Presentation
Business Seminar:
Uvod u finansijske derivate
Netiranje po raskidu transakcija
(close-out netting) prema Zakonu
o stečaju
Beograd, 9 jun 2011.
Tijana Kojović, Managing Partner
“Single agreement” koncept
• Preambula + Član 1 (c) ISDA 2002 Master Ugovora:
ISDA Master Agreement
individualne Transakcije koje
se dokazuju Potvrdama
(Confirmations)
jedinstveni Sporazum
“Single agreement” koncept
• Članovi 5 i 6 ISDA 2002 Master Ugovora:
Events of Default
(neispunjenje) (član
5(a))
Termination Events
(raskidni uslovi)
(član 5 (b))
Raskid izjavom volje (član 6(a) i (b))
Stečaj i analogni događaji
(član 5 (a) (vii))
Opcija: Automatski raskid
(član 6(a) + Odeljak 1 (d)
Schedule-a)
“Single agreement”
“Close-out
netting” koncept
Raskid svih pojedinačnih
Transakcija
Koliko je dobitak a koliki
gubitak usled svake
raskinute Transakcije
(Close-Out Amount) +
koliko su obaveze dospele
do Dana raskida (Unpaid
Amounts)
Prebijanje dugovanja I
potraživanja radi izračunavanja
neto obaveze jedne Ugovorne
strane prema drugoj
Neto gubitak usled raskida za
A (solventna strana) = - 10
B duguje A: 10
A duguje B: 15
Obaveze A prema B
(insolventna strana) dospele
pre raskida = 15
A duguje B: 5
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
• Član 94 Zakona o stečaju (tzv. executory contracts):
“Ako stečajni dužnik i njegov saugovarač do otvaranja stečajnog postupka nisu u celosti ili delimično
izvršili dvostranoteretni ugovor koji su zaključili, stečajni upravnik može, umesto stečajnog dužnika,
ispuniti ugovor i tražiti ispunjenje od druge strane.
Ako stečajni upravnik odbije ispunjenje, saugovarač stečajnog dužnika može ostvariti svoje potraživanje
kao stečajni poverilac.
......”
Da li su finansijski derivati tzv. executory contracts?
Presuda Višeg trgovinskog suda Pž. 10300/2006 od 7.9.2007. klasifikuje FX forward kao kupoprodajni
ugovor
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
• Opasnost od tzv. “cherry-picking”-a:
A (Stečajni upravnik)
A (Stečajni upravnik)
A (Stečajni upravnik)
110
55
10
5
B (solventna)
B (solventna)
B (solventna)
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
• Odbrana od cherry-picking-a:
1) Single agreement koncept – nema trešnje bez peteljke
2) Pravo solventne strane da raskine sve Transakcija zbog stečaja druge
strane
(i) Raskid izjavom volje nakon saznanja za stečajni razlog ili za
podnošenje predloga za otvaranje stečajnog postupka ili u toku
predhodnog stečajnog postupka
Rizik:
(a) nedostatak informacije o postojanju razloga za raskid
(b) frivolni predlog; sanirana situacija
(c) uvođenje mera obezbeđenja u predhodnom stečajnom postupku
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
(ii) Automatski raskid (opcija prema članu 6(a) ISDA Master Ugovora i
Odeljku 1 (d) Schedule-a) u slučaju otvaranja stečajnog postupka
Rizik: nedostatak informacije da je nastupio raskid (relevantno za
izračunavanje dobitaka/gubitaka nastalih usled raskida)
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
2)
Prebijanje međusobnih potraživanja i dugovanja po osnovu Raskinutih
Transakcija
Član 82 Zakona o stečaju:
“Ako je poverilac pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka stekao pravo na
prebijanje svog potraživanja prema stečajnom dužniku sa potraživanjem stečajnog dužnika prema
njemu, otvaranjem stečajnog postupka ne gubi se pravo na prebijanje.
Poverilac je dužan da do isteka roka za prijavu potraživanja sudu dostavi prijavu na celokupan iznos
potraživanja i izjavu o prebijanju. U suprotnom, poverilac gubi pravo na prebijanje....
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
•
Član 82 Zakona o stečaju, nastavak:
...“Izuzetno, u slučaju prava i obaveza iz jednog ili više finansijskih ugovora u kojima je jedna od strana
stečajni dužnik, a koji su zaključeni na osnovu okvirnog ugovora između istih strana i to u periodu pre
podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka, pravo na prebijanje (netiranje) će postojati
isključivo u pogledu takvih međusobnih prava i obaveza i ako je poverilac u skladu sa takvim okvirnim
ugovorom pravo na prebijanje (netiranje) stekao posle podnošenja predloga za pokretanje stečajnog
postupka, ali najkasnije u trenutku otvaranja stečajnog postupka, automatski ili putem dostavljanja
obaveštenja o tome stečajnom dužniku koje mora biti uručeno stečajnom dužniku najkasnije u roku od
tri dana od dana otvaranja stečajnog postupka, i to po osnovu postojanja stečajnog razloga, podnošenja
predloga za pokretanje stečajnog postupka ili otvaranja stečajnog postupka.
Finansijskim ugovorom u smislu stava 3. ovog člana smatra se ugovor koji predviđa obavezu jedne ili
obe ugovorne strane na vršenje nekog plaćanja ili isporuku određene robe, koji za predmet ima
transakciju sa finansijskim derivatima poput svopova, opcija, fjučersa, forvarda i drugih neimenovanih
derivata, repo transakciju ili zajam hartija od vrednosti, a koji je zaključen u pisanoj formi ili usmeno
ukoliko o sadržini takvog usmenog finansijskog ugovora postoji pisani trag u skladu sa uobičajenom
poslovnom praksom za zaključivanje ugovora takve vrste.“
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
•
Član 82 Zakona o stečaju:
(i) Netiranje je moguće u pogledu Transakcija zaključenih pre
podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka
(ii) Netiranje je moguće ako je pravo na prebijanje (netiranje) stečeno
najkasnije u momentu otvaranja stečajnog postupka.
Dakle, sve Transakcije moraju biti raskinute najkasnije istovremeno sa
otvaranjem stečajnog postupka.
Nejasno šta znače reči “automatski ili putem dostavljanja obaveštenja o
tome stečajnom dužniku koje mora biti uručeno stečajnom dužniku
najkasnije u roku od tri dana “ (Vidi tačku (ii) gore.
Preporuka: Optirati u ISDA Master Ugovoru za automatski raskid
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
•
Član 83 Zakona o stečaju:
“Prebijanje nije dopušteno:
1) ako je stečajni poverilac potraživanje stekao u poslednjih šest meseci pre dana podnošenja
predloga za pokretanje stečajnog postupka, a stečajni poverilac je znao ili je morao znati da je dužnik
nesposoban za plaćanje ili da je prezadužen...
•
•
Relevantno za netiranje plaćanja (payment netting)
Kod close-out netting-a relevantno za prebijanje obaveza dospelih do
Dana raskida.
“Close-out netting” i Zakon o stečaju
•
Član 126 Zakona o stečaju:
“...Pravna radnja odnosno pravni posao koji predstavlja uobičajeno ili neuobičajeno namirenje
poverilaca, odnosno kojim se poverioci neposredno oštećuju ne može se pobijati ako je radnja
preduzeta, odnosno posao zaključen:
1) pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka;
2) na osnovu okvirnog ugovora iz člana 82. stav 3. ovog zakona;
3) u skladu sa uobičajenom poslovnom praksom za izvršavanje ugovora takve vrste.”
•
•
Da li se ova odredba odnosi na Transakciju ili na prebijanje?
Da li se odnosi samo na netiranje plaćanja (tzv. payment netting)?. Ako
bi se odnosila i na close-out netting, to bi obesmislilo član 82.
Zaključci i preporuke
•
•
•
•
Raskid najkasnije istovremeno sa otvaranjem stečaja: optirati u ISDA
Master Ugovoru (kroz Schedule) za Automatski raskid
Samo transakcije zaključene pre podnošenja predloga za pokretanje
stečaja mogu biti predmet close-out netting-a, a ako su zaključene u
periodu od 6 meseci pre podnošenja predloga, samo ako poverilac nije
znao i nije morao znati za postojanje stečajnog razloga
Netiranje je moguće samo u pogledu međusobnh dugovanja i
potraživanja iz Transakcija zaključenih pod okriljem istog ISDA Master
Ugovora (na pr. nije moguće prebijanje sa tzv. Other Amounts (član 6(f))
Stečajnom sudu mora se dostaviti prijava na bruto iznos potraživanja +
izjava o prebijanju
Zaključci i preporuke
•
Opasnosti:
- Nejasne odredbe Zakona o stečaju
- Nedostatak podzakonske regulative u odnosu na Zakon o deviznom
poslovanju
- Potpuni nedostatak sudske prakse
•
Neophodna obuka sudija!
www.bdklegal.com
Download

Tijana Kojović, Bojović Dašić Kojović