16 GODINA [email protected] NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
www.dnevniavaz.ba
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z nedjelja, 2. 10. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5781 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
EKSKLUZIVNO Nikolaus Lambsdorf za ’Avaz’
BEZ NOVE
VLASTI NEMA
NAPRETKA BiH
Danas revija
Politi~ari u BiH moraju hitno prevazi}i politi~ki zastoj i po~eti s
provo|enjem reformi, poru~uje visoki njema~ki zvani~nik
N
ikolaus Graf Lambsdorf, politi~ki direktor
njema~kog ministarstva vanjskih poslova, u
razgovoru za „Dnevni avaz“ upo-
zorio je doma}e politi~are da hitno moraju povesti zemlju ka EU.
Prema njegovim rije~ima, te{ko je zamisliti kako je to mogu}e
posti}i bez brzog formiranja novog
Vije}a ministara BiH. Istakao je da
rje{enje moraju posti}i same stranke, a da }e Njema~ka i dalje biti
na raspolaganju da podr`i njihove
5. strana
napore.
Otkrivamo: ’Dnevni avaz’ u posjedu liste
Nesre}e
2. strana
KO SU SARAJEVSKI
ORGANIZATORI
OTPORA
Sarajevo: Napad na poznatog novinara
9. strana
HIMZANIJA PRIJETIO
I UVRTAO RUKU
ZVONKU MARI]U
(Foto: B. Grgi})
Smrt na magistralnom putu kod Bosanske Gradi{ke
Poginuo 19-godi{njak
Saznajemo: [ef SDA uvodi nova povjereni{tva
TIHI] NASTAVLJA
OBRA^UN S
NEPODOBNIMA!
8. strana
Slupani „renault megane“ nad kojim je Slavko Blagojevi} izgubio kontrolu i sletio s kolovoza
16. strana
Djevojke
dr`ane u
zato~eni{tvu
Od 1. januara
poskupljuju
cigarete
Sarajevo
pobijedilo
u Prijedoru
56. strana
PREMIJER LIGA
3. strana
CIJENE
15. strana
AKCIJA POLICIJE U DOBOJU
Ukratko
(Foto: I. [ebalj)
2
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
OTKRIVAMO „Dnevni avaz“ u posjedu liste
Mladi su se zanimali za
promotivni materijal
„Narko-ne“
Obilje`ena
10. godi{njica
XU Franjeva~kom
me|unarodnom studentskom centru u Sarajevu ju~er je nizom aktivnosti obilje`ena deveta
godi{njica od osnivanja
Udru`enja za prevenciju
ovisnosti „Narko-ne“
Direktorica Udru`enja
„Narko-ne“, sestra Magdalena [ildkneht
(Schildknecht) kazala je
da prevencija zna~i nastojanje oja~avanja mladih ljudi da bi oni nau~ili
kako se oduprijeti bolestima ovisnosti.
Ko su organizatori
otpora iz Sarajeva
Na spisku Mirsad Bezdrob Kan, Ismet Bajramovi}, Zakir Pu{kar, Mahir @i{ko, D`evad Topi} Topa, @eljko Varunek...
EUFOR
Formiranje vlasti
va`nost za BiH
XKomandant EUFORa, generalmajor Bernhard Bair i ambasador Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Najd`el Kejsi
(Nigel Casey) usaglasili
su se ju~er da je formiranje vlasti na nivou BiH
od su{tinske va`nosti, saop}eno je iz EUFOR-a.
Tokom Kejsijeve posjete
bazi Butmir komandant
EUFOR-a zahvalio je na
kontinuiranoj podr{ci
operaciji „Altea“.
Sve~anost
Deset godina
NSRzB
XJu~er se navr{ilo 10 godina od osnivanja Narodne stranke Radom za
boljitak, javlja Fena.
- Svih ovih 10 godina vodili smo se onim {to jedino mo`e donijeti napredak ovoj zemlji i njenim
ljudima - istakao je, izme|u ostalog, predsjednik
NSRzB Mladen Ivankovi}
Lijanovi}.
Zakoni u RS
Sa 15 godina
na poslu
XUkoliko se usvoje
izmjene i dopune Porodi~nog zakona u RS, dijete koje je navr{ilo 15 godina mo}i }e zasnovati radni
odnos, upravljati i raspolagati svojom zaradom ili
imovinom koju je steklo
vlastitim radom, ali i s navr{enih 15 godina sa~initi
testament, javlja Fena.
Pod pojmom samohranog roditelja (majke i
oca) smatra se roditelj
koji nije u braku i ne `ivi
u vanbra~noj zajednici, a
sam se brine o za{titi i
vaspitanju djece.
Faksimili dijela sarajevskog spiska: Neka od imena ve} su izazvala brojne kontroverze
Objavljivanje dijela nove
verzije spiska organizatora
otpora koji je pripremilo
Udru`enje organizatora i pokreta~a otpora u FBiH izazvalo je brojne kontroverze me|u
borcima.
„Dnevni avaz“ nastavlja
s objavljivanjem imena organizatora otpora iz Kantona
Sarajevo.
Ba{ovi}, ]esko...
Na listi se iz op}ine Novo Sarajevo nalaze Mujo Gec,
Salko Idriz, Habib Idrizovi},
Ahmed Isakovi}, Ejub Trako, Safet Dizdar, Ismet Hajradinovi}, Adem Halilagi},
]amil Idrizovi}, Ibro [esto.
Nadalje na listi iz Sarajeva
su Hidajet Ali}, Vahid Ali},
Edin Arnautovi}, Faik Avdibegovi}, Adil Babi}, Behudin
Ba{ovi}, Mirsad Bezdrob
Kan, Bajro ]esko, Sead Ata
D`aferbegovi}, D`evdet Gabela, Sead Had`i}, Mirsad Hand`ar, Senad Hasi}, D`emo
Ibrahimovi} i Reuf Jahi}.
Oraganizatori otpora s
ove liste su i Jozo Jozi}, Hamdo Karamustafi}, Alija
Kazi}, Ibrahim Keketovi},
Malik Krivi}, Milan Kri`anovi}, Ru`do Kuhinja, Muhidin
Magoda, Sabit Meki}, Alija
Miladin, Nedim Muhi}, Ismir
Nokto, Ned`ad Numi}, Avdo
Panjeta, Faruk Panjeta, Asim
Prazina, Ibrahim Pu{ina, Zakir Pu{kar, Emir Suki}, Muhamed Suki}, Nermin Suki},
Enver [aki}, Ahmed [vraki}, Faruk Telalagi}, D`emo
Topalovi}, D`evad Topi} Topa, D`emal Tuti}, @eljko Varunek, Faik Vi{i}, Nihad Ali},
Sulejman Babi}, Ismet Bajramovi}, D`evad Begi}, Samir
Bejti}, Enver Be{i}, Salem
Bilalovi}, Kemal Bjelak, Enes
Brkani}, Ibrahim Bukva, Safet Bukva, Enes ^av~i}.
Tu su i Fahrudin ^av~i},
Edib ^engi}, Red`ad ]ati},
Adem ]atovi}, Miralem Fleki ^ustovi}, Edin Dizdarevi},
Hasan Dolovac, Fahrudin
D`ankovi}, Fajko D`ankovi}, Raif D`igal, Muris ^i~ak
\elki}, Milenko Fejzi}, Zor-
Op}ina Centar i Novi Grad
Organizatori otpora na
listi iz sarajevske op}ine
Centar su: Bahrudin Bilali}, Haso Efendi}, Salim
Kari} i Rasim Muratovi}.
Iz op}ine Novi Grad su:
Suad Berbi}, Safet Zajko,
Safet Balti}, Hajriz Be~irevi}, Adem \ipa, Smail
Ke{an, Nusret Prlja~a, Mustafa Zeba, Hamza Zorni}.
Tako|er, sarajevski
otpora{i su, kako se navodi
na spisku, i Hamid Bahto,
Mirsad ^au{evi}, Sejo ^eljo,
Safet ]ibo, Nehru Gani},
Safet Had`i}, Nihad Halilbegovi}, Ned`ad Ke~o,
Aziz Kurtovi}, Esad Medo{evi}, Asim Memi{evi},
Fahrudin Ra`anica, Enis
Srna, Munir Jahi}, Enes
Karovi}, Velija Katica, Suljo Agi}, Selim Had`ibajri}, Rasim Kadi}, Munir
Zahiragi}, Bego Aljuki},
[emso ^engi}, Ekrem Herenda i Ahmed Tuno.
an Glamuzina, Suad Glavini},
Du{ko Golubovi}, Amir Habul, Ahmed Had`ihasanovi},
Abdulah Hand`i}, Emir Hand`i}, Goran Hatibovi}, Vedran Hatibovi}, Ibro Helja,
Kasim Herak, Mirsad Hujdur, Nijaz Husejinovi}, Enez
Huski}, Nurudin Imamovi},
[emsudin Imamovi}, Taib
Jusufovi}, Fikret Kadi}, Safet Kadri}, Mugdim Kadri},
Nermin Kara~i}, Jusuf Kar-
amustafi}, Mirsad Kari}, Nijaz Karkelja, Harudin Kolo{,
Elvedin Kominlija, Suad Krakonja, Boris Krstanovi}, Faik Kulovi}, Jusuf Lendo,
Abid Lindov, Mirza Lipova~a, Mahir @i{ko, Ivica Matu{ko.
Sal~in, [i{i}...
Me|u sarajevskim organizatorima i pokreta~ima otpora prema ovoj listi su i Midhat
Mehi}, Sakib Muljevi}, Abdulah Muzaferija, Elvir Nalo,
Hamo Nik{i}, Edin Omerovi}, Ferid Pa{ovi}, Sejo Pehilj, Dedo Peljto, Bego Poturi},
Enver Red`ovi}, Fahrudin
Rondi}, Nusret Rov~anin,
Nijaz Zenga Sabljica, Ramiz
Sal~in, Rahman Saraj~i},
Re{ad Selak, Ned`ad Selmanovi}, Fuad Sipovi}, Besim
Smaji}, Hasib Smje~anin,
Emir Solakovi}, Mustafa
Sto~evi}, Samir Suki}, Smail
[ikalo, Nusret [i{i}, Omer
[koro, Sejfudin [ojko, Ago
[vraka, Jahja [vraka, Emin
[vraki}, Emir [vraki}, Ermin Tari}, D`evad Termiz,
Hajrudin Tica, Rade Todorovi}, Emir Topalovi}, Ned`ad
Topalovi}, Refo Tufo, Esad
Vili}, Mirsad Zimi}, Haris
@iga, Sabahudin @iga, Salko
Muminovi}, Kadrija [krijelj
i Mirsad Trnka.
A. DEDAJI]
(„Dnevni avaz“ sutra
objavljuje imena iz Tuzle,
Srebrenice, Gornjeg Vakufa,
Vlasenice, @ivinica i Zenice).
I dalje nerasvijetljena tragedija u konji~kom „Igmanu“
Zbog opasnosti od novih nesre}a prekinut uvi|aj
Ju~er obavljeno samo fotosnimanje, kojim je potvr|eno da je ekspolozija nastala u magacinima
Nakon serija eksplozija u
proizvodnom pogonu Fabrike namjenske industrije „Igman“ u Konjicu, u kojima je
poginuo Mustafa Mujala,
uposlenik ovog preduze}a,
ju~er su nadle`ni istra`ni organi poku{ali obaviti uvi|aj
kako bi se rasvijetlila ova tragedija.
Me|utim, zbog opasnosti
od novih nesre}a, uvi|aj je
nedugo potom prekinut i
neizvjesno je kada }e biti nastavljen.
- Vrlo malo ljudi je u{lo
u dio objekta u kojem se
desila eksplozija zbog toga
{to je ustanovljeno da postoji mogu}nost da do|e do
novih opasnih situacija objasnio je ju~er razloge
prekida uvi|aja Sead
\iki}, de`urni kantonalni
tu`ilac.
On je istakao da su ju~er
obavljene samo najnu`nije
radnje, odnosno fotosnimanje. Na taj na~in ustanovljeno je da je ekspolozija nastala u magacinima, kako je
prvobitno i saop}eno.
\iki} je naglasio da }e, u
me|uvremenu, biti konsultirani nadle`ni vje{taci kako bi
se uvi|aj obavio sigurno te
kako bi bilo ustanovljeno {ta
su uzroci ovakve tragedije.
Tako|er, za sada je neizvjesno kada }e uvi|aj mo}i biti
nastavljen. Prema rije~ima
tu`ioca \iki}a, poduzete su
sve mjere na osiguranju lica
M. ]OSI]
mjesta.
\iki}: Konsultacije s vje{tacima
aktuelno
3
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Komentar dana
Pi{e: Almasa [email protected]]
([email protected])
Ministri za
blokade
Vranki} pokazao da on, odnosno njegova
stranka, mogu ucjenjivati sve gra|ane
(Foto: D. Stojni})
REAKCIJE Borci iz Bosanske krajine o spiskovima „la`nih invalida“
Za 13 rana po 19 KM!
Vi{e od 200 RVI i demobilisanih boraca Armije BiH, povratnika u Prijedor i Kozarac,
ogor~eno da su neki godinama primali i 30 puta ve}e invalidnine nego {to su njihove
Svaka od 13 rana [erifa
Jaski}a Hife, ratnog vojnog
invalida iz Kozarca kod Prijedora, heroja odbrane BiH,
vrijedi po 19 maraka!
Sitne ribe
Kad sve sabere, nakon
tre}e revizije, ovaj borac 17.
Vite{ke brigade Armije
RBiH koji je u samo jednom
ranjavanju zadobio 11 metaka, dobije cijelih 247 maraka invalidnine.
- Jednom sam ~uo komentar da je Hifo dobro uno-
v~io svoje rane. Evo, sad
svima da ka`em koliko ko{ta
to {to mi je o{te}en lijevi bubreg, `eludac, {to mi je desna
ruka kra}a 11 centimetara,
{to su mi obje vilice polomljene, {to imam problema
sa stalnom glavoboljom...
Dobro sam i pro{ao, jer neki od mojih ratnih drugova
nisu dobili ni{ta. Poput majora Red`epa Jaski}a D`ore
ili Izeta Ali}a iz Kami~ana,
koji nemaju ni marke primanja, kao ni Mehemed Fori}
Heme{ koji godinama, zatvo-
Rekli mu da nije invalid!?
Iako je u Biha}u predao
zahtjev za invalidsku penziju,
Jaski} je nije dobio. Re~eno
mu je da nije invalid!?
- Tako mi pi{e u rje{-
enju. Vjerovatno sam trebao dopuzati u Biha} ili me
je neko trebao donijeti do
njih pa da dobijem penziju - ka`e ogor~eno Jaski}.
ren u neki svoj svijet, ne
napu{ta ku}u. Sramotno je i
da se Sead Modronja Modri,
koji je `ivio od 47 KM invalidnine, bukvalno smrznuo
- pri~a ogor~eno Jaski}.
Dodaje da njegovo
mi{ljenje dijeli vi{e od 200
RVI i demobilisanih boraca
Armije RBiH, povratnika u
Prijedor i Kozarac.
Istinska revizija
Ogor~eni spiskovima
la`nih invalida, prema kojim
su neki godinama mjese~no
primali i 30 puta ve}e invalidnine nego {to su njihove,
poru~uju da nemaju ni{ta
protiv revizije. Ali, ne one u
„kojoj }e stradati sitne ribe,
a nedodirljivi i dalje biti privilegirani“.
- U ovom trenutku sad
mogu nabrojati oko 30 ljudi
iz Kozarca i Prijedora koji su
porodi~nu invalidninu dobili na lijepe o~i, jer pouzdano
znam da se ni dana nisu borili. No, zato neki poput istinskih boraca kakav je bio
Enver Ali} nisu. Zahtjev
njegove supruge Kelime je
nedavno odbijen. Ne znamo
za{to je `ivot nekog tamo vrijedan vi{e od 5.000 maraka,
a nekog poput Samira Hrusti}a s ordenom „Zlatni ljiljan“ samo 300, koliko mjese~no prima njegova majka
- ka`e Hifo i dodaje da je vrijeme da se „na ove stvari kona~no stavi ta~ka“.
Ali, ne kao ~istka nepodobnih, ve} kao istinska revizija. Ukoliko ne bude tako,
iz Krajine poru~uju da su
spremni na sve, pa i na proteste. Osim na {trajk gla|u,
„jer od njega, po{to su ionako gladni, ne bi bilo nikakve
koristi“. M. ZGONJANIN
Novi udar na d`ep potro{a~a
Od 1. januara 2012. poskupljuju cigarete
Pove}anje akciza bit }e za novih 15 feninga, plus PDV i sve druge da`bine
Odluku o novom poskupljenju cigareta trebao bi
donijeti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na oktobarskom zasjedanju, s tim da }e se nove
akcize na duhanske proizvode po~eti primjenjivati od
1. januara sljede}e godine, javlja Fena.
Pove}anje akciza bit }e za
novih 15 feninga, plus PDV
i sve druge da`bine.
- Ukupno porezno optere}enje od po~etka idu}e godine mo`e biti oko 30 feninga vi{e u odnosu na trenutno porezno optere}enje kazao je Ratko Kova~evi},
portparol Uprave za indirektno oporezivanje.
Odluka o poskupljenju
kutije cigareta nadle`ni pravdaju uskla|ivanjem cijena s
onima koje va`e u Evropskoj
uniji (EU). Uskla|ivanje s
EU podrazumijeva da }e cijene cigareta biti pove}avane
sve do 2014. godine.
Minimalna akciza na najjeftinije cigarete trebala bi
biti 2,60 KM, a poskupljenje
cigareta do te godine trebalo bi dovesti do toga da ne}e
biti razlike u pogledu lokacije gdje kupujute cigarete, u
BiH ili nekoj od zemalja
EU.
Odluku nadle`ni pravdaju uskla|ivanjem cijenama s EU
Pro{la korekcija ili uskla|ivanje ove godine je u bud`-
ete u BiH donijela dodatnih
177 miliona KM.
www.dnevniavaz.ba
Jaski}: RVI spremni i na protest, ali ne na {trajk gla|u, jer ionako gladuju
Zahvaljuju}i opstrukciji
dr`avnog ministra finansija
Dragana Vranki}a, Federacija BiH ostaje bez 166 miliona eura kredita namijenjenog
za gradnju autoputa.
Vranki} je, potpuno samovoljno, u maniru komandanta paravojne jedinice,
najmanje za godinu odlo`io
planiranu investiciju, a Evropi poru~io da je BiH neozbiljna dr`ava s jo{ neozbiljnijim predstavnicima vlasti.
Postoje samo dva razloga
zbog kojih je Vranki} odbio
obaviti posao za koji ga
dr`ava debelo pla}a i za koji se zakletvom obavezao da
}e ga raditi. Prvi, vrlo realan
je onaj koji se ti~e nemogu}nosti dogovora oko vlastitog tala, odnosno procenta u
realizaciji kredita na doma}em terenu, a {to je dugogodi{nja uobi~ajena praksa
ve}ine ministara Vranki}evog kalibra.
Drugi, jednako realan
razlog je Vranki}eva, odnosno osveta njegovog HDZa platforma{ima zbog
neu~estvovanja u raspodjeli federalnog kola~a vlasti.
[ta god da je u pitanju,
Vranki} je pokazao da on,
odnosno njegova stranka,
mogu ucjenjivati sve gra|ane Federacije i blokirati
dr`avu te zaustaviti njen razvoj kad god im se prohtije.
Krivicu za takvo stanje snose svi, ali i nadle`na tu`ila{tva, koja ne reagiraju na
ovakve skandale.
Vranki}evu samovolju
ispa{taju svi, uklju~uju}i i
one koji su glasali za platforma{e, i one koji su glasali za
HDZ-ove, i one koji nisu glasali nikako, posebno one koje boli briga je li vlast legalna
ili ne, nego im je jedino stalo da kona~no ova zemlja krene naprijed, a da se pitanje
ne~ije (ne)legalnosti dokazuje tamo gdje treba - pred
pravosudnim institucijama.
PORTAL - komentar dana
Ministar finansija BiH
kontra Vlade FBiH: Vranki}
blokirao 166 miliona eura!
Zar sada, nakon ovakvog postupka, ne postoji na~in da se kazni. Ovo je znak da ne obavlja posao za koji prima pla}u, te na taj
na~in ugro`ava dr`avu i narod. Pa
u~iteljica u {koli ima na~ina da ukori u~enika za najobi~niji dje~iji nesta{luk, a ovakvi postupci da nemaju
propisanu kaznu.
(ajsa ajsa)
\oko NINKOVI]
/ TO JE TO
Ukratko
4
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
aktuelno
KONKURSI Mirku Luji}u u decembru istje~e mandat
Zaimovi}: Istaknuti bh. slikar
ANUBiH
Umro akademik
Zaimovi}
X Akademija nauka i
umjetnosti BiH (ANUBiH) obavje{tava javnost
da je u petak u Sarajevu
umro istaknuti bh. slikar
i redovni ~lan ANUBiHa, akademik Mehmed
Zaimovi}. Ro|en je
1938. godine u Tuzli.
U~estvovao je na vi{e od
500 kolektivnih i grupnih izlo`bi. Izlagao je
na mnogim me|unarodnim likovnim manifestacijama {irom svijeta.
D`enaza }e se obaviti u
utorak u Begovoj d`amiji,
a ukop na groblju Bare.
Vije}e naroda RS
Odluka o vetu
Bo{njaka
X Vije}e za za{titu vita-
lnog nacionalnog interesa
Ustavnog suda RS sutra
}e dati kona~nu rije~ je li
opravdan veto Kluba
Bo{njaka u Vije}u naroda
RS na izmjene i dopune
Zakona o visokom obrazovanju u RS, javlja Fena.
Entitetski parlament
izglasao je taj zakon na sjednici odr`anoj jo{ 15. jula,
ali je bo{nja~ki klub pokrenuo pitanje za{tite vitalnog nacionalnog interesa.
Funkcija direktora
SIPA-e opet Srbinu
Kruni} ka`e da je to logika stvari, budu}i da je Bo{njak ~elnik Direkcije za koordinaciju, a Hrvat Grani~ne policije BiH
Predsjednik Nezavisnog
odbora Parlamentarne skup{tine BiH @iko Kruni} potvrdio
je u izjavi za „Dnevni avaz“ da
}e u prvih deset dana oktobra
biti raspisan konkurs za izbor
novog direktora Dr`avne agencije za istrage i za{titu BiH
(SIPA).
Sada{njem direktoru Mirku Luji}u mandat istje~e u
decembru, a Kruni} je uvjeren da }e Nezavisni odbor do
tada provesti konkursnu proceduru i Vije}u ministara
na potvr|ivanje predlo`iti
najboljeg kandidata.
- Oglas }emo odmah po
raspisivanju objaviti u dnevnim listovima, a rok za prijavu kandidata bit }e 15 dana. Poslije toga }emo vidjeti ko ispunjava, a ko ne uspunjava uslove. S onima koji
budu zadovoljili kriterije da
idu dalje obavit }emo inter-
Andan, Zubac, Mandi},
Pena, Prodanovi}...
Uo~i raspisivanja konkursa krenule su i {pekulacije o tome ko bi se sve
mogao prijaviti za novog direktora SIPA-e. Kako
„Avaz“ saznaje, naznake da
}e se prijaviti na ovaj konkurs pokazuje i javnosti
dobro poznati Dragomir
Andan, nekada{nji direktor policije RS kojeg je s te
du`nosti smijenio visoki
predstavnik u BiH. Andan
je pro{le godine zbog ovih
sankcija {trajkovao i gla|u.
S druge strane, me|u
ozbiljnim kandidatima, kako se {pekulira, za ovu va`nu
funkciju su Uro{ Pena, aktuelni zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Dragan
Prodanovi}, na~elnik Sektora policije u Doboju, Zoran Mandi}, aktuelni na~elnik krim-policije MUP-a
RS, te Goran Zubac, na~elnik policije u Trebinju.
S jedne od sjednica Nezavisnog odbora: Novi direktor prije novog Vije}a ministara
vjue i, shodno na{im nadle`nostima i pravilniku, predlo`iti najboljeg - ka`e Kruni}.
On je potvrdio da }e se
Nezavisni odbor voditi i „generalnim klauzulama“ koje promoviraju ravnopravnu nacionalnu zastupljenost ~elnika
na klju~nim dr`avnim pozicijama, te smatra da }e, stoga, i
Rudari i radnici EPBiH u
ravnopravnom polo`aju?
Sastanak 80
gradona~elnika
Banja Luka
Izvje{taj od
447 obe}anja
X Udru`enje gra|ana
„Za{to ne“ iz Sarajeva u
ponedjeljak }e u Banjoj
Luci predstaviti izvje{taj
o ispunjavanju predizbornih obe}anja stranaka na
vlasti u RS, javlja Fena.
Javnosti }e biti saop}eno
koliko su bila realna i da
li je ispunjeno ~ak 447
obe}anja, koliko su tri
partije na vlasti u RS,
SNSD, SP RS i DNS, dale u predizbornim programima.
SIPA-e, ukoliko bude izabrano novo Vije}e ministara
BiH i ministar sigurnosti
vi{e ne bude iz reda
bo{nja~kog naroda, nego,
eventualno, srpskog, Kruni} odgovara da je to ve} politi~ka pri~a. U taj dio, prema njemu, Nezavisni odbor
ne `eli i nema nadle`nosti da
M. K.
ulazi.
Zaklju~ci sastanka u Vladi FBiH
Neum
XSkup{tina Saveza
op}ina i gradova FBiH
bit }e odr`ana u ~etvrtak
u Neumu. Na Skup{tini
bi, osim 80 gradona~elnika/na~elnika iz FBiH,
trebali u~estvovati i visoki predstavnici
me|unarodne zajednice
u BiH, predstavnici
izvr{ne i zakonodavne
vlasti Federacije BiH te
partnerske doma}e i
me|unarodne organizacije.
ovog puta mjesto direktrora
SIPA-e pripasti predstavniku
srpskog naroda. Utemeljenje
za to Kruni} nalazi u ~injenici da je trenutno direktor Grani~ne policije BiH Hrvat, a
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Bo{njak.
Na upit mo`e li do}i do
kakvih promjena u pogledu
izbora Srbina za direktora
Kim Han Sol:
Zvani~na
potvrda
Mostar: Unuk Kim Jong Ila }e u ovom objektu dijeliti sobu s jo{ nekoliko u~enika
Potvr|en dolazak unuka sjevernokorejskog diktatora
Kim Han Sol }e stanovati u
internatu na Bijelom Brijegu
Jo{ ~eka vizu za koju je aplicirao u Ambasadi BiH u Pekingu
Iako je Kim Han Sol,
unuk sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Ila, prema
nekim informacijama, trebao
prekju~er avionom doputovati na Aerodrom Sarajevo,
to se ipak nije desilo.
U Slu`bi za poslove sa
strancima BiH su nam kazali da on jo{ nije dobio vizu za
koju je aplicirao u Ambasadi BiH u Pekingu, jer je njegov postupak u fazi provjere.
Kada }e on biti okon~an,
nisu nam mogli kazati.
Ekipa „Dnevnog avaza“
ju~er je posjetila stambeni
objekt (internat) Ujedinjenog koled`a svijeta u mostarskom naselju Bijeli Brijeg,
gdje }e Kim Han Sol biti
smje{ten. Kako smo saznali
na licu mjesta, njega ve}
du`e vremena o~ekuju.
On }e u ovom objektu dijeliti sobu s jo{ nekoliko
u~enika, a imat }e i svoj laptop. Unuk sjevernokore-
jskog diktatora }e godinu
provesti u ovom objektu, a
drugu godinu {kolovanja u
internatu koji se nalazi u
ulici Mladena Balorde u
isto~nom dijelu Mostara.
Uprava Koled`a ujedinjenog svijeta u Mostaru tek je
ju~er popustila pritisku javnosti te je kona~no saop}enjem za javnost javno
potvrdila da je ove godine u
njihovu ustanovu {kolovanje
upisao Kim Han Sol. A. Du.
Predstavnici Samostalnog
sindikata radnika rudnika
uglja BiH, Ministarstva energije, industrije i rudarstva
FBiH i „Elektroprivrede
BiH“ (EPBiH) u petak su
odr`ali sastanak u Sarajevu,
na kojem su dogovoreni konkretni koraci koji }e se poduzeti kako bi se pobolj{ao
status rudara u FBiH.
Na sastanku je usagla{eno
da se od 1. januara 2012. godine visina toplog obroka i regresa izjedna~i na nivou koncerna.
Uprave u saradnji sa sindikatom trebaju do kraja godine izvr{iti izmjene pravilnika o radu, ~ime bi se osiguralo pove}anje pla}a rudarima.
U~esnici su dogovorili i da
EPBiH imenuje stru~nu grupu koja }e imati zadatak da osi-
Rudarima vi{e pla}e od nove
godine
gura ravnopravan status radnika EPBiH i rudnika. Na sastanaku je podr`ana ideja stvaranja jedinstvenog sindikata
F. K.
rudara u FBiH.
Nova {ansa za posao
X Na internet-stranici Federalnog zavoda za zapo{ljavanje (www.fzzz.ba) objavljen je javni poziv nezaposlenim osobama i poslodavcima za u~e{}e u realizaciji
~etverogodi{njeg Projekta podr{ke mre`ama socijalne sigurnosti i zapo{ljavanje (SSNESP), kojim je planirano
da bude obuhva}eno oko 6.000 osoba, javlja Fena.
Javni pozivi otvoreni su do 30. juna 2012. godine, odnosno do utro{ka sredstava.
pogledi
5
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
EKSKLUZIVNO Nikolaus Graf Lambsdorf, visoki njema~ki zvani~nik
BiH }e te{ko naprijed bez
novog Vije}a ministara
Politi~ari u BiH moraju hitno prevazi}i politi~ki zastoj i po~eti s
provo|enjem reformi, kazao je na{ sagovornik
Visoki njema~ki zvani~nik Nikolaus Graf Lambsdorf (Lambsdorff) upozorio je doma}e politi~are da
hitno moraju povesti zemlju
ka Evropskoj uniji (EU), a da
to nije mogu}e u~initi bez formiranja novog Vije}a ministara.
Lambsdorf, politi~ki direktor njema~kog ministar-
BiH kona~no mora po~eti hvatati priklju~ak na svom putu ka
EU, kao {to to rade i susjedne
zemlje, pogotovo kada se uzme
u obzir izvje{taj Evropske komisije (EK) o napretku, koji }e
biti objavljen u oktobru - kazao
nam je Lambsdorf.
Prema njegovim rije~ima,
te{ko je zamisliti kako je to
mogu}e posti}i bez brzog
na na poziciju specijalnog predstavnika Evropske unije
(EUSR) me|unarodna zajednica poja~ala svoj pristup ka
BiH. Ka`e da Njema~ka to svesrdno podr`ava i da daje punu
podr{ku novom EUSR-u.
Spa{avanje Gr~ke
- Mi moramo nastaviti
insistirati na ispunjavanju
Lambsdorf.
S obzirom na to da je
Njema~ka mnogo pa`nje i
novca posvetila spa{vanju
Gr~ke, upitali smo ga ho}e li
to utjecati na pomo} koju
ova zemlja, ali i Evropska
unija pru`aju BiH. - Mi smo
posve}eni evropskoj perspektivi zapadnog Balkana.
Na{a volja da nastavimo fi-
Saradnja s
Turskom
S obzirom na to da su u
njegovoj nadle`nosti i odnosi s Turskom, Lambsdorfa
smo upitali kako gleda na
utjecaj te zemlje na Balkanu.
- Mi usko sara|ujemo s
Turskom na zapadnom Balkanu. Turska je na{ partner u
Vije}u za implementaciju mira i mi dijelimo ciljeve mirne,
sigurne i prosperitetne BiH kazao je na{ sagovornik.
Mustafi}: Direktan i beskompromisan
Li~nost dana Dino Mustafi}
Umjetnik s rje{enjima
Da se u svojoj misiji ne}e pokolebati,
najavio je i otvaraju}i 51. izdanje MESS-a
Veliko je pitanje kakvu bi
sliku danas nudio Internacionalni teatarski festival
MESS da ve} 15 godina na
~elu ove presti`ne manifestacije nije Dino Mustafi}.
Neko drugi, ko nema takav
karakter beskompromisnog
borca za o~uvanje kulturnog
identiteta na{e zemlje, sigurno bi davno digao ruke od ove
manifestacije usljed raznih
opstrukcija i ma}ehinskog tretmana dr`avnih institucija.
Sre}om, ne i ovaj sarajevski umjetnik. Da se u svojoj
misiji jo{ dugo ne}e pokolebati, Mustafi} je najavio otvaraju}i preksino} 51. izdanje
MESS-a, upu}uju}i jasnu i
nedvosmislenu poruku:
- Upalimo svjetlo i izlije~imo mrak kulturne poli-
tike u BiH.
Ta re~enica mo`da najbolje opisuje samog Mustafi}a.
U poplavi kulturnih radnika
koji isklju~ivo sipaju `alopojke i ~ekaju da neko drugi
rje{ava njihove probleme,
sarajevski re`iser predstavlja istinsko osvje`enje iz
jednog prostog razloga. Mustafi} nudi rje{enja.
To {to odgovorni nekada
ne `ele da ga ~uju, njihov je
problem, ali sre}a u nesre}i
je da Dino Mustafi} ne misli odustati sve dok ne nai|e
na uho koje slu{a. I zato je
MESS i danas, kao i proteklih godina, veliki festival.
Dino Mustafi} ro|en je 6.
jula 1969. godine u Sarajevu.
O`enjen je Lejlom s kojom
H. P.
ima k}erku Iman.
Boris Tadi}, predsjednik Srbije
Lambsdorf: Nema napretka bez formiranja Vije}a ministara
stva vanjskih poslova, ovo je
izjavio u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“.
Susjedi odmi~u
- Politi~ari u BiH moraju
hitno prevazi}i politi~ki zastoj
i po~eti s provo|enjem reformi.
formiranja nove dr`avne vlade. Istakao je da rje{enje
moraju posti}i same stranke, a da }e Njema~ka i dalje biti na raspolaganju da
podr`i njihove napore.
Na{ sagovornik podsje}a
da je dolaskom Petera Sorense-
(Foto: M. Lugi})
uvjeta EU. Novi EUSR posve}en je tome da ti uvjeti
budu ispunjeni kako bi
Sporazum o stabilizaciji i
pridru`ivanju stupio na
snagu. Pozivamo lidere u
BiH da usko sara|uju sa Sorensenom - kazao nam je
nansijsku pomo} tom regionu ostaje nepromijenjena.
No, u trenutnoj situaciji veoma je va`no da uvjeti za primanje te pomo}i budu ispunjeni - odgovorio je Lambsdorf.
G. MRKI]
Ambasada SAD ugostila bh. gradona~elnike
Mur ohrabrio napore lokalnih lidera
Otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH D`onatan Mur (Jonathan Moore)
po`elio je dobrodo{licu za
vi{e od 100 gradona~elnika i
na~elnika op}ina iz cijele
BiH na prijemu odr`anom u
Sarajevu, saop}eno je iz
Ameri~ke ambasade u BiH.
Ovaj doga|aj bio je prilika da se izrazi zahvalnost svim zvani~nicima na lokalnom
nivou za njihov anga`man
na pobolj{anju `ivotnih uvje-
Zvani~nicima obe}an nastavak podr{ke Ambasade SAD
ta za gra|ane BiH.
- Vi ste ti koji vidite i osjetite frustracije gra|ana i vi ste
ti koji znate {ta funkcionira,
a {ta ne - kazao je Mur.
On je ohrabrio napore
lokalnih lidera da budu proaktivni i rade zajedno na
unapre|ivanju ekonomskih
prilika za gra|ane u BiH.
Mur je obe}ao i nastavak
podr{ke Ambasade SAD programima i aktivnostima na
lokalnom nivou.
Balkan mora
postati zona mira
Predsjednik Srbije Boris
Tadi} rekao je ju~er u Jajincima da Balkan mora postati zona mira, saradnje i pomirenja i poru~io da Srbija `eli
Balkan razvoja, koji povezuje narode i kontinente.
- @elimo da jednom zauvijek iza|emo iz istorijskih spirala nasilja i mr`nje. Danas gradimo Srbiju i njeno spokojstvo, razvoj i blagostanje, nastoje}i da sve nesporazume iz
pro{losti rje{avamo mirno,
dijalogom sa svima uz koje
`ivimo i s kojima }emo i na-
Tadi}: Dijalog sa svima
iz Regiona
dalje `ivjeti u ovom dijelu
Evrope - rekao je Tadi}.
Mali{ani u posjeti NATO bazi
X Komandant i na~elnik [taba NATO-a u Sarajevu,
brigadni general Geri Hafman (Gary Huffman) i pukovnik Miran Ro`anec, te ambasador Slovenije u BiH
Andrej Graseli organizirali su ju~er posjetu bazi Butmir
za djecu koja poha|aju besplatne ~asove slovenskog jezika u Sarajevu, Kaknju i Tuzli.
Mali{ani su imali priliku razgovarati s generalom Hafmanom, koji je rekao da podr`ava ovu posjetu kako bi
se djeci u BiH pokazalo da je NATO vojna organizacija
koja se brine o ljudskim pravima.
6
[ta drugi pi{u
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
mozaik
SARAJEVO Odr`an Prvi kongres informoterapeuta u BiH
Informoterapijom do
ranog otkrivanja bolesti
Darvin: Prolaznici gledali eksplicitne scene
Slobodni Australci
Vodili ljubav na balkonu
Zaposlenici Gradskog ureda u Darvinu s nevjericom
su gledali seks na balkonu u
zgradi prekoputa u ~etvrtak
rano popodne. Prije nego {to
se par „bacio na posao“, popili su malo vina i zapalili ciga-
retu. Prolaznici su mogli s ulice vidjeti {ta rade ovo dvoje
Australaca.
- Ovo je prvi put da sam ja
vidjela, ali neke `ene su mi rekle kako je to uobi~ajena pojava. Cijelo vrijeme sam razmi{ljala kako je to previ{e i
neka vi{e u|u unutra - rekla je
jedna radnica Gradskog ureda.
Gr~ka uvodi nove mjere
Pu{enje dobro za bud`et
Gr~ka vlada se,
izme|u zdravlja stanovnika i pove}anja
bud`eta, opredijelila
za ovo drugo, pa je
odlu~ila dozvoliti
pu{enje u no}nim
klubovima i kazinima, za {ta }e se
pla}ati poseban porez.
Vlasnici velikih
Pu{enje {tetno za zdravlje, dobro za
no}nih klubova i kaekonomiju
zina ve}ih od 300
kvadratnih metara mo}i }e eza slit }e se u dr`avnu kasu
50 posto povr{ine odrediti za do 30. novembra. Prema popu{a~e, ali }e za to godi{nje sljednjem zakonu iz 2010. o
pla}ati 200 eura po kvadra- zabrani pu{enja, pu{enje je
bilo potpuno zabranjeno u
tnom metru tog prostora.
Prvi prihodi od tog por- ovakvim objektima.
Na kongres do{li nau~nici iz Ukrajine, Srbije, Hrvatske i BiH, me|u kojima je i tvorac
informoterapije Zinojev Stripnjuk
Prvi put u na{oj zemlji odr`ava se kongres
informoterapeuta u organizaciji Udru`enja informoterapeuta i fitoterapeuta BiH.
Kongres je po~eo ju~er
u hotelu „Saraj“ u Sarajevu,
na kojem prisustvuje 20
nau~nika s tri instituta iz
Ukrajine, kao i brojni ljekari i profesori iz Hrvatske,
Srbije i BiH. Kongresu prisustvuje i tvorac informoterapije Zinojev Stripnjuk.
- Va`no je napomenuti
da je informoterapija priznata u 36 zemalja svijeta.
Ona je najmla|a grana medicine. U BiH ima registrirano i udru`enje na
dr`avnom nivou, a imamo
i aparat po kojem mo`emo
mjeriti potencijal }elije.
Na Kongresu predstavljamo teoretska i prakti~na
dostignu}a informacione
medicine u protekle 22 godine - ka`e za na{ list informoterapeutkinja Branka
Mr~anica-Rakonjac.
Cilj Kongresa je, kako
ka`e, naglasiti da informo-
S ju~era{njeg kongresa: Gra|ani sve vi{e zainteresirani
terapija mo`e pomo}i u ranom otkrivanju bolesti.
- Gra|ani u posljednje
vrijeme sve vi{e dolaze ka-
Fondacija „Sanela Red`epagi}“
Nijemci `ele povratak marke
Ne{to vi{e od polovine
Nijemaca `eljelo bi da euro
bude zamijenjen njema~kom markom, pokazuje ispitivanje instituta TNS
Za markom mnogi danas `ale
Spec
Tvorac njema~kog privrednog ~uda Ludvig Erhard
imao je plan da od biv{eg Sovjetskog saveza „otkupi“
ujedinjenje Isto~ne i Zapadne Njema~ke za 100 milijardi tada{njih njema~kih maraka. Erhard je, kao tada{nji kancelar, `elio od Sovjetskog saveza kupiti njema~ko jedinstvo za 100 milijardi maraka. Taj plan se
mo`e rekonstruirati iz do sada neprou~enih, a odnedavno pristupa~nih akata CIA-e i ameri~kog Ministarstva vanjskih poslova.
nferencija za one koji `ele
da znaju vi{e o informoterapiji - naglasila je Mr~aniA. Nu.
ca-Rakonjac.
Otkrivena spomen-plo~a u Gornjem Vakufu
Most koji
sjedinjuje ljude
Prema novom istra`ivanju
Emnid. Za zadr`avanje eura izjasnilo se 48 posto ispitanika, dok bi ve}ina `eljela
vra}anje nacionalne valute. Pro{le godine taj odnos
bio je obrnut.
Na promjenu mi{ljenja
stanovnika Njema~ke u prvom redu je utjecala
du`ni~ka kriza u eurozoni.
Najve}u privr`enost njema~koj marki iskazale su
pristalice liberalne Slobodne demokratske partije (70
posto), manjeg koalicionog
partnera u vladi kancelarke
Angele Merkel.
ko bi se na vrijeme pregledali i otkrili bolesti. Kongres traje sve do ponedjeljka,
kada }e biti odr`ana i ko-
(Foto: F. Fo~o)
Saradnice Fondacije pored promotivnog materijala
Po~ela akcija borbe
protiv karcinoma dojke
Saradnice Fondacije „Sanela Red`epagi}“ ju~er su
uru~ile 200 kasica sa slikom
Sanele Red`epagi}, operske
dive koja je umrla od karcinoma dojke, na vi{e adresa u
Sarajevu, Zenici, Mostaru i
Neumu.
Time je zapo~eta humanitarana akcija u borbi protiv karcinoma dojke, ~iji je
cilj podizanje svijesti gra|ana
o ovoj opakoj bolesti, koja
sve vi{e uzima maha.
- U sklopu oktobarske
akcije „200 kasica za zdravu
`enu“ imat }emo svoj {tand
na ZEPS-u Zenici. Saradnice Fondacije posjetiocima
}e dijeliti edukativno-propagandni materijal.
Planirano je da na {tandu
budu i poznati ljekari iz Sarajeva i Zenice, koji }e razgovarati s posjetiocima o bolesti karcinoma dojke i odgovarati na njihova pitanja - rekao je Safet Red`epagi},
osniva~ i predsjednik FoA. Nu.
ndacije.
U sklopu programa obilje`avanja Dana op}ine, u
Gornjem Vakufu/Uskoplju
otkrivena je spomen-plo~a
na Mostu kaplara Vejna
Edvardsa (Wayn Edwards).
U svom govoru ambasador Velike Britanije Nejd`el Kejsi (Nigel Casey)
zahvalio je na~elniku
^au{evi}u, ~lanovima Op}inskog vije}a, gra|anima i
inicijatoru D`anu Tumbaku koji su podr`ali imenovanje mosta.
Kaplar Edvards (Edwards) bio je prvi vojnik Alijanse koji je poginuo u BiH
i jedan je od 53 poginula britanska vojnika.
- Most je ne{to {to donosi zajedni{tvo i sjedinjuje
ljude - istakao je ambasador
Kejsi, a sestra poginulog
Edvardsa Kimberli Gof
(Kimberly Gough) tako|er
je, obra}aju}i se prisutnima,
zahvalila svima koji su podr`ali da most nosi ime njeI. S.
nog brata.
Kimberli Gof, sestra poginulog vojnika Edvardsa, i ambasador
Kejsi otkrili su spomen-plo~u
mozaik
7
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
[ta ka`u poznati
Nenad ^anak
Fa{izam ulazi u na{ `ivot
Po{to nije bilo lustracije i nije rasvijetljen
sav mrak devedesetih, do{lo je do toga da se
otrovi nacizma i klerofa{izma prenesu i na nove generacije. Ovo je teror koji }e u najskorije vrijeme, ako mu se ne stane na put, pono^anak: Nema vo po~eti da uzima ljudske `ivote, u sve ve}em
lustracije
i ve}em broju. [ta jo{ treba da se desi da se shvati da fa{izam na velika vrata ulazi u na{ svakodnevni `ivot.
(Srbijanski politi~ar za „Blic“)
@oze Manuel Barozo
Uniju treba za{tititi od
mogu}eg raskola
- Nacionalne vlade stalno ne{to izme|u sebe ponaosob pregovaraju. Odluka o pravilima
za stabilizaciju eurozone ne mo`e se prepustiti prijestonicama EU. Njima se ne mo`e vjero- Barozo:
vati da }e krenuti u odlu~nu akciju. EU je po- Odlu~na akcija
trebna energi~na centralna uprava. Uniju treba za{tititi od mogu}eg raskola izme|u 17 ~lanica monetarne unije i preostalih 10.
(Predsjednik Evropske komisije za „Süddeutsche Zeitung“)
Nikica Petrak
S ju~era{nje ceremonije: Svi nagra|eni uposlenici najtira`nije novine
Poezija je oblik spoznaje
(Foto: F. Fo~o)
- Shvatio sam da poezija za mene i moj nara{taj nije lijepi osje}aj, nego oblik spoznaje.
Pjesnik mora znati u kakvom svijetu `ivi, ina~e
je budala. Ali pjesnik je ipak budala jer pi{e u
takvom svijetu. Pjesni{tvo postaje tek privatna
zabavica, zajedno s filozofijom i religijom. Ono
bitno vi{e ne prebiva u Rije~i, nego negdje
(Hrvatski pjesnik za „Vjesnik“)
drugdje.
SVE^ANOSTI Akademija povodom 16. godi{njice postojanja
’Dnevni avaz’ uvijek na
braniku interesa dr`ave BiH je tu`na pri~a
Petrak:
Privatna
zabavica
033/281-393
[ta ka`u u narodu [email protected]
- Bosna i Hercegovina, kakva je danas, je jedna tu`na pri~a.
Nije ni demokratska ni socijalna dr`ava, niti je usmjerena na
boljitak i dostojanstven `ivot ~ovjeka, porodice i ostalih
dru{tvenih slojeva. Skandalozno je da pojedini ministri
zbog svojih li~nih interesa ili politi~kih nadmudrivanja
blokiraju dr`avne institucije i da im to prolazi tek tako.
Uru~ene nagrade najboljim urednicima, novinarima i fotoreporterima, kao i
uposlenicima koji su navr{ili 15 i deset godina rada u kompaniji
Povodom 16. godi{njice
postojanja najuspje{nije, najtira`nije i najutjecajnije novine „Dnevnog avaza“, ju~er
je u „Avaz Twist Toweru“
organizirana sve~ana akademija za sve uposlenike i saradnike lista. Prigodne nagrade i specijalna priznanja
dodijeljene su najzaslu`nijim
uposlenicima kompanije.
(^itatelj F. M.)
Vremenska prognoza
Prisutnima se obratio glavni i odgovorni urednik
„Dnevnog avaza“ Faruk Vele, koji je kazao da, uprkos
stalnim nastojanjima raznih
centara da se ovaj list, njegovi novinari i urednici u{utkaju, on je bio i ostao neprikosnoveni prenositelj svjetlosti
istine i istinski lider u svojoj
bran{i na doma}em tr`i{tu.
Stajali smo na braniku
interesa svoje dr`ave, posebno obi~nog bosanskohercegova~kog ~ovjeka, koji je
iznimno po{tovao na{u rije~,
kazao je Vele.
- „Dnevni avaz“ se isticao
svojim tekstovima u borbi za
vladavinu prava i pravne
dr`ave, za za{titu ljudskih i
gra|anskih prava, a uvijek protiv mafije svake vrste, korupcije i kriminala. Dok su ti-
djelimi~no sun~ano
mjestimi~no ki{a
obla~no
promjenljivo
ki{a i snijeg
snijeg
obla~no uz snijeg
obla~no s ki{om
magla pa sun~ano
VRIJEME
DANAS
BIHA]
25
23
BANJA
LUKA
Sun~ano
Ovogodi{nji laureati: Uru~ene tradicionalne nagrade
ra`i drugih medija padali,
„Dnevni avaz“ je sa~uvao
povjerenje svojih ~italaca. U
posljednjoj godini web-portal
„Dnevnog avaza“ zabilje`io je
oko 66 miliona posjeta iz 164
dr`ave svijeta, a rije~ je o
skoro 10 miliona ljudi. Sve
ovo mo`emo zahvaliti viziji
na{e Uprave koja je odgovorne poslove povjerila mladim ljudima - rekao je Vele.
Nakon njegovog obra}anja
uru~ene su nagrade ovogodi{njim laureatima. Za na-
Posthumno priznanje za
Aleksandra Toma{evi}a
Odlukom
Kolegija
„Dnevnog avaza“ ove godine specijalno priznanje za
doprinos u razvoju lista posthumno je dodijeljeno i
sun~ano
za na{eg dugogodi{njeg novinara i urednika Aleksandra Toma{evi}a To{u. Priznanje je preuzela njegova
k}erka Andrea.
jboljeg urednika progla{ena je
D`enana Burek, urednica Kulture i Show Biza. Novinar godine je Larisa Sarajli}-Ramovi} iz rubrike Jet Set i Show
Biz. Za najboljeg mladog novinara progla{en je Fahir Karali} iz Unutra{njopoliti~ke
rubrike. Najbolji dopisnik je
Midhat Dedi}, na{ izvje{ta~ s
podru~ja Unsko-sanskog kantona, a fotoreporter godine je
Jasmin Had`i} iz Zenice.
Specijalno priznanje ove
godine pripalo je Tariku Lazovi}u, pomo}niku glavnog i
odgovornog urednika „Dnevnog avaza“, i Nerminu Mahmutovi}u, uredniku na{eg
web-portala.
Dragi gosti
Priznanja su dodijeljena i
uposlenicima koji su navr{ili
15 godina rada u „Avaz Groupu“. To su: Kadrija Hot, Fadil ^av~i}, Sead Hasovi}, Ad-
(Foto: I. [ebalj)
nan D`onli}, Amina Vejsilovi} i Izet Lukovac.
Uru~ena su tako|er priznanja uposlenicima koji su
navr{ili 10 godina sta`a. To su
Ismir ]osi}, Oleg Lokmi},
Emir Jesenkovi}, [emsudin
Radon~i}, Mevludin Kadri},
Mirsad Cviko, Edin Rami},
Mehmed Babaji}, Meho Bajtal, Edin Tirak, Mevlin Karad`a, Senida Aleti}, Nizama
Isakovi}, Nizama Dizdarevi}, Amina Hot, Hasena Hajri}, Selma Alajim, Lejla Mahmutovi}, Fikret Tiro, Elameri [krgi}- Mikuli}, Mirsada Bilanovi}, Ergin Had`iosmanovi} i Sajit Bu~an.
Nakon sve~ane akademije, koju su svojim prisustvom uveli~ali i profesori
Sanja i Ugo Vlaisavljevi} te
akademik prof. dr. Muhamed Filipovi}, za sve prisutne organiziran je i prigodan
A. Nu.
koktel.
U na{oj zemlji
o~ekuje se preLIVNO
te`no sun~ano vrijeme. U jutarnjim sati- 24
ma po kotlinama }e biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroisto~nog
smjera. Najni`a jutarnja temperatura zraka izme|u 6 i
11, na jugu od 15 do 19, a
najvi{a dnevna izme|u 21 i
27, na jugu do 30 stepeni
Celzijevih.
BR^KO
24
TUZLA
24
ZENICA
25
SARAJEVO
23
29
MOSTAR
[email protected]
23
NEUM
29
NEDJELJA
PONEDJELJAK
UTORAK
2. 10. 2011.
3. 10. 2011.
4. 10. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
JUTARNJE TEMPERATURE
od 70C do 200C
od 80C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE
DNEVNE TEMPERATURE
JUTARNJE TEMPERATURE
0
0
od 6 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE
od 210C do 300C
0
0
od 19 C do 26 C
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD
Mladi ljudi
2. 10. 2011.
od 200C do 280C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeorolo{kih prilika i ve}ina stanovni{tva }e se osje}ati ugodno. Tokom jutarnjih sati treba povesti ra~una
o primjerenom odijevanju s obzirom na to da }e biti dosta svje`ije, posebno u unutra{njosti. Najtopliji dio dana, po mogu}nosti, treba iskoristiti za
{etnju i boravak van gradske sredine.
Grad Sarajevo
Izlazak 6.44
Zalazak 18.26
2. 10. 2011.
Izlazak
Zalazak
12.46
20.56
EU pozdravlja odluku Doma naroda BiH
Mekgafi: Posao je po~eo
Osnovana zajedni~ka komisija u
predmetu „Sejdi} - Finci“
Inicijalni koraci koje je
poduzeo Dom naroda BiH
u vezi s provo|enjem presude Suda za ljudska prava
u slu~aju „Sejdi} - Finci“ iz
decembra 2009. godine su
dobrodo{li. Delegacija Evropske unije (EU) pozdravlja zaklju~ak Doma naroda BiH o osnivanju Privremene zajedni~ke komisije oba doma PSBiH za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdi} i
Finci protiv BiH“.
Govore}i o tome, portparol Delegacije EU i
EUSR-a Endi Mekgafi
(Andy McGuffie) je rekao:
- Ovo su dobrodo{li prvi koraci koje je poduzeo
Dom naroda BiH prema
provo|enju presude u
slu~aju „Sejdi} - Finci“.
Posao je po~eo. Ohrabrujemo Predstavni~ki dom
BiH da hitno zavr{i proce-
Mekgafi: Pripremiti
amandmane
duru za uspostavljanje Privremene komisije ~iji }e
zadatak biti da pripremi
amandmane na Ustav i
Izborni zakon zemlje. Kredibilni napori u provo|enju presude „Sejdi} Finci“ uvjet su da bi Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju BiH u potpunosti stupio na snagu.
Budimir osudio Vranki}ev potez
Destabiliziranje BiH i
naru{avanje odnosa
Predsjednik Federacije
BiH @ivko Budimir osudio
je ju~er potez ministra finansija BiH Dragana Vranki}a
koji nije htio ovlastiti nikoga iz svog ministarstva da po-
Budimir: Ugro`enost Hrvata
tpi{e sporazum s Evropskom
investicijskom bankom
(EIB) kako bi FBiH dobila
kredit od 166 miliona eura za
izgradnju autoputa.
- Vjerojatno je svima ve}
jasno da postoje odre|ene snage koje na svaki na~in `ele destabilizirati ne samo BiH nego i naru{iti odnose unutar
ove dr`ave. Ovo je jasan pokazatelj da odre|enim politi~kim
strukturama zaista nije stalo
do toga da li }e odre|ena sredstva zavr{iti na prostorima
gdje su i Hrvati u ve}ini. Upravo su oni bili ti koji su ukazivali da su Hrvati ugro`eni A. Du.
kazao je Budimir.
SBB BiH Kakanj birao predstavnike za KO
Va`no odabrati najbolje
Op}inski odbor
Saveza za bolju budu}nost Kakanj na
pro{irenom sastanku
odr`anom u Lova~kom domu izabrao je ~etiri kandidata
za Kantonalni odbor
(KO) ove stranke.
Prije samog tajnog
glasanja ~lanovima se
obratio Adnan Ba{i}, Detalj sa sastanka u Kaknju
istakav{i va`nost odaBiH Kakanj Enver Had`i} po
bira najsposobnijh ljudi koji su slu`benoj du`nosti, te Zijad
spremni raditi i uraditi dosta Alajbegovi}, biv{i predsjetoga za dobrobit kako op}ine dnik, Mensud \ino i Na|ida
Kakanj tako i Zeni~ko-do- Mu{ija. Na sastanku su dogobojskog kantona.
vorene i daljnje aktivnosti u
Tajnim glasanjem u Ka- vezi s organizacijom javne
ntonalni odbor SBB BiH iza- tribine koja }e uskoro biti
brani su predsjednik OO SBB odr`ana u Kaknju.
Az. S.
Spec
z Vakcine protiv nove gripe tipa A koje su uskladi{tene u Institutu za javno zdravstvo RS i ~ije trajanje istje~e
krajem oktobra, bit }e uni{tene kada za to do|e vrijeme,
potvr|eno je Srni u Institutu za javno zdravstvo RS.
Portparol Instituta za javno zdravstvo RS Milka Mr|a
kazala je da nijedna od 30.000 nabavljenih vakcina protiv virusa H1N1 nije potro{ena.
8
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
„Avaz“ saznaje
teme
[ef SDA uvodi nova povjereni{tva
Tihi} nastavlja obra~un s
nepodobnim kadrovima!
Smijenjeni izvr{ni odbori Visokog, Fojnice i Bugojna, umjesto njih uvedena povjereni{tva
z U Donjem Vakufu niko ne `eli biti ~lan Povjereni{tva
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} nastavlja se obra~unavati s nepodobnim kadrovima, smjenjuju}i op}inske i
kantonalne izvr{ne odbore, a
umjesto njih uvode}i povjereni{tva, ~ime su potvr|ena ranija pisanja „Dnevnog avaza“
da se pripremaju ove smjene.
Kako saznajemo, posljednji na udaru na{li su se
izvr{ni odbori i nepodobni
~lanovi SDA iz Visokog, Fojnice, Bugojna i Donjeg Vakufa.
Ka`njeni Preli}
Tako je na sjednici Kantonalnog odbora (KO) SDA
Zeni~ko-dobojskog kantona
pro{le sedmice smijenjen dosada{nji predsjednik Op}inskog odbora SDA Visoko Ahmet Kurspahi}, te uvedeno
Povjereni{tvo. Kako nam je
nakon sjednice potvrdio predsjednik KO SDA ZDK Mirsad Zaimovi}, smjena je uslijedila kao rezultat rada komisije osnovane nakon peticije
vije}nika Op}inskog vije}a
Visoko i ~lanova viso~kog
Izvr{nog odbora SDA.
Za predsjednika Povjereni{tva izabran je finansijski
Tihi} me|u posva|anim kadrovima SDA Bugojno
direktor VGT-a Hasan Preli}.
Njega je u martu ove godine
Centralna izborna komisija
(CIK) BiH zbog sukoba interesa kaznila zabranom kandidiranja za bilo koju funkciju
u naredne ~etiri godine, te sa
5.000 KM.
[ta se de{ava u Sarajevu
Smjenom KantoSkup{tini KS uz
nalnog odbora SDA
[etu je ja~a nego ikaSarajevo i obra~unda. To ote`ava rad
om s njegovim preSkup{tine. Sjednice
dsjednikom Abduse ~esto odga|aju
lharisom [etom, te
zbog izostanka uprauvo|enjem Kantovo poslanika SDA, a
nalnog povjereni{tva
grupa okupljena oko
s Asimom Sara[ete poru~uje da }e
jli}em na ~elu, Tihi} [eta: @estoka se „boriti svim raipak nije uspio zave- borba
spolo`ivim sredstvisti red u sarajevskoj bazi. ma“ da se on vrati na ~elo
Ve}ina poslanika SDA u sarajevske SDA.
Kakvo rasulo vlada u
SDA, najbolje ilustriraju
de{avanja u Donjem Vakufu.
Prije nego {to su smijenjeni,
~lanovi tamo{njeg Izvr{nog
odbora podnijeli su ostavku.
No, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Srednjobosanskog kantona (SBK) Salko Selman jednostavno ne
mo`e prona}i ljude koji bi
`eljeli biti u Povjereni{tvu.
Jedan od ~lanova SDA nam
je otkrio da je Selman obavio
razgovor s vi{e od 50 ~lanova stranke iz Donjeg Vakufa,
ali niko ne `eli biti ~lan Povjereni{tva.
- Stranka je u Donjem Vakufu do`ivjela debakl zahvaljuju}i Selmanu i Hamdiji Mlinarevi}u, direktoru Doma zdravlja i predsjedniku Kadrovske komisije
SDA. ^ovjek je, navodno, u
ratu bio u Velikoj Kladu{i i
radio s Fikretom Abdi}em,
tako da na izborima niko
nije `eli glasati za njega i njegove kadrove - tvrdi na{ sagovornik.
Strana~ki oponenti
U petak je zasjedao i Kantonalni odbor SDA SBK,
na kojem su smijenjeni
izvr{ni odbori SDA Fojnice
i Bugojna, a umjesto njih
uvedena su povjereni{tva.
Na ~elo Povjereni{tva u
Fojnici izabran je Salkan
Merd`ani}, na~elnik op}ine
Fojnica, za kojeg oponenti u
stranci tvrde da je jedan od
glavnih krivaca za debakl
SDA u Bugojnu. Na ~elu
Povjereni{tva Bugojno imenovan je Asmir Karad`a,
uposlenik Kantonalne bolnice. F. K. - A. D`. - H. ^u.
Kod Ravnog obilje`ena 20. godi{njica od napada
Sje}anje na prvih 17 `rtava agresije na BiH
Srpske jedinice su se na ovom podru~ju iskrcale iz ~ak 82 kamiona
U mjestu Trebinja kod Ravnog ju~er je obilje`ena 20. godi{njica od po~etka agresije na
BiH. Upravo na ovom mjestu
1. oktobra 1991. godine srpsko-crnogorske snage napale su Ravno, ~ime je otpo~ela
agresija na na{u dr`avu.
Mje{tani Trebinje ju~er su
polo`ili cvije}e na mjesto pogibije prve `rtve agresije na
BiH, 61-godi{njeg Joze Stankovi}a. Nakon odr`ane svete mise uslijedilo je otkrivanje
spomen-obilje`ja za 17 `rtava
napada na Ravno. Ovom ~inu
prisustvovao je predsjednik
S ju~era{njeg obilje`avanja: BiH napadnuta 1991. godine
FBiH @ivko Budimir i drugi
du`nosnici HSP-a.
- @elimo podsjetiti da je
BiH napadnuta 1991. godine,
jer je bila dio projekta koji je
trebao zavr{iti velikom Srbijom - kazao je Budimir.
Predsjednik Udru`enja
gra|ana Trebinje Tomislav
Batina izjavio je da su se tada
na ovom podru~ju srpske jedinice iskrcale iz ~ak 82 kamiona. Ravno je, ka`e, bilo gotovo sravnjeno sa zemljom.
Sa suzama u o~ima prvih
`rtava agresije na BiH prisjetio se i mje{tanin Martin Prka~in. On je kazao da su granate padale neprestano, a da je
stanovni{tvo moralo bje`ati
glavom bez obzira. A. Du.
teme
9
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
(Foto: I. [ebalj)
INCIDENTI Napad na poznatog novinara i urednika TVSA
Adnan Himzanija prijetio i
uvrtao ruku Zvonku Mari}u Svjetski radiolozi
S otvaranja kongresa: U BiH postoji duga tradicija radiologije
Medicinski skup u glavnom gradu BiH
Uzrok emisija o {trajku GRAS-a z Nazvao sam policiju, jer sam se
bojao zbog djece da mi ne do|e ku}i, ka`e Mari}
Poznatog novinara Zvonku Mari}a, aktuelnog urednika Informativnog programa Televizije Sarajevo
(TVSA), preksino} je nakon emisije „Rebus“ napao
smijenjeni potpredsjednik
Sindikata komunalne privrede podru`nica GRAS-a
Adnan Himzanija.
Mari} je u emisiji s gostima razgovarao o problemima
u sarajevskom GRAS-u i Himzaniju spomenuo u jednom primljenom e-mailu.
Pro~itao e-mail
- Pisalo je da su mediji
neprofesionalni, jer ne objavljuju pravu istinu ko je pokrenuo {trajk. U e-mailu je
navedeno da je Adnan Himzanija prikupljao potpise
sa svojim ljudima u GRASu te da je prikupio 1.400
potpisa za pokretanje {trajka.
Dalje se ka`e da, kao i ranije, Himzanija ispred kamera stavlja svog zamjenika
Amira Muminovi}a ispri~ao je ju~er Zvonko Mari} za „Dnevni avaz“.
Prema njegovim ri-
je~ima, on je u emisiji gosta
Muminovi}a pitao osje}a li
se izmanipuliranim, {to je on
negirao.
- Potvrdio mi je da je za
{trajk prikupljeno 1.500 potpisa. Sada se, vjerovatno, istra`uje ko je pokrenuo {trajk
i ko }e snositi posljedice za
gubitke. Mislim da je to sve
razljutilo Himzaniju, koji me
pred zgradom RTV doma
presreo dvije minute do 23 sata. Potr~ao je prema automobilu i otvorio suvoza~eva vrata, gdje je sjedio Aid Mr{i},
kolega koji je radio sa mnom
emisiju. Nisam znao ko je i
pru`io sam mu ruku. Po~eo
je sna`no da mi uvr}e ruku i
rekao: „Oca mi mrtvog, zapamtit }e{ me“. Poru~io je da
„me nema“ ako ga jo{ jednom spomenem u emisiji tvrdi Mari}.
On dodaje da je slu~aj prijavio policiji, jer se bojao da
ga ne sa~eka ispred stana.
Ve} progla{eni i po~asni ~lanovi
Udru`enja radiologa BiH
^etvrti kongres radiologa
BiH po~eo je u petak u sarajevskom hotelu „Evropa“. Na
ovom skupu u~estvuje 30 predava~a iz radiologije, urologije i ortopedije. Na otvaranju
kongresa, kojem prisustvuju
mnogi poznati svjetski radiolozi, dr. [erif Be{li} kazao je da
u BiH postoji duga tradicija
radiologije, napomenuv{i da je
prvi rendgen-aparat u Sarajevu instaliran 1899. godine.
- Cilj nam je da budemo
dio Evrope te da i dalje razvijamo radiologiju - kazao je
Be{li}. Ve} su progla{eni i
po~asni ~lanovi Udru`enja
radiologa BiH, a to su predsjednik Evropskog udru`enja radiologa Andreas Pa-
E. Ha.
Prijem na otvorenom za iznenadne goste
- Kad je skupio hrabrosti
da do|e u krug televizije
gdje ima osiguranje, bojao
Mari}: Poru~io je da me ne}e biti
Himzanija: Isklju~en mobitel
lko, zatim Sven Ake Bjorn iz
[vedske, turski radiolog
Okan Akan, Majda Turhan
iz Hrvatske i drugi.
Na kongresu }e predavanja, izme|u ostalih, odr`ati
i dr. Karlo Martinoli iz \enove o ultrazvuku zgloba, dr.
Ahmed Basalame s AKH klinike u Be~u, dr. Suad Jaganjac iz Hamburga i dr. Petar
Bo{njakovi} iz Ni{a.
Jaganjac i Bo{njakovi}
}e kod dvoje pacijenata uraditi interventne procedure u
slu~aju pro{irenih vena oko
testisa. To su urolo{ki pacijenti i do sada su se ovi problemi rje{avali operacijama.
Kongres se zavr{ava danas.
Visoka delegacija svratila u @ep~e
Policija ga uhapsila
[utnja me|u
GRAS-ovcima
Poku{ali smo ju~er kontaktirati i Himzaniju, ali je
njegov mobitel cijeli dan
bio isklju~en. Kontaktirali
smo i Amira Muminovi}a,
njegovog zamjenika, koji
je rekao da ne `eli ni{ta
komentirati, jer ne zna ni{ta
o incidentu.
stigli u Sarajevo
sam se, zbog djece, da mi ne
do|e ku}i. Nikada u karijeri to mi se nije desilo - rekao
nam je Mari}.
Iz MUP-a KS naveli su
da je Himzanija u 01.10 sati li{en slobode zbog postojanja osnova sumnje da je
po~inio krivi~no djelo iz
^lana 183. KZFBiH (ugro`avanje sigurnosti), nakon
~ega je predat u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode, gdje }e nad njim biti
nastavljena kriminalisti~ka
obrada. A. NUHANOVI]
Nakon aprilske slu`bene
posjete, visoki predstavnik u
BiH Valentin Incko (Inzko)
ponovo je boravio u @ep~u.
Ovoga puta bio je na ~elu
delegacije u kojoj su bili
ambasadori Kanade, Velike
Britanije, Francuske te predstavnici drugih ambasada
zemalja ~lanica Upravnog
odbora Vije}a za provedbu
mira (PIC), koji su zajedno s
povratnicima i interno raseljenim osobama u oba entiteta krenuli u naselja Gornja
Bo~inja, Jahovac i Te{anj.
U proputovanju do krajnjeg odredi{ta mnogobrojna
delegacija nakratko je svratila i u @ep~e. Iznenadne goste,
me|u kojima su bili i biv{i supervizor za @ep~e Ri~ard Vilijams (Richard Williams) i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Roderik Mur
(Roderick Moor), do~ekao je
na~elnik @ep~a Mato Zovko.
On je sa svojim saradnicima uprili~io mali prijem na
otvorenom te po~astio goste
tradicionalnim jelima i pi}em
R. Ag.
`epa~kog kraja.
Klub poznatih Semira Had`imehmedagi}
Sramim se dr`avnog
ure|enja BiH
10
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
SUDBINE Nakon 19 godina iz daleke Finske vratio se u Rogaticu
Salan: Ovdje
mi je du{a
ispunjena
Li~ni profil modela i Miss Global
International za BiH
Ime i prezime: Semira
Had`imehmedagi}.
Datum i mjesto ro|enja:
2. februar 1991., Visoko.
Koji je Va{ najve}i porok: Pomfrit i ~okolada.
Biste li donirali organe:
Naravno da bih.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta, nisam sujevjerna.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama
mora imati maramice u
ta{ni. Nisam mu{karac,
tako da ne znam {ta je
njima najpotrebnije.
Ima li istine u izreci „Ko
pjeva, zlo ne misli“: Vjerovatno ima.
Da je sutra smak svijeta,
{ta biste danas uradili:
Provela bih ostatak vremena sa svojom porodicom i molila Boga da mi
oprosti grijehe.
Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Oboje.
Politika je za vas: Ne{to
kao imaginarna soba u
kojoj se kreira budu}nost
obi~nog naroda.
Jeste li ikada izdali prijatelja: Nisam i nadam se
da ne}u ni u budu}nosti.
Je li Va{a slava gorkog
ili slatkog okusa: Nisam
jo{ slavna li~nost.
Otkrijte nam jednu tajnu: Ne bi vi{e bila tajna.
^ega se najvi{e sramite:
Dr`avnog ure|enja BiH.
Najljep{a `ena/mu{karac je: Najljep{a `ena za
mene je moja majka.
Kada je brak dobar brak:
Nemam iskustva kada je
brak u pitanju.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Jeste.
Neostvarena `elja: Do sada su mi se sve `elje ispunile.
Omiljeni film: „The Hangover“.
Va{ hobi: Tr~anje.
Sportista koji Vas inspi-
SMS
BAKIR I SDA Bakir Izetbegovi} i SDA su krivi {to su biv{i
pripadnici OSBiH dovedeni
na prosja~ki
stap. Izetbegovi} kao potpisnik prijedloga
za penzionisanje
(do ~ega, mo`da,
ne}e ni do}i), a
SDA zbog nepodr`avanja dva
prijedloga o produ`enju ugovora (prije ovog
o penzionisanju).
LEKTORI,
GDJE STE? -
teme
Te{ko ranjen u ruku, Elvedin
Salan evakuiran u Al`ir, a potom
u Finsku, gdje je u{ao u prvu
postavu rukometnog prvoliga{a
i bio najbolji voza~
kamiona i autobusa
Porodica Salan
ispred obnovljene
ku}e u Rogatici
Had`imehmedagi}: Nisam
jo{ slavna li~nost
rira: Nijedan.
Sje}ate li se prvog poljupca: Nije mi to vi{e va`no.
[ta je Va{ najve}i strah:
Pla{im se da ne razo~aram roditelje i ljude koji
me vole.
Najdra`a pjesma: „Ako
ode{„ @eljka Samard`i}a.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prethodni mjesec u
Njujorku.
Citat koji pamtite: Kad
bi ljudi znali koliko malo
pameti upravlja svijetom,
umrli bi od straha - Ivo
Andri}.
Omiljena modna marka:
„Guess“.
Osoba koja Vas `ivcira:
Niko me ne `ivcira. Ignoriram osobe koje bi me
mogle i`ivcirati.
Dnevni avaz
061-142-015
Svakodnevno u
reklamama
~ujemo o
„ne`eljenom
dejstvu na lijek“!? Ko to tamo djeluje na
lijek? Obrnuto:
Lijek djeluje na
nas, a ne mi na
lijek!
POLITI^ARI
ZA HUMOR Sve pohvale za
karikature u
„Dnevnom avazu“. Redovno ih
pratim i to je
na{a stvarnost.
Dr`ava nam je
zaista takva, a
vode}i poli-
ti~ari pravi likovi za takvu
vrstu humora.
@alosno.
Zeni~anka.
BOMBA KAO
IGRA^KA - Za
uhap{ene bomba{e iz Novopazarske ulice
tu`ilac ka`e da
su u~inili krivi~no djelo izazivanja op}e
opasnosti. Pa
ljudi, to je prava
glupost. Oni su
ubice. Pa nisu
bomba i pu{ka
dje~ije igra~ke,
nego sredstvo za
ubijanje.
U naselju Podljun u Rogatici Elvedin Salan Keva, u
avliji u kojoj je odrastao,
sje}a se davnih, sretnijih vremena, ali i rata, stradanja, te
godina provedenih u izbjegli{tvu, na lije~enju u dalekom Helsinkiju. Na dan kad
je njegov brat trebao proslavljati ro|endan, Rogatica je
bila u plamenu.
[ivenje rane
- Tog 19. juna 1992. godine iza{li smo preko brda
Ljun u selo Vragolovi. Tada
sam ranjen. Dr. Aziz Dobra~a ranu mi je sa{io kombinirkama, {iva}om iglom
i koncem. Ljudi su pored
mene padali u nesvijest. Me-
ni je dao kocku {e}era i ~a{u
vode, dobro se sje}am - ka`e
Elvedin.
Nakon lije~enja u {umi, a
potom u gora`danskoj ratnoj
bolnici, preko Grepka je evakuiran za Suhodol, Zenicu,
a zatim u Split. U martu
1993. godine 60 ranjenika iz
BiH preba~eno je u Al`ir.
No, kada su tamo eskalirali
sukobi, Salan se s uko~enom
rukom koja je izgubila svoju funkciju vratio u Split,
gdje nakon izvjesnog vremena prihvata ponudu da lije~enje nastavi u Finskoj.
Ljekari u toj zemlji osposobili su ga za normalan
`ivot, a Elvedin se vra}a
svojoj ljubavi iz mladosti -
U Al`iru do~ekani kao heroji
U Al`iru su Bosanci
do~ekani kao heroji. Po
njih 60 na aerodrom je stiglo 60 ambulantnih kola, za
smje{taj je biv{i stacionar
posebno preure|en, a brojne delegacije do{le su im u
posjetu. Me|utim, zbog sukoba koji su se u to vrijeme
odvijali izme|u naoru`anih
krila Fronta islamskog spasa i vladinih snaga, Bosanci
nisu dobili adekvatnu medicinsku pomo} i nakon
tri mjeseca ve}ina je tra`ila
na~in da se vrati nazad.
- ^esto sam tamo govorio da sam iz jednog oti{ao
u jo{ gori rat - govori Elvedin.
imijetio da mi je lopta skinula jagodice na prstima. Poku{avali smo s flasterima,
ali na kraju sam odlu~io prestati - pri~a nam Salan koji je potom vozio kamione i
autobuse, a kurseve je zavr{avao s peharima i nagradama za najboljeg voza~a.
Poziv drugima
Salan s peharima
rukometu. U Finskoj je dogurao do prvog tima prvoliga{a „Dickena“ na klupi
ostaviv{i i reprezentativce
te zemlje.
Iz bosanskog inata, ka`e,
trenirao je, a da niko nije
znao da ima ozbiljnu ranu na
ruci.
- A onda su na lopti primijetili krv. Pitaju se ko je
povrije|en, a ja nisam ni pr-
Na `ivot u Finskoj on i
njegova porodica nikada se
nisu navikli. Supruga Vahida u~ila je bosansku djecu, te
kroz rad u {koli shvatila da
mali{ani iz BiH ne znaju
svoj jezik, ne poznaju zavi~aj
i upla{ila se za budu}nost
svojih Ajle i Galiba. Uz ohrabrenje prijatelja, povratnika Emira Pavice, Salani su
odlu~ili da se vrate u svoj grad. Nestrpljivo je Elvedin
~ekao zavr{etak obnove ku}e
kako bi se kona~no skrasio
na prijeratnoj adresi.
- Meni sada ne treba ni{ta
drugo osim ljudi. Da do|u,
da se vrate. Nakon na{eg povratka deset ih je dolazilo.
Ka`u, kad mo`e on, mogu i
ja. Ovdje je spokoj i ispunjena du{a - ka`e Elvedin Salan.
A. BAJRAMOVI]
Sve~ani ~as na Univerzitetu u Travniku
Novoj generaciji studenata podijeljeni indeksi
Na Univerzitetu u Travniku, povodom nove akademske 2011/2012. godine,
ju~er je uprili~en sve~ani
~as za studente nove generacije. Tom prilikom studentima su podijeljeni indeksi.
Pozdravnim govorom rektor Univerziteta u Travniku,
prof. dr. Rasim Daci} studentima je za`elio uspje{an
po~etak nove {kolske godine.
On je naglasio da ovaj fakultet,
za razliku od drugih, studentima daje i prakti~no znanje jer
ima ugovore s velikim kompanijama gdje }e studenti ima-
Prisustvovale i mnoge li~nosti iz javnog `ivota
ti praksu za sve odsjeke koji
imaju na Univerzitetu.
Sve~anom ~asu prisustvovali su mnoge li~nosti iz
javnog `ivota Srednjobosanskog kantona i Federacije
BiH. Kako nam je rekao profesor na ovom fakultetu
Vinko Jaki}, vi{e od 1.600
studenata trenutno poha|a
Univerzitet u Travniku.
Nastava za ovu akademsku
godinu kre}e 10. oktobra, do
kada i traje upis. Za sve u~enike koji su s odli~nim uspjehom zavr{ili srednju {kolu
A. Nu.
upis je besplatan.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
POSJETE Smještaj za učenike u Željezničkom školskom centru
đč
ž
Nastojimo da se djeca osjećaju kao kod kuće, kaže pedagogica Hrelja Učenici za
smještaj plaćaju 260 KM mjesečno
U mirnom dijelu grada, u
Drinskoj ulici u sklopu Željezničkog školskog centra,
smješten je jedini učenički
dom u našoj zemlji. Stanari
doma su učenici koji dolaze
iz svih kantona i za smještaj
u 60 soba plaćaju po 260 maraka mjesečno.
Gradnja objekta u krugu preduzeća “Žica”
U krugupreduzeća “Žica”,
na više od 20.000 kvadrata, uskoro počinje gradnja novog
poslovnog objekta. Građevinskudozvolu prilikomobilaska
gradilišta investitorima je
uručio načelnik općine Novi
Grad Damir Hadžić.
- Napravit ćemoveliki prodajni objekt, u kojem će se nakon otvorenja prodavati artikli neophodni za gradnju i
Tri obroka
- Prihvatamo djecu iz
svih gradova. Sobe su solidno opremljene i za kratko
vrijeme postaju njihov drugi dom. Pored smještaja,
đacima je na raspolaganju i
đački restoran, gdje imaju
tri obroka - kazala nam je pedagogica Berminka Hrelja.
Za sigurnost učenika
svakodnevno se brinu odgajatelji, koji kontroliraju i
brinu se o tome da djeca na
vrijeme završavaju školske
obaveze.
- To je veliko olakšanje za
roditelje koji se ionako dovoljno brinu za svoje školarce. Kada završe svoje obave-
Radovi će trajati šest mjeseci
opremanje građevinskih objekata. S njemačkom firmom
“Bauhaus”, radove planiramo
završiti za šest mjeseci. Gradnjom ovog objekta osigurat
ćemo novaradna mjestaza 230
radnika - kazao je Hrusto Tupeković, direktor preduzeća
“Žica”.
Novi poslovni objekt u
Novom Gradu imat će 420
parking-mjesta.
A. Na.
Putujuće pozorište na Ilidži
Prostorije doma nalaze se u zgradi školskog centra
ze, učenici se bave sportom,
uče strane jezike, gledaju
TV... Na sve načine pokušavamo nagraditi one koji
Učenici na vrijeme završavaju školske obaveze
tokom mjeseca dobivaju dobre ocjene - ističe Hrelja.
Domaći zadatak
Novi stanar doma od ove
godine je i srednjoškolka
Nejra Mušić iz Bosanske
Krupe. Kako nam je kazala,
mnogo joj je lakše da sa školskim kolegama rješava domaće zadatke. Jedino joj
smeta što nema više djevojčica u domu, jer je sama u
sobi.
- Da sam kod kuće, vjerovatno bih manje učio, a
ovdje svakog dana imamo
redovno učenje, što mi se
sviđa. Mislim da smo u prednosti u odnosu na ostale
učenike, jer nam odgajatelji pokažu sve ono što nam
Kako ističu iz doma,
odziv učenika je ove godine bio dobar, ali u odnosu na prijeratno stanje,
kada je svaka soba bila
prepuna, upola je manje
đaka.
- U mogućnosti smo
da primimo još djece. Interesantno je da su ove
godine primljene dvije
djevojke, što prije nije bio
slučaj - istakla je Hrelja.
ne bude jasno tokom nastave - kaže Damir Hodžić iz
Tuzle.
E. BRAJLOVIĆ
Na Ilidži održane Druge “Igre bez granica”
Djecu zabavljali Emir Fejzić i Adnan Goro
! ž
š č "Š
Učenicima četiri ilidžanske osnovne škole mladi glumci “Putujućeg pozorišta”
Emir Fejzić i Adnan Goro izveli su predstavu koja ukazuje na važnost zdravlja.
- Djeca najbolje uče kroz
zabavne aktivnosti,tako dase
nadamo da smo ih ovom
predstavom uspjeli nešto
naučiti, ali i razviti želju za
pozorištem te ih na taj način
više zainteresirati zakulturu i
umjetnost -kazala jeŠeherzada Halimić, koordinatorica
projekta.
E. M.
š
ž š
Problemi stanovnika Vogošće
Na otvorenom terenu ispred Prve osnovne škole na
Ilidži održane su Druge
“Igre bez granica”. Na takmičenju u spretnosti učestvovali su učenici sedmih
razreda deset ilidžanskih osnovnih škola.
- Ekipe su se takmičile u
deset disciplina. Pažnju posjetilaca najviše su privukle
igre s balonima, trčanje u
vrećama i nošenje vode.
Ovogodišnja manifestacija
održana je pod pokroviteljstvom Općine Ilidža, a u organizaciji Sportskog kluba
Kris-kros te Prve, Šeste i Os-
me osnovne škole - kažu iz
Općine Ilidža.
Pobjednik Drugih “Igara bez granica” je ekipa Prve
osnovne škole, drugi su đaci
iz OŠ “El-Manar”, dok je
treće mjesto pripalo ekipama iz Šeste i Osme osnovne
škole. Učesnici su dobili
zahvalnice, a pobjedničkim
ekipama uručene su plakete.
U zabavnom dijelu programa posjetice su zabavljali
najuspješniji takmičari Prvog muzičkog festivala
“Djeca pjevaju hitove 2011”
Nedim Hodžić i Mustafa
Bidžan.
E. M.
Učenici se takmičili u deset disciplina
Stanovnici vogošćanskog
naselja Gornja Jošanica ne
mogu prići svojim kućama
zbog smrada fekalija koje se
izljevaju na putu prema njihovom naselju.
Kako su nam kazali, teška
vozila koja tuda prolaze, oštetila su kanalizacione cijevi, pa
fekalije izviru ispod asfalta.
- Iako smo sve nadležne
obavijestili, još niko nije reagirao. Strahujemo od moguće zaraze. Saobraćajnica je vrlo frekventna, a najgore je to što naša
djeca ovuda svakodnevno prolaze kada idu u školu - kazao je
mještanin Rasim Titorić. Es. M.
Stanovnici strahuju od zaraze
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Vlada BPK Goražde donijela je odluku o dodjeli sredstava za podsticaj razvoju industrijske proizvodnje u iznosu 533.020 KM. Prema riječima ministra privrede Demira Imamovića, na javni poziv dostavljeno je 35 prijava, a
odobreno je sedam. Predloženim projektima planirano je
zapošljavanje 54 nova radnika.
Al. B.
M
M
&% '(() !
Prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu u BiH, od 1.
oktobra stupila je na snagu zabrana lova pastrmke. Zaljubljenici u ovu ribu morat će odložiti štapove i ribrski pribor
do 1. marta 2012. godine, kada zabrana prestaje važiti.
Većina bh. sportskih ribolovca opredjelila se sada na pecanje drugih vrsta riba za koje jošnijepočeolovostaj.
I. B.
REAGIRANJA Mate Kelava, predsjedavajući OV Tomislavgrad
Sa otvorenja policijske zgrade
Svečano otvorenje u Kupresu
Objekat ima garaže i prostorije za
zadržavanje uhapšenih
U povodu Dana policije
Livanjskog kantona, u Kupresu je svečano otvorena
novosagrađena zgrada Policijske stanice, u čiju je izgradnju i opremanje investirano više od 900.000 KM.
Vrpcu su presjekli ministar MUP-a Livanjskog
kantona Filip Zrno, inače
Kuprešak, i policijski komesar Branko Đapić, dok je
prostorije blagoslovio župnik fra. Kazimir Dolić.
Nova policijska zgrada je
funkcionalna i moderno
opremljena, a ima i garaže te
prostorije za zadržavanje
uhapšenh osoba. U ovaj objekat je preselio i kupreški
ured CIPS-a, tako da se s pravom ubuduće očekuje još efikasniji rad i policije i CIPS-a
uovojopćini.
A. K.
Šta mi se (ne)sviđa u Sapni
- Prije svega bih rekao
kako mi svakodnevicu otežava putna komunikacija
sa drugim centrima. Autobusne linije su rijetke, vrlo
malo je polazaka iz Sapne i
dolazaka. Direktnih linija
iz Sapne prema drugim
gradovima u BiH, osim
prema Tuzli i nema! Stanje
putne mreže na nivou općine je solidan, ali u neka naselja još uvijek morate doći
makadamskim putem.
Ipak, hrabri činjenica
da omladina nije značajnije zakačena porocima iako
ima vrlo malo mjesta za zabavu i izlaske. U Sapni je
najljepše ljeti kada se organizuju brojni teferiči, sportska takmičenja a dođu
nam i sugrađaniiz dijaspore
OV je od ministrice tražilo da zatraži od Zavoda za školstvo i prosvjetne inspekcije da
izvrše nadzor nad OŠ, što nije učinjeno, ističe Kelava
Nakon što je reagirala
ministrica obrazovanja LK
Gordana Cikojević na stavove Općinskog vijeća Tomislavgrad vezano za njena razrješenja direktorice Milice
Skočibušić i školskog odbora OŠ “Ivan Mažuranić” u
Tomislavgradu, tvrdeći da
je sve uradila po zakonu, (o
čemu
smo
pisali
u
jučerašnjem broju “Avaza”), reagirao je i predsjednik OV Tomislavgrad Mate
Kelava.
Njemu je, između ostalog, ministrica Cikojević
prebacila da mu je i snaha
Vesna zaposlena u grupi zaposlenih u školi, za šta ministrica drži da je provedeno
nezakonito. Kelava u svom
saopćenju ističe kako je Odsjek stručno-pedagoškog
nadzora utvrdio da u OŠ
“Ivan Mažuranić” nema nezakonitih radnji.
-OV je od vas tražilo da
zatražite od Zavoda za školstvo i prosvjetne inspekcije
% -Vaše procjene, ocjene i
rješenja su isključivo političke prirode, falsificirate činjenice, obmanjujete
javnost. Kao predsjednik
OV ću se očitovati kad
službeno dobijem pismeni
odgovor na Zaključak OV
Tomislavgrad od 28.seprembra, koji smo vam dostavili - zaključio je svoje
reagiranje Kelava.
Kelava: Zamjerke ministrici
da izvrše nadzor nad OŠ
“Ivan Mažuranić”, što vi
niste učinili - navodi Kelava, zamjerajući ministrici
što je tražila pomoć od
načelnika općine Ivana Vukadina u rješavanju kadrovske politike, i ističući da je
to u ingerenciji školskog odbora.
Kelava zamjera ministrici da nije pismeno upozorila direktoricu Skočibušić
o propustima, da je to činila
samo na kolegijima direktora.
Spočitava i propuste u
drugim školama kantona,
poput navodnog “da se u Drvaru radi po programima Republike Srpske”, a za sebe
kaže da ima pravo na OV govoriti što želi, jer ima imunitet i odgovara samo biračima,
a ne i ministrici prosvjete.
A. KAMBER
Nakon sanacije puta u srebreničkom naselju Panađurišta
Damir Omerović, student
pa ulice budu krcate - kazao
nam je Damir Omerović,
studentizSapne.
M. B.
Svjetski dan srca u Trebinju
đ Š
Na trebinjskom Trgu
slobode obilježen je Svjetski
dan srca pod sloganom “Jedan svijet, jedan dom, jedno
srce”, s ciljem da se građanima skrene pažnja da pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost mogu biti
glavni “okidači” za nastanak srčanih oboljenja.
Uokviru obilježavanja Svjetskog dana srca, građani Trebinja su uz pomoć osoblja
Doma zdravlja mogli provjeriti svoje zdravstveno stanje
mjereći šećer u krvi, holesterol, krvni pritisak, kao i dobiti
savjetedoktora.
P. M.
Š “ !žć”
#
Besplatne kontrole Trebinjaca
! $
ć š ž ć ć
Problem je nastao zbog nekoordinacije između UNDP-a kao finansijera i Općine, kaže
Ševko Karić Bit će saniran put i izgrađen potporni zid, kažu u Općini
Nedavno završeni radovi
na asfaltiranju puta i kanalizacije u srebreničkom gradskom naselju Panađurišta,
Mevlidu Jugoviću, kako
kaže, stvorili su velike probleme, jer mu je otežan prilaz kući, a prijeti i mogućnost stvaranja klizišta. Mevlid
kaže da su mu izvođači radova na sred puta postavili šaht
i onemogućili prilaz kući,
posebno automobilom, a
zbog iskopina koje su vršene
zemljište je potonulo petnaestak centimetara.
-Sanirali su put koji nije
ni bio toliko loš i, navodno,
kanalizaciju. Imao sam dobar prilaz kući, međutim radnici su kopali i s prvom
kišom tlo je potonulo 15 centimetara. Pitam se šta će biti
kad padne jača kiša. Nasred
dvorišta postavili su šaht kaže Mevlid, dodajući da su
stotinjak metara od njegove
kuće uradili podzid, a zaobišli izgradnju njegovog koji
je neophodn jer će se stvoriti
novo klizište.
Kaže da je prije dvije godine nabavio materijal kako
bi uradio podzid, ali su mu iz
Općine Srebrenica rekli da
će UNDP finansirati izgradnju i da materijal uloži u
druge svrhe.
Ševko Karić, načelnik
općinskog odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne
poslove, kaže da je u toku izrada projektne dokumentacije
kako bise uradio potpornizid i
sanirao prilaz Jugovićima.
-UNDP je finansirao asfalitiranje, a firma iz Foče bila je izvođač. Prilikom izrade
Jugović pokazuje put koji je potonuo 15 centimetara
projektne dokumentacije nije bilo koordinacije između
UNDP-a i Općine i došlo je
greške koju sada mi moramo
ispravljati. Tačno je da je čov-
jeku uništen prilaz kući i
Općina će nakon izrade projektne dokumentacije uraditi potporni zid i sanirati put kažeKarić.
Me. S.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Predstavljamo prvačiće
GODIŠNJICE Svečana sjednica OV Gornji Vakuf-Uskoplje
čž
Dobitnici su fra Dominko Batinić, Dom zdravlja Gornji Vakuf i Srednja škola Uskoplje
U okviru proslave 1. oktobra, Dana općine Gornji
Vakuf-Uskoplje, u velikoj
sali Centra za obrazovanje i
kulturu održana je svečana
sjednica Općinskog vijeća.
Prisustvovali su brojni gosti, zvaničnici iz javnog, kulturnog i političkog života,
među kojima je bio i ambasador Velike Britanije u BiH
Najdžel kejsi (Nigel Casey).
Prisjećajući se historije
Gornjeg Vakufa-Uskoplja,
načelnik Gornjeg Vakufa
Sead Čaušević istakao je kako je općina u protekloj godini postigla pozitivan pri-
Učenici I-3 sa učiteljicom Selmom Mulaimović
!Š “"#”
Učiteljica I-3 razreda
Osnovne škole “Travnik”
je Selma Mulaimović, a
učenici su: Mervana Abdulahagić, Džana Buzadžić,
Nidal Dolovac, Dino Fazlibegović, Nejla Goran,
Berin Gasal, Melita Kasu-
mović, Fatima Kurtović,
Ena Kovačević, Džejla
Lendo, Damir Lihtner,
Amina Lozo, Ema Malkoč,
Ines Musić, Danin Petak,
Emir Salkica, Adis Torlak,
Azra Tuzlić, Rijad Ulemić i
Ejla Zelić-Voloder. K. K.
Karate turnir u Gornjem Vakufu
Sjednici je prisustvovao i britanski ambasador Kejsi
Fra Dominko Blatinić
prima plaketu
vredni razvoj, a zaposleno je
više od 200 osoba. Firme u
općini većinom su orjentisane na izvoz.
U protekloj godini 15 novih hektara zasađeno je jagodama i malinama. Čaušević
je podsjetio na realizovane
infrastrukturne i vodoprivredne projekte, kao i one
koji su u planu za narednu
godinu. Najavio je i skoro
postavljanje prvog semafora
u gradu.
Na kraju svečanosti dodijeljena su priznanja općine za 2011. godinu. Za doprinos razvoju duhovnosti i
kulture na području općine
zahvalnicu je dobio fra Dominko Batinić. Dom Zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
dobio je priznanje za izuzetan doprinos u oblasti obnove, očuvanja i izgradnje objekata zdravstvene infrastrukture i zdravstvene zaštite
stanovništva, dok je Srednja škola Uskoplje dobila
priznanje za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja
na području općine.
I. SKEHO
Obilježeno Miholjsko ljeto u Turbetu
čš
’
’
Male Vitežanke na pobjedničkom postolju
Trgovalo se svim i svačim, uz obaranje cijena
Pečenje na svakom koraku
Na stočnom vašaru poznatom kao Miholjsko ljeto
koji se svake godine u Turbetu održava 29. septembra,
okupilo se oko 4.000 posjetilaca iz svih krajeva BiH. Tako je nastavljena tradicija
ovog jesenjeg vašara kojim
se, po predanjima, obilježava kraj ljeta, odnosno
završetak poljoprivrednih
radova. Miholjsko ljeto u
sati na stočnu pijacu stizala
su vozila sa stokom i posjetiocima, sve pod strogom
kontrolom veterinarske stanice Travnik i kantonalne
veterinarske inspekcije. U
ponudi su se, pored stoke,
našli poljoprivredni proizvodi i tehnika, ljekovito bilje, alatke, šargije, odjeća i
obuća, slatkiši, igračke...
Pečenja je bilo na svakom
narodu se još naziva bablje,
cigansko, indijansko, a sveti
Mihovil proglašen je za
zaštitnika policije i vojske.
Ipak, policija nije obezbjeđivala ovaj skup zbog
poznatog generalnog štrajka
na području SBK, ali su bili
u pripravnosti te intervenisali pri nekoliko manjih incidenata.
Već od ranih jutarnjih
koraku pa je jagnjetina sa
ražnja koštala od 15 do 25
KM, pečeno pile devet KM,
dok je pića bilo u izobilju.
Najbolji konji za rad u šumi
dostizali su cijenu od 5.000
KM, krave su prodavane od
1.000do1.500 KM,ovnoviod
500 do 550 KM, a kilogram
“žive vage” jagnjadi iznosio
je pet KM.
S. P.
Na međunarodnom karate turniru za mlade u Gornjem Vakufu učestvovala su
223 takmičara iz 18 klubova.
Članovi KK “Mladost” iz
Viteza ubjedljivo su osvojili
prvo mjesto sa 61 bodom, ispred KK “Sloga” iz Gornjeg
Vakufa sa 41 i KK “Prozor-Rama” sa 36 boboda.
Mladi Vitežani osvojili su
ukupno 27 medalja, od čega
13 zlatnih, osam srebrenih i
šest bronzanih.
Zlatne medalje u kategoriji pioniri-kate osvojili su
Lamija Kajmak, Šuhreta
Patković, Adnan Hurem i
Amila Grahić te u borbama
Velid Hođić, Nedim Bektaš
i Arnes Zahirović. U kadetskoj kategoriji zlatne me-
dalje osvojili su Edin Bektaš
i Mirnesa Bektaš borbe, te
Zenira Bektaš u katama.
Kod juniorki zlato u borbama osvojile su Alema Bešić i
Amina Adilović koja je bila
najboja i u katama. Srebro
kod pionira osvojili su Ilvana Trako, Samra i Ismeta
Varupa te Nedim Bektaš.
U kadetskoj kategoriji
srebro su osvojile Zenira
Bektaš u borbama te Mirnesa Bektaš u katama, a kod juniorki Alema Bešić u katama i Hajrija Tuco u borbama. Bronzane medalje osvojili su Mahir Novalić, Harun Peskić, Adnan Hurem,
Munir Šišić i Nedim Varupa u borbama te Nejra Bešić
u katama.
S. P.
”$ #% ” M
U ponudi su, pored stoke, bili i poljoprivredni proizvodi i tehnika,
ljekovito bilje, alatke, šargije, odjeća i obuća, slatkiši, igračke...
Podružnica Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” iz Viteza i ove će godine, već tradicionalno, organizirati manifestaciju “Dani kruha i plodova zemlje”, piše Fena.Manifestacija će biti održana na centralnom gradskome
trgu 6. oktobra u 15 sati.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
VISOKO Za RK “Vema” nije stigla nijedna ponuda
Smanjen broj zaposlenih u mnogim sektorima
Fijasko Strategije za razvoj u RS
š Za četiri godine realizacije Strategije razvoja malih
i srednjih preduzeća u RS,
od 2006. do 2010., ostvaren
je samo jedan strateški cilj povećan je broj ovakvih preduzeća u RS, dok je smanjen
U RS posluje oko
14.500 malih i srednjih
preduzeća, što je više od 99
posto od ukupnog broja
preduzeća u ovom entitetu. Najveći dio toga su
mikropreduzeća, koja imaju do devet zaposlenih.
Njihov broj, međutim,
drastično varira iz mjeseca u
mjesec. Prema podacima Porezne uprave RS, od početka
ove godine mjesečno se u
prosjeku odjavi više od 250
ovakvih preduzeća.
broj zaposlenih u ovom sektoru, njihova konkurentnost, kao i učešće u bruto dodatnoj vrijednosti.
Iz informacije o stanju u
ovom sektoru, koja se našla
pred poslanicima RS, vidljivo je da je broj malih i srednjih preduzeća u RS u posljednje četiri godine povećan za oko 28 posto, ali je
broj zaposlenih smanjen za
više od 14 posto.
- Učešće preduzeća u
BDP-u sa 44,65 posto u
2006. godini smanjeno je na
40,8 posto u 2010. - navodi se
u informaciji.
Iz nadležnih institucija
objašnjavaju da su ovakvi pokazatelji posljedica svjetske
ekonomske krize, koja je obilježila veći dio posmatranog
perioda, ali su već formirali
strategiju od 2011. do 2013.
godine, za koju se nadaju da će
ostvariti novopostavljene ciljeve.
B. SPASENIĆ
š Do kraja godine priprema se i četvrta ponuda
Na poziv Agencije za privatizaciju ZDK (AP ZDK) o
prodaji Robne kuće “Vema”
u vlasništvu “Velepromet Maloprodaje”, čije ponude
su trebale biti otvorene 22.
septembra, nije pristigla nijedna ponuda.
Time je propao i treći pokušaj prodaje “Veme”, robne kuće koja je nekada bila
stjecište visočke trgovine.
Previsoka cijena
- Agencija je u startu skrenula pažnju Nadzornom odboru i Upravi “Velepromet Maloprodaje” da je previsoka cijena. To je knjigovodstvena vrijednost, od koje
oni nisu odustali. Našim planom za ovu godinu predvidjeli smo prodaju “Veme”, jer
njeno stanje kao i same lokacije predstavlja ruglo u Visokom i treba to privesti kraju istakla je Mufida Džindo, direktorica AP ZDK.
Uspostavljena cijena od
6.249.000 KM osnovni je razlog nezainteresiranosti za
kupovinu ove najatraktivnije lokacije u Visokom. U pokušaju prodaje nije pomoglo
čak ni to što je AP ZDK, na
sugestiju NO “Velepromet Maloprodaje”, uputila dopise većim trgovačkim centri-
Robna kuća se nalazi na atraktivnoj lokaciji
ma, potencijalnim kupcima,
u kojima ih je dodatno upoznala o ponovnoj prodaji visočke robne kuće.
Novi tender
Prema riječima direktorice Džindo, AP ZDK namjerava objaviti još jednu
prodaju “Veme”. Donošenje takve odluke NO “Velepromet - Maloprodaje” očekuju se 10. oktobra. Po pravilnicima AP ZDK, ako ne
uspije aukcija ili tender,
može se ići na neposrednu
pogodbu.
- Imajući u vidu da se ra-
Spec
Spec
di o devastiranom objektu,
ali s ispravnim unutrašnjim instalacijama i vrlo
atraktivnoj lokaciji, sugerirali smo da se izvrši procjena. Naredna prodaja bi trebala biti objavljena krajem
godine - dodala je Džindo.
N. O.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
TRAVNIK Obračun u kafiću “L' Artist”
ščšć
č
Provalna krađa u Srebreniku
č ć Nepoznate osobe preksinoć su na neuobičajen i
veoma
drzak
način
opljačkale kuće Aziza
Kešetovića i njegovog sina
Emila u ulici Bajazita
Kešetovića u Barama kod
Srebrenika. Lopovi su se
najprije uz pomoć ljestvi
popeli na terasu kuće Azi-
nik posjeduje dozvolu,
LCD televizor i veću količinu ostale tehničke robe.
Vrijednost otuđene robe iz
obje kuće, prema procjeni
Aziza Kešetovića, iznosi
oko 8.000 maraka.
O događaju je obaviješten dežurni kantonalni
tužilac, a uviđaj na licu
Aziz pokazuje ispreturane stvari u kući njegovog sina
Sukob u ugostiteljskom
objektu “L' Artist”
U sukobu učestvovali Zlatko Jukić, s jedne, te Stipe Bavrka i Dario Šušnje,
s druge strane Ljekari se bore za život vlasnika kafića
Tri osobe teško su povrijeđeneu revolveraškom obračunu koji se odigrao preksinoć oko 20.30 sati u ugostiteljskom objektu “L' Artist”
na raskrsnici ulica Tvornička i Pirota u Travniku. U
sukobu su učestvovali četrdesetšestogodišnji vlasnik
ovog kafića Zlatko Jukić iz
Travnika, s jedne, i Stipe Bavrka (49) iz Novog Travnika
i Dario Šušnje (39) iz Buso-
vače, s druge strane.
Saznajemo da je do direktnog sukoba došlo između
Jukića i Bavrke, a razlog su
njihovi neraščišćeni računi
odranije. Uviđaj na licu
mjesta trajao je tokom noći, a
nastavljen jei jučeru prijepodnevnim satima. Policija je i
tokom jučerašnjeg dana osiguravala mjesto događaja, ali
i bolesničke sobe u kojima su
smješteni akteri obračuna.
U obračunu je najteže povrede zadobio Zlatko Jukić i
operiran je na Hiruškom odjelu Kantonalne bolnice
Travnik zbog teških povreda jetre i debelog crijeva.
Zbog problema s disanjem
priključen je na aparate i
smješten na Odjel centralne
intenzivne njege. Nakon
ukazane hitne pomoći Stipo
Bavrka iz Novog Travnika i
Dario Šušnje iz Busovače
prebačeni su u Bolnicu “Dr.
fra Mato Nikolić” u Novoj
Biloj kod Travnika na daljnji tretman. Oba su zadobila
teške povrede, ali su izvan
životne opasnosti.
Uviđaj su u prisustvu
dežurnog kantonalnog tužioca obavili inspektori Sektora kriminalističke policije
MUP-a SBK, potvrdio nam
je portparol MUP-a Sefir
Baručija.
K. K.
Policijska akcija u okolini Doboja
Č š
Prilikom pretresa pronađeni novac i oružje Spašene dvije državljanke
Srbije koje su bile zatočene radi prostitucije
Zajedničkom akcijom
MUP-a RS i Federalne
uprave policije, a po nalogu
Tužilaštva BiH, u noći s
petka na subotu uhapšene
su četiri osobe u okolini
Doboja koje se sumnjiče za
trgovinu ljudima, potvrdio
nam je jučer Boris Grubešić, portparol Tužilaštva
BiH. Jedna od uhapšenih je
državljanka Srbije, dok su
ostale državljani BiH.
- Pripadnici MUP-a
ZDK, CJB Doboj i Interpola Srbije pretresli su
ugostiteljski objekt u okolini Doboja koji koristi M.
J. iz Doboja. Pronađeni su
predmeti koji ukazuju da
se bavio kriminalnim radnjama vezanim za trgovinu ljudima radi prostitucije - kazao je na jučerašnjoj
vanrednoj pres-konferenciji Goran Đurković,
načelnik Sektora kriminalističke policije CJB Doboj.
Pronađeni su i veća količina novca, dvije automatske puške kao i drugi
predmeti koji će biti korišteni u rasvjetljavanju ovog slučaja. Policija je uhapsila i Z. J. iz Doboja zbog
međunarodnog vrbovanja
radi prostitucije i nezakonitog uskraćivanja identifikacionih dokumenata.
Uz još dvije uhapšene osobe, oni se tretiraju kao organizirana kriminalna grupa.
Kao rezultat akcije otkrivene su dvije punoljetne
djevojke iz Srbije koje su,
prema Đurkovićevim riječima, u Doboj Jugu,
za Kešetovića, a potom su
razvalili balkonska vrata
kroz koja su ušli. Dok je
vlasnik kuće sa suprugom
spavao u prizemlju, lopovi
su ispreturali stvari u prostorijama na spratu i ukrali
još neutvrđenu količinu
tehničke robe i odjeće.
Nakon toga sišli su u
hodnik u prizemlju, gdje su
pronašli ključeve kuće Azizovog sina Emila koji s porodicom boravi u Austriji,
koja se nalazi u istom dvorištu. Potom su otključali
ulazna vrata i ispreturali
stvariu svimprostorijamau
prizemlju i na spratu, ali i u
garaži Emilove kuće. Ukrali su veću količinu zlatnog
nakita, pištolj za koji vlas-
Kradljivci se popeli ljestvama
mjesta obavili su inspektori Odjela kriminalističke
policije PS Srebrenik koji
tragaju za kradljivcima.
O. M.
Pokušaj samoubistva u Banjoj Luci
ž Muškarac čiji identitet
još nije potvrđen skočio je u
Vrbas u petak poslije podne
s Gradskog mosta u Banjoj
Luci, gdje se, prema izjavama očevidaca, dovezao automobilom.
Nezvanično
saznajemo da je riječ o Draganu Kneževiću iz Banje
Luke koji je psihički bolesnik.
- Samo nekoliko metara
niže od Gradskog mosta,
kod restorana Vrbas, ispli-
vao je i ostao ležeći uz rijeku.
Vrbas je na mjestu gdje je
skočio izuzetno plitak rečeno nam je u CJB Banja
Luka.
Intervencijom građana,
a zatim i banjalučkih kajakaša zadržan je na mjestu na
kojem je isplivao sve do dolaska policijei Hitnepomoći.
Motiv pokušaja samoubistva
je za sada nepoznat, a Knežević je odbio razgovarati s
policijom.
V. S.
Ljubače kod Tuzle
ž
ć
Novinarske ekipe jučer ispred CJB Doboj
tačnije u Matuzićima, bile
zatočene između šest i sedam mjeseci radi prostitu-
(Foto: H. Čalić)
cije. One su spašene i nalaze
se u sigurnoj kući.
H. Č.
U mjestu Ljubače kod
Tuzle, u petak oko 12 sati,
pijani B. D. nožem je napao
svoju dvadesetdevetogodišnju kćerku A. D. i nanio
joj lakše ozljede u predjelu
desne šake, kažu iz MUP-a
TK. Policiji je napad prijavila starija kćerka napadača.
Nezvanično saznajemo
da je B. D. trčao za svojim
kćerkama prijeteći da će ih
ubiti, a iako su ga pokušale
smiriti, on je oštricom noža
povrijedio A. D. Uviđaj su,
po odobrenju tužioca Ive
Iveljića, obavili pripadnici
Policijske stanice Zapad.
A. H.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu
kojom je Darko Elez iz Sarajeva osuđen na devet godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja
je2009. godinenateritoriju
Srbije i BiH trgovala drogom, vršila iznude i činila
druga krivična djela. Kazne su potvrđene i pripadnicima njegove grupe, Vladimiru Pandureviću, koji je
pravosnažno osuđen na
šest godina zatvora, Aleksandru Lučiću četiri godine, Branku Đuriću 18 mjeseci, a Slobodanu Pjevcu
godinu zatvora.
Vasi Ljubibratiću kazna od pet godina i jednog
mjeseca smanjena je na 13
mjeseci pošto je osuđen za
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
č ž
Dvojica nepoznatih razbojnika, prijeteći odvijačem i
upotrebom fizičke snage, opljačkala su u petak oko
10.30 sati, državljanina Južnoafričke Republike H. N. u
kući u ulici Pijačna na Ilidži. Tom prilikom su iz kuće,
vlasništvo B. M., odnijeli tehničku robu. Policija radi na
identifikaciji razbojnika i njihovom hapšenju.
U sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne, ispred kafića “Music”,
preksinoć oko 23 sata pucano je uzrak iz vatrenog
oružja. Policija traga za A. Z. (29) iz Sarajeva koji se sumjiči
da je počinio ovo krivično djelo, nakon čega je pobjegao automobilom “golf 3” bijele boje. Policija je prilikom uviđaja
pronašla jednu čahuru nepoznatog kalibra.
M
! M
Sud u Beogradu potvrdio presudu
BOSANSKA GRADIŠKA Teška saobraćajna nesreća u mjestu Čatrnja
Elez: Organizirao kriminalnu
grupu
blaži oblik krivičnog djela.
Elez i članovi njegove grupe uhapšeni su početkom
septembra prošle godine u
Srbiji.
U selu Bok kod Orašja
ć š
Četrdesetsedmogodišnji
Marko K. i njegov jedanaest
godina mlađi brat Ivo K. iz
sela Bok kod Orašja uhapšeni su u petak predvečer
na njivama Obrovci u rejonu ovog sela. Njih dvojicu su
pri obilasku njive sa zasađenom indijskom konopljom uočili i uhapsili in-
Akcija krim-policije iz Orašja
spektori Sektora kriminalističke policije MUP-a Posavskog kantona (PK).
- Braća prilikom hapšenja nisu pružala otpor, a policajci su im oduzeli oko 150
stabljika indijske konoplje.
Nakon toga Općinski sud u
Orašju je usmenom naredbom naredio pretres porodičnih kuća i pomoćnih objekata u dvorištima dvojice
braće. Pretresom je pronađena neutvrđena količina
marihuane. Sve je izuzeto i
bit će poslato na vještačenje
u Centar za kriminalistička
vještačenja u Sarajevo - kažu
iz policije PK.
Nad uhapšenom braćom
u toku je kriminalistička obrada i jošnije poznato hoće li za
njih biti zatražen pritvor zbog
sumnje da su neovlašteno proizvodili i u promet stavljali
opojnu drogu.
Ta. B.
Automobil kojim
je upravljao
devetnaestogodišnjak
š
š
(Foto: B. Grgić)
Slavko Blagojević izgubio kontrolu nad automobilom i sletio s kolovoza
Slavko Blagojević (19) iz
Donjih Podgradaca kod Bosanske Gradiške poginuo je
u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu ujutro oko 3.30 sati u
mjestu Čatrnja, na magistralnom putu Bosanska Gra-
diška - Bosanska Dubica.
Blagojević se u trenutku
nesreće kretao prema Bosanskoj Gradišci i najvjerovatnije je zbog prebrze
vožnje izgubio kontrolu nad
automobilom “renault megane”, udario u električni
Spec
U trećem požaru koji je izbio u protekla dva dana na području Domaljevca kod Bosanskog Šamca izgorjelo je 60
stabala šljive u voćnjaku 51-godišnjeg Mate Curića.
Vlasnik je jučer prilikom jutarnjeg obilaska posjeda
uočio da je nepoznata osoba izazvala požar na lokaciji
Hrast koji je u cijelosti uništio njegov šljivik.
U protekla dva dana na području Domaljevca izbila su
još dva požara. Izgorio je voćnjak s mladim zasadom šljive
u vlasništvu Ive Mikolića, a gorjeli su i trava te nisko rastinjeuulici104.brigade.
Ta. B.
Bosanska Dubica
Mjesto gdje se “renault megane” zaustavio
drveni stub i zaustavio se
dvadesetak metara dalje uz
stub ulične rasvjete.
Nije se javljao
Blagojević je na licu mjesta izgubio život, anjegovotijelo izvučeno jetek nakon intervencije vatrogasaca. Na mjestu nesreće zatekli smo radnike benzinske pumpe i Mišu
Rakovića, Slavkovog tetka.
- Da je udario u ovu betonsku kućicu, možda bi se
auto zadržao i Slavko bi ostao
živ. Slavkovi roditelji za nesreću su saznali oko šest sati.
Zvali su ga na mobilni telefon, nije se javljao, a onda su
čuli da je njegov auto dovezen
ispred policije. Svi smo u
šoku, ovo je velika tragedija,
jer Slavko je tek završio srednju školu, život je bio pred
njim - kazao nam je Raković.
Zoran Maletić, radnik
benzinske pumpe u blizini
koje se desila nesreća i
komšija pokojnog Slavka,
kaže da su ostaci od razbijenog stakla i drugi dijelovi
auta razbacani na sve strane.
Porodica u šoku
- Kada smo došli ujutro
na posao, imali smo šta vidjeti. Slomljena bandera i
stub ulične rasvjete. Slavišu,
kako smo ga svi zvali, znam
kao sjajnog momka. Te kobne noći ostavio je svoj auto u
obližnjim Lužanima. Odvezli su ga drugovi do auta, a on
je onda pošao za njima. Nije
imao sreće i poginuo je - dodaje Maletić.
Porodica pokojnog Blagojevića, otac Mihajlo, majka
Borka i brat Danijel su u šoku
i jošne vjerujuda suostalibez
Slaviše.
B. GRGIĆ
Gornja Puharska kod Prijedora
Nakon što je uhvaćen u
nezakonitom lovuu kojemje
vojničkom puškom M-48 u
Pobrđanima kod Bosanske
Dubice odstrijelio divlju
svinju, policija je od krivolovca Dragoljuba Ćorića (28)
iz Bosanske Dubice oduzela
pušku, ali i ulov koji je predala lovačkom udruženju
“Jelen”iz Bosanske Dubice.
Ćorić koji je odranije,
navodno, poznat po krivolovu, tereti se za nezakonit
lov i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja i eksplozivnih
materija.
Lovački savez RS ovu
godinu je inače proglasio
kao godinu borbe protiv
krivolova.
M. Z.
Čopor pasa lutalica prekjučer ujutro je u Gornjoj
Puharskoj kod Prijedora
nasrnuo na stado od 15-tak
ovaca Dževada Delkića koje
su bile na ispaši u neposrednoj blizini kuće i tora ograđenog armaturnom mrežom. Napad krvoločnih pasa lutalica Dževada je skupo
koštao, jer su jednu ovcu psi
rastrgali i oglodali do kosti, a
četiri izgrizli.
- Šteta je najmanje hiljadu maraka, bio sam šokiran
prizorom. Ovo nije prvi napad pasa lutalica, jer je nedavno i komšija Meho Zenkić ostao bez 14 ovaca koje su
psi lutalice bukvalno rastrgali. Živimo u strahu, naročito zbog djece, koju zbog
pasa lutalica redovno vozimo do škole i nazad - kaže
Delkić i dodaje da je, osim
policije, u Gornju Puharsku
stigla i šintorska služba.
U “Komunalnim uslugama” jučer su nam rekli da
šintorska služba djeluje na
užem području grada, a kada je riječ o rubnim dijelovima općine, uglavnom po
pozivu policije ili nekog od
nadležnih. Tada se psi lutalice sklanjaju s ceste i odvoze do azila za pse koji se nalazi na deponiji Kurevo kod
Prijedora.
M. Z.
Mještani strahuju od pasa s
ulice
(Foto: D. Stojnić )
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
SRBIJA Nakon što je zabranjena “Parada ponosa”
Pojačane mjere sigurnosti u centru grada, otkazano više skupova
Srbi ne
odustaju od
blokada
Uklonjena bodljikava žica
Grafit na zidu jedne beogradske ulice
U Beogradu i drugim
gradovima Srbije jučer je
bio preventivno povećan
broj policajaca kako bi se
spriječili eventualni pokušaji oglušivanja o zabranu
održavanja skupova visokog
rizika, koji su bili planirani
za ovaj vikend.
Sigurnosne procjene
U najužem centru Beograda, u ulicama koje gravitiraju ka Trgu Republike,
jučer je bio prisutan znatan
broj policajaca u opremi za
razbijanje demonstracija.
MUP je prekjučer, na osnovu sigurnosnih procjena,
(Foto: AFP)
zabranio održavanje više
skupova najavljenih za subotu i nedjelju, među kojima je bila i “Parade ponosa”,
odnosno okupljanje pripadnika LGBT populacije.
LGBT (lezbo-gej-bi-tr-
ans) aktivisti jučer su ipak
održali, kako su kazali, “malu akciju na Terazijama”,
gdje je više osoba na nekoliko minuta zaustavilo saobraćaj u centru grada, uz
pratnju policije, noseći tran-
Ministar policije Ivica
Dačić je, obrazlažući
odluku MUP-a o zabrani
skupova, istakao da je postojala opasnost da se “sva
nezadovoljstva u društvu
sjedine u jednu tačku i sve
pretvori u haos”. Ministar policije poručio je da
će svi skupovi koje bi neko eventualno pokušao da
održi tokom vikenda mimo zabrane, biti spriječeni svim sredstvima.
sparent, na kome je pisalo:
“Ljubav. Normalno”, uz povike: “Ljubav je ljudsko
pravo.”
Vozači negodovali
Vozači su za to vrijeme
negodovali, a aktivisti su
ofarbali saobraćajnicu u
centru grada u boje duge tako što su prosuli raznobojne
farbe na kolovoz u Kolarčevoj ulici.
Predstavnici Delegacije
Evropske unije u Srbiji i
Ureda Vijeća Evrope izrazili
su jučer žaljenje zbog zabrane održavanja “Parade ponosa”.
Pripadnici KFOR-a otvorili su jučer prije podne
administrativni prijelaz
Jarinje, međutim, saobraćaja preko prijelaza nije bilo, jer ga onemogućava barikada koju su
Srbi postavili u petak. EULEKS i KFOR uklonili su
oko deset sati bodljikavu
žicu kojom je prijelaz bio
zatvoren od 14. septembra.
Prijelaz osiguravaju vojnici KFOR-a, koji su u
punoj vojnoj opremi na
više postavljenih položaja,
a o unutrašnjosti prijelaza
brine policija EULEKS-a.
Pored nje, na prijelazu se
nalazi i carina EULEKS-a.
Kako je Tanjugu rečeno u policiji EULEKS-
-a, jučer je jedan automobil
prošao preko tog prijelaza,
kao i više osoba.
Pripadnici KFOR-a su
u petak popodne “preuzeli” barikadu na putu ispred
prijelaza tako što su proširili sigurnosnu zonu oko
Jarinja. Teška mehanizacija KFOR-a napravila je,
kroz barikadu na putu koji
vodi ka prijelazu, prolaz
dovoljno širok za automobile.
Što se tiče EULEKS-a i
KFOR-a, prijelaz je otvoren za putnički saobraćaj,
međutim, na putu Leposavić - Jarinje Srbi su jučer
postavili novu barikadu od
šljunka i zemlje, kojom je
onesposobljen daljnji saobraćaj.
Ajatolah Ali Hamnei tvrdi
Dileme nakon ubistva Anvara el-Avlakija
č
Likvidacija Anvara el-Avlakija pokrenula je raspravu u Sjedinjenim Američkim Državama o tome
koliko se izvršnoj vlasti
smije dozvoliti da odlučuje
o životu i smrti nekog američkog građanina.
El-Avlaki, jedan od lidera El-Kaide na Arabijskom
poluotoku, prvi je Amerikanac kojeg je američka administracija stavila na listu
onih koji predstavljaju neposrednu opasnost po SAD i
stoga odobrava njihovo
ubistvo.
On sam nikada u SAD
nije optužen ni za kakav
zločin, nikakva istraga nije
provedena niti je pokrenut
sudski proces protiv njega
El-Avlaki: Nalazio se na crnoj listi
Tri su argumenta administracije u ovom slučaju: El-Avlaki je predstavljao neposrednu prijetnju, jer je jasno najavljivao namjeru da organizira napade na SAD i da
ubija američke građane.
Zatim, borio se u redovima
neprijatelja
u
oružanom sukobu i, treće,
njegovo hapšenje nije bilo izvodljivo.
tako da se, strogo pravnički
gledano, na toj listi našao samo na osnovu povjerljivih
informacija obavještajnih
službi.
Peti amandman američkog ustava kaže da nijedan građanin SAD ne može
biti lišen života, slobode ili
imovine bez odgovarajućeg
sudskog procesa.
Hamnei: Ne treba priznati Izrael
ž
č
Iranski vrhovni vođa
osudio je jučer rješenje po
principu dvije države, rekavši da su palestinska nastojanja za priznavanje državnosti u Ujedinjenim narodima osuđena na propast.
Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da se Palestinci ne bi
trebali ograničiti na zemlju
zasnovanu na granicama od
prije 1967. godine, čime bi
implicitno priznali Izrael,
jer “sva zemlja pripada Palestincima”.
Palestinski predsjednik
Mahmud Abas zatražio je od
Vijeća sigurnosti UN-a da
prizna nezavisnu palestinsku državu na Zapadnoj obali, istočnom Jerusalemu i pojasu Gaze, područjima koje
je osvojio Izrael u Bliskoistočnom ratu 1967. godine.
Izrael i Sjedinjene Američke Države protive se palestinskim nastojanjima u
UN-u, tvrdeći da nema alternative direktnim pregovorima. Dok Izrael nastavlja
s gradnjom naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu, Abas, međutim, tvrdi da nema smisla pregovarati.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
SAD Odgovor na palestinski zahtjev za puno članstvo u UN-u
Sirija: Održane antivladine demonstracije
(Foto: AFP)
Sukobi u Siriji se nastavljaju
U najnovijim sukobima
sirijskih snaga i dezertera u
proviniciji Hama poginulo
je najmanje 19 ljudi, a osam
je poginulo u gušenju demonstracija u Homsu,
saopćili su sirijski aktivisti.
U selu Kafar Zita tokom
sukoba vojnika i agenata na
jednoj strani i dezertera na
drugoj poginulo je najmanje
19 ljudi.
Istovremeno, više hiljada građana demonstriralo je
u Siriji, gdje već šest mjeseci
traju antirežimski protesti,
u kojima je do sada, prema
procjenama UN-a, poginulo
2.700 ljudi.
U gradu Homsu tokom
protestnog marša, održanog
pod sloganom “Pobjeda za
našu Siriju i naš Jemen”, poginulo je osam osoba, prenosi AFP.
S druge strane, 250 tenkova i oklopnih vozila ušlo je
s južne strane u grad Rastan,
koji se nalazi na skoro 180 kilometara od Damaska, u kome od utorka traju borbe između vojske i dezertera.
Nakon odgađanja zbog izbora
č ć To su, uglavnom, humanitarni i razvojni projekti, to je još jedna vrsta kolektivnog
kažnjavanja, koja će naškoditi potrebama javnosti, kazao je Gasan Katib
Američki Kongres blokirao je skoro 200 miliona
dolara pomoći Palestincima, javio je britanski list
“Independent”.
Taj novac uložio bi se za
pomoć u hrani, zdravstvenu
brigu i gradnju državnih institucija, a bilo je planirano
da se dostavi Palestinskoj
upravi (PU) tokom ove američke fiskalne godine, koja
se danas okončava, navodi
se u novinskom izvještaju.
Odluka Kongresa
No, nakon onoga što
“Independent” opisuje kao
“neobjavljenu blokadu” na
finansiranje Palestinaca
od avgusta ove godine, u
odgovoru na palestinski
zahtjev za puno članstvo u
Ujedinjenim narodima,
čemu se Sjedinjene Američke Države protive, ostatak pomoći namijenjen PU
za ovu finansijsku godinu,
neće biti prebačen.
Američki Kongres: Osveta Palestini
Britanski list piše da je
blokada tri kongresna komiteta na snazi od 18. avgusta, kada su formalno obaviješteni da agencija američke
vlade za pomoć USAID
namjerava prebaciti preostala 192 miliona dolara za
ovu godinu.
Nepravedan potez
Administracija
američkog predsjednika Baraka
Obame (Barack) nije u mogućnosti osigurati daljnje finansiranje PU ukoliko ne
uvjeri Kongres da odmrzne
Palestinci traže mir
Prognoza poznatog finansijera Džordža Soroša
Popis provodi 16.608 popisivača
U Makedoniji je jučer
počeo popis stanovništva,
domaćinstava i stanova nakon što je Vlada kasno preksinoć imenovala novo rukovodstvo Komisije za provođenje popisa.
Nakon prekjučerašnje
ostavke predsjednice Državne popisne komisije,
potpredsjednika i članova
Komisije albanske nacionalnosti, Vlada je kasno
preksinoć na sjednici imenovala novo rukovodstvo,
čime je omogućeno pro-
fondove, konstatira “Independent”.
PU je oštro osudio takvu
odluku. Portparol PU Gasan Katib izjavio je da
“uopće nije konstruktivna”
i da su “takvi potezi nepravedni”.
- To su, uglavnom, humanitarni i razvojni projekti, to je još jedna vrsta
kolektivnog kažnjavanja
koja će naškoditi potrebama javnosti bez ikakvog pozitivnog doprinosa - rekao
je Katib.
vođenje popisa.
Popis provodi 16.608 popisivača, od kojih 7.000 Makedonaca i 3.600 Albanaca, a
ostali su pripadnici srpske,
turske, vlaške i romske nacionalnosti.
Popis se trebao održati u
aprilu, ali je odgođen zbog
prijevremenih parlamentarnih izbora, kao i zbog nesaglasnosti predstavnika turske
i albanske nacionalnosti u
Komisiji o etničkom sastavu
popisnih komisija na terenu.
Popis je jučer počeo i u Srbiji.
L
Drugi tajfun u samo sedam dana pogodio je jučer sjeverni dio Filipina zbog čega je više hiljada ljudi dobilo naredbu da se evakuira iz svojih domova.
Meteorolozi predviđaju da će tajfun “Nalgaj”, koji dostiže brzinu i do 160 kilometara na sat, stići do Južnog kineskog mora, odakle će nastaviti na zapad, ka Hajnanu.
U međuvremenu, pokrenula su se i klizišta u sjevernoj
provinciji Bontok, u kojima je najmanje jedna osoba poginula, prenosi AP.
ć Vlade članica eurozone moraju dogovoriti osnivanje zajedničke kase
Finansijska tržišta okreću svijet ka novoj Velikoj
depresiji s nizom političkih
posljedica, ocijenio je američki finansijer Džordž Soroš (George Soros).
Kontroverzni
biznismen, koji se obogatio trgovinom na tržištima deviza, u
autorskom članku, objavljenom u londonskom “Financial Timesu”, izrazio je
mišljenje da su vlade, posebno u Evropi, izgubile kontrolu nad situacijom, što
zahtijeva brzu reakciju i predlaže tri odlučna koraka.
Kao prvo, smatra Soroš,
vlade članica eurozone mora-
Soroš: Hitno poduzeti mjere
ju u principu dogovoriti osnivanje zajedničke kaseza eurozonu. U isto vrijeme velike
banke bile bi stavljene pod
kontrolu Evropske centralne
banke (ECB), koja bi garantirala njihove obaveze i provela
njihovu dokapitalizaciju.
Kao treće, ECB mora
dozvoliti zemljama kao što
su Italija i Španija, da refinansiraju svoje kredite uz
veoma niske kamate.
Ovi koraci će, smatra Soroš, umiriti tržišta i osigurati Evropi vrijeme da razradi
strategiju rasta, bez koje ne
može riješiti svoje dužničke
probleme.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
U prodaji
AUSTRALIJA Neobična nesreća u okolini Sidneja
š
Na svu sreću, niko od učesnika ovog događaja nije ozbiljnije povrijeđen
Pobuna u
nogama
Avion visio na ringlšpilu
Mali avion “cheetah
S200”, s dva člana posade,
zabio se u ringlšpil u selu
Old Bar u blizini Sidneja, u
lokalnom luna parku.
Dvojica muškaraca u
avionu, te dvoje djece, 9-godišnji dječak i 13-godišnja
Promukli je
glas podmukli
izdajica
(Foto: AFP)
djevojčica, koji su se našli
zaglavljeni na vrhu velikog
točka, proživjeli su nekoliko
sati u strahu, čekajući da ih
službe spašavanja spuste na
zemlju.
Lokalni mediji javljaju
da je jedan od muškaraca, zaglavljen u avionu na visini
od deset metara, službama
za spašavanje vikao da prvo
spase djecu.
Navodno je kazao: “Ne
brinite za nas, dovraga, samo spustite tu djecu”. Na
svu sreću, niko nije ozbiljnije povrijeđen.
Nakon udara iz letjelice
je počelo curiti i gorivo, pa
su vatrogasci morali intervenirati kako bi smanjili
rizik od eksplozije. Nes-
reća se desila jer letjelica
nije uspjela dohvatiti potrebnu visinu nakon polijetanja s obližnjeg aerodroma.
Djeca su bila zarobljena
90 minuta, dok su 53-godišnji pilot i njegov 32-godišnji putnik spašeni tek nakon puna tri sata, saopćila je
policija.
Gledam okom,
vidim mozgom
Ki{ete
li poslije
seksa
Dijete s tri godine reklo da želi postati djevojčica
č Dječak Tomas Lobel
(Thomas, 11) iz Kalifornije
je već s tri godine svojim
majkama rekao da želi biti
djevojčica. Kada je navršio
osam godina, počeo je uzimati hormone da bi promijenio spol.
Majke lezbijke, Paulin
Moreno i Debra Lobel, kažu
da su ih mnogi zbog toga kritizirali, ali nisu imale izbora.
- Prijatelji i rodbina su
nam govorili da ćemo mu
uništiti život. No, doktori su
nas upozorili da su djeca koja imaju poremećaj spolnog
identiteta, ako se promjena
spola odgađa, sklona sa-
moubistvu - rekla je Moreno.
Dodala je i da je cijela situacija i njima bila čudna iako one dobro znaju šta to
znači biti drugačiji.
Majke su objasnile da je
Tomas s tri godine naučio
znakovni jezik jer je imao govornih smetnji, a prvo što im
je rekao bilo je: “Ja sam djevojčica”. Doktori su mu, kad
je imao sedam godina, dijagnosticirali poremećaj spolnog identiteta, a s osam je
počeo hormonsku terapiju.
- Promjena iz Tomasa u
Temi (Tammy) bila je brza.
Bila je gotovo trenutna kažu majke, koje su se
vjenčale 1990. godine, a
osim Temi, imaju još djece i
unučadi.
Tomi s majkama lezbijkama
M
ć Dvadesetsedmogodišnja Splićanka jučer
ujutro oko četiri sata nasrnula je na policajku koja
ju je namjeravala alkotestirati. Udarila ju je šakom
u glavu. Nasrtljivu vozačicu savladao je policajac. Lakše su ozlijeđene i
vozačica i napadnuta policajka.
Scena se dogodila u
Spinčićevoj ulici tokom redovne kontrole saobraćaja.
Djevojka je zaustavljena za
upravljačem “forda focusa”. Nije imala isprave i bila
je vidno pijana. Nakon in-
cidenta stavljene su joj lisice na ruke i odvedena je u
policijsku stanicu da se
otrijezni. Može biti prijavljena za vožnju u pijanom
stanju te napad na službenu
osobu.
Kako usporiti
dolazak starosti
Stres jede
~okoladu
Ne `elim
srebro
u kosi
Festivalski život “Kinofila”
č
Č!"
Oni koji odbijaju ovaj film ne `ele
da naš grad ide naprijed, kaže autor
Nakon što je nedavno
dobio nagradu za najbolji
dokumentarac, film “Kinofil” Damira Janečeka prikazuje se u Americi, gdje je
nominiran između nekoliko stotina filmova za nagradu “Najbolji socijalno angažirani film”.
Iako ga Festival BH filma u Njujorkunije želio prikazati, film je mogla pogledatipublika uČikagu, asada
i u Kanzasu na velikom International Kansas Film
Festivalu. Ovaj angažirani
film Janečeka bit će prikazan među samo pet odabranih finalista za nagradu žirija za “Najbolji socijalno an-
Janeček: Nema hrabrih i
iskrenih ljubitelja
gažirani film”.
- Sretan sam zbog interesa
američke javnosti i razumijevanja dobronamjernosti filma. Žalosno je da su ovaj film
odbili prikazati manifestacija
“Dani Sarajeva u Beogradu” i
“Festival bh. filma u Njujorku”, dok Fondacija za kinematografiju, uprkos međunarodnomuspjehu filma,odbija
pomoć ikakvoj promociji svaki put kad im se obratim.
Žalosno, jer taj film detektira
krivce, te kroz estetiku kolaž
dokumentarca daje konstruktivnu kritiku te nudi
rješenje. Oni koji mudro izbjegavaju i odbijaju ovaj film
su oni koji ne podržavaju da
naš grad i društvo idu naprijed na civiliziran način - istakao je Janeček.
Autor ističe da zbog ovog
filma već šest mjeseci nije u
rodnom gradu.
- To je sve zbog pritiska,
uvreda, prijetnji. Policija nije ništa učinila kao ni sarajevski kulturnjaci. Nepodnošljivo je svakodnevno slušati kukanja o lošem životu,
a ovako se odnositi prema
svom i tuđem. U Sarajevu,
nažalost, nema dovoljno hrabrih i iskrenih ljubitelja ne
Sarajeva, ne BiH, već, prije
svega, života,tuđeg, pai svog
- kaže režiserfilma. Ad. K.
Spec
Međunarodna galerija portreta Tuzla bit će bogatija za
dvije slike Ismeta Mujezinovića. Radi se o uljima na platnu
pod nazivom “Zbjeg”i“Revolucija”
Slike će kao stalnu postavku Galeriji pokloniti “Global
Ispat Koksna industrija Lukavac”, a svečano uručenje bit
će održano u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla u ponedjeljak u 12 sati.
Komad Igora Damjanovića
Prizor
iz predstave
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Premijera predstave “Rušenje Ajfelovog tornja”
č Dvije potpuno suprotne priče o nošenju nikaba Svugdje su ljudi osjetljivi kada su
ovakve teme u pitanju, kaže glumac Adi Hrustemović
Uz predstavu “Sconcerto”, kojom je otvoren ovogodišnji, 51. internacionalni
teatarski festival MESS, prve večeri manifestacije na
sceni SARTR-a upriličena
je i premijera “Rušenja Ajfelovog tornja” režisera Kuštrima Bektešija (Kushtrim
Bekteshi). Tim povodom
jučer su se novinarima na
pres-konferenciji obratili
reditelj predstave, član glumačke ekipe Adi Hrustemović i autor komada Jeton Naziraj.
Kako su i sami članovi
ekipe sugerirali na pres-konferenciji, “Rušenje Ajfelovog tornja” je tragikomedija
koja se bavi nekim od najaktuelnijih evropskih problema, uvođenjem zakona o zabrani nošenja nikaba u javnosti i terorizmom kao posljedicom niza globalnih političkih i vjerskih sukoba.
Predstava suočava kulturne
podjele, nesporazume, vjerski fanatizam, nasilje i pitanje demokratije i individualne slobode, a iznad svega želi tretirati nerazumijevanje, stereotipe, predrasude i
njihove posljedice.
- Predstava, ustvari, kroz
nekoliko priča govori o zabrani prava na izbor. U prvoj priči,
koja se odvija u današnjoj
Francuskoj, zabranjuje se
nošenje nikaba. U drugoj, koja
se dešava u otomanskom periodu, propisanje zakonpo ko-
Hrustemović, Naziraj i Bekteši: Predstava suočava kulturne podjele
jem sve žene moraju nositi nikabe. Dakle, na obje strane
imamo zabrane pravana izbor,
što je veoma štetno jer to više
nije demokratijakakvu želimo
- kaže Kuštrim Bekteši.
Glumac Adi Hrustemović
naglašava kako je s određenom
zebnjom dočekao premijeru
predstave na MESS-u.
- Svugdje su ljudi osjetljivi kada su ovakve teme u pitanju, stoga smo se s dobrim
razlogom pitali kako će ovdje publika reagirati na predstavu. Sretan sam što je, prema mom mišljenju, publi-
(Foto: I. Šebalj)
U Pozorištu mladih danas će u 11 sati biti izvedena predstava “Kapetan
Džon Piplfolks”, čiju režiju
potpisuje doajenka bh. teatra Kaća Dorić. Na sceni
SARTR-a večeras će u 18
sati biti odigran komad
“Naslov” Laure Kalauz i
Martina Šika (Schick).
U Narodnom pozorištu
predstava “Ruže za Anu
Terez/Fudbalske
priče”
Harisa Pašovića bit će izvedena u 19.30 i 21.30 sati.
Na sceni Kamernog teatra
55 bit će odigrana predstava
“U traganju za bojom kestena” režisera Stevana Bodroža.
ka na MESS-u to vrlo dobro
primila i što ljudi nisu previše ozbiljno shvatili cijelu
priču, već upravo onako kako smo to mi zamislili - ističe
Hrustemović. H. PROLIĆ
Predstava Olivera Frljića na zeničkom otvaranju MESS-a
ć
”Pismo iz 1920.” ujedno će zatvoriti 51. internacionalni teatarski festival
’# $
’ %$
U zvorničkom Domu
omladine preksinoć je upriličena premijera pozorišne
predstave “Instant seksualno vaspitanje”, koju je
režirao beogradski glumac
Igor Damjanović.
Damjanović je rekao novinarima da je ova predstava
po sadržaju edukativna, nije
vulgarna, nema scena nasilja,
ali je slobodnija, pa se ne preporučuje mlađima od 15 godina. Podsjetivši da je predstava rađena po tekstu Đorđa
Milosavljevića, Damjanović
je rekao da je to priča o seksualnom sazrijevanju mladih
iz srednje škole, na koje različito utječe sredina u kojoj
žive i skreće ih u mnoge krajnosti protiv njihove želje.
Glumica Ljiljana Mitrović kaže dajeu pripremipredstave kod glumaca vladala
izuzetno pozitivna atmosfera, dodavši da ona igra Danicu, srednjoškolku, koja pokušava da se prilagodi okolini u kojoj vlada ustaljeni model ponašanja poremećenih
vrijednosti.
Zašto Hrvatska nije optužena za agresiju na BiH, ko su
bh. glumci koji su pozivali na
patriotizam, a onda pohrlili u
Beograd, kakva je uloga vjerskihzajednica,a kosupolitičari
čija bi likvidacija mogla ovu zemlju pomjeriti iz ćorsokaka?
Direktno, bezuvijanja ibez teatarskih maski, Travničanin sa
zagrebačkom adresom Oliver
Frljić postavio je predstavu
“Pismo iz 1920.” na zeničkom
otvaranju MESS-a u petak navečer.
Na Veliku scenu Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici izašli su Slaven Vidak,
Adis Mehanović, Saša Handžić
i Enes Salković u uniformama
četvorice vojnika koji u nekoliko navratarazgovaraju oBosni,
ratu, zločinima, Zenici, politici, budućnosti, ito unakrsno ispitujući jedan drugog... Poznajući Frljićeve kontroverzne poteze,bilojeza očekivatidaostanju u Bosni progovori imenom
i prezimenom, pa tako jedan
Četvorica aktera komada “Pismo iz 1920.”
glumac pita kolegu: “Koju bi
trojicu političara ubio radi napretka BiH?”, te “Da li smatra
da bi napredak bio moguć nakon njihove likvidacije?”.
- Mi nismo izmislili priče,
nego smo ih samo postavili na
scenu, uzevši ihiz kuloara. Vjerujem da će reakcije i u drugim
gradovima i narodima biti
slične ovim zeničkim - kazao
je, radostan zbog prijema svog
prvog bh. uratka, reditelj Frljić.
(Foto: J. Hadžić)
Nakon preksinoćnje premijere na otvaranju MESS-a u
Zenici ova predstava će i zatvoriti 51. internacionalni teatarski festival, izvedbom u
SARTR-u 9. oktobra.
A. DŽONLIĆ
panorama
Dnevni
avaz
nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Haris Pa{ovi}
Manekenka
Biljana
Todorovi}
O~ajan­sam­
{to­ni­sam­do­bar­
fu­dba­le­r
Josipa Lisac
Adnan
Zahirovi}
Go­di­ne­mi­
ni­su­va`ne
Lu­da­za­
spo­r­tom­i­
spo­r­ti­sti­ma
Je­dva
~ekam­da
mo­ji­do|u
u­Ru­si­ju
l se Ali sa Zla ta revi} l Ani ta Ekbe rg
Go ran Ba re: Ve oma sam tmu ran i do sa dan l Uda a
2
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Zvijezda na Ba{~ar{iji
Merlin u`iva u {ahu
Svojevrsno zati{je i pauzu od koncerata Dino
Merlin koristi i da se posveti svom velikom hobiju - {ahu. Na{ fotorepor-
ter snimio je prije nekoliko dana muzi~ku zvijezdu na Ba{~ar{iji u
okr{aju za tablom s Bracom ]iri}em.
Sude}i prema broju figura
koje su se nalazile na stolu ispred Merlina, i ovu partiju rije{io je u svoju koriL. S . R.
st.
Hari u {etnji gradom
(Foto: Ja-Sa)
[etnja Sarajevom
[ta prolaznici pitaju Harija
]iri} i Merlin: Partija {aha na otvorenom
(Foto: Ja-Sa)
Zijah Sokolovi}
Hari Vare{anovi} u posljednje vrijeme dobiva mnogo
poziva za nastupe u inozemstvu. U pauzi izme|u koncerata u evropskim gradovima energiju prikuplja u
rodnom Sarajevu.
Nije rijetkost sresti ga u
{etnji gradom, a prolaznici
nerijetko zustavljaju Harija
sa molbom da se fotografi{u s njim, ali ga i pitaju
kada mogu o~ekivati njegov novi album. Kako doznajemo, novi Harijevi hitovi mogu se o~ekivati na
prolje}e naredne godine.
L. S . R.
Sve ~e{}e u Sarajevu
Dok su jo{ trajali topli
dani na sarajevskoj
Ba{~ar{iji snimili smo
bh. glumca i reditelja Zijaha Sokolovi}a u {etnji. Zijah ve} du`e vrijeme `ivi u Austriji, ali je u
posljednje vrijeme veoma ~esto u Sarajevu.
Ina~e, direktor je
dje~ijeg pozori{ta u
Salcburgu te radi kao
umjetni~ki direktor
dje~ijeg pozori{nog festivala „De`ela gledali{}a“ u Ljubljani. Vidi
se da glumac veoma
mnogo vremena provodi s djecom, kako
radno, tako i privatno,
{to pokazuje i na{a foAd. K. Sokolovi}: U`iva s djecom
tografija.
[pica
Srnja i Ibrakovi}
u dru{tvu
„Legendi“
(Foto: H. Proli})
^lanovi grupe „Legende“
(Foto: Ja-Sa)
Minka Mufti}
Predah za glumicu
Susret sa starim prijateljima
^lanovi srbijanske grupe
„Legende“ odr`ali su nedavno koncert u sarajevskom
klubu „Coloseum“, a tu priliku
iskoristili su i kako bi pro{etali
glavnim gradom BiH i susreli
se sa starim prijateljima.
U jednom sarajevskom restoranu tako su se dru`ili
s voditeljicom Naidom Sr-
njom i nogometnim trenerom Abdulahom Ibrakovi}em. Naravno, susret je
protekao uz pjesmu i doH. P.
bro raspolo`enje.
Poznati ljubavni par
Marijana i Neme{ partijaju
s Horvatom u Beogradu
Mufti}: Snimala
film „Venuto al
Mondo“ (Foto: Ja-Sa)
Nakon veoma zahtjevnog snimanja filma
„Venuto al Mondo“ s holivudskom zvijezdom Penelopom Kruz (Penelope
Cruz) u Sarajevu, glumica Minka Mufti} napokon
mo`e predahnuti i vratiti
se svakodnevnim obavezama.
Tako|er, sarajevska umjetnica vratila se i jednoj od
omiljenih aktivnosti, {etnjama ulicama glavnog grH. P.
ada BiH.
Marijana ^vrljak i Nikola
Neme{evi} Neme{, poznati ljubavni par iz „Velikog brata“, u posljednjih
nekoliko mjeseci ne odvajaju se jedno od drugog.
Trenutno zajedno sa svojim prijateljem Horvatom
^agaljem u`ivaju u Beogradu.
- Po cijeli dan smo zajedno, a ve~eri su rezervirane za no}ne klubove. Super se provodimo - izjavio
je Horvat za jedan srbijanski portal.
Prijatelji su sa medijima
podijelili i nekoliko fotografija kako bi im pokazali
kako se to oni dobro proAd. K.
vode.
Neme{evi}, ^vrljak i ^aganj: Ludi provod
3
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Moj svijet...
Njujork
Sevdalinke
Prijatelji
- Bila sam nedavno u
Njujorku, ~isto privatno. Malo da osvje`im
u{i. Bila sam na mjuziklu na Brodveju.
Gledala sam dvije predstave i bilo je fenomenalno. Bila sam i
na Fashion Weeku u
Njujorku, malo sam se
osvje`ila. Ali, u avionima sam se prehladila,
bilo je kao da si u Sibiru.
dvije sevdali- Snimila sam idu, babo,
lje
nke - „Niz po er, be`e“.
sejmeni“ i „Om p{i, a „Omer“
lje
„Sejmeni“ su eni je dra`a
M
.
iji
rn
la
je popu
oma je te{ka.
ve
i
i“
en
m
ej
„S
davno, a s
To sam snimila azovom neMalo je to
Edinom Karam avila obradu „Sejmena“. alinka
pr
vd
na
se
m
se
sa
davno
~ula da
je pjeda sam ba{ i
druga~ije i sa bez i~ega. U Sarajevu sam
ili
z
sa
pjeva uz
vala akapela.
Josipa Lisac ra
vi|en gost u S do je
arajevu.
Pored brojne
publike,
ova hrvatska
zv
bh. prijestonic ijezda u
i
jatelje. Me|u ima i prinjima je sigurno Hanka
P
Josipa je tako aldum.
bi
go{}a na konc la
kraljice sevdahertu na{e
a nije propustil a u Zetri,
zagreba~ku pr a ni njenu
omociju.
RAZGOVOR Josipa Lisac, 61-godi{nja ekscentri~na muzi~ka diva
IZ BIOGRAFIJE
I sada sam depresivna, ali
imam oru`je protiv toga
Moji koncerti su postali luksuzni Godine su samo brojka, treba imati svje` duh u sebi
Kod mene nema liftinga ni zatezanja Karlova smrt boli me kao i prvog dana
Razgovarala: Larisa
SARAJLI]-RAMOVI]
koji }e znati voljeti, jer je
ljubav darovana. To su isto neke poruke.
ada smo telefonom
pozvali Josipu Lisac
u Zagreb, prije nego
{to smo uspjeli re}i odakle
zovemo i zbog ~ega, rekla
nam je: „U gu`vi sam, je li
ne{to hitno?“
A kada smo joj rekli da zovemo iz „Dnevnog avaza“ i
da smo ~uli da je imala sjajan nastup na jednom d`ez
koncertu u Zagrebu, ova
istinska i ekscentri~na muzi~ka diva u hipu je promijenila stav i otvorila nam se.
- Jao, vi iz „Avaza“ sve znate! Sje}ate se kada ste me
pro{le godine pozvali i rekli
da se do vas pronio glas da
nisam prihvatila poziv @eljka Joksimovi}a da budem
go{}a na njegovom koncertu. I tako ste mi i sada rekli
da ste ~uli za d`ez koncert rekla nam je Josipa na
po~etku razgovora.
Da se vratimo muzici,
kada }ete kod nas?
K
Nestvarno
i nehumano
Va{u publiku, a imate
je, zaista, mnogo, zanima
{ta je aktuelno kod Vas?
- Imam koncerte, to nije
„pod normalno“. Moji koncerti nisu vi{e ba{ tako
normalni. Postali luksuzni,
zato {to se uglavnom pripremaju fe{te, svadbe, promocije... Ja ne pjevam
- Ne znam, ali nadam se
uskoro. Znam da tamo
imam predivnu publiku. U
Sloveniji sada imam fantasti~nu saradnju s grupom „Siddharta“.
Otvaraju se nove pri~e.
- Da, i to sjajno.
Kada smo ranije razgovarale, niste djelovali tako vedri, ~ili, puni energije... A bilo je trenutaka kada ste ostavljali dojam da
ste upla{eni, depresivni...
Ne `ivim
od pohvala
i pokuda
- I sada sam. Morate upotrijebiti oru`je da se borite.
Zamislite kada godinu i po
znam da imam termin u
„Lisinskom“ i najedanput
saznam da nemam termin. Neko je to pregazio.
Ho}e{ se, onda, u takvoj
situaciji ubiti, sko~iti sa 18.
sprata ili }e{ se nasmijati i
re}i: „To je `ivot.“
Svojevremeno je Va{ stajling obarao ljude s nogu,
dijelio ih u dva tabora - za i
protiv. Je li i danas tako?
- I danas je tako. Uvijek je to
tako. Oduvijek je trebalo hrabrosti. Neko }e te pohvaliti,
neko }e ti se smijati. Ali, zar
`ivi{ od pohvala i pokuda?
Ne. Mora{ imati svoj stav.
Uvijek je bilo tako i bit }e.
Da, ali kao da ste se sada otvorili prema svijetu.
- Ne znam, ili su to bili trenuci. Postoje trenuci kada se
smije{ i trenuci kada pla~e{.
Lisac: ^ekam bolje vrijeme, ali se ne dam
na takvim manifestacijama. Onda neki moj lijepi
nastup u koncertnoj dvorani od 8 do pola 11 bude
luksuz. To zna~i i da je
smanjen obim, naro~ito u
ovo krizno doba. No, jo{
O turbofolku...
Kako komentirate poplavu turbofolka?
- To jeste problem. Ja to ne gledam, ali to `ivi pored
nas. Ali, uvijek je tako bilo. Uvijek dobro i lo{e `ive zajedno. Ne `elim se pomiriti s tim da je to tu. Ili ignoriram i furam svoj film. Mora{ znati upotrijebiti oru`je zdrav duh, dobru energiju, kreativnost, ma{tovitost.
Prona{la sam kutak za sebe, svoj restoran za sebe...
Za svakoga postoji mjesto. Taj sveop}i materijalizam,
konzumerizam... I ako svijet propadne, ko }e nastaviti dalje? Ko stvara svijet? Pa, idealisti!
se dr`im, ~ekam bolje vrijeme, ali se ne dam. Pripremam se i za obilje`avanje 20. godi{njice smrti
mog Karla Metiko{a.
Zna~i, pripremate tradicionalni koncert?
- Ove godine ne}e biti koncerta zbog nekih neprofesionalnih odnosa s dvoranom „Vatroslav Lisinski“ u
Zagrebu. Bit }e performans u „Kerempuhu“. To je
biv{i varijete, gdje je Karlo i
po~eo sa prvim pjesmama.
Klavir je morao sa prijateljima iz svoje ku}e na gurtlama nositi u dana{nji
„Kerempuh“, jer je `elio
pjevati rokenrol. To je tada
bilo ~udno, nerazumljivo.
„Croatia Records“ objavio
je njegov dvostruki CD
„Rok {ezdesetih Met Kolins“, izlaze i knjiga njegovih
27 pjesama i memoari. I
onda sam to nekako mislila
spojiti u performans.
Nevjerovatno je da je
ve} pro{lo 20 godina od
Karlove smrti.
- Nestvarno je i nehumano
brzo pro{lo to vrijeme.
Mo`da tako mora biti,
mo`da su tu i neke poruke. Saznat }u {ta se sve
tu krije. Ali, da je te{ko,
te{ko je. Kao i prvog dana. To neki ne mogu shvatiti, razumjeti. A mo`da nikada nisu bili ni spremni...
Ljubav se daruje onima
Vi ste Vodolija u horoskopu, a za te ljude ka`u
da su veoma senzibilni.
- Da, i moramo se boriti,
jer nas niko ne razumije.
Ustvari, publika mi daje tu
snagu i vedrinu. Gdje god
odem... Evo, krajem jula
bila sam u Subotici nakon
ta~no 20 godina. Te 1991.
bio je smijeh, romantika,
da bi poslije toga nastala
tragedija. I nakon 20 godina razdvojenosti, do{la
sam i kao da smo se dogovorili da }emo nastaviti
tamo gdje smo stali. Sve
se znalo, sve se prepoznalo. Ti, zapravo, ni ne
zna{ sve gdje postoje ta
divna srca koja su s to-
Josipa Lisac ro|ena
je 14. februara
1950. godine u Zagrebu.
Sa suprugom Kar
lom Metiko{om
1973. godine objavila je
album „Dnevnik jedne
ljubavi“, koji je do danas
jedan od najboljih konceptualnih rok ostvarenja.
Uz brojne rok i pop
hitove, u~estvovala
je i u rok operama te
zavidnu karijeru ostvarila u inozemstvu.
Iznenadna smrt Karla Metiko{a 10. decembra 1991., kao i turbulentan po~etak devedesetih, promijenili su
kontekst njenog rada.
I danas je jedna od
najve}ih pjeva~ica
na ovim prostorima s
fantasti~nim vokalom,
ali je i unikatna pojava.
bom. To zamislim u situacijama koje su te{ke.
Njega i genetika
Kada odete u Srbiju ili
bilo gdje u biv{u Jugoslaviju, osjetite li da ste bili
razdvojeni od publike?
- Karlo je to znao re}i:
„Muziku mora{ osjetiti.“
^uje{ je, ne vidi{ je, ne crta{
je... To je, naprosto, najvi{a
instanca umjetnosti. To je
svijet za sebe. Ljudi zavole
kroz muziku, odrastaju, neka muzika bude dio njihovih
`ivota... To ratovi ne mogu
razru{iti. To se zove ljubav.
Ljubav se ne ru{i ni smr}u,
ni ratovima, ni ubistvima.
Sjajno se nosite s godinama. Imate 61 godinu, ali se
ne vidi na Va{em licu nego
tek kada se datum ro|enja
pro~ita na Wikipediji.
- To je njega, a i genetika
je dobra. Nisam ja prekju~er odlu~ila da }u se
njegovati. Ali, nema liftinga, nema zatezanja.
Imam lijepu i zdravu ko`u.
Godine su brojke, ali treba
imati svje` duh u sebi i
mo`da to dijete u sebi.
4
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
1. „Nedim“
- „Bombaj {tampa“
2. „Amazing“
- Inna
3. „E’ Tutto Un Attimo“
- Anna Oxa
4. „Na|i me“
- „Oktobar 1864“
5. „Divno je biti nekome ne{to“
L. K.
- „Latino“
Novinarka u petom mjesecu trudno}e
Beti Vajt
I dalje opasna
Poznata ameri~ka komi~arka Beti Vajt (Betty White),
najpoznatija po ulozi u seriji
„Zlatne djevojke“, ni u 90.
godini ne prestaje raditi.
Tajna Betine vitalnosti vjerovatno le`i u njenom poznatom smislu za
humor, koji je nije
napustio ni u poznim godinama.
Nedavno je snimila pjesmu s
britanskom pjeva~icom Lucijanom i iako se taj
uradak ne mo`e pohvaliti pretjeranim doprinosom muzici, mnoge }e nasmijati kada ga ~uju.
Naime, pjesma je nazvana
„I’m Still Hot“, a neuni{tiva
Beti u njoj pjeva: „I’m maybe
a senior, so what? I’m still
hot“, ili, u prijevodu: „Mo`da
sam starica, pa {ta? I dalje
sam opasna“. Sedmostrukoj
dobitnici Emija Beti penzija
nije ni na kraj pameti, i to neprestano dokazuje.
“
- Sjedili smo na terasi i pili vino.
D`ord` se sjetio kako je Valter
Konkrajt (Walter Conkrite) bio u
njegovoj vili i drugog dana boravka u odijelu sko~io u jezero. Jedini na~in koji se D`ord`u ~inio
prihvatljivim da to nadma{imo,
bio je da se ve} prve ve~eri bacimo u jezero, i to potpuno goli. To
smo i u~inili - glumica Marisa Tomei o zgodi s D`ord`om Klunijem (George Clooney).
Info
“
- U Holivudu
karijera mo`e da
se okrene naopa~ke za tili ~as.
Najgore je kada je
glumac nezgodan
za saradnju i ne
ispunjava ono {to
je obe}ao. To se
ne opra{ta ni
najve}im svjetskim zvijezdama
- glumica Marija
Karan u intervjuu
za „Press
reviju“.
“
Alavanja:
Pove}an
umor
Anja: Sin }e nam se zvati Jakov
Anja Alavanja, voditeljica i urednica
na hrvatskoj CMC televiziji, udala
se prije nekoliko mjeseci na Mauricijusu, a nedavno je otkrila kako je ve}
pet mjeseci trudna te da ona i suprug @eljko Romac o~ekuju sina.
- Mogu re}i koje smo ime odabrali
iako ne volim skakati pred rudu.
Zvat }e se Jakov. Nema neko posebno zna~enje, jednostavno nam
se svidjelo to ime. Sna`no je, mu`evno i tradicionalno - kazala je Anja.
Lijepa voditeljica otkrila je i kako
podnosi trudno}u.
- Osje}am se super i od po~etka
trudno}e nisam imala ba{ nikakve
tegobe, osim pove}anog umora.
Jo{ je rano govoriti o mijenjanju
pelena i svih ostalih stvari oko novoro|en~adi, ali nas veseli ~itanje
o trudno}i, razvoju djece i odgoju dodala je Alavanja.
Novinarka je istakla da je voditeljski posao ono {to zna i voli pa
vjeruje da }e isto raditi i nakon
trudni~ke pauze.
- Mislim da je
rije~ o vrlo kvalitetnoj telenoveli,
koja je okupila
izvrstan gluma~ki,
producentski i rediteljski tim. I moj
suprug je, uostalom, jedan od reditelja. Volim kada
Robert i ja radimo
zajedno, mada
me na snimanjima
nimalo ne {tedi.
^ak suprotno, kada neko drugi zafrkne, ja snosim
odgovornost glumica Ecija
Ojdani} o ulozi u
seriji „Larin
izbor“.
RAZOTKRIVANJE
Muratovi}:
Nije mi do
zavo|enja
Mona Muratovi}Ze~evi}
ADIS OMEROVI]
MOJ CD PLAYER
Izbrisala bih sje}anje
na prvi poljubac
Bh. glumica Mona Muratovi}-Ze~evi} u
rubrici „Razotkrivanje“ otkrila je koji
ku}ni posao mrzi, bez ~ega ne mo`e
zamisliti dan i druge zanimljivosti.
? Kao djevoj~ica, `eljeli ste postati...?
@Najprije sam htjela biti moj brat, jer
su moja bra}a idoli mog djetinjstva, pa
balerina, pjeva~ica...
?
Doga|aj koji Vas je do sada u `ivotu
najvi{e obradovao je...?
@Ro|enje mog sina.
?
Koju svoju karakternu osobinu smatrate najlo{ijom?
@Ne znam je li karakterna ili nije, ali
to je moja difuznost.
? Bez ~ega ne mo`ete zamisliti dan?
@Bez molitve, svog djeteta i, ako ne ka-
fe, onda barem telefonskog razgovora sa
mamom, konzumacije neke od umjetnosti.
?
Na pozori{noj sceni ili ispred kamere
osje}ate se...?
@Najbolje. Gluma mi daje ne{to {to
nigdje drugo ne mogu na}i.
?
Kolega s kojim Vam je bilo najte`e sara|ivati u dosada{njoj karijeri je?
@Te{ko pitanje. Znam s kim mi je bilo
najdra`e raditi...
?
Glumac s kojim biste se rado pojavili
u goli{avim scenama je...?
@Ne `elim se pojavljivati u goli{avim
scenama. A voljela bih raditi sa Medsom Mikelsenom (Mads Mikkelsen).
?
[ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju
suprotnog spola?
@Ma nemam vam ja tih aduta niti mi
je do zavo|enja!
? Kada ste se prvi put poljubili i s kim?
@ Kada bih mogla, to bih nekako izbrisala iz iskustva!
L. K.
Spektakli z Spektakli z Spektakli...
Hejli tra`i
izvinjenje
Glumicu Li{u Hejli (Leisha
Hailey) izbacili
su iz aviona,
jer je ljubila
curu. Hejli od
avionske firme
tra`i izvinjenje, jer smatra da su njena djevojka
Kamila
(Camilla)
i ona
`rtve diskriminacije.
Izbacili su
ih iz aviona, jer
su se ljubile pred putnicima.
Stjuard im je
rekao da moraju oti}i, jer
su se putnici
bunili.
Bekam podr{ka Kirsten voli
kritike
prijatelju
Pjeva~ Mark
Entoni (Marc
Anthony) prolazi
kroz te{ko `ivotno razdoblje
zbog razvoda s D`enifer Lopez
(Jennifer), a
pomo}
mu pru`a i
prijatelj Dejvid Bekam
(David Beckham). Nogometa{ je sa suprugom Viktorijom (Victoria) bio
na Markovom
koncertu, nakon
~ega se uslikao s
Latinoamerikancem i time se
odmah pohvalio
na Facebooku.
Pohvale za dobru glumu gode
svakom glumcu, ali sa 29-godi{njom glumicom Kirsten Danst
(Dunst) to nije slu~aj. Ona ne voli
tap{anje po ramenu za dobar rad
i vi{e voli ~uti lo{e kritike na ra~un svoje
glume.
- Bolji mi je
znak kada me
kritiziraju nego kada mi
ka`u: „Pa
bila si dobra, drugi }e{
put biti
jo{ bolja“ izjavila
je Kirsten.
Sting osje}a
gri`nju savjesti
Britanski muzi~ar Sting ne otkriva lako svoje mane,
ali je u svojoj 60.
godini priznao jednu zbog koje osje}a veliku gri`nju
savjesti. Smatra
da nije dobar
roditelj.
- Ne mogu re}i
da sam dobar
otac. Prije
sam putuju}i
muzi~ar nego
roditelj. No,
svaku svoju
obavezu, posebno onu roditeljsku, shvatam
vrlo ozbiljno, {to
zna~i da sam ja,
ako me djeca trebaju, uvijek tu za
njih - priznao je
Sting.
Hadson otvorila
centar za mr{avljenje
Nekada bucka, glumica i pjeva~ica
D`enifer Hadson
(Jennifer Hudson),
koja ne prestaje
iznena|ivati svojom vitkom linijom, otvorila je
centar za
mr{avljenje u
rodnom ^ikagu.
Od avgusta
2009. godine, kada je
rodila sina Dejvida (Davida),
D`enifer je
smr{avila 35 kilograma. Glumica
je priznala da nije
znala da ima
vi{ak kilograma
dok nije do{la u
Holivud.
5
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Kult_art izlog
INTERVJU Haris Pa{ovi} uo~i premijere „Ru`e za Anu Terezu/Fudbalske pri~e“
Nisam dobar fudbaler
i o~ajan sam zbog toga!
Mislim da bi 9 od 10 mu{karaca zamijenilo svoju uspje{nu karijeru za uspje{nu karijeru nogometa{a
Obrazovanje, religija, kultura, dr`ava ne daju odgovore na najintimnija pitanja svakoga od nas
op-folk spektakl
„Ru`e za Anu Terezu/Fudbalske pri~e“
reditelja Harisa Pa{ovi}a,
nakon svjetske premijere
u Zenici, ve~eras }e
do`ivjeti i svoju sarajevsku premijeru na sceni
Narodnog pozori{ta Sarajevo, a u okviru 51. internacionalnog festivala
MESS.
To je bio vi{e nego dovoljan razlog da razgovaramo s ovim istaknutim bh.
rediteljem, koji na sebi
svojstven na~in kroz svoje
predstave obra|uje teme
koje se ti~u svih nas. Pri
tome ostaje vjeran sebi
naklonjenoj publici, ali
otvara vidike i za one koji
nikada nisu kro~ili u hram
kulture.
Ovog puta, rije~ je o pozori{nom komadu koji je
okupio vrhunske plesa~e i
umjetnike iz Belgije, Italije, Burkine Faso, Singapura, Rusije, Turske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
- Tajna uspjeha je uporni
rad! Mi svi u East Westu
radimo mnogo, volimo
svoj posao, po{tujemo se
i u`ivamo rade}i. Najve}i
projekt pred nama je gradnja zgrade me|unarodnog kulturnog centra East West i zapo~eli smo dogovore s Op}inom Novo
Sarajevo i Gradom @eneva o ovom velikom poduhvatu.
P
Dobro
iskustvo
Kojeg umjetnika cijenite i s kojim biste
najradije sara|ivali (s
na{ih prostora i iz svijeta)?
- Mnogo je veli~anstvenih umjetnika i kod nas i
u svijetu s kojima bih
volio raditi. Ove godine
sam najvi{e radio s koreografom Edvardom
Klugom (Edward Clug)
iz Slovenije i Rumunije,
glumcem Mikijem Manojlovi}em iz Srbije i
kompozitorom Filipom
Tanom (Philip) iz Singapura. Oni su savr{eni
umjetnici i rad s njima
nevjerovatno je dobro
iskustvo.
Obi~ni ljudi
Predstava „Ru`e za
Anu Terezu/Fudbalske
pri~e“ govori o `ivotu
obi~nih ljudi, njihovoj
strasti za fudbalom, o
tim-bildingu, fer-pleju,
individualnoj kreativnosti... a svoju svjetsku premijeru imala je u Zenici.
Kako je tamo{nja publika prihvatila Va{e djelo,
mislite li da je shvatila
poruku koju ste joj `eljeli
prenijeti?
- Ovo je predstava za one
koji vi{e vole pop-folk
muziku od pozori{ta, a to
je ve}ina ljudi u BiH. Popfolk se direktno obra}a
„obi~nim“ ljudima. Kod
nas obrazovanje, religija,
kultura, dr`ava ne daju
odgovore na najintimnija
pitanja svakoga od nas.
Tako kafana i klubovi postaju mjesta gdje ljudi
u~e o `ivotu. Mi smo postavili pitanje {ta je
mu{karac 21. stolje}a? U
posljednjih 50 godina fe-
Kako predstava govori
o fudbalu, neizbje`no pitanje je jeste li se i Vi
mo`da nekada oku{ali u
tom ili sli~nim sportovima?
- Nisam dobar fudbaler i
o~ajan sam zbog toga. Mislim da bi 9 od 10 mu{kara-
Pa{ovi}: Ne odmaram se
ministi~ki pokret
zna~ajno je unaprijedio
polo`aj `ene u dru{tvu.
Balkan, kafane, kapitalizam, poslijeratno doba kako sve to utje~e na `ivot savremenog mu{karca? I naravno, tu je fudbal, koji je prostor slobode! Zeni~ka publika na
nogama je pozdravila predstavu oba puta, koliko
smo igrali, i mi smo veoma sretni zbog toga.
Nezavisna produkcija
Umjetnost i kultura u na{oj dr`avi nisu na zavidnom nivou. Propadaju nam najzna~ajnije institucije.
Kako Vi to komentirate? Postoji li izlaz iz ovog za~aranog kruga?
- Da, postoji izlaz, a to je mnogo, mnogo ve}i
anga`man direktora tih institucija i samih umjetnika.
Odli~an primjer je Bosansko narodno pozori{te Zenica, na{ koproducentski partner u projektu „Ru`e za
Anu Terezu/Fudbalske pri~e“. Godinama je ova institucija bila na ivici propasti, a kada je do{ao novi direktor
Hazim Begagi}, za godinu je preokrenuo situaciju, i to
je sada najvitalnije dr`avno pozori{te u BiH. Dr`avne
institucije moraju se ugledati na nezavisnu produkciju
u BiH. Nezavisne produkcije u teatru, filmu i vizuelnoj
umjetnosti su moderne, imaju daleko manje para od
dr`avnih institucija i svjetski uspjeh
Spomenuta predstava
bit }e izvedena u okviru
Internacionalnog teatarskog festivala MESS.
O~ekujete li neko priznanje?
- Ovo je, ja mislim, 15. ili
16. predstava koju sam
re`irao i koja igra na
MESS-u. Da vam iskreno
ka`em, pitanje priznanja
za mene je ve} davno prevazi|eno. Moje najve}e
priznanje, ono pred kojim
se zaista osje}am skromno, jeste kada gledalac
iza|e poslije predstave s
osje}anjem da je stekao
neko novo iskustvo.
Uporni rad
Glumci iz „Fudbalske
pri~e“ iz razli~itih su zemalja. Ho}e li to biti problem za budu}a gostovanja?
- East West ~esto radi s
umjetnicima iz svijeta i
na{ izvr{ni producent Ismar Had`iabdi} ve} je
postao pravi majstor u
koordinaciji termina
umjetnika, putovanjima i
gostovanjima. U ovoj pr-
Imamo svjetske umjetnike
Kako birate umjetnike s
kojima }ete raditi i postoje li neki na{i koje biste,
prema kvalitetu, mogli
porediti sa svjetskima?
- Mi imamo svjetske
umjetnike, to su Jasmila
@bani}, Danis Tanovi},
Aida Begi}-Zup~evi},
[ejla Kameri}, Aleksandar Hemon, Dino Mustafi}, Bojan Had`ihalilovi}, Maja Bajevi}... U
edstavi umjetnici dolaze
iz devet zemalja, ali je
Ismar ve} radio na{e turneje na tri kontinenta
tako da mislim da ni
ovog puta ne}e biti problema.
I ranije ste se bavili
sli~nim temama, Va{e predstave su svojevrsni
spektakli. Otkrijte nam u
~emu je tajna Va{eg
uspjeha i koje su to teme
kojima se namjeravate
baviti u skorijoj budu}nosti?
na{oj predstavi „Ru`e za
Anu Terezu/Fudbalske
pri~e“ {ira publika upoznat }e na{u mladu opersku solisticu Aidu ^orbad`i}, koja igra kafansku pjeva~icu. Ona je
tako fascinantno napravila tu ulogu da sam siguran da smo na putu da dobijemo jo{ jednu umjetnicu od internacionalnog
zna~aja!
ca zamijenilo svoju uspje{nu
karijeru za uspje{nu karijeru
nogometa{a - ne zbog novca nego zbog kreativnosti
tog sporta i slobode koju on
pru`a. I ja sam jedan od tih 9
mu{karaca (smijeh).
Kada se odmarate, je li
to radije uz dobru knjigu
ili, pak, sebi priu{tite neko putovanje?
- Sramota me je re}i, ali
ne odmaram se (smijeh).
M. ^USTOVI]
Knjiga
Promotivni
spot za moju
domovinu
Knjiga poezije pjesnikinje, novinarke i
knji`evne kriti~arke Adise Ba{i} „Promotivni
spot za moju domovinu“
govori o patriotizmu na
druga~iji na~in, ali i o
gubitku majke. Iako po
naslovu mo`e djelovati
da se radi o knjizi punoj
kli{ea i tre{-patriotizma,
ona, za razliku od turisti~kog promotivnog
spota „Enjoy life“, koji
nam na{u dragu domovinu vizuelizira u njenom najboljem izdanju,
nudi druga~iju vrstu promotivnog spota - pogled iznutra.
CD
Nothing But
The Beat
Poznati DJ Dejvid Geta
objavio je svoj peti studijski album „Nothing
But The Beat“. Na njegovom novom studijskom albumu gosti su
neke od najpoznatijih
muzi~kih zvijezda dana{njice.
Geta je objavio dupli disk - na prvom disku su
vokalne teme nastale u
saradnji s kolegama,
dok je drugi elektronski,
s futuristi~kim instrumentalima kojima je pokazao da i dalje vlada klupskom elektroscenom.
DVD
72 dana
Film „Sedamdeset dva
dana“, dugometra`ni
igrani prvjenac hrvatskog reditelja Danila
[erbed`ije, sigurno }e
se svidjeti sarajevskoj
publici, jer je humor u
njemu dosta sli~an humoru s ovih prostora.
Glavnu ulogu tuma~i
Rade [erbed`ija, a
ostale uloge igraju Bogdan Dikli}, Kre{imir
Miki}, @ivko Ano~i}, MiM. ^u.
ra Banjac...
6
Info
Od insekta
do sjajila
Najpoznatija egipatska vladarka Kleopatra koristila je boju iz
usitnjenih crvenih
insekata kako bi svoje
usne obojila crveno.
Ru` za usne postao
je popularan u 16. stolje}u zahvaljuju}i
engleskoj kraljici
Elizabeti I, koja
je sa svojim
dvorjankama bojila
usne
mje{avinom voska i crvenog
`ivinog
sulfida.
Prvi
ru` pojavio se
na
tr`i{tu
1915.
godine.
Prosje~na
`ena pojede oko
2-3 kilograma ru`a
li`u}i svoje
usne tokom `ivota.
„Max Factor“ je
1930. godine plasirao
sjajilo za usne. Popularnost ru`a za usne
rasla je tokom Drugog
svjetskog rata, najvi{e
zahvaljuju}i filmskoj
industriji. Ru` je tada
postao svakida{njica
za svaku `enu.
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Jesenji trendovi make-upa
ZANIMLJIVOSTI
Odaberite
svoju boju
Crveni
ru` za
sigurnu
`enu
Nikako ne smijete zaboraviti da nije svaka crvena jednako crvena.
Postoji nebrojeno mnogo
mogu}ih varijanta boja.
Crvena mo`e u sebi imati nijansu narand`astog,
ru`i~astog ili plavog. Tako|er, crveni ru` ne stoji
jednako svim `enama.
Ako imate svjetliju ko`u,
najbolje je da odaberete
crvenu s narand`astim
tonom.
@ene s tamnijom puti
mogu odabrati onu pravu crvenu boju, dok osobama koje imaju maslinastu put, najbolje pristaje crveni ru` sa plavim ili sme|im tonovima.
No{enjem crvenog ru`a
sigurno }ete dati
odre|enu poruku i istaknuti sebe na poseban
na~in.
Crveni ru` danas je
klasika koju svaka `ena
treba isprobati barem jednom u `ivotu. Crvene
usne vrlo su privla~ne i
seksi, ali opet s druge
strane {ik i klasika za
svaku `enu. Sa crvenim
ru`om na usnama, izgledat }ete kao diva, a iz
vas }e zra~iti senzualnost i ljepota.
Boja je sada ne{to {to se odnosi na
cijelu li~nost, `enu koja svakog dana
ponovo otkriva sebe
vijetli crveni, narand`asti i ru`i~asti ru`evi ponovno su u modi i hit su ove sezone. Jarke boje, naravno, nisu ba{ novost, ali su ih modni diktatori jo{ vi{e ispromovirali, a vode}e kozmeti~ke firme
nisu propustile priliku da na police trgovina ponovno izbace svoje nove-stare boje.
Vrlo je va`no da znate kako trebate nositi te boje, jer }e va{e
usne, zahvaljuju}i tim bojama, biti u prvom planu. Odnosno,
cijela va{a pojava bit }e u prvom planu i zbog toga vjerujemo
da `elite izgledati {to je bolje mogu}e.
[to se ti~e {minke, o~i su dodatno nagla{ene, s iscrtanim
linijama na kapcima i „smoky“ izgledom, ali je prisutnost boje minimalna.
Jake, intenzivne, `ive i sjajne boje za usne ponovno su postale najve}i hit. Sada su se sve boje
u potpunosti vratile na scenu i mogu se mije{ati i kombinirati na sve mogu}e na~ine.
Najva`nije od svega je to {to se boje sada druga~ije do`ivljavaju i postale su sastavni dio
mode, ali i njenog jo{ sofisticiranijeg ro|aka
stila. Nametljive, jarke boje nisu vi{e potpuni
proma{aj nego na~in kojim se nagla{ava jedinstvena ljepota `ene i gradi privla~an i originalan stil. Boja je sada ne{to {to se odnosi na cijelu li~nost, `enu koja svakog dana ponovo otkriva
sebe.
S
STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva
(Foto: Ja-Sa)
I kada jesen do|e, ljepotice su u modi
Za razliku od ljetnih dana, kada ogrlice, narukvice i ostali modni dodaci dolaze do izra`aja,
u hladnijim mjesecima
skriveni su ispod toplih
slojeva majica, poluvera
ili kratkih jaknica. Ali, zato stajling uspje{no podi`e i spa{ava mekani
{al ili trendi kratki sakoi}
i jakna. Uspje{no se pri-
lago|ava i hla~ama, ali i
haljinama razli~itih modela.
Nagla{ene boje s uzorkom ili jednobojni, naglasit }e va{ stil, bez obzira
je li urbanobajkerski ili
nje`noromanti~ni. Ukoliko niste sigurni kako da
{al prilagodite cjelokupnom „outfitu“, poslu`ite
se modnim pravilom koje
ka`e kako je po`eljno da
je uskla|en s ~izmama ili
cipelama i torbama.
Moderni klasik je, u svakom slu~aju, dobrodo{ao, a sarajevske lje-
potice znaju {ta je moda.
Nije va`no potro{iti stotine maraka kako bi se
dobro izgledalo, va`no je
imati stila.
Ad. K.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pop lista
1. „Plavi orkestar“ i
„Dubioza kolektiv“
„(R)evolucija“
Nina Badri}
„Mama“
Dino Merlin
„Undo“
Severina
„Brad Pitt“
Massimo Savi}
„Iz jednog pogleda“
Gibonni
„Veslo na vodi“
Jasna Gospi} i @eljko
Samard`i}
„Sarajevo meni putuje“
Armin Muzaferija
„Putujem“
Amir Kazi} Leo
„Volim te svejedno“
Mirza [oljanin
„Ne mogu podnijeti to“
10
Pop prijedlog
Enes Uki}
„Bolji svijet“
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rok i alter lista
„Dubioza kolektiv“
„Making Money“
SARS
„Mir i ljubav“
„Hladno pivo“
„Fotoaparat“
„Letu {tuke“
„Nikog nema tu“
Mar~elo i „Filteri“
„Mamica“
TBF
„Uvik kontra“
„Zoster“
„Sve u svoje vrijeme“
„Regina“ i Mladen
Voji~i} Tifa
„Ptico mala“
„SevdahBaby“
„Pre|imo na stvar“
„Bombaj {tampa“
„Truba“
Rok i alter prijedlog
„Vatra“
„Ima li budnih“
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Folk lista
Enes Begovi}
„Lijepa je“
Halid Be{li} i
„Legende“
„Tambura{i“
Osman Had`i}
„Samo jedna `ena zna“
[erif Konjevi}
„Ljubavi“
Enes Begovi} i Mladen
Voji~i} Tifa
„Dva jarana“
Semir Ceri} Koke
„Za njen ro|endan“
Amra Halebi}
„Budi mirna“
Lepa Brena
„Metak s posvetom“
Elvira Rahi}
„Cura s ~ar{ije“
Verena Cerovina
„Bje`i ku}i“
10
Folk prijedlog
Adnan Jakupovi}
„Mene zaboravi“
Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . .
Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . .
Ime i prezime . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela
091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U
poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju
glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.
7
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Nabrijan na Nika Kejva
Devedesete mi ne nedostaju
† Pratite li zbivanja na regionalnoj sceni?
† Vra}ate li se mislima u devedesete, kada su „Majke“ bile na
vrhuncu slave?
- Pravo da ti ka`em, nisam
ba{ upu}en. Od doma}e muzike, u posljednje vrijeme ne
slu{am ni{ta. Kao prvo, nemam kompjuter i to je najve}i
„bed“, jer zbog toga nisam
adekvatno informiran. [to se
ti~e slu{anja muzike generalno, trenutno sam nabrijan na
Nika Kejva (Nick Cave) i „Bad
Seeds“, a volim poslu{ati i
„Beatlese“ i „Rolling Stonese“.
- Kada sada pogledam te devedesete, iz
ovog ugla, shvatam
da mi uop}e ne nedostaju. To je bila u`asna decenija, mrak u
svakom pogledu.
Na`alost, ba{ smo u to vrijeme bili najpopularniji, ali
stvarno ne znam {ta re}i na to. Mogu samo konstatirati kako ne `alim ni za ~im.
Estrada
Oliver Dragojevi}
Saradnja s
Hauserom
Album Olivera Dragojevi}a i Stjepana Hausera
„No} nek’ tiho svira“ bit
}e objavljen na regionalnom tr`i{tu 17. oktobra
u izdanju „Menarta“.
Saradnju s klasi~nim
mu-
MUZI^ARI Goran Bare, frontmen kultnog benda „Majke“
Na lijekovima sam,
kao i pola dr`ave
Veoma sam dosadan i tmuran ~ovjek z Novi album je mra~an, ali
ne mogu druga~ije pjesme pisati z Ne izlazim na ulicu
kada ne moram z Zdravlje ide nabolje, `ivi se
N
a radost svojih brojnih fanova,
~lanovi kultnog hrvatskog benda „Majke“
objavit }e 5. oktobra novi
album pod nazivom
„Te{ke boje“, prvi nakon
1998. godine. Rije~ je o
nosa~u zvuka na kojem
skoro sve tekstove pjesama potpisuje neponovljivi frontmen i pjeva~
Goran Bare, ujedno i
osniva~ „Majki“ davne
1984. Definitivno je rije~
o originalnoj pojavi na regionalnoj sceni, ~ovjeku
koji se tri puta lije~io od
ovisnosti o te{kim drogama i dva puta razvodio,
ali i muzi~aru enormnog
talenta i harizme.
U razgovoru za „Dnevni
avaz“ Bare je pri~ao o
„Te{kim bojama“, novoj
postavi benda, tekstovima pjesama, ali i o 17godi{njem sinu Miranu iz
braka sa prvom, preminulom suprugom.
Najzrelija postava
† [ta „Majke“ nude na
novom, dugoo~ekivanom studijskom albumu?
- Mislim da je album dobar, veoma dobar. Ustvari, trenutno mi je najbolji.
Materijal je odli~no
odsviran, odli~no otpjevan, stvarno zvu~imo dobro. Ko voli slu{ati „Majke“, ne}e biti razo~aran.
Odnos sa
sinom
† U kakvim ste odnosima sa sinom?
- ^ujemo se. Nije to
kao prije, ono ne{to tipa: „Ej, pa gdje si ti,
po`elio sam te“, ali
~ujemo se. Od mog
posljednjeg lije~enja,
dodu{e, ne{to manje
smo u kontaktu. Svakako se planiram pozabaviti odnosom sa
sinom, mislim da }e
na kraju sve biti OK.
zi~arima, zapo~etu jo{ u
vrijeme solo koncerata u
Parizu, Londonu i Njujorku, najpopularniji hrvatski pjeva~ nastavio je
sa mladim ~elistom Hauserom, koji je postao
poznat zahvaljuju}i obradi numere „Smooth Criminal“ Majkla D`eksona (Michael Jackson).
Hauser tvrdi da mu je
Oliverova muzika od
malena u u{ima i da mu
je bila velika ~ast sara|ivati s njim. Album
„No} nek’ tiho svira“ sadr`i devet numera.
„
Bare: Volim do}i u Bosnu
† Sude}i prema nekim
najavama i istoimenom
najavnom singlu, „Te{ke
boje“ veoma su tmuran i
mra~an album. Nema vedrih tema?
- Pa, nema, brate. Ima{
pravo, album je malo
mra~niji, ali ljudi su na to
navikli od „Majki“. [ta ja
znam, ne mogu druga~ije pisati. To nekako
nastaje iz mojih osje}aja
koje `ivim svakog dana.
O drugim stvarima
mo`da mogu pjevati, ali
ih ne `ivim. A bilo bi bezveze da pjevam o
ne~emu o ~emu nemam
pojma. Imam pune vre}e
tih tekstova, a mi smo ih
izvla~ili, onako, po principu „{ta izvu~emo,
izvu~emo“.
† [ta je, generalno, tema albuma, pojedinac ili
cjelokupno dru{tvo?
- Pojedinac u sudaru s
dru{tvom.
† Kako biste dana{nju
postavu „Majki“, koju
ste okupili 2007. godine,
ocijenili u odnosu na prethodne?
- Mislim da je ova najzrelija. To su ljudi s kojima
sara|ujem u posljednjih
deset godina, pravi, iskusni muzi~ari, koji su, ujedno, i veliki fanovi onoga
{to su „Majke“ do sada
radile. Zbilja su se potrudili da naprave vrhunski
album.
† Kada dolazite u BiH s
novim pjesmama? Navodno biste uskoro trebali
odr`ati koncerte u Mostaru i Banjoj Luci?
- Da, tako je, ali ne znam
konkretne datume. Ja
se, u svakom slu~aju, veselim tome, jer mnogo
volim do}i u Bosnu. Tamo nas dosta ljudi slu{a.
Istr~im i utr~im
† Mnogi Vas do`ivljavaju kao pristupa~nog ~ovjeka, jeste li nekada imali
problema zbog toga?
Recimo, na ulici Vam
pri|e neko da porazgovara iako niste u najboljem raspolo`enju?
- To se stalno doga|a.
Ba{ zbog toga ne izlazim
na ulicu kad ne moram.
Ovdje, u kvartu u kojem
`ivim, ljudi me dugo znaju pa im i nisam neka atrakcija, ali kada idem u
grad, neko me odveze i
onda samo istr~im i
utr~im u auto. Stvarno
ima ljudi koji do|u, ono,
„daj da malo popri~amo“,
a volio bih im objasniti da
sam, ustvari, veoma dosadan i tmuran ~ovjek,
dakle ne onakav kakvim
me ve}ina njih do`ivljava.
- Obavijestili su
me da su priveli
mu{karca koji
me je proganjao te da
su s njim obavili informativni razgovor. Da ne
na{tetim slu~aju, ni{ta
vi{e ne mogu re}i. Drago mi je {to }u se na deset dana maknuti iz
Splita da se napokon
odmorim od svega. Danas kre}em na put,
o~ekuju me koncerti u
Austriji, Njema~koj i
† Ne krijete da ste 15
godina bili na te{kim drogama i da ste se nekoliko puta lije~ili od ovisnosti. Kako danas stojite sa zdravljem?
- Pa, ~uj, na lijekovima
sam, ali to ne zna~i da
sam nepouzdan i da radim gluposti. Pa pola
dr`ave je na lijekovima. U
posljednje vrijeme imali
smo dosta koncerata i sve
je prolazilo u najboljem redu. Zdravlje ide nabolje,
`ivi se, pre`ivljava. Ne
znam {ta }e biti sutra, ali
trenutno sam dobro.
† Kako provodite vrijeme kada ne nastupate?
- Slu{am muziku, gledam filmove, ~itam knjige... Hvala Bogu, danas
ima ovih kablovskih televizija pa je ponuda stvarno
H. PROLI]
dobra.
„
Gr~koj,
kojima se veoma veselim - pjeva~ica
Jelena Rozga o ~ovjeku
koji ju je mjesecima
proganjao.
8
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
„Beauty&Lifestyle Showu“ u Zagrebu
Sarajevski frizeri
zasjenili ekipu
’Toni&Guya’
iz
Engleske
Maja [uput ponovo
Modele
pripremali
Haris Hod`i},
Senad ^avdar,
Kenan
Ahmethod`i},
Enisa Raoni},
Selma Sal~in i Elvedin
Polutak te Ru`dija
D`id`ovi}
[uput: Proslavila 32. ro|endan
Nakon tri koncerta zaredom
zavr{ila u bolnici
Popularna hrvatska pjeva~ica Maja [uput ponovo je zavr{ila u bolnici.
Dogodilo joj se to pro{le
sedmice, kada je odradila
~ak tri koncerta zaredom,
a u me|uvremenu je proslavila svoj 32. ro|endan.
- Toliko sam pro{le sedmice malaksala da sam morala oti}i u bolnicu i zatra`iti vitaminski koktel kazala je Maja za hrvatske medije.
Pjeva~ici je ovo drugi put
da je zavr{ila u bolnici.
- Lani sam bila malo te`i
slu~aj. Na Splitskom festivalu nisam mogla pomaknuti ni noge ni ruke. Zavr{ila sam na infuziji - dodala je.
Maja je trenutno u sretnoj
vezi s vlasnikom lanca barova i restorana „Hemingway“ Marijem Kova~evi}em. ^esto izjavljuje kako joj nikada u `ivotu
nije bilo ljep{e te da nikada
nije bila sretnija u ljubavi.
Novi spot Adnana Jakupovi}a
N
a nedavno
odr`anom „Beauty&Lifestyle Showu“
u Zagrebu sarajevski frizeri imali su odli~nu reviju
na kojoj su predstavili skoro 40 frizura. Na ovoj jedinstvenoj manifestaciji u
regionu nastupili su frizeri
iz svih krajeva Evrope, a
me|u njima je najbolja bila ekipa „Toni&Guya“ iz
Engleske.
U ekipi „Sarajevo Hair
Showa“, koju je vodio Haris Hod`i}, bili su i Senad
^avdar, Kenan Ahmethod`i}, Enisa Raoni},
Selma Sal~in, Elvedin Polutak te Ru`dija D`id`ovi},
Neki od
modela ekipe
„Sarajevo
Hair Showa“
Sarajevski
frizeri na
kraju revije
koji je za ovu priliku specijalno stigao iz Njujorka.
- U Hrvatskoj su bili
odu{evljeni na{im nastupom. Svi su bili pozitivno
iznena|eni frizurama koje
smo predstavili, ali i cijelim nastupom. Posebno
Kemal Hasi} plasirao novi singl
Jakupovi} sa statistima na snimanju
Kadrovi snimani i
na Starom mostu
Adnan Jakupovi} je, u saradnji s ekipom „Hayat Productiona“, na ~elu s rediteljem Anisom Mujanovi}em, snimio spot za pjesmu „Mostarka“.
- Po~etak spota sniman
je na sarajevskoj @eljezni~koj stanici, kao i u
vozu na relaciji Sarajevo
- Mostar. Naravno, ve}i
dio sniman je u mom rodnom Mostaru - u Muslibegovi}a ku}i, u ~ar{iji te
na nezaobilaznom Starom mostu - ka`e Jakupovi} te dodaje da se uz
statiste pojavljuje i manekenka Medina KaraD. Z.
hmet.
Novi album
samo na
internetu
Kemal Hasi} objavio je
novi singl pod nazivom
„Kao prije“, za koji }e
uskoro snimiti i spot. Ova
pjesma, koju potpisuju
End`i Mavri} i Pe|a Medenica iz Beograda, najavit }e izlazak njegovog novog albuma.
- Prve reakcije publike su
odli~ne. Pjesma je brza i
moderna i vjerujem da }e
postati hit. Odlu~io sam
da novi album ne izdajem
nego da ga plasiram
isklju~ivo na internetu.
Kada ja nemam zarade
od CD-a, neka nemaju ni
pirati - ka`e Hasi}.
D. Z.
im se dopala na{a muzi~ka podloga. Na
po~etku to je bio miks muzike iz filma „Valter brani
Sarajevo“ i numere „Valter“ grupe „Dubioza kolektiv“, a zavr{ili smo kompozicijom „Snijeg pade
Hasi}:
Pjesma je
brza i
moderna
9
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Uskoro vjen~anje voditeljice BHT 1
Melina Garibovi} se
udaje u novembru
Sarajevski
Dejvid
Bekam
Pored odli~nih modela,
pa`nju hrvatskih medija
skrenuo je i Elvedin Polutak, koji je prozvan sarajevskim Dejvidom Bekamom (David Beckam)
zbog svog imid`a i frizure koja dosta podsje}a
na englesku nogometnu
zvijezdu.
na behar, na vo}e“ u izvo|enju legendarnih „Indexa“ - ka`e Hod`i}.
Najbolji sarajevski frizeri
dugo su se pripremali za
ovu reviju, ali se isplatilo.
- Gromoglasni aplauz na kraju i ~estitke kolega najbolja
su nagrada. ^ak smo zasjenili i ekipu „Toni&Guya“.
Melina Garibovi}, voditeljica i
novinarka BHT 1, posljednjih dana u`urbano se priprema za vjen~anje. Naime, ona je ve} du`e vrijeme u vezi s Beogra|aninom Dejanom, a pred ma-
„Divlje jagode“ u Sarajevu
Premijera spota ’Ne, nisam ja’
ti~ara planiraju stati u novembru.
Zagonetna Melina o vjen~anju je obavijestila samo u`i krug prijatelja, a ta~an datum
udaje odredit }e naredne seD. Z.
dmice.
Frontmen grupe „KUD Idijoti“
Lipova~a:
Lider
benda
^rnac:
Zahvalio
na podr{ci
Tusta pobijedio rak
Posjetiocima se svidio i na{
promotivni spot, koji smo
snimali na atraktivnim lokacijama u Sarajevu, me|u
kojima su neki od najljep{ih
kadrova ura|eni u „Avaz
Twist Toweru“ - ka`e
D. Z.
Hod`i}.
Nakon du`e pauze, „Divlje
jagode“ snimile su novu
pjesmu. „Ne, nisam ja“ naziv je numere za koju su
uradili i videozapis.
^lanovi „Divljih jagoda“ u
srijedu }e predstaviti novu
pjesmu u salonu namje{taja „Urban namje{taj“ na sarajevskim Ciglanama, a
zvanicama }e se obratiti lider benda Sead Lipova~a
Zele. Na promociji }e biti
premijerno prikazan i spot
D. Z.
„Ne, nisam ja“.
Na{ pjeva~ narodne muzike u Beogradu
Koke snimao
Slavkonijeve
pjesme
Nakon {to je u nekoliko
studija u Sarajevu snimao nove pjesme, Semir
Ceri} Koke proveo je
pro{le sedmice nekoliko
dana u Beogradu. U studiju Slavka Stefanovi}a
Slavkonija, tvorca hitova
„Mu{tuluk“, „Imati pa nemati“, „Niko i neko“, Koke
je snimao nove pjesme.
- Prvobitni plan bio je da se
samo dvije Slavkonijeve numere na|u na novom CD-u,
ali kako sada stvari stoje,
mogu}e je da ih bude i vi{e.
Srbijanski kompozitor iza
sebe ima veliki broj hitova i
nadam se da }e jedna od
pjesama u mojoj interpretaciji postati slu{ana u cijelom
regionu - ka`e Koke. D. Z.
Raspolo`eni
Ceri} i Stefanovi}
u studiju
Pjeva~ i frontmen kultnog
hrvatskog pank benda
„KUD Idijoti“ Branko
^rnac Tusta objavio je na
svom profilu na Twitteru
da je pobijedio rak plu}a i
grla.
- Dragi moji! Evo najnovijih vijesti. Zdrav sam! Ne-
ma vi{e tumora! Trebam
se jo{ i oporaviti, po~eti
jesti kako treba, ali sve u
svemu - gotovo je! Hvala
vam svima koji ste mi
pru`ali podr{ku tokom cijelog lije~enja - napisao je
frontmen popularne grupe
iz Pule.
Festival „Zenica zove“
Kekin: Sve je klju~alo
U protekla dva dana
odr`an je Festival „Zenica
zove“, u okviru kojeg su
uprili~eni nastupi brojnih
bendova iz regiona. Tako
su se zeni~koj publici predstavile grupe „Superhiks“, „Ringi{pil“, „Baga
Sound“, „Corbansick“,
„Naksut Vesert“, „Postolar
Tripper“, a doga|aj koji je
privukao najvi{e pa`nje,
bio je koncert kultnog zagreba~kog benda „Hladno
pivo“ u petak nave~er.
- Odu{evljen sam energijom mladih i atmosferom.
Bendovi prije nas i mi smo
nastupali u paketu od nekoliko sati, a od prvog do
posljednjeg benda umor
se vi{e primijetio na nama
Sjajna atmosfera uz
„Hladno pivo“ (Foto: J. Had`i})
nego na djevojkama i momcima koji su bili u publici. Iako smo svirku po~eli
skoro u pono}, sve je
klju~alo i iskreno sam
odu{evljen kako smo
do~ekani - kazao je frontmen „Hladnog piva“ Mile
A. D@.
Kekin.
9
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Uskoro vjen~anje voditeljice BHT 1
Melina Garibovi} se
udaje u novembru
Sarajevski
Dejvid
Bekam
Pored odli~nih modela,
pa`nju hrvatskih medija
skrenuo je i Elvedin Polutak, koji je prozvan sarajevskim Dejvidom Bekamom (David Beckam)
zbog svog imid`a i frizure koja dosta podsje}a
na englesku nogometnu
zvijezdu.
na behar, na vo}e“ u izvo|enju legendarnih „Indexa“ - ka`e Hod`i}.
Najbolji sarajevski frizeri
dugo su se pripremali za
ovu reviju, ali se isplatilo.
- Gromoglasni aplauz na kraju i ~estitke kolega najbolja
su nagrada. ^ak smo zasjenili i ekipu „Toni&Guya“.
Melina Garibovi}, voditeljica i
novinarka BHT 1, posljednjih dana u`urbano se priprema za vjen~anje. Naime, ona je ve} du`e vrijeme u vezi s Beogra|aninom Dejanom, a pred ma-
ti~ara planiraju stati u novembru.
Zagonetna Melina o vjen~anju je obavijestila samo u`i krug prijatelja, a ta~an datum
udaje odredit }e naredne seD. Z.
dmice.
Frontmen grupe „KUD Idijoti“
„Divlje jagode“ u Sarajevu
Premijera spota ’Ne, nisam ja’
Lipova~a:
Lider
benda
^rnac:
Zahvalio
na podr{ci
Tusta pobijedio rak
Posjetiocima se svidio i na{
promotivni spot, koji smo
snimali na atraktivnim lokacijama u Sarajevu, me|u
kojima su neki od najljep{ih
kadrova ura|eni u „Avaz
Twist Toweru“ - ka`e
D. Z.
Hod`i}.
Nakon du`e pauze, „Divlje
jagode“ snimile su novu
pjesmu. „Ne, nisam ja“ naziv je numere za koju su
uradili i videozapis.
^lanovi „Divljih jagoda“ u
srijedu }e predstaviti novu
pjesmu u salonu namje{taja „Urban namje{taj“ na sarajevskim Ciglanama, a
zvanicama }e se obratiti lider benda Sead Lipova~a
Zele. Na promociji }e biti
premijerno prikazan i spot
D. Z.
„Ne, nisam ja“.
Nakon {to je u nekoliko
studija u Sarajevu snimao nove pjesme, Semir
Ceri} Koke proveo je
pro{le sedmice nekoliko
dana u Beogradu. U studiju Slavka Stefanovi}a
Slavkonija, tvorca hitova
„Mu{tuluk“, „Imati pa nemati“, „Niko i neko“, Koke
je snimao nove pjesme.
- Prvobitni plan bio je da se
samo dvije Slavkonijeve numere na|u na novom CD-u,
ali kako sada stvari stoje,
mogu}e je da ih bude i vi{e.
Srbijanski kompozitor iza
sebe ima veliki broj hitova i
nadam se da }e jedna od
pjesama u mojoj interpretaciji postati slu{ana u cijelom
regionu - ka`e Koke. D. Z.
ma vi{e tumora! Trebam
se jo{ i oporaviti, po~eti
jesti kako treba, ali sve u
svemu - gotovo je! Hvala
vam svima koji ste mi
pru`ali podr{ku tokom cijelog lije~enja - napisao je
frontmen popularne grupe
iz Pule.
Festival „Zenica zove“
Kekin: Sve je klju~alo
Na{ pjeva~ narodne muzike u Beogradu
Koke snimao
Slavkonijeve
pjesme
Pjeva~ i frontmen kultnog
hrvatskog pank benda
„KUD Idijoti“ Branko
^rnac Tusta objavio je na
svom profilu na Twitteru
da je pobijedio rak plu}a i
grla.
- Dragi moji! Evo najnovijih vijesti. Zdrav sam! Ne-
Raspolo`eni
Ceri} i Stefanovi}
u studiju
U protekla dva dana
odr`an je Festival „Zenica
zove“, u okviru kojeg su
uprili~eni nastupi brojnih
bendova iz regiona. Tako
su se zeni~koj publici predstavile grupe „Superhiks“, „Ringi{pil“, „Baga
Sound“, „Corbansick“,
„Naksut Vesert“, „Postolar
Tripper“, a doga|aj koji je
privukao najvi{e pa`nje,
bio je koncert kultnog zagreba~kog benda „Hladno
pivo“ u petak nave~er.
- Odu{evljen sam energijom mladih i atmosferom.
Bendovi prije nas i mi smo
nastupali u paketu od nekoliko sati, a od prvog do
posljednjeg benda umor
se vi{e primijetio na nama
Sjajna atmosfera uz
„Hladno pivo“ (Foto: J. Had`i})
nego na djevojkama i momcima koji su bili u publici. Iako smo svirku po~eli
skoro u pono}, sve je
klju~alo i iskreno sam
odu{evljen kako smo
do~ekani - kazao je frontmen „Hladnog piva“ Mile
A. D@.
Kekin.
10
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
NOGOMET Adnan Zahirovi}, novi ~lan nogometne reprezentacije BiH
U Nal~iku nema no}nih klubova, u
Rusiji su avioni kao kod nas autobusi
Vrlo je malo industrije s dosta prelijepe prirode z Nadam se da }e me uskoro obi}i moji najbli`i,
oni su mi uvijek bili najve}a podr{ka
U
posljednjim utakmicama na{e nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za
Evropsko prvenstvo u
Ukrajini i Poljskoj odli~nim
igrama odu{evio je dvadesetjednogodi{nji Zeni~anin Adnan Zahirovi}.
Po`rtvovan na zelenom
terenu i beskompromisan
u duelima, pokazao je kako se igra u najdra`em dresu.
Jug Rusije
Nogometa{ Spartaka iz
Nal~ika i u ruskom prvenstvu igra odli~no. U dosada{njim utakmicama
postigao je tri gola, a i prvi
je strijelac svoje ekipe.
Rusi i alkohol
Za na{eg nogometnog
reprezentativca nepojmljivo je koliko Rusi piju
alkohol.
- Njima je uvijek lako na}i
razlog da se napiju. To
va`i i za mu{karce i za
`ene. Tu nema skoro nikakve razlike. Nije mi jasno kako nakon toliko
alkohola ujutro treniraju
bez ikakvih problema ili
igraju utakmice. Mislim da
je to pravi fenomen - ka`e
nogometa{ Spartaka.
Odli~ni vezni nogometa{
zadovoljan je `ivotom u
dalekoj Rusiji, gdje su najbolji klubovi ve} pokazali
interesiranje za njega.
- Kako vrijeme odmi~e,
sve bolje igram. Bilo mi je
potrebno malo vi{e vremena da se naviknem.
Spartak nije veliki klub u
Rusiji, ali vjerujem da moje vrijeme tek dolazi. Nadam se da }e klub uspjeti
sa~uvati prvoliga{ki status
- ka`e Zahirovi} te dodaje
da je Spartak trenutno na
za~elju ruskog prvenstva.
Isti~e veliku podr{ku kapitena Miodraga D`udovi}a
te saigra~a Milana Jovanovi}a i Jovana Goli}a.
- Ti su momci uvijek bili uz
mene. Zajedno provodimo
dosta vremena. Idemo na
ve~ere, u kino ili igramo
bilijar - ka`e Adnan.
Nal~ik je grad na jugu Rusije prema ^e~eniji, koji je prije {est-sedam godina bio
zahva}en ratnim de{avanjima, ali se to sada, kako
ka`e na{ internacionalac,
uop}e ne primijeti.
ku pro{etati centrom ruske metropole i upoznati
se s njegovim ljepotama.
- U Moskvi znam samo
nekoliko hotela u kojima
sam bio u karantinu.
Odmah nakon utakmice
putuje se nazad, u Nal~ik.
Nemamo vremena za {et-
Rahimi} je veliki ~ovjek i igra~
Veliku pomo} na{em internacionalcu pru`io je i kolega iz reprezentacije Elvir Rahimi}, dugogodi{nji
nogometa{ moskovskog CSKA.
- On je veliki ~ovjek i igra~, ali u isto vrijeme vrlo jednostavan i normalan ~ovjek. Mogao sam se uvjeriti
koliko ga u Rusiji cijene. Bio bih sretan kada bih postigao samo djeli} njegovog uspjeha - ka`e Adnan.
Nemogu}a misija
- Nikada ne bih rekao da
je ovdje u skorijoj pro{losti
bilo ratnih dejstava. Rije~
je o relativno manjem gradu u Rusiji sa skoro
400.000 stanovnika. Vrlo
je malo industrije s dosta
prelijepe prirode. Naravno, kao i u cijeloj Rusiji,
prisutno je mnogo policije
i vojske. Otvoreno je dosta tr`nih centara, ali
no}ni `ivot i nije ne{to naro~ito. Zanimljivo je da nema no}nih klubova, jer su
ljudi na jugu Rusije dosta
konzervativniji nego u Moskvi - zapa`a Zeni~anin.
Nekoliko puta je bio u Moskvi, ali jo{ nije imao prili-
Zahirovi}
s djevojkom
Irinom
Veliki zaljubljenik u sport
Stalone trenirao
fudbal
Da je poznati glumac Silvester Stalone (Sylvester Stallone) zaljubljenik u
sport, vidi se po njegovim mi{i}ima. Iako se na prvi pogled
vidi da godinama nije izlazio iz teretane,
istina je da je na
izgledu po~eo raditi
vrlo rano. Jo{ u djetinjstvu tokom
{kolovanja trenirao
je fudbal i bio jedan
od najbolji u timu.
Neostvarena `elja
bila mu je da zaigra
u jednom od proslavljenih svjetskih fudbalskih timova.
Stalone:
Godinama
nije izlazio
iz teretane
Na{
nogometa{
sa svojim
najbli`ima
nju ili no}ne izlaske. O
Moskvi sam ~uo dosta zanimljivosti, ali se jo{ nisam
mogao uvjeriti da ovaj grad `ivi 24 sata dnevno
kao {to su mi svi pri~ali ka`e na{ talentirani vezni
nogometa{.
U po~etku je Adnanu najte`e bilo naviknuti se na
stalne letove avionom, koji su mu u Rusiji postali
Ko{arka{ka zvijezda LA lejkersa
Kobi Brajant
nokautiran u
’Simpsonovima’
Brajant:
Postao
popularniji
nego {to je
bio
Ko{arka{ka zvijezda Los
An|eles lejkersa Kobi Brajant
(Kobe Bryant) postao je jo{ popularniji nego {to je bio. Naime,
Brajantov lik nakratko je gostovao u planetarno popularnim
„Simpsonovima“. Lo{a vijest za
ameri~kog ko{arka{a je to {to
je njegovog lika nokautirao
D`ek Bauer (Jack), glavni protagonista tako|er vrlo popularne serije 24, u epizodi koja je
njemu i posve}ena.
„Simpsonovi“ se emitiraju ve}
vi{e od 20 godina, a u Ginisovu
knjigu rekorda uspjeli su se upisati po najve}em broju slavnih
gostiju u svojim epizodama.
sastavni dio `ivota.
- Ono {to su kod nas autobusi, u Rusiji su definitivno
avioni. To je ogromna zemlja i na svako gostovanje
ide se avionom. Putovanje
autobusom bila bi nemogu}a misija - ka`e Zahirovi}, koji je za samo nekoliko mjeseci uspio dobro savladati ruski jezik.
U Rusiji mu mnogo nedo-
staju rodbina i prijatelji te
djevojka Irina Preld`i}, s
kojom je u vezi vi{e od
dvije godine.
- Nadam se da }e me u Rusiji uskoro obi}i moji najbli`i.
Oni su mi uvijek bili najve}a
podr{ka u `ivotu i, da nije
njih, sigurno ne bih postigao
ovako velike uspjehe na
sportskom planu - ka`e ZaD. ZEBA
hirovi}.
Novo „poja~anje“ hrvatskog kluba
Dinamov
transfer
sezone
[ebalj:
Voli ko{arku
U Dinamove odaje
po~etkom septembra stiglo je jo{ jedno „poja~anje“. Rije~ je o novoj klupskoj sekretarici, 23-godi{njoj Viktoriji [ebalj,
manekenki koja je 2008.
godine ponijela titulu
FHM-ove djevojke godine. Zanosna Viktorija prihvatila se novog posla i
obaveza pa je s upravom
kluba i igra~ima Dinama
otputovala u Lion.
Ina~e, studentica je novinarstva na Fakultetu politi~kih nauka. Manekenka
mnogo voli ko{arku s
obzirom na to da na svom
profilu na Facebooku ima
veliki broj fotografija u
dru{tvu biv{eg ko{arka{a
Cedevite Damjana
@uni}a.
Rekli su...
11
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Savjeti
Samard`i}: Neutralno
mi{ljenje
Goran Samard`i}
To nam je
sudbina
- Ne mogu ni{ta da ka`em o
online kupovini. Imam neutralno mi{ljenje, {to zna~i da
nisam ni za ni protiv toga.
Priznajem da do sada nikada ni{ta nisam kupio tim putem. Kod nas je taj na~in kupovine jo{ u za~etku, ali eto,
pokazalo se i da je veoma
pouzdan i brz na~in. I najvjerovatnije je da }e taj proces
i}i samo naprijed, jer nazad
ne mo`e. To nam je sudbina,
bili mi za ili protiv.
Nela \enisijevi}
Prodavnica
na ku}nom
pragu
- Kupujem. Nedavno sam,
bit }u iskrena, kupila nekoliko madraca za spavanje.
Zadovoljna sam, jer sam
u{tedjela vrijeme, a ljudi su
sve donijeli na vrata. Imala
sam ranije jo{ nekoliko kupovina istim putem i vrlo
sam zadovoljna. Za sada
nemam negativno iskustvo.
I to vam je kao neka prodavnica, ali na ku}nom pragu.
\enisijevi}: U{tedjela
vrijeme
Kako kupovati na internetu
Online ru~ak ili brendirana haljina
Da bi se koristile blagodati internetske kupovine, potrebno je znati
kako izabrati pravi artikl i biti siguran u prodava~a
U dana{nje vrijeme internetska kupovina postaje
sve zastupljenija i popularnija. Na internetu mo`ete
kupiti skoro sve {to vam
treba, od sitnica do brendirane odje}e, svakodnevnih namirnica ili gotovog ru~ka, dostavljenog
na ku}nu adresu.
Da bi se koristile blagodati
internetske kupovine, potrebno je znati kako izabrati pravi artikl i biti siguran
u prodava~a. Najve}i promet odvija se putem specijaliziranih servisa poput
eBaya. Sama kupovina je
po mnogim karakteristikama sli~na obi~noj, sve se
svodi na nekoliko koraka:
Pronalazak internetske
trgovine (i registracija
ukoliko je potrebna).
Izbor proizvoda koji
`elite kupiti (ili vi{e njih).
Odluka o
kupovini.
Pla}anje
proizvoda.
Dostava na `eljenu
adresu.
Prilikom cijelog procesa
postoji nekoliko va`nih faktora na koje treba obratiti
pa`nju prilikom online kupovine. Dobro je imati PayPal korisni~ki ra~un. PayPal je sistem pla}anja za
online trgovine i funkcionira kao va{ virtuelni
nov~anik. Podr`ava ga
svaka malo ozbiljnija
online trgovina.
1
2
3
4
5
Facebook
Timeline
Novi izgled naslovnice
Facebooka Timelinea nema vi{e jedinstven stubac sa postovima. Umjesto toga, vidjet }ete vremenski slijed doga|aja iz
`ivota, koji }e sadr`avati
fotografije i druge novosti,
od sada{njeg vremena
pa unazad, sve do trenutka kada ste se prvi put
logirali na Facebook.
Timeline mo`ete
organizirati kako
god vam se
svidi - recimo,
uklanjati obavijesti ili ozna~avati
one koje
smatrate
va`nima.
Javnosti }e
postati dostupan postupno
u idu}ih nekoliko sedmica,
a evo kako ga mo`ete
podesiti odmah:
1. Posjetite stranicu Facebook Developer i
odobrite pristup svom
korisni~kom ra~unu.
2. Kliknite na Create New
App u gornjem desnom
uglu. Kada se pojavi prozor New App, dajte svojoj
aplikaciji ime i naziv prostora. Prihvatite politiku
privatnosti platforme i kliknite Continue. Trebat
}ete potvrditi da se koristite svojim korisni~kim
ra~unom na Facebooku
pa neka vam pri ruci bude kreditna kartica ili mobitel (tra`it }e broj).
3. Nakon {to uz pomo}
aplikacije CAPTCHA potvrdite da niste stroj, do}i
}ete na stranicu postavki
svoje nove aplikacije.
Flash z Flash z Flash ...
Motorola sa
plavom tipkom
Motorolin novi
model mobilnog
telefona imat
}e, navodno,
poseban taster
za pristup Facebooku.
EX225 je
obi~an telefon,
dakle ne smartphone, ali }e
imati malo plavo dugme, koje
}e korisnika voditi direktno na
Facebook.
Ovaj model dolazi s velikom
tastaturom
QWERTY, {to
}e korisnicima
olak{ati kucanje
poruka i mailova,
ali i komuniciranje sa prijateljima na Facebooku.
I mi{ i
olovka
Firma „Prestige International“
objavila je kako uskoro u Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama i Kanadi
namjerava po~eti
prodaju „Penclic
Mousea“, proizvoda dizajniranog u [vedskoj.
Radi se o zanimljivoj ideji, koja
kombinira dr`ak
olovke/stilusa s
ne{to pove}om
bazom, koja je, zapravo, klasi~ni mi{. Ovakva
kombinacija garantira, navodno, minimalni umor i
maksimalni u`itak u
radu kakav sam po
sebi ne mogu pru`iti
pojedina~no ni mi{ ni
stilus.
Obucite „Dell
Inspiron“
Kompanija „Dell“ lansirala je nove noutbuk modele
„Inspiron R“, koji dolaze sa zamjenjivom maskom iz
kolekcije „Switch by Design Studio“.
Ova opcija omogu}ava laku i jednostavnu zamjenu
vanjske maske po sistemu „pop and click“, a kolekcija
obuhvata varijacije boja i unikatnog dizajna izuzetnih
nezavisnih umjetnika, dizajnera i partnera, uklju~uju}i
i kompaniju OPI.
12
Todorovi}:
Nikada se
ne bih
slikala gola
13
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
LJEPOTICE Manekenka Biljana Todorovi} Vjen~anje biv{e misice
U ljubavnoj vezi
s fudbalerom
Radnika
Alisa:
Uskoro
i beba
N
akon brojnih sedmica mode, dvadesetogodi{nju Biljanu
Todorovi} zapazili su turski modni agenti te je ~etiri
mjeseca provela u nekoliko gradova ove zemlje.
Ina~e, uspje{na manekenka iz Bijeljine lani je ponijela titulu Miss {arma BiH,
a nedugo zatim postala je
i Top-model na{e zemlje.
- Imala sam nekoliko anga`mana u Turskoj,
izme|u ostalih snimanje
kataloga za njihove modne brendove. Jedan od
najdra`ih mi je svakako
uloga u spotu turskog pjeva~a Serdara Merd`ana
(Mercan). Tako|er, u Turskoj sam predstavljala
BiH na Izboru Miss Civilization Of The World i u{la
sam u top 10 - govori Biljana.
U ovom poslu je od trinaeste godine, a od prije dvije
godine aktivnije je
uklju~ena u modeling.
- Trenutno radim modne
revije u Mostaru i nemam
ba{ mnogo planova za
odlazak u inozemstvo, jer
je manje ponuda, ali }u
uzimu vjerovatno pono-
- Trenutno se najvi{e
odmaram, ali uskoro
planiram upisati i fakultet. To }e vjerovatno
biti kriminalistika ili ~ak
DIF, zato {to sam luda
za sportom. Nekada
sam trenirala ko{arku,
a u posljednjih pola godine treniram tae-bo ka`e Biljana.
vno otputovati u Istanbul.
Planiram obi}i i nekoliko
drugih zemlja, zavisi od toga gdje mi se pru`i nova
prilika za rad - govori ljepotica te dodaje kako se
nikada ne bi slikala potpuno gola.
Biljana je zaljubljena i
ka`e da se nada da }e tako i ostati.
- Ne bih spominjala njegovo
ime, ali re}i }u da je fudbaler
i ~lan Radnika iz Bijeljine ka`e Biljana. A. KARAMAN
Hrvatski pjeva~ Jacques Houdek vi{e je
od tri sata pjevao za brojne fanove koji su
u ~etvrtak do posljednjeg mjesta ispunili
zagreba~ki klub „Mansion“. Jacquesu su
se na pozornici pridru`ili i gosti iznena|enja Ivana Kindl, Nu{ka Dra{~e te
mladi pjeva~ Bojan Jambro{i}.
- Presretan sam, imali smo divnu ve~er
ispunjenu muzikom. Ovo je bio na neki
na~in moj povratni~ki koncert u Zagrebu i ova energija ostat }e mi dugo u
sje}anju - izjavio je Jacques.
Koncert Houdeka privukao je i brojne javne li~nosti Hrvatske, me|u
kojima i TV voditeljice Editu Misiri} i
Antoniju Mandi}, novinarke Martinu
Podgorski, Anju Alavanja i Anu
Mi{~evi}, Dalibora Petka, Andreja
Dojki}a i Zorana Pribi~evi}a, pjeva~a Sa{u Lozara, manekenku
Adrijanu Dejanovi}...
Filmsku karijeru zapo~ela zahvaljuju}i izborima ljepote
z Afere sa Mastrojanijem, Sinatrom, Kuperom...
Dami koja je, prema Felinijevim rije~ima, hodala
kao boginja Dijana, pukle
su obje bedrene kosti,
pro{le godine lijeva, a u
avgustu ove godine desna. Nekada obasuta
pa`njom silnih udvara~a,
sada je jedino rje{enje
na{la u domu kod ~asnih
sestara.
Biv{a {vedska seks-bomba u Italiju se povukla
nakon burne karijere i jo{
burnijeg privatnog `ivota,
koji je bio za~injen brojnim
ljubavnim aferama sa slavnim mu{karcima i dva braka.
Kerstin Anita Marijan
Ekberg (Marianne) ro|ena
je 29. septembra 1931.
godine u Malmeu, u [vedskoj. Filmsku karijeru zapo~ela je zahvaljuju}i
Vin Dizel u stvarnom `ivotu za volanom
izborima ljepote. Godine
1950. pobijedila je na
izboru Miss [vedske, nakon ~ega se uputila u
Ameriku na izbor Miss
Universe, iako nije znala
ni rije~i engleskog. Nije
pobijedila, ali je, zahvaljuju}i ~injenici da je u{la
me|u prvih {est finalistica,
dobila „ugovor za starlete“
s ku}om „Universal Studios“, kako je tada i bilo pravilo izbora.
Udala
se Alisa
Zlatarevi}
Dva braka
Ubrzo je upoznala slavnog
Hauarda Hjuza (Howard
Hughes), koji je htio da joj
promijeni nos, zube i prezime. Smatrao je da se
Ekberg prete{ko izgovara.
No, mlada ljepotica odbila
je taj zahtjev uz obja{njenje kako }e, ako postane
slavna, ljudi nau~iti kako
da izgovaraju njeno prezime, a ako do slave ne
do|e, njeno prezime
ne}e biti ni va`no.
Osim kratke afere sa
Mar~elom Mastrojanijem
(Marcello Mastroianni),
Ekberg je, navodno, imala aferu i s Frenkom Sinatrom (Frankom), Gerijem Kuperom (Gary Cooper), Tajronom Pauerom
(Tyron Power) i Erolom
na~in pona{anja. Imaju impresivnu tradiciju i mnogo pravila, ali mislim da bi ovaj
svijet, kada bi zapadna dru{tva usvojila
samo neka od njih, bio mnogo ljep{i izjavila je \ur|a za srbijanske medije.
Houdeku se na sceni pridru`ila Ivana Kindl
Slatki `ivot Felinijeve muze
Burna karijera
Stojiljkovi}:
Pripreme za
kasting
„Victoria’s
Secreta“
Povratni~ki koncert u Zagrebu
TOP PRI^A Anita Ekberg proslavila 80. ro|endan
U pro{li ~etvrtak, 51 godinu nakon nastanka kultnog filma „La Dolce Vita“
(„Slatki `ivot“) Federika
Felinija (Federico Fellini),
glavna junakinja Anita
Ekberg proslavila je 80.
ro|endan. U domu, vi{e
stara~kom nego bolni~kom, gdje je smje{tena, ~asne sestre priredile
su ru~ak u njenu ~ast.
Srpska manekenka u utrci za model godine
Manekenka \ur|a Stojiljkovi} iz Srbije nominirana
je za model godine, presti`nu nagradu koju dodjeljuje francuski magazin
„Marie Clarie“. Ljepotica iz
Pan~eva trenutno je u Parizu, gdje sara|uje sa poznatim kreatorom @an-Pol Gotjeom (Jean Paul Gaultier).
- Svako snimanje s njim je zabavno i inspirira me. Ove godine idem u Njujork, gdje }u
raditi editorijale i pripremati se
za veliki kasting, koji „Victoria’s Secret“ organizira sredinom novembra - pohvalila se manekenka.
Ovu ljepoticu najvi{e je impresionirao Tokio, u kojem bi ~ak i `ivjela.
- Mislim da su me osvojili ljudi i njihov
Trenira tae-bo
Imala ulogu u spotu turskog pjeva~a
Serdara Merd`ana
Nominacija magazina „Marie Clarie“
Nosila kreaciju Belme Tvico-Stambol
Scena u fontani Trevi
Anita je u „Slatkom `ivotu“ glumila sa Mar~elom Mastrojanijem. Tada je utjelovila predmet Mastrojanijeve
po`ude, a scena u kojoj ga u crnoj dugoj haljini izaziva
da joj se pridru`i u fontani Trevi, postala je slavna sama za sebe. Taj prizor, ispunjen seksualnim nabojem,
erotikom i isku{enjem, prema mi{ljenju mnogih, progla{en je historijskim trenutkom za kinematografiju, ali
je u to doba smatran skandaloznim.
Flinom (Errol Flynn), a sa
pokojnim vlasnikom FIAT-ovog carstva \anijem
An|elijem (Gianni Agnelli) bila je u vezi tri godine. Iza sebe ima dva braka, jedan s britanskim
glumcem Entonijem Stilom (Anthony Steel), a
drugi s ameri~kim glumcem Rikom van Nuterom (Nutter). Nije imala
djece, a iako je jednom
prilikom u nekom od intervjua izjavila kako joj je
`ao zbog toga, poslije je
to porekla.
L. KARAHMET-PUJAGI]
Ekberg:
Prezime nije
htjela
mijenjati
Manekenka i biv{a Miss
BiH Alisa Zlatarevi} i Admir Mujki} vjen~ali su se
24. septembra u Sarajevu
nakon dvogodi{nje veze.
- Nismo `eljeli nikakve velike ceremonije sa mnogo
gostiju. Pozvali smo dvadesetak gostiju, porodicu i
najbli`e prijatelje. Iste
ve~eri uselili smo u na{
stan, koji smo pripremali u
proteklom periodu. Ba{
smo i isplanirali da to bude
gotovo kako bismo se na
dan svadbe uselili u zajedni~ki stan u Sarajevu govori Alisa.
Lijepa Zeni~anka je u os-
mom mjesecu trudno}e.
- Dobro podnosim trudno}u, ali mi smeta to {to
sam se mnogo udebljala,
iako svi govore da nisam.
Admir i ja dobit }emo curicu i, kao i svi roditelji,
mnogo se radujemo prinovi - govori ljepotica.
Vjen~anica koju je manekenka nosila, kreacija je
Belme Tvico-Stambol, a
za {minku i frizuru bio je
zadu`en Ado Kari{ik. Nakon trudni~kog odsustva,
jedina osoba zbog koje bi
se vratila modelingu je
Amela Radan.
Ad. K.
Bolna ta~ka mu je parkiranje
U filmovima za volanom radi vratolomije o kakvima mnogi mogu samo
sanjati, a u stvarnom `ivotu Vin Dizel
(Diesel) je osrednji, ako ne i lo{ voza~. Bolna ta~ka mu je parkiranje.
- Govori mi na koju stranu da smotam volan i onda }u pri~ati s tobom.
[ta ti se ~ini, jesam li na dobrom putu da se isparkiram - pitao je zabri-
nuti Dizel paparaca koji ga je snimao
nakon {to je iza{ao iz teretane.
Glumac je poznat po akcijskim hitovima „Brzi i `estoki“, u kojima sleti
automobilom s litice i pre`ivi, vozi se
ispod kamiona i radi vratolomije o
kakvima mo`ete samo sanjati, a
ovog puta pokazao je sasvim
suprotno.
Dizel: Na koju
stranu da
smotam?
12
Todorovi}:
Nikada se
ne bih
slikala gola
13
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
LJEPOTICE Manekenka Biljana Todorovi} Vjen~anje biv{e misice
U ljubavnoj vezi
s fudbalerom
Radnika
Alisa:
Uskoro
i beba
N
akon brojnih sedmica mode, dvadesetogodi{nju Biljanu
Todorovi} zapazili su turski modni agenti te je ~etiri
mjeseca provela u nekoliko gradova ove zemlje.
Ina~e, uspje{na manekenka iz Bijeljine lani je ponijela titulu Miss {arma BiH,
a nedugo zatim postala je
i Top-model na{e zemlje.
- Imala sam nekoliko anga`mana u Turskoj,
izme|u ostalih snimanje
kataloga za njihove modne brendove. Jedan od
najdra`ih mi je svakako
uloga u spotu turskog pjeva~a Serdara Merd`ana
(Mercan). Tako|er, u Turskoj sam predstavljala
BiH na Izboru Miss Civilization Of The World i u{la
sam u top 10 - govori Biljana.
U ovom poslu je od trinaeste godine, a od prije dvije
godine aktivnije je
uklju~ena u modeling.
- Trenutno radim modne
revije u Mostaru i nemam
ba{ mnogo planova za
odlazak u inozemstvo, jer
je manje ponuda, ali }u
uzimu vjerovatno pono-
- Trenutno se najvi{e
odmaram, ali uskoro
planiram upisati i fakultet. To }e vjerovatno
biti kriminalistika ili ~ak
DIF, zato {to sam luda
za sportom. Nekada
sam trenirala ko{arku,
a u posljednjih pola godine treniram tae-bo ka`e Biljana.
vno otputovati u Istanbul.
Planiram obi}i i nekoliko
drugih zemlja, zavisi od toga gdje mi se pru`i nova
prilika za rad - govori ljepotica te dodaje kako se
nikada ne bi slikala potpuno gola.
Biljana je zaljubljena i
ka`e da se nada da }e tako i ostati.
- Ne bih spominjala njegovo
ime, ali re}i }u da je fudbaler
i ~lan Radnika iz Bijeljine ka`e Biljana. A. KARAMAN
Hrvatski pjeva~ Jacques Houdek vi{e je
od tri sata pjevao za brojne fanove koji su
u ~etvrtak do posljednjeg mjesta ispunili
zagreba~ki klub „Mansion“. Jacquesu su
se na pozornici pridru`ili i gosti iznena|enja Ivana Kindl, Nu{ka Dra{~e te
mladi pjeva~ Bojan Jambro{i}.
- Presretan sam, imali smo divnu ve~er
ispunjenu muzikom. Ovo je bio na neki
na~in moj povratni~ki koncert u Zagrebu i ova energija ostat }e mi dugo u
sje}anju - izjavio je Jacques.
Koncert Houdeka privukao je i brojne javne li~nosti Hrvatske, me|u
kojima i TV voditeljice Editu Misiri} i
Antoniju Mandi}, novinarke Martinu
Podgorski, Anju Alavanja i Anu
Mi{~evi}, Dalibora Petka, Andreja
Dojki}a i Zorana Pribi~evi}a, pjeva~a Sa{u Lozara, manekenku
Adrijanu Dejanovi}...
Filmsku karijeru zapo~ela zahvaljuju}i izborima ljepote
z Afere sa Mastrojanijem, Sinatrom, Kuperom...
Dami koja je, prema Felinijevim rije~ima, hodala
kao boginja Dijana, pukle
su obje bedrene kosti,
pro{le godine lijeva, a u
avgustu ove godine desna. Nekada obasuta
pa`njom silnih udvara~a,
sada je jedino rje{enje
na{la u domu kod ~asnih
sestara.
Biv{a {vedska seks-bomba u Italiju se povukla
nakon burne karijere i jo{
burnijeg privatnog `ivota,
koji je bio za~injen brojnim
ljubavnim aferama sa slavnim mu{karcima i dva braka.
Kerstin Anita Marijan
Ekberg (Marianne) ro|ena
je 29. septembra 1931.
godine u Malmeu, u [vedskoj. Filmsku karijeru zapo~ela je zahvaljuju}i
Vin Dizel u stvarnom `ivotu za volanom
izborima ljepote. Godine
1950. pobijedila je na
izboru Miss [vedske, nakon ~ega se uputila u
Ameriku na izbor Miss
Universe, iako nije znala
ni rije~i engleskog. Nije
pobijedila, ali je, zahvaljuju}i ~injenici da je u{la
me|u prvih {est finalistica,
dobila „ugovor za starlete“
s ku}om „Universal Studios“, kako je tada i bilo pravilo izbora.
Udala
se Alisa
Zlatarevi}
Dva braka
Ubrzo je upoznala slavnog
Hauarda Hjuza (Howard
Hughes), koji je htio da joj
promijeni nos, zube i prezime. Smatrao je da se
Ekberg prete{ko izgovara.
No, mlada ljepotica odbila
je taj zahtjev uz obja{njenje kako }e, ako postane
slavna, ljudi nau~iti kako
da izgovaraju njeno prezime, a ako do slave ne
do|e, njeno prezime
ne}e biti ni va`no.
Osim kratke afere sa
Mar~elom Mastrojanijem
(Marcello Mastroianni),
Ekberg je, navodno, imala aferu i s Frenkom Sinatrom (Frankom), Gerijem Kuperom (Gary Cooper), Tajronom Pauerom
(Tyron Power) i Erolom
na~in pona{anja. Imaju impresivnu tradiciju i mnogo pravila, ali mislim da bi ovaj
svijet, kada bi zapadna dru{tva usvojila
samo neka od njih, bio mnogo ljep{i izjavila je \ur|a za srbijanske medije.
Houdeku se na sceni pridru`ila Ivana Kindl
Slatki `ivot Felinijeve muze
Burna karijera
Stojiljkovi}:
Pripreme za
kasting
„Victoria’s
Secreta“
Povratni~ki koncert u Zagrebu
TOP PRI^A Anita Ekberg proslavila 80. ro|endan
U pro{li ~etvrtak, 51 godinu nakon nastanka kultnog filma „La Dolce Vita“
(„Slatki `ivot“) Federika
Felinija (Federico Fellini),
glavna junakinja Anita
Ekberg proslavila je 80.
ro|endan. U domu, vi{e
stara~kom nego bolni~kom, gdje je smje{tena, ~asne sestre priredile
su ru~ak u njenu ~ast.
Srpska manekenka u utrci za model godine
Manekenka \ur|a Stojiljkovi} iz Srbije nominirana
je za model godine, presti`nu nagradu koju dodjeljuje francuski magazin
„Marie Clarie“. Ljepotica iz
Pan~eva trenutno je u Parizu, gdje sara|uje sa poznatim kreatorom @an-Pol Gotjeom (Jean Paul Gaultier).
- Svako snimanje s njim je zabavno i inspirira me. Ove godine idem u Njujork, gdje }u
raditi editorijale i pripremati se
za veliki kasting, koji „Victoria’s Secret“ organizira sredinom novembra - pohvalila se manekenka.
Ovu ljepoticu najvi{e je impresionirao Tokio, u kojem bi ~ak i `ivjela.
- Mislim da su me osvojili ljudi i njihov
Trenira tae-bo
Imala ulogu u spotu turskog pjeva~a
Serdara Merd`ana
Nominacija magazina „Marie Clarie“
Nosila kreaciju Belme Tvico-Stambol
Scena u fontani Trevi
Anita je u „Slatkom `ivotu“ glumila sa Mar~elom Mastrojanijem. Tada je utjelovila predmet Mastrojanijeve
po`ude, a scena u kojoj ga u crnoj dugoj haljini izaziva
da joj se pridru`i u fontani Trevi, postala je slavna sama za sebe. Taj prizor, ispunjen seksualnim nabojem,
erotikom i isku{enjem, prema mi{ljenju mnogih, progla{en je historijskim trenutkom za kinematografiju, ali
je u to doba smatran skandaloznim.
Flinom (Errol Flynn), a sa
pokojnim vlasnikom FIAT-ovog carstva \anijem
An|elijem (Gianni Agnelli) bila je u vezi tri godine. Iza sebe ima dva braka, jedan s britanskim
glumcem Entonijem Stilom (Anthony Steel), a
drugi s ameri~kim glumcem Rikom van Nuterom (Nutter). Nije imala
djece, a iako je jednom
prilikom u nekom od intervjua izjavila kako joj je
`ao zbog toga, poslije je
to porekla.
L. KARAHMET-PUJAGI]
Ekberg:
Prezime nije
htjela
mijenjati
Manekenka i biv{a Miss
BiH Alisa Zlatarevi} i Admir Mujki} vjen~ali su se
24. septembra u Sarajevu
nakon dvogodi{nje veze.
- Nismo `eljeli nikakve velike ceremonije sa mnogo
gostiju. Pozvali smo dvadesetak gostiju, porodicu i
najbli`e prijatelje. Iste
ve~eri uselili smo u na{
stan, koji smo pripremali u
proteklom periodu. Ba{
smo i isplanirali da to bude
gotovo kako bismo se na
dan svadbe uselili u zajedni~ki stan u Sarajevu govori Alisa.
Lijepa Zeni~anka je u os-
mom mjesecu trudno}e.
- Dobro podnosim trudno}u, ali mi smeta to {to
sam se mnogo udebljala,
iako svi govore da nisam.
Admir i ja dobit }emo curicu i, kao i svi roditelji,
mnogo se radujemo prinovi - govori ljepotica.
Vjen~anica koju je manekenka nosila, kreacija je
Belme Tvico-Stambol, a
za {minku i frizuru bio je
zadu`en Ado Kari{ik. Nakon trudni~kog odsustva,
jedina osoba zbog koje bi
se vratila modelingu je
Amela Radan.
Ad. K.
Bolna ta~ka mu je parkiranje
U filmovima za volanom radi vratolomije o kakvima mnogi mogu samo
sanjati, a u stvarnom `ivotu Vin Dizel
(Diesel) je osrednji, ako ne i lo{ voza~. Bolna ta~ka mu je parkiranje.
- Govori mi na koju stranu da smotam volan i onda }u pri~ati s tobom.
[ta ti se ~ini, jesam li na dobrom putu da se isparkiram - pitao je zabri-
nuti Dizel paparaca koji ga je snimao
nakon {to je iza{ao iz teretane.
Glumac je poznat po akcijskim hitovima „Brzi i `estoki“, u kojima sleti
automobilom s litice i pre`ivi, vozi se
ispod kamiona i radi vratolomije o
kakvima mo`ete samo sanjati, a
ovog puta pokazao je sasvim
suprotno.
Dizel: Na koju
stranu da
smotam?
14
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
@IVOTNA PRI^A Legendarni golman Sedin Tanovi}
Ponosan sam na 32
godine braka s Edinom
Karijeru obilje`io i 17-godi{nji anga`man u Turskoj z Volim Mostar, volim Vele`, oko sebe imam svoje prijatelje...
S
edin Tanovi} Tana,
legendarni golman
Vele`a i ~lan generacije koja je 1986. godine
osvojila Kup BiH, ovih dana ima vi{e razloga da bude sretan. Od kada je prije
tri mjeseca preuzeo direktorsku funkciju u klubu,
Vele` je postigao zapa`ene rezultate te se trenutno nalazi pri samom
vrhu tabele, na 4. mjestu.
Pored toga, „Ro|eni“ su
ostvarili historijsku pobjedu nad Zrinjskim na stadionu Pod Bijelim brijegom,
iako je, na`alost, i ovu
utakmicu zasjenilo huligansko divljanje. Tanovi}eva
voljnim - rekao nam je Tanovi}.
Govore}i o svojim sinovima Edi i \aniju, priznaje
da mu je `ao {to oni nisu
postali fudbaleri kao on.
No, realan je i ka`e da je
rat u~inio svoje i da su mu
djeca, zbog takvog spleta
okolnosti, i{la drugim putevima. Tanovi} se vrlo
mlad o`enio, kada je imao
21 godinu. Suprugu Edinu
je, ka`e, upoznao na fakultetu u Mostaru.
Jedan je Mara
Prethodno, ve} sa 17 i po
godina dobio je priliku da
se na|e u prvom timu Ve-
ta u BiH ava ljude.
r
o
p
s
ju
n
a
li`
O st
iti ono {to zb se sve
mlji treba b
o {ta
{oj ze
- Sport u na nije tako ako pogledamenja. Za to je kriNa`alost, to ijeme sportskih takmi~ o toliko prijatelja u
de{ava za vr sam kroz sport steka ljuju}i sportu,
Ja
va politika. atih ljudi. Upravo zahva ladim ljudima trzn
o
p
,
tinenata. M
nog u
svijetu
svih pet kon osti. Dosta je negativ
m
sa
tio
e
sj
n
o
d
p
ije
vr
e
kv
ti ta
eba afirmira iH - ka`e Tanovi}.
B
j
{o
a
n
j
vo
o
sre}a je, me|utim, upotpunjena na privatnom
planu, jer je protekle sedmice sa suprugom Edinom proslavio 32. godi{njicu braka.
Rana `enidba
- Svakako sam sretan {to
imam ovako divnu suprugu i djecu. Djeca su mi
odrasla i ponosan sam {to
sam sa 52 godine djed, jer
je moja k}erka Amina dobila dijete. Volim ovaj grad, volim Vele`, oko sebe
imam svoje prijatelje. To
~ovjeka mora ~initi zado-
le`a, a jo{ ranije, kao dijete, u~estvovao je na brojnim nogometnim turnirima u Mahali. Njegova generacija bili su ~uveni vele`ovci Bla` Sli{kovi}, Nenad Bijedi}, Avdo Kalajd`i}...
Neki Mostarci ka`u da je
Tana tokom karijere
imao „nesre}u“ da je u
timu i u reprezentaciji
uvijek ispred sebe imao
~uvenog golmana Envera Mari}a, ali on tvrdi druga~ije:
- Jedan je Enver Mari}, a
meni je bila izuzetna ~ast
a Vele`u
m
e
r
p
s
o
n
d
O
- Kako bih
vam to
opisao...
Mi se
ra|amo s
Vele`om,
mi smo
srasli s
tim klubom, to je
na{ `ivot,
to smo
s
jesmo ro|eni i
mi. Vidite,
al
o|enima“. Mi
„R
ah
M
vu
u
zo
o
e
sm
vc
vele`o
e}am se da
sj
,
~ka
te
ra
je
ig
di
a
ao
ov
K
na Vele`
Vele`om.
av
sl
}i
ju
ra
pi
dr
ko
ki ugi
,
igrali nogomet poteze. Ko je navijao za ne `e Tae
ka
ov
imena i njih a nije mogao igrati lopte
klub, on s nam
novi}.
Tanovi}: Porodica je moja sre}a
da sjedim na rezervnoj
klupi dok takav ~ovjek brani. On mi je bio uzor.
Tanovi}evu karijeru obi-
lje`io je i njegov dosta uspje{an anga`man kao
igra~a i trenera u Turskoj,
gdje je proveo 17 godina.
Utakmica za
pam}enje
Za Tanovi}a je posebna
utakmica ona protiv Crvene zvezde tokom odigravanja Kupa Mar{ala
1986. godine u Beogradu. Vele` je tada, savladav{i Dinamo u finalu
sa 3:1, postao pobjednik ovog kupa. U utakmici protiv Crvene zvezde „Ro|eni“ su igrali
2:2.
- Tada sam odigrao najbolju utakmicu u karijeri. A o mom anga`manu za vrijeme utakmice svjedo~i i slomljena ruka. Na`alost, zbog te ~injenice,
nisam mogao igrati finale protiv Dinama, ali sam
bio sretan {to smo osvojili Kup - govori Tanovi}.
U toj zemlji igrao je u dva
kluba, a kao trener i asistent bio je anga`iran u
~ak 11 timova. U Vele`u je
O Mos taru
u poslijeratnom periodu,
tako|er, obavljao vi{e funkcija, a bio je i trener prA. DU^I]
vog tima.
Ratna dejstva jo{ nisu bila ni
prestala, a
Tanovi} se
sa porodicom ve}
1994. godine vratio u
Mostar, nakon ~ega je
poslije jo{
jednom oti{ao
- Volim ovaj gr nakratko u Tursku.
ad. On ima du
ostati vani, al
{u. Mogao sa
i vr
m
ovoj sredini, a atio sam se zbog ljubavi pr i dalje
i
ema
m
oj
a
po
rodica je jako
Mostar. Mislim
veza
nutno, kao gr da ljudi ovdje imaju duha, na za
ad
ia
tke - isti~e Tano , pro`ivljavamo neke te{k ko tree trenuvi}.
15
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Najdra`i
kutak
Savjeti
Zavirite u domove bajkovitih arapskih enterijera
Kutak za pri~e iz „1001 no}i“
Prostorije koje se preporu~uju za dekoriranje arapskim stilom su terasa, balkon i
spava}a soba
Dunja Fazli}
Mladala~ka
sobica
Dunja Fazli}, mlada
pjeva~ka bh. nada i
u~esnica {oua „Zvijezda mo`e{ biti ti“, otkrila
nam je u kojem kutku u
ku}i provodi najvi{e vremena.
- Najdra`i kutak u ku}i
mi je svakako moja sobica, onako, napravljena po mom ukusu. U
njoj samo ja boravim i
sama sam je ure|ivala.
Preovladavaju najvi{e
crna i `uta boja, i to sve
u kombinaciji sa malo
ljubi~astih detalja. Najvi{e volim da se izle`avam i gledam TV, da
budem za ra~unarom...
Nema neki poseban stil, nekako mogu re}i da
je mladala~ka sobica Ad. K.
ka`e Dunja.
Ideje
z
Ideje
Bliskoisto~ne kulture,
obavijene velom magije,
imaju neku toplu privla~nost i pri tome nas
podsje}aju na pri~e iz
„1001 no}i“. Da bi ideja i
koncept bili u potpunosti
u skladu s kontekstom,
prostorije koje se preporu~uju za dekoriranje arapskim stilom su terasa,
balkon i spava}a soba.
Skulpture su neprihvatljiv na~in izra`avanja.
Da biste postigli `eljeni
utisak i atmosferu u
ovom stilu, slu`ite se, prije svega, detaljima kao
{to su }upovi i bokali s
izdu`enim i uskim grlima, limeni ili porcelanski
tanjiri s urezanim motivima i {arama. Lampe s
aba`urima od perli, koje
daju prigu{enu svjetlost,
doprinose op}em utisku
bajkovitosti.
Izuzetno va`an detalj su
tapiserije, koje se nalaze
na podovima, zidovima...
Koriste se purpurna, crvena, veoma va`ne zlatna, srebrena, boja bakra, zatim plava i zelena,
`uta i bijela boja. Jastuci
su jo{ jedan va`an detalj. Ormari, kredenci, police i ostali elementi za
dr`anje stvari pravljeni
su kao ni{e u zidu. Kreveti su prekrivani prekri-
z
va~ima, ~esto s veoma
bogatom ornamentacijom,
kao i jastucima, tako|er
veoma rasko{no ukra{enim. Paravan je veoma
~esto kori{ten pregradni
(Ad. K.)
element.
Napravite
okvir za
fotografije
Sa~uvajte uspomene i privucite pa`nju
obnovljenim starinskim okvirom. U prvom koraku o~istite i
ofarbajte
okvir. Ako
na okviru
ima stakla ili
nekog
drugog
materijala,
pa`ljivo ga
odstranite.
Potom
prekrijte
karton materijalom za
tapacirung i
onda zalijepite za
stra`nju stranu kartona.
Preko stavite ukrasnu tkaninu i uredno
je zalijepite sa
stra`nje strane kartona. Ukrasnu traku
omotajte oko kartona i zalijepite je sa
stra`nje strane. Karton prekriven tkaninom, pa`ljivo umetnite i zalijepite za
unutra{nju stranu
okvira. Koriste}i drvene kva~ice, fotografije oka~ite na ukrasne trakice.
ideje...
Feng {ui zakoni za ure|enje kuhinje
Prema pravilima feng {uija, drevne
kineske tehnike za sre|ivanje ku}e,
kuhinja nije samo mjesto gdje se
priprema hrana nego i prostor koji
treba da odi{e dobrim raspolo`enjem. Najva`nije, prema feng
{uiju, jeste da uredite prostor tako
da se osigura povoljan protok elektri~ne energije.
Rernu bi trebalo postaviti daleko
od fri`idera i sudopera, koji su
vodeni elementi. Jedino tako je mogu}a harmonija u kuhinji.
Glatke povr{ine, na kojima nema nereda, odr`avat }e u kuhinji
dobru energiju.
Pluto je idealan materijal za pod.
Kako je topal, po njemu mo`ete
hodati bosi.
Kuhinjski elementi uvijek bi trebali biti zatvoreni.
Police koristite za sitnice koje
najvi{e volite. Tu mo`ete da stavite porcelansko posu|e u boji.
[poret postavite tako da se
mo`e vidjeti odmah s vrata.
1
2
3
4
5
6
@ivotinjski print u enterijeru
Upotreba `ivotinjskog printa predstavlja kreativan
pristup dekoraciji li~nog
prostora, koji godinama
uspje{no balansira
izme|u glamura i ki~a.
Leopard, zebra, tigar,
zmijska {ara... mogu se
vrlo uspje{no ukombinirati u razli~ite stilove.
Upravo zbog specifi~no-
sti boja i tekstura koji vladaju, potrebno je imati
poseban i izgra|en stil
da bi se na pravi na~in
postigao pravilan efekt
dekoracije uzorkom zebre ili leoparda. Glavni
proma{aji u ukra{avanju
de{avaju se zbog prevelike upotrebe razli~itih
{ara.
16
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
D`ord` [amun autor
Levajn: Seksi pogled
Leto: Glumac i muzi~ar
D`onas: Dje~a~ka nevinost
Tomas: Tu`ni pogled
LISTE Najseksepilniji frontmeni bendova
Oni osvajaju srca
`ena {irom svijeta
Kako sku
\oli i Tej
U
okviru svog projekta „Iconatomy“, u
~ijem se nazivu
spajaju rije~i „icon“
(ikona) i „anatomy“
(anatomija), umjetnik
D`ord` [amun (George
Chamoun) stvorio je pomalo neuobi~ajene
Samouvjereni Adam Levajn razgolitio se za „Cosmopolitan“
z D`ared Leto zavodi i nakon {to je nabacio vi{ak kilograma
Frontmeni bendova oduvijek su bili predmet ma{te
`ena {irom svijeta. Neki
zahvaljuju}i svom {armu,
a neki i zahvaljuju}i ~injenici da su izborili mjesto
broj jedan u sastavu.
1. Iako nema klasi~nu ljepotu, seksi pogled i onaj
X-faktor lideru grupe „Maroon 5“ Adamu Levajnu
(Levine) osigurali su prvu
poziciju na listi. Adam fascinira od pojavljivanja u
prvom spotu, a ~injenica
da posjeduje izuzetnu samouvjerenost i da se ra-
zgolitio za magazin „Cosmopolitan“ samo je potvrdila njegov status najzgodnijeg.
2. Mnogi nisu sumnjali u
njegov seksepil, ~ak i nakon {to se udebljao za
potrebe uloge u filmu
„Poglavlje 27“. Ipak, nakon {to je o{i{ao plavu
talijanku, nabildao se i
istetovirao te zasvirao gitaru u bendu „30 Seconds to Mars“, glumac
D`ared Leto (Jared) definitivno je zarobio `enska
srca. A brojne su i holivu-
dske zvijezde i starlete
koje su bile u njegovom
zagrljaju.
3. Dvadesetdvogodi{nji
D`o D`onas (Joe Jonas),
lider grupe „Jonas Brothers“, uprkos svom
dje~ijem licu i glasu dobrice koji ga prati, svojom
dje~a~kom nevino{}u,
blagim sme|im o~ima i
dopadljivim kovrd`ama
zaveo je mnoge ljepotice
iz {ou biznisa. Nekada{nja zvijezda „Disneyjevih“ filmova svojim seksi glasom nastavlja
osvajati i nakon {to je zapo~eo samostalnu karijeru.
4. Lider „Matchboxa 20“,
benda koji se raspao prije
{est godina, Rob Tomas
(Thomas), koji je veliki uspjeh postigao i kroz solo
karijeru, svojim tu`nim izrazom o~iju i emocijama
koje je izra`avao kroz srceparaju}e tekstove, budio je najtananije osje}aje
i saosje}anje pripadnica
nje`nijeg spola. Ovaj zgodni frontmen danas je
o`enjen i ima sina. (L. K.)
Rokenrol ku}a slavnih
’Guns N’ Roses’ prvi
put nominirani
Svjetski mediji objavili su
nominacije za upis u Rokenrol ku}u slavnih za
2012. godinu. Vi{e od 25
godina prvog singla ili
albuma uvjet je da se grupa ili izvo|a~ na|e u ovoj
utrci. Sve~anost upisa,
koja se odr`ava od 1986.
godine, planirana je za 14.
april naredne godine u Klivlendu.
U konkurenciji su se prvi put
na{li bendovi „Guns N’ Roses“ i „The Cure“ te reperski
dvojac Erik B. (Eric) i Rakim.
Uz ovogodi{nje nominirane bendove „Heart“, „Joan
Jett & The Blackhearts“,
„The Small Faces/The Faces“ i „The Spinners“,
R&B tandem Rufus i [aka
Kan (Chaka Khan) te Fredi King (Freddie), za ovo
presti`no priznanje borit
}e se i pro{logodi{nji nominirani bendovi „Beastie
Boys“, „Red Hot Chili Peppers“ i „War“ te solo pjeva~i Dona Samer (Donna
Summer), Donovan i Laura Najro (Nyro).
„Guns N’ Roses“: U utrci za presti`no priznanje
An|elina \oli +
Elizabet Tejlor
Marlo:
Seksepilna
Francuskinja
umjetni~ke slike na kojima se pro`imaju lica
starih i novih holivudskih
zvijezda.
Naime, tehnikom puzli
uklopio je lica glumaca i
glumica, a razliku u
pro{losti i sada{njosti izrazio je bojom tako da su
17
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
projekta „Iconatomy“
pa izgleda lice
lor
Tehnikom puzli uklopio lica glumaca
i glumica, a razliku u pro{losti i
sada{njosti izrazio je bojom
lica starih ikona crno-bijela, dok su lica aktuelnih u
bojama.
[amun je iskazao svoje
poznavanje anatomije i
pop kulture kroz sparivanje poznatih lica, koja
imaju isti ugled u medijima. Tako se An|elina
\oli (Angelina Jolie)
na{la „licem na lice“ s Elizabet Tejlor (Elizabeth
Taylor), {armantni
D`ord` Kluni (George
Clooney) s Kerijem Grantom (Cary), zavodljiva
Skarlet Johanson (Scarlett) sa seks-simbolom
D`ord` Kluni +
Keri Grant
Merilin Monro (Marilyn
Monroe), mladi Robert
Petinson (Pattinson) s
buntovnikom D`ejmsom
Dinom (James Dean), a
prefinjena i elegantna
Natali Portman (Natalie)
s Odri Hepbern (Audrey
Hepburn).
Natali
Portman +
Odri
Hepbern
Reklamni spot manekenke nepo`eljan
Politi~ari
protiv
@izel
Novu reklamnu kampanju svoje najljep{e
zemljakinje, manekenke @izel Bindhen
(Gisele Bundchen) za
brend donjeg ve{a
„Hope“ brazilski politi~ari najprije su iskritizirali, jer „promovira
pogre{an stereotip o
`eni kao seksualnom
objektu supruga“, a
potom i povukli njene
reklamne spotove sa
svih dr`avnih televizija.
Naime, najbolje
pla}ena manekenka
na svijetu u spotu koji
nosi slogan „Brazilka
si - iskoristi svoj
{arm!“, poku{ava da
odobrovolji svog
Ukoliko kraljica odobri
Kejt Midlton na
naslovnici ’Voguea’
Skarlet
Johanson +
Merilin
Monro
Robert
Petinson i
D`ejms Din
Ana Vintur (Anna Wintour), glavna urednica ameri~kog izdanja magazina
„Vogue“, izrazila je `elju
da za naslovnicu ove modne biblije slika vojvotkinju od Kembrid`a Kejt Midlton (Kate Middleton). S
obzirom na to da biti ~lan
kraljevske porodice podrazumijeva odre|eni kodeks pona{anja, Ledena Kraljica, kako nazivaju Vintur, za to }e trebati odobrenje kraljice.
Partnerica Danijela Krega
Berenis Marlo nova
Bondova djevojka?
Lijepa francuska glumica
Berenis Marlo (Berenice
Marlohe), trenutno
anga`irana u filmu „Un
Bonheur N’arrive Jamais
Seul“ reditelja D`ejmsa
Hata (James Huth), prema pisanju stranice Twitch Film, jedna je od kandidatkinja za partnericu
Danijela Krega (Daniel
Craig) u novom filmu o
D`ejmsu Bondu „Bond
23“. Marlo bi se mogla pridru`iti impresivnoj gluma~koj postavi koju ~ine
Ris Ifans (Rhys), Ralf Fin
(Ralph Fiennes) i Havijer
Bardem (Javier).
Seksepilnoj glumici to bi
mogla biti odli~na
odsko~na daska u karijeri,
jer je do sada uglavnom
radila na TV projektima.
Mediji su pisali i o mogu}em anga`manu mode-
mu`a, slu`e}i se seksi
donjim ve{om nakon
{to mu je otkrila niz
gre{aka koje je po~inila, slupala njegov automobil, potro{ila sav
novac s kreditne kartice i na kraju pozvala
svoju majku da
`ivi s njima.
I premda je direktorica kompanije izjavila da su situacije iz spota samo {ale iz `ivota ljudi, ~ini se
da Brazilke nisu
zadovoljne slikom o njima koju
njihova najpoznatija sunarodnjakinja
{alje svijetu.
la Ane Araujo, ali i Naomi
Heris (Naomie Harris) u
ulozi Bondove djevojke.
Prema rije~ima turskog
ministra kulture Ertugrul
Gunaja (Gunay), prva klapa filma past }e u Istanbulu tako da bi ovo bio tre}i
serijal o najpoznatijem tajnom agentu koji se snima
u Turskoj, uz filmove „Iz
Rusije s ljubavlju“ i „Svijet
nije dovoljan“.
Midlton: Odu{evljava stilom
Svojim stilom i izborom
odje}e Kejt ve} du`e vrijeme odu{evljava modni
svijet, a i sama Vintur ju je
jednom prilikom pohvalila,
izjaviv{i da na mladoj vojvotkinji „ni{ta nije tre{ ili
vulgarno“ te da se „odijeva u skladu sa svojim godinama i prilikom“.
Midlton je do sada dva puta zablistala na naslovnicama, i to britanskog „Tatlera“
i magazina „Grazia“, na
~ijim je fotografijama skoro
neprepoznatljiva zbog drasti~nog stanjivanja struka u
vjen~anici. Polemike koje
su nakon toga uslijedile, prouzrokovale su da kraljica
zabrani slikanje za naslovnice.
Vintur je, prema pisanju
medija, s namjerom da
uspije u svom naumu, poslala slavnog fotografa
Marija Testina, ina~e bliskog kraljevskoj porodici,
da nagovori Kejt na slika(L. K.)
nje.
Inovacije...
Robot za
kebab
Ahmet Kalijond`u (Kalyoncu) predstavio je robota koji bi trebao
provesti revoluciju na
tr`i{tu kebaba.
Svrha
ovog
stroja
je rezanje
mesa
koje se
istovremeno
toplinski
obra|uje,
{to prodava~u kebaba omogu}ava
da se udalji od
izvora topline.
Dodatna pogodnost robota je to {to ima kapacitet preciznog rezanja
mesa za 120 porcija na
sat, a opremljen je i digitalnom kamerom, koja
procjenjuje debljinu mesa i omogu}ava kontinuirano rezanje tankih
kri{ki, potrebnih za savr{en kebab.
Neobi~ne
~a{e
18
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Fakti
Hrana koja je usavr{avana punih 2.000 godina
Pica, najpopularnije jelo
Danas poznati naziv javio se u 16. stolje}u u Italiji, ta~nije
na samom jugu, u dobro poznatom Napulju
Sigurno najpopularnije jelo na planeti nije oduvijek
bilo toliko poznato i rasprostranjeno. Pica (pizza)
povezuje se jo{ sa starom Gr~kom te ne{to kasnije s Rimom, odnosno s
Italijom, gdje se recept razvio do savr{enstva.
Ovako duga i bogata historija nije ni mogla rezultirati ne~im manje ukusnim, ipak je rije~ o vi{e
od 2.000 godina usavr{avanja.
Danas poznati naziv javio
se u 16. stolje}u u Italiji,
Engleski dizajner Sebastijan Ber`ne
(Sebastian
Bergnea)
kreirao je
novu napravu
pod nazivom
cru,
~ija je
glavna
svrha
ritualno
u`ivanje u vinima.
Nakon {to
je nekoliko
godina sakupljao plutene vinske
~epove, do{ao je na ideju da ih iskoristi za kreiranje ekskluzivnog posu|a. ^a{e i dekantere
ukrasio je ~epovima, koji slu`e kao pregrade ili
podno`ja, i tako je nastao neobi~ni izum.
ta~nije na samom jugu, u
dobro poznatom Napulju.
Pica je, zapravo, bilo tijesto kojim su pekari provjeravali je li pe} dovoljno
zagrijana. Kako se ipak
tako pe~eno tijesto ne bi
bacalo, prodavali su ga
sirotinji na ulicama. Zato
je i pica kroz historiju bila i
poznata kao „hrana sirotinje“.
Na komad tijesta doma}ice bi stavljale ono
{to su od namirnica imale
- nekoliko za~ina i malo
povr}a. Tek sredinom 17.
stolje}a jelo je po~elo
sli~iti na dana{nju izvedenicu, a pisani tragovi iz sredine 19. stolje}a govore
o umaku od paradajza, siru, ribi i maslinama. Zapravo je paradajz ono po
~emu se pica naj~e{}e
prepoznaje, a u to vrijeme
paradajz je bio ~est dodatak u sirotinjskoj kuhinji.
Nakon ovoga, pica je brzo za`ivjela kao pravi
specijalitet i postala je dio
turisti~ke ponude Napulja. Sve do po~etka 17.
stolje}a prodavala se na
otvorenim {tandovima.
Tradicija se nastavila i u
novije vrijeme - pica se
skoro svugdje mo`e kupiti i jesti zamotana u papir.
Godine 1879. nastala je
jedna od najpopularnijih
pica margarita, koju je u
~ast kraljice Margarite
od Savoja pripremio napolitanski kuhar Rafaele
Esposito (Raffaele). Na
picu je stavio paradajz,
mocarelu i listove bosiljka, ~ime je, zapravo,
dobio boje italijanske
zastave.
Stroga pravila u pripremanju
jelom pa tako i
Napolitanci picu smatraju vrlo ozbiljnim om po{tovanja
doz
}om
raju
pripremanju prilaze s odgova
recepturi, pica se
i strogim pravilima. Prema originalnoj od 60 do 90 seto
i
mora pe}i na 485 Celzijevih stepeni,
ti ru~no, bez ikaalja
razv
i
i
jesit
kundi. Tijesto se treba umi
o} dlanova i
pom
uz
o
sam
la,
aga
pom
kvih mehani~kih
ve}i od 35
jer
prom
ti
prstiju. Nadalje, pica ne smije ima
ini.
sred
u
etra
milim
tri
od
centimetara ili biti deblja
Tvorac hljeba
graham
Silvester Graham
(Sylvester, 1794. 1851.) jedan je od prvih ameri~kih zagovoritelja biranja zdravih
namirnica pa je tako
zdu{no propagirao da
se u prehrani ograni~i
unos bijelog hljeba i
mesa te da se
svakodnevni
jelovnik temelji na
vo}u, povr}u i
`itaricama.
Kao pionir
pravilne prehrane,
stekao
je
mnoge
neprijatelje
me|u
pekarima
i mesarima, ali i
utjecajne prijatelje, poput
Tomasa Edisona
(Thomas).
Godine 1829. kreirao
je hljeb graham od neprosijanog bra{na i bez
dodatka hemijskih aditiva, za koje je Graham
smatrao da ~ine pecivo
necjelovitim.
Danas je Graham u
Sjedinjenim Ameri~kim
Dr`avama najbolje poznat kao tvorac krekera graham, iako bi se
poznati zagovornik pravilne prehrane vjerovatno okretao u grobu
da zna da su originalni
krekeri graham danas
postali slastice koje sadr`e bijelo bra{no.
Info z Info z Info...
Kazna za razbacivanje hranom „Haggis“ prilago|en Amerikancima ^okolada oboga}ena vinom
Iako su mnogi
~esto znali ~uti poznatu izreku: „Koliko hrane uzme{
na tanjir, toliko
mora{ pojesti“,
odnedavno se ta
uzre~ica doslovno
po~ela primjenjivati u restoranu „Marmar“ u Saudijskoj Arabiji.
Naime, mnogi posjetioci restorana naru~uju pretjerane koli~ine hrane kako bi istaknuli status, nakon
~ega ostane mnogo nepojedenih jela.
Kako bi sprije~io nepotrebno gomilanje otpadaka,
vlasnik restorana Fahad el-Anezi uveo je nov~ane
kazne za nepojedenu hranu, a njenu visinu
odre|uje na osnovu koli~ine hrane ostavljene na
tanjiru.
Prehrambeni tehnolozi
stvorili su zdraviju varijantu „haggisa“, tradicionalnog {kotskog jela, kako
bi se omogu}ila njegova
prodaja u Americi.
Prilago|ena verzija sadr`i ~ak 70 posto manje
soli i 35 posto manje masno}e, dok su ov~ija
plu}a uklonjena iz recepta zbog zabrane njihovog
kori{tenja na tlu Amerike.
Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave predstavljaju unosno
tr`i{te za {kotske proizvo|a~e „haggisa“, koji smatraju da je promjena recepta gre{ka, jer su ov~ija plu}a
esencijalna za pravi okus jela, te isti~u da bi [koti u
Americi radije u`ivali u autenti~nom „haggisu“ nego u
zdravijoj verziji.
Saradnja slasti~ara Pola Jonga (Paul A. Young) i vinara
Marka Helijara (Hellyar) rezultirala je jedinstvenim proizvodom na tr`i{tu - ~okoladom s vinom.
Pri izradi, slasti~ar je upotrijebio 64 posto tamne ~okolade „Madagascan Grand
Cru“, koju je oplemenio vinom vo}ne note „Chateau
Civrac 2006“.
^okolada dolazi u obliku grozda, a prodaje se u
dva londonska ~okoladna butika Pola Jonga.
Kombiniraju}i vino i ~okoladu, dobivena je sofisticirana delicija, a proizvo|a~i se nadaju da }e je
ljudi prepoznati kao idealan poklon za nadolaze}e
blagdane.
19
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
MOJE PUTOVANJE Ahlat, grad u kojem je vrijeme zaustavljeno
Cudna energija,
pro`eta ti{inom
Impresivna slika starog seld`u~kog mezarja nikoga ne ostavlja ravnodu{nim
Grad sa zapadne strane jezera Van Ahlat je u 12. stolje}u bio
glavni grad carstva Seld`uka
Pi{e:
Mirsada BALJI]
no{tvo prozra~nih
paprastih oblaka
prekrivalo je prekrasnu panoramu Istanbula dok smo polijetali
avionom. Gledaju}i kroz
prozor taj prekrasni prizor
dok se Istanbul gubio u
daljini, naredna dva sata
M
provela sam u dru{tvu
umjetnika, koji su zajedno sa mnom krenuli za
Ahlat, historijski grad u isto~noj Anadoliji. Ahlat je
bio na{e odredi{te za naredne tri sedmice.
Poseban osje}aj
Ahlat je u 12. stolje}u bio
glavni grad carstva Seld`uka. Taj je stari grad
danas napu{ten i izgleda
poput muzeja na otvorenom, s ostacima nekoliko
seld`u~kih mauzoleja i
nadgrobnih plo~a s natpisima.
Do~ekali su nas neobi~ni, lijepi pejza`i, koji
su krasili i davali posebnu dra` autoputu, kojim
smo se vozili nepuna
dva sata. Grad je
smje{ten sa zapadne
strane jezera Van.
Impresivna slika starog
seld`u~kog mezarja nikoga nije ostavila ravnodu{nim pa ni mene. Popratni objekti, kao {to
su razna zdanja u
fazi restauracije,
~ine poseban prizor. Sve ono {to se
mo`e vidjeti, jedan
je dio do`ivljenog, a
poseban je osje}aj
~udne energije,
pro`et ti{inom, koja
se prote`e unedogled.
Osje}ala sam se kao
u jedinstvenoj slici sa
Doprinos turizmu
U op}ini Ahlat, jednoj od prvih nastambi Turaka
nakon {to su kro~ili na anadolsko tlo, nalazi se
mali muzej na otvorenom. S brojnim umjetni~kim
djelima koja datiraju iz seld`u~kog perioda, Ahlat
predstavlja va`an doprinos turskom turizmu. Predsjednik Abdulah Gul za{titio je spise od velike historijske vrijednosti, {to je uveliko pove}alo interesiranje za ovaj grad.
mno{tvom grandioznih
objekata, koji svaki na
svoj na~in ima svoju
pri~u.
Tu i ti{ina ima poseban
ton, ton koji ima svoju
boju i svjetlost. Tu je jo{
zaustavljeno vrijeme sa
svim sadr`ajima, koje
po~inje mijenjati skora
gradnja novog autoputa
pored ovog intresantnog
grada.
[arenilo boja
Van s dalekim pogledom
na horizont ostavlja utisak velike morske po-
vr{ine, a ne jezera.
Druga~ije obale i kamenje sa sitnim pijeskom,
boje lje{njaka i meda,
~ine ~udesnu pla`u, koja
se prote`e kilometrima.
Ugodno je i kupanje, ali
se ne preporu~uje dugo
zbog velike koncentracije sode.
[arenilo boja s na{ih slikarskih paleta i stvaranje djela bili su svakodnevni prizor me|u nama, umjetnicima. Svaki kraj, pa i ovaj,
ima poseban na~in da
isti~e svoju kuhinju, u kojoj
Info
Grad poznat po nadgrobnim spomenicima iz razdoblja od 12.
do 15. stolje}a.
U proteklih {est
mjeseci muzej u Ahlatu posjetilo je 12.000
ljudi.
U arheolo{kim iskopinama iz 1946. godine prona|ena su
mnoga umjetni~ka
djela.
preovladava previ{e ulja,
sir uz dosta povr}a i
~uveni sos od {ipka, koji
mi se posebno svidio i sada je redovna namirnica u
mojoj kuhinji.
Ono {to nas sve ~ini sretnim bez obzira na to kako nam je negdje bilo lijepo i ugodno je povratak u svoj grad. Uz sve
ovo idu i poznanstva, koja nas kroz linije umjetnosti, razmjenu stvarala{tva i upoznavanje razli~itih kultura i obi~aja
~ine bogatijima. Nadam
se da }u u skorije vrijeme svoju zbirku popuniti
kamen~i}ima iz neke neobi~ne, za mene interesantne destinacije.
Mi, umjetnici, stvaraoci
djela, ve} smo daleko u
svojim okru`enjima sa pozitivnim sje}anjima na susrete, koji ostavljaju lijepe
tragove i otvaraju nove puteve i susrete.
20
Nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
oglasi
Dnevni avaz
O^EKIVANI JACK POT ZA 40. KOLO TV BINGA 840.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 39. KOLO TV BINGA [email protected]
DANA 30.09.2011.godine
62
50
33
73
15
28
22
42
60
65
31
90
71
11
54
74
32
23
45
68
69
67
66
07
80
85
78
44
77
49
82
53
59
57
87
88
64
63
14
58
48
55
16
35
BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 44. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+
DOBITAKA:
2 . . . . . . . . . . . . . 14.416,00 KM
SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA:
25 . . . . . . . . . . . . . . .692,00 KM
SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA:
7.821 . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30 KM
SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 35 . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM
SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 387 . DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
JACK POT ZA 39. KOLO . . . . . . . . . . .812.133,30 KM
UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . .233.880,00 KM
NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . .140.328,00 KM
FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . .20.000,00 KM
FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM
DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
4. 2.000,00 KM
5. 1.000,00 KM
6. 4.000,00 KM
7. 3.000,00 KM
8. 2.000,00 KM
9. 1.000,00 KM
10. +1.000,00 KM
11. 500,00 KM
12. 500,00 KM
LUKAVAC ZASTUPNIK 00199 4010179 036-3816030-45 1xB37+
TE[ANJ ZASTUPNIK 00238 4030165 035-3852764-72 1xB37+
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 39. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 30.09.2011.godine
FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . .28.832,00 KM
PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . .28.832,00 KM
FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . .17.299,20 KM
FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . .33.364,80 KM
FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM
IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. TUZLA
ZASTUPNIK: 00619
4040288
036-3699495-53
2. SANSKI MOST
ZASTUPNIK: 00381
4050143
036-3765858-39
3. ZAVIDOVI]I
ZASTUPNIK: 00539
4040054
035-1813954-38
4. ZAVIDOVI]I
ZASTUPNIK: 00297
4050552
035-1815022-01
5. ZENICA
ZASTUPNIK: 00723
4050116
035-1538592-79
1. 10.000,00 KM
2. 4.000,00 KM
3. 3.000,00 KM
DOBICI BINGO 37+
DOBITAK LAPTOP:
TUZLA 00644
4020351
036-0483699-70
13. 500,00 KM
14. 500,00 KM
15. 500,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:
1
4
U 39. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77.960,00 KM
NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.776,00 KM
5
5
2
5
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 11.331,20 + J.P. 49,878,63 ) . . . . . .61.209,83 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.444,80 KM
O^EKIVANI JACK POT ZA 40. KOLO IGRE BINGO PLUS 70.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.249,20 KM
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
01.10.2011.god.
U 38. KOLU UPLA]ENO JE
NAGRADNI FOND JE 60%
BINGO PLUS 4 DOBITAKA:
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .796,70 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 38. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 23.09.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA
L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 38. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA
ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
77.324,50 KM
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 10.865,08 + J.P. 39.013,55 )
49.878,63 KM
46.394,70 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE
35.529,62 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
LUTRIJA BIH,
SARAJEVO
01.10.2011.god.
KONA^AN IZVJE[TAJ 38. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 23.09.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J
A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 38. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH
PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT
BINGO PLUS 5 DOBITAKA 1
4.074,40 KM
BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 10
1.222,30 KM
BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 136
BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.408
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 38. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 31.10.2011.godine
100,00 KM
4,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+
DOBITAKA:
1
28.546,00 KM
SA 10 POGODAKA (2 REDA ) DOBITAKA:
24
713,70 KM
SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA:
8.151
4,00 KM
SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 16
200,00 KM
SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 178 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
JACK POT ZA 38. KOLO
773.015,30 KM
UPLA]ENO JE
231.973,50 KM
NAGRADNI FOND 60%
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU
FOND ZA 14. POGODAKA
FOND ZA BINGO 37+
PRENESENI IZNOS U JACK POT
FOND ZA 10 POGODAKA
FOND ZA 5 POGODAKA
FOND ZA GLEDAOCE
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 38. KOLO TV BINGA JE 31.10.2011.godine
139.184,10 KM
20.000,00 KM
5.000,00 KM
28.546,00 KM
28.546,00 KM
17.127,60 KM
31.964,40 KM
8.000,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 01.10.2011.godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
BROJ: 32 0 Ps 003411 06 Ps
Tuzla, 07. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Tuzli, sudija Simi} Radmila u pravnoj stvari tu`ioca RAFINERIJA ULJA MODRI^A A.D.
MODRI^A, ul. Vojvode Stepe broj 49, protiv tu`enog „CAKI-COMPANI“ DOO Tuzla, Stupine B-7, Lamela II, lokal 7, radi duga vsp. 23.897,25 KM odlu~uju}i van ro~i{ta dana 07. 09. 2011. godine donio je
PRESUDU
(zbog propu{tanja)
OBAVEZUJE SE tu`eni „CAKI-COMPANI“ DOO Tuzla, da tu`iocu RAFINERIJA ULJA MODRI^A A.D. Modri~a, isplati iznos od 23.897,25 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja }e se obra~unati od 17.
12. 2004. godine, pa do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 350,00
KM, a sve u roku od 30 dana od prijema prijepisa presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obrazlo`enje
Dana 30. 01. 2006. godine, tu`ilac je podnio tu`bu, protiv tu`enog, a radi duga u iznosu od 23.897,25
KM, za neizmireni dug po osnovu isporu~ene robe od 17. 12. 2004. godine.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude na temelju ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu.
Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u zakonom
odre|enom roku tu`enom je dostavljena u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3-7 Zakona o parni~nom
postupku, odnosno isticanjem na oglasnu plo~u suda dana 11. 04. 2011. godine i objavljivanjem iste
u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH - Dnevni avaz dana 30. 04. 2011. godine, a
o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom.
Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io uz tu`bu, te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, a u smislu odredbe ~l. 182. st. 1. Zakona o
parni~nom postupku.
Sud je tu`enog obavezao i na pla}anje zateznih kamata koje }e se obra~unati u skladu sa ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, prema kome du`nik koji zadocni sa ispunjenjem nov~ane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padanja u docnju tu`enog, kako je to tu`ilac
i opredijelio u tu`bi. Visina kamate }e se obra~unati na osnovu ~lana 1. Zakona o visini stope zatezne
kamate (Sl. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 51/01, 56/04, 64/04 i 29/05).
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u skladu sa ~lanom 383, 386 i 396 Zakona o
parni~nom postupku i na opredijeljen zahtjev tu`ioca, i to iznosa od 150,00 KM na ime takse na presudu, a koja taksa je odre|ena prema Zakonu o taksama TK (Sl. novine TK br. 05/09) i iznosa od 200,00
KM na ime tro{kova objavljivanja tu`be presude putem objavljivanja u dnevnim novinama, {to ukupno
iznosi 350,00 KM.
Sudija
Simi} Radmila
POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od
dana saznanja za propu{tanje.
Nakon 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.
21
Dnevni avaz, nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
ć
Australsko istraživanje provedeno na 1.939 ispitanika pokazalo je da je konzumiranje određenog povrća i voća povezano s
manjim rizikom od razvoja raka u gornjim i donjim dijelovima debelog crijeva.
Istraživanje je pokazalo da se konzumiranje povrća kao što su
brokula, kupus, kelj, karfiol i repa smanjuje rizik od raka u gornjim
dijelovima debelog crijeva.
Dok konzumiranje voća i povrća, posebno jabuka i tamno žutog
povrća, smanjuje rizik od razvoja raka u donjim dijelovima debelog crijeva.
POVRĆE Idealno za osobe koje paze na zdravlje
ž Istraživanjem je obuhvaćeno 350 žena i muškaraca, svi na granici da
lijekovima smanjuju loši holesterol
Najnovija studija rađena u Kanadi pokazala je da konzumiranjem
određenih vrsta hrane ljudi mogu
značajno da umanje nivo holesterola
i poboljšaju šanse za izbjegavanje
srčanih oboljenja ili moždanog udara.
- Povrće, poput bamija i patlidžana, to smo pouzdano utvrdili,
pomažu razgradnji lošeg holesterola navodi Dejvid Dženkins (David Jenkins) iz bolnice Sent Majkl (St. Michael's Hospital) u Torontu.
U istraživanju koje je vodio želio
je utvrditi da li određene namirnice u
hrani snažnije doprinose razgradnji
LDL u odnosu na dijetalnu ishranu
bez tih namirnica.
Istraživanjem je obuhvaćeno 350
žena i muškaraca, svi na granici da lijekovima smanjuju loš holesterol. U
hrani jedne grupe bilo je dosta jabuka, grožđa, jagoda, žitarica, oraha i
lješnika, maslinovog i ulja od repice,
graha i soje.
Šest mjeseci kasnije istraživači su
provjerili rezultate i pokazalo se da su
oni koji su konzumirali hranu koja
smanjuje holesterol imali za 13 do 14
posto manji nivo lošeg holesterola,
dok su svi koji su pratili samo niskokaloričnu ishranu imali smanjenje
od samo tri posto.
Predlažemo
š
Za smjesu: 2 jaja, 1/2 kg brašna,
0,5 l mlijeka, kašika ulja, malo
soli.
Za fil: 3 mrkve, manji korijen
celera, 1 prasa, 300 g šampinjona, 50 g
sira, 200 g salame, biber, peršunov
list, malo ulja, kašičica suhog biljnog
začina.
Za bešamel: kašika maslaca, 100
ml slatkog vrhnja, 100 g topljenog
sira, 5 kašika brašna, 100 g sira, 0,5 l
mlijeka, muškatni oraščić, so, biber.
Način pripreme:
1. Ispeći palačinke. Propržiti na ulju
isjeckanu mrkvu, celer i prasu, pa sipati
vodu da se dinsta dok sasvim ne omekša.
Kratko obariti šampinjone, pa ih nasjeckati i dodati povrću. Salamu i sir isjeckati na kockice, dodati u fil i začiniti.
2. Za bešamel istopiti maslac, pa
na njemu blago propržiti brašno. Dodati mileram, topljeni sir i narendani
sir, pa miješati povremeno dodajući
mlijeko.
3. Začiniti bešamel i u njega dodati
fil.
4. Filovati palačinke i poslužiti ih
uz salatu.
M
M
Najnovije istraživanje koje su proveli naučnici sa Univerziteta Misuri (Missouri) u Americi otkriva da kukanje o svojim problemima i nije baštako dobro rješenje.
Naime, nad grupom američkih tinejdžerica provedeno je niz
testiranja kako bi se otkrilo ima li razgovaranje o svojim problemima pozitivnog učinka.
Kako su pojasnili naučnici, konstantno razgovaranje o
problemima dovelo ih je u stanje negativnog razmišljanja koje se stalno ponavljalo, a to u konačnici dovodi do depresije i
stresa.
M
Umjesto lijekovima loš holesterol
smanjite pravilnom ishranom
STARIJI
NBA
KO[ARKA[
[email protected]
(tur.)
OGLED,
POKUS
LU^KI
NASIP,
GAT
GRAD U
NOVOM
MEKSIKU
LITAR
RADNO
ODIJELO,
OVEROL
(engl.)
VENECIJA
[AHIST
NIMCOVI]
ROV,
PROKOP
O.Z.
@ITELJKE
IRIJANA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
K.U.
ASTMATI^ARI, LA,
STAJA, UM, IHU,
APELT, I, BADEMI,
MOST, ARARA,
MARKA, BIJONSE, BIT,
ANALIZIRATI
2662
ISMETA
ODMILJA
STARIJA
GLUMICA
(”Erotikon”)
GLUMICA
MANJANI
JEDINICA
JA^INE
ELEKTR.
ENERGIJE
POLET,
ZANOS
VRSTA
[email protected]
VO]A
GLUMAC
DELON
^AS
PRVI I
DRUGI SAMOGLASNIK
PREZIME
FUDBALERA
NA SLICI
METAR
IME
FUDBALERA
NA SLICI
1. TAČNO
Liliuokalani posljednja
kraljica Havaja
Liliuokalani,
pravo ime Lidija
Kamakaeha (Lydia
Kamakaeha) je bila
posljednja kraljica
Havajskih ostrva.
Naslijedila je prijesto od brata Dejvida Kalakaua i pokušala da iznova uspostavi tradicionalnu monarhiju. Protivila se ugovoru o reciprocitetu koji je
davao trgovinske koncesije SAD.
Godine 1893. svrgnuo ju je Senford
B. Dol i Misionarska stranka koja je
favorizirala pripajanje SAD. Organiziran je ustanak podrške kraljici, ali je
ubrzo ugušen i pobunjenici su bili zatvoreni. Da bi dobila pomilovanje za
svoje pristalice, formalno je abdicirala
1895. godine. Kao talentirani muzičar
komponirala je poemu “Aloha Oe”.
Rođena je 2. septembra 1838., a umrla 11. novembra 1917. godine
2. TAČNO
Majka ga nosila u
utrobi 72 godine!
Lao Ce je
prvi filozof kineskog taoizma. Tradicionalno se vjerovalo da je on autor Tao Te
Kinga ali savremeni
autori
smatraju da je
on djelo više pisaca.
Postoji
bezbroj legendi
o njegovom životu, ali nema pouzdanih
dokaza o njihovoj tačnosti. Historijski
Lao Ce, ukoliko je postojao, vjerovatno
je bio naučnik i čuvar svetih knjiga na
dvoru dinastije Džou.
Postoji legenda po kojoj ga je majka
nosila u utrobi 72 godine i da je kao
mladić susreo Konfučija. Za konfučijance on je filozof, za obične ljude u Kini on
je svetac, a za taoiste on je božanstvo i
zastupnik taoa.
Živio je u šestom stoljeću prije nove
ere.
Ime pasmine po liku iz
romana
PJEVA^ICA
SVOBODA
ZIDNA
OBLOGA
je bila posljednja
kraljica Havajskih ostrva?
1Liliuokalani
Ce je prvi filozof kineskog
taoizma?
2Lao
Dandi dinmont terijer je pasmina
terijera razvijena u graničnom po3dručju
Engleske i Škotske?
3. TAČNO
@ITELJ
SLOVA^KE
VOJNI^KI
HLJEB,
KOMIS
ODRAZ
OD TLA
UKRAJINSKI
PLES
Tačno
Netačno
GR^KI
FUDBALSKI
KLUB
Dandi dinmont
terijer je pasmina
terijera razvijena u
graničnom
području Engleske i
Škotske. Prvi put
je zapažena kao zasebna
pasmina
1700. godine, kasnije je preimenovana po liku iz romana ser Valtera Skota Gaj Menering iz
1815. godine.
Ima dugo blago izvijeno tijelo, kratke
noge i veliku kupolastu glavu sa srebrnastom kićankom. Njegovo krzno sastoji se od oštrih i mekih dlaka, a može
biti boje bibera ili senfa. Visok je između 20 i 28 centimetara i težak od
osam do 11 kilograma.
^UVATI
SEOD
POSTATI
KAKVE
PAMETNIJI
OPASNOSTI
VJETAR
NA
JADRANU
ITALIJANSKA
PJEVA^ICA
FRENKLIN PJEVA^ICA
ANA
SALKO
ODMILJA
OTILIJA
ODMILJA
PJEVA^ICA
NASLICI
POJEDINA^NO
UDARAC
UBOKSU
(mn.)
ZAMAH
VESLOM
OBIM
BLAGO,
IMANJE
AMERI^KA
GLUMICA
SINPRINCA
VALIJANTA
”EASTNORTHEAST”
GLUMICA
PATRIK
GLUMAC
BE[LAGI]
PAPIN
GODI[NJI
PRIHOD
”INTERNAT.
THEATER
INSTITUTE”
Z.E.
FOLK
PJEVA^
SAKI]
VELIKI
RT
@IVAC
GLUMICA
TEJLOR
DIJELOVI
RE^ENICE
LIKIZ
CRTI]A
”International
Phonetic
Alphabet”
ITALIJANSKI
MIT.JUNAK
TRANSPORT
INOSTRANE
ROBE(skr.)
VRSTAHEM.
ELEMENATA
U^INITI
SITNIJIM
AFRODITIN
SIN
”Applicant
Tracking
System”
[email protected],
PUT
HRPE,
GOMILE
SAVEZNA
AMERI^KA
[email protected]
ALT
S.^.
PRAVILNA
OKRUGLA
TIJELA
ZAPITATI
JAVNANASTUPANJA
[VEDSKA
GLUMICA
MALIN
”Alaska
Pacific
University”
OPONA[ATELJI
”Augmented
Transition
Network”
NAUKAKOJAPROU^AVAFIZI^KU
PRIRODU
^OVJEKA
RIMSKI
ZAVJERENIK
LUCIJE
SERGIJE
NORVE[KA
PUSTINJAK,
ISPOSNIK
USKE
DALMATIN.
ULI^ICE
SPIS
NADIMAK
SLIKARA
TULUZ
LOTREKA
FUDBALSKI
STRU^NJAK
OSIM
@ITELJ
TATARIJE
M.O.
[email protected]
STRANO
MU[KOIME
AMPER
PISAC
HOZI]
VELIKI
SPJEV
MJESTOU
HRVATSKOJ
TRIJESKE
PALA^E,
DVOROVI
(pjesn.)
ONAJKOJI
TKA
NULA
LOPATICA
ZA^I[]ENJEPLUGA
VOLUMEN
(skr.)
SMRDLJIVA
@IVOTINJA
STEZNJAK
PILEIZ
CRTI]A
GRADI]U
VOJVODINI
^E[KA
AFIRMACIJA
GLUMICA
GARDNER
GARITI
LITAR
GR^KA
BILJKE
MESNATIH
LISTOVA
BOKSER
JOSIPOVI]
ELEKTRON
DESNA
PRITOKA
VARDARA
382
RJE[ENJA:
str. 1. PONAOSOB, APERKATI, ZAVESLAJ, IMETAK, O, TERA, ARN, ITI, ENIS, SINAN, ZE, ET, NERV, IPA, TIR, ISITNITI, TEN, ENEJ, A, KAMARE, LOPTE, S^, NASTUPI, ATN, APU, KATILINA, EREMIT, N,
RIRI, AKT, MO, TATAR, A, KAMILO, NARTA, EP, DVORI, O, TVOR, VOL, KALIMERO, ANO, IRIG, L, ^ADITI, AGAVE, AJ, CRNA REKA str. 2. EDAM, RONA, ARE, TIRS, OSOR, SPIN ATLANTIDA, SITROEN,
IP, ZRN^I], R, ZAO, IME, IKO, DU]AN, JERKOV, NJA, AREOMETAR; IRON, VENA, AMAT, NOGE, HREN, EKRA, RE, NOVSKA, CRVENI LUK, EIR, TRAKT, G, ADAMS, O, ITERATIV, ETAMIN, SK, MARIO,
OTA; BAROGRAFI, APARATURA, NA, ORITAK, KROZ, NONO, RAM, DAME, OTI]I, EPI, T, [UMAHER, RARA, ONI^, MI[A, U^IN, NANI, IR, N; PRESTANAK, RECENZIJA, ODISTA, AR, RAJA, ROLA,
ARARA, MEK, DIO, RISTA, I, JANAKIS, TADE, IKAR, ONO, GLIB, NI]I, UT, K, str. 3. BIL KOZBI, ADMIRA, OVEN VILSON, ARAT, RANIOCI, STARANJE, INAT, EZOTERIK, S, SK, IKRICA, EOLIT, PET, SINAN
SAKI], ALODI, ARAU, ASAR, SANELA, IKTUS, NO, TVID, RIN, OPUS, Z, EA, ASOVI, NANULA, R, PLANETOID, DIM, NAR, MIRIS, ADAMO, ALELUJA, TITANIT, KELI MEK GILIS, TA, P, MONIKA BELU^I,
AMERIKA FERERA, Z, MALAGA, EROS, ^AR, ENID, DORAT, RADA, LUNAR, KINIKINIK, AED, ASIM, KASINO, ALAN LAD, KAPA, P, NN, IONAKO, ANTAL, DORO, ITALIK, IZO, EJUB, TIMUR, SLIV, RESAVA,
ABORT, LS, SRT, ERATA, EOLIT, O, ENDI GARSIJA, V, NIMFA, ARAKS, TEO
Vodoravno:
- ^AR
- ABORT
- ADMIRA
- AED
- ALELUJA
- ALODI
- ANTAL
- ARAKS
- ARAT
- ARAU
- ASAR
- ASIM
- ASOVI
- DIM
- DORAT
- DORO
- EA
- EJUB
- ENID
- EOLIT
- EOLIT
- ERATA
- EROS
- EZOTERIK
- IKRICA
- IKTUS
- INAT
- IONAKO
- ITALIK
- IZO
- KAPA
- KASINO
- KINIKINIK
- LS
- LUNAR
- MALAGA
- MIRIS
- NANULA
- NAR
- NIMFA
- NN
- NO
- OPUS
- PET
- PLANETOID
- RADA
- RANIOCI
Uspravno:
- ADIN
- AFERIM
- AGA
- ALE
- ARONIJE
- ANTE
- AREA
- ATEST
- AZILI
- BERAN
- BLIZINA
- ^A^ANI
- DAS
- DEDAL
- EROTIKA
- I]AN
- IKAD
- IL
- IVERAK
- IRAKLIS
- IRO
- IS
- KA
- KAMATAR
- KAPAK
- KNITI
- KOLUBARA
- KSIL
- LAT
- LENA
- LES
-
- LI
- LIMIT
- MELINDA
- NF
- NIG
- NIOBA
- OCARINITI
- OKIDATI
- ORADA
OSTANAK
- OSTI
- OVO
- PREL
- RALO
- RANJ
- REIS
- RISAN
- RUSTEM
- SAMUM
- SANITARI
- SK
- STOJ
- SUDAN
- SUTONI
- TIL
- TONI
- UPADATI
- UR
- VEDA
- ZICERI
- ZRAKOPLOVSTVO
RESAVA
RIN
SANELA
SK
SLIV
SRT
STARANJE
TA
TEO
TIMUR
TITANIT
TVID
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane
abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati
imena i prezimena li~nosti sa slika.
POMIJE[ANE MOZAI^NE [email protected]
GR^KI
MATEMATI^AR
GLUMICAU
TVSERIJI BAROMETAR
”LARIN
MAKARSKA
[email protected]
IZBOR”
(NASLICI)
GRADU
HOLANDIJI
(sir.)
PRIPADNIK
KAVKASKOG
NARODA,
OSET
RIJEKAU
NJEMA^KOJ
KRVNA
@ILA
PLA[LJIVA
[UMSKA
@iVOTINJA
[ARENE
PAPIGE
DREVNA
[email protected]
TIPI^NI
PREDSTAVNIK
GLUMICA
TARNER
NAGLA[ENI
SLOG
GLUMACU
TVSERIJI
”LARIN
IZBOR”
(NASLICI)
DIVLJI
MAGARAC
POLAGANO
ITALIJANSKO
MU[KO
IME
PALICA
BOGA
DIONIZA
JEDAN
EKSTREMITET
(mn.)
MJESTO
NACRESU
BILJKA
LJUTOG
KORIJENA
VRTNJASTONOTENISKE
LOPTICE
[email protected]
SIHANUK
EKREMA
ODMILJA
MITSKA
ZEMLJA,
POTONULA
UMORE
BRODOVI
TEGLJA^I
SAVEZNA
AMERI^KA
[email protected]
NALOGZA
BEZGOTOV.
PLA]ANJE
[email protected]
DIOTIJELA,
BOK
TA[NA
ZASPISE
MJESTOU
HRVATSKOJ
RENIJ
GOLMAN
FRANCUSKA
MARKA
AUTA
BLAGO
IMETAK
(mn.)
ME\A,
GRANICA,
MARGINA
STARIJI
GLUMAC
ZVONKO
SVITANJA,
OSVITI
PIJANIST
POGORELI]
REOMIR
VRSTA
POVR]A
DIOORGANIZMA
”Environmental
ImpactReport”
LO[,HR\AV
NAZIV
LOVA^KI
PAS
LJEKOVITE
BILJKE
GLUMICA
MUR
PJEVA^
BRAJAN
STARIJA
GLUMICA
RINA
GRAM
MALA
PRODAVNICA
U^ESTALI
GLAGOL
UPITNA
ZAMJENICA
SLIKAR
MURTI]
NULA
OTOKU
JADRANU
BILOKO
STARIJI
HRVATSKI
KO[ARKA[
@ELJKO
NJ.A.
SPRAVAZA
MJERENJE
GUSTO]E
TE^NOSTI
OBIM
GLUMAC
DRMA]
FINANSIJSKA
PROPAST
SPRAVA,
NAPRAVA
RADIJ
OBARA^,
KOKOT
PRODUKT
GORENJA,
^A\
VELIKI
RT
MAJSTOR
ZAAUTOMOBILE
GLUMACU
TVSERIJI
”LARIN
IZBOR”
(NASLICI)
PRESTAJANJE
MA[INERIJA
PRIKAZ
NEKOG
DJELA,
NPR.KNJIGE
LOPATICA
ZA^I[]ENJEPLUGA
GRADI]NA
JADRANU
NATRIJ
OTILIJA
ODMILJA
ZAPO^ETI
RADITI
NAKON
KVARA
MADA,
PREMDA
VRSTA
BAROMETRA(mn.)
^UVARI
REDA
GLUMICAU
TVSERIJI HRVATSKI
KO[ARKA[
”LARIN
JOSIP
IZBOR”
(NASLICI)
KRATICA
JAKOG
EKSPLOZIVA
RUSKO
MU[KO
IME
DJEDU
DALMACIJI
GRADU
SIBIRU
FILMSKA
ULOGA
SINPRINCA
VALIJANTA
PUK,
SVJETINA
PRODUKT
GORENJA
NIJETVRD
GOSPO\E
@ITELJ
IRAKA
OKVIR
].U.
[ARENA
PAPIGA
PISAC
ANDRI]
MU[KO
IME
”EnergyPer
Instruction”
PRIPADNICI
OGRANKA
RUMUNA
NAPUSTITI
NEKO
MJESTO
KOMAD
[email protected]
UZMUZIKU
SLAVNI
AUTOMOBILIST
MIHAEL
GR^KI
KO[ARKA[
PANAJOTIS
POMAGA^,
PRATILAC
ITALIJA
RIJETKOSTI
(lat.)
TADIJA
ODMILJA,
TADO
MJESTOU
SLOVENIJI
MITSKI
LETA^
LI^NA
ZAMJENICA
@ENSKO
IME
ODMILJA
AFRI^KI
[email protected]
U^INAK
BLATO,
KAL
PORTUGALSKI
FUDBALER
IZBITIIZ
ZEMLJE
IRIDIJ
NEUTRON
PJEVA^
TOCI
NIKAL
ZEMLJI[NA
MJERA
ZAISTA,
UISTINU
PRILOG
ZAMJESTO
TEMPO
SKOPJE
VRSTA
TKANINE
TEMPO
KALIJ
GLAVNI
OBLASTI,
GRAD
EJALETI VENECUELE
Dnevni avaz
nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
45
ni
Najve}i dnev
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
z Kupujem ispravna i havarisana vozila mla|a godi{ta. Tel. 061 507 984
z Kupujem havarisana vozila, pasat 3
i golfove. Tel. 061 504 190
z Prodajem passata 95. god., full oprema osim klime, redovno odr`avan,
registrovan punu godinu. Tel. 061 543
793 z Prodajem Golf III 1.9 D, karavan,
1996. god., 6.000 KM, mo`e zamjena za
novije uz doplatu, 2.000 KM. Tel. 061
561 132.
Automobili
z Pasat 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200
KM. Tel. 062 437 995
z Golf 1999. godina, 1.9 tdi limuzina,
alarm, 2 vrata, reg. do 11/2011., 8.300
KM. Tel. 062 437 995
zVW pasat 1999. godina, 1.9 tdi, 90 ks,
limuzina, el. paket, klima, CD mp3, zimske gume, alarm, zeder, reg. do
02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888
zProdajem caddy 1 golf u extra stanju,
kao nov, komplet ofarban, sa 4 nove gume, 1988. god., dizel. Tel. 061 207 921
zGolf 4 1.4 benzin, 2001. god., full, extra stanje. Tel. 061 139 610.
zAudi A4 novi model, 2008., 2.0 TDI,
ful oprema, pre{ao 33.000, kupljen u ASI,
mo`e zamjena, cijena 41.000 KM. Tel.
061 356 485.
z Mazda 323, TD, 2000., 74 KW,
150.000 km, u odli~nom stanju, cijena
10.000 KM. Tel. 061 325 761.
z VW Caddy, 2002., reg. do 5. 3.
2012., cijena 5.000 KM. Tel. 061 263 910,
062 315 978.
zProdajem auto Golf 4, 1.9 TDI, 2001.
god., tek uve`en, pla}ena carina. Tel. 061
091 141.
z Volvo 460, 1.9, 66kw, dizel, 95. god.
Registrovan, alu felge, abs, servo, srs,
4.100 KM. Tel. 065 733 567
z Astra „H“, 2008. god., extra stanje,
pre{la samo 45.000 km. Tel. 061 173 947.
z Prodajem golfa 2, 1.8 benzin plus
plin, servo volan, cetral brava, metalik
plava, god. 1987. Registrovan do 21. 2.
2012., cijena 2.100. Tel. 063 479 961
Kamioni
z Prodajem golf 2 dizel 85. god., reg.
do juna naredne godine, cijena 2.500
KM, Sarajevo. Tel. 065 595 758
z Kamion korpa 12 m Iveco 35-10,
god. proizv. 1999., plava. Tel. 033/553865, 061 895 017
zProdajem kombi t2 teretni 6+1 i nosivost 1.250 kg, 89. god., tek reg., ima ogradu, arnjeve i ceradu. Stanje solidno,
mo`e zamjena. Tel. 061 172 165
z Prodajem Pe`o 106, zelena metalik,
daljinsko zaklju~avanje, {iber, {ifra za paljenje, godina proizv. 1997., registracija
15.10. ove godine. Tel. 061 528 084
z Kombi VW T 2TD, 86. g., putni~ki,
2.800 KM. Tel. 061 559 246
zProdajem Citroen ZX 1,4, 1995. god.,
pre{ao 140.000. Tel. 063 978 744
z Mercedes vito 108 cdi, teretni, god.
2000., cijena 8.000 KM. Tel. 062 536 237
z Fiat punto 1.3 dizel, 2004. god., bijela boja, cijena 6.800 KM. Tel. 066 138
608
z Mercedes sprinter 311 cdi, god.
2003., 80 kw, nosivost 1.600 kg, u
odli~nom stanju. Tel. 062 536 237
z Prodajem Opel astru, 1997. karavan
1.4, 16 V, klima, ful oprema, metalik, alu
felge, registrovan do 31. 8. 2012, pre{la
150.000 km. Cijena 4.000 KM. Tel. 061
101 108
z MAN 16-281 kiper sa demontiraju}om Atlas 4002 dizalicom. Ka{ika, vile, paletar, motor jo{ dosta prate}ih dijelova, 16.000 Eura. Tel. 061 192 080
zProdajem Alfa romeo 145, crvena boja, kraj 96. godi{te, 19 tdi sa dodatnom
opremom, ekstra stanje, `ena voza~.
Tel. 061 204 988
z Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998.
god., tek registrovan, metalik zeleni, 81
kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu
felge, cd player, el. prozori i retrovizori.
Cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652
z Prodajem Mercedes 190 dizel, god.
proizvodnje 1985., tek registrovan. Tel.
062 843 850.
zReno Megan 1.5 DCI, 2003. god., plavi, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i
PDV, uvoz Njemaka, 159.000 pre{ao, servisna, o~uvan, cijena do registracije
9.600 KM. Tel. 061 158 202.
zProdajem golf 2, god. 88., 1,3 benzin,
dvoja vrata, pre{ao 150.000, u dobrom
stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061
789 675
zReno Megan 1.5 DCI, 2004. god., bijeli, 2 vrata, full oprema, pla}eni carina
i PDV, 170.000 pre{ao, servisna, o~uvan,
extra cijena, do reg. 9.200 KM. Tel. 061
083 802.
z Reno Clio 1.5 DCI, 2002. god., plavi, 2 vrata, full oprema, tek registrovan,
1 vlasnik od uvoza, 160.000 pre{ao, servisna, gara`iran, cijena 7.600 KM. Tel.
061 835 565.
z Ford Fieta 1.3 B, 2003. god., siva, 2
vrata, full oprema, tek registrovan,
60.000 pre{ao, knjiga vozila, o~uvan, cijena 8.200 KM. Tel. 062 548 408.
z Opel Astra 2001. god., plava, 2 vrata, 1.6 B, full oprema, tek registrovan,
o~uvan, kao nov, 170.000 pre{ao, cijena
7.500 KM. Tel. 061 083 802.
zSeat Ibiza 1.4 16 V, 2003. god., siva, 2
vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV,
159.000 pre{la, servisna, o~uvan, cijena do
reg. 8.700 KM. Tel. 061 158 202.
z Seat Ibiza 1.9 TDI, 2001. god., crna,
2 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV,
180.000 pre{ao, servisna, o~uvan, cijena
do reg. 8.000 KM. Tel. 061 835 565.
z Peugeot 307 2.0 HDI, 2003. god., crna boja, tek registrovan, full, 10.500. Tel.
061 243 559.
z Mercedes 1317 cerada, 91. god.,
reg. 4. 2012., mo`e zamjena za manje auto, 8.500 KM. Tel. 061 165 150.
z Tam 75 sa rampom tek registrovan,
nove gume, u dosta dobrom stanju,
mo`e zamjena za razno. Tel. 062 184 071
z Mercedes vito teretni prodajem ili
mijenjam. Tel. 061 551 390
z Mercedes kamion 1985. god. 809,
200.000, 6.000 KM. Tel. 062 517 567
zProdajem VW LT 55, 1995. god., 2.4
dizel, servo, nosivost 3.5 t. Cijena 6.000
KM. Tel. 061 349 649
z MB 207 cerada, istekla registracija,
povoljno. Tel. 065 866 082
z Prodaje se VW T2, 1.6 diesel, god.
proizvodnje 1985., putni~ki 1+8, tek registrovan. Cijena 3.000 KM. Tel. 062 348
100
Motocikli
z Piagio Beverly 280 E, 2006. god., extra stanje. Tel. 061 139 610.
z Motor keeway outlook 150 kubika,
2009. g., vodeno hla|enje, alarm, dva
klju~a, dobro o~uvan. Cijena 1.800 KM.
Tel. 061 350 376
z Beverly 2004. god., 500 kubika,
pre{ao 21.500 km, siva boja, registrovan
do 9. 2012. Tel. 061 237 268
z Prodajem motor Suzuki gsx-r 1100,
god. 1996., cijena 3.000 KM. Tel. 065 651
969
z Prodajem Suzuki gsx-r 600, pre{ao
13.000., god. 1999., boja bijela-plava, registracija istekla, cijena 4.500 KM. Tel.
061 534 011
z Prodajem Yamahu fj 1200 cm 93 kw
u odli~nom stanju, nove gume, nov akumulator, tek registrovan, mo`e zamjena
za skuter. Tel. 061 241 448
Dijelovi i oprema
z Kupujem karter za punto dizel nova tipa. Tel. 061 167 884
z Ugradnja auto folija llumar ciena po
dogovoru, garancija 7 godina. Tel. 061
984 967
zProdajem osam ~eli~nih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871
zProdajem motor Mercedesa C 220 A,
ispravan. Tel. 062 228 886
z Prodaja, ugradnja, remont, anlasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061
365 193
zProdajem Camp prikolicu Bergland,
1979. god, za 5 osoba sa tendom. Tel. 063
600 275
z Auto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
z Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260
z Prodajem 2 gume za traktor. prikol.
ili d`ip dim. 8.40 R 15 kao nove i 2 gume 7.50R16.; 1 guma za dajca 8.20.; 4 gume sava 205-55-16M+S.; 2 tigar 205-5516:2 mi{elinke 1956515. Tel. 066 541 176
z Izdaje se trosoban stan u centru Sarajeva kod Katedrale - poseban ulaz. Tel.
061 557 397, 061 382 261
z Iznajmljujem dvoiposoban namje{ten stan na Grbavici 450 KM. Tel.
062 295 919
z Jednosoban stan na Dobrinji 3, namje{ten, kablovska, internet. Tel. 061 249
435.
z Izdajem jednoiposoban potpuno
namje{ten stan na Dolac Malti. Tel. 061
337 500
z Trosoban namje{ten stan sa gara`om izdajem. Tel. 061 438 146.
z Prodajem Fi}in motor i mjenja~,
ura|en i poja~an. Tel. 061 729 651
zIzdajem dvokrev. namje{ten stan, djevojkama, N. Sarajevo. Tel. 062 006 768.
z Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260
z Prazan dvos. stan u Aerodrom. naselju izdajem. Tel. 033 668-122, 548-271.
z Prodajem krovni nosa~ za Opel astru. Tel. 061 194 850
z Hrasno, soba dvokrev. pos. ulaz, centr. grijanje, djevojke ili mladi}i. Tel. 062
181 870.
z Ned`ari}i, na spratu ku}e izdajem
dvos. namje{ten stan. Tel. 033 981-580,
062 123 203.
z Jednosoban stan izdajem, Pirin brijeg 38, Sarajevo. Tel. 534-368.
zIzdajem polunamje{ten stan u B. Potoku ili prazan. Tel. 066 282 320.
Izdavanje
zNamje{tenu sobu, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, `enskim osobama. Tel.
521-618, 061 529 838.
z Izdajem dvokrevetnu sobu u
dvosobnom stanu mu{karcu. Upotreba kuhinje - dnevne sobe, lokacija Grbavica kod stadiona @elje.
Mob. 062-994-704. 11336-1Nd`
z U Zenici izdajem prazan dvos. stan,
IV sp., bab. rijeka, preko puta d`amije.
Tel. 061 708 960.
z Izdajem studenticama trosoban
namje{ten stan, centralno grijanje, Otoka (kod Merkur pijace).
Tel. 062 671 747.
11345-1Nd`
z Izdajem u ku}i dva namje{tena
stana, odvojeno grijanje u Sokolovi} K., blizu Turskog koled`a.
Kontakt tel. 033 515 365, poslije
19 h.
1660-1tt
z Izdajem namje{ten stan dvjema
studenticama ili studentima. Prvi neboder preko puta stadiona Ko{evo. Parno
grijanje, klima, TV. Cijena 320 KM plus
re`ije oko 70 KM. Tel. 061 185 878
z Izdajemo stanove na atraktivnim lokacijama po povoljnim cijenama. Tel.
062 959 129
z Izdajem sobu u stanu djevojci 120
KM Grbavica. Tel. 062 967 609
z Izdajem namje{tenu garsonjeru studentima, kod stadiona Grbavica. Tel. 061
916 257
z Izdajem namje{eten jednosoban
stan u privatnoj ku}i studenticama ili
mladom bra~nom paru. Tel. 532 100
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan 2 studenata Drvenija kablovska
cijena 360 KM. Tel. 033 204 960 ili
063 71 88 11
zIzdajem sobu studentici - centar. Tel.
033 225 909
z Izdajem nenamje{ten stan u Vele{i}ima, 100 m2, cijena po dogovoru.
Tel. 033 218 634
z Izdajem jednosoban namje{ten stan
sa posebnim ulazom na Pofali}ima kod
plavog granapa. Tel. 061 147 404
zIzdajem prazan jednosoban stan, privatna ku}a. Trebinjska 23. Tel. 033 610 134
zIzdajem dvosoban namje{ten stan na
^ar{iji, zaposlenom b. paru, eta`no.
Tel. 647 822, 061 233 428
z Izdajem dvosoban komforan lijepo
namje{ten stan (cca 70 m2) blizu Katedrale na du`i period. Tel. 061 294 742
zIzdajem dvosoban stan 60 m2, 1. sprat, nenamje{ten, Ko{. Brdo, ul. Antuna
Hangija. Tel. 033 442 998, 062 139 085
z Izdajem namje{ten stan u priv. ku}i,
pos. ulaz, studenticama. Tel. 033 521 592
z Izdaje se ku}a u Osijeku, povoljno.
Tel. 061 304 213
z Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213
z Izdajem 4-soban stan, priv. ku}a, S.
Grad, bra~nom paru koji radi. Tel.
033/534-086.
z Stan izdajem na spratu namje{ten.
Tel. 061 914 021, 063 147 323.
zProdajem povoljno motor za golf 1.6
D. Tel. 065 783 112
z Dvos. stan studenticama, Grbavica,
centralno grijanje. Tel. 062 896 412.
z Kupujem havarisana i ostala vozila.
Tel. 061 274 441, 062 274 441
zProdaja gume 185x17, 7 komada, komplet sa felgama. Tel. 061 169 243
z Izdajem 2 1/2 stan, namje{ten studentima, Otoka. Tel. 065 294 840
zKupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061
758 217
z Prodajem felge sa gumama 16 za
[kodu original, cijena 400 KM. Tel. 061
184 432
zIzdajem dvosoban namje{ten stan na
Ba{~ar{iji, ostalo po dogovoru. Tel. 062
163 513
z Studentima namje{tenu sobu sa
dva le`aja, Al. Polje. Tel. 033 546-320.
z U strogom centru izdajem sobu
studentici, odli~ni uslovi. Tel. 033 222615.
z [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462
Stanovi
z Alipa{ino, dvos. namje{ten stan 66
m2, izdajem studentima. Tel. 061 550
869.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan na
Mojmilu (Olimpijska ulica). Tel. 061 200
190
z Dvije sobe djevojkama, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, centar. Tel. 033
213-629, 063 255 939.
z Prodajem alu felge za Mercedes
124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611
z Audi A4, benzin, 1.6, 1995. god., registrovan, 8.000 KM. Tel. 063 341 293.
z Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193
z M. Dvor, trosoban, namje{ten, povoljno, hitno. Tel. 061 493 323
z Soba djevojci, ^. Vila, kod Veterinarskog fakulteta sa centr. grijanjem. Tel.
033 655-948, 061 237 870.
z Jednos. lijepo namje{ten stan, Dobrinja 2, od Merkatora. Tel. 061 538 545.
z Blizu `eljezni~ke stanice, sobe, po
osobi 20 KM. Tel. 061 135 345.
z Stan izdajem u Butmiru, Aerodromska. Tel. 033 680-106.
z Dvos. polunamje{ten sprat, priv.
ku}e, ulaz poseban, grijanje ugalj i drva, isklju~ivo vjernicima islam. vjeroispov., cijena 150 KM. Tel. 061 206 345.
zDvosoban namje{ten stan na Vratniku, studentima. Tel. 033 232-477.
z Garsonjera u Prvomajskoj 27/ll, slobodna za izdavanje od 15. 09. 2011., cijena 300 KM. Dvosoban stan u Hrasnom, ul. Olovska 93,centralno grijanje,
uvijek topla voda, kablovska i mogu}nost priklju~ka interneta. Cijena
350 KM + 50 KM re`ije, kad krene sezona grijanja 100 KM. Sve ukupno
500 KM. Tel. 063 041 417 i 061 188 894
zIzdajem lijepo namje{ten jednosoban
stan, internet, kablovska, cent. grijanje
na du`i period samcima. Grbavica [oping centar. Tel. 061 214 876
zIzdajem 1,5 namje{ten stan 48 m2 na
Alipa{inu polju kod pijace. Tel. 061 906
446 ili 033 650 294
z Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje
i kupatila. Alipa{ino polje C faza. Cijena 200 KM sa re`ijama. Tel. 033 457 026,
062 170 294
z Aerodrom. naselje, izdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije sa papirima. Tel. 061
857 012.
z Jednokrev. sobu studentu (mu{karcu) kod med. i gra|. fakulteta, naselje N.
Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525.
z Jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje i grijanja, studentici u centru, Mejta{. Tel. 207-425.
z Ko{evo, izdajem dvos. stan, R. Prgude. Tel. 208-177, 615-600
zIzdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel.
033 485 616
z Dvokrevetna soba sa kuhinjom,
kupatilom i internetom, zaseban ulaz, 2
studentice. Tel. 033 203 666, 062 595 103
z Izdajem stan za studentice Grbavica. Tel. 033 653 610
z Izdajem namje{tenu garsonjeru
kod stadiona Grbavica studentima,
ulica Behd`eta Mutaveli}a. Tel. 061
916 257
z Izdajem namje{ten jednosoban stan
za dvije studentice 200 KM blizu fakulteta. Tel. 033 666 218, 061 224 667
z Jednosoban polunamje{ten stan u
naselju [ip Bare u privatnoj ku}i mladim osobama. Tel. 061 517 113
z Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213
zPofali}i kod kampusa izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcu. Tel. 063 820
738
zIzdajem lijepo namje{ten stan 70 m2
sa 2 spava}e sobe, blizu Medicine i 2
min. od BBI-ja. 600 KM + re`ije. Tel.
062 375 700
z Izdajem dvosoban, nenamje{ten
stan i gara`u u Hrasnom, ul. Aleja lipa,
cijena 350,00 KM. Tel. 062 205 845, 061
745 515
zIzdajem jednosoban stan, namje{ten
u starom djelu grada Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061 157 515
z Izdajem u centru kod OHR-a ku}u
sa dvoeta`nim stanom 3-5 studenata. Tel.
062 337 925
zIzdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel.
033 485 616
z Izdajem apartman namje{ten za
dvije osobe po`eljno studentima u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784.
z Izdajem namje{ten trosoban stan u
centru, preko puta Predsjedni{tva, centralno grijanje, lijep pogled, odli~no za studente. Tel. 062 419 438
z Izdajem namje{ten stan 250 +
re`ije. Tel. 061 375 430
z Izdajem dvoiposoban potpuno
namje{ten stan, 70 m2, ~etverospratnica, Hrasno, Milana Preloga. Tel. 061
490 236
zIzdajem parking mjesto u zgradi kod
Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 062 533 720
z Izdajem namje{ten stan na
Ko{evskom brdu. Cijena po dogovoru.
Tel 062 194 784
z Izdajem jednokrevetnu namje{tenu
sobu, kuhinju sa kupatilom u strogom
centru. Tel. 445 306
z Izdajem stan na Pofali}ima, namje{ten, plinsko grijanje i poseban ulaz.
Tel. 033 655 947
z Izdajem dvos. namje{ten stan sa centr. grijanjem, ulaz poseban kod restorana „Park prin~eva“. Tel. 537-240 i 233114.
z Namje{t. garsonjera uposlenom
ozbiljnom samcu, pos. ulaz, c. grijanje.
Tel. 033 485-934.
z Namje{ten sprat ku}e ili sobe, posebno, studenticama. Tel. 659-474, 062 977
119.
z Sobu u Hrasnom, centr. grijanje,
dvjema studenticama prve godine fakulteta. Tel. 062 181 870.
z U Vogo{}i jednos. namje{ten stan
dvjema studenticama. Tel. 061 724 574.
zDvos. namje{ten stan, plin. grijanje samcima, studentima-samcima, Pofali}i.
Tel. 033 648-788, 061 487 303.
zStudentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim gr. i kablov. TV. Tel. 061 869 333.
z Ul. Bra}e Begi} izdajem namje{ten
dvos. stan. Tel. 062 330 610.
z Izdajem dvosoban, nenamje{ten
stan i gara`u u Hrasnom, ul. Aleja lipa,
cijena 350 KM. Tel. 061 745 515, 062 205
845
z Izdajem stan na Mihrivodama na
du`i period, namje{ten. Tel. 062 417 684
zIzdajem dvokrevetnu sobu studenticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 348
846
z Studentu izdajem jednokrev. sobu s
centralnim grijanjem i kablovskom TV.
Tel. 061 869 333.
z Izdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134, 061
603 960.
z Izdajem 2-soban namje{ten stan
kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224 155
zSarajevo, kod Socijalnog, izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima. Tel. 061 493
643, 061 228 975
Prodaja
z Bjelave, prodajem jednosoban stan
40 m2 + balkon, renoviran, useljiv, kod
Studentskog doma „Bjelave“. Tel. 061
286 603.
z Prodajem stan Dolac Malta 53 m2.
Tel. 036 807 585
z Prodajem dvosoban stan 58 m2 M.
Dvor, F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159
046
z Prodajem ~etverosoban stan 77 m2,
5. kat, na Alipa{inom Polju, balkon,
odmah useljiv. Tel. 061 167 930
zProdajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus
2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel.
061 222 030
z Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2
poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel.
061 157 929
z Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom
ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128
zProdajem dvosoban stan 44 m2, kod
Muzi~ke {kole, KM 82.000. Tel. 033 442
998, 062 139 085
z Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
z Prodajem namje{ten stan, Sarajevo,
Jadranska 5, peti sprat, 40 m2, fiksna cijena 2.700 KM/m2. Tel. 062 449 978
z Povoljno prodajem stan u Hrasnici
54 m2. Tel. 062 229 677
z Prodajem trosoban stan 78 m2 u centru Vogo{}e, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993
253
z Povoljno prodajem stan u centru 63
m2, Sarajevo. Tel. 062 294 160
z Stan 54 m2, ^. Vila, v. prizemlje, balkon, 90.000 KM. Tel. 033 677-779.
z Na Grbavici stan 53 m2 i 47 m2,
odli~na lokacija. Tel. 061 079 751.
zDva stana na Grbavici od 53 i 47 m2.
Tel. 062 156 882.
z Stan manji ul. Zagreba~ka kod
OHR-a. Tel. 061 724 504.
z Centar, ^obanija, dvosoban stan sa
gara`om. Cijena 150.000 KM u paketu.
Tel. 062 124 200
z Prodajem stan 66 m2 kod Predsjedni{tva, 2.400 KM/m2. Tel. 062 156 882.
zProdajem jednoipos. stan 40 m2, potpuno novoadaptiran, vl. 1/1, odmah useljiv. Tel. 061 803 715.
z Alipa{ino, Geteova, garsonjera 27
m2, 3 sp., useljiva, fix. 50.000 KM. Tel.
061 507 960.
z Prodajem stan 56 m na Dolac Malti, 4. sprat, cijena po dogovoru. Tel. 061
212 773
z Prodajem dvosoban stan Obala Kulina Bana 21, 54 m2. Tel. 062 920 191
zProdajem u centru Mostara dvoiposoban stan ura|en stan na II katu. Tel.
036 577 810
z Prodajem stan u Zenici povr{ine 81
m2, u gradu. Tel. +382 31 326 622
z Dobrinja I, stan 65 m2, nalkon, podrum, povoljno, odmah useljiv. Tel.
033 543 395
z Prodajem stan na Aneksu, ul. Vrbovska, 4. sp., 37 m2 - 55.000 KM i prodajem stan na Socijalnom, suteren 59 m2,
adaptiran - 95.000 KM. Tel. 062 383 064
z Prodajem stan u novogradnji na Pofali}ima, 57 m2 - 125.000 KM i stan u
novogradnji na Dobrinji IV, 37 m2, 5sp,
55.000 KM. Tel. 062 383 064
z Prodajem dvosoban stan u starom
Ilija{u 54 m2, preko puta nove {kole, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069
z Prodajem polu-podrumski stan na
Dobrinji od 70 kvadrata za 50 hiljada
KM. Useljiv odmah. Fiksna cijena. Tel.
062 736 612
46
Nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
z Prodajem stan 60 kvadrata, A. Polje C faza 2. sprat. Tel. 061 215 699
z Vogo{}a nedovr{en, nadogradnja
u centru, dvoeta`ni, 96 m, 950
KM/m2. Tel. 061 169 935
z Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061
538 128
z Prodajem stan, strogi centar Cazina, zgrada uz robnu ku}u, veli~ine 40
m2, stan je nedavno renoviran. Tel. 062
449 978
z Prodajem stan Al. Polje, A faza,
TMP, 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544 722
z Hrasno 53 m2, 6. sprat - 105.000
KM, Stari Grad Logavina 29 m2 63.000 KM, Stup Tibra od 28 do 92
m2 - 1.550 KM sa PDV-om i
ugra|enom kuhinjom. Tel. 066 801
711
z Trg Heroja 36 m2, Grbavica 47 m2,
Dobrinja 72 m2. Tel. 061 253 382
z Prodajem stan N. Sarajevo 68 m2
v.p. Tel. 062 846 653
z Prodajem dvosoban stan 43 m2 +
20 m2 balkona, centar, 120 000 KM.
Tel. 062 255 393
z Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili
polunamje{ten stan u centru Vogo{}e.
Tel. 061 466 432
Zamjena
z Mijenjam trosoban stan 88 m2, centar, Bolni~ka 32, XI sprat, za manji od
45 m2 u centru. Tel. 061 375 995
zSarajevo - Zagreb, mijenjam u centru
Sarajeva ~etverosoban stan za trosoban
u Zagrebu. Tel. 00387 33 214 595, 062
279 428
z Mijenjam tros. stan 88 m2, centar,
Bolni~ka 32, XI sp., za manji oko 45 m2,
u centru. Tel. 061 375 995.
z Sarajevo, kod stadiona Ko{evo 1-soban stan, (napravljen 1 1/2), mijenjam
od M. Dvora do Otoke za more. Tel. 036
580 834, 063 222 441.
z Mostar centar 2-soban stan za Sarajevo od M. Dvora do Otoke ili za more. Tel. 036 580 834, 063 222 441.
Gara`e
z Izdajem gara`u na ^engic Vili I. Tel.
061 188 758
z Prodajem gara`u ^. Vila, preko
puta pekare. Tel. 062 846 653, 066 734
270
z Novogradnja, useljivi stanovi
Stup-Ned`ari}i Tibra 1, 60-66m2; Bh
Bau 55-61m2, 2.-6.sprat; Stanovi u
izgradnji Tibra 2 od 27-70m2 1550
KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371
z Prodajem gara`u 17 m2 u ul. Hifzi
Bjelavca, Sarajevo, Ba~i}i - Stup. Tel. 062
352 928
z Had`i}i, prodajem stan 44 m2+2
balkona, cijena dogovor. Tel. 061 156
823.
zIzdajem gara`u ul. Ad`emovi}a - Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062
919 054
z Ko{evo pored bolnice, 40 m2/I,
adaptiran, sun~an, sre|en, 83.000
KM, pogodan za studente. Tel. 061 269
835.
z Prodajem gara`u na Grbavici. Tel.
062 547 731
z Ul. N. [i{i}a Dede, Ko{evo 69
m2/p+balkon, adaptiran, 1.800
KM/m2. Tel. 061 510 964.
z Ekskluzivna novogradnja pored
bolnice Jezero, tros. sa terasom 26 m2,
2.600 KM7m2. Tel. 061 269 835.
z Prodajem 40 m2 stambenog i
40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929
z Grbavica, ul. Grbavi~ka, 37 m2/11,
adaptiran djelimi~no, stanje odli~no,
kuhinja sa aparatima, 78.000 KM.
Tel. 061 269 835
z Prodajem 2 gara`e na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856
041
zProdajem gara`u (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul.
Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025
Ku}e
z Ku}u u Kladnju prodajem u centru
uz magistralu. Tel. 061 300 873
z Prodaje se ku}a sa gara`om u Osijeku (Ilid`a) u blizini stare osnovne {kole.
Tel. 061 360 331
z Prodajem ku}u sa oku}nicom, Sokolovi} Kolonija. Tel. 061 219 853
z Prodajem poslovni prostor 122 m2
kod II gimnazije. Tel. 061 558 932
z Prodajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
z Prodaje se turisti~ki kompleks na
Kremesu 3km od Vogo{}e, apartmani,
sobe, bungalovi, 240000 EUR; ku}a na
Kova~ima 165m2 kod pekare sve novo
480000 KM. Tel. 062 334 371
z Prodajem ku}u na Blagovcu sa
oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544 722
i 066 727 979
Va{ mali oglas danas }e vidjeti
z Prodajem bosansku ku}u na sprat,
Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel.
061 745 982
ljudi
z Prodajem ili mijenjam ku}u u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Zemlji{ta
zProdajem ku}u na 3 sprata, a uz ku}u
se nalazi 4 dunuma zemlje. Op}ina Breza. Tel. 062 077 739 z Prodajem ku}u
u Semizovcu + p. prostor uz magistralni put. Tel. 062 846 653, 066 734 270
z Prodajem gra|evinsku parcelu
sa dozvolom - Ilid`a - Osijek, 560
m2, lijep lokalitet. Tel. 00381 64 48
81 359, 066 342 742. 11260-1Nd`
z Prodajem vikendicu Kadino selo Mokro sa 1.200 m2 oku}nice uz mokranjsku Miljacku, 1/1, 25.000 KM. Tel.
657 735, 063 056 275
z Pazari}, ku}a 10,5x8 p+s sa dozvolom i priklju~cima, na 900 m2 zemlje.
Tel. 061 749 305.
z Ku}u prodajem, Sutina Mostar 57
m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2,
vl. 1/1, ima sve dozvole. Tel. 033 215 199,
063 722 002
z Ku}a Kromolj na sprat, potrebna
adaptacija, uz gl. cestu na parceli od 1.100
m2, cijena dogovor. Tel. 061 559 835.
z Prodajem ku}u Stari Grad Hrid sa
2 stana poslovni prostor, oku}nica ili mijenjam za stan uz doplatu. Tel. 063 586
053
z U Visokom - Porije~ani, prodajem
dvije porodi~ne ku}e na 2,5 dunuma
zemlje. Sve za 50.000. Tel. 061 475 353
z Prodajem useljivu vikend ku}u,
Kaseti}i Had`i}i, uredni papiri, struja,
voda, tel, 30.000 KM. Tel. 061 309 709
z Ku}a u nizu, 96 m2, ~etiri sobe, centralno grijanje, gara`a, ba{ta, op{tina
Centar. Tel. 062 341 250
z Prodajem bosansku ku}u na sprat,
Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel.
061 745 982
z Br~ko, Meraje, ul. Prvomajska, prodajem ku}u od 131 m2, sa tri eta`e,
centralno grijanje, namje{tena, na
placu od 450 m2. Cijena povoljna. Tel.
061 569 570
z Prodajem namje{ten trosoban
stan ul. Hiseta Marijin Dvor. Tel. 062
157 797
z Tros. stan 88 m2, centar, Bolni~ka,
XI sp., lijep pogled, povoljno. Tel. 061
375 995.
z Dvos. stan u Hrasnom, ul. P. Ribar.
Tel. 033 646-213.
z Skenderija, Stola~ka 19, ku}a 210
m2, mogu}nost poslovnog prostora,
dvori{te, 400.000 KM, fiksno. Tel. 033
220 668
z Ilid`a, Kobilja~a, vikend ku}a 125
m2 sa oku}nicom 1820 m2, sa lijepim
pogledom. Cijena po vi|enju. Mo`e i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552
293
z Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
z Kiseljak, Pale{ka }uprija, vikend sa
2.200 m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033 647-851, 061 501 515.
z Prodajem pola eta`irane ku}e u ul.
Ke~ina, lokacija odli~na. Tel. 061 173
947.
zManji objekat, mogu}a nadogradnja,
pogodan za sve namjene. Tel. 061 141
283.
z Ku}a sa oku}nicom na putu Bugojno-D. Vakuf mjesto Lug. Tel. 030 250
708.
z Dvije ku}e sa prat. objekt., ba{ta,
vo}njak, 2 ulaza, centar Bosne, Mi{evi}i
364. Tel. 065 971 270, 033 690-322.
z Prodajem bosansku ku}u sa 400 m
kvadratnih oku}nice u blizini Ba{~ar{ije.
Tel. 061 214 071
z Prodajem ku}u u Ned`ari}ima
p+sprat + gara`a sa oku}nicom. Tel. 062
236 965
z Prodajem ku}u u Sokolovi} Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat
useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, gara`a i oku}nice oko 400
m2, blizu {kole, 1/1 vl. Tel. 061 821
888
z Prodajem ku}u u izgradnji, op{tina
Stari Grad. Cijena po dog. Tel. 061 218
030
z Prodajem ku}u u Gornjim Kova~i}ima. Novogradnja 1/1, sa 2 stana po 45 m, podrumom 45 m, avlija
60 m + terasa, plinsko grijanje,
sun~ana strana, cijena po dog. Tel. 063
228 022
z Prodaje se ku}a u Gornjem Hotonju sa dulumom zemlje. Tel. 061 897
475
z Stan 56 m2, Al. Polje, faza B, povoljno. Tel. 033 543-745.
z Ku}a i 1.000 m2 ba{te u Ahatovi}ima, pored asfalta i autob. stanice. Tel.
065 335 075.
z Ko{. Brdo, jednoipos. stan 40
m2+balkon, potpuno adaptiran, vlas.
1/1, povoljno. Tel. 061 803 715.
zProdajem ku}u ve}a (stamb. pos. prostor), Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160
069.
z Hitno, generalno adaptiran jednoipos. stan 40 m2+balkon na Ko{.
Brdu, vlas. 1/1. Tel. 061 803 715
z Prodajem nedovr{en stambeno poslovni objekat - ku}a 150 m u centru
Ba{~ar{ije. Tel. 061 319 014
z Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel.
536-239.
z Prodajem ku}u u Jajcu, dva sprata oba useljiva nanovo ura|ena,
oku}nica 600 m2 ogra|ena `eljeznom
ogradom, gara`a, u blizini osnovne i
srednje {kole, povoljno. Tel. 061 342
548
Potra`nja
z Ozbiljna zaposlena `ena tra`i cimerku u dvokrevetnoj sobi (lokacija Grbavica). Tel. 061 083 043.
z Mladi} tra`i cimera u dvokrev. sobi, lokacija Grbavica. Tel. 062 994 704.
z Prodajem plac pogodan za vikendicu u Gladnom polju - Krakinje 750 kvadrata, 10 KM po kvadratu. Tel. 063 542
021
z Zemlja nisko {um. rast., parcela 5,5
dun., parc. 1,5 dun., centar Bosne, Rakovi~ka cesta. Tel. 033/690-322, 065
971 270.
zRakovica [amin gaj, prodajem 1.500
m2 zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488.
zBeograd, Ripan kod Avale, plac 9 ari
ili mijenjam za automobil iste vrijednosti, 4.500 EUR-a. Tel. 00381 11 3919322,
00381 64 225 7932.
zProdaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022
m2. Tel. 062 559 936
z Ned`ari}i, ku}a dupleks 120 kva.
stambenog, 2 kupatila gara`a grijanje
prozori fasada, sve novo, internet, kablovska, autopraona, mo`e i druge namjene, 65.000 eura cijena. Tel. 061 244
166
z Novogradnja Stup, 44 m2, extra cijena. Tel. 063 006 895.
z Prodajem u Tar~inu ili mijenjam za
Zvornik plac sa ru{evnom u Tar~inu, blizina puta M17. Tel. 061 583 708
z Dva placa za stamb. izgradnju, Dobro{evi}i, placevi 400 i 600 m2, 1/1. Tel.
065 335 075.
z Prodaja, Bolni~ka ulica 48 m2/I,
135.000 KM. Tel. 061 558 932
z Prodajem stan 50 m2, 95.000 KM,
sprat V, lift, D`emala Bijedi}a. Tel. 033
624 555
z Izdajem plac na Stupu na raskrsnici struja, voda, kanalizacija, videonadzor,
no}na rasvjeta. Tel. 061 207 921
zPlac u Binje`evu kod hotela „AQA“,
papiri uredni, svi priklju~ci regulisani,
780 m2. Tel. 062 225 400.
z Azize [a}irbegovi} 58 m2/XVII,
dva balkona, 1.800 KM/m2. Tel. 061
558 932
z Prodaje se stan u centru Vogo{}e
63m2 dvosoban, novogradnja iz
2007.g. terasa 18m2, moderno namje{ten, 93000 KM; centar, Karpuzova 73m2, nov, 170000 KM. Tel. 062 334
371
z Prodajem zemlji{te 1.600 m2, Gazin
Han. Tel. 061 564 162
z Dun. zemlje, Rakovica, Kobilja~a,
povoljno. Tel. 677-300.
z Prodajem apartman na Bjela{nici
41 m2/I, kod Srebrene lisice. Tel. 061
558 932
z Prodajem stan 67 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, Skenderija - centar.
Tel. 065 462 264
z Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogo{}a uz asfaltnu cestu prema Tihovi}ima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000
KM. Mo`e kompenzacija za stan ili aute. Tel. 061 235 035
z Zemlja 1.200 m2 za vikendicu ili
ku}u, Rakovica kod novog rezervoara za
vodu. Tel. 061 525 195.
z Prodaja ili zamjena stana ili posl.
prostora u centru Sarajeva 83 m2, visoko prizemlje. Tel. 061 485 898, 033
666 138
z Prodajem stan Marijin Dvor 68,5
m2, prvi sprat, 2.500 KM/1m2. Tel.
061 211 303
z Vi{egrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje, 18.000 KM. Tel. 033 453
617
z Prodajem 65 dun., livada, {uma, G.
Bijo~a, hitno. Tel. 065 335 075.
z Povoljno prodajem stan u centru
Sarajeva 63 m2. Tel. 062 294 160
z Prodajem stan 63 kvadrata prvi
sprat na extra lokaciji, i u odli~nom
stanju, 1 m kvadratni 2.000 KM. Tel.
061 214 071
z Prodajem zemlji{te 1.300 m2,
Ilid`a - Plandi{te, preko puta Dijamanta. Tel. 066 342 742 ili
00381 64 48 81 359. 11307-1Nd`
z ^etiri dun. {ume, blizu svi priklju~ci, Djevoja~ke vode-Ahatovi}i. Tel.
061 209 120.
z Prodajem dvosoban stan 54 m2 u
strogom centru, potpuno adaptiran.
Tel. 062 814 279
z Prodajem stan jednosoban 31 m2,
ul. Josipa Vanca{a, centar. Tel. 063 790
480
300.000
z Prodajem ku}u u centru Cazina i trosoban stan u Biha}u. Tel. 037 226
461, 061 809 972
zProdaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor
270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e
s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu
1/1. Tel: 061 543 234
z Prodajem ku}u u Prijedoru, Kokin
Grad 16 Maja broj 16, cijena 90.000
KM. Kontakt osoba Drago Pulji}.
Tel. 052 211 439
z Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba,
cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
z Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica
asfalt, od sela 800 met. makadama, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095.
z Prodajem 580 m2 zemlji{ta na Pofali}ima, Humska 684, sa devastiranom ku}om koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450
z Prodajem zemlju u Binje`evu 680
kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prate}e objekte, voda i struja
u parceli, cijena po dogovoru. Tel. 062
450 866
z Dej~i}i - Gladna ravan, na putu ka
Igmanu ({uma) 10.000 m2. Cijena po dogovoru. Tel: 033 438 005, 061 084 698
zProdajem 6 dunuma zemlje pogodno
za vikendice i ku}e, prilaz asfalt, cijena
5.000 po dunumu, Breza Smrekovica.
Tel. 062 077 739
z Rakovica, [. gaj, prodajem dun. i po
zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488
z Zemlja 500 m2 u Pazari}u, Ljubov~i}i, vikend naselje. Tel. 061 253 382
z Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2,
vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba,
cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886
z Prodajem zemlju za vikendice, Djevoja~ke vode. Tel. 065 335 075
z Prodaju se 2 placa na Mostarskom
raskr{}u 2500m2 i kuca 400m2 sa tri stana 650000 KM,i plac 5300m2 kod
Sid`isa 750000 KM; zemlja u Blagovcu
4 duluma. Tel. 062 334 371
zVi{e parcela prodajem na Poljinama.
Tel. 061 182 341.
z Ilid`a - Osijek, na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 066 018 430, 033 699
195
zRakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033
665 419
z Zemlja 6.521 m2 sa vo}njakom, sve
dobro ogra|eno, pitka voda, bunar,
manja ku}a, sve 1/1. Tel. 033 543-477
z Prodajem 8 dunuma zemlje - Hotonj i 1,6 dunuma Poljine. Tel. 065 605 794
zProdaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022
m2. Tel. 062 559 936
z Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica
asfalt, od sela 800 met. makadama, sve
1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686
095.
z Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel.
062 39 36 33.
zIlija{, prodajem stambeno - poslovni
objekat dim. 12x8 m2, oku}nice 422 m2,
povoljno. Tel. 061 552 547
z Poslovni prostor prodajem, centar,
M. Dvor 165 m2/I spr., ekskluzivan, 7
kancelarija, tel., cent.,, eta`no (izdato strancima), 510.000 KM. Tel. 061 269 835
zIzdajem kafi}, a mo`e i druga namjena. Tel. 061 160 898
z Ba{~ar{ija radnja kafi} 53 m2. Tel.
061 552 976
z Pos. prostor 80 m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556
z Pos. prostor izdajem 450 m2, pogodno za magacine i dr. namjene, stan lux.
namje{ten od 170 m2, Ned`ari}i kod Zaklopa~e i Aerodroma. Tel. 061 108 223,
061 925 837.
z Poslovni prostor Nove daire na
Ba{~ar{iji 25 m2. Tel. 061 253 382
z Izdajem 480 m2 poslovnog prostora + 100 m2 magacina + 300 m2 parking prostora, pogodan za sve namjene.
Cijena po dogovoru. Kobilja glava. Tel.
061 572 108
z Adema Bu}e br. 1. Izdajem poslovni
prostor 60 m2 sa podzemnom gara`om
20 m2. Tel. 066 803 353
z Aerodromsko naselje, izdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061
857 012
z Prodajem plac za ku}u 300-500 m2
izme|u Brije{}a i Rajlovca. Cijena po dogovoru. Tel. 033 630 388
z Pos. prostor prodajem u Skenderiji. Tel. 061 214 027
z Kijevo, prodajem dulum zemlje za
vikendicu, voda, struja, teren na blagi nagib 10 KM - 1 m2. Tel. 062 387 728, 061
520 392
zProdaje se poslovni prostor u centru,
Mehmeda Spahe, 2x150 m2 sa namje{tajem i opremom, idealno za banke,
agencije, ordinacije, 4750 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371
z Prodajem vikend ku}u 60 m2, ulaz
sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu
z Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume,
300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612.
z Ned`ari}i, izdajem autopraonu, komplet opremljena. Tel. 061 244 166
z Centar kod Narodnog pozori{ta, kanc. prostor 20 m2. Tel. 061 729 536.
z Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel.
062 39 36 33
z Vrlo povoljno, da bi radio, izdajem
restoran na ^ar{iji, namje{ten (ili zamjena). Tel. 062 174 615
z Prodajem 23 duluma zemlje na Palama, mo`e u parcelama. Tel. 033 435 727
zBora~ko jezero 1.800 m2 zemlje za gradnju. Tel. 061 182 341
zIzdajem u Sarajevu kancelarijski poslovni prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana
bb. Tel. 061 586 203
z Prodajem zemlju na Glavati}evu, 6
dunuma, lijepa lokacija prekoputa Neretve. Tel. 061 550 419
z Besplatno deponija za iskope zemlje
{ute, Djevoja~ke vode. Tel. 061 132
273, 061 209 120
z Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Bu~a potoku. Tel. 033 659 756,
062 178 832
zTar~in, D. Bio~a, prodajem zemlji{te
6.277 m2, fix, cijena 12.554 KM. Zvati
poslije 17 sati. Tel. 033 418 857
z Prodajem ili izdajem poslovni objekat na dobroj lokaciji u Zenici. Tel. 061
143 767
z Izdaje se poslovni prostor povr{ine
65 m2, u prizemlju stambene zgrade, na
Ilid`i - Pejton, pored glavne saobra}ajnice. Prostor je adekvatan za sve namjene. Tel. 061 140 966
z Povoljno prodajem poslovni prostor
idealan za }evabd`inicu - buregd`inicu.
Tel. 061 214 071
Poslovni prostori
z Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50
m2. Kontakt tel. 033/774-460. N.
z Visoko, prodajem farmu pili}a kap.
6.000 kom. na parceli od 12 dunuma zemlje, vo}njak 600 kom. mlade {ljive, nezavr{ena vikendica, trofazna struja, gramdska voda, asfalt, 125.000 E. Tel. 061
475 353
z Prodajem stomatolo{ku opremu, cijena po dogovoru. Tel. 061 413 336
z Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468
z Pos. prostor 25 m2, za sve namjene,
200 KM, ul. Humska. Tel. 061 225 534.
z Izdajem kafi} ili prodajem 65 m2,
opremljen u centru Ilid`e, I. Ljubovi}a.
Tel. 066 282 320.
z Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog
objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i
prooizvodnju. Tel. 061 249 249
z Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje
na du`i period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119.
z Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za
vi{e namjena. Tel. 061 135 449
z Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5,
40 m2, cijena 300 KM. Tel. 061 147 988.
zProdajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292
104
z Izdajem poslovni prostor sa parkingom od 800 m, uz samu cestu. Sarajevo. Tel. 061 141 610
z Izdaje se prostor u Mostaru ul. Kralja Tomislava 14,30 m2, cijena povoljna.
Tel. 061 207 887
z Apartmansko preno~i{te iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647
z U Tu~epima, jako povoljno izdajem
sobe i apartmane, Marko. Tel. 00385 21
623 494.
z Makarska apartman u blizini pla`e
za dvije osobe za vikende i du`e. Tel. 061
224 174
zIzdajemo apartmane i sobe, po`eljno
rezervisati. Tel. 062 324 716
z Apartmanski smje{taj blizu
Ba{~ar{ije. Tel. 061 211 120
z Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95
541 1582
zNeum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet,
hladovina, super povoljno. Tel. 063 488
572
zGradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel.
+385 91 762 9762
zIzdajem apartmane i sobe u Neumu,
odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493
z Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814,
00385 98 175 7822
zCrna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel.
00382 31 676-406
zNeum, izdajemo apartmane i sobe, tik
uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055.
z Pos. prostor prodajem u Skenderiji. Tel. 061 214 027
z ^etverole`ajni apartman za 40
KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884
676, 063 684 488. z Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063
339 686.
z Prodajem poslovna zgrada, ul. Ferhadija, I i II sprat, 230 m2, podrum, dvori{te. Tel. 061 558 932
z Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437
Dnevni avaz
z Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz
ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora. Tel.
062 334 139 ili 00385 98 186 3337
zIzdajem apartmane u centru Neuma.
Tel. 063 715 509.
z Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174.
zFotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80
(0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft
macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854
z Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393
z Kupujem enciklopedije, knjige, stripove i pisane romane. Tel. 061 244 290
z Prodajem knjige za srednju {kolu.
Tel. 061 338 893
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
z„Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18
KM + po{tarina. Tel. 070 202 323, 062
180 957
z Neum: Iznajmljujem apartmane
blizu mora, sa terasama i pogledom na
more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364.
z Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.
z Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810 398.
Namje{taj
z Gradac, povoljno izdajem sobe sa
balkonom, pripadaju}im kupatilom i
WC-om, upotreba kuhinje. Tel. 00385
21 697 340
z Prodajem nov kau~ 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha
20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065
361 160
z Prodajem knjige za {kolsku lektiru:
Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete,
Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice,
Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466
z Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
zProdajem polovan, dobar sto za dnevni boravak ili vikend. 120x55 cm. Tel.
062 006 768, Sarajevo.
z Ugaona garnitura, trosjed, dvosjed,
ugaoni dio, o~uvano. Tel. 062 907 499
Ma{ine
z Prodajem nov benzinski vibrator sa
dvije igle za beton i veliku {krinju za trgovinu. Tel. 061 130 673
zProdajem ma{inu za malterisanje austrijska marka ~etvorka, crijevo, mje{a~i,
letva 4200 km. Motor Kon~ar 0.75kw.
80km. Tel. 061 788 076
z Prodajem bager to~ka{ poklajn u
odli~nom stanju. Tel. 065 369 911
zRazne modele stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a, cijena vi{e nego povoljna. Tel. 061 200 894, 033 525-966
z Prodajem manju ugaonu se~iju presvu}enu skajem (zeleni), za kuhinju, ne
izvla~i se. Tel. 061 578 447.
z Prodajem spava}u sobu i ugao. Tel.
062 533 003
Bijela tehnika
z Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309
z Prodajem pumpu za beton i estris
2004. god. sa magirus motorom ~etiri
klipa. Tel. 061 141 292
zFri`idere staklena vrata, ve{ ma{ine,
{porete struja-plin, 150-160 KM, fri`idere 150-170 KM, dostava bespl. Tel.
533-631.
zDaljinski upravlja~i za beton pumpe,
kranove, prese... Monta`a, garancija. Tel.
061 131 525, 065 595 334
z Fri`ider staklena vrata 300 KM, ve{
ma{ine, {prete struja plin 150-160 KM,
dostava besplatna. Tel. 533 631
z Prodajem parketarsku ma{inu za
}o{kove marke „Elan“. Tel. 062 352 352
z Ma{inu za ve{ prodajem stara tipa,
mo`e i za dijelove, 100 KM. Tel. 238-283,
066 842-204, zvati nave~er.
Ostalo
z Balkonska vrata pvc, nova 210x95
- 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441
z Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911
234
z Prodajem dva polovna prozora 140
140. Tel 061 548 461
z Prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451-309.
z Stari crijep u dobrom stanju, povoljno. Tel. 465-960.
z Prodajem stari crijep u dobrom stanju, cca 2000 kom. Tel. 062 349 514.
z Prodajem novi mu{ki kvadratni,
ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom,
ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM.
Tel. 061 709 772
zKupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965
126.
z Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
z Prodajem sobnu traku za tr~anje nova, ima priklju~ak za otkucaje srca,
Tuzla. Tel. 063 509 470
z HTC legend u extra stanju kori{ten 2 mjeseca, android, softwer 5, mpx
kamera, memory kartica od 8 GB, cijena povoljna. Tel. 062 606 060
z Nokiu 6300 crni u extra stanju malo kori{ten. Tel. 062 606 060
z Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung J700 50 KM, SonyEricsson
W880i 60 KM, SonyEricsson T610i 30
KM, svi telefoni imaju memory karticu, usb, punja~. Tel. 062 606 060
z Tel. Nokija nov prodajem povoljno.
Tel. 062 154 960
z Prodajem Nokia N95 u odli~nom
stanju, 200 KM, Banovi}i. Tel. 061 736
074
zCaffe-bar Bingo potrebne radnice za
poslu`ivanje, po~etna plata 600 KM, potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160
z Restoranu na Ilid`i potrebna kuharica i djevojka za rad u sali. Obavezna prijava. Plata po dogovoru. Tel. 062 736 612
zMomak tra`i posao. Poznajem engleski i njema~ki jezik. Tel. 062 969 012
zTra`im posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem voza~ku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716
z Prodajem norve{ke gusane peci Jotul, 2 komada. Tel. 066 300 434
z Kaveze prodajem za koke nosilje, 2
kom., kapac. 120 koka. Tel. 062 349 514
z Stolice za ljuljanje, korpe i kaveze za
ma~ke, pse i opletene boce. Tel. 061 200
894, 033 525-966
z Pic majstori sa iskustvom na
kru{noj pe}i, dva izvr{ioca u stalni radni odnos. Vogo{}a. Info
tel. 061 130 545.
1661-1tt
z Potrebna vrijedna studentica za
ispomo} u radnji i doma}instvu. Tel. 061
150 203
z Potrebna radnica za poslu`ivanje u
}evabd`inici. Tel. 033 235-245.
z Pizza majstor i kuhar sa velikim
iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem.
Tel. 064 401 91 01
z Potrebna kozmeti~arka, frizerka
m/`. Tel. 061 521 391
zPotrebna radnica sa iskustvom za rad
u frizerskom salonu na Saraj Polju.
Tel. 061 275 468
z [ofer sa polo`enim kategorijama B
i C i iskustvom 15 godina tra`i posao
{ofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel.
062 830 258
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709
346
z Tra`im automehani~ara sa iskustvom, plata po dogovoru. Tel. 062 258
087
z Prodajem PlayStation Portable Sony. Crne boje, vrlo malo kori{ten, dobro
o~uvan za 200 KM hitno. Tel. 062 674
444
z Potrebna frizerka m/`. Tel. 061 521
391
z Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982
z Prodajem anatomski atlas doma}ih
`ivotinja - 3 djela P. Popesko. Tel. 065 534
137
z Zbog pove}anog obima posla, agenciji za ku}nu njegu starih i bolesnih lica potrebne medicinske sestre i njegovateljice sa najmanje tri god. radnog
iskustva. Tel. 061 839 703
z VELIKA AKCIJA do 1. 10.
2011. U prodaji su bukova drva
cijepana, ~okovi metrice 65 KM,
ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi
180 KM. Isporuka isti dan. Tel.
062 552 323.
11020-1Nd`
z Bravarske usluge, dolazim na adresu. Tel. 062 315 612.
z Izrada i monta`a namje{taja, kuhinja, plakara, stolova i polica. Tel. 062 466
093.
z Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.
Tel. 062 466 093.
zCentralno grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno,
povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037
z Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062
522 986.
z Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078.
z Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i dr. Tel.
061 510 373.
z Postavljam laminate, panel parkete
i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391.
z Bravar radi ograde, gelendere, ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel.
061 526 205.
z Adaptacija stanova i ku}a postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i dr. Tel.
061 510 374.
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih
ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717
Intelektualne
z Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566
473
zProfesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061
244 251
z Dajem instrukcije i vr{im prevode
iz njema~kog jezika. Tel. 061 425 275
z „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje,
pranje i ispiranje svih vrsta tepiha,
namje{taja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno ~i{}enje
5 KM - 1 h. Firma „GLANZ“. Tel.
061 350 688.
11305-1Nd`
z Prodajem lova~ku pu{ku bokerica
Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima.
Tel. 062 982 333
Ku}ni ljubimci
zProdajem inkubator poluautomatski,
za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150
KM. Mirso. Tel. 061 854 294
z Povoljno, korpe, kreveti}e za bebe,
ve{ korpe, sehare, stalke, klofere i tacne.
Tel. 061 200 894, 033 525-966.
z O`enjen, 28 god., tra`i bilo kakav fizi~ki posao, ~istio bih podrume i pomagao u selidbama. Tel. 062 205 456
zProdajem dvije karte Dinamo - Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457
z Prodajem posavskog goni~a, star 4
godine, sa papirima, ocjenom 4, povoljno,
ekstra goni~, Zenica. Tel. 061 934 071
z Prodajem koze dobra pasmina. Tel.
061 210 347
z Dva nova pernata jorgana, odli~na,
ru~na izrada. Tel. 062 958 113.
Zanatske
z Potreban ve}i broj saradnika za katalo{ku prodaju {vicarske kozmetike.
Akcija - besplatno u~lanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565
z Plinska pe} Emina 6 kw na dimnjak, kao nova, 120 KM. Tel. 061 198 969
z Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061
926 067, 063 026 139
z Sto za masa`u nov, sto je rasklopiv
sa svim dodacima. Tel. 061 243 559.
z Ozbiljna `ena tra`i posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648
z Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802
zProdajem kavez kapaciteta 120 koka
sa prate}om opremom. Tel. 062 327 670
z Prodajem jaja od prepelice. Tel.
063 006 895.
z Stomatolo{ka sestra sa radnim iskustvom tra`i posao. Tel. 061 078 442
z Prodajem bicikl za odrasle. Cijena
po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074
923
Ostalo
z Prodajem bakarno su|e i dva }ilima
ilid`anska. Tel. 033 649-611.
z Gospodinu potrebna maserka. Tel.
066 510 854
z Prodajem plinski bojler fasadni Valijant 24 kilovata. Tel. 062 563 034
z Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260
zBoce za AGU zavarivanje sa {laufima
i manometrima, hitno. Tel. 061 233 517.
z Prodajem tablete Zimprexa original
pakovanje, povoljno. Tel. 062 378 818.
z Potrebna djevojka ili mladi} za rad
u kafi}u. Tel. 061 073 974
z Prodajem ptice i raznu opremu za
ptice, povoljno. Tel. 061 547 280
z Prodajem kazan za pe~enje rakije i
prikolicu. Tel. 061 367 103
z Hitno tra`im posao, stalni radni
odnos, no}ni ~uvar ili u dr`avnoj firmi
radio bi ~asno i po{teno, imam 45 g.,
imam B katagoriju dr`avni. Tel. 062 151
642
zProdajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483
zHarmonika vrata. Prodaja i ugradnja
jednokrilnih i dvokrilnih sa dvije vodilice. Cijena povoljna. Tel. 061 512 294
ljudi
z Kompresor za kre~enje i farbanje
„Pazin zoom“. Tel. 062 907 499.
z Prodajem pe} za grijanje na lo` ulje
17 KW, „Buderus“. Tel. 061 687 089
z Prodajem plinsku pe} na dimnjak
9kw 100 KM. Tel. 061 232 907
300.000
zPotrebna `ena za ~uvanje starije osobe. Tel. 061 544 880
z Potrebni zidari, armira~i, pom. radnici za stalni posao. Tel. 063 011 634
Ostalo
z Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel.
061 157 571
zPotrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju, picerija Roma. Tel 033 203
005
z Bicklo brdsko sa malim kvarom 50
KM. Tel. 062 182 882
z Prodajem plinsku pe} na dimnjak,
njema~ka proizvodnja, 70 KM. Tel.
061 221 938
z Prodajem laptop 4, odli~no stanje,
350 KM, fix. Tel. 061 173 947
z Prodajem nokia E 52 potpuno nov.
Tel. 061 311 999
z Potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600
KM. Tel. 061 218 071
z Prodajem Orbitrek 200 KM i BMX
biciklo 200 KM. Tel. 061 890 006
Ostalo
Kompjuteri
z Instalacija Windowsa, programa i
antivirusna za{tita. Tel. 061 709 346.
Telefoni
zPansionu na Ba{~ar{iji potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160
Va{ mali
oglas danas
}e vidjeti
z Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje
u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel. 033
235 245
z Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906
z Servis ra~unara Majo, dijagnostika
i popravak ra~unara, instalacija windowsa, antivirusna za{tita, internet konekcija+wireles. Tel. 061 243 611.
z Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709
346 z Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa
iskustvom dugogodi{njim ~uvala bi i
djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022
z Tra`im posao u SA kant. pekara, trafika, odr`avanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima.
Tel. 062 591 333
z Plinska pe} 2 kom., dimnja~na i fasadna, kao nove, povoljno. Tel. 061 774
458
z Servisiranje ra~unara, instalacije
sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061
700 863
z Hitno potrebna 2 picmajstora piceriji u Vogo{}i. Stalno zaposlenje. Tel. 061
130 545
nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666.
1478-1tt
zVodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira
kupatila. Tel. 061 225 727
z Stolar pravi kvalitetno kuhinje,
ameri~ke plakare, postavljam laminat,
sve dogovoreno dobijate u odre|enom
roku. Tel. 061 267 648
z Expert za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel.
062 098 579, 070 224 369
z Elektrosistemi, klima ure|aji - servis i monta`a, el. instalacije, aut. osigura~i, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033
630 324
z Tapetar - stolar presvla~i i popravlja
sve vrste namje{taja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651
z Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasade i {panske
zidove. Tel. 061 278 188
zMoler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062
419 501
z Profesorica hemije daje instrukcije.
tel. 667-880.
z Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991.
z Nastavnica engleskog jezika daje
instrukcije u~enicima osnovnih {kola.
Tel. 033 642-704.
z Instrukcije za osnovce iz matematike, fizike, hemije, biologije, engleski i bosanski. Tel. 061 339 374.
z Engleski, arapski, bosanski, biologija, hemija, fizika i matematika, instrukcije (I-IX r.). Tel. 061 339 374
Ostalo
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184
796.
N.
z Obuka i dodatni ~asovi za voza~e B
kategorije povoljno. Tel. 062 711 596
zAgencija Arkadas nudi usluge ku}ne
njege starim, bolesnim i nemo}nim
osobama, mijenjanje pelena, davanje
injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd.
Tel. 062 699 668
z Vr{im kombi prevoz do 1,5t, namje{taja, razne robe, selidbe, po cijeloj
BiH 0-24h. Povoljno!. Tel. 062 569 483
z Profesionalno {minkanje za svadbe
i druge sve~ane prilike. Mogu}nost dogovora i dolaska na va{u adresu. Tel. 065
690 182
z Prevoz putnika po cijelom regionu,
klimatiziranim automobilom. Tel. 061
243 559.
z RASPRODAJA OGREVA bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovi}i, kocka, orah, te
drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068.
113101Nd`
z Prodajem iscijepana bukova
drva po cijeni od 65 KM, kao i
sve vrste drvenog i kamenog uglja. Dostava isti dan, a mogu}nost
dostave i nedjeljom. Tel. 066 439
275.
11346-1Nd`
z Prodajem gusane i aluminijske radijatore, cijena po dogovoru. Tel. 061 228
415
z Kupujem dionice, obveznice, stara
devizna {tednja, ratna potra`ivanja,
od{teta u ~itavoj BiH, isplata odmah. Tel.
063 351 572
z Kupujem staru dev. {tednju, isplata odmah. Tel. 065 027 864.
zKupujem obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Tel. 061
526 918.
z Kupujem staru dev. {tednju, ratnu
{tetu i dionice, isplata odmah, dolazim
ku}i. Tel. 062 118 803.
z Agencija za kupovinu stare dev.
{tednje, ratne od{tete i dionica. Tel.
066 734 673.
z Prodajem ma{inu za pr`enje kafe,
italijanske proizvodnje „Petroncini“
30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogu}nost pr`enja express kafe. Ma{ina je
u odli~nom stanju sa svim priklju~nim
elementima za otpra{ivanje i filtriranje.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od subote u 14 sati
i tokom nedjelje, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
z Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen T5 na
more i ostale destinacije. Tel. 061 200
546
z Ma{insko pranje }ilima, tepiha i
itisona. Tel. 061 510 373.
z Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kibijevim {amponima. Tel. 062 118 202.
z Ozbiljna i odgovorna `ena ~uvala
bi djecu. Tel. 061 065 332
z Specijalni tretmani protiv `ohara,
moljaca, mrava, buha, stjenica,
mi{eva, itd. Tel. 033 219 761, 061 234
026
47
48
Nedjelja 2. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz
49
Dana 2. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{ voljeni brat,
djever i amid`a
SJE]ANJE
TIBOR RIBAR
nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
[email protected] RIBAR
MIRSAD BE]IROVI]
2. 10. 2008 - 2. 10. 2011.
Bit }ete vje~no u na{im srcima.
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{
ostati u srcima onih koji te vole.
K}erke Iren i Erna, unuci Karolina i Alen, porodica i prijatelji
11235-1nd`
Suad, Mensur, Fata, Samija, Samila i Adin
11318-1nd`
SJE]ANJE
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina kako je na{a draga majka
i supruga preselila na ahiret
[email protected] SJE]ANJE
FATA (HAMID) KOLAR, ro|. HAMZI]
Dani prolaze, ali nijedan nije bez sje}anja na tebe. Mnogo nam
nedostaje{, nije nam lahko i ne pro|e ni trenutak da ne pomislimo na
tebe. Svaki sretni trenutak nije zaista sretan, jer nema tebe da ga
podijeli{ sa nama.
Nema te rije~i sa kojom mo`emo re}i i opisati kako se osje}amo i koliku bol nosimo
u sebi. Volimo te puno i znaj da si uvijek tu, sa nama, u na{im srcima.
HARIS (MIRSAD) NOVOKMET
2. 10. 1994 - 2. 10. 2011.
S ljubavlju i tugom.
Hatma dova prou~ena u mjesecu Ramazanu.
Porodica
1631-tt
U nedjelju, 2. oktobra 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage
supruge, majke, nene, sestre, u~iteljice u penziji
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se
tu`na godina od tragi~ne
smrti na{eg sina i brata
Drugog oktobra 2011. navr{ava se 19 godina otkako su
velikosrpski zlo~inci prekinuli granatom `ivotnu nit na{eg
sina i brata, petnaestogodi{njeg
SJE]ANJE
na na{u dragu kolegicu
FATU (HAMID)
KOLAR, ro|.
HAMZI]
Ako je smrt bila ja~a od `ivota, nije ja~a od na{e ljubavi
prema tebi.
1926 - 2010.
Njezinog plemenitog lika sje}at }emo se u~enjem Kur’ana i dovama, mole}i Allaha
d`.{. da je obraduje D`ennetom i rahmetom Svojim, a svima nama koji smo ostali iza
nje, koji smo je neizmjerno voljeli i po{tovali, da pomogne u strpljenju.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Vole te mama Mersiha, otac
Sead i brat Mirsad
1657-tt
Dana 2. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nas
je napustio na{
11296-1nd`
AMMAR
ZRNO
[email protected] (DERVI[) SULEJMANOVI],
ro|. DRECA
Porodica
Tvoj suprug sa djecom
379-1ze
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci otkako nas je
napustio na{ voljeni
HARISA
TUCAKOVI]A
jednog od najboljih
gimnazijalaca u Fo~i.
Rahmetullahi alejhi
Otac [emso, majka [evala,
brat Nijaz
Tvoja dobrota, ljepota,
plemenitost, vedri lik, sve
je to krasilo tvoj `ivot.
Drug kao ti se rijetko
stekne u `ivotu. Znaj da
nam mnogo fali{...
Tvoje Amra i Nefa
11296-1nd`
1623-tt
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina od kako nije s nama
na{a draga nana
NURIJA (MAHMUT)
HASANBEGOVI]
TAHIR (MEHO)
PREMILOVAC
DU[KO - DULE
[email protected]
Vrijeme polako prolazi, ali sje}anje
na tebe zauvijek ostaje.
Godine koje prolaze bez tebe ne
mogu nam uzeti osje}anja i sje}anje
na sve {to si ~inila za nas, na tvoje
veliko srce u kojem smo svi imali
svoje mjesto. Molimo dovama Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Po dobru }emo te pamtiti.
S po{tovanjem i ljubavlju spominjati.
Vole te tvoji
Sonja, Mirsad, Edita i Saura
Tvoji: unuk Jasmin, unuka Jasmina i praunuk Eman
Tvoji: Neno, Nada, Dino
1455-tt
11344-1nd`
11338-1nd`
[email protected]
SJE]ANJE
ZAHVALNICA
Povodom smrti na{eg
HASIB GLJIVA
prim. dr. MUHAMEDA
BE]AREVI]A
ALIJA HALILOVI]
Zahvaljujemo se Kasimu i Mirsadi Muratovi} na
svesrdnoj pomo}i tokom Muhamedove bolesti.
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe
i tvoj lik.
Emina, Damir i Sabina
K}erka Zlata sa porodicom
1642-tt
11332-1nd`
1931 - 1977.
DEVLA HALILOVI],
ro|. [AHI]
1932 - 1998.
iz Ustipra~e - Gora`de
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
K}erka Suada, zet Avdo, snaha Nisveta, unu~ad Naida i
11313-1nd`
Adis
50
Nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{e drage
na moju jedinu i voljenu
MERSIHU
S najve}om ljubavlju...
i
VERICA (DRLJA^A)
PUTICA
S najve}im ponosom...
S vje~nom i najve}om tugom...
15. 10. 1954 - 2. 10. 2008.
KRUNOSLAV
PUTICA
26. 12. 1951 - 8. 5 2001.
Sa mnogo ljubavi, ponosa i po{tovanja ~uvamo uspomenu na vas.
Tvoja mama
Porodice: Drlja~a, Gerin, Ku~
1154-1tz
1645-tt
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio
na{ dragi suprug i otac
Dana 2. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca
ZIJAD (MUHAMED) SKAKA
Hvala ti na ljubavi, dobroti, plemenitosti i po{tovanju. Neka ti dragi
Allah podari lijepi D`ennet.
VOLIMO TE
Tvoji: Tid`a, Vedo i Aida
1658-tt
SJE]ANJE
MIRSAD (EMINA) BE]IROVI]
na drage roditelje
Ponosni smo {to smo te imali, tu`ni {to smo te izgubili. Ostat }e{ zauvijek u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: Amra, Emir, Amna
1592-tt
Danas se navr{ava sedam dana otkako sa nama nije na{a draga tetka
[email protected] GOLO[
[email protected] BOROVI],
ro|. MURTOVI]
AZRA GOLO[
2. 10. 1999 - 2. 10. 2011.
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Va{a djeca D`enan i Amrita
Sestri}i Sulejman i Muhamed, snahe Mersija, Sabina i Samija, njihova djeca sa porodicama
1646-tt
1653-tt
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage
FATE KOLAR,
ro|. HAMZI]
POSLJEDNJI SELAM
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj majci, punici, nani
i pranani
na{em dragom Ziji
FATIMI (ALIJE) JAPAUR,
ro|. BEHLIL
ZIJAD SKAKA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoju dobrotu i plemenitost nosimo u
srcima i nikada je ne}emo zaboraviti.
Tvoji: Sanjin, Silva i Sanja
1655-tt
Od Husejna, D`afera, Alme i Azre
Tvoji najmiliji: k}erka Hedija, zet Muhedin, unuk
Aldin, unuka Aida, zet Amer i praunuka Sara
1633-tt
1639-tt
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 12 mjeseci od kada je
preselila na ahiret na{a
Sedam je dana bez na{e drage majke
POSLJEDNJI POZDRAV
BEDRIJA (MUHAREM)
[ETKA, ro|.
[email protected]]
majci na{eg prijatelja i kolege
FATA KOLAR
PAULA BEVANDA
Tevhid na sedminu }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011.
godine u 11,00 sati, Sagrd`ije 43.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Festival Mess
Bajro, Bahra, Alena i Elma
11341-1nd`
Porodica
N
1654-tt
Dnevni avaz
nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
51
Obavje{tavamo sve u~enike, kolege, uposlenike i poznanike da je dana 1. 10. 2011.
godine prestalo da kuca jedno veliko srce na{eg u~itelja
SIDRAN (MEHMEDA) AHMEDA
Dragi na{ u~itelju,
S ponosom }emo se sje}ati tvojih dobrih djela, a s tugom i osmijehom, kako bi volio, tvog dragog lika.
Neka Ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Va{i u~enici i uposlenici O[ „6. mart“
N
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 14 godina kako nije sa nama na{ voljeni
Dana 30. 9. 2011. navr{ilo se 7 dana
od preseljenja na{eg
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MUNIB (ALIJA) HAJDAR
ZORAN LUKAI]
SULEJMEN (HASANA)
MEHINOVI]
I poslije 14 godina vrijeme nije
ubla`ilo na{u bol, kao ni ljubav
prema tebi.
Uspomene koje nas ve`u ostaju
vje~no u na{im srcima i mislima.
Sa ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga Magbula, k}eka Jasna, zet Samir, unuci
Haris, Edis i Faris
Allah neka ti otvori d`enetske ba{~e.
11348-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
Mnogo nam nedostaje{.
Volimo te
Supruga Mirsada, sin Dado, unuka Daania
i snaha Merima
1668-tt
preselio na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 75. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 2. 10.
2011. u 14.00 sati u haremu d`amije
BASTASI - Fo~a.
[email protected][]ENI: sinovi Ru{id - Re{o,
Amir, k}erke Emira, [evka, Medina i Berzada, unu~ad D`evada, Sejad, D`enan, Mirnesa, Belmin, Semir,
Muhamed, Amina i Amel, supruga Ferida, brat Mujo, brati}i,
snahe Fata, Enisa, zetovi [efik, D`evad, Mujo, Bajazit, te porodice Hajdar, Perjan, Mahmi}, Lagarija, [alo, Musi}, Selimbegovi},
Leti}, Dilberovi}, Tabakovi}, Mirvi}, Bali}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Adil-begovoj
d`amiji na K. Glavi.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije sa K.
Glave sa polaskom u 10.30 sati, sa usputnim stajanjem Bare, Pofali}i, Stup, Fo~a.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom ~ovjeku i na{em prijatelju
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina od prerane smrti
na{e drage kolegice
ocu na{eg poslovnog partnera
Adnana Osmanagi}a
FATE KOLAR
FIKRETU
OSMANAGI]U
ENES - GENE (MUSTAFA)
LOKVAN^I]
@elimo ti vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se
zauvijek pamte.
Imala si veliko srce, plemenitu du{u
za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N
KUD „Biseri Bjela{nice“
[abi}i Trnovo
Tvoje kolege i kolegice sa Galenskog odjeljenja
D.D. „BOSNALIJEK“
1669-tt
11350-1nd`
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na
ahiret moje drage tetke
FATA (HAMID) KOLAR,
ro|. HAMZI]
Danas, 2. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od
smrti na{eg dragog
SJE]ANJE
Drugog oktobra 2011. navr{ava se 10 godina od smrti
na{eg dragog supruga, oca, dede i punca
[email protected] - [email protected]
(IZETA) VUKOVLJAK
Mila moja TETKI]!!!
Mogu pro}i godine, stolje}a, ali ni{ta
ne}e ispuniti ovu PRAZNINU U
DU[I, niti izbrisati NAJLJEP[A
SJE]ANJA.
U mom srcu si jer TAMO PRIPADA[.
NEDOSTAJE[ I PREVI[E!!!
Tvoja DITA
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i sve njegove ljepote.
Tvoji: otac Hamid, brat Zijo, snaha Zlatica i brati}
11353-1nd`
Enver
OSMANA MARI]A
iz Mostara
U godinama bez tebe `ivimo sa
sje}anjima na tvoj dragi i plemeniti
lik, uz beskrajnu zahvalnost za
ljubav i razumijevanje koje si nam
nesebi~no pru`ao.
Nedostaje{ nam.
Uvijek }emo se sje}ati tvog vedrog i
plemenitog lika.
S po{tovanjem,
Tvoji: Ned`ad, Emina i Lejla
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u
13,00 sati nakon podne namaza u [arenoj d`amiji
1156-1tz
u Tuzli.
Supruga Alka, k}erke Alma Bili} i Adela Basari}
sa porodicama
1369-1mo
[email protected] SJE]ANJE
Dana 2. 10. 2011. navr{ava se godina
od preseljenja na ahiret moje drage sestre
na na{u
dragu i nikad
pre`aljenu
familiju
FATA (HAMID) KOLAR,
ro|. HAMZI]
Draga moja sestro, godina bez tebe za
nas je cijela vje~nost, ali tvoja vedrina
i plemenitost ostaju u na{im srcima
da sje}aju na tebe i ~uvaju od zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
RAMIZA KRPO, ro|.
[email protected]]
ISMET (NAZIFA) [email protected]]
EMIRA (AVDE) [email protected]]
VAHID (AVDE) KRPO
20. 9. 2001 - 20. 9. 2011.
2. 10. 2008 - 2. 10. 2011.
7. 10. 2009 - 7. 10. 2011.
14. 1. 2003 - 14. 1. 2012.
Tvoji: brat Adil, snaha Sejda i brati~na Anela
11353-1nd`
Vrijeme prolazi, ali vi }ete `ivjeti dokle i god mi `ivimo.
Hana sa sinom Emirom i njegovom porodicom i k}erkom Emirom i njenom prodicom
1316-1mo
52
Nedjelja, 2. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama,
svekrva i baka
Na{ voljeni i plemeniti
MEHMED (MUHAMED)
ZAIMOVI]
preselio na ahiret u petak, 30. septembra 2011. u 74. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 4. oktobra 2011. godine
poslije podne namaza u haremu Begove d`amije,
a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja
i nazad.
AN\ELKA STANI], ro|. OSTOJI]
preminula dana 1. 10. 2011. godine u 82. godini.
[email protected][]ENI: supruga A{ida, k}erka Lajla, zet Kenan i porodice Zaimovi},
Kurtovi}, Muteveli}, Ceri}, Miki}, Nezirovi}, Alibegovi}, Vatrenjak, Kundurovi},
Smai{, Nani}, Numankadi} i ostala rodbina i prijatelji
Sahrana }e se obaviti u krugu naju`e obitelji.
[email protected][]ENI: k}erka Nada, sin @arko, snaha Sla|ana, unuke Ivana i Kristina, te
porodice Stani}, Zadri}, Kulier, [imunovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ]ur~i}a d`amiji.
Ku}a `alosti: Muse ]azima ]ati}a br. 17/II.
No035326
Sa velikom tugom javljamo na{oj rodbini, svim prijateljima i kom{ijama da nas je na{
mnogo voljeni suprug, otac, brat, zet i ro|ak
Ku}a `alosti: Kolodvorska 13/3.
1648-tt
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
prof. dr. [email protected] KURTO
AHMED - KADE (MEHMEDA)
SIDRAN
nakon duge i te{ke bolesti napustio 30. 9. 2011. godine.
Komemorativna sjednica }e se odr`ati u utorak, 4. 10. 2011.
godine u 10,00 sati na Arhitektonskom fakultetu.
Ukop }e se odr`ati na gradskom groblju Bare u utorak, 4. 10.
2011. u 14,15 sati.
[email protected][]ENI: supruga Jadranka, sinovi Omar i Ervin, brat Nihad Kurto sa suprugom Nadijom i njihovom djecom Adnanom i Naidom, punica Enisa, {ura Damir sa
suprugom Gordanom i djecom Dunjom, Goranom, Bojanom i njihovim porodicama,
kao i ro|ak Mustafa Kurto sa suprugom Mahirom i djecom Muhamedom, Muamerom, Melikom i njihovim porodicama. U `alosti saosje}aju porodice Kurto, Kreso,
Mehmedba{i}, Su}eska, Zup~evi}, Kalajd`i}, Padalo i Duli}
Ku}a `alosti M. Tita 50/1.
1665-1tt
preselio na ahiret dana 1. 10. 2011. godine u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u 16.00
sati na mezarju Grahori{te - @unovnica.
D`enaza polazi ispred ku}e `alosti u 16.00 sati (@unova~ka 87.)
[email protected][]ENI: supruga Salema, sin Almir, k}erka Emina,
snaha Hajra, unu~ad Sumea i Amir, brat Salih, sestre Senija i
Mirsada, snahe Hajra i Ajka, brati}i D`enan i Mirza, brati~ne
Azra, Razija i D`enana, Pa{i} Elvin sa porodicom, sestri}i, sestri~ne, {ura Salem sa
porodicom, svastike, zetovi, bad`e, Smaji} Nail sa porodicom, Konjhod`i} Nihad sa
porodicom, Mufti} Hamid sa porodicom, te porodice Sidran, Hod`i}, Ba{ovi},
Odoba{i}, Veljkovi}, Krbezlija, Hasi}, Horman, Lokvan~i}, Umihani}, Deli}-Had`ihalilovi}, Leka, Spona, Eminagi}, Omerovi}, Stupar, Jamakovi}, Konakovi}, Dupovac,
Proha, Poljo, Selimovi}, [ehi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, @unova~ka 87 - @unovnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
11355-1nd`
Drugog oktobra 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti
moje voljene supruge
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
JELE HUJI], ro|. BUVA]
[email protected] ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ vje~no ostati voljena i
po{tovana. Nikad te ne}u zaboraviti.
Tvoj suprug Bego
1663-tt
Dnevni avaz
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama,
omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu,
atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: [email protected]
[email protected]:
Tešanjska 24A,
[ukrije
033/ 281 - 717
MOSTAR:
Kukavice 12
Husnije
Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
""B
AKIJE"
BAKIJE
SARAJEVO
SARAJEVO:
038/ 222 - 251;
POKOPNO DRU[TVO
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763
00387 (0)33 233-062
mobitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
oglasi
Dnevni avaz
nedjelja 2. oktobar/listopad 2011.
53
54
Nedjelja 2. oktobar/listopad 2011.
Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz
nedjelja 2. oktobar/listopad 2011.
55
56
Rudar
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
1 (0:1) 2 Sarajevo
Stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.000. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) 7. Pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar) i Zlatan Be}irevi} (Mramor). Delegat: Mersim Me{i}
(Grada~ac). Strijelci: 0:1 - Haski} (45+1, D`afi}), 0:2 Obu}a (56), 1:2 - Rami} (88, Kantar). @uti kartoni: Krezovi} (Rudar), D`afi}, Had`i} (Sarajevo). Igra~ utakmice: Adi Adilovi} (Sarajevo) 8.
RUDAR: Tripi} 7 (58. Petrovi} 6), Jovanovi} 6, [odi}
6,5, Jevti} 6,5, Dragi} 6,5, Krezovi} 6 (58. Kecman 6),
Rami} 6,5, Kantar 6,5, @eri} 6, Panti} 6 (58. M. Kari}
6). Trener: Dragan Radovi}.
SARAJEVO: Adilovi} 8, ^izmi} 6,5, Belo{evi} 7, Zrnanovi} 7, Dupovac 6,5, [}epanovi} 7, Sesar 6,5 (88. K. Hand`i} -), Koja{evi} 7, Obu}a 7, D`afi} 7 (78. Bajraktarevi} -), Haski} 7,5. Trener: Jir`i Pli{ek.
Travnik 3 (1:0) 0 Slavija
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 200. Sudija: Ilija @ivkovi} (Ora{je) 6. Pomo}nici: Jasmin Smaji} (Tuzla) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i). Delegat: Stanko
Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 1:0 - Red`epi (37), 2:0 Ive{i} (55. Red`epi), 3:0 - Karali} (84). @uti kartoni: N.
Varupa, Red`epi, Terzi} i Badrov (Travnik), a Nikoli},
Lackanovi} i Muminovi} (Slavija). Igra~ utakmice: Haris Red`epi (Travnik) 7,5.
TRAVNIK: Deli} 7,5, Mi{i} 6,5, E. Varupa 6,5, Ribi}
7, Dudo 6 (70. Badrov -), N. Varupa 6, Ive{i} 6,5, Red`epi
7,5, Be{lija 6 (77. Karali} 7), Popovi} - (36. Simeunovi}
6,5), Terzi} 6,5. Trener: Nermin Ba{i}.
SLAVIJA: Tomovi} 5,5, Be{irevi} 5,5 (53. Vukelja 6,5),
Nikoli} 5,5, Lackanovi} 5,5, Papaz 5,5, Simi} 6 (72.
Pu{ara 6), Zeba 6, Ra{evi} 6, Todorovi} 6, Muminovi}
6, [e{lija 6. Trener: Zoran Erbez.
Haski} i Obu}a odnijeli
bodove na Ko{evo
Zna~ajan udio u pobjedi ima i gostuju}i golman Adilovi}
Pred dvije hiljade gledalaca na stadionu u Prijedoru
doma}i Rudar i Sarajevo prikazali su igru koja je mogla
zadovoljiti ukuse prisutnih.
Do 45. minute na terenu se
vodila ravnopravna borba, u
kojoj je gostuju}i tim ipak
pokazao malo vi{e, posebno
u napada~kom smislu.
U 3. minuti {ut Zlatka
\ori}a blokirao je Zoran Belo{evi}. ^etiri minute poslije zaprijetio je Emir Obu}a, a
Izjave trenera
Prijedor: Obu}a posti`e drugi gol za Sarajevo
u 12. je Bojan Tripi} u tri navrata intervenirao ispred Nermina Haski}a, Obu}e i, na
kraju, Damira Koja{evi}a. I
Rudar je imao svoje prilike,
ali je nesavladiv na golu bio
odli~ni Adi Adilovi}.
U sudijskoj nadoknadi
Sarajevo je do{lo u vodstvo.
Adin D`afi} probio je desnu
stranu i centrirao, a najvi{i u
skoku bio je Haski}, koji je
proslijedio loptu u gol.
Na po~etku drugog dijela
isti igra~ imao je jo{ jednu priliku, ali je Tripi} dobro reagirao. U 52. minuti Aleksandar Panti} mogao je poravnati, ali je pogodio vanjski
dio mre`e, a ~etiri minute poslije uslijedila je kazna.
Koja{evi} je izveo korner
(Foto: D. Stojni})
s lijeve strane, lopta se bilijarski izodbijala do Obu}e, a
on je pogodio gol ispod samog sastava pre~ke i stative.
U 58. minuti povrijedio se i
Bojan Tripi}, koji je morao
izvan igre da bi kona~no u
88. minuti Anel Rami}, na
asistenciju Vedrana Kantara, smanjio za kona~nih 1:2.
V. VUKADINOVI]
Nastavljena rasprodaja bodova na Policama
Trebinjci podbacili
protiv Zeni~ana
U prvom poluvremenu
ju~era{njeg me~a protiv
^elika na Policama fudbaleri Leotara nikako nisu
uspjeli da uhvate pravi ritam igre. Ipak, u 22. minuti Trebinjci su imali veoma
povoljnu priliku.
Dragan Vukovi} je s lijeve strane uputio loptu, koja se
od pre~ke odbila pravo na no-
ge Igoru Ani~i}u, koji ju je zapucao visoko preko gola.
Doma}i igra~i stvarali
su prilike i u nastavku me~a,
ali je golman zeni~kog kluba Adis Nurkovi} u nekoliko navrata dobro intervenirao. Gosti su u fini{u imali
dvije {anse, ali Avdija
Vr{ajevi} i Aldin [i{i} nisu
bili precizni. M. PILJEVI]
0:0
^elik
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 600. Sudija: Midhat Arnautovi} (Tuzla) 7. Pomo}nici: Rusmir Ba{i}
(Sarajevo), Dario Tepav~evi} (Lakta{i). Delegat: Haris
Idrizovi} (Konjic). @uti kartoni: ^orlija, Bo{kovi}
(Leotar), Hori} (^elik). Igra~ utakmice: Adis Nurkovi}
(^elik) 7.
LEOTAR: Milenkovi} 6, ^orlija 6,5 (68 Topuzovi} 6),
Todorovi} 6,5, Milo{evi} 6, [araba 6, Ratkovica 6, Markovi} 6, Dre~ 6, Ze~evi} 6,5, Ani~i}6 (60. Bo{kovi} 6),
Vukovi} 6. Trener: Bogdan Korak.
^ELIK: Nurkovi} 7, Brkovi} 6,5, Sadikovi} 6,5, ^ovi}
6, Jusi} 6, Kiki} 6, He}o 6 (80. Hori} -), Kapetan 6,5, Puri} 6 (78. ^ulov -), Tosunovi} 6 (62. [i{i} -), Vr{ajevi}
6,5. Trener: Elvedin Beganovi}.
Travnik na Piroti bolji od Slavije
PREMIJER LIGA Bordo tim osvojio Prijedor
X Dragan Radovi}:
- ^estitam Sarajevu na pobjedi, ali da smo iskoristili svoje prilike u prvom dijelu, vjerovatno bismo se
mi radovali. Osim {to smo
pora`eni, zadesila nas je i
nesre}a, jer nam se povrijedio golman Tripi}.
X Jir`i Pli{ek:
- Respektirali smo protivnika, jer smo znali da je
dobar na doma}em terenu.
Do pobjede smo do{li velikim trudom svih na{ih
igra~a. ^estitam publici
na korektnosti i zahvaljujem navija~ima koji su nas
i ovog puta bodrili.
Leotar
sport
Police: Napada~i oba tima uzeli slobodno
(Foto: P. Mucovi})
’Veziri’ poga|ali,
gosti proma{ivali
Uspje{an debi trenera Nermina Ba{i}a
Nogometa{i
Travnika
zaslu`eno su ostvarili uvjerljivu pobjedu nad Slavijom, koja je ju~er
bolje otvorila susret, ali su seriju proma{aja gostiju
nagovijestili Goran Simi} i Milan
Muminovi}, ~ije je
{uteve dobro zaustavio golman
Alen Deli}.
Travnik je zaprijetio tek u 14. i 22. Detalj sa Pirote: Trenutak kada je Karali}
minuti preko Ne- postigao tre}i pogodak
(Foto: J. Had`i})
boj{e Popovi}a, ~ije
bolje
zaigrao
pa
je Red`epi u
je {uteve blokirala odbrana
55.
minuti
na
lijevoj
strani
gostiju. Ne{to poslije, za Travnik su neuspje{no poku{ali izigrao odbranu gostiju i
Kristijan Ive{i} i Haris Be{li- uposlio Ive{i}a, koji je pogoja, a na drugoj strani dobar {ut dio za 2:0.
Gosti su preko Ljubi{e
Ognjena Todorovi}a u korner
Vukelje u 67. minuti pogodije skrenuo Deli}.
Klju~ni moment prvog li pre~ku, a u 84. minuti ve}
poluvremena desio se u 37. je bilo 3:0. Vladimir Karali}
Smaji} prisustvovao me~u
Proslavljeni bh. nogometa{, danas jedan od trenera u Bazelu, posmatrao je
na Piroti me~ izme|u Travnika i Slavije. Smaji} je preuzeo ulogu generalnog
menad`era NK Travnik
radi ostvarivanja budu}e
saradnje izme|u Travnika
i Bazela.
minuti, kada je s desne strane nezgodno centrirao Haris Red`epi, a lopta je ispala
golmanu Tomovi}u i zavr{ila u mre`i za 1:0.
U nastavku, Travnik je
Rezultati 9. kola: Leotar
- ^elik 0:0, Rudar - Sarajevo 1:2, Travnik - Slavija 3:0. Danas: Zrinjski
- Vele`, Olimpic GO[K, @eljezni~ar - Sloboda, Zvijezda - Borac.
Parovi 10. kola (15./16.
oktobar): ^elik - Borac,
Sloboda - Zvijezda,
GO[K - @eljezni~ar, Vele` - Olimpic, Slavija Zrinjski, Sarajevo - Travnik, Kozara - Rudar,
Leotar - [iroki Brijeg.
Smaji} na tribinama Pirote
ukrao je jednu loptu i sa dvadesetak metara iskusno lobovao Tomovi}a za kona~nih
3:0. Do kraja me~a priliku za
goste nije iskoristio Nemanja
S. PINJO
Pu{ara.
Tabela
1. Sarajevo
2. [iroki B.
3. Borac
4. @eljezni~ar
5. Vele`
6. Zrinjski
7. Leotar
8. Travnik
9. ^elik
10. Rudar
11. Olimpic
12. GO[K
13. Sloboda
14. Kozara
15. Zvijezda
16. Slavija
9
8
8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
8
9
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
1
3
0
2
1
1
2
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
3
5
4
5
6
21:8
15:3
14:9
14:8
11:6
17:13
8:9
13:16
10:14
8:13
12:10
7:9
5:12
8:10
6:12
8:25
19
19
16
14
14
12
11
11
11
11
10
9
9
8
7
7
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Parovi, satnica, sudije, sastavi...
ŽELJEZNIČAR “Plavi” žele nastavak uspješne serije
ć š Ušli smo u pozitivnu seriju, nema potrebe za promjenama u ekipi, kaže Amar Osim
Željezničar večeras na
Grbavici protiv Slobode želi
nastaviti pobjedonosnu seriju. Nakon Zvijezde i Borca, na megdan dolaze Tuzlaci, koji su u problemima, ali
menadžer Amar Osim tvrdi
da to neće zavarati njegovu
ekipu.
- U ovoj sezoni još nismo
odigrali laganu utakmicu,
izuzmemo li onu jednu prijateljsku s Famosom. U
mnogo smo povoljnijoj situaciji nego prije nekoliko
sedmica i šteta bi bilo sada
prekinuti taj pozitivni niz.
Sloboda dolazi s novim
trenerom i to može motivisati igrače. Iako se priča da se
raspadaju, to ne mora ništa
značiti.
I prošle sezone su se raspadali pa smo na Grbavici
dobili po ušima - rekao je
Osim te je nagovijestio da
neće biti promjena u ekipi,
jer se “sastav koji pobjeđuje,
ne mijenja”.
- Nemam razloga da tumbam ekipu. Na povredu se
u Mostaru, gdje će gradski
rivali odigrati meč bez prisustva publike. Aktuelni prvak Borac gostuje Zvijezdi u
Gradačcu:
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Početak u
17 sati. Sudija: Radoslav Vukasović (Trebinje).
ZRINJSKI: Melher, Lamešić, Markić, Šunjić,
Žuržinov, Miličević, Duro, Sušić, Žižović, Marjanović,
Bekić. Trener: Slaven Musa.
Nedostaju: Pehar (suspenzija), Džidić, Popović,
Džekson (povrede).
VELEŽ: Oštraković, Škaljić, Kajtaz, Cerić, Lakičević, Kodro, Jazvin, Ivetić, Zolj, Okić, Velagić. Trener: Mirza Varešanović.
Nedostaje: Merzić (povreda).
Žč Jamak: Ove sezone nisu odigrali laganu utakmicu
žalio Mirsad Bešlija, ali će,
najvjerovatnije, igrati. Izuzev Sulejmana Smajića, svi
su ostali u stroju - kazao je
Osim te je dodao:
- Stjecajem okolnosti
Adnan Gušo je stao na gol i
tada nam je krenulo. Ima autoritet, poskida ono što treba i to je dovoljno.
Gušo je svoj kvalitet potvrdio kroz nastupe za repre-
zentaciju, ima ih 30, u Želji je
na golu stajao pet-šest sezona, a karijeru je prekinuo samo pola godine nakon što je
bio u državnom timu - riječi
su Osima.
A. Č.
ž ć
penzije, koju je zaradio još
kao trener zvorničke Drine.
- Želju dobro poznajem i
morat ćemo uložiti veliki
napor da im pariramo. Šteta
je što u ekipi nećemo imati
pouzdanog Nikolića, a veoma mi je žao što neću biti na
klupi. Ekipu će voditi moj
pomoćnik Mirza Hadžić, a
ja ću, vjerovatno, biti na tribinama. Domaćin je apsolutni favorit, ali sportski je
nadati se pozitivnom ostvarenju - rekao je Vojvodić.
U konkurenciji za nastup nije ni Mersed Malkić,
kojem zbog povrede na utakmici sa Zrinjskim predstoji
duži oporavak.
E. M.
Nikolić: Pauzira zbog kartona
Zvijezda pod imperativom
Borac putuje u Gradačac
Zvijezda danas nastavlja
tromeč protiv banjalučkog
Borca. Nakon poraza u prvom susretu osmine finala
Kupa BiH (0:2), izabranici
menadžera Dragana Jovića
žele popraviti dojam u prvenstvenom duelu i zabilježiti važnu pobjedu, koja bi
ih lansirala ka sredini tabele.
To Zvijezdinim fudbalerima neće biti nimalo lako
ostvariti. Za protivnika imaju veoma kvalitetan tim bh.
prvaka, a u redovima gradačačkog
premijerligaša
neće biti glavne osovine kapitena Amira Hamzića, koji
Danas je na rasporedu
preostalih pet utakmica 9.
kola Premijer lige BiH u
fudbalu.
U centru pažnje je susret
ž
Tuzlanski fudbaleri na teškom iskušenju na Grbavici
Dolazak novog trenera
Darka Vojvodića znači i
određene taktičke promjene
u igri Slobode, što će se vidjeti već u današnjem susretu
protiv Željezničara.
Priliku da od prve minute zaigra na Grbavici dobit
će oporavljeni Samir Efendić, koji će, vjerovatno, zauzeti mjesto na desnom boku
umjesto Marka Milutinovića. Vojvodić žali što ne
može računati na sve boljeg
veznjaka Stanišu Nikolića,
koji ima tri žuta kartona.
Ni sam Vojvodić neće
moći sjediti na klupi, jer mu
je iz prošle sezone ostala kazna od jedne utakmice sus-
Zvijezda će pokušati napraviti iznenađenje
pauzira zbog crvenog kartona u duelu s Olimpicom.
- Pod imperativom smo i
uz podršku publike očekujemo pobjedu - rekao je Jović.
Zbog sve češćih huliganskih ispada na domaćim
travnjacima, Jović je održao
sastanak, kojem su prisustvovali navijači Zvijezde,
popularni “Red dragonsi”, i
predstavnici zaduženi za sigurnost na stadionu.
Kako saznajemo, na
utakmicu u Gradačcu najavljen je dolazak približno
150 navijača banjalučkog
kluba.
Dž. D.
Nakon što su u meču Kupa BiH savladali Zvijezdu sa
2:0, fudbaleri banjalučkog
Borca danas će gostovati istom rivalu u ligaškom meču.
”Crveno-plavi” do sada
su tri puta gostovali kod Zvijezde. Samo jednom su uspjeli da odigraju neriješeno
(1:1), dok su domaći slavili u
dva navrata (2:0,i 1:0) pa je i
to dodatni motiv aktuelnim
prvacima.
- Jesmo favoriti na papiru, ali će to na terenu izgledati mnogo drugačije. Zvijezda ima mnogo bolji tim nego što to pokazuje njihov
Stadion Grbavica u Sarajevu. Početak u 18.30 sati. Sudija: Semir Kaplan (Stolac).
ŽELJEZNIČAR: Gušo, Čolić, Bogičević, Vasilić,
Kvesić, Nijema, Jamak, Svraka, Bešlija, Zeba, Adilović.
Trener: Amar Osim.
Nedostaje: Smajić (povreda).
SLOBODA: Mujkić, Efendić, Čivić, Jogunčić, Zoletić, Jahić, Filipović, Halilović, Rahmanović, Slomić,
Mešanović. Trener: Mirza Hadžić.
Nedostaju: Nikolić (tri žuta kartona), Malkić (povreda).
Stadion Banja Ilidža u Gradačcu. Početak u 15.30 sati.
Sudija: Muamer Bureković (Zenica).
ZVIJEZDA: Smajić, Omić, Jakovljević, Jusić, Moranjkić, Gavarić, Delić, Hasić, Mašić, Ristić, Halilović.
Trener: Dragan Jović.
Nedostaju: Hamzić (crveni karton), Nuhanović (povreda).
BORAC: Avdukić, Raspudić, Stakić, Marković,
Žarić, Stajić, Grahovac, Krunić, Si. Dujaković, Kajkut,
Vidaković. Trener: Zvezdan Cvetković.
Nedostaju: Bučan, Savić, Stupar (povrede).
! "!Š#
Stadiona Otoka u Sarajevu. Početak u 15.30 sati. Sudija: Eldis Prošić (Cazin).
OLIMPIC: Fejzić, Rizvanović, Harba, Škaljić, Regoje, Muharemović, Đurić, Kiso, Pliska (Kiso), Vladavić, Raščić (Hiroš). Trener: Nedim Jusufbegović.
Nedostaju: Vidović, Kapić (žuti kartoni).
GOŠK: Šreng, Žderić, Mus, Helvida, Šabanović,
Šiljak, Ćulum, Bošnjak, Zlomislić, Karić, Raguž. Trener: Milomir Odović.
Nedostaje: Dudić (povreda).
Š$ % #
Banjalučani slavili u Kupu
trenutni položaj na tabeli istakao je Slobodan Starčević, prvi pomoćnik trenera
Zvezdana Cvetkovića.
S. K.
Stadion Pecara u Širokom Brijegu. Početak u 18.30
sati. Sudija: Ognjen Valjić (Banja Luka).
ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk, Diogo, Brekalo, Ješe,
Bertoša, Mišić, Ivanković, Marsijano, Zakarić, Kvesić,
Varea. Trener: Branko Karačić.
Nedostaju: Šilić, Vagner, Džidić, Ćorić (ozljede),
Kožul (kartoni).
KOZARA: Kozić, Kovačević, Bajić, Gigović, Pilipović, Gnjatić, Basara, Stjepanović, Studen, Kojić, Spasojević. Trener: Vlado Jagodić.
Nedostaju: Ćorić, Topić (povrede).
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
ZRINJSKI Protiv Veleža pred praznim tribinama
Vjerujem u osvajanje tri boda, kaže trener “Plemića” Musa
Mirza Varešanović, trener Veleža
”Rođeni” bez Merzića
Još se prašina nije ni slegla nakon prekinutog duela
između Zrinjskog i Veleža u
Kupu BiH, a već danas će na
istom mjestu isti akteri ponovo odmjeriti snage, ali su
ovog puta u pitanju prvenstveni bodovi. Ipak, najveća
je razlika u tome što će se
gradski derbi Pod Bijelim
brijegom igrati pred praznim tribinama.
- Još sam ranije govorio o
tome kako su gradski derbiji
posebni, kako se igraju zbog
navijača i definitivno to nije
to, ali šta je, tu je. Znam kako
je voditi ekipu u derbiju
pred praznim tribinama. Na
nama, sportistima, je da opet
sa sportskog aspekta učinimo sve da na terenu do kraja
sve bude korektno.
I pored svega, derbi je po-
seban meč, ima posebnu
težinu. Tri boda i jednoj i
drugoj ekipi znače mnogo kaže trener “Rođenih” Mirza Varešanović.
Što se tiče sastava Veleža,
poznato je da odranije u
konkurenciji za nastup nije
Samir Merzić zbog kartona,
ali i povrede.
- Nekoliko fudbalera je
pod upitnikom, ali imamo
solidan igrački fond, koji
može odgovoriti našim taktičkim zamislima. Zrinjski
je dobra ekipa i sigurno je da
će uraditi sve kako bi popravili loš dojam iz Kupa. Na
nama je opet da igramo onako kako možemo, znamo i
onda mislim da rezultat
neće izostati - naglasio je Varešanović.
F. IBRULJ
Olimpic napokon na svom terenu
!Š !
Fudbaleri Olimpica napokon su dočekali da mogu
igrati na svomterenu. Nakon
više od dvije godine povlačenja po Grbavici, Koševu čak i Lukavici, stadion
najmlađeg sarajevskog prvoligaša konačno je spreman za
nadmetanja. “Vukovi” će danas dočekati GOŠK.
- Zvaničnu premijeru imat
ćemo protiv Željeziničara u revanšu osmine finala Kupa, jer
smatramo daje toprava prilika
za svečanost otvaranja. Protiv
Gabelana pripremili smo iznenađenja za posjetioce.
Pozivamo kompletne porodice s djecom da nas bodre, a roditelji će imati priliku osvojiti nagrade za svoje
mališane - kaže direktor kluba Nermin Demirović.
U konkurenciju za ekipu
koja želi nastaviti odličan
premijerligaški pobjedonosni niz, vraćaju se Nedim
Hiroš, kojem je istekla suspenzija zbog crvenog kartona,teAsimŠkaljić.
A. Č.
M
"ć Fudbaleri Kozare, za razliku od svog današnjeg domaćina Širokog Brijega, koji je u Lukavici igrao osminu
finala Kupa BiH, odmorniji dočekuju prvenstveni meč u
Hercegovini. Trener gostiju Vlado Jagodić širi optimizam i pored gostovanja lideru.
- Igrači su dobro fizički pripremljeni zahvaljujući mom
prethodniku Vinku Marinoviću, a hrabri me i atmosfera
među igračima. Znam da smo eliminirani iz šesnaestine finala Kupa u Širokom Brijegu, ali s Borcem sam prošle sezonepobijedionaPecariine vidimrazlogdasemiuspješno ne
suprotstavimodomaćinu-smatraJagodić.
Z. V.
Musa: Upitan
nastup nekoliko
igrača
to kojih će 11 igrača krenuti,
cilj je odigrati mnogo bolju
utakmicu nego u srijedu i iskupiti se za poraz u Kupu izjavio je Musa.
Iako ćenovi derbimostarskih rivala ostati zapamćen
kao prvi koji se igra pred praznim tribinama, današnji
ogled ipak će moći posmatra-
ti rekordan broj gledalaca s
obzirom na to da će Zrinjski i
Velež prvi put igrati službenu
utakmicu u direktnom TV
prijenosu.
Ma. P.
Lider na Pecari čeka Kozaru
ć š
ć Široki je prije dvadesetak dana sa 3:0 na Pecari pobijedio Kozaru, momčad s
kojom će večeras, također na
domaćem travnjaku, odmjeriti snage u sklopu 9. kola
Premijer lige.
Bez obzira na to što gosti
stižu s dosta optimizma, domaćin i lider na tabeli apsolutni je favorit, a novu pobjedu najavljuje Jure Ivanković, koji će večeras nositi i
kapitensku traku s obzirom
na to da će izostati i Dalibor
Šilić i Brazilac Vagner (Wagner).
- Kozara je pobijedila u
prošlom kolu, mijenjali su
trenera i to govori da nas
očekuje nimalo lagan posao.
No, mi smo u velikoj seriji,
igramo odlično i, na kraju
krajeva, kvalitetnija smo
momčad.
Jednostavno, sve osim
naše pobjede, i to uvjerljive,
bila bi senzacija. No, podsjećam da su ova i momčad
Kozare u Kupu, kada su
došli bez nekoliko prvotimaca,
dvije
različite
momčadi - riječi su Jure
Ivankovića.
D. K.
Ivanković: Nastavljamo seriju
Kazne prijete igra~ima GO[K-a
’’ Zbog “katastrofalnog odnosa prema klubu”, kako se
poslije kup-utakmice s Čelikom izrazio trener Milomir
Odović, uprava GOŠK-a
održala je sastanak na kojem
su najavljene novčane kazne
igračima.
- Ako naprave pozitivan
rezultat protiv Olimpica,
kazne mogu biti samo manje
rigorozne. Njihovo nezalaganje će, u svakom slučaju,
biti sankcionirano. Ako mi
uspijevamo njima na vrijeme osigurati plaće, i oni moraju dati sve od sebe na terenu - rekao je predsjednik
GOŠK-a Pero Pavlović.
Postavljeni zadatak nije
nimalo lagan, protivnik je,
nakon pozitivnih rezultata
protiv Borca i Slobode, uhvatio zalet.
- Očekujem utakmicu u
kojoj nećemo imati mnogo
prilika kao protiv Travnika.
Zbog toga moramo iskoristiti one koje nam se pruže izjavio je veznjak GOŠK-a
Mirsad Šiljak.
GOŠK će, vjerovatno,
igrati bez Feđe Dudića, koji
je dobio udarac u ložu protiv
Čelika i nije trenirao prethodnih dana. U sastav se
vraćaju Vedad Šabanović i
Mirsad Šiljak.
Er. B.
č M
Varešanović: Očekuje korektan meč
Nakon četiri dana u kojima se najmanje pričalo o nogometu, ekipu Zrinjskog
danas, opet na stadionu Pod
Bijelim brijega u Mostaru,
očekuje novi gradski derbi
protiv Veleža.
Za razliku od devet prethodnih, ovaj će se igrati
pred praznim tribinama nakon što su navijači Zrinjskog
u srijedu upadom u teren u
samom finišu izazvali prekid prvog meča osmine finala Kupa BiH protiv Veleža.
Trener domaćih “Plemića” Slaven Musa vjeruje
kako njegova momčad i u
takvim uvjetima može reagirati na pravi način.
- Bilo bi čudno da poraz
nije narušio atmosferu u
svlačionici, ali pred nama je
nova utakmica i vjerujem u
osvajanje tri boda.
Imamo određenih problema s kadrom, jer je nastup nekoliko igrača pod znakom pitanja. Bez obzira na
Članovi Kluba malog
nogometa Leotar odigrali su
neriješeno (3:3) u drugom
kolu Futsal kupa UEFA na
turniruu latvijskojRigi sdomaćom ekipom Nikars.
Leotarbi, uslučajupobjede u današnjem duelu sa
mađarskim Đerom (15 sati), osvojio drugo mjesto na
turniruiplasirao seunastavak takmičenja u Futsal
kupu.
M. P.
sport
59
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
ENGLESKA Tandem iz Man~estera nastavio utrku
Me|unarodni
fudbal
Tabela
1. Man~ester j.
2. Man~ester s.
3. Njukasl
4. ^elzi
5. Liverpul
6. Aston vila
7. Totenhem
8. Stouk
9. QPR
10. Norvi~
11. Everton
12. Volverhempton
13. Arsenal
14. Sanderlend
15. WBA
16. Svonsi
17. Vigan
18. Fulem
19. Blekburn
20. Bolton
Siti pregazio
Blekburn
7
7
7
6
7
7
5
6
6
7
6
7
6
7
7
6
7
6
7
6
6
6
4
4
4
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
3
1
1
5
0
3
2
2
1
1
1
3
2
2
2
4
1
0
0
0
0
1
2
0
2
1
2
3
3
4
3
3
4
3
4
2
5
5
24:5
23:5
9:4
12:7
10:8
9:5
9:9
4:6
5:7
7:10
6:8
6:10
9:14
9:8
5:10
4:9
5:11
4:7
8:17
8:16
19
19
15
13
13
11
9
9
8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3
Fabregas: Povrijedio
potkoljenicu
Fabregas
pauzira tri
sedmice
Fudbaler
Lista strijelaca
9 - Vejn Runi (Man~ester j.)
8 - Serhio Aguero (Man~ester
s.)
6 - Edin D`eko (Man~ester s.)
Suarez: Liverpulu
gradski derbi
protiv Evertona
Junajtedova rekordna 19. uzastopna doma}a pobjeda
Gradski rivali iz Man~estera ostali su i nakon sedmog
kola engleske fudbalske Premijer lige bodovno poravnati
na ~elu tabele. Siti na{eg Edina D`eke, koji je u{ao u igru
tek u 88. minuti umjesto Marija Balotelija (Balotelli), razbio je u gostima Blekburn sa
4:0. Prve golove u dresu
„Gra|ana“ postigli su Samir
Nasri i Stefan Savi}.
Pobjeda je donijela
olak{anje za ekipu koju je
uzdrmao poraz od Bajerna u
Ligi prvaka (0:2), ali je pla}ena
povredom Serhija Aguera (Sergio), koji je zbog povrede napustio teren ve} u 27. minuti.
Junajted je slavio protiv
Norvi~a (2:0) za 19. uzastopnu
doma}u pobjedu, {to je novi
klupski rekord. U blijedom
izdanju prvaka gostima su pr-
esudili pogoci Andersona i
Denija Velbeka (Danny Welbeck) u drugom poluvremenu.
U 185. gradskom derbiju
Liverpul je igrao vi{e od sat
s igra~em vi{e, {to je u fini{u
iskoristio preko Endija Kerola (Andy Carroll) i Luisa
Suareza za kona~nih 2:0 protiv Evertona. Isklju~enje
D`eka Rodvela (Jack Rodwell) izazvalo je burne pr-
oteste doma}ih, jer se ~ini da
je igra~ Evertona imao minimalan kontakt sa Suarezom,
ali mu je sudija Martin Etkinson (Atkinson) pokazao direktni crveni karton.
Rezultati 7. kola: Everton
- Liverpul 0:2 (Kerol 71, Suarez 82), Aston vila - Vigan 2:0
(Agbonlahor 36, Bent 62), Blekburn - Man~ester siti 0:4 (A.
D`onson 56, Baloteli 59, Nasri
73, Savi} 87), Man~ester junajted - Norvi~ 2:0 (Anderson 68,
Velbek 87), Sanderlend - Vest
Bromvi~ 2:2 (Bendtner 24, ElMuhamadi 26 - Morison 4, Long 5), Volverhempton - Njukasl 1:2 (Fle~er 88 - Demba Ba
17, Gutjeres 38). Danas: Bolton
- ^elzi (14.30 sati), Fulem Kvins park rend`ers, Svonsi Stouk (16), Totenhem - Arse(E. J.)
nal (17).
NJEMA^KA Bavarci ponovo nisu primili gol, ali nisu ni dali
(Foto: AFP)
Hofenhajm prekinuo
Bajernov niz pobjeda
Lista
strijelaca
8 - Mario Gomez (Bajern)
6 - Papis Cise (Frajburg)
5 - Robert Levandovski (Dortmund), KlasJan Huntelar ([alke), Klaudio Pizaro (Verder)
prekinuo niz od deset uzastopnih pobjeda u svim takmi~enjima.
Utjeha im mo`e biti to
{to 11 me~eva zaredom imaju neokrzutu mre`u, jo{ su
prvi na tabeli, mada ih Verder iz Bremena prati u stopu.
Dobra vijest za sve ljubitelje fudbala u BiH i svakako za Safeta Su{i}a je ta da se
Vedad Ibi{evi}, prvi put nakon povrede, na{ao u konkurenciji za sastav. Ipak,
~itavih 90 minuta presjedio
je na klupi. Raspolo`eni kao
pro{le sezone bili su fudbaleri Dortmunda, koje je predvodio Robert Levandovski, postagav{i het-trik.
Rezultati i strijelci os-
FIFA izbacila
Mijanmar
Me|unarodna
fudbalska
federacija
(FIFA) zabranila je
ju~er Mijanmaru da
u~estvuje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. godine u
Rusiji zbog nasilni~kog
pona{anja navija~a te
zemlje u me~u protiv
Omana.
Kvalifikaciona utakmica za SP 2014. izme|u
Mijanmara i Omana prekinuta je u julu nakon
incidenta u kojem su
doma}i navija~i na teren bacali kamenje, fla{e
i obu}u. FIFA je naredila Savezu Mijanmara
da plati nov~anu kaznu
od 20.561 dolara i snosi
tro{kove disciplinskog
postupka.
Almunija
pozajmljen
Vest Hemu
Vedad Ibi{evi} prvi put nakon povrede
sjedio na klupi Het-trik Roberta
Levandovskog
Fudbaleri Bajerna iz Minhena jo{ od prvog kola nisu primili gol. Tradiciju su
nastavili i u ovome kolu na
gostovanju kod Hofenhajma, ali im je doma}in ipak
Barcelone
Sesk Fabregas (Cesc)
odsustvovat }e tri sedmice zbog povrede desne potkoljenice, koju je
zadobio na ju~era{njem
treningu. Fabregas je u
petak bio uvr{ten u selekciju [panije za predstoje}e me~eve kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv ^e{ke i
[kotske.
Dvadeset~etverogodi{nj
i Fabregas pre{ao je ove
godine iz Arsenala u
Barcelonu i za katalonski klub je od po~etka
sezone odigrao pet
me~eva i dao ~etiri gola.
Golman
Tabela
S utakmice Frajburg - Gladbah: Minimalan trijumf doma}ina
mog kola: Kajzerslautern [tutgart 0:2 (Kakau 5, Bularuz 69), Bajer Leverkuzen Volfsburg 3:1 (Kastro 14,
Derdiok 65, Kisling 85 Mand`uki} 59),
Hofenhajm - Bajern 0:0,
Frajburg - Menhengladbah
1:0 (Flum 19), Dortmund Augsburg 4:0 (Levandovski
30, 44, 78, Gece 75), Nirnberg - Majnc 3:3 (Felner 6,
Mak 20, Pekhart 82 - Bungert 32, ^upo-Moting 45, Felner 53), Herta - Keln
(A. ^.)
(sino}).
1. Bajern
2. Verder
3. Menhengladbah
4. Dortmund
5. [tutgart
6. Hofenhajm
7. Leverkuzen
8. [alke
9. Hanover
10. Nirnberg
11. Keln
12. Hertha
13. Volfsburg
14. Majnc
15. Frajburg
16. Kajzerslautern
17. Hamburg
18. Augsburg
8
7
8
8
8
8
8
7
7
8
7
7
8
8
8
8
7
8
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
3
2
1
3
0
2
1
2
1
4
1
1
2
3
3
3
3
3
1
3
3
2
5
4
5
5
5
4
21:1
14:7
9:4
13:7
12:6
12:7
10:11
15:12
8:8
9:10
13:15
9:9
9:15
12:18
13:22
5:12
8:18
6:16
19
16
16
13
13
13
13
12
12
11
10
9
9
8
7
5
4
4
Arsenala
Manuel Almunija provest }e naredni mjesec
na pozajmici u Vest Hemu, prenijeli su ju~er
britanski mediji. Almunija je od dolaska u Arsenal zabilje`io 175 nastupa, ali je izgubio mjesto na golu u konkurenciji poljskih ~uvara
mre`e Voj}eha [~esnog
(Wojciech Szczesny) i
Luka{a
Fabijanskog
(Lukasz Fabianski).
Vest Hem je odlu~io
anga`irati [panca nakon
{to je prvi golman Robert Grin (Green) do`ivio
povredu koljena zbog koje }e pauzirati {est se(A. Dr.)
dmica.
60
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
sport
RUKOMET Na{ predstavnik pora`en u prvom kolu Lige prvaka
’Studenti’ pogubili
konce u nastavku
Me~ u Skenderiji rije{en u periodu od 47. do 55. minute, kada je Bosna postigla svega jedan gol, a protivnik ~ak osam
Rukometa{i sarajevske
Bosne neuspje{no su otvorili novu sezonu u Ligi prvaka, izgubiv{i sino} u prvom
kolu u Skenderiji od {vicarskog [afhauzena sa 23:34.
Nakon {to je prvi dio zavr{en
sa 14:14, „Studenti“ su u
nastavku pogubili konce,
do`ivjev{i te`ak poraz.
Doma}i su fantasti~no
otvorili utakmicu, Bosna je
do desete minute zabila
~etiri, ne primiv{i nijedan
pogodak. Zasluga je to bila,
prije svega, dobre odbrane
zbog ~ega je na{ prvak lako
postizao golove na drugoj
strani.
Nekoliko zicera
Gosti su bili bez rje{enja
na postavljenih 3-2-1 pa je
njihov stru~ni {tab zatra`io
Tabela
minutu odmora, nakon ~ega
su zaigrali bolje. Veoma brzo, kako i dolikuje ekipi poput [afhauzena, serijom od
3:0 stigli su na gol zaostatka,
a Bosnu je na plus dva (5:3)
odveo Amir ^aki}.
Potom se do 17. minute
igralo gol za gol da bi Ivan
Ur{i} pogodio za 6:6. Bosna
je oti{la na plus dva pogotkom Gorana Gorenca (8:6)
da bi mladi golman Edin Tatar odbranio sedmerac Raresu Jurci, a u kontri je ju~er
odli~ni Faruk Halilbegovi}
pogodio za 11:8.
Ipak, [vicarci su uspjeli
do kraja poluvremena do}i
do izjedna~enja (14:14) zahvaljuju}i najboljem junioru Evrope Kristijanu Disingeru (Christian).
Kada su gosti u nastavku
1
1
0 0 34:23
2
1. [afhauzen
1
1
0 0 30:26
2
2. Zagreb
1
1
0 0 28:25
2
3. Barcelona
1
0
0 1 25:28
0
4. [amberi
1
0
0 1 26:30
0
5. Savehof
1
0
0 1 23:34
0
6. Bosna
Bosna 23 (14:14) 34 [afhauzen
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu. Gledalaca: 1.500.
Sudije: Konstantin Din i Laurenciju Dinu (Rumunija).
Delegat: [andor Andorka (Ma|arska). Sedmerci: Bosna
3 (1), [afhauzen 4 (3). Isklju~enja: Bosna 6 minuta,
[afhauzen 4. Rezultat: Bosna - Kadeten [afhauzen 23:34
(14:14).
BOSNA: Martinovi} (2 odbrane), Tatar (4 odbrane, 1 sedmerac), Me|i} 3, Memi}, Toj~i}, Ba{i}, ^aki} 5 (1), Halilbegovi} 4, Rakovi} 1, Mujanovi}, Arapovi} 1, Gorenac
3, Vra`ali} 1, Savi} 2, Mesari} 2. Trener: Irfan Smajlagi}.
[AFHAUZEN: Kvadreli, Vukeli} 2, Kuku~ka 6, Vranj,
Gepfert 5, Graubner, Pendi}, [tar~an, Vaskevi~ijus (15
odbrana, 2 sedmerca), Stojanovi} 1, [elbert, Jurca 2, Buher, Ur{i} 8 (3), Tominec 4, Disinger 6. Trener: Petar Hrahovec.
Detalj iz Skenderije: Halilbegovi} u borbi s odbranom [vicaraca
pogodili nakon samo nekoliko sekundi, dalo se naslutiti da drugi dio ne}e donijeti tvrdu utakmicu. „Studenti“ su proma{ili nekoliko
zicera pa su gosti u 36. minu-
Premijer liga rukometa{a
^elik se vratio na ~elo tabele
Gradska arena u Zenici.
Gledalaca 600. Sudije: Igor
Ranilovi} (Bosanska Dubica),
Aleksandar Vrhovac (Banja
Luka). Sedmerci: ^elik 3 (4),
Vogo{}a 6 (6). Isklju~enja:
^elik 10, Vogo{}a 10 minuta.
Rezultat: ^elik - Vogo{}a
40:26 (20:15).
^ELIK: Star~evi} (13
odbrana), Derven~i} 5, Gu{i}
2, Bilinovi}, ]osi} 1, E. Begagi}, Begovi} 3, Bajramovi} 3,
Kadi} 6 (2), [ahinovi} 6, Duvnjak 2, A. Begagi} 3, Kasumovi}, [arenac 5, Lu~i} 4, Beganovi} (2 odbrane). Trener:
Ljubomir Filipovi}.
VOGO[]A: Omerovi}
(11 odbrana), Me{evi} 2, Hasanovi}, Terza 4, Kadri} 1, Kr{o
1, Mimi} 8 (5), [ahinovi},
Ljuca 2, Ohran 4, Dedi} 1, Mehi} 1 (1), Zulfi} 1, Barlov 1, Gusi}, Had`i} (6 odbrana). Tre-
ti poveli sa dva gola prednosti (19:17).
Traljava igra
Kako je vrijeme odmicalo, [vicarci su bili sigurniji,
(Foto: F. Fo~o)
lako posti`u}i pogotke, najvi{e zahvaljuju}i traljavoj
igri Bosne u napadu, {to je
protivik ka`njavao brzim
pogocima s krilnih pozicija.
Koliko su „Studenti“ bili
lo{i u napadu, najbolje govori
podatak da su u periodu od 47.
do 55. minute postigli svega jedan gol, dok je [afhauzen dao
osam i time rije{io pitanje poA. ^ULI]
bjednika.
Jedinstvo i @eljo u humanitarnoj akciji
X Uo~i po~etka nove sezone, ko{arka{ice
Jedinstva BH Telecoma danas }e u dvorani Mejdan (18 sati) ugostiti ekipu sarajevskog @eljezni~ara. Ovaj susret igra se u
humanitarne svrhe i sva prikupljena sredstva bit }e namijenjena za lije~enje oboljelog Tuzlaka Dine Milanovi}a.
- Imamo obavezu prema na{em bolesnom
sugra|aninu, a drago nam je {to }emo za
protivnika imati atraktivnu i kvalitetnu
ekipu poput @elje, na{eg velikog sportskog prijatelja - rekla je direktorica kluba Mara Laki}-Br~aninovi}.
E. M.
Ko{arka{ki turnir u Lakta{ima
Igokea na{la lijek za ’Farmaceute’
Duel Ohrana (Vogo{}a) i Lu~i}a (^elik)
ner: Zdenko Antovi}.
Duel povratnika u Premijer ligu o~ekivano je pripao doma}em ^eliku, koji se i nije
morao previ{e potruditi za visoku pobjedu (40:26) i povra-
(Foto: J. Had`i})
tak na prvu poziciju na tabeli.
Zeni~ani sutra u 19 sati u
Areni igraju testnu utakmicu
protiv reprezentacije Saudijske
Arabije, koja je na pripremama
u Bosni i Hercegovini. V. B.
Sportska dvorana u Lakta{ima. Sudije: Sa{a Babi},
Zdravko Ze~evi}, Branislav
Vrankovi} (Banja Luka). Rezultat: Igokea - Hemofarm 88:81
(22:20, 24:24, 18:19, 24:18).
IGOKEA: Mileti}, Dozet 16, Joksimovi} 7, \urica,
Komatina 17, Ota{evi} 9,
Gagi}, [ulovi} 17, Jovi~i},
Bocka 6, Brki} 12. Trener:
Dragan Baji}.
HEMOFARM: Dangubi}, Novak 3, Mara{ 14, Kr-
sti}, Mitrovi}, Ota{evi} 9,
Gagi}, [utalo 24, Savovi} 21,
Panti} 7, Jeremi} 3, Petrovi}.
Trener: @eljko Lukaji}.
U svojoj najboljoj partiji
u pripremnom periodu
ko{arka{i Igokee savladali
su Hemofarm sa 88:81 kao
doma}ini na turniru u Lakta{ima. Lijek za „Farmaceute“ na{li su centar Milo{
Komatina i bek Nenad
[ulovi} sa po 17 poena. Poen manje ubacio je krilo Mi-
lan Dozet.
- Imamo tim koji zaslu`uje respekt i drago mi je
zbog pobjede, jer nam di`e
atmosferu - rekao je trener
viceprvaka BiH Dragan Baji}.
[ampion Regionalne lige,
beogradski Partizan s lako}om je pobijedio MZT iz
Skoplja sa 91:61 (32:15,
14:12, 23:15, 22:19). Sino} su
igrani me~evi za plasman.
Z .V.
Dnevni avaz, nedjelja,
2. oktobar/listopad 2011.
Foto dana
Izjava dana
Vijest u brojci
!"!##"###
Navijačice San Dijega u poluvremenu NFL utakmice
Ofsajd
č
- Lukas
Podolski je Majk
Tajson njemačkog
fudbala.
Engleski fudbalski premijerligaš Arsenal objavio je da je u posljednjoj godini potrošio čak 124,4 miliona funti (283,2 miliona maraka)
na plaće igrača, odnosno 14 miliona više u odnosu na sezonu ranije.
Zabilježen je i pad profita sa
56,8 na 45,8 miliona funti. Ukupni
prihodi kluba u 12 mjeseci iznosili
su 255,7 miliona funti (godinu ranije 379,9 miliona).
Grčki fudbalski prvoligaš Asteras izbačen je
u niži rang zbog namještanja rezultata. Predsjednik kluba Jorgos Borovilos zaradio je trogodišnju suspenziju.
Grčki savez tvrdi da je Borovilos u martu ove
godine tadašnjem šefu ekipe Olimpijakos Volos
Ahileasu Beosu dao 500.000 eura da njegov tim
podbaci u prvenstvenom susretu, koji je Asteras
dobio sa 2:1. Volos, kao i Kavala, još su u julu izbačeni u drugu ligu.
(Trener Kelna
Stale Solbaken o
fizičkim
sposobnostima
svog igrača)
Rukometaš s umjetničkom dušom
ć Navijači Siona: Presedan u sportu
AFERE FIFA u panici zbog zbivanja u Švicarskoj
č Karikatura Vorija
š M
Seltik, iako poražen, igra umjesto Siona u Evropi
Francuski reprezentativac porijeklom iz Bosne i
Hercegovine Igor Anić
(24), pored toga što je dostigao visine vrhunskog rukometnog profesionalca,
posjeduje i dar za crtanje.
Njegov hobi je crtanje
karikatura poznatih ličnosti, prije svega rukometaša. Tako su na njegovom
blogu osvanuli portreti
poznatih igrača Igora Vorija, Lika Abaloa (Luc)...
pa i svrgnutog libijskog
predsjednika
Moamera
Gadafija.
(A. Č.)
Ruska teniserka Dinara Safina objavit će uskoro kraj karijere zbog hronične povrede leđa, saopćio je jučer brat nekadašnje prve igračice svijeta, i sam bivši vrhunski teniser
Marat Safin.
Safina je na mjestu broj jedan na WTA listi tokom 2009.
godine provela 26 sedmica, ali nikada nije uspjela osvojiti
gren slem titulu.
Veznjak Reala na udaru zakona
Civilni sud oborio odluku UEFA-e o izbacivanju švicarskog kluba iz Eurolige
Švicarski klub Sion izazvao je haos, pokrenuvši borbu pred civilnim sudom
nakon što mu je zabranjeno
učešće u ovosezonskoj Euroligi UEFA, tvrdi Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).
Sion je izbačen iz takmičenja, a njegovo mjesto
preuzeo je klub koji su eliminirali u kvalifikacijama,
škotski Seltik. Prema Evropskoj fudbalskoj asocijaciji (UEFA), Švicarci su
nastupili s igračima koji nisu smjeli igrati.
Sporni igrači
No, civilni sud u Švicarskoj procijenio je da su šestorica spornih igrača, koje
je Sion angažirao prije početka sezone, imali pravo
nastupa. Odluku na tužbu
Siona u srijedu bi trebao objaviti i Sportski arbitražni
sud u Lozani (CAS).
FIFA, koja rijetko komentira sudske procese do
pravosnažnosti presude, sada je izdala saopćenje u kojem naglašava da su “švicarski fudbal i autonomija
sporta već pretrpjeli enormnu štetu”.
- Struktura sporta je u
opasnosti. Ovakve stvari
uzrokuju haos. Ukoliko bi
klubovi išli na lokalni sud
kad god se ne slažu s nekom
odlukom, međunarodni fudbal više ne bi postojao - izjavio je šef Pravnog odjela
FIFA-e Marko Viliže (Marco Villiger).
Sion je FIFA kaznila zabranom angažiranja novih
igrača u dva prijelazna roka
nakon neregularnosti iz 20-
$ %&'
Problem u ovom slučaju jeste činjenica da i
FIFA i Međunarodni olimpijski komitet (MOK)
imaju sjedišta u Švicarskoj
i da njihove odluke mogu
biti predmet rasprave na
lokalnim sudovima.
- U opasnosti je ne samo
fudbal nego i sport općenito - kaže predsjednik Švicarskog fudbalskog saveza
Peter Žiliron (Peter Gillieron).
Posljednja nada FIFA-e je da će Vrhovni sud
Švicarske poništiti odluku
niže instance.
08. prilikom transfera jednog golmana iz Egipta.
kada su doveli spornih šest
igrača, ali je FIFA saopćila
da su sankcije i dalje na snazi.
Zabranu je izrekla i Švicarska liga (SFL), ali je, nakon Sionove tužbe sudu u
Martiniju i odluke u korist
kluba, SFL promijenio odluku i ukinuo suspenziju
igračima uprkos protivljenju FIFA-e.
(E. J.)
Odbačene žalbe
Žalbu Siona odbacili su i
FIFA i CAS, a propao je i
slučaj pred Vrhovnim sudom Švicarske.
Presuda je konačno postala pravosnažna prošle godine. U Sionu su vjerovali da
je kazna istekla ovog ljeta,
M
’
’ ć Akcija Franka Riberija
(Franck Ribery), koji je pokušao zaustaviti izdavanje
svoje neautorizirane biografije, završena je neuspjehom.
Pravni tim francuskog
fudbalera želio je stopirati
objavljivanje knjige pod nazivom “Skriveno lice Franka
Riberija”, tvrdeći da ovo djelo krši igračeva prava te da su
pojedine fotografije korište-
ne bez Riberijeve dozvole.
- Sudija je odbacio naš
zahtjev - saopćio je advokat
Bajernovog veznjaka Karlo-Alberto Brusa.
Riberi (28 godina), kojem
je sud naredio da izdavaču
plati i troškove u iznosu od
3.000 eura, bio je 2010. umiješan u skandal kada je otkriveno da je imao vezu sa maloljetnicom.
(E. J.)
Dijara (u sredini): Sporan transfer u Španiju
Francuski reprezentativac u redovima madridskog
Reala Lasana Dijara (Lassana Diarra) optužen je za utaju poreza u domovini, prenose agencije.
Mediji u Francuskoj tvrde da je pokrenuta zvanična
istraga protiv 26-godišnjeg
fudbalera, kao i menadžera
Džona Vilijamsa (John Wil-
liams). Naročitu pažnju poreznika privukao je 20 miliona eura vrijedan Dijarin
transfer iz engleskog Portsmuta u španski Real u januaru 2009.
Prije Portsmuta i Reala,
Dijara je igrao za francuski
Avr te za još dva engleska
kluba u Premijer ligi, Arsenal i Čelzi.
(E. J.)
NEDJELJA 2. 10. 2011
16.55
NOGOMET, BHT1
22.45
MESS 2011
BHT1
07.05
08.00
08.15
08.45
Zrinjski Vele`
19.30
FILM, PINK BH
09.15
09.20
09.45
10.10
11.10
12.00
12.15
13.00
13.45
15.45
15.55
16.25
@ivot ili
ne{to sli~no
Televizijska novinarka Leni Kerigan ima sre|en i ugodan `ivot.
Zaru~ena je za profesionalnog
igra~a bejzbola i uskoro se planira vjen~ati, a na poslovnom planu tako|er joj cvjetaju ru`e. Kao
najuspje{nijoj novinarki lokalne
TV stanice ukazala joj se prilika
za rad na nacionalnoj televiziji.
Uloge: An|elina \oli, Edvard
Brns, Toni [eloub
Reditelj: Stiven Herek
16.55
19.00
19.35
20.05
22.00
22.15
22.45
23.15
20.05
00.05
01.50
FILM, BHT1
22.40
PARALELE
FTV
Nova avantura, magazin, r.
BHT Vijesti
TV Liberty
London Live, muzi~ki program, r.
Program za
djecu i
mlade
Be Ha Te bebe
Sandokan,
animirana serija,
14/45
[kola filma,
obrazovna serija,
23/26, r.
Nedjeljni zabavnik
Duhovni mostovi,
emisija o religiji
BHT vijesti
Skriveni dokazi,
igrana serija, 38/62
Izazovi poljoprivrede
Dvostruki zavodnik,
{pansko-ameri~ki
igrani film
BHT vijesti
Liga {ampiona
u nogometu, magazin
Smanji gas!, emisija o saobra}aju
Nogomet. BH Telecom derby
kola. Zrinjski - Vele`, prijenos
Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
Gurmanski
izleti,
strana dokumentarna serija,
2/26
Ljepota pozornice,
igrani film
BHT vijesti
BHT sport
MESS 2011,
hronika
Ju`ni Bruklin,
igrana serija, 22/22
Ljepota pozornice,
igrani film, r.
Pregled programa
za ponedjeljak
22.55
PEPPER DENIS
OBN
07.10 Gospo|a Barbara,
igrana serija /12/
08.00 Vijesti
08.05 Zapanjuju}a blaga
Nishi-Hongwanjija, japanski
dokumentarni film
Dje~iji program.
08.55 Gladijatorska
akademija
09.20 Graditelj Bob
09.30 Kralj dinosaura
09.50 Frankina stopala,
4. epizoda
10.05 Pri~e iz fabrike,
doma}a igrana serija,
5. epizoda
10.55 Magazin LP u nogometu
11.25 Sedmica,
magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, program
za agrar
12.45 Kralj salse, ameri~ki igrani
film /12/
15.00 Vijesti
15.10 Slomljena krila, igrana serija,
43. epizoda, r.
16.00 Slomljena krila,
igrana serija, 44. epizoda, r.
16.45 Slomljena krila,
igrana serija, 45. epizoda, r.
17.25 Tragovi na du{i,
ameri~ki igrani film /12/
18.50 Dnevnik, najava
19.15 Harveytoons,
crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Kajmak i marmelada, slovenski igrani film /12/
21.54 Dnevnik, najava
21.55 Lud, zbunjen,
normalan, igrana serija /12/
22.40 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin
23.15 Zavjera? NLO
iz Kecksburga,
dokumentarni
serijal, 3. dio
00.05 Dnevnik 3
00.25 Ezel, igrana serija /12/
02.05 Pregled programa za
ponedjeljak
20.05
KAKO VRIJEME PROLAZI
TV ALFA
08.30 Tri mala
pra{~i}a,
dje~iji film
10.50 Princ iz
Bel Aira,
humoristi~na
serija
11.30 Grill Boss,
kulinarski
show
12.00 Lonci i
poklopci,
kulinarski
show
12.50 Telering,
talk show
13.50 Vox specijal,
talk show
14.50 Ljubav-vjera-nada,
turska serija
15.50 Exkluziv,
zabavni
program
16.30 Red Carpet (18),
showbiz
magazin
17.30 Dejana Talk Show, Tema” Hobi - @ivotna strast!”, talk show
18.50 OBN Info,
informativni
program
19.05 OBN Sport,
sportski
pregled
19.15 Putujmo
zajedno,
turisti~ki
magazin
20.00 Ljubav-vjera-nada
(12), turska
serija
21.00 ^ista~ (16),
igrani
film
22.55 Pepper Denis (12),
humoristi~na
serija
00.35 Bloodrayne 2 (16),
igrani
film
02.15 Kandidat (16),
igrani film
20.00
3 X DA
PINK BH
07.05 Ma~ak Mika,
crtani film
07.35 Ostrvo kornja~a,
crtani film
08.00 Top shop
08.10 Za svaku
bolest
trava raste,
emisija o
zdravlju (r)
09.00 Top shop
09.10 Genijalci
vi|eni o~ima djece,
dje~iji
serijal 3/19(r)
10.10 Top shop
10.20 Sportske legende,
emisija o
velikanima
sporta iz
regiona
11.30 Vijesti
12.00 Top shop
12.15 Jukebox,
muzi~ki
program
15.05 Otok, igrana
serija
16.05 Gljiva Show,
zabavno-muzi~ki
program,
nova sezona (r)
17.30 Doba ljubavi,
igrana serija (r)
18.50 Vijesti
19.00 Za svaku bolest
trava raste,
emisija o
zdravlju
20.05 Kako vrijeme
prolazi,
igrana
serija
22.00 [panska
primera
liga. R.C.D.
Espanyol - Real Madrid
23.50 Dva smo
svijeta razli~ita,
humoristi~ka
serija
00.30 Astrologija
06.00 Visoki
jaha~,
film
08.00 ^udovi{na
ku}a,
film
10.00 Marka
na
brzaka,
kviz r.
11.15 Grand
hitovi
12.00 Info top,
inf. program
12.05 Biometerolo{ka
prognoza
12.20 Gold express,
muzi~ki
program
14.00 Info top,
inf.program
14.10 Sve za ljubav,
zabavna
emisija
15.55 Info top,
inf.program
16.00 Biometerolo{ka
prognoza
16.05 Dobar kom{ija,
zabavna
emisija
17.30 Diva,
zabavna
emisija
18.00 Show
snova,
muzi~ki
show
19.30 @ivot ili
ne{to
sli~no,
film
20.00 3 X DA,
zabavna
emisija
22.30 Vrela
lova,
film
00.30 @ivot ili
ne{to
sli~no,
film r.
SATELITSKI PROGRAM
RTS
Ljepota
pozornice
Kostimirana romanti~na drama
smje{tena u London u 17. stolje}u. Tada su mu{karci glumili
`ene na pozornici, jer je pripadnicama nje`nijeg spola bilo zabranjeno glumiti u pozori{tu.
Najpoznatiji glumac bio je Ned
Kinaston i pojavljivao se isklju~ivo u ulogama `ena, {to mu
je donijelo ogromnu slavu.
Uloge: Bili Krudap, Kler Dejns,
Rupert Everet
Reditelj: Ri~ard Ejr
13.00
13.15
13.30
14.10
14.45
15.00
15.10
16.03
17.05
18.00
18.27
19.00
19.30
20.05
21.00
22.30
00.00
00.05
Eurosport
Dnevnik
Sport plus
Balkanskom ulicom
Vrijeme je za bebe
Gastronomad, zabavni
program
Vijesti
Sat
Porodi~no blago, serija
Moja lijepa Srbija
Medijska mre`a srpske
dijaspore
Sasvim prirodno, reporta`a
Slagalica, kviz
Dnevnik
Porodi~no blago, serija
Zapamti me, filmski
omnibus
Balkanskom ulicom
Dnevnik
Kosmos, dokumentarni
program
Eurosport 2
00.00 Trka automobila, Petit Le
Mans
03.00 Trka automobila
08.30 Ski skokovi
10.00 Snuker, Poljska
11.45 Superbike
12.00 Superbike, Svjetsko
prvenstvo Francuska
13.00 Supersport
14.15 Trka automobila, Mugelo
14.45 Trka automobila
15.30 Superbike, Svjetsko
prvenstvo Francuska
16.30 Snuker, Poljska
18.15 Ski skokovi
19.15 Snuker, Poljska
20.00 Snuker
22.25 Motorsportovi
22.45 Ski skokovi
23.45 Supersport, Svjetsko
prvenstvo Francuska
Sportklub
05.30 Fudbal, Herta Berlin - FC
Koln
07.00 Vijesti
07.30 Fudbal, Hoffenheim - Bajern
Minhen
08.30 Superbike
09.00 Ragbi, Australija
10.30 Superstok
11.00 Bmx
12.00 Svi sportovi
12.30 Kriket, Mumbai Indians Speedblitz Blues
15.30 Fudbal, Hannover 96 Verder Bremen
17.30 Fudbal, Hamburger SV [alke 04
19.30 Fudbal
20.30 Odbojka, Nacionalni
[ampionat Italija
22.30 Rukomet, KS Vive Targi
Kielce - Ve{prem
07.30 Vijesti
08.00 U`ivo: ATP Malaysia
finale
10.00 U`ivo: ATP Thailand
finale
12.00 Euroleague
kvalifikacije 1/2 Finale
14.00 U`ivo: Najava derbija
14.30 U`ivo: Premier League.
Bolton - Chelsea
16.30 U`ivo: Najava derbija
17.00 U`ivo: Premier League.
Tottenham - Arsenal
19.00 U`ivo: Portugalska liga.
Guimaraes - Sporting
21.15 U`ivo: Portugalska liga.
Academica - Porto
23.15 Euroleague
kvalifikacije
finale
01.00 ATP Malaysia
finale
23.00
FILM, HAYAT TV
16.03
PORODI^NO BLAGO
National G.
Zora o~ajnika
Mek Mekjusik je diler drogom koji se `eli prestati baviti nezakonitim stvarima. Njegov stari i najbolji prijatelj, Nik Fre{a, sada je
policajac koji ima zadatak da istra`i slu~aj Mekjusika i privede ga
pravdi.
Uloge: Mel Gibson, Mi{el Fajfer,
Kurt Rasel
Reditelj: Robert Tauni
11.00 [apta~
psima
13.00 Divlja
Rusija
14.00 Divlja Rusija
15.00 Vra`ja biblija
16.00 Drevni dosjei X
17.00 Drevni dosjei X
18.00 Drevni dosjei X
19.00 Povjerljivo.
CIA
20.00 Hitlerov izgubljeni bojni
brod
21.00 Ko je potopio brod
Bismarck?
22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja
23.00 Hitlerov izgubljeni bojni
brod
22.45
SKI SKOKOVI
MTV Adria
12.00
12.10
16.10
16.30
17.10
17.20
17.50
18.00
19.40
20.10
20.30
21.00
21.20
22.00
22.40
23.40
00.40
3 From 1
My Life As Liz 2 Weekend
MTV Express
Brand New
Just See MTV
MTV Takeover
3 From 1
Domacica
The Family Crews
The Hard Times Of Rj Berger
2
Blue Mountain State 2
Reno 911
Chapelle Show
South park
Jersey Shore 4
Alternative Nation
MTV Express
11.00
FOXlife
13.50 Dr. Haus
14.42 Da, Draga
15.30 Uvijek je sun~ano u
Filadelfiji
16.27 Ket i Kim
17.20 Houp i Fejt
18.17 Dr. Haus
19.10 Da, Draga
20.05 O~ajne ku}anice
21.00 Melisa i D`oi
22.00 Sestra D`eki
22.57 Seks i grad
23.25 Seks i grad
00.00 Seks i grad
00.35 Seks i grad
01.15 Ket i Kim
02.06 Svita
BMX
17.00
PREMIER LEAGUE
FOXCRIME
13.20
14.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10
20.00
20.50
21.40
22.30
23.20
00.10
00.59
01.46
02.30
03.15
Novi Amsterdam
[ark
Monk
Monk
Monk
Frikovi
Monk
Bouns
Nestali
Ubila~ki nagon
Kasl
Dojlova republika
Kasl
Kasl
Kasl
Kasl
Kasl
[ark
23.15
FILM, NOVA TV
Oluja
Prije osamnaest godina, Ejpril i
[on Saunders gledali su bespomo}no kako njihovi roditelji ginu u
razornom tornadu. Ejpril je postala
lovac na oluje `ele}i se tako
obra~unati s duhovima pro{losti.
Uloge: Mimi Rod`ers, Robert Moloni, Endrju Erli
Reditelj: Stiven R. Monro
20.00
FILM, HRT2
Bounty
Kapetan Gretam i admiral Hud ispituju kapetana Vilijama Blaja na su|enju
u kojem on poku{ava objasniti koji su
doga|aji doveli do gubitka komande
na brodu “Bounty”.
Uloge: Mel Gibson, Entoni Hopkins, Danijel Dej-Luis
Reditelj: Rod`er Donaldson
NEDJELJA 2. 10. 2011
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Jedna osoba interesira vas vi{e nego {to
`elite. Ako imate partnera, to }e vas uznemiriti.
Posao: Dosada{nja zbivanja potpuno su vas
u~vrstila u odluci da postanete samostalni u
18.00
GLAM BLAM
HAYAT TV
10.05 Predaj se srce, serija
(r.)
11.05 Predaj se srce, serija
(r.)
15.05 Otok, serija, 1. ep. (r.)
18.15 Doba ljubavi, serija, ep.
24/24 (r.)
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 1. ep.
22.00 [panska primera liga:
R.C.D. Espanyol - Real
Madrid
23.50 Dva smo svijeta razli~ita,
serija, ep. 13/14
RTRS
12.00 Dnevnik 1
12.20 Snop
13.05 Ognji{ta - Hatelji, dok.
program
13.30 Vez, emisija etno
muzike
14.00 Nekad bilo
15.00 Bez suza, mini serija
16.25 Poprokaut, muzi~ka
emisija
17.00 Vijesti
17.07 Zemlja vi|ena o~ima
neba, dok. serijal
18.10 Na{ biznis
18.50 Magazin lige {ampiona
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovor.no 1
20.45 Maratonci tr~e po~asni
krug, film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Festival ekolo{kog i
turisti~kog filma
“Jahorina film festival”,
PJEVAJ MOJU PJESMU
13.14
HRT1
hronika
23.15 Sportski pregled
23.35 Dobrodo{li u
Dongmakgol, film
HTV OSKAR C
15.15
16.15
18.15
19.30
Otok, serija
Film
Doba ljubavi, serija
Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.10 Kako vrijeme prolazi,
serija
22.00 [panska primera liga:
R.C.D. Espanyol - Real
Madrid
23.50 Dva smo svijeta razli~ita,
serija
ZENICA
16.00
17.00
17.55
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
20.45
21.00
22.30
22.45
Mini serija, r.
Muzi~ki program
Mali oglasi: TV izlog
Autoshop
Mali oglasi
Dje~iji program :Pri~e za
laku no}
Obavje{tenja
Selu u pohode
TV izlog
Igrani film
Obavje{tenja
[ou na moj na~in, r.
KISS
16.00
17.10
17.50
18.20
19.20
19.30
Hrana i vino, emisija
Reporta`a
Kuhinja
Tjednik, tjedni magazin
Marketing
Dnevnik HRT 1
FILIPOVE BEBE
10.45
HRT2
11.09 Opera box*
11.37 manjinski MOZAIK. Mala Italija u srcu Slavonije
11.52 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom
12.17 Syngenta, emisija pod pokroviteljstvom
12.24 Plodovi zemlje
13.19 Split. More
13.51 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
14.55 Predstavljamo vam, emisija
pod pokroviteljstvom
14.59 Mir i dobro
15.25 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R)
15.29 ^etiri godi{nja doba, mini-serija (3/4)*
17.00 Vijesti
17.10 Vrijeme sutra
17.11 HAK - Promet info
17.14 Vrtlarica
17.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni
game show
19.16 LOTO 6/45
19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.57 Sport
20.03 Vrijeme
20.12 Sve u 7!, kviz*
21.11 Velo misto, TV serija (14/14)
(R)
22.38 Oko globusa, vanjskopoliti~ki
magazin
23.10 Vijesti
23.31 Vijesti iz kulture
23.40 ^etiri godi{nja doba, mini-serija (3/4) (R)*
01.11 Poirot 1, serija (2/10) (R)*
02.01 Skica za portret (R)
02.29 Eko zona (R)
02.52 Prizma, multinacionalni magazin (R)*
03.34 Lijepom na{om. Staro Petrovo Selo (2/2) (R)
08.20 Jagodica
bobica,
Jagositne
pustolovine,
crtani film,
16. - 20.
epizoda
10.00 Nepobjedive
banzuke,
zabavno-sportski
TV show
11.00 Zvijezda
mo`e{ biti ti,
nominacije
13.00 Historija
nauke,
dokumentarni
program,
3. epizoda
14.00 Legenda o
gusarskom
rtu,
igrani film
15.50 Hajde da se
volimo 2,
igrani film
17.25 Sport
centar
17.30 @elja
plus
18.00 Glam Blam,
zabavni
program
19.00 Vijesti u 7,
informativna
emisija
19.30 Stanje na
putevima
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.10 Doktorologija,
dokumentarno
-humoristi~ka serija,
11. i 12. epizoda
21.00 Sport centar
21.00 An|eli
sunca,
igrani film
23.00 Zora
o~ajnika,
igrani
film
[email protected]
17.45
Nova TV
07.07 Gustav Mahler.
Simfonija tisu}e (1/2)*
08.28 Zlatna kinoteka
- Ciklus filmova
Billyja Wildera.
Ljubav poslije podne,
ameri~ki
film*
10.35 Biblija
(nije kod. na sat.)
10.45 Vojno hodo~a{}e
u Mariju Bistricu,
prijenos mise
(nije kod. na sat.)
12.34 Klapske pjesme
Pere Kozomare*
13.14 Filipove bebe,
emisija pod
pokroviteljstvom*
13.49 e-Hrvatska,
emisija pod
pokroviteljstvom*
14.29 Magazin
nogometne lige
prvaka*
14.55 Rukometna
Liga prvaka (@).
Podravka - Krim,
prijenos*
16.30 Karate TOP 10,
reporta`a*
17.05 Olimp*
17.55 Odbojka(@) EP,
prijenos finala*
19.33 Glazba, glazba...
evergreen*
20.00 Ciklus filmskog
spektakla.
Bounty,
ameri~ko-britanski
film (R)*
22.11 Filmski boutique - Ciklus
Charlesa Bronsona.
10 minuta do
pono}i,
ameri~ki film
23.50 No}ni glazbeni
program.
Glazbeni
spotovi*
02.50 No}ni glazbeni
program (R)*
20.00 Reporta`a
21.35 Adventure Rakela,
putopisna rep.
22.10 Rubala, glazb. kontakt
emisja
KAKANJ
15.40
16.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.30
20.05
20.35
20.45
21.00
Amor Latino, serija
Nade BH sporta
Put istine
Velike katastrofe
Bra~a Koale
Marketing
Dnevnik FTV
INFO IC
Ritam srebrenice
Marketing
Vojnik,
film
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Put straha,
film
HEMA
11.00 Serijski program, r.
14.00 City lights, muzi~ka
emiaija, r.
15.00 Na{i razgovori, intervju,
r.
16.00 Desetka, emisija o
studentskim temama, r.
17.00 Izaberi zdravlje, emisija
o zdravstvu, r.
18.00 Igrani film, r.
20.00 Reporta`a, r.
21.00 religija u slu`bi `ivota,
religijski program, r.
22.00 Pregled sedmice, inf.
program
NOVAC
06.25 TV izlog
06.40 U sedmom
nebu, serija2/23
07.30 Peppa,
crtana
serija7-8/26
07.45 Timmy Time,
crtana
serija 50/52
08.00 Bakugan II - New Vestroia,
crtana
serija 20/26
08.25 Beyblade
metal fusion,
crtana
serija19/39
08.50 Winx,
crtana
serija50/52
09.15 I tako to...,
serija R
09.45 Automotiv
Lifestyle
10.15 Magazin
Lige
prvaka
10.45 Novac,
business
magazin
11.15 Larin izbor,
serija R
13.15 Zatvorski krug,
igrani film R
15.20 Divlji valovi.
igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Mu{karac u ku}i,
igrani film R
19.05 INA Plave vijesti
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Supertalent ,
show
21.45 Red carpet,
showbiz
magazin - 1. dio
22.00 Red carpet,
showbiz
magazin - 2. dio (15)*
23.15 Oluja igrani
film
01.00 Kona~na presuda,
igrani film R
BN
14.30
15.00
16.00
19.20
19.30
20.10
20.45
21.15
22.00
23.30
Preljubnici
Kamiond`ije, serija
Nedeljno popodne
Marketing
Monitor
Balkanske prevare
Paparzzo
Bela la|a, serija
[esta brzina, film
Bermudski trougao, film
TV OSM
17.20 Doba ljubavi, igrana
serija
18.30 Nedjelja, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, igrana
serija
21.00 Dva smo svijeta razli~ita,
serija
21.50 Doba ljubavi, igrana
serija
22.50 Igrani film
VISOKO
17.00
19.25
19.30
20.05
20.30
20.45
20.50
20.51
22.30
23.30
Sportski program, r.
Marketing blok
Dnevnik FTV
Sje}anja
Aktuelnosti, inf.
program
Marketing blok
Zdrav `ivot i ekologija
Sportski program
Na{a realnost
TV strane
TV [email protected]
17.30
18.00
18.30
19.00
21.00
22.00
Bajke za djecu
Criss Angel - iluzionist
Poljoprivredme teme/r
Sedmica
Klinika, igrana serija
Igrani film
TV USK
14.35
15.00
15.55
16.00
16.15
16.30
18.30
19.00
19.30
20.05
21.05
21.55
22.45
23.00
23.45
Vrata tajne, serija
Otok, serija ( r )
Preporu~ujemo...
Za svaku bolest trava
raste, 47. emisija ( r )
TV izlo`ba
Nedjeljom zajedno,
zabavno-revijalni
program
[umska {kola, I od
ve}eg ima ve}i 2/4
Dnevnik 1
Muzi~ki program
Kako vrijeme
prolazi, serija
Sto najve}ih otkri}a,
dok. program 7/9
[panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
Vijesti
[panska primera liga,
prijenos utakmice 2.
Nedjeljom zajedno ( r )
HIT TV
18.20
20.15
21.15
22.30
Film
Dobro ti ve~e
Nije te{ko biti ja
Reporta`e sa zemlje
mira, emisija o ekologiji
23.00 Talk show
00.30 Film
poslu.
Zdravlje: Jedite vi{e povr}a i vo}a.
Ljubav: Sve se okre}e u va{u korist. Dolazi sre}a
u ljubavi, postepeno }ete rije{iti ve}inu problema.
Posao: Nemojte ni{ta poku{avati rije{iti na brzinu
ili na silu. Prepreke zahtijevaju strpljivost i racionalnost.
Zdravlje: Nastupa olak{anje.
Ljubav: Kao da imate problema sa vjerno{}u.
Previ{e isku{enja je svuda oko vas. Te{ko im je
odoljeti.
Posao: Dobar dio dana trebate iskoristiti za akciju.
Kreativni ste, lako uvjeravate druge u svoje sposobnosti.
Zdravlje: Morate se vi{e kretati.
Ljubav: Zahtijevate previ{e i od sebe i od osobe
koju volite. Mogu}e je da ni sami ne znate {ta
ho}ete.
Posao: Dan je veoma je povoljan za poslove vezane za
komunikaciju. Najproduktivniji su odnosi s inostranstvom.
Zdravlje: Pazite {ta i koliko pijete.
Ljubav: Dolazi promjena, napredak u va{im odnosima sa voljenom osobom. Iz emotivne zbrke
izlazite mudriji.
Posao: Poslovni uspjeh mo`e vam jedino ugroziti
potreba za ljen~arenjem ili kampanjski rad.
Zdravlje: Bez ozbiljnijih te{ko}a.
Ljubav: Postoji velika mogu}nost da va{a veza
bude kratkoga daha. Razlog nije bitan, va`no je da
ne patite.
Posao: Rezultati su vi{e nego odli~ni. Osje}ate se
bolje i mnogo opu{tenije.
Puni ste ideja i planova.
Zdravlje: Mogu}a je prolazna glavobolja.
Ljubav: Razmislite o svojim postupcima. Promijenite ne{to, poku{ajte ponovo pridobiti voljenu
osobu.
Posao: Jedna osoba neprijateljski je raspolo`ena
prema vama. Ne dopustite da vas izazove, isprovocira.
Zdravlje: Najzad se ispavajte.
Ljubav: Emotivni `ivot ispunjen je tajnama, nerealnim strahovima i sumnjama. Sve to budi i dozu
ljubomore.
Posao: Nepredvi|ene okolnosti mogu, u velikoj
mjeri utjecati na va{ status. Imate priliku za pozitivni preokret.
Zdravlje: Poradite na prevenciji.
Ljubav: Osje}ate se po`eljno, zavodljivo. To vam
omogu}ava da smireno u`ivate uz voljenu osobu.
Posao: Mogu}e su prepreke, naro~ito ako poslujete s inostranstvom. Budite uporni, nemojte odustati.
Zdravlje: Super raspolo`enje.
Ljubav: Iskoristite priliku. Motivirani ste da rije{ite
odnos sa partnerom, da se rasteretite sumnji.
Posao: O~ekuje vas kulminacija krize, ali nema
razloga za preveliku zabrinutost. O~ekujte povoljnosti i preokret.
Zdravlje: Zadr`ite psihi~ku ravnote`u.
Ljubav: Kada pomislite da ste gotovo “pora`eni” u
ljubavi, gotovo sve se preokre}e u va{u korist.
Posao: Nemojte biti brzopleti. Radije propustite
priliku koja vam dolazi, nego da napravite
gre{ku.
Zdravlje: Posvetite se i izgledu.
Ljubav: U`ivate u svemu drugom vi{e nego u
ljubavi. Pazite da ne u|ete u krug iz kojeg nema
izlaza.
Posao: [to manje pitanja postavljate, jasniji su
vam odgovori. Poku{ajte se vi{e posvetiti poslu.
Zdravlje: Tegobe izgledaju ve}e nego {to jesu.
LJUDI I DOGA\AJI
TOP VIJESTI
LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI
Uskoro sedmomilijarditi
stanovnik Zemlje
š
NJUJORK - Novi prijelomni trenutak čovječanstva, dan kada će na
svijetu biti sedam milijardi ljudi,
prema procjeni Ujedinjenih naroda, bit će 31. oktobar. Procjene koliko ljudi živi na planeti i kada će na
svijet doći sedmomilijarditi stanovnik, razlikuju se od institucije
do institucije, u zavisnosti od metoda kojima se koriste. Fond UN-a za
stanovništvo procjenjuje da u svijetu sada živi 6.993.050.000 ljudi.
Ker: Dobila dijete s Orlandom Blumom
Manekenka koja je nedavno rodila sina, snimila editorijal za “Victoria's Secret”
Ova zanosna ljepotica još jednom je izmamila uzdah svojih fanova
SIDNEJ - Manekenka Miranda
Ker (Kerr), koja je nedavno rodila sina, slikala se za reklamu za
donje rublje modne kuće “V i ctoria's Secret”.
Australska manekenka i jedna od anđelica modne kuće
“Victoria's Secret” snimila je
seksi fotoalbum u njihovom
donjem rublju. Ova zanosna
manekenka tako je još jednom
izmamila uzdahe svojih fanova.
Nevjerovatno je da je Miran-
da tek prije nekoliko mjeseci rodila svoje prvo dijete, koje je dobila s glumcem Orlandom Blumom (Bloom).
Miranda je nedavno snimila
editorijal s kolegicama Adrijanom Limom (Adriana) i Šanel
Iman (Chanel) za časopis “Elle”
povodom izlaska nove linije
modne kuće “Victoria's Secret”.
Manekenke su na plaži fotografirane u modnom stilu osamdesetih.
Temperature dostižu rekorde
SOFIJA - U Bugarskoj su počeli
antiromski protesti zbog ubistva
devetnaestogodišnjeg
Angela
Petrova u selu Katunica 23. septembra, za koje mještani optužuju romskog bogataša Kirila
Raškova, poznatijeg kao Car Kiro. U centru bugarske prijestonice počeo je protest nacionalističke parlamentarne formacije
“Ataka”, koja traži da se 23. septembar proglasi “danom žrtava i
nastradalih od ciganskog krimi-
nala”.
”Ataka” želi da se uvede i smrtna presuda za žestoka ubistva,
stroga pravila za prijavljivanje
adrese, zakon o formiranju dobrovoljačkih odreda, zaštita vlasništva i poljoprivredne proizvodnje, rušenje nezakonitih geta i neodložno oduzimanje imovine
“svih ciganskih barona”.
Većina prisutnih nosila je crne majice s natpisom: “Ne želim
da živim u ciganskoj državi.”
LONDON - Britanija je
jučer zabilježila najtopliji oktobarski dan otkako se mjere temperature. Nacionalna meteorološka služba saopćila je da je
temperatura dostigla 29,6 Celzijevih stepeni u Gravesendu u jugoistočnoj Engleskoj, prenosi
AP. To je najviša oktobarska
temperatura otkako su počela
mjerenja temperatura prije jednog stoljeća.
Iskosa
!"
"
PEKING - Kinez Šaio Li kupio je
svojoj djevojci Vang Kue zlatnu
ogrlicu za rođendan. Za zabavu koja je održana u njenom stanu u
Kingdau, u provinciji Šangdong,
pripremio je posebno iznenađenje
- ogrlicu je sakrio u rođendanski
kolač. Vang je došla gladna pa je
kolač progutala u nekoliko zalogaja, na opće zaprepaštenje svog
dečka, pa su ljekari morali da joj
sondom izvade ogrlicu iz želuca.
Oružjem se lani trgovalo za 40,4 milijarde dolara
ć ž
NJU DELHI - Indija je u 2010.
godini postala najveći kupac
konvencionalnog oružja, s uvozom od ukupno 5,8 milijardi dolara, javila je britanska online
agencija FirstPost.
Pozivajući se na izveštaj
američkog Kongresa, agencija
navodi da je drugo mjesto po
vrijednosti uvoza oružja i vojne
tehnike zauzeo Tajvan sa 2,7
milijardi dolara, a treće Saudijska Arabija i Pakistan, koji su na
uvoz oružja utrošili po 2,2 milijarde dolara.
Ukupna vrijednost svjetske
trgovine oružjem u 2010. godini
iznosila je 40,4 milijarde dolara,
što je za 38 posto manje nego u
2009., kada su zemlje svijeta zaključile ugovore o kupovini naoružanja za 65,2 milijarde dolara.
Sofija: Rasističke poruke
(Foto: AFP)
Download

ko su sarajevski organizatori otpora himzanija prijetio i uvrtao