Letnji kursevi za strane studente
u Nemačkoj (Rok 15. Novembar 2014.)
Ciljna grupa:
Ova stipendija je namenjena pohađanju kurseva jezika, stručnih kurseva i kurseva o kulturi
Nemačke na državnim visokoškolskim ustanovama, kao i na jezičkim institutima u okviru
visokoškolskih institucija. (Pregled kurseva se nalazi na
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?stipendiate=1&skenter=Dat
en+anzeigen++5C25BB
Trajanje:


Kursevi traju od najmanje 18 radnih dana (3-4 nedelje) sa najmanje 25 časova u toku
nedelje. Nastava se odvija na nemačkom jeziku u letnjim mesecima (najranije od maja).
Kursevi se održavaju na fakultetima za vreme letnje pauze.
Stipendije se ne mogu produžiti.
Visina stipendije



DAAD obezbeđuje delimičnu stipendiju u visini od 850 € kao i paušalu putnih troškova
(za studente van Zapadne Evrope pogledati: www.daad.de/rkp-hsk_isk). Delimična
stipendija znači da ukoliko gore navbedeni iznos ne pokrije troškove kursa, smeštaja itd.
kandidati preostalu sumu treba da obezbede sami.
U prijavnom (online) formularu kandidati treba da označe za koji se kurs prijavljuju. Ova
želja će se uzimati u obzir do konačnog rangiranja, a ukoliko su kapaciteti ograničeni,
DAAD će zadržati prava da pronađe novo mesto gde će se održati kurs.
Smeštaj po pravilu može da se rezerviše preko organizatora kursa.
Uslovi za konkurisanje



Kandidati mogu da budu studenti svih usmerenja osnovnih i master studija sa
završenom drugom godinom osnovnih akademskih studija.
Studenti na završnoj godini osnovnih akademskih studija imaju prava da konkurošu za
ovu stipedniju, ukoliko neposredno nakon završenih studija usledi upis na master studije.
Molimo Vas da nam dostavite potvrdu Vašeg fakulteta.
Diplomirani studenti sa zvanjem mastera kao i doktoranti ne mogu da konkurišu za ovu
stipendiju.



Kandidati moraju pre početka korišćenja ove stipendije da budu upisani na neki
univerzitet u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji (ne u Nemačkoj)
Kandidati moraju dobro poznavati nemački jezik kako bi bili u stanju da prate predavanja
i aktivno učestvuju u radnim grupama. Znanje nemačkog jezika mora da
odgovara najmanje nivou B1 Zajedničkog jezičkog okvira za žive jezike. Jezički
sertifikat ne sme da bude stariji od godinu dana. U suprotnom, polaže se onDaF test
Najniža starosna granica na početku stipendije iznosi 18 godina.
Ovu stipendiju kao i stipendiju za intenzivni kurs nemačkog jezika DAAD može odobriti
samo jednom u tri uzastopne godine
Dokumentacija






Informacije o prijavljivanju, kao i potrebnim formularima pronaćićete pod "Zahtevom
za letnjim kursevima za strane studente u Nemačkoj" koji Vam stoji na raspolaganju
http://www.daad.rs/sr/10216/index.html ili u diplomatskim i konzularnim
predstavništvima SR Nemačke, kod DAAD lektora, u DAAD Informativnom centru
Beograd kao i kod partnerskih organizacija.
U prijavnom (online) formularu kandidati treba da navedu podatke o željenim kursevima.
Kandidati se mole da popune sva polja i navedu različita mesta u kojima će se održavati
kursevi. DAAD će se truditi da ispuni želje kandidata; odstupaće se samo u slučajevima
da su kapaciteti organizatora kursa ograničeni.
Promena kursa od strane kandidata nije moguća
Uzimaće se u obzir samo blagovremeno poslate i potpuno popunjene prijave
Molimo Vas da zahtevi budu popunjeni u jednom primerku.
Poslata dokumentacija ostaje u posedu DAAD-a. U slučaju odbijenog zahteva za
stipendijom dokumenta se ne šalju natrag.
Specifične informacije vezane za zemlju, termini, mesto konkurisanja i savetovanje




Prilikom prijavljivanja mora se popuniti online formular- više o tome na stranici
http://www.daad.rs/sr/10216/index.htmlPrijave se ne mogu slati direktno DAAD- u u
Bonu.
Prijave moraju da budu poslate ambasadi SR Nemačke do 15.novembra 2013. kako bi
do 31. januara bile u Referatu 513.
Na adresi www.daad.de/stipendien DAAD-a možete da pronađete informacije koje se
odnose na Srbiju.
Paušala za putne troškove iznosi 275 €
Saradnici koji su zaduženi za ovu vrstu stipendije u DAAD-u su
gdja Ivana Rossi
Referat 224
Tel.: 0049 228 882-371
Fax: 0049 228 882-447
E-Mail: [email protected]
gdja Anja Neumann (pola radnog vremena)
Referat 513
Te.: 0049.228.882.316
Fax: 0049 228 883 9 316
E-Mail: [email protected]
Gđa Saskia Dahl
Referat 513
Tel: 0049 228 882 313
Fax: 0049 228 882 9 313
E-Mail: [email protected]
Gđa Regina Panoulas
Referat 513
Tel.: 0049228 882 8636
Fax: 0049228882 9 8636
E-Mail: [email protected]
----Pregled potrebne dokumentacije za stipendiju letnjeg kursa za strane studente u
Nemačkoj (preporuka DAAD ICB):
- popunjen online formular
- cv (na nemačkom jeziku)
- motivaciono pismo (na nemačkom jeziku )
- 1 preporuka profesora
- potvrda da ste student i prevod
- listing položenih ispita i prevod (sa osnovnih studija i/ili master studija)
- overena kopija u sudu ili opštini svedočanstva iz 4. godine srednje škole /gimnazijesvedočanstvo o položenoj maturi- i prevod
- DAAD jezička potvrda (položen ondaf test) ili drugi zvanični sertifikati nemačkog jezika
(TestDaF ili DSH...).
- ostali dokazi o praksi, diplome sa takmičenja, međunarodni sertifikati, sve što mislite da bi bilo
važno za konkurisanje za ovu vrstu stipendije.
Dokumentaciju šaljete u jednom primerku u papiru i to za DAAD najkasnije do 15. novembra.
Adresa glasi: Ambasada Nemačke, Neznanog junaka 1a, 11040
Download

Letnji kursevi za strane studente u Nemačkoj (Rok 15. Novembar