojnih sredstava predato tokom druge kampanje dobrovoljne predaje oružja.1 Ministarstvo
unutrašnjih poslova nadziralo je uništenje oko 27.000 komada malokalibarskog oružja u toku 2009.2
Srbija je podnela zvaničnu prijavu za članstvo u EU u decembru 2009, nakon potpisivanja
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2007. Deo uslova za članstvo u EU je prihvatanje odredbi
koje se odnose na kontrolu oružja. U decembru 2007. Srbija je objavila Izveštaj o realizaciji
spoljnotrgovinskog prometa kontrolisanom robom za period 2005-2006, a u novembru 2008.
Vlada je usvojila Odluku o prihvatanju kriterijuma iz Zajedničkog stava EU o izvozu oružja.
1
2
http:[email protected]@Serbia.pdf
http://www.seesac.org/activities/activities-2009/destruction-serbia/1/
28
SALW srpski.indd 28
5/6/2010 4:23:11 PM
Međunarodni instrumenti
Međunarodni instrument
Datum pridruživanja
ili ratifikovanja
Zajednički stav EU o izvozu oružja
2005.
Zajednički stav EU o posredovanju u prometu oružja
Delimično
Direktiva EU o kontroli nabavke i posedovanja oružja
NE
OEBS-ov Dokument o SALW
Novembar 2000.
OEBS-ov Dokument o zalihama konvencionalne municije
Decembar 2003.
OEBS-ova odluka o ručnim raketnim sistemima za protivvazdušnu odbranu
(MANPADS)
Juli 2003.
OEBS-ova odluka o uverenju krajnjeg korisnika
Novembar 2004.
Odluka OEBS-a o posredovanju u prometu oružja
Novembar 2004.
Plan Pakta za stabilnost regionalne implementacije na planu SALW
Novembar 2001.
UN Akcioni program o SALW
Juli 2001.
UN Protokol o vatrenom oružju
Decembar 2007.
Preporuke članovima parlamenta Srbije
a.
b.
c.
d.
Da nadgledaju i proveravaju vladinu sposobnost sprovođenja zakona vezanih za kontrolu SALW;
Da pozivaju na usvajanje Nacionalne strategije kontrole SALW od strane vlade;
Da podržavaju osnivanje Nacionalne komisije za SALW;
Da podstiču transparentnost na planu SALW redovnim parlamentarnim nadzorom mehanizama
kontrole SALW;
e. Da izvrše reviziju postojećih zakona o posedovanju SALW, spoljnotrgovinskom prometu, i
nacionalnim standardima bezbednosti skladišta, u cilju uskladjivanja sa politikom i najboljom
praksom EU.
29
SALW srpski.indd 29
5/6/2010 4:23:11 PM
Aneks D – Šta možete učiniti kao član parlamenta 1
Uloge članova parlamenata
1
Oblast
Predstavnička
Sve oblasti vezane za SALW
• Može da pokrene pitanja od značaja (nasilje praćeno oružjem,
zloupotreba oružja od strane organa bezbednosti itd.) kod izvršnih
organa vlasti.
• Pohađa konferencije, seminare itd. na temu SALW kao član državnih
delegacija.
Zakonodavna i normativna
pitanja
• Ima svojstvo predstavnika parlamenta u Nacionalnoj komisiji za SALW.
Povećanje količine SALW
• Da utvrdi da li je njegova jedinica ugrožena velikim količinama SALW i da
lokalnim organima vlasti predloži adekvatne protivmere.
• Da informiše javnost o angažovanju parlamenta na smanjenju količine
SALW.
Neki delovi uzeti su iz Parlamentarnog nadzora sektora bezbednosti, DCAF, Ženeva, 2004.
30
SALW srpski.indd 30
5/6/2010 4:23:11 PM
Zakonodavna
Nadzorna
• Redovno donosi zakone, ili dopunjuje
postojeće zakone kako bi se
međunarodne i nacionalne obaveze
i politika kontrole SALW uvrstile u
nacionalni pravni sistem.
• Redovno nadzire politiku vlade po pitanju SALW.
• Donosi nove zakone, ili predlaže
podrobnu reviziju postojećih zakona
o civilnom posedovanju, transferima
oružja i izvoznim kontrolama,
procesima dobrovoljnog prikupljanja
oružja itd.
• Obezbeđuje da izvršni organi vlasti poštuju i sprovode
međunarodne obaveze (napr. sporazume, konvencije itd).
• Podstiče državu da redovno ispunjava zahteve izveštavanja
mehanizama i instrumenata kontrole SALW (napr. OEBS-ov
Dokument o SALW, UN PoA itd).
• Da obezbedi funkcionisanje mehanizma kojim će se vlada
obavezati da dostavlja godišnje izveštaje parlamentu po
pitanju izvoza i transfera oružja.
• Da obezbedi funkcionisanje mehanizma kojim će se vlada
obavezati da dostavlja godišnje izveštaje parlamentu po
pitanju sprovođenja Nacionalne strategije kontrole SALW.
• Da vrši pritisak na vladu da poštuje embargo na oružje i da
obezbedi odgovarajuće kaznene mere u slučajevima kršenja
embarga na oružje.
• Da urgira da kontrola međunarodne
trgovine oružjem bude među prvim
tačkama dnevnog reda u parlamentu.
• Da razmotri uvođenje zakona o
privremenom moratorijumu prodaje
viška SALW, sve dok vlada ne usvoji
Nacionalnu SALW strategiju.
• Da vrši pritisak na Vladu da uvede
odgovarajuće i efikasne mere za
zaustavljanje korupcije na planu
proizvodnje, trgovine i nelegalnog
posedovanja i korišćenja SALW.
• Da obezbedi noveliranu nacionalnu politiku u oblasti transfera
oružja, i da potvrdi da je ona dostavljena parlamentu na
odobrenje.
• Da urgira da parlament ili njegov nadležni odbor(i) obrate
posebnu pažnju na pitanje viška oružja i municije, i da
preduzmu korake na sprečavanju i kontroli svih transfera viška
oružja iz zemlje ili kroz zemlju.
• Da dodatno vrši pritisak na vladu da preduzme korake na
utvrđivanju identiteta preduzeća koja se bave nelegalnim
uvozom, transferom ili izvozom oružja i municije i na
kontrolisanju njihovih aktivnosti.
31
SALW srpski.indd 31
5/6/2010 4:23:11 PM
Uloge članova parlamenata
Oblast
Predstavnička
Istraživanje o SALW
• Da distribuira nalaze istraživanja o SALW lokalnim organima vlasti u
njegovoj jedinici i da nadgleda kako se odvija sprovođenje preporuka
istraživanja.
Jačanje svesti o SALW
• Da informiše medije, svoju jedinicu i građansko društvo na ovu temu,
definišući probleme i uzroke problema vezane za malokalibarsko oružje
na nivou zajednice.
• Da utiče na vladu da od kontrole SALW napravi političko pitanje.
Prikupljanje SALW
• Da diskutuje sa lokalnim organima vlasti u njegovoj jedinici o potrebi
izvođenja lokalnih kampanje prikupljanja SALW i da podrži njihovo
angažovanje.
Uništenje SALW
• Da podrži uništavanje viška SALW u svojim javnim izjavama na
nacionalnim i međunarodnim forumima.
Granične kontrole
• Da podržava i promoviše mere za povećanje bezbednosti granica kada je
reč o SALW. Da istakne negativne posledice nelegalne trgovine oružjem.
32
SALW srpski.indd 32
5/6/2010 4:23:11 PM
Zakonodavna
Nadzorna
• Da izdvoji odgovarajuće resurse za
nastavak redovnog nacionalnog
istraživanja o SALW.
• Da traži da vlada izvrši odgovarajuće prikupljanje podataka
i analizu o SALW, i da na osnovu tih rezultata prilagodi svoju
politiku.
• Da predloži redovna izdvajanja iz
budžeta za kampanje jačanja svesti o
SALW.
• Da traži da ga vlada redovno izveštava o uspešnosti kampanja
jačanja svesti o SALW.
• Da pokrene pitanje prikupljanja SALW
u odgovarajućim pravnim krugovima,
i da obezbedi da se izdvoje adekvatna
sredstva za buduće kampanje
prikupljanja, odnosno dobrovoljne
predaje oružja.
• Da traži da vlada usvoji ili dopuni podzakonske akte na temu
prikupljanja SALW u skladu sa međunarodnom ‘najboljom
praksom’.
• Da prati i traži formalne izveštaje od vlade o uspesima i
neuspesima prikupljanja SALW.
• Da predloži redovna izdvajanja iz
budžeta za uništavanje viška SALW.
• Da urgira u parlamentu ili njegovom nadležnom odboru(ima)
da obrate posebnu pažnju na pitanje viškova oružja i municije
i da preduzmu korake u cilju brzog uništavanja tih viškova.
• Da razmotri mogućnost iznošenja
predloga o finansijskim resursima za
sprovođenje integrisanog sistema
granične uprave.
• Da zatraži usvajanje integrisanog programa granične uprave
od strane vlade i da prati njegovo sprovođenje.
• Da podstiče na sve veću saradnju među susednim zemljama
po pitanju graničnih kontrola.
33
SALW srpski.indd 33
5/6/2010 4:23:12 PM
Aneks E – Korisne publikacije o SALW
Zemlja
Publikacija
Na nivou regiona
Sprovođenje Zajedničkog stava EU o kontroli posredovanja u prometu oružja,
SEESAC, 2009.
Regionalni izveštaj o izvozu oružja, SEESAC, 2009.
Konvertibilno oružje na zapadnom Balkanu, SEESAC, 2009.
Konverzija namenske industrije
Uklanjanje i demilitarizacija sistema teškog naoružanja, SEESAC, 2007.
Paket podrške podizanju svesti o SALW, SEESAC, 2007.
Posedovanje vatrenog oružja i nasilje u porodici na zapadnom Balkanu
Komparativna studija zakonodavstava i mehanizama za sprovođenje,
SEESAC, 2007.
Analizia nacionalnih zakona o izvozu i prometu oružja na zapadnom Balkanu,
SEESAC, 2006.
SALW Monitor za jugoistočnu Evropu 2006.
SALW Monitor za jugoistočnu Evropu 2005.
SALW Monitor za jugoistočnu Evropu 2004.
Regionalni standardi/smernice razoružanja na mikro nivou u jugoistočnoj Evropi
(RMDS/G), SEESAC, 2006.
Kult oružja u jugoistočnoj Evropi, SEESAC / CSD, 2006.
SALW i privatna preduzeća za usluge obezbeđenja u jugoistočnoj Evropi,
SEESAC / IA / Saferworld, 2005.
Albanija
Okrećemo novi list,
Istraživanje o SALW u Albaniji, Saferworld / CPDE, 2005.
Odneli ste nam zlo iz kuće,
Procena UNDP projekta kontrole SALW u Albaniji, SEESAC / BICC, 2003.
34
SALW srpski.indd 34
5/6/2010 4:23:12 PM
Zemlja
Publikacija
Bosna i Hercegovina
Istraživanje o SALW u Bosni, SEESAC / BICC, 2004.
Studija izvodljivosti demilitarizacije u BiH, SEESAC / TRL, 2006.
Istraživanje percepcija o bezbednosti u Hrvatskoj, UNDP Hrvatska,
Gfk Hrvatska, 2009.
Hrvatska
Istraživanje o SALW u Hrvatskoj, SEESAC / BICC, 2006.
Bivša Jugoslovenska
Republika Makedonija
Mir na klimavim nogama: Oružje i bezbednost u post-konfliktnoj Makedoniji,
Istraživanje o SALW u Makedoniji, SEESAC / Small Arms Survey, 2004.
Crna Gora
Zakoni o SALW u Crnoj Gori
Usklađenost sa propisima EU, SEESAC, 2009.
Tehnička procena municije u Crnoj Gori, SEESAC, 2007.
Malokalibarsko oružje i rodno-zasnovano nasilje u Crnoj Gori, SEESAC, 2007.
‘Kuća bez oružja nije pravi dom’,
Istraživanje o SALW u Crnoj Gori, SEESAC / Small Arms Survey, 2004.
Srbija
Živeti sa nasleđem,
Istraživanje o SALW u Srbiji, UNDP SACISCG, 2005.
Percepcije javnosti o malokalibarskom oružju i bezbednosti u južnoj Srbiji,
SEESAC / SMMRI, 2003.
1
U značenju koje ima u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244 (1999)
35
SALW srpski.indd 35
5/6/2010 4:23:12 PM
Aneks F – Upitnik Evropske komisije na temu SALW 1
Q. Možete li nam pojasniti obim trgovine robom dvostruke namene i konvencionalnim
oružjem koji se odvija u vašoj zemlji direktno ili u vidu tranzita? Koji nacionalni mehanizmi
postoje za sprovođenje unutrašnjih kontrola kako bi se omogućilo funkcionisanje
instrumentima kao što su Vasenarski sporazum, Australijska grupa i MTCR režim, i koje
su bezbednosne službe nadležne za svaki od ovih režima ne-širenja oružja?
Q. Na temu lakog i malokalibarskog oružja, molimo da nam pružite podatke po sledećim pitanjima:
a. Da li imate važeće zakone o unutrašnjoj kontroli lakog i malokalibarskog oružja, uključujući
posedovanje, upotrebu, prevoz i registraciju oružja? Da li imate važeće zakone o spoljno-trgovinskom
prometu (uvoz, izvoz, tranzit itd) ovog oružja, u skladu sa Zajedničkiim stavom EU o izvozu oružja iz
2008? Da li imate planove izmene i dopune postojećeg zakonodavstva?
b. Da li imate nacionalnu strategiju kontrole lakog i malokalibarskog oružja? Ako imate, molimo
dostavite nam primerak.
c. D
a li imate nacionalnu komisiju ili organ vlasti koji prati proizvodnju, uvoz i izvoz lakog i
malokalibarskog oružja? Ako imate, ko su njeni članovi, i koje je polje njene nadležnosti?
d. Da li imate nacionalni sistem registraciji i bazu podataka za lako i malokalibarsko oružje?
Ako imate, molimo da nam dostavite noviju statistiku o registraciji oružja.
e. Da li imate nacionalne standarde o prenosu municije i eksploziva u skladu sa
Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR)?
1
Odeljak iz poglavlja 27 ‘Zajednička spoljna i politika bezbednosti’
36
SALW srpski.indd 36
5/6/2010 4:23:12 PM
37
SALW srpski.indd 37
5/6/2010 4:23:12 PM
38
SALW srpski.indd 38
5/6/2010 4:23:12 PM
39
SALW srpski.indd 39
5/6/2010 4:23:12 PM
CIP – Ка­та­ло­ги­за­ци­ја у пу­бли­ка­ци­ји
На­род­на би­бли­о­те­ка Ср­би­је, Бе­ог­ рад
341.678 (4-12) (035)
623.44 (4-12) (035)
351.753 (4-12) (035)
SALW u jugoistočnoj Evropi : priručnik za članove
parlamenta 2010. - Беograd : SEESAC, 2010
(Beograd : Publikum). - 40 str. ; 21 cm
Izv. stv. nasl. : SALW in South Eastern Europe.
- Tiraž 300. - Napomene i bibliografske
reference u tekst.
ISBN 978-86-7728-129-8
a) Контрола наоружања - Југоисточна Европа
- Приручници b) Лако наоружање Југоисточна Европа - Приручници
COBISS. SR-ID 174940428
SALW srpski.indd 40
5/6/2010 4:23:12 PM
Download

SALW u jugoistočnoj Evropi