FPM AGROMEHANIKA A.D.
Boljevac, 03.11.2014.godine
Broj: 7404/2014
ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac
održane 03.11.2014.godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Društva
u ul.Đorđa Simeonovića br.25 u Boljevcu
Vanrednu Skupštinu akcionara otvorila je Vanja Milić, predsednik Skupštine akcionara FPM
Agromehanika a.d., Boljevac koja je pozdravila prisutne i zamolila Komisiju da najpre izvrši
evidentiranje učesnika i identifikaciju akcionara, da utvrdi da li postoji kvorum za rad i da o tome
dostavi izveštaj.
Komisija je potvrdila da je izvršila evidentiranje učesnika i identifikaciju prisutnih akcionara i
punomoćnika akcionara i pri tom konstatovala da je današnjoj sednici Skupštine pristupio
punomoćnik akcionara Ekstra-pet d.o.o., Beograd, Vanja Milić. Za ovim je konstatovala da,
prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na
dan akcionara 24.10.2014.godine, akcionar Ekstra-pet d.o.o. poseduje 1.243.128 kom.običnih
akcija sa pravom glasa, što čini 100% od ukupnog broja emitovanih akcija Društva. Dalje, je
izvestila da je izvršila uvid u original punomoćje akcionara Ekstra-pet d.o.o., Beograd i
konstatovala da je isto u svemu uredno, da je dostavljeno u originalu i blagovremeno.
Komisija je konstatovala da je spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice
Skupštine akcionara utvrđen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CRHOV na
dan akcionara 24.10.2014.godine.
Po sprovedenom evidentiranju i identifikaciji akcionara Komisija je dostavila izveštaj na osnovu
koga je predsednik Skupštine akcionara konstatovala da na današnjoj sednici Skupštine
akcionara prisustvuje:
-
Vanja Milić, punomoćnik akcionara Ekstra-pet d.o.o., Beograd, predstavlja 1.243.128
komada običnih akcija sa pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja emitovanih
akcija sa pravom glasa
Sednici prisustvuje akcionar sa UKUPNO 1.243.128 komada akcija što čini 100,00% od
ukupnog broja emitovanih akcija sa pravom glasa.
Ukupno je emitovano 1.243.128 komada običnih akcija sa pravom glasa.
Komisija za glasanje je objavila da postoji kvorum za rad i da se može punovažno odlučivati na
današnjoj sednici Skupštine akcionara. Dalje je konstataovala da se saglasno pozitivnim
propisima odluke donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara izuzev odluke o promeni
pravne forme Društva, odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta i odluke o
prestanku svojstva javnog društva koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih.
Predsednik Skupštine akcionara Vanja Milić je iznela da se današnja vanredna sednica
Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d. održava prema pozivu koji je upućen
03.10.2014.godine akcionarima FPM Agromehanika a.d. i objavljen na internet stranici Društva,
Beogradske berze i APR-a, kao i da je materijal za ovu sednicu Skupštine bio dostupan danom
upućivanja poziva akcionarima u sedištu Društva, do dana održavanja sednice Skupštine, a
materijali u vezi sa promenom pravne forme sa danom objave nacrta Odluke o promeni pravne
forme društva na sajtu Društva i registru privrednih društava kod APR, dana 29.09.2014.godine.
1
Za ovim je iznela da na današnjoj sednici Skupštine prisustvuje Rajić Branislav generalni
direktor i član Odbora direktora i Jasmina Spasić, rukovodilac računovodstva i finasija.
Kako je Komisija konstatovala da je za postojanje kvoruma potrebno 50%+1 glas, a da sednici
prisustvuje punomoćnik akcionara Ekstra-pet d.o.o. koji predstavlja 100% glasova i da su
ispunjeni svi uslovi za održavanje Skupštine akcionara i punovažno odlučivanje, predsednik
Skupštine je predložila da se pređe na razmatranje i odlučivanje po tačkama dnevnog reda.
Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
1)
2)
3)
Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje
Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014.
godine
4) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 18.07.2014. godine
5) Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
6) Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
7) Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva
8) Usvajanje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme
9) Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta društva
10) Donošenje Odluke o razrešenju članova organa AD
11) Donošenje Odluke o imenovanju članova organa DOO
1) EVIDENTIRANJE UČESNIKA, IDENTIFIKACIJA AKCIONARA I UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD
Predsednik Skupštine akcionara je iznela da je Komisija za glasanje već na početku sednice
podnela izveštaj i izvestila prisutne o sledećem:
- da FPM Agromehanika a.d., Boljevac ima ukupno emitovanih 1.243.128 komada običnih akcija
sa pravom glasa,
- da na ovoj sednici može odlučivati prisutan punomoćnik akcionara koji predstavlja ukupno
1.243.128 komada akcija što čini 100,00% od ukupnog broja emitovanih akcija sa pravom glasa,
- da su ispunjeni uslovi za održavanje Skupštine akcionara i punovažno odlučivanje, kao i
- da je, saglasno pozitivnim zakonskim propisima za donošenje odluka iz dnevnog reda potrebna
obična većina glasova prisutnih akcionara izuzev odluke o promeni pravne forme Društva,
odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta i odluke o prestanku svojstva javnog
društva koje se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih.
2) IMENOVANJE ZAPISNIČARA, DVA OVERIVAČA ZAPISNIKA I KOMISIJA ZA GLASANJE
Predsednik Skupštine akcionara Vanja Milić je imenovala Bunanović Dejana za zapisničara,
Karabašević Dejana i Mijalčić Neborka za overivače zapisnika i konstatovala da je saglasno
odredbama Poslovnika o radu Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac Odbor
direktora imenovao Tabaković Dragana za predsednika Komisije za glasanje, a Bugarević Maria
i Milutinović Radišu za članove Komisije za glasanje.
Za ovim je prešla na sledeću tačku dnevnog reda.
3) USVAJANJE ZAPISNIKA SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE
30.06.2014.GODINE
U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da se tekst Zapisnika sa
redovne sednice skupštine održane 30.06.2014.godine nalazi u materijalu za sednicu, da je isti
2
saglasno Zakonu o privrednim društvima u ostavljenim rokovima po održanoj redovnoj godišnjoj
sednici Skupštine, tačnije 11.07.2014.godine objavljen na internet stranici Društva.
U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda iznela je i to da isti nije bio posebna tačka dnevnog reda
na prvoj narednoj vanrednoj sednici održanoj 18.07.2014.godine obzirom na datum sazivanja te
vanredne sednice koji je prethodio datumu održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara te
da se iz tog razloga na današnjoj sednici donosi odluka o usvajanju zapisnika sa redovne
godišnje Skupštine akcionara.
Za ovim je zatražila da se Komisija izjasni u vezi sa postojanjem kvoruma. Komisija za glasanje
je utvrdila da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine stavila na glasanje donošenje
odluke o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara održane
30.06.2014. godine.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija, na sledeći način: sa 1.243.128 glasova
“Za”, 0 glasova “Protiv” i 0 glasova “Uzdržanih”
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, 0 glasova “Protiv” i 0 glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d.,
Boljevac od 30.06.2014.godine, koji se nalazi u prilogu i čini njen sastavni deo.
4) USVAJANJE ZAPISNIKA SA VANREDNE
SEDNICE
SKUPŠTINE
AKCIONARA
ODRŽANE
18.07.2014.GODINE
Takođe je Predsednik Skupštine konstatovala postojanje teksta Zapisnika sa vanredne sednice
Skupštine FPM Agromehanika a.d., Boljevac održane 18.07.2014.godine, u materijalu za
današnju sednicu, kao i to da je isti u zakonom za to utvrđenom roku, a tačnije
29.07.2014.godine, objavljen na internet stranici Društva.
Za ovim je zatražila da se Komisija izjasni u vezi sa postojanjem kvoruma. Komisija za glasanje
je utvrdila i konstatovala da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine stavila na glasanje
predlog odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane
18.07.2014. godine.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao prisutan punomoćnik akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija, na sledeći način: sa 1.243.128 glasova
“Za”, 0 glasova “Protiv” i 0 glasova “Uzdržanih”
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, 0 glasova “Protiv” i 0 glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara FPM Agromehanika a.d., Boljevac
od 18.07.2014.godine, koji se nalazi u prilogu i čini njen sastavni deo.
3
5) DONOŠENJE ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
Predsednik Skupštine akcionara je iznela da se u materijalu za današnju sednicu nalazi odluka
Odbora direktora kojom se predlaže Skupštini akcionara donošenje odluke o povlačenju akcija
sa regulisanog tržišta imajući u vidu da je Odbor direktora 24.09.2014.godine doneo i predlog
odluke o promeni pravne forme Društva, koju je 29.09.2014.godine objavio u registru privrednih
subjekata kod Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Društva. Predsednik
Skupštine je pročitala obrazloženje ove odluke u kojoj se navodi da saglasno čl. 478 stav 4.
Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS”, br.36/2011, 99/2011 i 83/2014), ako javno
akcionarsko društvo menja pravnu formu ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva
javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Dalje se u
obrazloženju odluke navodi, da je saglasno čl. 122. st. 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala
(“Sl.glasnik RS”, br. 31/2011) propisano da regulisano tržište, odnosno MTP isključuje
finansijske instrumente iz trgovanja na zahtev javnog društva kome je prestalo svojstvo javnog
društva u skladu sa odredbom čl. 70 stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, a ukoliko su
nesaglasni akcionari isplaćeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Kako je
akcionarsko društvo, nakon sprovođenja prinudnog otkupa svih akcija preostalih akcionara,
postalo jednočlano, to ne postoje drugi akcionari koji bi glasali za ovu odluku, pa samim tim i
nema nesaglasnih akcionara, navodi se u obrazloženju.
Za ovim je konstatovala da se, prema odluci Odbora direktora, Skupštini predlaže donošenje
odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta imajući u vidu da su ispunjeni uslovi propisani
čl. 70 st. 2. t.2) Zakona o tržištu kapitala (“Sl.glasnik RS”, br.31/2011).
Nakon iznetog, predsednik Skupštine je zatražila da Komisija utvrdi i izvesti da li postoji kvorum
prilikom donošenja odluke po ovoj tački dnevnog reda.
Komisija za glasanje je utvrdila i izvestila da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine
stavila na glasanje donošenje Odluke o povlačenju akcija društva sa regulisanog tržišta, u tekstu
kako je data u materijalu za sednicu.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija odn. glasova, na sledeći način: sa
1.243.128 glasova “Za”, dok glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo, obzirom na vlasničku
strukturu Društva koju čini samo jedan akcionar.
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, što čini 100% od ukupnog broja akcija odn. glasova Društva, 0 glasova “Protiv” i 0
glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA
Član 1.
POVLAČE SE I ISKLJUČUJU sa regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd 1.243.128
komada običnih akcija Društva, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznake CFI kod:
ESVUFR i ISIN broj: RSIMTSE39603, usled ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 2. tačka 2)
Zakona.
Član 2.
Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
PREDFORMI I BOCA OD PET GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Radnička br.15,
matični broj:17207512, PIB:100570267, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije
preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 1.243.128 komada akcija, što čini učešće od
4
100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi
uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa
Beogradske berze a.d., Beograd.
Član 3.
Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno
glasovima PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PREDFORMI I BOCA OD PET
GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Radnička br.15.
Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu
Društva koju čini samo jedan akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.
Član 4.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Rajić Branislav da u slučaju potrebe izvrši neophodne
korekcije ove Odluke, radi registracije i sprovođenja iste kod nadležnih organa.
Član 5.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Rajić Branislav JMBG:1009947753321, da u ime i za
račun Društva podnese prijavu za objavu i registraciju ove Odluke u Agenciji za privredne
registre u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije, da podnese zahtev za
povlačenje i isključenje akcija sa Open market tržišta kod Beogradske berze, kao i da Komisiji za
hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava i da
preduzme sve potrebne mere i aktivnosti u cilju sprovođenja ove Odluke.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
6) DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA
U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda Predsednik Skupštine je iznela da je u materijalu za
sednicu data odluka Odbora direktora kojom se predlaže Skupštini akcionara donošenje odluke
o prestanku svojstva javnog društva. Dalje je pročitala obrazloženje odluke Odbora direktora u
kome se navodi da je nakon sprovedenog prinudnog otkupa akcija, FPM Agromehanika a.d.,
Boljevac postala jednočlano akcionarsko društvo sa jednim akcionarom Ekstra-pet d.o.o. koji
poseduje 100% učešća u kapitalu društva, te da je ispunjen uslov propisan Zakonom o tržištu
kapitala (“Sl.glasnik RS”, br.31/2011) o prestanku svojstva javnog društva.
Za ovim je Predsednik Skupštine zatražila da Komisija utvrdi i izvesti da li postoji kvorum
prilikom donošenja odluke po ovoj tački dnevnog reda.
Komisija za glasanje je utvrdila i izvestila da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine
stavila na glasanje donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva, u tekstu kako je data
u materijalu za sednicu.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija odn. glasova, na sledeći način: sa
1.243.128 glasova “Za”, dok glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo, obzirom na vlasničku
strukturu Društva koju čini samo jedan akcionar.
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, što čini 100% od ukupnog broja akcija odn. glasova Društva, 0 glasova “Protiv” i 0
glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
5
ODLUKU
O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA
Član 1.
Društvo je registrovano u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre RS kao
akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo).
Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011 i 83/2014) i
Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, br.31/2011), Društvo ima status javnog akcionarskog
društva.
Član 2.
Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac
1.243.128 komada običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznake CFI kod:
ESVUFR i ISIN broj: RSIMTSE39603.
Konstatuje se da su akcije iz stava 1. ove odluke danom donošenja ove odluke uključene na
Beogradsku berzu a.d.
Član 3.
Konstatuje se, da je većinski akcionar Društva, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
PREDFORMI I BOCA OD PET GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Radnička br.15,
matični broj:17207512, PIB:100570267, u postupku prinudnog otkupa akcija stekao sve akcije
preostalih akcionara Društva nakon čega poseduje 1.243.128 komada akcija, što čini učešće od
100% u kapitalu Društva, te da su saglasno članu 70. stav 2. tačka 2). Zakona ispunjeni svi
uslovi za prestanak svojstva javnog društva Društvu, kao i za isključenje akcija Društva sa
Beogradske berze a.d., Beograd.
Član 4.
Društvu prestaje svojstvo javnog društva.
Odluka se donosi glasovima akcionara sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Društva, odnosno
glasovima PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PREDFORMI I BOCA OD PET
GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Radnička br.15.
Prilikom donošenja ove odluke nije bilo nesaglasnih akcionara, s obzirom na vlasničku strukturu
Društva koju čini samo jedan akcionar sa 100% učešća u kapitalu Društva.
Član 5.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva Rajić Branislav JMBG:1009947753321, da u ime i za
račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz registra
javnih društava.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da u slučaju potrebe izvrši sve neophodne tehničke
korekcije i izmene ove Odluke, radi njene uspešne realizacije.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
7) DONOŠENJE ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA
Predsednik Skupštine je konstatovala da se u materijalu za današnju sednicu nalazi nacrt
Odluke o promeni pravne forme društva od 24.09.2014.godine, koja je 29.09.2014.godine
objavljena u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre i internet stranici
Društva. Ovom odlukom je predložena promena pravne forme društva iz akcionarskog u društvo
6
sa ograničenom odgovornošću. Za ovim je rekla da se promenom pravne forme sve izdate
akcije Društva povlače i konvertuju u udele, tako da dosadašnji akcionar, koji je kroz prinudan
otkup svih akcija preostalih akcionara stekao 100% učešče u kapitalu Društva postaje član
Društva s ograničenom odgovornošću koji zadržava učešće od 100% u kapitalu Društva s
ograničenom odgovornošću, a da se nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u
akcijama pretvara u udeo Društva s ograničenom odgovornošću. Generalni direktor Rajić
Branislav je izneo da je u vezi sa promenom pravne forme Odbor direktora dao i Izveštaj o
potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme koji sadrži objašnjenje pravnih posledica
promene pravne forme, razloge i analizu očekivanih efekata promenene pravne forme, kao i
obrazloženje konverzije akcija u udele, a što je posebna tačka dnevnog reda.
Za ovim je Jasmina Spasić, rukovodilac računovodstvodstva i finansija iznela da je Društvo
istovremeno sa objavom nacrta Odluke o promeni pravne forme kod APR-a i na sajtu društva, a
saglasno Zakonu o privrednim društvima uputilo i obaveštenja, utvrđenim poveriocima, o
promeni pravne forme društva o čemu je sa generalnim direktorom pisano i izvestila
predsednika Odbora direktora.
Za ovim je predsednik Skupštine akcionara, Vanja Milić zatražila da se Komisija izjasni u vezi sa
postojanjem kvoruma tj. da li postoji kvorum pri odlučivanju o ovoj tački dnevnog reda..
Komisija za glasanje je utvrdila i izvestila da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine
stavila na glasanje donošenje Odluke o promeni pravne forme društva.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija, na sledeći način: sa 1.243.128 glasova
“Za”, dok glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini
samo jedan akcionar.
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, što čini 100% od ukupnog broja akcija odn. glasova Društva, 0 glasova “Protiv” i 0
glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA
Član 1.
FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC, ul. Đorđa
Simeonovića br. 25 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu i organizuje se kao Društvo s
ograničenom odgovornošću.
Član 2.
Nakon promene pravne forme, puno poslovno ime Društva glasi:
FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
FPM AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
Sedište društva je na adresi:
Ul. Đorđa Simeonovića br. 25, 19370 Boljevac
Član 3.
Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo s
ograničenom odgovornošću, a posebno u pogledu minimalnog osnovnog kapitala koji mora biti
najmanje 100,00 dinara.
7
Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Društva prenose se na FPM
AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC (u daljem tekstu: Društvo s ograničenom odgovornošću).
Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Društva nastavljaju se protiv Društva s ograničenom
odgovornošću.
Član 4.
Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Društva koji je upisan u Centralni
registar, depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 621.564.000,00 dinara i podeljen je na
1.243.128 komada običnih akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, oznaka CFI kod:
ESVUFR i ISIN broj: RSIMTSE39603.
Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i konvertuju u udele, tako da
dosadašnji akcionar postaje član Društva s ograničenom odgovornošću koji zadržava srazmerno
učešće u kapitalu Društva s ograničenom odgovornošću.
Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama pretvara se u udeo Društva s
ograničenom odgovornošću.
Jedini akcionar Društva, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREDFORMI I BOCA
OD PET GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD matični broj: 17207512, koji na dan
donošenja ove Odluke poseduje svih 1.243.128 komada običnih akcija Društva, što čini 100%
učešća u kapitalu, promenom pravne forme postaje jedini član Društva s ograničenom
odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu i poseduje udeo od 621.564.000,00 dinara.
Član 5.
Na osnovu ove Odluke o promeni pravne forme, Odluke o izmeni osnivačkog akta, član Društva
će upisati svoje vlasništvo nad udelom u Registru privrednih subjekata.
Član 6.
Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta, odluka o
imenovanju članova organa Društva s ograničenom odgovornošću i odluka kojom prestaje
svojstvo javnog akcionarskog društva.
Član 7.
Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o postupku registracijе u Agenciji za privredne
registre. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o postupku
registracijе u Agenciji za privredne registre, a nakon što Društvo bude brisano iz Registra javnih
društava koje vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije Društva budu povučene sa
odgovarajućeg tržišta Beogradske berze a.d.
Član 8.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene
ove Odluke radi njene uspešne realizacije.
Član 9.
Konstatuje se da je na skupštini akcionara Društva ova Odluka doneta sa 100% glasova
akcionara, te Društvo daje neopozivu izjavu da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv
ove Odluke ili bili uzdržani od glasanja, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu
Skupštine.
Član 10.
Pravne posledice promene pravne forme društva nastupaju danom registracije promene u
skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije, i to:
-
sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva postaju imovina, prava i obaveze
društva s ograničenom odgovornošću,
8
-
sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv
Društva s ograničenom odgovornošću koje je pravni sledbenik akcionarskog društva,
-
akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele Društva s ograničenom odgovornošću
u skladu sa čl. 4 ove Odluke.
Registracijom promene pravne forme prestaju da važe svi dosadašnji opšti akti Društva koji nisu
u skladu sa ovom Odlukom i osnivačkim aktom.
Član 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a prema trećim licima proizvodi dejstvo danom
registracije promene pravne forme.
8) USVAJANJE IZVEŠTAJA O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME
U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda Predsednik Skupštine je rekla da je Odbor direktora,
dajući nacrt Odluke o promeni pravne forme društva iz ad u doo, Skupštini društva dostavio i
Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme javnog akcionarskog društva u
društvo sa ograničenom odgovornošću koji se nalazi u materijalu za ovu sednicu.
Za ovim je generalni direktor rekao da je Odbor direktora predložio promenu pravne forme pre
svega zato što su u ovoj situaciji, kada je jedan akcionar otkupio sve akcije i poseduje 100%
akcijskog kapitala Društva prestali svi razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi
javnog akcionarskog društva, ali i da se sa promenom pravne forme očekuje mnogo brže,
efikasnije, ekonomičnije procedure prilikom donošenja organizacionih i poslovnih odluka, ali i
smanjenje troškova koje je akcionarsko društvo sa sobom proizvodilo. Takođe je izneo da je
mišljenje Odbora direktora da organizaciono, kadrovski i finansijski društvo sa ograničenom
odgovornošću ima izvesnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.
Za ovim je Predsednik Skupštine zatražila od Komisije da utvrdi i izvesti da li postoji kvorum
prilikom donošenja odluke po ovoj tački dnevnog reda.
Komisija za glasanje je utvrdila i izvestila da postoji kvorum, tako da je Predsednik Skupštine
stavila na glasanje Izveštaj Odbora direktora o potrebi sprovođenja promene pravne forme
društva u tekstu kako je dat u materijalu.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu
glasanja prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa
pravom glasa, što čini 100,00% od ukupnog broja akcija odn. glasova, na sledeći način: sa
1.243.128 glasova “Za”, 0 glasova “Protiv” i 0 glasova “Uzdržanih”.
Prema izveštaju Komisije za glasanje, predsednik Skupštine konstatuje da je sa 1.243.128
glasova “Za”, što čini 100% od ukupnog broja akcija odn. glasova Društva, 0 glasova “Protiv” i 0
glasova “Uzdržanih” Skupština akcionara donela sledeću,
ODLUKU
Usvaja se,
IZVEŠTAJ
O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE
PRAVNE FORME
Odbor direktora FPM Agromehanika a.d., Boljevac je sazvao vanrednu sednicu Skupštine
akcionara FPM Agromehanika a.d.,Boljevac za 03.11.2014. godine, u sedištu Društva ul. Đorđa
Simeonovića br.25 sa početkom u 11 00 časova na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne
9
forme Društva, kojom FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA A.D.,
BOLJEVAC, mat.br.:17448749, PIB:102184352 menja pravnu formu u društvo sa ograničenom
odgovornošću, tako da:
Novo puno poslovno ime Društva glasi:
FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
Skraćeno poslovno ime društva glasi:
FPM AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
1. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme
Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu
formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva saglasno članu 478.stav 2. Zakona o
privrednim društvima.
Promenom pravne forme ne dolazi do prestanka poslovanja, već Društvo nastavlja da postoji
bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta, zadržavajući svoj
identitet u poslovnom i pravnom smislu.
Ne menja se matični broj Društva, kao ni poreski identifikacioni broj. Privredno društvo nastavlja
da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.
U postupku promene pravne forme usvojiće se osnivački akt Društva koji će biti usklađen sa
odredbama Zakona o privrednim društvima, a koji reguliše način organizovanja društva sa
ograničenom odgovornošću.
Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme javljaju se u:
-
sistemu upravljanja, tako što će društvo biti organizovano kao jednodomno DOO, gde organe
upravljanja čine Skupština i jedan direktor. Skupštinu društva će činiti član društva, a ne kao
do sada akcionari društva.
-
osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga
udeo člana društva. O načinu konverzije akcija u udele biće dato detaljno obrazloženje u
posebnom delu ovog Izvešaja,
-
pravne posledice promene pravne forme društva nastupaju danom registracije te promene u
skladu sa Zakonom o registraciji.
2. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme
Promena pravne forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
se predlaže radi omogućavanja lakše, brže i ekonomičnije procedure prilikom donošenja
organizacionih i poslovnih odluka, čime će se stvoriti uslovi za olakašano i efikasnije poslovanje
Društva, bez procedura koje su mnogo složenije i troškova koji su mnogo veći ukoliko je Društvo
organizovano kao javno akcionarsko društvo. Zatim u situaciji kada jedan akcionar otkupi sve
akcije i postane jedini akcionar i vlasnik društva, prestaju razlozi zbog kojih bi društvo bilo
organizovano u formi javnog akcionarskog društva, prvenstveno zbog toga što više nema
slobodnih akcija za trgovanje jer su sve akcije u vlasništvu jednog akcionara. Time prestaju i
razlozi za javnost i transparentnost poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja
obavezujućih za javno akcionarsko društvo.
Pored toga, organizaciono, kadrovski i finansijski društva sa ograničenom odgovornošću imaju
znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.
10
3. Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele
Na osnovu Odluke o promeni pravne forme i Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i
prestanku svojstva javnog društva, sa regulisanog tržišta povlače se sve akcije koje je izdalo
Društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udele članova društva sa ograničenom
odgovornošću.
Ukupan osnovni kapital FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC upisan u Centralni registar,
depo i kliring hartija od vrednosti iznosi 621.564.000,00 dinara i podeljen je na 1.243.128
komada običnih akcija, nominalne vrednosti 500,00 dinara.
Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno u učešću akcionara u akcijskom kapitalu, kako
sledi:
9)
Akcionar
Broj akcija
u AD u kom.
učešće u
kapitalu
AD u %
EKSTRA-PET D.O.O.
1.243.128
100
iznos učešća u
kapitalu AD u
dinarima
iznos udela u
DOO u
dinarima
621.564.000,00 621.564.000,00
učešće
udela u
kapitalu
DOO u %
100
DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA
Predsednik Skupštine je u vezi sa potrebom donošenja ove izmene osnivačkog akta
konstatovala da je Odbor direktora u materijalu za današnju sednicu dao predlog Odluke, kao i
da se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima odluka o izmenama osnivačkog akta
usvaja istovremeno sa odlukom o promeni pravne forme društva. Dalje je rekla da ova Odluka o
izmeni osnivačkog akta ima formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću,
kako je navedeno u tekstu akta i da je istim predviđeno da upravljanje Društvom bude
organizovano kao jednodomno, sa organima Skupština i direktor. U vezi sa ovom tačkom
dnevnog reda generalni direktor Rajić Branislav je izneo da je tekst odluke u svemu sačinjen
saglasno odredbama Zakona i da sadrži sve potrebne elemente koje ova odluka inače treba da
ima.
Za ovim je Predsednik Skupštine zatražila da Komisija konstatuje da li postoji kvorum pri
odlučivanju o ovoj tački dnevnog reda. Kako je Komisija za glasanje konstatovala postojanje
kvoruma to je predsednik Skupštine stavila na glasanje donošenje Odluke o izmeni osnivačkog
akta.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu,
prema kome je glasao jedan punomoćnik akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa pravom
glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija, na sledeći način: 1.243.128 glasova “Za”, dok
glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo, obzirom na opisanu vlasničku strukturu Društva.
Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje da je glasovima
jedinog akcionara koji poseduje 100% učešća u kapitalu Društva, Skupština akcionara sa
1.243.128 glasova “Za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “Uzdržani” donela sledeću,
ODLUKU
O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA
I.
UVODNE ODREDBE
Imajući u vidu da je Skupština FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC dana
03.11.2014.godine donela Odluku o promeni pravne forme društva iz akcionarskog društva u
društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti
11
zamenjuje osnivački akt - Ugovor o organizovanju FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 25.06.2012.godine (del.br.4098 od
26.06.2012.godine), a prestaje da važi Statut FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC od
25.06.2012.godine (del.br.4267 od 04.07.2012.godine)
Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, sledeće
sadržine:
II. SADRŽAJ ODLUKE
Član 1.
U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim Osnivačkim aktom uređuje se naročito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
poslovno ime i sedište člana društva,
poslovno ime i sedište društva,
pretežna delatnost društva,
ukupan iznos osnovnog kapitala društva,
iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana
društva,
vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenja nenovčanog uloga,
udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima,
određivanje organa društva i njihovih nadležnosti,
trajanje i prestanak društva.
Član 2.
Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću.
III. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I OBELEŽJA
Član 3.
Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.
Puno poslovno ime Društva glasi:
FABRIKA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
Skraćeno poslovno ime Društva glasi:
FPM AGROMEHANIKA D.O.O., BOLJEVAC
Član 4.
Sedište Društva je na adresi: Đorđa Simeonovića br.25, 19370 Boljevac
Član 5.
Poslovno ime i sedište Društva mogu biti promenjeni odlukom Skupštine Društva.
Član 6.
Društvo ima svoj pečat.
Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst skraćenog poslovnog imena Društva i grafički prikaz konja
sa grivom u sredini.
Društvo ima svoj zavodni pečat.
Zavodni pečat društva je pravougaonog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime i mesto za datum
i broj zavođenja akata u delovodnu knjigu.
12
Broj, vrstu i veličinu pečata, način korišćenja, evidentiranja, čuvanja, rukovanja, povlačenja iz
upotrebe i uništavanja pečata utvrđuje direktor Društva.
Član 7.
Društvo ima svoj znak koji označava njegovu delatnost.
Znak je sledećeg izgleda
.
Znak je trouglastog oblika izgleda štita oivičen sivom /gradient/ bojom, crveno obojene
unutrašnjosti kao pozadine na kojoj je u belom tonu dat grafički prikaz glave konja sa grivom, što
simbolizuje snagu i jačinu poljoprivredne mehanizacije odnosno delatnosti Društva, sa natpisom
velikim štampanim slovima, latiničnim pismom FPM iznad i AGROMEHANIKA ispod grafičkog
prikaza u belom tonu.
Znak Društva je zaštićen žigom kod Zavoda za intelektualnu svojinu RS.
Postojeći znak Društva može se menjati odlukom Skupštine Društva.
IV. DELATNOST I TRAJANJE DRUŠTVA
Član 8.
U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br.104/2009) i
Uredbe o klasifikaciji delatnosti (“Službeni glasnik RS”, br.54/2010), pretežna delatnost Društva
je:
28.30 - Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
Društvo može obavljati i sve druge delatnosti propisane zakonom, uključujući i spoljnotrgovinsku
delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom i drugim propisima.
Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga
da li su predviđene osnivačkim aktom.
Član 9.
Promena pretežne delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.
Član 10.
Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
V. ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI
Član 11.
Društvo ima jednog člana PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREDFORMI I BOCA
OD PET GRANULATA EKSTRA-PET DOO BEOGRAD, Ulica i broj: Radnička 15, matični
broj:17207512, PIB:100570267.
Kao jedini član, EKSTRA-PET DOO, BEOGRAD poseduje udeo od 100% u osnovnom kapitalu
Društva.
VI. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
Član 12.
Osnovni kapital Društva iznosi 621.564.000,00 dinara.
13
-
Ukupni upisani novčani kapital iznosi: 621.564.000,00 dinara.
-
Ukupni uplaćeni novčani kapital iznosi: 621.564.000,00 dinara.
VII.
ORGANI DRUŠTVA, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE
Član 13.
Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.
Organi Društva su:
-
Skupština i
-
Direktor.
Skupština
Član 14.
Skupštinu čini član Društva.
Poslove koje po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva,
pošto se radi o jednočlanom društvu.
Član 15.
Skupština društva odlučuje o:
1. donosi izmene osnivačkog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili
predmet revizije;
3. imenuje revizora i utvrđuje nakanadu za njegov rad, ako je društvo obveznik revizije,
4. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora, ako je upravljanje društvom
jednodomno;
5. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija
od vrednosti;
6. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana
sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
7. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za
utvrđivanje te naknade,
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje
stečajnog postupka od strane društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog
upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstevenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja
upisanog uloga;
14. daje prokuru;
15. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa
prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
16. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu
u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima;
17. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme,
18. odlučuje o promeni pretežne delatnosti društva, kao i o izmeni poslovnog imena, znaka
društva i sedišta društva;
19. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66.
Zakona o privrednim društvima;
14
20. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje
imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
21. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim
društvima.
Direktor
Član 16.
Društvo ima jednog direktora čiji je mandat neograničen.
Direktor zastupa Društvo sa neograničenim ovlašćenjima.
Direktor Društva:
- zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa važećim
zakonima i osnivačkim aktom Društva,
- vodi poslove Društva u skladu sa važećim zakonima, osnivačkim aktom i odlukama
Skupštine Društva,
- stara se za zakonitost rada Društva i odgovora za zakonitost rada istog,
- odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva,
- odgovoran je za tačnost finansijskih izveštaja Društva,
- organizuje rad i koordinira rad izvršnih rukovodioca u društvu,
- rukovodi radom Društva,
- odgovoran je za poslovanje Društva,
- donosi opšte akta Društva, osim akata čije je donošenje u isključivoj nadležnosti
Skupštine,
- izvršava poslove iz radnih odnosa,
- stara se o pravilnoj primeni mera bezbednosti i zaštiti zdravlja zaposlenih i zaštiti životne
sredine,
- zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove u ime i za račun Društva u skladu
sa važećim zakonima, osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
- dužan je da bez odlaganja obavesti člana Društva o svim vanrednim okolnostima koje
mogu biti od značaja za poslovanje Društva,
- daje predlog za donošenje odluka Skupštini Društva,
- podnosi izveštaj Skupštini Društva saglasno dredbama Zakona o privrednim društvima,
- u obavezi je da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine Društva,
- sprovodi odluke Skupštine Društva,
- obavlja i sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, a u skladu sa važećim
zakonskim propisima i osnivačkim aktom Društva.
Član 17.
Direktora imenuje Skupština Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne
registre RS.
Skupština Društva može razrešiti direktora u bilo kom momentu, sa ili bez navođenja razloga.
Direktor Društva može dati ostavku u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
VIII.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 18
Na ostala pitanja koja nisu uređena ovim osnivačkim aktom, primenjivaće se važeći propisi
Republike Srbije.
15
Član 19.
Osnivački akt Društva menja se odlukom Skupštine Društva u pisanoj formi.
Ne postoji obaveza overe potpisa na izmeni osnivačkog akta Društva.
Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i
potpiše prečišćen tekst dokumenta.
Izmene osnivačkog akta, kao i prečišćen tekst osnivačkog akta nakon svake takve izmene,
registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre RS.
Član 20.
Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.
Član 21.
Ovim Osnivačkim aktom stavlja se van snage i u celosti zamenjuje osnivački akt - Ugovor o
organizovanju FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC radi usklađivanja sa Zakonom o
privrednim društvima od 25.06.2012.godine (del.br.4098 od 26.06.2012.godine), a prestaje da
važi Statut FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC od 25.06.2012.godine (del.br.4267 od
04.07.2012.godine)
Stupanjem na snagu osnivačkog akta prestaju da važe svi dosadašnji opšti akti Društva koji nisu
u skladu sa odlukom o promeni pravne forme društva i ovim Osnivačkim aktom.
Član 22.
Ovaj Osnivački akt sastavljen je u 5 (pet) istovetnih primerka, od kojih je 1 (jedan) za organ
overe, 1 (jedan) za APR RS, 1 (jedan) za člana Društva, a 2 (dva) za Društvo.
10) DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA ORGANA AD
Predsednik Skupštine je iznela da je u vezi sa donetim odlukama na današnjoj sednici Skupštine
tj. usled promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću potrebno doneti i odluku kojom se razrešavaju članovi organa AD obzirom da
promenom pravne forme prestaje da postoji Odbor direktora društva, a time je potrebno razrešiti
i generalnog direktora i zakonskog zastupnika akcionarskog društva.
Dalje je rekla da je u materijalu dat tekst odluke kojom se predlaže Skupštini društva usvajanje
odluke o razrešenju članova organa AD, odnosno članova Odbora direktora i generalnog
direktora, koji je i zakonski zastupnik Društva.
Za ovim je Predsednik Skupštine zatražila da Komisija konstatuje da li postoji kvorum pri
odlučivanju o ovoj tački dnevnog reda. Kako je Komisija za glasanje konstatovala postojanje
kvoruma to je predsednik Skupštine stavila na glasanje Odluku o razrešenju članova organa AD
u tekstu kako je data u materijalu za sednicu .
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu,
prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa pravom
glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija odn. glasova, na sledeći način: 1.243.128 glasova
“Za”, dok glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo, obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini
samo jedan akcionar.
Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština
akcionara sa 1.243.128 glasova “Za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “Uzdržani” donela sledeću,
16
ODLUKU
O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA,
GENERALNOG DIREKTORA I ZAKONSKOG ZASTUPNIKA
FPM AGROMEHANIKA A.D., BOLJEVAC
1) Razrešavaju se članovi Odbora direktora FPM Agromehanika a.d., Boljevac i to:

Luković Zoran, JMBG:0810963710005, br.lk.003273900 PU za grad Beograd,
ul.Nedeljka Čabrinovića br.062, Beograd

Puača Boja, JMBG: 2804961719061, br.lk.M275201 PU za grad Beograd, ul.Kraljevačka
br.68/22, Beograd

Rajić Branislav, JMBG:1009947753321, br.lk.36929, MUP Boljevac, ul. Solunskih boraca
br. 9/10, Boljevac
2) Razrešava se generalni direktor i zakonski zastupnik FPM Agromehanike a.d., Boljevac
Rajić Branislav, JMBG: 1009947753321, br.lk.36929, MUP Boljevac, ul.Solunskih boraca
br.9/10, Boljevac
3) Ova odluka stupa na snagu danom registracije kod Agencije za privredne registre RS.
Obrazloženje
Usled promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.
11) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA ORGANA DOO
Predsednik Skupštine je rekla da je u vezi sa donetim odlukama na današnjoj sednici Skupštine,
sa promenom pravne forme iz AD u DOO i donetom odlukom o razrešenju organa AD na
današnjoj sednici potrebno imenovati organe društva s ogračenom odgovoronošću.
Dalje je rekla da je promenom pravne forme upravljanje FPM Agromehanika d.o.o., Boljevac
organizovano kao jednodomno, tako da su organi:
Skupština, čiju funkciju vrši jedini član Društva EKSTRA-PET DOO, BEOGRAD i
Direktor, koga
akcionara.
na predlog Odbora direktora imenujemo na današnjoj sednici Skupštine
U materijalu je data Odluka Odbora direktora kojom se predlaže Skupštini akcionara da za
direktora FPM Agromehanika d.o.o., Boljevac imenuje dosadašnjeg generalnog direktora Rajić
Branislava, koji bi bio i zakonski zastupnik d.o.o.
Za ovim je predsednik Skupštine zatražila da Komisija za glasanje konstatuje da li postoji
kvorum pri odlučivanju o ovoj tački dnevnog reda. Kako je Komisija za glasanje konstatovala
postojanje kvoruma to je predsednik Skupštine stavila na glasanje donošenje Odluke o
imenovanju direktora i zakonskog zastupnika FPM Agromehanika d.o.o., Boljevac u tekstu kako
je dat u materijalu za sednicu.
Komisija za glasanje je sprovela postupak glasanja i izvestila Skupštinu akcionara o rezultatu,
prema kome je glasao punomoćnik jedinog akcionara sa ukupno 1.243.128 akcija sa pravom
glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija, na sledeći način: 1.243.128 glasova “Za”, dok
glasova “Protiv” i “Uzdržani” nije bilo, obzirom na vlasničku strukturu Društva koju čini samo
jedan akcionar.
Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština
akcionara sa 1.243.128 glasova “Za”, 0 glasova “protiv” i 0 glasova “Uzdržani” donela sledeću,
17
Download

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 03.11