Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
SADRŽAJ
1. UVOD
2
2. OSNOVNI TERMINI
3
3. INTERES I KORISTI PREDUZEĆA OD STUDENTSKIH PRAKSI
4
4. POKRETANJE PROGRAMA STUDENTSKIH PRAKSI
6
5. REGISTROVANJE PREDUZEĆA NA WEB PORTALU
10
6. OBRAZAC ZA OCENU STUDENTA O OBAVLJENOJ PRAKSI
15
7. OBRAZAC ZA OCENA PREDUZEĆA O OBAVLJENOJ PRAKSI
17
1
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
1. UVOD
o
Osmišljen, fleksibilan i proaktivan pristup upravljanju ljudskim resursima predstavlja jedan od
najvažnijih segmenata poslovne strategije svakog privrednog subjekta bez obzira na njegovu
veličinu i položaj. Obezbeđivanje kontinuiranog izvora odabranih i kvalitetnih stručnjaka svih profila
jeste preduslov za postizanje konkurentnosti i razvoja preduzeća na sve zahtevnijem tržištu.
o
Organizacija i realizacija studentskih stručnih praksi predstavlja značajan ali nedovoljno iskorišćeni
oblik angažovanja preduzeća koji može obezbediti pristup mladim stručnjacima, njihovo
privremeno angažovanje i testiranje u realnom radnom okruženju. Osim pozitivnog efekta na
upravljanje ljudskim resursima i regrutovanje novih stručnjaka, studentske prakse mogu imati i
brojne druge pozitivne efekte i koristi.
o
Stručne studentske prakse predstavljaju oblik obavezne nastavne aktivnosti u toku studija koji
podrazumeva praktičan rad studenta u realnom poslovnom okruženju u cilju upotpunjavanja
teorijskog, akademskog znanja i uspostavljanja veza sa praktičnim znanjima i iskustvima
neophodnim za obavljanje budućeg posla. Praksa se reаlizuje se u toku školovanja studenata na
osnovnim, diplomskim i specijalističkim studijama.
o
U cilju unapređenja načina organizacije i realizacije studentskih stručnih praksi u Srbiji realizuje se
obiman međunarodni projekat čiji je osnovni cilj da se pozitivna iskustva iz zemalja EU u ovoj oblasti
prilagode i implementiraju i u domaćem sistemu visokog obrazovanja i privrednm okruženju.
o
Jedan od osnovnih rezultata predstavlja tzv. novi model organizacije studentskih stručnih praksi.
Ovaj model podrazumeva određene novine u odnosu na postojeće stanje i predstavlja jednu od
alternativa koje mogu doprineti boljoj saradnji u trouglu preduzeće – fakultet – student u cilju
organizacije studentskih praksi koje su višestruko korisne za sve tri strane.
o
Ovaj informator i vodič upoznaće vas sa mogućnostima koje pruža novi model organizacije
studentskih stručnih praksi.
o
Organizujte stručne prakse koje su potpuno okrenute vašim potrebama i rešavanju aktuelnih
problema i zadataka.
o
Iskoristite priliku da kroz aktivno uključivanje u berzu stručnih praksi obezbedite sebi kontakt sa
mladim stručnjacima na završnim godinama studijama koji žele da rade na ličnom stručnom
usavršavanju.
o
Proverite njihovo znanje i sposobnosti u realnom poslovnom okruženju i izaberite najbolje
2
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
2. OSNOVNI TERMINI
o
U okviru ovog uputstva koristiće se više termina i pojmova koji će u daljem tekstu biti definisani:
Stručna studentska praksa ili stručna praksa (eng. internship) – predstavlja oblik nastavne
aktivnosti u toku studija koji podrazumeva praktičan rad studenta u cilju upotpunjavnja teorijskog,
akademskog znanja i uspostavljanja veza sa praktičnim znanjima i iskustvima neophodnim za
obavljanje budućeg posla. Ovaj oblik nastave je, u različitim oblicima, obavezan na najvećem broju
diplomskih akademskih studijskih programa na univerzitetima u Srbiji.
Student – u smislu ovog uputstva, jeste student diplomskih akademskih studija na završnoj godini,
koji je apsolvent ili je položio najveći broj planiranih ispita. Realizacija studentske prakse predstavlja
jednu od završnih aktivnosti njegovog studiranja koja se, ukoliko postoje mogućnosti i želje, može
kombinovati sa izradom diplomskog rada
Preduzeće – u smislu ovog uputstva jeste bilo koje pravno lice u najširem smislu reči (kompanije,
organizacije, društva, institucije, mala, srednja i velika preduzeća, radnje, udruženja u javnom,
državnom, privatnom i mešovitom vlasništvu) koje ima potrebe, želju i mogućnosti da radi na
pripremi, organizaciji i realizaciji studentskih praksi.
Supervizor prakse – lice u okviru preduzeća sa odgovarajućim stručnim iskustvom i ličnim
kvalitetima koje se dobrovoljno uključuje u program realizaciju stručnih studentskih praksi. Ovo lice
obavlja veći broj zadataka i aktivnosti koje su usmerene na pripremu, organizaciju i kontrolu
realizacije studentskih praksi, prati i usmerava rad studenata, evaluira njihov učinak i postignute
rezultata i priprema odgovarajuće izveštaje
Mentor prakse – nastavni radnik na univerzitetu/fakultetu (profesor, asistent, doktorant) koje u
saradnji sa supervizorom prakse vrši sve pripremne, organizacione i kontrolne aktivnosti
neophodne za uspešnu realizaciju studentske prakse. Mentor prakse vrši konačno ocenjivanje
ostvarenih rezultata prakse i daje podršku studentu da započeti rad nastavi u okviru izrade
diplomskog rada.
Centri za razvoj karijere – organizacione jedinice na univerzitetima koje se, između, ostalog bave
popularizacijom i promocijom studentskih praksi i realizuju čitav niz pripremnih aktivnosti koje su
neophodne za definisanje formalno - pravnog okvira u kome se vrši organizacija i realizacija
studentskih praksi.
Novi model studentskih praksi – u smislu ovog uputstva i projekta u okviru koga je osmišljen i
predložen, novi model studentskih praksi predstavlja koncept u kome student radi u okviru
precizno definisane teme prakse, na realizaciji konkretnog zadatka koji je definisan od strane
preduzeća i predstavlja značajan segment njegovog poslovanja u aktuelnom trenutku. Rezultat
prakse predstavlja merljiv i jasan benefit za preduzeće nastao kroz samostalan rad studenta na
rešavanju konkretnog problema odnosno zadatka. Rad studenta u okviru prakse je isplaniran i
koordiniran od strane univerzitetskog mentora prakse i supervizora prakse u preduzeću. Tzv. novi
model studentskih praksi nastao je kao rezultat sveobuhvatne analize pozitivnih iskustava i
preporuka vodećih univerziteta u EU i USA.
3
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
3. INTERES I KORISTI PREDUZEĆA OD STUDENTSKIH PRAKSI
o
Veliki broj preduzeća ima, načelno, pozitivan odnos prema studentskim stručnim praksama ali je u
praksi još uvek nedovoljan broj uključen i u njihovu organizaciju i realizaciju.
o
Veliki deo odgovornosti leži i na univerzitetima/fakultetima kao i na nedovoljno iskazanom
interesovanju samih studenata ali je, u svakom slučaju, potrebno precizno definisati i predočiti
preduzećima sve pozitivne efekte, direktne i indirektne interese i koristi koje mogu imati od dobro
osmišljenog i organizovanog programa studentskih stručnih praksi kako bi se broj preduzeća
uključenih u njihovu realizaciju značajno povećao.
o
Novi model studentskih praksi, razvijen po ugledu na iskustva iz EU, donosi i dodatne benefite koje
treba pažljivo analizirati i sagledati kako bi se maksimalno iskoristio njihov potencijal:
1) Regrutovanje i izbor novih stručnjaka
Organizacija i realizacija stručnih praksi može postati kontinuirani program za izbor novih
mladih stručnjaka različitih profila koje će preduzeće zapošljavati u najskorijoj budućnosti.
Atraktivno definisan program praksi može privući kvalitetne studente i omogućiti vam
prioritetnu poziciju za njihovo regrutovanje.
2) Testiranje i provera znanja i sposobnosti
Studenti koji dolaze u preduzeće u okviru realizacije stručnih praksi svakako prolaze kroz
obiman program provere znanja i sposobnosti obzirom da se suočavaju sa realinim radnim
okruženjem i konkretnim zadacima. U tom smslu se prakse mogu koristiti kao svojevrsna forma
probnog rada koji veliki broj preduzeća praktikuje pre zasnivanja radnog odnosa. Prakse su
svakako ekonomičniji i efikasniji način za proveru sposobnosti i znanja potencijalnih novih
stručnjaka u odnosu na klasičan probni rad pa ih u tom smislu treba iskoristiti. Period proveden
na stručnoj praksi omogućava i studentu i odgovornim licima u preduzeću da objektivno
sagledaju opravdanost i mogućnosti za buduću saradnju.
3) Povećanje produktivnosti
Studentske prakse se organizuju u periodu kada to preduzeću odgovara i na poslovima na
kojima se proceni da je potrebno. Na ovaj način se može obezbediti dodatna stručna radna
snaga koja obezbeđuje rasterećivanje postojećih stručnjaka i njihovo fokusiranje na strateške
probleme i zadatke koji zahtevaju visoki nivo kreativnosti, iskustva i znanja, dok se rutinski
poslovi, koji ne zahtevaju preveliko radno iskustvo ali podrazumevaju značajan utrošak
vremena, delegiraju studentima na praksi.
4) Uvođenje novih ideja i perspektva
Prisustvo mladih stručnjaka u preduzećima donosi značajne mogućnosti vezane za uvođenje
novih ideja, alata, metoda, načina razmišljanja i perspektiva uopšte. Iako ovi mladi ljudi nemaju
skoro nikakvo praktično radno iskustvo oni, u svakom slučaju, pripadaju generacijama koje
poseduju veliku količinu informacija i znanja vezanih za nove tehnologije i savremene alate i
metode. Sveže ideje studenata, visoka informatička pismenost, neopterećenost starim
principima i šablonima, mogu rezultovati u generisanju veoma korisnih i primenljivih rezultata.
Ovo posebno može biti važno za mala preduzeća koja nemaju značajniji priliv nove radne snage.
4
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
5) Realizacija konretnih zadataka i rešavanje aktuelnih problema
Realizacija studentskih stručnih praksi po novom modelu podrazumeva rad studenata na sasvim
konkretnim zadacima u okviru zadate teme. Rezultata prakse, koji ostaje u trajnom vlasništvu
preduzeća treba da predstavlja konkretan direktan ili inidrektan primenljivi benefit za
preduzeće kojim se vrši unapređenje dela poslovanja, rešavanje određenog problema, pomoć u
realizaciji određenih aktivnosti, itd. Rezultat prakse može imati veoma različite oblike (izveštaj,
projekat, biznis plan, rezultat ispitivanja tržišta, web strana, multimedijalna prezentacija,
trening materijal, tehnička dokumentacija i crteži, uputstvo, procedura, softverski paket,
konkretan tehnički sistem, alat, pribor i sl).
6) Korišćenje mogućnosti za besplatan rad mladih stručnjaka
Iako ovo ne bi trebalo da bude primarni motiv preduzeća, treba naglasiti da realizacija jedne
stručne prakse u trajanju od mesec dana donosi preduzeću direktnu korist u vidu jedne bruto
plate za radnika visoke stručne spreme. Iako su studenti neiskusni radnici treba takođe imati u
vidu da je njihov stepen motivacije i posvećenosti dodeljenim zadacima veoma visok jer imaju
potrebu da se u kratkom vremenskom periodu nametnu i dokažu.
7) Društveno odgovorna i korisna aktivnost
Organizacija studentskih praksi ima i značajne pozitivne efekte na lokalnu zajednicu, sistem
visokog obrazovanja i društvo u celini. Kako mnogo preduzeća imaju usvojen i proklamovan
koncept društveno odgovornog i korisnog poslovanja, ovo je jedan od oblika aktivnosti koje
svakako pripadaju toj kategorini.
5
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
4. POKRETANJE PROGRAMA STUDENTSKIH PRAKSI
o
o
Stručne studentske prakse predstavljaju odličan način da studenti steknu praktična znanja i istraže
mogućnosti koje im se otvaraju u poslovnoj karijeri ali istovremeno prakse mogu imati višestruke
pozitivne efekte i koristi i za preduzeća koja ih organizuju. Dobro osmišljen i realizovan program
stručnih praksi mora biti obostrano koristan jer je to jedini način da se obezbedi njegova dogoročna
održivost.
U nastavku su date smernice za korake koje treba preduzeti u fazi pripreme i pokretanja
studentskih praksi. Ovakav pristup obezbediće kreiranje osmišljenog, svrsishodnog, obostrano
korisnog i održivog programa studentskih praksi u jednom preduzeću:
1) Izvršite objektivnu analizu potreba za studentskim praksama u vašem preduzeću. Proverite
kakvo je mišljenje u svim celinama i utvrdite gde postoji potreba i želja za ovakvim
angažovanjem studenata. Analizirajte koji su stručni profili potrebni i kakve bi zadatke mogli da
obavljaju tokom prakse. Izbegavajte da namećete ideju o studentskim praksama u poslovnim
celinama u kojima trenutno ne postoji iskazana želja i objektivna potreba. Ne insistirajte da
vaše preduzeće oglasi veći broj otvorenih mesta nego što je to zaista potrebno. Program praksi
se treba razvijati postepeno i u kontinuitetu.
2) Iskoristite priliku da organizujete studentsku praksu u poslovnim celinama koje su u
prethodnom periodu iskazivale potrebu za zapošljavanjem novih radnika. Za početak primite
studente željenog stručnog profila na praksi i dodelite im poslove i zadatke koji bi novoprimljeni
radnici trebalo da rade. Na ovaj način možete, s jedne strane, izvršiti proveru realnih potreba i
rezultata rada uz povećanje broja angažovanih radnika a sa druge strane imate odličnu priliku
da testirate i procenite potencijalne kandidate za nova radna mesta. Ukoliko primite nekog od
kandidata koji su prethodno odradili stručnu praksu imaćete i dodatne uštede u vremenu i
angažovanju vezanom za njegovu obuku i pripremu za posao.
3) Zbog obaveza studenata na fakultetima u toku zimskog i letnjeg semestra, stručne prakse se
najčešće organizuju u letnjim mesecima (mada ovo nije i ne treba da bude pravilo). Iskoristite
mogućnost da uključivanjem studenata na praksama izvršite pokrivanje određenog dela
poslova i aktivnosti koje se mogu javiti zbog korišćenja godišnjih odmora od strane redovno
zaposlenih radnika.
Takođe, imajte u vidu, da letnji meseci kada je obim proizvodnih i/ili poslovnih aktivnosti
smanjen zbog korišćenja godišnjih odmora, predstavljaju odličnu priliku da se odrade brojne
druge važne aktivnosti kao što su sređivanje dokumentacije, digitalizacija i dorada tehničkih
dokumenata, uvođenje i testiranje novih procedura, alata i softvera, priprema obuka za
radnike, uvođenje novih standarda, itd. Brojne ovakve aktvnosti mogu se organizovati i
realizovati u okviru studentskih stručnih praksi.
6
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
4) Organizacija i realizacija studentskih praksi po novom modelu podrazumeva obavezno
delegiranje najmanje jednog supervizora praksi ispred preduzeća. Iskustva pokazuju da je za
ovu poziciju najsvrsishodnije delegirati mlađe, nedavno zaposlene radnike. Stariji i iskusniji
radnici obično imaju mnogo više važnijih obaveza i poslova pa ih u okviru studentskih praksi
treba koristiti samo kada je to zaista neophodno.
S druge strane između mlađih zaposlenih radnika i studenata ne postoji prevelika generacijska i
sociološka razlika koja bi se mogla nametnuti kao barijera i otežati integraciju studenata u novo
okruženje.
Što se tiče broja studenata na praksi koje može voditi jedan supervizor tu ne postoje strogo
definisane preporuke ali se uglavnom smatra da su 3 do maksmalno 4 studenta po jednom
supervizoru u isto vreme, neki preporučeni maksimum. Podrazumeva se da su sve te prakse
tematski vezane za oblast u kojoj je supervizor stručan jer nije ni poželjno ni izvodljivo da jedan
čovek nadgleda i koordinira rad u tematski vrlo raznorodnim praksama.
5) Kod većih preduzeća kod kojih se realizuje značajniji broj praksi na godišnjem nivou,
podrazumeva se da postoji i administrativni koordintor praksi (menadžer studentskih praksi)
koji je uglavnom vezan za službu za razvoj ljudskih resursa. Menadžer praksi koordinira
aktivnosti oko oglašavanja slobodnih mesta, izbora studenata, rešavanja tehničkih pitanja i
organizuje rad supervizora praksi, njihovo uključivanje i nivo opterećenje u toku godine.
Menadžer praksi prati rad i napredak svakog studenta, rešava probleme i analizira sugestije i
predloge studenata. Ova osoba takođe daje predloge za uključivanje drugih stručnjaka i radnika
iz preduzeća u aktivnosti vezane za realizaciju praksi ukoliko se, kroz kontakt i na sugestiju
supervizora prakse, utvrdi da je to potrebno.
Kod manjih preduzeća nema ni potrebe ni mogućnosti za posebnom osobom tako da deo
neophodnih administrativnih aktivnosti uglavnom preuzima sam supervizor prakse.
U svakom slučaju, bez obzira da li se radi o malim, srednjim ili velikim preduzećima, potrebno je
da se definiše jasan lanac zaduženja i odgovornosti vezano za organizaciju i realizaciju stručnih
praksi. Svakom zaposlenom radniku treba da bude potpuno jasno da li ima određenih obaveza i
aktivnosti vezanih za studentske prakse, kakve su one i od koga dobija nalog da se uključi
njihovu realizaciju. Takođe treba od samog starta uvesti obavezu vođenja i čuvanja
odgovarajuće dokumentacije vezane za studentske prakse (primeri obrazaca, zapisa i upitnika
nalaze se i u prilozima ovog uputstva)
6) Za svaku novu studentsku praksu pripremiti za studenta dokument o zadacima u okviru
definisane teme i proslediti mu ga na vreme kako bi se pripremio. Tehnički i stručni deo ovog
dokumenta priprema supervizor prakse u saradnji sa mentorom prakse sa fakulteta. Studentu
takođe treba prethodno dostaviti i sva neophodna administrativna i prateća dokumenta koja se
odnose na pravila ponašanja u preduzeću, obavezu čuvanja poslovnih tajni, raspored radnih i
pratećih aktivnosti, uputstva vezana za bezbedan rad i zaštitu od požara, obrazac dokumenata
koji će se koristiti za evidentiranje njegovih planiranih i realizovanih aktivnosti, obrazac
evidencije prisustva i slično.
7
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
7) Upoznajte sve zaposlene sa pokretanjem programa studentskih praksi i značaju koje ima za
preduzeće. Informišite ih o vrsti poslova koje će studenti raditi i njihovoj eventualnoj funkciji i
pomoći koju treba da pruže. Prvog dana prakse supervizor ili menadžer praksi treba da provedu
studenta kroz celo preduzeće i da ga upoznaju sa novim okruženjem i zaposlenim radnicima sa
kojima će raditi u narednom periodu. Od izuzetnog je značaja da student bude dočekan i
prihvaćen na odgovarajući način i da vrlo brzo razvije osećaj pripadnosti u novoj radnoj okolini.
što će ga podstaći da pruži maksimalne rezultate u svom radu.
8) Proces upoznavanja studenta sa novom radnom sredinom može obaviti i drugi student na
praksi koji je određeno vreme proveo u preduzeću. Korišćenje postojećih studenata na praksi za
pomoć i podršku novopridošlim studentima predstavlja vrlo efikasnu i racionalnu praksu kojom
se dodatno štede ljudski resursi u preduzeću. Ukoliko više studenata istovremeno realizuje
praksu treba im obezbediti prostor i određeno slobodno vreme koje mogu iskoristiti za
međusobno informisanje, razgovor, razmenu iskustava. Ovakvim sastancima obično prisustvuje
i menadžer praksi ili neko od supervizora.
9) Studentska praksa treba da poredstavlja dinamičku formu koja se može menjati u hodu i
prilagođavati konkretnom kandidatu. Studentima ona predstavlja prvi kontakt sa realnim
radnim okruženjem a dodeljeni zadatak, u okviru teme prakse, najčešće predstavlja prvu
praktičnu aktivnost koju oni realizuju i koja mora da ima opipljive i merljive rezultate. Može se
desiti da je student precenio svoje realne mogućnosti prilikom izbora teme i konkretnog
zadatka stručne prakse i da ga ne može realizovati u planiranom obimu i vremenu. U takvim
slučajevima je potrebno da se zadatak koriguje i prilagodi mogućnostima studenta. Takođe je
moguće da se zadatak u okviru prakse izdeli na više celina koje će se sukcesivno davati studentu
na praksi uz postepeno povećanje nivoa složenosti i težine zadataka. S druge strane za studente
koji pokažu iznadprosečni nivo zalaganja i završe planirane zadatke pre definisanog roka, može
se izvršiti dopuna zadataka i dodeljivanje novih uz saglasnost samog studenta i mentora prakse
sa fakulteta.
10) Student treba da ima određeni prostor koji predstavlja njegovo radno mesto u toku realizacije
prakse (sto, stolica). U zavisnosti od oblika i specifičnosti konkretnog zadatka u toku prakse
studentu se mogu obezbediti i drugi resursi preduzeća (računar, pristup Internetu/Intranetu,
alati, instrumenti, pristup laboratorijama i sl.).
Poseban model prakse omogućava preduzećima koje nemaju resurse za standardan prijem i
smeštaj studenta u toku stručne prakse da takođe organizuju rad sa studentima. U ovim
slučajevima se koriste resursi fakulteta (računarske učionice i kabineti, centri i laboratorije) u
kojima student provodi većinu vremena u toku prakse i radi na realizaciji postavljenih zadataka.
U ovim slučajevima student je u stalnoj vezi sa supervizorom prakse u preduzeću i redovno
posećuje preduzeće kako bi preuzimao potrebne podatke i dokumentaciju, prezentirao
napredak u radu i koordinirao sa supervizorom realizaciju zadataka. U ovom slučaju se u
evidenciji prisustva vode podaci o periodu koje je student zaista proveo u preduzeću dok
fakulteti i mentori prakse samostalno vode podatke o vremenu koje stident na fakultetu
provede u radu na realizaciji zadataka u okviru stručne prakse.
8
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
11) Stručne studentske prakse, u principu, predstavljaju oblik angažovanja za koji nije predviđena
materijalna nadoknada studentima ali svako preduzeće može interno doneti i odluku da uvedi
određenu kompenzaciju studentima za rad i ostvarene rezultate. U svakom slučaju dobro je da
se objektivno sagledaju mogućnosti preduzeća i da se studentima obezbede određeni benefiti
kao što su plaćeni troškovi prevoza u lokalu i topli obrok ukoliko provodi puno radno vreme u
preduzeću. Svi dodatni oblici manjih privilegija i poklona za studente na praksi mogu obezbediti
povećanu atraktivnost oglašenih slobodinih mesta i time povećati broj prijava i mogućnost
izbora boljih kandidata.
12) Posebna pažnja mora se posvetiti obezbeđivanju svih neophodnih preduslova za bezbedan rad
studenata u toku realizacije stručnih praksi. Moraju se jasno definisati zadaci i odgovornosti
preduzeća, univerziteta/fakulteta i studenata vezano za pripremu i obuku studenata za
bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara, obezbeđivanje opreme za rad i sredstava za ličnu
zaštitu, informisanje i postupanje u slučaju opasnosti i sl. Voditi računa da se radi o posebno
osetljivoj populaciji bez ikakvih prethodnih iskustava iz realnog poslovnog i proizvodnog
okruženja. Preduzeti neophodne mere za sprečavanje eventualnog mobinga prema studentima
na praksi. Razmotriti mogućnosti za obezbeđivanje dodatnog osiguranja studenata za
vremenski period koji provode na stručnoj praksi.
9
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
5. REGISTROVANJE PREDUZEĆA NA WEB PORTALU
o
Centralna baza ponude i tražnje studentskih stručnih praksi nalazi se na web portalu
www.studentskapraksa.com. Svi univerziteti i univerzitetski centri za razvoj karijere povezani su na
ovu bazu i mogu da vrše aktivnu i kontinuiranu razmenu informacija. Studenti su takođe u
mogućnosti da kreiraju svoj profil na bazi i da vrše kako aktivnu pretragu aktuelne ponude stručnih
praksi tako i postavljanje svojih predloga i želja.
o
Preduzeća koja se registruju kao korisnici na ovom portalu dobijaju mogućnost da potpuno
besplatno koriste sve raspoložive servise i alate:
Ø Oglašavanje otvorenih mesta za realizaciju stručnih studentskih praksi
Ø Pregled i pretraga baze mogućih oblasti i tema za stručne prakse koju zajednički kreiraju i
ažuriraju univerziteti u Srbiji
Ø Pregled i pretragu baze registrovanih studenata koja uključuje i njihove iskazane potrebe i
želje za praktičnim radom i stručnim usavršavanjem
Ø Postavljanje promotivnog banera preduzeća koji će biti vidljiv na naslovnoj strani portala.
Preduzeće takođe ima i jednu promotivnu stranu koja se nalazi u delu portala za
predstavljanje preduzeća
o
Registrovanje preduzeća na portalu je relativno jednostavno. Sastoji se iz više koraka koji ne moraju
biti istovremeno odrađeni već se mogu sukcesivno dodavati i ažurirati.
1. Kreiranje korisničkog profila preduzeća
Ovo je osnovni korak koji predstavlja preduslov za korišćenje svih daljih servisa web portala
www.studentskapraksa.com. U ovom koraku se registruje preduzeće u formi pravnog lica i
generiše se korisničko ime i lozinka.
Izgubljeno/zaboravljeno korisničko ime i/ili lozinka se može povratiti tako što će na upućen
zahtev biti poslat mail sa podacima na e-mail adresu za kontakt definisanu u korisničkom
profilu. PIB broj služi kao jedinstvena identifikacija preduzeća i ne koristi se u druge svrhe.
10
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
Kreiranje korisničkog profila preduzeća vrši se popunjavanjem podataka iz tabele u delu portala
http://www.studentskapraksa.com/preduzeca.html.
Kontakt podaci koji se navode prilikom registracije korisničkog profila preduzeća (telefon, email) se, u principu, ne odnose na konkretne osobe koje imaju funkciju supervizora prakse, već
predstavljaju osnovne informacije vezane za preduzeće kao celinu.
Naziv preduzeća
Adresa
Mesto
PIB
Kontakt telefon
E-mail
Korisničko ime
Lozinka
Posle standardnih koraka potvrde registracije preduzeće dobija mogućnost da pristupi svom
korisničkom nalogu i da koristi sve sadržaje portala
2. Dodavanje poslovnih jedinica
Drugi korak, posle formiranja korisničkog naloga preduzeća, predstavlja dodavanje poslovnih
jedinica preduzeća. Obzirom na značajne razlike u načinu organizovanja i teritorijalnog
rasporeda preduzeća i kompanija u Srbiji, termin „poslovna jedinica“ koristi se da univerzalno
označi bilo koji oblik organizacije jedne poslovne celine preduzeća na jednoj matičnoj lokaciji
koja treba da bude organizator i korisnik studentske prakse.
- Svako preduzeće ima najmanje jednu poslovnu jedinicu i kod malih i srednjih preduzeća
ona se po pravilu nalazi na istoj lokaciji kao i samo sedište preduzeća. U ovom slučaju se
čekira opcija da postoji jedna poslovna jedinica i da se nalazi na lokaciji sedišta preduzeća i
odgovarajući podaci će biti iskopirani.
- Za preduzeća i kompanije koje imaju više različitih poslovnih jedinica na istoj adresi
poželjno je da se one odvojeno unesu samo u slučaju ako se očekuje da će individualno
organizovati stručne studentske prakse. Ukoliko se prakse organizuju centralizovano za više
poslovnih jedinica na istoj adresi nije potrebno da se one posebno unose.
- Za preduzeća i kompanije koje imaju više različitih poslovnih jedinica na različitim adresama
a posebno u različitim gradovima potrebno je da se one odvojeno unesu jer će svakako
zasebno organizovati i oglašavati prakse
Cilj uvođenja poslovnih jedinica kao zasebnog subjekta koji oglašava i organizuje stručnu
studentsku praksu jeste u tome da se olakša i učini efikasnijom pretraga koju će vršiti studenti u
cilju pronalaženje željene prakse na odgovarajućoj lokaciji. Prilikom pronalaženje optimalnog
rešenja geografska lokacija poslovne jedinice koja organizuje stručnu studentsku praksu ima
veliki značaj.
U cilju olakšavanja pretrage uvodi se i podatak o regionu pri čemu se iz padajućeg menija bira
grad – sedište regiona, koji je najbliži lokaciji poslovne jedinice.
11
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
Broj poslovnih jedinica koje preduzeće može dodavati je praktično neograničen. Svaka nova
poslovna jedinica koja se dodaje ima oznaku sa rastućim rednim brojem. Uneti podaci o
poslovnoj jedinici se mogu menjati ukoliko je potrebno.
Poslovna jedinica 1 – PJ 1
Naziv poslovne jedinice
Adresa
Mesto
Region
Subotica
‚
3. Dodavanje otvorenih mesta za studentske prakse
Ovaj korak predstavlja aktivnost koja će se u kontinuitetu realizovati u cilju postizanja
optimalne ažurnosti i aktuelnosti podataka o otvorenim mestima za realizaciju stručnih
studentskih praksi.
Dodavanje – oglašavanje otvorenih mesta vrši se jednostavnim izborom opcija iz prethodno
unetih podataka koji se odnose na poslovnu jedinicu koja organizuje praksu, odnosno tematske
oblasti i teme prakse iz baze koju su formirali univerziteti i fakulteti.
Preduzeća ne mogu samostalno kreirati nove tematske oblasti za praksu ali mogu definisati
novu temu ukoliko se slična tema ne nalazi u listi koju su pripremili univerziteti. Ova tema neće
automatski postati deo liste, odnosno baze tema praksi, koju koriste sva preduzeća obzirom da
je potrebno da to verifikuje neko od mentora praksi sa univerziteta.
Kao posebni dodatni podaci za svaku praksu unose se detalji o supervizoru prakse u preduzeću
odnosno poslovnoj jedinici (Ime i prezime i kontakt e-mail, odnosno telefon)
Takođe je moguće da se u polju „Napomene“ unesu dodatne informacije koje mogu biti od
značaja studentima koji pretražuju i biraju prakse (posebni zahtevi i potrebe, specifičnosti
konkretnog zadatka i teme prakse,...).
Prilikom oglašavanja otvorenih mesta za studentske prakse, preduzeće treba da markira ili da
ostavi neoznačene opcije koje se odnose na:
- izjavu da će snositi troškove prevoza studenta u lokalu,
- izjavu da će obezbediti topli obrok za studente koji u preduzeću provode puno radno vreme
Takođe je potrebno definisati i sledeće podatke
- dužinu trajanja prakse (minimum 30 dana),
- procenat vremena koje će student provoditi u samom preduzeću, od 20% do 100% od
punog radnog vremena, pri čemu se podrazumeva da ostatak vremena student odrađuje
postavljene zadatke na fakultetu ili kod kuće
- datum do koga je otvoren poziv za konkretnu studentsku praksu
Sve prijave studenta za konkretnu praksu stižu na e-mail supervizora prakse koji vrši selekciju i
izbor kandidata.
Posle sprovedenog izbora supervizor kontaktira putem maila izabranog studenta i predloženog
mentora prakse u cilju definisanja detalja i otpočinjanja realizacije prakse.
12
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
Oblast
Tematska oblast
Tema prakse
Naziv poslovne jedinice
Mašinsko inženjerstvo
Kvalitet
Razvoj dokumentacije i procedura za HACCP
PJ-3 Proizvodni pogon za preradu voća
Adresa: Industrijska bb
Mesto: Subotica
Region: Subotica
Supervizor prakse Petar Petrovic
E-mail [email protected]
Telefon +381641122334
Broj otvorenih mesta
Dužina trajanja prakse (dana)
Procentualni udeo rada u samom preduzeću
Rok za prijavu 30 ‚ 6 ‚
Datum početka prakse 15 ‚ 7 ‚
þ
þ
1
45
80
2012
2012
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
Preduzeće snosi troškove prevoza studenta u lokalu
Student ima obezbeđen topli obrok
Napomena
Posle isteka roka za prijavu (bez obzira da li je bilo prijavljenih kandidata ili ne) oglas za
otvoreno mesto za studentsku praksu se premešta u arhivu.
Preduzeće može pristupiti arhivi i ponovo aktuelizovati ili ponoviti određeni oglas tako što se se
eventualno izmene potrebni podaci i rok za prijavu se ponovo postavi na željeni datum. Na taj
način oglas za praksu se automatski ponovo premešta u grupu otvorenih i aktuelnih.
4. Postavljanje promotivnog materijala preduzeća na web portal
U cilju promocije preduzeća koje imaju aktivan i pozitivan odnos prema organizaciji stručnih
studentskih praksi, web portal www.studentskapraksa.com omogućava preduzećima koja se
registruju kao korisnici i koji koriste servise portala za oglašavanje otvorenih mesta za stručne
prakse da postave određeni promotivni materijal na odgovarajućim stranicama.
Prvi oblik promotivnog materijala predstavlja reklamni baner veličine 120 x 50 piksela
(animated gif format ili flash sa hiperlinkom na web prezentaciju preduzeća). Prethodno
pripremljeni baner se uploaduje na odgovarajućoj stranici portala i postaje deo baze iz koje se
vrši slučajan izbor i dinamička rotacija banera na stranicama web portala. Frekvencija
pojavljivanja određenog banera je proporcionalna broju otvorenih mesta za praksu koje
oglašava konkretno preduzeće u toku jedne kalendarske godine.
Drugi oblik promocije predstavlja Info strana preduzeća, gde se osim osnovnih podataka koji su
uneti u procesu registracije može uploadovati tekst sa dodatnim informacijama o preduzeću,
web adresa sajta, grb preduzeća i do 5 fotografija koje će biti konvertovane u thumbnail
13
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
veličinu i linkovane ka fotografijama originalne veličine. Ove info strane služe studentima da se
brzo i efikasno informišu o preduzeću koje oglašava slobodna mesta za praksu bez potrebe da
se otvaraju web prezentacije. Link ka info strani preduzeća nalazi se pored svakog oglasa za
praksu.
Treći oblik promocije preduzeća predstavljaju stranice sa informacijama, podacima i izveštajima
o realizovanim praksama. Na ovim stranicama će se postavljati i rotirati odabrani izveštaju o
realizovanim praksama u kojima je evidentan kreativan i anagožavan pristup preduzeća i
studenta koji je rezultirao u iznadprosečnim ishodima studentske prakse.
Izabrani izveštaji sa studentskih praksi biće štampani i u godišnjem specijalnom izdanju u okviru
koga će takođe biti postavljene reklame preduzeća koja su omogućila realizaciju ovih praksi što
predstavlja četvrti oblik promocije.
14
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
6. OBRAZAC ZA OCENU STUDENTA O OBAVLJENOJ PRAKSI
OSNOVNI PODACI PREDUZEĆA
Preduzeće (Naziv/Poslovna jedinica):
Adresa i mesto:
Ime i prezime supervizora:
OSNOVNI PODACI STUDENTA
Ime i prezime studenta:
Period prakse:
 DA
Da li će evaluacija biti predmet razgovora sa studentom?
 NE
OSNOVNA PITANJA ZA EVALUACIJU
Ocenite rad studenta tokom prakse ocenama od 1 do 5.
5. Odlično
4. Vrlo dobro
3. Prosečno
2. Ispod prosečnog
1. Nedovoljno
P1.
__ Adekvatno stručno znanje da se završi dodeljena praksa.
P2.
__ Sposobnost da kritički, analitički i kreativno razmišlja.
P3.
__ Sposobnost preuzmanja inicijative i samostalnost u radu.
P4.
__ Odgovornost u izvršenju zadataka.
P5.
__ Sposobnost komunikacije u usmenoj i pisanoj formi.
P6.
__ Sposobnost da prihvati nova znanja/koncepte/situacije.
P7.
__ Sposobnost da primeni znanja sa fakulteta na praksi.
P8.
__ Pokazao jasnu inicijativu prilikom donošenja odluka.
P9.
__ Stepen entuzijazma/interesovanja na praksi.
P10.
__ Prisustvo, tačnost i preciznost na praksi.
P11.
__ Sposobnost da prihvati konstruktivne i dobronamerne kritike.
P12.
__ Odnos sa zaposlenima.
P13.
__ Sposobnost rada u timu.
P14.
__ Osećaj samopoštovanja i samopouzdanja.
P15.
__ Razumevanje profesionalne i etičke odgovornosti.
P16.
__ Verovatnoća zaposlenja radnika sličnog profila.
P17.
__ Sveobuhvatna ocena.
15
NP. Nemoguće proceniti
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
SPECIFIČNA PITANJA ZA DETALJNIJU EVALUACIJU
P18. Opisati osobine studenta koje je iskazao/la tokom prakse.
P19. Detaljnije opisani glavne zadatke (a ukratko ostale) koje je student imao/la na praksi.
P20. Ukoliko ste primili na praksu studenta sa drugog univerziteta iz iste oblasti, kako biste ih uporedili?
P21. Dodatni komentari relevantni za evaluaciju.
16
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
7. OBRAZAC ZA OCENA PREDUZEĆA O OBAVLJENOJ PRAKSI
OSNOVNI PODACI PREDUZEĆA
Naziv preduzeća:
Adresa i mesto:
OSNOVNI PODACI STUDENTA
Ime i prezime studenta:
ID Studenta:
Oblast i tematska oblast prakse:
Period prakse:
Ime i prezime supervizora:
OSNOVNA PITANJA ZA EVALUACIJU
Molimo vas da izvršite evaluaciju prakse tako što ćete na postavljena pitanja odgovoriti što je moguće
iskrenije. Prikupljene informacije ovim putem koristiće se samo u svrhu unapređenja budućih praksi vaših
kolega.
1. Koliko je bila izazovna vaša pozicija tokom prakse?
a) Skoro sve vreme
b) Veći deo vremena
c) Prosečno
d) Ispod proseka
e) Vrlo malo
2. Koji nivo odgovornosti ste imali na praksi?
a) Maksimalan
b) Visok
c) Srednji
d) Nizak
e) Nikakav
3. Da li je vaša pozicija na praksi bila zanimljiva?
a) Veoma zanimljiva
b) Zanimljiva
c) Prosečna
d) Ispod proseka
e) Nezanimljiva
17
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
4. Rangirajte stečeno praktično znanje tokom prakse?
a) Odlično
b) Vrlo dobro
c) Dobro
d) Ispod proseka
e) Nedovoljno
5. Opišite odnos i nivo komunikacije između vašeg supervizora i vas.
a) Odlično
b) Vrlo dobro
c) Dobro
d) Ispod proseka
e) Loše
6. Opišite sposobnost vašeg supervizora da efikasno komunicira sa vama.
a) Odlično
b) Vrlo dobro
c) Dobro
d) Ispod proseka
e) Loše
7. Opišite odnos i nivo komunikacije između ostalih zaposlenih i vas.
a) Odlično
b) Vrlo dobro
c) Dobro
d) Ispod proseka
e) Loše
8. Opišite koliko vremena su supervizor i ostali zaposleni provodili u komunikaciji i kontroli vašeg rada
tokom prakse.
a) Provodili su više vremena u kontroli i komunikaciji samnom nego što bi trebalo
b) Provodili su dovoljno (koliko i treba) vremena u kontroli i komunikaciji samnom
c) Nisu provodili dovoljno vremena u kontroli i komunikaciji samnom
9. Ukupna ocena radnog okruženja (5 – najviša, 1 – najmanja ocena).
1
2
3
18
4
5
Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i
realizaciju studentskih stručnih praksi
TEMPUS JP 510985-2010
SPECIFIČNA PITANJA ZA DETALJNIJU EVALUACIJU
Molimo vas da na postavljena pitanja odgovorite što preciznije i iskrenije.
10. Detaljnije opisati glavne zadatke (a ukratko ostale) koje ste imali tokom prakse.
11. Koji delovi prakse su vam bili najneinteresantniji i najneatraktivniji?
12. Na koji način biste unapredili vašu praksu? Detaljno opišite koja su to unapređenja koje biste primenili
na vašu praksu kako bi bila što bolja i efikasnija.
13. Opišite veštine i osobine koje ste stekli tokom vaše prakse.
14. Dodatni komentari.
19
Download

Informator i uputstvo za pripremu, organizaciju i realizaciju