UGOVOR
O REGULISANJU MEĐUSOBNIH OBAVEZA U POSLOVIMA OSIGURANJA
POTRAŽIVANJA PO OSNOVU STAMBENIH KREDITA
Zaključen između:
1. Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu ovog ugovora:
Korporacija), sa sedištem u Beogradu, ulica Kneza Miloša 20, koju zastupa …………….., direktor
Korporacije,
Matični broj 17613120
Poreski identifikacioni broj 103539077
Broj računa 840-924621-77 kod Uprave za trezor.
i
2. BANKE (u daljem tekstu ovog ugovora: Banka), sa sedištem u ……, (adresa), koju zastupaju
…………,, predsednik Izvršnog odbora Banke, i …………, član Izvršnog odbora Banke,
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Broj računa:
I. Predmet ugovora
Član 1.
Ugovorom o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja potraživanja po osnovu
stambenih kredita (u daljem tekstu: Ugovor) uspostavlja se međusobna saradnja između Korporacije,
koja u skladu sa Zakonom o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita («Službeni glasnik
RS», broj 55/04 – u daljem tekstu: Zakon), Statutom, Pravilima poslovanja (prilog broj 1.), Programom
rada i drugim aktima Korporacije obavlja poslove osiguranja potraživanja od fizičkih lica po osnovu
stambenih kredita obezbeđenih hipotekom, i Banke, koja odobrava stambene kredite obezbeđenih
hipotekom fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina (u daljem tekstu: Kredit).
Član 2.
Ovim ugovorom regulišu se uslovi pod kojima Korporacija osigurava Kredite, kao i naplatu Banke
od Korporacije u slučaju nastupanja osiguranog slučaja, kontrole namenskog korišćenja Kredita
osiguranih kod Korporacije, plaćanja premije osiguranja kao i sva druga pitanja od značaja za ugovorni
odnos Korporacije i Banke.
Član 3.
Korporacija će osigurati Kredite koje Banka odobrava fizičkim licima ukoliko isti ispunjavaju uslove iz
priloga 2. ovog ugovora.
Banka se obavezuje da prikupi svu neophodnu dokumentaciju i obavi sve druge administrativne radnje
vezane za odobrenje Kredita, kao i da sa pažnjom dobrog privrednika proveri verodostojnost i
validnost prikupljene dokumentacije.
Član 4.
Banka će svaki Kredit, koji ispunjava uslove ovog ugovora, pre finalnog odobrenja ponuditi Korporaciji
na osiguranje.
Korporacija će u skladu sa Pravilima poslovanja i drugim aktima odlučiti da li prihvata da osigura Kredit
ili ne.
Kamatna stopa za Kredite koji ispunjavaju uslove ovog ugovora i koje Korporacija osigurava ne
može biti viša, u periodu od 12 meseci od momenta stupanja na snagu ovog ugovora, od 8.95% na
godišnjem nivou za model Kredita sa učešćem i 7.45% na godišnjem nivou za model Kredita sa
depozitom, obračunato na ostatak duga, u skladu sa smanjenjem rizika po osnovu osiguranja kredita.
Visina kamatne stope će se u predviđenim godišnjim intervalima menjati u skladu sa
kretanjem referentne veličine EURIBOR-a, odnosno CHFLIBOR, koji banka primenjuje za Kredite u
zavisnosti u kojoj je valuti je banka odobrila kredit.
II. Pravila, uslovi i procedura osiguranja Kredita
Član 5.
Pravila osiguranja Kredita
.
Ukupan nominalni iznos osiguranih Kredita koje Korporacija osigurava, prema Banci može biti do 20%
od ukupne sume Kredita koja može biti osigurana, u skladu sa članom 3. Pravila poslovanja
Korporacije.
Član 6.
Procedura osiguranja Kredita
Korporacija osigurava Kredite po individualnoj šemi osiguranja na osnovu ovog ugovora, pismenog
zahteva Banke (prilog 3.) za osiguranje Kredita i odluke Korporacije.
Član 7.
Polisa osiguranja
Korporacija će pismenim putem obavestiti Banku da je zahtev Banke za osiguranje prihvaćen.
Korporacija je obavezna da svoju odluku o prihvatanju ili odbijanju zahteva Banke za osiguranje Kredita
dostavi Banci u pismenoj formi, u roku od 3 radna dana, elektronskom poštom, telefaksom ili na neki
drugi način koji će biti definisan sa Bankom naknadno.
Pismeno obaveštenje Korporacije koje se dostavlja Banci na memorandumu Korporacije, potpisano od
strane ovlašćenog lica i koje je overeno pečatom Korporacije, predstavlja polisu osiguranja, pod
uslovom da su premija osiguranja i administrativni troškovi po odnosnom kreditu plaćeni Korporaciji.
Polisa osiguranja Korporacije je dokument kojim se Korporacija obavezuje da, u slučaju nastupanja
osiguranog slučaja, Banci isplati
1.
Ukupnu sumu nenaplaćenih anuiteta do momenta proglašenja Kredita dospelim u celosti, sa
pripadajućom zateznom kamatom, u roku od 10 radnih dana od dana prijema zahteva za isplatu polise,
2.
Redovne mesečne anuitete, od momenta proglašenja Kredita dospelim u celosti do momenta
prodaje imovine i naplate po osnovu drugih instrumenata obezbeđenja, do 5. u mesecu za prethodni
mesec,
3.
Sumu koja iznosi 75% neto ostvarenog gubitka Banke, u roku od 20 dana od dana priliva
sredstava na poseban namenski račun kod Banke, prema utvrđenom finalnom obračunu, iz priloga
broj 6 ovog ugovora.
Član 8.
Potrebna dokumenta
Dokumenta koja Banka mora dostaviti Korporaciji uz zahtev za osiguranje Kredita definisana su u
prilogu 4. ovog ugovora.
Ukoliko Banka ne dostavi Korporaciji dokumenta definisana u prilogu 4. u ugovorenom roku,
Korporacija će uputiti pismenu opomenu Banci, a ukoliko Banka 5 dana posle prijema upućene
opomene ne dostavi Koropraciji navedena dokumenta, Korporacija može poništiti polisu osiguranja po
predmetnom ugovoru o kreditu. U slučaju poništavanja polise, plaćena premija se ne refundira.
Ukoliko je Banka prilikom odobravanja zahteva za Kredit prikupila dokumenta koja se ne nalaze na
spisku u prilogu 4. ovog ugovora, ona je u obavezi da Korporaciji i njih dostavi na uvid.
Korporacija zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta ukoliko je procenjeno da su neophodna, a
Banka je obavezna da dokumenta pribavi od podnosioca zahteva za Kredit.
III. Premija osiguranja
Član 9.
Korporacija se obavezuje da 15. tog i poslednjeg dana u mesecu banci elektronskim putem dostavi
spisak svih kredita za koje je prihvaćeno osiguranje a premije osiguranja nisu uplaćene.
Banka se obavezuje da dopuni spisak iz predhodnog stava Korporacije informacijama o datumima
izvršene realizacije kredita i dospeća poslednjih anuiteta banke za sve realizovane kredite i dostavi ga
Korporaciji i to istog dana po prijemu spiska a najkasnije narednog radnog dana.
Nedostavljanje spiska realizovanih kredita Korporaciji u roku iz stava 2. ovog člana ne oslobađa Banku
obaveze plaćanja premije u roku iz stava 5. ovog člana za kredite za koje je prihvaćeno osiguranje.
Na osnovu podataka o realizovanim kreditima Banke od 1. do 15. tog odnosno od 16. tog do
poslednjeg dana u mesecu Korporacija dostavlja Banci predračun u pismenoj formi.
Na ime osiguranja Kredita, Banka uplaćuje Korporaciji premiju osiguranja u visini utvrđenoj u
predračunu Korporacije iz predhodnog stava, do 20. u mesecu za Kredite realizovane u periodu od 1.
do 15. u mesecu i do 5. u mesecu za kredite realizovane u periodu od 15. do kraja prethodnog meseca.
Na ime administrativnih troškova, Banka uplaćuje Korporaciji jednokratnu naknadu od 30 evra
po zahtevu za osiguranje, naplativu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.
Administrativni troškovi se naplaćuju do 20. u mesecu za svaki upućen zahtev u periodu od 1. do 15. u
mesecu i do 5. u mesecu za za svaki upućen zahtev u periodu od 15. do kraja prethodnog meseca.
U slučaju kašnjenja u plaćanju premije osiguranja i/ili administrativnih troškova Banka će platiti
kamatu po stopi od 0,02% dnevno.
Premija se obračunava u odnosu na iznos Kredita, jednokratno, prilikom izdavanja polise osiguranja.
Raspon premija osiguranja u neto iznosu definisan je odlukom Upravnog odbora Korporacije, u prilogu
ovog ugovora (prilog broj 5.)
Za Kredite koji imaju valutnu klauzulu, premija se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj
po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja premije.
U određenim slučajevima, Upravni odbor Korporacije može odlučiti da za osiguranje Kredita neće
naplatiti premiju ili da će premiju naplatiti po nižoj stopi od stope utvrđene odlukom iz stava 6. ovog
člana, ili na drugi odgovarajući način u skladu sa odlukom Upravnog odbora Korporacije.
IV. Period osiguranja, osigurana suma i isplata osiguranog slučaja
Član 10.
Period osiguranja
Period osiguranja je jednak periodu na koji je osigurani Kredit odobren, isplaćen u celosti, odnosno do
naplate osiguranog slučaja kod Korporacije.
Član 11.
Osigurana suma
Osigurana suma predstavlja 75% od iznosa koji čine: neplaćena glavnica po kreditu, dospela redovna
kamata i drugi dokumentovani troškovi realizacije naplate iz prodaje imovine i/ili instrumenata
obezbeđenja po dospelom kreditu koje banka bude imala, osim troškova advokata.
Isplata osigurane sume je bliže definisana u delu Polisa osiguranja, u članu 7. stav 4. ovog ugovora.
Član 12.
Isplata osiguranog slučaja
Nacionalna korporacija će po prijemu pismenog obaveštenja da je Kredit dospeo u celosti, i zahteva
Banke za naplatom osiguranog slučaja, u roku od deset radnih dana, isplatiti sve zaostale mesečne
anuitete sa pripadajućom zateznom kamatom, definisanom u ugovoru o Kreditu i nastaviti da plaća
mesečne anuitete do momenta naplate Banke po svim instrumentima obezbeđenja od korisnika
Kredita.
Banka je, posle proglašenja Kredita dospelim u celosti, pismenog obaveštenja prema Korporaciji i
zahteva za naplatom osiguranog slučaja prema Korporaciji, u obavezi da:
1)
ako je hipoteka zasnovana na osnovu sporazuma zaključenog u skladu sa
članom 270. i 271. Zakona o izvršnom postupku, u roku od 10 radnih dana kod
nadležnog suda preda Predlog za izvršenje na nepokretnosti overen prijemnim
pečatom suda, i u roku od 5 radnih dana od dana predaje predloga Korporaciji
dostavi o tome pismeni dokaz,
2)
ako je hipoteka zasnovana na osnovu ugovora o hipoteci / založne izjave kao
izvršne isprave u smislu člana 15. Zakona o hipoteci, bez odlaganja pokrene
vansudski postupak namirenja u skladu sa Zakonom o hipoteci i u roku od 3 radna
dana od pokretanja vansudskog postupka namirenja, Korporaciji dostavi o tome
pismeni dokaz.
Banka je obavezna da nakon pokretanja vansudskog postupka namirenja Korporaciji blagovremeno a
najkasnije u roku od 3 radna dana od njihovog slanja / pribavljanja dostavi kopiju prve opomene i
opomene o prodaji nepokretnosti uz dokaz da su poslate preporučenom poštom, kopiju zahteva da se
izvrši zabeležba hipotekarne prodaje i kopiju rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, kopiju nalaza
ovlašćenog sudskog veštaka o orijentacionoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti, obaveštenje o oglasu o
održavanju aukcijske prodaje ili prodaje neposrednom pogodbom i kopiju ugovora o prodaji
nepokretnosti.
Banka je dužna da vansudski postupak namirenja sprovodi bez odlaganja, i da sve radnje u tom
postupku propisane Zakonom o hipoteci u cilju naplate, preduzima u najkraćem mogućem roku koji
dozvoljava Zakon o hipoteci.
Banka je dužna da u postupku vansudskog namirenja, na osnovu pravosnažnosti rešenja o zabeležbi
hipotekarne prodaje, a po isteku roka od 30 dana od izdavanja tog rešenja, bez odlaganja zakaže
aukcijsku prodaju nepokretnosti.
Ukoliko prva aukcijska prodaja ne uspe, banka je dužna da, u roku od 15 dana, zakaže drugu aukcijsku
prodaju.
Banka ima pravo da za sve vreme trajanja vansudskog postupka namirenja nepokretnost proda
neposrednom pogodbom u skladu sa članom 36. Zakona o hipoteci.
Ukoliko je Banka odobrila Kredit na bazi depozita, koji je proglašen dospelim u celosti, Banka će sa
istim danom izvršiti naplatu dela kredita iz sredstava depozita, a na preostali dug po kreditu primeniće
se redosled u naplati definisan u delu Raspodela sredstava naplaćenih po osnovu realizacije
instrumenata obezbeđenja ovog člana. U tom slučaju, Banka se obavezuje da pre podnošenja zahteva
za naplatu po polisi osiguranja od Korporacije, izvrši preračun visine mesečnog anuiteta po tom kreditu
u skladu sa činjenicom da je glavnica umanjena po osnovu naplate iz depozita.
Banka je u obavezi da proceduru naplate po svim instrumentima obezbeđenja i prodaju nepokretnosti
nad kojom je hipoteka uspostavljena sprovede u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama ovog
ugovora.
Raspodela sredstava naplaćenih po osnovu realizacije instrumenata obezbeđenja
Dobijena sredstva po osnovu prodaje imovine i naplatom putem drugih instrumenata obezbeđenja,
uplaćuju se na poseban namenski račun kod Banke i isplaćuje se sledećim redosledom:
1. Korporaciji, ukupna suma anuiteta plaćena od strane Korporacije Banci do momenta uplate
novca na poseban namenski račun po osnovu prodaje imovine i naplate putem drugih instrumenata
obezbeđenja i zatezna kamata obračunata na ime kašnjenja plaćanja dužnika Banci;
2. Banci, nenaplaćena glavnica sa danom uplate novca na namenski račun u Banci po osnovu
prodaje imovine i naplate po osnovu drugih instrumenata obezbeđenja uvećana za sve
dokumentovane troškove realizacije prodaje imovine i/ili instrumenata obezbeđenja osim troškova
advokata;
3. Korisniku Kredita, preostali iznos novca ukoliko je suma uplaćena po osnovu naplate prodaje
imovine viša od ukupnih obaveza definisanih u tačkama 1. i 2. ovog stava;
Ukoliko potraživanje Banke po osnovu nenaplaćene glavnice i svih dokumentovanih troškova saglasno
čl. 11 ovog Ugovora troškova definisanih u prethodnom stavu ove tačke, prevazilazi naplaćenu sumu
po osnovu realizacije svih instrumenata obezbeđenja, izdvojenu na poseban namenski račun kod
Banke, Korporacija pokriva 75% od ostvarenog neto gubitka.
Ukoliko dug prestane u celosti, usled naknadnog ugovora Banke i Korisnika kredita / založnog dužnika
o prelasku predmeta hipoteke u svojinu Banke, Korporacija ne pokriva eventualni nastali gubitak
banke.
Član 13.
Obaveza međusobnog obaveštavanja
Najkasnije do 15. u mesecu Banka je u obavezi da pošalje u pismenoj formi ili elektronskim putem
spisak svih osiguranih i realizovanih Kredita sa informacijama o redovnosti otplate.
Najkasnije do 20. u mesecu Korporacija je u obavezi da Banku obavesti u pismenoj formi ili
elektronskim putem o ukupnoj sumi osiguranih kredita sa posebnom napomenom o preostalom
nominalnom iznosu za osiguranje kredita prema Banci, definisanih u prilogu 1., član 4. ovog ugovora.
Član 14.
Reprogramiranje
Ukoliko Banka postigne dogovor sa dužnikom o reprogramiranju obaveza, Banka može da reprogramira
Kredit ukoliko dobije pismenu saglasnost od Korporacije.
Ukoliko Banka reprogramira Kredit bez pismene saglasnosti Korporacije, Korporacija će povući polisu.
Korporacija se obavezuje da će u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva za reprogram doneti
odluku o tome da li prihvata reprogram ili ne.
Član 15.
Korporacija vrši isplatu po polisi osiguranja kada se ispune svi sledeći uslovi:
·
dužnik nije ispunio obaveze po osnovu ugovora o Kreditu, koje su prouzrokovale
da se Kredit proglasi dospelim u celosti, odnosno kredit je proglašen dospelim usled
pokretanja postupka izvršenja/hipotekarne prodaje na predmetu obezbeđenja;
·
Banka proglašava Kredit dospelim u celosti, u skladu sa zakonom i svojom
poslovnom politikom,
·
Banka podnosi zahtev Korporaciji, uz svu potrebnu dokumentaciju, definisanu u
prilogu 6.
V. Kontrola namenskog korišćenja osiguranog Kredita
Član 16.
Banka je dužna da ovlašćenom licu zaposlenom u Korporaciji, revizoru ili drugom licu ovlašćenom od
strane Korporacije omogući pristup i uvid u celokupnu finansijsko–računovodstvenu dokumentaciju,
koja se odnosi na Kredite koji su osigurani kod Korporacije i na postupak njihove naplate.
VI. Raskid ugovora i pravo Korporacije da ne izvrši isplatu po polisi osiguranja
Član 17.
Korporacija može odbiti isplatu po polisi sa Bankom u sledećim slučajevima:
1. ukoliko Korporacija utvrdi da Banka ne poštuje odredbe ovog ugovora ili izvrši promene uslova
u ugovoru o Kreditu koji je osiguran, bez prethodne pisane saglasnosti Korporacije;
2. ukoliko se bilo koji podaci, izjava ili dokumenti u vezi sa pojedinačnim osiguranim Kreditom koje
je Banka dostavila Korporaciji pokažu netačnim u bilo kojoj pojedinosti koja je bila od značaja
prilikom donošenja odluke o osiguranju Kredita;
3. u slučaju oduzimanja dozvole za rad Banke od strane Narodne banke Srbije;
4. u slučaju insolventnosti Banke koja je utvrđena aktom Narodne banke Srbije, kao i u slučaju
primene propisanih mera od strane Narodne banke Srbije, vezanih za insolventnost Banke.
Član 18.
Korporacija može raskinuti ugovor sa Bankom u sledećim slučajevima:
1. ukoliko Korporacija utvrdi da Banka sistematski ne poštuje odredbe ovog ugovora ili izvrši
promene uslova u ugovoru o Kreditu koji je osiguran, bez prethodne pisane saglasnosti Korporacije;
2. ukoliko se podaci, izjave ili dokumenti u vezi sa osiguranim Kreditima koje je Banka dostavila
Korporaciji pokažu netačnim u više navrata, i ukoliko je Korporacija već odbijala isplate po
pojedinačnim polisama iz istog razloga, o čemu je pismeno upozoravala Banku,
3. u slučaju oduzimanja dozvole za rad Banke od strane Narodne banke Srbije;
4. u slučaju insolventnosti Banke koja je utvrđena aktom Narodne banke Srbije, kao i u slučaju
primene propisanih mera od strane Narodne banke Srbije, vezanih za insolventnost Banke.
VII. Završne odredbe
Član 19.
Ugovorne strane su saglasne da se u međusobnim poslovnim odnosima pridržavaju odredbi
Statuta, Pravila poslovanja, Programa rada i drugih opštih akata Korporacije.
Korporacija se obavezuje da o svim promenama akata poslovne politike, blagovremeno
obaveštava Banku.
Banka se obavezuje da o svim promenama poslovne politike u domenu kreditiranja građana
blagovremeno obavesti Korporaciju.
Član 20.
U slučaju spora po ovom ugovoru, ugovorne strane su saglasne da isti pokušaju da reše
sporazumno.
Ukoliko se spor ne može razrešiti sporazumno nadležan je sud u Beogradu.
Član 21.
Ovaj ugovor podleže izmenama i dopunama isključivo uz saglasnost potpisnika, osim ako
Ugovorom nije drugačije propisano.
Član 22.
Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovetna primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.
Član 23.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.
U Beogradu, dana .................... godine
Download

ugovor o regulisanju međusobnih obaveza u poslovima osiguranja