Erste
Banka i
Balkanski fond za
lokalne inicijative pozivaju
vas da se prijavite na program
donacija Centrifuga
Ideja programa je da:
l Podstakne kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i da skrene pažnju
na pitanja sa kojima se mladi suočavaju
l Podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna
l Ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalErste Bank a.d. Novi Sad podržava mlade i njihove ininih zajednica (pod potencijalima se podrazumecijative u oblasti kulture u Srbiji programom donacija
vaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba,
namenjenih neprofitnim organizacijama.
vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodProgram se realizuje u partnerstvu sa Balkanskim fonnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica)
dom za lokalne inicijative — BCIF.
l Izmesti fokus događanja iz najvećih gradova
Centrifugu, putem pisma podrške, podržava i MinistarSrbije
stvo kulture Republike Srbije.
Erste Bank a.d. Novi Sad deo je Erste Grupe koja posluje sa 17,5 miliona klijenata u osam zemalja centralne
i istočne Evrope.
Erste Banka je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u
Austriji. U Srbiji je počela da posluje 2005, kupovinom većinskog dela akcija tadašnje Novosadske banke koja je najstarija finansijska institucija u našoj zemlji. Erste Banka je 1819.
osnovana sa ciljem da pomogne običnim ljudima da obezbede
sigurniju budućnost, ali istovremeno da podržava društvene
i kulturne projekte. U tom duhu nastoji da posluje i danas.
www.erstebank.rs
Ciljna grupa programa
Projekat je namenjen mladim ljudima od 15 do
30 godina ali je poželjno i što šire uključivanje
drugih — vršnjaka/kolega, roditelja, profesora,
institucija, medija, privrednika itd.
Kriterijumi
za dobijanje donacije:
Osnovni kriterijumi su:
l da projekat nije postojao ranije
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) ima dugoročl da projekat ima lokalni karakter (nameni cilj da pomogne izgradnju stabilnih i održivih zajednica u
njen je mladima iz jednog mesta) a realizaSrbiji. BCIF je prisutan u Srbiji od 1999, najpre kao britanska
cija projekta je usmerena na urbano jezgro
dobrotvorna organizacija, a od 2004. kao domaća fondacija.
lokalne zajednice;
Do danas, BCIF je odobrio preko 600 donacija u iznosu od prel projekat su osmislili i vode mladi ljudi do
ko 2.000.000 evra, finansirajući inicijative koje pokrivaju širok
30 godina iz te zajednice
raspon pitanja, kao što su učešće građana u procesima donošel predloženi program odgovara potrebanja odluka, povećanje etničke tolerancije i zaštita i unapređenje
ma mladih u zajednici iz koje dolazi
životne sredine u različitim programima donacija.
l ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezawww.bcif.org
nost
l projekat ima realističan budžet koji je
Cilj programa
u skladu sa aktivnostima
l projekat je realan i ostvarljiv u datom
Cilj programa Centrifuga jeste da dodelom donacija aktivira mlavremenskom periodu (od jula 2010. do
de od 15 do 30 godina da pokrenu kreativne kulturne sadržaje
15. novembra 2010)
u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (spisak mesta
nalazi se na kraju ovog dokumenta), osim na teritorijama gradova
Prioritet će imati projekti koji
Beograd, Niš i Novi Sad. Sredstva su namenjena lokalnim, omlaimaju inovativan karakter.
dinskim neprofitnim organizacijama i neformalnim grupama koje se
kreativno bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima.
Takođe, važno je da:
Minimalni-maksimalni
iznos za finansiranje
l U projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika/ca omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika/ca
projektnih aktivnosti. Pri planiranju i realizaciji aktivnosti treba uključiti
i građane/ke, kao i predstavnike/ce institucija, organizacija, medija,
sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.
l Organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena
i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.
Od jula do 15. novembra 2010. godine. Sve aktivnosti
u vezi sa projektom treba da budu realizovane u ovom
vremenskom periodu.
Geografsko područje
Ograničenja
Sva mesta u kojima postoje poslovnice Erste Banke u Srbiji, osim
gradova Beograd, Niš, Novi Sad.
Ko može da se prijavi?
Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije/neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju
mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture.
Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer
će se u obzir za dodelu donacije uzmati i neformalne grupe građana/ki.
Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju se prijava
odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa te se ne mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i
druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs,
ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.
Važne informacije
Za ovaj program mogu da konkurišu isključivo omladinske organizacije/neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici, kojima upravljaju
mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture.
Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše,
jer će se u obzir za dodelu donacije uzmati i neformalne grupe građana/ki. Nacionalne organizacije smeštene van zajednica na koju
se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije,
profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa te se ne
mogu ni prijaviti. Kancelarije za mlade, škole/fakulteti, galerije/kulturni centri i druge javne institucije ne ispunjavaju uslove za prijavu
na konkurs, ali mogu biti partneri ili saradnici u okviru projekata.
Važne informacije
Organizacija/grupa treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime vaše organizacije,
ona neće biti razmatrana. U slučaju da podnosite projekat
u saradnji sa nekom drugom organizacijom, morate navesti
koja će biti vodeća organizacija”,tj. nosilac projekta. Ako više
organizacija/grupa pošalju potpuno isti predlog projekta, sve
te prijave biće automatski povučene iz konkursa.
Procedura prijavljivanja
i vremenski rokovi
Konkurs je otvoren do srede 2. juna 2010. godine. Proces
razmatranja prijava trajaće najviše mesec dana od datuma
zatvaranja konkursa.
Od 100.000 do 400.000 dinara.
Trajanje projekta
Podrška se neće davati za:
l institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije) infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput
laptopa, kompjutera, faksa, telefona, TV, DVD plejera,
muzičkih uređaja, fotoaparata itd.) osim u izuzetnim slučajevima u kojima su neka tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost
programa
l projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti
l aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost
opštine ili su pod pokroviteljstvom opštine
l projekte koji se odnose na kulturno nasleđe
l isključivo troškove smeštaja i ishrane
l projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i
republički nivo
kao ni za:
l stipendije
l naučna istraživanja
l međunarodna putovanja
l studijska putovanja
l religiozne teme
l aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
l projekte koji zagovaraju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije
Procedura za dodelu donacije
Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:
1. BCIF razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa. Sve prijave koje ispunjavaju
osnovne uslove šalju se regionalnom/oj savetniku/ci BCIF-a.
2. BCIF savetnik/ca uspostavlja kontakt sa organizacijom koja
se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga
projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše. Savetnik/
ca će posetiti organizaciju/grupu i sastati se sa predstavnicima/
cama.
3. Sve projekte i preporuke savetnika/ca razmatraće za potrebe
projekta posebno oformljen Odbor za dodelu donacija, koji donosi
konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani. Članovi Odbora su: Ana Sofrenović, glumica, Gordan Paunović, menadžer za
korporativnu društvenu odgovornost B92, Dimitrije Tadić, savetnik
u Sektoru za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne
odnose Ministarstva kulture republike Srbije, Mia David, direktorka
Kulturnog centra Beograd, Branislav Ivin, predsednik Upravnog odbora BCIF-a i Mirjana Šakić iz Sektora komunikacija Erste Banke.
Potpisivanje ugovora o donaciji
i isplata sredstava
Sredstva će biti dodeljena nakon potpisivanja Ugovora o donaciji koji će pripremiti osoblje BCIF-a. Projektne aktivnosti mogu započeti tek nakon što se ova
procedura okonča. Troškovi načinjeni pre potpisivanja ugovora neće biti pokriveni/priznati donacijom.
Sve podržane organizacije/grupe treba da otvore
poseban račun u Erste Banci u svojoj lokalnoj zajednici za potrebe realizacije ovog projekta.
Kako se prijaviti?
Radi prijavljivanja treba popuniti: OBRAZAC ZA
PRIJAVU. Obrazac treba poslati BCIF-u. Obrazac
se može se dobiti na sledeći način:
1. na portalu www.superste.net
2. na Internet stranicama BCIF-a www.bcif.org
3. na vaš zahtev BCIF će ga poslati poštom ili
putem e-maila.
Prijava se može popuniti samo na srpskom
jeziku. Obrazac za prijavu treba popuniti
u celosti. Ukoliko vam je potrebna pomoć u
popunjavanju obrasca, slobodno se obratite
zaposlenima u BCIF-u, kao i za eventualne
konsultacije za razradu vaše ideje pre nego
što je pošaljete.
Nakon što ste popunili obrazac za prijavu
možete ga poslati:
e-mailom u kancelariju BCIF-a na sledeću
adresu: [email protected]
ili štampani primerak na sledeću adresu:
BCIF
Gospodar Jevremova 45/III-8
11000 Beograd
ili faksom: 011/26 29 374
Ako šaljete štampani primerak prijave,
poštom ili faksom, molimo navedite referencu: za program Centrifuga
Za sve dodatne informacije
možete se obratiti:
Irini Ljubić
Menadžerki projekta
Balkanski fond
za lokalne inicijative (BCIF)
Gospodar Jevremova 45/III-8
11000 Beograd
Tel/fax:
011 26 22 511
011 32 88 723
www.bcif.org
[email protected]
Lista mesta
iz kojih se primaju prijave:
Apatin
Bač
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Banovci
Bečej
Beočin
Čačak
Čelarevo
Despotovo
Futog
Inđija
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Kula
Nova Pazova
Novi Pazar
Odžaci
Pančevo
Plandište
Požarevac
Požega
Smederevo
Sombor
Srbobran
Sremska Mitrovica
Sremski Karlovci
Stara Pazova
Subotica
Šid
Šabac
Temerin
Ub
Užice
Valjevo
Velika Plana
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Žabalj
Download

Erste Banka i Balkanski fond za lokalne inicijative pozivaju vas da