kompletan asortiman hrane za konje
A PRO D U C T O F S W E D EN
SADRŽAJ
Zašto pelete? 4
Ovako to funkcioniše 5
Naša paleta proizvoda 6
Gas i kočnica
8
SPC – faktor uspeha
9
Garantovani sastav
10
Preporuke za ishranu
11
3
S A R A Đ U J E M O S A P R I R O DO M
Pioniri u „Funkcionalnoj ishrani“
Naša kompanija je vodeći skandinavski proizvodjač hrane za konje, a u vlasništvu je Švedske Asocijacije
Farmera. Ova činjenica ukazuje na sprovodjenje obimnih istraživanja i na razvoj tehnologije spravljanja hraniva
od najkvalitetnijih sastojaka sa švedskog tla. Svojim konceptom ishrane i hranom koja je proizvedena uz
savršeno poznavanje biologije konja, KRAFFT je pionir u „funkcionalnoj ishrani“.
Šta je „funkcionalna ishrana“?
Naša kompletna hraniva stimulišu
metaboličke procese u organizmu konja.
U njima se nalazi visok sadržaj vlakana, a
relativno nizak skroba. Selen i bakar u
našim proizvodima imaju organsku for­
mulu, odnosno imaju istu hemijsku for­
mulu kao u biljkama. Paleta naših proiz­
voda je široka, pa svaka kategorija konja
ima savršeno prilagodjenu ishranu pre­
ma svojim potrebama.
Proizvodni resursi i dugogodišnja proizvodnja
su najveći faktor uspeha firme KRAFFT
Pažljivo slušamo
Naši saradnici na terenu pažljivo slušaju
saveti o realnim potrebama. Često se te
šta im govore zaljubljenici u konje iz svih
informacije pretaču u nove proizvode ili
oblasti, pa te informacije stižu do nas kao
koriste u poboljšanju već postojećih. Ta­
kodje, osluškujemo i naučnike, pratimo
najnovije informacije iz oblasti nutricion­
izma i fiziologije ekvida, što se uvek
ogleda i u našim proizvodima.
Kvalitet zagarantovan
Standardi u proizvodnji naše hrane su
veoma visoki. Samim tim garantujemo
za nutritivne vrednosti i higijensku
ispravnost. Ne koristimo veštačke
učvršćivače, a peletiranjem smanju­
jemo rizik razdvajanja hranljivih sas­
tojaka. Rigorozna kontrola procesa
proizvodnje sprečava kontaminaciju
hrane bilo kojom supstancom koja
Faktor ishrane je najvazniji, kako za nivo
takmicarske forme, tako i za opste
zdravstveno stanje konja
se smatra dopingom.
Proizvodni kapaciteti KRAFFT-a su glavni razlog
uspeha, kao i znanje u samom procesu proizvodnje,
prikupljano kroz dugi niz godina
4
N I Z OČ I G L E D N I H P R E D N OS T I
Zašto koristiti peletiranu
kompletnu hranu?
Glavni proizvod KRAFFT kompanije predstavlja upravo kompletna hrana za konje, koja u kombinaciji sa
kvalitetnim senom čini potpuni dnevni obrok za konje. Naša hrana je peletirana i predstavlja jedinstveno rešenje
za ishranu konja.
Sve je tu!
ja i vlakna se već nalaze u pravilnom
Higijena na najvišem nivou
Samo dodajte seno i ne gubite vreme
odnosu u KRAFFT hrani za konje. Rizik od
Kako se samo spoljašnja strana pelete
mešanjem gomile sastojaka. Vitamini,
nepravilnog doziranja sastojaka ne pos­
izlaže dejstvu kiseonika, gljivica, bakterija,
minerali, proteini, mikroelementi, energi­
toji, a uputstva za doziranje hrane jasno i
vlage i svetla, pelete su relativno otporne
nedvosmisleno određuju tačnu količinu
na uslove prilikom skladištenja.
hraniva u obroku.
Svi sastojci u svakoj peleti
Bogatstvo vlakana
Peletiranje je proces u kome se ne koriste
Vlakna su neophodna za pravilno funk­
nikakvi veštački sjedinjivači. Sastojci se
cionisanje debelog creva, gde se apsorb­
jednostavno samelju, izmešaju, zagreju i
uje 60% energije. Vlakna su odličan izvor
pod pritiskom se formiraju pelete. Toplo­
energije, a u isto vreme pomažu pravilan
ta i pritisak aktiviraju proces sjedinjavanja
rast saprofitnih bakterija i gljivica u diges­
i svi sastojci se vezuju u pelete. Svaka pe­
tivnom traktu. Naši proizvodi su bogati
leta stoga sadrži istu količinu svih hran­
vlaknima – sa dobrim razlogom.
ljivih sastojaka, tako da nijedna kompo­
nenta ne može ostati ne pojedena od
strane konja, što je svakome ko se bavi
konjima veoma poznat problem kada se
hrana meša ručno.
Sve što je
neophodno
vašem konju
u jednoj peleti
Masti su prikladniji izvor
energije u odnosu na ugljene hidrate
i skrob, zbog relativno niskog nivoa
metabolita koji ostaju u mišićnom tkivu
posle teškog rada. Zbog toga naši
proizvodi imaju relativno visok
sadržaj masti.
Proteini čine osnovu svih
tkiva u organizmu. Izvori proteina u našim
proizvodima su pažljivo odabrani kako bi
odgovarali osetljivom metaboljizmu konja.
Opterećenje ekskrecionih organa je mini­
malno.
Vlakna čine izvrstan izvor
ener­gije. Pomažu pravilan rast saprofitnih
bakterija i gljivica u digestivnom traktu koje
preradjuju energiju iz hrane nagomilane u
debelom crevu.
Vitamini su pravilno izbalan­
sirani, rizik od nepravilnog doziranja ne
postoji.
Minerali su pravilno izbalan­
sirani, ne postoji rizik od nepravilnog
doziranja.
Mikroelementi su značajni
za biohemijske procese u organizmu. Bakar
i selen u našim proizvodima zadržavaju or­
gansku strukturu, kakvu imaju i u biljkama.
5
K R AT K A L E K C I J A I Z A N AT O M I J E
Ovako funkcioniše naša
formula za zdravlje
Ishrana konja je najvažniji faktor u postizanju zavidnih rezultata i za dobro zdravlje
konja. U prirodi se konji hrane travom i njihov digestivni trakt ne može da primi velike
količine skroba s obzirom na malu zapreminu želuca. Neki problemi, kao što su kolike
ili želudačni čir, se često javljaju kao problem nepravilne ishrane. Osnova KRAFFTovog koncepta je interakcija sa prirodom.
Saznajte više na www.krafft.nu/uk
B. Tanka creva - mesto gde se odigrava
proces pretvaranja skroba u ugljene hidrate uz pomoć
enzima. Ugljeni hidrati predstavljaju izvor energije za
pravilan rad mišića. Ovde se hrana priprema za debelo
crevo, menja joj se hemijska struktura i konzistencija.
Kapacitet apsorpcije energije u tankom crevu je veoma
mali, a hrana jako brzo prolazi kroz njih – 0.3 metra u
minuti.
B
A. Želudac je kod konja relativno
mali s obzirom na veličinu konja. Hrana se kod
konja ne zadržava u želucu, niti konj može uneti
veliku količinu hrane odjednom. Stoga, njegovi
obroci moraju biti manji, a češći. Veliki obroci,
obroci sa puno skroba i budjava hrana mogu
dovesti do fermentisanja i stvaranja gasova. Ovo je
veoma opasno po zdravlje konja, jer fiziološki nisu
sposobni da se oslobode gasova podrigivanjem
ili povraćanjem. KRAFFT hrana poseduje idealan
odnos izmedju zrnastih hraniva i drugih izvora
energije.
A
C
C. Debelo crevo je deo digestivnog
trakta gde se velika većina hrane pretvara u energiju,
vitamine i proteine. Bakterije, gljivice i jednoćelijski or­
ganizmi pomažu u ovom procesu balans izmedju ovih
organizama je veoma važan. Svaki poremećaj u ishrani
- previše skroba, upotreba antibiotika ili smanjen unos
vlaknastih hraniva može dovesti do ozbiljnih posledica
po zdravlje konja. Postoje istraživanja koja ukazuju
da poremećaj u ishrani može predstavljati osnovu za
upalu kopita – laminitis.
Kako su vlakna najvažnija za održavanje saprofitske
mikroflore u debelom crevu konja, pravilan i dovoljan
unos vlakana tokom ishrane osigurava zdravlje konja.
Mikroorganizmi debelog creva pretvaraju celulozu
u masne kiseline koje su izvor energije. Zbog toga je
KRAFFT hrana veoma bogata vlaknima.
6
R AZLOZI ZA USP EH
Uspešna porodica
Vodeći proizvodjač hrane za konje u skandinavskim zemljama je KRAFFT, a postao je veoma poznat brend i u
zemljama Evrope. Koncept „funkcionalne ishrane“ je jedan od razloga za to. Takodje, presudno je bilo i iskustvo
u ishrani i odgoju konja koje naši savetnici za ishranu rado dele sa konjarima. Dodatni faktor je i reputacija koju
je KRAFFT stekao. Sadržaj je jasno deklarisan na džakovima, nutritivne vrednosti su iste prilikom svake kupovine, a higijenska ispravnost je zagarantovana.
Za rekreativna grla
bi opteretio ekskrecioni sistem. Odnos
različite stadijume graviditeta ili laktacije.
Osnovna kompletna hrana za konje koji
vitamina i minerala je izbalansiran, a
Ovakav program ishrane može se koristiti
nisu u treningu pruža potpuni obrok koji,
količina vlakana visoka. Hrana je takodje
kao alternativni način u dohranjivanju
uz dodatak sena, održava dobro zdravlje i
bogata mastima.
ždrebadi na sisi i ishrani godišnjaka.
odličnu kondiciju.
Konji za priplod
Za konje u treningu
Koncentrovana kompletna hrana za kon­
Koncentrovana kompletna hrana za kon­
je u priplodu sadrži visoko kvalitetne pro­
je u treningu. Zadovoljava potrebe za en­
teine i vlakna. U ovom programu su zas­
ergijom. Ovo je visokoproteinska hrana
tupljene različite koncentracije proteina,
sa lako svarljivim proteinima, kako se ne
kako bi postojala odgovarajuća hrana za
GROOV 60
Ovo je hrana sa niskim sadržajem proteina, a
visokim sadržajem vlakana. Pruža odličnu alter­
nativu kada se koristi seno koje ima visok sadržaj
proteina ili ukoliko je potrebno da grlo unosi
veće količine vlakana. Može se koristiti za
ishranu ponija i konja koji su veoma osetljivi na
proteine.
7
GRUND
SPORT
SPORT SPC
Osnovna hrana za odrasle konje koji obavljaju lak
Hrana za konje u jakom treningu i ostale konje
Ovo je hrana slična paleti SPORT, ali su zrna­
ili srednje težak rad. Ova hrana, uz dodatak sena,
kojima je potreban veći unos energije. Ovo
ste komponente preradjene prema SPC
čini kompletan obrok i odličnu osnovu za zdra­
hranivo je odličan izvor energije, a bogato je i
formuli (strana 9). To je proces koji
vog i vitalnog konja.
mastima i vlaknima. Optimalan odnos vitamina
kombinuje obradu skroba toplotom i vo­
i minerala za aktivne konje obezbedjuje zdrav­
dom kako bi konj mogao da zadrži tečnost
lje, a u kombinaciji sa GROOV hranom za konje
u organizmu tokom veoma napornog tre­
prema konceptu „Gas & Kočnica“ (strana 8.)
ninga ili trke. Ovako se preveniraju odre­
obezbedjuje ishranu konja u jakom treningu.
djena patološka stanja koja se mogu javiti u
digestivnom traktu. Može se kombinovati
sa GROOV hranom u ishrani konja u jakom
treningu, prema konceptu „Gas & Kočnica“
(strana 8.)
GROOV 90
GROOV 125
GROOV SPC
Hrana za ishranu konja sa prosečnim ili malo
Posebna formula hrane za priplodna grla. Sastoji
GROOV hrana sa zrnastim komponentama pre­
većim potrebama za proteinima i konja koji se
se od najkvalitetnijih proteina koji su neophodni
radjenim po SPC formuli (strana 9). SPC je pro­
hrane senom sa relativno visokim sadržajem
za pravilnu reprodukciju. Takodje, pogodna je za
ces koji kombinuje obradu skroba toplotom i
proteina. Može se koristiti i kako bi se izbalan­
ishranu mladih konja tokom prvih treninga, dok
vodom kako bi konj mogao da zadrži tečnost u
sirao unos vlakana i da bi se zamenila zrnasta
još uvek rastu. Hrana bogata vlaknima pruža
organizmu tokom veoma napornog treninga ili
hraniva kod oštrih konja (puller-a) tokom tren­
odličnu zamenu za zrnasta hraniva namenjenu
trke. To sprečava neke poremećaje u diges­
inga ili trke. Koristi se u ishrani konja u jakom
temperamentnijim grlima.
tivnom traktu, a u kombinaciji sa SPORT hranom
treningu u kombinaciji sa hranom SPORT, pre­
čini optimalnu ishranu za grla u jakom treningu
ma konceptu „Gas & Kočnica“ (strana 8.)
prema „Gas & Kočnica“ konceptu.
8
FORM ULA VODEĆIH STRUČNJA K A ZA USPEH
„Gas & Kočnica“ koncept
Kombinacijom SPORT i GROOV hrane, ili njihovih SPC varijanti, vodeći evropski profesionalci iz različitih
disciplina pronalaze savršenu formulu za uspeh i način na koji lako rešavaju probleme konja koji su stalno
u napornom treningu.
Zvuči jednostavno
Kako koncept funkcioniše?
treba smanjiti deo SPORT hrane, a
Deo obroka koji čini GROOV hrana obez­
Tokom početnog perioda treninga,
povećati unos GROOV hrane, čime se
bedjuje visok unos najkvalitetnijih pro­
mladim konjima koji još uvek rastu je ne­
obezbedjuje povećan unos energije uz
teina. Deo obroka koji čini SPORT hrana
ophodan relativno visok unos proteina,
pomoć vlakana, a ne ugljenih hidrata i
obezbedjuje energiju neophodnu za
pa se tada preporučuje veći udeo
skroba.
konje u jakom treningu. Ovakva ishrana,
GROOV hrane. Kako se trening intenzi­
Jedan ili par dana pre trke ili intenzivnog
kombinacijom dve hrane, obezbedjuje
vira, a odrastao konj počne da se takmiči,
treninga konju se može dati energetski
idealan balans izmedju vitamina i min­
raste potreba za povećanim unosom
obrok sastavljen od veće količine SPORT
erala, uz dodavanje kvalitetnog sena.
energije, što se postiže povećanjem da­
hrane. Doziranje i kombinacija hrane
Menjanjem proporcije jedne ili druge
vanja SPORT hrane, a smanjenjem unosa
može se veoma precizno odrediti prema
hrane, bilo kakve individualne potrebe
GROOV hrane.
individualnim potrebama, a naši savet­
mogu biti zadovoljene za kratko vreme.
Oštrim konjima tokom treninga i trke
nici za ishranu mogu vam objasniti os­
novne principe.
Zvezda dresaža Jan Brink i njegov pastuv Briar su
zvezde medjunarodnog Grand Pri-ja. KRAFFT je
bio njihov pouzdani partner na tom putu.
Zvezda nemačkog takmičenja u preponama Hendrik Sosath na konju Laokoon-u izgradio je svoju
profesionalnu karijeru kao jahač, uzgajivač i
pronalazač mladih talenata u ovom sportu.
KRAFFT mu u tome sve vreme pomaže.
9
KONJA R I U SLUŽBI NAU K E
SPC – prirodno rešenje
za stari problem
Priča o našim SPC proizvodima, a naročito u kombinaciji sa drugim proizvodnim programom, je priča o uspehu.
Pre puštanja u promet, izveli smo test na 100 konja. Rezultati testa su bili ohrabrujući, a mnogi vodeći
profesionalci iz različitih disciplina smatraju SPC proizvode najbitnijim faktorom uspeha. Oni su rešili
dobro poznati problem: kako da konj tokom napornog treninga ili trke izgubi što manje tečnosti?
Prirodan proces
faktor. Ova supstanca se fiziološki luči u
SPC je prirodan proces obrade skroba
telu konja, a njena uloga je da usporava
toplotom i vodom, čime se njegova
prolazak tečnosti kroz membrane ćelija.
struktura menja. A sve to obezbedjuje da
Postoje indikacije da ishrana SPC hranom
konj zadržava veći deo tečnosti u telu
može poboljšati odredjena patološka
tokom napornog rada (znojenja, mekog
stanja u digestivnom traktu mnogih si­
baleganja i ubrzanog disanja). U procesu
sara.
ne koriste nikakvi aditivi.
U skladu sa prirodom
Uticaj koji na metaboličke procese ima
transformisan oblik skroba je lep primer
sklada sa prirodom. Kada je skrob obrad­
jen na ovaj način, stimuliše se izlučivanje
supstance koja se naziva anti-sekretorni
Pastuv kasač Ready Cash – trenera Philippe Allaire, KRAFFT-ovog vernog kupca – dominira francuskim
stazama kao trogodac, a sledeće sezone pobedjuje u brojnim trkama
10
Garantovani sastav
Po kilogramu
Energ. vrednost DE MJ/kg
Energ. vrednost ME MJ/kg
Voda
%
Sirovi protein
%
Svarljivi SP
g
Masti
%
Skrob
%
Biljna vlakna
%
Kalcium
g
Fosfor
g
Magnezium
g
Na-hlorid
g
Bakar (dodat)
mg
Selen (dodat)
mg
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin C
Vitamin K3
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Kalcium pantotenat
Niacin
Folna kiselina
Biotin
IE
IE
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
GRUND
SPORT
SPORT SPC
12,8
11,0
13,0
11,0
80
4
24
13
7
4
3
8
35
0,4
14,0
12,0
13,0
11,0
80
6,0
24
11
7
4
3
8
35
0,4
14,0
12,0
13,0
11,0
80
6,0
24
11
7
4
3
8
35
0,4
10 000
1 000
200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
GROOV 60 GROOV 90
GROOV 125
GROOV SPC
10,5
9,0
13,0
8,5
60
4,0
15
18
7
4
3
8
35
0,4
10,5
9,0
13,0
11,0
90
4,0
16
18
8
5
3
8
35
0,4
11,6
10,0
13,0
13,5
125
5,0
17
18
8
5
3
8
35
0,4
11,6
10,0
13,0
13,5
125
5,0
17
18
8
5
3
8
35
0,4
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
10 000
1 000
400
50
0,1
10
10
2
0,1
5
10
2
0,1
Dodati su mikroelementi: kobalt, mangan i cink
Osnovni sastojci: mekinje od oljuštenog ovsenog zrna, pšenične mekinje, lucerka, ovas (bogat mastima), pšenica, pulpa šećerne
repe u melasi, protein krompira, ječam, melasa, fruktoza, sojino ulje (standardno, jestivo), Natrijum hlorid, Lizin
11
ANEKS
Preporuke za ishranu
Preporučene dnevne doze hrane uz dodatak standardnog sena
GROOV 60
GRUND
Kg/dan
Umeren rad
Normalan rad
GRUND
1–3
2–4
Kg/dan
Umeren rad
Normalan rad
Seno
6–8
6–8
GRUND je kompletna koncentrovana hrana za
sve konje koji su u lakom ili umerenom treningu.
Za konje u jakom treningu, kombinovati sa
SPORT hranom.
SPORT
Seno
2–3
3–4
4–6
6–8
6–8
6–8
Seno
6–8
6–8
GROOV je kompletna koncentrovana hrana.
Bogata je vlaknima, a ima niži sadržaj proteina.
Preporučuje se njena upotreba kada je potreban
povećan unos vlakana, a smanjen unos proteina.
Odlična opcija za ishranu ponija.
SPORT
Kg/dan
Odrasli konji
Umeren rad
Normalan rad
Intenzivan trening
GROOV 60
1–3
2–4
GROOV SPC and SPORT SPC
SPC hrana se može davati posebno
(pogledati način davanja SPORT i
GROOV hrane) ili kombinovano po
konceptu „Gas & Kočnica“. Zrno je tako
obradjeno da se metabolizam menja
i podstiče se veće zadržavanje vode u
telu konja prilikom intenzivnog treninga
ili trke. Ovako se sprečavaju poremećaji
u digestivnom traktu.
SPORT je kompletna koncentrovana hrana za
konje u treningu. Poseduje veliku energetsku
vrednost, zahvaljujući mastima, a namenjena je
mladim konjima u treningu. Može se kombino­
vati prema preporukama sa hranom GROOV
Preporučena dnevna doza svih SPC
proizvoda (posebno ili u kombinaciji)
0.8 kg na 100 kg telesne mase.
GROOV (90 and 125)
Kg/dan
Ždrebad
Godišnjaci
Dvogoci van treninga
Dvogoci u treningu
Kobile u ranom graviditetu
Kobile u poznom graviditetu
Kobile u laktaciji
GROOV je kompletna koncen­
trovana hrana za ždrebad, omad
i ždrebne kobile, sa visokim
sadržajem proteina. Obrok je
bogat vlaknima i kao takav se
može davati u kompozicijama
za ishranu svih kategorija konja.
Za mlade konje u intenzivnom
treningu i neuhranjene gravidne
kobile, preporučuje se dodatna
upotreba SPORT hrane.
GROOV
1–3
2–4
2–3
3–4
1–2
3–4
4–6
Seno
Po volji
Po volji
7–8
6–7
6–8
6–7
8–9
“Gas & Kočnica” koncept
SPORT i GROOV hrane se mogu
kombinovati kako bi se obezbedio
idealan odnos unosa energetskog
hraniva, vlakana i proteina prema
temperamentu konja, intenzitetu
treninga, starosti konja i ostalim
individualnim zahtevima. Za sve
dodatne informacije, pogledajte
stranu 8 ove brošure.
Želite li dodatne
informacije o
ishrani konja?
Na našoj internet prezentaciji možete pronaći dodatne informacije o našim
proizvodima i ishrani uopšte. Ovde se takodje možete informisati o velikim
dogadjajima , intervjuima i istraživanjima vezanim za ishranu konja.
Ovde se nalaze adrese svih naših savetnika za ishranu.
www.krafft.nu/uk
Savetnik za ishranu:
Christer Harmsund – telefon +46 346 85286
E-mail: [email protected]
Logistika:
Lennart Andersson – telefon: +46 346 85280
E-mail: [email protected]
Uvoznik:
Dedijer&Prijatelji d.o.o. – telefon +381 11 2459 219
kontakt osoba: Dejan Dedijer – telefon +381 63 308 761
print: grafika. 09.07
E-mail: [email protected]
Download

kompletan asortiman hrane za konje