Prof. dr Aleksandar Ilić
Aleksandar Ilić je rođen 31,3,1938,godine u Grtadskom,Titov Veles u službeničkoj porodici. Osnovnu školu
završio je u Zvečanu, a gimnaziju u Beogradu, sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Beogradu upisao
je školske 1956/57. godine po šestogodišnjem sistemu studija, a diplomirao je 1.11.1962. god.
sa srednjom ocenom 8,2. Od samog početka studija pokazao je interesovanje za anatomiju.
Njegov smisao za praktični rad, koji se ogledao u pripremi izvanrednih disekcionih preparata, kao i talenat da
objasni, za anatomiju veoma bitne,prostorne odnose elemenata građe čovečjeg tela,obezbedili su mu
mesto demonstratora na Anatomskom institutu u Beogradu tokom 4 godine. Poslednje 3 godine studija,
zbog odličnog uspeha u učenju, bio je stipendista Univerziteta.
Po završetku studija zaposlio se na Anatomskom institutu.
U zvanje asistenta na Anatomskom institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1.3.1964, a
ponovo je biran u isto zvanje 1967. i 1970. godine. Imao je i veliko interesovanje za praktičnu medicinu, pa
je volonterski specijalizirao ortopediju i traumatologiju. Magistarski rad sa temom Morfologija i odnosi
ileocekalnog dela digestivnog trakta dr Ilić je odbranio 1971. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Doktorsku disertaciju Cekoapendikulami deo digestivnog trakta kod čoveka odbranio je 1975. godine na
Medicinskom Fakultetu u Beogradu. U zvanje docenta izabran je februara 1973. godine, a reizabran 1978.
god.
U zvanje vanrednog profesora izabran je 1979. godine, reizabran 1983. godine, a u zvanje redovnog
profesora izabran je 1985. godine.
Profesor dr Aleksandar Ilić je bio izvanredan predavač, crtao je lako i dobro, jasno je tumačio izgled,
topografske odnose i značaj struktura čovečjeg tela.
Učestvovao je i u izvođenju nastave iz anatomije na medicinskim fakultetima u Prištini i Kragujevcu, kao
i na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Bio je veoma aktivan u stručno-naučnom radu. Napisao je nekoliko udžbenika za studente medicine koji
su doživeli brojna izdanja. Koautor je 2 knjige koje su nagrađene Oktobarskom nagradom grada Beograda.
Dr Aleksandar Ilić je objavio više od 120 stručnih radova. Mnogi od tih radova su referisani na
nacionalnim, međunarodnim i svetskim kongresima i simpozijumima morfoloških nauka. Gotovo svi referisani
radovi su štampani u domaćim i inostranim časopisima sa recenzijom.
U najvećem broju radova bavio se proučavanjem vaskularizacije i drugih morfoloških odlika organa
podmezokoličnog sprata trbušne duplje.
Radeći u Ortopedskoj klinici Medicinskog fakulteta, upoznao je niz oboljenja skeletnomišićno-nervnog
sistema i u radovima istakao anatomsku podlogu za njihovo razumevanje i pravilno tumačenje.
Pored rada u redovnoj nastavi, prof. Ilić je učestvovao i obavljanju poslediplomske nastave (teorijske i
praktične) iz hirurške anatomije, digestivnog sistema, kliničke i primenjene anatomije. Bio je član više
ispitnih komisija za usmene magistarske ispite i supspecijalističke ispite iz hirurške anatomije i ortopedije.
Prof. Ilić je bio mentor većeg broja magistarskih radova, nekoliko doktorskih teza i član više komisija za
ocenu i odbranu magistarskih radova i doktorskih teza. Bio je recenzent gotovo svih udžbenika iz anatomije
za studente medicine i srodnih grana (Osteologija, Noga, Grudni koš,Abdomen i karlica) i radova u
časopisima Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Medicinska istraživanja i Medicinski podmladak.
Prof. Ilić je član Srpskog lekarskog društva,Udruženja anatoma Jugoslavije i Udruženja anatoma Italije.
Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda i koautor 2 knjige, nagrađene Oktobarskom nagradom
grada Beograda, 1988. i 1994. godine.
U nekoliko mandata obavljao je funkciju šefa Katedre anatomije i upravnika Anatomskog instituta
Medicinskog fakulteta u Beogradu. Bio je i rukovodilac nastave anatomije u odeljenjima u Kragujevcu i
Banjaluci.
Profesor dr Aleksandar Ilić je penzionisan 2003. godine.
Milena Blagotić
Download

Prof. dr Aleksandar Ilić Aleksandar Ilić je rođen 31,3,1938,godine