UPUTSTVO za upotrebu - Bežična alarmna sirena / alarmna centrala
LC-WFS01 / HC-S120
LC-WFS01 sirena može da se koristi kao bežična sirena koja će se prijaviti na TEKSTORM alarm ili
može da se koristi kao nezavisan alarmni sistem kad je označen kao HC-S120.
Na zadnjoj strani sirene smešten je prekidač. Ako se prekidač postavi u položaj SIREN, uređaj radi
kao sirena. Ako se prekidač postavi u položaj PANEL, uređaj funkcioniše kao nezavisan alarmni
sistem. Jedan PIR senzor je ugrađen u sam uređaj.
Pored integrisanog PIR senzora, na uređaj mogu direktno da se prijave dodatni bežični PIR senzori i
daljinski upravljači.
maksimalni broj koji može da se prijavi:
PIR senzori ............. do 8 kom
daljinski upravljači .... do 4 kom
Kako se uređaj koristi kao bežična sirena
1.
2.
3.
4.
Isključite napajanje uređaja. Prebacite prekidač u položaj SIREN. Sačekajte 2 sek. i priključite
napajanje (adapter).
Za alarmne sisteme HC-G2159 i HC-T2300: na zadnjoj strani uređaja postavite prekidač 26/23
na položaj 23.
Pritisnite taster SENSOR na sireni, treperi LED lampica B. Pritisnite taster za prijavu novih
senzora na alarmnom sistemu (npr. Pritisnite taster * na sistemu T2300, odnosno taster 9 za
sistem G2159). Alarmni sistem šalje kod, a sirena treba da prihvati taj kod. Kad sirena prihvati
kod gasi se LED lampica.
Možete da pritisnite taster za prijavu na alarmnom sistemu više puta. Svaki put kad pritisnete
taster sirena se oglašava sa BIP tonom (znači da je kod primljen i da je u redu). Pritisnite taster
SENSOR da bi sirena memorisala kod alarmnog sistema i da izađete iz režima prijave.
Kad alarmna centrala registruje povredu štićenog prostora, šalje informaciju sireni koja se
oglašava zvukom i svetlom. Kad se isključi alarmna centrala, prekida se zvuk na sireni.
5.
6.
Na alarmni sistem HC-S120 može da se priključi i jedan žični alarmni senzor. Žični senzor
mora da bude tip NC. Priključite žični senzor plus (crvena žica). Kad je senzor u otvorenom
kolu, LED lampica svetli – alarm je isključen (nema nadzora). Crvena LED lampica koja treperi
znači da sistem nadzire prostor (alarm aktiviran). Kad je senzor u zatvorenom kolu, LED dioda
koja svetli znači da je alarm isključen, a LED dioda koja treperi znači da je alarm uključen.
Registracija žičnog senzora: pritisnite SENSOR taster na sireni. Lampica LED B treperi.
Aktivirajte žični senzor jednom (zatvoreni krug jednom I zatim otvoreni krug). LED A miruje.
Pritisnite taster SENSOR za memorisanje. Uključite alarm preko daljinskog upravljača.
Aktivirajte žični senzor – alarmna sirena se oglašava.
Reset alarmnog sistema (sirene) na fabričko stanje
Isključite napajanje. Pritisnite taster SENSOR ili REMOTE i držeći taster pritisnut, uključite
napajanje. Nakon 3 sek., obe LED lampice se uključuju. Otpustite taster kojeg ste držali pritisnutog.
Tehnički podaci:

Napajanje: preko adaptera AC230-240V / 8 - 15VDC

baterijsko napajanje u slučaju nestanka glavnog napajanja: preko DC9V baterije (nova
baterija može da izdrži do 24 sata ukoliko nestane glavnog napajanja)

Radna frekfencija: 315MHz/433MHz

Potrošnja: <25 mA

Statička struja: <20 uA

Jačina alarma: >110db

maksimalni broj senzora i upravljača koji može da se prijavi:
PIR bežični senzori ................ do 8 kom
Kako se uređaj koristi kao alarmni sistem (HC-S120)
1.
2.
3.
4.
Isključite napajanje uređaja. Prebacite prekidač u položaj PANEL. Sačekajte 2 sek. i priključite
napajanje (adapter).
Za registraciju daljinskih upravljača: pritisnite taster REMOTE na uređaju. Lampica LED A
počinje da treperi. Pritisnite bilo koji taster na daljinskom upravljaču da upravljač pošalje kod.
Kad sirena primi kod oglašava se BIP tonom. Pritisnite taster na daljinskom nekoliko puta i
sirena će se svaki put oglasiti sa jednim BIP tonom čime se potvrđuje da je kod primljen od
daljinskog prihvaćen. Pritisnite taster REMOTE na sireni da bi sirena memorisala kod
daljinskog upravljača i da izađete iz režima prijave.
Za registraciju PIR senzora: pritisnite taster SENSOR na uređaju. Lampica LED B počinje da
treperi. Isključite i opet uključite PIR senzor da bi senzor poslao kod. Kad sirena primi kod
oglašava se BIP tonom. Pobudite PIR senzor nekoliko puta i sirena će se svaki put oglasiti sa
jednim BIP tonom čime se potvrđuje da je kod primljen od bežičnog PIR senzora prihvaćen.
Pritisnite taster SENSOR na sireni da bi sirena memorisala kod PIR senzora i da izađete iz
režima prijave.
Pritisnite na daljinskom upravljaču taster ARM. Lampica treperi sporo i posle 2 sek. sirena se
oglašava sa 2 di di tona. Tonovi označavaju da je alarmni sistem aktiviran za nadzor štićenog
prostora.
Za isključivanje, pritisnite DISARM taster na daljinskom upravljaču. Sirena se oglašava jednim
di tonom i LED lampica se pali i gasi.
Ako senzor registruje povredu štićenog prostora, sirena se oglašava tonom u trajanju od 72 sek.
TEKSTORM – Bežična alarmna sirena / alarmna centrala LC-WFS01 / HC-S120
bežični daljinski upravljači .... do 4 kom
nekoliko žičnih NC cenzora mogu da se priključe u seriju kao jedna konekcija
kad se uključi napajanje LED lampica A treperi toliko puta koliko ima prijavljenih daljinskih
upravljača, a LED lampica B toliko puta koliko ima prijavljenih bežičnih PIR senzora
PAKOVANJE
LC-WFS01 SADRŽI

bežična sirena 110Db sa PIR senzorom, STROB svetlom …. 1 kom

adapter 220/12 VDC 500mA ................................................. 1 kom
PAKOVANJE
HC-S120 SADRŽI

alarm sa integrisanim PIR senzorom, STROB svetlom i sirenom 110Db …. 1 komplet

adapter 220/12 VDC 500mA ......................................................................... 1 kom

daljinski upravljač ............................................... 2 kom
Uvoz – prodaja –servis:
Jovanke Radaković 27A, Beograd
+381 11 29 91 888
www.symbolin.com
Download

Uputstvo za upotrebu (pdf)