ЈП ЕПС – ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА“ Д.О.О. НОВИ САД
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Број: 461
АКТУЕЛНО
Септембар 2011
Година XLIX
РЕЗУЛТАТИ И БЕЗБЕДНОСТ НАЈВАЖНИЈИ
НАШ ИНТЕРВЈУ
КА ПОЗИТИВНОМ РЕЗУЛТАТУ
Први број изашао 5.11.1962.
CТР. 5
CТР. 9
ISSN 1452-7545
Оснивач Привредног друштва
ЈП Електропривреда Србије
САДРЖАЈ
Генерални директор
Драгомир Марковић
Издавач
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне
енергије
«Електровојводина» д.о.о.
Нови Сад
ИЗ ЕПС-А
Без страха на тржиште
Закон за нови ЕПС
4
4
АКТУЕЛНО
Резултати и безбедност најважнији
5
Директор
Др Тихомир Симић
ПОСЛОВАЊЕ
Амбициозно али реално
6
Руководилац Кабинета
Маријана Цупаћ
СТРАТЕГИЈА
Домаћински до резултата
7
Шеф Одељења за односе с јавношћу
Александра Јанчић-Ракићевић
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Укупна реализација плана 48,07%
8
Овај број уредиo:
Мирко Шијан
НАШ ИНТЕРВЈУ
Ка позитивном резултату
9
Редакција
Мр Драган Божић
Мирко Шијан
Милан Чолић
Владимир Огњановић
Илона Хорват-Урбан
ДИСПЕЧЕРСКИ ДНЕВНИК
Струје довољно, али крађе не престају!
10
ИЗ ОГРАНАКА
Пилот пројекат даје резултате
11
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Електровојводинa за домаћинско пословање и већу ефикасност
Модернизација послова управљања
12
13
ЗАШТИТА НА РАДУ
Редовне обуке и превентива - приоритет
Провери два пута – живот је један
In memoriam: Васа Јовић
14
15
15
НОВИ ПРОПИСИ
Доследна и једнообразна примена
16
ИЗ СТРУЧНОГ УГЛА
Нови дигитални систем радио веза Електровојводине
17
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Енергетски пасош, па употребна дозвола
Чисте енергетске технологије из Новог Сада
18
19
Адреса
Булевар ослобођења 100,
21000 Нови Сад
Телефон/факс: 021/52 59 76
Централа: 021/482 12 22
e-mail: [email protected]
www.elektrovojvodina.rs
Графичка припрема и штампа
„Комазец д.о.о.”
Краља Петра I бб,
22320, Инђија
Тираж
3.000 примерака
ДРУЖЕЊЕ
Треће полувреме
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
ISSN 1452-7545
УДК 621.311(497.113)(085.3)
COBISS.SR-ID 18147586
20-21
СПОРТ
Победа Управе за крај сезоне
22
КУЛТУРА
Концерт у Матици
23
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Време пред нама
У складу са најавама, Електропривреди Србије предстоје промене, како у организационом смислу, тако и у
пословању у условима отвореног тржишта електричне
енергије.
Исто тако, сви наши планови развоја и рада, текућа
акта и пословање треба да буду усаглашени и са новим
Законом о енергетици. У Електровојводини тај процес је
отпочео и много тога треба да се уради до краја ове и у
току наредне године.
Тренутно, у жижи интересовања ЕПС-а и његових
привредних друштава је доношење Средњорочних планова рада и развоја. Циљ је да се уради реалан и одржив
план рада и развоја, којим ће се створити услови за успешно управљање и пословање у наредном периоду.
Како је тим поводом истакао директор Електровојводине др Тихомир Симић, доношење Средњорочног плана
развоја, поред финансијског пословања и процене вредности капитала коју води ЕПС, тренутно је најважнији и
најодговорнији задатак пословодства и запослених. Период који је пред нама је време за рационално и ефикасно
коришћење ресурса, за напоре на побољшању позиције
унутар ЕПС-а, промену односа према купцима, испуњавање обавеза према власнику. Уз то, морамо имати јасне
и ефикасне програме и радити брзо и оперативно. Овим
настојањима свако од запослених треба да пружи свој
пуни стручни и радни допринос.
Брига о расположивим ресурсима и ефикасност пословања, стално настојање да се оствари позитиван резултат
на крају године, јесу наши примарни циљеви. Али, Електровојводина је као своје непосредне циљеве поставила
и сталну анализу рада свих делова Привредног друштва,
уређење и унапређење унутрашњих односа, модернизацију пословања на свим нивоима, али и сталну бригу за
заштиту најдрагоценијег ресурса, а то је људски живот.
И управо, ради безбедности људског живота, перманентна контрола и понављање важности мера безбедности
и заштите на раду, морају бити појачане на свим нивоима. „Све провери два пута – живот је само један“, убудуће ће бити обавезна порука која мора наћи своје место
у сваком кутку комуникације и пословања Електровојводине. Једино тако Електровојводина може очекивати да
ће бити остварене све планске претпоставке, али и заштићени животи људи.
За то „време промена“ се треба што пре припремити.
Онај ко се избори за позитивне трендове и повећање
ефикасности, има шансу да оствари постављене циљеве.
Може се рећи да Електровојводина ствара предуслове да,
заиста, тако и буде.
М.Ш.
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
ИЗ ЕПСА
ДРАГОМИР МАРКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЕПСА
Без страха на тржиште
О статусу домаћинстава и малих привредних купаца, први човек ЕПС-а каже да они
и даље остају у режиму регулисаног тржишта и цена, које ће, према новом Закону,
од октобра 2012. године, бити искључива надлежност Агенције за енергетику.
То је само међукорак, јер већ 1. јануара 2015. године следи комплетно отварање
тржишта
Н
едавно усвојени Закон о енергетици Електропривреди Србије
доноси
конкурентно
пословање и велике промене на тржишту. Наша компанија је спремна
за ту утакмицу – рекао је у разговору за „kWh“ Драгомир Марковић, генерални директор Електропривреде
Србије.
Први човек ЕПС-а каже да ће велики
изазов бити обавезно отварање око 40
одсто постојећег тржишта електричне
енергије, јер ће од 2013. године велики
индустријски потрошачи на тржишту
бирати од кога ће куповати струју.
ЕПС има шансу да парирањем ценама
и квалитетом задржи што већи број
индустријских купаца.
– Конкуренција ће нам бити и велике електропривреде, али и трговци који ће моћи да набаве електрич-
ну енергију из различитих извора. У
појединим тренуцима могу да нам
буду конкурентни – објаснио нам је
Марковић.
О статусу домаћинстава и малих
привредних купаца, први човек ЕПСа каже да они и даље остају у режиму
регулисаног тржишта и цена које ће,
према Закону, од октобра 2012. године, бити искључива надлежност Агенције за енергетику. То је само међукорак, јер већ 1. јануара 2015. године
следи комплетно отварање тржишта.
Што се тиче цене са којом ће ЕПС
изаћи на отворено тржиште, Марковић је нагласио да ће та цена бити исплатива категорија.
– Поента тржишта и јесте слободно формирање цена, па ко понуди бољу цену и бољу услугу, имаће
више купаца. ЕПС мора бити јефти-
Драгомир Марковић
нији и бољи од осталих и следећи тај
циљ, ми ћемо се тако и понашати –
рекао је Марковић.
Приредио: Д.Б.
МИЛАН ВУЧЕТИЋ, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЕПСА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Ј
Закон за нови ЕПС
авно предузеће Електропривреда
Србије не помиње се поименице
у новом Закону о енергетици, чак
ни у прелазним и завршним одредбама, које регулишу рокове за усаглашавање пословања постојећих енергетских субјеката са овим законом. Закон
третира делатности, и то тако што, на
пример, производња више није делатност од општег интереса. Поред тога
што производња електричне енергије
није од општег интереса, а што се више
може посматрати са аспекта енергетске независности Републике Србије
него позиције ЈП ЕПС-а, новим Законом о енергетици даје се значајна самосталност оператерима дистрибутивног система, посебно у управљању и
развоју система. Тиме је отворено пи-
4
тање како ће се односи у овој области
уредити у вертикално организованом
предузећу као што је ЈП ЕПС - рекао
је Милан Вучетић, помоћник директора Дирекције ЕПС-а за правне и опште
послове, објашњавајући за нови број
листа „kWh“ шта ново за ЈП ЕПС доноси тек усвојени Закон о енергетици.
Вучетић је објаснио да су дистрибуција и снабдевање електричном енергијом, према Закону о енергетици, за
сада остали у надлежности ЈП ЕПС
као делатности од општег интереса,
али и да ће Влада Србије до 1. октобра
2012. године одредити јавног снабдевача, што значи да ће се тек тада знати
да ли ће то бити ЈП ЕПС или можда
његова привредна друштва, односно
онај део садашњих ПД за дистрибу-
цију који се бави трговином на мало
и припремама за улогу јавног снабдевача. Он је најавио да ће ЈП ЕПС у
септембру ове године направити план
активности које треба да се обаве да
би се пословање и организација ЕПСа ускладили са новим Законом о енергетици.
Како је казао, предлог тог плана
биће достављен Управном одбору ЈП
ЕПС, да би се потом, после прихватања, доставио ресорном министарству, не само ради сагласности него
и због координације активности, јер
ће примену Закона о енергетици у
великој мери одредити његова корелација са осталим, постојећим и будућим законима.
Приредио: Д.Б.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ОДРЖАН САСТАНАК ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
АКТ УЕЛНО
Резултати и безбедност
најважнији
Повреда на раду монтера Васе Јовића која се завршила смртним исходом, повод да се са
највишег нивоа руковођења Електровојводином, упути порука да ће мере безбедности и
заштите бити подигнуте на највиши ниво
С
астанак Извршног одбора директора почео је минутом ћутања поводом смртног исхода
изазваног повредом на раду када је
настрадао монтер Електродистрибуције „Нови Сад“ Васа Јовић. Тим
поводом директор Електровојводине др Тихомир Симић поручио
је свим директорима да је овај трагичан догађај упозорење свима,
мада је подсећано и инсистирано
на чињеници да се овакви случајеви морају предупредити, да није све
учињено како би се заштитио најдрагоценији ресурс Електровојводине, а то је људски живот.
– Уколико се деси и један овакав
случај, и у десет година, за нас је то
неприхватљиво, а ми имамо учестале појаве повреда на раду. То се
мора хитно променити. Одговорни
појединци морају се најригорозније
кажњавати, јер и то је много боље
од и једне повреде на раду. Треба
стимулисати оне који иду ка остварењу пословних циљева, али истовремено јавашлук и неодговорност
на раду морају бити кажњени. Од
директора огранака очекујемо да се
безбедност и заштита на раду доследно и без грешке примењују по
дубини организације – био је категоричан директор Електровојводине др Тихомир Симић. Он је поручио да Електровојводина као систем
никада више не сме бити генератор
губитка и једног људског живота.
–„Све провери два пута – живот
је само један“ убудуће ће бити обавезна порука која мора наћи своје
место у сваком кутку комуникације
и пословања Електровојводине. Небезбедан систем и непоштовање и
најмањег нивоа онога што представља безбедност јесте директна претња за наше пословање. Због тога ће
убудуће ово упозорење, понављање
важности мера безбедности и заш-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
тите на раду и перманентна контрола бити појачане на свим нивоима.
Једино тако Електровојводина може
очекивати да ће бити остварене све
планске претпоставке, да ће бити
ефеката у раду али и да ће потпуно
бити заштићени животи људи – рекао је на Седмој седници Извршног
одбора директора др Тихомир Симић, директор Друштва.
ПРАВЦИ ПОСЛОВАЊА
– Електровојводина и даље није
најбољи део ЕПС-а. Осим борбе
против губитака, која је поред наплате идентификована као основни
интерес власника, морамо се запитати и који је степен квалитативне
и политичке моћи да презентујемо
наш интерес и да у том делу урадимо све – каже директор Симић у
светлу активности да се са локалним самоуправама потпише споразум о заједничком улагању. Ту
се мора урадити много више, пре
свега на закључивању анекса уговора којима ће се јасно нагласити
да је услов за реализацију уговора
да уговорена страна редовно плаћа
своје обавезе за утрошену електричну енергију. У супротном ће
уговор бити раскинут.
Он је рекао да је период који је
пред нама време за рационално и
ефикасније коришћење ресурса,
време за борбу и побољшање позиције унутар ЕПС-а, промену односа
према купцима и испуњавање обавеза према власнику.
Директор
Електродистрибуције
„Нови Сад“, Мирко Мајсторовић,
анализирао је ситуацију која је претходила повреди са смртним исходом монтера Васе Јовића. Констатовано је да није било процедуралних
грешака, али и да ни један део овог
посла не сме бити препуштен импровизацији. С тим у вези најављена је
додатна обука, пре свега монтерског
кадра, у вези са безбедношћу и заштитом на раду.
Заменик директора Друштва – директор извршне функције за пословни систем др Петар Загорчић је
нагласио релативно добре резултате
у наплати и смањењу губитака, с нагласком да се мора истрајати у том
послу.
Директор дирекције за економскофинансијске послове Иво Брајковић
је рекао да су губици у пословању у
односу на исти период прошле године значајно смањени, те да тај тренд
до краја године мора да се задржи
како би постигли пословни циљ, а то
је да нам пословање буде позитивно.
Руководилац Сектора за набавку и
продају електричне енергије мр Бранислав Радовић презентовао је резултате наплате апострофирајући
чињеницу да у овој фази резултати
наплате умногоме зависе од наплате
путем суда.
Помоћник директора за стратешко
планирање др Драгослав Јовановић
презентовао је резултате примене
Акционог плана на смањењу губитака. Он је рекао да је база података
сређена али да предстоје активности
на ажурирању базе. Потребно је донети планове за ажурирање у огранцима, навео је др Јовановић.
Директор Центра за јавне набавке
Миланко Радић, најавио је имплементацију софтвера за јавне набавке
у свим огранцима. Директор дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар је констатовао да Електровојводина, што се тиче кадровске
структуре, улази у фазу када ће уместо запослених који одлазе у пензију,
долазити млађи.
Извршни директор за технички
систем мр Никола Новаковић је изнео податак да се планови текућег и
Н А С ТА В А К Н А С Л Е Д Е Ћ О Ј С Т РА Н И
5
ПОСЛОВАЊЕ
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
Амбициозно али реално
Циљ је да се уради реалан и одржив план рада и развоја, којим ће се створити
услови за успешно пословање. - Доношење Средњорочног плана тренутно је
најважнији задатак пословодства и свих запослених, истакао је директор Друштва
др Тихомир Симић
К
рајем августа у Управи Електровојводине, разматран је предлог
Плана рада и развоја Електровојводине за период 2011-2016. година. Како је на састанку речено, доношење Средњорочног плана рада и
развоја је, тренутно, најважнији задатак пословодства и свих запослених,
пошто се ради о документу од стратешког значаја за наредни период. Састанку је председавао Душан Мутић,
директор Дирекције за планирање и
инвестиције, а основне напомене о
садржају овог документа дао је Предраг Матић, дипл. инж. из Сектора инвестиција и изградње, Службе за планирање дистрибутивних објеката. У
раду састанка учествовао је и директор Друштва др Тихомир Симић, са
сарадницима.
Средњорочни план рада и развоја
доноси се у складу са Правилима о
раду дистрибутивног система.
Предлог Плана, између осталог,
предвиђа, изградњу и реконструкцију
ЕЕО, план одржавања објеката и електричне мреже, развој система даљинског надзора и управљања (СДУ), развој АМI/МDМ система, развој DMS
система, развој фиксних комуникација, развој радио комуникација, развој функције трговине електричном
енергијом, развој рачунарске мреже
и опреме, план набавке возила и основних средстава, план заштите животне средине, план развоја безбедности и здравља на раду, план развоја
људских ресурса. У погледу плана из-
градње и реконструкције ЕЕО, предложена је изградња 4 нове ТС 110/20
kV, 8 других етапа са постављањем
другог ЕТ 110/20 kV, 9 реконструкција
постојећих ТС 110/35 kV, доградња
и реконструкција 20 kV постројења.
План инвестиционог одржавања обухвата реконструкције надземних водова средњег и ниског напона, набавку
резервне ЕЕ опреме, реконструкцију
кабловских водова, замену заштитне
и управљачке опреме, замену опреме у трафостаницама. Веома обиман
план и значајна средства предвиђени
су и за развој система даљинског надзора и управљања, развој AMI/MDM
система, развој DMS система, развој
фиксних и радио комуникација, развој функције трговине електричном
енергијом, развој рачунарске мреже
и опреме, за план заштите животне
средине, план развоја безбедности и
здравља на раду као и за план развоја
људских ресурса. За реализацију плана предвиђена су финансијска средства од око 26 милијарди динара, што
на годишњем нивоу износи преко 4
милијарде динара.
Учествујући у расправи о овој теми,
директор Друштва др Тихомир Симић
је истакао да је доношење Средњорочног Плана развоја, поред финансијског пословања и процене вредности капитала коју води ЕПС, тренутно
најважнији и најодговорнији задатак
пословодства и запослених, да овај
План одређује непосредну будућност
Друштва и да је циљ да се уради реалан
и одржив план рада и развоја. Њиме
ће се створити услови за успешно управљање Привредним Друштвом, уз
констатацију да је Електровојводина
већ у првој половини године показала да је одговорна компанија тиме
што је исказала позитиван резултат
код смањења губитака у мрежи, али
и смањења губитка у пословању у односу на исти период прошле године,
уз очекивање да ће се тај тренд наставити и до краја ове године. Исто тако,
у социјалном миљеу у коме живимо
треба стално да унапређујемо комуникацију са купцима, јер је јако важно
да нас „наш“ купац прихвати и да се
тако гаји међусобно поверење и разумевање и ствара позитивна клима у
окружењу. Уз то, морамо имати јасне
и ефикасне програме и радити брзо и
оперативно јер нас на то тера време
и услови у којима живимо и радимо.
Овим настојањима свако од запослених треба да пружи свој пуни стручни
и радни допринос, истакао је директор Симић. Говорећи о плану развоја
људских ресурса који је саставни део
Средњорочног плана, директор Симић је посебно нагласио да је потребно дефинисати са којим кадровима се
иде у реализацију Плана, какав ниво
знања је потребан и, у том смислу,
предложио да сви огранци, до коначног усвајања Плана, доставе своје
потребе за кадровима.
План се по усвајању доставља ЕПСу на усаглашавање.
лансу буџета. Директор Дирекције
за управљање Павел Зима је рекао
да испорука електричне енергије има
тренд квалитативног побољшања.
Директор Центра за информатику и
телекомуникације мр Дарко Међедовић изнео је пресек стања у реализацији развојних пројеката као што су
Билинг, Тотал Обсервер, ИП телефонија, кол и контакт центар.
Формиране су радне групе, одређени рокови и прати се реализација имплементације Закона о енергетици,
рекао је заменик директора друштва
др Петар Загорчић.
М. Ш.
Н А С ТА В А К С А П Р Е Т Х ОД Н Е С Т РА Н Е
инвестиционог одржавања реализују
са 71%, а план инвестиција са 55%.
Директор Дирекције за планирање и
инвестиције Душан Мутић је рекао
да средства намењена инвестицијама, а према садашњим показатељима могу бити премашена и да с тим
у вези треба водити рачуна о реба-
6
А. Ј. Р.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
С Т РАТ Е Г И Ј А
ПРЕДСТАВНИЦИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СТРАТЕГИЈУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕПСА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ
Домаћински до резултата
Као резултат ефикасности у пословању смањили смо губитке за 1,28%. То је резултат
изнад планираног. Уз напор да се подигне наплата ти показатељи позиционирају
Електровојводину у ЕПС-у. Апсолутно заокруженим системом, унутрашњом кохезијом
и тимским радом подићи ћемо и остале перформансе организације, чуло се на
састанку
Д
иректор Дирекције за стратегију и инвестиције Електропривреде Србије Мирослав Лутовац и саветник генералног директора
ЕПС-а Владимир Обрадовић са тимом
у коме су били Слободан Кујовић, Горан Хасанагић и Драган Илић посетили
су Електровојводину како би се упознали са правцима у будућем пословању
Друштва.
– Сматрамо да смо постигли ванредне резултате. Радимо и даље на томе да
Електровојводину припремимо за време
које долази, да она спремно уђе на отворено тржиште, које ће бити стварност
већ сутра - рекао је директор Електровојводине др Тихомир Симић на састанку који је одржан тим поводом.
– Интересује нас пре свега концепција
и реализација инвестиција. Тежиште
наше пажње у наредном периоду биће
изградња и инвестирање у трафостанице 110/х kV - рекао је директор Дирекције за стратегију и инвестиције ЕПС-а
Мирослав Лутовац.
Он је објаснио да је пажња у Електропривреди до сада била усмерена ка капацитетима у производњи.
– Међутим, дошло је време да се инвестира у дистрибуцију, јер произведена
електрична енергија треба да се дистрибуира и тај посао треба подићи на виши
ниво. Евидентан је пораст потрошње и
тај тренд ће бити настављен. То значи да
сегмент дистрибуције инвестиционим
корацима треба проширивати, тако да
ћемо у наредном периоду сви бити максимално ангажовани на инвестирање у
капиталне дистрибутивне објекте.
Резултати које презентује Електровојводина су импресивни, нарочито резултати који се односе на смањење губитака. Стога ћемо у будуће сви бити на
заједничком послу. Нашу улогу ту видим
као улогу амбасадора и сервиса у промоцији здравих идеја - рекао је Мирослав
Лутовац.
– Наставићемо да подижемо ниво
квалитета система кроз инвестиције.
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
Инвестициони потенцијал детерминише способност система да се обнавља и
расте - рекао је директор Електровојво-
Друштва и заменик директора Друштва
– директор извршне функције за пословни систем др Петар Загорчић, ди-
Са састанка: тим ЕПС-а и менаџмент Електровојводине
дине др Тихомир Симић.
Наши трендови у пословању су афирмативни, оценио је директор Електровојводине, наводећи да ће целокупан
систем и сви запослени и даље улагати
максималне напоре да се подигне његов
ниво вредности и оперативности. Једино на такав начин, каже директор Симић, моћи ћемо и од Електропривреде
добити адекватну подршку за подизање
свих пословних перформанси Електровојводине.
-Ни један пројекат и ни једна ставка
неће бити урађени ако нису формалноправно и реално утемељени као и плански апсолутно дефинисани - каже директор Електровојводине др Тихомир
Симић.
Тим Електровојводине који је представио тренутне, планске и стратешке
пројекте чинили су поред директора
ректор извршне функције за технички
систем мр Никола Новаковић, директор
Дирекције за управљање Павел Зима,
директор Дирекције за планирање и
инвестиције Душан Мутић, директор
Дирекције за економско – финансијске
послове Иво Брајковић, директор Дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар, директор Центра за јавне набавке Миланко Радић и директор
Центра за информатику и телекомуникације мр Дарко Међедовић.
– Електровојводина се презентовала као нова организациона целина. Представљена је као организација
правих људи у сложеним временима
на прави начин – рекао је на крају састанка као закључак Владимир Обрадовић, саветник генералног директора ЕПС-а.
А. Ј. Р.
7
ИНВЕСТИЦИЈЕ
РУКОВОДИОЦИ ИНВЕСТИЦИЈА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ УЧИНКУ
Укупна реализација плана 48,07%
На основу реализованих планова у првој половини године и тренутне ситуације у
погледу стања актуелних јавних набавки, а узимајући у обзир да је друга половина
године што се тиче реализације, увек боља, изнета је оцена да ће цела 2011. година
бити успешна
У
Новом Саду, на Рибарском острву је крајем августа одржан
састанак руководилаца инвестиција. Присутни су били представници свих огранака и Управе. Састанком је председавао Душан Мутић,
директор Дирекције за планирање
и инвестиције. На дневном реду састанка прва тачка била је Разматрање
и усвајање материјала - Реализација
Плана инвестиција, инвестиционог
одржавања, текућег одржавања, плана набавки основних средстава и плана заштите животне средине за првих
шест месеци.
Мр Драгољуб Мучалица, руководилац Сектора инвестиција и изградње,
изнео је основне показатеље реализације Плана на нивоу Електровојводине за прву половину 2011. године, који
су садржани у радном материјалу.
Иако је за изградњу ЕЕО 110 kV утрошено свега 80 милиона динара у првој половини године, што износи 25%
од планираних 321 милион динара у
2011. години, узимајући у обзир јавне
набавке опреме које се у међувремену
реализују, процена Драгољуба Мучалице је да ће се планирана средства за
ову намену утрошити до краја године.
Од планираних 250 милиона динара за модернизацију техничког система за аутоматизацију дистрибуције,
у 2011. години, у првој половини године утрошено је 98 милиона динара
(40% од плана). Узимајући у обзир у
међувремену уговорне обавезе, процена је да планирана средства неће
бити довољна, те да ће бити потребан
њихов ребаланс за ову намену.
Укупна реализација плана у посматраном периоду је износила 48,07%,
од тога: План инвестиција реализован
је 43,63%, План одржавања 59,52%,
План набавки 8,29% и План заштите
животне средине 38,57%.
Анализирана је и реализација полугодишњег плана по сваком огранку понаособ. Гледано у односу на годишњи план, резултати се крећу од
8
19 одсто, колика је реализација у ЕД
Зрењанин, па до 98 одсто, колико је
реализовано у ЕД Нови Сад.
Друга тачка дневног реда била је
Информација о предлогу ребаланса
Плана инвестиција, инвестиционог
одржавања, текућег одржавања, плана набавки основних средстава и плана заштите животне средине за 2011.
годину. Тражена је сагласност да се
увећају средства Електровојводине за
540 милиона динара.
Предлог је да се План инвестиција увећава за 430 милиона динара.
Од тога би се за побољшање пропусне моћи по огранцима издвојило 147
милиона динара, за куповину бројила још 100 милиона динара, за модернизацију увећање би било за 160 милиона динара, за грађевинске објекте
тражено је увећање за 10 милиона динара, док је за заштиту од пожара планирано увећање за 13 милиона динара.
План одржавања остаје непромењен.
План заштите животне средине
увећава се за 30 милиона динара.
План набавки основних средстава
увећава се за 80 милиона динара.
Такође, назначено је да се не могу
отворати нове позиције којих већ
нема у усвојеном плану. Једино што
је дозвољено јесте пребацивање средстава из другог приоритета у први.
Потребно је што пре добити информацију да ли се ребаланс усваја, да би
се одобрена средства што квалитетније расподелила.
Потом је анализиран Извештај о реализацији Плана јавних набавки као
предуслов за реализацију Плана инвестиција и инвестиционог одржавања.
Закључак је да је ситуација са набавком материјала неупоредиво боља
него у претходним годинама.
Сав вишак материјала се тренутно лагерује у ЕД „Нови Сад“, и они га
веома квалитетно даље расподељују у
остале огранке који имају потребе за
материјалом. Остали огранци би требало такође да следе овакву праксу
из ЕД „Нови Сад“ и да уступају материјал другим огранцима када се за то
укаже потреба. Сваког понедељка се
ажурира стање магацина тако да сви
могу имати увид у стање робе у сваком огранку. Постоје четири типска
модела конкурсне документације написане од стране Управе, уз обавезу
њиховог коришћења.
У оквиру тачке четири, расправљало се о новом Закону о енергетици,
који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, у броју 54/2011,
а који је ступио на снагу 9. августа ове
године.
Анализом новог закона уочено је
да у њему има врло важних и орочених задатака везаних за израду одговарајућих планова, преузимање
постојећих ЕЕО и слично. Задатак је
да се ти ЕЕО доведу у одређено технички исправно стање у датим роковима. Нови закон предвиђа да се подзаконска акта донесу у периоду од две
године.
Што се тиче делатности трговине
електричном енергијом, она се мора
и правно одвојити од дистрибутивне
делатности до 1.октобра 2012. године.
Директор др Тихомир Симић је донео
Одлуку о усаглашавању аката са новим законом о енергетици. Прецизно
су дати задаци као и рокови за усаглашавање са новим законом и задати
рокови неће моћи да се прекораче.
У петој тачки дневног реда директор Мутић је најавио да ће се извршити процена основних средстава.
Формирани су оперативни и радни тимови, како у Управи, тако и у
огранцима. Процена имовине ће се
вршити уз сарадњу са фирмом „Енергопројект – Ентел“, а на радним договорима учествовали су представници Електровојводине, као и свих
других ПД у оквиру ЕПС-а.
В.Ог.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
НАШ ИНТЕРВЈУ
ИВО БРАЈКОВИЋ, ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКОФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Ка позитивном резултату
Бржи раст прихода од трошкова, позитивна је тенденција која је довела до значајно
повољнијег укупног резултата пословања у односу на исти период прошле године,
истиче Брајковић
П
олугодишње пословање је прилика да се види пресек стања и
уочи тренд који показује како
ићи даље. Питали смо Иву Брајковића, директора Дирекције за економско-финансијске послове:
Како би се могли оценити резултати пословања Електровојводине у првој половини године?
- Електровојводина је по периодичном обрачуну за период јануар-јун
2011. године, исказала губитак у пословању, у износу од 312 милиона динара. Иако се пословање са губитком
не може сматрати пожељним пословањем, исказани губитак се може оценити као добар резултат, ако се пореди са резултатима пословања који су
исказани последњих година и са планиреним резултатима пословања по
Плану за 2011. годину.
По периодичном обрачуну за период јануар-јун 2010. године, Електровојводина је исказала губитак у пословању у износу од 1.299 милиона
динара. За 2011. годину, предвиђено је
пословање са губитком од 1.111 милиона динара.
Бржи раст прихода од трошкова,
позитивна је тенденција која је довела до значајно повољнијег укупног резултата пословања, у односу на претходну годину.
Шта чини основне факторе
пословања који су допринели
бољем резултату?
- Основне факторе пословања који
су допринели бољем резултату, чине
стабилни интерни односи у Електропривреди Србије који се испољавају
кроз повољнију дистрибутивну разлику у односу на претходну годину,
стабилније регулисане новчане токове у односу на раније године, бољи
резултати у наплати потраживања,
нижи губици у разводу него у претходној години.
Дистрибутивна разлика у 2011. години остварена је у значајно повољнијем износу него у претходној години. За првих шест месеци планирана
је у проценту од 19,10%, а остваре-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
Иво Брајковић
на 21,60%, док је у првој половини
прошле године остварена у износу од
19,42%.
Повољно кретање дистрибутивне
разлике пресудно је утицало на исказивање позитивног резултата пословања
по пословном подбилансу резултата.
Поред дистрибутивне разлике, исказивању позитивног резултата пословања допринели су и нижи трошкови
амортизације у односу на првих шест
месеци претходне године.
Други фактор из домена интерних
односа у Електропривреди Србије, који
је позитивно утицао на резултат пословања, јесте регулисање интерних
финансијских односа на основу краткорочних позајмица, које је Електровојводина одобравала Електропривреди Србије за потребе финансирања
производних предузећа, претварањем
позајмица у кредитни однос. По том основу остварен је приход од камате у износу од преко 200 милиона динара.
Шта је утицало на остваривање
повољнијег укупног резултата пословања него у претходној години?
- Остваривање позитивних кретања у остваривању основних циљева
пословања Електровојводине у 2011.
години, у повећању степена наплате
и потраживања и смањењу губитака
у разводу, додатно су повољно утицали на остваривање повољнијег укуп-
ног резултата пословања него у претходној години.
Сви огранци су у првих шест месеци ове године остварили бољу наплату потраживања него у истом периоду претходне године. За прву
половину ове године просечна наплата за све огранке је 96,38%, а за
исти период прошле године износила
је 94,62%.
Каква је тренутна финансијска
ситуација у Електровојводини ?
- Тренутна финансијска ситуација
Електровојводине веома је повољна, из следећих разлога: остварује
се план одржавања без застоја,
остварује се план инвестиција без
застоја, обавезе према држави извршавају се у року, обавезе према
добављачима извршавају се благовремено, зараде се исплаћују благовремено у складу са Колективним
уговором. Међутим, поред позитивних кретања на која смо указали, постоје и негативне тенденције
које се испољавају у приметно вишегодишњој тенденцији пада прихода ван електричне енергије, као и
приметно вишегодишњој тенденцији пада туђих улагања у заједничку
изградњу електроенергетских објеката.
СМАЊЕНИ ГУБИЦИ СТРУЈЕ
Електровојводина је у 2011.
години смањила губитке у разводу
у односу на остварење за исти
период 2010. године, у односу на
план. Планирани губици у првој
половини ове године били су
13,85%, а остварени 13,67%, док су
губици у разводу у истом периоду
п ошле године износили 14,96%
пр
Ипак, на крају, морамо да укажемо на чињеницу да је периодични обрачун само привремени обрачун, а да су резултати пословања на
крају године званични резултати.
М. Ш.
9
ДИСПЕЧЕРСКИ
ДНЕВНИК
EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СИТУАЦИЈА У АВГУСТУ
Струје довољно,
али крађе не престају!
И поред повећане потрошње електричне енергије (углавном за расхладне
уређаје), ЕЕ ситуација у августу, као и у свих осам месеци – била добра, без
ограничења и редукција
E
лектроенергетска ситуација у првих осам месеци ове године је
била добра и није било ограничења у испоруци електричне енергије.
У августу није било напонских редукција – и поред повећане потрошње,
сазнајемо од Мирослава Радосављева, дипл. електроинжењера из Сектора за управљање и планирање конзума
Службе за планирање и анализу погона Дирекције за управљање у Управи
Електровојводине.
– Хидролошка ситуација у августу је
била таква да су дотоци река били испод планираних, а садржај воде у акумулацијама је био испод билансних
количина. Иако је првих осам месеци
текуће године карактеристично по повећању потрошње електричне енергије (2,65% у односу на исти период
прошле године, односно више за 0,09%
у односу на билансне количине), када
је реч о стању електродистрибутивног
система Електровојводине током августа, можемо констатовати да је број
погонских догађаја и надаље био - на
очекиваном нивоу за ово доба године.
– Од забележених погонских догађаја
поменућемо најбитније: петог августа,
у 2,07 часова, за време јаког невремена,
без напајања електричном енергијом
остају ТС 110/20 kV „Сомбор 1“ и ТС
110/20 kV „Сомбор 2“. До прекида у напајању дошло је након испада ДВ 110
kV број 1107/2 у ТС 110/20 kV „Апатин“, ДВ 110 kV број 132/4 и ДВ 110
kV број 1012/1 у ТС 400/110 kV „Сомбор 3“. Каснијим обиласком ТС 110/20
kV „Сомбор 1“ и 110 kV постројења
утврђено је да је у далеководном пољу
110 kV број 1012/1 дошло до удара грома, оштећења сабирничког растављача
у фази „4“ и прекида струјних веза. Услед поменутог догађаја, без напајања
електричном енергијом остали су конзуми ТС 110/20 kV „Сомбор 1“ и ТС
110/20 kV „Сомбор 2“ у трајању од 10
10
минута. Последице насталог квара су
саниране наредног дана.
Осмог августа, у 17,10 часова, дошло је до испада из погона 20 kV извода „Обрнута ТП 20/35 kV“ који се
напаја из ТС 110/20 kV „Ковин“. После
укључења 20 kV извода „Обрнута ТП
20/35 kV“, на обрнутој трансформацији 20/35 kV долази до испада трафопоља 35 kV. До испада је дошло услед
пробоја 35 kV кабела који повезује ТС
110/20 kV „Ковин“ и ТС 35/10 kV „Ковин Школа“. Деловала је земљоспојна
заштита. Том приликом, без напајања
електричном енергијом остају купци
са конзумног подручја ТС 35/10 kV
„Ковин Школа“. Купци су електричну
енергију овде добили после 350 минута. Петнаестог августа, у 15,19 часова
без напајања електричном енергијом
остаје ТС 110/20 kV „Бела Црква“. До
прекида у напајању дошло је након испада далековода 110 kV број 1002 (ТС
110/20 kV „Бела Црква“ - ТС 110/20
kV „Вршац“ 2). Обиласком трасе далековода утврђено је да је дошло до
оштећења (прекида) изолаторског ланца у фази „4“. После санирања последица квара на ДВ 110 kV број 1002 и замене пола прекидача трафо поља 110 kV у
фази „0“, ТС 110/20 kV „Бела Црква“ је
добила напон наредног дана у 8,26 часова. Купци су без напајања електричном енергијом били 1027 минута.
– И током августа је настављен
забрињавајући тренд провала и крађа
опреме из ЕЕО на конзумном подручју
Електровојводине. Рецимо: 13. августа, у 7,00 часова, приликом очитавања
ТС 110/20 kV „Бачка Топола 2“, дежурни радник је приметио да је покрадено 25 бакарних плетеница и газишта
око 110 kV портала. Или: 21. августа,
у 09,30 часова, приликом тражења квара на 35 kV далеководу „Томашевац“,
констатовано је оштећење ВН кабла
(пресечен кабл), услед покушаја крађе.
Већ наредног дана, у јутарњим часовима, констатовано је да је у ТС 110/35
kV „Кикинда 1“ украдено уземљење
од 110 kV портала. Двадесет четвртог
августа у току ноћи непозната лица су
у ТС 110/35 kV „Кикинда 1“ поскидала и однела плетенице и омеге (старе
и новопостављене). А 25. августа, по
пријави, дежурни радници су отишли
до ТС 20/0,4 kV „Лис“ која се напаја из
20 kV РП „Ченеј“. Констатовали су да су
НН лица поскидала шелне са каблова и
разлабавила везе.
У августу је, према диспечерским
подацима, преузето из система 634
GWh (повећање од 0,85% у односу
на исти период из претходне године,
односно смањење од 2% у односу на
билансне количине). Енергија је испоручена уз максималну регистровану снагу од 1.195 МW (више за 3,9%
у односу на претходну годину /1.150
МW/). Дистрибутивни купци преузели су 598 GWh /за 1,95% више у односу на исти период из претходне године/. Директни купци преузели су
36 GWh /мање за 14,46% у односу на
исти период из 2010/. Средња дневна температура у августу ове године
била је 23,1оС, што је за 0,8оС више од
средње дневне температуре у истом
периоду претходне године.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
И З О Г РА Н А К А
УСПЕШНИ У ОТКРИВАЊУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
Пилот пројекат даје резултате
Током првих шест месеци постигнути одлични резултати у смањењу неовлашћене
потрошње у ЕД “Нови Сад”. - Оправдано формирање независног пилот-тима, чија се
искуства и модел рада покушавају пренети и у друга ПД у оквиру ЕПС-а
Ј
едан од приоритета сваког
дистрибутера електричне енергије је смањење губитака. Од дипломираног инжењера Драгана Тунгуза, шефа Службе за претплатничке
послове у ЕД „Нови Сад“ сазнајемо да
су укупни губици у овој дистрибуцији
током 2010. године износили 14,08 одсто, а процењено је да су од тога технички губици 6,13 одсто, губици због
нетачности индукционих бројила и
потрошње напонских калемова на индукционим бројилима 2,80 одсто а губици због неовлашћене потрошње 5,15
одсто.
– Процењених 5,15% губитака због
неовлашћене потрошње изражено у
kWh износи 132.738.277 kWh. Уколико је просечна продајна цена по једном
kWh 5,99 динара, онда тај губитак због
неовлашћене потрошње износи 741,2
милиона динара – објашњава Тунгуз –
У првих шест месеци 2011. године преузето је 1.223,7 GWh електричне енергије, исто као у првој половини 2010,
када је преузето 1.225,1 GWh електричне енергије.
При истом протоку електричне
енергије као и прошле године, задатак је да се смање губици у овој години за 0,86 одсто. Међутим, сумирањем
нашег рада у првих шест месеци 2011.
године, долазимо до резултата који су
премашили план зацртан у ЕПС-у, јер
наше смањење губитака износи 1,15
одсто! Претворено у новац и рачунато
по просечној набавној цени, то износи
84,3 милиона динара.
Физички, гледано у бројевима, од 1.
јануара 2011. до 30. јуна 2011. године,
пилот-тим ЕД „Нови Сад“ открио је
546 неовлашћених потрошњи. Укупно
је фактурисано 10.850.548 kWh, што
прерачунато у новац износи 85.933.859
динара. Од овог износа, наплаћено је
29,9 одсто, односно 25.758.261 динар.
Када се узме у обзир да је током 2010.
године откривено 937 неовлашћених
потрошњи и фактурисано је 9.371.802
kWh, овакав резултат неоспорно оправдава формирање пилот-тима за откривање неовлашћене потрошње и по-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
казује колики је допринос овог пилот
пројекта у периоду од када раде – каже
Тунгуз.
Од тренутка када је формиран, 7.
фебруара 2011, па до 30. јуна 2011, дакле за 109 дана, пилот-тим је извршио
2203 контроле, што просечно износи
20,02 контроле по дану, односно 6,73
контрола по монтерском пару дневно.
Током ових контрола, у 249 случајева
сечно износи 33.572 kWh. Када се све
новооткривене неовлашћене потрошње претворе у новац, добија се износ
од 66.020.034 динара.
Добар успех пилот-тима се наставља
и након првих шест месеци рада, па су
показатељи за јул и август такође веома добри. За ова два месеца укупно је
обрачунато 2.873.474 kWh неовлашћене потрошње. Сигурно је да овако им-
Пилот тим ЕД „Нови Сад“
неовлашћена потрошња је откривена
у објектима у којима раније није била
констатована.
Тим је утврдио да су новооткривене
неовлашћене потрошње извршене на један од следећих начина: оштећења мерних мостова бројила (23,29 одсто), премошћење фаза на бројилу (22,48 одсто),
без мерења (20,88 одсто), ометање рада
индукционог бројила магнетом (17,67
одсто), кочење диска индукционог
бројила бушењем кућишта (5,62 одсто),
ометање исправног рада електронског
бројила посебним уређајем (2,81 одсто), враћање бројчаника бројила уназад електромагнетним утицајем на диск
(0,8 одсто), остали начини (6,45 одсто).
Откривено је 15 бројила ван евиденције
и један случај кратког спајања секундарног мерног трансформатора. Обрачуном свих ових 249 случајева, дошло
се до 8.359.612 kWh неовлашћено потрошене електричне енергије, што по
једној неовлашћеној потрошњи про-
позантни резултати оправдавају формирање независног тима за откривање
неовлашћене потрошње – закључује
Драган Тунгуз.
Свакако треба истаћи и значајну
улогу медија у подршци акцији откривања неовлашћене потрошње. Они су
веома допринели да јавност сазна за
напоре који се предузимају да се неовлашћена потрошња смањи, а утицали су и на свест купаца који покушавају да неовлашћеном потрошњом
стекну сопствену добит. Нарочито јак
одјек имала је репортажа у Дневнику
РТС-а која се може погледати на www.
elektrovojvodina.rs, у делу видео записи. И доследна примена новог Закона
о енергетици, који је ступио на снагу
9. августа 2011. такође је још један корак ка смањењу губитака насталих неовлашћеном потрошњом, јер су казне
за ово дело далеко веће него што су то
биле у претходном периоду.
В.Ог.
11
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ТОТАЛ ОБСЕРВЕРА
Електровојводинa за
домаћинско пословање
и већу ефикасност
У питању је модуларна програмска апликација намењена ефикасном управљању
имовином. Апликација обухвата комплетну имовину Електровојводине, а
бенефит је то што ће у сваком моменту моћи да се планирају, прате и надзиру сва
ангажовања људи и средстава у целокупном систему, а тиме ставе под контролу и
целокупни трошкови одржавања
У
везујући у информациони
систем комплетну имовину
Електровојводине софтверским алатом Тотал Обсервер
(TotalObserver) омогућава се да сви
сектори односно запослени преузму одговрност за управљање ресурсима предузећа. Тај софтвер обезбеђује податке који су потребни
за планирање и контролу трошкова, повећање ефикасности употребе имовине, сагледавање конкретних мера оптимизације и смањења
трошкова.
– Досадашње праћење ангажовања средстава је било непотпуно.
Нисмо имали прецизан увид када
и где су ангажована средства Електровојводине. Од сада ће то бити
транспарентно. Стварају се оперативни и технички предуслови за
идентификацију трошкова на сваком месту, директно праћење ангажовања свих материјалних ресурса, а овај изузетно користан алат
омогућиће стратешком менаџменту директно праћење свих ефеката
пословања. Биће имплементиран у
све огранке, почев од Електродистрибуције „Нови Сад“, и Управе – рекао је поводом завршетка прве фазе
имплементације Тотал Обсервера
директор Електровојводине др Тихомир Симић.
Прва фаза трајала је 14 недеља.
Комисија коју сачињавају представници добављача, фирме ION
Solutions, и представници Центра
за информатику, Финансија и Експлоатације као и представници
Електродистрибуције „Нови Сад“,
12
која је послужила као модел који ће
бити примењив и за остале огранке. У „центру пажње“ у првој фази
био је електроенергетски систем
као најобимнија, најкомплекснија и
највреднија имовина Електровојводине, па трошкови његовог одржавања имају доминантно место
у трошковима Друштва. Међутим,
овај алат обухвата управљање и
трошковима друге имовине као што
су зграде, возила, рачунарска и те-
Зоран Мишков, Бошко Милосављевић и
Весна Стантић
лекомуникациона опрема, односно
све што је предмет трошења.
– За годину дана моћи ћемо да
понудимо и информације о оперативним минимумима за поједине
активности. Све заједно представља савремену основу да се планирање трошкова уради на јединствен
начин на нивоу друштва – каже
Бошко Милосављевић, члан тима за
имплементацију Тотал Обсервера и
директор ION Solutions-а.
-Резултат је информациони систем који је спреман за имплемен-
тацију. Урађен је план детаљних
активности за имплементацију
и пуштање решења и у осталим
огранцима – најављује Зоран Мишков, главни инжењер Центра за информатику и телекомуникације Управе Друштва, руководилац тима за
импламентацију Тотал Обсервера.
– Крај новембра је рок за потпуну
имплементацију софтвера. Потребно је овај софтвер уједначити са осталим функционалним документима у Електровојводини како би све
хармонично функционисало. Уз помоћ овог софтвера ће бити омогућено и доношење пословних одлука
важних за стратешко функционисање Електровојводине – рекла је
Весна Стантић, из Службе контролинга у Сектору економиких послова Управе Друштва.
Почетком октобра креће обука
корисника за коришћење софтвера. Обука ће бити организована за
све кориснике софтвера на нивоу
Друштва. Од 1. новембра, како је
планирано, и активности на планирању редовног одржавања електроенергетских објеката такође ће
се радити у овом програму. Потпуна употреба, према најавама Зорана
Мишкова, почеће 1. децембра ове
године.
Ово, наравно није крај функционалности апликације. Она ће бити
дограђивана у складу са потребама
менаџмента и потребама оперативног функционисања, односно процеса који су подржани, најављује
Зоран Мишков.
А. Ј. Р.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
У НОВОЈ САЛИ ДДЦ ЕВ ИНСТАЛИСАНА ПРВА ДИНАМИЧКА СИНОПТИЧКА ТАБЛА У ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ
Модернизација послова управљања
Завршена монтажа и инсталација динамичке синоптичке табле у ДДЦ ЕВ.
У Електровојводини инсталиран први Wall Display у Европи са видео кубовима (cubes)
Мitsubishi Еlectric димензије дијагонале екрана 72”. Наставља се модернизација управљања у
електроенергетском систему и пословању
М
онтирањем најсавременије динамичке синоптичке табле, послови на опремању нове сале
дистрибутивног диспечерског центра
Електровојводине на VII спрату пословне зграде Електровојводине у Новом Саду ушли су у завршну фазу.
Како сазнајемо од Звездана Крунића,
шефа Службе за планирање и анализу
погона у Сектору за управљање и планирање конзума, паралелно са јавном
набавком за динамичку синоптичку
таблу (Wall Display), текли су и грађевински радови на адаптацији простора
предвиђеног за нови ДДЦ ЕВ.
Након сумирања свих потреба, иницијалних контаката са произвођачима видео опреме на сајму ISE 2011
(Integrated System Europe) који је одржаном у фебруару у Амстердаму, и дефинисањем свих техничких захтева
које наведени систем треба да испуни,
половином априла је формирана Комисија за јавну набавку, којој је поверена
реализација целокупног посла.
Како набавка и инсталација динамичке синоптичке табле представљају
функционалну надоградњу постојећег
VIEW4 SCADA система Електровојводине, испоручилац наведеног система,
Институт „Михајло Пупин“ из Београда је одабран као носилац целокупног
посла набавке и интеграције синоптичке табле.
Поштујући све процедуре из јавне
набавке и предвиђене рокове за њихову
реализацију, Комисија за јавну набавку
је, узимајући у обзир све претходно
прикупљене релевантне информације,
а након анализе приспеле конкурсне
документације, као тренутно најприхватљивије решење одабрала опрему
произвођача Мitsubishi Еlectric, једног
од светских лидера из наведене области
са многобројним референцама у различитим техничким областима широм
света.
Након потписивања уговора и испуњавањем предвиђених финансијских
обавеза Електровојводине, у виду уплате предвиђеног аванса почетком авгус-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
та, почео је да тече предвиђени рок за
реализацију целокупног посла од два
месеца, који би требало да се оконча 4.
октобра.
Захваљујући испољеној пословној
треба обавити. Крунић је навео неке
од њих. То су завршетак повезивања и
провера свих инсталација у новој сали
ДДЦ ЕВ (мрежно напајање, беспрекидно напајање, рачунарска мрежа, сис-
Звездан Крунић испред нове синоптичке табле
ажурности и експедитивности Института „Михајло Пупин“ према фирми
Mitsubishi Electric, уговорена опрема је
испоручена већ почетком септембра на
локацију монтаже, знатно пре уобичајених рокова за послове ове врсте.
Испоручени су DLP видео кубови
типа VS-WE75U WUXGA, са резолуцијом 1920x1200 pix, осветљајем 450 cd/
m2, контрастом од 1500:1 и дужином
дијагонале 72“ (183 cm). Уговорена је
динамичка синоптичка табла састављена од 6 оваквих кубова, чије ће укупне
димензије бити (464x194) cm. Овај тип
видео кубова је најновији и по свим карактеристикама најбољи модел у својој
категорији који је Mitsubishi Electric
представио на тржишту почетком ове
године, а Wall Display инсталиран у
ДДЦ ЕВ по информацији испоручиоца
- први такве врсте у Европи.
До коначног завршетка свих радова
и пресељења ДДЦ ЕВ из старе у нову
салу остао је мањи део послова које
теми веза и сл), тестирање постојећих,
као и нових графичких приказа (слика) са SCADA система, дорађивање
и инсталација коначне верзије нових
графичких приказа ЕЕО, и завршетак ентеријерских радова (затварање
простора иза синоптичке табле, монтажа диспечерског стола, видео интерфона, и др).
Завршетак свих радова и пресељење
ДДЦ ЕВ у нову салу очекује се половином октобра.
Инсталацијом динамичке синоптичке табле и пратеће опреме, као и њеном
пуном интеграцијом у постојећи систем за аутоматизацију дистрибуције
електричне енергије, биће створене
техничке претпоставке за потпуну реализацију свих дефинисаних послова у
ДДЦ ЕВ, како постојећих, тако и новододељених, а све у складу са техничким
и технолошким развојем и напретком
Електровојводине.
В.Ог.
13
ЗАШТИТА НА РАДУ
КОНТРОЛА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА ПОСЕБНО АПОСТРОФИРАНА ПРОПИСИМА И ПРОЦЕДУРАМА У ДРУШТВУ
Редовне обуке и превентива приоритет
Изменама прописа /Закон о здравственом осигурању/, под повредом на раду
више се, на жалост, не подразумевају професионална обољења, као и повреде при
доласку/повратку с посла
П
ослови безбедности и здравља
на раду приоритет су у Електровојводини – истиче магистар електротехничких наука Бранислав Орешковић, водећи инжењер
у Служби за безбедност и заштиту здравља у Сектору за квалитет и
заштиту Дирекције за корпоративне
послове Управе ЈП ЕПС – ПД „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад. - Овај
посао се континуирано обавља, без
обзира на годишње доба. При томе,
као што је познато, највише радних
активности на припреми ЕЕО за зимски период одвија се у летњем периоду, па је тада и потенцијални ризик
од повређивања – највећи!
– Стручне службе безбедности и
здравља на раду у Друштву спроводе своје активности у складу са одговарајућим Планом рада. Рецимо,
покренут је поступак набавке, за сву
опрему по Плану за 2011. У току је
набавка личних и колективних заштитних средстава, у складу са Годишњим планом рада безбедности
и задравља на раду, у Управи и у
огранцима.
Контроле стања безбедности и
здравља на раду, од стране стручних лица, се спроводе планираним
редоследом, истиче мр Орешковић
и додаје: повећане температуре у
летњем периоду су узроковале отежано обављање послова на електроенергетским објектима и - ризик
по здравље запослених. Директор
Друштва, др Тихомир Симић, је,
стога правовремено издао посебне
инструкције за рад у таквим периодима. Рецимо, налаже се избегавање
рада по највишим температурама и
набавка освежавајућих напитака
за запослене, који због потребе напајања потрошача морају обављати
радне задатке на ЕЕО.
На Техничко-стручном савету
(29.7.2011) највишем руководству
14
је презентована и Анализа стања
безбедности и здравља на раду у
Електровојводини у 2010. години.
Тада су дате инструкције - у циљу
унапређења стања безбедности и
здравља на раду, за наредни период.
– Рад на унапређењу система менаџментом квалитета се одвија у
ликом контрола стања безбедности
и здравља на раду (од стране стручних лица), израђен је Програм којим
се запослени желе додатно едуковати приликом рада са документацијом на ЕЕО. Обуке су обављене у
ЕД „Панчево“ и ЕД „Суботица“, а у
осталим деловима Електровојводи-
ПАЖЉИВО НА ПУТУ ОД-ДО КУЋЕ!
У члану 9. овог, измењеног, Закона се наводи следеће:
„Повреда на раду, у смислу овог закона, је свака повреда, обољење или смрт
настала као последица несреће на послу, односно као последица сваког
неочекиваног или непланираног догађаја, укључујући и акт насиља који је настао
услед рада или је повезан са радом и који је довео до повреде, обољења или
смрти осигураника која је наступила одмах или у периоду од 12 месеци од дана
настанка повреде на раду.
Под повредом на раду, у смислу става 4. овог члана, не подразумевају се
професионална обољења, као и повреде при доласку, односно повратку са посла.
Под професионалним обољењем, у смислу овог закона, подразумева се обољење
настало услед дуже изложености штетностима насталим на радном месту...“
делу унапређења Процедуре ПРБЗР-01. Контрола безбедности и
здравља у огранцима посебно је
апострофирана у раду директора
огранака.
Израда Препоруке о избору колективних заштитних средстава
(индикатори напона, уземљивачи и
др.) је завршена и ова Препорука је
ступила на снагу, одлуком директора Друштва. Препорука ће се користити приликом набавке овакве врсте опреме.
Истовремено (као што је и у
„ЕВ“, у више наврата писано), обука у складу са циљевима квалитета и заштите за запослене, не само
за електроструку, редовно се периодично изводи, а и тренутно је (за
поменуте колеге) обука - у току.
На основу уочених неправилности у радној документацији при-
не ће се обавити у наредном периоду.
– Све ове активности се спроводе
превентивно, у циљу повећања нивоа безбедности и здравља на раду,
од стране пословодства и одговарајућих стручних лица - у свим деловима Електровојводине. Безбедна
радна околина мора бити заједничка мисија свих лица у Електровојводини, наглашава наш саговорник.
Он, такође, подсећа колегинице и
колеге у Друштву да је 1.8.2011. ступио је на снагу Закон о изменама и
допунама Закона о здравственом
осигурању, у којем је извршена промена у смислу дефиниције „повреде
на раду“. Повредама на раду се, наиме, више неће сматрати оне које су
настале ван радног времена и места
рада.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ БИЋЕ ПОДИГНУТЕ НА НАЈВИШИ НИВО
Провери два пута – живот је један
Повреде на раду се морају свести на најмању меру. Бићемо задовољни само онда када их
више не буде било, закључак и порука менаџмента Електровојводине.
У
наредном периоду биће организована додатна обука из области
безбедности и заштите на раду и
провера познавања стандарда. Обука ће
бити оргaнизована и спроведена у свим
деловима Електровојводине. Овај процес мора бити константан, јер се у протеклом периоду, и поред посебног скретања
пажње од стране менаџмента одговорним руководиоцима у огранцима, десио
велики број повреда које се морају свести на најмању могућу меру. Бићемо задовољни само онда када их више не буде
било.
Ово је саопштио директор Електровојводине др Тихомир Симић на последњем састанку Извршног одбора
директора уз наредбу да се ова порука
најозбиљније схвати.
Говорећи о подацима којима Друштво
располаже директор Дирекције за корпоративне послове Синиша Пушкар је
изнео чињеницу да је у овој години било
35 повреда, и једна са смртним исходом.
Највећи број повреда се десио у Електродистрибуцији „Нови Сад“, док Електродистрибуција „Сремска Митровица“ и
„Сомбор“ немају забележене повреде на
раду. Директор Дирекције за корпоративне послове навео је и податак да се повреде на раду највише дешавају лети, средом
и то у четвртом сату рада. Највећи број
повреда у Електровојводини је од електричних и механичких средстава. С об-
зиром на чињеницу да су директори огранака добили задатак да обилазе радове на
терену и контролишу да ли се примењују
мере безбедности и заштите на раду, констатовано је да су директори Електродистрибуције „Суботица“, „Панчево“ и „Сремска Митровица“ то урадили по два пута
у току прошлог месеца, док су директори
осталих огранака то учинили по једном.
– Пет монтерских правила морају да се
поштују. Хоћу да цела Електровојводина
зна да је посао који обављамо не само одговоран него и опасан и да је неопходно
да се све провери два пута, јер живот је
само један – казао је директор Електровојводине др Тихомир Симић.
А. Ј. Р.
In memoriam: Васа Јовић
Д
ругог септембра ове године,
болно је одјекнула вест да је
наш млади, драги и вољени Јовић Васа, заувек отишао од нас, а отишао је са радног места где је радио преко 3 године; постао омиљен, показао се
као несебичан и драг колега, који је
својом младошћу уносио радост свима с којима је био у контакту. Красили
су га знање и марљивост и за њега ни
један радни задатак није представљао
препреку. И трагичног дана, у њему је
преовладао интерес да се уради посао,
пре свега.
У току свог младалачког и дивног
живота урадио је - више него што је
имао реалног времена на располагању.
Родио се 2. фебруара 1985. године, у
породици Јовић, од оца Лазе и мајке
Марије, дивних и пожртвованих родитеља, којима је био једина радост у
животу. Понос је био и свог деде Васе,
по којем је добио име и представљао
је трећу генерацију породице Јовић у
Електродистрибуцији „Нови Сад“. Посао електромонтера учио је од малена од деде и оца и свих запослених у
Електровојводини и наравно био увек
упозораван, колико је то опасан и тежак посао и да се пази и чува. Завршио
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
је Електротехничку школу „Михајло
Пупин“ у Новом Саду, смер електро-
монтер за мреже и постројења и засновао радни однос у „ЕД Нови Сад“
у својству приправника 8. маја 2008.
Радио је у Сектору за експлоатацију у
Служби за одржавање ЕЕО, Одељење
водова. Ни један радни налог му није
представљао терет и све послове на терену је заједно, у монтерском пару и
са надлежним руководиоцима, радио
професионално и трудио се да из сваког посла извуче што више знања.
Од родитеља из куће је понео васпитање и жељу за дружењем, па је и ван
радног времена одржавао контакте са
колегама. Волео је да пеца па је заједно са њима био члан Секције за екологију „ЕД Нови Сад“ и учествовао на
Радничким спортским играма, у дисциплини спортски риболов.
Остаће Васа упамћен у свима нама,
као узор. Јако је волео Срем и Раковац, у коме породица Јовић има породичну кућу и сво своје слободно
време је проводио код деде. Нажалост, један млади живот је прекинут,
али остаће да живи у свима нама, а
пре свега родитеља и деде. Није, нажалост, ни стигао да обрадује своје
најближе и да се ожени. Сада смо сви
неми од туге и уплашени од сутрашњице, када живот наставља да тече
даље, саткан од успомена и сећања.
Морамо веровати и пронаћи снагу за
даље, јер ми нашем драгом Васи дугујемо тај недосањани сан. Успомену на нашег Васу Јовића нико нам не
може одузети.
Радмила Гаговић
15
Н ОМВЛИА Д
П РИ ОУПЕИВС И
У
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА УСАГЛАШАВА ПОСЛОВАЊЕ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЕНЕРГЕТИЦИ
Доследна и једнообразна примена
Директор Друштва донео Одлуку о усаглашавању, као и Решење о именовању
одговарајућег Тима за усмеравање, координирање и контролисање свих
активности у овој области, у сарадњи са надлежнима у Републици, односно у ЈП
ЕПС-у
време када је одређени број
запослених у ЈП ЕПС-ПД
„Електровојводина“ био на
годишњим одморима, посланици Народне скупштине РС су, по хитном
поступку (28. јула 2011), после претходних јавних расправа, донели нови,
значајан, Закон о енергетици. Њиме
се, у складу са праксом у земљама ЕУ,
омогућава либерализација свих сегмената енергетског тржишта; требало
би да се повећа сигурност испоруке
енергената и енергије свим купцима
и предвиђа се постепено отварање
тржишта електричне енергије, најпре
за тзв. велике купце, који ће од тада
моћи по свом избору да купују струју
на тржишту од кога желе („Сл. гласник РС“, 57/2011). Закон се примењује/ступио је на снагу 9. августа,
изузев члана 67. став 1, који се примењује од 1. октобра 2012. године.
У складу са ранијим одлукама, решењима и процедурама система
квалитета, Дирекција за корпоративне послове је припремила, а директор Друштва др Тихомир Симић
је, у августу, потписао садржајно и
временски (са роковима извршења
и одговорним носиоцима задужења) прецизно дефинисану Одлуку о усаглашавању аката и пословања
„Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад
са поменутим новим прописом. Такође, и Решење о именовању одговарајућег Тима (који ће током целокупног процеса имплементације Закона у
Друштву дефинисати полазне основе,
усмеравати, координирати и контролисати активност свих оперативно
ангажованих запослених), у координацији и сарадњи са свим стручним
оперативним тимовима у Друштву,
односно, по потреби, са надлежнима
у Републици/у ЈП ЕПС-у.
Тим законом су, према речима предлагача, све гране српске енергетике
отворене за слободно улагање и отворену тржишну утакмицу по правилима надлежног регулатора (Агенције
16
за енергетику). Закон би требало и да
омогући повећање даљег развоја енергетског тржишта, кроз повећање конкурентности у свим гранама енергетике. Тај пропис би, такође, требало и
да поједностави процедуре за реализацију инвестиција у енергетику, повећа енергетску ефикасност и инвестиције у обновљиве изворе енергије.
Закон прописује и да од 1. октобра
2012. године, уместо државе (Владе
РС), цену струје и природног гаса одређује Агенција за енергетику. Агенција ће, дакле, по речима Љиљане
Хаџибабић, чланице Савета Агенције
– регулисати (одређивати цене енер-
уређује и овдашње тржиште нафте и
нафтних деривата...). Предлагачи Закона су, између осталог, истакли да
би нови закон требало да омогући
и повећање конкурентности, поједностављење процедура ради лакшег
улагања у енергетику и ради подстицајних мера за инвестирање и његово повећање, у обновљиве изворе, о
чему смо већ раније писали (производња струје или топлоте/енергије из
соларних колектора, ветрогенератора, етанола, биогаса, пелета од биљних остатака, итд, док – по чл. 63. Закона, Влада, на предлог надлежног
министарства, одређује критеријуме
СТРУЧНИ ТИМ ЗА УСАГЛАШАВАЊЕ
Према Решењу директора, Симића, председник стручног Тима са усаглашавање
пословања и свих аката Електровојводине са новим законом је др Петар
Загорчић, заменик директора Друштва; његов заменик је мр Никола Новаковић,
директор извршне функције за технички систем, а чланови: Душан Мутић,
директор Дирекције за планирање и инвестиције, мр Дубравка Хлађик,
руководилац Сектора за правне и опште послове и мр Бранислав Радовић,
руководилац Сектора за трговину. Циљ је постизање једнообразног поступања
у примени Закона, односно да се у систему ЕПС-а на потпуно доследан и
конзистентан начин дефинише положај, статус, надлежност и овлашћења
Електровојводине као енергетског субјекта. Тим ће, у утврђеним периодима,
писмено извештавати директора Друштва о свим активностима.
гената), односно електричне енергије,
природног гаса, све услуге дистрибуција, преноса и транспорта. „Кад неко
купи струју или природни гас, он купује од неког трговца. То су код нас,
за сада, дистрибуције (када је реч о
струји).“
Од 1. јануара 2013. право на јавно
снабдевање (купци који имају право
на заштиту државе, односно куповину код јавног снабдевача - по регулисаној цени) имаће само купци прикључени на дистрибутивну мрежу, а
од 1. јануара 2015. године и домаћинства и тзв. мали купци моћи ће да бирају снабдевача. (Законом се додатно
за одрживу производњу биогорива и
прописује обавезан удео биогорива у
сектору саобраћаја).
Према недавној изјави Томислава Папића, извршног директора у ЈП
ЕПС-у, нови пропис би, између осталог, требало да значи и да би (до 1.
октобра 2012. године) требало да се
раздвоје дистрибутивна од осталих
пословних функција у ЕД и да се оне
припреме за улоге оператера ЕД система и јавног снабдевача електричном енергијом (за издвајање трговине на мало из ЕД, „без страха од
губитака радних места“)...
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ИЗ СТРУЧНОГ УГЛА
МР ГОРАН НЕДИЋ, ШЕФ СЛУЖБЕ РАДИО КОМУНИКАЦИЈА, ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Нови дигитални систем радио
веза Електровојводине
П
овећани захтеви за поузданим
комуникацијама и новим сервисима који подразумевају коришћење веома захтевних апликација
за рад у реалном времену, условили су
потребу за успостављањем новог дигиталног система радио веза Електровојводине.
Систем говорних радио веза Електровојводине је веома битан за
праћење стања дистрибутивне мреже, јер омогућава тренутну и поуздану везу између диспечерских центара,
мобилних екипа на терену и значајних ЕЕО, чиме се постиже скраћење
трајања интервенција и при редовним
Мр Горан Недић
и при ванредним ситуацијама.
Aналогни систем говорних радио
веза Електровојводине постоји више
од 30 година, а поједини делови система су у функцији још од прве инсталације. Аналогни систем се показао као
поуздан. Међутим, та технологија је
превазиђена и производња ове опреме
престаје, тако да је одржавање система
отежано.
Одлучили смо се за прелазак на дигиталну технологију TDMA (Time
Division Multiple Access) на којој су засновани добро познати и проверени
GSM и TETRA системи. Ова техноло-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
гија, између осталог, омогућава више
истовремених говорних комуникација
на истом радио каналу, путем једне дигиталне базне радио станице и једног
антенског система (у нашем случају
две комуникације у исто време), док
је код аналогних система могућа само
једна истовремена комуникација. Такође, дигитална технологија омогућава
увођење додатних апликација као што
су тачно позиционирање корисника
радио мреже и слање текстуалних порука.
Применом дигиталне технологије
очекује се квалитетнија комуникација
(боља покривеност конзумног подручја радио сигналом) него што је био
случај са аналогним системом, нарочито на рубним подручјима сервисне
зоне, при истим условима простирања
радио таласа.
За квалитетно функционисање новог дигиталног говорног система радио веза било је потребно обезбедити
широкопојасно повезивање базних радио станица (проток реда 5 Mbita/sec)
што је био један од разлога због чега
смо се одлучили за повезивање путем
сопствених усмерених радио релејних
линкова великог протока (реда више
десетина Mbita/sec).
У потпуности је замењен аналогни
систем говорних радио веза на територији ЕД Сремска Митровица и ЕД
Рума. То подразумева инсталацију нових дигиталних базних и периферних
(фиксне, мобилне и ручне) радио станица, одговарајуће антенске опреме
и опреме за диспечере (радне станице за комуникацију са мобилним екипама и ЕЕО и радне станице за тачно
позиционирање корисника радио мреже и слање текстуалних порука) на локацијама ПДЦ „Сремска Митровица“,
Погон „Шид“ и ПДЦ „Рума“, Погон
„Инђија“.
Опрема за надзор нове дигиталне
радио мреже је постављена на локацији Управе Електровојводине у Новом Саду.
Усмереним радио релејним линковима су повезане локације
Управа у Новом Саду, Сремска
Митровица, Шид, Рума, Инђија,
НОРЦЕВ и Панчево. Управа је
тренутно повезана са ПДЦ Сремска Митровица, ПДЦ Рума и ПДЦ
Панчево протоком реда 100 Mbita/
sec, што је више десетина пута
већи проток него што смо до сада
имали на поменутим релацијама,
изнајмљивањем капацитета од Телекома Србије. Изабрана опрема
омогућава релативно једноставно
проширење капацитета у случају
потребе.
Ови радио релејни линкови су
део транспортне ТК мреже Електровојводине која треба да задовољи телекомуникационе потребе за повезивање организационих
целина унутар Електровојводине и
користиће се као окосница за Интранет Електровојводине (EVNET).
Транспортна ТК мрежа Електровојводине (радио мрежа и оптичка
мрежа) је мултисервисна и треба да
омогући повезивање диспечерских
телефонских централа које функционишу у оквиру ДДЦЕВ, ПДЦ И
ОДЦ-ова, опреме за пренос података у оквиру СДУ (SCADA) система, пословних кућних телефонских
централа, локалних рачунарских
мрежа, система надзора (видео)
и контроле приступа објектима
Електровојводине итд.
Ове активности су успешно реализоване на основу Уговора са
„Моторолом“, а даљом сарадњом
са „Моторолом“, Електровојводина
долази у позицију да има дугорочно лакши и бржи приступ новим
технологијама које могу допринети
технолошком напретку саме Електровојводине.
План је се да се настави са даљом
дигитализацијом система говорних радио веза и са изградњом широкопојасне
телекомуникационе
мреже како би се и остале организационе целине Електровојводине
повезале на овај начин.
Мр Горан Недић
17
ЕНЕРГЕТСК А
ЕФИК АСНОС Т
ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ ДА У СРБИЈИ ИМА ОКО МИЛИОН СТАНОВА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
Енергетски пасош, па употребна
дозвола
Поменути документ требало би да покаже колико која грађевина троши енергије
за грејање, хлађење и колико би могло да се уштеди, у еколошком и енергетско/
пословном и комерцијалном интересу грађана, ЕД и топлана
Д
омаћинства у Србији су, рецимо
у 2009, учествовала у потрошњи
финалне енегије са 36 одсто и
била су, појединачно, већи потрошач
чак и од индустрије и од транспорта. У
потрошњи електричне енергије станови/зграде су учествовали са чак 56 одсто, од чега је 60 одсто тамо утрошене
енергије одлазило на грејање/хлађење,
а свега 30 одсто струје потрошили су
електрични уређаји у домаћинствима!
Ово је, између осталог, истакао Бојан
Ковачић, заменик директора републичке Агенције за енергетску ефикасност,
наглашавајући да је енергетска ефикасност (и одрживи развој-екологија) једна од најважнијих тема у ЕУ, а Акциони план ЕУ о заједничкој енергетској
политици означен је као „историјски
договор“.
У току године биће завршени прописи за енергетске пасоше (зграда), а прве
ће их добити оне у насељу „4. јул“ на
Бањици (Београд), чију изградњу финансира држава. У овој години, како је
најављено, требало ди да буде усвојен
и закон о рационалној употреби енергије (којим се формира фонд за енергетску ефикасност /ЕЕ/, „тежак“ 30-50
милиона евра годишње. Ово је, поред
осталог, истакнуто на традиционалном
овогодишњем округлом столу „Балкан
магазина“- „Енергетска ефикасност у
зградарству“ (уредница Јелица Путниковић, новинарка), у београдском
Медија центру, под покровитељством
Амбасаде Краљевине Норвешке (опширније на сајту: www.balkanmagazin.
net ).
Дакле, чим нови прописи ступе на
снагу, грађевинарство (инвеститоре)
очекује значајна нова обавеза – добијање енергетског пасоша и личне карте зграде (да не троши више од прописане количине енергије по m2), за нову
зграду, па тек онда добијају употребну
дозволу. Мр Слободан Цветковић, са-
18
ветник у Министарству животне средине и просторног планирања, уз остало, је рекао да је Србија увозно зависна,
а да производња и потрошња енергије
морају да буду усклађени са ширим
интересима, попут заштите екоса или
нуклеарне безбедности. Стога се и залажемо за „одрживу градњу“. Најважније
је и да крајњи потрошач-купац може
да осети користи и мотивацију од примене тог принципа рационалног понашања (мањи рачуни за струју, грејање/
хлађење, квалитетније становање, дужи
век зграде, заштита животне средине,
них банака (са што повољнијим кредитима за грађане), постићи одређене
резултате, јер се сада процењује да у
Републици има око милион постојећих
станова, којима је потребна реконструкција у овом смислу.
Као решење за смањивање потрошње, поготову у постојећим домаћинствима, Цветковић наводи побољшање
топлотне заштите (реконтрукција
зграде/куће) и строжије мере изолације у изградњи нових објеката. У Европи се, иначе, ради на концепту тзв.
пасивне зграде, која је изузетно енер-
конфор, мању емисију гасова са ефектом „стаклене баште“. Све то подразумева и модерне начине управљања отпадом, топлотну заштиту спољних
елемената, ради смањивања топлотних
губитака, повољну оријентацију зграде и коришћење енергије Сунца, чиме
се повећавају топлотни добици. Затим,
уважавање биоклиматских принципа,
примена обновљивих извора и планирање и управљање енергијом. Стога
очекујемо да ћемо, уз помоћ поменутог
будућег фонда за ЕЕ, али и комерцијал-
гетски ефикасна (нова зграда: користи 15 kWh по m2 годишње за грејање/
хлађење и укупно захтева 120 kWh
примарне енергије по m 2. Ковачић
наглашава и да се највеће уштеде
остварују преласком са грејања на
струју на друге видове (гас), а годишња уштеда би могла да буде чак
1.500 GWh! Велике уштеде се очекују и преласком са паушалног на
плаћање по количини испоручене топлоте, као и заменом прозора.
М. Ч.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ПОСЕТА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ ДР ТИХОМИРА СИМИЋА ДИСЕЛДОРФУ
Чисте енергетске технологије из
Новог Сада
Под покровитељством Електровојводине и Владе Аутономне Покрајине Војводине,
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, у Новом Саду 26. и
27. октобра 2011. године, у оквиру манифестације Дани енергетике 2011. одржаће се
јубиларни 5. Међународни Форум о обновљивим изворима енергије
О
рганизатори Форума - INEA
Институт за европске послове из Диселдорфа, TMC Group
Лондон и Покрајински Центар за енергетску ефикасност у оквиру Факултета техничких наука Нови Сад имају за
циљ стварање слике, како у стручној
тако и најширој јавности, о будућности
енергетике у Србији, као и дефинисање
улоге науке и истраживања о енергији
у процесу трансформације ка будућем
одрживом енергетском систему.
Како се очекује, Форуму би требало да присуствује председник INEA
Института за европске послове Јурген
Грамке.
Питали смо директора Електровојводине шта значи присуство једног оваквог госта и истовремено организатора
догађају.
– Након пет година подршке Института за европске послове INEA развоју
потенцијала обновљивих извора енергије на простору Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије, кроз
организовање Међународног Форума о
овој теми, код европских инвеститора
постигнуто је препознавање нашег региона као атрактивног за инвестиције
у области производње електричне енергије.
Професор Грамке је својим именом
препознат као европски ауторитет у
домену развоја. Његово име је гаранција да ће сви присутни представници
инвеститора и институција Европске
Уније моћи да очекују врхунску организацију догађаја као и перспективност
пројеката и технологија које ће бити
презентоване на Форуму – каже др Тихомир Симић.
Европски енергетски закон једна је
од тема коју ће на Форуму презентовати представник INEA Института у
Бриселу Дитмар Раих. Осим тога Форум ће бити прилика и да се од Херма-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
на Валенборна, директора Wallenborn
Projektenwicklung Gmbh&Со чује шта је
будућност развоја обновљивих извора
енергије. То је, између осталог договорено приликом посете директора Електровојвојводине Диселдорфу.
И овогодишњи Форум ће, као и претходна четири, бити место окупљања
стручњака из земље и иностранства,
који ће промовисати примењене савремене енергетске технологије и предложити елементе неопходне за стварање
делотворне енергетске политике на националном и регионалном нивоу.
Првог дана Форума, који ће бити одржан у сали Скупштине АП Војводине биће презентовани радови који су у
складу са циљем Форума и доприносе
стварању окружења за повећање енергетске ефикасности и експанзији примене обновљивих извора енергије.
Другог дана Форума, на Новосадском
сајму, како је планирано, биће прилике да се презентују и чују практична и
реализована решења из земље и иностранства која ће подстаћи ширу при-
мену чистих енергетских технологија у
Србији.
– Потенцијал чистих енергетских
технологија, а којег Србија има у ограниченим количинама али за нас значајним, до сада није искоришћен због
неорганизованости и одсуства системског приступа решавању енергетских проблема. Мало је улагано у развој нових енергетских технологија и у
њихово увођење у практичну примену.
Из тога је јасно да су непоходне промене баш у системском приступу, али
и у институционалној изградњи инфраструктуре која ће бити у стању да
унесе потребне и пожељне промене у
целокупан енергетски сектор - каже
директор Електровојводине др Тихомир Симић. Он сматра да Србија мора
наћи начин на који ће користити потенцијал како би извршила оптимизацију неопходне интердисциплинарне
сарадње и комуникације у енергетском
истраживању, развоју и подршци индустријским иновацијама.
А.Ј.Р.
Диселдорф
19
ДРУЖЕЊЕ
ОДРЖАН ПЕТИ ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
Треће полувреме
Након „исцрпљујућег“ али веома професионално обављеног посла жири је саопштио
да је победник овогодишњег Златног котлића Електровојводине екипа Погона “Врбас”
са 122 поена. Друго место припало је екипи Погона “Бачка Паланка” са 117, док је трећу
позицију заузела екипа ЕД “Нови Сад” са 109 поена
П
релеп суботњи дан, сунчано и
ведро време било је више него
наклоњено учесницима петог
Златног котлића Електровојводине.
Сигурно је да је то додатно утицало на
такмичаре свих 17 екипа, колико их се
овог пута окупило на Рибарском острву, да у ведром расположењу дочекају
почетак такмичења. Поред екипа из
Електровојводине и везаних предузећа
са територије Војводине, учествовале
су и екипе Удружења пензионера Електровојводине, као и колеге из Румуније.
Упоредо са кувањем чорбе, као и сваке године, столове поред котлића красиле су разноразне ђаконије - кобасице, кулени, сланина, шваргла, пршута.
На таландарама се углавном спремала
риба, што је била мала промена у односу на досадашњу праксу, када су се
пекле пљескавице, кобасице, шницле и
остали нерибљи специјалитети.
Учесницима Златног котлића придружио се и директор др Тихомир Симић, који је обишао такмичаре баш у
време када је истицало два сата предвиђених за спремање котлића од рибе.
У дванаест сати, организатор Зоран
Деспић означио је крај кувања. Затим
је петочлани жири био на „тешком“ за-
20
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ОДРЖАН ПЕТИ ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
датку да дегустирајући сваку од припремљених чорби, оцени најбоље узимајући у обзир укус, боју, мирис и
густину. Учесници су за то време заузели места у ресторану и посветили се
дегустирању својих, а богами и конкурентских чорби у ишчекивању одлуке о победнику. Након „исцрпљујућег“
али веома професионално обављеног
посла, жири је саопштио да је победник
овогодишњег Златног котлића Електровојводине екипа Погона „Врбас“ са 122
поена. Друго место припало је екипи
Погона „Бачка Паланка“ са 117, док је
трећу позицију заузела екипа ЕД „Нови
Сад“ са 109 поена. Као што се и по броју
поена види, одлучивале су нијансе истанчаног укуса чланова жирија. Специјална награда за најоригиналнији рецепт припала је екипи ЕД „Зрењанин“,
која је ову вредну награду преузела од
већ традиционалног освајача екипе ЕД
„Панчево“. Након поделе пехара најуспешнијима, дружење – треће полувреме
је настављено у ведром расположењу са
неизбежним задиркивањима својственом риболовцима. Тако је ово традиционално такмичење, које је од самог
почетка - више од тога, још једном испунило очекивања и учесника, и организатора.
Д. Б.
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
21
ОДРЖАН ОСМИ КАРП КУП ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ
СПОРТ
Победа Управе за крај сезоне
Укупно је упецано 182 рибе тежине 1.062,30 килограма. - Прво место освојила
екипа Управе са упецаних 185,8 kg, друго место ЕД „Зрењанин“ са 176,66 kg, а
треће екипа Погона „Шид“ са 126 kg
У
петак, суботу и недељу, од 2. до 4.
септембра, одржан је осми Карп
куп Електровојводине у пецању
шарана и амура. Такмичење је, у организацији Управе, одржао на спортском
језеру у Бачком Јарку.
Окупљање екипа и извлачење такмичарских места заказано је за 17 часова, а
појавило се укупно тринаест екипа, јер
је екипа Одржавања и услуга одустала,
а екипе ЕД „Сремске Митровице“ и Погона „Шид“ су се ујединиле и наступале под именом Погона „Шид“. Уследило
је затим распоређивање и распакивање
екипа, а такмичење је, према плану,
почело у 18 часова. Од самом почетка
такмичења, екипа Управе, која је била
позиционирана у централном делу
такмичарске писте, показала је чврсту
намеру да освоји прво место, које јој је
на претходна два такмичења измакло.
Тако је након дванаест сати такмичења,
предност од 30 kg уловљене рибе била
двострука у односу на прве пратиоце,
а то су биле три веома уједначене екипе - Зрењанина, Врбаса и Панчева. Ту
стечену предност екипа Управе није испустила до краја, иако је у самој завршници било веома драматично.
Такмичење за највећу уловљену рибу,
које је и само било веома занимљиво, дало је тај тон борби за генерални
пласман. Наиме, прво је екипа Управе у
Три првопласиране екипе
22
суботу ујутро уловила шарана од 11,94
kg, само пар сати касније Зрењанинци
„ваде“ амура, који је и поред прецизног
мерења, изваган на идентичну тежину. У суботу поподне екипа Зрењанина
хвата амура од 12,18 kg и има највећи
трофеј до тада, а озбиљно смањује разлику у укупном такмичењу. У недељу у
Победничка екипа
три сата ујутру, они успевају да улове
амура тешког 15,4 килограма и са тим
уловом прелазе у вођство у генералном
пласману.
Ишчекивао се одговор екипе Управе
који је уследио у 5:30, када је на удицу
у нехрањеном делу и на боилу потпу-
Највећи улов
но супротног укуса од оног који је доносио резултате „дошао“ највећи улов
такмичења, шаран тежак 17,04 килограма, вредан трофеја за највећи улов
али и првог места на такмичењу. Занимљиво је и да је екипа погона Шид
на мерењу након 24 часа такмичења
била на десетом месту са 14 kg уловљене рибе, да би такмичење завршили
са уловљених 126 kg, што им је донело
треће место.
Такмичење се, након 40 сати, завршило у недељу, тачно у 10 часова. Непосредно по завршетку такмичења,
проглашени су победници и додељени
пехари. Судио је лиценцирани судија
Саша Пајовић.
На крају сумирани резултати показали су да је свака екипа имала улов.
Укупно је упецано 182 рибе тежине
1.062,30 килограма. Прво место освојила је екипа Управе са упецаних
185,8 kg, друго место ЕД „Зрењанин“
са 176,66 kg, а треће место екипа Погона „Шид“ са 126 kg.
За следећу сезону планира се да се
такмичење претвори у лигу, где би се
сва три куп такмичења која ће се одржати, рачунати за укупан пласман у
сезони. Како незванично сазнајемо,
у 2011. по оваквом систему бодовања
редослед је као и на овом такмичењу:
1. Управа, 2. Зрењанин, 3. Шид. Риболовци, БИСТРО!
Д. Б.
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
МУЗИЧКО ВЕЧЕ МОЈЦЕ ЗГЛОБКО ВАЈГЛ У МАТИЦИ СРПСКОЈ
К УЛТ УРА
Харфа уз пратњу чланова
Бечке филхармоније
Дела класика Дебисија, Губајдулина, Ибера, Текемицуа и Равела у извођењу ,Мојце
Зглобко Вајгл пред новосадском публиком
седник INEA института за европске
послове за Југоисточну Европу и члан
Европског парламента из Републике Словеније Иво Вајгл, Покрајински
секретар за здравство, социјалну политику и демографију др Атила Ченгери, потпредседник Владе Војводине
и Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу магистар медицинских наука др Томислав Стантић, директор Дирекције за
економско-финансијске послове ЕПС-а
Сузана Јоксимовић, проф. др Љубомир
Герић и професори Новосадског Универзитета, представници привредних
комора, пословни партнери Електровојводине, директор словеначке националне телевизије Игор Прах као и представници новосадских јавних гласила.
Музичко вече уприличено у Матици српској, како се чуло, довело је
звуке Љубљане и Беча у Нови Сад.
Професор харфе и камерне музике на Музичкој академији Универ-
зитета у Љубљани Мојца Зглобко
Вајгл има и богату музичку каријеру као солиста и камерни музичар.
Као солиста ова уметница свирала је са бројним угледним ансамблима укључујући Берлински симфонијски оркестар, Стокхолмски
камерни оркестар, Камерни оркестар Хамбуршке филхармоније,
Лајпцишки гудачки квартет, Арс
Амата из Цириха, Оркестар Падове
и Венета, Београдску филхармонију,
Сарајевску филхармонију, Кијевски национални камерни оркестар,
Хрватски камерни оркестар из Загреба, Бечки Концерт Вереин и друге оркестре. До сада је издала седам
соло комапкт-дискова.
Овим концертом су на најбољи
начин ЕПС, Електровојводина и
Матица српска дали свој допринос
обогаћењу културне сцене Војводине и Србије.
А. Ј. Р.
Мојца Зглобко Вајгл
У
Свечаној сали Матице српске, у
оквиру сарадње Електровојводине и Матице српске, у музичкој
вечери одржан је концерт харфисткиње
из Љубљане Мојце Зглобко Вјгл. Дела
Дебисија, Губајдулина, Ибера, Текемицуа и Равела уз харфу извели су и чланови Бечке филхармоније Дитер Флури
на флаути и Тобијас Леа на виоли. Овим
догађајем је започета јесења сезона музичких дешавања из програма активности Матице српске.
Музичкој вечери присуствовали су
и председник Матице српске академик
Чедомир Попов, директор Електровојводине др Тихомир Симић, пред-
БРОЈ 461 СЕПТЕМБАР 2011
Тобијас Леа, Мојца Зглобко Вајгл и Дитер Флури
23
ЗАНИМЉИВОС ТИ
У СЕПТЕМБРУ ПРЕ СТО ГОДИНА КРЕНУО ПРВИ ТРАМВАЈ У НОВОМ САДУ
Новосадски трамваји
В
На почетку септембра 1911. извршена прва пробна вожња, потом се две недеље
трамвај „техничко-полицијски уходавао“, а након тестирања, крајем септембра
извршена и свечана предаја
ећ неко време у Новом Саду се
прича о враћању трамваја у град,
јер би се тиме, поред смањења загађења и саобраћајних гужви, постигле
и значајне уштеде у потрошњи фосилних горива. Засад се не зна какве ће све
користи граду донети увођење новог
јавног превоза, али ако се понови прича са почетка века, бенефит ће бити велики. Наиме, баш због увођења трамваја, у Новом Саду је 1910. отпочела
електрификација града. У већини градова, почеци електрификације везују се
превозили су се углавном фијакерима, а
постојао је и омнибус, који је из разних
делова града стизао до Градске куће.
Занимљиво је приметити да се идеја о
увођењу трамваја у Новом Саду јавила 1897, исте године када је у Суботици
почео да саобраћа трамвај. Није искључено да је баш под тим утиском одлучено да се крене са увођењем овог, тада
врхунског, достигнућа технике. Ипак,
са конкретним радњама, кренуло се
тек 1908, када је потписан концесијски
уговор са будимпештанском фирмом
за јавну расвету, али пошто је Нови Сад
већ имао гасну расвету, о електрификацији се није много размишљало.
Пре него што ће се градски оци одлучити да за јавни превоз користе трамваје, Новосађани и пристигли им гости,
Budapesti Villamosvasút Rt.
Поред економских и техничких елемената, овим уговором је било дефинисано и мноштво других детаља – тако се,
рецимо, концесионар обавезао да спољни изглед трамвајских кола мора одго-
варати „добром укусу“, а град је био дужан да обезбеди да возачи и кондуктери
увек носе одговарајуће униформе, као и
да се у трамвајима не превозе припита
или неуредна лица. Интересантно је,
такође, да су трамвајска стајалишта одређивана тек након испитивања јавног
мњења и утврђених потреба грађана.
Новосадски трамваји су млађе од
10 година и ниже од једног метра превозили у пола цене, а малишане, као и
униформисане полицајце и ватрогасце,
бесплатно.
Септембар од пре сто година био је
значајан месец за Новосађане. На почетку месеца, тачније 9. септембра 1911.
извршена је прва пробна вожња, потом
се две недеље трамвај „техничко-полицијски уходавао“, а након тестирања,
свечана предаја тада најсавременијег
јавног превозног средства планирана је
за 30. септембар.
Како наводи Агнеш Озер у својој
књизи „Живот и историја у Новом
Саду“ (Нови Сад, 2002, стр.91), техничком пријему новосадског електричног
трамваја присуствовали су представници Министарства трговине, Главног
железничког и пловидбеног инспектората, царски и краљевски командант
Петроварадинске тврђаве, представници Дирекције Мађарских краљевских пошта и телеграфа, чланови слободног краљевског града Новог Сада,
извођачи радова и многи други угледни гости. Прво путовање новосадског
трамваја отпочело је са тадашњег Трга
Франца Јозефа, испред Гранд хотела
Мајер.
Све док 1930. године нису купљена
три аутобуса, трамваји су били главно
јавно превозно средство у Новом Саду.
Када је током бомбардовања 1944.
уништена новосадска електрична централа, трамваји су стали, да би се поново покренули 25. маја 1945. Ипак,
аутобуси су их убрзо потиснули, па је
трамвај у Новом Саду потпуно укинут
1958. године. Из данашње перспективе, чини се да су тадашњи градски оци
погрешили.
Д.Б.
24
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Download

br. 461 septembar 2011.