Dnevni avaz
17 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 21. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5800 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
Libijski narod pred vratima slobode
ODLAZAK DIKTATORA
UBIJEN GADAFI!
Biv{i libijski lider otkriven nakon {to su konvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a z Libijci slave
odlazak zlo~inca koji ih je ugnjetavao 42 godine z Tijelo na nepoznatoj lokaciji
Na licu mjesta: Pale barikade na sjeveru
10. str.
KOSOVO
NE]E DOBITI
SVOJU RS
Sudbine: Nakon nesvakida{njeg oglasa
7. str.
AJSELA ]E SE
UDATI ZA DEJVIDA
Ekskluzivno: Hasan Salihamid`i} za ’Avaz’
Gadafijevo tijelo pobunjenici su vukli ulicama
(Foto: AFP)
Salihamid`i}: @ivotna pri~a legende bh. nogometa
65. str.
Srce mi je bilo
puno zbog BiH B
Mjesto gdje se pukovnik poku{avao sakriti
iv{i libijski diktator
Muamer Gadafi, koji je
vladao ~ak 42 godine,
ubijen je ju~er u blizini
svog rodnog grada Sirta, sa-
Narod Libije slavi svoje oslobo|enje
op}ili su predstavnici Nacionalnog prijelaznog vije}a (NPV)
Libije.
Nakon vijesti o Gadafijevoj
smrti Libijci su pojurili na uli-
PENZIONERI
BOSANSKA DUBICA
Re`ije ne
smiju
poskupjeti
Pala rampa,
voza~u stradala
lobanja
8. strana
17. strana
ce, slave}i i pucaju}i u zrak. Za
ve}inu njih ovo je kraj dugogodi{nje tiranije i {ansa da kona~no do|u do dugo o~ekivane
slobode.
2. i 3. strana
Ukratko
2
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
KONA^NI KRAJ DIKTATORA Muamer Gadafi ubijen tokom napada
Kurte{: Poslao pismo
Vlada FBiH
Podr{ka Kurte{u
X Vlada FBiH ju~er je
razmatrala pismo federalnog ministra unutra{njih
poslova Predraga Kurte{a. Povod tome je {to je
prethodno direktor Federalne uprave policije Dragan Luka~ uputio svoje
pismo pojedinim predstavnicima me|unarodne
zajednice u BiH.
Vlada je jednoglasno podr`ala napore Kurte{a
na dono{enju izmjena
Zakona o unutra{njim
poslovima. Tako|er, ocijenila je neprimjerenim
Luka~evo obra}anje
me|unarodnim institucijama „mimo institucija sistema u FBiH“.
Prijemi
Delegacija Velike
Kladu{e kod
reisa Ceri}a
X Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ju~er je u Sarajevu primio delegaciju Velike Kladu{e, javlja Mina.
U delegaciji su bili na~elnik Velike Kladu{e Admil Mulali}, savjetnik
na~elnika Husein
Had`i}, predsjednik
Med`lisa Islamske zajednice Arif Erdi}, v. d. glavnog imama Zumret ]oragi}, predsjednik Ilmije
Izudin Hili} i sekretar
Med`lisa Islamske zajednice Velika Kladu{a
Emir Paji}.
Evropski parlament
Buzek dolazi
u Sarajevo
X Predsjednik Evro-
pskog parlamenta, biv{i
premijer Poljske Je`i Buzek (Jerzy) bit }e glavni
govornik na javnoj diskusiji pod nazivom
„Demokratizacija Evrope
- utjecaj parlamenta i civilnog dru{tva“ koju }e 4.
novembra u Sarajevu organizirati Fondacija
„Konrad Adenauer“ u suradnji s Centrom za nove
inicijative, saznaje Fena.
Vukosavlje
Ekshumacija
32 osobe
X Na lokalitetu muslimanskog mezarja Staro
d`ami{te, na podru~ju
op}ine Vukosavlje, izvr{ena je ekshumacija posmrtnih ostataka 32 osobe. Portparol Instituta za nestale
osobe BiH Lejla ^engi} kazala je Feni da su posmrtni
ostaci ekshumirani iz neobilje`enog dijela mezarja.
Libija pred vrat
Biv{i lider uhva}en i usmr}en nakon {to su konvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a z Njegovo tijelo za
Biv{i libijski diktator
Muamer Gadafi ubijen je
ju~er u blizini svog rodnog
grada Sirta, saop}ili su predstavnici Nacionalnog prijelaznog vije}a (NPV) Libije.
Zvani~nik novih libijskih
vlasti Abdel Med`id Mlegta rekao je da je Gadafi uhva}en i da je ranjen u obje
noge dok je poku{avao pobje}i u konvoju koji su napali ratni avioni NATO-a.
- On je, tako|er, bio pogo|en u glavu. Na njegovu grupu je otvorena vatra i on je
umro - rekao je Mlegta. Katarska televizijska mre`a „AlJazeera“ objavila je ekskluzivan
snimak Gadafijevog tijela koje pobunjenici vuku po ulici i
udaraju nogama. Na snimku se
vidi tijelo s kojeg je skinuta
ko{ulja. Gadafijevo lice je krvavo, jasno prepoznatljivo i
ima rupu od metka na glavi.
Po~elo slavlje
Zapadne snage i zvani~nici nisu mogli potvrditi
informaciju iz svojih izvora.
NATO je potvrdio samo da
su njegovi avioni u zoru pogodili dva kamiona u konvoju u blizini Sirta. Nakon vijesti o Gadafijevoj
smrti Libijci su pojurili na
ulice, slave}i i pucaju}i u
zrak. Za ve}inu njih ovo je
kraj dugogodi{nje tiranije i
{ansa da, kona~no, do|u do
dugo o~ekivane slobode.
Ministar informacija libijskog prijelaznog vije}a
Mahmud [amam potvrdio
je britanskoj agenciji Reu-
Potvr|ena smrt
i Mutasima
Britanska agencija Reuters je, poslije
nekoliko opre~nih izvje{taja, prenijela
potvrde da je Gadafijev sin Mutasim ubijen dok se borio s onima koji su ga zarobili. Prema tvrdnjama NPV-a, uhap{en je
portparol Gadafijeve vlade Musa Ibrahim.
Vikao je: Ne pucajte!
Pobunjenici uzeli Gadafijev
zlatni pi{tolj
Izvje{ta~ BBC-ija Gabrijel Gejthaus (Gabriel
Gatehouse) razgovarao je s
vojnikom koji tvrdi da je
uhvatio Muamera Gadafija. Na snimku BBC-ija vidi se mladi} koji je vitlao
zlatni Gadafijev pi{tolj.
Ovaj borac je kazao da se
Gadafi skrivao u nekoj rupi u centru grada i da je kazao: „Ne pucajte!“
ters da je Gadafi ubijen u
napadu snaga libijskog prijelaznog vije}a i rekao da
postoji snimak njegovog
ubistva.
Zvani~nik NPV-a Muha-
Reakcije bh. ambasadora i analiti~ara
Irak se ne smije ponoviti!
Nakon smrti Muamera
Gadafija, prema mi{ljenjima analiti~ara, klju~no je
pitanje ho}e li Libijci ostati
jedinstveni i formirati demokratsku vi{estrana~ku vlast
ili }e izbiti novi sukobi izme|u plemena i interesnih
grupa. Ambasador BiH u
Libiji Ferhat [eta u izjavi za
na{ list, nakon {to su pristigle dramati~ne informacije,
izrazio je nadu da }e se desiti ovo prvo.
}e oni prevazi}i tu zamku
koja se desila u Iraku, Pakistanu i mnogim drugim zemljama.
- Neka nau~e lekciju na
tu|em terenu i neka odaberu najbolji put za tranziciju
iz sistema Muamera Gadafija u demokratski sistem jedne savremene, dobro organizirane zemlje - poru~io je
[eta.
Razni interesi
Mnogo krvi
- Ja, iskreno, `elim da se
ovo zavr{i i da prestane krvoproli}e u Libiji. @ao mi je libijskog naroda koji je mnogo iskrvario i dobro bi bilo
da je ovo kraj sukoba. No, to
zavisi od puno faktora, i doma}ih i stranih - kazao nam
je [eta.
Prema njegovim rije~ima,
to }e najprije zavisiti od
„doma}e pameti“, odnosno
od toga kako }e libijske vo|e
urediti zemlju. Dodaje da
im „BiH `eli svako dobro, jer
[eta: Mi im `elimo dobro
su Libijci nama prijateljski
narod“.
Na pitanje postoji li opasnost od sukoba me|u plemenima ili drugim skupinama, [eta ka`e da vjeruje da
S druge strane, vojni analiti~ar Neven Kazazovi} ka`e
da }e biti vrlo te{ko pacificirati Libiju, s obzirom na veliku koli~inu oru`ja, razli~ita
plemena, razne grupacije koje su u ovome u~estvovale, od
kojih je svaka imala neki
svoj interes.
Smatra da }e se sada vidjeti je li kontrola zapadnih
snaga nad pobunjenicima
efikasna ili nije. Na pitanje
ho}e li ovo ozna~iti kraj sukoba, Kazazovi} ka`e da
„najvjerovatnije ne}e“.
G. MRKI]
med Abdel Kafi rekao je da
je Gadafijevo tijelo preba~eno na tajnu lokaciju iz
sigurnosnih razloga. Televizija „Al-Jazeera“ javlja da je
tijelo pokojnog Gadafija pr-
PROFIL
eba~eno u d`amiju u Misurati, dok televizija „Al-Arabiya“ tvrdi da se tijelo nalazi u trgovinskom centru u
Tavansi, predgra|u grada
Suk.
Diktator 42 godine
Sam sebe zvao ’kralj kraljeva’
Muamer Muhamed Abu
Minjar el-Gadafi (70) bio je
na vlasti u Libiji vi{e od 42
godine. Od 1969., kada je
osvojio vlast u vojnom udaru grupe mladih oficira protiv re`ima kralja Idriza, do
kraja avgusta 2011.
Gadafi je prije poraza
bio ~etvrti {ef dr`ave po
du`ini sta`a na svijetu od
1900. godine, a prvi u arapskom svijetu.
Za sebe je govorio da je
„brat vo|a“, „vo|a revolucije“ i „kralj kraljeva“, a u
svijetu je poznat jednostavno kao - pukovnik.
Po{to je osvojio vlast
1969., Gadafi je ukinuo ustav Libije iz 1951. i donosio
je zakone zasnovane na politi~koj ideologiji koju je
on formulirao kao Tre}a
me|unarodna teorija i objavio u „Zelenoj knjizi“.
Pukovnik je zapo~eo nekoliko ratova i bio optu`ivan
da je njegov re`im osvojio tehnologiju pravljenja hemijskog oru`ja. On je, tako|er,
snabdijevao oru`jem Irsku
Gadafi: Zapo~eo nekoliko
ratova
republikansku armiju (IRA).
Gadafi se {est dana nakon {to su trupe SAD 2004.
godine zarobile ira~kog diktatora Sadama Huseina,
odrekao oru`ja za masovno uni{tenje koje je posjedovala Libija i pozvao
me|unarodne inspektore
da utvrde da se dr`i rije~i.
Libija je 2010. imala najvi{i ukupan dohodak po
stanovniku (BDP) u Africi,
indeks obrazovanja i indeks
ljudskog razvoja, kao i najbolje pokazatelje o zdravstvenoj
za{titi na kontinentu.
3
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
na njegov rodni grad Sirt
ima slobode
sada na nepoznatoj lokaciji z Nove vlasti najavljuju stabilizaciju dr`ave
Slavlje {irom
zemlje: ^ekaju se
mir i obnova
Gadafijevo tijelo
vu~eno po
zemlji i udarano
uzvikuju „Uni{tili smo Gadafija i njegove ljude!“, „Ovo je
historijski trenutak!“, „Ovo
je kraj tiranije i diktature!“...
Nova nada
Libijski premijer Mahmud D`ibril potvrdio je
Sejf el-Islam
bje`i u
konvoju
Govore}i na konferenciji za novinare u Tripoliju, premijer Mahmud
D`ibril je rekao da ima
nepotvr|ene izvje{taje prema kojima je Gadafijev
sin Sejf el-Islam u konvoju koji bje`i iz Sirta i
da je taj konvoj napadnut.
D`ibril je zatra`io od
susjednog Al`ira da isporu~i ~lanove porodice Gadafi koji su tamo pobjegli
u avgustu, a to su dvojica
Gadafijevih sinova, k}erka i supruga.
Drena`ne cijevi ispod puta:
Mjesto gdje se poku{ao sakriti
Libijska dr`avna televizija i ostali kanali prikazali su
snimke boraca prijelaznog
vije}a okupljenih oko dvije
velike drena`ne cijevi ispod
autoputa, gdje je Gadafi, na-
vodno, prona|en dok se poku{avao sakriti.
Iznad cijevi sprejem je
ispisano „Gnusni Gadafi“ i
„Bog je najve}i“. Na snimcima je prikazano i tijelo je-
Hronologija pada diktatora
Re`im Muamera Gadafija (70) po~eo se obru{avati od
sredine februara ove godine, kada su po~ele demonstracije u toj zemlji.
15. februar - Demonstranti su krenuli ka vladinim zgradama u Bengaziju bacaju}i kamenje i Molotovljeve koktele i pale}i vozila. Pukovnik Gadafi odgovorio je upotrebom represivnih sredstava
27. februar - Vije}e sigurnosti UN-a jednoglasno usvojilo Rezoluciju 1973, kojom se protiv Libije uvodi embargo na uvoz oru`ja i odobrava krivi~ni postupak protiv Gadafija u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine
19. mart - SAD su na Libiju poslale rakete „tomahavk“,
u operaciji nazvanoj „Odisejeva zora“
1. april - NATO saop}io da je Savez preuzeo kontrolu nad operacijom u Libiji
z
z
z
z
dnog Gadafijevog lojaliste
na tlu pored cijevi, javljaju
agencije.
U rodnom gradu Gadafija Sirtu borci libijskog NPVa se raduju, pucaju u zrak i
smrt biv{eg libijskog lidera
Muamera Gadafija i izjavio
da je do{ao trenutak da Libijci stvore novu, ujedinjenu
Libiju, jednog naroda, jedne
G. M.
budu}nosti.
2. april - Libijski pobunjenici saop}ili da su zauzeli Brz
egu, 800 kilometara isto~no od Tripolija, ali su ih Gadafijeve snage potisnule, dok su u Misurati izbile borbe zbog
kojih je opozicija optu`ila libijskog lidera da vr{i „zlo~ine
protiv ~ovje~nosti“
1. maj - Gadafi pre`ivio zra~ni napad u kojem su poginuli njegov najmla|i sin Sejf el-Arab i troje unu~adi
31. maj - Pet generala libijske vojske, koji su napustili Gadafija, pozvalo i ostale kolege oficire da im se pridru`e u podr{ci pobunjenicima
21. avgust - Pobunjeni~ki borci uspjeli zauzeti libijsku
prijestonicu Tripoli. U borbama samo tokom jednog
dana poginulo 1.300 ljudi
19. oktobar - Kona~na ofanziva za osloba|anje Sirta, posljednjeg nepokorenog libijskog grada, privodi se kraju
20. oktobar - Borci novih libijskih vlasti zauzeli grad
Sirt. Gadafi uhap{en, ranjen i od povreda zadobivenih
prilikom hap{enja umro.
z
z
z
z
z
REAKCIJE Kraj ere despotizma i represije
Barozo: Okrenuti
stranicu
Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo (Jose Barroso): Izvje{taj o smrti
Muamera Gadafija predstavlja kraj jedne ere
despotizma i represije
kojoj je libijski narod
bio izlo`en predugo.
Libija danas mo`e okrenuti stranicu u svojoj
historiji i prigrliti novu
budu}nost.
E{ton: Gledati
u budu}nost
Ketrin E{ton (Catherine Ashton), {efica vanjske politike
EU: Libijci se mogu
okrenuti budu}nosti,
nakon zavr{etka tragi~nog perioda. I poslije deset mjeseci
`rtvovanja, narod sada
mo`e biti ponosan na
svrgavanje re`ima koji ga je terorizirao vi{e
od 40 godina.
Kameron:
Ovo je {ansa
Britanski premijer
Dejvid
Kameron
(David Cameron):
Ovo je dan za sje}anje
Gadafijevih `rtava,
uklju~uju}i one iz
„Pan Amovog“ aviona
1988. Ovo je {ansa za
demokratsku budu}nost Libije. Ponosan sam na ulogu koju je odigrala Velika
Britanija.
@ipe: Po~etak
slobode
Alan @ipe (Alain
Juppe), {ef francuske
diplomatije: Ovo je
kraj vrlo te{kog perioda za libijski narod
i 42-godi{nje tiranije.
Ovo je historijski
doga|aj i po~etak
slobode i demokratije u ovoj zemlji. Francuska je ponosna
{to je pomogla narodu
Libije.
Ki-mun:
Ujedinite se!
Generalni sekretar
UN-a Ban Ki-mun:
Smrt Gadafija ozna~ava
historijsku tranziciju za
Libiju. Put pred Libijom i njenim narodom
je te`ak i pun izazova.
Vrijeme je da se Libijci
ujedine. Borci sa svih
strana trebaju polo`iti
oru`je i ujediniti se u
miru. Vrijeme je za lije~enje i novu izgradnju.
Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
’^injeni~no
stanje’
Srebrenica je pre`ivjela rat, ali s
razlogom strahuje ho}e li pre`ivjeti mir
Ostanu li na snazi ovi
izborni propisi, Srebrenicom bi mogle zavladati srpske stranke. Nekad su
Bo{njaci u njoj statisti~ki
dominirali; danas se uglavnom nalaze nekoliko
metara ispod zemlje ili
su, pak, rasijani po bijelom svijetu.
Brojke su ono {to bi u
miru moglo do kraja zategnuti krvavu ratnu om~u.
Ako ne do|e do promjene Izbornog zakona BiH,
kojom bi se omogu}ilo
da na izbore iza|u svi oni
koji su u Srebrenici `ivjeli
1991. godine, Bo{njaci bi
mogli nestati kao politi~ki faktor. Jednom fizi~ki likvidirani, sad bi bili i politi~ki eliminirani.
Vode}e srpske stranke
ne}e ni da ~uju za spomenute promjene. One u tome vide priliku da u mi-
ru dovr{e ono {to je zapo~eto u ratu, genocidom
i bespo{tednim progonom. A sve pod maskom
po{tivanja tzv. ~injeni~nog stanja, na koje se poziva {ef lokalnog SNSD-a,
koje govori da su Bo{njaci na tom podru~ju postali manjina.
Na potezu je bo{nja~ka
politika, koja se u srebreni~kom pitanju nikad nije
dovoljno dobro snalazila,
od povratni~kog fijaska do
ekonomsko-socijalne propasti tog grada. Stoga i strah od kona~nog raspleta.
Srebreni~ki Bo{njaci
nekako su pre`ivjeli rat.
Sramno bi bilo da nakon
takvog stradanja ne pre`ive mir; da princip „~injeni~nog stanja“, ako ono
bude izborno mjerilo,
postane zavr{ni hitac u
njihova le|a.
PORTAL - komentar dana
Vlada RS smanjuje
administraciju: D`ombi}
dijeli otkaze!
www.dnevniavaz.ba
aktuelno
- Zna se da je 30 posto zaposlenih u dr`avnoj upravi bilo
vi{ak jo{ 2005. godine. [ta su
~ekali od tada? Pa trebalo je
{est godina cijediti limun zvani bud`et. E, sad, kad su ga
iscijedili, razlaz. [ta ~ekaju ovi
u FBiH? Tu je, mo`da, i gore
stanje.
(Adnan Ahmedbegovic)
\oko NINKOVI]
/ TO JE TO
Ukratko
4
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
Razgovor o politi~koj
situaciji u op}ini
Prozor
^ovi} o
rekonstrukciji
Vlade FBiH
U Prozoru je ju~er u
radnoj posjeti boravio
Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH. Na sastanku OO HDZ Rama
on je upoznao ~lanove
ovog organa s aktuelnim
aktivnostima na formiranju vlasti na dr`avnom i
kantonalnim nivoima u
kojima jo{ nije formirana. Tako|er, dotakao se i
zahtjeva HDZ-a BiH za
rekonstrukciju Vlade
H. M.
FBiH.
Projekti
Omladinci
ministri
„Ministar na jedan
dan“, projekt Omladinskog savjeta RS, bit }e
realiziran 28. oktobra.
Omladinci iz RS }e na
taj dan sjesti u ministarske fotelje, odr`ati sjednicu Vlade RS te obilaziti doma}e kompanije i
druge entitetske institucije. Premijer RS }e biti
Bojan Grebenar.
- Cilj je da otvorimo
institucije i da sara|ujemo s mladima - dodala
B. S.
je Te{anovi}.
„Elektroprivreda BiH“
Za razvoj 54,5
miliona KM
„Elektroprivreda BiH“
}e do 2013. godine u razvoj elektroenergetskog
sistema na podru~ju
USK, HNK, KS, BPDK,
TK, ZDK, SBK investirati dodatnih 54,5 miliona
KM. Projekt izgradnje i
modernizacije elektroenergetske infrastrukture
finansira se iz kreditnog
aran`mana s Evropskom
investicionom bankom,
javlja Fena.
Sarajevo
Master kurs
iz nefrologije
U Sarajevu je ju~er
po~eo trodnevni Master
kurs iz nefrologije, koji
je rezultat uspje{ne saradnje i partnerstva Globalne Akademije za bubrege, Evropske asocijacije za dijalizu i
Udru`enja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u
BiH, javlja Fena.
Skup ovakvog tipa
odr`ava se prvi put u regionu i pru`a priliku ljekarima koji djeluju u
ovoj oblasti da {ire znanja o nefrologiji.
Porodica tvrdi da je Muderizovi} nevin
(Foto: F. Fo~o)
Slu`benici SIPA-e izuzeli dokumentaciju
AKCIJA SIPA-e Biv{i pripadnici Armije RBiH uhap{eni u Sarajevu
Muderizovi} i Avdovi} sumnji~e se
za zlo~ine u kasarni „Viktor Bubanj“
Moj suprug je nevin, kazala za „Avaz“ supruga Besima Muderizovi}a
Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu
(SIPA) na osnovu naredbe
Tu`ila{tva BiH ju~er su u Sarajevu uhapsili Besima Muderizovi}a, ro|enog u glavnom gradu BiH, i Ramiza
Avdovi}a iz Fo~e, koji se, kako je saop}eno, „sumnji~e za
krivi~no djelo ratnog zlo~ina
protiv civilnog stanovni{tva“.
Avdovi} ~uvar u penziji
Dvije lokacije
Mladen Krpan, zamjenik direktora sada{njeg Kaznenopopravnog zavoda Sarajevo, a nekada{njeg Centralnog zatvora Sarajevo,
ju~er je u izjavi za „Avaz“
negirao informacije koje su
se pojavile u pojedinim medijima da privedeni Avdo-
vi} jo{ radi kao zatvorski
~uvar.
- On je u penziji. Mi s
njim nemamo nikakve veze.
To je ne{to {to je vezano uz ratna zbivanja u kasarni „Viktor Bubanj“, tako da mi nemamo {ta re}i o tom slu~aju
E. Ha.
- ka`e Krpan.
Posebni odjel za ratne
zlo~ine pri Tu`ila{tvu BiH
sumnji~i Muderizovi}a i
Avdovi}a da su 1992. godine
na podru~ju Sarajeva, ta~nije u prostorijama biv{e kasarne „Viktor Bubanj“ i „na pe-
tom spratu Centralnog zatvora u Sarajevu, po~inili krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva“.
Muderizovi} je uhap{en
u svom stanu centru Sarajeva ju~er oko deset sati, nakon
~ega su nekoliko sati pretresani stan i Muderizovi}ev
automobil. Njegovi uku}ani
nisu mogli razgovarati s medijma, jer su im to sugerirali istra`itelji SIPA-e. Muderizovi}eva supruga rekla
Provokacija sukoba u Hercegovini
nam je da ne mo`e iznositi
nikakve detalje.
- Moj mu` je nevin i on }e
to dokazati - kratko nam je
kazala.
Tako|er, pripadnici
SIPA-e pregledali su ju~er
ku}u i objekte koje koristi
Avdovi} te izuzeli odre|enu
dokumentaciju.
Odluka o pritvoru
Muderizovi} je bio prvi
upravnik vojnog zatvora koji je bio smje{ten u kasarni
„Viktor Bubanj“, gdje su
danas smje{teni Sud i
Tu`ila{tvo BiH. Muderizovi} je, prema dostupnim
informacijama, na toj pozici-
ji bio do prolje}a 1993. godine. Udru`enja iz RS ve}
du`e vrijeme vr{e pritisak na
pravosu|e da se procesuiraju navodni zlo~ini nad srpskim civilima i zarobljenim
vojnicima.
Osumnji~eni Muderizovi} i Avdovi} ju~er su predati postupaju}em tu`iocu
Tu`ila{tva BiH, koji }e ih
ispitati i odlu~iti ho}e li od
Suda BiH zatra`iti mjeru pritvora. U Tu`ila{tvu BiH kasno sino} re~eno nam je da
ispitivanje Muderizovi}a i
Avdovi}a jo{ nije zavr{eno, a
da }e se o zahtjevu za
odre|ivanje pritvora odlu~ivati danas.
F. KARALI]
Nove opstrukcije u obnovi d`amije ]ur~inica
„Herceg-Bosna“ opet Udruge HVO-a
o`ivjela na plakatima! prijete blokadom!
Ideja o „Herceg-Bosni“ u
srijedu nave~er o`ivjela je u
Mostaru, ^apljini, Br~kom,
Ora{ju i Od`aku. Plakati s
natpisom ’’Dobro do{li u
Herceg-Bosnu’’ osvanuli su
nalijepljeni na saobra}ajnim znakovima na vi{e lokacija u Hercegovini.
Plakati su plave boje i,
osim natpisa, na njima se
nalazi i grb nekada{nje
„Herceg-Bosne“. Natko Bitanga, vije}nik u Op}inskom
vije}u ^apljina, isti~e da ideja o tzv. Herceg-Bosni u glavama pojedinaca nikada nije ni umrla i da je oni i danas
nastoje ostvariti.
- Oni koji su naredili
ovu akciju lijepljenja plakata, a ja smatram da je to dogovorio HDZ, ovakvim postupcima vrije|aju sve `rtve
takozvane Herceg-Bosne,
Plakat na ulazu u ^apljinu
one porodice kojima je u toj
istoj Herceg-Bosni poginulo i ranjeno nekoliko ~lanova porodice ili pre`ivjelo
torture u logorima koje je
dr`ala ta ista Herceg-Bosna
- isti~e Bitanga, dodaju}i
da ovakvi postupci jo{ vi{e
produbljuju jaz izme|u
Bo{njaka i Hrvata u Hercegovini i dodatno destabiliziM. H.
raju BiH.
Sjednica Op}inskog vije}a Livno prekinuta je zbog
zahtjeva da se obustavi obnova d`amije ]ur~inica. Istovremeno, predstavnici Koordinacije udruga HVO-a koji
opstruiraju gradnju postavili su ultimatum prijete}i da
}e blokirati op}inu i organizirati proteste na trgu u Livnu od ponedjeljka pa sve
dok se ne obustavi gradnja.
Na~elnik op}ine Livno
Luka ^elan najavio je dolazak
pomo}nika visokog predstavnika Krisa Beneta (Chris Bennet) povodom slu~aja opstrukcija u obnovi ]ur~inice.
To je ^elan iznio i na
ju~era{njoj redovnoj sjednici Op}inskog vije}a na
tra`enje dijela vije}nika, a
pomo}nica na~elnika Gorana Marin~i} potvrdila je da
je zbog d`amije dolazila i federalna inspekcija, koja je,
Obustava obnova d`amije
prema njenom mi{ljenju,
na{la neke nedostatke i nalo`ila da budu otklonjeni, ali
nije nalo`ila i obustavu raA. K.
da.
pogledi
5
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
INTERVJU Fahrudin Radon~i}, osniva~ kompanije „Avaz“
Stvorili najve}i i najutjecajniji
novinski sistem u historiji BiH
Bo{njaci su prvi put u historiji dobili svoj veliki nacionalni sistem i supermo}nu dnevnu novinu z Multietni~ki i moderni
ekonomski koncept z Godinama smetamo dr`avnoj i ratno-profiterskoj mafiji z „Dnevni avaz“ nikada ne}e biti strana~ka novina
Razgovarao:
Faruk VELE
Na dana{nji dan prije ta~no 20
godina, odnosno 22. oktobra 1991.
godine, u Sarajevu je osnovana
novinska ku}a „Radon~i} Publik“
(skra}enica od „Radon~i} Publikacije“), koja je 1993. promijenila ime
u sada op}epoznati brend „Avaz“.
Kompanija je u protekle dvije decenije postala regionalna velesila u
oblasti medija, a sagra|enim objektima istovremeno je obilje`ila razvoj i
arhitekturu BiH i zapadnog Balkana.
Po~etak bio `estok
Ovim povodom, Fahrudin Radon~i} prvi put govori za „Dnevni avaz“ o nastanku kompanije, uspjesima,
dr`avotvornoj poziciji i ekonomiji.
† Gospodine Radon~i}u, kako
je osnovan „Avaz“ i kako se razvio u najve}e ~udo poratne
BiH? Kako uop}e obja{njavate
taj fenomen?
- Kada sam polovinom 1991. godine odlu~ivao da pokrenem privatni biznis, morao sam donijeti sudbonosnu i tada te{ku odluku po sebe i
svoju porodicu da se odreknem mira i izvanredne pla}e u zagreba~kom
„Danasu“ i krenem u avanturu stvaranja vlastite kompanije. U tada{njoj
Jugoslaviji reformski premijer Ante
Markovi} donio je zakon da se privatne firme mogu lako registrirati. I ja
sam, kao i mnogi drugi, uz iskustvo
poznatog novinara i publiciste, 22.
oktobra 1991. godine u Osnovnom
sudu u Sarajevu registrirao izdava~ku ku}u „Radon~i} Publik“ s
prvom adresom u ulici Mitra Trifunovi}a U~e 71, odnosno u tada{njem
vlastitom stanu na Ko{evskom Brdu.
Ubrzo sam otvorio knji`aru i izdao nekoliko knjiga razli~itih autora. Potom je po~eo rat, gdje sam, kao
i mnogi drugi patrioti, zamrznuo biznis, oti{ao u Armiju RBiH, odnosno u Kabinet na~elnika Glavnog
{taba ARBiH Sefera Halilovi}a.
U septembru 1993. Halilovi} je
smijenjen s pozicije, a ja sam se vratio u svoju kompaniju i krenuo s
OKO, najposje}eniji portal te dvadesetak drugih vrlo tira`nih izdanja,
grupacija „Avaz“ uspje{no razvija i
paralelne biznise poput onih u hotelijerstvu ili nekretninama, kakav
je slu~aj s objektom u Tuzli. Naprosto, kao ekonomski gigant za na{e
uvjete, svoju poslovnu tvr|avu
oja~avamo i {irimo na vi{e strana.
izdavanjem „Bo{nja~kog avaza“. To
je bila jedna vrsta otpora agresiji.
† ^ime se najvi{e ponosite?
- Najvi{e se ponosim ~injenicom
da smo od prvog broja bili dr`avotvorni medijski projekt. Zaista je bila velika hrabrost 15. septembra 1993. godine, u prvom broju „Bo{nja~kog avaza“, objaviti kriti~ki tekst pod naslovom „Harakiri u Holiday Innu“ i suprotstaviti se te`njama tek zavr{enog
Bo{nja~kog sabora da se BiH podijeli na tri nacionalne dr`avice.
Dogodilo se da su neki ljudi, nagovoreni borci, ~ak {utali na{e kolportere dok su prodavali taj prvi broj. Iz
dana{njeg ugla, „Dnevni avaz“ ostao
je na toj liniji dr`avotvornosti i pri tome postigao ne{to neo~ekivano.
Bo{njaci su, naime, prvi put u svojoj
historiji dobili svoj veliki nacionalni
sistem i supermo}nu dnevnu novinu
koja izlazi ve} 17. godinu. Ona je postala va`na nacionalna identifikacija
najbrojnijeg naroda u BiH. Ali, s posebnom kvalitetom da posjeduje sve
multietni~ke, multireligijske i multikulturalne dimenzije koje ja~aju BiH
kao dr`avu.
Novina za narod
† Pojedini politi~ki rivali od
po~etka Va{eg politi~kog anga`iranja `ele ovu novinu diskvalificirati kao strana~ku?
- Nisam ~ovjek koji }e na jednom mjestu graditi, a na drugom
ru{iti. Za{to bih ja supermo}ni i uspje{ni „Avaz“, koji je i u medijskom i u gra|evinskom smislu ve}
Veliki rezultat,
skromna proslava
- Kompanija „Avaz“ ne planira nikakve velike proslave iz prostog razloga {to smo pristalice
{tedljivosti i koncepta da velike
rezultate trebaju pratiti male proslave. Novac koji bi bio potro{en na sve~ane akademije ili
vatromete, kao dru{tveno odgovorna kompanija dat }emo u dobrotvorne svrhe.
^ita nas 800.000 ljudi
† Od nastanka „Avaz“ je, neovisno o svojoj ogromnoj snazi i
utjecaju te tira`u koji je deset puta ve}i od tira`a prvog konkurenta, iz nekih centara kontinuirano napadan i zlonamjerno problematiziran. Za{to je „Avaz“
uvijek nekome bio problem?
- Svugdje u svijetu najja~i i najutjecajniji mediji su veliki higijeni~ari dru{tva. To zna~i da oni
otvoreno pi{u o korupciji, kriminalu, lo{oj vlasti i zaostajanju zemlje.
Potpuno je o~ekivano da nas kritiziraju oni koji su doveli do toga da
BiH, kao najve}a `rtva rata, umjesto
da bude na putu prosperiteta, nastavlja samodevastiranje i zaostajanje za
Evropom i svijetom. Nas cijelo jedno desetlje}e napadaju ratni profiteri
i privatizeri, odnosno njihovi bilteni.
Za{to bi svi oni hvalili „Avaz“, a
da ne govorimo o onima koji su nama iza le|a, mislim i na narod i me-
Radon~i}: „Avaz“ je postao regionalno ekonomsko ~udo
dije, prije 20 godina proizveli dr`avnu
mafiju s privatizacijskim, medijskim
ili narko-kracima, koji i danas gu{e
dr`avu? Nama je najva`nije da narod voli „Avaz“, vjeruje mu, ~uva ga
i po{tuje i u njemu vidi za{titnika
interesa malog ~ovjeka i gra|anina.
Zato nije ~udo {to mi, bilo preko broja dnevno prodatih primjeraka koji se mno`i s osam ~itatelja po jednoj
novini, jer narod nema para da svako
kupuje svoj primjerak, te doda cifra
s portala, dnevno utje~emo na formiranje stava i na informiranje oko
800.000 gra|ana. To je enormna
snaga „Dnevnog avaza“, ali i profe-
U BiH vlada sistem ~iji je osnovni
cilj ru{enje uspje{nih i poduzetnih
- Kompanija „Avaz“ dokaz je da
se u BiH i u lo{im ekonomskim i
politi~kim uvjetima mogu praviti
spektakularni ekonomski rezultati. Kada vidite „Avaz Twist Tower“
od 40 spratova ili rotiraju}i restoran u „Radon Plazi“, shvatite koliko sposobne gra|evinare, arhitekte i in`injere ova zemlja ima. Mi
i danas odli~no poslujemo, na kraju i ove poslovne godine iskazat
}emo vi{emilionsku dobit. Objekt
u Tuzli tako|er se gradi o~ekivanom dinamikom i od 110 stanova,
ve} smo na dana{nji dan prodali
njih 97!
Popularna cijena u tome ima udjel, ali je o~igledno i ogromno povjerenje ljudi koji su unaprijed dali svoj novac za stanove „Avazu“,
kao investitoru za kojeg va`i da kada ne{to po~ne graditi, to i zavr{i.
U BiH je mnogo uspje{nih
ljudi poput mene ili Red`e Bekte,
Nijaza Hastora, Selvera Oru~a, Izudina Ahmetli}a i Hrvi}a iz Jelaha.
Ali, mnogi nisu ostvarili rezultate
sli~ne na{im, jer su ih slomili lo{a
vlast i privatizacijska mafija. BiH bi
danas izgledala mnogo bolja, razvijenija i ljep{a da decenijama nije vladao sistem ~iji je osnovni cilj ru{enje
uspje{nih i poduzetnih ljudi.
sionalna odgovornost ljudi koji vode
novinu i svakodnevno se nose s onima kojima to smeta.
Mi smo mega-brend
† Kakva je, prema Vama, budu}nost kompanije „Avaz“? Gdje je vidite, recimo, za 20 godina?
- Mi smo, kao kompanija, shvatili da su mediji biznis i da se preko kvalitetnih proizvoda i marketinga mogu
praviti nove vrijednosti. Veleljepni
objekti u Sarajevu i Tuzli ili kupovina najmodernije roto-ma{ine u BiH prije nekoliko godina, vrijedne desetak
miliona KM, nisu na{ najve}i uspjeh.
Najve}i uspjeh je brend „Avaza“!
To je brend, mjereno na{im uvjetima,
poput onoga koji ima „Coca-Cola“ ili
drugi veliki svjetski brendovi. On
odra`ava uspjeh, novi koncept `ivota
i standarda te stvaranje novih vrijednosti. Prije 20 godina „Avaz“ nije postojao. Nisu postojali ni na{i objekti.
To nismo oteli nikakvim strana~kim
namje{taljkama. Sve je stvoreno kao
nova i tr`i{no dokazana vrijednost, a
nama je jako va`no da su svih ovih godina stotine na{ih uposlenika primali
solidne pla}e svakog 5. u mjesecu sa
svim doprinosima.
Uz to, osim {to smo napravili najprodavaniji bosanski proizvod, a to
je „Dnevni avaz“, stvorili najmoderniju roto-{tampariju, odnosno GIK
postao velika i time nezaobilazna
historijska ~injenica ove dr`ave,
ru{io u korist bilo koje stranke, pa
i SBB BiH, ~iji sam osniva~?
Gledajte, „Dnevni avaz“ uvijek
}e biti narodna novina, gdje }e se
ravnopravno i demokratski, a kada treba i polemi~ki, prelamati
sve politi~ke opcije. Pa, vi sada u
„Dnevnom avazu“ imate vi{e fotografija politi~ara iz SDP-a ili nekih drugih stranaka, nego ljudi iz
SBB BiH. Mnogi moji ~lanovi prigovaraju mi na tome.
Ali, rekao sam to na skupu od
400 na{ih strana~kih funkcionera da
„Avaz“ ne}e biti glasilo SBB BiH!
Poenta je da najja~a, ekonomski jedina neovisna novina u na{oj dr`avi,
profesionalno i neovisno prati sve
izborne pobjednike i kada rade dobro, i kada rade lo{e. Ako je „Dnevni
avaz“ nekada podr`avao SDA, SDP
ili SBiH, jer su to tada bile dru{tvene realnosti i pobjedni~ke stranke birane voljom naroda, to je bio profesionalni odraz da se svima pravi milje za uspjeh nakon pobjede na
izborima. Tako|er, ni SBB BiH
ne}e biti izuzetak od toga da njegove uspje{ne aktivnosti budu zabilje`ene. Ali, bez ikakve favorizacije
mog politi~kog projekta. Naprosto,
za urednike na{ih izdanja, ~itatelj i
njegov interes i pravo na objektivnu
informaciju va`niji su od bilo koje
politi~ke stranke, pa i moje.
[ta drugi pi{u
Dostiže brzinu od
150 kilometara
na sat
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
š
SRAMOTNO Teška muka Mevludina Nezirovića iz Brčkog
Rana na stomaku curi mu već godinama, a skinut sa spiska za invalidske naknade
Luksuzna kuća na točkovima
Austrijska kompanija
“Marchi Mobile” izbacila je
na tržište najskuplju kuću
na točkovima po cijeni od
2,1 milion eura. Ova palača
na točkovima ukupne površine 40 kvadratnih metara, nazvana “EleMMent”,
ima spavaću sobu s velikim
bračnim krevetom i televizorom od 40 inča, kupatilo i
zaseban WC te dnevni boravak, a u vozačevoj kabini nalazi se i krevet.
Najveći utisak na potencijalne kupce ostavlja terasa
od 20 kvadrata, s pokretnim
krovom, podnim grijanjem
i barom.
Ovaj dvorac težine 20 tona dostiže maksimalnu brzinu od 150 kilometara na
sat zahvaljujući jakom motoru, ali i svom aerodinamičnom obliku.
Riješena misterija
đ Njemačka policija je na
bivšoj deponiji u Frauenkronu pronašla kosti i odjeću.
Pretpostavljaju da je riječ o
Loliti Briger (Brieger), koja je
nestala prije 29 godina. Ali to
jošmoraju potvrditi analize.
Lolita je nestala 1982.
godine, kada je imala 18 godina. Tada je bila u šestom
mjesecu trudnoće. Slučaj je
ponovo zainteresirao javnost i istražitelje u avgustu ove
godine. Tada se u emisiju
ZDF-a javio svjedok koji je
ubici pomagao da se riješi tijela. Policija je 9. septembra
uhapsila Lolitinog ta-
Nezirović u bolesničkoj postelji
kari se brinu o meni. Malo
sam se oporavio i vjerovatno
ću uskoro morati kući, ali
(Foto: E. Ražanica)
kako da se kući vratim kada
nemam ni ogrjeva ni struje.
Pomišljam na samoubistvo,
jer to je jedino rješenje. Ne
mogu više - kaže Nezirović.
E. RAŽANICA
Nakon pritiska javnosti novi nacrt pred Parlamentom FBiH
Nakon pritiska lokalne
zajednice u Bijelom Polju
kod Mostara, o čemu je prvi
izvještavao “Dnevni avaz”,
Federalna vlada uputila je
Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na usvajanje
izmjenu trase autoputa na ko-
ridoru 5C na ovom području.
Amandman na Nacrt
prostornog plana za autoput
na koridoru 5C u dijelu Bjelopoljske kotline pred federalnim poslanicima naći će
se 26. oktobra. Prema dokumentu Federalnog minis-
tarstva prostornog uređenja, prihvaćena je “varijanta
3” trase autoputa, koja zaobilazi naseljena mjesta sjevernog područja Mostara, a
samim time i izvorište Bošnjaci, odakle se vodom napaja grad na Neretvi.
”McDonald's BiH” u humanitarnoj akciji
Tako su federalne vlasti
umnogome odstupile od prvobitne trase, takozvane osnovne varijante, prema kojoj
bi autoput većim dijelom
prolazio kroz naseljena mjesta, čime bi bilo ugroženo oko
4.000stanovnika.
A. Du.
!"### Briger: Bila trudna
dašnjeg momka Jozefa K.
(Josefa, 50). Sumnjaju da ju
je on ubio.
S bebom živjela u šatoru
Ruskinja Tatjana posvađala se sa sestrom i iselila
iz porodične kuće i odvela
sina. Nije imala nikakav
smještaj pa je odlučila s djetetom živjeti uz rijeku Moskvu. Nabavila je šator u kojem su ona i beba spavali.
Mevludin Nezirović (53)
iz Brčkog početkom rata
uključio se u odbranu BiH,
ali sredinom oktobra 1992.
teško je ranjen u selu Ulice,
zbog čega i danas ima ozbiljne zdravstvene probleme.
Rana na stomaku curi
mu već godinama, o čemu je
“Dnevni avaz” prije skoro
dvije godine objavio potresnu priču.
Uprkos vidljivom invaliditetu, ovaj bivši pripadnik Armije RBiH skinut je
sa spiska za invalidske naknade, a nadležni su kazali
da je to u skladu sa zakonom, jer se nije javio na reviziju.
On se, kako kaže, u vrijeme revizije nalazio na liječenju u Americi i uprkos
svim ljekarskim nalazima,
nadležni u boračkoj organizaciji u Brčkom i FBiH nisu
mu to uvažili.
- Evo me u bolnici. Lje-
Kuhala je obroke u starom i
prljavom posuđu, a odjeću je
prala u rijeci. Majka i beba
su tako živjele dva mjeseca,
dok nisu došli policajci i socijalna služba.
Bolesnu i pothranjenu
bebu su najprije odvezli u
bolnicu,akasnije sujevratili
u porodičnu kuću. Majci nisu oduzeli roditeljsko pravo.
Spec
Indonežanka koja je kao kućna pomoćnica radila u
Dubaiju sama se porodila i čekala čak 10 sati da beba umre.
Nakon toga tijelo je pokopala u vrtu. Indonežanka je
osuđena zbog ubistva s predumišljajem jer nije spasila
vlastito dijete.
U naredna tri dana kompanija “McDonald's BiH”
osigurat će obroke za oko
5.000 djece i osoba koje iz
objektivnih razloga nisu u
mogućnosti probati njihove
proizvode.
U okviru “Trećeg dječijeg festivala dječijeg osmijeha” gosti “McDonald'sa”
sinoć su bila djeca korisnici
Centra za edukativno odrastanje, a obrok će biti dostavljen Dječijem domu “Egipat”.
Također, danas prije podne “McDonald's” će dostaviti obroke za korisnike Narodne kuhinje “Stari Grad”,
ručak u Zavod za specijalno
obrazovanje i odgoj djece
“Mjedenica” i u Centar za
djecu oboljelu od autizma i
cerebralne paralize “Vladimir Nazor”.
U subotu gosti “McDonald'sa” su djeca iz KJU Dom
za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” i djeca koju
pomaže “Rotaract klub” Sarajevo.
A. Nu.
Proizvode ”McDonald's BiH” kušala mnoga djeca
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Žak Delor
Euro na ivici ponora
SUDBINE Nakon nesvakidašnjeg oglasa u “Dnevnom avazu”
’
’ Apsolventica na Fakultetu za socijalni rad pronašla je sreću Želio sam da cijeli svijet
zna koliko je volim, kaže Dejvid Blekburn
- Rekao sam da je euro na ivici ponora i
žao mi je što sam bio u pravu. Evropljani su
odreagirali prekasno, nedovoljno i u atmosferi punoj nesuglasica. Kriza eura je
vezana za svjetsku finansijsku krizu, ali i
za nedostatke u konstrukciji sistema eurozone.
(Bivši predsjednik Evropske komisije
za “Le Monde”)
Delor:
Kriza eura
Karl Bilt
Dejvid Blekburn (David
Blackburn) iz Njukastla jučer je putem oglasa u “Dnevnom avazu” zaprosio svoju
djevojku, dvadesetsedmogodišnju Ajselu Mulić iz Sarajeva.
Ovaj nesvakidašnji romantični gest iznenadio je
brojne čitaoce, ali i Ajselu,
koja, kako nam je priznala,
nije očekivala da će njena
ljubavna priča jednog dana
završiti u novinama.
Bosna nije
jednostavan problem
- Bosna nije nikada bila jednostavan
problem, ali nije ni jedina u Evropi. Premda je došla do rješenja, Belgija je bila bez
vlade duže nego Bosna, da ne govorimo o Bilt:
Kipru, koji nije imao ni zajedničku vladu Bez vlade
koja bi predstavljala cijelu zemlju već četvrt stoljeća. Članstvo Hrvatske, a onda i Srbije u EU bit će
za BiH logičan put kojim mora ići.
(Bivši visoki predstavnik za “Globus”)
Bez riječi
Nijaz Ferhatović
- Dejvid mi je rekao da u
“Dnevnom avazu” posebnu
pažnju obratim na 28. stranu.
Ostala sam bez riječi kada
sam pročitala tekst u kojem
poručuje da me voli više od
života ipita želimli seudati za
njega - priča Ajsela za našlist.
Imponirala mi je
slava amidže Asima
- Poznajući naš mentalitet, činjenica
da potječem iz poznate nogometne familije mi je više odmagala, jer se od mene puno
više očekivalo za razliku od drugih te sam
Ferhatović:
Stalno dokazi- se stalno morao dokazivati. S druge strane,
imponirali su mi slava, ugled i poštovanje
vanje
koje je uživao amidža Asim te donosili i
određene privilegije.
(Bivši as FK Sarajevo za “Avazov Sport”)
[ta ka`u u narodu
Ajsela i Dejvid: Ljubav se rodila u Sarajevu
- Želio sam da cijeli svijet
zna koliko je volim. I zato
sam bio presretan kada me je
nazvala i rekla “da” - kazao
Oglas koji je izašao u našem
listu
Dejvidnije dugočekaona
Ajselin pozitivan odgovor.
Nazvala ga je, kaže, odmah
nakon što je vidjela oglas.
nam je Dejvid.
Ajsela, apsolventica na
Fakultetu za socijalni rad u
Sarajevu, i Dejvid, vođa ti-
ć
Dejvid i Ajsela će nakon vjenčanja živjeti u Sarajevu. Planiraju i put za
Englesku kako bi Ajsela
upoznala i Dejvidovu porodicu.
- Dejvid je u BiH dvije
godine. Oduševljen je našim
načinom života. Kaže mi da
se nigdje ne ćeifi kao kod
nas, u Bosni, i zato želi ostati
živjeti ovdje - priča Ajsela.
(Foto: S. Jordamović)
ma u njemačkoj konsultantskoj firmi GOPA, još nisu
odredili datum vjenčanja,
ali se nadaju, kažu nam, da
će i taj dan doći ubrzo.
Lud za njom
- Upoznali smo se prije
nekoliko mjeseci u Sarajevu. Ajsela me je očarala na
prvi pogled. Bio sam lud za
njom. Kada sam je drugi put
vidio, zaljubio sam se - govori Dejvid. A. KESEROVIĆ
Ambasador Mun na obilježavanju 15. godišnjice USAID-a u BiH
ž
Povodom proslave 50. godišnjice rada USAID agencije i 15 godina njenog postojanja u BiH jučer je na platou Trg djece Sarajeva organiziran sajam na kojem su
bili izloženi brojni USAID-ovi projekti.
Najposjećeniji štand bio
je projekt “Mitolovac” Udruženja “Radio Kameleon”.
Građani su anonimno prijavljivali slučajeve korupcije
prilikom zapošljavanja u
zdravstvu.
- U istraživanju koje smo
napravili ljudi u BiH smatraju da je najkorumpiraniji
državni vrh - rekla je Kristina
Gligorović ispred Udruženja.
Na Trgu djece Sarajeva 26 štandova sa USAID-ovim projektima
Sajam na kojem je bilo
postavljeno 26 štandova posjetio je i američki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon).
- Agencija USAID je u
BiH došlaodmah nakonratai
materijalna pomoć koja je
pružena iznosi više od milijardu ipo dolara.U prvomperiodu nakon rata pomoć je bila usmjerena na poratnu rekonstrukciju i razvoj, a sada
radimo na projektima koji su
od direktne važnosti za
građane ove zemlje. Jačamo
demokratski sistem i pomažemo da se otvore nova radna mjesta - rekao je Mun.
A. Nu.
stva za isplatu dviju naknada
nezaposlenim demobilisanim borcima s područja ovog
kantona, javlja Fena.
Riječ je o naknadama za
vrijeme nazaposlenosti koje
su iznosile 150 KM, a odnose se za maj i juni 2008. godine.
Omerašević je dodao da
Tražimo druga rješenja
- Siromaštvo u Bosni i Hercegovini ima obilježje trajnog stanja iz kojeg će se teško izaći. Ograničene su ekonomske mogućnosti jer se ne stvara dovoljno radnih mjesta, a stara radna mjesta su davno uništena. Zato treba
tražiti druga i nova rješenja i druge političke opcije.
(Čitalac M. S.)
Vremenska prognoza
sun~ano
djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a
ki{a i
VRIJEME
DANAS
snijeg
21. 10. 2011.
obla~no
obla~no uz snijeg
promjenljivo
obla~no s ki{om magla pa sun~ano
BANJA
LUKA
BIHA]
10
10
BR^KO
15
TUZLA 15
Očekuje se
LIVNO ZENICA
oblačno vrijeme s
8
kišom, a ponegdje u
8
SARAJEVO
Hercegovini uz kišu
8
mogući su i pljuskovi s
grmljavinom. U višim poGORAŽDE
8
dručjima zapadne Bosne kiša
MOSTAR
može preći u susnježicu ili sni15
jeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog
smjera, a u Hercegovini umjereno NEUM
jugo.
15
PETAK
SUBOTA
NEDJELJA
21. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
22. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
23. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
0
0
0
0
od 2 C do 13 C
od -1 C do 8 C
od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
0
0
od 5 C do 15 C
0
0
od 7 C do 15 C
0
0
od 12 C do 20 C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Ministar u Vladi ZDK najavio
Ministar za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Suad Omerašević izjavio je da će do kraja godine biti osigurana sred-
033/281-393
redakcijaavaz.ba
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
će jednu naknadu nezaposleni demobilisani borci dobiti do kraja tekućeg mjeseca, a da će druga biti tokom
decembra.
Biometeorološka prognoza i dalje je nepovoljna, što će loše djelovati na
raspoloženje većine populacije. Pogoršanje praćeno padavinama kod
većine hroničnih bolesnika, naročito osoba s kardiovaskularnim
problemima, uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo
izbjegavati teže aktivnosti i umanjiti boravak na otvorenom. U drugom
dijelu dana nepovoljni utjecaj trebao bi lagano oslabiti.
Grad Sarajevo
Izlazak
21. 10. 2011.
7.08
Izlazak 00.26
Zalazak 17.54
Zalazak 14.39
Ukratko
8
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
teme
@IVOT Gra|ani ogor~eni najavljenim nametima
Petri} u dru{tvu Bocan-Har~enka
CIKBiH
Petri} primio
ruskog ambasadora
X Predsjednik CIKBiH Branko Petri} ju~er se sastao s Aleksanderom Bocan-Har~enkom,
ambasadorom Rusije u BiH.
Ambasador je Petri}u uru~io poziv predsjednika CIK-a Rusije
za posmatranje parlamentarnih
izbora koji }e biti odr`ani 4. decembra.
Petri} je ruskog ambasadora
upoznao s aktivnostima koje su
provedene prilikom implementacije izbornih rezultata proteklih izbora, ali i s aktivnostima
na pripremi predstoje}ih lokalnih izbora 2012. godine.
Srebrenica
Porodice `rtava
tra`e pomo}
X Delegacija Komisije za evro-
pske poslove holandskog parlamenta u sklopu posjete BiH
ju~er je posjetila i op}inu Srebrenica. ^lanovi delegacije holandskog parlamenta posjetili su
Memorijalni kompleks Poto~ari
i odali po~ast `rtvama genocida.
Holandski parlamentarci
odr`ali su sastanak i s predstavnicama srebreni~kih
M. S.
udru`enja.
Penzioneri: Komunalije
ne smiju poskupjeti!
Poslati zahtjevi da se sprije~i najavljeno dizanje cijene plina za 14,5 posto
z Ku}ni bud`et je ponovo ugro`en, isti~e Buli}
Najavljeno poskupljenje plina iz
„BH-Gasa“ za 14,5 posto kao i svih
drugih energenata izazvalo je
ogor~enje gra|ana. Nove cijene plina i drugih proizvoda dovest }e do toga da ve}ina ljudi ne}e mo}i pla}ati
re`ija, a, prema svemu sude}i, ~eka
ih jo{ jedna duga i neizvjesna zima.
Gra|ane
~eka duga i
te{ka zima
Energi~ni zahtjevi
Svoj glas protiv novih nameta
digli su i penzioneri. Njihovo
ogor~enje je ogromno, ka`e predsjednik Saveza udru`enja penzionera
u FBiH Omer Omerefendi}.
- Situacija je kriti~na kod mnogih.
Najave novih cijena primljene su s razo~aranjem i uz dozu bespomo}nosti.
Nevjerovatno je {ta se sve radi s ovim
narodom - istakao je Omerefendi}.
Iz Udru`enja penzionera u Kantonu Sarajevo na adrese svih komunalnih preduze}a poslati su zahtjevi da komunalne usluge ne
smiju biti skuplje.
- To bi utjecalo na standard pe-
nzionera i svih gra|ana. Vladi KS
uputili smo zahtjev i energi~no
tra`ili da ne dozvoli poskupljenje
komunalija. Objasnili smo {ta bi to
zna~ilo za nas, pogotovo za penzionere s penzijama do 414 KM, a
koji imaju dva ili vi{e ~lanova porodice. O njima niko ne brine ka`e Mehmedalija Rapa, predsjednik Udru`enja penzionera KS.
Vlada RS
Novac za
zbrinjavanje
847 radnika
X Vlada RS odobrila je ju~er
1,8 miliona KM od ukupno
planiranih 28 miliona KM u
ovoj godini za socijalno zbrinjavanje radnika. Ovaj iznos
odobren je za zbrinjavanje 847
radnika u 75 preduze}a, a od
toga je ~ak 750 radnika iz tri
preduze}a - DIP Bosanska Dubica, „Rudo Plast“ iz Rudog i
„Fimal“ Petrovo.
S druge strane, na ju~era{njoj
sjednici odobreno je oko milion
maraka za 18 preduze}a koja su
se prijavila na konkurs za zapo{ljavanje novih radnika. B. S.
KULT
BiH napustilo
100.000 mladih
X Institut za razvoj mladih
KULT smatra da, prema svim
relevantnim istra`ivanjima,
vi{e od dvije tre}ine mladih `eli
napustiti BiH zauvijek ili na
du`i period, ali jo{ ne pronalaze
utabanu stazu za odlazak, a pravi problem }e nastati onda kad
je prona|u, javlja Fena.
Slu`bene informacije govore
da je u periodu BiH nakon
agresije na BiH napustilo
100.000 mladih ljudi.
O{trije mjere
Omerefendi}: Ljudi su bespomo}ni
Buli}: Manje novca za hranu
Prema njegovim rije~ima, penzioneri su dobili informaciju da je
Vlada KS nalo`ila izradu socijalnog
programa da se ubla`e slu~ajevi koji ne mogu pla}ati ra~une.
- O~ekujemo da se ljudima ba-
Vlada Federacije BiH ~eka isplatu duga
rem pomogne putem socijalnog
programa. Zbog toga jo{ ne najavljujemo o{trije mjere i proteste istakao je Rapa.
Poskupljenja }e utjecati na potro{a~ku korpu, tvrdi Gordana Buli} iz Udru`enja potro{a~a u FBiH.
- Nadam se da su u Vladi FBiH
svjesni da }e ovo biti udar na porodi~ni bud`et i na kvalitet `ivota.
Poskupljenjem plina novac koji
}e ostati za potro{a~ku korpu zasigurno }e se umanjiti za jedan ili dva
posto. Ipak, nau{trb ku}nih potrep{tina gra|ani se odlu~uju da pribave energente za zimu jer je nemogu}e dr`ati stan hladnim - rekla
E. Ha. - A. Nu.
je Buli}.
Odgo|ena odluka o novoj cijeni plina
Vlada FBiH, iako je to planirala na ju~era{njoj sjednici, odgodila je odluku o pove}anju cijene plina za oko 14 posto. Ovu odluku donijet }e na sjednici Vlade FBiH, koja je planirana za narednu sedmicu, kazao je na konferenciji za novinare federalni ministar trgovine
Milorad Bahilj.
- Jo{ u aprilu najavio sam pove}anje cijena plina za 30 posto.
Osnovni razlog za rast cijene plina
jeste poskupljenje ovog energenta
kod ruskog dobavlja~a za 37,5 posto.
Na prijedlog Adnana Krese, v. d. di-
rektora „BH-Gasa“, plin }e poskupjeti za oko 14 posto - ka`e Bahilj.
Prema njegovim rije~ima, ovih
14 posto nije dovoljno kompaniji
„BH-Gas“ da opstane te }e u narednih nekoliko dana federalni premijer Nermin Nik{i}, dopremijer Desnica Radivojevi}, Kreso kao i on
uskoro obi}i najve}e du`nike da bi
se dogovorili o na~inu naplate duga.
Direktor „BH-Gasa“ potvrdio je
da u ovom momentu ova firma potra`uje 35 miliona KM te da su najve}i du`nici „Sarajevogas“ i
A. DEDAJI]
„Toplane“.
Priznate bolonjske diplome
Na ju~era{njoj sjednici Vlade
FBiH utvr|ene su izmjene i dopune Zakona o dr`avnoj slu`bi. Izmje-
nama ovog zakonskog akta propisano je priznavanje diploma ste~enih
po bolonjskom sistemu {kolovanja.
S ju~era{nje sjednice Vlade FBiH
teme
9
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
PRENOSIMO „Express“ otkriva izvore bo{nja~ke dr`avne mafije
Je li Bakir Izetbegovi}
dao Zijadu Turkovi}u
akreditaciju AID-a?
Dok je Alija Izetbegovi} stvarao Armiju BiH, mimo njegovih o~iju i pod njegovim skutima,
neko je stvarao bo{nja~ku mafiju
Nakon poku{aja atentata
na advokata Faruka Balijagi}a
i po~etka su|enja Ziki Turkovi}u polako se odmotava klupko nastanka i opstanka
bo{nja~ke dr`avne mafije.
Stare rane
^im je Balijagi} u
„Dnevnom avazu“ otvorio
stare rane i ulogu „[eva“,
politi~ka ubistva u kakva
spadaju likvidacije Ned`ada
Ugljena i Joze Leutara te
gdje je u tome uloga ratnog
vladara Sarajevom i obavje{tajnom zajednicom Bakira Izetbegovi}a uslijedio je slu~ajno ili ne - oru`ani napad na advokatovu ku}u.
Jo{ gore po Bakira Izetbegovi}a, jedan magazin otkrio je nevjerovatnu ~injenicu:
Zika Turkovi} imao je akreditaciju AID-a, tada{nje zvani~ne Dr`avne obavje{tajne
slu`be!?
Iako ima onih koji smatraju da je akreditaciju izdao
Bakir Alispahi}, tada{nji ministar MUP-a, kojem je Munir Alibabi} Munja na{ao dva
kilograma
droge
u
slu`benoj
policijskoj
kasi, poznavaoci obavje{tajnih
prilika se
sla`u da je i
u takvoj situaciji Izetbegovi}
mla|i morao znati za to.
Naime, Turkovi} je u ratno vrijeme bio u Njema~koj,
gdje je radio kriminalna djela, a ulazak droge u BiH tih
mjeseci i godina bio je vezan
upravo za tu evropsku
dr`avu. Drogom su se platili mnogi mutni poslovi, a
biv{i policajci postali su mutlimilioneri.
Tajni ortak
Otud ne ~udi da je Turkovi}u obe}an bla`i sudski proces ako za{titi svoje ratne mentore, a
umjesto njih poku{a svoju kriminalnu grupu i u`asne
zlo~ine podvaliti nekom drugom.
Me|utim, javno su|enje i Balijagi}ev intervju otkrili
su tu`nu spoznaju: dok je
Alija Izetbegovi} stvarao Armiju BiH, mimo njegovih
o~iju i pod njegovim skutima,
neko je stvarao bo{nja~ku
mafiju.
Ona je postala tajni ortak
u ratnoprofiterski otetim kompanijama; njen ~elnik je
preko Bakira Sadovi}a postao urednik mafija{kih biltena, a ubistva kao {to su ona
Ugljena ili Leutara „kr~kaju
se“ u ladicama
tu`ilaca s kojima „mali
sin velikog oca“
zna i da
zajedni~ki
ljetuje.
S. E.
Izetbegovi}, Turkovi}, Alispahi}: Koji je od dvojice Bakira dao akreditaciju
AID-a, a time i status dr`avnog policajca narko-ubici?
Nakon napada na ku}u advokata u Tuzli
Balijagi}: Slu~aj }e preuzeti Tu`ila{tvo BiH
Predstavnici Tu`ila{tva
Tuzlanskog kantona, MUP-a
i Obavje{tajno-sigurnosne
slu`be (OSA) prekju~er su
odr`ali zajedni~ki sastanak s
predstavnicima SIPA-e u Tuzli u prostorijama ove agencije povodom slu~aja oru`anog
napada na ku}u advokata Faruka Balijagi}a u Tuzli, saznaje „Dnevni avaz“.
Prema informacijama koje nam je prenio Balijagi}, napad na njegovu ku}u koji je
prvobitno okarakteriziran kao
izazivanje op}e opasnosti sada je preina~en u terorizam.
- Uz posredstvo Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih
Dr`ava u Sarajevu, Tu`ila{tvo
Balijagi} ispred porodi~ne ku}e: Napad nakon intervjua u „Avazu“
BiH je sada preuzelo ovaj
slu~aj koji }e se voditi kao krivi~no djelo terorizma iz ~lana
201. Krivi~nog zakona BiH kazao nam je Balijagi}.
Zvani~nih informacija iz
Tu`ila{tva BiH o promjeni krivi~nog djela nema.
- Provjerom je utvr|eno da
predmet o eventualnoj promjeni krivi~nog djela u ovom
slu~aju jo{ nije zaprimljen u
Tu`ila{tvu BiH. Za sada je sve
na Tu`ila{tvu TK i, ukoliko je
i do{lo do promjene, znat }e
se u narednim danima, jer se
slanje dokumentacije odvija
putem po{te - kazala je Selma
He}imovi},
portparol
Tu`ila{tva TK.
A. Mu.
Ahmetovi}: Za{to se ministar sigurnosti ne bavi otkrivanjem
bo{nja~ke dr`avne mafije
Li~nost dana Sadik Ahmetovi}
Defektni defektolog
^ovjek koji je svoj ministarski mandat zapo~eo tako
{to je ostao bez voza~ke dozvole zbog prebrze vo`nje i
optu`bama da je akter seksskandala s mladom Romkinjom, samo bi u BiH mogao
ostati na jednoj od najodgovornijih funkcija.
Dodik i Beograd
U skladu s kadrovskom
kri`aljkom Sulejmana Tihi}a u kojoj se najvi{e promoviraju poltronstvo i „dobra veza prema Dodiku i
Beogradu“, Ahmetovi} je
ostao u ministarskom sedlu
i sada asistira vrhu SDA u
kritici svih nepodobnih, pa
i ove novine.
Prema kompromitiranom ministru, (naravno,
intervju je dat ratnoprofiterskim Hilminim i Mujinim
medijima u kojima i dalje
svim sredstvima brane
zlo~ina~ku organizaciju Zijada Turkovi}a, a `estoko
napadaju dr`avne tu`ioce!)
na{ list, navodno, „unosi
smutnju me|u Bo{njake“!?
A za{to „Avaz“, kao, unosi smutnju? Zato {to argumentirano ka`emo ~injenicu da
u ovoj zemlji ima nedopustivo veliki broj gladnih i nezaposlenih, da su podijeljene
desetine hiljada novih otkaza,
da na{i dr`avni susjedi napreduju ka Evropi, a mi smo na
repu svega toga! Mo`da unosimo smutnju {to tvrdimo da
u BiH postoji strana~ka mafija koja na {tetu doma}ih
gra|evinara poslove godinama
daje banditskom SCT-u, koji
potom la`no bankrotira i bje`i
s enormnim koli~inama novca
na{ih gra|ana.
Je li smutnja kada tvrdi-
mo da ~elnik SDA Tihi} za
deset godina nikada nije
izgovorio rije~ ekonomija
ili razvoj, a kamoli ne{to
u~inio za ovu zemlju? Koga
to smu}ujemo kada tvrdimo
da se heroji Armije RBiH
ubijaju jer ne mogu {kolovati
djecu, ili umiru u mraku
nepravde? Da ne govorimo o
privatizacijskoj plja~ki i
uni{tenju brojnih kompanija od porodice Selimovi} i
njenog tajnog i supermo}nog
ortaka!
Misteriozne tragedije
Je li smutnja {to „Dnevni
avaz“ insistira da napokon
budu otkriveni nalogodavci
politi~kih ubistava kao {to su
likvidacije drugog ~ovjeka
AID-a Ned`ada Ugljena, federalnog doministra unutra{njih poslova Joze Leutara? Tako|er, na{ list je insistirao i insistirat }e da se razotkrije ko stoji iza misterioznih pogibija slavnih
bo{nja~kih komandanata ili
le{eva u „Pivari“ i oko nje.
Zar ove stvari, uostalom kao
i plja~ka sarajevskog „Klasa“
ili uni{tenje „Vegafruita“, nisu prioritet ministra nesigurnosti i slu`bi kojima je formalno na ~elu?
Diplomiranom defektologu i defektnom ministru
neko ko je maliciozan vjerovatno bi dao besplatan savjet da svoje {kolsko znanje
napokon implementira na
sebi i svom strana~kom rukovodstvu. Jer, jedino tako
mo`e biti od koristi i Bosni
i Bo{njacima, ~iju su smutnju proizveli njegovi {efovi
i stranka za svog vi{edecenijskog vladanja osiroma{enim
F. VELE
narodom.
Projekt vozova „Talgo“
Nije pla}en porez
Kompanija [email protected]
FBiH“ (@FBiH) jo{ nije platila dr`avi PDV na osnovu
kupljenih devet garnitura
vozova „talgo“, koji su ko{tali 67,6 miliona eura, zbog
~ega je dio vagona pod carinskim nadzorom, a dio kod
proizvo|a~a u [paniji.
Vozovi na koje je otpla}en
PDV odavno skupljaju
pra{inu u Centralnoj radionici @FBiH u Rajlovcu zbog toga {to susjedne Hrvatska i Srbija jo{ nisu izdale potrebne
F. K.
dozvole.
Aida Korman
Klub poznatih
@ivciraju me ljudi
koji mi duguju novac
10
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
teme
Li~ni profil bh. dizajnerice
Ime i prezime: Aida Korman.
Datum i mjesto ro|enja: 6.
juni, Sarajevo.
Koji je Va{ najve}i porok:
Moda.
Biste li donirali organe: Da.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko
puta: Pitam se ~ija je maca i
treba li je nahraniti.
[ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u
nov~aniku: Kreditnu karticu i ogledalce, a mu{karac ke{.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Vjerovatno, samo ovisi o tome ko
pjeva i {ta pjeva.
Da je sutra smak svijeta, {ta
biste danas uradili: Bila s
onima koje volim.
Je li bolje danas biti lijep ili
pametan: I lijep i pametan.
Politika je za Vas: Zavisi, kada bih se ponovo kandidovala, onda to ne bi vi{e bilo onako kako je bilo.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne.
Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Gorko-slatko.
Otkrijte nam jednu tajnu:
Farbam se.
^ega se najvi{e sramite:
Ni~ega.
Najljep{a `ena/mu{karac
je: Ona, tj. onaj koji je sretan
i zadovoljan sobom.
Kada je brak dobar brak:
Kada je projekt oba partnera, zasnovan na prijateljstvu
i saradnji.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Kod mene je ve~er
pametnije od jutra.
Neostvarena `elja: Jo{ neka
putovanja i revije u prijestolnicama u kojima nisam izlagala.
Omiljeni film: Volim stare
filmove, npr. „King Kong“.
Va{ hobi: Planinarenje.
Sportista koji Vas inspirira:
SMS
VRATIO SE
BAKIR - Ta~no
se vidi da se
„mali od palube“
Alije Delimustafi}a i obavje{tajni
smutljivac Bakir
Sadovi} vratio u
Predsjedni{tvo
BiH. Petlja on i
diktira tekstove
D`enani KarupDru{ko, a da ne
govorimo o vezama u „Slobodnoj
Bosni“ i niskotira`nom
„Oslobo|enju“.
Kada „Avaz“
pi{e o dr`avnoj
mafiji, neka ne
zaboravi na ovo
~udovi{te i kancelarijskog pacova, koji najbolje zna ko je slao
ubice na Bo{njake u ime velikih i
la`nih nacionalnih interesa. Hi-
Korman: Moda je moj porok
Valentino Rosi (Rossi).
Sje}ate li se prvog poljupca:
Ne ba{.
[ta je Va{ najve}i strah:
Odgovorna sam, pa `elim
ispuniti o~ekivanja koja sam
sebi zadala.
Najdra`a pjesma: „We Will Rock You“.
Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu:
Pro{li vikend na izlo`bi koju sam organizirala „Lucky
Marketu“, mjesto susreta kreativaca i razmjene ideja.
Naredni je 5. novembra.
Citat koji pamtite: „[to mo`e{
sanjati, to mo`e{ i u~initi“, Volt Dizni (Walt Disney).
Omiljena modna marka:
Nosim svoje modele sa{ivene po mjeri, a kupujem sve
{to mi se svidi.
Osoba koja Vas `ivcira:
@ivciraju me ovi {to su mi
du`ni novac.
Dnevni avaz
061-142-015
lmo, ali ne Selimovi}.
MIJENJATI
PRAVILNIK Treba hitno mijenjati pravilnik
koji defini{e mandat lokalne
izborne komisije
koji traje sedam
godina s mogu}no{}u obnove
mandata, jer kod
ponovnog izbora
prethodni mandat je presudan
za ponovno biranje, pa imamo
~injenicu da 14
godina jedni te
isti budu ~lanovi
lokalne izborne
komisije. Zanimljivo, ali istinito.
BEZ POSLA I
HLJEBA - Apel
Vladi FBiH. Vi{e
od deset mjeseci
od izbijanja rata
u Libiji mi, radnici, ostali smo
bez posla i hljeba,
a firma duguje
prosje~no po
10.000 eura. Vlast
{uti, nikakve pomo}i ni firmi ni
radnicima. Pomozite, ima
na~ina.
POZVATI
NADAREVI]A
- Selektor Safet
Su{i} u revan{u u
Lisabonu protiv
Portugala vjerovatno }e zbog
`utih kartona
imati problema
sa sastavom
odbrane na{e reprezentacije, pa
mu savjetujem da
na vrijeme pozove Safeta Nadarevi}a. Pape se olako odrekao kvalitetnog igra~a.
Haris A.
Snage KFOR-a istisnule Srbe s barikada
(Foto: AFP)
NA LICU MJESTA KFOR se sukobio s pobunjenim Srbima
Pale barikade, Kosovo
ne}e dobiti svoju RS
Me|u izgrednicima na Kosovu i Srbi iz RS z Jedan poginuli u sukobima
(Od specijalnog
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Pri{tine)
Sjever Kosova osvanuo je
ju~er bez srpskih barikada na
magistralnim putevima.
Tokom no}i sa srijede
na ~etvrtak KFOR je u~inio
ono {to je najavio za ponedjeljak pa odgodio za utorak i
na koncu za srijedu: uklonio
je srpske barikade!
Tri mjeseca
Mehanizacija koja je to
obavila bila je danima spremna. Srbi nisu iskoristili mogu}nost da sami uklone barikade, kako su od njih tra`ili
predstavnici KFOR-a, koji
su protekla skoro tri mjeseca
poku{avali u direktnim razgovorima ubijediti Srbe da im
omogu}e slobodno kretanje
na sjeveru Kosova.
- Operacija je uspje{no
izvedena - saop}io je portparol KFOR-a te dodao da je
KFOR zauzeo i alternativne
prijelaze prema Srbiji preko
kojih su se odvijali {verc i druge kriminalne aktivnosti.
Nakon najava da }e Srbi
barikade braniti svojim tijelima, pa ~ak i izvo|enjem
djece, sve je pro{lo relativno
mirno. Ni{ta od toga nije se
dogodilo, izuzev u blizini
grani~nog prijelaza Brnjak,
u selu Jaganjica, gdje su grupe Srba kamenjem napale
vojnike KFOR-a, koji su
uzvratili suzavcem.
Kori{ten i suzavac
Prilikom sukoba, lak{e
je povrije|eno osam vojnika
KFOR-a i 22 mje{tana,
me|u kojima troje te`e. Kako javljaju srpski mediji, jedan od povrije|enih kasnije
je preminuo.
Ekstremne grupe
Uslijedila su reagiranja.
Oglasili su se najvi{i kosovski du`nosnici, predsjednica Atifete Jahjaga i premijer
Ha{im Ta~i, koji su osudili
napad na KFOR i pribjegavanje srpskih grupa nasilju.
- EU priti{}e Beograd i
sada je ostalo jo{ samo da se
poku{a dobiti neki poseban,
specijalan status za sjever Kosova igranjem na kartu da Beograd, kao, nema utjecaja na
ekstremne grupe Srba obja{njava politi~ki analiti~ar
Naim Maloku i dodaje da se
radi o posebnom planu, {to po-
tvr|uje i prisustvo politi~ara i
grupa izgrednika iz RS.
No, Kosovo je nau~ilo lekciju iz BiH i nema nikoga od
politi~kih predstavnika ko bi
potpisao bilo kakav poseban
status za Srbe izvan Ahtisarijevog plana i Ustava Republike Kosova. Kosovo, sasvim sigurno, ne}e dobiti svoju
„lu|a~ku ko{ulju“, ali se tenzije na sjeveru nastavljaju!
Nadira AVDI]-VLASI
teme
11
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
„Avaz“ saznaje Nakon ukidanja carina na bh. robu
Pismo Vladi Kosova
poslao Lijanovi}!?
Mjera reciprociteta prema BiH bila na snazi od 20. jula
Informaciju o tome da
}e Vlada Kosova donijeti
odluku o ukidanju mjera reciprociteta prema Bosni i
Hercegovini u Ministarstvu
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, saznali
su ju~er iz „Dnevnog avaza“.
Kako smo pisali, kosovska ministrica trgovine Mimoza Kusari-Ljilja (Lila)
potvrdila je na{em listu da }e
vlada njene zemlje ukinuti
ove mjere, i to nakon {to je
zvani~no dobila pismo iz
BiH o priznanju carinskih
pe~ata Kosova. Mjera reciprociteta prema BiH bila je
na snazi od 20. jula, kada je
Vlada Kosova uvela carinsku taksu od deset posto za
uvoz robe iz na{e dr`ave.
Pomo}nik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Midhat
Sali} kazao nam je da su
ju~er, nakon teksta u na{em
Stranom novcu onemogu}eno da do|e u BiH
Nakon teksta o blokadi investicija
Nadle`ni obe}ali da
}e ispraviti gre{ku
Ivankovi} Lijanovi}: Uva`en dopis
listu, provjerili ovu informaciju u Vladi Kosova, gdje
im je re~eno da }e odluka
biti donesena najkasnije do
danas.
- Zvani~ni dopis poslali
smo odmah nakon odluke
Predsjedni{tva BiH sredi-
Kusari-Ljilja: Dobila pismo
nom septembra. Vi{e puta
kontaktirali smo UNMiK
tra`e}i ukidanje mjera reciprociteta - rekao je Sali}.
No, ukidanje mjera reciprociteta pismenim putem je
tra`io i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva
Izvje{taj Svjetske banke
BiH najgora za biznis u regionu
Bosna i Hercegovina nalazi se na 125. mjestu po lako}i
poslovanja, a daleko ispred
nas su sve zemlje regiona, pa
~ak i Kosovo, pokazuje ju~er
objavljeni izvje{taj Svjetske
banke „Doing Business“.
Analiti~ari su rangirali 183
zemlje po 11 kriterija. BiH je,
kako je re~eno, napravila pomake u nekoliko oblasti. No,
i dalje je najve}i problem dobivanje gra|evinske dozvole,
za {ta je potreban 181 dan, po
~emu smo 163. na svijetu.
Za po~etak poslovanja kompanije potrebno je 40 dana,
a po ovom kriteriju zauzimamo 162. poziciju. Ove godine mjereno je i vijeme potrebno za dobivanje priklju~ka
za struju, a ono u BiH iznosi ~ak 125 dana, po ~emu spa-
S ju~era{nje prezentacije
damo na 157. mjesto.
Od okolnih zemalja najbolje mjesto zauzima Makedonija (22), a slijede Crna Gora (56),
Hrvatska (80), Albanija (82),
Srbija (92) i Kosovo (117).
Ovaj izvje{taj obuhvata sa-
(Foto: M. Kadri})
mo administrativna pitanja, a
ne i oblasti koje mogu utjecati na biznis, kao {to su stepen
korupcije ili politi~ka nestabilnost. Kada se ti parametri
uzmu u obzir, pozicija BiH biG. MRKI]
la bi jo{ gora.
Vlada RS usvojila rebalans bud`eta
Pove}anje od 150 miliona KM
Vlada RS usvojila je ju~er rebalans bud`eta za 2011. godinu,
a ukupan bud`etski okvir pove}an je za 150 miliona maraka,
od ~ega najvi{e za pla}e, i to u
iznosu od 68 miliona KM.
- Za 2011. godinu ukupan
bud`etski okvir iznosi milijardu i 750 miliona KM. Na
prihodovnoj strani do{lo je
do pove}anja direktnih i
indirektnih poreza za 121
milion KM. Zadu`enje je
ostalo u okvirima planiranih.
Planirali smo zadu`enje od
oko 180 miliona, a rekli smo
da, ako ne do|e do nastavka
aran`mana od MMF-a, napravit }emo zadu`enje kroz
du`ni~ke hartije od vrijednosti - objasnio je premijer
RS Aleksandar D`ombi}.
RS je do sada iz stand-by
aran`mana povukla u 2009.
godini 131,4 miliona KM
te u 2010. godini od MMFa 115 milion i 62 miliona
KM od Svjetske banke.
- U prihodovnu stranu nisu uvr{tena sredstva od 30 miliona KM, usagla{enog duga sa
FBiH po osnovu ranije raspodjele prihoda od PDV-a - kazao
je ministar finansija RS Zoran
Tegeltija i dodao da „ne vjeruje da }e Republici Srpskoj do
kraja godine biti vra}en taj
iznos zbog situacije u FBiH“.
Skup{tina RS u novembru bi se trebala izjasniti o
rebalansiranom bud`etu za
B. S.
ovu godinu.
FBiH Jerko Ivakovi} Lijanovi}, iako to nije njegova nadle`nost. Lijanovi} nam je to
i sam potvrdio, kazav{i da je
to u~inio zato {to ima aktivnu
ulogu u odnosima s ministrima poljoprivrede i trgovine
A. Du.
drugih zemalja.
Gre{ka u softveru koja
onemogu}ava strancima da
osnuju kompaniju u Federaciji, bit }e otklonjena nakon
teksta u „Dnevnom avazu“,
saznaje na{ list. „Avaz“ je
ju~er objavio da je u okviru
projketa ELMO postavljen
novi softver na kojem se evidentiraju dokumenti, ali da
se u njemu na{la gre{ka,
zbog koje su blokirane sve
strane investicije.
No, nakon ju~era{njeg
teksta u na{em listu, kako saznajemo, nadle`ni su uo~ili
problem i odlu~ili ga rije{iti.
Kako saznajemo, odmah
je organiziran veliki broj sastanaka u nadle`nim institucijama, Porezoj upravi FBiH,
odnosno njenim ispostavama, statisti~kim uredima,
itd. Nezvani~no nam je preneseno da bi ovaj problem
mogao biti otklonjen ve}
naredne sedmice, tako {to }e
iz softvera biti izba~ena
instrukcija da je za statisti~ki broj potreban privremeni porezni mati~ni broj.
G. MRKI]
12
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
ROGATICA Ne sti{ava se bura zbog useljenja u zgradu An|eline \oli
Stanove }e dobiti oni
kojima nisu namijenjeni!
Za sporna dva stana bit }e raspisan javni konkurs z Projekt vrijedan oko 700.000 maraka
Postoji velika opasnost da
se zgrada An|eline \oli (Angelina Jolie) u Rogatici, vrijedna vi{e od 700.000 maraka,
nenamjenski koristi te da
op}ina i njeni ~elnici stanove
dodijele po svojoj, a ne volji
investitora i donatora. Op}ina
namjerava, kako nam je potvrdio i na~elnik Radomir
Jovi~i}, raspisati javni poziv
po kojem }e stanove mo}i
dobiti i oni koji nisu smje{teni u kolektivni centar.
Istovremeno, Ranka Andan, izbjeglica u kolektivnom
centru u Rogatici, ka`e da je
upoznala i ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji Patrika
Muna (Patrick Moon) sa malverzacijama
na~elnika
op}ine Rogatica.
Trajno rje{enje
Podsje}amo da je \oli
otvorila zgradu koja je
isklju~ivo namijenjena ljudima koji godinama `ive u kolektivnom smje{taju. To nam
je potvr|eno i iz UNHCR-a.
Javni konkurs
500.000 dolara od Stejt departmenta
Iz Ureda za odnose s javno{}u Ambasade SAD
ka`u da Stejt department
podr`ava projekt obnove i
izgradnje stambenih jedinica u Rogatici kao i druge
istovjetne projekte {irom
BiH putem grantova njihovog Biroa za populaciju,
izbjeglice i migraciju, koji
iznose 500.000 dolara.
- Ambasada SAD sna`no
podr`ava projekte obnove i
izgradnje ku}a u BiH da bi
pomogla zatvaranje kolektivnih centara i osigurala domove za povratnike. O~ekujemo, kao {to bismo to ~inili i u bilo kojem drugom
slu~aju kori{tenja sredstava
vlade SAD, da se svi aspekti
projekta, uklju~uju}i i odluku ko }e stanovati u tim
stambenim jedinicama, provode na fer i transparentan
na~in, u skladu s uvjetima
projekta - navode iz ove
ambasade.
Zgrada za izbjeglice u Rogatici
Skot Pol (Scott Pohl), vi{i
slu`benik za za{titu UNHCRa u BiH, za na{ list ka`e povodom ovoga da je „veoma va`no
da stanari kolektivnih centara u cijeloj zemlji dobiju pomo} kako bi za sebe izna{li trajno i humano rje{enje“.
- Nadamo se da i ovaj projekt u Rogatici slu`i u te
svrhe te da isti ne}e nikoga
iznevjeriti - ka`e Pol.
\oli: Podr`ala
projekt
- Na~elnik mi je prije nekoliko dana kazao da }e raspisati javni konkurs za dodjelu ta
dva stana, jer su dvije osobe iz
kolektivnog centra sa spiska
umrle, a na koji }u se mo}i prijaviti i ja. Za{to konkurs nije
raspisivao poslije njihove smrti, a ne sada, kada se na njega,
po{to su vidjeli kako lijepo
zgrada izgleda, `ele prijaviti svi
- pita se ogor~eno Andan.
Jovi~i} se, me|utim, poziva na odluke Skup{tine
op}ine Rogatica od 1. septembra ove godine prema
kojima }e se i provesti postupak za dodjelu dva prazna
A. KESEROVI]
stana.
teme
Ukratko
Pravobranila{tvo
Uskoro odlazi
August Jan~ik
X Federalni pravobra-
nilac August Jan~ik
uskoro odlazi s ove funkcije. Kako je potvrdio
za „Dnevni avaz“, Jan~ik
s ~ela ove institucije
odlazi iz li~nih razloga.
Prema njegovim rije~ima, jedan od razloga
je i dugogodi{nje nerije{eno pitanje smje{taja
ove institucije koja jo{
radi na dvije lokacije.
Jan~ik }e se, vjerovatno,
baviti sli~nim poslovima,
ali nije `elio otkriti gdje
}e po~eti raditi.
Az. D.
Tu`ila{tvo KS
Predlo`en
pritvor
X Za osumnji~enog R. B.
(1953.) iz Sarajeva, kojeg
su, prema naredbi
Tu`ila{tva KS, uhapsili
pripadnici SIPA-e na podru~ju op}ine Isto~na
Ilid`a, ju~er je predlo`en
jednomjese~ni pritvor, javlja Fena.
Ova je osoba uhap{ena
zbog osnovane sumnje da
je po~inila krivi~no djelo
ratnog zlo~ina protiv stanovni{tva iz Krivi~nog
zakona BiH, saop}eno je
iz Tu`ila{tva KS.
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
13
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
SKUPŠTINA KS Kriza vlasti, sjednica ponovo prekinuta
Na Internacionalnom Burč univerzitetu
ž
Na turskom Internacionalnom Burč univerzitetu
održano je predavanje o temi
“Dnevne novine kao grafički
proizvod”. Predavači su bili
predstavnici GIK OKO Mevludin Hamzić, direktor
Društva, i Nusret Abazi, izvršni direktor štamparije.
- Na ovom predavanju
koje je trajalo dva nastavna
Razgovor poslanika opozicije
Predavači s domaćinima
ž
časa studentima smo prezentirali kako nastaje dnevna
novina, kako se ona pravi te
koji se papir i tehnike koriste
u našoj firmi za dobivanje finalnog proizvoda.Taj proces
moguće je organizirati samo
uz odličnu opremu, organizaciju i uz dobro obučen i
motiviran kadar - kazao je
Hamzić.
A. Na.
Godišnjica Dječije ambasade BiH
š
đ
Povodom 20 godina postojanja Ambasade Dječije
zemlje “M”, prve dječije ambasade u svijetu, jučer je
održana
20.
jubilarna
skupština, kojoj je prisustvovao veliki broj gostiju i
djece. Skupštinu su otvorile
ambasadorice i učenice osnovnih škola “Isak Samokovlija” i “Musa Ćazim Ćatić”,
poručivši prisutnima da vo-
Nakon burne rasprave o novom zakonu o koncesijama koalicija nije imala dovoljno
glasova ZA Građani su taoci unutrašnjih odnosa u SDA te između SDP-a i SDA
Po ko zna koji put predsjedavajuća Skupštine KS
Mirjana Malić i jučer je prekinula sjednicu. Nakon više
od šest sati rasprave osmo
zasjedanje prekinula je kada
se raspravljalo o novom zakonu o koncesijama.
Nemaju većinu
S jučerašnjeg obilježavanja
le, poštuju i štite djecu i
njihovaprava.
E. M.
Poslije obrazloženja ministra privrede Rusmira Sendića, kada je, između ostalog,
kazao da će novi zakon uvesti
reda u ovoj oblastite da će biti
više radnih mjesta, uslijedile
su oštre kritike opozicionih
Na pauzi sjednice SDP i SDA dogovaraju prekid
š - O problemu većine u
Skupštini KS govorimo već
10 mjeseci, a nijedna bitna
odluka nije bila upitna. Rasprava o zakonu o koncesijama nije priličila parlamentarnoj atmosferi i naj-
bolje je bilo da je prekinemo. Svaki prekid sjednica
do sada bio je opravdan.
Razgovarali smo s SDP-om,
ovo nije mišljenje samo
SDA, nego koalicionih partnera - kazao je Konaković.
stranaka i pojedinih poslanika vladajuće SDP - SDA koalicije. Najviše su zamjerili
Vladi što je u novom zakonu
o koncesijama predvidjela
mizerne kazne za one koji su
nisu imali većinu, Konaković je predložio prekid sjednice, a predsjedavajuća Malić, kazavši da je bolesna, to je
i učinila. Ljuti zbog takvog
ponašanja, poslanici Naše
BiH Adnan Solaković. Zastupnik SDU Nermin Pećanac dodao je da platformaši
prekidaju svaku sjednicu na
kojoj nemaju većinu. Prema
njegovim riječima, građani
su postali taoci loših unutrašnjih odnosa u SDA te između SDP-a i SDA.
Rekonstrukcija Vlade
- Na ovaj način konstantno zloupotrebljavaju Poslovnik o radu Skupštine. Vanredni izbori su najbolje rješenje
krize vlasti u KS - istakao je
poslanik SDU Nermin Peć-
Hitna pres-konferencija: Pokazana nemoć koalicije
bespravno koristili i koriste
prirodna bogatstva, što nije
uvažila mišljenja predstavnika općina, koji su kazali da
prijedlog zakona nije dobar.
Pred glasanje o zakonu
premijerFikret Musićiostali
iz koalicije vidjeli su da nemaju većinupa suga pokušali
stranke, SDU-a, BPS-a, nezavisni poslanik Mira Jurić, s
poslanicima Saveza za bolju
budućnost (SBB) BiH na
čelu, u skupštinskoj sali
održali su hitnu pres-konferenciju.
- Ova sjednica pokazala je
kakva je naša Skupština. Jas-
ć !
Zaim Backović iz BPS-a
istakao je da skupštinska
većina usvaja nešto što nije u
interesu građana.
- Vlada se postavila iznad
Skupštine, jer su u cijelosti
eliminisali njen rad. Malić
nije imala pravo prekinuti
sjednicu, a na narednoj će
nasilu, kupovinom glasova
nekih poslanika, imati
većinu - istakao je Backović.
odgoditi. Opozicija se pobunila, a Elmedin Konaković iz
SDA zatražio je pauzu!? Kada je završena, a SDP i SDA
no se vidjela nemoć koalicije
SDP - SDA i to da im fali 18.
glas. Njihov brak je iz interesa - rekao je poslanik SBB
Dijelimo ulaznice
Danas dijelimo ulaznice
za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu“Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje
SMSdobit ćejednuulaznicu.
Ključna riječ je ULAZNICA, nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime.
Kamerni teatar
Za dvoje čitalaca dijelimo po dvije ulaznice za predstavu “Žaba” Elmira Jukića
koja je na repertoaru u 20 sati.
Danas u 10.15 sati trebate poslati SMS. Ključna riječ je
ULAZNICA, zatim trebate
ukucati razmak te KAM,
opet razmak te ime i prezime.
Naser Nabil iz SBB
BiH kazao je da one koji
opstruiraju rad Vlade i
Skupštine KS, misleći na
koalicione partnere, treba kazniti na lokalnim
izborima.
anac. PredragKojović izNaše
stranke rekao je da oni nisu
očekivali mnogood oveVlade
čim je formirana.
- Došao je trenutak da se
pitamo mogu li nešto uraditi
kao i to jesu li potrebni rekonstrukcija Vlade KS i vanredni
izbori. Ovo je samo početak
onoga što će se dešavati na federalnom i državnom nivou poručio je Kojović.
S. MUHIĆ
091/310-107
Pozorište mladih
Za dvoje čitalaca dijelimo po dvije ulaznice za
predstavu “Bašeskija, san o
Sarajevu” u 20 sati. Danas u
10.15 sati trebate poslati
SMS. Ključna riječ je
ULAZNICA, zatim trebate
ukucati razmak te PM, opet
razmak te ime i prezime.
"
Ulaznicu za Narodno pozorište dobio je Leonidin Zjakić.
-----------------Cijena SMS-a je
0,35 KM + PDV.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
BRČKO Zbog nesposobne administracije i birokratije
č Š č
Obilježavanje 19. godišnjice u Bihaću
Školu posjetili gradonačelnik Miroslav Gavrić i predsjednik Skupštine Esad Atić
Nesposobna administracija i glomazni birokratski aparat rezultirali
su da učenici Pete osnovne
škole u Brčkom slušaju
nastavu uhladnim učionicama, uprkos činjenici da
je sezona grijanja počela
15. oktobra.
Iako je peć za centralno
grijanje “izgorjela” još u
martu, nadležni još uvijek
Radijatori nisu od pomoći
nisu uspjeli nabaviti novu.
Kao prijelazno riješenje
jučer je nabavljeno 30 uljnih radijatora koji su
plaćeni skoro 3.000KM i
koji neće moći ni ublažiti
hladnoću, a kamoli zagrijati učinice.
U
cijelu
situaciju
uključili su se gradonačelnik Distrikta Miroslav Gavrić i predsjednik Skupštine Esad Atić koji su posjetili Petu OŠ i direktorica
Šejla Lejlić ih je upoznala
sa situacijom.
- Zabrinjavajuće je što
administracija ovaj problem
nije mogla riješiti do sada,
iako je on evidentiran u martu. Sutra (danas.op.a) ujutro
ću na sastanku koji sam sazvao sa svim odgovornim
pronaći rješenje da se stvore
normalni uvjeti za odvijanje
nastave - kazao je Gavrić.
Komentirajući uljne
radijatore koje su nabavili
odgovorni u Odjelu za
obrazovanje, Gavrić je kazao da je laik, ali da je očito
Prilika za izražavanje zahvalnosti pripadnicima 5. korpusa
Na današnji dan izvršeno prvo
postrojavanje Komande
Miroslav Gavrić i Esad Atić pored pokvarene peći
da oni ne mogu biti od velike pomoći na niskim tem-
peraturama.
E. RAŽANICA
Pod sloganom “Na spomen Petog korpusa, valja ustati” ovih dana se u Bihaću
obilježava 19. godišnjica od
njegovog formiranja.
Prijem za veterane, komandante i predstavnike organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 upriličili su kako predstavnici
lokalne i kantonalne vlasti.
Kako je rečeno, ovo je izuzetna prilika da se iskaže
priznanje i zahvalnost svim
veteranima koji su po cijenu
vlastitog života branili slo-
bodu, teritorijalnu cjelovitost i suverenost BiH
Upravo na današnji dan
izvršeno je prvo postrojavanje Komande, pa će tako u
kasarni “Adil Bešić” danas
biti Dan otvorenih vrata,
dok će se Svečana akademija
održati u Kulturnom centru
Bihać. Ovim događanjima
prethodila je posjeta gradskim mezarjima, šehidskim
obilježjima te odabir najboljih literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola
na temu “Peti korupus A
BiH “.
I. N. Š.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
POSJETE Ministar Đokić boravio u Bosanskom Šamcu
Vlada RS pratit će rad preduzeća Nova forma, tvrdi Đokić
Obavljen remont otkopne mašine
Novo otkopno polje Rudnika Kakanj
U jami Seoce kakanjskog
Rudnikamrkog ugljapočinje
probni rad remontovane
širokočelne opreme u novom
otkopnom polju. Rudari Pogona Haljinići su sedam dana
prije roka demontirali, remontovali i ponovo ugradili
kompleksnu i tešku opremu,
koju sačinjavaju 78 hidrauličnih sekcija, transporter za
ugalj i otkopna mašina.
Širina novog proizvodnog kapaciteta je 120, a
dužina 800 metara. To osigurava kontinuitet proizvodnjeugljau trajanjuod18mjeseci i u posljednjih nekoliko
godina ovo je najduže otkopno polje u podzemnoj eksploataciji Rudnika Kakanj.
S ovog lokaliteta bit će iskopano skoro 400.000 tona
uglja. Direktor Rudnika Mirsad Jašarspahić ističe da je ovo
vlastita investicija u proizvodnju uglja, vrijedna više od
500.000maraka.
Az. S.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić u
razgovoru za naš list potvrdio je da ga je direktor Nove
forme, koji je poslodavac radnicima Budućnosti, uvjerio da su mu potrebni radnici i da će veoma brzo razgovarati s njima o tome da se
vrate na posao, a zatim i da
budu regulirana njihova
druga prava.
- Vlada RS pratit će rad
preduzeća Nova forma, ali i
drugih ovakvih preduzeća, u
Geotermalna bušotina u Bijeljini
č
Predstavnici zagrebačke
kompanije Krosko, Tehničkog instituta Bijeljina i
kompanija Geoterm jučer
su u Bijeljini potpisali ugovor o izvođenju radova na
prvoj geotermalnoj bušotini
kod Fabrike Sava u Bijeljini, vrijedan skoro tri miliona eura.
Time je počela realizacija
Projekta iskorištavanja geotermalne energije na ovom
području koju je prije tri godina Općina Bijeljina osnovala sdansko-njemačkom firmom Den Consult Partners.
Za 40 dana počinju radovi na prvoj bušotini, a ukupnoćeihbitisedam.
E. M.
Prisutni su uvjereni da će se naći idealno rješenje
Đokić: Pomaže da se
pronađe rješenje
granicama svojih mogućnosti i pomagati da rješavaju
probleme. Razgovarat ću i sa
ministrom Željkom Kovačevićem da bih i njega uključio u ovaj problem kako bismo u budućnosti pronašli
rješenje da Nova forma radi kaže Đokić.
Napomenuo je da je najvažnije da 80 radnika Bu-
dućnosti želi da ovo preduzeće radi i da nastavi da tu redovno prima plaće za svoj
rad te ističe da RS mora da
garantira provođenje zakona i zaštitu prava svakom
čovjeku ukoliko su ona povrijeđena.
Ministar Đokić naglasio
je da mu je drago što radnici,
na čiji je zahtjev došao u Bo-
Spec
Spec
sanski Šamac, imaju široko
razumijevanje i ne osuđuju
poslodavca nego pokušavaju
da objektivno opišu stanje,
koje je za njih veoma teško.
Predsjednik Sindikata
Milan Pupčević zahvalio je
ministru na posjeti i rekao
da očekuje da radnici rade i
imaju plaće, što je za njih
idealno rješenje.
S. J.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
NESREĆA Sključani kod Bosanske Dubice
č
Vatra oštetila i terenac "opel frontera"
Boško Slijepčević (58) iz Bosanske Dubice u komi smješten u KC Banja Luka
vjetar i oborio rampu koja
je pala na BMW, koji je potom sletio s puta.
Vozilom Hitne pomoći
Slijepčević je dovezen u
prijemnu hiruršku ambulantu KC Banja Luka. Prema riječima načelnika Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Darka Golića i dežurnog ljekara Nebojše Trkulje, radi se o
teškim povredama glave,
krvarenju u tkivu mozga i
prijelomu kostiju lobanje.
- Pacijent je trenutno u
komi, priključen na aparate
za vještačko disanje i sve
daljnje prognoze su neizvjesne - saopćeno nam je iz
Klinike za anesteziju.
M. Z.
U Zahumskoj ulici u trebinjskom naselju Police ispred porodične kuće izgorio
je automobil “golf 5” Velibora Ratkovića, vlasnika privatnog preduzeća “Jankovac”. Prema riječima Miodraga Batinića, komandira
Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, vatrogascima je poziv da gori automobil stigao oko tri sata. Kada
su došli na lice mjesta, “golf
5” je već bio u potpunosti
Rampa koja je pala na automobil
(Foto: D. Stojnić)
Gornja Puharska kod Prijedora
$! %&''' Požar prijetio kućama
(Foto: D. Stojnić)
U požaru koji je izbio
prekjučer u kasnim popodnevnim satima u Gornjoj
Puharskoj kod Prijedora
na imanju u vlasništvu Selima Kurtovića izgorjelo
je oko hiljadu bala sijena.
Sijeno se nalazilo na otvorenom i u neposrednoj
blizini kuća, a gašenje
požara koji je ekipa vatro-
gasaca s dva vozila lokalizirala oko 20 sati dodatno
je otežavao i jak vjetar.
Vlasnik imanja štetu je
procijenio na oko 3.000
maraka.
Kako saznajemo, uzrok
požara je otvoren plamen
iz susjedne neuređene parcele na kojoj je prekjučer
paljen korov.
M. Z.
Na Palama privedena dvojica maloljetnika
š č
š U prisustvu roditelja policiji priznali krivično djelo
Policija na Palama rasvijetlila je slučaj u kojem su
dvojica maloljetnika od vršnjaka iznudila pištolj, zlato
i novac, a jedna osoba je uhapšena, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Četrnaestogodišnji maloljetnik prekjučer je u prisustvu roditelja prijavio policiji na Palama da su ga dvojica maloljetnika ozbiljnom
prijetnjom prinudila da im
da očev pištolj i 24 grama
zlatnog nakita, te da im istoga dana mora predati 128
KM.
Nakon te prijave policija
je po ovlaštenju tužioca iza-
ć
! ’!" #’
Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo
šla na lice mjesta i zatekla
dvojicu maloljetnika od 15 i
16 godina prilikom primopredaje novca. Maloljetni
iznuđivači pozvani su u
službene prostorije i u prisustvu roditelja priznali su
krivično djelo.
Oni su naveli da su
pištolj prodali M. P., a zlatni nakit jednoj zlatari u Sarajevu, gdje ih je odvezao B.
P., koji je zbog toga pozvan
u policiju u svojstvu osumnjičenog za pomaganje.
Zbog sumnji na prikrivanje te bojazni da bi mogao
sakriti ili uništiti predmet
koji potječe iz krivičnog
djela M. P. je uhapšen.
uništen, a vatra je bila zahvatila i terenac “opel fronteru”. Vatrogasci su ugasili
požar na oba automobila, a
“golf 5” odmah je odvezen
radi vještačenja.
Rajna Parežanin, potparol CJB Trebinje, potvrdila
je da je jučer ujutro dežurnoj
službi CJB u 3.17 sati prijavljen požar te da je, osim
“golfa 5”, dijelom izgorio i
“opel frontera” koji je bio u
blizini parkiran.
P. M.
Ozrensko naselje Kakmuž
’ ’
Mještanin
ozrenskog
naselja Kakmuž Vlado Nedić prekjučer je pucao na radnike “Elektro Doboja” koji su prosijecali šumu u zaseoku Čavčinovac u okviru rekonstrukcije dalekovoda
Sočkovac - Petrovo. Niko
od radnika nije povrijeđen,
a Nedić, koji je bio pijan, iz
skraćene puške M-48 ispalio je četiri hica u pravcu radnika “Elektro Doboja”.
Električari kažu da su
prije radova razgovarali s
M
Boško Slijepčević (68)
iz Bosanske Dubice nalazi se u komi i zbrinut je na
Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje nakon
što je prekjučer oko 11.40
sati u Sključanima kod
Bosanske Dubice svojim
BMW-om sletio s puta i
povrijedio glavu.
Nesreći je, kako saznajemo u policiji, prethodio
splet nesretnih okolnosti
i činjenica da je u trenutku kada je Slijepčević
prolazio pored samorotirajuće metalne rampe,
duge pet metara, a koja se
nalazi na regionalniom
putu Bosanska Dubica Moštanica, puhao jak vjetar. Pretpostavlja se da je
Nova paljevina u Trebinju
Policijska
stanica
Kakanj obaviještena je
prekjučer daje nepoznata osoba u kupatilu zgrade površinskog kopa
“Vrtlište” Rudnika mrkog uglja Kakanj iz ormara ukrala određenu
količinu novca. Vlasnik
novca bio je rudar O. R.
izKaknja.
Spec
U ulici Avde Smajlovića, općina Novo Sarajevo nepoznata osoba izvršila je razbojništvo nad
radnicom sportske kladionice “Premijer”. Razbojnik je, prijeteći pištoljem, od radnice oteo
određenu sumu novca, a
potom pobjegao.
Nedićem, koji im je rekao
da svoj posao mogu slobodno obavljati. Brigadir u
“Elektro Doboju” Pero
Marković, koji je rukovodio radovima, izjavio je da
su se radnici prilikom
pucnjave uplašili, a potom
sklonili.
Osumnjičeni Nedić
priveden je u Policijsku
stanicu Petrovo, gdje će po
nalogu tužioca iz Doboja
Željke Radović dati izjavu.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
TUZLA Ademir Smajlović se obratio VSTV-u BiH
!š č č
đ
#
Iako je protiv Rijada Hadžimustafića optužnica podignuta početkom jula, još se ne zna
kada će biti prvo ročište, niti je određen sudija u ovom predmetu
Zadržani u PS Travnik
Lager kod Travnika
č
č
Službenici Policijske stanice Travnik priveli su i zadržali preko noći tri osobe
koje su učestvovale u tuči u
travničkom naselju Lager u
blizini naselja Mehurić.
Protiv njih podnesene su i
prijave, potvrđeno nam je u
PS Travnik.
U tuči su, s jedne strane,
učestvovali S. H. (34) i S. H.
(39), a, s druge, R. D. (19).
Sve je počelo svađom i psovkama te potjerom, a na kraju
okončano je bacanjem ka-
menja i tučom. Kamenje je
završilo i u dvorištu Z. B.
(75) koje je oštetilo kuću.
Neki mediji u BiH su,
nažalost, ovaj događaj okarakterizirali kao napad na
Hrvate povratnike jer je
oštećena kuća povratnice Z.
B. (75). Međutim, istraga i
sve ono što je poduzela travnička policija pokazuju da je
riječ o fizičkom obračunu tri
osobe, a da starica nije napadnuta, niti je bila meta napada.
K. K.
Gornja Dubica kod Odžaka
%
š đ
Šezdesetdvogodišnji
Anto Grgić iz Gornje Dubice kod Odžaka u srijedu je
teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koju je
sam izazvao na regionalnoj
cesti Odžak - Prud.
On je vozio skuter “keeway” iz pravca Odžaka te je u
jednom trenutku zbog neprilagođene brzine izgubio
kontrolu nad mopedom i
sletio s ceste. Mještani su ga
prevezli u odžački Dom
zdravlja, a potom je transportiran u orašku Kantonalnu bolnicu, gdje je dežurni ljekar konstatirao da je
teško povrijeđen, ali njegove povrede nisu opasne po
život.
Ta. B.
Iako je Općinski sud u
Tuzli početkom jula ove godine podigao optužnicu
protiv Rijada Hadžimustafića iz Tuzle kojom mu se
stavlja na teret krivično djelo lihvarstva, a tuzlanska
javnost o ovome gotovo da
nište ne zna, još nije zakazano prvo ročište, niti je
određen sudija u ovom
predmetu.
Prijetnje pištoljem
Hadžimustafić se tereti
za iznudu novca i stjecanje
imovinske koristi veće od
dva miliona maraka, kojom je oštetio više tuzlanskih porodica. Bivši fudbaler tuzlanske Slobode Ademir Smajlović jedan je od
oštećenih u ovom predmetu, a nakon višemjesečne
šutnje Tužilaštva i istražnih organa sam je nedavno
odlučio o svemu progovoriti, o čemu je nedavno pisao “Dnevni avaz”. Smajlović se prije nekoliko dana,
zbog odugovlačenja procesa, obraćao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
(VSTV) BiH.
- Od podnošenja prijave
protiv Hadžimustafića polovinom 2009. godine do
dan-danas se svjesno šuti.
Obratio sam se VSTV-u i
dobio odgovor da nema potrebe da se brinem, uz obećanje da će se slučaj početi
rješavati, ali još nije zakazano prvo ročište, niti je
određen sudija u ovom
predmetu - kaže Smajlović.
Prema zvanično podignutoj optužnici, ukupna
vrijednost u novcu i ne-
Ispred hotela u Vitezu
š Radnik hotela “Vitez” u
Vitezu prekjučer je u devet
sati ujutro prijavio Policijskoj stanici da su tokom noći
na parkingu hotela izbušene
gume na tri vozila u vlas-
ništvu Federalne inspekcije. Uviđaj je obavio kriminalistički istražitelj Policijske
stanice Vitez, a istraga je u
toku, navodi se u saopćenju.
M
č Iz kuće vlasništvu O. Č. u Zvorniku ukradeni su kožna
jakna i novčanik u kojem su se nalazili lični dokumenti i
1.600 KM, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nepoznate osobe opljačkale su kuću koja je bila otključana u noći 18. oktobra. Obavljen je uviđaj, a u toku je
istraga.
Spec
Nepoznati kradljivci preksinoć su provalili u kuću
62-godišnjeg Blaža Jakića u Osječku kod Odžaka koji je na
privremenom radu u Njemačkoj. Nakon što su ušli u objekt izvršili su premetačinu u svim prostorijama, ali nije
poznato je li šta odneseno. Odžačka policija obavila je
uviđajitragazaprovalnicima.
Ta. B.
nije ukupan iznos, jer u optužnicu nisu uvrštene transakcije sa Smajlovićevog
na Hadžimustafićev račun
iz Raiffeisen banke koje je,
kako nam je kazao, pod prijetnjom pištoljem morao
platiti.
- Mi smo sudu predali
dokaze i pokazali transakcije, gdje se tačno vidi prijenos novca od 1.801447,42
KM s mog na Hadžimustafićev račun. To je dug za kamatu od novca koji mi je
pozajmio, a koji nije predmet optužnice. Ne znam
zašto - govori Smajlović.
Novčana pozajmica
Smajlović: Plaćao ogromne kamate
kretninama koju je nezakonito stekao Rijad Hadžim-
ustafić iznosi 2.142.301 marka. Smajlović tvrdi da to
Ademir Smajlović, vlasnik firme “Antilop”, Hadžimustafića je upoznao prije
nekoliko godina u jednom
tuzlanskom autoservisu. Smajlović je tada, kako nam je
ispričao, s kolegama pričao o
podizanju kredita od banke
kako bi kupio dionice tuzlanske fabrike “Siporeks”
te o problemima koje ima s
bankom, jer se radi o milionskom kreditu. Nakon pozajmljivanja novca počeli su se
javljati problemi oko vraćanja velikih kamata, da bi
slučaj na kraju završio na sudu.
Hadžimustafić je, što se
jasno vidi iz optužnice, na
osnovu nastalog duga o pozajmici putem Smajlovićeve
firme “Antilop” naplatio
kupovinu pet stanova kao
kompenzaciju na nastali
dug te još nekoliko poslovnih prostora. Kroz iste probleme prošao je i Jadranko
Babović.
A. Mu.
Kamioni na meti lopova iz Cazina
$ U noći s nedjelje na ponedjeljak u cazinskom naselju Donja Koprivna nepoznati počinioci provalili
su u rezervoare na četiri teretna vozila te iz njih istočili oko 800 litara goriva.
Vlasnik štetu procjenjuje
na oko 2.000 KM.
Oštećena firma je d. o. o.
“Bajramović” iz Donje Koprivne koja se bavi preradom drveta i trgovinom
građevinskog materijala.
Prema riječima vlasnika,
krađa je primijećena u ponedjeljak.
- Dobio sam dojavu od
vozača kamiona naše firme
da je u putu ostao bez goriva. Stvar je bila čudna pa
sam provjerio ostale kamione te vidio da su rezervoari prazni i kod drugih
kamiona - priča nam sin direktora firme Edin Bajra-
Kamion iz kojeg je nestalo gorivo
mović.
Bajramović je, nakon
što je ustanovio da se radi o
(Foto: A. Družanović)
krađi, slučaj prijavio policiji. Osim goriva, odnesena
su i četiri akumulatora za
kamione, a ukupna šteta
procjenjuje se na 2.500
KM.
A. D.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
KRAĐA Posjeta Banjoj Luci završena privođenjem u policiju
š
č
Belma Šorlija (25) tvrdi da nije učestvovala u krađi u banjalučkom butiku “Nerc Bešlagić”
i da je policiji dala izjavu kao svjedok
Paravinja: Osumnjičen za ubistvo
Županijski sud Šibenik
ž
Županijski sud u Šibeniku produžio je još mjesec
pritvora Draganu Paravinji,
koji je osumnjičen za ubistvo maloljetne Drnišanke
Antonije Bilić. Pritvor koji
je Paravinji ranije određen
istjecao je u subotu, 22. oktobra, zbog čega je istražni sudija Igor Ninić produžio
odredbu o njegovom zadržavanju. Hrvatski mediji navode da bi sljedeće sedmice
spis o ovom slučaju trebao
biti predat državnom tužilaštvu Hrvatske, koje će
odlučiti hoće li protiv Paravinje biti podignuta optužnica te zatraženo proširenje
istrage.
Navodi se i da je Sud BiH
odlučio da je moguće izručenje Paravinje Srbiji, gdje
je pravosnažno osuđen na
četiri i po godine zatvora
zbog silovanja, ali da još nije
poznato hoće li doći do
izručenja.
Paravinja je u BiH osuđen na dvije godine i deset
mjeseci zatvora zbog pokušaja silovanja.
Pokradene dvije kuće u Srebreniku
Šorlija s prijateljicom jučer u “Dnevnom avazu”
Našoj redakciji jučer se
obratila 25-godišnja Belma
Šorlija da bi razjasnila detalje u vezi s krađom ženskih
kožnih jakni iz butika “Nerc
Bešlagić” u Gajevoj ulici u
Banjoj Luci.
Jakna u torbi
Prema policijskim informacijama, za ovu krađu u
kojoj je ukradena odjeća vrijedna 4.625 maraka, osim
Belme, osumnjičena je i njena prijateljica Mirela Mašanović (25) iz Konjica.
- U Banju Luku smo
otišle bez nekog posebnog
razloga. Kada smo došle u
grad, prošetale smo centrom
i sjele u jedan kafić, gdje smo
popile kafu. Kasnije smo
ušle u roštiljnicu u kojoj smo
ručale. Poslije toga smo
ušle u butik u kojem su se
prodavale ženske jakne i
bunde. Mirela je razgledala
jednu jaknu koja je koštala
600 maraka. Rekla je da joj
se sviđa, ali da nema para da
je kupi. Odjednom mi je kazala da će ukrasti jaknu i
stavila ju je u torbu. Rekla
sam joj da radi šta hoće i
izašla sam iz radnje. Mirela
je ostala unutra i razgledala
odjeću. Ja sam se poslije toga udaljila od butika - kaže
Belma.
Nedugo poslije Belminog izlaska iz butika začula
se galama ispred, jer je pro-
(Foto: A. Aljimi)
davačica počela vikati da je
Mirela ukrala jaknu. U blizini se našao jedan momak
koji ju je uhvatio za ruku i
zadržao, a došla su i dvojica
policajaca. Mirela je otvorila torbu i pokazala im ukradenu jaknu.
Nestala i bunda
Iza Mirele i Belme u radnju su ušla i dvojica nepoznatih mladića, a u međuvremenu je ukradena i skupocjena bunda od nerca.
- Mirelini dokumenti bili su u mojoj torbi. Nakon što
su je uhapsili, ona me je pozvala telefona da joj donesem
ličnu kartu. Iako nisam
učestvovala u krađi, policaj-
ci su priveli i mene. Mirela je
priznala da je ukrala jaknu i
kazala je policajcima da ja
nemam veze s krađom. Zadržali su nas u policiji 24 sata. Dala sam izjavu u svojstvu svjedoka. Nisam bila
osumnjičena. Pitali su nas
jesmo li mi ukrale bundu.
Mislim da su dvojica nepoznatih mladića koja su ušla u
radnju poslije nas iskoristila
priliku i ukrala bundu. Ja
studiram u Beču i nisam kradljivica, to što je uradila Mirela, to je njena stvar. Slučaj
je dospio u medije i sada
imam porodičnih problema
zbog nečega što nisam uradila - pojasnila je Belma.
Ad. A.
Policija u Širokom Brijegu privela je 18-godišnjaka T.
M. iz Rakitna koji je priznao da je slao lažne dojave o podmetnutim bombama u školama na području ove općine.
Na području širokobriješke općine prekjučer je evakuirano sedam škola, nakon što je policija primila dojave o
podmetnutim bombama.
M
M
ž
U mjestu Srnice Donje kod Gradačca nepoznata osoba
izvršila je tešku krađu u srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnijevši dva pozlaćena krsta, dva pozlaćena svijećnjaka i bakarni kotlić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćilo je da se krađa dogodila u periodu od
17. do 19. oktobra. Uviđaj je obavila policija.
Kuća Omera Čelikovića
(Foto: O. Mujkić)
š
Nepoznate osobe provalile su u kuću Omera Čelikovića u Gornjoj Tinji kod Srebrenika. Razvalili su ulazna
vrata, a potom su ispreturale
stvari u prostorijama u prizemlju i na spratu kuće iz kojih su ukrali novac i zlatni
nakit. Kako saznajemo od
Rizaha Čelikovića, brata
vlasnika kuće, lopovi su
ukrali oko 2.000 eura, dva
skupocjena ručna sata i veću
količinu zlatnog nakita, tehničke robe i ostalih kućanskih predmeta. Ukupna šteta, prema Rizahovoj izjavi,
iznosi oko 5.000 eura.
Policijskoj stanici Srebrenik obratio se i J. S. iz
Špionice kod Srebrenika i
prijavio provalu u kuću njegovog oca, odakle su odnijeli
pištolj kalibra 7,62 milimetra za koji je vlasnik posjedovao dozvolu, zatim 50
novčanica u apoenima od po
50 maraka i veću količinu
zlatnog i srebrenog nakita.
Ukupna materijalna šteta
procjenjuje se na oko 4.000
maraka.
Uviđaje su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik.
O. M.
20
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Djelatnost GRIOSS-a je slijede}a;
z Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada
z Privremeno zbrinjavanje
z Obrada otpada po vrstama
z Kona~no zbrinjavanje
z Sanacija one~i{}enog podru~ja
z ^i{}enje separatora
[to sakupljamo ?
Sakupljamo slijede}e;
z Otpadna ulja, emulzije i nauljenu vodu
z Nauljeni kruti otpad
z Otpadne boje i lakove
z Otpadna otapala
z Otpadne kemikalije
z Otpadne lijekove
z Elektroni~ki i elektri~ni otpad
z Otpadna za{titna sredstva iz poljoprivrede
z Transformatori i kondenzatori s PCB-em
z Akumulatori i baterije
z Ambala`a one~i{}ena opasnim tvarima
z Gra|evinski otpad one~i{}en azbestom
z Ostali otpad za koji posjedujemo dozvolu Federalnog
ministarstva okoli{a i turizma
Za vi{e detalja posjetite na{u web stranicu www.grioss.com ili nas
kontaktirajte [email protected] 039 661 612, 030 656 125
„GRIOSS“doo Va{ partner u o~uvanju okoli{a !
Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 21
22
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
SUPER JACK POT ZA 02. KOLO LOTO-a
O^EKIVANI JACK POT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a
1.000.000,00 KM
86.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ
01. KOLA SUPER LOTO-a
OD 19.10.2011.godine
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
PRIVREMENI IZVJE[TAJ
01. KOLA JOKERA OD
19.10.2011.godine
SUPER LOTO
DOBITNA KOMBINACIJA
01. KOLA SUPER LOTO-a:
DOBITNA BOJA:
01 02
DOBITAKA:
DOBITAKA:
DOBITAKA:
DOBITAKA:
DOBITAKA:
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
20.10.2011.god.
22
27
33
CRNA
UKUPNA UPLATA LOTO 6/45: . . . . . . . . . . . . .47.461,60 KM
FOND DOBITAKA 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.476,96 KM
UKUPNA UPLATA ZA BOJU: . . . . . . . . . . . . . .20.512,80 KM
FOND DOBITAKA 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.358,96 KM
FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: . . . . . . .8.543,10 KM
AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . . . . .0,00 KM
JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.543,10 KM
DOBICI
SUPER JACKPOT
6 POGODAKA
5 POGODAKA
4 POGOTKA
3 POGOTKA
07
FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . 4.271,50 KM
FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . 5.695,40 KM
FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 35% . . . . . .9.966,90 KM
FOND DOBITAKA ZA ODABERI BOJU
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . .14.358,96 KM
AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . . . . 0,00 KM
JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.358,96 KM
BROJ DOBITAKA
IZNOS
NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .854,30 KM
126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,20 KM
1.891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 5. VANREDNOG KOLA TV TOMBOLE-BINGO OD 12.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 5. VANREDNO KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I
NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33 (JACK POT), DOBITAKA SA 10 POGODAKA (2 REDA), SPECIJALNE NAGRADE:
GOLF VI , TV PRIJEMNIK, NOV^ANE NAGRADE I TURISTI^KO PUTOVANJE NIJE BILO
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN
SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: 52 . . . . . . . . . .2.559,30 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA: 15.393 . . . . . . . . . . . .8,00 KM
SA 13 POGODAKA (BEZ 2 REDA) DOBITAKA 14 . .2 SISTEMSKA LISTI]A
JACK POT ZA 05. VANREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . .935.807,80 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601.938,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361.162,80 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 5.V KOLO TV BINGA JE 19.11.2011.GODINE
FOND ZA ROBNE NAGRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000,00 KM
FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
FOND ZA I i II REDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266.162,80 KM
PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.081,40 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.081,40 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
O IGRAMA NA SRE]U LUTRIJE BIH [email protected] SAZNATI NA 090 22-00-22 (ATIS) ILI NA
www.lutrijabih.ba GDJE, TAKO\E [email protected] PROVJERITI I EVENTUALNE DOBITKE.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 20.10.2011.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU
IZVLA^ENJA:
01 02
07
33
22
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 7 3 2 7
DOBITNI BROJ JOKERA:
UKUPNA UPLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.280,00 KM
NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.640,00 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928,00 KM
PRENESENO U JACKPOT IZ PRETHODNOG KOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.527,90 KM
JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.455,90 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.712,00 KM
DOBICI
BROJ DOBITAKA 1.VRSTE(6 BROJEVA):
BROJ DOBITAKA 2.VRSTE(5 BROJEVA):
BROJ DOBITAKA 3.VRSTE(4 BROJA) :
BROJ DOBITAKA 4.VRSTE(3 BROJA) :
BROJ DOBITAKA 5.VRSTE(2 BROJA) :
BROJ DOBITAKA 6.VRSTE(1 BROJ) :
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
20.10.2011.god
NEMA . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
NEMA
IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM
1
IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712,20 KM
6
IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178,10 KM
88
IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,10 KM
863
IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 5. VANREDNOG KOLA IGRE BINGO PLUS OD 12.10.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 5. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS :
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
U 5. VANREDNOM KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.484,50 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (21.546,68 + J.P. 72.278,15) . . 93.824,83 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.290,70 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.744,02 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 46.912,40 KM
BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.080,00 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010,00 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 255 . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 2.731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 5.V KOLO IGRE BINGO PLUS JE 19.11.2011.GODINE
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 20.10.2011.godine
23
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
Dženaza ubijenim vojnicima: Krivci će platiti
OSVETA TERORISTIMA Nacija oplakuje žrtve, vojska u Irak poslala 22 bataljona
ž ’
’
Moguće je da se u Iraku protiv kurdskih pobunjenika bori 10 do 15 hiljada vojnika
Turska je jučer oplakivala 24 nevine žrtve kurdskih
terorista. U međuvremenu
je nastavljena vojna akcija u
sjevernom Iraku. Turski
ratni avioni tokom noći sa
srijede na četvrtak bombardirali su položaje pobunjenika, a komandosi su počeli
potragu za gerilcima koji u
susjednoj zemlji imaju svoje
baze. Oni su, kako se tvrdi,
upali u irački teritorij osam
kilometara, a pomažu im
ratni helikopteri i avioni.
Široka akcija
U jugoistočnoj Turskoj,
kako javljaju izvještači s lica
mjesta, primjetni su pojačani pokreti vojske, što bi
mogao biti nagovještaj masovnog vojnog upada u Irak,
iako zvaničnici za sada šute.
U saopćenju generalštaba turske vojske navodi se da
je u sjeverni Irak poslato na
stotine vojnika.
- Pokrenuta je veoma
široka akcija kao odgovor na
ubistvo naših vojnika, i to na
pet lokacija uz učešće 22 bataljona te uz podršku avijacije - navodi se u izjavi.
Analitičari kažu da 22
bataljona mogu činiti 10 do
15 hiljada vojnika.
Ankara jučer: Hiljade zastava vihorilo se ulicama
Irački zvaničnici osudili
su napad Kurda. Ministar
vanjskih poslova Ahmet
Davutolu (Davutoglu) u telefonskom razgovoru s kolegom Hosijarom Zebarijem
upozorio je da “ovo nije vrijeme za osude, već za konkretnu akciju”.
U Bagdadu, međutim, ni-
su u mogućnosti kontrolirati
planinsko područje na sjeveru zemlje, gdje je više od
2.000 kurdskih boraca našlo
utočište i odatle povremeno
napadaju ciljeve u Turskoj.
Evropska unija i SAD
osudile su PKK, čiji su pripadnici pobili Turke. Generalni sekretar UN-a Ban
Ljutiti demonstranti žele osvetu
Ki-mun izrazio je zabrinutost zbog turskog upada u
Irak i pozvao Ankaru i Bagdad da se “uključe u konstruktivni dijalog”.
Obamina poruka
Američki predsjednik
Barak Obama (Barack) kazao je da će SAD nastaviti sa-
”Credit Suisse” istraživao bogatstvo u svijetu
rađivati s Turskom u borbi
protiv kurdskih terorista.
- Nastavit ćemo sarađivati
dabismo pobijediliprijetnjuterorista idonijeli mir,stabilnost i
prosperitet ljudima u jugoistočnoj Turskoj - kaže Obama.
Jučer su u Turskoj nakon
dženaze ubijenima održani
masovni protesti u kojima je
narod tražio snažniju i
odlučniju akciju protiv terorista. U Istanbulu i Ankari na
ulice su izašle hiljade ljudi uzvikujući slogane: “Smrt
PKK!” Ovo se smatra pritiskom na premijera Redžepa
Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) da poduzme
dodatne akcije.
Premijer Rusije Vladimir Putin
ž ć ž š Od 24,5 miliona milionera u svijetu, što je jednako
0,5 posto globalne populacije, čak 41 posto ili 9,9 milionasu Amerikanci,saopćioje
istraživački Institut “Credit
Suisse”. Na drugom mjestu
je Japan, gdje živi deset posto od ukupnog broja svjetskih milionera, a na trećem
Francuska s devet posto.
Prema podacima Instituta,
ukupno bogatstvo 24,5 miliona svjetskih milionera je
sredinom 2010. iznosilo
69,2 biliona dolara, a najveći
broj njih je posjedovao između 10 i 50 miliona dolara.
Kad je riječ o ljudima
“teškim”višeod 50miliona dolara, pri čemu ima i onih s više
odpetmilijardi dolara,takvihje
u svijetu jedna hiljada. Najveći
brojnjihje,također,izSAD.
Premijer Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi
Evroazijska unija, koja bi
obuhvatala bivše države
Sovjetskog saveza, mogla
biti formirana 2015. godine.
- Ako nastavimo raditi
energično kao i do sada,
2015. godine možemo pristupiti realizaciji ideje o
stvaranju Evroazijske uni-
je. To je pitanje budućnosti
- rekao je Putin, prenosi
“Wall Street Journal”.
Putin je početkom mjeseca pozvao na osnivanje
Evroazijske unije, koja bi
bila izgrađena na osnovama postojeće Carinske
unije, trgovinske grupe
koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
M
Američka državna tajnica Hilari Klinton (Hillary
Clinton) pozvala je jučer talibane na pregovore kojima bi se okončao rat u Afganistanu ili će se, u suprotnom,
suočiti s neprestanim i nemilosrdnim napadima.
- Pojačavamo pritisak na talibane - rekla je Klinton na
zajedničkoj konferenciji za novinare s afganistanskim
predsjednikom Hamidom Karzaijem u Kabulu i ocijenila
da pregovori trebaju biti dio političkog procesa.
Peking je optužio SAD da koriste internetsku slobodu
kao opravdanje da se upliću u kineske unutrašnje poslove, nakon što je Vašington zahtijevao da Kina objasni
zašto je blokirala internet-stranice američkih kompanija.
Trgovinski predstavnik SAD izjavio je da je podnio zahtjev, što je prvi korak koji je potreban da bi se slučaj iznio pred
WTO, pošto su se američke firme žalile da nedostupnost
njihovih internet-stranica utječe na rezultate poslovanja.
M
FRANCUSKA Sarkozi u porodilištu obišao suprugu i djevojčicu
ć
Jelisejska palača odbija komentirati privatne stvari poput rođenja djeteta
Francuski predsjednik
Nikola Sarkozi (Nicolas
Sarkozy) napravio je pauzu u borbi za “spašavanje
eura” da bi jučer u porodilištu posjetio suprugu Karlu
Bruni-Sarkozi (Carla) i novorođenu kćerku, prenosi
AFP.
Sarkozi je sa suprugom
i djevojčicom koja je
rođena u srijedu navečer
proveo pedesetak minuta.
Jelisejska palača odbija
komentirati privatne stvari
poput rođenja djeteta, tako
da se ne zna kada će se Sarkozijevi vratiti kući kao ni
ime djeteta.
Lokalni mediji prenose
da je 56-godišnji predsjednik jučer imao gust raspored, paje uporodilište došao
s hrpom dokumenata ispod
ruke.
Na pitanje hoće li rođenje djevojčice utjecati na
predsjedničke izbore u
aprilu, ministar odbrane
Žerar Long (Gerard Longuet) rekao je da će “u svakom slučaju utjecati na Nikolu Sarkozija. On je veoma sretan”.
Štampa o ponudi “Agrokora”
č ć
Koncern mislio na ranije istaknutu opasnost
Predsjednik pred posjetu najbližima
Karla
Bruni-Sarkozi,
43-godišnja italijanska pjevačica i supermodel, bila je
poznata i prije nego što se
udala za Sarkozija 2008. godine, tako da je rođenje
njihove kćerke postalo prva
vijest u svijetu.
U Francuskoj, međutim,
gdje su ljudi navikli da su
životi političara privatni,
događaj je privukao malo
pažnje i listovi su ga jedva i
zabilježili. Za manje od pet
godina Sarkozi je postao prvi predsjednik koji se razveo
dok je bio na položaju, prvi
koji se ponovo oženio i prvi
koji je dobio dijete.
Bruni već ima 10-godišnjeg sina iz prethodne
veze, dok Sarkozi ima trojicu sinova starosti između
14 i 26 godina.
Pozadina sudskog procesa u Velikoj Britaniji
č š
Katja Zatuliveter se bori protiv deportacije, a u vezi je sa zastupnikom u parlamentu
Ujedinjeno Kraljevstvo
svjedoči još jednom događaju koji podsjeća na radnju špijunskog romana. Na
sudu se našla Katja Zatuliveter (Katia), 26-godišnja
pravna službenica u jednom
uglednom advokatskom uredu u Londonu, za koju se vjeruje da je ruska špijunka.
Plavokosa
Ruskinja
uhapšena je prošlog decembra
Todorić: Napravio plan
zbog sumnje da je koristila
svoje radno mjesto službenice
advokata Majka Hankoka
(Mike Hancock) kako bi bila
“oči i uši” ruske obavještajne
službe. Tada nije osuđena, ali
britanske vlasti sada pozivaju
na deportaciju mlade Ruskinje, smatrajući je opasnom za
nacionalnu sigurnost.
Zatuliveter odbacuje optužbe da je špijunirala i traži
Zatuliveter (lijevo) s advokaticom: Profesionalna djevojka
ž Hankok, Katjin 65-godišnji ljubavnik i šef, inače
oženjen i otac dvoje djece,
tvrdi da ona nikada nije
bila uključena u “osjetljive
informacije” koje nisu
poznate javnosti.
Iako odvjetnik mlade
Ruskinje tvrdi da se radi o
“uvredljivoj stigmatizaciji
mlade, neovisne djevojke koja je živjela normalnim životom u de-
mokratiji”, britanska se
vlada poziva na sumnjive sastanke koje je Zatuliveter imala tokom
2008. sa špijunom koji je
operirao iz Ruske ambasade pod imenom Boris. Poznato je da joj je
Boris rekao da su njen
posao i veza s uglednim i
politički aktivnim odvjetnikom za svakog Rusa “posao iz snova”.
da se zaustavi njena deportacija. Upravo traje saslušanje od devet dana na kojem sudjeluju troje sudija i
jedan bivši čelni čovjek
MI5-a.
Zatuliveter je priznala
da je sa svojim šefom Hankokom, inače političarem u
stranci Liberalnih demokrata i zastupnikom u parlamentu, već četiri godine u
ljubavnoj vezi. U britanskoj
vladi vjeruju da ju je ruska
obavještajna služba poslala
da zavede Hankoka, kojeg
su zbog privatnog života i
vanbračnih afera smatrali
idealnom metom.
S druge strane, Katja je
ranije imala nekoliko afera s
visoko
pozicioniranim
strancima, primjerice jednim holandskim diplomatom i delegatom iz tadašnje
Srbije i Crne Gore, koji ju je,
kako piše “Daily Mail”, pozvao na godišnji odmor, ali je
po otkazivanju istoga izgubio svaki kontakt s njom.
Koncern
“Agrokor”,
koji je u ponedjeljak predao
neobvezujuću ponudu za
kupovinu više od polovine
dionica trgovačkog lanca
“Mercator”, namjerava finansiranje te operacije izvesti u konzorciju s Evropskom bankom za obnovu i
razvoj (EBRD), Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) te fondom
“JP Morgan One Equity
Partners”, piše slovenski
poslovni list “Finance”.
”Agrokorova” ponuda
da se finansiranje izvede u
okviru tog konzorcija, pri
čemu bi veći dio od 832 miliona eura (koliko se računa
da bi preuzimanje “Mercatora” stajalo) uključivao gotovi kapital, a samo manji
dio kreditna sredstva, potez
je koji je iznenadio slovenske kritičare prodaje “Mercatora” hrvatskom “konkurentu”, navodi poslovni list.
Jedna od glavnih kritika
u Sloveniji na račun “Agrokora”, naime, navodi opas-
nost da bi “Agrokor” visoke
troškove kratkoročnih bankarskih kredita koje bi uzeo
radi preuzimanja slovenskog trgovačkog lanca mogao prebaciti na sam “Mercator”, koji bi se tako “finansijski iscrpio”. No, izgledadaće zastjecanje“Mercatora” “Agrokor” velikim svjetskim ulagačima dati vlasništvo u “Konzumu” nakon
spajanja s “Mercatorom”.
- Slovenske banke koje u
konzorciju s “Pivovarnom
Laško” prodaju više od polovine “Mercatorovih” dionica ujedno su i “Mercatorovi” kreditori pa bi u slučaju
finansijskog iscrpljivanja tako jakog klijenta morale
povećati
rezervacije
zbog slabljenja svog kreditnog portfelja - navodi
“Finance”.
Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je, ne navodeći imena i ponuđene cijene po dionici, da su ponude dala tri investiciona fonda i jedan strateški ulagač.
Spec
Jedan od najtraženijih brazilskih narko-šefova Aleksander Mendeš da Silva uhapšen je
u paragvajskom gradu Pedro
Huan Kavaljero. Paragvaj će
izručiti Silvu i očekuje se da on
u Brazilu bude danas, javlja
AP. Silva je jedan od četvorice
najtraženijih trgovaca drogom
u Brazilu i sumnjiči se da je
mrežu preprodaje narkotika
širio iz gradića Mangueira.
26
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
RAIFFEISEN SPECIAL ASSETS COMPANY d.o.o. Sarajevo objavljuje slijede}i
OGLAS
o prikupljanju ponuda za prodaju nekretnine
Predmet prodaje je nekretnina (proizvodna hala) izgra|ena u Industrijskom dijelu Tre{anica u Konjicu, koja se nalazi na magistralnom putu ulazu u Konjic iz pravca
Sarajeva sa desne strane, ozna~ena kao k.~. 607/4, K.O. Konjic I, {to u naravi ~ini poslovnu zgradu 1 i 2 ukupne povr{ine 4.694m2, upisane u ZK ulo`ak broj 1448.
Ponude za kupovinu nekretnine mo`ete dostaviti na adresu Raiffeisen Special Assets Company d.o.o., Valtera Peri}a br. 22, 71 000 Sarajevo, sa naznakom
„PONUDA ZA NEKRETNINU“. Dodatne informacije mo`ete dobiti na brojeve telefona 061/484-751 i 033/279-670. radnim danom od 9:00 do 16:00 sati
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
ć
M
Naučnici s Univerziteta u Tel Avivu napravili su okruglu
traku iznad koje poluvodič može lebdjeti zahvaljujući
fenomenu kvantne levitacije. Ovaj efekt levitacije objašnjava se Meissnerovim efektom, koji opisuje kako, kada materijal pređe iz normalnog stanja u supravodljivo, aktivno isključuje magnetska polja, ostavljajući tanki sloj na površini.
Kada je materijal u supravodljivom stanju vrlo je dijamagnetičan. To znači da, kada magnetsko polje dolazi izvana, stvorit će jednako suprotstavljeno magnetsko polje
pa će ga “zarobiti”na mjestu.
U bolnici u makedonskom gradu Kočani, 120 kilometara
jugoistočno od Skoplja, zamijenjene su novorođene
bebe te je majka koja je rodila djevojčicu kući odnijela
muško dijete, i obrnuto.
Druga porodica nije imala vremena otkriti odmah zamjenu zato što je majka ležala u bolnici, gdje se oporavljala od
carskog reza, i nije stigla previti bebu.
U bolnici je u trenutku zamjene beba bilo četvero novorođenčadi: blizanci i muško i žensko dijete. U bolnici su
naveli da greška nije bila namjerna.
M
ALBANIJA Stotine mališana zatvoreno u kućama
š š Voren: Sakuplja milion dolara
Amerikanac ide na operaciju
Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je program za obrazovanje takvih đaka kod kuće
Stotine djece u Albaniji
ne idu u školu zbog krvne osvete, a albansko Ministarstvo obrazovanja pokrenulo
je program za obrazovanje
takvih đaka.
Zbog krvne osveteu školu
ne ide više od 900 mališana u
Albaniji, objavljeno je u tekstu na internet-stranici Southeast Europe Times.
- Neka od njih rade da bi
pomogla svojim porodicama
- rekao je predsjednik albanskog Odbora za nacionalno
pomirenje Din Marku.
Marku je kazao da je u Albaniji 5.000 ljudi na neki
način pogođeno ubistvima
iz krvne osvete. Riječ je o fenomenu koji datira iz srednjeg vijeka, a njegova pravila nisu prilagođena savremenom dobu. Ubijanje žena
i djece je zabranjeno, ali su
mnogi prinuđeni kriti se i
biti zatvoreni u kućama.
- Posebni časovi održavaju se tri puta sedmično.
Časovi traju po 45 minuta -
Vesli Voren (Wesley
Warren Jr.) je 47-godišnji
Amerikanac iz Las Vegasa
koji se jedno jutro prije tri
godine probudio s testisima
veličine - nogometne lopte.
Koji je uzrok, ne znaju ni ljekari, ali mu za operaciju treba oko milion dolara.
Njegovi testisi su sada teški skoro 40 kilograma i otežavajumu život. Vesli pretpostavlja da je do komplikacija
došlo kada si je u snu slučajno
prikliještio testise svojim nogama i tako spavao sve dok ga
nije probudila bol.
Ljekari mu savjetuju operacije i rekonstrukciju spolnog organa. Zbog kompleksnosti medicinskih zahvata, postoji mogućnost i da
će mu morati potpuno ukloniti penis i testise. Svejedno,
odlučio je pomoć u sakupljanju novca tražiti i putem
američkih medija, svjestan
da će ga mnogi ismijavati
zbog njegove bolesti.
Samoubistva u Rusiji
Ž Tirana: Vlast pokušava pomoći mališanima
izjavio je zamjenik ministra
obrazovanja Halit Samata.
Nastavnici iz najbliže škole dolaze djetetu u kuću. S
obzirom na poteškoće i dodatne elemente nastave za učenike u izolaciji, nastavnicima
se plaća prekovremeni rad.
Ipak, nemoguće je po-
moći svoj pogođenoj djeci,
posebno zbog neusklađenosti podataka u njihovom
broju udruženja koja se bave
krvnom osvetom i Ministarstva obrazovanja. Pomoć u
okviru programa “Druga
šansa” prošle godine dobilo
je 41 dijete u Skadarskom
okrugu, a udruženja navode
da u tom okrugu ima više
stotina djece pogođene krvnom osvetom. Ipak, psihološko stanje učenika je
teško, a njihovo obrazovanje
zaostaje za obrazovanjem
djece koja pohađaju redovne
škole.
Sva trojica su bili uzorni
Nakon 72 godine braka
ž Gordon i Norma doživjeli su saobraćajnu nesreću u kojoj je automobil naletio na njihov
Nakon 72 godine braka bračni par preminuo je u razmaku od sat. I u posljednjim trenucima života 94-godišnji Gordon Jeger (Yeager) i 90-godišnja Normadržali su seza ruke
te tako i usnuli posljednji san.
Porodica Jeger priča da se Gordon i Norma nikada nisu odvajalijednood drugog,čakniti
nakon tragične nesreće u kojoj
su oboje završili u bolnici.
- Vjerovali su u brak. Odabrali su biti jedno pored drugog i jednom kad su izrekli
zavjete, to je bilo to - ispričao
je 62-godišnji Denis (Dennis), najmlađi sin Jegerovih.
Gordon i Norma rođeni
su u Ajovi, a vjenčali su se 26.
maja 1939. godine i jedan su
od rijetkih parova u svijetu
koji je doživio 70 godina bra-
Jegerovi: Vjerovali u brak
ka. Par je imao četvero djece,
trojicu sinovai jednukćerku,
ali dvojica sinova su im poginula u saobraćajnoj nesreći.
Prošle srijede Gordon i
Norma doživjeli su saobraćajnu nesreću u kojoj je automobil naletio na njihov i oboje su
završili u bolnici na odjelu za
intenzivnu njegu.Porodica ih
je našla krevet pored kreveta i
kako se drže za ruke. Tada se
dogodila i najčudnija stvar.
Gordon je prestao disati, ali
njegov monitor za praćenje
otkucaja srca i dalje je pokazivao otkucaje.
Medicinska sestra objasnila im je da je Gordon umro,
ali je aparat hvatao otkucaje
srca od Norme, koja ga je
držala za ruku. Gordon je
umro u 3:38 sati, a Norma
tačno sat kasnije. Iza sebe su
ostavili i 14 unučadi, 29 praunučadi i jednog prapraunuka.
Trojica ruskih tinejdžera Reva Aleksander, Roman Novak i Vladislav Nolsin objesila su se u razmaku
od nekoliko dana u gradu
Novosibirsku, regija Karasuk. Navodno su dugogodišnji prijatelji to učinili za
sotonu. Još dvojica su se trebala ubiti, ali su odustala. Jedan se objesio u roditeljskoj
kući, drugi u vikendici, a
treći na tavanu.
Policija još istražuje pra-
ve motive, ali pravoslavni
svećenik Roman vjeruje kako su pali pod utjecaj nekog
kulta.
Lokalna policija tvrdi da
samoubistva nisu povezana
i ne vidi razloga za paniku,
iako su mladići na svojim
Facebook stranicama objavljivali razna sotonistička
obilježja i parole.
Porodice i prijatelji
mladića još ne mogu vjerovati da su sebi oduzeli
život. Bili su dobri učenici i
u prošlosti nisu stvarali
probleme.
28
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Javna ustanova
SREDNJO[KOLSKI CENTAR VOGO[]A
Na osnovu Odluke {kolskog odbora broj 1987/11, od
11. 10. 2011. godine Srednjo{kolski centar Vogo{}a
raspisuje
KONKURS
za radna mjesta na odre|eno vrijeme
1. profesor fizike, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do
15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac,
2. profesor vjeronauke, nepuno radno vrijeme, 14
~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08.
2012. godine, 1 izvr{ilac,
3. profesor tehnologije sa poznavanjem robe, nepuno
radno vrijeme, 8 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac,
4. profesor hemije, nepuno radno vrijeme, 10 ~asova
„BELAMIONIX“ d.o.o.BR^KO
Tel.:00 387 (0) 49 746 096;
Fax:00 387 (0) 49 746 095
E-mail : [email protected]
OGLAS
O POPUNI RADNIH MJESTA
FIRMA U RAZVOJU,
PERSPEKTIVNA, SA [IROKOM PALETOM EKSKLUZIVNO UVOZNI^KIH
ARTIKALA PREHRANE, POSU\A,
IGRA^KI I SLI^NIH ARTIKALA
[email protected] JO[ PO JEDNOG
KOMERCIJALISTU NA:
USLOVI:
1. RADNO ISKUSTVO U PRODAJI NA
TERENU OD NAJMANJE DVIJE GODINE ILI DA JE VE] U RADNOM
ODNOSU.
2. VOZA^KA DOZVOLA B KATEGORIJE
[email protected] SE OSOBE SA DETALJNJIM
POZNAVANJEM TERENA I KUPACA
SA ODRE\ENOG KANTONA, KOJI
@ELE BOLJU ZARADU I SIGURAN
POSAO.
OGLAS TRAJE OD 18 – 22.10.2011 GOD.
1. HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI
KANTON1 IZVR[ILAC
2. UNSKO-SANSKI KANTON1 IZVR[ILAC
3. TUZLANSKI KANTON
1 IZVR[ILAC
MOLBE SA BIOGRAFIJOM I DETALJNIM OPISOM POSLOVA KOJI SE
VIDE U OVOM POZIVU POSLATI NA
FAX: 049/746-095 ILI NA MAIL
[email protected]
sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac.
Pored op}ih zakonskih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu {kolske spreme,
propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za tehni~ke i stru~ne {kole.
Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni prilo`iti originale ili uredno ovjerene kopije:
- diplomu o zavr{enom fakultetu,
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan obrazovno-odgojni rad u srednjoj {koli.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Srednjo{kolski centar Vogo{}a,
Jo{ani~ka 119, Vogo{}a, sa naznakom „prijava na konkurs“.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Jo{ani~ka 119, Vogo{}a. Tel. 432-638 Tel./Fax: 432655; 424-180 E-mail: [email protected]
Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 29
30
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 31
32
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Potra`ite na kioscima
NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM
3Koji je na{
fudbaler uspio
posva|ati
3Ko je
Vereni
Cerovini
poderao
haljinu?
Pikić: Priprema za ulogu
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
(Foto: “Film House”)
DOBRE VIJESTI Monografija kultnih “Nadrealista”
!
! "
Mameledžija: Tajne kuhanja
Uskoro snimanje filma “Mamac”
ć
ž
ART TELEX
W
'' ''
U kinu “Kriterion” u
Sarajevu 27. oktobra kreće distribucija filma scenariste i reditelja Nedžada
Begovića “Film mobitelom”. Film se trenutno
prikazuje i studentima na
“Kembridžu” u okviru
vorkšopa, a pozvan je također i na festival u Jihlavi
od 25. do 30. oktobra. Film
je rađen u produkciji kuće
“Fotoart” i BHT-a, producent je Gordan Memija,
montažer i kompozitor
Adnan Zilić, dok kreativni
tim čine Amina Begović,
Sabrina Begović-Ćorić i
Naida Begović. S. A. A.
Prva velika filmska uloga mlade bh. glumice
Rediteljka Aida Begić intenzivno se priprema za snimanje svog drugog igranog
filma “Mamac”. Tim povodom su proteklih dana u Sarajevu, u saradnji s turskim kulturnim centrom “Junus Emre”, održane glumačke probe.
Za svoju prvu veliku filmsku ulogu vrijedno se priprema mlada bh. glumica
Marija Pikić,kojoj jepovjerena uloga Rahime. Prvi put na
filmu zaigrat će i 14-godišnji
Ismir Gagula, koji igra lik
Nedima, Rahiminog mlađeg
brata. Gagula je izabran na
ovogodišnjem kastingu za
film “Mamac” na kojem su
učestvovali učenici osnovnih
škola Kantona Sarajevo.
Radnja ovog filma fokusirana je na sestru i brata koji
su u ratu ostali bez roditelja,
a sada žive u predgrađu Sarajeva u vrijeme tranzicijskog
društva i žele uspjeti u životu. Glumci su u okviru priprema posjetili i bh. kuhara
Nihada Mameledžiju, koji
im je otkrio neke tajne “kulinarske umjetnosti”.
Snimanje filma “Mamac”
Učestvovat će svi oni koji su dali svoj doprinos ovoj ideji Realizacija
2014. godine Svjesni smo da nas raja voli, kaže Đozić
Begić: Drugi igrani film
zakazano je za novembar i već
su utvrđene lokacijena kojima
će biti rađen uSarajevu. Za kostim je zadužena Sanja Džeba,
scenograf je Sanda Popovac,
direktor fotografije Erol
Zubčević, dok je izvršni producent “Mamca”Adis Đapo.
Film je međunarodna koprodukcija “Film Housea” iz
Sarajeva, “Les Films de
l'Apres Midija” iz Pariza,
“Kaplan Filma” iz Istanbula i
“Rohfilma”iz Berlina.
S. A. A.
Evo dobre vijesti za istinske ljubitelje šege, šale i
pošalice. Kultni nadrealisti,
koji su zdravim humorom
obilježili kraj prošlog, a to
nastavili i u 21. stoljeću, kako doznajemo, u naredne
dvije godine planiraju realizirati dugogodišnji rad u
obliku monografije pod nazivom “Trideset godina novog primitivizma”.
Oni su, zasigurno, jedinstven brend naše zemlje.
Obilježili su cijeli region i
postali jedina pozitivna slika po kojoj smo ostali prepoznatljivi, a nisu posustali
ni u ratnim godinama. Naprotiv, bili su za mnoge jedi-
sarajevske grupe “Zabranjeno pušenje” i član “Nadrealista”.
Da su “Nadrealisti” bili
inspiracija mnogima, dokazuje činjenica da sarajevska
kao i raja iz ostalih bh. gradova i regiona uz kafu i uobičajene razgovore citira
upravo njih. Međutim, o
njihovom radu pisali su i
raspravljali mnogi stručnjaci. Napisane su i desetine
doktorskih disertacija u kojima se pokušao objasniti taj
fenomen.
Nijedan fening
- Svjesni smo da nas raja
voli i mislim da je to čak i du-
A da naše vlasti ne znaju
prepoznati kvalitet, pokazalo se i u ovom slučaju. Đozić
ističe da nikada nisu dobili
nijedan fening pomoći.
- Uvijek smo sve sami radili i sami sebe finansirali.
Kada vidim ove datirane
umjetnike na koje se stavlja
akcent, zlo mi je, pogotovo
što su rezultati tih umjetnika uvijek nula bodova - dodaje Đozić.
Sigurno je da su “Nadrealisti” ostavili značajan
trag, a njihova ideja je da ljudi iz struke, sociolozi, psiholozi, historičari umjetnosti i
kulturolozi istraže taj fenomen, da se vidi odakle jedna
ć
’ć š’
Akademski slikar Ismar Mujezinović u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla promovirao je
svoj treći roman “Noć
vještica”.
- Knjiga govori o jednom izraženom tranzicijskom problemu, nebrizi o
kulturnom blagu BiH,
gdje smo mi neobavezni i
čega se vrlo lako lišavamo.
Poslije je to i historijski
potvrđeno. Ja sam počeo
pisati iz opklade, ali poslije se dogodilo da mi se to
dopalo. U posljednje vrijeme radim stvari koje ne
znam. Pišem knjige, snimam filmove i sada pravim muziku - kazao je
autor.
A. Mu.
Narodno pozorište RS
'
' Sjajne
glumačke
role
š č
”Nadrealisti”: Jedinstven brend Bosne i Hercegovine
ni bijeg od tadašnjeg užasa.
Nisu štedjeli nikoga i bez
dlake na jeziku prikazivali
su realnu situaciju, a većinu
događaja su i predvidjeli.
Komedijom “Revizor”
Nikolaja Vasiljeviča Gogolja
u režiji JugaRadivojevićaNarodno pozorište RS u Banjoj
Luci u utorak je obilježilo
Dan pozorišta i ozvaničilo
početak 82. pozorišne sezone.
Publika je reagirala burnim ovacijama, što pokazuje
da je komedija karaktera u
kojoj dominira i danas aktuelna tema korumpiranog birokratskog aparata, bila odličan
izbor za početak sezone.
U predstavi su svi glumci
imali priliku“okusiti”Gogo-
lja, njih 24, a najviše uspjeha
imali su Nikolina Jelisavac,
Goran Jokić te Boris Šavija.
- Radili smo ozbiljno,
zahtjevno, maksimalno, sa
željem da stvorimo dobru i
veliku predstavu - kazao nam
je Radivojević.
Za najbolju glumicu 81.
sezone izabrana je Snježana
Štikić, a najbolji glumac je
Željko Stjepanović. Oboje je
nagrađeno za uloge u predstavi “Na dnu kace”, koja je
ujedno proglašena najboljom
u prošlojsezoni.
V. S.
Inspiracija mnogima
- U realizaciji monografije učestvovat će svi oni koji su na neki način dali doprinos cijeloj ideji i koji su
nastavili s radom. Riječ je o
ogromnom projektu koji
uključuje veliki broj ljudi.
Ideja postoji već duže vrijeme, a u djelo ćemo je provesti tek 2014. godine - kazao je za “Dnevni avaz” Zenit Đozić, poznati bh. glumac, humorista, TV producent, nekadašnji bubnjar
’# $’
Od raspada Jugoslavije
do uspostavljanja tročlanog Predsjedništva BiH,
preko izraženog nacionalizma..., dosezala su vidovnjaštva “Nadrealista”. To
predviđanje se i danas nastavilo u “Nadreality showu”, koji uskoro kreće s
novim emitiranjem.
- Nastavljamo s “Nadreality showom”, koji je,
na divno iznenađenje svih
nas, bio gledaniji u repriznim izdanjima. S našim
skečom “Hapi kredit banka” 2006. godine predvidjeli smo nepravedni i izrabljivački odnos institucija
kada kriza nije ni postojala. Naime, osmislili smo
to tako da prva nagrada za
multitalente bude da postanu žiranti - kaže Đozić.
blje nego što su ljudi toga
svjesni. Tačno je da će to sve
teško biti prenijeti na papir
te nas stoga čeka ogroman
posao - potcrtao je Đozić.
tako silna i ogromna energija u društvu i državi koja nije
naklonjena nikome, pogotovo umjetnicima. Pa, sretno, ekipo! M. ČUSTOVIĆ
U Kamernom teatru
55 izvedena je predstava
“Nasilje - za nasilje nema
opravdanja” autora i reditelja Zijaha Sokolovića.
Sokolović je tekst napisao
na osnovu udžbenika,
brojnih informacija o nasilju te saradnje s psiholozima. Komad uvijek izvode dvojica glumaca, govoreći u prvom licu jednine,
bez šminke i kostima.
Predstava će biti izvedena u 50 škola u BiH, a
izvode je glumci Emir
Fejzić, Nina Đogo, Amila
Terzimehić i Adnan Goro. Sve predstave igraju se
u učionicama i s manjom
grupom djece u trajanju
školskog časa.
34
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
35
Dana 13.10.2011. godine [kolski odbor O[ „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo na svojoj
66. sjednici donio je odluku da se raspi{e
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole
USLOVI :
Kandidati, pored op}ih zakonskih uslova, treba da ispunjavaju i uslove za izbor direktora
{kole utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo: 10/04, 21/06, 26/08) i Pravilima Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz’’ Sarajevo. Osim gore spomenutih uslova kandidat treba da ispunjava i sljede}e: poznavanje arapskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru i poznavanje kori{tenja interneta. Po`eljno je da kandidat, uz poznavanje arapskog jezika, poznaje i neki drugi strani jezik.
Izbor i imenovanje direktora {kole vr{i se na period od 4 godine.
Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju gore navedenih zakonskih uslova, kandidati su obavezni dostaviti sljede}u dokumentaciju:
1. Biografiju
2. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi VSS
3. Dokaz o radnom iskustvu u nastavi
4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (da nije stariji od 6 mjeseci)
5. Uvjerenje o dr`avljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci)
6. Dokaz od PPZ-a ili nekog od organa {kole da se kandidat naro~ito isti~e svojim radom
u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedago{koj teoriji i praksi
7. Dokaz o poznavanju arapskog jezika
8. Ovjerena kopija li~ne karte
9. CIPS-ova prijava prebivali{ta
10. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos)
11. Po`eljno je prilo`iti i dokaz o poznavanju nekog drugog stranog jezika osim arapskog
Sve dokumente dostaviti kao originale ili ovjerene fotokopije.
Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu:
O[ „Al Walidein-Gazzaz’’ Sarajevo, ul. Hasiba Brankovi}a 2a, Novi Grad, 71000 Sarajevo
sa naznakom za konkursnu komisiju za izbor direktora {kole.
Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-518,
033/235-507, 033/235-496.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ps 039764 10 Ps
Zenica, 02. 09. 2011. godine
OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj:
53/03, 73/05 i 19/06),
[email protected]: „[EKI PROMEX“ d.o.o. Sarajevo, ul. Zaima [arca
br. 26, Sarajevo se dostavlja
[email protected] NA ODGOVOR
Tu`itelj TUD „TRGOMARKET“ d.o.o. Zenica, ul. Gora`danska
br. 23, Zenica, koga zastupa punomo}nik Mutap~i} Jasmin,
advokat iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana 31 A/pr., u tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 10. 08. 2010. godine predla`e da
sud donese presudu kojom se tu`eni obavezuje da tu`itelju
isplati dug u iznosu od 4.129,21 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom po~ev od 27. 12. 2008. godine, pa do isplate, kao i
da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku
od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.
NAPOMENA:
- Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u
roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostaviti pismeni
odgovor na tu`bu.
- Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be u
dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda.
- U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate
postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po
~lanu 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate
tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima
se utvr|uju ~injenice, kao i pravni osnov za svoje navode.
- Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu
protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev.
- Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a, nakon prijema Va{eg
odgovora na tu`bu, odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te
ili ro~i{te za glavnu raspravu.
- U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a, du`ni ste u slu~aju promjene
Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit
}ete zakonske posljedice.
- Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru
na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu.
Prijedloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici
Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Dedi} Miralem
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Kontakt telefon: 033 691 294, 033 782 010, 033 782 011
Fax: 033 691 293
20
1 5 -2
KM
15
9,12,
KM
Dje~iji
duks
dje~iji
komplet
trenerke
dje~iji
skafanderi
22
KM
-22
0
1 M
K
12
KM
Dje~iji
komplet
-49
0
1 M
K
15KM
-49
0
1 M
K
Dje~iji
komplet
(gegice)
8
1
5
0-3
s u p e r
p o v o l j n i m
5-15
KM
9-2
9
mu{ki d `emper
2-5
5
5-2
KM
KM
`enski p rsluk
mu{ki
i ` enski
{alovi
2 -11 5 K M
`e
id
nsk
dje~ije i mu{ke kape
2-
M
9K
kai{
@enske m arame
3-5
3-
M
5K
p
`em
-49
19 M
K
eri
K
2-5
9-2
KM 5
M
dje~ije {trample
i ~arape
@enska m ajica
@enske p antalone
i d `emper
Mu{ke
pantalone
Mu{ki p rsluk
2-5
M
10 K
@enske p antalone
9-15
KM
@enska
trenerka
(donji d io)
M
19 K
15-19
KM
Komplet
mu{ka
trenerka
15-29
KM
Lak z a
nokte
1-2
1 0 -2
29
KM
or
Najve}i izb je,
~i
u BiH dje {ke
u
`enske i m robe
de
r
a
g
e
k
s
m
i
z
9-15
KM
@enska
suknja i
ko{ulja
@enski
d`emper
M
19 K
@enska
haljina
KM
Satovi
`enske ~izme
i dje~ije
Mu{ke b okserice
Dje~ija j akna
M
15 K
5-15
KM
Mu{ki
d`emper
M
25 K
Dje~iji
komplet
Mu{ki
duks
KM
KM
@enski v e{
10-19
KM
9
5-2 M
K
`enski
mantili
9-19
KM
@enski d `emper
`enski
kaput
KM
`enske
rolke
mu{ke j akne
KM
c i j e n a m a
M
25 K
`ama
@enska pid
@enska t renerka
(vi{e m odela)
9-12
KM
10
KM -19
p o
Dje~ija m ajica
Dje~ije
majice
(razli~iti
modeli)
Dje~ija
trenerka
Dje~iji d `emper
10-19
KM
10
KM -20
j a k n e
M
19 K
M
19 K
KM
M
19 K
@enski
d`emper
` e n s k e
10
KM
Dje~iji p rsluci
Dje~iji k omplet
(`enski, m u{ki)
M
15 K
Dje~ija m ajica
(razli~iti m odeli)
15-25
KM
Dje~iji
komplet
-49
0
1 M
K
M
5-9 K
5-15
KM
15
1 0 -1
KM
M
5-9 K
Dje~ija
rolka
Dje~ije
pantalone
(razli~iti
modeli)
dje~ija
`enska
jakna
15
KM -29
36
[irok asortiman
■ Extra kvalitet
za super cijenu
■ Nova kolekcija
jesen-z
zima
9-19
KM
Mu{ke, ` enske,
dje~ije p antalone
(razli~iti m odeli)
N
E
V
J
E
R
O
V
A
T
N
O
N
I
S
K
E
C
I
J
E
N
E
37
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Kontakt telefon: 033 691 294, 033 782 010, 033 782 011
Fax: 033 691 293
20
1 5 -2
KM
15
9,12,
KM
Dje~iji
duks
dje~iji
komplet
trenerke
dje~iji
skafanderi
22
KM
-22
0
1 M
K
12
KM
Dje~iji
komplet
-49
0
1 M
K
15KM
-49
0
1 M
K
Dje~iji
komplet
(gegice)
8
1
5
0-3
s u p e r
p o v o l j n i m
5-15
KM
9-2
9
mu{ki d `emper
2-5
5
5-2
KM
KM
`enski p rsluk
mu{ki
i ` enski
{alovi
2 -11 5 K M
`e
id
nsk
dje~ije i mu{ke kape
2-
M
9K
kai{
@enske m arame
3-5
3-
M
5K
p
`em
-49
19 M
K
eri
K
2-5
9-2
KM 5
M
dje~ije {trample
i ~arape
@enska m ajica
@enske p antalone
i d `emper
Mu{ke
pantalone
Mu{ki p rsluk
2-5
M
10 K
@enske p antalone
9-15
KM
@enska
trenerka
(donji d io)
M
19 K
15-19
KM
Komplet
mu{ka
trenerka
15-29
KM
Lak z a
nokte
1-2
1 0 -2
29
KM
or
Najve}i izb je,
~i
u BiH dje {ke
u
`enske i m robe
de
r
a
g
e
k
s
m
i
z
9-15
KM
@enska
suknja i
ko{ulja
@enski
d`emper
M
19 K
@enska
haljina
KM
Satovi
`enske ~izme
i dje~ije
Mu{ke b okserice
Dje~ija j akna
M
15 K
5-15
KM
Mu{ki
d`emper
M
25 K
Dje~iji
komplet
Mu{ki
duks
KM
KM
@enski v e{
10-19
KM
9
5-2 M
K
`enski
mantili
9-19
KM
@enski d `emper
`enski
kaput
KM
`enske
rolke
mu{ke j akne
KM
c i j e n a m a
M
25 K
`ama
@enska pid
@enska t renerka
(vi{e m odela)
9-12
KM
10
KM -19
p o
Dje~ija m ajica
Dje~ije
majice
(razli~iti
modeli)
Dje~ija
trenerka
Dje~iji d `emper
10-19
KM
10
KM -20
j a k n e
M
19 K
M
19 K
KM
M
19 K
@enski
d`emper
` e n s k e
10
KM
Dje~iji p rsluci
Dje~iji k omplet
(`enski, m u{ki)
M
15 K
Dje~ija m ajica
(razli~iti m odeli)
15-25
KM
Dje~iji
komplet
-49
0
1 M
K
M
5-9 K
5-15
KM
15
1 0 -1
KM
M
5-9 K
Dje~ija
rolka
Dje~ije
pantalone
(razli~iti
modeli)
dje~ija
`enska
jakna
15
KM -29
36
[irok asortiman
■ Extra kvalitet
za super cijenu
■ Nova kolekcija
jesen-z
zima
9-19
KM
Mu{ke, ` enske,
dje~ije p antalone
(razli~iti m odeli)
N
E
V
J
E
R
O
V
A
T
N
O
N
I
S
K
E
C
I
J
E
N
E
37
Tačno
Netačno
o sigurnom i tajnom komuni1Nauka
ciranju zove se kriptologija?
pjevačica Seli2Kubansko-američka
ja Kruz školovala se za učiteljicu?
prolaz nalazi se na kraj3Magelanov
njem jugu Južne Amerike?
1. TAČNO
Kriptografija - šifriranje
i dešifriranje poruka
Nauka o sigurnom i tajnom komuniciranju koja
podrazumijeva i kriptografiju i kriptoanalizu zove se
kriptologija.
Principi kriptografije danas se primjenjuju kod
komunikacija putem faksa, televizije ili
kompjuterske mreže. Naročito je važna
sigurna razmjena kompjuterskih podataka kod bankarskih, vladinih i komercijalnih komunikacija.
Kriptografija je šifriranje i dešifriranje poruka pisanih tajnim kodom da
bi bile nerazumljive svima osim primaocu kojem je namijenjena. Kriptografija se može odnositi i na umijeće
kriptoanalize kojim se razbijaju kriptografski kodovi.
2. TAČNO
Školovana za učiteljicu,
a postala pjevačica
Kubansko-američka pjevačica Selija Kruz (Celia Cruz) školovala se za učiteljicu, a
za pjevačku karijeru odlučila se poslije pobjede na takmičenju talenata.
Početkom 50-tih godina 20. stoljeća postala je vodeći vokal u popularnom sastavu
“La Sonora Matansera” koji je često nastupao u slavnom noćnom klubu “Tropikana”.
Poslije Kubanske revolucije ovaj sastav
prešao je u Meksiko, a kasnije u SAD.
Godine 1962. udala se za prvog trubača
grupe Pedra Najta koji je postao njen
menadžer nakon što je napustila grupu.
Šezdesetih godina 20. stoljeća objavila
je više od 20 albuma u SAD, uključujući
sedam s Titom Puenteom, a i poslije toga
snimila ih je još na desetine. Identificirala
se sa salsom, plesnom muzikom nastalom
iz muzičkih eksperimenata raznih hispano muzičara i sa karipskim melodijama kasnih 60. godina 20. stoljeća.
Rođena je 21. oktobra 1929., a umrla
16. jula 2003. godine.
3. TAČNO
Magelan u prolazu koji
će dobiti njegovo ime
Portugalski moreplovac i istraživač Ferdinand Magelan uplovio je
na današnji
dan, 21. oktobra 1520. godine, u prolaz koji je kasnije
dobio njegovo ime. Magelanov prolaz nalazi se na krajnjem jugu Južne Amerike,
dug je oko 580 kilometara i odvaja južnoameričko kopno od otoka Ognjene zemlje i
drugih nebrojenih manjih otočića.
Riječ je o najvećem i najvažnijem prirodnom prolazu između Atlantskog i
Tihog okeana.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
STUDIJE Utvrđeno kod mladih muškaraca
Pokazalo se da sperma mladića, s nezdravom navikom u prehrani ima manje
šanse da preživi u maternici i oplodi jajnu ćeliju
Istraživanje američkih i španskih naučnika pokazalo je da brza hrana, pogotovo ona koja sadrži velike
količine zasićenih masnih kiselina, može zdrave mlade muškarce učiniti neplodnim.
Ljekari s Univerziteta “Harvard” i njihove španske
kolege s Univerziteta “Murcia” proveli su istraživanje
plodnosti zdravih mladih muškaraca između 18 i 22
godine, a rezultati su pokazali da mladići koji su bazirali svoju prehranu na brzoj hrani imaju puno slabiji kvalitet sperme nego oni koji su jeli zdravu hranu.
U izvještaju stoji da sperma mladića, s nezdravom
navikom u prehrani, ima manje šanse da preživi u maternici i oplodi jajnu ćeliju, unatoč njihovom zdravlju i
tjelesnoj aktivnosti.
U međuvremenu, istraživanje plodnosti provedeno u Japanu pokazalo je da umjereno vježbanje jednom
dnevno ima pozitivne efekte na kvalitet sperme.
Istraživanje provedeno na 215 muškaraca na japanskoj klinici za plodnost pokazalo je da spermiji ljudi
koji umjereno vježbaju, primjera radi brzo hodanje,
bolje plivaju nego kod osoba koje su se opredijelile za
laganu vježbu.
Zaposlena sam kao
državni službenik u federalnom
organuuprave iostvarujempravo na mjesečnu kartu za prijevoz jer je mjesto prebivališta
udaljeno 60 km od mjesta rada.
Povremeno boravim i u sjedištu
organa državne službe i do sada
niko nije postavljao pitanje naknade za prijevoz za te dane, a to
je možda trido petdana umjesecu. Nedavno sam upozorena da
mi se za te dane neće vršiti isplata naknade za prijevoz. Je li to u
skladu s važećim propisima, pita T. H. iz Sarajeva.
PremaUredbi onaknadama
koje nemaju karakter plaće iz
2010.
godine,
državnom
službeniku u federalnim organima državne službe kojemnije
organiziran prijevoz na posao, a
čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva
kilometra, pripada naknada ili
mjesečna karta za troškove pri-
jevoza u visini mjesečne karte
gradskog, prigradskog, odnosno međugradskog saobraćaja.
Pravo na naknadu troškova
prijevoza imaju oni službenici
koji dolaze na posao iz mjesta
koje se nalazi van područja u
kojem je mjesto sjedišta organa
uprave. Pravo na naknadu ostvaruje se na osnovu pismenog
zahtjeva u kojem se navodi da
se svakodnevno putuje od
mjesta boravka do mjesta rada. Dipl. pravnica Enisa
Hodžić
Testiranje je
provedeno
na 215
muškaraca
Spec
Polica za povrće u frižideru sadrži i do 750 puta više bakterija nego što je dozvoljeno,
upozoravaju britanski naučnici. U njima su pronašli bakterije poput E. coli, uzročnike salmonele i listerioze, a brisevi
uzeti iz 30 različitih frižidera
otkrili su da na polici za povrće u prosjeku ima 7.850 jedinica koje
tvore kolonije bakterija po kvadratnom centimetru.
U nekim uzorcima pronađeno je čak 129.000 jedinica po kvadratnom centimetru, a preporuka Evropske komisije za sigurnu
pripremu hrane iznosi do 10 jedinica po cm2.
Pozitivno djelovanje
Žene bi svakodnevnim konzumiranjem manje količine piva
mogle spriječiti pojavu osteoporoze, pokazali su rezultati istraživanja grupe britanskih naučnika s Univerziteta “Kembridž”.
Pivo koje se priprema od vode i slada sadrži, kako su objasnili naučnici, veliku količinu
silikona s glavnom ulogom u
formiranju kostiju koje se stalno razgrađuju i izgrađuju.
Naučnici koji su vršili istraživanje su istakli da se silikon kombinira sa ženskim hormonom estrogenom ostvarujući pozitivno djelovanje, a
pošto je nivo tog hormona s godinama sve manji kod žena,
važno je da one imaju adekvatan dnevni unos silikona.
oglasi
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
39
Džordž Kluni sa Stejsi Kibler na premijeri u Parizu
ž
ž
ž
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
SARAJEVO Manifestacija “Kao rani
č # $
Budući da je padala kiša, pobrinuo se da mu se djevojka
skloni na sigurno
Koncert s novim bendom “Panonska
carskog oficira
Kibler i Kluni:
Bez previše
nježnosti
Tarkan: Najpoznatiji turski DJ
DJ Tarkan u BiH
č Nakon crvenog tepiha u Njujorku,
Džordž Kluni (George Clooney) i Stejsi Kibler (Stacy Keibler) zajedno su pozirali i na
crvenom tepihu u Parizu. Slavni glumac doveo jesvoju novudjevojku napremijeru filma
“Martovske ide” u francusku prijestonicu, a
tabloidi su se odmah raspisali o tome kako se
Džordžlijepo odnosi prema Stejsi u javnosti.
Budući da je u Parizu padala kiša,
Džordž se pobrinuo da mu se djevojka
skloni na sigurno prije nego što je počeo
pričati s novinarima.
- Došla je s njim, a on ju je gledao kako
izlazi iz automobila. Bila je veoma lijepa u
dugoj sivoj svečanoj haljini bez naramenica - rekao je izvor za časopis “People”.
Nakon filma, par je zajedno otišao i na
afterparti.
- Došli su u 23.30 sati i ostali do 2.30 ujutro. Malo su se grlili, ali nisu razmjenjivali
previše nježnosti u javnosti. Bio je nevjerovatno pažljiv prema njoj. On se čini veoma
zaljubljen,aona jebilavrloimpresionirana
svime što je vidjela te večeri - tvrdi izvor.
Najpoznatiji turski izvođač elektronske muzike
DJ Tarkan večeras će nastupiti u sarajevskom klubu
“Podroom”. Riječ je o događaju koji će obradovati
mnoge ljubitelje ovog žanra
u bh. prijestonici s obzirom
na to da je riječ o višestruko
nagrađivanom muzičaru,
koji je sarađivao s DJ zvijezdama kao što su Šaram (Sharam), Dubfire, Hernan Kataneo (Cattaneo), Rodžer
Sančez (Roger Sanchez)...
Nakon Sarajeva, DJ Tarkan sutra će zabavljati publiku u tuzlanskom “Domu
mladih Palma”.
H. P.
Balašević na snimanju filma ’Kao rani mraz’
Za manifestaciju “Kao rani mraz”, koja uključuje bh.
premijeru istoimenog filma i
koncert Đorđa Balaševića 18.
i 19. novembra u sarajevskoj
Zetri, vlada veliko zanimanje
i traži se ulaznica više.
- Čim je proteklog petka
počela online prodaja, na hiljade zahtjeva pristiglo je na
portal Kupikartu.ba. Ulaznice se na prodajnim mjesti-
ma mogu nabaviti od utorka, gdje, također, vlada poprilična gužva - poručuju iz
agencije “Energy Group”,
koja organizira manifestaciju “Kao rani mraz”.
Organizatori tvrde da
ulaznica još ima te poručuju
građanima da ne podliježu
nagovorima preprodavača
te da kupuju ulaznice samo
na ovlaštenim prodajnim
Kinzer i Brajić: Zanimljiva kombinacija
”ECG in Concert” u Diseldorfu
č
š
ć
Nakon napornog rada
njemačkog evrovizijskog tima iz Diseldorfa, odbor
ovog muzičkog takmičenja
odlučio je da, umjesto redovnog sastanka koji se
održava dva puta godišnje,
pokrene “ECG in Concert”.
Na nastup koji će biti
održan sutra, pozvan je Vukašin Brajić, koji je na Eurosongu 2010. predstavljao
Bosnu i Hercegovinu. Na istom koncertu gostovat će
Daria Kinzer, koja je ove godine u Diseldorfu predstavljala Hrvatsku, te pjevač iz
Malte Glen Vela (Vella).
Kao specijalni gost predstavit će se Majo Velvo (Mayo)
iz Vupertala, koji će izvesti
dio programa “Velvo sings
Eurovision”.
Ad. K.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
Brazilka Gracija Karvaljo ima sve
š mraz” Đorđa Balaševića
Gracija Karvaljo (Gracie
Carvalho), brazilska ljepotica, snimila je novu kampanju za marku donjeg rublja i
kupaćih kostima “Next” te
je pokazala svoj bujni dekolte i nevjerovatno duge noge.
Zbog svog lijepog tijela,
mornarica” Balašević glumi ruskog
Atamana Danilova
Gracija dobiva sve više ponuda da radi kampanje u donjem rublju, a pozirala je i za
“Victoria's Secret”. Ima 21
godinu i mnogo odrađenih
revija te nekoliko naslovnica, poput one brazilskog
“Voguea”.
Azad: Nastup u “Cinemasu” 28. oktobra
Njemački reper Azad u Sarajevu
mjestima, a to su u Sarajevu
plato Skenderija, “Relax
Tours”i“Reiseburo”.
Danas je počelo i preuzimanje paketa ulaznica koje
su rezervirane od 6. oktobra.
Oni koji su iz Sarajeva, a rezervisali su tada, pakete mogu preuzeti na prodajnom
mjestu na platou Skenderije, dok će fanovima iz drugih
gradova BiH paketi biti dos-
tavljeni.
Balašević će koncert održati sa svojim novim bendom “Panonska mornarica”, dok će bh. projekcija filma biti možda i najveća u regionu sa 4.000 posjetilaca. U
filmu “Kao rani mraz” Balašević, koji potpisuje režiju, igra ruskog carskog oficira Atamana Danilova.
L. S. R.
Učesnici 15. “Jazz Festa Sarajevo”
č Kvartet slavnog američkog gitariste Džona Aberkrombija (John
Abercrombie)
predstavit će se
trećeg dana 15.
“Jazz Festa Sarajevo” na sceni Bosanskog
kulturnog centra.
Aberkrombi je neumorni eksperi- Aberkrombi: Slavni američki gitarista
Kvartet kojim će se 3. nomentalista, čvrsto vezan za
džez tradiciju, ali uporan u vembra predstaviti u Sarajepomjeranju granica. U više vu, čine vrhunski muzičari s
od četiri decenije dugoj kari- kojima je snimio svoj posljejeri objavio je skoro 50 albu- dnji album “Wait Till You
ma, od čega kao lider ra- See Her” - violinista Mark
zličitih bendova više od 30. Feldman, kontrabasista ToSarađivao je s najpoznatijim mas Morgan (Thomas) i
izvođačima džeza, kao što su bubnjar Džoi Baron (Joey).
Mark Kopland (Marc Co- Ovaj ansambl donosi melopland), Ralf Tauner (Ralph dičnu i uhu veoma ugodnu
Towner), Džon Skofild zvučnu mješavinu ležernih,
(John Scofield), Džek de ali znalačkih džez improvizacija.
H. P.
Džonet (Jack DeJohnette).
Pripreme za koncert popularnog njemačkog repera
Azada 28. oktobra u Sarajevu u punom su jeku. Kako ističu organizatori ovog događaja, uposlenici agencije
“BMP Team”, interes za
nastup poznatog muzičara u
klubu “Cinemas” premašio
je čak i njihova najoptimističnija očekivanja.
- Rezervacije ulaznica
svakodnevno pristižu kako
iz svih dijelova BiH, tako i iz
regiona. Ponosni smo na to
što će grad Sarajevo tog dana
posjetiti Azadovi fanovi iz
Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Austrije, pa
čak i iz Njemačke. Ta činjenica ne dokazuje samo njegov kultni status nego nas i
dodatno obavezuje kao domaćine u gradu koji će te
večeri postati hip-hop središte našeg regiona.
Ne sumnjamo da će Azadov sarajevski koncert
opravdati očekivanja publike, ali i izvođača, koji je za
svoj prvi nastup na našim
prostorima odabrao baš bh.
prijestonicu - poručuju iz
“BMP Teama”.
H. P.
Karvaljo: Bujni dekolte i duge noge
Nakon 14 zajedničkih godina
’’ ”Westlife” je slomio srca
brojnih fanova preksinoćnjom objavom da nakon
14 zajedničkih godina njihovoj saradnji dolazi kraj. U
saopćenju koje potpisuju sva
četvorica članova popularnog “boy banda” - Niki Birn
(Nicky Byrne), Kijan Igan
(Kian Egan), Mark Fihili
(Feehily) i Šejn Filan (Shane), navodi se kako će im turneja iduće godine biti posljednja u zajedničkoj karijeri.
Popularni irski bend osnovan je 3. jula 1998. godine.
U početnoj postavi bio je i
Brajan Mekfaden (Brian
McFadden), koji je napustio
bend 2004.
- Nakon 14 godina, 26 hitova u top 10, uključujući i 14
brojjedan singlova,11albuma
utop 5,10 rasprodatihturneja,
više od 44 miliona primjeraka
albuma prodatih širom svijeta
i bezbroj sjećanja koje ćemo
zauvijek nositi sa sobom,
”Westlife”: Osnovani 3. jula 1998. godine
obavještavamo vas da se razilazimo nakon izdavanja kolekcije najvećih hitova u novembru i turneje iduće godine.
Ova odlukaje dogovorena,
sada želimo zasluženu pauzu
kako bismo uživali u plodovima svog dosadašnjeg rada i
potražili nove izazove - poručili su momci iz “Westlifea” te su dodali kako se vesele oproštajnoj turneji.
42
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 43
44
48Petak 21. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
2110dogl1
Automobili
Prodaja
HITNO! Prodajem Mercedes A
160, god. 2002., dizel, regist. do X
2012., cijena 10.000 KM. Tel. 061
079 755.
11978-1Ndž
POLO 1.4i, 2005. god., prešao
30.000 km, kao nov, povoljno. Tel.
061 170 384.
11964-1Ndž
BMW X3, 2,5i, 2004. god.,
prešao 90.000 km, ugrađen certificiran plin, crni, full oprema. Tel.
061 170 384.
11964-1Ndž
Prodajem Mercedes A klasu 98.
god., i Mercedes E klasa (okac) 97.
god., u dobrom stanju. Regist. do
06. 2012.. Tel. 033 537 813, 061
108 779.
11993-1Ndž
Audi 4, dizel, 2003. god., registrovan do jula 2012., crna boja, dobro
opremljen. Tel. 062 320 320
Audi 80/90 god., 91., motor 16 benzin, 51kw u dobrom stanju + alu felge
sa gumama, reg do 10. okt. 2012. god.,
cijena 3.350, Tuzla, TK. Tel. 062 584
794
Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891
BMW 3, limarija ekstra, alu felge,
nove gume, zatamnjen, plin, registrovan. Tel. 065 892 512
BMW e 46 2002. god., 316 ti compact extra stanje 12.500 KM. Tel. 062
350 666
Džip suzuki 85. god, 1,3 benzin, sa
redukcijom, registrovan, 3.500 KM
ili zamjena. Tel. 062 482 258
Felicia karavan, 1,3, 1966, sa katalizatorom, prešla 200.000, cijena
2.700 KM. Tel. 061 217 510
Fiat punto 1.3 dizel 2004. god., bijela boja, cijena 6.800 KM, može zamjena za punta. Tel. 061 144 162
Fiat punto 1.9 D 2002 g, reg do 7.
2012., nove gume, nov akumulator,
servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel.
061 351 087
Fiat seicento, 2000. godina, 900
kubika, metalik sivi, registrovan, u
odličnom stanju, mala potrošnja,
gradski auto, cijena 3.500 KM. Tel.
062 534 343
Fiat tipo 1990 metalik zelena 1.1
benzin bez ulaganja. Tel. 063 794 850
Ford escort 1998. god. karavan,
klima, benzin 16V. reg 04. 01. 2012.
Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998
Ford eskort 1.6 benzin, 1991. godina, registrovan do 6. mjeseca 2012.
Cijena 1.500 KM, Mostar. Tel. 062
711 920
Ford focus, 1.8 TDI, 2000. god,
metalik sivi, klima, alu felge, cd, ghia
oprema. Registrovan do 05. 2012. god.
U extra stanju. Tel. 061 841 002
Golf 1.3 benzin - ajnšpric, 90-ta,
neregistrovan, cijena 1 800 KM. Tel.
063 993 932
Golf 1999. godina 1.9 tdi limuzina,
alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.700
KM. Tel. 062 111 110
Golf 2 sive boje četvero vrata,
šiber, 1.3 benzin, tek registrovan. Tel.
061 191 141
z Ford courier 1.8 d,
registrovan, god. 2000.,
cijena 3.600 KM.
Tel. 062 536 237
Golf 2, 1986. god., 1.6 benzin, mijenjam za mlađeg golfa dizela uz moju
nadoplatu. Tel. 061 343 764
Golf 4 TDI - sve crveno, 1.9, ful
oprema, kraj 2001. god, klima, alarm,
2 ključa, crna, 4 vrata, koža, grijači sjedišta, 6 brzina, 4 el.podizača, el. retrovizori, alu felne, spere, bord komp.,
tek uvezena i registrovana, ekstra stanje, 11.950 KM. Tel. 065 472 216
Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek
reg, cijena po dog. moguća zamjena za
golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078
Golf III benzin + plin, atest, koža,
klima, cent dalj zaključavanje, alu felge
sa ljetnim + čelične felge sa zimskim
gumama, reg do marta 2012., mijenjam
za golf 4 ili 5 tdi. Tel. 061 101 266
Jeta-2, 86 god. benzin. Generalno
urađena. Tel. 061 031 808, 033 454 257
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 123 240 D bez ulaganja
3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4.
Tel. 061 196 242
Mercedes 124 200D, 86 god., zelena, reg. extra stanje, bez ulaganja, cijena 5.350 KM. Tel. 063 365 166
Mercedes 124 linija, dizel, automatik, 1987 god, aluminjske feluge,
tek reg. Cijena 4.500 KM. Tel. 063 693
853
Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber,
servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772
Nissan almera disel, 2001 g, strane
table, euro 3, cij 4.300 KM. Tel. 061
168 472
Nissan almera, 2003. god. Dizel,
full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel.
061 130 168
Octavia A5 1.9 Tdi dec 2007, srebrna metalic elegance + kupljena u
salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga,
prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061
729 655
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Opel Astra dizel 1.7 TDI, god.
proiz. 1999, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 105 040
Pasat 3 - 89, 1.6 TD, registrovan do
27. 07. 2012., metalik sivi, alufelge - 5
krakova, eurokuka, maglenke, el.
pod. stakala, 4.800, može zamjena za
golf 2, uz nadoplatu. Tel. 061 427 208
Passat karavan, 1.8 benzin, klima,
servo, nove gume, euro kuka, tek registrovan, u dobrom stanju, metalik,
cijena po dogovoru. Tel. 061 026 858
Peugeot 106, 1.5 diz, 99 god, reg do
aprila 2012. g., servo, el podizači, centralna brava, 2xair bag, cd, šiber,
prešao 120.000, cijena 5.300. Tel. 061
031 039
Peugeot 307 SW, godina 2004., 2,0
HDI, 90 KS, ljetnje + zimske gume,
Hudini brava, panoramski krov, full
oprema. Registrovan do 06. 2012. g.
Cijena 12.000 KM. Tel. 062 347 224
Peugeot 405, 1.9 D, 1992. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 616 183
Povoljno prodajem Fiat Brava
1997. godište. Tel. 061 274 045
Punto kraj 98. godine. Tel. 062 758
416
Renault clio, benzin 1. 2. 2002.
god., crna boja, cijena 6.200. Tel. 063
442 342
Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003.,
teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel.
062 536 237
Renault megane 1.5 dci, 2003. god,
zeleni, met, ful oprema, dvije kartice,
extra stanje, 10.300 do reg. Tel. 061
108 512
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Renault Megane, 97. godina, 1.4 e,
registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel.
063 999 398
Reno 19 god. proiz., 1990., 1,4 benzin. Regist. do 05.2012., cijena 700
KM. Tel. 061 702 043
Reno kangoo, 2005. godište, u
odličnom stanju, povoljno. Tel. 061
958 001
Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM.
Tel. 061 730 405
Seat Ibiza 1.4 d, 2003 god., registrovan do 20. 07. 2012. god. Tel. 061
778 103
Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima
podizači, el. retrovizori, aerbagovi,
itd., 1.4l, 16v, 74kw, nove gume zimz auto u top stanju, 6.200 KM. Tel.
ske,
061 278 115
Seat leon 2001. godina 1.9 tdi limuzina, alarm, zeder, reg do 06/2012.,
10.400 KM. Tel. 062 615 888
Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm zeder, reg do 06/2012.,
10.400 KM. Tel. 062 111 110
Seat toledo 1998. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do
04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 111 110
Škoda fabia 2001. god., 1.4 MPI,
klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju. Akcijska cijena 6.700
KM. Tel. 062 993 690
Škoda felicia 97. g., registrovan do
aprila 1.3B, 3.800. Može zamjena za
kombi. Tel. 061 788 076
Škodu felicia 1,3b 2000. god, u
odličnom stanju, 3.800 KM. Tel. 062
348 159
Tek registrovan Polo dizel 1.3 crveni, 88 god. Tel 062 939 908
VW buba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4
gume + alu felge spuštena. Tel. 063
999 871
VW Polo 1.9 sdi, 2001. god, 4/5
vrata, siva boja, klima, el. paket, tek
uvezen, plaćeno sve do registracije,
7.800 KM. Tel. 061 450 542
Zbog bolesti hitno prodajem Rio
kija 1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do kraja god. sa dodatnom opremom, prvi vlasnik, sa pređenih 19.000
km kao nova. Cijena 12.000 KM. Tel.
061 266 525.
Potražnja
Kupujem golf, opel, ford i ostalo.
Tel. 061 084 692
Kupujem havarisana i ostala auta
za dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujem havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984
Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem kombi t4 putnički. Tel.
062 374 737
Kupujem vozila manje vrijednosti.
Kraće karakteristike o vozilu s cijenom
slati putem poruke. Tel. 062 588 266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Tražim tab. 074-K-240, Golf Ia,
n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Kamioni
Hitno prodajem putnički kombi
Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15.
4. 2012. Tel. 065 047 764
Peugeot partner 1.9 d, god. 2003.,
uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel.
062 536 237
Prodajem kombi Hyundai H-1,
2006. godina, sa pređenih samo
11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema
tragova korištenja, cijena povoljna!
Tel. 061 171 998
Prodajem putnički kombi (8+1)
VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel.
066 234 499
Prodajem putnički kombi VW T2.
Tel. 061 102 911
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061
131 750
Motocikli
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god.
u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel.
061 171 327
Prodajem motocikl Suzuki
gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300
KM. Tel. 062 350 666
Prodajem motocikl Yamaha YZF
750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra
stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062
987 921
Dijelovi i oprema
Air bag na volanu i tabli za golf 4
pasat 4-5 audi 3 - 6 opel 4 kraka + sjedište. Tel. 061 200 203
Auto dijelovi razni novi - polovni
za Opel korsa tigra astra zafira vektra
omega frontera. Tel. 061 200 203
Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Čelične felge za Nisan 7 j x 15 - 1
kom 8 j x 15 - 3 kom. Tel. 061 200 203
Prikolica za 14-ku traktor 1.100
KM. Tel. 063 150 753
Prodajem aluminijske felge 16, 4
šarafa petokrake, sa gumama Momo,
cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492
Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260
Prodajem komplet guma 14-ki sa
Alu felgama. Cijena 300 KM. Hitno!
Tel. 061 762 843
NAPOMENA: Prilikom slanja SMS-a nemojte stavljati znakove ć, č, đ, š,ž.
Stanovi
Izdavanje
Izdajem garsonjeru na duže
vrijeme kod MUP-a N. Grad, kirija 180 KM + režija. Tel. 677 504.
12044-1Ndž
Izdajem namješten trosoban
stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom. Tel. 061 157
071.
2475-1tt
Izdajem kuću sa stanom i poslovnim prostorom na 2 etaže u
centru Sarajeva. Tel. 061 160 482.
12018-1Ndž
Alipašino jednosoban moderno
opremljen centralno, blind, od 1-og,
350 KM, zaposlenoj osobi, izdajem.
Tel. 062 677 488
Alipašino polje, B faza, izdajem ili
prodajem adaptiran i namješten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065
Braće Begić, Koševsko brdo, izdajem komforan, potpuno namješten
dvosoban stan, cijela etaža privatne
kuće. Tel. 061 131 900
Breka 57 - Izdajem namještenu sobu, poseban ulaz sa grijanjem 150
KM. Struja i voda posebno. Tel. 061
890 311
Hrasno, Olovska 162, udaljeno
300m od pekare AS. Izdajem namještenu garsonjeru u kući sa dva
ležaja. Cijena po viđenju. Tel. 061 862
730
Ilidža - Pejton, dvosoban fino
opremljen, 53 kv, centralno, zgrada,
300 KM, izdajem. Tel. 062 677 488
Ilidža Osjek, izdaje se kuća, termo
izolacija. Tel. 061 304 213
Izdaje se na duži period renoviran
dvosoban stan u suterenu - Č. Vila 2,
Gradačačka ulica. Tel. 065 512 520
Izdajem 2-soban namješten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM sa
fix. režijama. Tel. 061 224 155
Izdajem dvije sobe studentima
kod Druge gimnazije. Tel. 061 320
946
Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban i jednosoban
stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618
353, 061 269 155
Izdajem dvosoban namješten stan
sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061
149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok,
ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM.
Tel. 033 647 589
Izdajem garsonjeru kod Vijećnice.
Tel. 033 532 457
Izdajem garsonjeru na Otoci (kod
Merkura), u neboderu lijepo namještenu i renoviranu sa novim kupatilom, centralno, na duzi period, XV
sprat. Tel. 061 522 190
Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656
Izdajem ili 50m2, nenamješten, ul.
Bosanskih Gazija. Tel. 061 288 939
Izdajem Ilidža luksuzuno opremljen za strance na 3 etaže 180 m2.
Tel. 061 288 939
Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441
Izdajem jednosoban stan u kući,
poseban ulaz. Trebevička 93. Tel. 033
226 193, 062 712 991
Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban stan za 2 osobe kod Bosmala. Tel. 061 550 869
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajem jednosoban, zaseban i
opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033 538 185 i 062
147 003
Izdajem lux. stan120 m2 namješten
sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650
Izdajem manju kuću praznu na
duži period, Safeta Isovića 21, Buća
Potok, cijena 150 KM. Tel. 033 618
384
Izdajem namješten dvosoban stan
s centralnim Aleja lipa 62. Tel. 061
336 952
Izdajem namješten dvosoban stan
s centralnim. Tel. 061 336 952
Izdajem namješten jednosoban
stan Stari Grad, zvati iza 15h. Tel. 061
108 770
Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje,
kablovska, internet. Tel. 033 655 398
Izdajem nov namješten,dvosoban
stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811
833
Izdajem povoljno jednosoban
namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329
Izdajem prazan dvosoban stan na
Dobrinji, prvi sprat. Tel. 061 144 162
Izdajem sobe momcima u por.
kući, ima sve, 100 KM po sobi. Pofalići iznad FDS-a. Tel. 066 003 937
Izdajem sobu blizu Medicinskog i
Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205
396
Izdajem sobu na Mejtašu zaposlenoj zeni ili studentici. Tel. 061 200
363
Izdajem sobu studentici - centar.
Tel. 061 206 911, 070 239 810
Izdajem sobu studentu 150 KM,
cent. grijanje ulazi u kiriju. Pofalići.
Tel. 033 653 606
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće. Može namješten i sa garažom. Pofalići. Tel. 061
944 370
Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe,
kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentici, Hrasno.
Tel. 033 521 592
Izdajem stan na Kobiljoj Glavi.
Tel. 033 485 176
Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajem stanove Titova stan dvosoban ekskluzivan u jatovom neboderu, Titova 70 m2 stam. poslovni prostor, Kalmija Baruha dvoetažan stan
100 m2, Vraca Dobojska 132 m2 ekskluzivan stan. Tel. 062 959 129
Izdajem studenticama 2-soban stan u
Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880
Izdajem studenticama opremljen
stan, centralno grijanje, cijena 200
Km, Aneks. Tel. 063 892 067
Izdajem studenticama trosoban
namješten stan sa centralnim grijanjem
kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747
Izdajem u centru kod OHR-a kuću
sa dvoetažnim stanom 3-5 studenata
ili porodici. Tel. 062 337 925
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Iznajmljujem prizemlje kuće u
Barama, blizu DP supermarketa, zaseban ulaz, parking. Tel. 061 540 451
Povoljno izdajem sobu studentici
u strogom centru grada sa grijanjem i
upotrebom kuhinje i kupatila. Tel.
033 201 477
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
U porodičnoj kući izdajem sprat,
odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima ili zaposlenim osobama površine
120 kvadrata u Ulici Sklade u naselju
Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388
Prodaja
Prodajem četverosoban renoviran stan 109 m2 u epicentru, prvi
sprat, plinsko etažno grijanje, pogodan za više namjena. Cijena po
dogovoru. Tel. 062 467 366, 062
921 419.
1465-1tt
Prodajem stan 69 m2, Marijin
Dvor, Kotromanićeva, prvi sprat,
plin, useljiv, 2.550 KM/m2. Tel.
061 211 303.
2232-1tt
Bjelave, prodajem stan 40 m2 +
balkon, renoviran. Tel. 061 286 603
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr.,
adaptiran 2.300 KM. Tel. 061 269 835
Breka kod OMV - pumpe, veća
garsonjera, balkon, etažno grijanje,
namještena ili polunamještena I-spr.
Tel. 061 522 190
Centar, Avde Jabučice, prodajem
stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 45
Hitno prodajem stan u Hrasnom
59 m plus lođa 12 m balkon 6 m ispred
zgrade parking, Džamijska 7. Tel. 062
320 484
Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u
odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061
510 964
Hrasno Trg 38 m 8. sprat, pretvoren u 1,5 soban, kompl. adaptiran,
PVC stolarija. Nova kuhinja, plakari,
vrijedi pogledati. Tel. 061 269 835
Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Jednoiposoban stan 49 m, treći
sprat dva balkona, blizu obdaništa,
škole, doma zdravlja, itd. Otoka. Tel.
061 227 459
Koševsko brdo prodajem jednoiposoban stan 40m2 kompletno renoviran.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715
Lijep, dvosoban, prazan, solidna
gradnja, povoljna pozicija u Novom
Sarajevu. Prodaja ili lizing ili dugoročni najam, vlasnik. Tel. 062 184 126
Nov stan u Tuzli - Stupine, dvosoban, 61 kvadrat prodajem ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 548 917
Novogradnja Nedžarići “Tibra
Pacifik” garsonjera 38 m2 na 4 spratu,
čist pogled, sunčana strana. Cijena
1.600 KM/m2. Tel. 061 072 815
Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425
Povoljno prodajem jednosoban
stan na Čengić vili, ukupna površina
39 kvadrata. Adresa Džemala Bijedića 34. Tel. 061 502 266
Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677
Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići
novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel.
063 894 278
Prodaja ekstra ponuda Socijalno
55m2 cijena 94.000 KM; N.Grad 34
m2 51.000 KM. Tel. 061 493 323
Prodaja jednosobnog stana 38 m2,
prvi sprat, adaptiran, blizina
Baščaršije, ima balkon i šupu. Tel. 033
237 291, 063 522 830
Prodajem 1,5 stan u strogom centru
40m2, 2sprat,Jadranskaulica, CGplin,
sunčan, parking. Tel. 061 100 956
Prodajem 1,5-soban stan u strogom centru 40 m2, 2 sprat, Jadranska
ulica, CG plin, sunčan, parking. Tel.
061 100 956
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade u blizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2
potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460
Prodajem dvoiposoban stan - Č.
Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen
balkon, uredan haustor. Cijena fiksna
1.880 KM. Tel. 061 522 190
Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan na Dobrinji kvadrant c5 prvi sprat plin cijena 86.000 KM. Tel. 066 138 608
Prodajem dvosoban stan u Konjicu, 54 m2. Ulica Civilnih žrtava rata.
Tel. 062 674 920
Prodajem E. Šehovića 70 m2, A.
Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2.
Tel. 061 558 932
Prodajem garsonjeru, naselje Otoka. Tel. 033 542 623
Prodajem jednosoban stan 32m na
Ciglanama. Tel. 061 247 966
Prodajem jednosoban stan 43m na
Alipašinom, Geteova ili mijenjam za
veći uz doplatu. Potrebna adaptacija,
65.000 KM. Tel. 061 722 643, 061 171
749
Prodajem jednosoban stan M.
Dvor 40 m2 centar. Tel. 061 715 543
Prodajem stan 34m2, 2. kat kod
okretnice Otoka, adaptiran, izmijenjeni prozori i ulazna vrata. Tel. 063
522 830, 033 643 667
Prodajem stan 90 m2, 4 sobe, kuhi,
trpez, 2 wc, 2 balk, ostava, podr, blind
vrata, plin, etažno, Avde Smajlov 1c,
vis priz. Tel. 061 431 760
Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408
Prodajem stan na Dobrinji 4, ul.
Gandijeva 11. Stan je 72 m2 sa 2 toaleta, plus podrum i terasa. Lijepa i tiha
lokacija. Cijena 105.000 KM. Tel. 062
345 767
Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061
548 023
Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00
m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM
m2 + PDV. Gratis parking mjesto.
Tel. 061 548 023
Prodajem stan S. Kolonija tri etaže
120.000 KM, Lužani 57m 1.600 KM,
Dobrinja 55m 1.500 KM, Otoka 55
1.800 KM, Hrasno 36m 1.800 KM,
Alipašino 65m 82.000 KM. Tel. 061
177 556
Prodajem stan u Sarajevu, Ciglane, ravni dio, III sp., 73 m2, 2 balkona,
175.000 KM. Tel. 061 926 069
Prodajem u Tuzli kod stadiona
Tušanj stan novogradnja 3. sprat 108
m2, 170.000 KM. Tel. 061 845 730
Strogi centar Katedrala 109 kv
adaptiran, polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477
Strogi centar, kod Doma Armije
147 m2 na drugom spratu. Tel. 061
558 932
Uknjižen novi stan u centru Vogošće, 54 m2, spušteni plafon, ugradbena rasvjeta, italijansko Vitra kupatilo,
austrijski parket - orah, prodajem 30%
ispod zvanične cijene! Tel. 063 460 952
Vogošća 2-iposoban stan 65 m2 i
garaža betonska sve 1/1, Tomo Mendes. Tel. 062 009 475
Vogošća centar novogradnja stan
48m2 jednosoban, uknjižen, odmah
useljiv, balkon, lift, cijena 1.486
KM/m2. Tel. 061 571 199
Vogošća centar novogradnja stan
75m2 trosoban, uknjižen, odmah
useljiv, balkon, lift, cijena povoljna.
Tel. 061 571 199
Potražnja
Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu i posreduje pri prodaji
nekretnina uz proviziju od 3 %, te
unajmljuje nekretnine za poznate klijente. Tel. 061 170 254
Kupujem garsonjeru na Dobrinji
bez posrednika i agencija samo od
vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066
235 385
Kupujem manji stan u zgradi do
40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609
Kupujem stan do 40 kvadrata, po
mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061
387 197, 033 802 070
Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061
521 818
Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah
ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402
Potreban manji i lijepo namješten
stan za stranca do 500 KM na relaciji
Grbavica, Kovačići, Skenderija na
duži period. Samo ozbiljne ponude.
Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472
Tražim cimerku, mogu i dvije.
Tel. 061 448 630
Zamjena
Mijenjam četverosoban stan u
centru za dva manja do Otoke. Tel.
062 193 207
Mijenjam kuću u Starom Gradu za
jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel.
063 514 023
Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji
2, za sličan u Starom gradu ili Centru.
Tel. 061 106 849
Mijenjam trosoban stan na Dobrinji 74m, 2 balkona, adaptirano i 2 duluma zemlje pod voćnjakom na Poljinama za 2 odgovarajuća stana u strogom centru. Može 1 u starom gradu.
Tel. 061 345 823
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820
m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača
opština Ilidža. Tel. 062 552 293
Penzioner iz Sarajeva mijenja stan
35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking
basta za sl. nekretninu na Jadranu
urednih papira. Tel. 062 562 601
Garaže
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom.
naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel.
061 897 959
Garažu izdajem sa kanalom 15 m2
blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145 847.
Izdajem garažu na Čengić Vili.
Tel. 033 642 610
Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Prodajem 2 garaže na Ciglanama
jedna do druge iza Robota. Tel. 061
856 041
Prodajem garažu na Grbavici. Tel.
062 547 731
Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur
7.000,00. Tel. 062 127 677
Prodajem ili izdajem garažu u Tuzli - Stupine. Tel. 061 548 917
Vogošća Jošanička kod početne
stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751
Kuće
JEFTINO! Useljiva kuća, Hrasno Brdo, stamb. prostora 200 m2,
prizemlje i sprat, dvije (2) garaže i
500 m2 okućnice. Vl. 1/1. Cijena
75.000 eura. Tel. +46 73 83 46 510.
Na tajne pozive ne odgovaram.
2411-1tt
KUĆE: Vratnik (kod Hendek
džamije) Vasin Han, Pofalići, Vraca, Podlugovi, Ilidža - centar sa
6.000 m2 zemlje, vikend kuća Pale. Tel. 061 375 787.
2454-1tt
Aneks nova kuća nedovršena na
početku Vrbovske sa poslovnim prostorom, garažom, dvije etaže, dobar
prilaz, hitno i povoljno. Tel. 061 247
174
Ilidža - kuća kod stare Opštine sa
483 m kvadratna stambenog prostora
i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877
065.
Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125
m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po viđenju. Može i
zamjena za hrvatsko primorje. Tel.
062 552 293
Kuća u centru Makarske, Kala
Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899
989
Prodaja, kuća novogradnja, Sedrenik, Sarajevo, može zamjena za odgovarajući stan uz doplatu ili stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodaje se kuća ul. Čadordžina
212 m2 + terasa, balkon, 300.000. Tel.
062 619 361
Prodajem dvije kuće, šest duluma
zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066
854 149
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382
292
Prodajem kuću na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću u D. Hotonju papiri uredni, prizemlje i 2 sprata, bašta
700 m2 uz cestu. Tel. 061 106 856
Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište
1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230
998
Prodajem kuću u Hrasnici dupleks, adaptirana, dva jednosobna
stana, dvije garaže, bašta i nus prostorije. Tel. 061 194 841
Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije
Malića 11. Tel. 033 453 617
Prodajem kuću u starom dijelu
grada. Tel. 033 200 877
Prodajem kuću vikend na sprat, 2
dunuma voćnjaka, jedan kroz jedan
vlasništvo, Gromiljak kod Kiseljaka,
35.000 KM. Tel. 061 771 685
Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102
911
Useljiva kuća od 120 m2, vrlo povoljno, asfaltni prilaz, Stari Grad. Tel.
062 150 856
Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Žepče, prodajem kuću sa 2 odvojena stana. Može i samo jedan stan. Garažu, gosp. objek. baštu, cijena i
plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596
516 i 063 199 266
Zemljišta
Prodajem 800 m kvadratnih zemljišta, Hrasnica, Kovači. Tel. 033
513 464
Prodajem imanje na Kobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem zemljiste na Poljinama
35 KM/m2. Zemljište je uz asfaltni
put. Tel. 061 170 254
Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10
e po m u Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Prodajem zemlju 867 metara kvadratnih, lokalitet Žunovnica Hadžići, osigurani svi priključci. Tel.
062 299 280
Prodajem zemlju industrijska zona Stup i Mostarsko raskršće povoljno i hitno, sa pratećim objektima. Tel.
061 288 939
Prodajem zemlju u Binježevu 680
kvadrata, papiri uredni, dozvola za
gradnju na prateće objekte voda i struja u parceli, cijena po dogovoru. Tel.
062 450 866
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemlja, 2.600 dunuma, Vogošća,
Gornja Jošanica. Priroda, svi priključci. Tel. 061 244 715
ILIDŽA - Mala aleja, centar
prodaje se poslovni prostor za sve
namjene. Tel. 061 485 444, 036 572
101.
1459-1mo
Izdaje se kancelarijski i skladišni prostor u Ložioničkoj ulici.
Moguć pristup kamionu. Informacije na tel. 033 521 203.
N.
Izdajem poslovni prostor na 2
etaže od po 75 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 160 482. 12018-1Ndž
Izdajem poslovni prostor 16 m2
Azize Šaćirbegović bb Hrasno kod
Robot Comerca. Tel. 061 172 801
Izdajem poslovni prostor u centru
Konjica od 30 m2. Kirija 300 KM
mjesečno. Tel. 061 285 407
Izdajem prostor 620 m2 na Stupu
preko puta crkve, pogodan za razne
namjene. Tel. 061 571 199
Izdajem radnju na Č. Vili 37m za
sve namjene. Tel. 061 168 472
Izdajem u centru dva poslovna
prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj
blizini Katedrale, pogodni za sve
namjene, exkluzivno sređen, ulica
Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel.
061 701 387
Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521
Iznajmljujem restoran sa dva ribnjaka i velikom baštom, 2 km od
Baščaršije, papiri uredni. Tel. 061 432
630, 033 219 488
Kupujem poslovni prostor oko 20
m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061
218 275
lzdajem poslovni prostor na Ilidži
centar pov 100 m2. Tel. 061 778 247
Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II
sprat idealno za urede. Tel. 061 558
932
Prodajem ili izdajem poslovni
prostor u Tuzli - Stupine, 15 kvadrata.
Tel. 061 548 917
Prodajem posl. prostor 26 m2 u posl. zgradi Unipromet. Tel. 061 686 524
Zenica prodajem poslovni prostor
suteren 60 kvadrata pogodan za sve
namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753
131
Apartman na Vlašiću, blizu starta
žičare. Tel. 061 210 650
Apartmani, namještene sobe za
dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Gradac - povoljno izdajem sobe sa
balkonima, pripadajućim kupatilom i
WC-om i upotrebom kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel.
061 184 724
Izdajem vikendicu na Jahorini 50
m od skijaške staze. Tel. 066 136 470
Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063
327 098, 036 884 169
Prenočište na Baščaršiji, sobe sa
kupatilom, TV-om, cijena 20 KM.
Tel. 061 192 073
Prodajem apartman na Bjelašnici
41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558
932
Prodajem apartman u Bristu, Makarska rivijera, 56 m2. Sa pogledom
na more, dva balkona, parking, cijena
69.000 eura. Tel. 061 485 199
Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9
komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061
221 441
Prodajem 3 ustakljena prozora
160x130 sa zaštitnim gelenderima.
Tel. 061 108 221
Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m.
Vojkovići. Tel. 065 499 060
Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321
Prodajem polovan crijep u veoma
dobrom stanju “Novi Bečej tip 222”
vrlo povoljno. Tel. 062 966 589
Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159
Prodajem punu ciglu, format
25X12 cm. Tel. 066 711 208
Cikular - građevinski, motor 2,2
kw monof. 2880 o/min. Cijena 350
KM. Tel. 062 561 778
Namještaj
Hitno prodajem manji ugao u
odličnom stanju. Cijena 350,00 KM.
Tel. 061 200 820
Prodaje se ugaona garnitura,
320x260 cm, smeđe boje, 100 KM.
Tel. 033 228 000
Prodajem garnituru iz dnevnog
boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel.
062 098 006
Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel.
033 460 346
Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i
druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658
318
Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192
Prodajem sto za dnevni boravak
orginal kamena ploča sarena. Tel. 061
278 188
Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465
545
Bijela tehnika
Kompjuteri
PROFESIONALNO
RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO.
UGRADNJA I ZAMJENA
KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE.
DOLAZAK NA ADRESU. TEL.
061 170 085.
2467-1tt
HITNO! RASPRODAJA
KOMPJUTERA PENTIUM 4
SA WIN XP SISTEMOM, TAS,
MIŠ, INTERNET, ZVUČNICI,
NAPOJNI, ITD. KOMPLET 99
KM. TEL. 061 578 517.
12063-1Ndž
Servis računara “AKI” Grbavica.
Instalacija, održavanje, antivirusi,
programi, internet, nadogradnja
računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545
375
Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna
zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611
Servis računara, instalacija sistema (XP, Win 7), pratećih programa,
drajvera, antivirusna zaštita. Dolazak
na adresu u Sarajevu. Tel. 061 515 560
Servisiranje računara, instalacije
sistema, antivirusi, izrada vizitki (100
komada = 10 KM), video nadzor, dolazak na adresu. Radno vrijeme 0-24.
Tel. 061 700 863
Vršimo servis i umrežavanje
računara. Instalacija Windows 7 i XP
i popratnih programa u Sarajevu. Tel.
061 915 125
Telefoni
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM,
Samsung j700 50 KM, Sonyericson
w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30
KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060
Prodajem Samsung star pink
s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038
Prodajem SonyEricsson w880i 60
KM, Samsung star s5230 u extra su
stanju. Tel. 062 606 060
Ostalo
Mašine
Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 817 960
Prodajem skener sa kopi aparatom
HP Deskjet F380 70 KM, Vogošća.
Tel. 061 788 076
Ostalo
EPCSERVIS - VRŠI POPRAVKE RAČUNARA, LAPTOPA I
RAČUNARSKE OPREME. VRLO BRZO, EFIKASNO I POVOLJNO. DOLAZAK BESPLATAN. TEL. 062 643 394.
11998-1Ndž
Poslovni prostori
PRODAJEM - CAFFETERIJU
U PRIVREDNOM GRADU
SKENDERIJA, VRLO POVOLJNO. TEL. 061 337 522.
2450-1tt
Cirkular - trof. motor (žaga i
noževi za hoblanje na istoj osovini).
Tel. 061 145 885
Elektro-motor sa hidrauličnom
pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778
Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa
alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874
Prodajem drebang s alatom. Supra
550. Tel. 061 131 014
Prodajem viljuškar marke Hyster,
5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Polovan frižider Bira 130+35 lit.,
cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033
218-573.
Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891
Stara tipa mašina za veš Gorenje,
100 KM, zvati naveče. Tel. 238-283.
Ostalo
Kupujem norvešku gusanu peć
(Jotul), humanitarnu - polovnu,
plaćam 250 KM. Tel. 061 400 190.
395-1ze
Fasadna plinska peć Emina 5,5
KW malo korištena povoljno. Tel.
062 672 539
Plinska fasadna peć 5kw kao nova.
Tel. 063 038 147
Prodajem jako povoljno skoro nov
šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119
Prodajem nov madrac od memorijske pjene dimenzija 170 sa 200. Cijena 350 KM. Tel. 061 208 663
Prodajem peć za narodno grijanje
24kw. Tel. 061 480 156
Prodajem sto trpezarijski i 4 stolice kožne 70 KM. Tel. 065 361 160
Prodajem TA peć 3.5 kw povoljno
malo korištena. Tel. 061 719 865
Prodajem termo peći trojku i peticu. Tel. 033 659 270, 066 150 391
Prodajem željezni krevet na sprat.
Tel. 062 599 869
Kućni ljubimci
VETERINARSKA APOTEKA
ZOO “PLANET”. Asortiman: Vet lijekovi; - Hrana; - Oprema.
Nalazimo se u ul. Hamdije Čemerlića 49 na Grbavici I kod zelene
pijace (pasaž uz knjižaru). Tel. 033
617 171.
2491-1tt
Kupujem muško štene čistokrvnog maltezera, ne starijeg od 2 mjeseca, sa urednim papirima. Kontakt:
danijelaa2005(hotmail.com
Prodajem male tornjake povoljno.
Tel. 061 198 796
Prodajem par argentinskih doga
vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno.
Tel. 062 293 669
Prodajem štenad njemačkog
ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel.
061 032 324
Prodajem vrhunsku štenad tornjaka sa svim papirima. Dostava po
dogovoru. Tel. 062 681 876
46
Petak 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
500.000
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057
Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport
Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351
057
Prodajem 2 prstena dijamantni,
kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel.
061 106 856
Prodajem repromaterijal za izradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem čamac gumeni Yamaha
zodijak 380 s star 4 godine cijena po
dogovoru. Tel. 061 146 270
Prodajem kosu klupu za vježbe,
očuvana, povoljno. Tel. 063 023
377
Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470
Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483
Prodajem stolove za stoni tenis na
rasklapanje novi. Tel. 061 763 742
ljudi
Frizerskom salonu “Studio 11” na
Čengić vili potrebna radnica sa iskustvom plata po dogovoru. Tel. 061 869
518
Hitno tražim zaposlenje kao tehn.
sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji,
kiosk, itd. Tel. 066 265 724
Potreban radnik/ca za posluživanje u kafe grilu “Bravissimo” u Sarajevu. Prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 559 091
Potrebna kozmetičarka. Tel. 061
521 391
Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima.
Tel. 033 235 245
Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u
Hrasnicu. Tel. 062 535 569
Profesionalnom TV šminkeru
potreban stalni posao. Tel. 061 488
222
Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262
Tražim posao, komercijaliste,
konobara, ili el. struke. Tel. 063 078
696
Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210
994
VELIKA AKCIJA. U prodaji
su bukova cijepana drva, čokovi
metrice 65 KM, ugalj (Kreka)
drveni 90 KM, kameni (Banovići)
160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061
247 186, 062 552 323.
11385-1Ndž
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice, isplata odmah.
Prodajem certifikate za otkup stana.
Tel. 062 178 644
Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u
FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061
175 237
Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 061 188
488
Prodajem certificirane sadnice
maline sorti wilamet, miker, polana,
cijena 0,60 KM/komad. Tel. 062 056
641
Prodajem elektro motor 15 KW sa
hidrauličnom pumpom, 40 l protok
ulja u minuti, pogodna za prese i peletirke. Tel. 061 372 417
Prodajem injekcije Clexane koje
se koriste za liječenje tromboze razbijanje tromba. Jedna injekcija
od 0.4 ml je samo 4 KM. Tel. 066 676
091
Prodajem neuložene certifikate za
otkup stana u cijeloj Federaciji BiH.
Povoljno! Tel. 063 024 594
Prodajem ofset masinu Roland
B2. Tel. 061 198 796
Prodajem pekarsku mješalicu od
rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000
eura. Tel. 061 285 407
Prodajem plastenike nove PVC
40-100 kvadrata sa novom folijom garancijom i prevozom. Tel. 065 081
563
Prodajem pocinčanu gromobransku traku, cijena 1 kg = 1,50 KM, posjedujem 100 kg. Tel. 061 408 647
Prodajem podne grijače - 35 KM.
Tel. 061 358 261
Prodajem polovni dobro očuvani
vuneni ćilim 360x260 cm, cijena 50
KM. Tel. 062 104 226
Prodajem rakiju šljivu prva klasa i
širu za istu. Tel. 033 513 464
Prodajem vagu digitalnu do 30 kg
do 300 kg nove. Tel. 061 618 483
Termo - blok el. centrometal el com plus 18 kw prodajem. Tel. 063
175 240
Kupujem deviznu štednju Jugo
i Privrednu banku i ratnu odštetu.
Isplata odmah iz Federacije i RS.
Tel. 063 723 595, 065 027 864.
11685-1Ndž
Kolekcija 503 topografske karte
BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do
sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417
Kolekciju antikviteta prodajem,
pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121
Kupujem srebro, srebrene
novčiće, nakit srebreni, predmete od
srebra, ordene, medalje i slično. Tel.
061 139 767
Kupujem stare razglednice do
1960. god., sa bilo kojim motivom.
Tel. 061 284 915
Prodajem harmoniku Dallape
dugmetara 140 basova, 2.000 eura.
Tel. 061 131 014
Prodajem pištolj HS 9, osobama sa
odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061
836 076
Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061
366 921
Potrebna radnica za prodaju
pite u buregdžinici i jedna radnica
za rad u trgovini. Tel. 061 901 676.
12067-1Ndž
“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne
djevojke. Info tel. 061 546 443.
11665-1Ndž
TV SERVIS vrši popravke svih
TV aparata. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033 451 778. Mob. 061 148
042.
11909-1Ndž
VODOINSTALATER ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera,
el. peći, aut. osigurača, utičnica,
prekidača. Tel. 061 180 120, 061
132 149.
11906-1Ndž
IZVODI RADOVE: zidanje,
šalovanje, termo i obične fasade,
mašinsko i ručno malterisanje, keramiku i molera. Povoljno, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 031 781.
11937-1Ndž
ELEKTRIČAR vrši opravku
bojlera, kućanskih električnih
aparata i instalacija. Povoljno i
kvalitetno. Tel. 061 213 103.
2409-1tt
KANALIZACIJA “SUBAŠIĆ”
- Elektromehaničko pročepljenje
kanalizacije¸Ispiranje kanala visokim pritiskom vode (vozilo 150
bari)¸Pregled kanal-kamerom i
lociranje kvarova; Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel.
033 223 560, 061 100 078.
2386-1tt
Povoljno popravljam veš
mašine, šporete, bojlere, ugradnja
indikatora automatskih osigurača
i elektro - instalacija. Tel. 061 563
910.
2458-1tt
Građevinska firma VELING
doo vam nudi usluge majstora za
poslove: keramičara, električara,
vodoinstalacija, zidanja, izolacije,
grijanja, ugradnje klima sistema,
malterisanja, krovopokrivača i dr.
Tel. 033 718 475, fax. 033 718 476,
mob. 061 201 747.
N.
STOLAR: kuhinje, plakari, ormari, police po mjeri. Tel. 061 501
269.
2460-1tt
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM - sve opravke
starih i ugradnja novih bojlera,
peći, česmi, šolja - sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061 222 228.
12049-1Ndž
Briket i drva vreća 5 KM,
bukova iscijepana drva 1 metar 75
KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497
226.
2119-1tt
Intelektualne
Zanatske
Kontinuirana prodaja polovne
zimske odjeće i obuće. Uvoz iz
Holandije, velepr. cijena. Odjeća
8,00 - 1kg, obuća 3,00 - 1 kg. Tel.
062 209 245.
N.
“RASPRODAJA OGREVA”
bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt
A-KLASE bukova cijepana drva sa uračunatim prevozom. Dostava u dogovoru s kupcem. Količina zagarantovana. Ugalj - kameni - drveni Kreka. Dostava
kombi - kamion. Kon. tel. 061 564
660.
12033-1Ndž
Kupujem deviznu štednju ratne
odštete, dionice, firmi fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah.
Tel. 062 788 739
Kupujem dionice, obveznice, stara devizna, štednja ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572
Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza,
stare veš mašine, itd, dolazim na
adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061
540 533
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice odšteta. Isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice, dolazim na
adresu, isplata odmah. Tel. 066 734
673
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
10234-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
11305-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666.
1478-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447.
11424-1Ndž
MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese,
VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika
vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15
15, www.mikadobh.com.
11771-1Ndž
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476
Moler majstor kreči, gletuje, farba
stolariju! Tel. 062 282 243
Moleraj krečenje stanova, kuća 80
KM. Gletovanje, farbanje po dogovoru, zvati od 08 do 22h. Tel. 062 846 289
Parket postavljanje brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregrade. Tel. 061 511 503
Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286
Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910
Staklar vrši sve vrste staklarskih
usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061
609 947
Stolar izrada kuhinja, plakara,
predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806
Stolar proizvodnja i ugradnja
kuhinja plakara ulaznih i sobnih vrata. Tel. 061 131 213
Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel.
061 312 956
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108 i 061 862 872
Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na
adresu. Tel. 061 606 651
TV video servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke TV
aparata. Tel. 650 867, 061 188 410
VKV keramičar majstor profesionalac kvalitetno ugrađuje sve vrste
pločica. Tel. 061 183 918
Vodoinstalater opravlja i ugrađuje
česme, vodokotliće, sifone, ventile,
penzionerima jeftinije. Tel. 061 205
803, 066 973 793
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitarnih
uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717
Vršimo presvlačenje i popravku
svih tipova namještaja kao i izradu i
ugradnju svih dimenzija spužvi. Tel.
061 210 832
VRŠIM USLUGE: zidanje,
šalovanje, termo i obične fasade,
mašinsko i ručno malterisanje, keramiku i moleraj. Povoljno kvalitetno. Tel. 061 031 781.
12061-1Ndž
ELEKTRIČAR i VODOINSTALATER pov. i garantovano
za v. mašine, česme, peći, sanitarije, osigurače i dr. Dol. besplatan.
Tel. 061 271 181.
12062-1Ndž
Bravar radi ugradnju brava, PTT
sandučadi, ormara, polica, kanizli,
povoljno. Tel. 061 507 683
Bravarske i autolimarske usluge
vrlo povoljno i kvalitetno kovane
ograde. Tel. 065 463 905
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Brzo i kvalitetno molujem stanove. Tel. 061 926 333
Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i
popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037
Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel.
061 312 435
Građevinski radovi u niskoj i visokoj gradnji, kuće, vikendice, manje
stambene zgrade, sve po sistemu ključ
u ruke. Uređenje dvorišta i adaptacija
stanova. Tel. 061 240 747
Iskusni keramičar traži posao.
Tel. 062 253 544
Izvodimo građevinske radove,
malterisanje, termo stiropol izolacije,
keramiku i dr. Tel. 061 788 076
Dajem instrukcije i vršim prevode
iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275
Dajem instrukcije iz engleskog jezika i hemije (bakalaureat inž. hemije)
Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606
Dajem instrukcije iz engleskog za
odrasle i učenike. Tel. 062 205 072
Deutsch-uebersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel.
062 198 790
Instrukcije iz matematike i fizike
osnovcima i srednjoskolcima, 2h - 15
KM. Tel. 065 519 576
Iskusan profesor prevodi sa i na
engleski tehničku dokumentaciju i
stručne radove. Tel. 062 757 808
Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel.
062 198 790
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije đacima i studentima
tokom godine. Tel. 061 382 301
Profesorica engleskog jezika daje
instrukcije. Tel. 061 247 966
Profesorica instruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
KOMBI PREVOZ namještaja,
selidbe, odvoz starih stvari, kabastog otpada, šute, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552
366.
12043-1Ndž
“Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih
vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM,
Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141
944
Agencija “Paramedic”, prevoz
slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna
terapija u vašem domu. Tel. 061 564
564
Agencija Arkadas nudi usluge
kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699
668
Agencija Meka - kućna njega i
pomoć starim i bolesnim, terapija,
čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne
dežure,
usluge
fizioterapeuta,
promjena pelena, katetera, itd. Tel.
061 237 641
Autoprevoz kombijem, selidbe,
odvoz šute, obez radna snaga, jeftino.
Tel. 061 378 166
Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i
sjedećih garnitura u Vašem stanu.
Tel. 062 118 202
Detaljna izrada ličnog horoskopa.
Tel. 062 104 226
Expresna dostava pizza, sendviča i
talijanskih jela vrhunske kvalitete.
Vogošća. Tel. 033 434 100
Kirby - čišćenje peremo čistimo
dubinsko usisavanje ćilima, tepiha i
itisona. Čistimo Vaš tapacirani namještaj, kauče, trosjede, uglove i ostalo
sa kirby usisivačem povoljno. Tel. 061
214 579
Kombi prevoz najjeftinije u gradu
popust za penzionere i studente. Tel.
061 890 067
Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam
nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552
366
Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno
bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453
Kombi prevoz putnika, selidbe,
odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061
817 424
Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i
svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113
Maser (muškarac) radi masaže
rehabilitacijske i opuštajuće. Tel. 064
4095 543
Najjeftinija registracija i prevod
vozila u Kantonu Sarajevo. Tel. 062
316 911
Ordinacija l.d. Montenegro
rješava sljedeće bolesti: diskus
hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva
kičma) spondiloza, cirkulacija,
reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja!
RVI i penzioneri 25 posto popust!
Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel.
062 580 122
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Super efikasno uništavamo žohare, miševe, moljce, mrave, uši, komarce, sve insekte i štetočine. Tel. 033 219
761, 062 136 248
Vršim prevoz putnika, sportista,
planinara, turista sa kombijom WV4
po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025
Vršim prevoz robe, selidbe povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor
na svim destinacijama. Tel. 061 811
115
Zubne proteze i druge usluge
zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061
141 544
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
47
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog supruga i oca
SEAD (VEHBIJE) HUJDUR
S ljubavlju i tugom,
Tvoji: Raza, Mirza i Mima
P-71101
[email protected] SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ZIYAD JARRAR
MIODRAG BATO
RADULOVI]
RAHIMA
POTUR
15. 5. 1951 - 21. 10. 2011.
16. 5. 1923 - 5. 10. 2010.
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili.
Nermina Pivi} sa porodicom i tvoj studentski cimer i vje~ni prijatelj Sead \onlagi}
407-1ze
S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem,
Nevena, Dino i Sabina
2492
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
kako je preselila na{a draga sestra
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom amid`i
[email protected] (FETAH)
JA[ARSPAHI], ro|. TELALAGI]
MUGDIMU
[email protected]]U
iz Kaknja
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i
blagodati.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Neka ti je vje~ni rahmet i hvala za sve.
Brati} Jasenko sa suprugom Azrom i sinom Emirom
HAJRUDIN MAHMUTOVI] DILE
Brat Salko i sestra Akisa sa porodicama
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.
2481-1tt
Porodica
2487-tt
2486-tt
Dana 19. 10. 2011. godine navr{ilo
se 40 dana od kako je preselio na
ahiret na{ dragi suprug i otac
Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ilo se 10 godina od
kako nas je napustio i na ahiret preselio
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
Tim povodom }e se u petak, 21. 10.
2011. godine u 12.45 sati u~iti hatma dova u d`amiji Had`i Ummu
Arifa Zabadne (d`amija pored O[ Grbavica 2).
ZIJAD (MUSTAFE)
SERDAREVI]
MUGDIMU
[email protected]]U
Pamtimo te po dobroti, a s
ljubavlju spominjemo i zauvijek
sje}amo.
Molimo Allaha d`.{. da Ti podari
sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem tvoji: supruga had`i-hanuma Muniba,
k}erka Senada, sin Senad, zet, snaha, unu~ad i praunuci
Sje}anje na tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im
srcima.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Mirsad ^ukojevi} sa k}erkom Aidom
2486-tt
Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011.
godine prije d`uma namaza, u d`amiji u Had`i}ima.
12071-1nd`
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se
5 godina od prerane smrti
na{e drage
ADNAN (EDHEMA)
MUFTI]
S ljubavlju, supruga i k}erka
P-71120
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 7 dana
od kada vi{e nije sa nama na{
SEAD (AVDE) [email protected]]
(SEJO - BRICO iz Rogatice)
Najdra`i na{ Dado, bio si i osta}e{ zauvijek, u na{im srcima.
POSLJEDNJI SELAM
Vole te tvoji najmiliji
Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako vi{e nije sa
nama na{ dragi suprug, babo, svekar i dedo
12070-1nd`
SJE]ANJE
SJE]ANJE
Dana 21. 10. 2011.
navr{avaju se tu`ne dvije
godine od smrti na{e
majke, nane
FATIMA
MUJEZINOVI],
ro|. KLADANJ^I]
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anja ostaju zauvijek. Neka
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i.
Tvoji najmiliji: suprug Rifet,
sinovi Sifet i Mirsad, snahe
Sedina i Muniba i unuka
Saudina
ptt
SPOMENKA
A[KRABA
HUSNIJA (HUSO) [ATARA
21. 10. 1997 - 21. 10. 2011.
Tuga u srcima i bol u du{i zauvijek ostaju.
HATA (OSMANA)
^OLI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Behka sa sinovima Seadom i Adnanom, snahama Selmom i Lejlom i
unu~adima
12068-1nd`
Iako vrijeme prolazi,
praznina ostaje.
Tvoje k}erke Saja i Hava
sa porodicama
P-71104
^ovjek smr}u ne umire,
umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok
`ivimo mi koji te volimo.
Ponosni smo na bol jer je
zbog tebe.
Tvoji Mladen, Maja i
Ognjen
12069-1nd`
48
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 19. 10. 2011. preselila je na{a draga
NURA (had`i BE]IR)
]ATOVI], ro|. SOMUN
Tvoj odlazak je donio tugu, iza tebe je ostala velika praznina i bol zbog svega {to si nam zna~ila.
Zauvijek }emo te voljeti i s ponosom nositi uspomenu na tebe.
Tvoji - sin Sakib, k}erke Mirsada i Suada, sestra Emina, snaha Asima, zet Hamdija, unuci Adnan, Ajdin i Armin,
snaha Senida, unuke Edisa i Alma, zet Haris, te praunuke Lamija i Dalija
12072-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine kako je preselio na{
na{oj dragoj radnoj kolegici
MIRAD - DADO (JASMIR) MURATOVI]
LJILJANI JA^EVI]
21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.
Hatma dova }e se prou~iti prije d`uma namaza u d`amiji „Sedam bra}e“.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e.
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH
REGIONALNI CENTAR SARAJEVO
Porodica
2480-tt
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj
Dana 21. 10. 2011.
navr{ava se 6 mjeseci od
kako nas je napustila na{a
nikada pre`aljena
[email protected] SJE]ANJE
na na{u suprugu, majku i nanu
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj
RA[IDA LISICA,
ro|. SUKI]
LJILJANI
JA^EVI]
SADETA
GRADA[^EVI],
ro|. ^OSI]
Od porodice Frlju~ki} Medo, Ajsela, Alisa i Ajla
p-71103
Suprug Rizah i
sin Nermin
2485-tt
Navr{ava se tu`na godina od
smrti na{e drage majke i sestre
S ljubavlju i po{tovanjem
vje~no }emo ~uvati uspomenu
na tvoj lik i trenutke provedene s tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari sve
ljepote D`enneta i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug Rifet, sinovi
Ifet i Kenan, snaha Edisa,
unu~ad Edna, Adin i Imran
12055-1nd`
AIDA LIVNJAK,
ro|. HUJDUROVI]
LJILJANI
JA^EVI]
Uvijek }emo te se rado
sje}ati.
Beba i Branko
2482-tt
Neutje{na k}erka [ejla, brat
Salko, sestre Fatima, Nermina, Safija i ostala rodbina i prijatelji
Da ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i sve d`enetske
ljepote. Amin.
Tevhid }e se prou~iti u subotu, u ku}i `alosti, Zaima [arca
106/2 u 14.00 sati.
2488-tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom tetku
MUNIRU
VEHABOVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Mirso, Nihada, Nedim i
Benjamin
2489-tt
Dnevni avaz
SJE]ANJE
NA VELIKOG ^OVJEKA
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se osam godina od preseljenja na
ahiret na{eg dragog prijatelja
POSLJEDNJI POZDRAV
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
49
Dana 24. 10. 2011. godine
navr{ava se pet tu`nih godina kako nije sa nama
na{a draga supruga, majka
i nana
SEAD HUJDUR
21. 10. 2003 - 21. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ biti u na{em sje}anju.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
SEAD HUJDUR
Raif, Binasa i Edina Smaji}
21. 10. 2003 21. 10. 2011.
2419-1tt
Dana 21. 10. 2011.
navr{ava se 19 tu`nih
godina kako nije sa nama
na{ dragi otac i suprug
SJE]ANJE
na rahmetli
[email protected] ZA PRENOS ODJELJENJE ZA
KABLOVSKE SISTEME
BH TELECOM
DIREKCIJA SARAJEVO
2456-1TT
SALKO
PA[ALI]
MUNEVERA
PA[ALI], ro|. MU[I]
1916 - 1999.
1928 - 2010.
Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u ulici Ispod oraha br. 15
u subotu, 22. 10. 2011. u 12 sati, istog dana }e se na mezarju
Ravne bakije prou~iti hatma dova u 12 sati.
Porodica
2459-tt
Hvala ti za nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ila.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. godine u 16
sati u ku}i merhume u ulici O~aktanum 44.
2462-tt
2426-1tt
Suprug Zijo Dizdarevi},
sin Sead, k}erka Amira,
snahe i unu~ad
Tvoj sin Alen i
supruga Jasmina
P-71320
OMER - ME[A
(MUJE) VOLODER
20. 10. 2009 20. 10. 2011.
Dragi tata, rije~i ne mogu iskazati prazninu
u du{i. Svaki dan si nam u mislima i razgovoru Nikada te ne}emo zaboraviti, ti `ivi{ u
nama. Ponosni smo {to smo te imali.
Bilo je divno imati takvog oca.
Sada spavaj mirno i vi{e ne brini ni o ~emu.
Tvoji: sin Adnan - Garo, k}erka Adnana - Seka, zet Suad, snaha
Amela, unu~ad Amela, Lejla i Tarik i ostala rodbina i prijatelji
2358-tt
Sudbina je htjela da ostanem sama, ka`u da ne
pla~em jer suze i ljubav ne
mogu te vratiti.
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni D`ennet.
Tvoja Azema
2358-tt
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog oca,
dede i svekra
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina
od kako je preselio na ahiret na{
SAFET (HALIDA) SOLAK
Dragi babo, godina pro|e, ali ne mo`e
izbrisati na{u neizmjernu tugu, bol,
ljubav i po{tovanje i stalno sje}anje na
tebe i tvoju dobrotu.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske
ljepote.
Tvoji: k}erka Admira, zet Selvedin, unuke Lejla i Amina
2463-tt
Dana 21. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od
kako je preselila na ahiret na{a draga
ENESA MURATOVI]A
SABINA ([EMSUDIN)
KARI], ro|. @IVOJEVI]
Hvala ti na svemu. Vje~no }e{ biti voljen u na{im srcima.
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot
koji te~e ne mogu izbrisati
prazninu nastalu tvojim odlaskom.
Sa tugom i po{tovanjem,
Tvoji Arna, Mak i Efidin
11963-1nd`
20. 10. 2009 - 20. 10. 2011.
1962 - 1992.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
SADIKA (SAID) FAKI],
ro|. KR[LAK
Porodica Ibrulj
FAHRA
DIZDAREVI]
OMER (MUJE) VOLODER
SAFET ([A]IR)
[email protected]
Dani su tu`ni, bolni i
te{ki. Tu`an mi je ovaj
dan kao i
onaj 1992. godine.
Zauvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava
se 7 dana od kako je preselila na
ahiret na{a draga
ADVIJI RIBI]
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom kom{iji i velikom ~ovjeku
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji najmiliji: Hara, Amna, Anel, Allen i Mirjana
1452-1mo
2417-1tt
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7
dana kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i punica
PAVLU BUGARINU
Stanari Br~anske 13.
POSLJEDNJI SELAM
12057-1nd`
na{em dragom
[email protected] (ISMET)
[email protected][I],
ro|. ]UR]I]
ZIYAD JARRAR
(7. 11. 1948. - Palestina)
Kratko smo te poznavali, ali u
na{im `ivotima ostavio si dubok trag i hvala ti za to.
Vje~no }emo `aliti {to nismo imali vi{e prilika za
dru`enje.
Tvoji prijatelji Emina i Adem Begi} i budu}a snaha
Amina
No037871
POSLJEDNJI SELAM
Kako pro|o{e ovi dani, kako te nema, osjetih se mirnijom i
tu`nijom nego ikad. Majko moja, drug moj, te{ko je shvatiti da te
zaista vi{e nema. Nedostaje{ nam.
Ne postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol i tugu za tobom, samo
postoji ljubav koju smrt ne prekida.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. u d`amiji Otes, poslije
ikindije namaza u 15.30 sati.
11991-1nd`
na{em
~ika MUGDIMU
[email protected]]U
S neizmjernom tugom i po{tovanjem.
Saida sa mamom, Zaim, Anesa i Kenan
2468-tt
Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava
se 40 dana otkako nije sa nama na{
dragi prijatelj
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na tu`ni rastanak sa
na na{eg dragog brata
MIRKO KUZMAN
SA[OM [EHOVAC
SLOBODAN [email protected]]
Vje~no }emo evocirati uspomene na divna
dru`enja s tobom.
20. 10. 1995 - 20. 10. 2011.
Sa po{tovanjem i ponosom sje}amo Te se, dragi zete.
S ljubavlju,
Brat i sestra sa porodicama
Tvoji: Petar, Branka, Snje`a i Dejan
Tvoja raja iz cafea „Ma~ak“
12045-1nd`
2427-tt
sm-0001405
50
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana kako nas je napustio na{ OTAC
SEAD (ISMET) MU[OVI]
12. 10. 2011 - 21. 10. 2011.
„Kao djeca bez smijeha, ka`njenici bez grijeha
jo{ uvijek danima tra`imo sebe, u `ivotu poslije TEBE“
Volimo te TATA.
Neka Allah d`.{. podari D`ennet tvojoj plemenitoj du{i.
S ljubavlju, ONI koje si samo imao,
sinovi: AMAR i ARMAN,
snaha Enisa i unuk ANUR
Tevhid }e se u~iti poslije ikindije namaza u D`amiji na Dobrinji III-c.
12052-1nd`
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kako nije s nama na{a
draga
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg oca,
svekra i dede
NAILA @UGOR
Plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte.
Zauvijek }emo se sje}ati Tvog nasmijanog lika, skromnosti i plemenite du{e.
ENESA MURATOVI]A
iz Mostara
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: suprug Mirzo - Brato, k}erka @ana, sin Haris, zet Ahmed D`ubur, nevjesta Lejla i
unu~ad Amar, Adla i Selia
Uvijek se rado sje}amo tvoga plemenitog lika.
Sin Adis, nevjesta Branka i unuk Denis
1457-1mo
1458-1mo
MIRKO KUZMAN
MIRKO KUZMAN
Pro{lo je malo vremena, a mnogo bola otkad je tvoje plemenito
srce, puno qubavi, prestalo da kuca. Ostaje sje}awe na lijepo
vrijeme provedeno sa tobom, koje, na`alost, postraja kratko.
Nemo}na da se pomirim sa istinom ostaje mi samo da bolnog
srca dostojanstveno `alim za tobom, da ~ast i ponos koji sam
osje}ala prema tebi nadvlada osje}aj moje prevelike tuge.
Najqep{e uspomene prema tebi ~uva}u do kraja `ivota, a ti po~ivaj u miru.
Svojim preranim odlaskom ostavio si veliku prazninu
u na{im srcima.
Ka`u da vrijeme lije~i sve, ali nije tako.
Svakim danom sve vi{e nam nedostaju tvoji pozivi, kritike,
savjeti, tvoje {ale, nesebi~na briga za sve.
Tvoja Rada
Majka Dragica, brat Bori{a, {}er Bojana, nevjesta Ranka, brati} Vladan
Uspomena na tebe `ivje}e u na{im srcima zauvijek.
12058-1nd`
12058-1nd`
Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti
Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog zeta
MIRKA KUZMANA
MIRKA KUZMANA
Vrijeme prolazi, ali sje}awe na tebe ostaje vje~no. Ostavio si
trag koji se ne bri{e, sje}awe koje ne blijedi i pokazao dobrotu
koja se ne zaboravqa.
Po~ivaj u vje~nom miru me|u an|elima.
Po dobru }emo te pamtiti, s qubavqu pomiwati i od zaborava ~uvati.
Vida i Ranko Bozalo
Vojka i Savo Kruni}
12058
12058-1nd`
Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti
na{eg dragog
^etrdeset je dana od smrti na{eg dragog
MIRKA KUZMANA
MIRKA KUZMANA
S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu
i plemenitost. Duboka tuga, bol i praznina u na{im du{ama
nije u ovim napisanim rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{
ostati zauvijek voqen, ~uvan i po{tovan.
S qubavqu koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivje}e{ dok `ivimo i mi.
Neka ti je vje~na slava i hvala.
Puno je lijepih uspomena da te pamtimo i o tebi sa
po{tovawem govorimo. Tvoja dobrota, qubav i pa`wa koju si
nam poklawao osta}e zauvijek u na{im sje}awima.
Po~ivaj u vje~nosti i neka je mir Gospodwi sjenima tvojim.
Aleksandar, Milica, Lola i Zoran Kruni}
Tvoji Pe|a i Pero
12058-1nd`
12058-1nd`
SJE]ANJE
na moju dragu majku
^etrdeset je dana od smrti na{eg
HATA ^OLI],
ro|. VRCE
MIRKO (JOVA) KUZMAN
Prolaze dani koji sa sobom nose bol i tugu, dani te{ke istine, da si zauvijek
oti{ao i da te vi{e nemamo, ostaje praznina u na{im srcima i bolno sje}awe
na tvoj prerano uga{eni `ivot.
Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo dana 22. oktobra u 11 sati
posjetiti wegov grob, a u 13 sati na ru~ak u restoran „Jelena“ u Lukavici.
O`alo{}eni: supruga Rada, majka Dragica, brat Borislav, sestri} Predrag,
brati} Vladan, brati~na Bojana i snaha Ranka
12058-1nd`
Draga majko,
Prolaze godine, na mezaru
ti{ina, u du{i tuga, u srcu
pla~e praznina. Bo`e, kako vrijeme leti...
Opet je svanulo tu`no jutro
koje podsje}a na tugu i bol.
Mrzim ovaj 21. oktobar, jer je
to najtu`niji i najbolniji dan u
mom `ivotu, dan kada sam,
ostala bez tebe, majko moja.
Tvoja k}erka Zehra, kako bi
me ti zvala, Zeko sa porodicom
1460-1mo
SJE]ANJE
POSLJEDNJI SELAM
na moju dragu majku
na{em dragom bratu i
amid`i
HATA ^OLI],
ro|. VRCE
S ponosom i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Molim Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet.
Tvoja k}erka Munevera sa
porodicom
1460-1mo
FIKRET
(MEHMED)
LISICA
Tvoj lik i tvoja dobrota
`ivjet }e vje~no u na{im
srcima.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoj brat Rifet, brati}i
Ifet i Kenan sa
porodicama
12054-1nd`
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
51
Vrijeme ne mo`e razdvojiti du{e koje je obasjavala ista svjetlost...
Dvadeset ~etvrtog oktobra 2011. navr{it }e se najtu`nija godina od odlaska na Bolji svijet na{e najdra`e,
plemenite i dobre
FATIME - TIME ABDI^EVI]
^initi dobra djela i radovati druge bila je tvoja ovozemaljska misija!
Poku{at }emo je nastaviti i produ`iti...
S ponosom,
Tvoji najmiliji!
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 14.00 sati u Bakarevi}a d`amiji.
2465-tt
Danas, 21. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina od kada je preselio na
ahiret na{ voljeni suprug i otac
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dugogodi{njem predava~u i saradniku
NUSRET (MUHAREM) ZUKI]
1950 - 2010.
Sudbina se mora prihvatiti bez pogovora, takva kakva jeste, to je jedini na~in da se nastavi dalje.
Tuga za tobom je vje~na, ali iz nje se vremenom ra|a sve ve}i ponos, ponos na tvoju
ljudskost, dobrotu i plemenitost...
S ljubavlju i po{tovanjem,
Vole te tvoje Nusreta, Zinaida i Selma
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. poslije podne namaza u Ahmedaginoj
406-1ze
d`amiji u Starom Vitezu.
mr. MUGDIMU [email protected]]U
Sa du`nim po{tovanjem
Kolektiv Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu
N
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od iznenadne smrti na{eg
VEHID (FAIK) [email protected]
Volimo te i pamtimo po tvojoj dobroti, s ponosom i u srcu vje~no nosimo. Neka ti je vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. u 15.00 sati u ku}i `alosti, ul. Lubina br. 9.
Tvoji supruga Nura, sin Faik, snaha Sanela i unuka Lamija
2474-tt
(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“, nikako, oni su `ivi iako vi to ne
vidite. El-Bakare 154)
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina dana,
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u Vi{egradu, u 28. godini
na{ dragi sin i brat
(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“, nikako,
oni su `ivi iako vi to ne vidite. El-Bakare 154)
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina dana.
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u
Vi{egradu, u 28. godini.
na{ dragi brat, {ura, daid`a
MEHO (AHMET) OHRANOVI]
MEHO (AHMET) OHRANOVI]
1963 - 1992.
1963 - 1992.
exhumacija iz Vi{egrada 2010. godine
Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe, ali ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no traju.
U na{im srcima ostaje neizlje~iva rana, sje}anje i uspomena na tvoj plemeniti lik. Po dobru te pamtimo
i s ljubavlju spominjemo. Ponosni smo {to smo bili tvoja sestra, zet i sestri~na, a koliko smo poti{teni
to mi samo znamo.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sestra Galiba, zet Kemo, sestri~na D`enana i Ajla Hod`i}
12050-1nd`
exhumacija iz Vi{egrada 2010. godine
Kad podignemo pogled ka nebu, milion zvijezda se prospe k’o sjeme.
Mi znamo koja zvijezda si ti:
Ona {to sija i buni se, ru{i i smije se i pjeva u isto vrijeme.
Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo.
Ponosni smo {to smo bili tvoj otac, tvoja majka i tvoj brat.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i.
Tvoji najmiliji - otac Ahmet, mama Halida, brat Muhamed i Sabahudin
12050-1nd`
Dana 27. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi
Pro{lo je 6 mjeseci od kada nisi sa nama
ISMET (ZIBERA) ELJ[AN
Dragi na{ Ismete, kad bi na{a srca mogla govoriti kolika je na{a tuga
zbog Tvog odlaska. Te{ka je bol u du{ama na{im. Vje~no }emo ~uvati
uspomenu na Tvoju plemenitost i velikodu{nost.
Nema rije~i koje bi mogle stvarnost re}i!
Ostalo je da molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari vje~iti rahmet i
sve d`enetske ljepote.
Tvoja supruga Nizama, sin Ensar, k}erka Bilsana i unuka Nejra
Dana 23. 10. 2011. u 14.00 sati }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti Mlini{ta 36, Otes, Ilid`a.
RASEMA KABA[, ro|. [email protected]]
S ljubavlju te se sje}amo i molimo Allaha d`.{. da ti otvori vrata
D`enneta, jer si ga zaslu`ila.
Zahvalna djeca
N
12059-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
Dana 18. 10. 2011. navr{ava se 10
godina otkako je preselila na ahiret
na{a draga
SJE]ANJE
RIFETA (RAMIZ)
DIZDAREVI],
ro|. MIRVI]
HABIBA GRANOV
dragom ro|i
KEMI - KENANETU
[email protected]]U
21. 10. 2009 - 21. 10. 2011.
Rije~i ne mogu opisati tugu i bol
koja je u na{im srcima.
Tvoji: suprug E{ef, sinovi Alem i Mirsad, snaha Amira i
unuk Ajdin
12060-1nd`
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Nedostaje nam tvoja blizina i ~ista
du{a u kojoj je bilo mjesta za sve.
Sin Hasan, k}erke Vahida i Maida, snaha Behka
sa porodicama
12056-1nd`
Ro|aci - Jasminka, Daria i Su~o
12046-1nd`
52
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom suprugu i ocu
ZIYAD JARRAR
(7. 11. 1948. - Palestina)
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Hvala ti za sve {to si u~inio za nas.
Tvoji najmiliji:
supruga Asima, sinovi Samy, Ammar i k}erka Amna
No037870
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
53
Danas, 21. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug i tata
FERHAD (MUHAMEDA) DUKATAR
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomene na tebe.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoje Almasa i Amra
Tevhid }e se prou~iti sutra, 22. 10. 2011. (subota) u 15 sati u stanu rahmetlije, ulica Paromlinska br. 1/III.
2294-tt
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{eg dragog tetka, zeta, bad`e
SEJO HUJDUR
ljubavlju i po{tovanjem,
Porodice Sivac, Trampa, @ujo
12039-1nd`
Danas se navr{ava 40 dana kako nas
je napustio moj voljeni djever
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
Danas se navr{ava 40 tu`nih dana
kako nije sa nama na{ dragi
NESIB (TIBA) OMI^EVI]
NESIB (TIBA) OMI^EVI]
Dragi moj Tiba, imao si samo deset
godina kada si postao moj djever.
Tada si se uselio u moje srce, odakle nikad ne}e{ ni iza}i.
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja
ostaje iza voljenih osoba.
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoja snaha An|elka
Dragi na{ NELE, ko ka`e da vrijeme lije~i sve? Kako vrijeme prolazi
nedostaje{ nam sve vi{e i vi{e. Tvoja iskrenost i ljubav koju si nesebi~no pru`ao svima oko sebe ne
mo`e se nikada zaboraviti.
Voljeli smo TE, volimo TE i voljet }emo TE, jer voljeni
NIKAD ne umiru.
Ponosni {to smo TE imali, zauvijek o`alo{}eni {to smo
TE izgubili.
TVOJA PORODICA
12035-1nd`
12035-1nd`
AVDO
KR[O
LATIFA
(PIKNJA^) KR[O
10. 7. 1986.
24. 10. 2004.
Vrijeme prolazi, ali sje}anje i ljubav prema na{im roditeljima nikada ne}e pro}i.
Neka vam Allah d`.{. podari da u`ivate u d`enetskim ljepotama.
Va{a djeca
12037-1nd`
Dana 22. oktobra 2011. godine navr{ava se tu`nih 40
dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i
djed
SJE]ANJE
NEZIR (HAMIDA)
MILAK
[U]O POKRKLI]
21. 10. 1987 - 21. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
p-71104
Hvala ti na ljubavi, dobroti, plemenitosti i po{tovanju.
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet.
Hatma dova prou~it }e se istog dana u 14.00 sati u ku}i
`alosti.
Vole te tvoji
Supruga, sinovi, snahe i unu~ad
[email protected] SJE]ANJE
Dvadeset prvog oktobra 2011. navr{ava se deset godina
od smrti moje jedine i voljene sestre
DOBRILE (RADOSLAV)
STIJA^I]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no
}emo ~uvati uspomenu na tebe i
nikada te ne}emo zaboraviti.
Tvoji sestra Gordana Gaco sa porodicom
2447-tt
p-72270
SJE]ANJE
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci
od kada nije sa nama na{a draga
SJE]ANJE
Navr{ila se godina kako je preselio na
ahiret na{ dragi
HAMID (SULEJMAN)
HALILOVI]
S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti
dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka je
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga Naza, k}erke Ifeta i Mina, zet Mustafa, snahe [emsada i
D`emila, unu~ad i praunu~ad
Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 23. 10. 2011. u 14.00 sati u ulici
Alipa{ina br. 51/1.
2330-tt
NURKA TERZIMUJI],
ro|. BOGUNI]
NEZIR SIPOVI]
HAJRA SIPOVI]
30. 5. 1992.
22. 10. 2010.
Beskrajna je ljubav kojom ste nas hranili.
Neka vam je vje~ni rahmet.
K}erka Azra i unuka Nina
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota
u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
Tvoji Dinka, Asim i Kenan
2445-tt
p-71210
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40
tu`nih dana od kada nas je zauvijek
napustio na{ dragi
Beskrajno smo tu`ni {to nas zauvijek napusti na{ voljeni
zet, bad`o i tetak
MUGDIM
[email protected]]
SABINA KARI]
BOGDAN - [email protected]
MACANOVI]
Dani prolaze, a bol i tuga za tobom
ostaju. Jako nam nedostaje{, ali }e tvoj dragi lik zauvijek
ostati u na{im mislima i srcima.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari
lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Marija, k}i Zvjezdana, unuke Marija i
Tea, zet Sre}ko
Tvoji brat i sestra sa porodicama
2461-tt
2452-tt
S velikim bolom se opra{tamo od
tebe, zahvaljuju}i ti se na tvojoj
dobroti, ljubavi i svakom trenutku
provedenom sa nama. Puno }e{
nam nedostajati.
Molimo Allaha d`.{. da tvoju dobru du{u smjesti u D`ennet.
Amila, Omer, Lejla i Amir
2433-tt
54
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada nas je zauvijek napustio najbolji sin, suprug, otac i dedo
RASIM - HAMO (MEHMEDA) FO^O
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak
sa tobom. Ja sam ponosna {to si prenio ljubav prema svojoj majci na na{e sinove koju ponosno u`ivam.
Zato sam ti beskrajno zahvalna.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet tebi i tvojima.
Tvoja supruga Mujesira, sinovi Nihad i Irfan sa porodicama
11968-1nd`
[email protected] SJE]ANJE
na svekra, svekrvu, nanu i dedu
MEHMED - BISMO
(MURATA) AGI]
FATIMA (MURATA) AGI],
ro|. SARA^EVI]
16. 5. 2002.
18. 6. 1992.
Uvijek sam vas voljela bez interesa i voljet }u vas dok sam `iva.
Va{a k}erka Mujesira sa sinovima Irfanom i Nihadom, snahom Elvirom i unucima
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet.
ZEHRA - FEHMA FO^O,
ro|. TUZLAK
MEHMED (IBRAHIMA) FO^O
2. 4. 1976.
4. 8. 2006.
11968-1nd`
Dana 23. oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od
preseljenja na ahiret na{eg dragog oca
Sa ljubavlju i po{tovanjem, snaha Mujesira sa djecom i unucima
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet.
11968-1nd`
Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine otkako nije sa nama na{a draga
ALIJE [URKOVI]
Te{ko se pomiriti sa istinom da nisi vi{e s nama. Bio si skromna, dobra, iskrena i plemenita osoba. Te{ko je navi}i se `ivjeti bez tebe, jer
vi{e ni{ta nije isto. Tuga i bol te ne mogu vratiti. Samo ljubav,
sje}anje na tebe i sve ono {to te krasilo i ~emu si nas u~io, ostat }e da
`ivi u nama i na{im srcima.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da se smiluje tvojoj plemenitoj du{i i otvori ti d`enetske
kapije.
O`alo{}eni: k}erke Fatima, Almasa i Hajra sa porodicama
HEDVIGA - EDA HERCEG
Tvoja ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala, `ivi sa nama.
Vesna, Braco i Dragan sa porodicama
12004-1nd`
12003-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
[email protected] SJE]ANJE
MIRKO KUZMAN
1956 - 2011.
^uvat }emo uspomenu na tebe, u na{im mislima i srcima do kraja `ivota.
FAHRIJA [email protected]]
VASVA [email protected]]
2003 - 2011.
2010 - 2011.
\or|o, Sne`ana, Jovanka i Milo{ Te{anovi}
S ljubavlju i po{tovanjem,
K}erke Velida i Maida sa porodicama
12042-1nd`
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage Majke
ptt
Dana 23. 10. 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ najdra`i
[EFIKA BATALOVI], ro|. [email protected]]
SA[A (DU[ANA) [EHOVAC
(1918 - 2011)
Najljep{e uspomene na tebe ostaju vje~no u na{im srcima.
Nedostaje{ nam svaki dan...
Tvoje k}erke: Baha [a}iragi}, Kadra Arslanagi}, Remza Durakovi}, Lela Batalovi} sa
porodicama
Tvoje Anja i Vesna
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 13.00 sati u d`amiji Sumbulu{a.
Pozivamo rodbinu i prijatelje da se okupimo u subotu, 22. 10. 2011. godine u 10.30
sati na porodi~nom groblju u Kijevu.
2406-tt
NA\A TRGO, ro|. NALO
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako nas
zauvijek napusti na{a draga
NA\A TRGO, ro|. NALO
Draga na{a Na|a
Nema tog vremena koje mo`e da
ubla`i bol i tugu za tobom.
Tvoja nje`nost, ljubav, dobrota i ljepota zauvijek }e nam nedostajati.
Ponosni smo {to smo te imali i beskrajno
tu`ni {to si nas napustila.
Spavaj uz najljep{e pjesme, ljepotice na{a.
@ivot nestaje u trenutku, ali ostaju
sje}anja i ponos {to si bila dio nas i
vje~iti bol {to nisi sa nama.
Neka te u ti{ini prati na{a beskrajna
ljubav ja~a od vremena i zaborava. I
sunce za|e, ali ne nestane.
Tvoj sin Adian, majka Stana i otac Midhat
Tvoja tetka Bosa, te~o Vuko, bra}a Goran i Dario sa por12036-1nd`
odicom
Tevhid }e se prou~iti 22. 10. 2011. u d`amiji Istiklal 12036-1nd`
Otoka u 15 sati.
2427-tt
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se
godina od smrti supruga, oca, dede,
svekra i brata
DRAGANA BUKVI]A
Supruga Brana, sinovi Darijo, Sa{a, unuci Toni, Luka,
Tomas, snahe Emina, Marijana, sestra
Gordana sa porodicom
12000-1nd`
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
55
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje i daid`u
MAHMUT (SULEJMAN)
KRZI]
SABAHETA KRZI],
ro|. HAJRULAHOVI]
[A]IR ([ERIFA)
HAJRULAHOVI]
26. 2. 1982 - 21. 10. 2011.
21. 10. 2005 - 21. 10. 2011.
27. 12. 1998 - 21. 10. 2011.
U srcima vas ~uvamo, s ljubavlju i ponosom spominjemo.
Va{i najmiliji
11996-1nd`
SJE]ANJE
Dana 21. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Maide
MAIDA TRBONJA
2010 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
Zauvijek zahvalni {to smo te imali, a tu`ni {to te rano izgubismo.
Tvoji Zijo, Adi i Nedim
Tog dana u 17 sati posjetit }emo grob i polo`iti cvije}e.
1404-1mo
Danas se navr{avaju dvije godine
kako je preselio na ahiret na{ dragi
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
Dvadeset prvog oktobra 2011.
navr{ava se devetnaest godina od
smrti na{e drage
SAMIJE SALANOVI],
ro|. GRCI]
[ERIF SALMAN
^uvamo vje~nu uspomenu na tvoju
plemenitost i dobrotu.
Molimo Allaha d`.{. za tvoj vje~ni rahmet i lijepi
D`ennet.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve
d`enetske ljepote.
S ljubavlju i tugom,
Porodica
Porodica
11990-1nd`
11984-1nd`
RUKIJA (DERVI[)
@DERI]
OMER (ARIF)
@DERI]
21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.
11. 2. 2006 - 21. 10. 2011.
S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Veliko hvala na
va{im dobrim djelima koji su ostali i ne daju da vas zaboravimo.
Vje~no o`alo{}ene k}erke Zijada i Dutka sa svojim porodicama
1424-1mo
IN MEMORIAM
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi
NUSRET ZUKI]
[email protected] (AZEM) ^AU[EVI]
10. 1. 1948 - 21. 10. 2001.
Danas, 21. 10. 2011. navr{ava se godina kako je na{ dragi kolega i prijatelj preselio na ahiret.
S po{tovanjem se sje}amo njegovog lika i molimo dragog Allaha da mu podari vje~ni
rahmet i D`ennet.
Sa ponosom te se sje}amo i ~uvamo u na{im srcima.
Supruga Kimeta, sin Elvis i k}erka Anita
Uposlenici firme „NN“ COMPANY doo ZENICA
405-1ze
11891-1nd`
Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 12 godina od kako nije sa
nama na{ dragi
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od
preseljenja na ahiret na{e drage i voljene
SJE]ANJE
na prijatelja
HABIBE KURT,
ro|. SPAHI]
ALICA (SALKE)
KASUMA^I]
1941 - 2011.
iz Mostara
S ljubavlju, ponosom i lijepim
uspomenama nosimo te u na{im srcima.
Ostat }e{ uvijek voljen i nikad
zaboravljen.
SEJU HUJDURA
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: \ihada, Maja i Nedim
Porodice Veselinovi} i Mandi}
1445-1mo
11987-1nd`
Sati i dani prolaze, a praznina i
sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik
vje~no ostaju urezani u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}eni suprug Ragib, sinovi Senad i Sabahudin, nevjeste @aklina i Hajna, unu~ad Alen, Amanda, Mirela,
Anel i Ajla, sestre Hajna i Mevzeta, brat Ibrahim i ostala
1456-1mo
mnogobrojna rodbina i prijatelji
56
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Dana 27. 10. 2011. navr{ava se godina od kako nas je napustila na{a majka, nana i
svekrva
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog supruga,
oca, brata, iskrenog prijatelja
[email protected] MUCI] - HANDAN
VEHBIJA (OMERA) \ULI]
Bol se ne mo`e preto~iti u slova, niti rije~i mogu iskazati ono {to sada osje}amo.
Oti{ao si prerano. Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek }emo biti tu`ni {to smo te
izgubili. Poslije tebe `ivimo kao bez du{e nekako, opiremo se bolu, mislimo da je
kraj... Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si ti u pitanju taj rastanak nikad priznati
ne}emo.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Zejna i k}erka Aida
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i nosit }emo te u
srcima zauvijek.
Neka Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Salko, k}erka Saliha - [aza i snaha Muemira
Tevhid }e se prou~iti 23. 10. 2011. u 16 sati, ku}a `alosti Halim-hod`ina 14.
2466-tt
SJE]ANJE
P-77101
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio
na ahiret na{ dragi otac
SJE]ANJE
prim. dr. FIKRET
(NAIMA) SMAILAGI]
[email protected] MUCI] HANDAN
(21. 10. 2010 - 21. 10. 2011)
[email protected] MUCI] HANDAN
Sje}anje na tebe, draga moja majka,
dio je moga `ivota u kojem }e{ mi uvijek nedostajati.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
Tvoja Arifa sa familijom
2466-tt
Kako pro|e ova godina ne osjetim
se mirnijom, ve} tu`nijom nego ikad, shva}am da negdje
duboko u meni ostaje moja draga nana.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji Nina i Salko
2466-tt
Dragi na{ babo, te{ko je prihvatiti
istinu da ste nas ti i mama tako brzo napustili.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Minelfa - Minka i sin Amer sa
porodicama
Tevhid }e se prou~iti u subotu - 22. 10. 2011. u 11.00 sati
u stanu porodice, u ul. Grbavi~ka 127 B - tre}i sprat.
2361-1tt
Dana 20. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi
NAZIF (SMAJE) MUHOVI]
1937 - 2008.
Hvala ti za znanje, dobrotu, nje`nost i nesebi~nu ljubav koje si nam darovao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet koji si za `ivota svojim djelima zaslu`io.
Tvoji: supruga Edvija, k}erka Aida, zet Sead Kustura i unuk Armin
2340-1tt
SJE]ANJE
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog
supruga i tatu
SJE]ANJE
na na{eg dragog oca, dedu
i punca
SJE]ANJE
Dana 22. 10. 2011. navr{ava
se {est mjeseci od kada nije sa
nama na{ dragi
na na{eg dragog brata i daid`u
ELJ[AN ISMET
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet.
MIRSADA
ALE^KOVI]A
KILKETA
ATIF VARKA
Sa puno ljubavi i
po{tovanja.
Tvoji: Du{ka,
Tina i Vedran
12011-1nd`
21. 10. 1986 21. 10. 2011.
21. 10. 1992 21. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
K}erka Jasmina
12022-1nd`
SALKA
HAJDAREVI]A
Zulfija (Fija), Ibro, Lila, Dina, Safet, Ermin, Elma,
porodice Pavlovi} i Karaman
Dana 22. 10. 2011.
navr{ava se 8 godina od
preseljenja na ahiret na{eg
dragog
[email protected] SJE]ANJE
na na{eg dragog oca, dedu
i punca
Zauvijek }e{ `ivjeti u
na{im srcima i biti dio
na{ih najljep{ih uspomena.
Neka ti Allah d`.{. podari
sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
K}erka Senada, zet Elvis,
unu~ad Ella i Daris
2453-tt
12034-1nd`
SALKO
HAJDAREVI]
Ne postoji zaborav, ni rije~i
utjehe, samo tuga i sje}anje na
tvoju plemenitu du{u.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga Ziba, svastika Raza i
bad`o Salko
2453-1tt
Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti
na{e drage, jedine i nikad pre`aljene supruge, mame i snahe
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava
se tu`na godina od kada si preselila
na ahiret mama...
HAJRIJA KORA]
Uvijek }e{ nam biti u mislima i srcu...
Tvoj sin Nedim... mama ]amila,
otac [emsudin, bra}a Halil, Halid, Abid, sestra [emsa i
mnogobrojna familija
Neka ti Allah d`.{. oprosti grijehe i da lijepi D`ennet.
Amin.
12032-1nd`
ASIM (OMER)
DURAKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: Aldina,
Velida, Tarik, Kadir,
Lejla, Ilda, Kaima i Omer
12040-1nd`
SALKA
HAJDAREVI]A
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
K}erka Mirela, zet Senad
i unuka Midheta
2453-tt
NA\E TRGO
Oti{la si tako rano od nas, ali }e{ vje~no
`ivjeti s nama i u na{im srcima. Iza sebe
si ostavila samo lijepe stvari i djela i po
njima }emo te pamtiti, a ne{to najljep{e
{to si ostavila je na{ sin Adian. Nikada te
ne}emo zaboraviti i uvijek si tu s nama.
Tvoji: Adian, Rusmir, svekrva Enka,
svekar Dino, zaova Elva i sestri~na Ajla
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet
i lijepi D`ennet!
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Istiklal na
Otoci.
12013-1nd`
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
57
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina kako nije sa nama na{ dragi sin, brat,
amid`a i daid`a
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom kolegi
SAFET (HALID) SOLAK
14. 1. 1961 - 21. 10. 2011.
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju u na{im srcima. Vje~no voljen, u mislima nikad
zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: majka Remzija, bra}a Meho, Ahmet i Sead, sestra Sabaheta, snahe, zetovi,
brati}i, brati~ne, sestri} i njihova unu~ad
2496-tt
SJE]ANJE
GELI] - NIKOLA - EDUARD
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje.
Kolege i kolegice
BH TELECOM DD SARAJEVO
SADIJA DIZDAREVI]
FEHIM DIZDAREVI]
1951 - 2011.
1980 - 1999.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
DIREKCIJA TRAVNIK
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i: tetka Hajra, tetak Ado, djeca Erna i Edin, snaha Elmina
1220-1tz
p-72270
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nas je
napustila na{a voljena supruga, majka, nana i pranana
SELIMA ([email protected]])
DURAKOVI]
Dana 19. 10. 2011. navr{ila se godina od preseljenja na
ahiret na{eg
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve
ljepote D`enneta i vje~ni rahmet.
Tevhid i dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. poslije d`ume namaza u d`amiji na Obardovcu u
Bosanskoj Gradi{ci.
Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od prerane
smrti na{eg dragog
ESEDA IM[IROVI]A
EMIRA ^IZMI]A
Tvoji: mu` Mehmed, sin Ibrahim, k}erke Fatima, Senija,
Almasa, zetovi, snahe, unu~ad Amra, Amer, Nermin i
praunu~ad Eldar i Amar
1208-1tz
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za
svaki dan `ivota bez tebe.
Dani koji prolaze su bolni i te{ki,
a to znaju oni koji te beskrajno
vole.
Tvoji: Ai{a, Edis, Damir, Asmira, Marcela, Emina,
Edina, Amra i Adis
Uvijek }emo te spominjati i pamtiti po tvojoj dobroti i
plemenitosti.
Tvoj Raiffeisen Leasing doo.
Dana 18. oktobra 2011. navr{ilo se 40 najtu`nijih dana od kako je preselila na ahiret
na{a draga i nikad pre`aljena supruga i majka
SADIJA (SADIKA HAMZI]A) DIZDAREVI]
1951 - 2011.
[email protected] SJE]ANJE
na na{u dragu
MILKU [email protected]
21. 10. 1991 21. 10. 2011.
Dok `ivimo, prati}e nas njena ljubav, plemenitost i dobrota.
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Nijaz, k}erka Amila, zet Nermin
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. oktobra 2011. u 12,00 sati u [arenoj d`amiji (na
1219-1tz
Skveru) Tuzla.
1169-1tz
N
Tvoj Sejdalija (Sejo),
Alma, Almir, Ermin,
Dalila i Amina
2477-tt
Danas se navr{ava godina
od kada nije sa nama na{
dragi suprug i otac
SAFET (HALID)
SOLAK
Te{ko je opisati koliko
nam nedostaje{. @ivjet }e{
u na{im srcima dok
`ivimo mi, a sje}anje na
tebe `ivjet }e dok postoje
oni koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet i sve
d`enetske ljepote.
Tvoji supruga Sadeta i sin
2496-tt
Admir
Dana 20. oktobra 2011. navr{ilo se 10 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug
NEZIR - MUHA
MUHI]
Te{ko je prihvatiti istinu da
vi{e nisi sa mnom, moja ljubavi. Kad ode dobar i plemenit
~ovjek kao {to si ti bio, pun
dobrote, humanosti i plemenitosti, ostaje tuga, lijepo
sje}anje i po{tovanje. Bol nije
u suzama ni u rije~ima, bol je
u mom srcu kao i ljubav, gdje
}e{ vje~no i ostati.
Molim Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i
vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja supruga Emira - Mika
1207-1nd`
58
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu, djeveru i amid`i
Dana 23. 10. 2011.
navr{ava se 6 mjeseci od
smrti na{e k}erke i sestre
POSLJEDNJI POZDRAV
ZLATA
(MUHAREMA)
SALIHOVI]
LJILJANI
JA^EVI]
FIKRET (MEHMEDA) LISICA
Molimo dragog Allaha d`.{. za tvoj vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
S ljubavlju,
Safet, Jasenka, Emir, Mirza, Lejla, Arijana, Ajna
12074-1nd`
POSLJEDNJI
SELAM - POZDRAV
Danas se navr{ava 7 dana
od smrti na{eg dragog
Dani prolaze, bol u du{i,
tuga u srcu i sje}anje na
Tebe vje~no ostaje.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji majka Zahida,
sestra Ermina sa
1218-1tz
porodicom
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
ISMET POBRI]
23. 10. 1999 23. 10. 2011.
Voljeli smo Te i uvijek
}emo Te voljeti!
Ponosni smo na sve
trenutke provedene
s tobom.
Porodica Reiz
Tvoji najmiliji
2494-tt
2495-tt
SJE]ANJE
na{em dragom zetu i tetku
na na{u drugaricu
majci na{eg radnog kolege
ZIYADU JARRARU
VOJISLAV VOJO NEDI]
NURA
]ATOVI]
Tvoji: supruga Mirsada,
Sabina i Zorica sa
porodicom
Ado, Igor, Zoran
2483-tt
SABINU KARI]
Mario, Kenan, Mirza, Armin, Senad
12073-1nd`
Tvoji: Esma \onlagi}, Nenad i Adelita Zagorac sa djecom
12076-1nd`
Dana 20. 10. 2011. godine prestalo
je da kuca plemenito srce oca, dede
i punca
Dana 19. 10. 2011. navr{ila se godina od kako nije sa
nama na{ voljeni
2473-tt
Dana 20. oktobra 2011. navr{ilo se 10 tu`nih dana od kada nas je
napustio na{ dragi babo
NIHAD (ALIJE)
HASANAGI]
MUNIRA (MUSTAFA)
VEHABOVI]A
Dragi tata, vidimo se u nekom drugom i boljem `ivotu.
NEZIR - MUHA MUHI]
Tvoja k}erka Mirela, unuka Ninela i zet Darko
Dragi babo, te{ko je tra`iti utjehu i snagu
za svaki dan `ivota bez tebe. Dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Ostavio si tragove
koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede,
dobrotu i ljubav koja se pamti. Smrt nije
pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Danas je 10
dana od kada nisi sa nama, a mi te ~ekamo da do|e{, da nas zovne{. Svaki dan bez tebe je te`ak i sumoran, ali bol nije u rije~ima
i suzama, ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikada
zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i
vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erke Zajna, Enisa, Adisa, sinovi Adi, Emir i Imrar
12075-1nd`
Dana 21. 10. 2011. navr{avaju
se dvije godine od smrti na{e
drage nene i svekrve
SJE]ANJE
S ljubavlju i po{tovanjem!
Zauvijek }emo ~uvati sve trenutke
provedene s Tobom.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet,
a porodici sabur.
2470-tt
Dana 17. oktobra 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{e
drage
SENKE KMOH,
ro|. KADI]
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek
u na{im srcima ostaje tvoj osmijeh,
dobrota i plemenita du{a.
Tvoji Alek, Narima i Denis
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 10. 2011. u 15.30 sati
u Bakarevi}a d`amiji na Bistriku.
12081-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em jedinom i voljenom ~i~i
MIODRAG OBRADOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati.
Volimo te istom ljubavlju koju si
ti nama darivala, a ona je nemjerljiva zauvijek.
Pretu`ni suprug Braco (Josip), k}erka Dijana, zet Esad,
unu~ad Denis i Sanda, praunuka Deya i snaha Andrea
Tvoji - Vera, Olja, Sara i Lana
2457-tt
2478-tt
Ponosni smo {to smo te imali
HASAN [I[I]
21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.
HATA ^OLI],
ro|. VRCE
21. 10. 2009 21. 10. 2011.
POSLJEDNJI SELAM
NURA (SOMUN)
]ATOVI]
Voljeni ne umiru dok `ive
oni koji ih vole.
Neka ti Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo
tvoj plemeniti lik i dobrotu od zaborava.
Porodica
Tvoja unuka Nina i
nevjesta Arna
Tvoje golubice: Lamija, Dalija, Alma i Haris
2502-tt
NURA (BE]IRA)
]ATOVI], ro|. SOMUN
na{oj dragoj neni
p-88108
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari sve d`enetske blagodeti.
12087-1nd`
Tvoji: brat Ze}ir, snaha Ziba, brati}i Sidig i Sabrija sa
porodicama, brati~na D`eneta s porodicom i posebno
tvoja mala Fatima
12051-1nd`
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
59
POSLJEDNJI POZDRAV
NA[EM DRAGOM KOLEGI
MUGDIMU [email protected]]U
Oti{ao si mirno i dostojanstveno.
S tugom i po{tovanjem,
Zoran Trobok i kolege iz firme TZI-In`enjering d.o.o.
2501-tt
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg prijatelja
[E]O ELEZOVI]
Uvijek }emo te pamititi po tvojoj dobroti i plemenitosti. Bio si na{ drug. Molimo
dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a porodici sabur.
Alija, Muamer, Ned`ad, Almir, Admir sa porodicama
12089-1nd`
[email protected] (EDIN)
SKOPLJAK
[email protected] (EDINA)
SKOPLJAK
Najdra`i na{ D`emo, du{a
}e boljeti, srce }e uvijek
patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti i spominjati.
Ostat }e{ uvijek voljen i
nikad zaboravljen, jer
smr}u se ne umire.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
Dragi na{ D`emo, po dobroti }emo te pamtiti, a u
srcima ~uvati.
Samo mi koji smo te
voljeli znamo kako je
bez tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja tetka Lamija
s porodicom
Samo Allah d`.{. zna koliko je
pusto bez tebe i tvoje ljubavi.
Te{ko je prihvatiti da te nema,
da te ne mo`emo ~uti, vidjeti,
zagrliti, ali }e{ u na{im srcima
ostati drag, voljen i nikad zaboravljen, jer ti si dio nas, dragi na{ D`emo.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja tetka Edina
sa porodicom
p-72270
[email protected] (EDIN)
SKOPLJAK
Tvoja tetka Etka - Lutka s
porodicom
p-72270
POSLJEDNJI SELAM
p-72270
POSLJEDNJI POZDRAV
jedinom bratu
na{em penzioneru i dugogodi{njem radnom kolegi
SMAJO (EMINA) MUJAN
BORISLAVU BARBARI]U
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u sje}anju. Molim dragog Allaha da ti podari sve
d`enetske ljepote.
Tvoja sestra Hanka Botulja sa sinovima Mirsadom i Zijadom, snahama Mirsadom i
Sabihom, unukama, unucima i praunucima
Uposlenici kolektiva Energoinvest, d.d. - Sektor Energoin`enjering
N
12088-1nd`
Navr{ava se 6 mjeseci kako na{ otac, dedo i pradedo nije sa nama i
40 tu`nih dana kako na{a majka, nana i pranana nije sa nama
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od
preseljenja na ahiret na{e drage majke
POSLJEDNJI SELAM
majki, nani
ESMA (SALIHA)
KALA^A
[EMSI BIBI]
OMER (NEZIR)
GANIBEGOVI]
Od sinova Sadika i Dervi{a, snaha Dike, Ha|ire, unuka
Ra{ida, Anesa, Denisa, Enisa
12085-1nd`
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od
preseljenja na ahiret na{e voljene
1928 - 2011.
[EVALA ([ERIF)
KULOVI]
GANIBEGOVI]
1926 - 2011.
Tevhid }e se prou~iti 21. 10. 2011. poslije d`ume namaza u
d`amiji Doboj - Kakanj.
Zauvijek }ete biti u na{im srcima.
Va{i najmiliji - porodice Karahod`i} i Krih
12078-1nd`
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na
ahiret na{e voljene
Od zeta Kuko Jusufa, k}erke Kuko Zlatke, unuka Edina,
unuke Edine sa porodicama
12077-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
supruzi na{eg prijatelja i
dugogodi{njeg ~lana
ESMA (SALIH) KALA^A
ESMA (SALIHA)
KALA^A
LJILJANI JA^EVI]
Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje
}e{ ostati vje~no voljena i nikad
zaboravljena. Samo oni koji te vole
znaju kolika je tuga i praznina
ostala iza tebe.
Sa ljubavlju i po{tovanjem
sje}a se njen suprug Halid
12086-1nd`
^LANOVI [email protected] SPORTSKIH
RIBOLOVACA SARAJEVO - 1906
Tvoja sestra Hasiba i sestri~na Zahida
12084-1nd`
2499-tt
60
Petak, 21. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
ISMET BEGANOVI]
Na{em dragom penzioneru, posljednji pozdrav
od radnih kolega JU „Studentsko naselje“ - Bjelave: Amir, Rasim, Me{a, Lali}, Izeta,
Ismeta, Mirsada, Hatid`a, Bahra, Ramija, Sanela, Senada, Atifa, Ahmedina
2497-tt
Dana 21. 10. 2011.
navr{ava se 9 godina od
kada nije sa nama na{a
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi p~elaru
MEHMED (MUJE) VI[]A
FIKRETU LISICA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. u 60. godini.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske
ljepote.
Udru`enje p~elara op}ine Ilid`a „BEHAR“ i
~lanovi Upravnog odbora
D`enaza namaz }e se klanjati u petak, 21. 10. 2011. godine poslije d`uma namaza (u 14.00 h) na mjesnom mezarju sela ^uni{te
(Op{tina Olovo).
VESNA
TEPARI]
12090-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
U na{im srcima ostaje{
voljena, a u mislima
nikada zaboravljena...
na{em radnom kolegi
MARKO - MARKAN LIVAN^I]
[email protected][]ENI: majka D`emila, supruga Sajma, sin Faruk sa
porodicom, k}erka Amra, bra}a Adil i Fadil sa porodicama, sestre Adila, Fatima i Fadila sa porodicama, te porodice Vi{}a,
Had`iabdi}, Teskered`i}, Smaji}, Muminovi}, Ibrahimovi},
Ma{i}, Leki}, Karabegovi}, Mufti}, Hadrovi}, Eski}, Kari~i},
Degirmend`i}, Nezirevi}, Kamenja{evi}, Veli} i dr.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u ^uni{tima.
Tvoji: Vera, Nevza, Hiba, ^enga, Elvir, Nijaz,
Mu{ija, Aziz i Aljo
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Tvoji Sandy i Sanjin
2503-tt
p-71101
12091-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
dragom amid`i
dragom amid`i
IBRAHIM KUSTURA
IBRAHIM KUSTURA
IBRAHIM KUSTURA
Od Avde, Dine, Arnele i Amera
Od brati}a Sadika sa porodicom
12080-1nd`
Od Mirsada, Emine, Maide i Mahira
Da mu Allah podari lijepi rahmet i D`ennet.
Da mu Allah da lijepi rahmet i D`ennet.
12082-1nd`
12082-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom dedi
IBRAHIM KUSTURA
IBRAHIM KUSTURA
IBRAHIM KUSTURA
Neka ti dragi Allah podari vje~iti
rahmet i D`ennet.
Dragi babo, s te{kim bolom u srcu
se mirimo sa istinom da te nema,
ali }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah
podari vje~iti rahmet.
Dragi babo, te{ko se mirimo sa istinom da te nema me|u nama, ali }e{
uvijek ostati u na{im sje}anjima. Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i D`ennet.
Tvoja unu~ad Admir, Melvin, Lejla i Amila
Tvoj sin Samir, snaha Izeta, unuk Melvin i unuka Amila
Tvoja k}erka Jasmina, zet D`evad, unuk Admir i unuka
Lejla
12083-1nd`
12083-1nd`
12083-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg prijatelja i kolege Amira
FIKRETU (MEHMED) LISICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur.
Azra K., Azra ]., Sanja T., Jasmina [., Maja, Ermina, Alma, Lejla S., Sanja D., Lejla H., Faruk, Dado, Igor, Ivan, Jasmin, Fikret, Mario, Edin, Ado, Oki, Haris, Boris, Enis, Almir D.,
Mirso, Samir, Eldin L., Eldin K., Mirhad, Emir, Amer, Senad, Ismir
2490-tt
Dnevni avaz
61
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[E]O (SAFET) ELEZOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 53. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10. 2011. godine poslije podne namaza u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se obaviti u 16.00 sati na mezarju Umoljani - Trnovo.
[email protected][]ENI: supruga Sabaheta, sin Anel, snaha Alma, unuk HUSEIN, brat Selim, sestra Fatima, snaha Hata, brati}i Selvedina, Elvedina i Samedin, zet Smajo, sestri}i Sedin i Selma, amid`e Zejnil i Ibro sa
porodicama, daid`a Dervo sa porodicom, dajd`i}i Ejub, [e}o, Haris i Fatima sa porodicama, teti} Refik sa porodicom, {ure Alija i Adem sa porodicama, svastike Pa{a i Ramiza sa porodicama, te porodice Elezovi},
@ili}, ^omor, Mili{i}, Fati}, Kere{, Ismi}, D`ananovi}, Bajri}, Berilo, D`ihan, Hod`i}, Su{i}, Mehremi}, Nizi}, U`i~anin, Vatri}, Pamuk, Kadi}, Tre{njo, Lu~kin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i rahmetlije, ul. Bare kod Stupa 56.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 12.00 sati, a iz Had`i}a nakon klanjanja d`enaze namaza (13.30 sati).
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
12079-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HIKMETA (RIZO) IDRIZ [email protected]
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011. godine.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 10. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo.
Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati.
[email protected][]ENI: sestra Kimeta, bra}a Ferid i Selman - Suljo, snaha I}rama, brati}i Burim, Bljerim, Betim, Baton i sestri~na Florentina, osoblje
SUR - bosanska kafana „TUNEL“ Ba{~ar{ija 12.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u ulici Mejlijina br. 21a, Kova~i.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
2500-tt
Obavje{tavamo dragu rodbinu i prijatelje da je na{a
SMAJO (EMIN) MUJAN
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 78. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 21. 10. 2011. iza ikindije na mezarju
Vardi{te - Pazari}.
[email protected][]ENI: sin Mehmed, k}erke Jasmina, Azemina i Samira, sestra Hanka, snaha
Fatima i zetovi Zahid, Ne|ad, Midhat i Jasmin, unuci \enan, Edis, Mahir i Amir, unuke
Adisa, Denisa, Irna, Melina, Arnela i Amra, sestri}i Mirsad i Zijad, te porodice Mujan,
Botulja, Topolovi}, Sarajki}, Rami}, Horman, Kabulovi}, te ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, Doljani 24 Pazari}.
12065-1nd`
LJILJANA (ANTE) JA^EVI], ro|. JUKI]
ro|. 10. 10. 1956 - 20. 10. 2011.
preminula nakon duge i te{ke bolesti.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. u 15.00 sati na groblju Majdan u Vare{u.
[email protected][]ENI: suprug Miron, k}erka Maja, posinak Adi i Nermin, brat Ivica, sestre
Janja i Marjana sa porodicama, te mnogobrojna familija i prijatelji
2479-tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
[EMSA BIBI], ro|. KOSO
MUGDIM (JUNUZ) [email protected]]
preselio na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Azra, k}i Zerina, sin Edvin, snaha Aida, unu~ad Hana i Adi, sestri}i Amir i
Malik, brati} Jasenko, svastika Amila i bad`o Omer, te porodice Had`iahmetovi}, [o{e,
Had`iomerovi}, Arnaut, Bajri}, Muminovi}, Sefo, ^ukojevi}, Ze}o, Ale~kovi}, ]atovi}, Arslanagi},
Berberovi}, Haljevac, Salkovi}, Tufek, [akovi}, Skaka, Radenkovi}, kao i ostala rodbina,
prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici
Behd`eta Muteveli}a br. 2 b/VII - Grbavica.
2432-tt
preselila na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011. godine, u 93. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati
na gradskom groblju Vlakovo.
Prijevoz obezbije|en ispred TAXI-{tanda u Vele{i}ima u 13.45 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Pofali}i, Otoka, Ned`ari}i i Stup, do groblja i nazad.
[email protected][]ENI: k}erke Hasna, Pemba i Zlatka, sin Esad, bra}a Adem i Zajko,
snaha Malka, zetovi ]amil, Sulejman i Jusuf, unu~ad Senad, Mediha, Miralem, Senada, Mirsada, Edin, Edina, Amina i Mirnes, praunu~ad Dino, Emina,
Haris, Ismo, Dino, Damir, Amel, Edvin, Zerina, Din, Almin, Kenan, D`enan i Admir, ~ukununu~ad,
snahe Almasa i Selima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Bibi},
Koso, Mulaosmanovi}, Ja{arevi}, Kuko, Bozalija, Husi}, Kolar, Fako, Kara~i}, Nezirevi}, Pamuk, Hajdarevi}, Kukan, Oru~evi}, Mu{anovi}, Ali}, Hromo, Hrapovi}, Krilo, Ki{i}, Variz, Krila{evi}, Smje~anin, ^usto, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume u ulici Ante Babi}a br. 1/V - Ned`ari}i.
111
POSLJEDNJI SELAM
mom prijatelju i kom{iji
[E]O ELEZOVI]
Od uposlenika firme
G.P. GRADNJA doo Sarajevo
N
62 Petak, 21. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FIKRET (MEHMED) LISICA
preselio na ahiret dana 20. 10. 2011. u 60. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 10. 2011. godine iza d`uma namaza na mezarju Suhodol u Butmiru.
[email protected][]ENI: supruga Azemina, sinovi Amir i Muamer, bra}a Rifet i Safet, unuk Arijan, snahe
Medijana, Edita, Jasenka, brati}i Ifet, Kenan, Emir i Mirza sa porodicama, {ura Fahrudin, svastika D`evahira, bad`e D`emal i Muharem sa porodicama, dajd`i}i Rasim
i Safet, dajd`i~na Ulfeta, teti}
Reuf i teti~na D`ana, te porodice Lisica, Alijagi}, Kalja~a, Rov~anin, Ku~kovi}, Softi}, Begovi},
Jordamovi}, Suljovi}, [aran, Spahi}, Pehlivanovi}, Ratkovi}, Muhovi}, Ramovi}, Pu{ka, Halava},
Kahved`i}, Didovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana iza d`uma namaza u ku}i `alosti u ul. 13. juni br. 5 u Butmiru.
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
EMIR (AHMETA)
MUJEZINOVI]
preminuo u 75. godini.
Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. godine
u 14.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo iz ateisti~ke kapele
[email protected][]ENI: k}erke Sandra i [amila,
unu~ad [ejla, Can i Ceyda, zet Ali Birbalta, sestra Seida s porodicom, snaha
Mulija s djecom, familije Mujezinovi}, Novi}, Kocer, Kalajd`i},
Birbalta, Had`ihajdarevi}, \ini}, ^uri}, Dujmovi}, ^ehi},
Abad`i}, Ba{i}, Mihi}, Mesihovi}, Muminagi}, Fazlagi}, Duri},
Halugi}, Gluhi}, Had`i}, Hanjali}, Arnautovi}, Horst, D`afi}, te
ostale mnogobrojne familije i prijatelji
Ku}a `alosti: ul. 12. marta br. 10/2, Ilid`a.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HIKMETA (RIZO)
IDRIZ [email protected]
Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga
HIKMETA (AVDO) ^EBO,
ro|. PALO[
VERA MILAKOVI],
ro|. SANDI]
preminula 18. 10. 2011. godine u 73. godini.
Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. godine u
13.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“.
[email protected][]ENI: suprug Mihajlo, sin Milan, k}erke Nata{a i Tanja, snaha Maristela, zet Radovan, unuci Marko, Matijas i
Luna, te porodice Milakovi}, Sandi}, Mili}, Goranovi}, Ani}, Ili~i}, Mosti}, Lu~i} i ostala rodbina,
prijatelji i kom{ije
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra
2011. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21.
oktobra 2011. godine u 14.30 sati na
gradskom groblju Bare.
[email protected][]ENI: suprug Fadil, brat Enver, sestra Mirsada, zet
D`evad, sestri}i Abduselam, Azemina, Maja i Anes, brati}i Edin
i Jasmin sa porodicama, porodice ^ebo, Palo{, Pa{i}, Islamovi},
Mahmi}, Aziri, ]orovi}, Sijer~i} i ostala mnogobrojna rodbina i
prijatelji
111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici
Nerkeza Smailagi}a br. 5/III.
111
ZIYAD (ABDERAHIM)
JARRAR
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
(7. 11. 1948. - Palestina)
preselila na ahiret u srijedu, 19. oktobra
2011. godine.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju
Grli}a brdo.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve
d`amije sa polaskom u 14.00 sati, do mezarja i nazad.
[email protected][]ENI: sestra Kimeta, bra}a Ferid i Selman, snaha I}rama, brati}i Burim, Bljerim, Betim i Baton, sestri~na Florentina,
amid`i} Fuad sa suprugom Suadom, amid`i~ne Bedrija i Sanida,
teti} Muhamed, teti~ne Bisera, Hakida, Nergiza i Bahra, ro|aci,
te porodice Ad`anel, Idriz, Du{i, Domanagi}, Dobruna, Pulja,
@ubi, Perjuci, Dumbo, Rogova, kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{a draga
preselio na ahiret u srijedu, 19. oktobra
2011. godine u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
[email protected][]ENI: supruga Asima, sinovi Samy i Ammar, k}erka
Amna, brat Jihad sa porodicom, sestre Nazira i Ai{a sa porodicama, Ibrahim i Lutvija sa porodicama u Palestini, {ura \ulko
\onlagi} sa porodicom, svastika Esma \onlagi} sa porodicom,
prijatelj dr. Jusuf Had`ir sa porodicom, te porodice Jarrar, \onlagi}, Zagorac, Sal~in, ^eki}, Silajd`i}, Begi}, Borovina, Su}eska,
Pori}, Seferovi}, Jordamovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u
ulici Brezova~ka br. 107 - Had`i}i.
111
NURA (had`i BE]IR)
]ATOVI], ro|. SOMUN
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011.
godine u 78. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 21. 10.
2011. godine poslije d`ume namaza u haremu centralne d`amije Sokolovi} Kolonija, a ukop }e se obaviti na
mezarju Kova~i - Hrasnica.
[email protected][]ENI: sin Sakib, k}erke Mirsada i Suada, snaha Asima, zet Hamdija, unuci Adnan, Ajdin i Armin, snaha Senida,
unuke Edisa i Alma, zet Haris, praunuke Lamija i Dalija, te porodice ]atovi}, Somun, Ljubinac, [abovi}, D`anko, Krnd`ija, [orlija, ^i{ija, ^orbo, Srna, Varaji}, Babi}, Miski}, Pa{i}, Selimovi},
Drkenda, Bungur, Pa{ali}, Mujkanovi}, Salihovi}, Delevi}, kao i
ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
IBRAHIM (HAMID)
KUSTURA
preselio na ahiret u nedjelju, 16. oktobra
2011. godine u Holandiji u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra
2011. godine u 14.30 sati na mezarju Turbe - Bistrik.
[email protected][]ENI: supruga Safija, sin Samir,
k}erka Jasmina, snaha Izeta, zet D`evad,
unu~ad Admir, Melvin, Lejla i Amila, sestre
Zehra i [evala, zetovi Hamed i Abdulah, snaha Vezira, sestri}i Hajrudin, Hajriz, D`emko i Edin, sestri~ne Mirha, Semiza, Fatima, Rasma, Ismeta, Sabiha, Sada, Raza i Adisa, brati}i Sadik, Esad, Mirsad i
Avdo, brati~ne [efija i Munevera, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i, teti}i i teti~ne, {ura Osman sa porodicom, svastika Rasema sa djecom,
Almasa Hrvat sa sinom, te porodice Kustura, Hrvat, \uzo, Skenderagi}, Sinanovi}, Tabakovi}, Karaman, Kla~ar, Be}irovi}, [uman, Salkanovi}, Peco, Ajanovi}, Memi}, Durak, Suljovi}, Zajko, O`egovi},
Bi}o, Fehratovi}, Kari{ik, Jarko~, Mujki}, [ero, Ramovi}, Veljan,
Omeragi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici
Orahova~ka do br. 4 - Brije{}e.
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, ul. Nerkeza Smailagi}a 2/XII.
[E]O (SAFET) ELEZOVI]
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011.
godine u 53. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10.
2011. godine poslije podne namaza u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se
obaviti u 16.00 sati na mezarju Umoljani Trnovo.
[email protected][]ENI: supruga Sabaheta, sin Anel, snaha Alma, unuk
HUSEIN, brat Selim, sestra Fatima, snaha Hata, brati}i Selvedina, Elvedina i Samedin, zet Smajo, sestri}i Sedin i Selma, amid`e
Zejnil i Ibro sa porodicama, daid`a Dervo sa porodicom, dajd`i}i
Ejub, [e}o, Haris i Fatima sa porodicama, teti} Refik sa porodicom, {ure Alija i Adem sa porodicama, svastike Pa{a i Ramiza sa
porodicama, te porodice Elezovi}, @ili}, ^omor, Mili{i}, Fati},
Kere{, Ismi}, D`ananovi}, Bajri}, Berilo, D`ihan, Hod`i}, Su{i},
Mehremi}, Nizi}, U`i~anin, Vatri}, Pamuk, Kadi}, Tre{njo,
Lu~kin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i rahmetlije, ul. Bare kod Stupa 56.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa
polaskom u 12.00 sati, a iz Had`i}a nakon klanjanja d`enaze namaza (13.30 sati).
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
MIODRAG (TRIFKA)
OBRADOVI]
preminuo 19. 10. 2011. godine nakon
te{ke bolesti u 72. godini.
Sahrana }e se obaviti 22. 10. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju
„Bare“.
[email protected][]ENI: supruga Ana, k}erke Marina i Danijela, unuci
Maja, Lana i Adrijan, zetovi Slaven i Marko, bra}a Marko i Radomir, sestre Rada i Radomirka, te porodice Obradovi}, ^ulina,
Jefti}, Zoranovi}, Petrovi}, Krtali}, Ivi~evi}, Bili}, ^oli}, Mati},
te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Ku}a `alosti: ul. D`amijska br. 11/7.
111
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju
d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
MUNIR (MUSTAFA) VEHABOVI]
POKOPNO DRU[TVO
No037872
111
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju
Bare.
[email protected][]ENI: supruga Mubera, k}erka Mirela, sin Midhat, unuke Ninela, Mia i
Semra, zet Darko, snahe Amela, [emsa i Amira, {ure D`evad i [efkija, bad`o Salih,
te porodice Vehabovi}, Miler, Tihi}, Had`ihrusti}, Dervi{begovi}, Sara~evi}, Kudus,
prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Fehradija.
Ku}a `alosti: ul. Fra Grge Marti}a br. 4/I.
12053-1nd`
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763
mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam
bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata,
Vama dostupan telefon: 033
712-800, fax: 033 712 801.
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim
vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
oglasi
Dnevni avaz
petak, 21. oktobar/listopad 2011.
63
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO Otvoreno pismo nogometnoj Evropi
ć Sa potpisivanja ugovora: Oblačit će sve kategorije (Foto: S. Saletović)
Bordo tim potpisao sponzorski ugovor
’’
S leđa naših igrača moramo skinuti teret da će igrati već unaprijed
izgubljene utakmice protiv svjetskog kapitala
U ovoj opremi ćemo izgledati
profesionalno, kaže Jirži Plišek
Fudbaleri Sarajeva nosit
će u nastavku sezone sportsku opremu “Lescon”, turskog proizvođača koji se odnedavno posredstvom profesora Munira Talovića pojavio i na bh. tržištu. Generalni predstavnik “Lescona” u BiH je kompanija
“Kol Sports”, koju s dosta
uspjeha vodi Fatih Kol.
- Na pola sezone odlučili
smo se za ovaj korak, jer smo
uvidjeli da nam dosadašnji
dobavljač sportske opreme
ne može ponuditi ono što
nam treba. “Lescon” je ušao
na naše tržište, opremat će
kompletan prvi tim te, što je
bitno, i sve mlađe katagorije. Pri odluci da se opredijelimo za “Lescon” konsulti-
rali smo sportskog direktora
Edima Hadžialagića, kao i
trenera Jiržija Plišeka.
Zahvalni smo i članu
uprave Muniru Taloviću,
koji je isposlovao za nas fantastičan ugovor. Nadam se
da će ekipa, ako sve bude kako je planirano, već protiv
Zrinjskog biti u opremi
“Lescon” - kazao je direktor
Sarajeva Dino Selimović.
Jirži Plišek kratko je prokomentirao obavljeni posao.
- Na početku sezone rekao sam igračima da se moraju ponašati profesionalno,
a u ovoj opremi tako će i izgledati. Drago mi je što smo
dobili sve ono što je jednom
klubu i timu potrebno.
A. Č.
Zaoštrava se atmosfera uoči baraža
ž Portugalci će tražiti da se utakmica BiH
- Portugal ne igra u Zenici, a kao razlog su naveli neuvjetnost stadiona Bilino polje.
Prva utakmica baraža za Euro 2012 treba
se igrati 11. novembra
u Zenici, ali je Nogometni savez Portugala
tražio od UEFA-e da
ne dozvoli igranje na
Bilinom polju.
Begić:
- Osim logističkih i Ništa
administrativnih uv- zvanično
jeta, nije osigurano
- Nismo dobili ništa zvaono najminimalnije, a
to je uvjetno igralište. Sve nično, ali smo čuli da su se
smo dokumentirali fotogra- žalili na teren. Dali smo im
fijama pa ćemo vidjeti šta će obećanja da ćemo osigurati
UEFA odlučiti - rekao je za sve uvjete, i logističke, i sve
portugalski radio TSF pred- druge, te da će teren biti dosjednik FS Portugala Žil- bar. Ne vjerujem da će UEFA odlučiti da promijeni teberto Madail (Gilberto).
U našem Savezu još nisu ren - rekao je Dino Begić,
dobili zvaničnu potvrdu da član Komiteta za normalizaciju.
(M. T.)
su se Portugalci žalili.
M
čć Senahid Omerčić, bivši golman, a poslije pomoćni trener, imenovan je za šefa stručnog štaba federalnog prvoligaša Omladinca iz Mionice. On je ove sezone, nakon Smaila Karića i Denisa Taletovića, treći trener na klupi Omladinca. Debitirat će sutra na gostovanju u Vitezu.
I. I.
Piše: Haris PAŠOVIĆ
Kristijano Ronaldo je
industrija. Izgleda nezamislivo da on ne učestvuje
na Euru 2012. U pitanju su
stotine miliona eura u raznim industrijama za koje je
Ronaldo od najveće ili presudne važnosti. Kapital nikada ništa ne prepušta
slučaju. Biznis je biznis.
Tako, čini se da je naša
i energično podržavaju našu
reprezentaciju.
Sazreli smo za Evropsko
prvenstvo!
Nemojte nas zaustaviti
izvan nogometnog terena!
Nemojte dozvoliti da BiH
igra protiv svijeta korporacija, umjesto protiv reprezentacije Portugala!
Mi u BiH imamo gorko
iskustvo s Evropom. Četiri
godine Evropa je u izravnom
televizijskom prijenosu gledala kako gubimo živote. I
nije reagirala da zaustavi pogibiju na vlastitom tlu. To
nije bilo fer, nije bilo časno,
nije bilo civilizacijski.
Imamo pravo da sumnjamo da mečevi sa Portugalom neće biti fer, jer znamo da Evropa može biti nepravedna. Znamo da Evropa može biti zla maćeha kada su u pitanju mali i nezaštićeni. To smo iskustvo
dramatično platili životima naših građana, iseljava-
ž
Mi vjerujemo u vlastitu snagu i pobjedu. Vjerujemo u nogomet. Cijenimo i volimo Ronalda.
Parafrazirajući Isaka Njutna koji je rekao: “Drag
sudbina na Euru 2012 zapečaćena. Ako ništa drugo,
neko će već rukom unijeti
loptu u našu mrežu u posljednjem trenutku. Kao
Anri (Henry), koji je to
učinio za Francuze protiv
Iraca. Niko ništa nije vidio
(osim cijelog svijeta) i
Francuzi su otišli na Svjetsko prvenstvo 2010.
Izvrsna generacija
Mi ovo znamo, nismo garibi koji naivno posmatraju
događaje. Svjesni smo koliko biznis oblikuje današnji
nogomet u svijetu. Ali, još
smo više svjesni da stotine
miliona ljudi koji vole nogomet, nisu zaljubljeni u biznis nego u fudbal kao sport.
Mi u BiH tražimo samo
da bude fer!
Imamo izvrsnu generaciju igrača! Oni su dio
evropskog fudbala, kojem
srčano i majstorski doprinose svojim odličnim igrama u
evropskim timovima. Imamo selektora koji je snažno
doprinio evropskom fudbalu. Imamo navijače koji vole
evropski fudbal, koji zdravo
mi je Platon, drag mi je
Aristotel, ali istina mi je
draža!”, Evropa mora uzviknuti: “Drag nam je Ronaldo, ali nogomet nam je
draži!”
njem milion ljudi, srušenom zemljom. Kada je
Evropa tako reagirala na
pitanja života i smrti, nema razloga da ne vjerujemo
da Evropa sada može lako,
kao da jede Mocart-kuglu,
“previdjeti” bilo kakvu nepravdu protiv reprezentacije BiH na nogometnom
terenu.
Naša sumnja u pristrasnost prema Ronaldu je
opravdana i bilo bi potcjenjivanje naše inteligencije da nas neko uvjerava da
je drugačije.
Nemamo utjecajan lobi
u svjetskoj industriji vezanoj za nogomet. Naša je snaga u našoj igri na terenu,
našem selektoru i našim navijačima. Imamo ljudsko i
sportsko pravo da nam se
omogući pravedna borba.
Nećemo čekati skrštenih
ruku. Naš selektor, naši nogometni radnici, naše fudbalske legende, naši političari, sportski novinari i
svi mi, moramo biti realni i
zahtijevati da nam se omogući pravedna i dostojanstvena borba.
Fudbal važniji od biznisa, milioni ljudi va`niji nego milioni eura
Tražimo aposlutno fer-borbu! Moramo s leđa naših igrača skinuti teret da će
igrati već unaprijed izgubljene utakmice protiv svjetskog kapitala.
Tražimo da nam se
osigura da igramo protiv
reprezentacije Portugala, a ne protiv brenda Ronaldo.
Pogrešna poruka
Evropa ne smije poslati
pogrešnu poruku širom svijeta da je novac važniji od
nogometa. Poručujemo Evropi da je fudbal važniji od biznisa. Važniji
su milioni ljudi nego milioni eura. Ako nogometna
Evropa bude nanosila nepravdu malim zemljama, time će uništiti sport, proizvesti političke, socijalne i
nacionalne probleme, potaknuti mržnju i huliganstvo.
Evropa ne smije ubiti
nogomet! Ubijajući nogomet u ime biznisa, Evropa
će ubiti slobodu. Postoje li
nogometne sudije, evropski nogometni radnici,
evropski sportski novinari i
evropski političari koji mogu preuzeti odgovornost za posljedice?
sport
65
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO Ispovijest Hasana Salihamid`i}a za „Dnevni avaz“
Va`no je imati cilj, moj
je uvijek bio igrati fudbal
Kroz barikade do reprezentacije Krug se zatvorio sa Magatom Gol Italiji najdra`i u karijeri Igrat }u koliko
god mi tijelo bude dozvoljavalo Sin Nik ne odvaja se od lopte
iz Jablanice. Bio je po~etak
aprila i na Bradini smo ve}
morali pro}i jednu barikadu.
Iz Sarajeva smo poletjeli,
valjda posljednjim redovnim
avionom. Bilo je stra{no, nije bilo mjesta za sjedenje nego smo sjedili na podu. Oti{li
smo na Evropsko prvenstvo
na Kipru, ni ne slute}i {ta }e
U ~etiri sezone u Juventusu, od 2007. do 2011.,
odigrali ste „samo“ 61 utakmicu i dali sedam golova.
Je li to period karijere koji
biste najradije zaboravili?
- Ne, naprotiv. Odlazak
iz Bajerna bio je logi~an slijed okolnosti, oti{li su skoro svi iz moje generacije,
izuzimaju}i Sanjola (Sagnol) i Kana (Kahna). Jednostavno je bilo vrijeme za ne-
ko drugo iskustvo. Najjednostavnije bi bilo ostati u
Bajernu i osvojiti jo{ nekoliko titula. No, ovako sam
upoznao novu sredinu, nove ljude, nove igra~e.
Posljednja godina i po
zbog povreda nije bila lijepa,
ali tako je u `ivotu. Ne
mo`e{ uvijek jahati na konju
uspjeha. U svakom slu~aju,
da mogu sve ponovo, ni{ta
ne bih mijenjao.
ca i Hercegovaca prema uspjehu i `ivotu dostojnom ~ovjeka.
Salihamid`i} za na{ list govori o po~etku karijere, o posebnom, ljudskom odnosu s
legendarnim njema~kim trenerom Feliksom Magatom
(Felix Magath), uspjesima s
gigantom Bajernom, igra~koj
epizodi u Italiji. Sa posebnim
emocijama prisje}a se utakmica bh. reprezentacije te
govori o svom privatnom `ivotu i planovima nakon karijere...
Va{ po~etak karijere obilje`ila je na neki na~in pute{estvija na prolje}e 1992.
godine i put od Jablanice
preko Sarajeva i Beograda
do Kipra. [ta se tada, zapravo, de{avalo?
- Kada se Hrvatska ve}
odvojila od Jugoslavije, poziv
u tada{nju U-16 reprezentaciju Jugoslavije iz BiH dobili
smo Vedran Peli}, Edis Mulali} i ja. Vedran i ja smo krenuli na pripreme u Beograd
se sve doga|ati. Povratak je
isto tako bio pute{estvija. Od
Beograda do Sarajeva, umjesto pet-{est sati, putovali smo
28 sati. Napravili smo veliki
krug preko Ma|arske, Slovenije i Hrvatske, natrag u Jablanicu.
u decembru, desilo se. Moj
otac imao je prijatelja u Hamburgu Ahmeta Halilhod`i}a, ina~e Vahinog
(Vahid Halilhod`i}, op. a.)
ro|aka. Na njegov poziv,
oti{ao sam na probu u HSV.
Pro{ao sam, igrao za kadete
pola godine, a potom godinu
za juniore u tom klubu.
I tu ste upoznali Feliksa
Magata, ~uvenog njema~kog trenera...
- Igrao sam za juniore i nakon plej-ofa njema~kog prvenstva Magat je nas {estoricu
pozvao da idemo na pripreme
amaterskog tima HSV-a, koji
je tada vodio. Sje}am se da smo
posljednju utakmicu odigrali
29. juna, a za 6. juli bio je zakazan polazak na pripreme.
Amateri su s treninzima po~eli
1. jula i ja odem tog dana da
pozdravim trenera i zahvalim
mu {to me je izabrao, a on me
pita gdje su mi kopa~ke.
Odgovorim da }u do}i 6.
jula, a on odmah naredi da mi
na|u kopa~ke i da odmah treniram. Taj mi je trenutak
mo`da i odredio karijeru, ova
ostala petorica juniora, mo`da
je neko od njih bio i bolji igra~
od mene, tada su bila na moru, a ja sam tih uvodnih {estsedam dana trenirao.
Konobar u Jablanici
Debi u Gr~koj
Zabilje`io:
Oleg LOKMI]
Na{ najtrofejniji i jedan od
najboljih fudbalera u historiji Hasan Salihamid`i}
ekskluzivno za „Dnevni avaz“
ispri~ao je svoju `ivotnu pri~u.
Mnogi su u njemu vidjeli paradigmu te{kog puta Bosana-
Epizodu u Italiji ne bih promijenio
Tih prvih ratnih mjeseci
fudbal Vam, vjerovatno, nije
bio na pameti?
- Zapravo i jeste. Radio
sam, konobarisao u Jablanici
u dva kafi}a koji su se zvali
„Bolero“ i „Nono“. Bilo je to
za pre`ivljavanje. Bilo mi je
petnaest godina, a morao sam
raditi. Ako se ne varam, pla}a
mi je bila 50 maraka. No, sve
vrijeme nisam gubio nadu
da }u nekada, negdje, nekako
igrati fudbal.
Tr~ao sam, odr`avao kondiciju i nadao se prestanku
rata ili da se {ta bilo desi pa da
opet po~nem igrati. Iako sam
bio dijete, imao sam cilj da postanem profesionalac. I, onda,
Hasan i supruga Ester: Nigdje bez porodice
Prvu utakmicu u
dr`avnom dresu odigrali ste
u septembru 1996. godine u
Pirgosu kao ~lan mlade reprezentacije BiH protiv
Salihamid`i}: Slavlje nakon pobjede Bajerna nad Realom u polufinalu Lige prvaka 2001.
Dani slave u Bajernu
U Bajernu ste odigrali
234 utakmice, dali 30 golova, plus deset u Ligi prvaka, me|u kojima je i onaj
iz jedanaesterca u finalu
Lige prvaka u Milanu protiv Valensije (1:1, 5:4). Uz
evropsku titulu, osvojili ste
{est naslova prvaka Njema~ke, ~etiri Kupa, Interkontinentalni kup. ^ega se
u tih devet godina u Bajer-
Portugala se ne trebamo pla{iti
Koliko pratite reprezentaciju, kakav je komentar na utakmicu s Francuskom i predstoje}i bara` sa Portugalom?
- Gledao sam skoro sve
utakmice, svakog dana
pri~am s roditeljima. Znam
{ta se de{ava iako sam daleko. Nevjerovatno je to {to je
bilo u Parizu, ne pobijediti u
onakvoj igri, s onakvim
anga`manom svih igra~a.
No, siguran sam, ako budu
na 80 ili 90 posto nivoa protiv Portugala, ako ponove
ono izdanje, ako u|u bez straha i suvi{nog respekta protivnika, uzimaju}i u obzir i
nera{~i{}en ra~un iz pro{lih
kvalifikacija, da imamo
{anse.
Gr~ke (0:1). Kakve su uspomene na to gostovanje?
- Do{ao sam u Gr~ku sa
priprema HSV-a iz [panije,
~ini mi se da sam 24 sata putovao. Bilo mi je, naravno, drago {to sam pozvan u reprezentaciju bez obzira na to {to je
to bio U-21 tim. Srce mi je bilo puno kada sam osjetio da se
BiH di`e iz pepela.
Ko god je gledao tu utakmicu, vidio je da niste potencijal samo za mladu nego i
za A-reprezentaciju. I to je
odmah shvatio i selektor Fuad Muzurovi}, koji Vas je
zvao ve} na sljede}e okupljanje. Odgovorili ste mu
prvim pogotkom reprezentacije BiH u historiji, protiv
Hrvatske u Bolonji (1:4).
- To je bilo ne{to posebno.
Izgubili smo, ali je poraz bio
neminovan, ta ekipa Hrvatske
je dvije godine poslije bila
tre}a na svijetu. No, ta atmosfera, okupljanje i sami po~eci
reprezentacije BiH ostali su
duboko u sje}anju.
Nakon Bolonje, odigrali
nu najradije prisje}ate?
- Ima toliko lijepih trenutaka, od prvog gola u Ligi prvaka, u Barceloni za pobjedu
od 2:1, pa gola u Man~esteru... Najljep{i trenutak ipak je
San Siro i osvajanje Lige prvaka 2001. Bajern je tada poslije 25 godina osvojio titulu.
To je nezaboravno.
A jeste li u me|uvremenu
zaboravili ~uveni finale
1999. u Barceloni i nevjerovatni poraz od Man~ester
junajteda (1:2)?
- Taj poraz je mo`da i odredio na{ put. Skupilo nas je
to, rekli smo sebi sad ili nikad. Stvorili smo ekipu koja
je bila jedna od najboljih Bajernovih u historiji. Imali
smo sve {to jedna fudbalska
ekipa treba i kruna je bila titula dvije godine poslije.
ste 43 utakmice u bh. dresu.
Je li ta utakmica u Italiji
najzna~ajniji trenutak Va{e
reprezentativne karijere?
- Rekao bih da je jedna od
najzna~ajnijih. Bila je ubrzo
potom i prijateljska utakmica
protiv Italije na prepunom
Ko{evu. Dao sam gol, bio mi
je to, mo`da, jo{ ljep{i dan.
A za ~im }ete najvi{e `aliti?
- [to nismo oti{li na neki
veliki turnir, Evropsko ili Svjetsko prvenstvo. Dvaput smo
bili vrlo blizu, pogotovo 2003.
godine protiv Danske, kada
nam je trebala pobjeda, a odigrali smo 1:1. Kolika je to
{teta, ne mogu rije~ima opistati, a imali smo sjajnu ekipu.
mjesec. Za mene je igrati fudbal ne{to najljep{e na svijetu, to je ono {to radim najbolje. Zato }u igrati koliko god
mi tijelo bude dozvoljavalo.
Supruga Ester i djeca stalno su s Vama tokom karijere?
- Sa mnom su stalno, za
mene nema dileme. Ne mogu
bez djece. Ne mogu sam. Selina, Nik i Lara D`un najve}a
su mi sre}a.
Ho}e li Va{ sin Nik (8) biti fudbaler?
- Njemu sam rekao da
mo`e sve {to ho}e. Meni je najva`nije da se zabavlja igraju}i.
A vidim da loptu voli. Na stranu sve ostale igra~ke. Potpuno je u fudbalu. Sada trenira
u jednom malom klubu, a
zapravo se igra.
Kada ste posljednji put
bili u BiH, kod roditelja u
Jablanici?
- Bio sam pro{log ljeta,
ovog nisam mogao zbog transfera i preseljenja. Nije bilo
vremena. Nakon karijere
~e{}e }u dolaziti. Uvijek se rado okupam na Jablani~kom
jezeru.
Kraj karijere
Prvog januara proslavit
}ete 35. ro|endan. Razmi{ljate li o kraju karijere?
Koliko je jo{ goriva ostalo,
koliko motiva?
- Kroz silne probleme sa
povredama koje sam imao,
nau~io sam se da odluku o tome donosim ne iz godine u
godinu nego iz mjeseca u
Grupa E
^elzi - Genk 5:0 (Meirele{ 8,
Tores 11, 27, Ivanovi} 42,
Kalu 72), Leverkuzen - Valensija 2:1 ([irle 52, Sam 56
- Jonas 25).
1. ^elzi
3
2 1 0
8:1
7
2. Leverkuzen 3
2 0 1
4:3
6
3. Valensija
3
0 2 1
2:3
2
4. Genk
3
0 1 2
0:7
1
Grupa F
Marsej - Arsenal 0:1 (Remzi
90), Olimpijakos - Borusija
Dortmund 3:1 (Holebas 8,
D`ebur 40, Modesto 78 - Levandovski 26).
1. Arsenal
3
2 1 0 4:2
7
2. Marsej
3
2 0 1 4:1
6
3. Olimpijakos 3
1 0 2 4:4
3
4. Dortmund
0 1 2 2:7
1
3
Grupa G
[ahtjor - Zenit 2:2 (Vilijan 15,
Luiz Adrijano 45+1 [irokov 33, Faizulin 60), Porto - APOEL 1:1 (Hulk 13 Ailton 19).
1. APOEL
3
1
2 0 4:3 5
2. Zenit
3
1
1 1 6:5 4
3. Porto
3
1
1 1 4:5 4
4. [ahtjor
0
2
1 4:5 2
Grupa H
Barcelona - Plzen 2:0 (Inijesta 10, Vilja 82), Milan - BATE
2:0 (Ibrahimovi} 33, Princ
Boateng 70).
1. Milan
3
2 1 0
6:2 7
2. Barcelona
3
2 1 0
9:2 7
3. BATE
3
0 1 2
1:8 1
4. Plzen
3
0 1 2
1:5 1
66
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
sport
LIGA PRVAKA Engleski viceprvak deklasirao Genk u tre}em kolu
’Petarda’ ^elzija na Stemford brid`u
APOEL Sanela Jahi}a remizirao na gostovanju kod Porta, Borusija Dortmund pora`ena u Pireju
Napada~i ^elzija, prvenstveno Fernando Tores,
imali su izuzetno efikasnu
no}, deklasirav{i na Stemford brid`u prvaka Belgije Genk sa 5:0 u tre}em kolu Lige prvaka.
Seriju tima Andrea Vilja{-Boa{a (Villas-Boas) otvorio je njegov sunarodnjak
Raul Meirele{ (Meireles),
zatim je dva gola postigao
Tores, a u listu strijelaca
upisali su se i Branislav Ivanovi} i Salaomon Kalu
(Kalou).
Potpuni krah do`ivjela
je Borusija Dortmund, ~iji
mladi igra~i, o~ito, nisu dorasli Ligi prvaka. Iako su ne-
Parovi
4. kola
Genk - ^elzi, Valensija - Leverkuzen, Arsenal
- Marsej, Dortmund - Olimpijakos, Zenit - [ahtjor,
APOEL - Porto, Plzen Barcelona, BATE - Milan.
koliko dana ranije imali
mno{tvo upitnih igra~a za
ovaj susret, skoro najja~i sastav, sa Geceom (Goetze) i
Kagavom (Kagawa) u timu,
pora`en je u Pireju sa visokih
1:3 od Olimpijakosa. S iznena|enjima je nastavila
odli~na ekipa APOEL-a iz
Nikozije na{eg Sanela Jahi}a, koja je na Dragau uspjela ostati nepora`ena protiv
Porta.
Na{ fudbaler odigrao je
posljednjih 20 minuta, zamijeniv{i organizatora igre
gostiju Gustava Manduku
(Manduca). Milan i Barcelona nisu se previ{e tro{ili
protiv Plzena i BATE, slaviv{i sigurne pobjede od po
2:0.
Na Kamp nouu ~e{ki
tim mogao je pro}i mnogo
gore, ali je razo~aravaju}u
no} imao Lionel Mesi (Messi), dok se u tim nakon jednog mjeseca vratio Andres Inijesta (Inesta). Milan je
poveo golom Zlatana Ibrahimovi}a samo nekoliko trenutaka nakon {to je Bre{an
propustio odli~nu priliku da
Od danas na kioscima
Tores protiv Genka: Dao dva gola
{okira San Siro. Arsenal je do
trijumfa na Velodromu
(Foto: AFP)
do{ao u posljednjim sekundama golom rezervnog
igra~a Arona Remzija (Aaron
(A. ^.)
Ramsey).
Uo~i nedjeljnog engleskog derbija
Sudar Junajteda i Sitija mo`e odlu~iti o tituli
Sastat }e se dva vode}a tima u ligi pa vjerujem da je pred nama
fantasti~na utakmica, kazao je Aleks Ferguson
Dugi niz godina derbi
dva kluba iz Man~estera bio
je samo stvar presti`a u kojem
je, uglavnom, dominirao Junajted, ali ove sezone kao nikada prije duel kom{ija ima
mnogo ve}u te`inu i mogao
bi odlu~iti i o tituli.
Prvi ovosezonski prvenstveni sudar crvene i plave
polovine Man~estera desit
}e se u nedjelju na stadionu
Old traford, a Siti uo~i ovog
me~a ima dva boda vi{e od
drugoplasiranog Junajteda.
Nakon pro{losezonskog
osvajanja FA kupa, Man~ester siti poku{at }e do}i i do
prve titule {ampiona Engleske jo{ od 1968. godine.
- U nedjelju }e se sastati dva
vode}a tima u ligi i vjerujem da
je pred nama fantasti~na utakmica. Radujem se derbiju izjavio je menad`er Junajteda
Aleks Ferguson (Alex).
Njegova ekipa je u
pro{lom kolu ve} igrala jedan
Duel D`eke i Vidi}a: S utakmice dva kluba po~etkom sezone
derbi, protiv Liverpula, a
zavr{eno je remijem od 1:1.
Oba kluba iz Man~estera
zabilje`ila su ove nedjelje i
160 derbija
Svi nude ne{to, samo
daje sve!
Dva man~esterska kluba
odigrala su ukupno 160 derbija, Junajted je pobijedio
67 puta, Siti je bio bolji 43
puta, dok je 50 me~eva zavr{eno bez pobjednika. Utakmica devetog kola Premijer lige izme|u Man~ester
junajteda i Man~ester siti-
ja igra se u nedjelju od
14.30 sati na stadionu Old
traford.
Pro{le sezone na ovom
stadionu doma}i Junajted
slavio je sa 2:1, a pobjedonosni gol postigao je Vejn
Runi (Wayne Rooney) fantasti~nim „makazicama“.
prve pobjede u grupnoj fazi
takmi~enja u Ligi {ampiona. Junajted je u gostima
pobijedio rumunski Otelul
sa 2:0, dok je Siti na svom
stadionu bio bolji od {panskog Viljareala sa 2:1.
- Znamo da nas u nedjelju o~ekuje velika utakmica,
a pobjeda u Ligi prvaka pove}ala nam je samopouzdanje. Protiv Junajteda }emo
morati da odigramo najbolje
{to umijemo ako mislimo da
ostanemo nepora`eni - rekao
je Geret Beri (Gareth Barry),
A. ^.
veznjak Sitija.
Međunarodni
fudbal
ž č
Krasić: Nije u planovima
Kontea
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
LIGA PRVAKA Pep Gvardiola oduševljen povratkom odličnog veznjaka Barcelone
Način na koji izbacuje naše protivnike iz ravnoteže, veoma je bitan i za njega i za čitavu našu ekipu, kaže trener
Odlična predstava Barceloninog veznjaka Andresa
Inijeste (Inesta) najznačajnija je karakteristika Barceloninog laganog trijumfa
nad Viktorijom iz Plzena
(2:0) u 3. kolu Lige evropskih prvaka. Samo što se
oporavio od povrede mišića
noge, plejmejker je postigao
gol, riješivši, praktično,
utakmicu u 10. minuti.
Inijesta je kod gola odigrao sjajnu akciju s Lionelom Mesijem (Messi), nakon čega je nagrađen pjesmom navijača na Kamp nouu. Pred kraj ga je zamijenio
Sejdou Keita (Seydou).
- Kada nekome pjevaju
pjesme, taj mora biti poseban.
Izabrao je fantastičan način
kako da se vrati nakon povrede. Radio je veoma naporno,
Inijesta je do sada zabio mnogo više golova negošto bi neko
mogao zamisliti.Način nakoji izbacuje naše protivnike iz
ravnoteže, veoma je bitan i za
njega i za čitavu našu ekipu.
Prošle godine bio je od
vitalnog značaja i ja se samo
nadam da će to biti i u ovoj
sezoni - kazao je trener Barce Pep Gvardiola (Guardio-
Mančester junajted uputio
je zvaničnu ponudu Juventusu za šestomjesečnu
posudbu Miloša Krasića,
pišu italijanski mediji.
Prednost Krasića je to što
bi klubu s Old traforda mogao pomoći i u Premijer ligi i u Ligi prvaka. Posao bi
mogao biti olakšan, jer se
Krasić sve manje nalazi u
idejama trenera Juventusa
Antonija Kontea (Conte).
š
UEFA je usvojila prije-
Inijesta slavi gol s Čavijem i Mesijem
la) kao rijetko za koga.
Pobjeda nad Plzenom,
kojom je Barcelona svoju seriju neporaženosti produžila na 19 uzastopnih utakmica u svim takmičenjima, omogućila joj je da za-
drži prvo mjesto na tabeli
grupe H zajedno sa Milanom. Obje ekipe imaju po
sedam osvojenih bodova.
I dok je Inijesta mogao biti
sretan nakon povratka, frustrirajuću noć imao je Lionel
(Foto: Reuters)
Mesi, kojem nije sve tako glatko išlo. Barcelona je imala 18
pokušaja da ugrozi gol, od
čega su samo četiri šuta išla u
okvir. Mnogeod tihšansi propustio je upravo Argentinac.
- U fudbalu je najteže po-
stići gol, a kada Mesi ne postigne gol, to postaje vijest u
svijetu. Ako je to stvarno tako, zamislite onda o kakvom
se nivou radi kada je u pitanju njegova igra - kazao je
Gvardiola.
(A. Č.)
Zlatan Ibrahimović negirao da je depresivan
" # ć Morat ću naučiti ljude švedski, jer nisu razumjeli šta sam rekao u intervjuu, poručio je napadač,
kojem su pripisali da je rekao kako mu je dosta fudbala
Napadač Milana Zlatan
Ibrahimović izjavio je da nije pao u depresiju i da su ga
novinari nedavno pogrešno
citirali kada su prenijeli da
se zasitio fudbala.
Fenomenalni napadač
potvrdio je to i drugim
evropskim golom u drugoj
utakmici Lige prvaka, koju
je ove sezone igrao. BATE se
dobro držao do 33. minute,
propustio je čak i odličnu
priliku, ali nakon gola šved-
ž
ć
skog igrača, više nije bilo nade za povoljan rezultat.
- Nisam tužan, morat ću
naučiti ljude švedski, jer nisu razumjeli šta sam rekao u
intervjuu. Osjećam se dobro
i mislimda se to vidjelona terenu - rekao je Ibrahimović.
Italijanski mediji prenijeli su nedavno da je švedski
reprezentativac izjavio kako
ga je fudbal počeo umarati.
- Fudbal ne gori u meni
kao što je to bilo u ranijim
danima. Igranje sve više i
više postaje rutina za mene navodna je Ibrahimovićeva
izjava koju je on demantirao, osvrnuvši se poslije na
trenutnu formu Milana, kojem u prvenstvu Italije ne
ide baš tako kao u Ligi prvaka.
- Stvarno igramo dobro i
stvaramo mnoštvo prilika.
Imamo obavezu osvojiti sva
takmičenja u kojima nastupamo. Ne smijemo se opus-
dlog o zabrani pušenja i reklamiranja cigareta na Prvenstvu Evrope 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini.
Zabrana se odnosi na svih
osam stadiona na kojima
će se igrati utakmice. Gradovi domaćini će, također,
morati primjenjivati politiku zabrane pušenja na
javnim mjestima, u prijevozu i restoranima.
Predsjednik UEFA-e
Mišel Platini (Michel) izjavio je da je zabrana
pušenja uvedena zbog
poštovanja i brige o zdravlju gledalaca.
Bivši engleski fudbalski
reprezentativac Stjuart
Pirs (Stewart Pearce) izabran je za selektora prvog
britanskog tima u posljednje 52 godine, koji će učestvovati na Olimpijskim
igrama u Londonu. Pirs
(42) je selektor mlade reprezentacije Engleske i
član stručnog štaba Fabija
Kapela u A-timu.
Britanija nije imala reprezentaciju na Igrama jošod
1960. godine, jer su Škotska, Vels i Sjeverna Irska
izražavale bojazan da bi tako izgubile samostalnost u
okviru FIFA-e. Ove tri
fudbalske asocijacije
saopćile su da neće podržati
britanski olimpijski tim.
Ibrahimović protiv BATE-a: Presudio Bjelorusima
titi, moramo raditi veoma
naporno, popravljati se svakog dana i, ako budemo to
uradili, možemo napraviti
više nego prošle godine Zlatanove su riječi. (A. Č.)
$# š# Trener Milana Masimilijano Alegri (Allegri) pohvalno se izrazio o nigerijskom odbrambenom igraču
Taje Taivu (Taye Taiwo),
koji je prodorima i dalekometnim šutevima podsjetio na nekadašnje partije
Roberta Karlosa (Carlos).
- Donio je novu dimenziju našoj igri. Dobro je što
smo mu dali priliku da igra
kako bi pokazao koliko je
dobar igrač. Veoma dobro
je radio na treninzima kazao je Alegri.
ć
Dobrim igrama u dresu
Borusije Menhengladbah mladi veznjak Marko
Reus (Marco) skrenu je
na sebe pažnju Bajerna iz
Minhena, prenose mediji
u Njemačkoj.
- Bajern je jedan od najvećih nogometnih klubova na svijetu i čast mi je
što se zanima za mene.
No, imam ugovor do
2015. - rekao je ovaj
22-godišnjak.
(A. Č.)
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
KOŠARKA Bogdan Tanjević napustio rimski Virtus
č Domerkant (Uniks) u duelu sa Mekejlebom (Montepaski)
Euroliga za košarkaše
ć Naš najbolji igrač postigao 23 poena
Najbolji bh. košarkaš
Mirza Teletović fantastično
je otvorio novu sezonu u Euroligi, predvodivši sa 23
poena i šest skokova španski
Kaha Laboral do gostujućeg
trijumfa nad velikim rivalom, turskim prvakom Fenerbahče Ulkerom (69:66).
Priredio je Teletović publici nekoliko spektakularnih zakucavanja uz tri pogođene “trojke”.
Blistao je i drugi bh. reprezentativac, naturalizirani američki bek Henri Domerkant
(Henry Domercant) sa30 poena i sedam skokova za ruski
Uniks u porazuod italijanskog
Montepaskija (71:79).
Rezultati 1. kola: GRUPA
A: Fenerbahče Ulker - Kaha
Laboral 66:69, Kantu - Nansi
80:69, Bilbao - Olimpijakos
(danas, 20.30 sati). GRUPA
B: Žalgiris - CSKA 74:87, Panatinaikos - Unikaha, Bamberg - Zagreb (sinoć).
GRUPA C: Partizan Anadolu Efes, Šarlroa - Real
Madrid, Armani Milano Makabi (sinoć). GRUPA D:
Uniks - Montepaski 71:79,
Prokom - Galatasaraj 72:76,
Union Olimpija - Barcelona
(sinoć).
(E. J.)
Poraz odbojkaša Kaknja u CEV kupu
Želio sam forsirati mlade, dok u klubu vjeruju da mogu povući poteze na tržištu koji će im
odmah donijeti uspjeh, ističe bh. trenerski velikan
Bogdan Tanjević napustio je rimski Virtus (doskora
Lotomatika), klub u kojem
je prošle godinepreuzeo funkciju direktora.
Imao je Boša, kakonamje
tada rekao, namjeru da napravi ekipu na isti način kako je, kao trener, stvarao veliku generaciju Bosne, koja
se prije nešto više od tri decenije domogla titule prvaka
Evrope.
Mali budžet
Ipak, eksperiment nije
uspio. Legendarni bh.
stručnjak, koji se trenutno
nalazi u Sarajevu, objašnjava
razloge za rastanak s Virtusom.
- Želio sam da se radi na
jedan način, a moj predsjednik na drugi. Imao sam projekt koji se naslanjao na mlade igrače, na koje sam želio
dodati još neke ne toliko
Posao nije težak
- Konsultiram se s kolegama trenerima o igračima,
ko može, ko ne, koga forsira-
Đć ć Tanjević je otišao, ali su
u Rimu ostala dvojica bh.
reprezentativaca koje je on
angažirao prošle godine.
- Nihad Đedović i Nemanja Godić napreduju,
postali su vodeći igrači eki-
Vukčević i Kovačević: Odlučivale nijanse
poznate, koji ne koštaju
mnogo, jer imamo veoma
mali budžet. No, predsjednik je mislio da nekim potezima na tržištu može odmah
dobiti rezultat - kaže Tanjević.
Zbog zdravstvenih problema, Boša je okončao trenersku karijeru. Jedina funkcija na kojoj je angažiran
ostaje koordinator svih selekcija u Košarkaškom savezu Turske, gdje je radio i kao
selektor.
Turska je pod njegovim
vodstvom prošle godine postigla najveći uspjeh, osvojivši srebrenu medalju na
Svjetskom prvenstvu kojem
su bili domaćini prošle godine.
pe. Uz crnogorskog reprezentativca Vladimira Dašića i Italijana Luiđija Datomea (Luigi), to je osnova
oko koje se može napraviti
veliki tim - ističe Tanjević.
Tanjević: Ostaje savjetnik u Turskom savezu
ti u mlađim selekcijama...
Posao nije previše zahtjevan, uglavnom se svodi na
savjetničku ulogu, što mi u
potpunosti odgovara. U
ovom momentu draže mi je
da mogu provoditi vrijeme
sa porodicom i prijateljima,
kao sada u Sarajevu - izjavio
je Tanjević.
H. P. - E. J.
Odigrano drugo kolo Prvenstva BiH za košarkaše
' Č
Č šć
M
Odbojkaši Budućnosti
opravdali su ulogu favorita u
Kaknju, savladavši bh. prvaka uprvoj utakmicišesnaestine finala CEV kupa sa 3:2.
Ne može se reći da crnogorski viceprvak nije zaslužio
pobjedu, ali se mora odati i
priznanje “Građevinarima”,
kojisu bilidostojanprotivnik
i, uz malo više sreće i koncentracije u završnici, mogli su
ostvariti još jedan međunarodni uspjeh. No, pali su kad je
bilo najpotrebnije.
Meč je bio izuzetno neizvjestan, što supotvrdila ioba
trenera, Zoran Vukčević
(Budućnost) i Nenad Kovačević (Kakanj).
-U četvrtom setu sve smo
imali u svojim rukama, a onda smo napravili početničke
greške. Zbog toga smo u
taj-brejk ušli nervozno. Prvi
set nam je model igre kojoj
trebamo težiti.
O revanšu u Podgorici sada ne mislim, mnogo mi je
važniji meč u prvenstvu protiv Radnika - kazao je Kovačević, koji je preuzeo Kakanj samo dva dana uoči utakmice s Budućnosti. M. Ko.
Trijumf Igokee protiv Leotara u Trebinju
Odigravanjem tri posljednja susreta kompletirano je
2. kolo Prvenstva BiH za
košarkaše.
Vogošća - Čapljina
Lasta 75:86
Sportska dvorana u Vogošći. Rezultat: Vogošća Čapljina Lasta 75:86 (18:24,
19:27, 18:18, 20:17).
VOGOŠĆA: Habul, Živić 10, Selimović, Kahriman, Radan 10, Čengić 15,
Hadžifejzović 20, Aljović,
Keser 6, Hujdurović 8, Alić
3, Palata 3. Trener: Muriz
Hamidović.
ČAPLJINA LASTA:
Previšić, Kovačević 12, Klještan 10, Jagodić-Kuridža 22,
Brkić 12, Jurković, Galić 9,
Karamatić, Jelčić, Repeša 2,
Halilbegović11, Gerti8.Trener: Hrvoje Vlašić.
Mladost - Čelik
71:61
Sportska dvorana u Mrkonjić-Gradu.
Rezultat:
ž !" #$%&$
Gradska dvorana “Mirsad Hurić” u Goraždu. Gledalaca
1.000. Sudije: Nermin Salkanović, Vladimir Zeljko (Zenica).
Sedmerci: Goražde 4 (3), Konjuh 6 (3). Isključenja: Goražde
10 minuta, Konjuh 10. Rezultat: Goražde - Konjuh 41:31
(19:14).
GORAŽDE: Šehović, Bukva 3, Martić, Građan 4, Jamak
2, Bezdrob 2, Dedović 6, Marić 5, Džaferspahić 1, Savić, Fidahić 1, Halilović 2, Pilav 2,Džananović, Žiga 4, Biljaka 9. Trener: Senad Skopljak.
KONJUH: Kamberović, Hadžiomerović 2, Husić 5,
Nuhić, Sarić2, Memić2, Hamzić, Pejkušić, Zildžić 7,Smajić 8,
Begić 5, Veselčić, Suljanović, Tufekčić. Trener: Nikola Marković.
Rukometaši Goražda postigli su pobjedu u meču 6. kola
PremijerligeBiH.
E. A.
Mladost - Čelik 71:61
(17:16, 22:12, 15:17, 17:16).
MLADOST: Jovanović
9, Kalajdžija, N. Radanović, Milošević 9, Trikić 9,
Vidović, Kežić 4, Ivanić 8,
Velimirović 15, Ignjatović
8, S. Radanović, Lerić 9.
Trener: Goran Sladojević.
ČELIK: Ričardson 20,
Maksimović, E. Merdanović 2, Dobrijević, Dedić,
Begagić 11, Pezer 4, Curanović, Perović 5, Hrnčić 14,
Vlaić 5, A. Merdanović.
Trener: Ivica Marić. S. K.
Leotar - Igokea
69:76
Ričardson (Čelik): Poraz protiv Mladosti
Sportska dvorana u Trebinju. Rezultat: SL Takovo
Leotar - Igokea 69:76
(17:19, 14:19, 22:16, 16:22).
SL TAKOVO LEOTAR: Kovačević 2, Rikalo,
Aleksić 5, Pelkić 18,
Kašćelan 11, Zotović 9, Crnogorac 5, Milanović, Marković, Setenčić 8, Ninković
1, Josipović 10. Trener: Radomir Kisić.
IGOKEA: Adamović,
Miletić 8, Dozet 9, Đurica
8, Komatina 11, Tresač,
Rezultati 2. kola Prvenstva BiH za košarkaše: Zrinjski - Servitium 91:61,
Borac - Varda HE 82:64,
Hercegovac - Brotnjo
73:60, Vogošća - Čapljina
Lasta 75:86, SL Takovo
Leotar - Igokea 69:76, Mladost - Čelik 71:61. Slobodna je Bosna ASA BH
Telecom.
1. Igokea
2. Čapljina
3. Mladost
4. Zrinjski
5. Leotar
6. Hercegovac
7. Varda
8. Borac
9. Bosna
10. Brotnjo
11. Čelik
12. Servitium
13. Vogošća
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2
172:136
168:135
147:133
150:128
145:139
133:142
131:141
82:64
76:75
135:149
124:147
133:167
142:182
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
Aleksić 5, Matić 2, Šulović,
Bocka 12, Brkić 16, Joksimović 5. Trener: Dragan
Bajić.
M. P.
Dnevni avaz, petak,
21. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Let Indijca Adžijka Rahana tokom meča u kriketu
Turski košarkaški klub Anadolu Efes u novoj
sezoni Eurolige ima velike
ambicije zbog čega je na
jačanje igračkog kadra potrošio čak 25 miliona eura.
Završni turnir elitnog
takmičenja igrat će se u Istanbulu, što je dodatni
motiv za, uz Fenerbahče,
najveći turski klub.
Izjava dana
ž Nije se izborio s teškom bolešću Rukometno ime i prezime stekao u Banjoj Luci
me stekao je u Banjoj Luci,
gdje je 1984. došao sa 18 godina kao najbolji mladi rukometaštadašnje SFRJ.
U Borcu je ostao sve do
1989. i za to vrijeme dva puta
je biran za najboljeg sportistu
Bosanske krajine. Nakon odsluženja vojnog roka, prešao
je u tada nadolazeći Zagreb.
Bio je standardni reprezentativac Jugoslavije, u
čijem je dresu osvojio Svjetsko omladinsko prvenstvo u
Rijeci 1986., kada je proglašen najboljim igračem.
Iztok Puc i danas je
rekorder u svjetskom rukometu, jer nikome poslije
njega nije pošlo za rukom
da u dresu tri različite reprezentacije nastupi na tri
različite olimpijade. Sa Ju-
goslavijom je 1988. u Seulu
(Južna Koreja) bio bronzani, osam godina poslije u
Atlanti (SAD) osvojio je
zlato s Hrvatskom, a 2000.
u Sidneju (Australija) sa
Slovenijom je bio osmi.
Puc: Nosio dres Velenja, Borca, Zagreba i Prulea
Iztokov nekadašnji saigrač Draško Prtina primio je
ovu vijest s nevjericom.
- Ne mogu da povjerujem
da je otišao tako mlad. Neizmjerno mije žaoIztoka, skojima sam nekoliko godina bio
saigrač u Borcu i s kojim sam
bio direktno vezan na terenu,
jer sam ja igrao lijevo krilo, a
Muamer Hukić po osmi put brani svjetsku titulu u boksu
š
Tokom priprema živio sam Argentinčev život, ističe aktuelni prvak
Muamer Hukić rođen je
11. novembra 1984. u mjestu
Ugao, općina Sjenica. Zajedno sa roditeljima, bratom
i sestrama, 1993. godine napustio je Sjenicu i kao izbjeglica stigao u njemački
grad Bilefeld. Muamer danas živi u Berlinu.
on lijevog beka. Puc je bio
vanserijski igrač, veoma korektan kako na terenu, tako i
izvan njega. Veliki talent, ali
uvijek spreman da nauči
nešto novo. Čvrsto je bio na
zemlji i u Borcu je ostavio veliki trag. Ostat će zauvijek u
našim srcima - s tugom je rekaoPrtina.
S. K.
%&
'
M
Muamer Hukić, u bokserskom ringu poznatiji kao
Marko Huk (Marco Huck),
ništa ne prepušta slučaju.
Svjedoče o tome i riječi
svjetskog šampiona u kruzer-kategoriji po WBO verziji
uoči osme odbrane titule protiv Argentinca Rođelija Rosija (Rogelio Rossi). Borba je na
rasporedu sutra u njemačkom
gradu Ludvigsburgu.
- Uz pomoć trenera Ulija
đ Hukić i trener Vegner: Borba u Ludvigsburgu
Vegnera (Wegner), uočio sam
sve slabosti i vrline protivnika. Živio sam, takoreći, njegov život. Moj protivnik zaista nema šansi. Bez obzira na
njegovu visinu, ja sam taj koji
će biti na pobjedničkom tronu - izjavio je Hukić, koji u
ringu ima 33 pobjede (24 nokauta) uz jedan poraz.
Rosi (17 pobjeda, 2 poraza)
č Dvije prostitutke optužene su da su
opljačkale francuskog fudbalskog reprezentativca Jana Mvilu i njegovog prijatelja.
Mvila i njegov neimenovani prijatelj ugovorili su seksualne usluge s dotičnim “prijateljicama noći”. Sljedećeg jutra, kada su se
probudili, shvatili su da su “olakšani” za satove, čija je vrijednost 13.000 eura, laptope i
mobilne telefone.
(Hulio Grondona
nakon što je po deveti
put uzastopno izabran
za predsjednika
Argentinske fudbalske
federacije)
ODLAZAK LEGENDE Na Floridi umro čuveni rukometaš
IztokPuc, jedanodnajboljih rukometaša sa prostora
nekadašnje Jugoslavije, koji
je terenom neprikosnoveno
vladao posljednjih petnaestak godina prošlog stoljeća,
izgubio je onu najvažniju
utakmicu - životnu. Od raka
koji se sa pluća proširio na jetru preminuo je jučer rano
ujutro u 46. godini na Floridi,
gdje se nalazio na liječenju.
U svojoj bogatoj karijeri
nosio je dres Velenja, Borca,
Zagreba i ljubljanskog Prulea. Rukometno ime i prezi-
Ofsajd
- U protekle 32 godine
uradili smo dobar posao i
nadam se da će tako
ostati u budućnosti.
nije mu ostao dužan:
- Siguran sam da ću postati prvak, i to nokautom, jer
je u Njemačkoj nemoguće
pobijediti na bodove.
Hukić očekuje podršku
navijača iz BiH i Sandžaka,
koji će ponovoispuniti dvoranu i na taj način pomoći ovom
bokseru na putu do još jednog
trijumfa.
B. ŠIŠIĆ
Franc Bekenbauer, član
Komisije Svjetske fudbalske federacije (FIFA) koja je
zadužena za promjene pravila, rekao je dabi trebalo pojednostaviti ofsajd kako bi i
sudije i igrači mogli lakše da
se prilagode.
- Stavit ću to pitanje na
dnevni red. U ovom trenutku pravilo ofsajda je komplicirano. Sudija bi trebao poništitigolsamo akojepotpuno jasno da golmana ometa
protivnički igrač - rekao je
slavni njemački fudbaler.
Bekenbauer predlaže da
se u budućnosti crveni kartoni daju samo za najteže
prekršaje.
- Trebalo bi da se crveni
kartoni dobivaju samo za
brutalne prekršaje. Sudije
moraju imati slobodu u donošenju odluka - zaključio
je Bekenbauer.
Zbog ogromnih dugovanja
Zbog duga od 164 miliona
kuna (približno 42,9 miliona
maraka), Nogometnom klubu Hajduk iz Splita prijeti
bankrot, javlja Fena.
- Hajduku je potpisana
smrtna presuda, ali niko toga
nije svjestan - izjavio je na
konferenciji za medije predsjednik Gradske organizacije
Hrvatske stranke prava Split
Mario Tomasović.
Prema njegovim riječima,
gradonačelnik Splita Željko
Kerum bio je upoznat sa stanjem u klubu, ali ga je vješto
skrivao sve do sjednice Skupštine.
- Hajduk ima 100 zaposlenika bez trenerai igračkog kadra, a nagomilali su i rukovodeće kadrove pa takoza isti resor postoji savjetnik, direktor
Hajduk duguje skoro 43
miliona maraka
i voditelj resora. Nijedan od
njih nema plaću manju od
5.000 eura bruto - rekao je Tomasović te je dodao da klub
trenutno posluje zahvaljujući
zaduživanju kod banaka.
" ž č #$
Bivši austrijski alpski skijaš Matijas Lancinger, kojem
je prije tri godine amputirana noga poslije teške povrede zadobivene prilikom pada u superveleslalomu u Kviftjelu,
želi da se takmiči na Paraolimpijskim igrama 2014. u
Sočiju.
Lancinger (30 godina) najavio je da će se u novembru u
konkurenciji invalida vratiti na stazu i na Evropskom kupu
pokušati da osigura učešće na Igrama.
M
PETAK 21. 10. 2011.
18.00
MAGAZIN, BHT1
17.25 BH
GASTRO KUTAK
BHT1
Sve u svemu
Popularna emisija danas ima ekskluzivnog gosta, Fahrudina Radon~i}a. Povodom velikog jubileja, dvadesete godi{njice formiranja “Avaza”, najve}e novinske
ku}e u historiji BiH, on }e govoriti
o svojim poslovnim po~ecima,
novinsko-izdava~kim, {tamparskim i drugim velikim investicionim projektima, koji su “Avaz”
pretvorili u jednu od najve}ih bh.
kompanija.
21.10
SERIJA, FTV
Slomljena
krila
Nevzat je nevjerovatno ljubomoran i ne mo`e protiv svog
ponosa koji }e ga uni{titi. Taj
ponos }e ga ko{tati najte`eg
su|enja i dono{enja presude.
Ni advokati ni sam Ferit ne
mogu ni{ta u~initi zbog Nevzatovog ponosa i inata. Aj{e, koja
se ne mo`e ni vidjeti s njim ni
kontaktirati ga, jedino vidi
rje{enje u pisanju i slanju pisma.
23.25
FILM, BHT1
Pomra~enje
Zbog tragedije koja joj se desila,
poznata knji`evnica Rej~el zapada u depresiju iz koje ne vidi izlaz.
Prijateljica je nagovara da unajmi
ku}u u [kotskoj i ona odlazi u miran dio [kotske. Jedino dru{tvo
joj pravi mladi svjetioni~ar Angus.
Uloge: Demi Mur, Henri Ian Kjuzik, Nikolas Glivs
Reditelj: Kreg Rozenberg
21.00
FMISIJA, BHT1
Dimenzija vi{e
U povodu stogodi{njice ro|enja
istaknutog intelektualca, pjesnika i esejiste Midhata Begi}a,Akademija nauka
Bosne i Hercegovine organizira nau~ni skup o
zna~aju duhovnihvrijednosti kojeje
ostavio iza sebe. U susret ovom
skupu, Dimenzija vi{e donosi razgovor sa u~esnicima skupa, piscima, knji`evnim teoreti~arima i kriti~arima.Urednik i voditelj emisije:
D`evdet Tuzli}.
22.00
VE^ER SA EMIROM
FTV
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.10 Be Ha Te bebe
09.15 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 8/22
09.40 Frenderi u zemljama Evrope:
Litvanija
09.50 Veliko drijemanje
10.00 BHT vijesti
10.15 Bio jednom jedan Dnevnik
10.30 Grafi~ari BiH: Mersad Berber
10.50 Pri~e iz starih gradova:
^apljina
11.30 Gorko-slatko, serija, 213/228
12.00 BHT vijesti
12.15 Tre}a strana,inf. program, r.
13.15 Retrovizor, muzi~ki program
13.45 Putevi zdravlja,magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija
Program za djecu i mlade
14.35 Galakti~ki fudbal, animirana
serija, 9/22
15.00 [kola filma, obrazovna serija,
26/26
15.25 Obilan ru~ak, animirani film
15.30 Dje~iji festivali
15.45 Izgubljena ~ast,igrana serija,
24/77, r.
16.30 Hronika regija: Krajina
17.00 Gorko-slatko, serija, 214/228
17.25 BH gastro kutak, kulinarski
show
18.00 Sve u svemu,dnevni magazin
18.45 Telefoni}i, animirana serija,
11/28
19.00 Dnevnik 1
19.35 Retrovizor, muzi~ki program
20.05 Izgubljena ~ast,igrana serija,
25/77
21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture
22.00 Dnevnik 2
22.30 Sedam
razdoblja
rocka,
strana muzi~ka serija, 5/7
23.25 Pomra~enje,
njema~ko-britanski igrani film
01.10 Sve u svemu,
dnevni magazin, r.
01.55 Pregled programa za subotu
17.40
BILO JEDNOM U TURSKOJ
OBN
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
Dje~iji program.
09.05 Poko
09.20 Hot wheels, 7. epizoda
09.40 [umska {kola. Vuk i nije tako
zao,3. epizoda
10.00 Spretno - sretno, tv igra
10.25 Harveytoons
10.45 Tomica i prijatelji
11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija,
39. Epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Larin izbor,igrana serija, 29.
epizoda
13.15 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 8. epizoda
14.00 Odgovorite ljudima,
dijalo{ka emisija, r.
15.10 Vijesti
15.15 Na{a mala klinika,
igrana serija
16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija,
40. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Greh njene majke,igrana serija, 13. epizoda
18.25 Larin
izbor,
igrana serija, 30. epizoda
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Tv Bingo show
21.10 Slomjena
krila,
igrana serija, 60. epizoda
22.00 Ve~er
sa
Emirom. gost Enis Be{lagi}
23.05 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.35 Prolazi
zima,
ameri~ki igrani film /15/
01.15 Pod
sretnom
zvijezdom,igrana serija, 8. epizoda
02.00 Dnevnik 3,r.
02.30 Pregled programa za subotu
21.10
CSI LAS VEGAS
TV ALFA
07.40 Oggy i `ohari,crtani film
08.00 Ukleta
Marijana
(12),
meksi~ka telenovela
09.00 Gorki `ivot (12),turska serija
10.15 Stol za 4, kulinarski show
10.45 Bilo
jednom
u Turskoj (16),turska serija
11.55 OBN
Info,
informativni program
12.15 Ludo srce (16), turska serija
13.15 UEFA Euroliga, Udinese Calcio-Atletico De Madrid, snimak
utakmice
15.10 Osveta (12), turska serija
16.10 Ukleta
Marijana
(12),
meksi~ka telenovela
17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova
sezona
17.40 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
18.50 OBN Info, informativni program
19.05 OBN
Sport,
sportski pregled
19.15 Poslovni
svijet,
tjedni biznis izvje{taj
20.00 Ljubavvjeranada
(12),
turska telenovela
21.00 Izgubljeni
(12),
turska serija
22.00 Red Carpet (18), showbiz magazin
23.00 Vox populi
23.05 Poet (16), igrani film
00.45 OBN
Info,
informativni program
01.05 OBN
Sport,
sportski pregled
12.20
IKONE
TV1
08.00 Novo
jutro,
jutarnji program
09.30 Putuju}i
svira~i,
crtani film
09.55 Top shop
10.00 Kralj
kozje
brade,crtani film
10.25 Amor
latino,
igrana serija (r) 24/120
11.10 Top shop
11.20 Jukebox,
muzi~ki
program
11.30 Vijesti
12.00 Zakon
ljubavi,
igrana serija (r)
13.00 Ukradeni `ivoti,
igrana serija (r)
14.05 The Game, igrana serija
14.30 The Game, igrana serija
15.05 Zakon
ljubavi,
igrana serija
16.00 Ukradeni
`ivoti,
igrana
serija
17.00 Vijesti
17.15 Predaj
se
srce,
turska serija (r)
18.15 Amor
latino,
igrana serija 25/120
19.00 Vijesti
19.10 TV Liberty- inf./pol. magazin
19.55 Vijesti
20.05 Predaj se srce, turska serija
21.10 CSI Las Vegas,krimi serija
22.00 Intervju/tema/
komentar
dana
22.35 Crveno
usijanje,
igrani film
00.30 Astrologija
07.00
07.05
07.35
08.00
08.05
09.00
09.05
10.00
10.05
11.05
11.15
12.00
12.20
13.00
13.05
13.30
14.00
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
17.00
17.15
18.15
18.20
19.00
19.10
19.30
20.05
21.10
22.00
22.35
00.15
00.30
Jutarnje vijesti TV1
Putuju}i svira~i,crtani film
Kralj kozje brade,crtani film
Vijesti
Doba ljubavi,igrana serija, ep.
15/24
Vijesti
Zakon ljubavi,igrana serija,
89. ep.
Flash News
Ukradeni `ivoti, igrana serija,
81. ep.
Biznis vijesti
Superstars,dokumentarni
program, 60. ep.
Vijesti plus
Ikone, dokumentarni serijal,
ep. 7/14
Flash biznis- sport
Putuju}i svira~i,crtani film
Kralj kozje brade,crtani film
Flash News
Igra, igrana serija, 63. ep.
Igra, igrana serija, 64. ep.
Flash News
Zakon
ljubavi,
igrana serija, 90. ep.
Ukradeni
`ivoti,
igrana serija, 82. ep.
Vijesti plus
Predaj se srce, igrana serija,
39. ep.
Biznis vijesti
Pregled Primera liga, najava
kola
Najava Dnevnika
Hello Kitty, crtani film
Dnevnik TV1
Predaj se srce, igrana serija,
40. ep.
CSI. Las Vegas,igrana serija,
7. ep.
Dnevnik u 22
Crveno usijanje,igrani film
Pono}ne
vijesti
plus
Hrabrost
jedne
princeze 2, igrani film
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Eurosport
12.00 Dnevnik
12.15 Sport plus
12.30 Beograd u muzi~kim
zbivanjima 20.vijeka
13.00 Trezor
14.00 Tema Srbije na vezi
15.00 Ovo je Srbija
16.00 Porodi~no blago, serija
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko, info
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no blago
21.00 Trendsetter
21.45 Zavi~aj. @ivjeti zajedno
22.45 Vijesti
22.50 Stranac u Srbiji
23.35 Dnevnik
23.55 Ko{arka. PS, Napredak
Rubin- Novi Sad,snimak
12.30
National G.
12.00 Ulovljeni
13.00 Megaselidbe
`ivotinja
14.00 In`enjerske veze
15.00 Opasni susreti
16.00 Oslobo|ene
~impanze
17.00 Bijeg
18.00 [apta~
psima
19.00 Ulovljeni
20.00 [apta~
psima
21.00 [apta~ psima
22.00 Bijeg
23.00 [apta~ psima
00.00 [apta~ psima
01.00 Ulovljeni
Beograd...
Eurosport 2
08.30 Fia wtcc
09.00 Tenis,
WTA Turnir
Moskva
10.50 Fudbal
11.00 Tenis,
WTA Turnir
Moskva
14.45 Fudbal
15.00 Snuker,
Irska
18.00 Konji~ke trke
18.30 Tenis
19.00 Snuker,
Irska
22.30 Kuglanje,
SAD
23.30 Motorsportovi
23.45 Najja~i ~ovjek,
Liga
[ampiona
Slova~ka
19.00
Snuker
MTV Adria
16.30
16.50
17.10
18.00
18.30
19.00
19.20
19.40
20.30
21.00
21.50
22.20
22.40
23.30
00.20
01.10
Sportklub
07.00 Vijesti
07.30 Surfing
07.45 Fudbal, FC Koln - Hannover
96
09.00 Fudbal
09.30 Snuker, Irska
15.00 Tenis,
WTA Turnir
Moskva
15.30 Hokej na travi: HC
Rotterdam - HC Rotweiss
Wettingen
17.00 Hokej na travi:
Reading - Cookstown HC
18.00 Snuker, Irska
19.00 Tenis,
WTA Turnir Moskva
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal, FC Augsnburg Verder Bremen
22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine,
E. Fedor - S. Antonio
British Best Friend
Awkward
Randay Jackson Abdc 6
Brand New
Jukebox
Videography. Today In
Music
MTV Express
Storytellers
MTV Takeover
MTV World Stage
The Hard Times Of Rj Berger
2
Blue Mountain State 2
Jersey Shore 4
South Park
DFC
3 From 1
17.00
Hokej na travi
FOXlife
15.00
15.30
15.56
16.45
17.40
18.10
19.05
19.30
20.00
20.55
22.00
22.55
23.20
23.50
00.20
01.10
Sofi Parker
Kugar Taun
Kupid
Sretni zavr{eci
Kako sam upoznao va{u
majku
[apat duhova
Sofi Parker
Kugar Taun
[tiklama do vrha
Seks i grad
Melisa i D`oi
Kako sam upoznao va{u
majku
Svi vole Rejmonda
Vil i Grejs
[apat duhova
Seks i grad
09.30 U`ivo: Rugby
World
Cup. za 3. Mesto
11.30 Liga {ampiona:
Barcelona - Plzen
13.00 Euroelague:
Panathinaikos - Unicaja
14.30 U`ivo: ATP Moscow 1/4
Finala
16.30 Premier League Magazin
17.00 U`ivo: Pregled Euroleague
18.00 U`ivo: ATP Moscow 1/4
Finala
20.15 Vijesti
20.45 Premier League
News
21.00 U`ivo: Euroleague:
Bilbao - Olympiacos
22.45 Najava Premier League
23.15 Liga {ampiona:
Manchester City - Villarreal
01.00 Pregled Euroleague
23.15
Liga {ampiona
FOXCRIME
12.30
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
01.00
Pisac i detektiv
Frikovi
Nestali
Put osvete
Red i zakon. Zlo~ina~ke
namjere
Monk
Ne~ujno
Bjekstvo iz zatvora
Policajci iz Detroita
Put osvete
Red i zakon. Zlo~ina~ke
namjere
Kasl
Dojlova republika
Kasl
Frikovi
Policajci iz Detroita
22.00
FILM, NOVA TV
Stealth:
Nevidljivi ratnik
Daleka je budu}nost. Mornarica je
razvila prvog pilota pomo}u kojeg
upravlja umjetna inteligencija. Let
kojim upravlja pilot umjetne inteligencije je smje{ten na nosa~u aviona u Pacifiku. Na nosa~u aviona zapovijeda kapetan D`ord` Kamings.
Uloge: D`ejmi Foks, Sem [epard,
D`esika Bil Reditelj: Rob Koen
21.00
SERIJA, HRT2
Prljavi seksi novac
Nik je pristao braniti Letitu u slu~aju
ubistva Du~a D`ord`a, njegovog
oca i Letitinog tajnog ljubavnika te je
uznemiren kad sazna da je na popisu svjedoka tu`iteljice Nole Lajons
njegova majka, od koje se udaljio.
PETAK 21. 10. 2011.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
12.20
CITY
PINK BH
Udri mu{ki, jutarnji program
Put oko svijeta, reality emisija
Kupi.ba, emisija
Zabranjena
ljubav,
serija
12.00 Info top,info.program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 City, zabavna emisija
13.00 Brze pare,kviz
14.00 Info top, info.program
14.10 Grand
hitovi,
muzi~ki program
15.00 Sestre, serija
15.45 Kupi.ba
15.50 Info top, inf.program
16.00 More ljubavi, serija
17.00 Trijumf
ljubavi,
serija ( 2 epizode)
18.50 Porodi~ni
obra~un,
kviz
19.30 Info
top,
centralne vijesti
19.45 Biometerolo{ka
prognoza
19.46 Za
zdrav
i
lijep osmijeh
19.50 Timmy
Time,
crtani film
20.00 Naslije|e
jedne
dame,
serija
21.00 Grand
show,
muzi~ki program
22.30 Paparazzo
lov
na
poznate,
zabavna
emisija
23.30 Kraljica juga, serija
00.30 Oko za oko, film
07.05 Putuju}i svira~i, crtani
film
07.35 Kralj kozje brade, crtani
film
08.05 Doba ljubavi, serija, ep.
15/24
09.05 Zakon ljubavi, serija
10.05 Ukradeni `ivoti, serija
14.05 Igra, serija, 63. ep. (R)
14.30 Igra, serija, 64. ep. (R)
15.05 Zakon ljubavi, serija, 90
16.00 Ukradeni `ivoti, serija
17.15 Predaj se srce, serija
20.05 Predaj se srce, serija
21.10 CSI. Las Vegas, serija
22.35 Crveno usijanje, film
RTRS
13.10 Odgovor.no1
13.40 Vez, emisija narodne
muzike
14.15 Mjesto zlo~ina, serija
15.00 Vijesti - sa tuma~em
gestovnog jezika
15.10 U fokusu
16.00 Reporta`a
16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke
berze
16.30 Srpska danas
17.05 Larin izbor, serija
18.00 Banjalu~ka panorama
18.35 Crveni bingo specijal
**.** Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.04 Sport
20.10 Ono kao ljubav, serija
21.10 Intervju
22.00 Najotka~enije reklame
na svijetu
22.30 Dnevnik 3
KAD LI[]E PADA
23.35
HAYAT TV
07.35
10.00
10.40
11.00
[email protected]
20.05
HTV OSKAR C
11.00
13.00
14.05
15.05
16.00
17.15
18.15
19.00
19.30
Film
Klinika, serija
CSI.New York , serija
Zakon ljubavi, serija
Ukradeni `ivoti, serija
Predaj se srce, serija
Kviz
Dnevnik HTV Oscar-C
Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Predaj se srce , serija
21.00 CSI Las Vegas, serija
22.35 Crveno usijanje, film
ZENICA
17.00
17.30
17.50
17.55
18.00
18.01
18.30
19.00
19.30
19.50
20.00
21.00
21.05
21.30
22.30
23.00
Dokumentarni program
Dje~iji program
Ze sport plus
TV izlog
Najava Zenice danas
Frejzer
Mali oglasi,
obavje{tenja
Zenica danas
Muzi~ki program
Obavje{tenja
Mini TV serija
TV izlog
Sfera ,kulturni magazin
Sponzoru{e, serija
Obavje{tenja
Zenica danas, repriza
KISS
15.00 @ivot pi{e pri~e, dok
19.15
HRT1
08.50 Beba Felix, crtani film, 30. epizoda
09.00 Bumba,crtani film, 12. epizoda
09.10 Mekanike
u emisiji,
crtani film, 5. epizoda
09.25 Timmy, crtani film, 5. epizoda
09.40 Fifi, crtani film, 6. epizoda
09.50 Garfield, crtani film, 6. epizoda
10.15 Dragon
ball
Z, crtani film,
20. epizoda
10.45 Bakugan,
crtani film, 83. epizoda
11.10 Winx, igrana serija, 5. epizoda
11.32 Bioclinica
11.45 Vijesti
12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija,
26. epizoda
13.00 Miljenica, igrana serija, 94.
epizoda
14.00 Ispuni mi `elju
14.50 Bioclinica
15.00 Top Shop
15.15 Vitafon
15.40 TV Shop DIBiH
16.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
116. epizoda
17.00 Dijeta za pretilu porodicu , dokumentarni program, 2. epizoda
18.10 Sport centar
18.15 Nepobjedive
banzuke,
zabavnosportski TV show
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.30 Sport
19.37 Stanje
na
putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kolo sre}e
20.05 Kad li{}e pada, igrana serija,
117. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show
u`ivo
23.30 Sport centar
23.32 Sabljarka,
igrani film
22.45 Festival mladog glumca
“ Zaplet 03”, hronika
22.50 Lanski, film
00.50 Ono kao ljubav, serija
PETI DAN
15.30
17.50
18.20
18.50
19.00
19.20
19.30
19.55
20.05
21.00
KAKANJ
17.05
18.00
18.30
19.00
19.15
19.30
20.00
20.20
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00
Amor Latino, serija
Svijet uspje{nih
Merjem, serija
Denis napast
Marketing
Dnevnik FTV
Vijesti IC
Hutba
Marketing
Put istine
Amor Latino, serija
Marketing
Vijesti TV Sahar
HRT2
i
15.50
16.05
16.18
16.48
17.03
17.53
18.00
18.20
18.35
19.15
19.30
19.55
Nova TV
12.33 Kad zavolim,vrijeme stane telenovela (22/182)*
13.20 Sve }e biti dobro, serija
(88/180)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.15 Drugo mi{ljenje
14.45 Branitelji domovine,informativno-edukativni spot
14.50 Alisa,slu{aj svoje srce - telenovela (88/240)*
15.35 70 mu je godina tek - Tambura{ki orkestar HRT-a,emisija
pu~ke i predajne kulture
16.02 Skica za portret. Ivan Ko`ari}
16.13 Vijesti iz kulture (R)
16.25 Hrvatska u`ivo
17.00 Vijesti
17.10 HAK - Promet info
17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R)
17.15 Globalno sijelo
17.45 Putem europskih fondova
18.00 Iza ekrana
18.30 Od Lark Risea do Candleforda
1,serija (10/10) (R)*
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.12 Hrvatski kraljevi,dokumentarno-igrana serija (2/7)
21.05 Dani hrvatskog turizma
2011., prijenos
22.50 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
23.00 Dnevnik 3
23.25 Vijesti iz kulture
23.30 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
23.35 Peti dan, talk show
00.30 Filmski maraton. Ciklus Jima
Jarmuscha - Night on Earth,
film*
02.35 Filmski maraton. Ukorak sa
Steinovima,film (R)*
emisija, r.
Reporta`a
Hrana i vino, emisija
Kuhinje
Marketing
DNEVNIK KISS
Sport i marketing
DNEVNIK HRT
Marketing
Reporta`a KISS
Dnevnik KISS, r
Puni krug
Rupert, crtana serija
Mala TV
Po{tar Pat, crtani film
[apta~ psima
Obrtnik 100%
poduzetnik, emisije
Regionalni dnevnik
@upanijska panorama
Briljanteen
Aladinove pustolovine,
crtani film
Glazba, glazba... pop
Ve~eras
DNEVNIK
07.15 Roary,
crtana
serija12/52
07.30 Bumba,
crtana
serija59/-60150
07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija35/46
08.00 TV izlog
08.15 Nate Berkus Show56/173
09.15 Kad
li{}e
pada,
serija R
10.15 Ljubav i kazna,serija R
11.15 Inspektor
Rex,
serija R
12.15 IN magazin R
13.00 Larin
izbor,
serija R
14.00 Teresa, serija 64/-65152
16.00 Inspektor
Rex,
serija 20/123
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.05 Kad
li{}e
pada,
serija 94/320
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Ljubav i kazna,serija 44/107
21.00 Larin
izbor,serija 32/160
22.00 Stealth. Nevidljivi ratnik,
igrani film
00.20 ^eli~na
{aka,
igrani film,
02.05 Uvijek }u znati
{to si radila pro{log ljeta,
igrani film (12)*
03.35 Ezo TV, tarot show (18)*
05.05 ^eli~na
{aka,
igrani film R
06.35 Nate
Berkus
Show R
07.20 Kraj programa
20.00 P~elinja tu`aljka, dok.
film
21.00 Prljavi seksi novac 2,
serija
21.50 Nijemi svjedok 13,
serija
23.25 Na rubu znanosti.
00.10 Vrijeme je za jazz
01.15 Moja obitelj 9b, serija
01.45 24 (7), serija
02.25 Glazbeni spotovi
BN
16.25
17.10
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30
20.05
20.10
20.55
21.00
22.30
23.00
23.10
Anali, serija
Pozori{te u ku}i, serija
Danas u Srpskoj
Marketing
Monitoring
Sport fles
Dnevnik 2
Marketing
Pozori{te u ku}i, serija
Marketing
Bela la|a, serija
Dnevnik 3
Loto
Analai, serija
[email protected]
17.00
19.00
21.00
22.00
22.30
Najava programa
Dnevnik
Biografije poznatih
Sestrice, igrana serija
Muzi~ki program
TV OSM
17.15
18.30
19.30
20.05
21.10
Predaj se srce, serija
Dan, inf. emisija
Portal
Predaj se srce, serija
CSI. Las Vegas, serija
22.35 Uski prolaz, film
00.30 Astro show
TV USK
19.00
19.30
20.05
20.35
21.30
21.50
22.50
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Najvoljenije `ene svijeta
Skrivena palma, serija
Dnevnik 2
Predaj se srce, serija
Bonaventura,dok.
program
23.30 Igrani film
VISOKO
18.25
19.25
19.30
20.10
20.30
20.45
21.15
22.00
22.05
22.35
Razgovor s povdom, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.
program
U dru{tvu sa...
Amor latino, serijski
program
Marketing blok
Biografije, dok. program
Sevdah u srcu, muzi~ki
program
HIT TV
18.30
19.00
19.25
19.30
20.00
21.00
22.00
22.35
Vremeplov
Objektiv I
Triumph
Frame
Tajna
Scena
Objektiv II
Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
Ljubav: Pred partnerom uspje{no igrate sve {to od vas
o~ekuje. Sa druge strane, u vama je “`iva vatra”...
Posao: Najzad, nau~ite lekciju kako da sami
odlu~ujete o novcu. Gre{ka je ako finansije prepu{tate partneru.
Zdravlje: Ponovo ste preosjetljivi.
Ljubav: Ozbiljnije nego ikada do sada izme|u vas i
voljene osobe postavlja se pitanje zajedni~ke
budu}nosti.
Posao: U jednoj delikatnoj situaciji, odlu~it }ete se za
komplikovaniju varijantu. Radije nego da se povu~ete.
Zdravlje: Izbjegavajte “no}ni `ivot”.
Ljubav: Posvetite se sebi maksimalno. Ne razmi{ljajte
previ{e o tome gdje je, {ta osje}a, {ta radi partner.
Posao: Trudite se da u naredni poslovni period
u|ete sa {to manje “repova”. Slijedi mnogo novih poslova.
Zdravlje: Morate `ivjeti mirnije.
Ljubav: Osje}ate da se udaljavate od partnera, da
veza gubi na intenzitetu. Ne pani~ite, postoji
rje{enje.
Posao: Odgovara vam samostalnost, {to manja zavisnost.
Puno radite, ali nema rezultate “preko no}i”.
Zdravlje: Morate se vi{e odmarati.
Ljubav: Neophodno je da prvo ra{~istite emotivni
status. Tek potom, vezu usmjerite u `eljenom
pravcu.
Posao: Nove prilike sti`u uz poznanstvo sa jednom utjecajnom
osobom. To }e vas ponukati na promjene.
Zdravlje: Pobijedite razdra`ljivost.
Ljubav: Partner objeru~ke prihvata promjenu u
va{em pona{anju. @eli vas saslu{ati i pristati na
kompromis.
Posao: Napetost u odnosima sa kolegama lagano jenjava.
Uprkos tome, jo{ izbjegavajte odre|ene ljude.
Zdravlje: Nu`no vam je opu{tanje.
Ljubav: Optu`ujete partnera za nedostatak razumijevanja i pa`nje. Te{ko priznajete vlastite gre{ke.
Posao: Veoma te ponosni, pa previ{e vremena
provodite rade}i. Ne dopustite da vas zatrpaju obaveze.
Zdravlje: Rad vas prili~no iscrpljuje.
Ljubav: Nemojte iskori{tavati i isku{avati strpljivost i toleranciju voljene osobe. Sve ima svoje
granice.
Posao: Poslovna zbivanja imaju predznak impulsivnosti i
iznena|enja. Ipak, vrlo ste snala`ljivi i komunikativni.
Zdravlje: Mogu}a je ja~a nervoza.
Ljubav: Susret sa voljenom osobom mo`e biti neugodan i napet. Kako znate, izbjegnite burne reakcije.
Posao: Smatrate da va{ trud i zalaganje nisu nagra|eni na adekvatan na~in. Pogotovo na finansijskom planu.
Zdravlje: Dovedite kila`u u red.
Ljubav: @elite sru{iti sve mostove za sobom, pa
potra`iti i novu ljubav. Otvoreni ste za sve opcije.
Posao: Najvi{e vam odgovara samostalnost u
radu. Ako vas neko kontrolira, osje}ate se sputano
Zdravlje: Izbjegnite prehladu.
Ljubav: Upoznat }ete osobu koja mo`e zna~ajno
utjecati na budu}nost. Razvoj ljubavne pri~e zavisi
od oboje...
Posao: Opustite se, ne}ete pogrije{it. Naime, kakvu god
odluku donesete, mo`ete je smatrati pravom.
Zdravlje: Ne razmi{ljajte o bolestima.
Ljubav: Situacija nije tako dramati~na kako vam se
~ini. Samo trebate biti strpljivi i spremnu na
kompromis.
Posao: Najvi{e vas u poslu ometa intenzivan dru{tveni `ivot.
Nakon probdjevene no}i, te{ko se koncentrirate.
Zdravlje: Mu~i vas nesanica.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Košta 59.380 dolara
HONG KONG - Danska kompanija za luksuzne proizvode “Aesir”
na kinesko tržište gladno za ovom
vrstom robe lansirala je mobitel od
18-karatnog zlata. Košta 59.380
dolara. Ovaj mobilni telefon nema
tehnološke opcije kao drugi takvi
aparati danas, ali ima “tijelo” koje
se sija nadaleko.
Nastavljeni neredi u kojima je ranije povrijeđeno najmanje 45 ljudi
Demonstranti i drugi dan silom pokazuju da ne žele štedjeti
Simpatizeri Komunističke partije bacali Molotovljeve koktele, policija odgovorila suzavcem
ATINA - Ispred zgrade parlamenta jučer, drugog dana masovnih demonstracija protiv mjera štednje,
došlo je do sukoba demonstranata i
policije kada su članovi sindikata
koje podržava Komunistička par-
tija Grčke počeli bacati kamenice i
Molotovljeve koktele na pripadnike snaga sigurnosti. Policija je bila
primorana koristiti suzavac.
U isto vrijeme u parlamentu su
zastupnici raspravljali o novim mje-
rama za suzbijanje ekonomskog kolapsa države. Mjere predviđaju smanjenje plaća i penzija, povećanje poreza i smanjenje radne snage u javnom sektoru. Dvije vodeće sindikalne federacije predvode general-
ni štrajk koji je paralizirao zemlju.
U Atini su i u noći sa srijede na četvrtak zabilježeni sukobi policije i
demonstranata poslije nereda u
kojima je povrijeđeno najmanje 45
ljudi, od kojih troje civila.
LOS ANĐELES - Sutkinja višeg
suda ukinula je izvršenje
društveno korisnog rada američkoj glumici Lindzi Lohan
(Lindsay) i najvjerovatnije će je
vratiti u zatvor, jer nije ispunjavala uvjete koje joj je sud odredio.
Ova 25-godišnja glumica na saslušanje je došla s lisicama, a
puštena je nakon plaćanja kaucije
od 100.000 dolara.
Ponovno saslušanje je zakazano za novembar. Glumicin advokat smatra da se njegova klijentica ponašala ''u skladu s uvjetima
kazne'' i dodao da starleta ima godinu da ispuni kaznu društveno
korisnog rada.
Dao poklon spremačici
LONDON - Zub Džona Lenona (John Lennon) mogao bi dostići cijenu od 10.000 funti na
aukciji idućeg mjeseca. Taj je
zub dobila bivša Lenonova
spremačica Dot Džarlet (Jarlett) dok je radila za njega u rezidencijiu Sarijukrajem 60-tihgodina. On joj je rekao da ga pokloni svojoj kćerki “kao suvenir”nakon što ga je sam izvadio. Ona je
stvarno čuvala zub, a sada ga je na
prodaju ponudio njen brat.
Iskosa
LONDON - Britanci planiraju
uvesti porez na estetske operacije.
Do sada se naime, za takve zahvate
nije plaćao PDV. Prema novom
pravilnku britanske porezne uprave, porez nazvan “Boob tax”, povećat će cijene kozmetičkih zahvata i do 20 posto. Plaćanja će biti oslobođeni jedino pacijenti koji na
takve zahvate moraju zbog zdravstvenih razloga. U Britaniji se godišnje uradi oko 10.000 operacija
povećanja grudi, 4.750 zatezanja
lica i 4.000 operacija korekcija nosa.
Policija sa šerifom hvatala životinje
KOLUMBUS - Sve životinje
osim jednog majmuna, za kojeg
vlasti vjeruju da ga je pojela jedna
od divljih mačaka, a koje su odbjegle s jedne farme u Zejnvilu u
državi Ohajo, savladane su. Stanovništvo okruga je odahnulo.
Životinje, među kojima je bilo lavova, tigrova i medvjeda, na slobodu je pustio sam vlasnik farme
Teri Tomson (Terry Thompson), koji je potom izvršio samoubistvo, javlja AP.
Iz farme se razbježalo 48 egzotičnih životinja koje su šerif i njegovi ljudi ubili ili uhvatili.
Među ubijenim životinjama su i
šest mrkih medvjeda, dva grizlija, jedan babun, jedan vuk i tri
planinska lava.
Glumica na saslušanje došla s lisicama
Download

Srce mi je bilo puno zbog BiH - Udruzenje Bosna i Hercegovina