EĞİTİMDE SİVASİ HAREKETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR
KONU
FAALİYETLER
İŞLEM BASAMAKLARI
İlgili
Şube
Şahsiyetlerle ilgili Aylık Programlar Yapılması
Sivas’ın Mümtaz
Şahsiyetleri
Dersliklere, kütüphanelere vb okul/kurum birimlerine
Şahsiyetlerin isimlerinin verilmesi
Belirlenen Mümtaz Şahsiyetlerle İlgili Çalıştay, Seminer,
Sempozyum Düzenlenmesi
Din Öğretimi
Sivas’ın Mümtaz Şahsiyetlerinin Belirlenmesi
Mümtaz Şahsiyetlerle İlgili Programları Düzenleyecek
Okulların Belirlenmesi
AKADEMİK BAŞARI
Mesleki Yönlendirme ve
Tanıtım faaliyetleri
Projeler
Yazarlarla buluşma günleri
Okul Gezileri
Seminer Konferans vb. Tanıtım Etkinlikleri
İzleme ve Değerlendirme
Bilimsel Projeler
Ulusal Ajans Projeleri
Fatih Projesi
SODES vb Hibe Projeleri
Diğer Projeler
Özel Eğt.
Temel Eğt.
Hayat Boyu
Strateji Gel.
Ortaöğrt.
Okuyorum, Yazıyorum,
Anlıyorum
Özel Eğt.
Akademik Başarının
Artırılması
Maddi ihtiyaçlar ve kültür-sanat faaliyetlerinde Yardımlaşma
ve kaynaşma sağlanacak
Akademik Başarıyı İzleme İl-İlçe-Okul Yürütme Kurulları
Kurulması
Ortak Sınav Analizleri
Yetiştirme Kursları
Hikaye, Öykü Yarışması
Strateji Gel.
TARİHİMİZ KÜLTÜRÜMÜZ
Mümtaz Şahsiyetlerle İlgili Kitapçık Oluşturulması
Sözleri Belirleyecek Komisyonun Oluşturulması
Söz Havuzunun Oluşturulması
Haftanın Sözü
Haftanın sözünün İnternet Sitesinde Duyurulması ve Okullara
Bildirilmesi
Haftanın Sözü ile İlgili Etkinlikler Yapılması
Okullara anket uygulanması
Medya Okuryazarlığı,
Eğitim,Seminer,Konferanslar
Medya Bağımlılığı
Slogan Yarışması
Öğrenci ve Velilere Yönelik Seminer, konferans,toplantı vb
Veli, Öğrenci Eğitimleri
etkinliklerin düzenlenmesi
Yerel Televizyonlarda Eğitim Saati
Serifikalı Aile Danışmanlığı Kursu Düzenlenmesi
Aile Danışmanlığı Merkezi Aile Danışmanlığı Merkezi Açılması
Aile Danışmanlığı Merkezlerinin Yaygınlaştırılması
Ayın Değerlerinin Belirlenmesi
Aynın Değeri ile ilgili faaliyetler düzenlenmesi
Ayın Değeri ile İlgili Yapılan Çalışmalardan İyi Örneklerin MEM
Değerler Eğitimi
İnternet Sitesinde Yayınlanması
Ayın Değeri İle İlgili Yapılan Örnek Çalışlamalar İçin Yılsonu
Sergisi Yapılması
Tarihi Eserlerin ve Tarihi Dokunun Tanınması ve Korunmasına
Tarihi ve Kültürel Bilincin Yönelik Faaliyetler
Geliştirilmesi
Osmanlıca Kursları
(Hayat Boy Öğtenme Şubesi)
Unutulmaya Yüz tutmuş Çocuk Oyunları
Köy ve Şehir Merk. Okulların Eşleştirilmesi
Köy okullarımızdaki öğrencilerin tarihi yerlerimizi ziyaretleri
sağlanacak.
Kardeş Okul
Ortaöğretim
Mümtaz Şahsiyetler Adına Ağaçlandırma Çalışmaları Yapılması
İyi Örneklerin Paylaşılması
Öğretim Yöntem Tekniklerinde İyi Örneklerin Paylaşılması
SANAT VE SPOR
Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri
Anneler Spor Yapıyor
Kültür Etkinlikleri
El Sanatlarının Tanıtılması ve Kurslar Açılması
Halk Oyunları Ekipleri Oluşturulması ve Kurslar Açılması
Din Öğr Özel Eğt.
Resim, Şiir vb Etkinlikler
Yapılan Ziyaretlerin Raporlanması
Okullarda ve Pansiyonlarda Zeka Oyunu Alanlarının
Oluşturulması
Zeka oyunlarına yönelik tanıtıcı faaliyetler
Okullarda Şiir Dinletileri ve Etkinlikleri
Şairlerle Etkinlikler
Resim, Fotoğraf ve Kısa Film Etkinlikleri
İlkokullar Sporsuz Kalmasın
Minik Eller Potaya
Yıldız Pedallar Okul Yolunda
Masa Tenisi Bölge Okulları
Bir Masa İki Raket Kötü Alışkanlıkları Terket
Spora Özendirici Faaliyetler
Ortaöğretim
Zeka Oyunları
Milli Eğitim Yöneticilerinin Okul/Kurum Ziyaretleri
Hayat
Boyu
Okul/Kurum Ziyaretleri
Strateji
Gel.
Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Etkileşim ve Koordinasyon
Amaçlı Genel ve Bölgesel Toplantılar
Hayat
Boyu
YÖNETİCİ ÖĞRETMEN
EĞİTİMLERİ
Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları
Kişisel Gelişim Seminerleri
Üniversite Öğretmen Buluşması
Yöneticilikte İyi Örneklerin Paylaşılması
İns.Kaynk.
Seminerler ve Kurslar
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
: Sivas’ın Mümtaz Şahsiyetleri
: Din Öğretimi Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
: Temel Eğitim Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi, Orta Öğretim Şubesi
Paydaşlar
: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Vakıflar İl Müdürlüğü, STK’lar, Araştırmacı ve Yazarlar, Medya
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube/Birim
Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
(Açıklamlar)
1
Sivas’ın Mümtaz
Şahsiyetlerinin
Belirlenmesi
Din Öğretimi Şubesi
tarafından
oluşturulacak
komisyon
Şubat Ayı
Din Öğretimi Şube Müdürü
başkanlığında, Tarih ve Edebiyat
öğretmenlerinden bir komisyon
oluşturulacaktır ve bu komisyon
her ay için bir Mümtaz şahsiyet
belirleyecektir.
2
Programları
Düzenleyecek Okulların
Belirlenmesi
Din Öğretimi Şubesi
Şubat Ayı
Komisyon tarafından okullar
belirlenecektir.
3
Şahsiyetlerle ilgili Aylık
Programlar Yapılması
Okul/Kurum
Müdürlükleri,
OGYE’leri
Şahsiyetlerle ilgili Panel, Söyleşi,
Yarışma, Tiyatro, Resim, Şiir vb
Eğitim Öğretim Yılı
faaliyetler yapılacak ve
İçerisindeki Her Ay
hayırseverler de bu programlara
dahil edilecektir.
4
Belirlenen Mümtaz
Şahsiyetlerle İlgili
Çalıştay, Seminer,
Sempozyum
Düzenlenmesi
Eğitim Şubeleri
Okul ve Kurumlar
Planlaması İlgili
Hayırseverlerin de bu
Şubeler Tarafından
programlarda işlenmesi
Yapılacaktır.
5
Dersliklere,
Okul/Kurum
kütüphanelere vb
okul/kurum birimlerine müdürlükleri,
Şahsiyetlerin isimlerinin OGYE’leri
verilmesi
6
Mümtaz Şahsiyetler
Adına Ağaçlandırma
Çalışmaları Yapılması
Eğitim Şubeleri
Okul ve Kurumlar
7
Mümtaz Şahsiyetlerle
İlgili Kitapçık
Oluşturulması
Bilgisayar ve Sınav
Hizmetleri Şubesi
Eğitim Şubeleri
8
İzleme ve Değerlendirme Eğitim Şubeleri
Şubat Ayı
Dersliklere vb okul/kurum
birimlerine Şahsiyetlerin isimleri
verilerek hayatı ve eserlerini
tanıtan tabelalar
oluşturulacaktır.
Sivas Belediyesi, İl Orman
Müdürlüğü ve TEMA ile
Mart, Nisan, Mayıs
işbirliğine gidilerek Mümtaz
Ayları
Şahşiyetlerin Adını Taşıyan
Ormanlar Oluşturulacaktır.
Mümtaz Şahsiyetler
Haziran
belirlendikten sonra kitapçık
oluşturulacaktır.
Birinci ve ikinci
Her okul gerçekleştirdikleri
dönemin son
faaliyetler ile ilgili rapor
haftası
hazırlayacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
Sözleri Belirleyecek
1 Komisyonun
Oluşturulması
Söz Havuzunun
2
Oluşturulması
Haftanın sözünün
İnternet Sitesinde
3
Duyurulması ve
Okullara Bildirilmesi
4
Haftanın sözü ile İlgili
Etkinlikler Yapılması
İzleme ve
5
Değerlendirme
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
:Haftanın Sözü
:Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, STK’lar, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Medya
Sorumlu Şube/Birim
Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Ortaöğretim Şubesi
Şubat Ayı
Edebiyat Öğretmenlerinden
Oluşturulacaktır
Komisyon
Şubat Ayı
Komisyon tarafından
oluşturulacak
Bilgisayar Sınav
Hizmetleri Şubesi
Haftanın İlk İş
Günü
İlgili şube MEM internet sitesinde
haftanın sözünü yayınlayacak
Okul İdareleri
Hafta Boyunca
*Okullarda Yazı Tahtasında ve
İnternet Sitelerinde Sözün Yazılı
Bulundurulması
*Sınıf, Türkçe ve Edebiyat
Öğretmenleri haftanın sözü ile
ilgili etkinlik düzenleyeceklerdir.
Ortaöğretim Şubesi
Şubat ve Haziran
Aylarında
Okullar haftanın sözü ile ilgili
rapor düzenleyerek ilgili şubeye
sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
:Medya Okur-Yazarlığı-Medya Bağımlılığı
:Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Din Öğretimi Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
Paydaşlar
: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, , Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, STK’lar, Medya, Araştırmacı ve Yazarlar,
Sıra
No
1
Alt Faaliyetin Adı
Medya ve Sosyal Medya
araştırması
Sorumlu Şube/Birim
Rehberlik Araştırma
Merkezi
Uygulama
Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Eğitim
Öğretim Yılı
Boyunca
*Okullara anket uygulanması
*Öğrenciler ve veliler sosyal medyaya ne
sıklıkta ve nereden bağlanıyor.En çok
hangi aracı kullanıyor v.b.
*En çok hangi TV programları
seyrediliyor.
2
Araştırma Sonuçlarına Göre
Eğitimlerin Düzenlenmesi.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Eğitim
Öğretim Yılı
Boyunca
*Rehber öğretmenler tarafından
teknoloji bağımlılığı etkinliklerinin
düzenlenmesi.
*Kişisel Gelişim Uzmanları tarafından veli
ve öğrencilere yönelik konferans
düzelenmesi.
*Uzmanlar tarafından panel ve TV
programları düzenlenmesi.
3
Slogan Yarışması
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Mart
Okullarda medya ve sosyal medya
bağmlılığı ile ilgili slogan yarışması
düzenlenmesi.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
:Veli, Öğrenci Eğitimleri
:Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Din Öğretimi Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, STK’lar, Medya, Araştırmacı ve Yazarlar,
Sorumlu
Şube/Birim
Uygulama Tarihi
1
Öğrenci ve Velilere
Yönelik Seminer,
konferans,toplantı vb
etkinliklerin
düzenlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Eğitim Öğretim
Yılı Boyunca
2
Televizyon Programları
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Eğitim Öğretim
Yılı Boyunca
3
Aile Danışmanlığı
Merkezi
Rehberlik
Araştırma
Merkezi
Eğitim Öğretim
Yılı Boyunca
4
İzleme ve
Değerlendirme
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Haziran
Yapılacak Çalışmalar
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü
Başkanlığında RAM Müdürü,
Koordinatör Okul Müdürlerinden bir
komisyon oluşturulacak
*Kişisel Gelişim seminerleri
*Görgü kuralları (örf, adet, gelenek ve
görenekler)
*Suç ve Şiddet
*Madde Bağımlılığı vb. temalı faaliyetler
belirlenecek ve bir takvime bağlanarak
eğitim konusu, tarihleri, sorumlular,
eğitimciler ve katılımcılar belirlenerek
duyurulacaktır.
Haftada en az bir saat,üç yerel
televizyonumuzda eğitim ile ilgili
programlar yapılacak.
*Halk eğitim Bünyesinde, ücretsiz,
sertifikalı aile danışmanlığı kursu
açılması
*RAM bünyesinde aile danışmanlığı
merkezinin açılması
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi Haziran
ayı içerisinde o yıl içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Sivasi
Projesi Yürütme Kuruluna bir rapor
sunacaktır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
:Biz Bir Aileyiz (Aile Danışmanlığı Merkezleri)
: Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
: Din Öğretimi Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
Paydaşlar
: Cumhuriyet Üniversitesi, STK’lar, Medya
Sıra No
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube/Birim
Şubat Ayı
Özel Eğitim ve Rehberlik
Şubesi, RAM
Mayıs
Sertifikalı Rehber
Öğretmenlerimizle RAM
Bünyesinde Aile Danışmanlığı
Merkezi açılması
Özel Eğitim ve Rehberlik
Şubesi, RAM
Yıl İçerisinde
Aile Danışma Merkezlerinin
Eğitim Bölgelerinde
yaygınlaştırılması
Her dönemin
son haftası
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Haziran ayı içerisinde o yıl
içerisinde gerçekleştirilen
faaliyetler ile ilgili Sivasi Projesi
Yürütme Kuruluna bir rapor
sunacaktır.
1
Özel Eğitim ve Rehberlik
Şubesi, RAM
3
Aile Danışmanlığı
Merkezi Açılması
4
Aile Danışmanlığı
Merkezlerinin
Yaygınlaştırılması
İzleme ve
Değerlendirme
Yapılacak Çalışmalar
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube
Müdürlüğü,Rehberlik Araştırma
Merkezi Koordinesinde 560
saatlik Aile Danışmanlığı Kursu
Açılması.
Sertifikalı Aile
Danışmanlığı Kursu
Açılması
5
Uygulama
Tarihi
Özel Eğitim ve Rehberlik
Şubesi-RAM
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
: Değerler Eğitimi
: Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
: Din Öğretimi Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
Paydaşlar
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
STK’lar, Medya
Uygulama
Sorumlu Şube/Birim
Yapılacak Çalışmalar
Tarihi
Şubat
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube
Müdürü, Din Öğretimi Şube Müdürü,
RAM Müdürü ve rehberlik
öğretmenlerinden oluşan bir
komisyon kurularak her ay için ayın
değeri belirlenecektir.
Her Ay
Aynın Değerine İlişkin Resim Şiir
Kompozisyon vb Yarışmalar ve
faaliyetler düzenlenecektir.
Her Ay
Komisyon tarafından belirlenecek iyi
örnekler sorumlu şube tarafından
MEM internet sitesinde
yayınlanacaktır.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Haziran Ayı
Ayın değerleri çalışmalarınlarından yıl
boyunca yapılan çalışmalar
içerisinden iyi örnekler komisyon
tarafından seçilerek yılsonu sergisi
düzenlenecektir.
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Haziran ayı içerisinde o yıl içerisinde
Her dönemin
gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili
son haftası
Sivasi Projesi Yürütme Kuruluna bir
rapor sunacaktır.
1
Ayın Değerlerinin
Belirlenmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi,
RAM
2
Aynın Değeri ile ilgili
faaliyetler
düzenlenmesi
Okul Kurum
Müdürlükleri,
OGYE’leri
3
Ayın Değeri ile İlgili
Yapılan Çalışmalardan
İyi Örneklerin MEM
İnternet Sitesinde
Yayınlanması
Bilgisayar Sınav
Hizmetleri Şubesi,
Ayın Değeri
Komisyonu
4
Ayın Değeri İle İlgili
Yapılan Örnek
Çalışlamalar İçin
Yılsonu Sergisi
Yapılması
5
İzleme ve
Değerlendirme
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra
No
1
2
3
4
Alt Faaliyetin Adı
SİVASİ HAREKETİ
TARİHİMİZ-KÜLTÜRÜMÜZ
:Tarihi ve Kültürel Bilincin Geliştirilmesi
:Temel Eğitim Şubesi
:Orta Öğretim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi,
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
:Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü, Vakıflar İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Soyal Politikalar İl
Müdürlüğü, STK'lar, Medya
Sorumlu Şube/Birim
Uygulama
Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Tarihi Eserlerin ve Tarihi
Eğitim Şubeleri
Dokunun Tanınması ve
Okul/Kurum
Korunmasına Yönelik
Müdürlükleri
Faaliyetler
*Tarihi ve kültürel özelliği bulunan
mekanların tanıtımlarının yapılması
ve bu mekanlara ziyaretler ve
Eğitim Öğretim
geziler düzenlenecek ve bu
Yılı Boyunca
ziyaretler esnasında Osmanlıca
yazılara dikkat çekilerek farkındalık
oluşturulacaktır.
Osmanlıca
*Gönüllü öğretmen ve velilere
yönelik osmanlıca kursları
düzenlenecektir.
Eğitim Öğretim
*Okullarda Osmanlıca seçmeli
Yılı Boyunca
dersini seçen dersliklerin, çeşitli
bölümlerin ve eşyaların isimlerinin
Osmanlıca olarakta yazılması
Din Öğretimi Şubesi
Unutulmaya Yüztutmuş
Temel Eğitim Şubesi
Çocuk Oyunları
Yöremiz-Töremiz
Temel Eğitim Şubesi
*Temel Eğitim Şubesi tarafından
her ay için bir oyun belirlenecek
(Şubat Ayının İkinci Haftası), *Okul
Öncesi, Sınıf ve Beden Eğitimi
öğretmenlerine yönelik
bilgilendirme ve tanıtım toplantısı
Eğitim Öğretim
yapılacaktır.
Yılı Boyunca
*Okullarda bu tür çocuk oyunları ile
ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir.
*Çocuk oyunları şenliğinde/ 23
Nisan Etkinliklerinde oyunların
Sergilenmesi ve yarışmalar
düzenlenmesi.
Haziran İlk
hafta
*Halk arasında unutulmaya yüz
tutmuş kelimeler derlenecek. *Bir
panoda derlenecek. *Yerel
kıyafetlerle ve kelimelerle
yılsonunda gece hazırlanacak.
5
İzleme ve
Değerlendirme
Temel Eğitim Şubesi
Her dönemin
son haftası
Şubeler ve Okullar hazırlayacakları
raporu ilgili şubeye sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
AKADEMİK BAŞARI
: Akademik Başarının Artırılması
: Strateji Geliştirme Şubesi, (Komisyon)
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
: Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve
Teknik Eğitim Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Paydaşlar
Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Aile ve Soyal Politikalar İl
Müdürlüğü, STK'lar, Medya
Sıra
No
1
Alt Faaliyetin Adı
İl-İlçe-Okul Akademik
Başarıyı İzleme
Değerlendirme
Komisyonu Kurulması
Sorumlu Şube/Birim
Strateji Geliştirme
Şubesi
Uygulama
Tarihi
Şubat Ayı
2
Ortak Sınavlar
Eğitim Şubeleri
Her Dönem
3
Yetiştirme Kursları
Eğitim Şubeleri
Her Dönem
4
İzleme ve Değerlendirme
Strateji Geliştirme
Şubesi
Her Dönemin
Son Haftası
Yapılacak Çalışmalar
Yönergenin hazırlanması
*Sınav sonuçlarının analizi
*En Başarılı Okul ve öğrencilerin
ödüllendirilmesi
*Başarısını en çok artıran okul ve
öğrencilerin ödüllendirilmesi
*Analiz sonuçlarına göre telafi
eğitimlerinin yapılması
*Kurs sayılarının artırılması
*Kurslarda analiz sonuçlarına göre
seviye grupları oluşturulması
Şubeler ve Okullar hazırlayacakları
raporu ilgili şubeye sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra No
1
2
3
4
5
Alt Faaliyetin Adı
Kitap Okuma Etkinlikleri
Hikaye, Öykü Yazma
Yarışması
Yazarlarla buluşma
günleri
Toplumsal kitap okuma
etkinlikleri
SİVASİ HAREKETİ
AKADEMİK BAŞARI
: Okuyorum, Yazıyorum, Anlıyorum
: Ortaöğretim Şubesi
: Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
: Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, STK'lar, Medya
Uygulama
Sorumlu Şube/Birim
Yapılacak Çalışmalar
Tarihi
Eğitim Şubeleri
*Haftanın Sözü komisyonu
tarafından belirlenecek 100 temel
eserden seçilen kitaplarla ilgili
yarışma düzenlenecek ve
dereceye girenler
Eğitim Öğretim
ödüllendirilecektir.
Yılı Boyunca
*Tüm eğitim kurumlarında toplu
kitap okuma etkinlikleri yapılacak.
*Sivas Kitap Günleri (Kitap Fuarı)
etkinliklerine öğrencilerin
katılımının sağlanması
Eğitim Şubeleri
*Komisyon tarafından yarışma
detayları belirlenecektir.
Eğitim Öğretim *Derceye giren eserler MEM
Yılı Boyunca
internet sitesinde yayınlanacak ve
imkanlar dahilinde kitapçık haline
getirilecektir.
Eğitim Şubeleri ve
Okullar
*Eğitim Şubeleri ve Okullar
Eğitim Öğretim tarafından yazarlar davet edilerek
söyleşi vb etkinlikler
Yılı Boyunca
düzenlenecektir.
Eğitim Şubeleri
*Okullarımız veli ve öğrenci
katılımnıyla toplu kitap okuma
etkinlikleri düzenleyeceklerdir.
Eğitim Öğretim *21 Aralık en uzun gecede MEM
Ortaöğretim Şubesi tarafından
Yılı Boyunca
basın ve halkın katılımıyla il geneli
toplu kitap okuma etkinliği
düzenlencektir.
İzleme ve Değerlendirme Ortaöğretim Şubesi
Her Dönemin
Son Haftası
Şubeler ve Okullar hazırlayacakları
raporu ilgili şubeye sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
AKADEMİK BAŞARI
: Mesleki Yönlendirme ve Tanıtım faaliyetleri
: Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi,
Ortaöğretim Şubesi, Rehberlik Araştırma Merkezi
Paydaşlar
: Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, STK'lar, Medya, Meslek Grubu
Öncüleri
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube/Birim
Uygulama
Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
8. Sınıflar için liselere ve 12 Sınıflar
Eğitim Öğretim
için üniversiteye geziler
Yılı Boyunca
düzenlenecektir.
Okul Gezileri
Tüm Ortaokul ve
Liseler
2
Seminer Konferans vb.
Tanıtım Etkinlikleri
*Her kademeye yönelik olarak
mesleki tanıtım toplantı, seminer,
konferans vb. faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
*Meslek odaları ve STK'lar ile
işbirliğine gidilerek çeşitli meslek
gruplarından kişilerin okullara
Özel Eğitim ve
Eğitim Öğretim
davet edilmesi
Rehberlik Şubesi, Okul
Yılı Boyunca
*Meslekleri tanıtıcı filmlerin
Müdürlükleri
öğrenciler izlettirilmesi
*Kariyer Günleri faaliyeti
düzenlenerek çeşitli meslek
grupları için standalar oluşturularak
mesleki tanıtım yapmaları
sağlanacaktır.
3
İzleme ve Değerlendirme
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
1
Haziran
Şubeler ve Okullar hazırlayacakları
raporu ilgili şubeye sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Alt Faaliyetin Adı
SİVASİ HAREKETİ
AKADEMİK BAŞARI
:Projeler
:Strateji Geliştirme Şubesi
:Eğitim Şubeleri, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi
: Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, STK'lar, Medya
Sorumlu Şube/Birim Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
*Bilim Fuarları
*Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Strateji Geliştirme
Eğitim Öğretim Yılı *TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası
Bilimsel Projeler
Şubesi, Ortaokul ve
Araştırma Projeleri Yarışması
Boyunca
Liseler
*Ortaokul Matematik Olimpiyatları vb
yarışma ve faaliyet tanıtımları
Strateji Geliştirme
*Tanıtım Faaliyetleri
Eğitim Öğretim Yılı
Ulusal Ajans Projeleri Şubesi,Okullar,
*Projeler Yönergesinde belirtilen
Boyunca
Kurumlar
formlarıngönderilmesi
Strateji Geliştirme
Eğitim Öğretim Yılı
ORAN Projeleri
Tanıtım Faaliyetleri
Şubesi
Boyunca
Bilgisayar ve Sınav
Eğitim Öğretim Yılı
FATİH Projesi
Hizmetleri Şubesi
Boyunca
Okullar Hayat Olsun
Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Öğretim Yılı
Projesi
Şubesi
Boyunca
Strateji Geliştirme
Eğitim Öğretim Yılı
ÇSGB Projeleri
Şubesi
Boyunca
Strateji Geliştirme
Eğitim Öğretim Yılı
SODES Projeleri
Şubesi
Boyunca
Özel Eğitim ve
Eğitim Öğretim Yılı
*Yönerge, Genelge, Protokol, Rehber vb
ÇOGEP Projeleri
Rehberlik Şubesi
Boyunca
belgelere uygun olarak iş ve işlemleri
Eğitim Öğretim Yılı
yürütmek
Enerji Verimliliği Projesi İnşaat Emlak Şubesi
Boyunca
*Resmi yazışmaları yapmak
Mesleki ve Teknik
Eğitim Öğretim Yılı
*Şubeler arası koordinasyonu sağlamak
MESGEP
Eğitim Şubesi
Boyunca
*İstatistiklerini tutmak
Mesleki ve Teknik
Eğitim Öğretim Yılı
UMEM
Eğitim Şubesi
Boyunca
Mesleki ve Teknik
Eğitim Öğretim Yılı
DYNED
Eğitim Şubesi
Boyunca
Anadolu İmam
Eğitim Öğretim Yılı
Hatiplileri Mesleğe
Din Öğretimi şubesi
Boyunca
Hazırlama Projesi
Beslenme Dostu Okul Mesleki ve Teknik
Eğitim Öğretim Yılı
Projesi
Eğitim Şubesi
Boyunca
Çalışmalar ve istatistikleri ilgili şubeler ve
İzleme ve
Strateji Geliştirme
Her Yıl Ocak Ayı
okullar tarafından raporlanarak
Değerlendirme
Şubesi
sonuna kadar
gönderilecektir.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
YÖNETİCİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
: Seminerler ve Kurslar
:İnsan Kaynakları Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi,
Ortaöğretim Şubesi
Paydaşlar
:Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Polis Meslek Yüksek Okulu, Ticaret Sanayi Odası, Medya
Sıra
No
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube/Birim Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Liderlik eğitimi
Hazırlanmış
olan programa uygun olarak
gerçekleştirilecektir.
1
Yöneticilik Formasyonu
Kazandırma Kursları
İnsan Kaynakları
Şubesi
2. Dönem
2
Kişisel Gelişim Seminerleri
İnsan Kaynakları
Şubesi
Eğitim Öğretim Yılı Her dönem il genelinde en az iki
Boyunca
seminer düzenlenecektir.
İnsan Kaynakları
Şubesi
Öğretim görevlileri tarafından
öğretmenlere yönelik branş
Eğitim Öğretim Yılı bazında eğitimde yeni yaklaşımlar
Boyunca
ve öğretim yöntem teknikleri
konulu seminerler
düzenlenecektir.
3
4
Üniversite Öğretmen
Buluşması
İzleme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Şubesi
Haziran
İnsan Kaynakları Şubesi bu
kapsamda gerçekleştirilen
faaliyetlerle ilgili rapor
hazırlayacaktır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
YÖNETİCİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
:İyi Örneklerin Paylaşılması
:İnsan Kaynakları Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Ortaöğretim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Bilgisayar ve
Sınav Hizmetleri Şubesi
Paydaşlar
:Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Aile ve Soyal Politikalar İl Müdürlüğü, STK'lar, Medya
Sıra
No
1
2
Alt Faaliyetin Adı
Yöneticilikte İyi
Örneklerin Paylaşılması
Öğretim Yöntem
Tekniklerinde İyi
Örneklerin Paylaşılması
Sorumlu
Şube/Birim
Uygulama
Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
İnsan Kaynakları
Şubesi,
Bilgisayar ve
Sınav
Hizm.Şubesi
*Yönetim alanında iyi örnek olarak
düşüdükleri çalışmaları değerlendirilmek
üzere sorumlu şubeye gönderilmesi
Eğitim Öğretim *Seçilen iyi örneklerin internet sitesinde
paylaşılması
Yılı Boyunca
*Yıl sonunda seçilen iyi örneklerle ilgili
bir sunum hazırlanması, toplantı ve
internernet sitesinde paylaşılması
İnsan Kaynakları
Şubesi,
Bilgisayar Sınav
Hizm.Şubesi
*Sınıf ortamı düzenlemeleri
*Dezavantajlı kesime yönelik
uygulamalar
*Serbest zaman uygulamaları
Eğitim Öğretim *Mesleki Eğitim uygulamaları
*Anasınıfı uygulamaları
Yılı Boyunca
*Teknolojiyi eğitimde kullanma
*Birleştirilmiş sınıf uygulamaları v.b
faaliyetlerin yapılacak toplantılarda ve
siteden paylaşılmaası.
3
Yöneticilerin ve
Öğretmenlerin Etkileşim
Koordinatör
ve Koordinasyon Amaçlı
Okullar
Genel ve Bölgesel
Toplantılar
4
İzleme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Şubesi
Eğitim bölgesi toplantılarının
Eğitim Öğretim
uygulamada birliğin sağlanması ve
Yılı Boyunca
etkileşim için ayda bir yapılması.
Eğitim Öğretim
Sorumlu şube tarafından belirlenecektir.
Yılı Boyunca
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
Paydaşlar
Sıra
Alt Faaliyetin Adı
No
1
Milli Eğitim
Yöneticilerinin
Okul/Kurum Ziyaretleri
2
Yapılan Ziyaretlerin
Raporlanması
SİVASİ HAREKETİ
YÖNETİCİ ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
:Okul/Kurum Ziyaretleri (Mesaiye Birlikte Başlıyoruz)
:Starteji Geliştirme Şubesi
:Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi,
Ortaöğretim Şubesi
Sorumlu Şube/Birim
Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Belirlenen takvim doğrultusunda
kurum ziyaretleri yapılacak,
Strateji Geliştirme
*Genel eksikliklerin tespit
Şubesi, Müdür
Eğitim Öğretim Yılı
edilmesi
Yardımcıları ve Şube Boyunca
*Kurum idarecileri ve
Müdürleri
öğretmenlerle kaynaşma
sağlanması
Müdürler Kurulu
Haftalık
Yöneticiler haftalık toplantılarda
kurum ziyaretleri ile ilgili rapor
sunacaklardır.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
SANAT VE SPOR
:Zeka Oyunları
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi
Paydaşlar
: Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu, STK'lar, Medya
Sıra
No
1
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu
Şube/Birim
Okullarda ve Pansiyonlarda
Zeka Oyunu Alanlarının
Okul İdareleri
Oluşturulması
Uygulama
Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
Şubat Ayı
Okul ve pansiyonlarda kütüphane vb
uygun alanlarda zeka oyunu alanları
oluşturulacaktır. (Satranç, Dama,
Mangala vb.)
2
Zeka oyunlarına yönelik
tanıtıcı faaliyetler
Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi
Okul İdareleri
Eğitim
Öğretim Yılı
Boyunca
*Afiş, Broşür vb. tanıtım
materyallerinin hazırlanması
*Kurs düzenlenmesi
*Bilim Sanat Fuarlarında etkinlikler
düzenlenmesi
3
İzleme Değerlendirme
Okul İdareleri
Haziran
Kurulan oyun alanları ve etkinlikler
hakkında rapor hazırlanması
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
SANAT VE SPOR
:Resim, Şiir vb Etkinlikler
:Din Öğretimi Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Ortaöğretim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve
Teknik Eğitim Şubesi
Paydaşlar
Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Ticaret Sanayi Odası, STK'lar, Medya
Sıra
No
1
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu
Şube/Birim
Okullarda Şiir Dinletileri ve Din Öğretimi
Şubesi
Etkinlikleri
2
Şairlerle Etkinlikler
Din Öğretimi
Şubesi
3
Resim, Fotoğraf ve Kısa
Film Etkinlikleri
Din Öğretimi
Şubesi
4
İzleme ve Değerlendirme
Din Öğretimi
Şubesi
Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
*Okullarda öğrenci ve öğretmenler
tarafından belirli aralıklarla şiir
Eğitim Öğretim Yılı
dinletilerinin yapılması
Boyunca
*Dergi,pano, vb alanlarda şiirlerin
yayınlanması
*Şairlerle öğrencilerin söyleşiler
Eğitim Öğretim Yılı yapması.
Boyunca
*Okullarda şairler tarafından şiir
dinletilerinin yapılması
*Faaliyetlerin yılsonunda çeşitli
sergi ve etkinliklerle il genelinde
paylaşılması
Eğitim Öğretim Yılı *Yarışmalar düzenlenmesi
*Yetenekli öğrencilerin tespit
Boyunca
edilerek yönlendirilmesi.
*Çalışmaların internet ortamında
paylaşılması.
Faaliyetlerle ilgili rapor
Haziran
hazırlanması.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
SANAT VE SPOR
:Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri
:Ortaöğretim Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Eğitim Şubeleri, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Paydaşlar
:Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Ünivesitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi
Odası, STK'lar, Medya
Sıra
No
1
Alt Faaliyetin Adı
Sorumlu
Şube/Birim
Minik Eller Potaya
3
Yıldız Pedallar Okul
Yolunda
Yapılacak Çalışmalar
*Öğrtemenlere antrenörlük
seminerlerinin düzenlenmesi.
Eğitim Öğretim Yılı *Okullara masa tenisi malzemelerinin
temin edilmesi
Boyunca
*Okullarda masa tenisi kulüpleri
kurularak turnuvalar düzenlenmesi.
İlkokullar Sporsuz
Kalmasın
2
Uygulama Tarihi
*2.3. ve 4. sınıflara yönelik beş yılda 500
yeni sporcu kazandırmak amacıyla
Eğitim Öğretim Yılı
basketbolu sevdirmek için tanıtım ve
Gençlik Spor İl
Boyunca
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi,
Müdürlüğü ile
kulüpler kurularak müsabaklar yapılması
yapılan protokoller
çerçevesince
gerçekleştirilecek
*Bisiklet sporunu sevdirme, tanıtma ve
Ortaöğretim Şubesi
yaygınlaştırma etkinlikleri
tarafından organize
*BMX Eğitim pisti oluşturulması
Eğitim Öğretim Yılı
edilecek
*Egzersiz çalışmalarının yapılması
Boyunca
*Malzeme teminlerinin yapılması
*Okullar Arası Bisiklet Turnuvası
düzenlenmesi
4
Masa Tenisi Bölge Okulları
*Protokolle belirlenen okullara malzeme
Eğitim Öğretim Yılı temini yapılması
Boyunca
*Bu okullarda Bölge Spor salonları
oluşturularak halkın kullanmına açılması
5
Bir Masa İki Raket Kötü
Alışkanlıkları Terket
Eğitim Öğretim Yılı Liselerde masa tenisi faaliyetleri
gerçekleştirilmesi
Boyunca
*Okullarda bayanlara yönelik egzersiz
(fitness) kurslarının açılması
*Kurs açılacak okulların ve salonların
Eğitim Öğretim Yılı
tespit edilmesi
Ortaöğretim Şubesi
Boyunca
*Tanıtım çalışmalarının yapılması
*Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam bilinci
vb konularda bilğilendirme
etkinliklerinin yapılması.
6
Anneler Spor Yapıyor
7
Spora Özendirici
Faaliyetler
8
İzleme ve Değerlendirme Ortaöğretim Şubesi
*Profesyonel sporcular tarafından okul
Eğitim Öğretim Yılı ziyaretleri.
Ortaöğretim Şubesi
* Profesyonel kuluplerle yapılan
Boyunca
protokoller doğrultusunda öğrencilerin
maçların izlenmesinin sağlanması
Faaliyetlerle ilgili rapor hazırlanması.
Faaliyetin Adı
Sorumlu Şube
SİVASİ HAREKETİ
SANAT VE SPOR
:Kültür Etkinlikleri
:Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
İşbirliği Yapılacak
Birimler/Kurumlar/Şubeler
:Ortaöğretim Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki
ve Teknik Eğitim Şubesi
:Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, STK'lar,
Medya
Sıra
Sorumlu
Alt Faaliyetin Adı
Uygulama Tarihi
Yapılacak Çalışmalar
No
Şube/Birim
Hat, Ebru, Cam Üfleme, Halı ve
Kilim Dokuma, Bakırcılık,
El Sanatlarının Tanıtılması Hayat Boyu
Eğitim Öğretim Yılı
Bıçakcılık ,Ağaç Oymacılığı vb.
1
ve Kurslar Açılması
Öğrenme Şubesi Boyunca
tanıtım faaliyetleri ve kurslar
düzenlenmesi
Paydaşlar
2
Halk Oyunları Etkinlikleri
Hayat Boyu
Öğrenme Şubesi
Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Ekipleri
Boyunca
Oluşturulması ve Kurslar Açılması
3
İzleme ve Değerlendirme
Hayat Boyu
Öğrenme Şubesi
Eğitim Öğretim Yılı
İlgili Şube tarafından belirlenecek
Boyunca
Download

Eğitimde Sivasi Hareketi Faaliyet Programı