Lenovo
3000 N500
TM
www.lenovo.com
© Copyright Lenovo 2008. Sva prava zadržana.
New World. New Thinking.
P/N: 43N8506
Štampano u Kini
Dodatak za Korisnički
priručnik
Primena softvera PC-Doctor -------------------------------------------------„
Otkrivanje problema
Ukoliko se javljaju problemi u radu vašeg računara, možete ga testirati pomoću
softvera PC-Doctor® za Windows.
Da biste pokrenuli PC-Doctor za Windows, uradite sledeće:
1
2
3
Kliknite na Start.
Postavite pokazivač na meni Svi programi, a zatim na PC-Doctor za Windows.
Kliknite na PC-Doctor za Windows.
Za dodatne informacije o softveru PC-Doctor za Windows pogledajte „Pomoć“
za program.
Pažnja:
ƒ Ukoliko vam treba pomoć ili dodatne informacije o problemu, izaberite neku
od sledećih mogućnosti:
- Lenovo centar za rešavanje problema,
- Ažuriranje upravljačkih programa sistema,
- Informacije o sistemu.
ƒ Vršenje bilo kakvog testa može potrajati nekoliko minuta ili duže. Potrebno
je da imate dovoljno vremena za vršenje celokupnog testa; nemojte prekidati
test koji je u toku.
Pre nego što se obratite centru za korisničku podršku obavezno odštampajte evidenciju
testa kako biste tehničkom licu za pružanje pomoći pružili informacije u kratkom roku.
1
„
Otkrivanje problema pomoću softvera PC-Doctor u okviru
servisne particije
Primenom softvera PC-Doctor iz radnog okruženja Rescue and Recovery u servisnoj
particiji čvrstog diska imate mogućnost otkrivanja problema u sistemu bez pokretanja
operativnog sistema.
Da biste pokrenuli PC-Doctor, uradite sledeće:
1
2
Isključite računar, a zatim ga ponovo uključite.
3
Kliknite na opciju Launch advanced Rescue and Recovery (Pokreni napredni
Rescue and Recovery).
4
Kliknite na opciju Diagnose hardware (Otkrij probleme sa hardverom).
Kada se prikaže logotip Lenovo, pritisnite dugme Lenovo Care, F11 ili taster
Enter. Otvara se radno okruženje Rescue and Recovery.
Za dodatne informacije o softveru PC-Doctor pogledajte „Pomoć“ za program.
2
Primena alatke Rescue and Recovery ----------------------------„
Upoznavanje s alatkom Rescue and Recovery
Ukoliko Windows ne funkcioniše ispravno, koristite radno okruženje Rescue and
Recovery kako biste rešili ili utvrdili problem.
1
2
3
Isključite računar, a zatim ga ponovo uključite.
Kada se prikaže logotip Lenovo, pritisnite dugme Lenovo Care, F11 ili taster
Enter.
Kada se otvori radno okruženje Rescue and Recovery, možete da:
•
•
•
•
„
sačuvate i obnovite datoteke, fascikle ili rezervne kopije,
konfigurišete podešavanja sistema i lozinki,
komunicirate putem Interneta i veze za Web lokaciju za podršku,
otkrijete i rešite probleme pomoću alatki za otkrivanje problema.
Vraćanje fabričkog sadržaja
Kompletna rezervna kopija svih datoteka i programa koje je kompanija Lenovo
unapred instalirala na vaš računar poslata je na diskovima za oporavak sistema
zajedno s računarom ili se nalazi u skrivenom zaštićenom segmentu ili na particiji
čvrstog diska. Iako su sakrivene, sigurnosne kopije u okviru particije zauzimaju
određeni deo diska. Stoga će vam, pri proveri kapaciteta čvrstog diska u Windowsu,
ukupni kapacitet diska možda izgledati manji nego što ste očekivali. Ova razlika
objašnjena je u odeljku „Objašnjenje kapaciteta čvrstog diska“ u Korisničkom
priručniku.
3
Program Product Recovery u ovoj oblasti omogućava vam da vratite celokupan
sadržaj čvrstog diska tako da bude u stanju identičnom onom neposredno
po isporuci od proizvođača.
Ukoliko koristite diskove za oporavak sistema koji se isporučuju zajedno s računarom,
na vašem računaru će se, pored celokupnog sadržaja isporučenog od proizvođača,
obnoviti i program Product Recovery. Ukoliko uz vaš računar prvobitno nije dostavljen
program Product Recovery, na ovaj način će biti zauzet dodatni kapacitet na čvrstom
disku.
Pažnja:
ƒ Sve datoteke na primarnoj particiji diska (obično jedinica C) biće izbrisane
u postupku oporavka. Međutim, pre upisivanja preko bilo kakvih podataka
imaćete mogućnost da sačuvate jednu ili više datoteka na drugim
medijumima.
ƒ Ukoliko optička disk-jedinica nije priključena na Lenovo računar u toku
oporavka, DVD softver i softver za snimanje na CD neće biti instalirani.
Da biste osigurali njihovu pravilnu instalaciju, instalirajte optičku disk-jedinicu
pre vršenja oporavka.
ƒ Postupak oporavka traje nekoliko sati. Dužina trajanja zavisi od metode koju
primenjujete. Ukoliko koristite diskove za oporavak sistema koje ste kreirali
ili kupili, postupak oporavka traje najmanje pet sati.
4
Pre obnavljanja sistema pokrenite podešavanja uslužnog programa BIOS Setup:
1
2
Aktivirajte uslužni program BIOS Setup.
3
Pritisnite F10 da biste sačuvali podešavanja sistema. Odaberite Yes (Da)
i pritisnite taster Enter. Računar će se ponovo pokrenuti.
Pritisnite F9 kako biste vratili standardna podešavanja sistema. Odaberite
Yes (Da) i pritisnite taster Enter.
Vraćanje fabričkog sadržaja sa servisne particije
1
2
3
Ukoliko je moguće, sačuvajte sve datoteke i isključite operativni sistem.
4
Kliknite na opciju Full Restore (Potpuni oporavak) i pratite uputstva
na ekranu.
Isključite računar, a zatim ga ponovo uključite.
Kada se prikaže logotip Lenovo, pritisnite dugme Lenovo Care, F11 ili taster
Enter. Otvara se radno okruženje Rescue and Recovery.
Vraćanje fabričkog sadržaja pomoću diskova za oporavak sistema
Ukoliko je komplet diskova za oporavak sistema isporučen uz računar ili ste
napravili odnosno kupili diskove za oporavak sistema, fabrički sadržaj možete da
vratite pomoću diskova na sledeći način:
1
Proverite da li je sekvenca pokretanja u uslužnom programu BIOS Setup
podešena tako da se sistem pokreće sa diskova za oporavak sistema.
2
Umetnite disk Rescue and Recovery u DVD-ROM jedinicu.
5
3
Ponovo pokrenite računar. Nakon kratke pauze otvara se radno okruženje
Rescue and Recovery.
4
Kliknite na opciju Full Restore (Potpuni oporavak) i pratite uputstva
na ekranu.
Napomene:
ƒ Za podizanje sistema sa diska za oporavak sistema odaberite meni Boot (Podizanje
sistema) u uslužnom programu BIOS Setup, pritiskajte F6 nakon izbora optičke
disk-jedinice dok ne izaberete optičku disk-jedinicu koja treba da bude prva stavka
u redosledu prioriteta podizanja sistema.
ƒ Da biste aktivirali uslužni program Setup, pri pokretanju pritisnite i zadržite
taster F1.
Važno:
Uputstvo da se za aktiviranje BIOS-a pritisne taster F2, navedeno u Korisničkom
priručniku, nije tačno. Taster F1 je jedini taster za aktiviranje BIOS-a.
6
„
Oporavak podataka
Ukoliko ste rezervne kopije izradili pomoću programa Rescue and Recovery, takođe
imate jednu ili više sačuvanih rezervnih kopija sa sadržajem čvrstog diska u različitim
vremenskim periodima. Ove rezervne kopije mogu se snimiti na čvrsti disk, mrežni
disk ili na prenosive medijume, u zavisnosti od opcija koje odaberete u toku izrade
rezervnih kopija.
Za vraćanje sadržaja na ranije stanje pomoću bilo koje snimljene rezervne kopije možete
da koristite ili program Rescue and Recovery ili radno okruženje Rescue
and Recovery. Radno okruženje Rescue and Recovery funkcioniše nezavisno
od operativnog sistema Windows. Stoga, možete ga pokrenuti pritiskom na dugme
Lenovo Care, F11 ili taster Enter kada se to od vas bude zahtevalo u toku pokretanja.
Po otvaranju radnog okruženja Rescue and Recovery možete da izvršite oporavak,
čak i kada niste u mogućnosti da pokrenete Windows.
7
Nadogradnja i zamena uređaja --------------------------------------------„
Zamena baterije
Važno:
Pročitajte poglavlje 6. „Informacije o bezbednosti, korišćenju i održavanju“
u Korisničkom priručniku pre zamene baterije.
Opasnost:
Koristite samo bateriju navedenu na listi delova za računar. Druge baterije se mogu
zapaliti ili eksploditati.
8
Za zamenu baterije
1
Isključite računar ili aktivirajte stanje hibernacije. Zatim isključite strujni
adapter i sve kablove iz računara.
Napomena:
Ukoliko koristite PC karticu, možda neće moći da se aktivira stanje hibernacije.
U tom slučaju isključite računar.
2
Zaklopite računar i okrenite ga.
3
Oslobodite ručni zasun za bateriju 1 . Držeći zasun za bateriju sa oprugom
u slobodnom položaju 2 uklonite bateriju u smeru strelice 3 .
1
1
3
2
2
9
„
4
Postavite potpuno napunjenu bateriju.
5
Ručni zasun za bateriju postavite u blokirani položaj.
6
Ponovo okrenite računar. Ponovo priključite strujni adapter i kablove u računar.
Nadogradnja čvrstog diska
Važno:
Pročitajte poglavlje 6. „Informacije o bezbednosti, korišćenju i održavanju“
u Korisničkom priručniku pre zamene čvrstog diska.
Skladišni kapacitet računara možete povećati zamenom čvrstog diska čvrstim diskom
većeg kapaciteta. Novi čvrsti disk možete kupiti kod prodavca računara ili predstavnika
kompanije Lenovo.
Napomene:
ƒ Čvrsti disk menjajte samo u slučaju nadogradnje ili popravke. Konektori i ležište
čvrstog diska nisu predviđeni za česte promene ili zamene diskova.
ƒ Radno okruženje Rescue and Recovery i program Product Recovery nisu dodati
na opcioni čvrsti disk.
10
Pažnja:
Rukovanje čvrstim diskom
ƒ Disk nemojte ispuštati, niti ga izlagati udarcima. Disk stavite na materijal koji
apsorbuje udarce, npr. na mekanu tkaninu.
ƒ Nemojte pritiskati poklopac diska.
ƒ Ne dodirujte konektor.
Disk je veoma osetljiv. Nepravilno rukovanje može prouzrokovati oštećenje i trajni
gubitak podataka na čvrstom disku. Pre vađenja čvrstog diska napravite rezervnu
kopiju svih informacija na čvrstom disku, a zatim isključite računar. Disk nemojte
uklanjati ukoliko sistem funkcioniše, ukoliko je u stanju mirovanja ili hibernacije.
Da biste zamenili čvrsti disk, uradite sledeće:
1 Isključite računar; potom isključite strujni adapter i sve kablove iz računara.
2
3
4
Zaklopite računar i okrenite ga.
Izvadite bateriju.
Uklonite zavrtnje koji drže poklopac čvrstog diska 1 .
11
5
Skinite poklopac 2 .
2
1
6
Povucite jezičak u smeru strelice 3 .
3
12
7
Izvadite čvrsti disk zaštićen metalnim okvirom.
4
8
9
0
Uklonite zavrtnje i izvadite čvrsti disk iz metalnog okvira.
A
Vratite poklopac čvrstog diska.
B
Vratite zavrtnje.
C
Ponovo postavite bateriju.
D
Ponovo okrenite računar. Priključite strujni adapter i kablove u računar.
Postavite novi čvrsti disk u metalni okvir; zatim pritegnite zavrtnje.
Pažljivo postavite čvrsti disk u ležište čvrstog diska tako da jezičak bude
okrenut nagore, a konektori jedan ka drugome; potom ga pravilno postavite
na predviđeno mesto.
13
„
Uklanjanje optičke disk-jedinice
Važno:
Pročitajte poglavlje 6. „Informacije o bezbednosti, korišćenju i održavanju“
u Korisničkom priručniku pre uklanjanja optičke disk-jedinice.
Da biste uklonili optičku disk-jedinicu, uradite sledeće:
1
2
Uklonite zavrtanj kao što je prikazano na slici 1 .
Pažljivo izvucite optičku disk-jedinicu 2 .
1
2
14
„
Zamena memorije
Važno:
Pročitajte poglavlje 6. „Informacije o bezbednosti, korišćenju i održavanju“
u Korisničkom priručniku pre zamene memorije.
Povećanje kapaciteta memorije predstavlja efektivan način ubrzavanja rada programa.
Količinu memorije na svom računaru možete povećati tako što ćete u mesto
za memoriju računara postaviti memoriju udvostručene brzine prenosa podataka
(DDR) 2 sinhronu dinamičku memoriju (DRAM) nebaferisani memorijski modul
sa dva reda nožica (SO-DIMM), što predstavlja dodatnu opciju. Na raspolaganju
su moduli SO-DIMM različitih kapaciteta.
Napomena:
Koristite samo tipove memorije koje podržava vaš računar. Ukoliko na pogrešan
način instalirate opcionu memoriju ili instalirate tip memorije koji nije podržan,
kada pokušate da uključite računar oglasiće se zvučni signal upozorenja.
Da biste instalirali modul SO-DIMM, uradite sledeće:
1
Dodirnite metalni sto ili uzemljeni metalni predmet. Tako eliminišete sav statički
elektricitet u telu koji bi mogao da izazove oštećenje modula SO-DIMM.
Ne dodirujte deo modula SO-DIMM na kojem se nalazi kontakt.
2
3
Isključite računar; potom isključite strujni adapter i sve kablove iz računara.
Zaklopite računar i okrenite ga.
15
4
5
Izvadite bateriju.
Skinite termički poklopac.
a. Uklonite zavrtnje koji drže termički poklopac 1 .
b. Skinite termički poklopac 2 .
1
1
2
6
16
Uklonite jedan od dva modula SO-DIMM koja su već postavljena u mestu
za memoriju kako biste oslobodili mesto za novi modul istovremenim pritiskom
na oba zasuna utičnice. Obavezno sačuvajte stari modul SO-DIMM kako biste
ga mogli i ubuduće koristiti.
7
Deo modula DIMM sa zarezom gurnite u utičnicu.
Čvrsto pritisnite modul DIMM i klimajte ga dok ne nalegne na svoje mesto.
Mora biti potpuno fiksiran na predviđenom mestu i ne sme se lako pokretati.
1
2
1
8
9
0
Vratite termički poklopac.
Ponovo postavite bateriju.
Okrenite računar i ponovo priključite strujni adapter i kablove u računar.
17
Napomena:
Ukoliko se na računaru na kojem vršite izmene koristi samo jedan modul DIMM,
kartica se mora ubaciti u SLOT-0 ( a : donji utor), ne u SLOT-1 ( b : gornji utor).
b
a
Da bi modul SO-DIMM bio pravilno postavljen, uradite sledeće:
1
2
18
Uključite računar.
Držite taster F1 u toku pokretanja i ekran uslužnog programa BIOS Setup
se otvara. Stavka „Total Memory“ (Ukupna memorija) prikazuje ukupnu
memoriju instaliranu na vašem računaru.
Sledeća tabela pruža spisak CRU (Customer Replaceable Units) jedinica za vaš računar
i pomaže vam da nađete uputstva za zamenu.
Poster za
podešavanje
računara
Dodatak
Priručnik
za održavanje
hardvera na mreži
Video zapis
na mreži
Samouslužne CRU jedinice
Strujni adapter
X
Kabl za napajanje
strujnog adaptera
X
Baterija
X
X
X
Donja pristupna
vratanca
X
X
X
Čvrsti disk
X
X
X
Memorija
X
X
X
Optička disk-jedinica
X
X
X
X
X
Opcionalno-uslužne CRU jedinice
PCI Express Mini
Card za bežičnu
LAN mrežu
19
Informacije o garanciji --------------------------------------------------------------Vrsta
proizvoda
Prenosni
računar:
4233
Zemlja ili region kupovine
proizvoda
Latinska Amerika
Meksiko
Garantni rok
Delovi i rad –
1 godina
Baterija – 1 godina
Vrsta
garancije
1, 4
1, 3
Napomena:
Ove informacije o garanciji predstavljaju dopunu informacija u Dodatku A „Ograničena
garancija kompanije Lenovo“ Korisničkog priručnika za Lenovo 3000 N500.
Po potrebi vaš serviser će popraviti računar ili će ga zameniti, zavisno od vrste
garancije koja je određena za vaš proizvod i dostupne servisne usluge. Planiranje
servisiranja zavisiće od vremena vašeg poziva, dostupnosti delova i drugih faktora.
Garantni period od tri (3) godine za delove i jedne (1) godine za rad znači da će Lenovo
obezbediti besplatne garantne usluge za:
a. delove i rad tokom prve godine garantnog roka (ili duže, ako to propisuje zakon) i
b. samo delove, na bazi zamene u drugoj i trećoj godini garantnog roka. Vaš serviser
naplatiće vam rad koji se odnosi na popravku ili zamenu u drugoj i trećoj godini
garantnog roka.
20
Brojevi telefona kompanije Lenovo za servis u okviru
garancije --------------------------------------------------------------------------------------------Brojevi telefona u nastavku tačni su u vreme štampanja ove brošure, ali podležu
promenama bez prethodnog obaveštenja.
Za najnovije brojeve telefona sa servis u okviru garancije u svojoj zemlji možete
da se obratite kompaniji Lenovo ili distributeru u svojoj državi. Za najaktuelnije
informacije o brojevima telefona, posetite lokaciju
http://www.lenovo.com/support/phone.
Zemlja ili region
Jezik
Broj telefona
Argentina
španski
0800-666-0011
Bolivija
španski
0800-10-0189
Čile
španski
Honduras
španski
Kolumbija
španski
1-800-912-3021
Meksiko
španski
001-866-434-2080
Peru
španski
0-800-50-866
800-361-213 ili
188-800-442-488
besplatno
Tegusigalpa: 232-4222
San Pedro Sula:
552-2234
Radno vreme
09:00 – 19:00
ponedeljak - petak
08:00 – 18:00
ponedeljak - petak
09:00 – 19:00
ponedeljak - petak
09:00 – 18:00
ponedeljak - petak
08:00 – 18:00
ponedeljak - petak
08:00 – 18:00
ponedeljak - petak
08:00 – 18:00
ponedeljak - petak
21
Urugvaj
španski
000-411-005-6649
Venecuela
španski
0-800-100-2011
09:00 – 19:00
ponedeljak - petak
08:00 – 18:00
ponedeljak - petak
Napomena:
Gorenavedena lista predstavlja dopunu spiska brojeva telefona iz Dodatka A „Ograničena
garancija kompanije Lenovo“ Korisničkog priručnika za Lenovo 3000 N500.
22
Lenovo
3000 N500
TM
www.lenovo.com
© Copyright Lenovo 2008. Sva prava zadržana.
New World. New Thinking.
P/N: 43N8506
Štampano u Kini
Dodatak za Korisnički
priručnik
Download

Lenovo 3000 N500