Godina XIX - Broj 31
Srijeda, 11. 4. 2012. godine
SARAJEVO
PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
614
Na osnovu člana 152. Poslovnika Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu člana
143. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2011. godine
i na sjednici Doma naroda od 11.1.2012. godine, donio
ODLUKU
O ODOBRAVANJU ZAHTJEVA REGULATORNE
KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK-a ZA
KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU
I
Odobrava se zahtjev Regulatorne komisije za električnu
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a za
kupovinu poslovnog prostora u Mostaru.
II
Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama
Federacije BiH".
PF broj 01,02-23-1379/11
11. januara 2012. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, s. r.
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Na temelju članka 152. Poslovnika Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na temelju članka
143. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2011. godine i
na sjednici Doma naroda od 11.1.2012. godine, donio
ISSN 1512-7079
ODLUKU
O ODOBRAVANJU ZAHTJEVA REGULATORNE
KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK-a ZA
KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA U MOSTARU
I.
Odobrava se zahtjev Regulatorne komisije za električnu
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK-a za
kupovinu poslovnog prostora u Mostaru.
II.
Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama
Federacije BiH".
PF broj 01,02-23-1379/11
11. siječnja 2012. godine
Sarajevo
Predsjedateljica
Predsjedatelj
Doma naroda
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlović, v. r.
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
На основу члана 152. Пословника Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине и на
основу члана 143. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Парламент Федерације Босне и Херцеговине је, на сједници Представничког дома од 21.12.2011. године и на сједници Дома народа
од 11.1.2012. године, донио
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ЗАХТЈЕВА РЕГУЛАТОРНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ФЕРК-a
ЗА КУПОВИНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У
МОСТАРУ
I
Одобрава се захтјев Регулаторне комисије за
електричну енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ФЕРК-а за куповину пословног простора у Мостару.
Broj 31 - Strana 2
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II
Ова Одлука ће се објавити у "Службеним новинама
Федерације БиХ".
ПФ број 01,02-23-1379/11
11. јануара 2012. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајућа
Представничког дома
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Парламента Федерације БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.
Каролина Павловић, с. р.
PREDSJEDNIK FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
615
Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), predsjednik
Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
LICIMA:
1. Mustafić (Džemail) Nail
2. Kačar (Nikica) Duško
3. Hidanović (Atif) Nerdžada
4. Hamdija (Husejn) Goran
5. Mujanović (Bahrudin) Anadin
6. Simeunović (Dragomir) Darko
7. Zahirović (Fuad) Suad
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelimično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Mujkić Eldar, sin Munira i majke Murise rođene
Dedić, rođen 21.04.1989. godine u Zenici, nastanjen u mjestu
Klopče opština Zenica, Bošnjak, državljanin BiH. Presudom
Opštinskog suda u Zenici broj 43 0 K 031476 10 K od
27.05.2010. godine za krivično djelo razbojništva iz člana 289.
stav 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH osuđen je na kaznu
zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca. Da se
djelimično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period
od 3 (tri) mjeseca.
NALAZE SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom:
1. Babić Nikola, sin Luke i majke Finke rođene
Stojanović, rođen 02.07.1973. godine u Travniku, nastanjen u
Novom Travniku u ulici Kralja Tvrtka broj 48/18, Hrvat,
državljanin BiH i RH. Presudom Kantonalnog suda u Novom
Travniku broj 06 0 K 001620 09 K od 14.01.2010. godine za
krivično djelo teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva iz
člana 151. stav 1. preuzetog KZ SR BiH osuđen na kaznu
zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine koja je potvrđena
presudom Vrhovnog suda FBiH broj 06 0 K 001620 10 Kž od
11.11.2010. godine. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni
uslovnom osudom s periodom provjere u trajanju od 2 (dvije)
godine.
Brisanje presude:
1. Vikalo Hazim, sin Abdulaha i majke Zurijete rođene
Mujić, rođen 29.11.1960. godine u Sladini, opština Srebrenik,
nastanjen u Tuzli u ulici Mehmedalije Maka Dizdara br. 24,
Bošnjak, državljanin BiH. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli
broj K.319/00 od 23.08.2001. godine za krivično djelo
Srijeda, 11. 4. 2012.
zloupotreba položaja ili ovlasti iz člana 358. stav 1. ranijeg KZ
FBiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci,
koja je presudom Vrhovnog suda FBiH broj Kž -143/05 od
21.09.2006. godine preinačena na kaznu zatvora u trajanju od 4
(četiri) mjeseca. Da se izvrši brisanje presude Kantonalnog
suda u Tuzli broj K.319/00 od 23.08.2001. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-172/12
Predsjednik
02. aprila 2012. godine
Živko Budimir, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o
pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09),
predsjednik Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA
1. Mustafić (Džemail) Nail
2. Kačar (Nikica) Duško
3. Hidanović (Atif) Nerdžada
4. Hamdija (Husejn) Goran
5. Mujanović (Bahrudin) Anadin
6. Simeunović (Dragomir) Darko
7. Zahirović (Fuad) Suad
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelomično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Mujkić Eldar, sin Munira i majke Murise rođene
Dedić, rođen 21.04.1989. godine u Zenici, nastanjen u mjestu
Klopče općina Zenica, Bošnjak, državljanin BiH. Presudom
Općinskog suda u Zenici broj 43 0 K 031476 10 K od
27.05.2010. godine za kazneno djelo razbojništva iz članka 289.
stavak 1. u svezi sa člankom 55. KZ FBiH osuđen je na kaznu
zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca. Da se
djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period
od 3 (tri) mjeseca.
NALAZE SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom:
1. Babić Nikola, sin Luke i majke Finke rođene
Stojanović, rođen 02.07.1973. godine u Travniku, nastanjen u
Novom Travniku u ulici Kralja Tvrtka broj 48/18, Hrvat,
državljanin BiH i RH. Presudom Kantonalnog suda u Novom
Travniku broj 06 0 K 001620 09 K od 14.01.2010. godine za
kazneno djelo teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva iz
članka 151. stavak 1. preuzetog KZ SR BiH osuđen na kaznu
zatvora u trajanju od l (jedne) godine koja je potvrđena
presudom Vrhovnog suda FBiH broj 06 0 K 001620 10 Kž od
11.11.2010. godine. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni
uvjetnom osudom s periodom kušnje u trajanju od 2 (dvije)
godine.
Brisanje presude:
1. Vikalo Hazim, sin Abdulaha i majke Zurijete rođene
Mujić, rođen 29.11.1960. godine u Sladini, općina Srebrenik,
nastanjen u Tuzli u ulici Mehmedalije Maka Dizdara br. 24,
Bošnjak, državljanin BiH. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli
broj K.319/00 od 23.08.2001. godine za kazneno djelo
zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 358. stavak 1. ranijeg
KZ FBiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam)
mjeseci, koja je presudom Vrhovnog suda FBiH broj Kž 143/05 od 21.09.2006. godine preinačena na kaznu zatvora u
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
trajanju od 4 (četiri) mjeseca. Da se izvrši brisanje presude
Kantonalnog suda u Tuzli broj K.319/00 od 23.08.2001.
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-172/12
Predsjednik
02. travnja 2012. godine
Živko Budimir, v. r.
Sarajevo
На основу члана IV.Б.3.7.а)(7) Устава Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о
помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број
22/09), предсједник Федерације БиХ донио је
ОДЛУКУ
О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ
ЛИЦА
ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ
ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА:
1. Мустафић (Џемаил) Наил
2. Качар (Никица) Душко
3. Хидановић (Атиф) Нерџада
4. Хамдија (Хусејн) Горан
5. Мујановић (Бахрудин) Анадин
6. Симеуновић (Драгомир) Дарко
7. Захировић (Фуад) Суад
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗТ ЗЕНИЦА
Дјелимично ослобађање од извршења казне затвора:
1. Мујкић Елдар, син Мунира и мајке Мурисе рођене
Дедић, рођен 21.04.1989. године у Зеници настањен у
мјесту Клопче општина Зеница, Бошњак, држављанин БиХ.
Пресудом Општинског суда у Зеници број 43 0 К 031476 10
К од 27.05.2010. године за кривично дјело разбојништва из
члана 289. став 1. у вези са чланом 55. КЗ ФБиХ осуђен је
на казну затвора у трајању о 2 (двије) године и 4 (четири)
мјесеца. Да се дјелимично ослободи од издржавања казне
затвора и то за период од 3 (три) мјесеца.
НАЛАЗЕ СЕ НА СЛОБОДИ
Да се изречена казна затвора замијени условном
осудом:
1. Бабић Никола, син Луке и мајке Финке рођене
Стојановић, рођен 02.07.1973. године
у Травнику,
настањен у Новом Травнику у улици Краља Твртка број
48/18, Хрват, држављанин БиХ и РХ. Пресудом
Кантоналног суда у Новом Травнику број 06 0 К 001620 09
К од 14.01.2010. године за кривично дјело тешки случајеви
разбојничке крађе и разбојништва из члана 151. став 1.
преузетог КЗ СР БиХ осуђен на казну затвора у трајању од
1 (једне) године која је потврђена пресудом Врховног суда
ФБиХ број 06 0 К 001620 10 Кж од 11.11.2010. године. Да
се изречена казна затвора замијени условном осудом с
периодом провјере у трајању од 2 (двије) године.
Брисање пресуде:
1. Викало Хазим, син Абдулаха и мајке Зуријете
рођене Мујић, рођен 29.11.1960. године у Сладини,
општина Сребреник, настањен у Тузли у улици
Мехмедалије Мака Диздара бр. 24, Бошњак, држављанин
БиХ. Пресудом Кантоналног суда у Тузли број К.319/00 од
23.08.2001. године за кривично дјело злоупотреба положаја
или овласти из члана 358. став 1. ранијег КЗ ФБиХ осуђен
на казну затвора у трајању од 7 (седам) мјесеци, која је
Broj 31 - Strana 3
пресудом Врховног суда ФБиХ број Кж -143/05 од
21.09.2006. године преиначена на казну затвора у трајању
од 4 (четири) мјесеца. Да се изврши брисање пресуде
Кантоналног суда у Тузли број К.319/00 од 23.08.2001.
године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно
даном потписивања, а иста ће бити објављена у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-05-172/12
Предсједник
02. априла 2012. године
Живко Будимир, с. р.
Сарајево
616
Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), predsjednik
Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
LICIMA:
1. Alivuk (Smail) Maše
2. Grabus (Osman) Mersudin
3. Ibričić (Said) Zajim
4. Maslić (Bego) Semiz
5. Beganović (Jusuf) Zirajeta
6. Mahmutbegović (Mujaga) Mevludin
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelimično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Musić Husejin, sin Mustafe i majke Remzije rođene
Musić, rođen 18.04.1965. godine u mjestu Sapna, nastanjen na
adresi Zaseok bb, opština Sapna, državljanin BiH. Presudom
Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 K 002228 10 K od
08.10.2010. godine za krivično djelo ubistva iz člana 166. stav
1. vezi sa članom 33. KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u
trajanju od 5 (pet) godina. Prvostepena presuda je izmijenjena u
izreci o kazni presudom Vrhovnog suda FBiH broj 03 0 K
002228 10 Kž 5 od 10.03.2011. godine na kaznu zatvora u
trajanju od 4 (četiri) godine. Da se djelimično oslobodi od
izdržavanja kazne zatvora i to za period od 1 (jedne) godine.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT MOSTAR
Djelimično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Kutleša Jure, sin Stipana i majke Jele rođene Šola,
rođen 13.03.1944. godine u mjestu Prisoje, opština
Tomislavgrad gdje je stalno nastanjen, državljanin BiH.
Presudom Kantonalnog suda u Livnu broj 010-0-K-07-000012
od 11.07.2008. godine za krivično djelo zloupotrebe položaja ili
ovlasti iz člana 358. stava 3. u vezi sa stavom 1. ranijeg KZ
FBiH osuđen je na kaznu zatvora u trajanju o 1 (jedne) godine i
6 (šest) mjeseci. Presudom Vrhovnog suda FBiH broj 070-0Kžk-09-000006 od 14.12.2010. godine potvrđena je izrečena
kazna zatvora. Da se djelimično oslobodi od izdržavanja kazne
zatvora i to za period od 6 (šest) mjeseci.
NALAZI SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom:
1. Karamustafić Azem, sin Omera i majke Fatime rođene
Čolan, rođen 29.05.1967. godine u mjestu Kokoščići, opština
Vareš, nastanjen u Zaputju bb, opština Breza, državljanin BiH.
Presudom Opštinskog suda u Visokom broj 41 0 K 00411 08 K
od 13.04.2009. godine za krivično djelo teške tjelesne povrede
iz člana 172. stav 1. KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u
Broj 31 - Strana 4
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
trajanju od 6 (šest) mjeseci, presuda je preinačena u Odluci o
kazni presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 41 0 K 000411
09 Kz od 26.10.2010. godine na kaznu zatvora u trajanju od 4
(četiri) mjeseca. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni
uslovnom osudom s periodom provjere u trajanju od 1 (jedne)
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-162-2/12
Predsjednik
03. aprila 2012. godine
Živko Budimir, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o
pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09),
predsjednik Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
OSOBAMA:
1. Alivuk (Smail) Maše
2. Grabus (Osman) Mersudin
3. Ibričić (Said) Zajim
4. Maslić (Bego) Semiz
5. Beganović (Jusuf) Zirajeta
6. Mahmutbegović (Mujaga) Mevludin
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelomično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Musić Husejin, sin Mustafe i majke Remzije rođene
Musić, rođen 18.04.1965. godine u mjestu Sapna, nastanjen na
adresi Zaseok bb, općina Sapna, državljanin BiH. Presudom
Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 K 002228 10 K od
08.10.2010. godine za kazneno djelo ubojstva iz članka 166.
stavak 1. u svezi sa člankom 33. KZ FBiH osuđen je na kaznu
zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Prvostupanjska presuda je
izmijenjena u izreci o kazni presudom Vrhovnog suda FBiH
broj 03 0 K 002228 10 Kž 5 od 10.03.2011. godine na kaznu
zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. Da se djelomično
oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period od 1
(jedne) godine.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT MOSTAR
Djelomično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Kutleša Jure, sin Stipana i majke Jele rođene Šola,
rođen 13.03.1944. godine u mjestu Prisoje, općina
Tomislavgrad gdje je stalno nastanjen, državljanin BiH.
Presudom Kantonalnog suda u Livnu broj 010-0-K-07-000012
od 11.07.2008. godine za kazneno djelo zlouporabe položaja ili
ovlasti iz članka 358. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. ranijeg
KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne)
godine i 6 (šest) mjeseci. Presudom Vrhovnog suda FBiH broj
070-0-Kžk-09-000006 od 14.12.2010. godine potvrđena je
izrečena kazna zatvora. Da se djelomično oslobodi od
izdržavanje kazne zatvora i to za period od 6 (šest) mjeseci.
NALAZI SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom:
1. Karamustafić Azem, sin Omera i majke Fatime rođene
Čolan, rođen 29.05.1967. godine u mjestu Kokoščići, općina
Vareš, nastanjen u Zaputju bb, općina Breza, državljanin BiH.
Presudom Općinskog suda u Visokom broj 41 0 K 00411 08 K
Srijeda, 11. 4. 2012.
od 13.04.2009. godine za kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz
članka 172. stavak 1. KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u
trajanju od 6 (šest) mjeseci, presuda je preinačena u Odluci o
kazni presudom Kantonalnog suda u Zenici broj 41 0 K 000411
09 Kz od 26.10.2010. godine na kaznu zatvora u trajanju od 4
(četiri) mjeseca. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni
uvjetnom osudom s periodom kušnje u trajanju od 1 (jedne)
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-162-2/12
03. travnja 2012. godine
Sarajevo
Predsjednik
Živko Budimir, v. r.
На основу члана IV.Б.3.7.а)(7) Устава Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о
помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број
22/09), предсједник Федерације БиХ донио је
ОДЛУКУ
О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ
ЛИЦА
ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ
ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА:
1. Аливук (Смаил) Маше
2. Грабус (Осман) Мерсудин
3. Ибричић (Саид) Зајим
4. Маслић (Бего) Семиз
5. Бегановић (Јусуф) Зирајета
6. Махмутбеговић (Мујага) Мевлудин
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗТ ЗЕНИЦА
Дјелимично ослобађање од извршења казне затвора:
1. Мусић Хусејин, син Мустафе и мајке Ремзије
рођене Мусић, рођен 18.04.1965. године у мјесту Сапна,
настањен на адреси Засеок бб, опћина Сапна, држављанин
БиХ. Пресудом Кантоналног суда у Тузли број 03 0 К
002228 10 К од 08.10.2010. године за кривично дјело
убиства из члана 166. став 1. у вези са чланом 33. КЗ ФБиХ
осуђен је на казну затвора у трајању од 5 (пет) година.
Првостепена пресуда је измијењена у изреци о казни
пресудом Врховног суда ФБиХ број 03 0 К 002228 10 Кж 5
од 10.03.2011. године на казну затвора у трајању од 4
(четири) године. Да се дјелимично ослободи од
издржавања казне затвора и то за период од 1 (једне)
године.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПТ МОСТАР
Дјелимично ослобађање од извршења казне затвора:
1. Кутлеша Јуре, син Стипана и мајке Јеле рођене
Шола, рођен 13.03.1944. године у мјесту Присоје, општина
Томиславград гдје је стално настањен, држављанин БиХ.
Пресудом Кантоналног суда у Ливну број 010-0-К-07000012 од 11.07.2008. године за кривично дјело
злоупотребе положаја или овласти из члана 358. става 3. у
вези са ставом 1. ранијег КЗ ФБиХ осуђен је на казну
затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) мјесеци.
Пресудом Врховног суда ФБиХ број 070-0-Кжк-09-000006
од 14.12.2010. године потврђена је изречена казна затвора.
Да се дјелимично ослободи од издржавања казне затвора и
то за период од 6 (шест) мјесеци.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
НАЛАЗИ СЕ НА СЛОБОДИ
Да се изречена казна затвора замијени условном
осудом:
1. Карамустафић Азем, син Омера и мајке Фатиме
рођене Чолан, рођен 29.05.1967. године у мјесту
Кокошчићи, општина Вареш, настањен у Запутју бб,
општина Бреза, држављанин БиХ Пресудом Општинског
суда у Високом број 41 0 К 00411 08 К од 13.04.2009.
године за кривично дјело тешке тјелесне повреде из члана
172. став 1. КЗ ФБиХ осуђен је на казну затвора у трајању
од 6 (шест) мјесеци, пресуда је преиначена у Одлуци о
казни пресудом Кантоналног суда у Зеници број 41 0 К
000411 09 Кз од 26.10.2010. године на казну затвора у
трајању од 4 (четири) мјесеца. Да се изречена казна затвора
замијени условном осудом с периодом провјере у трајању
од 1 (једне) године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно
даном потписивања, а иста ће бити објављена у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-05-162-2/12
03. априла 2012. године
Предсједник
Сарајево
Живко Будимир, с. р.
617
Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), predsjednik
Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
LICIMA:
1. Solo (Ramiz) Eniz zvani Crni
2. Mušović (Kemal) Adnan
3. Matić (Vjekoslav) Igor
4. Jelić (Nikola) Ruža
5. Šuvić (Hajrudin) Suad
6. Keranović (Zuhdije) Mirzet
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelimično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Bihorac Nesib, sin Mehmeda i majke Mujesire rođene
Đulan, rođen 02.07.1952. godine u selu Varda, opština Zenica,
nastanjen u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 7A u Zenici, Bošnjak,
državljanin BiH. Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj K62/02 od 20.11.2002. godine za krivično djelo ubistva iz člana
171. stava 1. KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od
14 (četrnaest) godina, koja je presudom Vrhovnog suda FBiH
broj Kž-15/03 od 24.04.2003. godine preinačena na kaznu
zatvora trajanju od 12 (dvanaest) godina. Da se djelimično
oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period od 6 (šest)
mjeseci.
2. Samardžić Mustafa, sin Esada i majke Sebire rođene
Osmičević, rođen 03.05.1974. godine u Cazinu sa prebivalištem
u Mutnik 124, opština Cazin, Bošnjak, državljanin BiH.
Presudom Kantonalnog suda u Bihaću broj K-21/05 od
26.05.2005. godine za krivično djelo ubistva iz člana 171. stav
1. i krivično djelo teško djelo protiv opšte bezbjednosti ljudi i
imovine iz člana 308. stav 1. u vezi sa članom 304 stav 3.
ranijeg KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 8
(osam) godina zbog krivično djela ubistva, te kaznu zatvora u
trajanju od 2 (dvije) godine za krivično djelo teška djela protiv
opšte bezbjednosti ljudi i imovine, te izrečena jedinstvena
Broj 31 - Strana 5
kazna zatvora u trajanju od 9 (devet) godina. Presudom
Vrhovnog suda FBiH broj Kž-362/05 od 04.08.2005. godine
prvostepena presuda je preinačena u pogledu kazne te mu je
izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 11 (jedanaest)
godina. Da se djelimično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora
i to za period od 8 (osam) mjeseci.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT MOSTAR
Oslobađanje od izdržavanja neizdržanog dijela izrečene
kazne zatvora:
1. Cvitanović Josip zvani Cviki, sin Grge i majke
Ljiljanke rođene Prusac, rođen 04.06.1974. godine u Čapljini,
nastanjen u Mostaru u ulici Kralja Tomislava broj 14/A,
državljanin BiH i RH, Hrvat. Presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj K-28/04 od 10.11. 2004. godine za krivično djelo
ubistva iz člana 166. stav 1. KZ FBiH i dva krivična djela
ubistva u pokušaju iz člana 166. stav 1. u vezi sa članom 28.
KZ FBiH osuđen je na jedinstvenu kaznu u trajanju od 8 (osam)
godina. Da se oslobodi neizdržanog dijela izrečene kazne
zatvora.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT BUSOVAČA
Djelimično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Ahmić Đulaga, sin Enesa i majke Đule rođene
Kavazović, rođen 08.11.1980. godine u Travniku, nastanjen u
mjestu Kruščica opština Vitez, Bošnjak, državljanin BiH.
Presudom Opštinskog suda u Travniku broj 051-0-Kv-09000113 od 11.01.2010. godine za krivično djelo u sticaju
šumska krađa izi člana 316. stav 1. i krađa iz člana 286. stav 1.
KZ FBiH osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od
4 (četiri) godine i 2 (dva) mjeseca. Da se djelimično oslobodi
od izdržavanja kazne zatvora i to za period od 6 (šest) mjeseci.
NALAZE SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom:
1. Gvozden Ševko, sin Sulejmana i majke Fadile rođene
Gazić, rođen 28.02.1971. godine u mjestu Pridvorci, opština
Gornji Vakuf - Uskoplje gdje je stalno i nastanjen, Bošnjak,
državljanin BiH. Presudom Opštinskog suda u Konjicu broj 56
0 K 020635 09 K od 24.07.2009. godine za produženo krivično
djelo šumske krađe iz člana 316. stav 2. u vezi sa članom 31.
KZ FBiH osuđen na uslovnu osudu kojom je utvrđena kazna
zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci koja se neće izvršiti ako
optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci ne počini
novo krivično djelo, koja je presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj 56 0 K 020635 10 Kžk od 04.05.2010. godine
preinačena u kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Da
se izrečena kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom s
periodom provjere u trajanju od 2 (dvije) godine.
2. Gvozden Edis zvani Lendo, sin Đulejmana i majke
Sevde rođene Čaušević, rođen 22.05.1978. godine u mjestu
Pridvorci, opština Gornji Vakuf - Uskoplje gdje je i stalno
nastanjen, Bošnjak, državljanin BiH. Presudom Opštinskog
suda u Konjicu broj 56 0 K 020635 09 K od 24.07.2009. godine
za produženo krivično djelo šumske krađe iz člana 316. stava 2.
u vezi sa članom 31. KZ FBiH osuđen na uslovnu osudu kojom
je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci koja se
neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest)
mjeseci ne počini novo krivično djelo, koja je presudom
Kantonalnog suda u Mostaru broj 56 0 K 020635 10 Kžk od
04.05.2010. godine preinačen u kaznu zatvora u trajanju od 1
(jedne) godine. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni
uslovnom osudom s periodom provjere u trajanju od 2 (dvije)
godine.
3. Kokalović Ivo, sin Mijata i majke Mare rođene Pršlja,
rođen 04.06.1972. godine u Jajcu, sa prebivalištem u
Dobretićima Vitovlje bb, a boravištem u Busovači, ulica
Broj 31 - Strana 6
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Tisovac bb, Hrvat, državljanin BiH. Presudom Opštinskog suda
u Bugojnu broj 046-0-K-06-000258 od 15.12.2006. godine za
krivično djelo nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 2. KZ
FBiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i
istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko u roku
od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo, a koja je
presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 006-0-Kž07-000166 od 20.09.2007. godine preinačena te je osuđen na
kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca. Da se izrečena
kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom s periodom provjere
u trajanju od 1 (jedne) godine.
Brisanje presude:
1. Bulić Mate, sin Martina i majke Kate rođene Pervan,
rođen 19.10.1957. godine u Vržeralima opština Livno gdje je i
nastanjen, Hrvat, državljanin BiH. Presudom Okružnog suda u
Mostaru broj K-83/81 od 10.09.1981. godine za krivično djelo
ubistva iz člana 36. stav 2. tačka 4. KZ SRBiH osuđen je i na
kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina koja je
preinačena presudom Vrhovnog suda BiH broj Kž-1008/81-1
na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina. Da se
izvrši brisanje presude Okružnog suda u Mostaru broj K-83/81
od 10.09.1981. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-257-2/12
03. aprila 2012. godine
Predsjednik
Sarajevo
Živko Budimir, s. r.
Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o
pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09),
predsjednik Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH OSOBA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
OSOBAMA:
1. Solo (Ramiz) Eniz zvani Crni
2. Mušović (Kemal) Adnan
3. Matić (Vjekoslav) Igor
4. Jelić (Nikola) Ruža
5. Šuvić (Hajrudin) Suad
6. Keranović (Zuhdije) Mirzet
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZT ZENICA
Djelomično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Bihorac Nesib, sin Mehmeda i majke Mujesire rođene
Đulan, rođen 02.07.1952. godine u selu Varda, općina Zenica,
nastanjen u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 7A u Zenici, Bošnjak,
državljanin BiH. Presudom Kantonalnog suda u Zenici broj K62/02 od 20.11.2002. godine za kazneno djelo ubojstva iz
članka 171. stavka 1. KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u
trajanju od 14 (četrnaest) godina, koja je presudom Vrhovnog
suda FBiH broj Kž-15/03 od 24.04.2003. godine preinačena na
kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina. Da se
djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period
od 6 (šest) mjeseci.
2. Samardžić Mustafa, sin Esada i majke Sebire rođene
Osmičević, rođen 03.05.1974. godine u Cazinu sa prebivalištem
u Mutnik 124, općina Cazin, Bošnjak, državljanin BiH.
Presudom Kantonalnog suda u Bihaću broj K-21/05 od
26.05.2005. godine za kazneno djelo ubojstva iz članka 171.
Srijeda, 11. 4. 2012.
stavak 1. i kazneno djelo teško djelo protiv opće sigurnosti
ljudi i imovine iz članka 308. stavak 1. u svezi sa člankom 304.
stavak 3. ranijeg KZ FBiH osuđen je na kaznu zatvora u
trajanju od 8 (osam) godina zbog kaznenog djela ubojstva, te
kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine za kazneno djelo
teška djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, te izrečena
jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 9 (devet) godina.
Presudom Vrhovnog suda FBiH broj Kž-362/05 od 04.08.2005.
godine prvostupanjska presuda je preinačena u pogledu kazne
te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 11
(jedanaest) godina. Da se djelomično oslobodi od izdržavanja
kazne zatvora i to za period od 8 (osam) mjeseci.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT MOSTAR
Oslobađanje od izdržavanja neizdržanog dijela izrečene
kazne zatvora:
1. Cvitanović Josip zvani Cviki, sin Grge i majke
Ljiljanke rođene Prusac, rođen 04.06.1974. godine u Čapljini,
nastanjen u Mostaru u ulici Kralja Tomislava broj 14/A,
državljanin BiH i RH, Hrvat. Presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj K-28/04 od 10.11.2004. godine za kazneno djelo
ubojstva iz članka 166. stavka 1. KZ FBiH i dva kaznena djela
ubojstva u pokušaju iz članka 166. stavka 1. u svezi sa člankom
28. KZ FBiH osuđen je na jedinstvenu kaznu u trajanju od 8
(osam) godina. Da se oslobodi neizdržanog dijela izrečene
kazne zatvora.
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PT BUSOVAČA
Djelomično oslobađanje od izvršenja kazne zatvora:
1. Ahmić Đulaga, sin Enesa i majke Đule rođene
Kavazović, rođen 08.11.1980. godine u Travniku, nastanjen u
mjestu Kruščica općina Vitez, Bošnjak, državljanin BiH.
Presudom Općinskog suda u Travniku broj 05 l-0-Kv-09000113 od 11.01.2010. godine za kazneno djelo u stjecaju
šumska krađa iz članka 316. stavak 1. i krađa iz članka 286.
stavak 1. KZ FBiH osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u
trajanju od 4 (četiri) godine i 2 (dva) mjeseca. Da se djelomično
oslobodi od izdržavanja kazne zatvora i to za period od 6 (šest)
mjeseci.
NALAZE SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom:
1. Gvozden Ševko, sin Sulejmana i majke Fadile rođene
Gazić, rođen 28.02.1971. godine u mjestu Pridvorci, općina
Gornji Vakuf - Uskoplje gdje je stalno i nastanjen, Bošnjak,
državljanin BiH. Presudom Općinskog suda u Konjicu broj 56 0
K 020635 09 K od 24.07.2009. godine za produžene kazneno
djelo šumske krađe iz članka 316. stavak 2. u svezi sa člankom
31. KZ FBiH osuđen na uvjetnu osudu kojom je utvrđena kazna
zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci koja se neće izvršiti ako
optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci ne počini
novo kazneno djelo, koja je presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj 56 0 K 020635 10 Kžk od 04.05.2010. godine
preinačena u kazni zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Da se
izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom s periodom
kušnje u trajanju od 2 (dvije) godine.
2. Gvozden Edis zvani Lendo, sin Đulejmana i majke
Sevde rođene Čaušević, rođen 22.05.1978. godine u mjestu
Pridvorci, općina Gornji Vakuf - Uskoplje gdje je i stalno
nastanjen, Bošnjak, državljanin BiH. Presudom Općinskog suda
u Konjicu broj 56 0 K 020635 09 K od 24.07.2009. godine za
produženo kazneno djelo šumske krađe iz članka 316. stavka 2.
u svezi sa člankom 31. KZ FBiH osuđen na uvjetnu osudu
kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci
koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine i 6
(šest) mjeseci ne počini novo kazneno djelo, koja je presudom
Kantonalnog suda u Mostaru broj 56 0 K 020635 10 Kžk od
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
04.05.2010. godine preinačena u kaznu zatvora u trajanju od 1
(jedne) godine. Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom
osudom s periodom kušnje u trajanju od 2 (dvije) godine.
3. Kokalović Ivo, sin Mijata i majke Mare rođene Pršlja,
rođen 04.06.1972. godine u Jajcu, sa prebivalištem u
Dobretićima Vitovlje bb, a boravištem u Busovači, ulica
Tisovac bb, Hrvat državljanin BiH. Presudom Općinskog suda
u Bugojnu broj 046-0-K-06-000258 od 15.12.2006. godine za
kazneno djelo nasilničko ponašanje iz članka 362. stavak 2. KZ
FBiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i
istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko u roku
od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo, a koja je
presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj 006-0-Kž07-000166 od 20.09.2007. godine preinačena te je osuđen na
kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca. Da se izrečena
kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom s periodom kušnje u
trajanju od 1 (jedne) godine.
Brisanje presude:
1. Bulić Mate, sin Martina i majke Kate rođene Pervan,
rođen 19.10.1957. godine u Vržeralima općina Livno gdje je i
nastanjen, Hrvat, državljanin BiH. Presudom Okružnog suda u
Mostaru broj K-83/81 od 10.09.1981. godine za kazneno djelo
ubojstva iz članka 36. stavak 2. točka 4. KZ SRBiH osuđen je
na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina koja je
preinačena presudom Vrhovnog suda BiH broj Kž-1008/81-1
na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina. Da se
izvrši brisanje presude Okružnog suda u Mostaru broj K-83/81
od 10.09.1981. godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-257-2/12
03. travnja 2012. godine
Predsjednik
Sarajevo
Živko Budimir, v. r.
На основу члана IV.Б.3.7.а)(7) Устава Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о
помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број
22/09), предсједник Федерације БиХ донио је
ОДЛУКУ
О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ
ЛИЦА
ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ
ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА:
1. Соло (Рамиз) Ениз звани Црни
2. Мушовић (Кемал) Аднан
3. Матић (Вјекослав) Игор
4. Јелић (Никола) Ружа
5. Шувић (Хајрудин) Суад
6. Керановић (Зухдије) Мирзет
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗТ ЗЕНИЦА
Дјелимично ослобађање од извршења казне затвора:
1. Бихорац Несиб, син Мехмеда и мајке Мујесире
рођене Ђулан, рођен 02.07.1952. године у селу Варда,
општина Зеница, настањен у улици Булевар Краља Твртка
7А у Зеници, Бошњак, држављанин БиХ. Пресудом
Кантоналног суда у Зеници број К-62/02 од 20.11.2002.
године за кривично дјело убиства из члана 171. става 1. КЗ
ФБиХ осуђен је на казну затвора у трајању од 14
(четрнаест) година, која је пресудом Врховног суда ФБиХ
број Кж-15/03 од 24.04.2003. године преиначена на казну
Broj 31 - Strana 7
затвора у трајању од 12 (дванаест) година. Да се
дјелимично ослободи од издржавања казне затвора и то за
период од 6 (шест) мјесеци.
2. Самарџић Мустафа, син Есада и мајке Себире
рођене Осмичевић, рођен 03.05.1974. године у Цазину са
пребивалиштем у Мутник 124, општина Цазин, Бошњак,
држављанин БиХ. Пресудом Кантоналног суда у Бихаћу
број К-21/05 од 26.05.2005. године за кривично дјело
убиства из члана 171. став 1. и кривично дјело тешко дјело
против опште безбједности људи и имовине из члана 308.
став 1. у вези са чланом 304. став 3. ранијег КЗ ФБиХ
осуђен је на казну затвора у трајању од 8 (осам) година због
кривичног дјела убиства, те казну затвора у трајању од 2
(двије) године за кривично дјело тешка дјела против опште
безбједности људи и имовине, те изречена јединствена
казна затвора у трајању од 9 (девет) година. Пресудом
Врховног суда ФБиХ број Кж-362/05 од 04.08.2005. године
првостепена пресуда је преиначена у погледу казне те му је
изречена јединствена казна затвора у трајању од 11
(једанаест) година. Да се дјелимично ослободи од
издржавања казне затвора и то за период од 8 (осам)
мјесеци.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПТ МОСТАР
Ослобађање од издржавања неиздржаног дијела
изречене казне затвора:
1. Цвитановић Јосип звани Цвики, син Грге и мајке
Љиљанке рођене Прусац, рођен 04.06.1974. године у
Чапљини, настањен у Мостару у улици Краља Томислава
број 14/А, држављанин БиХ и РХ, Хрват. Пресудом
Кантоналног суда у Мостару број К-28/04 од 10.11.2004.
године за кривично дјело убиства из члана 166. став 1. КЗ
ФБиХ и два кривична дјела убиства у покушају из члана
166. став 1. у вези са чланом 28. КЗ ФБиХ осуђен је на
јединствену казну у трајању од 8 (осам) година. Да се
ослободи неиздржаног дијела изречене казне затвора.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПТ БУСОВАЧА
Дјелимично ослобађање од извршења казне затвора:
1. Ахмић Ђулага, син Енеса и мајке Ђуле рођене
Кавазовић, рођен 08.11.1980. године у Травнику, настањен
у мјесту Крушчица општина Витез, Бошњак, држављанин
БиХ. Пресудом Општинског суда у Травнику број 051-0Кв-09-000113 од 11.01.2010. године за кривично дјело у
стицају шумска крађа из члана 316. став 1. и крађа из члана
286. став 1. КЗ ФБиХ осуђен је на јединствену казну
затвора у трајању од 4 (четири) године и 2 (два) мјесеца. Да
се дјелимично ослободи од издржавања казне затвора и то
за период од 6 (шест) мјесеци.
НАЛАЗЕ СЕ НА СЛОБОДИ
Да се изречена казна затвора замијени условном
осудом:
1. Гвозден Шевко, син Сулејмана и мајке Фадиле
рођене Газић, рођен 28.02.1971. године у мјесту Придворци, општина Горњи Вакуф - Ускопље гдје је стално и
настањен, Бошњак, држављанин БиХ. Пресудом Општинског суда у Коњицу број 56 0 К 020635 09 К од 24.07.2009.
године за продужено кривично дјело шумске крађе из
члана 316. став 2. у вези са чланом 31. КЗ ФБиХ осуђен на
условну осуду којом је утврђена казна затвора у трајању од
5 (пет) мјесеци која се неће извршити ако оптужени у року
од 1 (једне) године и 6 (шест) мјесеци не почини ново
кривично дјело, која је пресудом Кантоналног суда у
Мостару број 56 0 К 020635 10 Кжк од 04.05.2010. године
преиначена у казну затвора у трајању од 1 (једне) године.
Broj 31 - Strana 8
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Да се изречена казна затвора замијени условном осудом с
периодом провјере у трајању од 2 (двије) године.
2. Гвозден Едис звани Лендо, син Ђулејмана и мајке
Севде рођене Чаушевић, рођен 22.05.1978. године у мјесту
Придворци, општина Горњи Вакуф - Ускопље гдје је и
стално настањен, Бошњак, држављанин БиХ. Пресудом
Општинског суда у Коњицу број 56 0 К 020635 09 К од
24.07.2009. године за продужено кривично дјело шумске
крађе из члана 316. става 2. у вези са чланом 31. КЗ ФБиХ
осуђен на условну осуду којом је утврђена казна затвора у
трајању од 5 (пет) мјесеци која се неће извршити ако
оптужени у року од 1 (једне) године и 6 (шест) мјесеци не
почини ново кривично дјело, која је пресудом Кантоналног
суда у Мостару број 56 0 К 020635 10 Кжк од 04.05.2010.
године преиначен у казну затвора у трајању од 1 (једне)
године. Да се изречена казна затвора замијени условном
осудом с периодом провјере у трајању од 2 (двије) године.
3. Кокаловић Иво, син Мијата и мајке Маре рођене
Пршља, рођен 04.06.1972. године у Јајцу, са
пребивалиштем у Добретићима Витовље бб, а боравиштем
у Бусовачи, улица Тисовац бб, Хрват, држављанин БиХ.
Пресудом Општинског суда у Бугојну број 046-0-К-06000258 од 15.12.2006. године за кривично дјело насилничко
понашање из члана 362. став 2. КЗ ФБиХ осуђен на казну
затвора у трајању од 1 (једне) године и истовремено
одређено да се казна неће извршити уколико у року од 3
(три) године не почини ново кривично дјело, а која је
пресудом Кантонапног суда у Новом Травнику број 006-0Кж-07-000166 од 20.09.2007. године преиначена те је
осуђен на казну затвора у трајању од 4 (четири) мјесеца. Да
се изречена казна затвора замијени условном осудом с
периодом провјере у трајању од 1 (једне) године.
Брисање пресуде:
1. Булић Мате, син Мартина и мајке Кате рођене
Перван, рођен 19.10.1957. године у Вржералима општина
Ливно гдје је и настањен, Хрват, држављанин БиХ.
Пресудом Окружног суда у Мостару број К-83/81 од
10.09.1981. године за кривично дјело убиства из члана 36.
ств 2. тачка 4. КЗ СРБиХ осуђен је на казну затвора у
трајању од 20 (двадесет) година која преиначена пресудом
Srijeda, 11. 4. 2012.
Врховног суда БиХ број Кж-1008/81-1 на казну затвора у
трајању од 15 (петнаест) година. Да се изврши брисање
пресуде Окружног суда у Мостару број К-83/81 од
10.09.1981. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно
даном потписивања, а иста ће бити објављена у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-05-257-2/12
03. априла 2012. године
Предсједник
Сарајево
Живко Будимир, с. р.
VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
618
Na osnovu čl. 29. i 39. Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 3/12) i člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA - POTPORA UDRUŽENJIMA
POTROŠAČA" UTVRĐENOG BUDŽETOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele
sredstava
"Tekući
transferi
neprofitnim
organizacijama - potpora udruženjima potrošača" Federalnog
ministarstva trgovine utvrđenog u razdjelu 22, pozicija 614300
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12) u iznosu od
81.000,00 KM (osamdesetjednahiljada KM) kako slijedi:
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 9
Broj 31 - Strana 10
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
Izbor korisnika sredstava "Tekući transferi neprofitnim
organizacijama - potpora udruženjima potrošača" vršit će
komisija koju imenuje federalni ministar trgovine. Izbor
korisnika sredstava komisija će vršiti prema kriterijima
utvrđenim u tački I. ove Odluke.
III.
Izbor korisnika sredstava vrši se na osnovu javnog poziva
koji raspisuje Federalno ministarstvo trgovine. Javni poziv se
objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na web stranici
Ministarstva.
Rezultati javnog poziva iz stava 1. ove tačke objavljuju se
u sredstvima javnog informisanja u kojima je javni poziv
objavljen i na web stranici Ministarstva.
IV.
Za svaki izdatak sredstava prema Programu utroška
sredstava iz tačke I. ove Odluke u skladu s ostvarenim
prihodima, federalni ministar trgovine donosi posebnu odluku.
V.
Federalno ministarstvo trgovine će podnositi izvještaj o
utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine u skladu sa Zakonom.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 423/2012
Premijer
05. aprila 2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Srijeda, 11. 4. 2012.
Na temelju čl. 29. i 39. Zakona o izvršavanju Proračuna
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 3/12) i članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj
05.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAMA - POTPORA UDRUGAMA
POTROŠAČA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
I.
Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele
sredstava
"Tekući
transferi
neprofitnim
organizacijama - potpora udrugama potrošača" Federalnog
ministarstva trgovine utvrđenog u razdjelu 22, pozicija 614300
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12) u iznosu od
81.000,00 KM (osamdesetjednatisuća KM) kako slijedi:
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 11
Broj 31 - Strana 12
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
Izbor korisnika sredstava "Tekući transferi neprofitnim
organizacijama - potpora udrugama potrošača" vršit će
povjerenstvo kojeg imenuje federalni ministar trgovine. Izbor
korisnika sredstava povjerenstvo će vršiti prema kriterijima
utvrđenim u točki I. ove Odluke.
III.
Izbor korisnika sredstava vrši se na temelju javnog poziva
koji raspisuje Federalno ministarstvo trgovine. Javni poziv se
objavljuje u sredstvima javnog informiranja i na web stranici
Ministarstva.
Rezultati javnog poziva iz stavke 1. ove točke objavljuju
se u sredstvima javnog informiranja u kojima je javni poziv
objavljen i na web stranici Ministarstva.
IV.
Za svaki izdatak sredstava prema Programu utroška
sredstava iz točke I. ove Odluke sukladno ostvarenim
prihodima, federalni ministar trgovine donosi posebnu odluku.
V.
Federalno ministarstvo trgovine će podnositi izvješće o
utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine sukladno Zakonu.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 423/2012
Premijer
05. travnja 2012. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Srijeda, 11. 4. 2012.
На основу чл. 29. и 39. Закона о извршавању Буџета
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 3/12) и члана 19. став 2. Закона о
Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06
и 8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 45.
сједници одржаној 05.04.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА
СА КРИТЕРИЈИМА РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
"ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ПОТПОРА УДРУЖЕЊИМА
ПОТРОШАЧА" УТВРЂЕНОГ БУЏЕТОМ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ТРГОВИНЕ
I.
Усваја се Програм утрошка средстава са критеријима
расподјеле средстава "Текући трансфери непрофитним
организацијама - потпора удружењима потрошача" Федералног министарства трговине утврђеног у раздјелу 22,
позиција 614300 Буџета Федерације Босне и Херцеговине
за 2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број
3/12) у износу од 81.000,00 КМ (осамдесетједнахиљада
КМ) како слиједи:
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 13
Broj 31 - Strana 14
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
Избор корисника средстава "Текући трансфери
непрофитним организацијама - потпора удружењима
потрошача" вршит ће комисија коју именује федерални
министар трговине. Избор корисника средстава комисија ће
вршити према критеријима утврђеним у тачки II. ове
Одлуке.
III.
Избор корисника средстава врши се на основу јавног
позива који расписује Федерално министарство трговине.
Јавни позив се објављује у средствима јавног информисања
и на web страници Министарства.
Резултати јавног позива из става 1. ове тачке
објављују се у средствима јавног информисања у којима је
јавни позив објављен и на web страници Министарства.
IV.
За сваки издатак средстава према Програму утрошка
средстава из тачке I. ове Одлуке у складу с оствареним
приходима, федерални министар трговине доноси посебну
одлуку.
V.
Федерално министарство трговине ће подносити
извјештај
о
утрошеним
средствима
Федералном
министарству финансија - Федералном министарству
финанција и Влади Федерације Босне и Херцеговине у
складу с Законом.
VI.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 423/2012
05. априла 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
619
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
1/94, 8/95, 68/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O ODOBRAVANJU STICANJA
DIONICA PRIVREDNOG DRUŠTVA "POBJEDA
SPORT" D.D. GORAŽDE INOZEMNOJ FIRMI
"UMAREX SPORTWAFEN GmbH & Co.KG",
NJEMAČKA, U IZNOSU VEĆEM OD 49% UKUPNOG
DIONIČKOG KAPITALA
I
U Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o
odobravanju sticanja dionica privrednog društva "Pobjeda
Sport" d.d. Goražde inozemnoj firmi "Umarex Sportwafen
GmbH & Co.KG", Njemačka, u iznosu većem od 49% ukupnog
dioničkog kapitala, broj 144/12 od 09.02.2012. godine
("Službene novine Federacije BiH", broj 14/12), tačka II
mijenja se i glasi:
"II.
Federacija Bosne i Hercegovine zadržava pravo vlasništva
nad tehničko-tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju
naoružanja i vojne opreme (ML3 i ML8), a koja se koristi za
proizvodnju metka 9x19 mm (Luger) ustupa se trajno i bez
naknade na korištenje privrednom društvu "Pobjeda-Sport" d.d.
Goražde, prema popisu dostavljenom Federalnom ministarstvu
energije, rudarstva i industrije od strane privrednog društva
"Pobjeda Sport" d.d. Goražde, akt broj: 3880/08 od 01.12.2008.
Srijeda, 11. 4. 2012.
godine, bez prava prijenosa na treća lica, a koja dokumentacija
će biti ovjerena od strane Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije, shodno Odluci Vlade Federacije BiH,
broj: 804/11 od 27.07.2011. godine ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 49/11)".
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 424/12
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
620
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 7. Uredbe vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
ČLANA NADZORNOG ODBORA SARAJEVO
OSIGURANJA D.D. SARAJEVO
I
Za člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d.
Sarajevo ispred državnog kapitala predlaže se:
1. MIDHAT KULO
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 428/2012
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
621
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. Zakona o
cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na svojoj 45. sjednici, održanoj 05.04.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA
JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2012.
GODINU
I
Daje se saglasnost na Plan poslovanja Javnog preduzeća
Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za
2012. godinu.
II
Sastavni dio ove odluke je Plan poslovanja Javnog
preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.
Mostar, za 2012. godinu.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 429/2012
Premijer
05. aprila 2012. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. Zakona o
cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na svojoj 45. sjednici, održanoj 05.04.2012.
godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA
JAVNOG PODUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA 2012.
GODINU
I
Daje se suglasnost na Plan poslovanja Javnog poduzeća
Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za
2012. godinu.
II
Sastavni dio ove odluke je Plan poslovanja Javnog
poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.
Mostar, za 2012. godinu.
III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 429/2012
05. travnja 2012. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
Broj 31 - Strana 15
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 15. Закона о цестама Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
12/10 и 16/10), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на
својој 45. сједници, одржаној 05.04.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА АУТОЦЕСТЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Д.О.О.
МОСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План пословања Јавног
предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине
д.о.о. Мостар за 2012. годину.
II
Саставни дио ове одлуке је План пословања Јавног
предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине
д.о.о. Мостар, за 2012. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 429/2012
05. априла 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Broj 31 - Strana 16
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 17
Broj 31 - Strana 18
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 19
Broj 31 - Strana 20
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 21
Broj 31 - Strana 22
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 23
Broj 31 - Strana 24
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 25
Broj 31 - Strana 26
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 27
Broj 31 - Strana 28
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 29
Broj 31 - Strana 30
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 31
Broj 31 - Strana 32
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 33
Broj 31 - Strana 34
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 35
Broj 31 - Strana 36
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 37
Broj 31 - Strana 38
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 39
Broj 31 - Strana 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 41
Broj 31 - Strana 42
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 43
Broj 31 - Strana 44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 45
Broj 31 - Strana 46
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 47
Broj 31 - Strana 48
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 49
Broj 31 - Strana 50
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 51
Broj 31 - Strana 52
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 53
Broj 31 - Strana 54
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 55
Broj 31 - Strana 56
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 57
Broj 31 - Strana 58
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 59
Broj 31 - Strana 60
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 61
Broj 31 - Strana 62
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 63
Broj 31 - Strana 64
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
622
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 24. stav 2. Zakona
o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07,
24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
svojoj 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
O USLOVIMA I PROCEDURAMA EMISIJE
OBVEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I
Ovom odlukom uređuju se uslovi, procedure i pravila
emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Federacija) koje se emituje radi prikupljanja sredstava
za finansiranje budžetskih rashoda.
II
Obveznica Federacije je prenosivi, nematerijalizovani,
dužnički, dugoročni vrijednosni papir kojeg emituje Federacija
na osnovu koje vlasnici ostvaruju pravo prema Federaciji na
naplatu nominalne vrijednosti glavnice i kamate u skladu sa
odlukom o emisiji obveznica Federacije koju donosi Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).
Aktivnosti emitenta u vezi sa emisijom obveznica
Federacije provodi Federalno ministarstvo finansija - Federalno
ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo je ovlašteno odabrati banku depozira i agenta
emisije.
Emisija obveznica Federacije vrši se posredstvom
aukcijske platforme berzanskog trgovinskog sistema (u daljem
tekstu: BTS) vrijednosnih papira preko Sarajevske berze/burze
d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: (SASE) ili na drugi način koji
odredi Ministarstvo.
III
Emisija obveznica Federacije vrši se prema dinamici,
obimu, uslovima i na način utvrđen odlukom o emisiji iz tačke
II stav 1. ove odluke.
Obveznice Federacije su vrijednosni papiri koje se
emituju u nominalnom iznosu od 1.000 konvertibilnih maraka
(slovima: jednahiljada), osim ako se odlukom o emisiji iz tačke
II stav 1. ove odluke drugačije propiše.
Emisija obveznica Federacije vrši se do iznosa koji utvrdi
Vlada odlukom o emisiji iz tačke II stav 1. ove odluke, a u
okviru iznosa utvrđenog na odgovarajućoj poziciji u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se vrši
emisija.
Ministarstvo zaključuje ugovor o obavljanju poslova sa
SASE, Registrom vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: RVP), bankom depozitarom i
agentom emisije.
IV
Učesnici na primarnom tržištu obveznica Federacije mogu
biti profesionalni posrednici - članovi SASE (u daljem tekstu:
podnosioci ponuda).
V
Odluku iz tačke II stav 1. Ministarstvo dostavlja RVP,
SASE i agentu emisije tri dana prije upućivanja javnog poziva
za učestvovanje u emisiji/na aukciji obveznica Federacije (u
daljem tekstu: javni poziv).
VI
Aukcija obveznica Federacije na primarnom tržištu
obavlja se na način i u vrijeme određeno javnim pozivom.
Javni poziv Ministarstvo upućuje najkasnije sedam dana
prije dana održavanja aukcije.
Broj 31 - Strana 65
Javni poziv sadrži detalje ponude kao što su:
a) planirani iznos emisije,
b) vrsta vrijednosnog papira,
c) uslove emisije,
d) način određivanja prinosa,
e) raspored datuma plaćanja kuponske kamate,
f)
privremeni simbol obveznice Federacije,
g) datum emisije i datum dospijeća,
h) datum i vrijeme održavanja aukcije,
i)
datum uplate,
j)
kupon ili način određivanja kupona,
k) kontakt osoba u Ministarstvu.
Javni poziv sadrži i druge informacije za koje
Ministarstvo ocijeni da su neophodne za emisiju obveznica
Federacije.
Javni poziv se objavljuje na internet-stranici Ministarstva,
internet-stranici SASE, internet-stranici agenta emisije i u
dnevnim novinama u Federaciji.
Ministarstvo zadržava pravo promjene planiranog iznosa
emisije.
VII
Ponude za kupovinu obveznica Federacije dostavljaju se
putem BTS-a kao kupovni nalozi na način i do vremena
određenog u javnom pozivu.
Učesnici mogu unijeti u BTS više kupovnih naloga.
Dozvoljen je unos limitiranih naloga i limitiranih naloga
sa diskrecijom.
Obavezni elementi kupovnog naloga su:
a) privremeni simbol obveznice Federacije,
b) količina,
c) prinos iskazan sa dva decimalna mjesta,
d) račun kupca i
e) oznaka učesnika.
Kupovni nalozi rangiraju se u BTS automatski nakon
unosa, a na osnovu kupovnog prinosa počevši od najnižeg
prema najvišem, a u slučaju postojanja kupovnih naloga sa
istim prinosom, BTS rangira naloge prema vremenu unošenja
naloga tako da ranije uneseni nalozi imaju prednost.
Ponude koje nisu pravovremeno dostavljene neće se
razmatrati na aukciji.
Ponude koje nisu u skladu sa standardima i zahtjevima
Ministarstva i SASE će biti prihvaćene ili odbijene u skladu sa
mišljenjem Ministarstva.
Ministarstvo i SASE nisu odgovorni za bilo kakve
odgode, greške i propuste nastale prilikom dostavljanja ponuda.
Cijena se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:
DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog
kuponskog datuma,
E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum
poravnanja,
N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i
datuma isplate,
A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma
poravnanja.
Nakon vremena definisanog za unos kupovnih naloga,
ponude za kupovinu obveznica Federacije postaju obavezujuće
za podnosioca ponuda.
VIII
Ponude za prodaju obveznica Federacije kao prodajni
nalog u BTS unose se na način i do vremena određenog u
javnom pozivu.
Broj 31 - Strana 66
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini,
djelimično ili da odbije sve ponude za kupovinu.
IX
Na dan održavanja aukcije obveznica Federacije u roku od
30 minuta po završetku unosa kupovnih naloga SASE putem
faxa ili e-maila dostavlja ovlaštenoj osobi Ministarstva spisak
ponuda od najnižeg do najvišeg prinosa.
Ovlaštena osoba Ministarstva, za izdavanje naloga za
prodaju obveznica Federacije na osnovu unesenih kupovnih
naloga izdaje prodajni nalog.
SASE dostavlja RVP-u i članovima berze koji su obavili
transakcije u aukciji i spisak zaključenih transakcija.
Poravnanje zaključenih transakcija vrši se najkasnije do
12:00 sati narednog radnog dana od dana aukcije (T+1), ako u
javnom pozivu nije drugačije navedeno.
Kupci obveznica Federacije se obavezuju da izvrše uplatu
avansa za kupovinu obveznica Federacije na namjenski račun
profesionalnog posrednika prije izdavanja naloga za kupovinu.
Profesionalni posrednici koji su učestvovali u aukciji u ime i za
račun klijenta/kupaca obavezni su da novac klijenta namijenjen
za kupovinu obveznica Federacije prenesu na depozitni račun
Ministarstva otvoren za emisiju na T+1 odnosno do 12:00 sati
narednog radnog dana od dana aukcije ako u javnom pozivu
nije drugačije navedeno.
X
Izvještaj o rezultatima aukcije objavljuje se istog dana ne
kasnije od 15:00 sati na internet-stranici Ministarstva, internetstranici SASE i na internet-stranici agenta emisije, osim ako u
pozivu nije drugačije naznačeno.
Izvještaj o rezultatima aukcije sadrži:
a) datum aukcije,
b) planirani iznos emisije,
c) ostvareni iznos emisije,
d) ukupan iznos pristiglih ponuda,
e) ukupan iznos prihvaćenih ponuda,
f)
privremeni simbol obveznice Federacije,
g) najniži prihvaćeni prinos uz najvišu obračunatu
cijenu,
h) najviši prihvaćeni prinos uz najnižu obračunatu
cijenu,
i)
ponderisani prosječni prinos uz obračunatu cijenu, i
j)
kuponska stopa,
k) datum dospijeća.
XI
Profesionalni posrednici dužni su da provjere pristup i
ispravnost funkcionisanja BTS-a u slučaju nemogućnosti
pristupa BTS-u ili nepravilnosti u njegovom funkcionisanju
dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti SASE.
U slučaju nemogućnosti pristupa BTS ili nepravilnosti u
njegovom funkcionisanju shodno se primjenjuju postupci
utvrđeni Pravilima SASE.
Ako greška u djelovanju BTS nije otklonjena u
predviđenom vremenu trajanja aukcije, SASE može, uz
prethodnu saglasnost Ministarstva, promijeniti vremenski
raspored održavanja aukcije, produžiti predviđeno vrijeme
trajanja aukcije ili odrediti drugi datum za njeno izvođenje.
O promjenama vremenskog rasporeda održavanja aukcije
iz stava 3. ove tačke SASE informiše profesionalne posrednike
pomoću radnih stanica, telefonom ili telefaksom, uz javnu
objavu na svojoj internet-stranici.
XII
Ministarstvo može da objavi javni poziv za prijevremni
otkup obveznica Federacije, ukoliko je takva mogućnost
predviđena odlukom o emisiji.
Srijeda, 11. 4. 2012.
Javni poziv za prijevremeni otkup obveznica Federacije
objavljuje se u dnevnim novinama, na internet-stranici
Ministarstva i internet-stranici SASE, pet radnih dana prije
otkupa.
Javni poziv iz stava 1. ove tačke sadrži:
a) oznaku obveznica Federacije,
b) datum otkupa,
c) iznos emisije koji se otkupljuje,
d) cijenu otkupa i prinos,
e) ostale elemente iz odluke o emisiji iz stava 1. ove
tačke.
XIII
SASE i profesionalni posrednici osiguravaju anonimnost
ponuda za kupovinu obveznica Federacije.
XIV
Na pitanja aukcije, poravnanja i registracije obveznica
Federacije koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuju se
propisi kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira.
XV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 430/2012
Premijer
05. aprila 2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 24. stavak 2.
Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07,
24/09 i 44/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
svojoj 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine, donosi
ODLUKU
O UVJETIMA I PROCEDURAMA EMISIJE
OBVEZNICA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I
Ovom odlukom uređuju se uvjeti, procedure i pravila
emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Federacija) koje se emitiraju radi prikupljanja sredstava
za financiranje proračunskih rashoda.
II
Obveznica Federacije je prenosivi, nematerijalizovani,
dužnički, dugoročni vrijednosni papir kojeg emitira Federacija
na temelju koje vlasnici ostvaruju pravo prema Federaciji na
naplatu nominalne vrijednosti glavnice i kamate sukladno
odluci emisiji obveznica Federacije koju donosi Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada).
Aktivnosti emitenta u svezi sa emisijom obveznica
Federacije provodi Federalno ministarstvo financija - Federalno
ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo je ovlašteno odabrati banku depozira i agenta
emisije.
Emisija obveznica Federacije vrši se posredstvom
aukcijske platforme burzanskog trgovinskog sistema (u daljem
tekstu: BTS) vrijednosnih papira preko Sarajevske burze/berze
d. d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: (SASE) ili na drugi način koji
odredi Ministarstvo.
III
Emisija obveznica Federacije vrši se prema dinamici,
obimu, uvjetima i na način utvrđen odlukom o emisiji iz točke
II stavak 1. ove odluke.
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Obveznice Federacije su vrijednosni papiri koje se
emitiraju u nominalnom iznosu od 1.000 konvertibilnih maraka
(slovima: jednatisuća), osim ako se odlukom o emisiji iz točke
II stavak 1. ove odluke drugačije propiše.
Emisija obveznica Federacije vrši se do iznosa koji utvrdi
Vlada odlukom o emisiji iz točke II stavak 1. ove odluke, a u
okviru iznosa utvrđenog na odgovarajućoj poziciji u Proračunu
Federacije Bosne i Hercegovine za godinu u kojoj se vrši
emisija.
Ministarstvo zaključuje ugovor o obavljanju poslova sa
SASE, Registrom vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: RVP), bankom depozitarom i
agentom emisije.
IV
Učesnici na primarnom tržištu obveznica Federacije mogu
biti profesionalni posrednici - članovi SASE (u daljnjem tekstu:
podnosioci ponuda).
V
Odluku iz točke II stavak 1. Ministarstvo dostavlja RVP,
SASE i agentu emisije tri dana prije upućivanja javnog poziva
za učešće u emisiji/na aukciji obveznica Federacije (u daljnjem
tekstu: javni poziv).
VI
Aukcija obveznica Federacije na primarnom tržištu
obavlja se na način i u vrijeme određeno javnim pozivom.
Javni poziv Ministarstvo upućuje najkasnije sedam dana
prije dana održavanja aukcije.
Javni poziv sadrži detalje ponude kao što su:
a) planirani iznos emisije,
b) vrsta vrijednosnog papira,
c) uvjete emisije,
d) način određivanja prinosa,
e) raspored datuma plaćanja kuponske kamate,
f)
privremeni simbol obveznice Federacije,
g) datum emisije i datum dospijeća,
h) datum i vrijeme održavanja aukcije,
i)
datum uplate,
j)
kupon ili način određivanja kupona,
k) kontakt osoba u Ministarstvu.
Javni poziv sadrži i druge informacije za koje
Ministarstvo ocijeni da su neophodne za emisiju obveznica
Federacije.
Javni poziv se objavljuje na internet-stranici Ministarstva,
internet-stranici SASE, internet-stranici agenta emisije i u
dnevnim novinama u Federaciji.
Ministarstvo zadržava pravo promjene planiranog iznosa
emisije.
VII
Ponude za kupovinu obveznica Federacije dostavljaju se
putem BTS-a kao kupovni nalozi na način i do vremena
određenog u javnom pozivu.
Učesnici mogu unijeti u BTS više kupovnih naloga.
Dozvoljen je unos limitiranih naloga i limitiranih naloga
sa diskrecijom.
Obvezni elementi kupovnog naloga su:
a) privremeni simbol obveznice Federacije,
b) količina,
c) prinos iskazan sa dva decimalna mjesta,
d) račun kupca i
e) oznaka učesnika.
Kupovni nalozi rangiraju se u BTS automatski nakon
unosa, a na osnovu kupovnog prinosa počevši od najnižeg
prema najvišem, a u slučaju postojanja kupovnih naloga sa
istom prinosom, BTS rangira naloge prema vremenu unošenja
naloga tako da ranije uneseni nalozi imaju prednost.
Broj 31 - Strana 67
Ponude koje nisu pravodobno dostavljene neće se
razmatrati na aukciji.
Ponude koje nisu sukladne standardima i zahtjevima
Ministarstva i SASE bit će prihvaćene ili odbijene sukladno
mišljenju Ministarstva.
Ministarstvo i SASE nisu odgovorni za bilo kakve
odgode, greške i propuste nastale prilikom dostavljanja ponuda.
Cijena se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:
DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog
kuponskog datuma,
E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum
poravnanja,
N = broj kupona plativih između datuma poravnanja i
datuma isplate,
A = broj dana od početka kuponskog perioda do datuma
poravnanja.
Nakon vremena definiranog za unos kupovnih naloga,
ponude za kupovinu obveznica Federacije postaju obvezujuće
za podnosioca ponuda.
VIII
Ponude za prodaju obveznica Federacije kao prodajni
nalog u BTS unose se na način i do vremena određenog u
javnom pozivu.
Ministarstvo zadržava pravo da prihvati ponudu u cjelini,
djelomično ili da odbije sve ponude za kupovinu.
IX
Na dan održavanja aukcije obveznica Federacije u roku od
30 minuta po završetku unosa kupovnih naloga SASE putem
faxa ili e-maila dostavlja ovlaštenoj osobi Ministarstva spisak
ponuda od najnižeg do najvišeg prinosa.
Ovlaštena osoba Ministarstva, za izdavanje naloga za
prodaju obveznica Federacije na osnovu unesenih kupovnih
naloga izdaje prodajni nalog.
SASE dostavlja RVP-u i članovima burze koji su obavili
transakcije u aukciji i spisak zaključenih transakcija.
Poravnanje zaključenih transakcija vrši se najkasnije do
12:00 sati narednog radnog dana od dana aukcije (T+1), ako u
javnom pozivu nije drugačije navedeno.
Kupci obveznica Federacije se obvezuju da izvrše uplatu
avansa za kupovinu obveznica Federacije na namjenski račun
profesionalnog posrednika prije izdavanja naloga za kupovinu.
Profesionalni posrednici koji su učestvovali u aukciji u ime i za
račun klijenta/kupaca obvezni su da novac klijenta namijenjen
za kupovinu obveznica Federacije prenesu na depozitni račun
Ministarstva otvoren za emisiju na T+1 odnosno do 12:00 sati
narednog radnog dana od dana aukcije ako u javnom pozivu
nije drugačije navedeno.
X
Izvještaj o rezultatima aukcije objavljuje se istog dana ne
kasnije od 15:00 sati na internet-stranici Ministarstva, internetstranici SASE i na internet-stranici agenta emisije, osim ako u
pozivu nije drugačije naznačeno.
Izvještaj o rezultatima aukcije sadrži:
a) datum aukcije,
b) planirani iznos emisije,
c) ostvareni iznos emisije,
d) ukupan iznos pristiglih ponuda,
e) ukupan iznos prihvaćenih ponuda,
f)
privremeni simbol obveznice Federacije,
g) najniži prihvaćeni prinos uz najvišu obračunatu
cijenu,
Broj 31 - Strana 68
h)
i)
j)
k)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
najviši prihvaćeni prinos uz najnižu obračunatu
cijenu,
ponderisani prosječni prinos uz obračunatu cijenu, i
kuponska stopa,
datum dospijeća.
XI
Profesionalni posrednici dužni su da provjere pristup i
ispravnost funkcioniranja BTS-a u slučaju nemogućnosti
pristupa BTS-u ili nepravilnosti u njegovom funkcioniranju
dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti SASE.
U slučaju nemogućnosti pristupa BTS ili nepravilnosti u
njegovom funkcioniranju shodno se primjenjuju postupci
utvrđeni Pravilima SASE.
Ako greška u djelovanju BTS nije otklonjena u
predviđenom vremenu trajanja aukcije, SASE može, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva, promijeniti vremenski
raspored održavanja aukcije, produžiti predviđeno vrijeme
trajanja aukcije ili odrediti drugi datum za njeno izvođenje.
O promjenama vremenskog rasporeda održavanja aukcije
iz stavka 3. ove točke SASE informira profesionalne
posrednike pomoću radnih stanica, telefonom ili telefaksom, uz
javnu objavu na svojoj internet-stranici.
XII
Ministarstvo može da objavi javni poziv za prijevremni
otkup obveznica Federacije, ukoliko je takva mogućnost
predviđena odlukom o emisiji.
Javni poziv za prijevremeni otkup obveznica Federacije
objavljuje se u dnevnim novinama, na internet-stranici
Ministarstva i internet-stranici SASE, pet radnih dana prije
otkupa.
Javni poziv iz stavka 1. ove točke sadrži:
a) oznaku obveznica Federacije,
b) datum otkupa,
c) iznos emisije koji se otkupljuje,
d) cijenu otkupa i prinos,
e) ostale elemente iz odluke o emisiji iz stavka 1. ove
točke.
XIII
SASE i profesionalni posrednici osiguravaju anonimnost
ponuda za kupovinu obveznica Federacije.
XIV
Na pitanja aukcije, poravnanja i registriranja obveznica
Federacije koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuju se
propisi kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira.
XV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 430/2012
05. travnja 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 24. став 2. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09 и 44/10), Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на својој 45. сједници
одржаној 05.04.2012. године, доноси
Srijeda, 11. 4. 2012.
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЕМИСИЈЕ
ОБВЕЗНИЦА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Овом Одлуком уређују се услови, процедуре и
правила емисије обвезница Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) које се емитује
ради прикупљања средстава за финансирање буџетских
расхода.
II
Обвезница Федерације је преносиви, нематеријализовани, дужнички, дугорочни вриједносни папир којег
емитује Федерација на основу које власници остварују
право према Федерацији на наплату номиналне вриједности главнице и камате у складу са одлуком о емисији
обвезница Федерације коју доноси Влада Федерације Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: Влада).
Активности емитента у вези са емисијом обвезница
Федерације проводи Федерално министарство финансија Федерално министарство финанција (у даљем тексту:
Министарство).
Министарство је овлаштено одабрати банку депозира
и агента емисије.
Емисија обвезница Федерације врши се посредством
аукцијске платформе берзанског трговинског система (у
даљем тексту: БТС) вриједносних папира преко Сарајевске
берзе/бурзе д. д. Сарајево (у даљем тексту: (САСЕ) или на
други начин који одреди Министарство.
III
Емисија обвезница Федерације врши се према
динамици, обиму, условима и на начин утврђен одлуком о
емисији из тачке II став 1. ове Одлуке.
Обвезнице Федерације су вриједносни папири које се
емитују у номиналном износу од 1.000 конвертибилних
марака (словима: једнахиљада), осим ако се одлуком о
емисији из тачке II став 1. ове Одлуке другачије пропише.
Емисија обвезница Федерације врши се до износа који
утврди Влада одлуком о емисији из тачке II став 1. ове
Одлуке, а у оквиру износа утврђеног на одговарајућој
позицији у Буџету Федерације Босне и Херцеговине за
годину у којој се врши емисија.
Министарство закључује уговор о обављању послова
са САСЕ, Регистром вриједносних папира у Федерацији
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: РВП), банком
депозитаром и агентом емисије.
IV
Учесници на примарном тржишту обвезница
Федерације могу бити професионални посредници чланови САСЕ (у даљем тексту: подносиоци понуда).
V
Одлуку из тачке II став 1. Министарство доставља
РВП, САСЕ и агенту емисије три дана прије упућивања
јавног позива за учествовање у емисији/на аукцији
обвезница Федерације (у даљем тексту: јавни позив).
VI
Аукција обвезница Федерације на примарном
тржишту обавља се на начин и у вријеме одређено јавним
позивом.
Јавни позив Министарство упућује најкасније седам
дана прије дана одржавања аукције.
Јавни позив садржи детаље понуде као што су:
а) планирани износ емисије,
b) врста вриједносног папира,
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
с) услове емисије,
d) начин одређивања приноса,
е) распоред датума плаћања купонске камате,
f)
привремени симбол обвезнице Федерације,
g) датум емисије и датум доспијећа,
h) датум и вријеме одржавања аукције,
i)
датум уплате,
ј)
купон или начин одређивања купона,
k) контакт особа у Министарству.
Јавни позив садржи и друге информације за које
Министарство оцијени да су неопходне за емисију
обвезница Федерације.
Јавни позив се објављује на интернет-страници
Министарства, интернет-страници САСЕ, интернетстраници агента емисије и у дневним новинама у
Федерацији.
Министарство задржава право промјене планираног
износа емисије.
VII
Понуде за куповину обвезница Федерације достављају
се путем БТС-а као куповни налози на начин и до времена
одређеног у јавном позиву.
Учесници могу унијети у БТС више куповних налога.
Дозвољен је унос лимитираних налога и лимитираних
налога са дискрецијом.
Обавезни елементи куповног налога су:
а) привремени симбол обвезнице Федерације,
б) количина,
ц) принос исказан са два децимална мјеста,
д) рачун купца и
е) ознака учесника.
Куповни налози рангирају се у БТС аутоматски након
уноса, а на основу куповног приноса почевши од најнижег
према највишем, а у случају постојања куповних налога са
истом приносом, БТС рангира налоге према времену
уношења налога тако да раније унесени налози имају
предност.
Понуде које нису правовремено достављене неће се
разматрати на аукцији.
Понуде које нису у складу са стандардима и
захтјевима Министарства и САСЕ ће бити прихваћене или
одбијене у складу са мишљењем Министарства.
Министарство и САСЕ нису одговорни за било какве
одгоде, грешке и пропусте настале приликом достављања
понуда.
Цијена се утврђује на основу сљедеће формуле:
ДСЦ = број дана од датума поравнања до наредног
купонског датума,
Е = број дана у купонском периоду у који улази датум
поравнања,
Н = број купона плативих између датума поравнања и
датума исплате,
А = број дана од почетка купонског периода до датума
поравнања.
Након времена дефинисаног за унос куповних налога,
понуде за куповину обвезница Федерације постају
обавезујуће за подносиоца понуда.
VIII
Понуде за продају обвезница Федерације као продајни
налог у БТС уносе се на начин и до времена одређеног у
јавном позиву.
Broj 31 - Strana 69
Министарство задржава право да прихвати понуду у
цјелини, дјелимично или да одбије све понуде за куповину.
IX
На дан одржавања аукције обвезница Федерације у
року од 30 минута по завршетку уноса куповних налога
САСЕ путем фаха или е-маила доставља овлаштеној особи
Министарства списак понуда од најнижег до највишег
приноса.
Овлаштена особа Министарства, за издавање налога
за продају обвезница Федерације на основу унесених
куповних налога издаје продајни налог.
САСЕ доставља РВП-у и члановима берзе који су
обавили трансакције у аукцији и списак закључених
трансакција.
Поравнање закључених трансакција врши се
најкасније до 12:00 часова наредног радног дана од дана
аукције (Т+1), ако у јавном позиву није другачије наведено.
Купци обвезница Федерације се обавезују да изврше
уплату аванса за куповину обвезница Федерације на
намјенски рачун професионалног посредника прије
издавања налога за куповину. Професионални посредници
који су учествовали у аукцији у име и за рачун
клијента/купаца обавезни су да новац клијента намијењен
за куповину обвезница Федерације пренесу на депозитни
рачун Министарства отворен за емисију на Т+1 односно до
12:00 часова наредног радног дана од дана аукције ако у
јавном позиву није другачије наведено.
X
Извјештај о резултатима аукције објављује се истог
дана не касније од 15:00 часова на интернет-страници
Министарства, интернет-страници САСЕ и на интернетстраници агента емисије, осим ако у позиву није другачије
назначено.
Извјештај о резултатима аукције садржи:
а) датум аукције,
б) планирани износ емисије,
ц) остварени износ емисије,
д) укупан износ пристиглих понуда,
е) укупан износ прихваћених понуда,
ф) привремени симбол обвезнице Федерације,
г) најнижи прихваћени принос уз највишу
обрачунату цијену,
х) највиши прихваћени принос уз најнижу
обрачунату цијену,
и) пондерисани просјечни принос уз обрачунату
цијену, и
ј)
купонска стопа,
к) датум доспијећа.
XI
Професионални посредници дужни су да провјере
приступ и исправност функционисања БТС-а у случају
немогућности приступа БТС-у или неправилности у
његовом функционисању дужни су без одлагања о томе
обавијестити САСЕ.
У случају немогућности приступа БТС или
неправилности у његовом функционисању сходно се
примјењују поступци утврђени Правилима САСЕ.
Ако грешка у дјеловању БТС није отклоњена у
предвиђеном времену трајања аукције, САСЕ може, уз
претходну
сагласност
Министарства,
промијенити
временски распоред одржавања аукције, продужити
предвиђено вријеме трајања аукције или одредити други
датум за њено извођење.
О промјенама временског распореда одржавања
аукције из става 3. ове тачке САСЕ информише
Broj 31 - Strana 70
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
професионалне посреднике помоћу радних станица,
телефоном или телефаксом, уз јавну објаву на својој
интернет-страници.
XII
Министарство може да објави јавни позив за
пријевремни откуп обвезница Федерације, уколико је таква
могућност предвиђена одлуком о емисији.
Јавни позив за пријевремени откуп обвезница
Федерације објављује се у дневним новинама, на интернетстраници Министарства и интернет-страници САСЕ, пет
радних дана прије откупа.
Јавни позив из става 1. ове тачке садржи:
а) ознаку обвезница Федерације,
б) датум откупа,
ц) износ емисије који се откупљује,
д) цијену откупа и принос,
е) остале елементе из одлуке о емисији из става 1.
ове тачке.
XIII
САСЕ и професионални посредници осигуравају
анонимност понуда за куповину обвезница Федерације.
XIV
На питања аукције, поравнања и регистрације
обвезница Федерације која нису уређена овом одлуком
примјењују се прописи којима се уређује тржиште
вриједносних папира.
XV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
V. број 430/2012
Премијер
05. априла 2012. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
623
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke III Protokola o
postignutom
dogovoru
Federalnog
zavoda
za
penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Služba za
zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine i Hotela "Ero" d.o.o. Mostar, vezano za
regulisanje međusobnih odnosa u vezi s Ugovorom o zakupu
poslovnog prostora - Istočno krilo Hotela "Ero" Mostar, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj
05.04.2012. godine, donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROTOKOL
POSTIGNUTOM DOGOVORU FEDERALNOG
ZAVODA ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE, SLUŽBE ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I HOTELA
"ERO" D.O.O. MOSTAR, VEZANO ZA REGULISANJE
MEĐUSOBNIH ODNOSA U VEZI SA UGOVOROM O
ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA - ISTOČNO
KRILO HOTELA "ERO" MOSTAR
I
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na
Protokol o postignutom dogovoru Federalnog zavoda za
penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Službe za
zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine i Hotela "Ero" d.o.o. Mostar, vezano za
regulisanje međusobnih odnosa u vezi s Ugovorom o zakupu
Srijeda, 11. 4. 2012.
poslovnog prostora - Istočno krilo Hotela "Ero" Mostar, koji je
potpisan 30.01.2012. godine.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 434/2012
5. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
624
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI CENTAR
SARAJEVO ZA PRODAJU STANA NA KOJEM
POSTOJI STANARSKO PRAVO U DIJELU 3/20
VLASNIŠTVO DRVNO INDUSTRIJSKOG PREDUZEĆA
IZ NOVE GRADIŠKE, REPUBLIKA HRVATSKA
I
Daje se saglasnost za prodaju stana u dijelu 3/20
vlasništvo Drvno industrijskog preduzeća iz Nove Gradiške,
Republika Hrvatska, koji se nalazi u Sarajevu, ulica Branilaca
Sarajeva broj 1, Općini Centar Sarajevo koja je vlasnik stana u
dijelu 17/20.
II
Sredstva od prodaje predmetnog stana u dijelu 3/20
Općina Centar Sarajevo uplatit će na Jedinstveni matični
registar Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
Bosne i Hercegovine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
broj 20218177 i to ukoliko kupac cijenu stana plaća
potraživanjima građana iskazanim na Jedinstvenom računu
građana (certifikati), a u slučaju da kupac cijenu stana plaća
novcem (KM), uplata će se izvršiti na račun kod: UniCredit
Bank broj 338-900-22115294-91, vrsta prihoda 721232,
budžetska organizacija 1202001, općina 077.
III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 435/2012
Premijer
05. aprila 2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI CENTAR
SARAJEVO ZA PRODAJU STANA NA KOJEM
POSTOJI STANARSKO PRAVO U DIJELU 3/20
VLASNIŠTVO DRVNO INDUSTRIJSKOG PODUZEĆA
IZ NOVE GRADIŠKE, REPUBLIKA HRVATSKA
I
Daje se suglasnost za prodaju stana u dijelu 3/20
vlasništvo Drvno industrijskog poduzeća iz Nove Gradiške,
Republika Hrvatska, koji se nalazi u Sarajevu, ulica Branilaca
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sarajeva broj 1, Općini Centar Sarajevo koja je vlasnik stana u
dijelu 17/20.
II
Sredstva od prodaje predmetnog stana u dijelu 3/20
Općina Centar Sarajevo uplatit će na Jedinstveni matični
registar Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije
Bosne i Hercegovine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
broj 20218177 i to ukoliko kupac cijenu stana plaća
potraživanjima građana iskazanim na Jedinstvenom računu
građana (certifikati), a u slučaju da kupac cijenu stana plaća
novcem (KM), uplata će se izvršiti na račun kod: UniCredit
Bank broj 338-900-22115294-91, vrsta prihoda 721232,
podračunska organizacija 1202001, općina 077.
III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 435/2012
05. travnja 2012. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 45. сједници,
одржаној 05.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОПЋИНИ ЦЕНТАР
САРАЈЕВО ЗА ПРОДАЈУ СТАНА НА КОЈЕМ
ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО У ДИЈЕЛУ 3/20
ВЛАСНИШТВО ДРВНО ИНДУСТРИЈСКОГ
ПРЕДУЗЕЋА ИЗ НОВЕ ГРАДИШКЕ, РЕПУБЛИКА
ХРВАТСКА
I
Даје се сагласност за продају стана у дијелу 3/20
власништво Дрвно индустријског предузећа из Нове
Градишке, Република Хрватска, који се налази у Сарајеву,
улица Бранилаца Сарајева број 1, Опћини Центар Сарајево
која је власник стана у дијелу 17/20.
II
Средства од продаје предметног стана у дијелу 3/20
Опћина Центар Сарајево уплатит ће на Јединствени
матични регистар Службе за заједничке послове органа и
тијела Федерације Босне и Херцеговине Владе Федерације
Босне и Херцеговине број 20218177 и то уколико купац
цијену стана плаћа потраживањима грађана исказаним на
Јединственом рачуну грађана (цертификати), а у случају да
купац цијену стана плаћа новцем (КМ), уплата ће се
извршити на рачун код: УниЦредит Банк број 338-90022115294-91, врста прихода 721232, буџетска организација
1202001, опћина 077.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 435/2012
05. априла 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Broj 31 - Strana 71
625
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O SUFINANSIRANJU NAJNIŽIH PENZIJA
OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, ČIJI
JE IZNOS U ISPLATI ZA MART 2012. GODINE MANJI
OD IZNOSA NAJNIŽE PENZIJE PO ZAKONU O
PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I
U cilju zaštite penzionera čiji je iznos penzije ostvaren
pod povoljnijim uvjetima u isplati za mart 2012. godine, manji
od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br.
29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09), odobrava se
sufinansiranje istih i sredstva za te namjene osigurat će se u
iznosu od 467.500,00 KM.
II
Pravo na razliku sredstava iz tačke I ove odluke, imaju
penzioneri čiji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim
uvjetima u isplati za mjesec mart 2012. godine, manji od iznosa
najniže penzije ostvarene po Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju.
III
Isplata razlike penzije izvršit će se uz redovnu isplatu
penzija za mjesec mart 2012. godine.
IV
Sredstva potrebna za namjene iz tačke I ove odluke, u
iznosu od 467.500,00 KM osigurana su u razdjelu 51, glava
5101, ekonomski kod 614100 - Transfer za PIO/MIO - Najniže
penzije, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12).
V
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za
penzijsko i invalidsko osiguranje, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će
putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, podnijeti zahtjev za refundiranje utrošenih sredstava Federalnom
ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija i o
istom podnijeti izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
VII
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 437/2012
05. aprila 2012. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Broj 31 - Strana 72
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 11. 4. 2012.
ОДЛУКУ
Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAJNIŽIH MIROVINA
OSTVARENIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA, ČIJI
JE IZNOS U ISPLATI ZA OŽUJAK 2012. GODINE
MANJI OD IZNOSA NAJNIŽE MIROVINE PO ZAKONU
O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I
U cilju zaštite umirovljenika čiji je iznos mirovina
ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati za ožujak 2012.
godine, manji od iznosa najniže mirovine po Zakonu o
mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine
Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09),
odobrava se sufinanciranje istih i sredstva za te namjene
osigurat će se u iznosu od 467.500,00 KM.
II
Pravo na razliku sredstava iz točke I ove odluke, imaju
umirovljenici čiji je iznos mirovine ostvarene pod povoljnijim
uvjetima u isplati za mjesec ožujak 2012. godine, manji od
iznosa najniže mirovine ostvarene po Zakonu o mirovinskom i
invalidskom osiguranju.
III
Isplata razlike mirovine izvršit će se uz redovnu isplatu
mirovina za mjesec ožujak 2012. godine.
IV
Sredstva potrebna za namjene iz točke I ove odluke, u
iznosu od 467.500,00 KM, osigurana su u razdjelu 51, glava
5101, ekonomski kod 614100 - Transfer za MIO/PIO – Minimalne mirovine, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
2012. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/12).
V
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, svako u okviru svoje
nadležnosti.
VI
Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će
putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
podnijeti zahtjev za refundiranje utrošenih sredstava
Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu
finansija i o istom podnijeti izvješće Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine.
VII
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 437/2012
05. travnja 2012. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 45. сједници
одржаној 05.04.2012. године, доноси
О СУФИНАНСИРАЊУ НАЈНИЖИХ ПЕНЗИЈА
ОСТВАРЕНИХ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УВЈЕТИМА,
ЧИЈИ ЈЕ ИЗНОС У ИСПЛАТИ ЗА МАРТ 2012.
ГОДИНЕ МАЊИ ОД ИЗНОСА НАЈНИЖЕ ПЕНЗИЈЕ
ПО ЗАКОНУ О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ
ОСИГУРАЊУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
У циљу заштите пензионера чији је износ пензије
остварен под повољнијим увјетима у исплати за март 2012.
године, мањи од износа најниже пензије по Закону о
пензијском и инвалидском осигурању ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 и
4/09), одобрава се суфинансирање истих и средства за те
намјене осигурат ће се у износу од 467.500,00 КМ.
II
Право на разлику средстава из тачке I ове одлуке,
имају пензионери чији је износ пензије остварене под
повољнијим увјетима у исплати за мјесец март 2012.
године, мањи од износа најниже пензије остварене по
Закону о пензијском и инвалидском осигурању.
III
Исплата разлике пензије извршит ће се уз редовну
исплату пензија за мјесец март 2012. године.
IV
Средства потребна за намјене из тачке I ове одлуке, у
износу од 467.500,00 КМ осигурана су у раздјелу 51, глава
5101, економски код 614100 - Трансфер за ПИО/МИО Најниже пензије, Буџета Федерације Босне и Херцеговине
за 2012. годину ("Службене новине Федерације БиХ", број
3/12).
V
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство
финанција/Федерално
министарство
финансија, Федерално министарство рада и социјалне
политике и Федерални завод за пензијско и инвалидско
осигурање, свако у оквиру своје надлежности.
VI
Федерални завод за пензијско и инвалидско
осигурање ће путем Федералног министарства рада и
социјалне политике, поднијети захтјев за рефундирање
утрошених
средстава
Федералном
министарству
финанција/Федералном министарству финансија и о истом
поднијети извјештај Влади Федерације Босне и
Херцеговине.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 437/2012
05. априла 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
626
Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Zakona o
društvima za osiguranje u privatnom osiguranju Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj
05.04.2012. godine, donosi
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
RJEŠENJE
O IMENOVANJU STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE
ZA NADZOR OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
I
U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja u
Federaciji Bosne i Hercegovine imenuju se:
1. Željko Šain, predsjednik
2. Elvis Beganović, član
3. Ivan Krezo, član
4. Osman Hodžić, član
5. Miroslav Galić, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 425/2012
05. travnja/aprila
2012. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
627
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU
SPORNIH PITANJA U VEZI SA IZVRŠENJEM
UGOVORNIH OBAVEZA UGOVORNIH STRANA IZ
UGOVORA O DOKAPITALIZACIJI
ENERGOPETROLA D.D. SARAJEVO
I
U Radnu grupu imenuju se:
1. Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju u
Federaciji BiH
2. Inda Ažman, federalni pravobranilac
3. Stipo Buljan, pomoćnik federalnog ministra
energije, rudarstva i industrije
4. Petar Ivošević, pomoćnik federalnog ministra
finansija
5. Senad Makić, pomoćnik direktora Agencije za
privatizaciju u Federaciji BiH
6. Dijana Smailagić, pomoćnik sekretara Vlade
Federacije BiH
II
Zadatak Radne grupe je da, u saradnji sa predstavnicima
Konzorcija INA/MOL, u roku od 15 dana, Vladi Federacije
BiH dostavi usaglašene stavove spornih pitanja u vezi sa
izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o
dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo.
III
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 426/2012
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine,
donosi
RJEŠENJE
O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O
IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
SARAJEVO OSIGURANJA D.D. SARAJEVO
I
Stavlja se van snage Rješenje o imenovanju člana
Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo, V. broj:
379/2012 od 22.03.2012. godine, koje je Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine donijela na 42. sjednici, održanoj
22.03.2012. godine.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 427/2012
05. travnja/aprila
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
629
Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi
sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a
povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije – JP Autoceste
Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 01-02.2-94-10/11 AZ od
23.02.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate
naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 45. sjednici
održanoj 05.04.2012. godine, donijela je
1.
Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
RJEŠENJE
Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed
nekretnine prije isplate naknade za nekretninu
eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak,
broj: 05-31-757/10-273 od 04.08.2011 godine, i to na
parceli:
k.č. br. 2255 k.o. Kuliješ, stambena zgrada u
površini od 103 m², pomoćna zgrada u površini od 5
m², dvorište u površini od 500 m² i voćnjak 2 klase u
površini od 358 m², upisana u zk.ul. br. 1126 k.o.
Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Ostoje)
Danica sa 1/1 dijela.
2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji
su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu
nekretninu.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 03/05-31-226/2012
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
630
628
Broj 31 - Strana 73
Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi
sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH
Broj 31 - Strana 74
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a
povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP ''Autoceste
FBiH'' d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-916/12 od 07.03.2012.
godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih
rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske
poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije
pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH,
na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je
1.
RJEŠENJE
Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed
nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinskopravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o
eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-60 od 25.01.2012.
godine, i to na parcelama:
k.č. br. 907/23, u površini od 397 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 909/43, u površini od 1878 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 909/46, u površini od 283 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 909/47, u površini od 455 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 921/2, u površini od 1199 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 909/49,u površini od 276 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 1325/2, u površini od 22511 m², upisana u
z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 922/2, u površini od 789 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 922/4, u površini od 873 m², upisana u z.k.
uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
k.č. br. 660/44,u površini od 6030 m², upisana u z.k.
uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
k.č. br. 660/46, u površini od 295 m², upisana u z.k.
uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
k.č. br. 660/48, u površini od 11681 m², upisana u
z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
k.č. br. 660/50, u površini od110 m², upisana u z.k.
uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
k.č. br. 659/13, u površini od 880 m², upisana u z.k.
uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
zemljište u državnoj svojini sa upisanim nosiocem prava
raspolaganja U.P.I. Zemljoradnička zadruga Ilidža sa 1/1 dijela.
2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina
Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske
poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat
će sve dokaze koji su potrebni za određivanje
naknade za eksproprisane nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenim novinama Federacije
BiH".
Broj 03/05-31-272/2012
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
631
Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi
sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a
povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP ''Autoceste
Srijeda, 11. 4. 2012.
FBiH'' d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-916/12 od 07.03.2012
godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem
Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i
katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja
o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 45. sjednici
održanoj 05.04.2012. godine, donijela je
1.
RJEŠENJE
Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed
nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinskopravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o
eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-33 od 28.12.2011.
godine, i to na parceli:
k.č. br. 707/177, po kulturi šuma u površini od 2279
m², nastala cijepanjem k.č. br. 707/33, upisana u z.k.
uložak br. 601 k.o. Hadžići, a što prema podacima
katastarskog operata odgovara dijelu k.č. br. 662/15
k.o. Gladno Polje (katastarskog stanja), zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Boračić rođ. Ljubović
Mirsade sa 1/2 dijela i Boračić Edhema sin Nazifa sa
1/2 dijela.
2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za
imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar
nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su
potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu
nekretninu.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 03/05-31-272-1/2012
05. aprila/travnja
Premijer
2012. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
632
Na osnovu člana 13. stava 3. Zakona o rudarstvu
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i
industrije donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE STRATEGIJE
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se upute o sadržaju i načinu
izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija), koja treba da
odgovori na sljedeća pitanja:
pojam i značaj upravljanja mineralnim sirovinama;
značaj mineralnih sirovina za razvoj Federacije
Bosne i Hercegovine;
potencijali mineralnih sirovina u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
značaj korištenje vlastitih mineralnih sirovina;
značaj i pozicija djelatnosti geoloških istraživanja i
eksploatacije mineralnih sirovina za privredu
Federacije Bosne i Hercegovine;
vlasništvo nad mineralnim sirovinama;
uklapanje ležišta mineralnih sirovina i radova
eksploatacije mineralnih sirovina u prostorne
planove i okoliš;
Srijeda, 11. 4. 2012.
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
strategija upravljanja mineralnim sirovinama
Federacije BiH u idućih 30 godina;
zaključna razmatranja, aktivnosti i mjere za
provedbu
strategije
upravljanja
mineralnim
sirovinama Federacije BiH
II. SADRŽAJ STRATEGIJE
Član 2.
Da bi Strategija udovoljila zahtjevu iz člana 1. ovog
pravilnika potrebno je da obradi sljedeća poglavlja:
1. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU STRATEGIJE
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1.1. ZNAČAJ MINERALNIH SIROVINA U RAZVOJU
SAVREMENOG DRUŠTVA
1.1.1. Prikaz proizvodnje i potrošnje mineralnih sirovina u
svijetu.
1.1.2. Prikaz proizvodnje mineralnih sirovina u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
1.1.2. NEOBNOVLJIVOST REZERVI MINERALNIH
SIROVINA
1.1.3. UPOTREBNA VRIJEDNOST MINERALNIH
SIROVINA
1.1.4. LOKACIJSKA PREDISPONIRANOST MINERALNIH
SIROVINA
1.1.5. REGIONALNI UTJECAJI PRI DOBIVANJU
MINERALNIH SIROVINA
1.1.6. EKOLOŠKO-SIGURNOSNI UTJECAJI PRI
DOBIVANJU MINERALNIH SIROVINA I SMJERNICE ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
1.1.6.1. Uticaji geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih
sirovina na okoliš
1.1.6.2. Smjernice za zaštitu okoliša
1.1.7. NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH
SIROVINA
1.1.7.1. Stanje u nekim zemljama EU i šire
1.1.7.2. Postojeće stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine
1.2. GLOBALNI TRENDOVI UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA.
1.2.1. OSVRT NA NAUČNO-STRUČNA RAZMATRANJA I
NAČELO ODRŽIVOG RAZVOJA
1.2.1.1. Osvrt na naučno-stručna razmatranja
1.2.1.2. Načela održivog razvoja
1.2.3. NAČELA STRATEGIJE UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA
1.2.4. POKAZATELJI ZA ODREĐIVANJE SMJERNI-CA
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
1.3. POLITIKA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA U DRŽAVAMA EU
1.3.1. Politika upravljanja energetskim mineralnim sirovinama
1.3.1.2. Opšti, pravni i politički okviri
1.3.1.3. Zakoni kojima se uređuju geološka istraživanja i
eksploatacija energetskih mineralnih sirovina
1.3.1.4. Planiranje korištenja energetskih mineralnih sirovina
1.3.1.5. Postupak odobrenja eksploatacije energetskih
mineralnih sirovina
1.4. POLITIKA UPRAVLJANJA NEENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA U DRŽAVAMA EU
1.4.1. RAZVRSTAVANJE NEENERGETSKIH
MINERALNIH SIROVINA U GRUPE
1.4.2. Politika upravljanja neenergetskim mineralnim
sirovinama
1.4.2.1. Opšti, pravni i politički okviri.
1.4.2.2. Zakoni kojima se uređuju geološka istraživanja i
eksploatacija neenergetskih mineralnih sirovina
1.4.2.3. Planiranje korištenja neenergetskih mineralnih sirovina
Broj 31 - Strana 75
1.4.2.4. Postupak odobrenja eksploatacije neenergetskih
mineralnih sirovina
1.5. ZAKONSKI I INSTITUCIONALNI OKVIRI KOJI
PROPISUJU UPRAVLJANJE MINERALNIM
SIROVINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
1.5.1. USTAVNE I ZAKONSKE ODREDBE
1.5.1.1. Ustavne odredbe
1.5.1.2. Zakonske odredbe
1.5.2. INSTITUCIONALNI OKVIRI
1.5.3. POSTOJEĆI PROSTORNO-PLANSKI OKVIRI ZA
UPRAVLJANJE MINERALNIM SIROVINAMA
1.5.3.1. Federalni propisi o prostornom uređenju i građenju
1.5.3.2. Kantonalni propisi o prostornom uređenju i građenju
2. UPRAVLJANJE MINERALNIM SIROVINAMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
2.1. Zajedničke odredbe o geološkim istraživanjima i
eksploataciji mineralnih sirovina
2.1.1. Zakonske odredbe za geološka istraživanje mineralnih
sirovina
2.1.2. Zakonske odredbe za eksploataciju mineralnih sirovina
2.2. UPRAVLJANJE ENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMA
2.2.1. UPRAVLJANJE LEŽIŠTIMA UGLJA
2.2.1.1. ISTRAŽNI PROSTORI I EKSPLOATACIONA
POLJA
2.2.2.2. STANJE REZERVI
2.2.1.3. PROIZVODNJA UGLJA
2.2.2. ISTRAŽIVANJE TEKUĆIH I PLINOVITIH
ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA
2.2.2.1. Istražni prostori nafte i prirodnog plina
Potrošnja tekućih i plinovitih energetskih mineralnih sirovina
Odlike i raspored istražnih prostora i istraživanja nafte i
prirodnog plina
Geološke odlike i potencijali ležišta nafte i prirodnog plina
2.2.3. ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA
GEOTERMALNE ENERGIJE
2.2.3.1. Istražni prostori i eksploataciona polja
Geološke odlike i potencijali ležišta geotermalne energije
Odlike istražnih prostora i eksploatacionih polja geotermalne
energije
Rezerve geotermalne energije
Eksploatacija geotermalne energije
2.2.4. UPRAVLJANJE NEENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMА
2.2.4.1. POTENCIJALI I UPRAVLJANJE PODZEMNIM
VODAMA
2.2.4.2. POTENCIJALI I UPRAVLJANJE MINERALNIM
SIROVINAMA ZA DOBIVANJE METALA
2.2.4.2.1. Eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina u EU
2.2.4.2.2. Pregled ležišta istražnih prostora i eksploatacionih
polja
2.2.4.2.3. Eksploatacione rezerve i proizvodnja
2.2.4.2.4. Zajedničke odlike i komentar dosadašnje
eksploatacije
2.2.4.3. POTENCIJAL I UPRAVLJANJE NEMETALNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
2.2.4.3.1. Proizvodnja kamenih agregata u EU
2.2.4.3.2. Potrošnja kamenih agregata po stanovniku
2.2.4.3.3. Proizvodnja kamenih agregata po površini (1 000
km²)
2.2.4.3.4. Proizvodnja kamenih agregata u Federaciji BiH
2.2.4.3.5. Usporedba proizvodnje kamenih agregata u
Federaciji BiH s državama EU
2.2.4.3.6. Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina
2.2.4.3.7. Kritički osvrt i komentar
Broj 31 - Strana 76
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2.2.4.3.8. Kritički osvrt i komentar za mineralne sirovine koje
se koriste u građevinarstvu
2.2.3.2.9. Kritički osvrt i komentar o mineralnim sirovinama za
industrijsku preradu
2.2.3.2.10. Zaključno razmatranje
2.2.4.4. POTENCIJAL I UPRAVLJANJE SOLIMA I SONIM
VODAMA
3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA MINERALNIM
SIROVINAMA FEDERACIJE BiH U IDUĆIH 30
GODINA
3.1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA
3.1.1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA UGLJEM
3.1.2. STRATEGIJA UPRAVLJANJA TEKUĆIM I
PLINOVITIM ENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMA
3.1.3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA GEOTERMALNOM
ENERGIJOM
3.2. STRATEGIJA UPRAVLJANJA PODZEMNIM
VODAMA
3.3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA SOLIMA I SONIM
VODAMA
3.4. STRATEGIJA UPRAVLJANJA METALIČNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
3.5. STRATEGIJA UPRAVLJANJA NEMETALIČNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA, AKTIVNOSTI I
MJERE ZA PROVEDBU STRATEGIJE UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA FEDERACIJE BiH
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 06-34-2133/10
Ministar
28. marta 2012. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
Na osnovu članka 13. stavak 3. Zakona o rudarstvu
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i
industrije donosi
PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE STRATEGIJE
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se upute o sadržaju i načinu
izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija), koja treba da
odgovori na sljedeća pitanja:
pojam i značaj upravljanja mineralnim sirovinama;
značaj mineralnih sirovina za razvoj Federacije
Bosne i Hercegovine;
potencijali mineralnih sirovina u Federaciji Bosne i
Hercegovine;
značaj korištenje vlastitih mineralnih sirovina;
značaj i pozicija djelatnosti geoloških istraživanja i
eksploatacije mineralnih sirovina za gospodarstvo
Federacije Bosne i Hercegovine;
vlasništvo nad mineralnim sirovinama;
uklapanje ležišta mineralnih sirovina i radova
eksploatacije mineralnih sirovina u prostorne
planove i okoliš;
-
Srijeda, 11. 4. 2012.
strategija upravljanja mineralnim sirovinama
Federacije BiH u idućih 30 godina;
zaključna razmatranja, aktivnosti i mjere za
provedbu
strategije
upravljanja
mineralnim
sirovinama Federacije BiH
II. SADRŽAJ STRATEGIJE
Članak 2.
Da bi Strategija udovoljila zahtjevu iz članka 1. ovog
pravilnika potrebno je da obradi sljedeća poglavlja:
1. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU STRATEGIJE
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE
1.1. ZNAČAJ MINERALNIH SIROVINA U RAZVOJU
SUVREMENOG DRUŠTVA
1.1.1. Prikaz proizvodnje i potrošnje mineralnih sirovina u
svijetu.
1.1.2. Prikaz proizvodnje mineralnih sirovina u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
1.1.2. NEOBNOVLJIVOST REZERVI MINERALNIH
SIROVINA
1.1.3. UPOTREBNA VRIJEDNOST MINERALNIH
SIROVINA
1.1.4. LOKACIJSKA PREDISPONIRANOST MINERALNIH
SIROVINA
1.1.5. REGIONALNI UTJECAJI PRI DOBIVANJU
MINERALNIH SIROVINA
1.1.6. EKOLOŠKO-SIGURNOSNI UTJECAJI PRI
DOBIVANJU MINERALNIH SIROVINA I SMJERNICE ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
1.1.6.1. Uticaji geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih
sirovina na okoliš
1.1.6.2. Smjernice za zaštitu okoliša
1.1.7. NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH
SIROVINA
1.1.7.1. Stanje u nekim zemljama EU i šire
1.1.7.2. Postojeće stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine
1.2. GLOBALNI TRENDOVI UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA.
1.2.1. OSVRT NA ZNANSTVENO-STRUČNA
RAZMATRANJA I NAČELO ODRŽIVOG RAZVOJA
1.2.1.1. Osvrt na znanstveno-stručna razmatranja
1.2.1.2. Načela održivog razvoja
1.2.3. NAČELA STRATEGIJE UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA
1.2.4. POKAZATELJI ZA ODREĐIVANJE SMJERNICA
UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA
1.3. POLITIKA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA U DRŽAVAMA EU
1.3.1. Politika upravljanja energetskim mineralnim sirovinama
1.3.1.2. Opći, pravni i politički okviri
1.3.1.3. Zakoni kojima se uređuju geološka istraživanja i
eksploatacija energetskih mineralnih sirovina
1.3.1.4. Planiranje korištenja energetskih mineralnih sirovina
1.3.1.5. Postupak odobrenja eksploatacije energetskih
mineralnih sirovina
1.4. POLITIKA UPRAVLJANJA NEENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA U DRŽAVAMA EU
1.4.1. RAZVRSTAVANJE NEENERGETSKIH
MINERALNIH SIROVINA U GRUPE
1.4.2. Politika upravljanja neenergetskim mineralnim
sirovinama
1.4.2.1. Opći, pravni i politički okviri
1.4.2.2. Zakoni kojima se uređuju geološka istraživanja i
eksploatacija neenergetskih mineralnih sirovina
1.4.2.3. Planiranje korištenja neenergetskih mineralnih sirovina
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1.4.2.4. Postupak odobrenja eksploatacije neenergetskih
mineralnih sirovina
1.5. ZAKONSKI I INSTITUCIONALNI OKVIRI KOJI
PROPISUJU UPRAVLJANJE MINERALNIM
SIROVINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
1.5.1. USTAVNE I ZAKONSKE ODREDBE
1.5.1.1. Ustavne odredbe
1.5.1.2. Zakonske odredbe
1.5.2. INSTITUCIONALNI OKVIRI
1.5.3. POSTOJEĆI PROSTORNO-PLANSKI OKVIRI ZA
UPRAVLJANJE MINERALNIM SIROVINAMA
1.5.3.1. Federalni propisi o prostornom uređenju i građenju
1.5.3.2. Kantonalni propisi o prostornom uređenju i građenju
2. UPRAVLJANJE MINERALNIM SIROVINAMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
2.1. Zajedničke odredbe o geološkim istraživanjima i
eksploataciji mineralnih sirovina
2.1.1. Zakonske odredbe za geološka istraživanje mineralnih
sirovina
2.1.2. Zakonske odredbe za eksploataciju mineralnih sirovina
2.2. UPRAVLJANJE ENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMA
2.2.1. UPRAVLJANJE LEŽIŠTIMA UGLJENA
2.2.1.1. ISTRAŽNI PROSTORI I EKSPLOATACIONA
POLJA
2.2.1.2. STANJE REZERVI
2.2.1.3. PROIZVODNJA UGLJENA
2.2.2. ISTRAŽIVANJE TEKUĆIH I PLINOVITIH
ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA
2.2.2.1. Istražni prostori nafte i prirodnog plina
Potrošnja tekućih i plinovitih energetskih mineralnih sirovina
Odlike i raspored istražnih prostora i istraživanja nafte i
prirodnog plina
Geološke odlike i potencijali ležišta nafte i prirodnog plina
2.2.3. ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA
GEOTERMALNE ENERGIJE
2.2.3.1. Istražni prostori i eksploataciona polja
Geološke odlike i potencijali ležišta geotermalne energije
Odlike istražnih prostora i eksploatacionih polja geotermalne
energije
Rezerve geotermalne energije
Eksploatacija geotermalne energije
2.2.4. UPRAVLJANJE NEENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMA
2.2.4.1. POTENCIJALI I UPRAVLJANJE PODZEMNIM
VODAMA
2.2.4.2. POTENCIJALI I UPRAVLJANJE MINERALNIM
SIROVINAMA ZA DOBIVANJE METALA
2.2.4.2.1. Eksploatacija metaličnih mineralnih sirovina u EU
2.2.4.2.2. Pregled ležišta istražnih prostora i eksploatacionih
polja
2.5.4.2.3. Eksploatacione rezerve i proizvodnja
2.2.4.2.4. Zajedničke odlike i komentar dosadašnje
eksploatacije
2.2.4.3. POTENCIJAL I UPRAVLJANJE NEMETALNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
2.2.4.3.1. Proizvodnja kamenih agregata u EU
2.2.4.3.2. Potrošnja kamenih agregata po stanovniku
2.2.4.3.3. Proizvodnja kamenih agregata po površini (1 000
km²)
2.2.4.3.4. Proizvodnja kamenih agregata u Federaciji BiH
2.2.4.3.5. Usporedba proizvodnje kamenih agregata u
Federaciji BiH s državama EU
2.2.4.3.6. Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina
2.2.4.3.7. Kritički osvrt i komentar
Broj 31 - Strana 77
2.2.4.3.8. Kritički osvrt i komentar za mineralne sirovine koje
se koriste u građevinarstvu
2.2.3.2.9. Kritički osvrt i komentar o mineralnim sirovinama za
industrijsku preradu
2.2.3.2.10. Zaključno razmatranje
2.2.4.4. POTENCIJAL I UPRAVLJANJE SOLIMA I SONIM
VODAMA
3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA FEDERACIJE BiH U IDUĆIH 30 GODINA
3.1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA ENERGETSKIM
MINERALNIM SIROVINAMA
3.1.1. STRATEGIJA UPRAVLJANJA UGLJEM
3.1.2. STRATEGIJA UPRAVLJANJA TEKUĆIM I
PLINOVITIM ENERGETSKIM MINERALNIM
SIROVINAMA
3.1.3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA GEOTERMALNOM
ENERGIJOM
3.2. STRATEGIJA UPRAVLJANJA PODZEMNIM
VODAMA
3.3. STRATEGIJA UPRAVLJANJA SOLIMA I SONIM
VODAMA
3.4. STRATEGIJA UPRAVLJANJA METALIČNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
3.5. STRATEGIJA UPRAVLJANJA NEMETALIČNIM
MINERALNIM SIROVINAMA
4. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA, AKTIVNOSTI I
MJERE ZA PROVEDBU STRATEGIJE UPRAVLJANJA
MINERALNIM SIROVINAMA FEDERACIJE BiH
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 06-34-2133/10
Ministar
28. ožujka 2012. godine
Erdal Trhulj, v. r.
Mostar
На основу члана 13. става 3. Закона о рударству
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 26/10), федерални министар
енергије, рударства и индустрије доноси
ПРАВИЛНИК
O САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ
УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се упуте о садржају и
начину израде стратегије управљања минералним
сировинама у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Стратегија), која треба да одговори на сљедећа
питања:
појам и значај управљања минералним
сировинама;
сировина
за
развој
значај
минералних
Федерације Босне и Херцеговине;
потенцијали минералних сировина у Федерацији
Босне и Херцеговине;
значај кориштење властитих минералних
сировина;
значај и позиција дјелатности геолошких
истраживања и експлоатације минералних
сировина за привреду Федерације Босне и
Херцеговине;
власништво над минералним сировинама;
Broj 31 - Strana 78
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
уклапање лежишта минералних сировина и
радова експлоатације минералних сировина у
просторне планове и околиш;
стратегија управљања минералним сировинама
Федерације БиХ у идућих 30 година;
закључна разматрања, активности и мјере за
проведбу стратегије управљања минералним
сировинама Федерације БиХ.
II. САДРЖАЈ СТРАТЕГИЈЕ
Члан 2.
Да би Стратегија удовољила захтјеву из члана 1. овог
правилника потребно је да обради сљедећа поглавља:
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1.1. ЗНАЧАЈ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У РАЗВОЈУ
САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
1.1.1. Приказ производње и потрошње минералних
сировина у свијету.
1.1.2. Приказ производње минералних сировина у
Федерацији Босне и Херцеговине.
1.1.2. НЕОБНОВЉИВОСТ РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
1.1.3. УПОТРЕБНА ВРИЈЕДНОСТ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
1.1.4. ЛОКАЦИЈСКА ПРЕДИСПОНИРАНОСТ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
1.1.5. РЕГИОНАЛНИ УТЈЕЦАЈИ ПРИ ДОБИВАЊУ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
1.1.6. ЕКОЛОШКО-СИГУРНОСНИ УТЈЕЦАЈИ ПРИ
ДОБИВАЊУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И
СМЈЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША
1.1.6.1. Утицаји геолошких истраживања и експлоатације
минералних сировина на околиш
1.1.6.2. Смјернице за заштиту околиша
1.1.7. НАКНАДЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
1.1.7.1. Стање у неким земљама ЕУ и шире
1.1.7.2. Постојеће стање у Федерацији Босне и Херцеговине
1.2. ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ УПРАВЉАЊА
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА.
1.2.1. ОСВРТ НА НАУЧНО-СТРУЧНА РАЗМАТРАЊА И
НАЧЕЛО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
1.2.1.1. Осврт на научно-стручна разматрања
1.2.1.2. Начела одрживог развоја
1.2.3. НАЧЕЛА СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
1.2.4. ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ СМЈЕРНИЦА
УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
1.3. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА ЕНЕРГЕТСКИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА У ДРЖАВАМА ЕУ
1.3.1. Политика управљања енергетским минералним
сировинама
1.3.1.2. Општи, правни и политички оквири.
1.3.1.3. Закони којима се уређују геолошка истраживања и
експлоатација енергетских минералних сировина
1.3.1.4. Планирање кориштења енергетских минералних
сировина
Srijeda, 11. 4. 2012.
1.3.1.5. Поступак одобрења експлоатације енергетских
минералних сировина
1.4. ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА НЕЕНЕРГЕТСКИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА У ДРЖАВАМА ЕУ
1.4.1. РАЗВРСТАВАЊЕ НЕЕНЕРГЕТСКИХ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА У ГРУПЕ
1.4.2. Политика управљања неенергетским минералним
сировинама
1.4.2.1. Општи, правни и политички оквири
1.4.2.2. Закони којима се уређују геолошка истраживања и
експлоатација неенергетских минералних сировина
1.4.2.3. Планирање кориштења неенергетских минералних
сировина
1.4.2.4. Поступак одобрења експлоатације неенергетских
минералних сировина
1.5. ЗАКОНСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ
КОЈИ ПРОПИСУЈУ УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ
СИРОВИНАМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
1.5.1. УСТАВНЕ И ЗАКОНСКЕ ОДРЕДБЕ
1.5.1.1. Уставне одредбе
1.5.1.2. Законске одредбе
1.5.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИРИ
1.5.3. ПОСТОЈЕЂИ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ ОКВИРИ
ЗА УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
1.5.3.1. Федерални прописи о просторном уређењу и
грађењу
1.5.3.2. Кантонални прописи о просторном уређењу и
грађењу
2. УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
2.1. Заједничке одредбе о геолошким истраживањима и
експлоатацији минералних сировина
2.1.1. Законске одредбе за геолошка истраживање
минералних сировина
2.1.2. Законске одредбе за експлоатацију минералних
сировина
2.2. УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИМ МИНЕРАЛНИМ
СИРОВИНАМА
2.2.1. УПРАВЉАЊЕ ЛЕЖИШТИМА УГЉА
2.2.1.1. ИСТРАЖНИ ПРОСТОРИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНА
ПОЉА
2.2.1.2. СТАЊЕ РЕЗЕРВИ
2.2.1.3. ПРОИЗВОДЊА УГЉА
2.2.2. ИСТРАЖИВАЊЕ ТЕКУЋИХ И ПЛИНОВИТИХ
ЕНЕРГЕТСКИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
2.2.2.1. Истражни простори нафте и природног плина
Потрошња текућих и плиновитих енергетских минералних
сировина
Одлике и распоред истражних простора и истраживања
нафте и природног плина Геолошке одлике и потенцијали
лежишта нафте и природног плина
2.2.3. ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА
ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ
2.2.3.1. Истражни простори и експлоатациона поља
Геолошке одлике и потенцијали лежишта геотермалне
енергије
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Одлике истражних простора и експлоатационих поља
геотермалне енергије
Резерве геотермалне енергије
Експлоатација геотермалне енергије
2.2.4. УПРАВЉАЊЕ НЕЕНЕРГЕТСКИМ МИНЕРАЛНИМ
СИРОВИНАМА
2.2.4.1. ПОТЕНЦИЈАЛИ И УПРАВЉАЊЕ ПОДЗЕМНИМ
ВОДАМА
2.2.4.2. ПОТЕНЦИЈАЛИ И УПРАВЉАЊЕ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА ЗА ДОБИВАЊЕ
МЕТАЛА
2.2.4.2.1. Експлоатација металичних минералних сировина
у ЕУ
2.2.4.2.2. Преглед лежишта истражних простора и
експлоатационих поља
2.5.4.2.3. Експлоатационе резерве и производња
2.2.4.2.4. Заједничке одлике и коментар досадашње
експлоатације
2.2.4.3. ПОТЕНЦИЈАЛ И УПРАВЉАЊЕ НЕМЕТАЛНИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
2.2.4.3.1. Производња камених агрегата у ЕУ
2.2.4.3.2. Потрошња камених агрегата по становнику
2.2.4.3.3. Производња камених агрегата по површини (1 000
км2)
2.2.4.3.4. Производња камених агрегата у Федерацији БиХ
2.2.4.3.5. Успоредба производње камених агрегата у
Федерацији БиХ с државама ЕУ
2.2.4.3.6. Производња осталих неметалних минералних
сировина
2.2.4.3.7. Критички осврт и коментар
2.2.4.3.8. Критички осврт и коментар за минералне
сировине које се користе у грађевинарству
2.2.3.2.9. Критички осврт и коментар о минералним
сировинама за индустријску прераду
2.2.3.2.10. Закључно разматрање
2.2.4 4. ПОТЕНЦИЈАЛ И УПРАВЉАЊЕ СОЛИМА И
СОНИМ ВОДАМА
3. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА МИНЕРАЛНИМ
СИРОВИНАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ У ИДУЋИХ 30
ГОДИНА
3.1. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ЕНЕРГЕТСКИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
3.1.1. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА УГЉЕМ
3.1.2. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ТЕКУЋИМ И
ПЛИНОВИТИМ ЕНЕРГЕТСКИМ МИНЕРАПНИМ
СИРОВИНАМА
3.1.3. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ГЕОТЕРМАЛНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
3.2. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ПОДЗЕМНИМ
ВОДАМА
3.3. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА СОЛИМА И СОНИМ
ВОДАМА
3.4. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА МЕТАЛИЧНИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
3.5. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА НЕМЕТАЛИЧНИМ
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА
Broj 31 - Strana 79
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА, АКТИВНОСТИ И
МЈЕРЕ ЗА ПРОВЕДБУ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА
МИНЕРАЛНИМ СИРОВИНАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 06-34-2133/10
28. марта 2012. године
Министар
Мостар
Ердал Трхуљ, с. р.
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I
TURIZMA
633
Na osnovu člana 72. i člana 86. stav 1. Zakona o zaštiti
okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09),
federalna ministrica okoliša i turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
USLOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I
POSTROJENJA KOJA IMAJU IZDATE DOZVOLE
PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI
OKOLIŠA
I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.
U Pravilniku o uslovima za podnošenje zahtjeva za
izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju
izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/09 i 43/10) u članu
3. stav 5. broj "69" zamjenjuje se brojem "54a".
Član 2.
U članu 4., stav 1., iza tačke 21. dodaje se nova tačka 22.
koja glasi:
22." Ukoliko postojeća deponija osim podataka iz tačaka
1-20. ovog člana plan ne sadržava i prijedlog mjera
prilagođavanja po fazama i minimum uslova propisanih u
Pravilniku iz tačke 21. ovog člana tada se nakon odobrenja
Plana prilagođavanja obavezno provodi procjena utjecaja na
okoliš u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti okoliša.
Član 3.
U članu 5. stav 1. mijenja se i glasi:
"U postupku odobrenja plana iz člana 3. stav 2. ovog
pravilnika, Stručna komisija sastavljena minimalno od 3, a
najviše 5 članova (u daljem tekstu: Komisija) obavlja kontrolu
podataka uviđajem na licu mjesta, te ocjenu mjera i aktivnosti
utvrđenih u Planu".
Član 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2170-1/09
Ministrica
26. marta 2012. godine
Branka Đurić, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka 72. i članka 86. stavak 1. Zakona o
zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i
38/09), federalna ministrica okoliša i turizma donosi
Broj 31 - Strana 80
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UVJETIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POGONE I
POSTROJENJA KOJA IMAJU IZDATE DOZVOLE
PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI
OKOLIŠA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za podnošenje zahtjeva za
izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju
izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/09 i 43/10) u
članku 3. stavak 5. broj "69" zamjenjuje se brojem "54a".
Članak 2.
U članku 4., stavak 1., iza točke 21. dodaje se nova točka
22. koja glasi:
22."Ukoliko postojeća deponija osim podataka iz točaka:
1-20. ovog članka plan ne sadržava i prijedlog mjera prilagodbe
po fazama i minimum uvjeta propisanih u Pravilniku iz točke
21. ovog članka tada se nakon odobrenja Plana prilagodbe
obavezno provodi procjena utjecaja na okoliš u skladu sa
člankom 56. Zakona o zaštiti okoliša.
Članak 3.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
"U postupku odobrenja plana iz članka 3.stavak 2. ovog
pravilnika, Stručno povjerenstvo sastavljena minimalno od 3, a
najviše 5 članova (u daljem tekstu: Povjerenstvo) obavlja
kontrolu podataka uviđajem na licu mjesta, te ocjenu mjera i
aktivnosti utvrđenih u Planu".
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2170-1/09
Ministrica
24. siječnja 2012. godine
Branka Đurić, v. r.
Sarajevo
Srijeda, 11. 4. 2012.
Члан 2.
У члану 4., став 1., иза тачке 21. додаје се нова тачка
22. која гласи:
22." Уколико постојећа депонија осим података из
тачака: 1-20. овог члана план не садржава и приједлог мјера
прилагођавања по фазама и минимум услова прописаних у
Правилнику из тачке 21. овог члана тада се након одобрења
Плана прилагођавања обавезно проводи процјена утјецаја
на околиш у складу са чланом 56. Закона о заштити
околиша.
Члан 3.
У члану 5. став 1. мијења се и гласи:
"У поступку одобрења плана из члана З.став 2. овог
правилника, Стручна комисија састављена минимално од 3,
а највише 5 чланова (у даљем тексту: Комисија) обавља
контролу података увиђајем на лицу мјеста, те оцјену мјера
и активности утврђених у Плану".
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-2170-1/09
24. јануара 2012. године
Министрица
Сарајево
Бранка Ђурић, с. р.
634
Na osnovu člana 72. i 86. stav 1. Zakona o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), i člana
19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), federalna ministrica okoliša
i turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I
POSTROJENJA KOJA IMAJU IZDATE DOZVOLE
PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI
OKOLIŠA
I. OPŠTE ODREDBE
На основу члана 72. и члана 86. став 1. Закона о
заштити околиша ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
33/03 и 38/09), федерална министрица околиша и туризма
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОНЕ И
ПОСТРОЈЕЊА КОЈА ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ
ПРИЈЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ОКОЛИША
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима за подношење захтјева за
издавање околинске дозволе за погоне и постројења која
имају издате дозволе прије ступања на снагу Закона о
заштити околиша ("Службене новине Федерације БиХ",
број: 45/09 и 43/10) у члану 3. став 5. број "69" замјењује се
бројем "54а".
Član 1.
U Pravilniku o rokovima za podnošenje zahtjeva za
izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju
izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05 i 43/10) u članu
3. dodaje se novi stav koji glasi:
"U roku određenom za dostavu Plana aktivnosti
obavezano je dostaviti i Plan upravljanja otpadom".
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2171-1/09
Ministrica
26. marta 2012. godine
Branka Đurić, s. r.
Sarajevo
Temeljem članka 72. i 86. stavak 1. Zakona o zaštiti
okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09), i
članka 19. i 20. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene
novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), federalna ministrica
okoliša i turizma donosi
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA
IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POGONE I
POSTROJENJA KOJA IMAJU IZDATE DOZVOLE
PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI
OKOLIŠA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U Pravilniku o rokovima za podnošenje zahtjeva za
izdavanje okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja imaju
izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša
("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05 i 43/10) u
članku 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
"U roku određenom za dostavu Plana aktivnosti
obavezano je dostaviti i Plan upravljanja otpadom".
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2171-1/09
26. ožujka 2012. godine
Ministrica
Sarajevo
Branka Đurić, v. r.
На основу члана 72. и 86. став 1. Закона о заштити
околиша ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и
38/09), и члана 19. и 20. Закона о управљању отпадом
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и 72/09),
федерална министрица околиша и туризма доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА
ИЗДАВАЊЕ ОКОЛИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОНЕ И
ПОСТРОЈЕЊА КОЈА ИМАЈУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ
ПРИЈЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ОКОЛИША
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Правилнику о роковима за подношење захтјева за
издавање околинске дозволе за погоне и постројења која
имају издате дозволе прије ступања на снагу Закона о
заштити околиша ("Службене новине Федерације БиХ",
број 68/05 и 43/10) у члану 3. додаје се нови став који
гласи:
"У року одређеном за доставу Плана активности
обавезано је доставити и План управљања отпадом".
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-2171-1/09
26. марта 2012. године
Министрица
Сарајево
Бранка Ђурић, с. р.
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U
FEDERACIJI BiH
635
Na osnovu člana 185. stav 1. tačka i) Zakona o tržištu
vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj
85/08), člana 82. Pravila Registra vrijednosnih papira u
Broj 31 - Strana 81
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 72/09, 58/10 i 44/11), člana 45. tačka 16. Statuta
Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 26/09 i 44/11),
Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne
i Hercegovine, dana 16.03.2012. godine, na prijedlog
direktorice i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u
Federaciji BiH, donio je
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA
USLUGE REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I
U Odluci o naknadama za usluge Registra vrijednosnih
papira u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 8/10 i 64/10), na koju je izdata saglasnost
Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine, Rješenjem broj 04/2-19-26/10 od 11.02.2010.
godine i Rješenjem broj 04/3-19-328/11 od 22.09.2011. godine
u tački I., za vrstu usluge pod 2. "Korištenje informacionog
sistema" podtačka 2.2.2., naknada za osnovne komunikacijske
linije", u trećoj koloni, naknada u KM, broj 200,00 mijenja se i
glasi: "100,00".
II
U tački I., za vrstu usluge pod 6.2. "Prijenos vrijednosnih
papira", spajaju se podtačke 6.2.2. i 6.2.3. u podtačku 6.2.2.,
tekst u prvoj koloni mijenja se i glasi:
"Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u
skladu sa članom 51. stav 2. Pravilnika o posredovanju u
poslovima s vrijednosnim papirima i rezervacija vrijednosnih
papira nakon provedene provjere", a u drugoj koloni osnovica
za obračun mijenja se i glasi: "po podnesenom zahtjevu".
Tačka I., podtačke 6.2.4. postaje podtačka 6.2.3., a
podtačka 6.2.5. postaje podtačka 6.2.4.
III
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjenama
Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u
Federaciji BiH broj 04-2-NO-3872/12 od 12.03.2012. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom izdavanja saglasnosti
Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine.
Na ovu odluku je izdata saglasnost Komisije za
vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Rješenjem
broj 04/3-19-66/12 od 28.03.2012. g.
IV
Ova odluka će se objaviti u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Predsjednik
Nadzornog odbora
Broj 04-2- NO- 4197 /12
Edin Dizdar, s. r.
16. marta/ožujka 2012. godine
(Sl-349/12-F)
OPĆINA BIHAĆ
636
Na osnovu člana 43. stav 3. alineja 4. Statuta Javnog
preduzeća "'Vodovod" d.o.o. Bihać - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik Općine Bihać", broj 9/10) i člana 25. Statuta Općine
Bihać - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Općine Bihać", broj
2/11), Općinsko vijeće Općine Bihać, na 56. sjednici održanoj
dana 26.03.2012. godine, donosi
Broj 31 - Strana 82
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
RJEŠENJE
Srijeda, 11. 4. 2012.
OŠ "Donja Vidovska", na sjednici održanoj 04.04.2012. godine,
donosi
O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA
"VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
I
Zulić Hasan razrješava se dužnosti predsjednika
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vodovod" d.o.o. Bihać,
na lični zahtjev.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH" i u "Službenom
glasniku Općine Bihać".
Broj 02-02-1809/12
Predsjedavajući
26. marta/ožujka 2012. godine
Općinskog vijeća
Bihać
Željko Mirković, s. r.
I
Osmanović Daut, nastavnik matematike i fizike imenuje
se na mjesto direktora JU OŠ "Donja Vidovska" u Donjoj
Vidovskoj.
(Sl-346/12-F)
III
Ova Odluka je konačna, te kao takva stupa na snagu
danom donošenja.
JU OŠ "DONJA VIDOVSKA"
637
Na osnovu člana 157. (Službeni glasnik USK-a) broj 5/04,
Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju i
člana 113. Pravila škole, te na osnovu člana 12. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
("Službene novine Federacije BiH"), broj 12/03 i Saglasnosti
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj
10-05-3213-2/2012 od 28.03.2012. godine, Školski odbor JU
ODLUKU
O KONAČNOM IMENOVANJU DIREKTORA JU OŠ
"DONJA VIDOVSKA"
II
Mandat direktora JU OŠ "Donja Vidovska" je četiri (4)
godine. (Isti počinje teći danom donošenja Rješenja po ovoj
Odluci).
IV
Ova Odluka će biti objavljena u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 81/12
4. aprila/travnja 2012. godine
Predsjednik Školskog odbora
Donja Vidovska
Edin Selimović, s. r.
(Sl-386/12-F)
Srijeda, 11. 4. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 31 - Strana 83
SADRŽAJ
PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
614 Odluka o odobravanju zahtjeva Regulatorne
komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine - FERK-a za kupovinu poslovnog
prostora u Mostaru (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju zahtjeva Regulatorne
komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine - FERK-a za kupovinu poslovnog
prostora u Mostaru (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању захтјева Регулаторне
комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине - ФЕРК-а за куповину
пословног простора у Мостару (српски језик)
PREDSJEDNIK FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
615 Odluka o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica
(bosanski jezik)
Odluka o pomilovanju pravomoćno osuđenih
osoba (hrvatski jezik)
Одлука о помиловању правоснажно осуђених
лица (српски језик)
616 Odluka o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica
(bosanski jezik)
Odluka o pomilovanju pravomoćno osuđenih
osoba (hrvatski jezik)
Одлука о помиловању правоснажно осуђених
лица (српски језик)
617 Odluka o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica
(bosanski jezik)
Odluka o pomilovanju pravomoćno osuđenih
osoba (hrvatski jezik)
Одлука о помиловању правоснажно осуђених
лица (српски језик)
VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
618 Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi
neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima
potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne
i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom
ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi
neprofitnim organizacijama - potpora udrugama
potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom
ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
Одлукa о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава "Текући трансфери непрофитним организацијама –
потпора удружењима потрошача" утврђеног
Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за
2012. годину Федералном министарству
трговине (српски језик)
619 Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sticanja
dionica privrednog društva "Pobjeda Sport" d.d.
Goražde inozemnoj firmi "Umarex Sportwafen
GmbH & Co.KG", Njemačka, u iznosu većem od
49% ukupnog dioničkog kapitala
620
1
621
1
1
622
2
2
3
3
4
623
4
5
6
7
624
8
10
12
14
625
Odluka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d.
Sarajevo
Odluka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja
Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i
Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu
(bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Plan poslovanja
Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i
Hercegovine d.o.o. Mostar za 2012. godinu
(hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности на План
пословања Јавног предузећа Аутоцесте
Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар
за 2012. годину (српски језик)
Odluka o uslovima i procedurama emisije
obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o uvjetima i procedurama emisije
obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
Одлука о условима и процедурама емисије
обвезница Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Protokol
postignutom dogovoru Federalnog zavoda za
penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje,
Službe za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine i Hotela "Ero"
d.o.o. Mostar, vezano za regulisanje međusobnih
odnosa u vezi sa Ugovorom o zakupu poslovnog
prostora - Istočno krilo Hotela "Ero" Mostar
Odluka o davanju saglasnosti Općini Centar
Sarajevo za prodaju stana na kojem postoji
stanarsko pravo u dijelu 3/20 vlasništvo Drvno
industrijskog preduzeća iz Nove Gradiške,
Republika Hrvatska (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti Općini Centar
Sarajevo za prodaju stana na kojem postoji
stanarsko pravo u dijelu 3/20 vlasništvo Drvno
industrijskog poduzeća iz Nove Gradiške,
Republika Hrvatska (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности Опћини Центар
Сарајево за продају стана на којем постоји
станарско право у дијелу 3/20 власништво
Дрвно индустријског предузећа из Нове
Градишке, Република Хрватска (српски језик)
Odluka o sufinansiranju najnižih penzija
ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos
u isplati za mart 2012. godine manji od iznosa
najniže penzije po Zakonu o penzijskom i
invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o sufinanciranju najnižih mirovina
ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji je iznos
u isplati za ožujak 2012. godine manji od iznosa
najniže mirovine po Zakonu o mirovinskom i
invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
14
14
15
15
65
66
68
70
70
70
71
71
72
Broj 31 - Strana 84
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Одлука о суфинансирању најнижих пензија
остварених под повољнијим увјетима, чији је
износ у исплати за март 2012. године мањи од
износа најниже пензије по Закону о
пензијском и инвалидском осигурању у
Федерацији Босне и Херцеговине (српски
језик)
72
626 Rješenje o imenovanju Stručnog savjeta Agencije
za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i
Hercegovine
72
627 Rješenje o imenovanju Radne grupe za analizu
spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih
obaveza ugovornih strana iz Ugovora o
73
dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo
628 Rješenje o stavljanju van snage rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Sarajevo osigu73
ranja d.d. Sarajevo
73
629 Rješenje broj 03/05-31-226/2012
630 Rješenje broj 03/05-31-272/2012
73
74
631 Rješenje broj 03/05-31-272-1/2012
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
632 Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije
upravljanja mineralnim sirovinama (bosanski
jezik)
74
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije
upravljanja mineralnim sirovinama (hrvatski
jezik)
76
Правилник o садржају и начину израде стратегије управљања минералним сировинама
(српски језик)
77
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
633 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja
imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu
Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)
79
Srijeda, 11. 4. 2012.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja
imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu
79
Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима за подношење захтјева за издавање околинске дозволе за погоне и постројења која имају издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити околиша (српски
језик)
80
634 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolinske dozvole za pogone i postojenja koja
imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu
Zakona o zaštiti okoliša (bosanski jezik)
80
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolišne dozvole za pogone i postrojenja koja
imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu
80
Zakona o zaštiti okoliša (hrvatski jezik)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о роковима за подношење захтјева за издавање околинске дозволе за погоне и постројења која имају издате дозволе прије ступања на
снагу Закона о заштити околиша (српски
језик)
81
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI
BiH
635 Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za
usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji
Bosne i Hercegovine
81
OPĆINA BIHAĆ
636 Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vodovod"
d.o.o. Bihać
81
JU OŠ "DONJA VIDOVSKA"
637 Odluka o konačnom imenovanju direktora JU OŠ
82
"Donja Vidovska"
Izdavač: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054,
faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo161-00000071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF
2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za I polugodište 2012. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodište
2012. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku
Download

13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za