OPŠTINA DANILOVGRAD
Opštinska konsultativna grupa
IZVJEŠTAJ
o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period
2012 - 2018. godina i Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog
razvoja opštine Danilovgrad za period 2012 - 2018. godina
u 2012. godini
Danilovgrad, april 2013. godine
1
SADRŽAJ:
1. Uvod
2. Metodološki pristup
3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period 2012 - 2018. godina
4. Uslovi i pretpostavke za realizaciju mjera u 2012. godini
5. Pregled realizovanih mjera u 2012. godini saglasno Akcionim
planovima
6. Pregled investicionih ulaganja u 2012. godini
7. Pregled investicija po prioritetima, mjerama i izvorima finansiranja
8. Analiza investicionih ulaganja
9. Ocjene i zaključci
10.PRILOZI - sistematizacija monitoring izvještaja prema prioritetima,
mjerama i subjektima
2
1. Uvod
Saglasno članu 11, stav 2 Zakona o regionalnom razvoju, Opština je dužna
dostaviti Ministarstvu ekonomije Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana
najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu i Izvještaj o
ostvarivanju Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad Skupštini
opštine.
Sobzirom da je Strateški plan razvoja opštine za period 2012 - 2018. godina
donešen 29. marta 2012. godine to smo u obavezi dostaviti Izvještaj o
ostvarenju Strateškog plana za 2012. godinu.
Izvještaj je pripremljen od strane stručnih službi Opštine i Opštinske
konsultativne grupe.
Predmetni izvještaj je istovremeno i Izvještaj o ostvarivanju Akcionog plana
sprovođenja Strategije održivog razvoja opštine Danilovgrad za period
2012 - 2018. godina sobzirom na punu kompatibilnost Akcionih planova
Strategije održivog razvoja, kao dugoročnog dokumenta i Strateškog plana
za period od 7 godina, što potvrđuje poštovanje načela održivosti u
definisanju i implementaciji Strateškog plana.
2. Metodološki pristup
U skaldu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja
jedinice lokalne samouprave član 2, stav 2 pristupilo se izradi predmetnog
izvještaja a postupak sproveden u skladu sa poglavljem 4. Monitoring, kao
i istoimenim poglavljem koje je sastavni dio Strateškog plana.
3
3. Opšti osvrt na Strateški plan razvoja za period 2012 - 2018
Planom su definisani :
1) Strateški cilj: Stvaranje povoljnog ambijenta za ostvarivanje
ekonomsko - socijalnog, kulturnog, ekološkog i etičkog razvoja kroz
aktivnu i sistematsku saradnju i koordinaciju sa svim članovima i
nosiocima razvoja koji djeluju u opštini Danilovgrad i u Crnoj Gori.
2) Strateški prioriteti :
2.1) Razvoj ekonomije i privlačenje direktnih investicija;
2.2) Razvoj infrastrukture;
2.3) Urbanističko planiranje i uređenje prostora;
2.4) Socijalni razvoj;
2.5) Kulturni razvoj;
2.6) Ekološki razvoj;
2.7) Podrška razvoju državnih institucija na području opštine;
2.8) Međuopštinska saradnja.
3) Mjere za implamentaciju strateškog cilja i prioriteta
Akcionim planovima za implementaciju Strategije održivog razvoja,
kao dugoročnog dokumenta i Strateškog plana za period 2012 - 2018.
godina definisano je ukupno 50 strateških mjera sa 231 konkretnom
mjerom u okviru kojih su 94 konkretna projekta.
Od toga u 2012 planirano je :
• 45 konkretnih mjera
• 109 mjera kontinuiteta
(231 = 45 + 186)
4
Pregled planiranih mjera u 2012. godini po prioritetima
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NAZIV PRIORITETA
Planirano da se
završi u 2012
Razvoj ekonomije i privlačenje
direktnih investicija
Razvoj infrastrukture
Urbanističko planiranje i
uređenje prostora
Socijalni razvoj
Kulturni razvoj
Ekološki razvoj
Podrška razvoju državnih
institucija na području opštine
Međuopštinska saradnja
UKUPNO
30
Planirano u
kontinuitetu sa
raz. dinamikom
45
18
25
51
21
26
13
11
10
26
11
11
10
11
154
11
186
NAPOMENA : Podjela mjera na ove dvije grupe podrazumjeva :
1) Mjere koje mogu da se završe u toku 2012. godine u optimalnim
uslovima.
2) Kontinuirane mjere koje su planirane dvije ili više godina, kao i mjere
koje se moraju permanentno realizovati tokom čitavog planiranog
perioda.
3) Podaci izvedeni iz Akcionih planova.
4. Uslovi i pretpostavke za realizaciju mjera u 2012. godini
Uslovi za implementaciju mjera Strateškog plana su bili izuzetno složeni.
Prije svega diktirani su opštim kretanjima užeg i šireg nacionalnog
okruženja i međunarodnim trendovima, koji su imali sva obilježja krize
posebno u zoni evroatlanskog okruženja koja nisu mogla ostati bez uticaja
na Crnu Goru, pa ni na Danilovgrad.
5
Tome treba dodati i nepovoljne vremenske prilike koje su karakteristične
po ekstremnim sniježnim padavinama početkom godine, poplavama
nakon toga, te ekstremnim sušama sredinom godine i požarima koji su
posledica toga. No i u takvim uslovima ljudski resursi u opštini su se
pokazali veoma vitalnim i mobilnim pa su rizici svega toga svedeni u
optimalne okvire. Štete od elementarnih nepogoda su procijenjene na
ukupan iznos od 743.122,71 €, a iste su sanirane pomoćima države,
angažovanjem lokalnih potencijala i svakog subjekta i većine građana
opštine. U takvim uslovima stečena su velika iskustva i unaprijeđen sistem
djelovanja i zaštite ljudi i ljudskih dobara u vanrednim situacijama.
No i pored toga nikad se nije odstupalo od ostvarivanja utvrđenih planskih
opredeljenja uz činjenicu da je objektivno moralo dolaziti do promjena u
dinamici realizacije.
Presudnu ulogu u svemu tome je imala doslednost lokalne uprave na
stvaranju i poboljšanju poslovnog ambijenta, što je ujedno i osnovni
preduslov i pretpostavka ostvarenih rezultata u 2012. godini.
Generalna ocjena je da je ukupan rad koji se odvijao u skladu sa utvrđenim
planskim dokumentima: Prostorni plan opštine do 2020, VIP 2010 - 2014,
Strategija održivog razvoja sa Akcionim planom za period 2012 - 2018,
Strateški plan za period 2012 - 2018. godina te strategije u oblasti turizma,
poljoprivrede, program lovstva do 2020. godine, te planovi i programi
svakog subjekta, dao optimalne rezultate u ostvarivanju Strateškog plana i
Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja u 2012. godini.
Opredjeljenja koja su definisana u okviru definisanog cilja, prioriteta i
mjera omogućila su ostvarenje rezultata u svim oblastima što je dovelo do
unapređenja ekonomsko socijalnog položaja svih građana, kulturnog i
ekološkog razvoja, povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti.
6
Sobzirom da je broj stanovnika između 2 popisa (2003 - 2011. godine)
povećan za 1949 stanovnika ili 12,5% i to pretežno doseljavanje potvrđuje
pretpostavke koje su date u razvojnim dokumentima da opština
Danilovgrad sve više postaje atraktivna za življenje i bavljenje biznisom. To
u svakom slučaju obavezuje Opštinu na dodatne napore za poboljšanje
uslova za privlačenje investitora, poboljšanje kulturnog života i veću
zaštitu životne sredine.
Definisane privredne zone, već realizovani programi i programi započeti u
2012. godini su potvrda ispravne strateške opredijeljenosti i njenoj
zasnovanosti na održivim osnovama.
Budžet za 2012. godinu je ostvaren sa oko 80%. Iako isti predstavlja
ograničavajući faktor razvoja, ipak zahvaljujući spremnosti Opštine sa
projektima sa kojima konkuriše na razne nacionalne i međunarodne
konkurse uspjela je da dođe do sredstava za realizaciju vrlo značajnih
projekata za opštinu Danilovgrad. U svemu tome Vlada, ministarstva i
druge nacionalne organizacije, kao i međunarodne institucije pružile su
izuzetno veliku pomoć i podršku.
I u uslovima ograničenih budžetskih mogućnosti Opština je uspjela da
realizuje brojne podsticajne mjere koje su se neposredno odrazile na
rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje, izgradnje novih
proizvodnih kapaciteta, stimulisanje preduzetništva, razvoj turizma,
unapređenje infrastrukturnih sadržaja u svim oblastima posebno na
ruralnom području, unapređenje obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih
sadržaja, komunalne infrastrukture, jačanje ljudskih resursa i posebno
zapošljavanja.
7
5. Pregled realizovanih mjera u 2012. godini saglasno Akcionim planovima
Strateški prioritet 1: Razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija
Mjera 1: Razvoj MSP i
preduzetništva
1. Utvrđene dodatne stimulativne mjere po privrednim zonama, kao i dat
predlog za proširenje privrednih i posebnih zona za PUP.
2. Registrovano novih privrednih subjekata i preduzetnika 44.
3. Brisano starih privrednih subjekata 25.
4. U poljoprivredi registrovano :
• uzgajivača stoke 234
• vinogradara 37 (ukupno 79, 27,76ha, 111050 čokota)
• ratara 59 (pravo na podršku u iznosu 14 522 €, jesenja sjetva 45
proizvođača, 103,15 ha, žetva na 61 hektar)
• pčelara (100 članova društva sa oko 3.000 košnica)
• kaveznih ribnjaka 3
• plasteničara (60 proizvođača, površina 60.350 m2)
5. Izgrađeni kapaciteti :
• Sirara “Katunjanka” kapacitet 1000 kg sira mjesečno
8
• Supermarket “FRANCA” - mesni proizvodi
• “Žitopromet”, promet stočne hrane Danilovgrad
• “Volvo grup” Regionalni centar stavljen u fukciju
• “Plantaža trešanja” Jovović (privredna zona magistralni put)
• Salon za automobile “Iveko” (privredna zona magistralni put)
• Farmont - industrija ljekova, I faza (privredna zona stari put)
• “Minoks” - rekonstrukcija i dogradnja kapaciteta
• “Montmilk” Šimšić Lazine-asfaltiranje kruga i kupovina akcija
6. Realizovana 22 programa u okviru Programa “MIDAS”
7. Izvršena segmentacija JKZP-a, donijete odluke, izabrani UO i preduzete
mjere za osposobljavanje dva nova preduzeća - JP “Vodovod i
kanalizacija” i JP “Komunalno”.
Mjera 2: Standardizacija
proizvoda i formiranje
klastera
Mjera 3: Unapređenje
1. Permanentno promovisanje standardizacije i certifikacije proizvodnje
posebno u organskoj poljoprivredi;
2. U toku je realizacija programa certifikacije u plasteniku Veselina
Jovovića na površini od oko 20.000 m2
1. Urađena Knjiga procedura za LU i sve subjekte u Javnom sektoru;
9
Lokalne samouprave
2. Preduzete mjere za formiranje i osposobljavanje Službe za unutrašnju
reviziju
3. Formiran Tim za izradu projekata koji treba da preraste u Kancelariju za
razvoj
4. Program osposobljavanja menadžera
Mjera 4: Privlačenje
direktnih investicija
1. Preduzete mjere za rješavanje nove lokacije gradskog groblja
2. Studija o golf terenima u okviru državnog projekta
3. Urađen master plan projekta “Eko City” - Bandići
Mjera 5: Privatno-javno
1. Započete aktivnosti oko izgradnje Gradskog trga putem privatno-javnog
partnerstvo, zapošljavanje
partnerstva
stručnih ljudi i formiranje
2. Permanentno učešće na radionicama za obuke
Biznis centra
3. Započete aktivnosti za formiranje Biznis centra
Mjera 6: Održivo
upravljanje resursima
1. Donešen Akcioni plan sprovođenja Strategije održivog razvoja za period
2012 - 2018. godina
2. Usvojen Program razvoja lovstva do 2020. godine
3. Otpočete aktivnosti na izradi Registra kulturnih dobara - arheološki
vodič i drugi vodiči
10
4. Odluka o organizaciji JU “Centar za kulturu”
Mjera 7: Podsticanje
razvoja ruralnog područja
i šumarstva
1. Ispitivanje zemljišta za svaki program pojedinačno, prema zahtjevima
nosilaca projekata
2. Godišnji programi izgradnje infrastrukturnih objekata
3. Godišnji program stimulacije putem premija i stimulacije za pojedine
vrste poljoprivredne proizvodnje
U 2012. godini isplaćene premije za 2011. godinu: ukupno 113.996,00€
• Stimulacije za korišćenje katuna, 63 stočara, iznos premije 10.856,00
• Premije u stočarstvu za 257 stočara u iznosu 103.140,00 €
4. Urađeni projekti stočne pijace i zelenih pijaca
5. Urađen projekt za preradu voska i proizvodnju saćnih osnova i stvoreni
uslovi za realizaciju na lokaciji u Daljmu
6. Realizovani projekti za preradu poljoprivrednih proizvoda i proizvodnju
ljekova:
• “Farmont” - fabrika ljekova
• “Katunjanka” - proizvodnja sira
• “Žunjić company” - proizvodnja hleba i peciva
11
• Mljekara Šimšić “Montmilk” - otkup i prerada mlijeka
• Plantaža trešanja na P = 1,2 ha
Mjera 8: Promocija
organske poljoprivredne
proizvodnje
1. Edukacija poljoprivrednih proizvođača
2. Pripreme za izradu Studije o mogućnostima proizvodnje organskih
proizvoda i eko-hrane po vrsti i obimu
3. Pripreme za formiranje Udruženja za OPP i klastera
Mjera 9: Korišćenje rijeke
Zete
1. Projekat rekonstrukcije HE “Slap Zete”, revizija idejnog projekta,
pribavljanje građevinske dozvole
2. Poribljavanje rijeke Zete (godišnji program) - kavezni uzgoj
Mjera 10: Stvaranje uslova 1. Izvršena dorada Vodiča opštine sa prevodom na engleski jezik;
i podsticaj razvoja turizma
2. Urađena Strategija razvoja turizma u opštini Danilovgrad do 2020.
godine i usvojena na sjednici SO jun 2012. godine;
3. Izvršeno obilježavanja regionalnih biciklističkih staza (Podgorica Danilovgrad (istočni masiv - Studeno - Ponikvica) Nikšić i Danilovgrad Čevo - Cetinje;
4. Realizovan projekat “Info centar sa turističkom signalizacijom manastir
Ždrebaonik - manastir Ostrog”
5. Godišnja manifestacija “Rijekom Zetom”- tradicionalna manifestacija
12
Mjera 11: Podsticanje
razvoja lovstva i
ribolovstva
1. Aktivnosti na izradi lovno-privredne osnove
2. Obilježavanje i obnavljanje granica lovišta i izgradnja lovno-uzgojnih i
lovno-tehničkih objekata
3. Kavezni uzgoj ribe (na Zeti sagrađeno 3 kaveza)
4. Učešće na lovnim i ribolovnim manifestacijama i takmičenjima
5. Saradnja sa Lovačkim društvom iz Crvenke (godišnje razmjene posjeta)
Mjera 12: Osposobljavanje
privrednih zona
1. Osposobljavanje postojećih privrednih zona u skladu sa PUP
2. Plan proširivanja privrednih zona
3. Podsticajne mjere za privredne zone i privlačenje investitora
Strateški prioritet 2: Razvoj infrastrukture
Mjera 1: Razvoj
1. Vojni put - prilaz kasarni “Milovan Šaranović”, završen do asfaltiranja,
saobraćajne infrastrukture
dužine 300m;
2. Put Manastir Ostrog - Manastir Ždrebaonik, izvedeni završni radovi na
dionici Mosori - Gorica
3. Održavanje, rekonstrukcija i modernizacija puteva:
• Put Klikovače - Banova Glavica, dužine 1 km
13
• Dio puta za Planu, površina 1300 m2
• Dio puta u Grudicama, površina 1040 m2
• Dio puta kroz Ćurilac, površina 2700 m2
• Dio puta kroz Laleviće, površina 1350 m2
• Dio puta od kružnog toka do Filendara, površina 1250 m2
• Presvučen dio puta Gorica - Potkraj, površina 600 m2
• Presvučen dio kroz Ćurilac, površina 600 m2
• Presvučen dio puta u Spužu, površina 600 m2
• Presvučen dio puta kroz Glavicu, površina 300 m2
• Asfaltiran 1,3 km puta Sige - Vukotica - Ponikvica I faza
• Asfaltiranje 600 m2 puta u Zagredi
• Presvučeno 3200 m2 gradskih ulica
• Krpljenje udarnih rupa, utrošeno 120 t asfaltne mase
• Nasipanje puteva, dužine 8 km utrošeno 2300 m2 pjeskovito šljunkaste
mase
14
4. Rekonstrukcija i elektrifikacija Željezničke pruge Podgorica - Nikšić
preko opštine 31,5 km.
• Uređenje staničnih i pomoćnih objekata u Ostrogu;
• Urađeno 13 pružnih prelaza na području opštine od ukupno 18
• Sanacija 6 tunela na području opštine (7, 8, 9, 10, 11 i 12);
• Radovi na otvorenoj pruzi
• Sanacija klizišta B. Šumanovića
• Izvođenje građevinskih radova na betonskim gredama, potpornim
zidovima, temeljima za stubove kontaktne mreže i postavljenje
sigurnosne kablovske i kanalizacione mreže
Pored toga u sopstvenoj režiji izvedeni su sledeći radovi:
• Izrada perona i postavljanje peronskih kućica na stajalištima:
Ljutotuk, Dabovići, Šobajići, Bare Šumanovića, Slap i Stubica;
• Izrada novog perona u Danilovgradu dužine 80 m;
• Izrada pružnog prelaza Požar - Ostrog;
15
• Urađeno osiguranje kosine kod tunela 11;
• Očišćeno 4,5 km kanala;
• Ugrađene signalne oznake na prelazima
Nijesu urađeni pružni prelazi u 2 nivoa (Spuž, Ljutotuk, Ždrebaonik i
Danilovgrad) sa pratećom infrastrukturom
5. Projekat regulacije saobraćaja u centru grada, usvojen, realizacija u 2013.
godini
6. Odluka o kategorizaciji puteva, inovirana i donijeta
Mjera 2: Razvoj
hidrotehničke
infrastrukture
1. Vodovod Oraška jama - Filendar - Bralenovica - Velja paprat - pripremne
faze za realizaciju do raspisivanja javnog tendera;
2. Vodovod Oraška jama - Zagarač - pripremne faze do raspisivanja javnog
tendera;
3. Rehabilitacija i izgradnja kanalizacione mreže sa izgradnjom postrojenja
za prečišćavanje otpadnih voda - pripremne faze za objavljivanje javnog
tendera;
4. Vodovod Komani - Bandići
međuopštinsku saradnju;
-
Zagarač,
urađen
program
za
5. Rekonstrukcija bistijerne Bešin uba u Gornjem Zagaraču
16
6. Vodovod selo Vučica, dužine 2,3 km, sa prepumpnom stanicom i
rezervoarom;
7. Komani - Bandići - Zagarač, opravke i održavanje;
8. Ugradnja hidrofora vodovod Plana;
9. Ugradnja pumpe Brajovića jama;
10.Glavni projekat Komunica III - Novo Selo
11.Vodovod Mosori - Donji Rsojevići, dužine 2 km i prateći objekti;
12.Vodovod i kanalizacija stadion “B. Velašević”;
13.Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Pažići, fi 200 mm
Mjera 3: Unapređenje
snabdijevanja električnom
energijom
1. Godišnji program unapređenja snabdijevanja električnom energijom
(obuhvata rekonstrukciju i izgradnju TS, rekonstrukciju i izgradnju
vazdušnih i kablovskih visokonaponskih vodova i rekonstrukciju i
izgradnju niskonaponskih vodova)
2. Izgradnja nove TS 35/10 u Danilovgradu
3. Izgradnja solarnih sistema na katunima i ruralnom području.
Mjera 4: Održavanje
telekomunikacije
17
Mjera 5: Razvoj ostale
komunalne infrastrukture
1. Rekonstrukcija, izgradnja i održavanje javne rasvjete i fontana, redovno
održavanje, rekonstrukcija i nove rasvjete u naselju ulice B. Markovića
prema Voštaru, nova rasvjeta Filendar, Glavica...
2. Novogodišnja infrastruktura;
3. Vertikalna i horizontalna signalizacija u gradskom reonu;
4. Nabavka i ugradnja komunalnog mobilijara;
5. Čišćenje novonastalih deponija;
6. Uređenje prostora objekata obrazovanja;
7. Rekonstrukcija objekata mjesnih zajednica;
8. Izgradnja svlačionica na stadionu “Braće Velašević”
Mjera 6: Upravljanje
otpadom
1. Realizacija IPA projekta “Unapređenje upravljanja otpadom u opštini
Danilovgrad”
Strateški prioritet 3: Urbanističko planiranje i uređenje prostora
Mjera 1: Poštovanje
usvojenih prostornih
planova
1. Usaglašavanje lokalnih urbanističkih planova sa nacionalnim
2. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2012. godinu
3. Odluke o uređenju prostora i izmjene i dopune postojećih
Mjera 2: Izrada novih
1. Prostorno - urbanistički plan opštine (izrada u toku)
18
prostornih planova
2. Urađeni programi za konkurisanje na javne pozive
• Gradski trg
• “Eko-city” - Bandići
• Žičara Glava Zete - Manastir Ostrog
• Vodovod Komani - Bandići
• Vodovod Mareza - zajednički projekat sa Glavnim gradom
Podgoricom
• Projekat putne infrastrukture na Sinjajevini - zajednički projekat sa
Opštinama Mojkovac i Kolašin
• Projekat uređenja obale rijeke Zete
• Gradska rasvjeta mosta i Umjetničke kolonije
• Projekat “Stočne pijace”
• Projekat “Zelene pijace” - Bandići
Strateški prioritet 4: Socijalni razvoj
Mjera 1: Socijalna zaštita
1. Podrška staračkim domovima
2. Socijalne pomoći
19
3. Formiranje geronto službe
4. Rešenje smještaja lica sa posebnim potrebama
5. Kancelarija za borbu protiv narkomanije
6. Program za borbu protiv korupcije
7. Izgradnja stanova za penzionere (inicijative)
Mjera 2: Zdravstvena
zaštita
1. Programi za rano otkrivanje opakih bolesti
• Rano otkrivanje raka dojke
• Rano otkrivanje raka prostate
• Rano otkrivanje raka u debelom crijevu
• Rano otkrivanje raka grlića materice
2. Rešavanje stambenih pitanja zdravstvenih radnika
Mjera 3: Obrazovanje
1. Investiciono održavanje obrazovnih objekata
2. Zapošljavanje u obrazovnim ustanovama
3. Obuke i prekvalifikacije
20
4. Stipendiranje studenata i učenika
5. Proširenje kapaciteta za predškolsko obrazovanje (Jelenak - Spuž)
6. Uređenje dvorišta područnih odjeljenja
Mjera 4: Razvoj ljudskih
resursa
1. Akcioni plan
Mjera 5: Rješavanje
nezaposlenosti i
tehnoloških viškova
1. Pojedinačni godišnji program
• zapošljavanje
2. Program privlačenja investitora
Strateški prioritet 5: Kulturni razvoj
Mjera 1: Zaštita i
promocija kulturno istorijskog nasleđa
1. Spomenik učitelju (NVO)
2. Identifikacija speleoloških lokaliteta (pećina Studendula i Patalina Masiv Garča) (Planinsko društvo)
3. Godišnji program kulturnih i sportskih manifestacija
•
•
•
•
•
•
PRVOMAJSKA PROSLAVA NA ŽDREBAONIKU
KATUNSKE SPORTSKE IGRE
SAVREMENA CRNOGORSKA SKULPTURA
SPUŠKO LJETO
ILINDAN NA SINJAJEVINI
CRNOGORSKI DANI HUMORA, SATIRE I KARIKATURE
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KRAJ ZELENE ZETE
RIJEKOM ZETOM
INTERNACIONALNI VAJARSKI SIMPOZIJUM
POLUMARATON U OKVIRU PODGORIČKOG MARATONA
ATLETSKA TRKA “MILIVOJE STOJANOVIĆ”
UMJETNICI ZAVIČAJU
SVOME GRADU KROZ PJESMU I IGRU
VEČE SLOVAČKOG FOLKLORA
PROSLAVA DANA OSLOBOĐENJA
SPORTSKE IGRE STARE CRNE GORE
ZA LJEPŠI I ČISTIJI GRAD I OKOLINU
4. Međunarodne kulturne manifestacije (programi stranih država i učešće
na međunarodnim manifestacijama)
Mjera 2: Tradicionalno
graditeljstvo i očuvanje
kulturnog identiteta
1. Registar kulturnih dobara
2. Zaštita kulturno istorijskih spomenika iz perioda NOB-a - NVO - Savez
boraca i antifašista
3. Ulaganja u održavanje kulturnih objekata (Dom kulture, Umjetnička
kolonija, Muzej, Biblioteka, Dom omladine Rsojevica)
4. Ulaganje u kulturna društva
Mjera 3: Razvoj fizičke
kulture i sporta
1. Izgradnja klupskih prostorija na stadionu “Braće Velašević”
2. Završetak sportske dvorane sa streljanom u Policijskoj akademiji
22
3. Ulaganje u sportske klubove
Mjera 4: Javnost
1. Program unapređenja informacionih sistema
2. Izdavačka djelatnost (Vodič, Arheološki vodič, Turistički vodič i knjige)
Mjera 5: Civilni sektor
1. Programi NVO, Crveni krst, Penzioneri, rodna ravnopravnost, program
borba protiv korupcije
2. Po novom zakonu registrovano 20 NVO u odnosu na ranijih 54.
Mjera 6: Plan akcije za
omladinu i djecu
1. Program za mlade
2. Program za djecu (učešće na konkursima)
Strateški prioritet 6: Ekološki razvoj
Mjera 1: Uzgoj, zaštita i
iskorišćavanje šuma
1. Uzgoj i zaštita šuma sa posebnim akcentom na zaštitu od požara
2. Pošumljavanje
3. Korišćenje šuma (koncesija)
4. Izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica
Mjera 2: Zaštita rijeka
1. Čišćenje korita rijeke Zete
2. Uklanjanje nelegalnih deponija
3. Interni programi potencijalnih zagađivača (AD “Mermer”, Farma koka
23
nosilja Martinići, PP “Šišković”, Svinjogojska farma)
Mjera 3: Zaštita
biodiverziteta
1. Sprovođenje mjera Akcionog plana Nacionalne strategije
Mjera 4: Zaštita imovine i 1. Izvještaj Službe zaštite (požari, snijeg, poplave, štete i troškovi)
građana
Strateški prioritet 7: Podrška razvoju državnih institucija na području opštine
Mjera 1: Kvalitetno
obezbeđivanje
komunalnih usluga
1. Redovno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga u
vodosnabdijevanja, elektrosnabdijevanja i upravljanja otpadom.
oblasti
Mjera 2: Saobraćajno
povezivanje
1. Priprema projekata u skladu sa PUP- om
Mjera 3: Stvaranje uslova
za stambenu izgradnju
1. Izrada projekta za stambeni kompleks za potrebe Vojske CG (lokacija
Rsojevica)
2. Izrada projekta vodosnabdijevanja i saobraćajnog povezivanja za Vojni
kopleks na Tarašu
3. Izrada projekta za stambenu zgradu za potrebe Policijske akademije
(lokacija u Njegoševoj ulici)
4. Izrada projekta za stambenu zgradu obrazovanja (lokacija Ulice Novice
Škerović)
24
5. Investiciona ulaganja u kompleks ZIKS
6. Nastavak investicija u Domu za azilante i izbjeglice
Mjera 4: Učešće u javnom
životu i kulturnim
zbivanjima u Opštini
1. Neposredno uključivanje svih subjekata u javni život i kulturna zbivanja
svih državnih institucija u skladu sa usvojenim dokumentima.
Strateški prioritet 8: Međuopštinska saradnja
Mjera 1: Saradnja opštine
u oblasti izgradnje
infrastrukture
1. Izrada programa međuopštinske saradnje za konkurisanje na sredstva
Evropske Unije :
a) Vodovod Komani - Bandići, izvorište Vučji studenac. Nosilac
programa Opština Danilovgrad. Partner Glavni grad - Podgorica
b) Vodoizvorište Mareza. Nosilac programa Glavni grad - Podgorica.
Partner Opština Danilovgrad
c) Izgradnja putne infrastrukture na Sinjajevini. Nosilac programa
Opština Mojkovac. Partneri Opština Danilovgrad i Kolašin.
Mjera 2: Unapređenje
katuna Sinjajevina i
Lukavica
1. Podrška za izgradnju solarnih sistema na katunima i ruralnom području
Mjera 3: Revitalizacija
kompleksa “Glava Zete”
- Izgradnja pješačke staze
- Zaštita od zagađenja
2. Podrška programu vodosnabdijevanja i vodopojilišta na katunu
Sinjajevina
25
- Sportski ribolov i kavezni uzgoj autohtone vrste pastrmke
Mjera 4: Pulsirajuća žičara 1. Program promocije urađenih Idejnih projekta dostavljenih Sekretarijatu
“Glava Zete - Ostrog”i
za razvoj Vlade Crne Gore :
ostali idejni projekti
• “Eko-city” - Bandići
• Pulsirajuća žičara “Glava Zete - Ostrog”
• Gradski Trg
Mjera 5: Organizacija
zajedničkih službi
1. Zajedničke službe funkcionišu u sledećim oblastima:
• Socijalna i dječja zaštita (Opština Danilovgrad, Kolašin, Glavni
grad i Prijestonica)
• Zavod za zapošljavanje CG (područna jedinica Danilovgrad)
• Arhiv Crne Gore (odjeljenje Danilovgrad)
• Inspekcijske službe u okviru nadležnih ministarstava
Mjera 6: Zaštita rijeke Zete 1. Program rješavanja otpadnih voda u obuhvatu GUP-a i
2. Izgradnja kolektora u Nikšiću su od izuzetnog značaja za zaštitu rijeke
Zete.
Mjera 7: Odlaganje otpada 1. Sporazumi sa deponijom u Podgorici oko odlaganja čvrstog otpada.
26
6. Pregled investicionih ulaganja u 2012. godini
27
7. Pregled investicija po prioritetima, mjerama i izvorima
finansiranja
28
Prioritet
Mjere
Institucija 1
1. Razvoj MSP i
preduzetništva
1. Razvoj
ekonomije i
privlačenje
direktnih
investicija
Institucija 3
Državni
budžet
-
-
-
236.055,42€
-
Krediti
EIB-a,
EBRD,
KFW
Institucija
4
EU
fondovi
IZVORI FINANSIRANJA
Institucija
Institucija 6
5
JU i JP
MSP i
preduzetnici
Institucija
2
Lokalni
budžet
Institucija
7
Građani
Institucija
8
Privatno
javno
partnerstv
o
Institucija
9
Donacije
Ukupno
3.671.302,42€
-
-
-
3.907.357,84€
2.
Standardizacija
proizvoda
3. Unapređenje
lokalne
samouprave
4. Privlačenje
direktnih
investicija
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Privatno
javno
partnerstvo,
zapošljavanje
stručnih ljudi i
formiranje
biznis centra
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145.582,00€
80.736,95€
-
-
-
-
-
-
-
226.318,95€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500.000,00€
-
-
-
500.000,00€
6. Održivo
upravljanje
resursima
7. Podsticanje
razvoja
poljoprivrede,
lovstva,
ruralnog
područja i
šumarstva
8. Promocija
organske
poljoprivredne
proizvodnje
9. Korišćenje
rijeke Zete
29
10. Stvaranje
uslova za
podsticaj
razvoja turizma
-
9.360,00€
-
11.105,00€
-
-
-
-
-
20.465,00€
-
-
-
-
6.000,00€
-
-
-
-
6.000,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145.582,00€
90.096,95€
-
247.160,42€
6.000,00€
4.171.302,42€
-
-
-
4.660.141,79
1. Razvoj
saobraćajne
infrastrukture
1.175.000,00€
170.000,00€
8.725.682,40€
-
1.200.161,35
€
-
-
-
-
11.270.843,75€
2. Razvoj
hidrotehničke
infrastrukture
-
-
-
-
350.000,00€
-
-
-
138.095,26
€
488.095,26€
-
-
-
-
2.055.804,58
€
-
-
-
-
2.055.804,58€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Razvoj ostale
komunalne
infrastrukture
163.526,12€
26.000,00€
-
-
18.877,00€
-
1.000,00€
-
-
209.403,12€
6. Upravljanje
otpadom
204.000,00€
52.400,00€
3.600,00€
490.000,00€
-
-
-
-
-
750.000,00€
1.542.526,12€
248.400,00€
8.729.282,40€
490.000,00€
3.624.842,93
€
-
1.000,00€
-
138.095,26
€
14.774.146,71€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.452,80€
-
-
-
-
-
-
45.452,80€
-
29.500,00€
-
-
-
-
-
-
-
29.500,00€
-
29.500,00€
45.452,80€
-
-
-
-
-
-
74.952,80€
11. Podsticanje
razvoja lovstva i
ribolovstva
12.
Osposobljavanj
e privrednih
zona
UKUPNO
2. Razvoj
infrastrukture
3. Unapređenje
snabdijevanja
električnom
energijom
4. Održavanje
telekomunik.
3.
Urbanističko
planiranje i
uređenje
prostora
UKUPNO
1. Poštovanje
usvojenih
prostornih
planova
2. Izrada novih
prostornih
planova
3. Izrada i
realizacija
programa
uređenja
prostora
UKUPNO
30
1. Socijalna
zaštita
-
85.342,94€
-
-
-
-
-
-
-
85.342,94€
2. Zdravstvena
zaštita
-
-
-
-
10.000,00€
-
-
-
-
10.000,00€
3.000,00€
37.840,00€
-
-
18.000,00€
-
-
-
-
58.840,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.000,00€
123.182,94€
-
-
28.000,00€
-
-
-
-
154.182,94€
-
61.604,81€
-
-
13.480,26€
-
-
-
63.582,00€
138.667,07€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.000,00€
79.905,00€
-
1.621.476,59
€
-
-
-
-
-
1.831.381,59€
-
22.199,44€
34.815,85€
-
-
-
-
-
-
-
22.199,44€
34.815,85€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.000,00€
198.525,10
-
1.621.476,59
€
13.480,26€
-
-
-
63.582,00€
2.027.063,95€
1. Uzgoj, zaštita
i iskorišćavanje
šuma
-
-
-
-
153.000,00€
-
-
-
-
153.000,00€
2. Zaštita rijeka
-
6.500,00€
-
-
-
-
-
-
-
6.500,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.000,00€
20.000,00€
100.000,00€
26.500,00€
3. Obrazovanje
4. Socijalni
razvoj
5.Kulturni
razvoj
4. Razvoj
ljudskih resursa
5. Rješavanje
nezaposlenosti i
tehnoloških
višaka
UKUPNO
1. Zaštita i
promocija
kulturnogistorijskog
nasleđa
2. Tradicionalno
graditeljstvo i
očuvanje
kulturnog
identiteta
3. Razvoj fizičke
kulture i sporta
4. Javnost
5. Civilni sektor
6. Plan akcije
za omladinu i
djecu
UKUPNO
6. Ekološki
razvoj
3. Zaštita
biodiverziteta
4. Zaštita
imovine i
građana
UKUPNO
120.000,00€
153.000,00€
279.500,00€
31
1. Kvalitetno
obezbjeđivanje
komunalnih
usluga
7. Podrška
razvoju
državnih
institucija na
području
opštine
Danilovgrad
8. MOS
2. Saobraćajno
povezivanje
3. Stvaranje
uslova za
stambenu
izgradnju
4. Učešće u
javnom životu i
kulturnim
zbivanjima
Opštine
UKUPNO
1. Saradnja
Opštine u
oblasti izgradnje
infrastrukture
2. Organizacija
zajedničkih
službi
3. Zaštita rijeke
Zete
4. Odlaganje
otpada
5. Zaštita
životne sredine i
građana
6. Zajedničke
investicije
UKUPNO
SVEUKUPNO
1+2+3+4+5+6+
7+8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198.000,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
198.000,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198.000,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
198.000,00€
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.119.108,12€
716.204,99€
8.774.735,20€
2.358.637,01
€
3.825.323,19
€
4.171.302,42€
1.000€
-
201.675,26
€
22.167.988,19€
32
8. Analiza investicionih ulaganja
a) Struktura investicionih ulaganja po strateškim prioritetima
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PRIORITET
Strateški prioritet : 1
Strateški prioritet : 2
Strateški prioritet : 3
Strateški prioritet : 4
Strateški prioritet : 5
Strateški prioritet : 6
Strateški prioritet : 7
Strateški prioritet : 8
UKUPNO
Ukupna vrijednost
4.660.141,79€
14.774.146,71€
74.952,80€
154.182,94€
2.027.063,95€
279.500,00€
198.000,00€
22.167.988,19€
%
21,02
66,65
0,34
0,70
9,14
1,26
0,89
100
Grafički prikaz 1.
33
b) Struktura investicionih ulaganja po mjerama u okviru svakog
prioriteta
Izvođenje i prezentacija ovih struktura dodatno omogućava izvođenje
ocjena i zaključaka o ispravnosti odabranih prioriteta i mjera u okviru
Strateškog plana razvoja. Istovremeno, takva analiza omogućava pravilno i
realno kreiranje politika dalje implementacije SPR za period 2012-2018.
godina.
Zbog racionalnosti ovog materijala te strukture nijesmo izvodili jer su one
detaljno prikazane u analitičkim pregledima investicija i izvora u
poglavljima 6 i 7 ovog materijala.
Sa stanovišta ukupne ocjene o poslovnom ambijentu i atraktivnosti
prostora za ulaganje vrlo su značajne i dodatne analize koje se odnose na
plasman finansijskih institucija (Investiciono-razvojni fond, banke i sl.).
Međutim, tu su prisutna određena zakonska ograničenja u pogledu
dostupnosti podataka o korisnicima sredstava ovih institucija bez
saglasnosti samog korisnika. No i pored toga tokom sprovođenja ovog
monitoringa došli smo do određenih podataka koji su vrlo uputni za
zaključivanje u ovoj oblasti:
Primjeri :
1) Investiciono razvojni fond:
Ukupni plasmani ovog fonda za poslednje tri godine (2010,2011 i 2012)
iznosili su 2.224.844,00€ u 29 finansijskih projekata, dok su banke za
realizaciju istih izdvojile dodatnih 874.180,00 €.
Struktura projekata po djelatnostima je sledeća :
•
•
•
•
Proizvodnja - 4 kredita 450.000,00 €
Poljoprivreda i proizvodnja hrane - 21 kredit 1.074.290,00 €
Uslužne djelatnosti - 3 kredita 650.000,00 €
Turizam i ugostiteljstvo - 1 kredit 50.000,00 €
34
2) Banke
Na području Opštine svoje ispostave otvorile su četiri banke (Prva banka
CG, Crnogorska komercijalna banka, Hipotekarna banka (otvorena 2012.
godine) i Societe Generale Montenegro).
Stanje kredita na dan 28.02.2013. godine odobreni pravnim subjektima sa
područja opštine Danilovgrad iznosi 1.748.982,43 €. Ono se odnosi na 15
klijenata kojima je odobreno 22 plasmana u iznosu 2.305.755,06 €
namijenjenih za :
•
•
•
•
kupovinu osnovnih sredstava
izgradnju i adaptaciju
realizaciju investicionih programa
likvidnost - obrtna sredstva
3) Direkcija za mala i srednja preduzeća
U okviru projekta “Vaučerske šeme za inovativna mala i srednja
preduzeća” u 2012. godini odobrila je jedan u iznosu 1.500,00 € preduzeću
“AMV Provita” Danilovgrad za uvođenje informacionih sistema.
c) Struktura izvora sredstava po prioritetima
Prioriteti/
Izvori
Str. prioritet
1.
Str. prioritet
2.
Str. prioritet
3.
Str. prioritet
4.
Str. prioritet
5.
Str. prioritet
6.
Str. prioritet
7.
Državni
budžet
Lokalni
budžet
Krediti
EIB-a
EBRD
KFW
EU
fondovi
JP JU
MSP i
preduz
etnici
Građani
PJP
Donatori
Ukupno
3,1
1,9
-
5,3
0,1
89.6
-
-
-
100
10,5
1,7
59,1
3,3
24,5
-
0,006
-
0,9
-
18,7
81,3
-
-
-
-
-
-
1,9
79,9
-
-
18,2
-
-
-
-
6,4
9,8
-
80
0,7
-
-
-
3,1
35,8
9,5
-
-
54,7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
35
Str. prioritet
8.
UKUPNO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,6
3,2
39,8
10,6
17,2
18,7
-
-
0,9
Grafički prikaz 2.
d) Struktura projekata i programa po procesnoj implementaciji
R.b.
NAZIV
BROJ PROJEKATA
STRUKTURA
1.
Broj projekata sa završenim
radovima
318
84,5
2.
Broj projekata sa započetim
radovima
36
9,5
3.
Broj projekata sa donešenim
odlukama o finansiranju
22
6
376
100
UKUPNO
36
100
Grafički prikaz 3.
37
9. Ocjene i zaključci
a) Ocjene
1. Ukupna investiciona ulaganja iznose 22,25 miliona eura. Ostvarena
su u izuzetno složenim ekonomskim uslovima, koje poslednjih
godina karakteriše ekonomsko-socijalna kriza u Crnoj Gori i veoma
izražena recesija u regionu, Evropi i šire.
Zahvaljujući specifičnostima ove opštine (geo-strateški položaj,
prirodni resursi i demografska kretanja u periodu 2007 - 2011
godina), donošenjem strateških planskih dokumenata (Prostorni
planovi, SPR 2012-2018, Strategija održivog razvoja, Višegodišnji
investicioni planovi, urađeni konkretni program i projekti), te
izgrađenosti i posvećenosti lokalne samouprave da se prilagodi i
takvim uslovima, investicioni ciklus koji je započet 2007. godine nije
zaustavljen. Odlučujuću ulogu u svemu tome imale su odluke
lokalne samouprave u dijelu kreiranja privrednog i poslovnog
ambijenta putem benefita za privlačenje domaćih i stranih
investitora.
Takođe, poseban značaj imala je odlučnost i opredijeljenost lokalne
samouprave da privredni i ukupan poslovni ambijent kreira u skladu
sa evropskim i svjetskim standardima.
2. Strukturalno posmatranje implementacije Strategije održivog razvoja
i Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period 2012-2018.
godina je metodološki olakšano iz razloga paralelno donešenih
Akcionih planova koji su vrlo kompatibilni.
Sobzirom da se radi o prvoj godini ostvarivanja oba dokumenta i vrlo
složenim uslovima u kojima se startovalo, nijesu se mogli očekivati
38
neki posebno spektakularni rezultati. Međutim, ipak se oni mogu
ocijeniti vrlo pozitivnim i izuzetno značajnim i to sa više aspekata :
− Nastavljen je trend rasta koji je započet i kontinuirano održavan
u čitavom periodu od 2007. godine do danas;
− Prezentirani rezultati ostvareni u prvoj godini potvrđuju
validnost donešenih dokumenata i ulivaju optimizam u
realnost njihovog ostvarivanja u planiranom vremenskom
periodu;
− Ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost odabranih strateških
prioriteta i njihovu zasnovanost na realno sagledanim
raspoloživim resursima ove opštine, kao i pravilan odabir
mjera za njihovu implementaciju.
3. Prethodne prezentacije i analize ostvarenih rezultata veoma
ubjedljivo potvrđuju kompatibilnost odabranih strateških prioriteta i
mjera u okviru njih. Takođe potvrđuju logiku pristupa u
implementaciji, koja se kreće linijom stvaranja preduslova za brži
ekonomsko-socijalni razvoj. Realizovani projekti i program koji su
započeti i čija je implementacija u toku, te donešene odluke za
programe i projekte čija realizacija slijedi, ubjedljivo potvrđuju
komplementarnost i usaglašenost sa Nacionalnom strategijom
održivog razvoja i strateškim razvojnim prioritetima Crne Gore na
duži rok.
4. Ograničenja koja su saopštena u strateškim dokumentima, a koja se
posebno odnose na finansijske (budžetske) mogućnosti Opštine su se
pokazala opravdanim, ali istovremeno rezultati u ovoj godini
potvrđuju veoma racionalno i transparentno usmjeravanje istih u
pravcu privlačenja domaćih i stranih investitora za ulaganje na ovom
području. Najveći kvalitet ovih sredstava je u njihovom usmjeravanju
za stvarenje poslovnog ambijenta koje je rezultiralo
visokim
ulaganjima u strateške prioritete 1, 2, i 3, a paralelno sa tim i na
ulaganja u ostale prioritete.
39
5. Iz prezentiranih struktura se jasno uočava da su najveća ulaganja u
prioritetu 2 (66,65%) i prioritetu 1 (21,02%) što se normalno mora
odraziti na ukupan socio-ekonomski razvoj.
U strukturi izvora sredstava dominiraju sredstva međunarodnih
finansijskih institucija (EIB, EBRD i KFW) koja su uložena u
željezničku infrastrukturu (39,8%) a uz to treba istaći ulaganja MSP i
preduzetnika (18,7%) i JP i JU (17,2%). Evropski fondovi učestvuju sa
10,6%.
U strukturi implementacije projekata dominiraju projekti i program
sa završenim radovima (84,5%).
b) Zaključci
Na osnovu prezentiranih informacija i analiza i urađenih monitoring
izvještaja mogu se izvući sledeći zaključci :
1) I pored ekonomsko-socijalne krize u Crnoj Gori i recesionih kretanja
u Evropi i svijetu, koja nijesu mogla mimoići ni našu opštinu,
ostvareni rezultati na realizaciji Strategije održivog razvoja i
Strateškog plana razvoja su vrlo izraženi i zapaženi.
Posebno treba istaći rezultate u okviru strateških prioriteta 1, 2 , 3 i 5
u finansijskom dijelu, a koje prate i fizički rezultati izraženi kroz
ostvarenje novih proizvodnih, uslužnih i trgovinskih kapaciteta,
rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim povećanju zaposlenih
za oko 300 lica, te niza drugih rezultata u oblasti kulturnog,
socijalnog, ekološkog razvoja, te razvoja državnih institucija i sve
izraženiju međuopštinsku saradnju .
2) Ostvareni rezultati su u skladu sa Strategijom održivog razvoja i
Strateškim planom razvoja opštine Danilovgrad za period 2012 2018. godine i strateškim razvojnim dokumentima CG.
3) Mjere implementacije su sprovedene u skladu sa karakterom
programa i težinom projekta, pri čemu se vodilo računa da se za
40
većinu istih, posebno složenih i specifičnih, formiraju posebni Timovi
za implementaciju.
4) Na osnovu svega saopštenog Radna grupa je ocijenila da nema
elemenata za eventualne korekcije ili izmjene kod ovih planskih
dokumenata, već da treba intezivirati aktivnosti na završetku
započetih projekata, ubrzati pripremu za realizaciju projekata za koje
su odluke donijete, kao i druge projekte shodno planiranoj dinamici
u navedenim dokumentima.
5) U cilju privlačenja domaćih i stranih investitora Radna grupa
predlaže da se još jedan put razmotre dosadašnje stimulativne mjere
za otklanjanje biznis barijera, da se po mogućnosti prošire i uobliče u
dokumenat (Odluku) koji će razmotriti i usvojiti Skupština opštine
Danilovgrad.
41
PRILOZI
SISTEMATIZACIJA MONITORING IZVJŠTAJA PREMA
PRIORITETIMA, MJERAMA I SUBJEKTIMA
42
STRATEŠKI PRIORITET 1: RAZVOJ EKONOMIJE I PRIVLAČENJE
STRANIH INVESTICIJA
43
MJERA 1: RAZVOJ MSP I PREDUZETNIŠTVA
ZZ ČEVO - SIRARA “KATUNJANKA”
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: ROGRAM ZA PROIZVODNJU SIRA
OPIS MJERA: Izgradnja objekta, nabavka opreme i instalacija tehnologije. Otkup
mlijeka, zapošljavanje radnika..
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
400.000,00€
400.000,00€
100%
Komentar: Program je u cjelosti zaokružen i stavljen u funkciju u 2012. godini
Rezultat
Pogon stavljen u
funkciju
Komentar:
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
januar 2012. godine
100%
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Program je zaokružen u toku 2012. godine, zapošljava 9 radnika.
Kapacitet proizvodnje 1000 kg raznih sireva mjesečno i otkup mlijeka oko 5000 litara
mjesečno.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su realizovane u skladu
sa programom investitora.
44
ŠIMŠIĆ MONTMILK - LAZINE
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program unapređenja proizvodnje (asfaltiranje kruga fabrike i kupovina
akcija)
OPIS MJERA: Asfaltiranje kruga fabrike
Otkup akcija za proširenje proizvodnje
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
380.000€
380.000€
100%
Komentar: Prva mjera asfaltiranje kruga fabrike u vrijednosti od 130.000€ izvršena
putem kompenzacije i druga mjera odnosi se na kupovinu akcija AD “Berane” u
vrijednosti od 250.000€.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
početak 2012. godine
100% realizovano
Komentar: Realizacijom ovog programa obezbeđuje se poboljšanje uslova
proizvodnje, povećanje obima proizvodnje, povećanje kapaciteta, otkupa mlijeka i
zaposlenosti.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Program podrazumijeva poboljšanje uslova za postojeću proizvodnju i
stvaranje uslova za povećanje kapaciteta proizvodnje mlijeka i mlječnih proizvoda.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su realizovane u skladu
sa programom investitora.
45
FABRIKA LJEKOVA - “FARMONT” D.O.O.
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje fabrike ljekova (I faza) Kosovi lug
OPIS MJERA: Izgradnja objekta, nabavka i montaža opreme, preseljavanje sa lokacije
u Podgorici..
a) Ukupni budžet
1.350.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
1.000.000,00€
74%
Komentar: Realizacijom ovoga programa obezbijeđena je izgradnja savremenog
objekta i nabavka savremene opreme i tehnologije za proizvodnju ljekova. U prvoj
fazi zapošljavaće oko 40 lica a planirana je i druga faza za koju je pripremljena
projektana dokumentacija i u toku su aktivniosti na obezbeđenju sredstava za
realizaciju.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Povećanje domaće
jun 2012. godine
74%
proizvodnje ljekova i
povećanje zaposlenosti
Komentar: Realizacijom ovog programa postiže se povećanje domaće proizvodnje
ljekova, smanjenje uvoza i stavaranje uslova za drugu fazu na čijoj relizaciji se
intezivno radi.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1 (u završnoj fazi)
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Sobzirom na djelatnost kojom se bavi preduzeće Farmont, a koja je u
osnovi vezana za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja, realizacijom ove faze učinjen
je dalji korak u finalizaciji proizvodnje ljakovitog bilja.
46
Zaključak o mjerama implementacije: Sve mjere implementacije se sprovode u
skladu sa programom investitora.
VOLVO GROUP MONENEGRO
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Investicija u saobraćaj i autoindustriju
OPIS MJERA: Investicija u autoindustriji, poboljšanje i unapređenje transporta kroz
servis i zamjenu rezervnih djelova
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
400.000,00€
150.000,00€
37,5%
Komentar: Firma raspolaže sa budžetom od 400.000,00 € (osnivački kapital) od čega
je u ovoj fazi realizovano 37,5% a planira se nastavak realizacije u narednom
periodu.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Prava faza realizacije
01.08.2012. godine
37,5%
programa u okviru
raspoloživih
sredstava. Sada
zapošljava 7 lica.
Komentar: Doprinos privrednom razvoju opštine Danilovgrad a i Crne Gore u
oblasti autoindustrije, poboljšanja i unapređenja transporta.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1 (prva faza)
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Poboljašanje usluga u oblasti transporta i saobraćaja i veće zapošljavanje.
47
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su realizovane u skladu
sa programom investitora.
SALON VOZILA „IVEKO“
5.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izgradnja salona za automobile „IVEKO“
OPIS MJERA: Investitor se opredijelio da na kupljenoj lokaciji u privrednoj zoni
pored magistralnog puta sagradi kapacitet za izlaganje, remontovanje i prodaju
automobila iz porodice „Iveko“. Kapacitet je sagrađen i pušten u rad 2012. godine.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
1.100.000,00€
1.100.000,00€
100%
Komentar: Realizacija projekta podrazumijevala je izgradnju objekta, nabavku i
montažu opreme i odabir zaposlenih odgovarajućih kvalifikacija saglasno projektu.
Rezultat
13 zaposlenih
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
mart 2012. godine
100%
Komentar: Realizacijom programa unapređuju se usluge u oblasti automobilske
industrije i doprinosi zapošljavanju.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Investitor je zaokružio radove u ovoj fazi a isti planira dalja investiciona
ulaganja odnosno proširenje programa.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene saglasno
specifičnostima projekta.
48
ŽUNJIĆ COMPANY D.O.O.
6.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Dogradnja i nadogradnja poslovnog objekta
OPIS MJERA: Urađeni su grubi radovi (zidanje, objekat je pokriven i pregrađen)
a) Ukupni budžet
237.433,50€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
100.000,00€
42,1%
Komentar: Proširenje kapaciteta i asortimana.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
januar 2012. godine
42,1%
Komentar: Završetak sredinom 2013. godine
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1 (završetak planiran 2013.
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
godine)
finansiranju
Komentar: Realizacijom ovog projekta obezbeđuje se povećenje kapaciteta
proizvodnje i povećanje zaposlenosti.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se realizuju u skladu sa
programom investitora.
49
“PAVIĆEVIĆ - MINOX” D.O.O.
7.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: POKRIVANJE I UREĐIVANJE LJETNJE BAŠTE
OPIS MJERA: Poboljšanje ugostiteljskih usluga i stavljanje u funkciju za krišćenje
tokom čitave godine.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
40.000,00€
30.000,00€
75%
Komentar:
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.08.2012
75%
Komentar: Realizovano 75% investicija a završetak se očekuje sredinom 2013. godine
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1 (završetak planiran
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
sredinom 2013)
finansiranju
Komentar: Realizacijom programa obezbeđuje se poboljšanje kvaliteta usluga i rad
objekta tokom čitave godine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se realizuju u skladu sa
programom investitora.
50
NOSIOCI PROGRAMA PLASTENIČARSKE PROIZVODNJE
8.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Programi unapređenja plasteničke proizvodnje
OPIS MJERA: Unapređenje plasteničke proizvodnje i zaštita od havarija nastalih u
vrijeme snježnih padavina.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
21.940,00€
21.940,00€
100%
Komentar: Održavanje i poboljšanje proizvodnje.
Rezultat
Završena investicija
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
početak 2012. godine
100%
Komentar: Unapređena proizvodnja i povećan asortiman.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
4
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Navedena ulaganja su omogućila da se proizvodnja u plastenicima nađe
na tržištu u većim količinama u odnosu na prethodnu godinu.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene u skladu
sa programoma svakog vlasnika pojedinačno.
51
NOSILAC PROGRAMA VESELIN JOVOVIĆ
MONITORING TABELA 1:
MJERA: Zamjena folije
OPIS MJERA: Zamijenjena folija na 11000 m2 Havarija od snijega
a) Ukupni budžet
9.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
9.000,00€
Završena investicija 100%
Komentar: Održavanje postojeće proizvodnje uvećane za 10%
Rezultat
Završena investicija
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
02.02.2012
100%
Komentar: Proizvodnja u zatvorenom prostoru.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje i zaštita proizvodnje u zatvorenom prostoru
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
programom.
52
NOSILAC PROGRAMA RADE RADONJIĆ
MONITORING TABELA 2:
MJERA: Izgradnja plastenika od 230 m2
OPIS MJERA: Zbog havarije od snijega izgrađen plastenik za rasad sa duplom
folijom
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
5.700,00€
5.200,00€
91,2%
Komentar: U roku od dvije godine zbog snijega srušeno 700 + 230 m2 plast.
Zbog brzog reagovanja nijesam mogao ostvarit nikakve subvencije.
Rezultat
Završeno
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
02.02.2012. godine
91,2%
Komentar: Unapređenje proizvodnje u zatvorenom prostoru.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Zaštita i unapređenje proizvodnje u zatvorenom prostoru
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
projektom.
53
NOSILAC PROGRAMA BOŽIDAR - BUDO BRAJOVIĆ
MONITORING TABELA 3:
MJERA: Zasadi, zamjena folija i stolova za rasade
OPIS MJERA: Podizanje rasada jagodastog voća.
Jagoda 2000; aronije; maline; kupine 500
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
4.000€
3.000€
75%
Komentar: Zasadi se koriste kao matični rasadnik, urađeno 100%.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012. godina
završetak u 2013. godini
Komentar: U toku je izrada stolova za rasade.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje i zaštita proizvodnje u zatvorenom prostoru
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
projektom.
54
NOSILAC PROGRAMA RATKO VUJOŠEVIĆ
MONITORING TABELA 4:
MJERA:
Pokrivna folija
Mulch folija
T - traka
OPIS MJERA: Postavljanje pokrivne folije, postavljanje mulch folije i T-trake na 3.000
m2 plastenika
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
3.240 €
3.240 €
100%
Komentar: Za postavljanje krovne folije plaćena radna snaga 210 €, dok sam mulch
foliju i T-traku postavio sam.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
15.04.2012.
u potpunosti
Komentar: Ministarstvo mi je subvencioniralo za pocijepanu foliju 800 € a moja
investicija je bila 2.440 €
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje proizvodnje u zatvorenom prostoru
55
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
projektom.
„MIDAS“ PROGRAMI
9.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Realizacija MIDAS programa.
OPIS MJERA: 1. Nabavka mehanizacije - Radonjić Željko (17.000,00)
2. Kupovina motokultivatora, prikolica, freza, plug, vadilica krompira,
kosačica - Miodrag Radonjić (7.132,00)
3. Proširenje proizvodnje - Veselin Otašević (5.965,00)
4. Kupovina traktora, kosa, kardan, kabina za traktor, plug, freza Tanja Lakić (13.892,04)
5. Kupovina traktora sa priključcima - Dragan Radulović (6.567,38)
6. Kupovina traktora, prikolica, balirka, freza, plug, kosa, sakupljač
sijena - Mijajlo Knežević (29.122,75)
7. Sistem za izđubrivanje i nabavka mehanizacije - Ljiljana Knežević
(17.580,00)
8. Izgradnja farme krava - Željko Radeč (66.565,00)
9. Izgradnja hangara za sijeno, adaptacija farme za muzna grla i
izgradnja septičke jame - Vaso Popović (26.738,82)
10. Rekonstrukcija objekta za tov pilića sa nabavkom pripadajuće
opreme - „Šikmanović Koka - in“ (45.479,87)
11. Izgradnja štalskog objekta, pristupnog puta i kupovina 250
priplodnih jarica - Mileva Vuković (57.250,00)
12. Nabavka mehanizacije - Aleksandar Vujačić (5.385,36)
13. Izgradnja skladišta za krompir - Vasilije Jakšić (70.000,00)
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
56
a) Ukupni budžet
362.110,84€
b) Tekući troškovi
362.110,84€
c) Nivo implementacije
100%
Komentar: Broj odobrenih programa i visina uloženih sredstava su objektivno morali
uticati i na rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
tokom 2012. godine
100%
Rezultat
Realizovano 13
projekta
Komentar: Realizacijom ovih programa značajno je podržana proizvodnja u oblasti
ratarstva i stočarstva, što se istovremeno i odrazilo na kvalitet i kvantitet proizvodnje
u ovim oblastima.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
13
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Vrlo značajan impuls za podsticaj poljoprivredne proizvodnje.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovođene od strane
svakog nosioca programa uz pomoć i podršku Savjetodavne službe Opštine.
57
PLANTAŽA TREŠANJA
NOSILAC PROGRAMA RANKO JOVOVIĆ
10. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izgradnja plantaže za proizvodnju trešanja.
OPIS MJERA: Podizanje zasada na površini od 1,2 hektara, 2 700 sadnica
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
90 000€
15 000€
Priprema zemljišta
(valorizacija, đubrenje,
zaštita, drenaža...)
Komentar: Realizacija ovog programa ima za cilj formiranje plantažnog uzgoja ove
vrste voća sa sadržajima zaštite od vremenskih neprilika (vrućine, maraza i drugih
vremenskih nepogoda).
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Priprema zemljišta
05.2012. godine
17%
Komentar: Unapređenje voćarstva
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1 (planiran završetak u
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
prvoj polovini 2013)
58
finansiranju
Komentar: Cilj programa je da se unaprijedi voćarstvo i obezbijedi proizvodnja za
tržište.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su u skladu sa
programom nosioca projekta u saradnji sa Savjetodavnom službom Opštine.
UDRUŽENJE PČELARA
11. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: IZGRADNJA PČELARSKE KUĆE
OPIS MJERA: Prerada voska, proizvodnja pogača...
a) Ukupni budžet
100.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
15.000,00€
15%
Komentar: Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedila je Opština u saradnji sa
Ministarstvom za poljoprivredu i Udruženjem pčelara.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2013. godine
15%
Komentar: Cilj projekta je podsticanje i unapređenje pčelarstva na području Opštine i
šireg okruženja.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje pčelarske proizvodnje.
59
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije će nastaviti Udruženje
pčelara saglasno programu.
„ŽITOPROMET“ - POPOVIĆ
12. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje i osposobljavanja trgovačkog objekta za snabdijevanje
stočnom hranom i drugim sadržajima. - „ŽITOPROMET“ - POPOVIĆ
OPIS MJERA: 1) Izrada projekta,
2) Pribavljanje urbanističkih saglasnosti,
3) Izgradnja objekta,
4) Opremanje i stavljanje u funkciju
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
223.307,00€
223.307,00€
100%
Komentar: Povećenje kapaciteta u oblasti trgovine.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
početak 2012. godine
avgust 2012. godine
Rezultat
Povećanje
konkurencije u oblasti
prometa stočne hrane
Komentar: Povećanje konkurencije u oblasti prometa stočne hrane.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
60
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Implementacija je završena u skladu sa programom.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
programom.
MESOPROMET D.O.O. BIJELO POLJE - “FRANCA”
13. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program snabdijevanja prehrambenim proizvodima.
OPIS MJERA: Nosilac programa je zakupio poslovni prostor u ulici Blaža Mrakovića
vlasništvo Popović Đoka. Nakon zaključenja ugovora o zakupu izvršeno je
opremanje objekta za namjenu saglasno programu i isti počeo sa radom u decembru
2012. godine
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
70.000,00€
70.000,00€
100%
Komentar: Realizacijom ovog programa proširena je mreža snabdjevača
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i povećan asortiman proizvoda koji se
nude potrošačima.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
13 zaposlenih
avgust 2012. godine
100%
Komentar: Realizacijom ovog programa kvalitetno je poboljšana ponuda
poljoprivredno prehrambenih proizvoda na području Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
61
finansiranju
Komentar: Investitor namjerava da maksimalno utiče na proširivanje asortimana
zavisno od tražnje na ovom području.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene saglasno
karakteru programa.
MJERA 3: UNAPREĐENJE LOKALNE SAMOUPRAVE
GLAVNI ADMINISTRATOR
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Održivo upravljanje resursima
OPIS MJERA: Program održivog upravljanja ljudskim resursima
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: U toku aktivnosti na kompletiranju kulturnih dobara - spomenika kulture
i dr.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
62
finansiranju
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije:
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Održivo upravljanje resursima
OPIS MJERA: Program održivog upravljanja ljudskim resursima
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Radi se aktivno na iskorišćavanju istih i na kontroli koncesionih naknada
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
63
Zaključak o mjerama implementacije:
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Održivo upravljanje resursima
OPIS MJERA: Program održivog upravljanja ljudskim resursima
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: U okviru Odluke o organiazciji i načinu rada lokalne uprave traži se
kvalitetno rješenje o upravaljanju ljudskim resursima i po tom osnovu na nekoliko
svjetovanja upućena rukovodna struktura naše Opštine.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
64
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije:
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Privlačenje direktnih investicija
OPIS MJERA: Javni poziv za izgradnju gradskog trga
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Postupak u toku. Radi se na imovinsko pravnim pitanjima.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
65
Zaključak o mjerama implementacije:
5.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Unapređenje lokalne samouprave i Privatno - javno partnerstvo,
zapošljavanje stručnih ljudi i formiranje biznis centra
OPIS MJERA: Formiranje Kancelarije za ekonomski razvoj i Formiranje biznis centra:
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Urađena je Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave kojom je
predviđeno da se formira Kancelarija za upravljanje projektima koja će obavljati
poslove: Priprema, realizacija, monitoring i procjena uspješnosti projekata za
konkurisanje kod domaćih i međunarodnih izvora finansiranja;Jačanje kapaciteta
lokalne uprave, javnih preduzeća i ustanova, nevladinih organizacija i privrednih
subjekata za korišćenje domaćih i međunarodnih fondova;Učestvuje u pripremi,
sprovođenju i monitoringu realizacije strateških dokumenata Opštine;Saradnja sa
domaćim i međunarodnim institucijama u dijelu promocije i realizacije projekata;
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
66
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije:
6.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Unapređenje lokalne samouprave
OPIS MJERA: Program elektronske opštine
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Pripremne aktivnosti u toku.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
67
Zaključak o mjerama implementacije:
7.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Unapređenje lokalne samouprave
OPIS MJERA: Program racionalizacije lokalne uprave:
a) Ukupni budžet
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Urađena je Odlukas o organizaciji i načinu rada lokalne uprave.
Donošenjem novih Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u organima lokalne uprave definisat će se višak zaposlenih.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
68
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije:
8.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Unapređenje lokalne samouprave
OPIS MJERA: Programi edukacije službenika i namještenika:
• Dani životne sredine;
• Ekološki istraživački kamp;
• Radionica o geografskom informacionom sistemu;
• Unutrašnje finansijske kontrole u lokalnim upravama;
• Uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka u zemljama
Zapadnog Balkana;
• Strateško planiranje;
• Jačanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gore;
• Zabrana diskriminacije;
• Ocjenjivanje, napredovanje i utvrđivanje sposobnosti zaposlenih
u državnim organima
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Obuke su jako korisne jer pomažu službenicim i namještenicima u
sticanju znanja i vještina neophodnih u radu.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
69
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije:
MJERA 7. PODSTICANJE RAZVOJA RURALNOG PODRUČJA I
ŠUMARSTVA
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE - SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program stimulacije poljoprivredne proizvodnje
OPIS MJERA: 1) Stimulacije za korišćenje katuna (63 farmera)
2) Premije u stočarstvu (257 farmera)
3) Premije u ratarstvu (proljećna i jesenja sjetva, 53+45 korisnika)
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
145.582,00€
145.582,00€
100%
Komentar: Stimulacije se odnose na nadoknadu troškova prevoza stoke do katuna a
premije za stimulaciju farmera prema broju grla i premije u oblasti ratarstva za 98
ratara.
Rezultat
Stimulacija i podsticaji
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
kraj 2012. godine
100%
70
Komentar: Cilj mjera je stimulisanje razvoja stočarstava i ratarstva na području
Opštine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
2
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u dijelu razvoja stočarstva i
proizvodnje mesa i mlijeka i drugih stočarskih proizvoda, kao i proizvodnje u oblasti
ratarstava (proizvodnja žitarica, povrća..)
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovodi Sekretarijat za
privredu i finansije - Služba za poljoprivredu, Savjetodavna služba u saradnji sa
Ministarstvom i Udruženjem stočara i ratara.
MJERA 9. KORIŠĆENJE RIJEKE ZETE
“ZETA ENERGY” D.O.O. DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Rekonstrukcija HE “Slap Zete”
OPIS MJERA: Urađena projektna dokumentacija. U toku su aktivnosti na
pribavljanju građevinske dozvole.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
10.000.000,00€
500.000,00€
Revizija Idejnog projekta
Komentar: Cilj projekta je da se izvrši kompleksna rekonstrukcija postojećeg objekta i
postrojenja radi povećanja proizvodnje električne energije.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
kraj 2013. godine
5%
Komentar: 15.03.2013. godine završena revizija Idejnog projekta, potom aplikacija
nadležnom ministarstvu za dobijanje građevinske dozvole.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
71
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Unapređenje proizvodnje električne energije.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se dosta usporeno
odvijaju.
MJERA 10. STVARANJE USLOVA ZA PODSTICAJ RAZVOJA
TURIZMA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Info-centar sa turističkom signalizacijom
OPIS MJERA: Izrada programa, definisanje lokacije, apliciranje na konkurs CHF i
realizacija programa.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
20.465,00€
20.465,00€
100%
Komentar: Cilj realizacije ovog programa je da se stvore uslovi za naplatu izletničke
takse i potpunije evidencije o broju turista.
Rezultat
Poboljšana naplata
izletničke takse i bolja
evidencija o broju
turista koji posjete
manastir Ostrog
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
05.07.2012
01.11.2012.
72
Komentar: Unapređenje razvoja turizma na području opštine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Program je realizovan u saradnji sa CHF-om u skalu sa dinamikom koja
je utvrđena programom.
Zaključak o mjerama implementacije: Sve mjere implementacije su dosledno
primijenjene u skladu sa programom.
MJERA 11. PODSTICANJE RAZVOJA LOVSTVA I RIBOLOVSTVA
JP ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI I RIBA
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program unapređenja lova i ribolova
OPIS MJERA: Izrada lovno privredne osnove
Obilježavanje granica lovišta
Poribljavanje rijeke Zete
Uzgoj divljači i ribe
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
6.000€
6.000€
100%
Komentar: Cilj programa je da se lovište na području Opštine pravno i fizički uredi,
da se stvore povoljniji uslovi za uzgoj i zaštitu divljači i riba.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.01.2012
100%
Komentar: Cjelokupna aktivnost se obavlja u skladu sa godišnjim programom JP “za
uzgoj zaštitu i lov divljači i riba”.
73
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Implementacija se vrši prema programu na koji saglasnost daje Skupština
Opštine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se sprovode u skladu sa
programom.
STRATEŠKI PRIORITET 2: RAZVOJ INFRASTRUKTURE
74
DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ, ODRŽAVANJE I IZGRADNJU PUTEVA NA
PODRUČJU OPŠTINE DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izvedeni radovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja lokalnih i
nekategorisanih puteva doprinose unapređenju saobraćajne infrastrukture i
odvijanje saobraćaja uopšte.
OPIS MJERA: Izvedeni završni radovi na izgranji puta Manastir Ostrog –
Manastir Ždrebaonik- izgrađena je dionica Mosori – Gorica.
Izrađena tehnička dokumentacija – Projekat, riješeni imovinsko – pravni odnosi,
izmještene postojeće instalacije, raspisan Tender za odabir najpovoljnijeg
izvođača i polovinom 2012. godine otpočeto je sa radovima na izgradnji
prilaznog puta vojnom kompleksu u Danilovgradu.
Asfaltirano je 11 putnih pravaca ili dionica istih ,izvedeni radovi na održavanju
puteva (krpljenje udarnih rupa i presvlačenje kraćih poteza) i izvršeno
presvlačenje gradskih ulica ili djelova istih asfaltom, i to :
•
Put Klikovače - Banova Glavica, dužine 1 km
•
Dio puta za Planu, površina 1300 m2
75
•
Dio puta u Grudicama, površina 1040 m2
•
Dio puta kroz Ćurilac, površina 2700 m2
•
Dio puta kroz laleviće, površina 1350 m2
•
Dio puta od kružnog toka do Filendara, površina 1250 m2
•
Presvučen dio puta Gorica - Potkraj, površina 600 m2
•
Presvučen dio kroz Ćurilac, površina 600 m2
•
Presvučen dio puta u Spužu, površina 600 m2
•
Presvučen dio puta kroz Glavicu, površina 300 m2
•
Asfaltiran 1,3 km puta Sige Vukotica - Ponikvica I faza
•
Asfaltiranje 600 m2 puta u Zagredi
•
Presvučeno 3200 m2 gradskih ulica
•
Krpljenje udarnih rupa, utrošeno 120 t asfaltne mase
•
Nasipanje puteva, dužine 8 km utrošeno 2300 m2 pjeskovito šljunkaste mase
FINASIJSKA IMPLEMENTACIJA
a)Ukupan budžet
1.300.000
b)Tekući troškovi
c)Nivo implementacije
1.170.000
90%
Komentar: Izgradnja puta Manastir Ostrog – Manastir Ždrebaonik ,dionice
Mosori – Gorica finansirana je iz sredstava državnog budžeta u iznosu od
1.000.000,00 eura.
Prilazni put vojnom kompleksu u Danilovgradu finansiran je iz državnog
budžeta u iznosu od 350.000,00 eura. U 2012 godini izvedeno je 50 % radova.
Rekonstrukcija i održavanje lokalnih puteva i presvlačenje asfaltom gradskih
ulica u 2012 godini finansirani su iz sredstava državnog budžeta i budžeta
Opštine.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a)Početak realizacije
b)Realizovano (A/B)
76
Početak 2012 godine
90% ukupnih projekata
Komentar: Radovi na izgradnji puta Manastir Ostrog – Manastir Ždrebaonik,
odnosno na dionica ovog puta Mosori – Gorica. Završeni su u 2012 godini.
Realizovano je 50 % radova na izgradnji prilaznog puta vojnom kompleksu u
Danilovgradu.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Put Manastir Ostrog - Ždrebaonik je završen, održavanje,
rekonstrukcija i modernizacija naznačenih lokalnih i nekategorisanih puteva
takođe, asfaltiranje prilaznog puta vojnom kompleksu se prenosi u 2013. godinu.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su planirane za svaki
projekat pojedinačno i po istim se u cjelosti postupalo.
ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD - PODGORICA
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
77
MJERA: Osavremeniti željeznički saobraćaj kroz unaprijeđenje njegove efikasnosti i
bezbjednosti kao i uređenja željezničke infrastrukture.
OPIS MJERA: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica realizuje investicione
aktivnosti finansirane iz sredstava međunarodnih multilateralnih institucija (EBRD, EIB,
ČEB), iz pred-pristupnih fondova Evropske unije (IPA 07, 09, 10) kao i redovne tekuće
aktivnosti, koji se finansiraju iz sredstava Budžeta Crne Gore sa ciljem da se poboljša
kvalitet željezničke pruge.
Monitoring tabela prikazuje izvedene radovi na teritoriji Opštine Danilovgrad tokom
2012.godine.
Obzirom da je tokom 2012.godine rađeno na remontu i elektrifikaciji pruge NikšićPodgorica, a ista puštena u saobraćaj 1.oktobra 2012.godine, ŽICG je, na područje Opštine
Danilovgrad, realizovala veći broj investicionih radova kroz Projekat "Hitne rehabilitacije
željezničke infrastrukture II" iz kreditnih sredstava EBRD banke, na osnovu Ugovora br.
40344.
Slijedi pregled istih:
uredjenje staničnih i pomoćnih objekata u Ostrogu, sklopljen izmedju ŽICG ADPodgorica i Projektmontažom AD iz Beograda a na osnovu Ugovora br. 40344/5 - 70/11 od
19.07.2011.godine.
Radovi su izvedeni na osnovu Projektne dokumentacije koja je izrađena od strane „IPSA
Instituta“ iz Sarajeva. Radovi su zvanično započeti 17.01.2012. godine. Radovi su završeni
05.07.2012. godine.
Izvedeni radovi obuhvatili su:
- adaptaciju unutrašnjeg prostora u javne prostorije koje su namijenjene građanima i
poslovne prostorije koje će koristi ŽICG AD Podgorica, a koje su opremljene po
najsavremenijim standardima.
- radove na spoljašnjem uređenju terena oko objekta stanične zgrade sa prilaznim stazama,
zelenilom i parking prostorom. Popločanje prilaznih staza i trga je urađeno od kulir ploča.
- građevinske radove na izradi dva perona. Peroni su dužine 80m’, s tim što je prvi peron
širine 2,40 m, a drugi peron je širine 1,60 m. Na oba perona su izvedene rampe za lica sa
invaliditetom. Gonji sloj perona je izveden od habajućeg sloja asfalta, dok je prelaz preko
kolosjeka izveden od gumenih panela. Privremeno je urađen prelaz od drvenih pragova.
- radovi na montaži 20 stubova za spoljašnju rasvjetu, čija visina iznosi 10m na osnovu
Glavnog projekta spoljašnjeg osvjetljenja stanice Ostrog kojeg je izradila projektantska kuća
„Sotto La Collina“ iz Podgorice. Osvjetljenje se proteže od ulaznih do izlaznih skretnica
stanice Ostrog u dužini od oko 800 m’.
- radove na adaptaciji pomoćnog objekta – magacina površine 40m², čija namjena će ostati
nepromijenjena.
- radove na izradi trafostanice od 630 KV u okviru stanične zgrade.
78
uređenje 18 pružnih prelaza na pruzi Nikšić-Podgorica od kojih 13 pripadaju
Opštini Danilovgrad, na osnovu Ugovora br. 40344/2-42/10 od 04.08.2010.g. sklopljenog
između ŽICG i SŽ-Železniško Gradbeno Podjetje Ljubljana.
Postavljanje gumenih panela odrađeno je na sljedećim putnim prelazima: Dabovići (km
14+364,88); Šobajići (km 21+014,62); Slap (km 26+429,65); Sekulići(km 34+939,50); Kopito
Petrovića (km 36+589,59); Kruščice (km 37+596,13); Ljutotuk (km 38+213,00);Martinići (km
39+014,00); Prentina glavica (km 40+257,00); Podglavica (km 42+119,60); Burum (km
42+908,60) i Šunjine (km 44+715,87).
Rješenjem Direkcije za željeznice br. 114/10 od 27.12.2010. godine , putni prelaz PožarOstrog (km 17+114,00) je svrstan u putne prelaze predviđene za ukidanje, da bi se kasnije
novim Rješenjem
Direkcije za željeznice br.: 256/12 od 31.05.2012. godine isti ponovo uspostavio. Sredstva
za uređenje istog izdvojila je ŽICG jer ugovorom nije bila predviđeno uređenje pomenutog
prelaza..
Na putnom prelazu Požar-Ostrog (km 17+114,00) postavljeni su drveni pragovi.
izvodjenje radova na betonskim gredama, potpornim zidovima, izradi betonskih
temelja za stubove kontaktne mreže i postavljanje AB kanaleta za signalno-sigurnosne i
telekomunikacionie kablove sklopljen izmedju ŽICG AD-Podgorica i Alppina Bau GmbH
iz Austrije. Tehnički primljeni maja 2012.godine u skladu sa Ugovor No: 40344/4 - 79/10 od
25.09.2010.godine
rekonstrukcija i sanacija 10 tunela na pruzi Nikšić-Podgorica od kojih je 6 (tunel
br. 7,8,9,10,11,12) na teritoriji Opštine Danilovgrad. Ugovor No: 40344/1 - 26/10 od
27.07.2010.godine sklopljen izmedju ŽICG AD -Podgorica i PORR Technobau Und Umwelt
AG – Vienna Austrija.
Ugovoreni radovi obuhvatali su čišćenje postojeće obloge pjeskarenjem, čišćenje i izradu
ulaznog i izlaznog portala svih tunela za profilisanje tunelske cijevi, izradu niša,
injektiranje, ugradnju ankera, izradu prskanog betona.
izvođenje radova na otvorenoj pruzi Nikšić-Podgorica (dosipanje tucanika i
mašinska regulacija kolosjeka po smjeru i niveleti) kroz projekat "RADOVI NA
SANACIJI KOLOSJEKA U ŽELJEZNIČKOJ STANICI NIKŠIĆ I NA OTVORENOJ PRUZI
NIKŠIĆ - PODGORICA ” Ugovor Br. 40344/6, br. 01/12 od 26.04.2012.godine sklopljen sa
SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA D.D.
Ugovor No: 40344/7 - 49/12 od 27.07.2012.godine za, sanaciju klizišta “Bare
Šumanovića” u km 22+320-23+000, sklopljen izmedju ŽICG AD-Podgorica i PORR Bau GmbHAustrija.
Sanacija klizišta Bare Šumanovića obuhvata :
1. Sanaciju nasipa pruge na dionici D1 od km 22+340 do km 22+480 (dužina 140
79
m) i dionici D2 od km 22+486 do km 22+658 (dužina 172 m). Ovaj vid sanacije
podrazumjeva zamjenu lošeg materijala, koji je uzrok slijeganja kolosjeka, sa
materijalom dobrih geomehaničkih karakteristika (faza I).
2. Intervenciju na trupu pruge na dionici D3 od km 22+700 do km 23+000
(dužina 300 m). Na navedenoj dionici predviđeno je uklanjanje lošeg
materijala sa planuma, saniranje eventualnih zastornih vreća, pojačanje
triaksijalnom geomrežom i geotekstilom i izradom šljunčanog tampona (faza
I). Takođe je u rešenje uključena i izrada kanala sa desne strane pruge, kao i
izrada podužne drenaže ispod kanala i sanacija na postojećem potpornom
zidu sa lijeve strane pruge.
3. Izradu drenaže sa gornje strane nasipa pruge koja će u potunosti spriječiti tok
podzemnih voda tako što će ih prikupiti i kontrolisano uvesti u postojeći
sabirni kanal (potok). Drenaža se sastoji od 6 revizionih šahtova međusobno
spojenih podzemnim kanalima – štolnom (faza II);
4. Potpornu konstrukciju ispod nasipa pruge kao dodatnu mjeru za povećanje
stabilnosti nasipa. Konstrukcija će biti u dužini od 162 m i sastojaće se od
armiranobetonskih šipova međusobno spojenih naglavnom gredom (faza II).
Cilj projekta i Ugovora je da se stabilizuje nestabilno područje, obezbjedi bezbjednost i
stabilnost odvijanja saobraćaja projektovanom brzinom od 75 km/h po Projektu Remonta.
Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica, pored navedenih investicionih radova,
finansirajnih iz sredstava Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD), implementira sredstva iz
drugih stranih Međunarodnih institucija ( EIB, ČEB), kao i sredstava predpristupne pomoći
Evropske Unije preko Delegacije u Crnoj Gori, kroz odabrana sredstva programa IPA 07, IPA 09,
IPA 10
Osim toga, tokom 2012.godine ŽICG izvela je i radove koji se finansiraju iz sredstava Budžeta Crne
Gore.
Kratka osvrt na radove koje je ŽICG izvela u sopstvenoj režiji tokom 2012.god:
Izrada perona i postavljanje peronskih kućica na stajalištima ;Ljutotuk, Dabovići,
Šobajići, Bare Šumanovića, Slap i Stubica.
Izrada novog perona 80 m` dužine u stanici Danilovgrad (peron „zaboravljen“
radovima rekonstrukcije 2008.godine). Kompletni radovi su izvedeni u vremenskom
intervalu od 9 dana (28.08.2012. godine – 05.09.2012. godine),
Izrada pružnog prelaza Požar / Ostrog od drvenih pragova, nakon što Direkcija za
željeznice dopunjava Rješenje odobrenih putnih prelaza juna 2012.godine.
Urađene revizione staze od čeličnih limova na mostu Ostrog i Brestica, kao i zaštita
mosta Ostrog (2012.godine).
80
Urađeno osiguranje kosine kod tunela broj 11, avgusta 2012.godine.
Očišćeno 4,5 km odvodnih kanala od Danilovgrada do Nikšića, oktobra
2012.godine.
Ugrađene signalne oznake za obilježavanje stajališta i putnih prelaza.
a) Ukupni budžet
Uz saglasnost Vlade
Crne
Gore,
11.12.2009.godine
Željeznička
infrastruktura
Crne
Gore
AD-Podgorica
(ŽICG AD-Podgorica)
je sklopila Ugovor (n0
40344) sa Evropskom
bankom za obnovu i
razvoj
(EBRD)
u
vrijednosti 15.000.000,00
€ za prugu Nikšić–
Podgorica
u
cilju
implementaciju
Projekta
"Hitne
rehabilitacije
željezničke
infrastrukture II".Ovim
kreditom finansirani su
građevinski radovi na
pruzi
Podgorica
–
Nikšić sa 14,5 miliona €
dok je za dodatno
restruktuiranje
radne
snage bilo predvidjeno
0,5 miliona €.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b)Tekući troškovi
Naziv
Vrijednost
/euro/
GRAĐEVINSKI
RADOVI IZ EBRD
KREDITA:
Putni prelazi Nk-Pg,
Ug.br. 40344/2 42/10
SŽ –
Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana
795.603,63€
Tuneli Nk-Pg,
Ug.br.40344/1-26/10
Porr
4.349.586,7
4€
Stope i kanalete NkPg, Ug.br. 40344/479/10 Alpine Bau
Gmbh
1.507.446,9
2€
Stanica Ostrog,
Ug.40344/5-70/11,
Projektomontaža AD
Beograd
471.786,85
€
Sanacija klizišta
,,Bare Šumanovića“
1.601.258,2
6€
c)Nivo
implementacije
Osim
radova
na
sanaciji klizišta Bare
Šumanovića koji su u
toku
i tehničkog
prijema
izvedenih
radova na sanaciji 10
tunela
na
pruzi
Nikšić-Podgorica,
koji predstoji, svi
prethodno navedeni
ugovori
su
realizovani
tokom
2012.godine.
Od
ugovorenog
iznosa 1.601.258,26 E
za sanaciju klizišta
Bare Šumanovića na
dan
31.12.2012.godine
realizovano
je
ukupno 863.600,23E
Glavni radovi na
rekonstrukciji
i
sanaciji 10 tunela su
završeni, očekuje se
tehnički prijem. Od
ugovorenog iznosa
4.349.586,74 na dan
31.12.2012.godine
81
realizovano
3.601.041,91 eura.
PORR
je
IZVEDENI
RADOVI IZ
SOPSTVENIH
SREDSTAVA:
Izrada novog perona
80 m` dužine u
stanici Danilovgrad
20.578,39 €
Urađene revizione
staze od čeličnih
limova na mostu
Ostrog
44.913,607€
Izrada
perona
i
postavljanje
peronskih kućica na
stajalištima
;Ljutotuk, Dabovići,
Šobajići,
Bare
Šumanovića, Slap i
Stubica.
Očišćeno 4,5 km
odvodnih kanala od
Danilovgrada do
Nikšića.
39.871,91€
94.797,44€
Komentar:
Željeznička infrastruktura Crne Gore intezivno radi na realizaciji investicionih aktivnosti
čiji je prevashodni cilj povećanje sigurnosti i bezbjednosti, zatim povećanje kapaciteta,
konkurentnosti, smanjenje vremena putovanja, odnosno povećanje brzine vozova. Sve
zajedno kao rezultata ima podizanje kvaliteta usluge koju pruža Željeznička infrastruktura
Crne Gore svojim korisnicima, na sve sadašnje i buduće operatere.
Investicije koje realizujemo imaju i značajne multiplikativne efekte na brži i sveobuhvatniji
82
ekonomski razvoj naše zemlje.
Naime, samo za radove na dionicama na remontu pruge angažuje se obimna građevinska
operativa, zapošljava znatna radna snaga, angažuju smještajni kapaciteti. Takođe, vrši se
nabavka velikih količina građevinskog materijala kod lokalnih kompanija i slično. Sa
druge strane, kompanije - izvođači radova, za poslove remonta, otvaraju svoja
predstavništva u Crnoj Gori, upošljavajući visokokvalifikovanu domaću radnu snagu,
plaćaju svoje poreske i druge obaveze, angažuju domaću građevinsku operativu i slično.
Angažuju takođe kapacitete teretnog operatera, koji je po tom osnovu ubira značajne
prihode. Takođe ugovaraju se isporuke tucanika iz Crne Gore, kamenolomi iz Bara i
Nikšića, a otvoren je i novi kamenolom u Bijelom Polju.
Sve ovo govori o veoma značajnim sredstvima, koja se alociraju kroz crnogorski privredni
sistem kroz projekte i ugovore ŽICG.
Rezultat:
Poboljšanje kvaliteta
pruge
NikšićPodgorica,
kroz
promovisanje
projekata
koji
doprinose
smanjenju rizika od
nezgoda
i
koncentrišu se na
bezbjednosnu
i
sigurnosnu opremu,
signalizaciju
i
telekomunikacije.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a)Početak realizacije
b)Realizovano
KREDIT EBRD BANKE (8 Pojedinačnih KREDIT
Ugovora)
BANKE
Pojedinačnih
Ugovora)
EBRD
(8
Prvi: Ugovor No: 40344/5 - 70/11 od
19.07.2011.godine za uredjenje staničnih i
pomoćnih objekata u Ostrogu, sklopljen
izmedju
ŽICG
AD-Podgorica
i
Projektmontažom AD iz Beograda.
Prvi: rekonstrukcija
stanične
zgrade
Ostrog
–
radovi
završeni
avgusta
2012.godine. U toku
tehnički prijem.
Drugi: Ugovor No: 40344/2 - 42/10 od
04.08.2010.godine, o rekonstrukciji 20 putnih
prelaza, od kojih se 13 nalazi na teritoriji
Opštine Danilovgrad sklopljen izmedju
ŽICG AD-Podgorica i SŽ - Železniško
Gradbeno Podjetje Ljubljana.
Drugi: građevinsko
uređenje 13 putnih
prelaza preko pruge
– završeno. Tehnički
primljeno u maju
2012.godine.
Treći: Ugovor No: 40344/4 - 79/10 od
25.09.2010.godine za izvodjenje radova na
betonskim gredama, potpornim zidovima,
izradi betonskih temelja za stubove
kontaktne mreže i postavljanje AB kanaleta
za signalno-sigurnosne i telekomunikacionie
Treći: betonski radovi
izrade
temelja
kontaktne mreže od
Danilovgrada
do
Nikšića – zavrženi.
Tehnički
83
kablove sklopljen izmedju ŽICG ADprimljeni
Podgorica i Alppina Bau GmbH iz Austrije. 2012.godine.
maja
Četvrti: Ugovor No: 40344/1 - 26/10 od
27.07.2010.godine sklopljen izmedju ŽICG
AD -Podgorica i PORR Technobau Und
Umwelt AG – Vienna Austrija za
rekonstrukciju i sanaciju 10 tunela.
Četvrti: sanacija 6
tunela – završena. U
toku tehnički prijem.
.
Peti: Radovi na sanaciji kolosjeka u
željezničkoj stanici nikšić i na otvorenoj
pruzi nikšić - podgorica ” ugovor br.
40344/6, br. 01/12 od 26.04.2012.godine
sklopljen sa sž – železniško gradbeno
podjetje ljubljana d.d
Peti:
izvođenje
radova na otvorenoj
pruzi
NikšićPodgorica (dosipanje
tucanika i mašinska
regulacija kolosjeka
po smjeru i niveleti).
Radovi
završeni
septembra
2012.
godine
Šesti: Ugovor No: 40344/7 - 49/12 od
27.07.2012.godine za, sanaciju klizišta “Bare
Šumanovića” km 22+320-23+000, sklopljen
izmedju ŽICG AD-Podgorica i PORR Bau
GmbH-Austrija.
Šesti: Sanacija klizišta
Bare Šumanovića –
radovi na nasipu
završeni
avgusta
2012.godine. Radovi
u zaštitnom pojasu u
toku, a na putnom
prelazu
Bare
Šumanovića
predstoje.
Komentar:
Kao krajnji rezultat na makro nivou, očekuje se povećanje korišćenja kapaciteta velikih
sistema u Crnoj Gori, kao što su Luka Bar, Kombinat aluminijuma Podgorica, Željezara,
Rudnici Boksita i drugi, dodatno stimulisanje agregatne tražnje, a samim tim i podsticanje
svih privrednih aktivnosti u Crnoj Gori.
Posmatrano sa makro aspekta, pozitivni efekti koji će biti rezultat investicija u željezničku
infrastrukturu u Crnoj Gori, prije svega se odnose na povećanje kapaciteta i atraktivnosti
koridora 4B kao strateškog koridora, kao i njegovog kvalitetnijeg pozicioniranja u
84
transevropskoj transportnoj mreži (TEN-T). To će u narednom periodu nesumnjivo
doprinijeti povećanju atraktivnosti Crne Gore kao investicione destinacije, boljem
pozicioniranju u okviru transportne mreže na Balkanu, kao i kvalitetnijoj povezanosti sa
regionom i Evropom.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
9
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o finansiranju
Komentar: Iz izvještaja se vidi da je u toku 2012. godine završeno devet projekata.
Međutim nijesu urađeni prelazi u dva nivoa u Spužu, Ljutotuku i Ždrebaoniku sa
pratećom infrastrukturom.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su programski sprovedene.
MJERA 2. RAZVOJ HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE
85
JP “VODOVOD I KANALIZACIJA”
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Projekat „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad“
OPIS MJERA: Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže, SCADA, Izgradnja
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i Rehabilitacija izgradnja kanalizacione
mreže.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
5.350.000 € (Ugovor o
kreditu zaključen
između Crne Gore i
EBRD)
359.680,00 € +
130.000,00 € donacija
Republike Češke
(Projekat „Podrška za
javne nabavke i
implementacija
projekta“)
200.000,00 € +
64.856,00 € donacija
Njemačke (Projekat
„Program finansijskog
i operativnog
unapređenja
poslovanja“)
Za
prvi
tender
“Rehabilitacija i proširenje
vodovodne mreže” i drugi
tender SCADA, tokom 2012.
godine urađena je sledeća
tehnička dokumentacija, i to:
- Idejno rješenje za izgradnju
trafo stanice, od strane “AE
Studio” – Podgorica u
januaru 2012. godine (500,00
€)
- Idejno rješenje
automatizacije kontrole i
upravljanja radom
vodovodnog sistema
Danilovgrad, od strane
“Tangenta” – Nikšić, januar
2012. godine. (nije plaćeno)
U martu 2012. godine se
pristupilo pripremi prvog
tendera za rehabilitaciju i
proširenje vodovodne
mreže, shodno pravilima
EBRD.
08.02.2013. godine objavljen
je Poziv za dostavljanje
ponuda.
Navedeni tender obuhvata:
- Rekonstrukcija crpne
stanice „Oraška Jama“ sa
rekonstrukcijom vodovoda
„Oraška jama – Filendar“,
procijenjene vrijednosti
250.000 €,
- Izgradnja novog
Konsultantu VHS Brno iz cijevovoda „Filendar –
Češke za dosadašnji rad je Branelovica – Velja Paprat“,
isplaćeno 79.000,00 €.
dužine 2,3 km, procijenjene
vrijednosti 240.000 €,
Konsultantu
„Sachsen
Wasser“ iz Njemačke tokom - Izgradnja vodovoda
2012. godine isplaćeno je „Crpna stanica Oraška Jama
58.595,26 €.
– Rezervoar Zagarač“,
procijenjene vrijednosti
255,060 €,
- Projektovanja i izgradnja
trafostanice, procijenjene
86
vrijednosti 60,000 €.
Navede cijene su sa PDVom.
Komentar:
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Ugovor o kreditu između
Crne Gore i EBRD je
zaključen u decembru 2010.
godine.
Ugovor o implementaciji
projekta između Vlade Crne
Gore, Opštine Danilovgrad,
Javno komunalno zanatskog
preduzeća Danilovgrad i
Evropske banke za obnovu i
razvoj u decembru 2010.
godine.
Ugovor o podršci Opštini
Danilovgrad je zaključen u
decembru 2010. godine
između Opštine
Danilovgrad, JKZP i EBRD.
U decembru 2010. godine
zaključen je Ugovor o
pružanju konsultantskih
usluga između JKZP i
„Sachsen Wasser“ iz
Njemačke.
U novembru 2011. godine
zaključen je Ugovor o
pružanju konsultantskih
usluga između JKZP i
„VHS“ Brno iz Češke, a
Shodno Planu nabavki
projekta predviđena su
četiri tendera:
1. Rehabilitacija i proširenje
vodovodne mreže,
2. SCADA,
3. Postrojenje za
prečišćavanje otpadnih
voda,
4. Rehabilitacija i izgradnja
kanalizacione mreže.
U martu 2012. godine se
pristupilo pripremi tendera
za rehabilitaciju i proširenje
vodovodne mreže, shodno
pravilima EBRD. Na osnovu
dogovorene
dinamike
projekta,
Konsultant
je
dostavio nacrt tenderske
dokumentacije
za
vodosnabdijevanje
JIP-u,
nakon čega je uslijedio
period
usaglašavanja
komentara i sugestija na
tendersku dokumentaciju,
sve do dobijanja saglasnosti
od strane EBRD.
08.02.2013. godine objavljen
je Poziv za dostavljanje
87
istom je prethodio Ugovor o
grantu zaključen između
JKZP i EBRD.
ponuda za rehabilitaciju i
proširenje vodovodne
mreže.
EBRD je dala saglasnost da
kredit bude operativan u
septembru 2011. godine,
nakon što je ispunjen i jedan
od uslova banke da se izvrši
segmentacija JKZP, te su
registrovana
dva
nova
preduzeća JP „Vodovod i
kanalizacija“
i
JP
„Komunalno“ Danilovgrad.
Opština Danilovgrad je
formirala radnu grupu za
sagledavanje i riješavanje
eventualnih
imovinskopravnih sporova na trasi
vodovodne
mreže.
16.08.2012. godine, održana
je
Skupština
opštine
Danilovgrad na kojoj je
usvojena
Odluka
o
utvrđivanju javnog interesa.
U februaru 2011. godine,
formirana je Jedinica za
implementaciju projekta (JIP)
sastavljena od predstavnika
Opštine
Danilovgrad
i
Nacionalne
jedinice
za
implementaciju projekata iz
oblasti
komunalnih
djelatnosti i zaštite životne
sredine
„PROCON“,
sa
zadatkom vođenja poslova
na realizaciji projekta.
U skladu sa Ugovorom o
uslugama između Javno
komunalno
zanatskog
preduzeća Danilovgrad i
Konsultanta VHS Brno,
Konsultant je dužan da
dostavlja
kvartalne
izvještaje JP „ViK“ i EBRD.
U skladu sa tim Konsultant
je dostavio:
Nacrt
Kvartalnog
izvještaja br. 1, 30.04.2012.
god.,
Nacrt
Kvartalnog
izvještaja br. 2, 30.07.2012.
god.,
Nacrt
Kvartalnog
izvještaja br. 3, 30.11.2012.
godine.
Pripremljen je i nacrt
Izvještaja o radu JIP-a za
2012.
godinu
(u
fazi
usvajanja od strane JIP-a).
U decembru 2012. godine su
intezivirane aktivnosti na
88
izradi drugog tendera,
odnosno SCADA, koji
obuhvata:
- Automatizacija kontrole i
upravljanja radom
vodovodnog sistema
Danilovgrad,
- Nabavka i ugradnja
elektromagnetnih
protokomjera na izvorištima
vodovoda, kao i nabavka
sektorskih prekidnih ventila
i vodomjera za očitavanje
potrošnje.
Komentar: S obzirom da je objavljen Poziv za dostavljanje ponuda u okviru tendera
za rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže, aktivnosti koje slijede su:
- Evaluacija ponuda
- Ugovaranje izvođača radova (projektanta i izvođača)
- Izrada i revizija Glavnih projekata za izgradnju Trafo stanice
- Izvođenje radova i sprovođenje nadzora nad izvođenjem radova
Takođe, nastavljaju se aktivnosti na izradi i sprovođenju drugog tendera SCADA,
kao i pripremi tenderske dokumentacije za treći i četvrti tender, odnosno izgradnju
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i rehabilitaciju i izgradnju
kanalizacione mreže.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
4 (priprema za realizaciju)
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Realizacija ovih programa priprema se u skladu sa međunarodnim
standardima i procedurama.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su adekvatne karakteru
programa.
JP “VODOVOD I KANALIZACIJA”
89
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Preduzete su mjere poboljšanja vodosnabdijevanja na čitavoj vodovodnoj
mreži, otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži, zamjena vodomjera na mjernim
mjestima, opravka pumpi na vodoizvorištima, kao i dogradnja manjih vodovoda.
(Godišnji program)
OPIS MJERA: - Izrađena projekta dokumentacija za generalni projekat sela Vučica,
završeno oko 60% radova na ovom projektu, raspisan tender i izabran izvođač za
preostali dio radova.
- Započet projekat poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Komunica
III Novo Selo, raspisan tender za izradu ovog projekta, izabran ponuđač i čeka se
početak radova.
- Nastavljeni radovi na izgradnji vodovoda za sela Mosori i Donji
Rsojevići, završeno 45% u odnosu na glavni projekat.
- Urađena projektna dokumentacija za vodovod Bandići - Komani.
- Raspisan međunarodni tender za izgradnju vodovoda Oraška jama Filendar, vodovoda Filendar - Branelovica - Velja Paprat, rekonstrukciju
vodoizvorišta Oraška jama i izgradnju trafostanice na Oraškoj jami i vodovoda
Zagarač.
- Permanentno otklonjeni svi kvarovi na postojećoj vodovodnoj mreži
i izvršena zamjena neispravnih vodomjera kod potrošača u sve tri kategorije
(stanovništvo, preduzeća i ustanove, mala privreda).
- Izvršena sanacija seoske bistijerne Bešin uba u Gornjem Zagaraču.
a) Ukupni budžet
1.300.000
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
350.000
20%
Komentar: Sredstva za projekte vodovoda Komani - Bandići planirana su iz IPA
fondova u iznosu od 745.000 eura, a sredstva predviđena međunarodnim tenderom
za navedene vodovode u iznosu od oko 800.000 obezbijediće se iz kredita Evropske
banke za obnovu i razvoj (EBRD) po već potpisanom ugovoru. Rekonstrukciju
seoskih vodovoda finansiraju lokalna samouprava i JP Vodovod i kanalizacija
Danilovgrad, dok su sva tekuća održavanja finansirana od strane JP ViK.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Početak 2012.
20%ukupnih
projekata
Komentar: Završeno 60% vodovoda Vučica i 45% vodovoda Mosori, realizovano oko
90% svih radova na tekućem održavanju mreže, dok su projekti koje finasira EBRD
u toku.
90
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
7 (u toku realizacije)
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Skoro svi projekti su u fazama realizacije koja će se nastaviti u 2013.
godini.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su saglasne vrsti
programa.
MJERA 3. UNAPREĐENJE
ENERGIJOM
SNABDIJEVANJA
ELEKTRIČNOM
ELEKTRO DISTRIBUCIJA
91
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije elektrodistributivne
mreže - Godišnji program
OPIS MJERA:
NNM DOM ZDRAVLJA
1023,06
1.
2.
NNM CENTAR ZA KULTURU MBTS
5165,25
3.
NNM BTSa CENTAR D.GRAD -D
7030,06
4.
TS 35/10KV DANILOVGRAD
2001,22
5.
POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZA 120783
4252,48
6.
TS 35/10KV PODANJA
8320,71
7.
NNM "VELJA PAPRAT" -D
1734,60
8.
NNM GLAVICA -D
9616,66
9.
NNM PAZICI -D
803,19
10. NNM PAZICI 1
2327,51
11. NNM RADIJATORI
1969,14
12. NNM UL. VAKA DJUROVICA -D
35440,20
13. NNM DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD
578,06
14. NNM RADIJATORI -B
383,20
15. NNM RSOJEVICE -B
38,96
16. MBTS RSOJEVICA
531,18
17. MBTS PAŽIĆI - DANILOVGRAD
1582,39
18. MBTS VELJA PAPRAT-DANILOVGRAD
108,82
19. MBTS ĐOKO KOVAČEVIĆ-DANILOVGRAD
238,89
20. STS GLAVICA
2057,50
21. STS 10/0.4kV ,160kVA, "GLAVICA II"
8951,50
22. BTS KASARNA - DANILOVGRAD
1806,10
23. DV10KV BRALENOVICA -Ž
1201,20
24. NNM BRANELOVICA
1151,95
25. NNM FILENDER
2161,08
26. NNM FILENDAR
2601,90
27. NNM ORAŠKA JAMA -D
209,31
28. NNM ZAGREDA
1933,92
29. NNM VELJE POLJE I -D
1089,78
30. NNM VELJE POLJE II -D
790,64
31. STS VELJE POLJE I
78,70
32. STS VELJE POLJE II 160KV
293,06
33. NNM ORJA LUKA
1825,16
34. STS10/0.4kV "ORJA LUKA"
9377,50
35. NNM SLADOJEVO KOPITO -D
9180,70
92
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
STS SLADOJEVO KOPITO 100K
NNM GRLIĆ
NNM GRLIĆ
STS GRLIĆ 100KV
MBTS 10/0.4kV "GRLIĆ"
NNM ĆURILAC
NNM ĆURILAC -D
TS GRUDA 160KV
STS STRAHINJIĆI
STS PLANA
NNM BEGOVINA -D
NNM BEGOVINE
NNM MALENZA
NNM LAZAREV KRST
NNM GORNJI ZAGARAČ
TS GORNJI ZAGARAČ 50KV
TS ZAGARAČ 250KV
DV10KV K.LUG-ZAGARAČ -D
NNM SLAP-TVORILO
NNM VELETA -D
NNM BOGIĆEVIĆI -B
NNM BOGIĆEVIĆI -D
MBTS10/0.4kV, 1X630kVA, "LALEVIĆI"
STS LALEVIĆI 160KV
STS MANDIĆI
NNM KUJAVA -D
TS KUJAVA 160KV
DV10KV SLAP-KUJAVA
NNM DOBRO POLJE
NNM DOBRO POLJE -STS
NNM MANDIĆI
NNM MANDIĆI
NNM MIJOKOSOVIĆI
NNM VINIĆI
NNM VIŠ - STS -D
STS 10/0.4KV MOSOR
NNM SRETNA
NNM MOSORI
NNM KUPINOVO
2022,50
3914,26
4639,43
247,27
2785,00
4026,37
5213,22
362,41
4165,58
1965,94
234,79
2511,22
2595,59
1272,49
3956,84
11785,35
15,54
8760,39
1464,98
5760,34
215,90
75,86
1514,64
2170,44
834,46
526,83
1014,03
3691,24
6097,65
277,84
4654,07
4654,07
3490,42
969,63
3647,09
80,00
497,11
1350,73
2077,03
93
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
NNM BARE ŠUMANOVIĆA -D
TS MOSOR 100KV
STS "KUPINOVO" -PODOSTROG
TS D-GRAD-RSOJEVIĆI 250KV
STS GRADAC I
NNM RSOJEVIĆI -D
STS BRIJESTOVO
NNM BRIJESTOVO
NNM FRUTAK
NNM FRUTAK II -D
STS FRUTAK
STS FRUTAK
STS FRUTAK II
STS 10/04 DV 10KV NNM ZAGORAK -D
NNM ZAGORAK II - STS
NNM TUNJEVO -D
NNM BOGMILOVIĆI-ZAGOR.
TS ZAGORAK 100KV
STS BOGMILOVIĆI-ZAGORAK
STS ZAGORAK II
NNM GLAVA ZETE
NNM KOMANSKI MOST-D
NNM KOMUNICE II
NNM ORAHOVICA
NNM RUPICE KOMANI-STS
NNM LAZINE
NNM LAZINE
STS LAZINE 100 KV
STS SIROKE LAZINE 160 KVA
STS 160 KV LAZINE
STS BEGOVINA
STS BEGOVINE 2 160 KVA
STS CURILAC
STS JASTREB
NNM MAMUCEVINA
STS MAMUCEVINA
NNM KOLJAT
STS KOLJAT 100 KV
DV10KV KOLJAT
8958,94
2150,79
1986,96
2624,45
1826,99
106,70
1271,99
2488,34
234,94
2383,01
1058,02
1313,12
3149,27
174,00
109,60
7974,14
507,91
2149,62
296,34
4124,65
601,66
279.88 €
18.88 €
614.02 €
19,320.83 €
3,098.63 €
220.00 €
907.72 €
633.61 €
2,050.42 €
75.00 €
903.59 €
21,411.21 €
4,469.20 €
886.65 €
3,729.97 €
9,992.15 €
3,922.21 €
623.20 €
94
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
DV10KV KOSIC
DV10KV PODG-KOSIC
NNM KOSIC
NNM KOSIC-KOS.LUG-D
TS KOSIC 160 KV
NNM GORICA
DV10KV JELENAK-GLAVICA-B
DV10KV JELENAK-GLAVICA-Z
POVECANJE VRIJEDNOSTI ZA 131195
NN JELENAK
STS JELENAK
NNM JELENAK-D
STS KOPITO PETROVICA
NNM KOPITO PETROVICA
NNM KULA LAKICA
DV10KV POCIJEVKA
STS POCIJEVKA 50 KV
NNM POCIJEVKA
NNM SLATINA
NNM VUCICA
NNM VUCICA-D
NNM ZA STS STUDENO II -STUDENO
NNM SLATINA-KRASOJEVINA
STS IVANJ UBA-STUDENO
STS JABLAN
STS SIGE
STS SLATINA
STS VUCICA
STS ZDREBAONIK
KV VUCICA MEDJICE-D
DV10KV JELENAK-GLAVICA-D
NNM SIGE
DV10KV PRIK.MARTINICI
STS MARTINICI
NNM MARTINICI
NNM MARINICI-D
STS 10/0 ZIV FAR MARTINICI
NNM PODGLAVICE
NNM PODGLAVICE-D
1,272.51 €
436.03 €
187.40 €
3,733.18 €
705.51 €
225.69 €
2,476.06 €
266.82 €
1,200.00 €
5,761.87 €
277.61 €
538.90 €
1,388.04 €
4,879.41 €
1,316.52 €
1,829.29 €
164.30 €
431.46 €
114.00 €
10,773.53 €
1,657.97 €
340.63 €
650.75 €
640.46 €
625.11 €
14,852.45 €
2,389.50 €
609.76 €
1,665.94 €
461.26 €
13,707.41 €
183.72 €
1,306.14 €
1,003.02 €
9,176.99 €
9,547.85 €
6,623.92 €
15.37 €
566.39 €
95
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
DV10KV PODGLAVICE-D
BTS JAMA ZARICA
STS PRZINE
STS PISTET
DV10KV SRED.GLAV-KRECANA
STS SREDNJA GLAVICA
STS 10/0.4 KV 160KVA SREDNJA GLAVICA
STS DONJE SELO
NNM DONJE SELO
NNM BREGOVI MIJOVICA
STS BREGOVI MIJOVICA-D.GRNCI
NNM BREGOVI MIJOVICA II
NNM GOR.MARTI.SR.GLAV.
NNM G.MARTINICI-PISTET
NNM DONJI CRNCI
NNM GORNJI CRNCI-D
STS GOSTILJE-GOSTILJE MARTI.
NNM GOSTILJE
DV 10 KV KOPILJE-RADOVCE I
STS GOSTILJE
STS KOPILJE
NNM KOPILJE
STS RADOVCE II 10/0,4 KV
NNM RADOVCE
NNM VUCJI STUDENAC
NNM ZA STS DOBRI DO-VUKOTICA
STS-DOBRI DO-VUKOTICA
NNM SEOCA
STS BEN.PUMPA SPUZ 160 KBA
NNM STOLOGLAV
STS STOLOGLAV 100 KV
NNM VADA-SPUZ-D
MBTS VADA-SPUZ
DV 10 KV KREZANA-KULINE
NN KULINE
NN BURUM
NNM BURUM-B
NNM BURUM-D
NNM CIGLANA-SPUZ-D
1,200.49 €
132.70 €
632.07 €
41.75 €
5,542.11 €
2,342.12 €
80.00 €
2,752.18 €
1,635.11 €
4,059.18 €
2,196.12 €
5,217.19 €
188.36 €
1,377.77 €
2,552.76 €
15,568.22 €
589.41 €
15,298.09 €
50,053.42 €
1,153.44 €
1,697.41 €
4,847.58 €
8,996.55 €
2,664.65 €
1,802.48 €
15.56 €
1,195.05 €
666.20 €
3,416.03 €
158.62 €
2,532.57 €
5,130.45 €
3,470.85 €
822.22 €
2,238.90 €
5,786.72 €
1,045.60 €
2,990.38 €
8,341.03 €
96
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
NNM LAKAT-D
NNM CIGLANA-SPUZ-B
DV10KV CIGL.STANJ.RUPA I
DV10KV PODANJA-V.BRDO-D
DV10KV PODANJA-V.BRDO-B
DV10KV DRAG-PODANJA-Z
NNM SUSICA
STS SUSICA
NNM VELJE BRDO BTS
STS DONJE SUME
STS PRICELJE-PIPERI
STS PRICELJE-PIPERI
NNM KOMANSKI DOLOVI
NNM KLIKOVACE
DV10KV NOVO SELO-KLIKOVACE-D
NNM BANDICI
NNM BALOCI-D
STS SAVOVIC-LUZNICA
STS RUPICE-KOMANI
STS DOLOVI KOMANSKI
BTS KOMANSKI MOST
DV 10 KV DOLOVI KOMANSKI
DV10KV GORICA-DOLOVI
DV10KV DALJAM-LUZNICA
STS LUZNICA
STS BANDICI LIVADE
STS BANDICKE LIVADE II
STS PODKUK
STS 10/0.4 KV FRIJESKA GLAVICA
DV10KV DALJ.GRE-KLI.
DV 10KV KOMUNICE I,II,III
STS 10/0.4 KV KLIKOVACE II
DV 10 KV DALJAM-BALOCI
STS NOVO SELO
NNM NOVO SELO
STS NOVO SELO
STS KOMUNICA 3
STS GRBE 50 KV
STS DALJAM 50 KV
5,272.04 €
1,386.69 €
1,362.24 €
17,274.55 €
2,419.17 €
2,100.70 €
5,288.42 €
5,639.29 €
328.80 €
1,173.03 €
968.38 €
968.38 €
2,274.08 €
17,322.39 €
4,857.57 €
8,485.01 €
3,513.31 €
781.87 €
2,195.78 €
888.10 €
834.39 €
4,295.13 €
30,355.89 €
5,846.65 €
130.80 €
1,042.36 €
741.04 €
8,746.72 €
5,409.18 €
1,140.50 €
7,458.26 €
8,231.50 €
1,791.11 €
1,244.50 €
3,816.61 €
797.68 €
280.34 €
903.54 €
1,379.08 €
97
231. STS 10 KVA GRBE
509.06 €
232. NNM GRBE-D
44,848.75 €
233. NNM GRBE 1-B
1,152.99 €
234. NNM DALJAM
2,043.43 €
235. STS ADZINO POLJE
208.00 €
236. DV 35 KV DANILOVGRAD-G.ZETA
3,220.37 €
237. DV10KV SLAP ZETE-DRAG.-D
32,922.98 €
238. DV10KV SLAP ZETE-DRAG.-B
3,102.75 €
UKUPNO 2012. GODINA
604,544.69 €
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
604,544.69 €
604,544.69 €
100%
Komentar: Unapređenje elektrosnabdijevanja privrede i domaćinstava u urbanom i
ruralnom području Opštine.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.01.2012.
31.12.2012.
Rezultat
Komentar: Sve navedeni objekti i radovi su urađeni saglasno tehničkim i
tehnološkim normama.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
238 (završeni projekti)
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Programi unapređenja elektroinfrastrukture u cjelosti realizovani i
značajno su doprinio poboljšanju snabdijevanja električnom energijom.
Zaključak o mjerama implementacije: Svi programi su implementirani u skladu sa
dogovorima i tehnologijom predviđenom programom.
ELEKTROPRIVREDA CG - FC DISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA PODGORICA
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
98
MJERA: Izgradnja TS 35/10 Danilovgrad
OPIS MJERA: Razlozi za izgradnju nove TS 35/10 proizilaze iz činjenica da je
postojeća trafostanica značajno dotrajala, te da je značajno prošireno konzumno
područje koje je nametnuto razvojem Opštine Danilovgrad.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
1.527.642,00€
1.451.259,89€
95%
Komentar: Realizacijom ovog projekta značajno će se poboljšati sigurnost
snabdijevanja konzumnog područja električnom energijom.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
avgust 2012. godine
95%
Rezultat
Novi kapacitet
Komentar: Umjesto dosadašnje TS 35/10 KV Danilovgrad snage 2 x 8 MVA
sagrađena je TS kapaciteta 2 x 12,5 MVA što znači da je kapacitet značajno povećan,
što je od izuzetnog značaja za budući razvoj Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Izgradnja objekta izvršena je saglasno ugovoru br. 40-00-155478 od
08.08.2012. godine po sistemu „Ključ u ruke“. Završetak objekta planiran u maju
2013. godine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije saglasne karakteru
programa.
MJERA 5. RAZVOJ OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
99
MJERA: Rekonstrukcija, izgradnja i održavanje javne rasvjete i fontane.
OPIS MJERA: Redovno održavanje ulične rasvjete u Danilovgradu i Spužu, i
održavanje fontana . U 2012. godini izgrađena je nova ulična rasvjeta u naselju
Brine. Izvršeno je i farbanje stubova za uličnu rasvjetu.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
20.000,00 €
c) Nivo implementacije
15.000,00 €
75%
Komentar: Vrši se zamjena starih sijalica sa novim i savremenijim , čime se
smanjuje potrošnja električne energije. Sa godišnjim Programom uređenja prostora
Opštine Danilovgrad predviđaju se izgradnje novih uličnih rasvjeta.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat: Bolji uslovi
života građana.
a) Početak realizacije
Predviđeno godišnjim
Programom uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad
b) Realizovano
(A/B)Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predviđeni su godišnjim Programom uređenja
prostora Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje i održavanje gradskog ambijenta.
1
Zaključak o mjerama implementacije: Implementacija izvršena u skladu sa
godišnjim planom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
100
MJERA: Uređenje prostora i objekata za obrazovanje.
OPIS MJERA: Izvedeni radovi na adaptaciji djela prostora osnovne škole „Vrela“Mandići.
a) Ukupni budžet
10.000,00 €
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
580,00 €
6%
Komentar: Za bolje uslove rada i boravka djece u školu.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat : Stvoreni su
bolji uslovi za rad
učenika i zaposlenih u
školama.
a) Početak realizacije
Predvidjeno godišnjim
Programom uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
b) Realizovano
(A/B)Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predvidjeni su godišnjim Programom uređenja
prostora Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Unapređenje i održavanje gradskog ambijenta.
Zaključak o mjerama implementacije: Implementacija izvršena u skladu sa
godišnjim planom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
101
MJERA: Nabavka i ugradnja komunalnog mobilijara, zaštitnih ograda i sl.
OPIS MJERA: Za potrebe djece i omladine izvršena je popravka koji je u sklopu
sportsko-rekreativne zone. Izvršena je popravka postojećih klupa u parku na
Trgu „9 decembar“. Postavljeno je i nekoliko parkovskih klupa.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
10.000,00 €
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
630,00 €
6,3%
Komentar: Za potrebe građana treba postaviti na više mjesta komunalnog
mobilijara, kako bi život građana bio ugodniji.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat : Ovim
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
projektom dobiće se čisti Predvidjeno godišnjim
Prema godišnjem Program
i ekološki uređeni grad,
Programom uređenja
uređenja prostora Opštine
gdje će se stanovnici i
prostora Opštine
Danilovgrad.
ostali prolaznici osjećati
Danilovgrad.
ugodnije i prijatnije.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predviđeni su godišnjim Programom uređenja
prostora Opštine Danilovgrad. Ukoliko postoji i zahtjev građana za postavljanje
komunalnog mobilijara, opština će u okviru svojih mogućnosti izaći u susret.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Evidentne su uštede na programu.
Zaključak o mjerama implementacije: Evaluacija saglasna programu sa naglašenom
štednjom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
102
MJERA: Postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije u gradskom reonu.
OPIS MJERA: Redovno održavanje vertikalne signalizacije, zamjena postojećih
stubova sa novim . U 2012. godini izvršeno je farbanje postojećih stubova
vertikalne signalizacije. Izvedeni su radovi na horizontalnu signalizaciju.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
15.000,00 €
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
1.600,00 €
11 %
Komentar: Za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost građana, vrši se
redovno obilježavanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat: Bezbjedan
saobraćaj i sigurnost
pješaka.
a) Početak realizacije
Predvidjeno godišnjim
Programom uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
b) Realizovano (A/B)
Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , a predviđeni su godišnjim Programom
uređenja prostora Opštine Danilovgrad. Za 2013. godinu predviđena je nova
regulacija saobraćaja, koji je definisan sa glavnim Projektom regulacije saobraćaja.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Evidentne su uštede na programu.
Zaključak o mjerama implementacije: Evaluacija saglasna programu sa naglašenom
štednjom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
5.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
103
MJERA: Uređenje i ozelenjavanje parkovnih površina i pejzažno uređenje
gradskih ulica sadnim materijalom.
OPIS MJERA: Izvedeni su radovi za ozelenjavanje i sađenje novih sadnica na
kružnom toku bulevara, od pumpe „Euro petrol“ do Branelovice. Na postojeće
zelene površine zasađene su nove sadnice, suva drva su zamijenjena sa novim.
Na nove zelene površine rađeni su i sistemi za navodnjavanje.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
15.000,00 €
b) Tekući troškovi
7.500,00 €
c ) Nivo implementacije
50%
Komentar: Za ljepši izgled grada, godišnje se vrši dopunjavanje novog sadnog
materijala i rade se nove zelene površine.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat:
a)Početak realizacije:
Ozelenjavanjem dobiće Predviđeno godišnjim
se ljepši i ekološki
Programom uređenja
prostora Opštine
uredjeniji grad gdje će
se stanovnici i ostali
Danilovgrad.
prolaznici osjećati
ugodnije i prijatnije.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predvidjeni su
uređenja prostora Opštine Danilovgrad.
b) Realizovano (A/B)
Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
godišnjim Programom
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Evidentne su uštede na programu.
1
Zaključak o mjerama implementacije: Evaluacija saglasna programu sa
naglašenom štednjom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
6.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
104
MJERA: Rekonstrukcija objekata mjesnih zajednica.
OPIS MJERA: Izvodili su se radovi na krečenje dijela fasade na zgradi MZ Vinići.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b)
20.000,00 €
Tekući troškovi
c)
390,00 €
Nivo implementacije
2%
Komentar: Poboljšanje za rad u objektima Mjesnih zajednica.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat : Ljepši izgled
objekata Mjesnih
zajednica.
a) Početak realizacije
Predvidjeno godišnjim
Programom uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
b) Realizovano (A/B)
Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predvidjeni su godišnjim Programom uređenja
prostora Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Evidentne su uštede na programu.
Zaključak o mjerama implementacije: Evaluacija saglasna programu sa naglašenom
štednjom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
7.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
105
MJERA: Čišćenje novonastalih deponija.
OPIS MJERA: Izvršeno je uklanjanje, odvoz i deponovanje drvenog otpada iz
dvorišta dječjeg vrtića u Spužu, kao i čišćenje otvorenog kanala ispred Osnovne
škole na Ždrebaoniku.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
15.000,00 €
b) Tekući troškovi
1.300,00 €
c) Nivo implementacije
8,6 %
Komentar: Za ljepši , čisti i ekološki uređeni grad, potrebno je da se svaka
novonastala deponija ukloni.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat: Ovim
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Prema godišnjem
uklanjanjem novonastale Predviđeno je godišnjim
deponije, dobiće se čisti i Programom uređenja
Programu uređenja
prostora Opštine
prostora Opštine
ekološki uređeni grad,
gdje će se stanovnici
Danilovgrad.
Danilovgrad.
osjećati udobnije i
prijatnije.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , koji su predviđeni godišnjim Programom
uređenja prostora Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Evidentne su uštede na programu.
Zaključak o mjerama implementacije: Evaluacija saglasna programu sa naglašenom
štednjom.
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
106
8.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Realizacija projekta hortikulture u zoni rekonstruisanog magistralnog
puta.
OPIS MJERA: U početku radova izgrađen je sistem za navodnjavanje na kružni tok.
Posle toga pristupilo se sa radovima na sađenju ukrasnih sadnica i sijanju trave na
rekonstruisanom magistralnom putu od Europetrol do Branelovice.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Ukupni budžet
18.877,00€
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Opština je donirala
100%
5.000,00€ a JP
„Komunalno“ 10.000,00€
za sadnice i 3.877,00€ za
izradu sistema za
navodnjavanje.
Komentar: Ovim ozelenjavanjem dobija se ljepši ulazak u grad i ljepše šetalište za
građane. Doprinosi se zaštiti životne sredine, i dobija se ekološki čista sredina.
Rezultat:
Ljepši izgled Bulevara
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012. god.
2012. god.
Komentar: Sa izgradnjom Bulevara stvoreni su uslovi za ozelenjavanje kružnog toka
i zelenih površina između kolovoza.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Na ovaj način zaokružena je investicija vezana za bulevar u dijelu
hortikulture.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene saglasno
specifičnosti programa.
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
107
9.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izgranja rasvjete dijela rekonstruisanog magistralnog puta.
OPIS MJERA: Prema Glavnom projektu izgrađena je rasvjeta rekonstruisanog
magistralnog puta od pumpe Europetrol do Bralenovice.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
c) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Po projektu radovi iznose: 163.526,12€
100%
163.526,12€
Komentar: Izgradnja rasvjete doprinosi boljem odvijanju saobraćaja i bezbjednosti
pješaka. Ovaj Bulevar građani mogu koristiti i kao šetalište.
Rezultat:
Bezbjedno odvijanje
saobraćaja i sigurnije
kretanje pješaka.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012. god.
2012. god.
Komentar: Rekonstrukcijom magistralnog puta stvorili su se uslovi za uličnu
rasvjetu na tom dijelu. Ovaj dio magistralnog puta građani mogu koristiti za šetnju
u večernjim satima.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Realizacijom ovoga projekta zaokružen je projekat bulevara a isti
značajno doprinosi urbanističkom uređenju grada i sigurnijem odvijanju saobraćaja
i kretanja pješaka.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su izvršene u skladu sa
projektom.
MJERA 6. UPRAVLJANJE OTPADOM
108
JP “KOMUNALNO”
1. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Strateški prioritet 2 - Razvoj infrastrukture
Mjera 6 - Upravljanje otpadom
OPIS MJERA: Projekat 4 - Realizacija projekta „Unapređenje upravljanja otpadom“
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
1.019.000€
750.000€ u 2012.
78,5%
godini
Komentar: Cilj projekta je zaštita životne sredine i unapređenje urbane i šire okoline.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
1. Ojačani tehnički i
upravljački
kapaciteti
Komunalnog
preduzeća
Potpuno stavljanje u funkciju
Info call centra
2. Unapređenje
komunalne
infrastrukture
Postavljanje uličnih kanti
Postavljanje ostatka
kontejnera od 1,1 m3
Postavljanje ostatka
kontejnera od 5 m3
Nabavljena komunalna
vozila:
3 kamiona za prikupljanje
otpada, 1 autocistijerna, 1
autočistač-usisivač i 1
rovokopač-utovarivač sa
priključcima, te 104
kontejnera za selektivno
prikupljanje prikupljanje
otpada od 1,1 m3, 24
kontejnera za prikupljanje
komunalnog otpada od 5m3,
104 kanti za selektivno
prikupljanje otpada od 90 l.
Nabavljana tehnička
oprema za Info call centr.
Definisano 26 lokacija za
kontejnere od 1,1 m3
Definisano 14 lokacija za
kontejnere od 5 m3
Definisano 26 lokacija za
ulične kante od 90 l
Najveći dio lokacija
osposobljen za postavljenje
kontejnera i kantu
109
Definisanje lokacije,
priprema tenderske
dokumentacije, objavljivanje
dendera i izgradnja
Reciklažnog dvorišta
3. Povećan nivo
svijesti građana i
poslovnih
subjekata o
selektivnom
prikupljanju
otpada
Potpisivanje Memoranduma
o saradnji između Opštine
Danilovgrad, Mjesnih
zajednica i Udruženja
poslodavaca Danilovgrad u
oblasti upravljanja otpadom;
Usvajanje Plana lokacija za
kontejnere od 1,1 m3, Plana
lokacija za kontejnere od 5
m3 i Plana lokacija za ulične
kante od 90 l.
Štampa i distribucija
edukativnih brošura
Održavanje edukativnih
predavanja u obrazovnim
institucijama
Najveći dio lokacija
osposobljen za postavljenje
kontejnera i kantu
Najveći dio kontejnera od
1,1 m3 i 5 m3 postavljeni
Najveći dio kontejnera od
1,1 m3 i 5 m3 postavljeni
Pripremljen nacrt
Memoranduma o saradnji
između Opštine
Danilovgrad, Mjesnih
zajednica i Udruženja
poslodavaca Danilovgrad u
oblasti upravljanja
otpadom;
Pripremljen nacrt Plana
lokacija za kontejnere od 1,1
m3, Plana lokacija za
kontejnere od 5 m3 i nacrt
Plana lokacija za ulične
kante od 90 l.
Pripremljen tekst
edukativnih brošura o
pravilnom odlaganju
otpada.
Pripremljen koncept
edulativnih predavanja u
obrazovnim institucijama
Pripremljen koncept
edukativno-promotivnih
bilborda
Komentar: Realizacijom ovog projekta thnički je osposobljeno JP „Komunalno“.
Postavljanje bilborda
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1 (nastavak projekta je
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
izgradnja reciklažnog
finansiranju
dvorišta)
Komentar: Sobzirom da projekat njie završen, donošenjem PUP očekuje se
definisanje lokaliteta reciklažnog dvorišta kada će se i nastaviti dalja realizacija.
110
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene u skladu
sa međunarodnim i evropskim standardima.
111
STRATEŠKI PRIORITET 3. URBANISTIČKO PLANIRANJE I
UREĐENJE PROSTORA
MJERA 2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA
112
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
1. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izrada Prostorno urbanističkog plana opštine Danilovgrad
OPIS MJERA: Izrada Prostorno urbanističkog plana opštine Danilovgrad sa
strateškom procjenom uticaja navedenog plana na životnu sredinu. Planom je
obuhvaćena cjelokupna teritorija opštine Danilovgrad u administratvivnim
granicima iste, čija je površina 501 km². Strateškom procjenom analiziraće se i
ocijeniti mogući uticaj namjene, organizacije i korišćenja prostora u zahvatu Plana na
životnu sredinu.
a) Ukupni budžet
Ustupanje izrade ovog
Plana izvršeno je na
osnovu
međunarodnog javnog
poziva
kroz
jedinstvenu tendersku
proceduru za Opštine
Danilovgrad i Cetinje.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Vrijednost do sada utrošenih
sredstava na izradi PUP-a je
45.452,80 €.
Za dosadašnji rad isplaćena
su
sredstva
članovima
Savjeta za planiranje opštine
Danilovgrad u iznosu od
7.300,00 €. Rješenje o naknadi
za rad članovima savjeta, u
proširenom sastavu, donio je
predsjednik
Opštine
Danilovgrad avgusta mjeseca
2012. godine.
Ugovor o pružanju
konsultanstskih
usluga zaključen je
između Ministarstva
održivog razvoja i
turizma i španske
firme “Planet Cluster”. Forumu za učešće javnosti u
Ugovor je zaključen postupku izrade PUP-a i
24.02.2011. godine.
Radnim
grupama
formiranim u okviru istog
nije izvršena isplata za
dosadašnji rad.
U međuvremenu je
posao podugovarača
preuzela firma “Cep”
iz Beograda.
113
Procijenjena
finansijska
sredstva
potrebna za izradu
Plana i pripremne
poslove su 452.000,00
€.
Od navedenog iznosa
dio koji se odnosi na
izradu
PUP-a
Danilovgrad
je
160.500,00 €.
Sredstva
su
obezbijeđena
iz
sredstava
Projekta
Zemljišne
administracije
i
upravljanja,
MNELAMP-P106906, koji
sprovodi Ministarstvo
održivog razvoja i
turizma i Svjetska
Banka
uz
pomoć
lokalne kancelarije za
Razvojni
Program
Ujedinjenih
Nacija
(UNDP) i
Budžeta
Opštine Danilovgrad.
Komentar:
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Faza I: Pripremni poslovi;
Faza II: Analiza postojećeg
stanja;
Faza III: Izrada više
scenarija i odabir
najpovoljnijeg u saradnji sa
ključnim zainteresovanim
U toku su aktivnosti na
izradi Prednacrta Prostorno
urbanističkog plana opštine
Danilovgrad (Faza IV).
Cilj prethodne faze,
odnosno Faze III je bio
114
stranama;
Faza IV: Izrada Prednacrta
plana;
Faza V: Izrada Nacrta plana
i pribavljanje mišljenja
nadležnih ministarstava,
institucija na državnom i
lokalnom nivou;
Faza VI: Javna rasprava;
Faza VII: Izrada Predloga
plana.
postizanje konsenzusa
među zainteresovanim
stranama po pitanju
predložena dva ili tri
razvojna scenarija, ključnih
zajedničkih pitanja i
relevantnih strateških
izbora. Svaki scenario
izgradnje za cijelu opštinu
predstavio je potrebne i
potencijalne razvojne
mogućnosti, razvojne opcije,
ciljeve i prioritete, uzimajući
u obzir potencionalne
konflikte između
ekonomskih ciljeva i zaštite
životne sredine. Svaki
scenario je, takođe,
identifikovao preciznije
veličinu i željene lokacije
glavne razvojne i prateće
infrastrukture. Konačno,
svaki scenario je predložio
neku politiku kojom bi se
regulisalo obezbjeđivanje
zemljišta u zonama koje bi
trebalo rezervisati za budući
razvoj. U okviru scenarija su
predstavljeni odgovarajući
vremenski rokovi za
pokretanje i završetak
ključnih razvojnih projekata
i investicija u opštini.
Projektovani za period do
2020, odnosno postplanski
period do 2025, scenariji će
pomoći da se uradi procjena
potreba kako bi se sačuvalo
zemljište i pripremile
ključne investicije poput
poboljšanja putne mreže,
vodovodnih i energetskih
115
uslova.
U aprilu mjesecu 2011.
godine predsjednik Opštine
Danilovgrad
je
donio
Rješenje
o
formiranju
Savjeta za planiranje opštine
Danilovgrad. Savjet broji 16
članova i ima za zadatak
praćenje
toka
izrade
Prostorno-urbanističkog
plana opštine Danilovgrad i
Strateške procjene uticaja na
životnu sredinu PUP-a, kao
i ocjenjivanje kvaliteta u
svim fazama izrade ovog
dokumenta.
U aprilu mjesecu 2012.
godine predsjednik Opštine
Danilovgrad je donio
Rješenje o formiranju
Foruma za učešće javnosti u
postupku izrade Prostorno
urbanističkog plana opštine
Danilovgrad. Forum broji 26
članova.
Zadatak Foruma je
osmišljavanje i vođenje
strategije uključivanja
građana, odnosno isti
učestvuje u izradi i
verifikaciji plana i strategije
učešća javnosti, formira
radne grupe i koordinira
njihov rad, obezbjeđuje i
osigurava učešće javnosti i
slično.
Sekretar Sekretarijata za
urbanizam, komunalno
stambene poslove i zaštitu
116
životne sredine je aprila
2012. godine donio Rješenje
o formiranju Radnih grupa
u okviru Foruma za učešće
javnosti u postupku izrade
Prostorno urbanističkog
plana opštine Danilovgrad.
Formirane su 4 Radne
grupe: za ekonomiju,
infrastrukturu, zaštitu
životne sredine i društvene
djelatnosti.
Zadatak Radnih grupa je
direktno povezivanje sa
građanima kako bi se
javnost neposredno
uključila u proces izrade
Prostorno-urbanističkog
plana opštine Danilovgrad,
kao i blagovremeno
obavještavanje javnosti o
sprovođenju aktivnosti u
postupku izrade navedenog
plana.
U dosadašnjem periodu
održani su mnogobrojni
sastanci Savjeta za
planiranje, kao i navedenog
Foruma i Radnih grupa.
Na sastancima Foruma i
Radnih grupa je bio
uključen i veliki broj
javnosti.
Komentar: Shodno Programskom zadatku za izradu PUP-a slijedi izrada Prednacrta
plana (Faza IV) sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu prema
odabranom scenariju, prikupljanje mišljenja nadležnih organa, institucija i javnih
preduzeća lokalne samouprave, kao i ocjena Prednacrta od strane Savjeta za
117
planiranje.
Nakon navedenog se pristupa izradi Nacrta plana (Faza V), održavanju javne
rasprave (Faza VI), kao i priprema Predloga Prostorno urbanističkog plana opštine
Danilovgrad sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu (Faza VII).
Posebni ciljevi PUP-a su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
racionalno korišćenje prostora radi povećanja funkcionalne i razvojne efikasnosti;
racionalno korišćenje poljoprivrednog, građevinskog, šumskog i drugog
zemljišta;
obezbjeđenje uslova za uređenje i izgradnju prostora i naselja;
smanjivanje prostornih ograničenja za razvoj (neplanska izgradnja, nedostatak
infrastrukture i javnih službi, sanacija degradiranih prostora i dr.);
spriječavanje degradacije i zaštita poljoprivrednog zemljišta, šuma, zaštićenih
prirodnih dobara;
zaštita prirodne i kulturne baštine;
sanacija, zaštita i očuvanje životne sredine;
povećanje dostupnosti disperzne mreže naselja, razvoj sekundarnih centara i
ravnomjerniji socio-ekonomski razvoj, posebno razvoj ruralnog područja;
rekonstrukcija, izgradnja,
kvalitetno održavanje i
racionalno korišćenje
saobraćajne, hidrotehničke, energetske i telekomunikacione infrastrukture kojom
se obezbjeđuje racionalna organizacija prostora, integralan razvoj i uređenje
prostora;
poboljšanje saobraćajne dostupnosti (magistralne i regionalne putne mreže)
prema okruženju i povezanosti centara u mreži naselja sa zonama razvoja
turizma
stvaranje uslova za razvoj cjelogodišnjeg turizma, kao i efikasnu zaštitu i
prezentaciju prirode i prirodnih vrijednosti;
razvoj specijalizovanih vidova prevoza za različite kategorije korisnika (lokalnog
stanovništva i turista, npr.);
usklađivanje različitih ili suprotnih interesa u korišćenju prostora;
uspostavljanje efikasnog Geografskog informacionog sistema PUP-a za potrebe
implementacije Plana, monitoringa zaštite, korišćenja i izgradnje prostora itd;
razvoj i stvaranje planskih preduslova za biciklistički i pješački saobraćaj;
preporuke za selektivno odlaganje otpada i sl.;
preispitivanje nelegalnih naselja sa seizmickog i drugih apekata i njihova
reregulacija;
stvaranje uslova za valorizaciju obnovljivih izvora energije (mini hidroelektrane,
vjetroelektrane, sunčani kolektori, vjetrogeneratori, korišćenje bioenegrije...)
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
118
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1 (u fazi izrade prednacrta)
Komentar: Implementacija ovog projekta je vrlo specifična i odvija se dinamikom
koja treba da obezbijedi završetak projekta u toku 2013. godine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se sprovode saglasno
karakteru projekta i važećim propisima.
119
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
2. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Operativni plan uređenje građevinskog zemljišta (godišnji planovi)
OPIS MJERA: Na početku godine donosi se predlog Programa za uređenje
prostora Opštine Danilovgrad za tekuću godinu. Predlog programa uređenja
prostora dostavlja se Skupštini.
a) Ukupni budžet
221.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
29.500,00€
13,34%
Komentar: Usvajanjem Programa uređenja prostora na Skupštini, omogućava se
komunalno opremanje građevinskog zemljišta, izgradnja objekata i uređenje
komunalne infrastrukture.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat :
Efikasnije uređenje
prostora Opštine
Danilovgrad
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Početkom godine donosi
Tokom 2012. godine
se predlog Programa
realizovano je 13,34%
uređenja prostora Opštine
Danilovgrad, koji se
dostavlja Skupštini.
Komentar: Razlozi za ovako nizak stepen realizacije su u nedostatku sredstava i
prioritetnim aktivnostima na izradi Prostorno urbanističkog plana.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Donošenjem ovoga programa vrši se usmjeravanje aktivnosti na
uređenju prostora saglasno mogućnostima.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene u nivou
realizacije programa.
120
STRETEŠKI PRIORITET 4. SOCIJALNI RAZVOJ
121
MJERA 1. SOCIJALNA ZAŠTITA
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
NVO “RASTIMO ZAJEDNO”
1. MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Smještaj lica sa posebnim potrebama
OPIS MJERA: Smještaj obezbijeđen u privatnom objektu uz obavezu plaćanja
zakupa i troškova komunalija od strane Opštine.
b) Ukupni budžet
5.425,50€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
5.425,50€
100%
Komentar: Stvaranje uslova za smještaj i dnevni boravak lica sa posebnim
potrebama koja se okupljaju u okviru NVO “Rastimo zajedno”.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat :
Dnevni boravak za 20
lica
b) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.01.2012
100%
Komentar: Cjelodnevni boravak lica sa odgovarajućim programskim sadržajima.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
Komentar: Stvaranje uslova za lica sa posebnim potrebama .
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije saglasno odluci i
dogovorom sa nevladinom organizacijom.
122
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
KANCELARIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Realizacija programa “Za život bez droge”
OPIS MJERA: Obezbeđenje prostora za rad kancelarije
Donošenje i sprovođenje programa rada
Kancelarija je konkurisala sa programom „Za život bez droge“ na
sredstva od igara na sreću, isti dobila i sprovela tokom 2012. godine.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
3.435,44€
3.435,44€
100%
Komentar: Tokom 2012. godine kancelarija je uradila program sa kojim je
konkurisala na sredstva od igara na sreću i isti dobila.
Rezultat
Realizacija programa
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
početak 2012. godine
100%
Komentar: Programom su obuhvaćena djeca osmog i dvetog razreda osnovnih škola.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Doprinos borbi protiv narkomanije kod najmlađe populacije.
Zaključak o mjerama implementacije: Implementacija programa izvršena u skladu sa
programom.
123
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
NVO UDRUŽENJE PENZIONERA DANILOVGRAD
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje stanova za penzionere.
OPIS MJERA: Inicijativa potekla od Udruženja penzionera koje je donijelo
odgovarajuće odluke. Donijeta odluka o izradi projekta, preuzete mjere za
obezbeđenje lokacije i donijeta odluka o članskom doprinosu. Realizacija planirana u
2013. godini.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Nstavak aktivnosti u 2013. godini.
Rezultat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar:
Zaključak o mjerama implementacije: Implementacija u početnoj fazi.
124
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Godišnji program socijalnih pomoći.
OPIS MJERA: U skladu sa budžetom utvrđenim serdstvima za 2012. godinu
realizacija programa je išla po proceduri koja podrazumijeva: podnošenje zahtjeva,
provjera svakog konkretnog slučaja, sačinjavanje odgovarajućeg zapisnika i
donošenje odluke.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar: Realizacija mjera u skladu sa prispjelim zahtjevima.
Rezultat
Unapređenje socijalne
zaštite stanovništva
Komentar:
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.2012. godine
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Dinamika realizacije programa uslovljena dinamikom prispijeća zahtjeva
i visinom sredstava.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
programom.
125
MJERA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
DOM ZDRAVLJA “DIMITRIJE – DIKA MARENIĆ” DANILOVGRAD
1.
MJERA:
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
Rano otkrivanje raka dojke
Rano otkrivanje raka debelog crijeva
Rano otkrivanje raka prostate
Rano otkrivanje raka grlica materice
OPIS MJERA: Projekat Ministarstva zdravlja Crne Gore
a) Ukupni budžet
10.000,00
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
10.000,00
100%
Komentar: Unapređenje preventivne zaštite stanovništva.
Rezultat
Vrlo uspješni
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
januar 2012. godine
u toku
Komentar: Svi projekti su uspješno sprovedeni, traju i dalje
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
4
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Rezultati projekta upućuju na potpunu opravdanost i dugoročni karakter
samog projekta.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije odgovaraju karakteru
samog projekta.
126
MJERA 3. OBRAZOVANJE
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program stipendiranja studenata sa prosječnom ocjenom 9 i više i učenika
gimnazije “Petar I Petrović Njegoš”.
OPIS MJERA: Opština Danilovgrad se opredijelila za stipendiranje studenata sa
visokom ocjenom kao i odličnih učenika gimnazije“Petar I Petrović Njegoš” iz
razloga da stimuliše razvoj ljudskog resursa, te da na taj način obezbijedi neophodne
profile kadrova za razvoj opštine. Ovaj program podrazumijeva: raspisivanje javnog
poziva, odabir kandidata, donošenje rešenja i realizacija.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
34.840,00€
34.840,00€
100%
Komentar: Unapređenje ljudskih resursa.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
01.01. 2012. godine
100%
Rezultat
31 stipendista i 12
učenika
Komentar: Broj stipendista se iz godine u godinu povećava što je dobar pokazatelj
nivoa obarazovne i intelektualne sposobnosti mladih ljudi sa ovog područja.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Realizacija ovog programa u cjelosti opravdava svrhu.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se sprovode saglasno
odluci i donešenim pojedinačnim rešenjima.
127
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program unapređenja kapaciteta za predškolsko obrazovanje
OPIS MJERA: Stvaranje povoljnijih uslova za rad područnog odeljenja u Spužu :
obezbeđenje prostora
opremanje
obezbeđenje kadra i
upis većeg broja djece
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
24.000,00€
24.000,00€
100%
Komentar: Finansiranje programa obezbijeđeno je 18.000,00€ iz sopstvenih sredstava
a po 3.000,00€ su pomogli Opština i Ministarstvo prosvjete.
Rezultat
Povećanje kapaciteta
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
jun 2012. godine
septembar 2012. godine
Komentar: Realizacijom ovog projekta izvršeno je proširivanje kapaciteta i stavranje
povoljnijih uslova za rad sa devedesetoro djece koliko je upisano nakon završenog
programa.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje predškolskog obrazovanja i vaspitanja djece predškolskog
uzrasta.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skaladu sa
programom.
128
MJERA 5. RJEŠAVANJE NEZAPOSLENOSTI I TEHNOLOŠKIH
VIŠKOVA
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE
OSNOVNE KARAKTERISTIKE STANJA I PRISUTNIH KRETANJA U OBLASTI
ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINI DANILOVGRAD
Osnovne karakteristike stanja i prisutnih kretanja u oblasti zapošljavanja u opštini
Danilovgrad su sledeća:
1. Nezaposlenost
Na evidenciji Biroa rada Podgorica - kancelarije Danilovgrad, na dan 31 decembar 2012,
godine, nalazilo se 826 nezaposlenih lica (žena je bilo 412 ili 49,88%). U odnosu na
ukupna broj nezaposlenih u Crnoj Gori (31.232 lica od čega 14.812 žena ili 47,43%) u
opštini Danilovgrad je 2,64% nezaposlenih. Na isti dan 2011. godine je bilo 785
nezaposlenih (žena 368 ili 46,88%).
2. Stopa nezaposlenosti
Stopa nezaposlenosti, posmatrana kao odnos broja nezaposlenih i broja aktivnog
stanovništva, na dan 31. decembar 2012, godine, je bila 11,68%. Na nivou Crne Gore
stopa nezaposlenosti je bila 13,46%.
3. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih
•
•
•
•
Sa završenim I i II stepenom obrazovanja ima 166 lica ili 20 09% (na nivou Crne
Gore 6,200 ili 19,85%);
Sa završenim III, IV i V stepenom ima 524 lica ili 63,44% (na nivou Crne Gore
17.283 ili 55,33%);
Sa završenim VI, VII i VIII stepenom ima 136 lica ili 16,47% (na nivou Crne Gore
7.749 ili 24,82%).
Sa VII-1 stepenom obrazovanja ima 123 lica iii 14,89%, Bez radnog staža je 58
visokoškolca ( VII-i) ili 47,15%.
4. Struktura nezaposlenih prema dužini traženja zaposlenja
•
Zaposlenje preko jedne godine traži 422 lica iii 51,09% lica (na nivou Crne Gore
17.663 ili 56,55%), a preko tri godine zaposlenje traži 233 lica ili 28,21% (na nivou
Crne Gore 10.010 iii 31,34%).
129
5. Starosna struktura nezaposlenih lica
•
•
U kategoriju starosti preko 50 godina ima 270 lica ili 32,69% (na nivou Crne Gore
9.204 ili 30,82%),
Do 25 godina starosti ima 220 lica ili 26,63% ( na nivou Crne Gore 6.204 ili
19,86%)
6. Struktura nezaposlenih prema dužini radnog staža
•
•
Prvi put traži zaposlenje 236 lica ili 28,57% lica (na nivou Crne Gore 8 253 ili
26,42%),
Radni staž posjeduje 590 lica ili 71,43% (na nivou Crne Gore 22.966 ili 73,58%),
7. Zapošlavanje
U 2012. godini zaposlena su 282 lica (nivou Crne Gora 20.909 lica) što je za 42 lica ili
17,5% više u odnosu na 2011. godinu (240 zaposlenih). Na nivou Crne Gore u 2011.
godini zaposleno je 22.347 lica.
8. Oglašavanje slobodnih radnih mjesta
U 2012. godini oglašeno je 560 slobodnih radnih mjesta, što je za 85 ogasa ili 17,89% više
nego u 2011. godini (475). Na nivou Crne Gore oglašeno je 45.323 slobodnih radnih
mjesta (u 2011. godini 44.958).
9. Zapošljavanje pripravnika
U 2012. godini zaposleno je 49 pripravnika, što je za 19 pripravnika ili 63,33% više nego
u 2011. godini (30). Od ovog broja Zavod za zapošljavanje je finansirao 26 pripravnika.
Najviše zaposlenih pripravnika je sa VII1 stepenom stručne spreme 46 ili 93,87%. Na
nivou Crne Gore zaposleno je 1.544 pripravnika (u 2011. godino 1.442 pripravnika).
10. Zapošljavanje stranaca
U 2012. godini je izdato 207 dozvola za rad i zapošljavanje stranaca što je za 72 dozvole
ili 53,33% više u odnosu na 2011. godinu ( 135 dozvola). Na nivou Crne Gore izdato je
20.712 dozvola za rad zapošljavanje stranaca (u 2011. godini izdato je 19.469 dozvola).
11. Priprema za zapošljavanje
U 2012. godini kroz programe pripreme radnika obučeno je 70 lica (program
obrazovanja i osposobljavanja za 35 lica, programi obrazovanja za osposobljavanje za
zanimanja za 1 lice, programi sticanja vieština za 32 lica i programi stručnog
130
osposobljavanja kroz volenterski rad za 2 lica). U 2011. godini realizovan je 21 program
pripreme radnika u kojima je obučeno 105 lica (8 programa za poznatog poslodavca u
kojima su obučena i zaposlena 73 lica i 13 programa za tržište rada u kojima je obučeno
30 lica).
Na nivou Crne Gore realizovan je 151 program pripreme radnika u kojima je obučeno
819 lica (19 programa za poznatog poslodavca u kojima su obučena i zaposlena 44 lica i
132 programa za tržište rada u kojima su obučena 775 lica).
12. Javni radovi
U 2012.g je realizovano 5 javnih radova u kojima je zaposleno 16 lica. U 2011. godini
realizovano je 8 javnih radova u kojima je zaposleno 29 lica.
Na nivou Crne Gore realizovana su 120 javnih radova u kojima je zaposleno 544 lica. U
2011. godini je realizovano 166 javnih radova u kojima je zaposleno 937 lica.
13. Kreditiranje
Od početka realizacije Programa samozapošljavanja (februar 1999. godine) u opštini
Danilovgrad je odobreno 358 kreditni zahtjev, zaposlena 582 lica, a za ove potrebe
izdvojeno 1.852.393 eura.
U 2012. godini nije bilo odobrenih kredita. U 2011. godini odobreno je 5 kredita,
zaposleno je 5 lica, a opredijeljena su sredstva u iznosu 25.000 eura.
Na nivou Crne Gore odobreno je 10.467 kredita, zaposleno je 15.706 radnika a odobrena
stredstva iznose 55.113,229 eura. U 2012. godini su isfinansirana 84 kredita, zaposleno je
101 lice, a odobrena sredstva iznose 505.000 eura.
131
STRATEŠKI PRIORITET 5. KULTURNI RAZVOJ
132
MJERA 1. ZAŠTITA I PROMOCIJA KULTURNO ISTORIJSKOG
NASLEĐA
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
NVO “SPOMENIK UČITELJU”
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje spomen obilježja “Spominik učitelju”
OPIS MJERA: U vezi izradnje ovog spomen obilježja sprovedene su sledeće mjere:
javni konkurs za odabir rešenja
izrada odabranog rešenja
usvojen je Program Opštine
donijeta je Odluka o lokaciji, i
uređenje lokacije i postavljenje obilježja planirano je za 2013. godinu
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
35.000,00€
30.000,00€
86%
Komentar: Unapređenje kulturne baštine Opštine.
Rezultat
Novo spomen obilježje
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
januar 2012. godine
86%
Komentar: Nivo dosadašnje realizacije obezbeđuje sigurnost dovođenja ovog
projekta do kraja.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Završetak realizacije planiran u 2013. godini
Zaključak o mjerama implementacije: Mjare implementacije sprovedene u skladu sa
Zakonom i karakterom projekta.
133
LOKALNA UPRAVA
CENTAR ZA KULTURU
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Godišnji program kulturnih i sportskih manifestacija opštine - Centar za
kulturu
OPIS MJERA: Godišnjim programom predviđene su sledeće manifestacije :
1. PRVOMAJSKA PROSLAVA NA ŽDREBAONIKU
2. KATUNSKE SPORTSKE IGRE
3. SPUŠKO LJETO
4. ILINDAN NA SINJEJEVINI
5. CRNOGORSKI DANI HUMORA, SATIRE I KARIKATURE
6. KRAJ ZELENE ZETE
7. SVOME GRADU KROZ PJESMU I IGRU
8. VEČE SLOVAČKOG FOLKLORA
9. PROSLAVA DANA OSLOBOĐENJA
10. IGRE STARE CRNE GORE
Ovim monitoring izvještajem obuhvaćena su i ulaganja u objekte Centra za
kulturu a ista su u funkciju održavanja ovih manifestacija u iznosu od 6.985,93€
a) Ukupni budžet
45.551,93€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
45.551,93€
100%
Komentar: Manifestacije imaju tradicionalni karakter i održavaju se svake godine.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Svaka manifestacija ima svoj 100%
datum održavanja
Rezultat
Prezentacija
kulturnog-sportskog
stavaralaštva
Komentar: Realizacijom ovih manifestacija izražava se nivo kulturne svijesti građana
i bogatstvo kulturne baštine Opštine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
10
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
134
Komentar: Pored kulturnog manifestacije imaju i značajan promotivan karakter
ukupnog razvoja i nivoa razvijenosti Opštine Danilovgrad.
Zaključak o mjerama implementacije: Svaka od ovih manifestacija ima specifičan
način implementacije koji se prilagođava karakteru manifestacije i programskom
sadržaju.
135
LOKALNA UPRAVA
UMJETNIČKA KOLONIJA
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Godišnji program Umjetničke kolonije
OPIS MJERA: Umjetnička kolonija je jedinstvena crnogorska javna ustanova u kojoj
se godišnje održavaju tri manifestacije :
1. SAVREMENA CRNOGORSKA SKULPTURA
2. INTERNACIONALNI VAJARSKI SIMPOZIJUM
3. UMJETNICI ZAVIČAJU
a) Ukupni budžet
44.819,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
44.819,00€
100%
Komentar: Vajarska kolonija predstavlja svojevrsan primjer kulturnog stvaralaštva i
promocije prirodnog resursa (AGK) sa ovog područja.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
avgust-septembar 2012.
100%
godine
Rezultat
Četiri skulpture koje
ostaju u vlasništvu
Umjetničke kolonije i
drugi vajarski i likovni
radovi
Komentar: Sve ove manifestacije se neposredno održavaju na platou ispred
Umjetničke kolonije tako da su prisutne svim građanima opštine i šireg okruženja.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
3
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Umjetnička kolonija je izuzetno značajna sa stanovišta promocije
ukupnog razvoja Opštine Danilovgrad.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene saglasno
specifičnostima programa.
136
LOKALNA UPRAVA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA DANILOVGRAD
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Godišnji program Turističke organizacije Danilovgrad
OPIS MJERA: U okviru Godišnjeg programa Turistička organizacija zajedno sa
Lokalnom upravom organizovala je sledeće manifestacije :
1. RIJEKOM ZETOM 2012. GODINA
2. ZA ČISTIJI I LJEPŠI GRAD I OKOLINU
a) Ukupni budžet
13.454,33€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
13.454,33€
100%
Komentar: Održavanje ovih manifestacija predstavlja svojevrstan način prezentacije
bogatstva rijeke Zete kao i prezentaciju poljoprivredne proizvodnje na području
opštine sa posebnim akcentom i na zaštitu životne sredine.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Marketing
avgust 2012. godine
100%
Komentar: Manifestacija traje tri dana, a istu posjeti veliki broj građana sa područja
opštine i šire. Ova manifestacija svojim kulturno zabavnim programom ima poseban
uticaj na prezentaciju turističkih vrijednosti Opštine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
2
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Manifestacije same po sebi nameću obavezu daljeg programskog
obogaćivanja.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su saglasne karakteru
programa.
137
LOKALNA UPRAVA
ATLETSKI KLUB “GARAČ”
5.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Tradicionalni godišnji programi atletskog kluba
OPIS MJERA: Atletski klub „Garač“ Danilovgrad je nosilac aktivnosti na organizaciji:
1. TRADICIONALNOG MEĐUNARODNOG POLUMARATONA U SKLOPU
TRADICIONALNOG MARATONA U PODGORICI
2. ATLETSKE TRKE „TROFEJ MILIVOJE STOJANOVIĆ“
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
4.841,81€
4.841,81€
100%
Komentar: Međunarodni polumaraton održava se u oktobru svake godine i na istom
prisustvuje veliki broj takmičara iz susjednih država. Trofej „Milivoje Stojanović“
održava se svake godine u sklopu proslave Dana Opštine i na istom prisustvuje
veliki broj takmičara posebno mlađe populacije.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Učešće velikog broja
oktobar 2012. godine
100%
takmičara, promocija
decembar 2012. godine
sporta i drugih
vrijednosti Opštine.
Komentar: I jedna i druga manifestacija okupljaju veliki broj učesnika,
amanifestacijama prisustvuje veliki broj građana Opštine i šire.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
2
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Promocija sporta i fizičke kulture.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se sprovode saglasno
karakteru programa.
138
MJERA 3. RAZVOJ FIZIČKE KULTURE I SPORTA
SEKRETARIJAT ZA IMOVINU I INVESTICIJE
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izgradnja klubskih prostorija i zapadne tribine gradskog stadiona “Braće
Velašević”
OPIS MJERA: Izvedeni su radovi na izgradnji svlačionica sa sanitarijama i
tuševima za potrebe sportskog kluba „Iskra“. U toku je sređivanje unutrašnjeg
dijela svlačionica. To predstavlja prvu fazu realizacije projekta.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Ukupna vrijednost
130.000,00 €
27%
projekta
480,000,00 €
Prva faza
300.000,00€
Komentar: Izgradnjom svlačionica dobijaju se bolji uslovi za rad sportista ,
savremenije prostorije fudbalskog kluba i tribine za gledaoce.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat : Bolji i
savremeniji uslovi za rad
sportista koji koriste ovaj
stadion i ugodniji osjećaj
građana na stadionu.
a) Početak realizacije
Predviđeno godišnjim
Programom uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
b) Realizovano (A/B)
Prema godišnjem
Programu uređenja
prostora Opštine
Danilovgrad.
Komentar: Ovi poslovi su redovni , predviđeni su godišnjim Programom uređenja
prostora Opštine Danilovgrad.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
1
139
Komentar: Završetak I faze planiran u prvom kvartalu 2013. godine , a nastavak
slijedi u skladu sa Planom uređenja prostora.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije saglasne projektu.
140
POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Unapređenje kapaciteta Policijske akademije
OPIS MJERA: Unapređenje kapaciteta Policijske akademije
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
u 2012. godini
u 2012. godini
investicija u toku
1.621.476,59€
1.621.476,59€
Komentar: Objekat je stavljen u funkciji u julu 2012. godine, ali okončana situacija će
se ispostaviti nakon isteka garntnog roka (avgust 2013. godine)
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Kompletirana sportska početak 2012. godine
100%
dvorana
Komentar: Preostali dio odnosi se na završetak i opremanje streljane.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Radovi na ovom objektu odvijaju se fazno i u toku su pripreme za
poslednju fazu - završetak streljane.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije saglasne programu.
141
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program finansiranja sportskih klubova i umjetničkih društava
OPIS MJERA: Profram se odnosi na finasiranje sportskih aktivnosti 10 klubova i 3
umjetnička društva koja okupljaju oko 2000 članova.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
79.905,00€
79.905,00€
100%
Komentar: Godišnjim programom obuhvaćena su sva sportska i kulturno umjetnička
društva koja se dijelom finasiraju iz ovog programa a ostatak ostvaruju iz članskih
doprinosa i putem donacija.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Svako društvo
januar 2012. godine
100%
ostvaruje svoje
specifične programe
Komentar: Realizacijom ovih programa značajno se doprinosi razvoju kulture i
sporta posebno kod mlađe populacije.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
13
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Svako od pomenutih društava takmiči se u određenom rangu takmičenja
i u skladu sa tim donosi Godišnji program aktivnosti.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije se sprovode u skladu sa
specifičnostima programa.
142
MJERA 4. JAVNOST
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program unapređenja informacionih sistema i izdavačka djelatnost
OPIS MJERA: Ovaj program podrazumijeva nabavku opreme za unapređenje
informacionog sistema kao i podspješivanje izdavačke djelatnosti koja je u funkciji
razvoja Opštine.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
22.199,44€
22.199,44€
100%
Komentar: Ovim programom finasirana je računarska oprema u iznosu 5.976,14€,
održavanje računarske opreme u iznosu od 10.099,77€, štampana publikacija “Vizija
održivog razvoja” Danilovgrad 2007-2011-2025. u iznosu od 5.323,50€ i sponzorstva
tri nove knjige u iznosu od 800,00€.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Nabavljena oprema
tokom 2012. godine
100%
Izdate knjige i
publikacije
Komentar: Ovim programom se stvaraju povoljniji uslovi za rad stručnih službi i
podspješuje promocija razvojnih mogućnosti Opštine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje sistema elektronske obrade podataka i stvaranje osnove za
promociju razvojnih ciljeva i prioriteta Opštine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
karakterom programa.
143
MJERA 5. CIVILNI SEKTOR
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program podrške civilnom sektoru (NVO, CRVENI KRST, PENZIONERI,
BORBA PROTIV KORUPCIJE I RODNA RAVNOPRAVNOST)
OPIS MJERA: Ovaj program obuhvata finasiranje programa NVO kojih u Opštini
ima registrovano oko 20 i finansiranje organizacije Crvenog krsta kao i drugih
segmenata civilnog sektora.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
34.815,85€
34.815,85€
100%
Komentar: Za programe NVO usmjereno je 10.988,00€ a za finansiranje Opštinske
organizacije Crvenog krsta 23.827,85€.
Rezultat
Realizovani programi
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
tokom 2012. godine
100%
Komentar: Sredstva po ovom programu usmjeravaju se isključivo za programe koji
se realizuju na području opštine i po utvrđenoj procedure.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
2
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Realizacijom ovih programa značajno se doprinosi razvoju civilnog
sektora i stvaranju uslova za transparentno učešće u ukupnim zbivanjima na
području opštine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene saglasno
specifičnostima programa.
144
STRATEŠKI PRIORITET 6: EKOLOŠKI RAZVOJ
145
MJERA 1. UZGOJ, ZAŠTITA I ISKORIŠĆEVANJE ŠUMA
UPRAVA ZA ŠUME PLJEVLJA-PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Uzgoj, zaštita i iskorišćevanje šuma
OPIS MJERA: Program uzgoja i pošumljavanja goleti, redovnih sječišta po ŠPO.
a) Ukupni budžet
33.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
33.000,00€
100%
Komentar: Uprava za šume - Područna jedinica Danilovgrad, je vanredno obavila
sanaciju opožarenih površina (goleti i sječišta) putem pošumljavanja.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
42,5 ha 160.000 sadnica jesen 2012. godine
220%
Komentar: Plan je fizički realizovan sa 220%.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Pošumljavanje opožarenih područja u cilju obogaćivanja i regeneracije
šumskog fonda.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije sprovedene u skladu sa
karakterom programa.
146
UPRAVA ZA ŠUME PLJEVLJA-PODRUČNA JEDINICA DANILOVGRAD
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Uzgoj, zaštita i iskorišćevanje šuma
OPIS MJERA: Plan korišćenja šuma
a) Ukupni budžet
120.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
120.000,00€
100%
Komentar: Uprava za šume - Područna jedinica Danilovgrad, je svu količinu
planiranih drvnih sortimenata ugovorima dodijelila koncesionarima iz državnih
šuma kao i sotimente za potrebe seoskog stanovništva i iz privatnih šuma prema
planu za 2012. godinu. Nemamo informacija o stepenu naplaćenih koncesionih
naknada jer se podaci nalaze kod Poreske uprave.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
3
19.529 m BTO dm od 01.01.2012. godine
100%
toga 14.718 m3 BTO
državne šume
Komentar: Realizovano je po koncesionim naknadama 3.500m3 BTO od dodijeljenih
14.718 m3 BTO ili 23% zbog otežanih uslova poslovanja koncesionara.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Stepen eksploatacije šuma na nivou 23%.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su nedovoljne s obzirom
na nizak nivo ostvarene realizacije.
147
MJERA 2. ZAŠTITA RIJEKE ZETE
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program zaštite
OPIS MJERA:
− Akcija čišćenja rijeke Zete
− Uklanjanje nelegalnih smetlišta
− Katastar zagađivača
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
6.500,00€
-Akcija čišćenja rijeke
Aktivnosti planirane
Zete (3.000,00 €)
mjerama zaštite, a tiču se
-Uklanjanje nelegalnih
akcije čišćenja rijeke Zete i
smetlišta (3.500,00 €)
uklanjanja nelegalnih
smetlišta su u potpunosti
realizovane, dok je
postupak vođenje Katastra
zagađivača u toku.
Komentar: U okviru programa izvršene su sledeće akcije:
- dva puta u dva navrata čišćenje rijeke Zete
- čišćenje nelegalnih deponija na Lazinama, Spužu, željezničkoj stanici Danilovgrad i
Spuž i dr. Na katastru zagađivača se godišnje radi i obavljaju redovne inspekcijske
kontrole.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
b) Realizovano
Rezultat
a) Početak realizacije
1. Akcije čišćenja
1. Akcije čišćenja
Akcije čišćenja rijeke Zete i
sela: Lazine, Pažići, Stologlav
i Kosić, sprovedene su pod
potkroviteljstvom Opštine
Danilovgrad, a organizovane
u saradnji sa JP
„Komunalno“, NVO „9.
Decembar“, Vojskom Crne
Gore i građanima
Danilovgrada.
Čišćenje korita i obale rijeke
Zete je sprovedeno u
opsegu od 500 m uzvodno i
nizvodno od mosta
„Radovan Pavićević“.
Uklanjanje otpada u selu
Pažići je sprovedeno u
okolini željezničke stanice,
Stologlava u blizini ZIKS-a,
a Kosića neposredno uz
148
2. Uklanjanje nelegalnih
smetlišta
JP „Komunalno“ je u sklopu
svojih redovnih aktivnosti
uklonilo 9 nelegalna
smetlišta.
3. Katastar zagađivača
Radi vođenja lokalnog
katastra zagađivača, shodno
članu 40 Zakona o životnoj
sredini („Sl. list CG“, br.
48/08, 40/10 i 40/11) i članu
3 i 5 Pravilnika o bližem
sadržaju i načinu vođenja
katastra zagađivača životne
sredine („Sl. list CG“, br.
43/10) Sekretarijat za
urbanizam, komunalno
stambene poslove i zaštitu
životne sredine je uputio
dopise ka 9 privrednih
subjekata, koji su u obavezi
da dostave neophodne
podatke do 31. 03.2013.
godine.
rijeku Sušicu.
Ukupna količina otpada
koja je uklonjena na ovim
lokacijama je oko 10 m³.
Sakupljeni otpad je odvezen
vozilima JP „Komunalno“
Danolovgrad.
Ovim
akcijama
nije
doprinijeto
pravilnijem
odlaganju otpada na ovom
području.
2. Uklanjanje nelegalnih
smetlišta
JP
„Komunalno“
je
uklonilo nelegalno odložen
otpad sa sledećih lokaliteta:
Bogićevića,
Ljutotuka,
Stologlava (ZIKS), Spuža
(Željeznička
stanica),
Stologlava, Podanje, Grbe,
Pažića (Željeznička stanica)
i Lazina. Sa ovih 9 lokaliteta
uklonjeno je oko 110 m³
otpada koji je odložen na
deponiji
„Livade“
u
Podgorici.
3. Katastar zagađivača
Za sada su tražene podatke
dostavili 3 preduzetnika i
to:
„Šišković
Visso“
doo,
Šišković“ doo i „Mermer“
AD.
Preduzetnici koji nijesu
dostavili tražene su: Fabrika
stočne hrane AD, „OROMET“ doo, „Panto market“
doo Farma koka nosilja,
„Panto market“ doo RJ
149
svinjogojska farma, „Panto
market“ doo RJ Klanica sa
preradom mesa i Sirara
„Katunjanka“ doo.
Komentar:
Sve tri mjere koje obuhvata program zaštite se vrše u cilju uspostavljanja pravilnog
upravljanja otpadom, te održivog funkcionisanja privrednih subjekata čiji rad neće
negativno uticati na stanje životne sredine i kvalitet življenja na jednom području.
Podaci koji su sastavni dio Katastra zagađivača, a koje vodi nadležni sekretarijat, će
biti proslijeđeni Agenciji za zaštitu životne sredine, radi vođenja Informacionog
sistema zaštite životne sredine.
Da bi sistem monitoringa životne sredine zaživio potrebno je uraditi nulto stanje
koje treba obuhvatiti opsežnije istraživanje, a ticaće se cijelog područja opštine
Danilovgrad. Ovim će se odrediti jasan odnos između čovjekovih djelatnosti i
životne sredine, kao i opseg u kojem može djelovati, a da pri tome ne remeti
uspostavljenu prirodnu ravnotežu.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
3
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Programi zaštite životne sredine se permanentno planiraju shodno
uslovima i mogućnostima.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene u skladu
sa karakterima i specifičnostima programa.
150
MJERA 4. ZAŠTITA IMOVINE I GRAĐANA
SLUŽBA ZA ZAŠTITU
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program zaštite
OPIS MJERA: Program zaštite obuhvata zaštitu od : grada, snijega, požara, štete u
poljoprivredi i štete od zemljotresa. Sve su ovo vremenske nepogode koje su zadesile
Opštinu u 2012. godini.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
743.122,71€
120.000,00€
16,15%
Komentar: Štete se odnose na :
- januar mjesec (vjetar) iznos šteta 771,00€
- februar (snijeg) iznos šteta 1.163,66€
- maj (grad) iznos šteta 41.037,00€
- avgust (požari) iznos šteta 107.814,50€
- štete u poljoprivredi 18.600,20€
- novembar (zemljotres) 222.952,35€
Rezultat
Sanacija šteta
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
tokom 2012. godine
16,15%
Komentar: Sobzirom da su se štete kontinuirano dešavale u 2012. godini to je
zahtijevalo i kontinuirano angažovanje subjekata na otklanjanju posledica.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Sobzirom na nepredvidljivost šteta bilo je neophodno permanentno
angažovanje štaba za vanredne situacije Službe za zaštitu i drugih službi koje su
neposredno vezane za utvrđivanje visine nastalih šteta.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacijesu prilagođavane vrsti
vremenskih nepogoda.
151
STRATEŠKI PRIORITET 7. PODRŠKA RAZVOJU DRŽAVNIH
INSTITUCIJA NA PODRUČJU OPŠTINE
152
MJERA 3. STVARENJE USLOVA ZA STAMBENU IZGRADNJU
POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje stanova za Policijsku akademiju
OPIS MJERA: Na zahtjev Policijske akademije i Ministarstva unutrašnjih poslova u
Opštini Danilovgrad postignut je dogovor za izgradnju stambene jedinice za potrebe
ove javne ustanove. Dogovor podrazumijeva da opština obezbijedi odgovarajuću
urbanističku parcelu a Policijska akademija da uradi projekat i ostale aktivnosti koje
su vezane za realizaciju istog.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
550.000,00€
18.000,00€
3,3%
Komentar: U dosadašnjoj fazi urađen je projekat, a planira se izgradnja u 2013.
godini iz sopstvenih sredstava i kreditnih sredstava budućih vlasnika.
Rezultat
Završen projekat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2013. godine
3,3%
Komentar: Izgradnjom objekta obezbijediće se uslovi za stambeno obezbeđenje
zaposlenih u akademiji.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
1
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih u akademiji.
Zaključak o mjerama implementacije: Početne faze implementacije su urađene a
nastavak slijedi u skaldu sa projektom.
153
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
2.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program izgradnje stanova za prosvjetne radnike
OPIS MJERA: Sobzirom da veći broj prosvjetnih radnika nema riješeno stambeno
pitanje postignut je dogovor između Opštine Danilovgrad i Ministarstva prosvjete
da se pristupi aktivnostima za zgradnju stambene jedinice za ovu namjenu. Saglasno
tome Opština je preuzela obavezu da riješi pitanje lokacije a Ministarstvo prosvjete
uradi projekat i preduzme dalje mjere za realizaciju projekta.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
Komentar:
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012-2013. godina
obezbijeđena lokacija
Rezultat
Rešavanje stambenih
pitanja
Komentar: Na ovaj način prioritetno bi se obezbijedilo stambeno rešenje za one
profile prosvjetnih radnika koji dolaze sa područja drugih opština.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Stvaranje uslova za podsticanje nastavnog osoblja za rad u javnim
ustanovama obrazovanja na području opštine.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su u početnoj fazi te će
se sa istim nastaviti u skladu sa programom.
154
MINSTARSTVO ODBRANE
3.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Projekat izgranje stambene zgrade za Vojni centar Danilovgrad
OPIS MJERA: Sa Opštinom Danilovgrad postignut je dogovor o lokaciji u skladu sa
GUP-om lokalitet Rsojevica. Nosilac projekta je u fazi izrade projekta i preduzimanju
drugih radnji za stvaranje uslova za realizaciju programa.
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
50.000,00€
50.000,00€
Izrada projekta
Komentar: Program se nalazi u fazi projektovanja.
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012-2013. godina
Rezultat
Obezbijeđena lokacija
Riješeni imovinsko
pravni odnosi i
Projekat
Komentar: Projektom se predviđa izgradnja stambenih jedinica za vojna lica kao i
drugi prateći sadržaji.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Na realizaciji ovog projekta se zaostaje zbog nedostatka sredstava kod
investitora.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su djelimično
sprovedene .
155
MINSTARSTVO ODBRANE
4.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Program ulaganja u Vojni kompleks Danilovgrad
OPIS MJERA: Projekat obuhvata snabdijevanje vojnih objekata na Tarašu sa
vodoizvorišta Slatina. U tu svrhu urađen je projekat čija je predračunska vrijednost
450.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
a) Ukupni budžet
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
10.000,00€
10.000,00€
Izrada projekta
Komentar: U toku su dalje aktivnosti na obezbeđenju sredstava za realizaciju
projekta.
Rezultat
Urađen projekat
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012. godine
Projekat
Komentar: Realizacijom Projektom treba da se obezbijede uslovi za sigurno
snabdijevanje vodom objekata na lokalitetu Taraš.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
1
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Na realizaciji ovog projekta se zaostaje zbog nedostatka sredstava kod
investitora.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su djelimično
sprovedene .
156
ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
5.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: 1) Rekonstrukcija Istražnog zatvora
2) Rekonstrukcija Zatvora za kratke kazne zatvora 81.620
OPIS MJERA:
1. Rekonstrukcija vršena zbog lošeg stanja objekta u građevinskom smislu kao i
dotrajalosti hidro, elektro i kanalizacione instalacije.
2. Rekonstrukcija vršena zbog lošeg stanja objekta u građevinskom smislu kao i
dotrajalosti hidro, elektro i kanalizacione instalacije.
a) Ukupni budžet
245.363€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
120.000,00€
48,9%
Komentar: Za rekonstrukcija Istražnog zatvora Kapitalnim budžetom opredijeljeno je
163.743€
Za rekonstrukcija Zatvora za kratke kazne Kapitalnim budžetom
opredijeljeno je 81.620€
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
Rezultat
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
2012. godine
Komentar: Radovi na rekonstrukciji Istražnog zatvora i Zatvora za kratke kazne su u
toku i planirana je realizacija do kraja marta 2013. godine.
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
finansiranju
Komentar: Unapređenje uslova u ovim objektima
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije su sprovedene u skladu
sa programima.
157
STRATEŠKI PRIORITET 8. MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA
158
MJERA 1. SARADNJA
INFRASTRUKTURE
OPŠTINE
U
OBLASTI
IZGRADNJE
OPŠTINA DANILOVGRAD
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
MJERA: Izrada projekata međuopštinske saradnje za konkurisanje na serdstva EU
OPIS MJERA:
Sredinom godine postignut je dogovor sa Glavnim gradom i opštinama Mojkovac i
Kolašin oko izrade zajedničkih programa za aplikaciju na konkurs sredstava EU za
međuopštinsku saradnju. Dogovor podrazumijeva sledeće:
1) Izgradnju i rekonstrukciju vodovoda Komani-Bandići gdje je nosilac Opština
Danilovgrad a partner Glavni grad Podgorica
2) Projekat vodoizvorišta Mareza gdje je nosilac Glavni grad a partner Opština
Danilovgrad
3) Projekat puteva na katunu Sinjajevina gdje je nosilac Opština Mojkovac a
partneri su Opština Danilovgrad i Kolašin.
a) Ukupni budžet
Predračunska
vrijednost urađenih
projekata :
1. 745.060,00€
2. 1.031.596,00€
3. 290.000,00€
FINANSIJSKA IMPLEMENTACIJA
b) Tekući troškovi
c) Nivo implementacije
U toku apliciranje
Komentar: Projekti su predati na ocjenu čiji se ishod očekuje.
Rezultat
Urađeni projekti
FIZIČKA IMPLEMENTACIJA
a) Početak realizacije
b) Realizovano (A/B)
Donešene odluke
Komentar:
PROCESNA IMPLEMENTACIJA (popunjava radna grupa)
1. Broj projekata sa završenim radovima
2. Broj projekata sa započetim radovima
3. Broj projekata sa donošenom odlukom o
3
finansiranju
159
Komentar: Cilj je unapređivanje međuopštinske saradnje putem korišćenja sredstava
EU.
Zaključak o mjerama implementacije: Mjere implementacije u početnoj fazi.
160
INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CRNE GORE
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
Investiciona aktivnost IRF-a u Opštini Danilovgrad (u 2010, 2011, 2012 i 2013. godini)
je do sada rezultirala sa 29 finansiranih projekata. Ukupan iznos sredstava IRF-a
opredijeljenih za ove svrhe je 2.224.844,00€, dok su Banke za realizaciju istih izdvojile
dodatnih 874.290,00€.
Kreditirani projekti se odnose na sledeće aktivnosti :
•
Proizvodnja - 4 kredita 450.000,00€
•
Poljoprivreda i proizvodnja hrane - 21 kredit 1.074.290,00€
•
Uslužne djelatnosti - 3 kredita 650.000,00€
•
Turizam i ugostiteljstvo - 1 kredit 50.000,00€
Fond za razvoj CG, kao pravni prethodnik IRF-a, je otkupom emisije obveznica 2007.
godine (obveznica nominalne vrijednosti 1€ za 652.604,00€) finansijski podržao
infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad “Rekonstrukcija puta Spuž Danilovgrad”.
U cilju prevazilaženja problemaurednosti otplate obaveza po ovom aranžmanu, IRF je u
2012. godini izvršio restrukturiranje obaveza po obaveznicima u kreditno zaduženje
Opštine koje iznosi 670.000,00€.
Pomenuti investicioni projekti u Opštini Danilovgrad su odobreni od strane OD-a, a u
skladu sa uslovima iz Finansijske podrške Fonda koji su važili za svaku od gore
navedenih godina.
161
DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u skladu sa procedurama realizacije
projekta “Vaučerske šeme za inovativna mala i srednja preduzeća”, u 2012. godini
odobrila jedan zahtjev u visini od 1.500,00€ preduzeću D.o.o. “AMV Provita”
Danilovgrad, za uvođenje informacionih sistema.
Podsjećamo Vas da se Direkcija od 2010. godine ne bavi kreditnom podrškom
sektoru MSP, te stoga nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije na planu
podsticanja razvoja MSP u opštini Danilovgrad.
162
HIPOTEKARNA BANKA
1.
MONITORING IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU
Stanje kredita odobrenim pravnim subjektima sa područja Opštine Danilovgrad na
dan 28.02.2013. godine iznose 1.748.982,43€.
Prikazano stanje kredita se odnosi na 15 klijenata kojima je odobreno 22 plasmana u
iznosu 2.305.755,06€
Namjena navedenih plasmana je :
•
kupovinu osnovnih sredstava
•
izgradnja i adaptacija
•
realizacija investicionih programa
•
likvidnost - obrtna sredstva
163
Download

OPŠTINA DANILOVGRAD Opštinska konsultativna grupa