preuzeto sa sajta www.hardoffice.rs strana propisi
OBAVEŠTENJE O NOVIM PROPISIMA
Izmene i dopune Zakona o PDV sa primenom od 01.10.2012. godine
1. Povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18% na 20%.
Nova preračunata stopa iznosi 16.66667%.
2. Povećanje PDV naknade poljoprivrednicima sa 5% na 8%, uz ukidanje isplate u gotovom novcu.
Izmene i dopune Zakona o PDV sa primenom od 01.01.2013. godine
1. Obvezniku čiji promet ne bude veći od 50.000.000,00 dinara u prethodnih 12 meseci (od dana odobrenja
sistema naplate), odobrava se plaćanje PDV po naplati potraživanja, a ujedno će obveznici, koji budu u
sistemu, ostvarivati pravo na odbitak prethodnog PDV samo ako plate prethodnom učesniku u prometu za
nabavku dobara i usluga.
Uslovi:
- prethodnih 12 meseci neprekidno bio evidentiran kao obveznik PDV
- podnosio poreske prijave za PDV u prethodnih 12 meseci u propisanom roku
- prethodnih 12 meseci nisu prestali uslovi za obračunavanje PDV po sistemu naplate
Novi obveznik PDV ne može odmah po sticanju statusa obveznika PDV da primenjuje sistem naplate, već
posle 12 meseci, ukoliko budu ispunjeni uslovi.
Obveznik primenjuje sistem naplate od prvog dana poreskog perioda koji sledi posle poreskog perioda u
kojem je primio potvrdu nadležnog organa.
2. Povećan je iznos za sticanje prava obveznika PDV, sa dosadašnjih 4.000.000,00 na 8.000.000,00.
3. Mali obveznik će moći da se evidentira, bilo kada u toku godine, u sistem PDV.
4. Mali obveznik koji nije bio u sistemu PDV, prilikom ulaska u sistem PDV moći će da ostvari pravo na odbitak
prethodnog poreza, za dobra koja obveznik poseduje, na dan koji je prethodio danu sticanja statusa obveznika
PDV, a koja su nabavljena u prethodnih 12 meseci.
5. Ukida se mogućnost brisanja po službenoj dužnosti, a obveznik može bilo kad u toku godine da podnese
zahtev za brisanje iz evidencije PDV, ako mu u prethodnih 12 meseci promet dobara i usluga nije veći od
8.000.000,00 dinara.
6. Obvezniku čiji promet prelazi iznos od 50.000.000,00 umesto dosadašnjih 20.000.000,00 dinara, poreski
period je kalendarski mesec.
7. PDV će se plaćati do 15. u mesecu po isteku poreskog perioda, za obveznike čiji je poreski period kalendarski
mesec, a do 20. u mesecu po isteku poreskog perioda, za obveznike čiji je poreski period kalendarsko
tromesečje, s tim da se za zadnji period 2012. godine plaća do 10. u mesecu.
Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana
1. Povećanje stope na prihode od kapitala sa 10% na 15%.
2. Primanja zaposlenih i članova uprave pravnog lica, po osnovu učešća u dobiti, biće oporezovana kao drugi
prihodi po stopi od 20%, umanjeno za normirane troškove od 20%, s tim da se uključuju u dohodak za
oporezivanje godišnjim porezom na dohodak gradjana.
Oglas
1. Ako obveznik neće da primi bilo koje rešenje, poslato od strane nadležnog organa Poreske Uprave, koje stiže
na adresu obveznika (razrezi, blokade i slično), postavlja se oglas koji stoji otvoren na oglasnoj tabli i u roku
od 7 dana, od dana povratka na adresu filijale poreske uprave, smatra se pravosnažnim.
preuzeto sa sajta www.hardoffice.rs strana propisi
Download

Pročitajte Obaveštenje