I
ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo
Beograd, Bata inickt drum br. 4
Broj:.l1
g .-J
Datum: 17.10.2013. godine
r
Z AP I S N I K
Sa sednice Skupstine elanova Zekstra Grupa-Zekstra doc Beograd,kojaje odrzana dana 17.10.2013.
godine sa pocetkom u 13 cas ova u Sali za sastanke u poslovnim prostorijama sedista u Beogradu,
Batajnicki drum br. 4.
Sednici Skupstine clanova prisustvovali su : Dragan Djuric-osnivac i vecinski clan sa 99,24 % ucesca u
osnovnom kapitalu i clanovi: Darko Djuric sa 0,07%, Dejan Djuric sa 0,01 %, Ljiljana Rasic -Opacic sa
0,03%.
Sednici Skupstine elanova prisustvovala su i druga pozvana lica: Darko Djuric i u funkciji direktora i
zapisnicar Radovan Karaskakovski.
Sednica Skupstine clanova sazvanaje Odlukom direktora br. 1-170od 16.10.2013. godine. Za
sednicu Skupstine clanova, odlukom direktora, predlozen je sledeci
Dnevni red
1. Donosenje Odluke 0 izboru radnih tela: predsednika i zapisnicara
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupstine clanova od 30.9.2013. goidne
3. Donosenje odluke 0 davanju saglasnosti za zakljucenje naknadnog ugovora 0 prenosu prava
svojine radi namirenja - ispunjenja duga sa hipotekarnim poveriocem Banca Intesa ad Beograd,
na poslovnom prostoru br. 1/SU, u suterenu.povrsine 915 m2,i poslovnom prostoru br. 11PR, u
prizemlju, povrsine 909 m2 cime ce biti namireno dospelo potrazivanje u ukupnom izosu od
1.530.000,00 Eura
Sednicu Skupstine clano va otvorio je direktor Darko Djuric, kao ovlasceni sazivar Skupstine i
konstatovao da je poziv sa odlukom 0 sazivu Skupstine dostavljen clanovima objavljivanjem na sajtu
Drustva, a gde su na isti nacin pozvani clanovi da materijal za skupstinu pogledaju u prostorijama
Drustva sve do pocetka sednice. Takodje je konstatovao da postoji kvorum i da sednici prisustvuju
clanovi sa 99,35% ucesca u osnovnom kapitalu i da Skupstina moze da radi u ovom sastavu, te da su
ispunjeni uslovi za punovazan rad i punovazno odlucivanje.
Tacka 1.
Za predsednika Skupstine koji ce predsedavati predlozen je Dragan Djuric, a za zapisnicara Radovan
Kaeraskakovski, pa je jednoglasno doneta sledeca
ODLUKA
o izboru radnih tela
Za predsednika Skupstine ZEKSTRA GRUPA - ZEKSTRA doc Beograd bira se i imenuje
DRAGAN DJURIC koji ima ovlascenja da vodi i rukovodi istom i da u ime Skupstine potpise
sve odluke koje budu donete na ovoj sednici, te da donete odluke pred sudom overi.
Za lice zapisnicara imenuje se Radovan Karaskakovski sa ovlascenjem da vodi zapisnik ove
sednice Skupstine,
Odluka stupa na snagu danom donosenja,
Dalje se pristupilo utvrdjivanju ukupnog broja glasova i to:
sednici prisustvuju clanovi licno sa ukupnim ucescern od 99,35%, odnosno ukupno 9.935 glasova, od
cega - Dragan Djuric sa 99,24% ili 9.924 glasova, Darko Djuric sa 0,07% ili 7 glasova, Dejan Djuric
sa 0,01% ili 1 glasom, Ljiljana Rasic-Opacic sa 0,03% ili 3 glasa.
Sednici ne prisustvuju ostali clanovi koji ukupno raspolazu sa 0.65% ucesca ili sa 65 glasova.
Konstatovano je da su uslovi za punovazan rad ispunjeni i da Skupstina moze punovazno da radi i da
donosi odluke jer za to postoji kvorum propisan zakonom.
Nakon poziva clanovima da istaknu prigovore koji se ticu mesta i vremena odrzavanja ove sednice, koji
se ticu obavestavanja i dostavljanja materijala, konstatovano je da se niko od clanova nije odazvao
pozivu na isticanje prigovora i da niko od njih nije istakao bilo kakav prigovor u vezi sa sazivanjem
ove sednice Skupstine clanova.
Predsednik Skupstine clanova je procitavsi predlozeni dnevni red, pozvao clanove da se izjasne 0
potrebi dopune il izmene predlozenog dnevnog reda. Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda,
pristupilo se radu po dnevnom redu utvrdjenom odlukom 0 sazivu ove Skupstine,
Tacka 2.
Predsednik Skupstine je pozvao clanove da se izjasne 0 Zapisniku sa sednice Skupstine kojaje odrzana
dana 30.9.2013. godine I da stae primedbe.
Kako primedbi nije bilo, Zapisnik je stavnjen na glasanje , pa je jednoglasno donet
ZAKLJUCAK
Usvaja se zapisnik sa sednice Skupstine od 30.9.2013. godine, u tekstu kojije sastavni deo ovog
zakljucka.
Tacka 3.
Direktor je obrazlozio daje potrebno da se donese odluka 0 davanju saglasnosti na zakljucenje
Naknadnog ugovorao prenosu prava svojine radi namirenja - ispunjenja duga sa hipotekarnim
poveriocem Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7b, MB: 07759231, kojim ce Zekstra grupaZekstra doo Beograd kao vlasnik i ujedno hipotekarni duznik iz Ugovora 0 dugorocnorn kreditu br. 51420-1304852.2 od 25.11.2011. godine i Ugovora 0 dugorocnorn kreditu br. 51-420-1100246.0 od
24.12.2008. godine , u skladu sa clanom 27. Zakona 0 hipotecij''Sluzbeni glasnik RS" br. 115/2005), na
hipotekamog poverioca preneti pravo vlasnistva na nepokretnostima u Beogradu, ul. Goce Delceva br.
36, i to:
-
poslovnom prostoru br. lISU, u suterenu, povrsine 915 m2, i
-
poslovnom prostoru br. I/PR, u prizemlju, povrsine 909 m2,
Predlog je stavljen na glasanje , pa je jednoglasno doneta sledeca
ODLUKA
I
Odobrava se zakljucenje Naknadnog ugovorao prenosu prava svojine radi namirenja - ispunjenja duga
sa hipotekarnim poveriocem Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovica 7b, MB: 07759231, kojim ce
Zekstra grupa - Zekstra doc Beograd kao vlasnik
i ujedno hipotekarni duznik iz Ugovora 0
dugorocnorn kreditu br. 51-420-1304852.2 od 25.11.2011. godine i Ugovora 0 dugorocnorn kreditu br.
51-420-1100246.0 od 24.12.2008. godine , u skladu sa clanom 27. Zakona 0 hipotecir''Sluzbeni
glasnik RS" br. 115/2005), na hipotekarnog poverioca preneti pravo vlasnistva na nepokretnostima u
Beogradu, ul. Goce Delceva br. 36, i to:
• poslovnom prostoru br. I/SU, u suterenu, povrsine 915 m2, i
• poslovnom prostoru br. IIPR, u prizemlju, povrsine 909 m2,
sve postojece na kat. parceli br. 302, u okviru zgrade poslovnih usluga upisane u listu nepokretnosti br.
3656 KO Novi Beograd, kao I pravo koriscenja pripadajuceg gradevinskog zemljista,
II
Prenosom prava svojine na nepokretnostima sa Zekstra grupe - Zekstra doc Beograd na hipotekarnog
poverioca umesto ispunjenja duga, ce se namirivati dospela potrazivanja hIpotekarnog poverioca u
ukupnom iznosu od 1.530.000,00 EUR, i to sledecim redosledom:
• Ugovora 0 dugorocnorn kreditu br. 51-420-1304852.2 zakljucenog izmedu Banca Intesa ad
Beograd i Zekstra grupe-Zekstra doc Beograd dana 25.11.2011. godine;
• Ugovora 0 kreditu br. 51-420-0113725.2 zakljucenog izmedu Banca Intesa ad Beograd i
Brancasso doc Beograd dana 29.12.2009. godine; i
• Ugovora 0 dugorocnorn kreditu br. 51-420-1100246.0 zakljucenog izmedu Banca Intesa ad
Beograd i Zekstra grupe-Zekstra doc Beograd dana 24.12.2008. godine.
III
Hipotekarni poverilac se smatra u celosti namirenim po osnovu potrazivanja iz Ugovora 0 dugorocnom
kreditu hr. 51-420-1304852.2 i Ugovora 0 kreditu br. 51-420-0113725.2, dok ce se za potrazivanje iz
Ugovora 0 dugorocnom kreditu br. 51-420-1100246.0 smatrati delimicno namirenim u iznosukoji bude
preostao nakon namirenja potrazivanja iz pethodna dva Ugovora, nakon pravosnaznog upisa prava
svojine hipotekarnog poverioca na nepokretnostima kod Republickog geodetskog zavoda - Sluzbe za
katastar nepokretnosti Novi Beograd, i ako se u meduvremenu ne konstatuju novi tereti na opisanim
nepokretnostima pored onih koji su vec predoceni hipotekarnom poveriocu, cime ce u celosti prestati
potrazivanjeiz Ugovora 0 dugorocnom kreditu br. 51-420-1304852.2 i Ugovora 0 kreditu
br. 51-420-0113725.2, dok ce delimicno prestati potrazivanje iz Ugovora 0 dugorocnorn kreditu
br. 51-420-11 00246.0.
IV
Za sve ostale kredite cije je obezbedenje takode bila hipoteka na nepokretnostima iz tacke love
Odluke, potrazivanja hipotekarnog poverioca zakljucenjem ovog Naknadnog ugovora nece prestati.
Preesednik Skupstine je zakljucio sednicu. Sednica je zavrsena u 14 casova.
~
,<0
~~tine~(,,,
R
Dragan Djuric
";OIi,[O,,..&
0
Download

17.10.2013. godine Z AP ISNIK Sa sednice Skups