Uvodnik
Uvaženi prijatelji i gosti Festivala,
Sigurna sam da se neki od vas pitaju: „Šta je to Televizijski Festival?“. Među stotinama i hiljadama drugih muzičkih i filmskih festivala
širom svijeta, ne postoji nijedan kao ITF u Baru. Naš fokus je na
proslavi televizije kao posrednika: kao medijuma koji nas vraća u
istoriju, pokazuje nam gdje smo trenutno i kuda smo se zaputili. ITF
posjeduje funkcionalnost tradicionalnog filmskog festivala sa projekcijama i panel diskusijama, ali i opuštajuće večeri uz tematska
druženja, mediteransku dušu i šetnju kroz istoriju i geografiju ovog
podneblja. ITF je okrenut najvećim ljubiteljima televizije i profesionalcima koji žele da rade i predstave svoje programe širokoj publici.
ITF je prepoznao da napredak tehnologije približava svijet, čineći ljudima širom svijeta da lakše komuniciraju jedni s drugima, da razmjenjuju informacije i kulturu. Svjetskoj televizijskoj industriji efekti
globalizacije više nisu nepoznanica. Ali dok se neki boje promjena,
mi smo ih prigrlili, kao i benefite koji proizilaze iz saradnje sa autorima iz drugih sredina. Svakako, osjećaj saradnje nije ništa novo za
ITF. On je i nastao kao želja za širenjem veza prvo sa regionom, a
onda i svijetom, a te veze svake godine jačaju na šta smo posebno
ponosni. To nam dokazuju premise iz kojih je nastao ITF, da vizuelna umjetnost koja obuhvata riječ, sliku i muziku, prevazilazi religiju, naciju i državne granice. Pamtimo priče koje su dotakle važna
društvena, međunarodna ili moralna pitanja, ostavljajući neizbrisiv
utisak dugo nakon gledanja – podsjećajući nas, još jednom, da svi
živimo zajedno.
U posljednjih par godina na ITF-u pored produkcionih centara kakve
su velike TV stanice širom Evrope i svijeta, koje su nam ukazale
povjerenje, sve više je programa koje prijavljuju nezavisni autori, a
4
XIX Internacionalni TV Festival Bar
koji postaju pokretačka sila u zabavnoj industriji upravo na osnovu
zasluga svojih nevjerovatnih talenata i zabilježenih priča. Otvarajući
vrata festivala i nezavisnim autorima, ITF sa ponosom može da
kaže da je njegova misija prevashodno u predstavljanju kvaliteta
– nezavisno od statusa u TV industriji. Autori koji se prijavljuju na
ITF su studenti, početnici, ali i iskusni TV autori i dobitnici značajnih
nagrada na istaknutim svjetskim festivalima. Mi vjerujemo da umjetnici koji obećavaju, bez obzira odakle dolaze i na koji način produciraju svoje programe, zaslužuju da budu ohrabreni i podržani. Oni
zaslužuju da imaju podjednaku šansu. U konačnom, važna je priča.
U stvari, ona je najvažnija.
Danas, život u predgrađu nekog grada na drugom kraju svijeta može
biti snimljen profesionalnim HD kamerama, ali i običnim pametnim
telefonom. To je svijet koji dopire do svih nas, ta nova geografija perspektive koja reflektuje vašu sposobnost da uhvatite svijet oko Vas i
učinite ga dostupnim za globalnu publiku. Danas je rezolucija bitna,
ali mnogo manje nego perspektiva. Svijet filma i televizije nije više
ograničen prostorom, projekcionim salama. On živi među nama, a
mi nismo pasivni posmatrači. Novi glasovi, novi video snimci, novi
svijet. Kako ćete se uključiti, u potpunosti zavisi od Vas, a ja imam
zadovoljstvo da budem dio onih koji svoje viđenje dijele sa drugima,
da budem u društvu onih koji pokazuju širokoj publici moć televizije.
Na Vaše pitanje ja Vam odgovaram sljedećim: „Koju televiziju gledate?“ i željom da se publici predstavimo nečim drugim, inspirativnijim i kvalitetnijim od svakodnevne televizije. Želimo da pokažemo da
ona može biti zabavna, ali i edukativna, da se nekad i u par minuta
može reći i vidjeti više nego što smo navikli. Ovih pet festivalskih
dana Vam pružaju mogućnost da iz svog doma proputujete zemljinom kuglom.
Zato, budite aktivni učesnici i gledajte Festivalski Televiziju na Extra
TV-u. Vi i Vaša cijela porodica, jer ima za svakog po nešto.
Sa uvažavanjem,
Ljiljana Đinđinović
Direktor Festivala
5
Introduction
Dear friends and guests of the Festival,
I am sure that some of you wonder: “What is a Television Festival?”.
Among hundreds and thousands of other music and film festivals
around the world, there is no other like the ITF in Bar. Our focus is
on celebration of television as a medium: a medium which takes us
back to history, showing us where we are now and where are we
heading to. ITF possesses functionality of the traditional film festival
with projections and panel discussions, but also it has relaxing
thematic evenings, Mediterranean soul and walk through history
and geography of this part of the world. The ITF is devoted to the
biggest fans of television and to professionals who are willing to
work and to represent their programs to mass audience.
The ITF has recognized that technology progress brings the world
closer, making it easier to people from all around the world to
communicate with each other, to exchange information and culture.
For the Global TV industry the effects of globalization are nothing
new. But, while some are afraid of those changes, we have embraced
them, as well as the benefits that come as a result of collaboration
with authors from different backgrounds. Certainly, the sense of
teamwork is not new to the ITF. Actually, it was established from the
strong will to enhance, first of all, collaboration with the region and
then with the rest of the world, making those relations stronger every
year, on what we are especially proud. This is best seen through
the premises, from which the Festival has emerged, that the visual
art which contains a word, a picture and music overcomes religion,
nations and national borders. We do remember stories on important
social, international or issues on moral, leaving an unforgettable
impression for long time after watching it – reminding us, once more,
that we all do live together.
Over the last couple of years at the ITF besides production centers
such as big TV stations across Europe and the world that have
given us their trust, there are more and more programs coming
from the independent authors, who are becoming a driving force
in an entertainment industry thanks to their incredible talents and
recorded stories. By opening its doors to independent authors, the
ITF can proudly say that its mission is, above all, presenting the
quality – regardless the status in a TV industry. Authors who apply
for the ITF are students, beginners, but also established TV authors
6
XIX Internacionalni TV Festival Bar
and winners of significant awards on prominent festivals around the
world. We do believe that the promising artists, no matter where
they are coming from and in what way they produce their programs,
deserve to be encouraged and supported. They deserve to have
equal chances. In the end, it is a story that matters. Actually, it is the
most important.
Today, suburb life in a city on the other side of the world can be
recorded with professional HD cameras, but it also can be done by
regular smart phone. It is a world that can reach to all of us; it is a new
perspective geography which reflects your ability to catch the world
around You, making it available to global audience. Resolution is
significant nowadays, but much less than the perspective. The world
of film and television is not limited with space or screening rooms
anymore. It is among us and we are not just passive viewers. New
voices, new videos, new world. In what way you will get involved, it
entirely depends on you, and I have a pleasure to be a part of those
who share their viewpoint with others, to be in a company of those
who show to mass audience the power of television.
To your question I answer by saying: „What kind of television do
you watch?“ and with a will to represent ourselves to the audience
with something different, more inspirational and more qualitative
than the everyday television. Our intention is to show that it can be
entertaining, but educative as well, that sometimes even in a couple
of minutes can be said and seen much more than we are used to.
These five days of the Festival give You a chance to travel the globe.
So, be active participants and watch the Festival Television on Extra
TV. You and Your family, because there is something for everyone.
Respectfully,
Ljiljana Djindjinovic
Festival Director
7
Uvodnik
Televizija je kao medij masovne kulture preuzela primat nad filmom
i radiom. U doba konvergencije medija, na internetu sa lozinkama
ili bez njih, pronalazimo sadržaje koji objedinjuju sve do sada
dostupne medije. Teoretičari i praktičari tvrde da je svijet globalno
selo, a katkada nam se čini da je selo najtačnija odrednica postojanja u našem svijetu današnjem. Kao u davno doba prije modernog
vremena, prije otvorenih trgova zaštitili smo se touch skrinovima i
tastaturama, sakrili se u anonimnost u kojoj nam se čini da smo
hrabri - kao učesnici facebook komentara, komentatori talent šoua
i mnogobrojnih lifestyle emisija koje misle umjesto nas naše živote.
Postajemo posmatrači, svako u svojoj tvrđavi ili zabranu. Iza svog
ekrana.
Televizijski festival Bar već 19 godina pokušava svojim programima
da razbije predrasude. O televizijskim sadržajima, o ulozi televizije,
o životu pojedinaca i društava širom planete koji se dotiču i nas.
Pokušava da nas probudi, da brzo odreagujemo. Brzina je vrlina.
Brzina je i mana. Sve sto čujemo, zaboravimo. Sve sto kažemo,
potisnemo. Kada nam nešto ne prija, promjenimo kanal. Već
nekoliko godina putem kanala na Extra televiziji, možete da pratite extra takmičarske programe podijeljene u pet pažljivo odabranih
selekcija, selektovane od strane selektora na različitim krajevima
našeg velikog globalnog sela. Gledajte i budite dio Interancionalnog televizijskog festivala u Baru, na isti način na koji ste aktivni
na društvenim mrežama. Televizijski festival u Baru pokušava da
skrene pažnju na programe podijeljene u pet kategorija, koji vam
na angažovan, duhovit i drugačiji način govore o svijetu oko nas.
A zajednički sadržalac tog svijeta je grad koji u sebi tradicionalno
odslikava multikulturalnost, koji poštuje sve religije karakteristične
za ove prostore. Grad Bar u kojem se živjelo skupa i prije nego je tv
ekran bio mjesto okupljanja poput ognjišta.
8
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Zato je Bar dobar domaćin, svim onim gostima koji dodju na okrugle
stolove, prezentacije, članovima selekicone komisija i žirija, specijalnim gostima koji su svojim radom obilježili televizijske programe
i sadrzaje koje smo voljeli i volimo. Ove godine specijalni gost je
glumac i producent Zoran Cvijanovic. Ove godine to je Okrugli sto
o boljem Javnom servisu TVCG, koji zasluzuje da kvalitet slike Javnog servisa bude digitilazovan i da publika zaista vidi ono što rade
televizijski stvaraoci. Promocija saradnje Ministarstva kulture Crne
Gore, Fakulteta Dramskih Umjetnosti Cetinje, kao dobitnika sredstava iz IPA fonda u cilju podržavanja kanala kulture koji predstavljava vizuelne umjetnike pod imenom Artvision. Ljepše je sa kulturom,
ljepše je sa zanimljivim, intrigantnim, pametnim i drugačijim slikama.
Slikama koje gledate na TV festivalu. Spojenim u dobre televizijiske
sadržaje i programe iz cijelog svijeta.
Budite dio 19. Iternacionalnog festivala najboljih televizijskih programa u Baru. Pratite programe dostupne i u vašim domovima.
Pet dana budite dio drugačijeg medijskog svijeta. Obećavamo da
nećete traziti daljinski upravljač.
Marija Perović
Umjetnički direkor
9
Introduction
As a medium of mass culture, Television has taken the primacy
over both, film and radio. In an era of convergence of media, on
the internet, with passwords or without them, we do find contents
that gather all the available media until now. Theoreticians and
practitioners claim that the world is a global village, but sometimes
it seems to us that the village is the most precise determinant of
existence in our world. As in the past, before modern times, before
open squares we have protected ourselves with screens and
keyboards, we have concealed ourselves in the anonymity in which
we appear to be brave – as commentators on Facebook, of talent
shows and numerous lifestyle programs that live instead of us our
own lives. We are becoming observers, everyone in his/her own
castle. Behind its own screen.
The Television Festival Bar is struggling for 19 years now to break
the clichés. About the television contents, about the role of television,
about life of individuals and societies around the world that affects us
all. It is trying to wake us up to react quickly. Speed is a virtue. Speed
is a disadvantage. Everything we hear, we forget. Everything we say,
we repress. When we do not like something, we change channel. A
couple of years now via channel on Extra Television, you can watch
extra programs divided into five thoroughly made selections, chosen
by selectors from different places of our big global village. Watch
and be a part of the International TV Festival in Bar, in the same way
you are active on social networks. The Television Festival is striving
to attract attention on programs divided into five different categories,
which in a funny and from a different point of view tell a story about
the world around us. As a common denominator of that world stands
a city which, traditionally, depicts in itself multiculturalism, respecting
all religions characteristic for this area. A city of Bar, in which people
used to live together even before the TV screen became a place of
gathering just as fireplace used to be before.
For that reason a city of Bar is a good host to all of those guests
who come to round tables, presentations, to members of Selection
Committee and Jury, to special guests who have marked television
programs and contents that we used to love and we still do. This
year a special guest is an actor and producer Zoran Cviijanovc. This
year it is a Round table on enhancing the TVCG Public Service,
which deserves its image to be digitalized so that the audience can
really see what the TV artists are creating. Promotion of collaboration
between the Montenegrin Ministry of Culture and the Faculty of
10
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Dramatic Arts in Cetinje as recipients of resources from IPA Fund,
with an aim of supporting channels of culture that represents visual
artists named Artvision. It is much nicer with culture, it is nicer with
interesting, intriguing, witty and different images. Images that you
see at the TV Festival. Connected into good television contents and
programs from all over the world.
Be a part of the 19th International Festival of the best television
programs in Bar. Follow the programs available at your homes, too.
Be a part of different media world for five days. We promise that you
will not seek for the remote control.
Marija Perovic
Creative Director
11
SELEKTORI
SELECTORS
BAR
2014
Selektori
SELEKTOR ZA KATEGORIJU:
KRATKE TV FORME
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ /
CRNA GORA
Aleksandar Bečanović je rođen 1971. Filmski je kritičar dnevnog lista Vijesti. Član je FIPRESCI – Međunarodnog udruženja filmskih
kritičara. Objavio je četiri knjige poezije: Ulisova daljina 1994., Jeste
1996., Ostava 1998., Mjesta u pismu 2001. i knjigu proze Očekujem
što će iz svega proizaći 2005. Dobitnik je nagrade Risto Ratković
za najbolju knjigu poezije 2002. godine. Objavljivao brojne članke u
Arsu, Plimi i drugim časopisima sa prostora bivše Jugoslavije. Objavio je knjigu Žanr u savremenom filmu (2005). Njegovi tekstovi su
zastupljeni i u sljedećim knjigama: 501 Movie Directors (2007), 501
Movie Stars (2007), 101 Horror Movies You Must See Before You
Die (2009) i 101 Sci-Fi Movies You Must See Before You Die (2009).
Živi u Baru.
14
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Selectors
SELECTOR FOR CATEGORY OF
SHORT TV FORMS
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ /
MONTENEGRO
Aleksandar Bečanović was born in 1971. He is a film critic of the
daily newspaper Vijesti. He is a member of the FIPRESCI-the
International Federation of Film Critics. He published four poetry
books : Ulysses’ Distance /1994/, It Is /1996/, Store-room /1998/,
Places in the Letter /2001/ and a prose book I’m Anticipating What
Will Come Out of Everything /2005/. He received the Risto Ratkovic
Award for the best poetry book in 2002. He has published numerous
articles in the Ars, Plima, and other magazines from ex-Yugoslavia.
He published the book Genre in the Contemporary Film“ /2005/.
His texts have been presented in the following books: 501 Movie
Directors (2007), 501 Movie Stars (2007), 101 Horror Movies You
Must See Before You Die (2009) and 101 Sci-Fi Movies You Must
See Before You Die (2009). He lives in Bar.
15
Selektori
SELEKTOR ZA KATEGORIJE:
DOKUMENTARNI / ISTRAŽIVAČKI TV PROGRAM
I PROGRAM IZ OBLASTI EKOLOGIJE I TURIZMA
DRAGAN PETROVIĆ /
SRBIJA
Filmski kritičar, jedan od urednika Studenta (1985-87), filmski
kritičar Borbe (1987-1989), saradnik za stručnu filmsku štampu iz
cijele ex-YU (Start, Mladina, Stav, Filmograf, Radio Beograd 2 i 3...),
savjetnik selektora FEST-a. Filmskim prikazivanjem i distribucijom
počeo da se bavi 1990.godine u Beograd Film-u, potom Metro
Film-u, a 1992.godine seli se u Prag, gdje je osnovao s partnerima
video i TV distributersku kuću Fine Production. Živio i radio u Češkoj
do 2000.godine nakon čega se seli u Portugaliju, gdje je osnovao
firme Visionary Thinking i Doda Media, koje se bave filmskom i TV
distribucijom i produkcijom, kao i sportskim pravima i zastupanjem
velikih programskih franšiza u regionu (TV serija SpongeBob
Squarepants, Kung Fu Panda, Penguins of Madagascar...).
Posljednjih godina bio je producent dva uspješna projekta,
dokumentarnog filma “Kako sam postao heroj” reditelja Mladena
Matičevića (zvanična konkurencija IDFA Amsterdam, nagrada
za najbolji film na Festivalu u Bukureštu, nagrada Silver Nanook
u Permu, nagrada publike na Dokuartu u Bjelovaru...) i TV serije
“SFRJ za početnike” (Silver Plaque TV Awards na Chicago Film
Festivalu). Posljednjih pet godina član je žirija selekcije “Award for
Japanese Drama” International Drama Festivala u Tokiju. Trenutno
živi, na relaciji, između Lisabona i Beograda.
16
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Selectors
SELECTOR FOR THE CATEGORIES:
DOCUMENTARY/ RESEARCH TV PROGRAMME
AND PROGRAMME ON ECOLOGY AND TOURISM
DRAGAN PETROVIĆ /
SERBIA
Film critic, one of the editors of the magazine Student (1985-87),
film critic for daily newspapers Borba (1987-1989), associate for
professional film newspapers and magazines for entire former
Yugoslavia (Start, Mladina, Stav, Filmograf, Radio Beograd 2 i 3...),
FEST selector advisor. He started with film showing and distribution
in 1990 in Belgrade Film, then in Metro Film, and in 1992 he
moved to Prague where, with his partners, he founded video and
TV distribution company Fine Production. He lived and worked in
Czech Republic until 2000. After that, he moved to Portugal where
he founded firms Visionary Thinking and Doda Media dealing with
film and TV distribution and production, as well as with sports rights
and representation of large programme franchises in the region
(TV series SpongeBob Squarepants, Kung Fu Panda, Penguins of
Madagascar...).
In past few years, he was producer of two successful projects,
documentary “How I became a hero” directed by Mladen Matičević
(official competition IDFA Amsterdam, award for best film at
Bucharest Festival, award Silver Nanook in Perm, audience award
at Dokuart in Bjelovar...) and TV series “Socialist Federal Republic
of Yugoslavia for beginners” (Silver Plaque TV Awards at Chicago
Film Festival). For the last five years, selection committee member
of “Award for Japanese Drama” International Drama Festival in
Tokio. He is currently inbetween Lisbon and Belgrade.
17
Selektori
SELEKTOR ZA KATEGORIJE:
IGRANI DRAMSKI PROGRAM-TV FI LM I TV SERIJE
I DJEČIJI PROGRAM
NEDŽAD BEGOVIĆ /
BIH
Nedžad Begović, samostalni filmski umjetnik i reditelj. Od 1985.
godine član je Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Sa
svojim filmovima učestvovao je na mnogim svjetskim festivalima:
Krakov, Los Anđeles, Berlin, Kan, Amsterdam i mnogi drugi. Njegovi
filmovi prikazani su preko 300 gradova svijeta, a za njih je dobio
sljedeće nagrade: „Gazeta Festivalow“, nagrada kritike u Krakovu
1985.godine; „Veliki pečat“, nagrada publike ZagrebDOX,2006.
godine; „Srce Sarajeva“, za najbolji dokumentarni film, SFF 2011.
godine; „Zlatna jabuka“, nagrada za najbolji dokumentarni film,
BHFF, New York, 2012, 2013.godine. Za kanal „ARTE“ realizovao
je dokumentarni film „Rat u Djeci“, i dokumentarni film „Priredba“
za švajcarsku televiziju. Trenutno radi kao reditelj na Federalnoj
televiziji BiH u redakciji Dokumentarnog programa.
18
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Selectors
SELECTOR FOR THE CATEGORIES:
FEATURE -TV FI LM AND TV SERIES
AND CHILDREN’S PROGRAMME
NEDŽAD BEGOVIĆ /
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Nedžad Begović, independent film critic and director. Since 1985,
a member of Film Workers Association of Bosnia and Herzegovina.
With his films, he participated in many world-known festivals:
Krakow, Los Angeles, Berlin, Cannes, Amsterdam and others. His
films were shown in more than 300 cities around the world, and for
some of them, he won the following awards: „Gazeta Festivalow“,
critics award in Krakow in 1985; „Great Seal“, audience award
ZagrebDOX, in 2006.; „Heart of Sarajevo“, for the best documentary,
SFF in 2011; „Golden Apple“, award for the best documentary,
BHFF, New York in 2012 and 2013. For ARTE Channel he made
documentary „War in Children“, and documentary „The Show“ for
Swiss Television. He is currently working as director at Federal TV
of Bosnia and Herzegovina, Documentary Department.
19
O selekciji
ALEKSANDAR BEČANOVIĆ
Kratki film je, u ovom trenutku, možda i najdinamičniji kinematografski format, budući da se unutar njega najlakše realizuju najčešće
sasvim oprečni zahtjevi kako za tečno ispričanom pričom, tako i za
svojevrsnim eksperimentom i proširivanjem stilskog izraza. Takođe,
kratki filmovi su omiljeno područje za promociju mlađih film-mejkera
koji svoj medij ne shvataju samo kao neophodni stadijum u vlastitom poetičkom i zanatskom usavršavanju, nego i kao potpuno
odgovarajući okvir za zaokruženo estetsko djelovanje i naglašavanje
autorske svijesti.
U tom smislu, ovogodišnja selekcija nastoji da našim gledaocima
informativno pruži presjek onoga što bi mogle biti glavne tendencije u savremenom kratkom filmu, kako kada se to tiče vizuelnih,
tako i tematskih preokupacija. Selekcija hoće da naglasi svo bogatstvo i razuđenost današnje produkcije kratkih filmova, unutrašnju
raznovrsnost i domete ovog formata koji može podjednako efikasno
da razvije zamisli koje su na nivou inteligentnih i duhovitih dosjetki,
kao i ideje koje bi inače tražile mnogo širu narativnu elaboraciju.
DRAGAN PETROVIĆ
Izbor svakog selektora po prirodi stvari je njegov lični izbor, pa takav
je i ovaj moj. Verovatno da bi neko drugi na istom mestu sastavio
sasvim drugačiju listu programa. Braniti sopstveni ukus, pa i samo
ga obrazlagati, u tom smislu deluje kao uzaludan posao. No, ipak...
Zadovoljstvo je, a i privilegija u svakom slučaju, imati priliku na
jednom mestu videti kreativne poduhvate televizijskih i filmskih
stvaralaca iz celog sveta. I upravo ta ideja „celog sveta“ bila je nešto
čime sam se prevashodno rukovodio: izabrati ono što će reprezentovati televiziju kao potencijalno verovatno najznačajnije globalno,
univerzalno sredstvo kreativnog izražavanja našeg doba. Srećna
okolnost je što su mi bili ponuđeni programi sa svih kontinenata (s
izuzetkom Australije), pa je moju nameru utoliko bilo lakše sprovesti
u delo. I doista, u celom svetu se prave sjajni programi.
Bez obzira što je generalni neizrečeni stav savremenog gledaoca da je sve odavno „već viđeno“, program pred nama je na neki
način pokušaj da se ovaj stav izazove. Nadam se da će i drugi,
20
XIX Internacionalni TV Festival Bar
s ushićenjem kojim sam i ja sam povremeno bio obuzet gledajući
neke od izabranih programa, prepoznati i priznati originalnost,
svežinu ideja, bogatstvo duha i ubedljivost realizacije koja vraća
veru u televiziju, danas neretko poniženu i stavljenu na stub srama
usled nametnute joj uloge jednog od jahača apokalipse moderne
zabave, komercijalizovane do besmisla i usmerene isključivo na
prodaju podjarmljene gledaočeve pažnje žrecima reklamokratskog
terora.
Neki programi su ovde zato što ih same po sebi smatram veoma dobrim, neki zato što otkrivaju nove horizonte i manje poznate svetove,
neki zato što redefinišu žanrove i otvaraju vrata novim izrazima... Ali
svaki od njih – i u to nimalo ne sumnjam – donosi perspektivu jednog
mnogo boljeg medija od onoga koji nam je danas nametnut.
NEDŽAD BEGOVIĆ
Nekako mi se vremenski ukomponovalo izvjesno slobodno vrijeme,
te sam se studiozno i “na miru” mogao posvetiti selekciju igranog
i dječijeg programa za naredni ITF - Bar. Dobio sam zanimljiv,
maštovit i raznovrstan program i očekujem da će i festivalska publika dijeliti ovo moje uvjerenje.
Bilo je projekata neupitne superiornosti, bilo je i onih nedorečenih i
bez dovoljno potencijala, a bilo je i onih od kojih sam “teska srca”
morao odustati, jer ne moze sve stati u program. Ovo posljednje
se naročito odnosi na Češku TV produkciju koju sam komotno svu
mogao staviti u takmičarski program. U nekim dilemama prednost sam davao ljudskoj emociji u odnosu
na “velike teme”. Prednost sam davao i art izrazu u odnosu na
klišeje, tako da se nadam da ce biti neke svježine izvučene iz zadatog programa. Takođe, karakter ovog festivala je TV (a ne filmski)
izraz, pa sam i to nastojao ispoštovati na način kako sam ja to prepoznavao i razumijevao.
U prirodi je (eventualno) nezadovoljnih autora i producenata da postave pitanje koji su KRITERIJI selektora ili žirija u procesu donošenja
odluka. Ja izjavljujem da je jedini kriterij bio moj osjećaj za dobar
projekat, odgovornost prema autorstvu i povjerenje koje mi je ukazano.
21
About selection
ALEKSANDAR BECANOVIC
A short film is, at the moment, even maybe the most dynamic
cinematographic form, since within it, in the easiest way, are being
actualized very often completely opposite demands, both for fluent
narration and for a kind of experiment and enlargement of stylistic
expression. Also, short films are the favorite area for promoting
younger film – makers who do not understand their media only
as a necessary stage in their own poetical and workmanlike
improvement, but as an absolutely suitable frame for the complete
aesthetic performing and emphasis on the author’s awareness.
In that sense, this year’s selection is aiming to provide to our viewers
a kind of informative intersection of what could represent mainstream
in a modern short film in both visual and thematic issues. Selection
wants to point out the whole richness and range of today’s short
film production, its inner variety and the achievements of this form
which can equally efficiently develop ideas which are on a level of
intelligent and witty puns, as well as ideas which would need much
broader narrative elaboration.
DRAGAN PETROVIC
A choice of every selector is a matter of its own choice, so that is a
case with mine. Probably someone else, at the same place, would
make completely different list of programs. To defend your own taste
or even just to explain it seems to be vain. But, still…
Anyhow, it is a pleasure and a privilege to have an opportunity to
see in one place such creative efforts of television and film artists
from all over the world. Precisely the idea of “the whole world” was
something I, primarily, had in mind: to select what will be presented
on television as, potentially, the most important global, universal
medium of creative expression of our times. A lucky circumstance
is that I have been offered programs from all continents (with
exception of Australia), so I could easily implement my intention.
Certainly, great programs are created all over the world. Irrespective
of modern spectator’s general unspoken attitude for everything
being” déjà vu”, the program in front of us is, in certain way, an
attempt to challenge that idea. I hope that others will, just as I
have been occasionally overcome by delight watching some of the
22
XIX Internacionalni TV Festival Bar
chosen programs, recognize and appreciate originality, brightness
of ideas, richness of soul and persuasiveness of realization that
brings back the faith in television, nowadays often humiliated and
put on a pillory due to the imposed role as one of the apocalyptic
riders of contemporary entertainment, commercialized to the point of
nonsense and, exclusively, focused on selling persecuted viewers’
attention to sacrificers of an advertisement - terror.
Some of the programs are here because I find them per se very
good, some because they reveal new horizons and less known
worlds, others because they redefine genres and open doors to new
expressions… But, each one of them is – and I do not doubt in it at
all – brings perspective of much better media than the one imposed
nowadays.
.
NEDZAD BEGOVIC
Somehow it happened that I had a certain amount of free time so
I could, at “my own ease”, dedicate it to the selection of feature
and children’s program for the upcoming ITF – Bar. I have got an
interesting, creative and diverse program and I do expect that the
Festival’s audience will share my beliefs.
There have been projects of an unquestionable superiority, there
have also been those who are left as vague and without potential,
while there were those of which I had to give up with “heavy hart”,
because not everything can fit into the competitive part of the
program. The last especially stands for the Czech TV production
which I could easily put into the competition part completely.
In some dilemmas I gave priority to human emotions in relation to
“big issues”. I also gave priority to the art expression in relation to
clichés, so I hope that there will be some novelty drawn from the
assigned program. Also, the character of this Festival is TV (and not
film) expression, so I was trying to comply with those terms in a way
I perceive and understand it.
It is in the nature (eventually) of dissatisfied authors and producers
to pose a question of what are the criteria of the selector or the
jury in the process of making decisions. I claim that the only criteria
was my own sense for the good project, responsibility towards the
authors and the trust I have been given.
23
ZIRI
JURY
BAR
2014
Žiri
INTI ŠRAJ / SLOVENIJA
Inti Šraj je slovenačka glumica sa međunarodnim angažmanom.
Nakon završetka Akademije umjetnosti u Ljubljani, studirala je glumu
u Parizu. Ima iskustva u plesnom teatru, a bila je dio Nomad Dance
Academy. Publika je mogla vidjeti u filmu Nemanje Bečanovića
»Posljednje poglavlje«, a za ulogu Vesne dobila je nagradu za
najbolju glumicu na festivalu Mojkovačka filmska jesen. Trenutno
radi u Ljubljani kao dio pozorišnog ansambla »Pocket«. U septembru
2014. godine premijerno je prikazan film »To the hilt« makedonskog
reditelja Stoleta Popova, gdje je glumila glavnu ulogu.
INTI ŠRAJ / SLOVENIA
Inti Šraj is an internationally active actress. After finishing the
Academy of art in Ljubljana she studied film acting in Paris. She
has background in physical theatre and she was part of the Nomad
Dance Academy. You may have seen her in Nemanja Becanovic's
movie »The Ascent«. For the role of Vesna she received an award in
the Mojkovacki filmski festival. Now based in Ljubljana she is part of
the Pocket theatre ensemble. In September 2014 she premiered the
Macedonian movie »To The Hilt«, from the oscar nominee director
Stole Popov, where she plays the lead role.
26
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Nakon doktorata iz pozorišne i medijske umjetnosti na Univerzitetu u Beču, on se preselio u
SAD. radeći kao producent i scenarista u Los
Anđelesu. Počeo je da radi za odsjek filmske
produkcije ORF-a 2000.godine. Unapređen u
rukovodioca TV igranih programa 2002. godine, i od tada je bio odgovoran za više od sto
igranih filmova i serija, između ostalog i brojnih
kooprodukcija sa njemačkim, italijanskim, švajcarskim, britanskim i
francuskim emiterima. Njegov rad scenariste uključuje i scenarije za
međunarodnu miniseriju “Prestolonasljednik”. Njegove produkcije su
osvajale nacionalne i međunarodne nagrade uključujući i nagradu
Grimme, nagradu njemačke televizije, Bambi, Fipa d’Or, Šangai TV
nagrada, kao i nominaciju za međunarodnu Emi nagradu. Član je
Fakulteta Akademije Filma Beča i Linz Univerziteta umjetnosti. Produkcije (izabrane) “Sarajevo”, “Anatomija osvete”, Braunschlag” “Blank
“, “360”, “Tragovi zla”, “Dan čuda”, “Incident sa kebabom”, “Babica”,
“Lu­dvig 2”, “Nestala”, “Prestolonasljednik”, “Život je uživo”, “Večera
za dvoje”, “Margarete Steiff”, “Konačni pad”, Stauffenberg”, “Franz
Fuchs”, “Kopakabana”, “Zakrpe” “Zodijak”, Crni Lav”, “Prvi dan”, itd.
Jury
KLAUS LINTSCHINGER / AUSTRIJA
KLAUS LINTSCHINGER / AUSTRIA
After obtaining a Ph.D. in Theater an Media Arts from the University
of Vienna, he relocated to the U.S.A. working as a producer and
screenwriter in Los Angeles. He joined the film production department
of the Austrian Broadcasting Corporation (ORF) in 2000. Promoted to
Head ofTV Features in 2002, he has been responsible for more than a
hundred feature films and series productions, among them numerous
co­productions with German, Italian, Swiss, British and French
broadcasters. His work as a screenwriter included the screenplays for
the international mini-series "The Crown Prince". His productions have
won national and international awards, including the Grimme Award,
the German Television Award, the Bambi, the Fipa d'Or, the Shanghai
TV Award as well as a nomination for the International Emmy Award.
He is a member of the faculty of the Vienna Film Academy and the Linz
University of the Arts.
Productions (selected): "Sarajevo", "Anatomy of Revenge",
"Braunschlag", "Blank - Die Ausloschung", "360", "Spuren des Bosen",
"A Day for a Miracle", "The Kebab Incident", "Die Hebamme", "Ludwig
2", "Vermisst­Alexandra Walch", "The Crowne Prince", "So wie Du btst",
"Live is Life", "Dinner for Two", "Margarete Steiff", "Der Untergang" "Mein
Morder", "Stauffenberg", "Franz Fuchs", "Copacabana", "Patchwork",
"Zodiak", "The Black Lion", "The First Day","Mein Morder", "Mindwalk"...
27
Žiri
NIMA SARVESTANI / ŠVEDSKA
Nagrađeni režiser Nima Sarvestani započeo je svoju karijeru kao
novinar u Iranu i skoncentrisao se na snimanje dokumentaraca nakon preseljenja u Švedsku 1984. godinu. Fokusirajući se na socijalna i politička pitanja, inspirišu ga ljudi koji se strastveno bore za
svoje ciljeve.
Među filmovima koje je režirao su: Goli i Vjetar (2002), Gost mrtvaca (2003), Mnogo godina kasnije (1999), Zli krug (1998), Iranska
rasprodaja bubrega (2006), Na granici očaja (2008), Vrijedila sam
50 ovaca (2010). Njegova posljednja produkcija je dokumentarac
”Nema vela iza rešetaka” (2012).
NIMA SARVESTANI / SWEDEN
The award winning director Nima Sarvestani started his career as
a journalist in Iran and has been concentrating on documentary
filmmaking since moving to Sweden 1984. Focusing on social and
political issues, he is inspired by those who fight passionately for
their cause.
Among the films he has directed are: Naked and Wind (2002), Dead
Man’s Guest (2003), Many Years Later (1999), The Evil Cycle (1998),
Iranian Kidney Bargain Sale (2006), On the Border of Desperation
(2008), I Was Wort 50 Sheep (2010). His latest production is the feature
documentary ”No Burqas Behind Bars” (2012). Today Nima Sarvestani
is working on his up coming film, expected to be released 2014.
28
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Željko Sošić je rođen 1980. godine u Podgorici. Bio je student prve generacije odsjeka
za režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti
na Cetinju. Poslednjih deset godina radi
kao reditelj, scenarist, producent i montažer
igranih i dokumentarnih filmova, umjetničkih
video radova, pozorišnih predstava, reklamnih i muzičkih spotova.
Jury
ŽELJKO SOŠIĆ / CRNA GORA
Diplomirao dugometražnim igranim filmom “Imam nešto važno da
vam kažem”, koji je premijerno prikazan 2005. godine. Drugi Sošićev
dugometražni igrani film „Mali ljubavni bog“, premijerno je prikazan
na Montenegro film festivalu u Herceg Novom 2011. god. i osvojio
nagradu Fondacije Živko Nikolić.
Uporedo sa filmskom bavi se i pozorišnom režijom. Režirao predstave: Hanđo, Jukia Mišime (Crnogorsko narodno pozorište), Pr­a­
ve­dnici, Albera Kamija (Kraljevsko pozorište Zetski Dom) i Slijepi,
Mo­risa Meterlinka (NVO Atak). Osnivač i direktor produkcijske firme
Do­gma Studio. Živi i radi u Podgorici.
ŽELJKO SOŠIĆ / MONTENEGRO
Željko Sošić was born in 1980 in Podgorica. Her was a student of
the first generation of Faculty of Dramatic Arts Cetinje, Directing
Department. For the past ten years, he works as director,
screenwriter, producer and editor of TV films and documentaries,
artistic videos, theatre plays, commercial and music videos.
Graduated with film “I have something important to tell you”, premiered in
2005. His second film “The Little God of Love” premiered at Montenegro
Film Festival in Herceg Novi in 2011 won Živko Nikolić Foundation award.
He is parallely involved in film directing and theatre directing. He
directed plays: Hanđo, Jukia Mišime (Montenegrin National Theatre),
The Just Assassins (by Albert Camus) (Royal Theatre Zetski Dom)
and The Blind by Moris Meterlink (NGO Atak). Founder and directors
of production firm Dogma Studio. Lives and works in Podgorica.
29
PROGRAMI PO ZEMLJAMA
PROGRAMS BY COUNTRIES
BAR
2014
Programi po zemljama
ARGENTINA / ARGENTINA
NAHUAL - 2013
Producent / Production: LA ACADEMIA DE ANIMACION
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BUĐENJE / THE AWAKENING / - 2014
Producent / Production: ALEJANDRO GABRIEL CUBEROS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
DOM POD OPSADOM / HOME INVASION / - 2014
Producent / Production: HONEY POT FILM PRODUCTIONS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BEBA / BABY - 2012
Producent / Production: FRANCES WARD-WARD
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
AUSTRIJA / AUSTRIA
LISTOV NASLJEDNIK/ THE HEIR OF LISZT - 2014
Producent / Production: CREATIVE MOVIES SL
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
AUSTRIJA - NJEMAČKA / AUSTRIA - GERMANY
HEK TIK TAK / HEC TIC TAC - 2013
Producent / Production: APEIRON FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
AVGANISTAN / AFGHANISTAN
CRNA LICA / BLACK FACES - 2014
Producent / Production: S. SHAHABUDDIN AHMADYAR
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
32
XIX Internacionalni TV Festival Bar
ODLUKA / DECISION / QARAR - 2013
Producent / Production: GUDRAT HAMIDOV
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BELGIJA / BELGIUM
OČISTI PRAŠINU / DUST AWAY - 2014
Producent / Production: KIDSCAM
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BOSNA I HERCEGOVINA / BOSNIA-HERZEGOVINA
Programmes by countries
AZERBEJDŽAN / AZERBAIJAN
LJUTA SAM / I AM ANGRY - 2013
Producent / Production: BHRT
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
BRAZIL / BRASIL
BJEKSTVO CRTAĆA / CARTOON AWAY / FUGA ANIMADA - 2014
Producent / Production: AUGUSTO BICALHO ROQUE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
DJELIĆI / FRAGMENTS / PEDAÇOS- 2013
Producent / Production: BRUNO AUTRAN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BEZIMENA NOĆ / NAMELESS NIGHT / NOITE SEM NOME - 2014
Producent / Production: HELVECIO PARENTE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
RIO, OLIMPIJSKI GRAD /
RIO OLYMPIC CITY / RIO CIDADE OLIMPICA
Producent / Production: RIO DE CINEMA PRODUCOES CULTURAIS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
33
Programi po zemljama
CRNA GORA / MONTENEGRO
PLANETA BOKA / THE PLANET OF BOKA - 2014
Producent / Production: TV BOKA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
CRNOGORSKE MEGASTRUKTURE / MOST NA MALOJ RIJECI I
LUTOVSKA GREDA / MONTENEGRIN MEGASTRUCTURE - 2013
Producent / Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
PRAVEDNIK/ THE RIGHTEOUS - 2014
Producent / Production: TVCG
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
LUD ZA TOBOM/ CRAZY ABOUT YOU - 2013
Producent / Production: KOALA PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
ZAUVIJEK ZAJEDNO / TOGETHER FOREVER - 2013
Producent / Production: STEPAN ETRYCH
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
TELEVIZIJA DOLAZI / TELEVISION IS COMING /
TELEVISE BUDE - 2014
Producent / Production: CZECH TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
ZVIJEZDE IZA GVOZDENE ZAVJESE / THE STARS BEHIND THE
IRON CURTAIN / HVEZDY ZA ŽELEZNOU OPONOU - 2014
Producent / Production: CZECH TV
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
PIKNIK / PICNIC - 2014
Producent / Production: CZECH TV
Kategorija / Category: TV FILM
34
XIX Internacionalni TV Festival Bar
ČEŠKA - HRVATSKA / CZECH REPUBLIC - CROATIA
OKUPACIJA, 27. SLIKA/ OCCUPATION, THE 27 PICTURES - 2013
Producent / Production: 8HEADSPRODUCTION I MITROPA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
ČILE / CHILE
Programmes by countries
ZALJUBLJEN U SAMOG SEBE / SELF-LOVER /
SESEMILENEC - 2014
Producent / Production: CZECH TV
Kategorija / Category: TV FILM
VIKTORIJA / VICTORIA - 2013
Producent / Production: CATALINA AQUAYO GARCIA-HUIDOBRO
JAYNE MORGAN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
DETONATOR / EL DETONATOR - 2013
Producent / Production: SEBASTIAN DIAZ CORRAL
Kategorija / Category: TV FILM
SVINJSKI POSAO U ČILEU / PIG BUSINESS IN CHILE - 2013
Producent / Production: TRACY WORCESTER
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
DANSKA / DENMARK
O, TE ČISTOTE U POSMATRANJU PREDJELA /
OH PURITY IN WATCHING LANDSCAPES - 2014
Producent / Production: FRIGGE FRI
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
EGIPAT / EGYPT
MRAČNO VRIJEME / DARK TIME - 2014
Producent / Production: ROMANY SAAD
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
35
Programi po zemljama
ESTONIJA / ESTONIA
NAMJESTIO DJEČAK: MASAKR LIZALICA/ FRAMED BY A KID:
LOLLIPOP MASSACRE - 2012
Producent / Production: KASPAR AINELO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
FRANCUSKA / FRANCE
BORILAČKI KLUB / THE CLUB / CLUB COMBAT - 2014
Producent / Production: ALEXANDRE BERGER
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
PRSTEN / THE RING / THE BAGUE - 2013
Producent / Production: PHILIPPE DE LYON
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
CRNA NOĆ / BLACK NIGHT / NUIT NOIRE - 2013
Producent / Production: JEAN LUC BAILLET
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS.
TAKO SLATKO / SO VERY CUTE - 2013
Producent / Production: KARINE BLANC / MICHAEL TAVARES
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS.
VRIJEME JE ZA RAZLAZ / TIME 2 SPLIT - 2014
Producent / Production: FABRICE BRACQ
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS.
FRANCUSKA - JAPAN / FRANCE - JAPAN
LAMI - 2013
Producent / Production: CHRISTOPHE DEFAYE
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
36
XIX Internacionalni TV Festival Bar
KOAN PROLJEĆA / KOAN OF SPRING /
KOAN DE PRINTEMPS - 2013
Producent / Production: PANDA MEDIA
Kategorija / Category: TV FILM
FRANCUSKA - SAD / FRANCE - USA
MUZIČKI ŽIVOTNI VIJEK /
A MUSICAL LIFETIME - ALLEGRO - 2014
Producent / Production: ERWAN LE GAL
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
Programmes by countries
FRANCUSKA - JUŽNA KOREJA - VIJETNAM /
FRANCE - SOUTH KOREA - VIETNAM
HOLANDIJA / THE NETHERLANDS
NE UBIJAJ GLASNIKA / DON’T KILL THE MESSENGER - 2014
Producent / Production: MARTIJN DAAMEN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
SAMO JE JEDAN DOM / NO PLACE LIKE HOME - 2014
Producent / Production: NICOLIEN OPDAM
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
HRVATSKA / CROATIA
DRAGI LASTANE / DEAR LASTAN - 2014
Producent / Production: ARTIZANA
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
POVRATAK POSLJEDNJEG / RETURN TO AUSCHWITZ - 2014
Producent / Production: IGOR PAULIĆ
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
STARCI / HOME IS WHERE MY AGE IS - 2013
Producent / Production: VANJA JAMBROVIĆ
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
37
Programi po zemljama
INDIJA / INDIA
SLATKIŠ OČI / EYE CANDY - 2013
Producent / Production: NEERAV DOSHI
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
GODIŠNJICA BRAKA /
THE WEDDING ANNIVERSARY - 2013
Producent / Production:
CENTRE FOR SOCIAL COMMUNICATION & CHANGE
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
IRSKA / IRELAND
VIDOVITA SJU / PSYCHIC SUE - 2013
Producent / Production: APEIRON FILM
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ITALIJA / ITALY
370 NOVI SVIJET / 370 NEW WORLD - 2014
Producent / Production: MARCANTONIO LUNARDI
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ISPOVJEDAONICA / THE CONFESSIONAL /
IL CONFESSIONALE - 2013
Producent / Production: DAVIDE POMPEO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
PREVIŠE LOŠ / TOO BAD - 2014
Producent / Production: ALESANDRO D’FELLICE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ISAK / ISAAC / ISACCO - 2013
Producent / Production: FEDERICO TOCCHELLA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
38
XIX Internacionalni TV Festival Bar
POSLEDNJI PENAL / THE LAST PENALTY /
IL RIGORISTA - 2013
Producent / Production: MAX MIECCHI
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
BRENTOV SAN / BRENT’S DREAM - 2014
Producent / Production: RAI
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
Programmes by countries
U DŽEPU OD KAPUTA / IN THE COAT’S POCKET /
NELLA TASCA DEL CAPPOTTO - 2014
Producent / Production: MDG PRODUZIONI
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
KULTURNI ŠOK / CULTURAL SHOCK / - 2014
Producent / Production: RAI
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
STARA VREMENA / OLD TIMES - 2014
Producent / Production: RAI
Kategorija / Category: TV FILM
IZRAEL / ISRAEL
DAKTILOGRAF / TYPIST / MAKLID - 2013
Producent / Production: OMANA FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
SAGA O JEDNOJ FOTOGRAFIJI / SAGA OF A PHOTO /
SIPUR HAMATCHIL BI TMUNAH - 2013
Producent / Production: SADOT FILMS / IBA CHANNEL ONE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
JAPAN / JAPAN
CRVLJIV / WORMY - 2013
Producent / Production: MIZUI KAKERU
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
39
Programi po zemljama
JUŽNA KOREJA / SOUTH KOREA
ISKLJUČIVO ISTINA / NOTHING BUT THE TRUTH - 2014
Producent / Production: MYEONG - HAN BAE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
KANADA / CANADA
A PRIORI - 2014
Producent / Production: SPIRAFILM
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
PRINC / THE PRINCE - 2014
Producent / Production: FRANCESCO GIANNINI
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
KENIJA - UGANDA / KENYA - UGANDA
REZ / THE CUT - 2012
Producent / Production: ANDREAS FROWEIN
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
KINA / CHINA
PUT BEZ KRAJA / ENDLESS ROAD /
BEN PAO DE HUANG HUN - 2014
Producent / Production: HUAQINQ JIN
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
KOLUMBIJA / COLUMBIA
KAMUSI KAMUSI / CAMUSI CAMUSI - 2014
Producent / Production: YACK REYES R
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
40
XIX Internacionalni TV Festival Bar
SVETA VODA/ HOLY WATER / AGUA BENDITA - 2013
Producent / Production: ELISA TORRES ADAM
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
KUBA / CUBA
KURT - 2013
Producent / Production: ARLEY PERERA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
LUKSEMBURG / LUXEMBOURG
Programmes by countries
KOSTARIKA - ŠPANIJA / COSTA RICA - SPAIN
ASTA - 2013
Producent / Production: NICK ROLLINGER
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
MAĐARSKA / HUNGARY
ČUDNA LJUBAV / A STRANGE KIND OF LOVE - 2012
Producent / Production: PETER VARSICS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
MAKEDONIJA / MACEDONIA
ŽILE – PRIČA O ISTRAJNOSTI/ ZHILE – NEVER GIVE UP STORY /
ЖИЛЕ – ПРИКАЗНА ЗА ИСТРАЈНОСТ
Producent / Production: REVOLUTION PRODUCTION
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
MALEZIJA / MALAYSIA
FIKS / FIX - 2013
Producent / Production: CATHERINE TAN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
41
Programi po zemljama
MAROKO / MAROCCO
HIKI - 2013
Producent / Production: FOUAD LAZRAK
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
MEKSIKO / MEXICO
RITUALI POPRAVLJANJA / FIXING RITUALS /
EL RITUAL DE LAS COMPOSTURAS - 2014
Producent / Production:YAIR PONCE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
MOZAMBIK / MOZAMBIQUE
TROPSKA NEDELJA / A TROPICAL SUNDAY - 2013
Producent / Production: FABIAN RIBEZZO / SILVIA BOTTONE
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
NORVEŠKA / NORWAY
NESPOKOJ / INQUIETUDE - 2014
Producent / Production: FIN FILM / MORGAN DAVIDSEN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ŽIVOT U MINUTI / LIFE IN A MINUTE
Producent / Production: PEDRO COLLANTES
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
NOVI ZELAND / NEW ZEALAND
TAJNI SVIJET FILMA / THE SECRET WORLD OF TIM - 2014
Producent / Production: HAYLEY SHEPPARD
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
NJEMAČKA / GERMANY
ZAMRZNUTI KABARE / KABARET FREEZE - 2013
Producent / Production: REDPINATA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
42
XIX Internacionalni TV Festival Bar
LIZA LILI / LISA-LILLY - 2013
Producent / Production: KOCH
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
GRIZLI / GRIZZLY - 2013
Producent / Production: ARVED LINDAU
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
NJEGOVA BORBA / SEIN KAMPF - 2013
Producent / Production: TONIO KELLNER
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
Programmes by countries
POVRATAK ZA PONETI / COMEBACK TO GO - 2013
Producent / Production: FLORIAN SAILER
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
KAPETAN I NJEGOV PIRAT / THE CAPTAIN AND HIS PIRATE/
DER KAPITAN UND SEIN PIRAT - 2012
Producent / Production: BROCKHAUS / WOLFF GbR
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
IZVAN ZIDOVA/ BEYOND THE WALLS - 2013
Producent / Production: WILFRIED STREHLAU /
NORBERT VOGLER
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
DŽUNGLA U DVORIŠTU/ THE BACKYARD JUNGLE - 2014
Producent / Production:
NAUTILUSFILM GMBH & DOCLIGHTS GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
SAN FRANCISKO - ZVUK ZALIVA /
SAN FRANCSICO - THE SOUND OF THE BAY /
SAN FRANCSICO - FLOWER UND POWER - 2014
Producent / Production: A&O BUERO FILMPRODUKTION GMBH
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
GENERACIJA VALDSTERBEN /
GENERATION WALDSTERBEN – THE FOREST DIEBACK
GENERATION / GENERATION WALDSTERBEN - 2014
Producent / Production: RK - FILM
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
43
Programi po zemljama
SLUČAJ HEGEDORN / THE HAGEDORN CASE /
MORD IN EBERSWALDE - 2012
Producent / Production: WDR
Kategorija / Category: TV FILM
POLJSKA / POLAND
NA KRAJU KRAJEVA / AFTER ALL - 2014
Producent / Production: LODZ FILM SCHOOL
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
PORTUGALIJA / PORTUGAL
POTPUNA REMISIJA / COMPLETE REMISSION - 2014
Producent / Production: MONICA DINIZ
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
RUSIJA / RUSSIA
ROBOZEC / ROBORABBIT / ROBOKROLIK - 2014
Producent / Production: YULIA TRAVNIKOVA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
SIVE NIJANSE / SHADES OF GRAY / OTTENKI SEROGO - 2014
Producent / Production: OLGA AGRAFENINA
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
ŽIVE SLIKE TATJANE SKORLUPKINE / LIVING PICTURES BY
TATIANA SKORLUPKINA - 2012
Producent / Production: TATIANA SKORLUPKINA
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
SAD / USA
RUPREHT / RUPRECHT - 2014
Producent / Production: GEROLD WUNSTEL
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
44
XIX Internacionalni TV Festival Bar
ZDRAVO MAMA / HELLO MOM - 2014
Producent / Production: ELENA AKSENOVA
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
EKSTREMA / EXTREMA - 2014
Producent / Production: PAULA JACKSON
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
BOLJE JE SKOČITI/ IT’S BETTER TO JUMP - 2013
Producent / Production: GINA ANGELONE
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
Programmes by countries
ZOVEM SE OSKAR / MY NAME IS OSCAR - 2013
Producent / Production: SUSAN EINHORN / ROBERT CLEM
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
JAVNA UCJENA / A PUBLIC RANSOM - 2014
Producent / Production: PABLO D’STAIR
Kategorija / Category: TV FILM
SAD - GRČKA / USA - GREECE
VEČERA ZA NEKOLICINU / DINNER FOR FEW - 201
Producent / Production:
NASSOS VAKALIS / KATERINE STERGIOPOULOU
Kategorija / Category: TV FILM
SINGAPUR / SINGAPORE
CENTAR GRADA/ DOWNTOWN - 201
Producent / Production: NGUYEN TUAN ANH TRAN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
SLIKA / LA PEINTURE - 201
Producent / Production: NTU SCHOOL OF ART MEDIA AND DESIGN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
45
Programi po zemljama
SLOVENIJA / SLOVENIA
MEKO KAO KAMEN / SOFT AS A ROCK - 2013
Producent / Production: TV SLOVENIA
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
SRBIJA / SERBIA
IGLA / THE NEEDLE / - 201
Producent / Production: ĐORĐE STOJILJKOVIĆ
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ŠPANIJA / SPAIN
BLAUMAR - 2014
Producent / Production: HELHERPHOTO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
RADNI MRTVI / THE WORKING DEAD - 2014
Producent / Production: FANDA FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
DOMINGO - 2013
Producent / Production: JORGE CASTRILLO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
LJUDSKO OGLEDALO / THE HUMAN MIRROR /
EL ESPEJO HUMANO - 2014
Producent / Production: MARC NADAL
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ODRASLI / GROWN UPS / CASITAS - 2014
Producent / Production: VISUALIA C.A.
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ROĐEN U ZIMU / BORN IN WINTER - 2014
Producent / Production: JOSSIE MALIS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
46
XIX Internacionalni TV Festival Bar
DOBROVOLJAC / VOLUNTEER / VOLUNTARIO - 2014
Producent / Production: JAVIER MARCO RICO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
S VREMENOM / OVER TIME / AVEC LE TEMPS - 2013
Producent / Production: IVAN DIAZ BARRIUSO
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
UPRAVO SAM SANJALA / I’VE JUST HAD A DREAM /
ACABO DE TENER UN SUENO - 2013
Producent / Production: VIBRISA
Kategorija / Category: DJEČIJI TV PROGRAM /
CHILDREN’S TV PROGRAMME
Programmes by countries
GOSPODIN DENTON / MR. DENTONN - 2014
Producent / Production: IVAN VILLAMEL SANCHEZ
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
EKVADOR, SA ZATVORENIM OČIMA /
ECUADOR, WITH THE EYES CLOSED - 2014
Producent / Production: DANIEL CHAMORRO
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
U SRCU OKEANA / IN THE HEART OF THE OCEAN /
EL CORAZON DEL OCEANO - 2011
Producent / Production: ANTENA 3
Kategorija / Category: TV FILM
ŠPANIJA - PORTUGALIJA / SPAIN - PORTUGAL
DJECA RIJEKE / CHILDREN OF THE RIVER /
OS MENINOS DO RIO - 2014
Producent / Production: TEMPLE AUDIOVISUALES & RIOT FILMS
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
ŠPANIJA - SAD / SPAIN - USA
ARDE LUCUS / ARDE LUCUS - 2013
Producent / Production: EVERNIAMEDIA SL
Kategorija / Category: EKOLOGIJA / ECOLOGY
47
Programi po zemljama
ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND
TOPLI SJAJ / WARM-GLOW - 2013
Producent / Production: GOLDENEGG PRODUCTION
Kategorija / Category: EKOLOGIJA/ ECOLOGY
ŠVEDSKA / SWEEDEN
ONAJ DRUGI SPORT/THE OTHER SPORT - 2014
Producent / Production: MATTIAS LOW
Kategorija / Category: DOKUMENTARNI / DOCUMENTARY
TAJVAN -TAJLAND / TAIWAN - THAILAND
LUDI ZAPADNJACI /THE EXPATZ - 2013
Producent / Production: CHIA – LIN YEH
Kategorija / Category: TV FILM
TURSKA / TURKEY
M JE ZA MOBILNI / M IS FOR MOBILE - 2013
Producent / Production: OZAN OZKIRMIZI
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
UKRAJINA / UKRAINE
INSTINKTI /INSTINCTS - 2013
Producent / Production: CEGLA PRODUCTION
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
VELIKA BRITANIJA / UNITED KINGDOM
DILER / DEALER - 2014
Producent / Production: SPENCER DODD
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
48
XIX Internacionalni TV Festival Bar
DESILO SE JEDNOG DANA / IT HAPPENED ONE DAY - 2013
Producent / Production: RAINER NIEMANN
Kategorija / Category: KRATKE TV FORME / SHORT TV FORMS
Programmes by countries
VELIKA BRITANIJA - NJEMAČKA /
UNITED KINGDOM - GERMANY
49
DOKUMENTARNI
DOCUMENTARY
BAR
2014
Dokumentarni
CRNA LICA / BLACK FACES - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
RG
AFGANISTAN / AFGHANISTAN
33 MIN
S.SHAHABUDDIN
S.SHAHABUDDIN
Kratak sadržaj:
Ovaj film govori o decenijama Univerziteta Kabul tokom perioda mira, rata, novih
vlada i pokazuje da je uobičajeno da političke partije koriste univerzitet u svoje
ciljeve stvarajući anarhiju.
Programme summary:
This film is about many decades of Kabul university during peace, war and new
government and it shows that is usually that politic parties take there advantages
from university by making anarchy.
52
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
KOALA PRODUCTION
CRNA GORA / MONTENEGRO
50 MIN
DANILO MARUNOVIĆ
DANILO MARUNOVIĆ
VLADIMIR VUČINIĆ
Documentary
LUD ZA TOBOM / CRAZY ABOUT YOU - 2013
Kratak sadržaj:
Film prati živote pacijenata u Zavodu za mentalno zdravlje “Komanski most” tokom
jedne godine. U hiperrealističnom maniru, film se bavi najitimnijim aspektima njihovih života. Kroz različite situacije – komične, šokantne I tužne – junaci ovog
filma otkrivaju svoje svjetove koji su paralelni s našim, tzv. normalnim. Tema je,
prvenstveno, bazirana na dramatičnoj ljubavnoj priči Ismeta I Vladane, nekadašnjih
ljubavnika koji su još uvijek u tajnoj vezi, uprkos tome što su, u međuvremenu,
pronašli nove partnere.
Programme summary:
Film follows lives of patients in Mental Health Institute “Komanski most” for a period
of one year. In a hyper realistic manner, film deals with the most intimate aspects
of their lives. Through various situations - comic, shocking and sad - protagonists
reveal their worlds parallel to our, so-called normal one. The topic of the film is
based, first of all, on dramatic love story of Ismet and Vladana, former lovers who
are still meeting in secret, in spite of the fact that, in the meantime, they have found
new partners.
53
Dokumentarni
PLANETA BOKA / THE PLANET OF BOKA - 2014
Producent / Production: TV BOKA
Zemlja / Country:
CRNA GORA / MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
BRANKA KNEŽEVIĆ
Scenario / Screenplay: BRANKA KNEŽEVIĆ
Fotografija / Photography:ŽELJKO STARČEVIĆ,
IVO LACMANOVIĆ
Kratak sadržaj:
Emisija kolažne strukture koja se bavi civilizacijskim i kulturološkim, istorijskim i
umjetničkim naslijeđem Boke Kotorske. Pored istorije, mitova i legendi PLANETA
BOKA tretira i dokumentarne zapise o institucijama kulture, ali i portrete ljudi koji
su ostavili trag u životu i trajanju Boke Kotorske / Sv.Leoplod Mandić, Josip Bepo
Benković, Zuko Džumhur idr.
Programme summary:
Collage-like programme dealing with civilisation, cultural, historic and artistic heritage
of Boka Kotorska Bay. Apart from history, myths and legends, The Planet of Boka
treats documented records on cultural institutions, as well as portraying people who
left their mark on life and existence of Boka Kotorska Bay / St.Leoplod Mandić, Josip
Bepo Benković, Zuko Džumhur et al.
54
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: TVCG
Zemlja / Country:
CRNA GORA / MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
26 MIN
Režiser / Director:
SAŠA TERZIĆ
Scenario / Screenplay: SINIŠA ADAMOVIĆ
Fotografija / Photography:SVETOZAR ČAĐENOVIĆ
Documentary
CRNOGORSKE MEGASTRUKTURE /
MONTENEGRIN MEGASTRUCTURE - 2013
Kratak sadržaj:
Kroz moderan pristup program opisuje detalje izgradnje i trenutno stanje najvišeg
željezničkog mosta u Evropi i jedne od najtežih dionica željezničke mreže na kontinentu.
Programme summary:
Through a modern approach, the programme presents construction details and current status of the highest railways bridge in Europe and one of the most difficult
railway network sections in the continent.
55
Dokumentarni
PRAVEDNIK / THE RIGHTEOUS - 2014
Producent / Production: TVCG
Zemlja / Country:
CRNA GORA/MONTENEGRO
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
NATAŠA BARANIN
Scenario / Screenplay: NATAŠA BARANIN
Fotografija / Photography:DRAGAN TOMAŠEVIĆ
Kratak sadržaj:
Zaboravljeni događaji i sudbine iz Drugog svjetskog rata koji svoj rasplet pronalaze
skoro sedamdeset godina kasnije. Različite vjere i nacije, ujedinjene u stradanju i
preživljavanju najveće apokalipse u istoriji čovječanstva.
Programme summary:
Forgotten events and destinies from World War II finding their resolution almost
seventy years later. Different religions and nations, united in suffering and survival
of the greatest apocalypse in the history of mankind.
56
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: CZECH TELEVISION
Zemlja / Country:
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
55 MIN
Režiser / Director:
JAN BUŠTA
Scenario / Screenplay: RADIM PROCHAZKA, JAN BUŠTA
Fotografija / Photography:BRANO PAŽITKA
Documentary
TELEVIZIJA DOLAZI / TELEVISION IS COMING
/ TELEVISE BUDE – 2014
Kratak sadržaj:
Dokumentarna drama “Televizija dolazi!” je rekonstrukcija prvog televizijskog emitovanja u bivšoj Čehoslovačkoj 1950-tih.
Popularni glumac nije svjestan da će njegova improvizacija ući u istorijske anale
i da će za pet godina biti sniman rimejk. Za njega, to je još jedan nastup pred
kamerama. On će ironično imitirati svog čuvenog kolegu u šminkernici prilikom
probe Molijerove “Škrtice”. Za Ministra Informisanja ovo je veoma napet trenutak:
da li će uspjeti da ubijedi svoje drugove da je televizijsko emitovanje zlatno jaje
komunističke propagande? TV tehničar je fasciniran slikama i zvukom koji se
emituju na daljinu i pretvaraju u pokretne slike. On je došao iz istraživačkog instituta kako bi postao član tima odgovornog za prvi prenos – ima posao o kojem nikad
nije ni sanjao. Ali da li iko može ispuniti svoje snove u komunističkoj Čehoslovačkoj
50-tih godina 20. vijeka a da se ne upetlja u režim? Ko će od njih najviše potčiniti
TV? A koga će potčiniti televizija? 1953.godine, postojalo je svega par desetina
TV uređaja u Pragu, a deceniju kasnije bilo je na milione gledalaca širom zemlje.
Rođena je televizijska nacija.
57
Dokumentarni
58
Programme summary:
Docudrama “Television is Coming!” is a reconstruction of the first television broadcast in the former Czechoslovakia of the 1950’s.
A popular actor is unaware that his improvisation will enter the annals of history
and within five years a remake will be shot. For him it’s just one more showtime
in front of the camera. He will parody his famous colleague in a dressing-room
rehearsal of Moliere’s “The Miser”. For the Minister of Information it is a moment
full of tension: will he persuade his comrades that TV broadcasting is the golden
egg of communist propaganda? A TV technician is fascinated by the transmission
of pictures and sound over distance and turning them into moving pictures. From a
research institute he has moved to become a staff member responsible for the first
transmission – he has work he never even dreamt about. But can one fulfil one’s
dreams in communist Czechoslovakia of the 1950’s and not become entangled
with the regime? Which one of them will subjugate TV the most? And whom will
television subjugate? In 1953 a mere few dozen TV sets in Prague, a decade later
millions of viewers throughout the country. A television nation is being born.
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: CZECH TELEVISION
Zemlja / Country:
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
57 MIN
Režiser / Director:
PAVEL JIRASEK
Scenario / Screenplay: PAVEL JIRASEK
Fotografija / Photography:PETR VEJSLIK
Documentary
ZVIJEZDE IZA GVOZDENE ZAVJESE/ STARS BEHIND THE
IRON CURTAIN / HVEZDY ZA ŽELEZNOU OPONOU – 2014
Kratak sadržaj:
Kulturološki dokumentarac o stranoj muzici kao nosiocu demokratskih tendencija i
slobode u Čehoslovačkoj u periodu 1965 - 1990. godine. Jedinstven i sveobuhvatan pogled na kulturni i politički značaj posjeta poznatih ličnosti popularne i alternativne kulture koji su dolazili u bivšu socijalističku Čehoslovačku. Dokumentarac
prati arhiva i savremeni intervjui sa Manfred Manom, Džastinom Hajvardom, Suzi
Katro, Džoan Baez i članovima Roling Stonsa. Kroz ekskluzivne istorijske snimke,
ilustruju se značajni kulturni događaji.
Programme summary:
Cultural documentary about foreign music as bearer tendencies of democracy and
freedom in the Czechoslovak area in period 1965 – 1990. Unique and comprehensive view of the cultural and political significance visits of western popular and
alternative culture personalities who were brought to the former socialist Czechoslovakia. The documentary is accompanied by an archive and contemporary interviews with Manfred Mann, Justin Hayward, Suzi Quatro, Joan Baez or members of
the Rolling Stones. Through exclusive historical footage are illustrated significant
cultural events.
59
Dokumentarni
OKUPACIJA, 27. SLIKA /
OCCUPATION, THE 27th PICTURE - 2013
Producent / Production: 8HEADSPRODUCTION I MITROPA
Zemlja /Country:
ČEŠKA I HRVATSKA /
CZECH REPUBLIC, CROATIA
Trajanje / Duration:
71 MIN
Režiser / Director:
PAVO MARINKOVIĆ
Scenario / Screenplay: PAVO MARINKOVIĆ
Fotografija / Photography:MARIO MARKO KRCE,
ALEŠ BLABOLI, JAN ŠUSTER
Kratak sadržaj:
“Dvadeset i sedma slika” je dokumentarni film koji istražuje kulturni skandal koji je
nastao krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka pojavljivanjem filma “Okupacija
u 26 slika”, ali i posljedice tog skandala koje se povlače i u osamdesetim i devedesetim godinama prošlog vijeka, a na sebi svojstven način, se osjećaju još i danas.
Programme summary:
“Twenty seventh picture” is a documentary researching cultural scandal that
occurred at the end of seventies of the last century with the film “Occupation in 26
pictures”, as well as consequences of this scandal that dragged also in the eighties
and nineties of the last century, and which is in a way felt even today.
60
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: FRIGGE FRI
Zemlja / Country:
DANSKA / DENMARK
Trajanje / Duration:
38 MIN
Režiser / Director:
FRIGGE FRI
Scenario / Screenplay: FRIGGE FRI
Fotografija / Photography:EMIL AAGAARD
Documentary
O, TE ČISTOTE U POSMATRANJU PREDJELA /
OH PURITY IN WATCHING LANDSCAPES – 2014
Kratak sadržaj:
'O, te čistote u posmatranju predjela' je dokumentarac zasnovan na koncertu
orkestra "O, Te Čistote". Pjevačica Trinelise Vaering nas vodi kroz muziku detaljima
i mislima. "O, te Čistote" je saradnja između rok pjevačiceTrinelise Vaering, džez
klaviriste Jonasa Berga i baroknog ansambla Barokksolistene. Auditorij kakav
nikad ranije nije viđen.
Programme summary:
'Oh Purity in Watching Landscapes' is a documentary based on a concert by the
orchestra Oh Purity. The singer Trinelise Vaering is leading us through the music
with details and thoughts. Oh Purity is a collaboration between rock singer Trinelise
Vaering, the jazz pianist Jonas Berg and the baroque ensemble Barokksolistene.
An auditory meeting there has never been seen before.
61
Dokumentarni
STARCI / HOME IS WHERE MY AGE IS – 2013
Producent / Production: VANJA JAMBROVIC
Zemlja / Country:
HRVATSKA / CROATIA
Trajanje / Duration:
22 MIN
Režiser / Director:
ANJA STRELEC
Scenario / Screenplay: ANJA STRELEC, TOMISLAVA JUKIĆ
Fotografija / Photography:ANJA STRELEC
Kratak sadržaj:
Tri životne priče i tri različita načina razmišljanja vezana za jednu priču. Ovaj film
pokazuje koliko su u stvari ljudi različiti: pjesnik, bivša direktorica staračkog doma i
bračni par završili su na istom mjestu, u jednom staračkom domu gdje su osuđeni da
čekaju svoju smrt. Ovaj dokumentarac zagrebao je po monotonoj površini ljudi trećeg
doba otkrivajući njihove karaktere, pokazujući njihove svakodnevne živote i dajući
priliku da budu ono što jesu a ne samo stari.
Programme summary:
Three life backgrounds and three different ways of thinking related to one story. This
film shows how entirely different people: a poet, a former headmistress of the home
for elderly people and a married couple end up in the same place, in one Home for
elderly people, where they are doomed to wait for their death. This documentary
scratches under the dull surface of third age people revealing their specific personalities by showing their everyday lives and it gives them the opportunity to be themselves and not just old.
62
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: ZENIT ARTI AUDIOVISIVE IN
COLLABORATION WITH
RAI EDUCATIONAL
Zemlja / Country:
ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration:
26 MIN
Režiser / Director:
PAOLO CERETTO, DAVIDE TOSCO
Scenario / Screenplay: PAOLO CERETTO, DAVIDE TOSCO
Fotografija / Photography:PAOLO CERETTO
Kratak sadržaj:
"Kulturni šok" je više­
me­
dijski obrazovni i
zabavni projekat ko­
ji
cilja ml­ade i daje gl­as
novoj generaciji di­
gi­
ta­lnih pripovjedača is­
tra­žujući, s nove ta­čke
gledišta, pitanje gra­đa­
nina svijeta i kulturne raznolikosti.
Kulturni šok je program koji vas vraća korjenima. Tokom 2 mjeseca virtualnog biranja, 45 kandidata se bori da osvoji avanturističko putovanje u sopstvenu zemlju
porijekla. Kako bi ispunio misiju, italijanski putnik mora da se pridržava 5 pravila:
nema CO2, nema hotela, nema taksija, nema suvenira niti brze hrane. Avantura, sa
ograničenim budžetom i improvizovanim sredstvima transporta. Rasid i Anjeze su
osvojili prvi izazov i sada su suočeni sa najvećim, 10 dana za upoznavanje Balkana.
Documentary
KULTURNI ŠOK / CULTURAL SHOCK – 2014
Programme summary:
Cultural-Shock is a cross-media edutainment project targeting young audiences
and giving voice to a new generation of Digital Storytellers exploring with a fresh
angle the issue of world citizenship and cultural diversity.
Cultural Shock is the program that takes you back to your roots. During 2 months
of online casting 45 candidates battled to win an adventurous trip to their country of
origin. A mission to be accomplished, an Italian travelling companion to find and 5
rules to follow: No CO2, No Hotels, No Taxis, No Souvenirs and No Fast-food. An
adventure, on a tight budget with makeshift means of transport. Rasid and Agnese
won the first challenge and are now faced with the greatest one, 10 days discovering the Balkans.
63
Dokumentarni
POVRATAK POSLEDNJEG/ RETURN TO AUSCHWITZ – 2014
Producent / Production: IGOR PAULIĆ
Zemlja / Country:
HRVATSKA / CROTIA
Trajanje / Duration:
44 MIN
Režiser / Director:
IGOR PAULIĆ
Scenario / Screenplay: OLEG MANDIĆ, IGOR PAULIĆ
Fotografija / Photography:IGOR PAULIĆ, DAMIR JEVTIĆ
Kratak sadržaj:
"Povratak Poslednjeg" je dokumentarac koji nas
vraća skoro sedamdeset godina unazad, u vrijeme kada je pojedinac bio samo broj, i u mjesto
gdje je sudbina mnogih postala dio užasne
statistike nacističkih logora smrti i njihove industrije smrti. Naš protagonista, gospodin Oleg
Mandic koji je imao jedanaest godina u vrijeme
njegovog zatvaranja u logor zajedno sa majkom i
bakom, postao je poslednji zatvorenik koji je napustio živ najveći i najozloglašeniji nacistički logor. Trenutak njegovog zvaničnog oslobođenja je
zabilježeno kamerom ruskih novina kao što ćete
i vidjeti u ovom filmu. Sada, sedam decenija kasnije, vraćamo se u Aušvic zajedno sa Olegom koji
je most između naše sadašnjosti i užasavajuće
prošlosti kojoj je bio svjedok. S jedne strane, imamo Olega kao jedanaestogodišnjaka
koji se bori da preživi, a s druge strane, imamo našeg savremenika koji nas vodi kroz
logor i svoju nevjerovatnu priču. Ovaj dokumentarac prevazilazi našeg protagonistu
kao pojedinca jer je kapija logora Aušvic koja se zatvorila za njim kada je izašao kao
poslednji zatvorenik, označila kraj i početak nove ere.
Programme summary:
"Return to Auschwitz" is a documentary film that takes us back almost seventy years
to a time when life of an individual was nothing but a number and to a place where
the destiny of many became a part of a frigthening statistics of Nazi death camps and
their industry of death. Our protagonist, Mr. Oleg Mandic who was eleven years old at
the time of his imprisonment along with his mother and grandmother became the last
prisoner who left the biggest and the most infamous Nazi camp alive. The moment of
their official liberation is caught on film by a Russian news camera as you will see in
this film. Now, seven decades later, we return to Auschwitz along with Oleg who is a
bridge between our present and the terrifying past he witnessed. On the one side, we
have Oleg as an eleven-year-old boy fighting for his life and on the other our contemporary who leads us through the camp and his increadible story. This documentary
surpasses our protagonist as an individual because the Auschwitz prison camp gate
that closed behind him as he left that place as the last prisoner marked an end and a
beginning of a new era.
64
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: IBA CHANNEL ONE
Zemlja / Country:
IZRAEL / ISRAEL
Trajanje / Duration:
82 MIN
Režiser / Director:
MOOLY LANDESMAN
Scenario / Screenplay:
MOOLY LANDESMAN
Fotografija / Photography: DANOR GLAZER, TSLIL LANDESMAN
Documentary
SAGA O JEDNOJ FOTOGRAFIJI / SAGA OF A PHOTO /
SIPUR HAMATCHIL BI TMUNAH – 2013
Kratak sadržaj:
Jedan trenutak u vremenu, iskaz sreće na vjenčanju dede i babe autora fima Moli
Landesman 1926.godine u Berlinu. Trenutak kasnije, sve se promijenilo naglavačke.
Ovo je priča o ljubavi i ljubavnoj priči koja prelazi granice - i fizičke i emotivne.
Programme summary:
For a moment in time one photo exposed the joy of filmmaker Mooli Landesman grandparents` wedding in 1926 in Berlin. A moment later, everything will turn upside down.
This is story about love and a love story that crosses borders – both physically and
emotionally.
65
Dokumentarni
REZ / THE CUT - 2012
Producent / Production: ANDREAS FROWEIN
Zemlja / Country:
KENIJA, UGANDA / KENYA, UGANDA
Trajanje / Duration:
43 MIN
Režiser / Director:
BERYL MAGOKO
Scenario / Screenplay:
BERYL MAGOKO
Fotografija / Photography: JOSEPH KYASI, BERYL MAGOKO
Kratak sadržaj:
Obrezana djevojčica je kao kamen... Kurije u Keniji i Tanzaniji još uvijek praktikuju
kao ritual sakaćenje ženskih genitalija. On je bolan, pa čak i opasan. Starije generacije i njihov pritisak da se održi nasleđe predaka... ali efekti prakse generacija
stvorilo je mješano osjećanje kod mlade generacije u 21.vijeku. Pa šta mogu uraditi
borci za ljudska prava?
Programme summary:
A circumcised girl is like a stone... The Kuria in Kenya and Tanzania are still practicing Female Genital Mutilation (FGM) as a ritual. It is painful and even dangerous.
The older generation and peer pressure want to uphold the legacy of the ancestors... but the effect of generational practice has created a mixed feeling in the
young generation in the 21st century. So what can human right activists do?
66
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: ELISA TORRES ADAM
Zemlja / Country:
KOSTA RIKA / COSTA RICA
Trajanje / Duration:
82 MIN
Režiser / Director:
OCTAVIO GUERRA QUEVEDO
Scenario / Screenplay: OCTAVIO GUERRA
Fotografija / Photography:ROBERTO ROMÁN / MARC GONZALO
Documentary
SVETA VODA / HOLY WATER / AGUA BENDITA – 2013
Kratak sadržaj:
U malom selu u Kosta Rici, stanovnici nikaragvanskog porijekla predviđaju veliku
sušu tokom ljetnjih mjeseci. Jedanaestogodišnji Geiner vjeruje da su duhovi jedini
koji mogu, uz pomoć šamana, dozvati kišu.
Programme summary:
In a small village in Costa Rica, the residents of Nicaraguan origin forecast a great
drought during the summer months. Geiner, an eleven years old child, believes that
the spirits are the only ones that can make rain through chamans.
67
Dokumentarni
ŽILE - PRIČA O ISTRAJNOSTI /
ZHILE - NEVER GIVE UP STORY /
ЖИЛЕ - ПРИКАЗНА ЗА ИСТРАЈНОСТА
Producent / Production: REVOLUTION PRODUCTION
Zemlja / Country:
MAKEDONIJA / MACEDONIA
Trajanje / Duration:
25 MIN
Režiser / Director:
SASE DIMOVSKI
/ MERI JORDANOVSKA
Scenario / Screenplay: SASE DIMOVSKI
Fotografija / Photography:TRAJČE ANTOVSKI
Kratak sadržaj:
Priča o psu (Žile), koji je ranjen na šarplaninskom masivu u Makedoniji. Njegova
priča se nastavlja u invalidskim kolicima. Pokreće se humanitarna akcija za njegovo zbrinjavanje I on biva odnešen u Americi. Tamo se susreće sa djevojčicom
koja se zove Morgan I koja ima potrebu za konstantnog čuvara. Emotivna priča o
životu jednog psa, nakon svega što je preživio I nije se predao.
Programme summary:
A story about a dog (Zhile), who was wounded in Sar Mountain range in Macedonia.
Its story continues in a wheel chair. A humanitarian action is initiated and the dog is
taken to America. There, he meets a girl Morgan who has need for constant guard.
Emotional story of the life of the dog who survived so much and did not give up.
68
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: NAUTILUSFILMS GMBH
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
88 MIN
Režiser / Director:
JAN MICHAEL HAFT
Scenario / Screenplay: JAN MICHAEL HAFT
Fotografija / Photography:KAY ZIESENHENNE, JAN HAFT,
STEPHAN KRASSER,
JOHANNES BERGER
Documentary
DŽUNGLA U DVORIŠTU / THE BACKYARD JUNGLE - 2014
Kratak sadržaj:
Vrt već dugo ovaploćuje raj, i mnogi od nas pronalaze zadovoljstvo stvarajući sopstveni rajski vrt Eden. Uz pomoć prirode, stvaramo svijet opojnih mirisa i boja. Ali
mnoga bića koja u njemu žive su neprimjećena. Vode tajnovite, misteriozne živote.
I mnogo više skriva bašta nego što se to u prvom trenutku čini.
Programme summary:
The guarden has long epitomized paradise, and many of us derive great pleasure
in creating our own Garden of Eden. With the halp of nature we fashion a world of
beguiling scents and colours. But many of the creatures taht live here go unnoticed.
Leading a secretive and mysterious lives. And there is more to the garden that
meets the eye.
69
Dokumentarni
SAN FRANCISKO - ZVUK ZALIVA /
SAN FRANCSICO - THE SOUND OF THE BAY /
SAN FRANCSICO - FLOWER UND POWER - 2014
Producent / Production: A&O BUERO FILMPRODUKTION GMBH
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
59 MIN
Režiser / Director:
CLAUS BREDENBROCK,
PAGONIS PAGONAKIS
Scenario / Screenplay: CLAUS BREDENBROCK,
PAGONIS PAGONAKIS
Fotografija / Photography:SABINE ROLLBERG (WDR-ARTE),
PETER SOMMER (WDR)
Kratak sadržaj:
San Francisko – glavni grad hipija, centar Moći cvijeća, proslavljen u pjesmama “San
Francisko” Skota Mekenzija ili “Noći San Franciska” Erika Bardona. Hitovi nastali 1967.
godine, godine koja je ostala zapamćena kao "Ljeto ljubavi" u istoriji popularne muzike.
Pored starih i novih hitova iz San Franciska, ovaj film pokazuje poseban značaj muzičke
scene grada.
Programme summary:
San Francisco – Hippie capital, center of Flower Power, celebrated in songs like “San
Francisco” by Scott McKenzie or “San Francisco Nights” by Eric Burdon. Hits that
emerged in 1967, the year that went down as the “Summer of Love” in the history of
popular music. In addition to old and new hits from San Francisco, this film shows the
special significance of the city’s music scene.
70
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: BROCKHAUS / WOLFF GBR
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
85 MIN
Režiser / Director:
ANDY WOLFF
Scenario / Screenplay: ANDY WOLFF
Fotografija / Photography:ANDY WOLFF, TOBIAS TEMPEL,
YUSUG GUUL
Documentary
KAPETAN I NJEGOV PIRAT /
THE CAPTAIN AND HIS PIRATE /
DER KAPITAN UND SEIN PIRAT - 2012
Kratak sadržaj:
Njemačkog kapetana broda drže kao taoca na njegovom kontejnerskom brodu
četiri mjeseca. Kada se pritisak poveća i kada mu posada okrene leđa, ispostavlja
se da mu je jedini pratilac bivši neprijatelj.
Programme summary:
A German captain is held hostage on his container ship for four months. When the
pressure rises and the crew turns away from him, the former enemy turns out to be
his only companion.
71
Dokumentarni
IZVAN ZIDOVA / BEYOND THE WALLS - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
WILFRIED STREHLAU /
NORBERT VOGLER
NJEMAČKA / GERMANY
50 MIN
WILFRIED STREHLAU
WILFRIED STREHLAU,
NORBERT VOGLER
WILFRIED STREHLAU
Kratak sadržaj:
Grupa muzičara invalida i muzičara ne-invalida čine maršni bend Lautenbache.
Ovaj dookumentarac priča njihovu priču tokom perioda od godinu dana. Kao dio
kulturnog festivala Kufe 12, udružuju se sa profesionalnim muzičarima i izvode
konceptualno specifične koncerte na temu četiri elemenata. Granice postaju mutne
po pitanju "invaliditeta" i "ne-invaliditeta" i sve to gubi na značaju tokom zajedničkih
umjetničkih procesa stvarajući novo iskustvo za sve. Publika može vidjeti koliko su
često teške probe kao i osjećaj zadovoljstva kada uspiju. Istovremeno, film daje
uvid u živote nekih od protagonista npr. Rolanda koji voli svoj saksofon, ali mu
je potrebno fizički da naporno radi na konkretnoj radionici kako bi se uravnotežio
fizički. Jena Kristof koji je osnovao maršni bend prije više od dvadeset godina, priča
priču o izazovima sa kojim se suočavao i šta znači za njega i muzičare da istraju
u ovome. Uključivanje je centralna tema koja se istinski istražuje. Suočeni smo sa
simboličnim zidovima i barijerama koje treba srušiti. Ovaj dokumentarac želi da
ohrabri i da uvid da je tako nešto moguće.
72
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Documentary
Programme summary:
A group of disabled and non-disabled musicians make up the Lautenbacher Marching Band. This documentary tells their story over the course of a year. As part of
the cultural festival Kufe 12, they team up with professional musicians and perform
conceptuallly specific concerts to the theme of the four elements. Borders become
blurred categories of "disability" and "non-disabled" lose their significance during
the joint artistic processes creating a new experience for all involved. The audience
can witness the often difficult rehearsal work as well as the feeling of joy when
they succeed. At the same time the movie offers an insight into the lives of some of
the protagonists ' e.g. Roland who loves his saxophone but also needs the labour
intensive work at the concrete workshop to balance himself physically. Jena Christophe who set up the Marching Band more than twenty years ago, tells the story of
the challenges he faced and what it means to him and the musicians to keep going.
Inclusion is a central theme that is investigated deeply. We are confronted with
symbolic walls and barriers that need to be broken down. This documentary wants
to give the courage and insight to make this possible.
73
Dokumentarni
ONAJ DRUGI SPORT/ THE OTHER SPORT – 2014
Producent / Production: MATTIAS LOW, VALENTINA SANTI LOW,
ORVAR ANKLEW
Zemlja / Country:
ŠVEDSKA / SWEDEN
Trajanje / Duration:
44 MIN
Režiser / Director:
MATTIAS LOW
Scenario / Screenplay: MATTIAS LOW
Fotografija / Photography:MATTIAS LOW, ORVAR ANKLEW
Kratak sadržaj:
Dokumentarac o razvoju ženskog fudbalskog tima u Švedskoj: od formiranja prvih
klubova sredinom 1960-tih do danas. FIlm ne zanemaruje teškoće sa kojima se ovaj
sport suočio u iznenađujuće neravnopravnom skandinavskom društvu.
Programme summary:
A documentary on the development of women’s football team in Sweden: from the formation of the first clubs in the mid 1960’s up until today. The film does not shy away
from the difficulties the sport has faced in a surprisingly unequal Scandinavian society.
74
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
GINA ANGELONE,
MOUNA STEWART,
CINEMA LIBRE STUDIO
Zemlja / Country:
S.A.D. / U.S.A.
Trajanje / Duration:
73 MIN
Režiser / Director:
GINA ANGELONE
Scenario / Screenplay:
GINA ANGELONE
Fotografija / Photography: PATRICK A. STEWART
Documentary
BOLJE JE SKOČITI / IT'S BETTER TO JUMP - 2013
Kratak sadržaj:
Ovo je dokumentarac koji daje glas arapskim stanovnicima antičkog, zidom opasanog grada, Ake (koji se nalazi na sjevernoj obali Izraela) gdje su i njegovi stanovnici i sam grad suočeni sa neizvjesnom budućnošću. Kako Aka prolazi kroz teške
ekonomske pritiske, ogromnu društvenu promjenu i stalne probleme među arapskim stanovništvom, aktuelna situacija prisiljava palestinske porodice da napuštaju
mjesta gdje na desetine generacija ima svoje korjene i koja su oblikovala bogatu
kulturu preko hiljadu godina. Unutar njihove trenutne dileme, skakanje sa antičkog
morskog zida u kamenite vode postaje ne samo izraz ekstremnog raspoloženja,
već i pitanje samoodlučnosti. "Bolje je skočiti" tka magičnu priču o istorijskom
mjestu, njegovim ljudima i nadama koje imaju uprkos svim ograničenjima kako bi u
životu činili velike korake.
75
Dokumentarni
76
Programme summary:
This is a documentary that gives voice to Arab inhabitants of the ancient walled city
of Akka (located on Israel's northern coast) as both the people and their town face
a very uncertain future. As Akka undergoes harsh economic pressures, vast social
change and on-going problems among its Arab populace, the present-day situation
is causing Palestinian families to leave the places where they have grown roots for
dozens of generations and shaped a rich culture for over a thousand years. Within
their current dilemma jumping from the ancient sea wall into the rocky waters below becomes not only an expression of extreme exhilaration but also a matter of
self-determination. It's better to jump weaves together a magical story of a historic
place, its people and the hopes they hold beyond all limitation to make giant leaps
of faith in life.
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: RTV SLO
Zemlja / Country:
SLOVENIJA / SLOVENIA
Trajanje / Duration:
50 MIN
Režiser / Director:
ZVEZDAN MARTIČ
Scenario / Screenplay:
ZVEZDAN MARTIČ
Fotografija / Photography: ALEŠ ŽIVEC
Documentary
MEKO KAO KAMEN / SOFT AS A ROCK - 2013
Kratak sadržaj:
Marjan Fabjan, sa tri olimpijske medalje, tri medalje sa svjetskih šampionata i 24
sa evropskih šampionata, je jedan od najuspješnijih džudo trenera na svijetu. Šest
njegovih sportista je osvojilo medalje na većim takmičenjima, ali ako uzmete u obzir
međunarodnu konkurenciju, onda je to zaista mala vojska. Koja je tajna njegovog
uspjeha? Sportisti i treneri iz svih krajeva svijeta dolaze u njegovu gimnastičku salu
da otkriju recept uspjeha. Bezuspješno.
Programme summary:
Marjan Fabjan, with three Olympic medals, with three medals from World championships and 24 from the European Championships, is one of the most successful
judo coaches in the world. Six of his athletes have won medals at major competitions, but if one counts the other international competition, it is a veritable small
army. What is the secret of his success? Athletes and coaches from all over the
world come to his gym to discover the recipe for success. Unsuccessfully.
77
EKOLOGIJA
ECOLOGY
BAR
2014
Ekologija
LJUTA SAM / I AM ANGRY - 2013
Producent / Production: RADIO TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Zemlja / Country:
BOSNA I HERCEGOVINA
Trajanje / Duration:
25 MIN 18 SEC
Režiser / Director:
DINNO KASSALO
Scenario / Screenplay:
DINNO KASSALO
Fotografija / Photography:DINNO KASSALO
Kratak sadržaj:
Rijeka Ljuta formira se od Bijele, Srednje I Božije rijeke, ispod planine Treskavice.
Na svom nedugom toku od 11 kilometara, izdubila je veličanstveni kanjon I pitka je
cijelom dužinom. Uliva se u rijeku Neretvu, ispod Uloga. Administrativno I teritorijalno pripada Opštini Konjic. Mještani istoimenog sela Ljuta kažu: “Sve naše nevolje
proizilaze upravo radi prirodnih dobara kojih smo imali na pretek, a prije svega
šuma I voda!” Cijeli sliv rijeke Ljute, zbog svojih bioloških, pejzažnih, hidroloških
I geomorfoloških vrijednosti, planiran je da bude dio nacionalnog parka. Ali, kao
grom iz vedra neba dolazi vijest da je rijeka Ljuta predata slovenačkom koncesionaru koji na njoj planira izgradnju sedam protočnih I tri velike hidrocentrale. Time
se rijeka Ljuta 100% stavlja u funkciju proizvodnje električne energije. “Nacionalni
parkovi, a ne brane” , “Izvozimo struju, uvozimo vodu. Niđe veze!” protestvuju
Zeleni. Sve paradoks do paradoksa u vodi, pod vodom, u zraku i na zemlji apsurda.
80
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Ecology
Programme summary:
River Ljuta/means "angry"/ is formed from White, Mid and God's river, under mountain Treskavica. On its short course of 11 km, she carved a magnificent canyon and
is potable in its entire course. It flows into river Neretva, under Ulog. Administration
and territory-wise, it belongs to Municipality of Konjic. Inhabitants of the village
Ljuta say: “All our troubles come precisely because of natural wealth we had in
abundance, forests and water in particular!” Entire confluence of river Ljuta, due
to its biological, landscape, hydrological and geomorphological values, is planned
to be a part of National park. However, news out of the blue - river Ljuta is given to
Slovenian concessionaire who plans to construct 7 run-of-river hydroelectric power
stations and three big hydroelectric power stations. In such a way, river Ljuta would
be 100% used for power production. “National parks, and not dams”, “we export
electricity, and import water. Where's the logic?!, Greens are protesting. Paradox
after paradox in water, under water, in the air and in the land of the absurd.
81
Ekologija
SVINJSKI POSAO U ČILEU / PIG BUSINESS IN CHILE - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
TRACY WORCESTER
ČILE / CHILE
40 MIN
TRACY WORCESTER
TRACY WORCESTER
ALASTAIR KENNEIL,
CAMILO LANFRANCO
Kratak sadržaj:
Stanovnici Freirine, Čile, su blokirali najveću fabriku za proizvodnju svinjskog mesa
koja se nalazi nedaleko od grada a koja ih truje otrovnim smradom i crpi dragocjenu
vodu iz doline. Specijalne jedinice su napale blokadu, a njihov glasnogovornik je ozbiljno povrđen od strane privatnih zaštitara. Kao reakciju na pobunu na nacionalnom nivou
zbog nasilja nad demonstrantima, vlada je objavila oštre ekološke zahtjeve kojima se
kompanija nije mogla povinovati te je stoga morala da se zatvori.
Programme summary:
The residents of Freirina, Chile, blockaded the world's biggest factory pig farm just
outside the town which was sickening them with toxic stench and depleting the valley's
precious water. Special forces attacked the blockade and their spokesman was seriusly
injured by privated security guards. In response to nationawide outrage at the violence
against the protesters, the government announced stringent environmental requirements which the company was unable to comply with and so closed the factory farm.
82
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Fotografija / Photography:
HUAQING JIN
KINA / CHINA
42 MIN
HUAQING JIN
HUAQING JIN
Ecology
PUT BEZ KRAJA / ENDLESS ROAD /
BEN PAO DE HUANG HUN – 2014
Kratak sadržaj:
Janina majka nije poslušala kćerkin savjet i prijavila zagađenje koje prouzrokuje fabrika papira u selu, čak iako je pretrpjela odmazdu. Jan se brine puno za svoju majku
i kako ovo može uništiti njenu porodicu. Rano proljeće 2014.godine. Janina majka
ponovo pokreće peticiju. Voz ide kroz hladnu noć. To je dug put kome se čini da
nema kraja.
Programme summary:
Yan's monther did not take hear daugher's advice and kept reporting the pollution issues caused by a paper-making factory in the village even after suffering the revenge.
Yan worried a lot about her mother and that the whole family would be torn to pieces.
It was early spring in 2014. Yan's mother started her petitioning around again. The
train runs at the chilly night. It's a long way as if there is no end.
83
Ekologija
GENERACIJA VALDSTERBEN /
GENERATION WALDSTERBEN - THE FOREST DIEBACK
GENERATION / GENERATION WALDSTERBEN - 2014
Producent / Production: RK - FILM
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
90 MIN
Režiser / Director:
REINHARD KUNGEL
Scenario / Screenplay: REINHARD KUNGEL
Fotografija / Photography:REINHARD KUNGEL,
ANDREAS HEINRICH
Kratak sadržaj:
“Šuma umire!” – Ko se ne sjeća horor priča s početka osamdesetih. Da li je to
bila sve uobrazilja? Ili je zaista šumi prijetio nestanak? Za jednu cijelu generaciju,
umiranje šuma je bila omiljena tema i svakako glavni razlog njene politizacije. Autor filma Reinhard Kungel ne samo da je uspjeo da dā počast šumi, već i da oslika
veoma ličan portret svoje generacije i da filmski iscrta period političkog buđenja.
Programme summary:
“The forest is dying!” – Who does not remember the horror stories of the early 80s.
Was it all imagination? Or was the forest really coming to an end? For an entire
generation the forest dieback was the favourite theme and at any rate, the main
reason for their politicization. Fimmaker Reinhard Kungel has not only succeeded
in creating a tribute to the forest, but also in drawing a very personal portrait of his
generation and a cinematic sketch of the period of political awakening.
84
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
DANIEL CHAMORRO
ŠPANIJA / SPAIN
20 MIN
DANIEL CHAMORRO
Ecology
EKVADOR, SA ZATVORENIM OČIMA /
ECUADOR, WITH THE EYES CLOSED – 2014
Kratak sadržaj:
Ekvador je zemlja puna promjena koja se bori sa se sama razvije. Manos Unidas/
Ujedinjene Ruke/ pomaže u tom pravcu. Pjesništvo nas vodi da to otkrijemo, zatvorenih očiju.
Programme summary:
Ecuador is a country full of changes that fights for develop itself. Manos Unidas is
helping in that way. A poetry guide us to discover it, with the eyes closed.
85
Ekologija
ARDE LUCUS – 2013
Producent / Production:
EVERNIAMEDIA SL
Zemlja / Country:
ŠPANIJA - SAD / SPAIN - USA
Trajanje / Duration:
60 MIN
Režiser / Director:
OSCAR BRAIS REVALDERIA PRIETO
Scenario / Screenplay:
BRAIS REVALDERIA
Fotografija / Photography: IVAN CARRASCO
Kratak sadržaj:
Prije 1700 godina, zid Lucus Augusti je bdio nad
tadašnjim svijetom. Danas, potomci rimskog i keltskog naroda koji su živjeli
u toj oblasti oživljavaju
najvažniji festival o Rimskom carstvu na svijetu.
Prije 13 godina, sve je
počelo proglašavanjem
gradskog zida Svjetskim
nasljeđem, a tom proglašenju je prisustvovalo svega par ljudi tog dana. Danas, cijeli grad postaje mali dio antičkog Rima vraćajući iz prošlosti gladijatore da se bore
za svoje živote u pijesku Cirkusa Bogova, mitološka bića koja jure gradom i Vojnike
i Pretorijance koji čuvaju Cara Cezara Avgusta od prijetnje.Veliki Lucus Augusti
oživljava svakog drugog vikenda juna kako bi se napravio jedan od najoriginalnijih
i najinteresantnijih istorijskih oživljavanja ikad.
Programme summary:
1700 years ago, the wall of Lucus Augusti watched over the so called world. In the
present, the descendants of the Roman and Castrexo's (Celtic) people that lived in
the area recreate the most important festival about the Roman Empire in the world.
13 years ago, everything began because of the proclamation of the wall of the city
as World Heritage only a few people were attending that day. Today, all the city becomes a little part of the ancient Rome bringing back the Gladiators fighting for their
lives in the sand of the Circus Gods and mythological creatures running all over
the city and the Soldiers and Praetorians looking to keep safe the Emperor Cesar
Augusto from the Castrexos threat. The Great Lucus Augusti comes to life again
every 2nd weekend of June to make real one of the most original and interesting
historic recreations ever seen.
86
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
GoldenEgg Production
ŠVAJCARSKA / SWITZERLAND
50 MIN
MARINA BELOBROVAJA
VINCENZO CAPODICI,
FRANZISKA TEUSCHER,
MARTIN BÄUMLE,
SANDRA ANNE GOBELBECKER,
YVES NIDEGGER, JURY SAPIGA,
PETER SCHUHMACHER,
HUMBERT MOOSER RAPH
MARINA BELOBROVAJA
Ecology
TOPLI SJAJ / WARM GLOW - 2013
Kratak sadržaj:
Učestvujući u putu koji je organizovala putnička agencija i Zeleni krst, grupa političara,
novinara i turista odlazi u Černobil. Razgovaraju sa unesrećenima, posjećuju opštinu
, učestvuju u komemoraciji i razgledaju napušteni grad duhova Pripyat. 5 dana,
reditelj prati i snima intervjue sa putnicima fokusirajući se na njihove utiske, strahove
i uvide. Film je sniman IPhonom što je omogućilo režiseru da se uklopi kao običan
član grupe putnika.
Programme summary:
Participating in a trip organized by a travel agency and Green-Cross, a group of politicians, journalists and tourists travel to Chernobyl. They speak with affected people,
visit the town-hall, take part in a mourning ceremony and inspect the abandoned
ghost town of Pripyat. For 5 days, the director accompanies and interviews the travelers focusing on their impressions, fears and insights. The film was shot on an IPhone
which allowed the director to blend in as a regular member among the travelers.
87
KRATKE TV FORME
SHORT TV FORMS
BAR
2014
Kratke TV forme
BUĐENJE / THE AWAKENING – 2014
Producent / Production: ALEJANDRO GABRIEL CUBEROS
Zemlja / Country:
ARGENTINA
Trajanje / Duration:
9 MIN
Režiser / Director:
ALEJANDRO GABRIEL CUBEROS
Scenario / Screenplay:
ALEJANDRO GABRIEL CUBEROS
Fotografija / Photography:PEDRO ROMERO
Kratak sadržaj:
Tridesetih godina dvadesetog vijeka, Vito Liberatore odlazi u Argentinu kako bi
pobjegao od dugova mafiji iz S.A.D.-a nadajući se da će im umaći na drugom
kraju svijeta, baš kao što je i njegova porodica pobjegla iz istih razloga sa Sicilije
u Ameriku nekoliko godina prije toga. Međutim, njega odmah po silasku sa broda
prate gangsteri. Ponovo im bježi iako sa metkom u tijelu. Na kraju puta, on mora da
se suoči sa sopstvenim strahovima i da ih ubije. Na taj način će sačuvati porodično
nasleđe i završiti sa njima jednom za svagda.
Programme summary:
In the 1930s, Vito Liberatore goes to Argentina escaping from the ebts of the mob
at the US believing he could lose them on the other side of the world just like his
family thought when they escaped from Sicily to the States for the same reason
several years ago. However, after getting off the boat, he is followed by the gangsters. He escapes again as far as he can even with a bullet inside him. At the end
of the road, he has to face his fears and kill them. That way, he will be prepared to
save his family legacy and deal with them once for all.
90
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
LA ACADEMIA DE ANIMACION
ARGENTINA
1 MIN
LULA GÓMEZ, JORDI PIULACHS
Short TV forms
NAHUAL - 2013
Kratak sadržaj:
Kombinujući tehniku usporenog snimka, piksela i papira, možemo vidjeti kao će se
protagonistkinja transformisati na uznemirujući način (uz zlokobnu muziku) .
Programme summary:
Combining the technique of stop motion pixilation and paper, we can see how the
girl protagonist of the film will be transformed (in time to the ominous music) in a
disturbing one.
91
Kratke TV forme
HEK TIK TAK / HEK TICK TACK - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
APEIRON FILMS
AUSTRIJA & NJEMAČKA
/ AUSTRIA & GERMANY
5 MIN
DAVE LOJEK
SVEN - FRIEDRICH WIESE
PHILIPP NEUBAUER
Kratak sadržaj:
Mladi par demolira stan očekujući da će uskoro imati bolji. S obzirom da se 90%
svih nesreća desi kod kuće, trebalo bi da na ovaj film gledate kao na upozorenje
od ekstremnog ponašanja.
Programme summary:
A young couple plays havoc with their apartment expecting to own a better one
soon. Since 90% of all accidents happen at home, you should watch this film as a
warning against extreme times.
92
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: GUDRAT HAMIDOV
Zemlja / Country:
AZERBEJDŽAN / AZERBAIJAN
Trajanje / Duration:
6 MIN
Režiser / Director:
GUDRAT HAMIDOV
Scenario / Screenplay: GUDRAT HAMIDOV
Fotografija / Photography:FARID BAGHIROV
Short TV forms
ODLUKA / DECISION / QARAR - 2013
Kratak sadržaj:
Čovjek u očaju zbog žene koja boluje od raka kostiju. Ne može da podnese njenu
bol i želi da joj pomogne koliko je to moguće. Posto­ji samo jedan način da prestane
jednom zauvijek bol dok njegova žena spava.
Programme summary:
A man in despair of wife who suffers bone cancer. He can't stand her pain and
wants to help her as soon as possible. There is only one choice to stop the pain
once and for all while his wife is sleeping.
93
Kratke TV forme
OČISTI PRAŠINU / DUST AWAY - 2014
Producent / Production: KIDSCAM
Zemlja / Country:
BELGIJA / BELGIUM
Trajanje / Duration:
3 MIN
Režiser / Director:
KIDSCAM COLLECTIVE WORK
Scenario / Screenplay: KIDSCAM COLLECTIVE WORK
Fotografija / Photography:KIDSCAM COLLECTIVE WORK
Kratak sadržaj:
Prodavac usisivača pada u san ispred TV gledajući film o vanzemaljcima. Slike mu
ulaze u um i nastavljaju da odzvanjaju u mislima. Sa katastrofalnim posljedicama.
Programme summary:
A vacuumcleaner salesman falls asleep in front of his TV watching a film about
aliens. The images creep into his mind and continue to resonate. With disastrous
consequences.
94
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: AUGUSTO BICALHO ROQUE
Zemlja / Country:
BRAZIL / BRASIL
Trajanje / Duration:
4 MIN
Režiser / Director:
AUGUSTO BICALHO ROQUE
Scenario / Screenplay: AUGUSTO BICALHO ROQUE
Fotografija / Photography:AUGUSTO BICALHO ROQUE
Short TV forms
BJEKSTVO CRTAĆA / CARTOON AWAY /
FUGA ANIMADA - 2014
Kratak sadržaj:
Crtanog lika muči njegov stvaralac, čovjek, kroz vježbe animacije. Tokom jedne od
tih vježbi, animirani lik pronalazi put van papira na sto i bježi od ruku animatora.
Programme summary:
An animated drawn character is tortured by his creator, a human, through animation exercises. During one of the exercises the animated character opens a way out
of the paper to the table and escapes from the hands of the animator.
95
Kratke TV forme
DJELIĆI / FRAGMENTS / PEDAÇOS - 2013
Producent / Production: BRUNO AUTRAN
Zemlja / Country:
BRAZIL / BRASIL
Trajanje / Duration:
17 MIN
Režiser / Director:
ATHANASIOS KALOGIANNIS
Scenario / Screenplay: BRUNO AUTRAN
Fotografija / Photography:KAUÊ ZILLI
Kratak sadržaj:
Jedna žena se budi u nekoj čudnoj kući i mora da sastavi djeliće lošeg sna kako bi
shvatila šta je stvarnost.
Programme summary:
A woman wakes up in a strange house and must piece together the fragments of a
bad dream to figure out what is real.
96
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: HELVECIO PARENTE
Zemlja / Country:
BRAZIL / BRASIL
Trajanje / Duration:
16 MIN
Režiser / Director:
HELVECIO PARENTE
Scenario / Screenplay: EDUARDO DRYSDALE
Fotografija / Photography:GUSTAVO GUIMARÃES
Short TV forms
BEZIMENA NOĆ / NAMELESS NIGHT /
NOITE SEM NOME - 2014
Kratak sadržaj:
Narko dileri preuzimaju Rio de Žaneiro. Dva prijatelja ugledaju jednu djevojku samu
na ulici i odlučuju da je odvedu kući.
Programme summary:
Drug dealers take over the city of Rio de Janeiro. Two friends see a girl alone on
the street and decide to take her home.
97
Kratke TV forme
RIO, OLIMPIJSKI GRAD / RIO, OLYMPIC CITY /
RIO CIDADE OLIMPICA - 2012
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
RIO DE CINEMA PRODUÇÕES
CULTURAIS
BRAZIL / BRASIL
7 MIN
CLAUDIO FELICIO PIFANO SILVA
CLAUDIO FELICIO
DESIRE TACONI
Kratak sadržaj:
U Brazilu je postojala državna novinska agencija pod nazivom Nacionalna Agencija
stvorena u Novoj državi koja je trajala do okončanja civilno-vojne diktature 1985.
godine. Ova Agencija je imala nenamjeran humor zahvaljujući temama koje je
obrađivala, vizuelnim karakteristikama, neobičnom i otmenom jeziku pripovjedača,
govoru dobro prilagođenom hvalisavom planu. Kratki film "Rio, olimpijski grad"
predstavlja upravo to. Sa jezikom prilagođenim vijestima nekadašnje Nacionalne
agencije, ovaj film oponaša dokumentarac o Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru
u 2016.godini.
Programme summary:
In Brasil, there was a state news agency created in New State that lasted until the
end of the civil-military dictatorship in 1985 called the National Agency. This Agency
has a unintentional humor thanks to the themes of the stories, the visual feature,
unusual and lofty language of the narrators speech finely tuned to the vainglorious
scheme. The short film "Rio Olympic City" plays exactly that. With a language modelled on the news of the former National Agency, the film is a mock documentary
- not so misleading as well - about Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016.
98
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: STEPAN ETRYCH
Zemlja / Country:
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
6 MIN
Režiser / Director:
STEPAN ETRYCH
Scenario / Screenplay: STEPAN ETRYCH,
KATKA MESTANOVA
Fotografija / Photography:STEPAN ETRYCH
Short TV forms
ZAUVIJEK ZAJEDNO / TOGETHER FOREVER - 2013
Kratak sadržaj:
Samo je jedna prava ljubav. A to znate napamet kada ona dođe. Radnja kratkog filma "Zauvijek
Zajedno" dešava se na Badnje veče. Duša zaljubljenog Petra je ispunjena nježnošću kao i Dvorakova
melodija simfonije "Iz novog svijeta" koja svira na gramofonu. Petar zna da je dan kada je upoznao
Barbaru promijenila njegov život. Zauvijek.
Programme summary:
True love is just one. And you know that by heart when it comes. The short movie Together Forever
takes place at Christmas Eve, the soul of enamoured Peter is overflowing with tenderness as well
as the melody of Dvorak’s From the New World symphony playing on a the turntable. Peter knows
the day he met Barbara changed his life. Forever.
99
Kratke TV forme
VIKTORIJA / VICTORIA - 2013
Producent / Production: CATALINA AQUAYO GARCIA
HUIDOBRO, JAYNE MORGAN
Zemlja / Country:
ČILE / CHILE
Trajanje / Duration:
16 MIN
Režiser / Director:
CATALINA AQUAYO GARCIA
HUIDOBRO
Scenario / Screenplay: CATALINA AQUAYO GARCIA
HUIDOBRO
Fotografija / Photography:PEDRO OLIVARI
Kratak sadržaj:
"Viktorija” je priča o ženi koja nakon veze odlučuje da ponovo upozna svoje tijelo;
kroz njene fantazije i trenutke introspekcije, ona pokušava da upozna sebe i svoj
novi život u samoći.
Programme summary:
"Victoria” is the story of a woman after a relationship who decides to discover her
body again; across her fantasies and through introspective moments she tries to
get near to herself and her new life in solitude.
100
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
ROMANY SAAD
EGIPAT / EGYPT
7 MIN
ROMANY SAAD
ROMANY SAAD
Short TV forms
MRAČNO VREME / DARK TIME - 2014
Kratak sadržaj:
Slijepo dijete ostaje kod kuće samo sa svoje dvije starije sestre u odsustvu roditelja.
Sestre se brinu o njemu, sve do nestanka struje. Onda su sestre te koje se plaše,
a on postaje osoba koja se brine o njima u vremenu mraka.
Programme summary:
A blind child stays at home alone with his two older sisters, in the absence of their
parents. The sisters take care of him, until a power cut occurs. Then, his two sisters
become afraid, and he becomes the one who takes care of them in the time of
darkness.
101
Kratke TV forme
NAMJESTIO DJEČAK: MASAKR LIZALICA /
FRAMED BY A KID: LOLLIPOP MASSACRE - 2012
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
SANDER MARAN, JAN ANDRESSON,
KARL HANS ÕUNPUU
ESTONIJA / ESTONIA
2 MIN
SANDER MARAN
SANDER MARAN, JAN ANDRESSON,
KARL HANS ÕUNPUU
SANDER MARAN
Kratak sadržaj:
Susret pješaka sa snajperistom sa krova.
Programme summary:
A pedestrian encounters a rooftop shooter.
102
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
ALEXANDRE BERGER
FRANCUSKA / FRANCE
14 MIN
ALEXANDRE BERGER
ALEXANDRE BERGER
BERTRAND NOEL
Short TV forms
BORILAČKI KLUB / THE CLUB / CLUB COMBAT - 2014
Kratak sadržaj:
Martial je najveći obožavalac "Borilačkog kluba". On odlučuje da otvori sopstveni
klub poput onog iz filma Dejvida Finčera. Prvi sastanak "Kluba" je na podzemnom
parkiralištu.
Programme summary:
Martial is the greatest "Fight Club" fan. He decides to open his own club as seen
in the David Fincher's film. The first meeting of "The Club" takes place in an underground car park.
103
Kratke TV forme
VRIJEME JE ZA RAZLAZ / TIME 2 SPLIT - 2014
Producent / Production: FABRICE BRACQ
Zemlja / Country:
FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration:
5 MIN
Režiser / Director:
FABRICE BRACQ
Scenario / Screenplay:
FABRICE BRACQ
Fotografija / Photography: PHILIPPE BRELOT
Kratak sadržaj:
Par, malo dijete. Život je takav da je ponekad vrijeme za razlaz i da svako za sebe
živi svoj život.
Programme summary:
A couple, a young child. Life is such that sometimes it is time to separate and live
one's life independently.
104
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
JEAN LUC BAILLET
FRANCUSKA / FRANCE
8 MIN
JEAN LUC BAILLER
JEAN LUC BAILLER
DAVID WOJTKOWIAK
Short TV forms
CRNA NOĆ / BLACK NIGHT / NUIT NOIRE - 2013
Kratak sadržaj:
Nakon glupog izazova drugara, Itan, mladi srednjoškolac je sam noću, i pod
svjetlošću ručne lampe, na jednom od gradskih groblja u potrazi za starom grobnicom...
Programme summary:
Following a stupid challenge with his friends, Ethan, a young high school student
finds himself alone at night in one of the cemeteries in the city in search of an ancient grave by the light of his torch...
105
Kratke TV forme
TAKO SLATKO / SO VERY CUTE - 2013
Producent / Production: KARINE BLANC, MICHEL TAVARES
Zemlja / Country:
FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration:
11 MIN
Režiser / Director:
VITAL PHILIPPOT
Scenario / Screenplay: VITAL PHILIPPOT
Fotografija / Photography:ROMAIN LE BONNIEC
Kratak sadržaj:
Negdje u Istočnoj Evropi. Djevojka ide na audiciju.
Programme summary:
Somewhere in Eastern Europe. A girl goes to a casting.
106
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
PHILIPPE DE LYON
FRANCUSKA / FRANCE
7 MIN
ESTRAGNAT SARAH-LAURE
ESTRAGNAT SARAH-LAURE
JOSÉ GEREL
Short TV forms
PRSTEN / THE RING / THE BAGUE - 2013
Kratak sadržaj:
Luda žena isprobava nečiji vjerenički prsten, a potom ga ne može skinuti.
Programme summary:
A lunatic woman tries someone else's engagement ring and cannot take it off.
107
Kratke TV forme
MUZIČKI ŽIVOTNI VIJEK - ALLEGRO /
MUSICAL LIFETIME - ALLEGRO – 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
ERWAN LE GAL, HILARY HAHN
FRANCUSKA, SAD / FRANCE, U.S.A.
3 MIN
ERWAN LE GAL
Kratak sadržaj:
Crno-bijela poetska alegorija života u muzici. Od kolijevke do groba...
Programme summary:
A black and white poetic allegory of a life in Music. From the Cradle to the Grave,
at Least...
108
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
APEIROS FILMS
IRSKA / IRELAND
13 MIN
DAVE LOJEK
GEMMA SWAIN
CAINNEACH MAC EOIN
Short TV forms
VIDOVITA SJU / PSYCHIC SUE - 2013
Kratak sadržaj:
"Ne govori jer se bližim prolazu između svjetova!" Sju radi kao vidovnjak loveći
vjernike u život nakon smrti. Njena predstava ima mana. Zamislite njen šok kada
otkrije da se duhovi zaista mogu pojaviti živima! Vrijeme je da se konsultuje "pravi"
medijum!
Programme summary:
Speak not for I am nearing the threshold of the worlds! Sue works as psychic to
prey on believers in the afterlife. Her show has some flaws. Imagine her shock
when she discovers that ghosts can indeed appear to the living! Time to consult a
"real" medium!
109
Kratke TV forme
PREVIŠE LOŠ / TOO BAD - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
ALESSANDRO DI FELICE
ITALIJA / ITALY
18 MIN
LORENZO BERGHELLA
LORENZO BERGHELLA
LORENZO BERGHELLA
Kratak sadržaj:
Putovanje kroz Bangland, grad koji se nalazi u distopijskoj Americi, gdje je novoizabrani predsjednik Republikanac objavio rat Mahabi, afričkoj zemlji, započinjući
terorističku propagandu koja smatra svakog ne-kavkaskog građanina potencijalnim
teroristom.
Programme summary:
A journey through Bangland, a city situated in a dystopian America, where the newly elected Republican President has declared war on Mahaba, an African country,
starting a terror propaganda, that considers every non-Caucasian citizen as a potential terrorist.
110
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: DAVIDE POMPEO
Zemlja / Country:
ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration:
10 MIN
Režiser / Director:
DAVIDE POMPEO
Scenario / Screenplay:
DAVIDE POMPEO
Fotografija / Photography: VALENTINA VERNA
Short TV forms
ISPOVEDAONICA / THE CONFESSIONAL /
IL CONFESSIONALE - 2013
Kratak sadržaj:
Ovaj kratki film je odavanje počasti otporu u Italiji tokom II svjetskog rata. Radnja
se odvija u malom selu poslednjih mjeseci 1943.godine. Mladi se partizan, kako
bi pobjegao grupi nacista, sakriva u ispovedaonicu crkve, pretvarajući se da je
sveštenik. Biće prinuđen da sluša ispovjest njemačkog oficira protiv kog se borio
prethodnog dana a koji je odgovoran za smrt njegovog brata.
Programme summary:
This short film is a tribute to the resistance in Italy during Second World War. It
takes place in a small village in the last months of 1943. A young partisan to excape
from a group of Nazis hides in the confessional of a church pretending to be a
priest. He will be forced to confess the German officer against whom he fought the
day before as well as responsible for the death of his brother.
111
Kratke TV forme
ISAK / ISAAC / ISACCO - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
FEDERICO TOCCHELLA
ITALIJA / ITALY
15 MIN
FEDERICO TOCCHELLA
FEDERICO TOCCHELLA
DANIELE CIPRI
Kratak sadržaj:
Dijete u parku se igra sa figuricama od plastelina koje je samo napravilo. Njegova
omiljena figurica je Isak. Isak je mali dječak kao i on, koji sanja, nada se i vjeruje
u svijet. Isak je sretan jer je ovo dan kada će ići sa svojim ocem u planine da
mu pomaže. Isakov otac se zove Avram. Priča koju dijete prikazuje je "Isakovo
žrtvovanje".
Programme summary:
A child is in the park playing with his plasticine figures that he modeled himself. His
favourite character is Isaac. Isaac is a little boy just like he is, who dreams, hopes
and confides in the world. Isaac is happy because this is the day he will accompany
his father to the mountains to help him out. Isaac's father is named Abraham. The
story the child is staging is "Isaac's Sacrifice".
112
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: MARCANTONIO LUNARDI
Zemlja / Country:
ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration:
5 MIN
Režiser / Director:
MARCANTONIO LUNARDI
Scenario / Screenplay: MARCANTONIO LUNARDI
Fotografija / Photography:ILARIA SABBATINI
Short TV forms
370 NOVI SVIJET / 370 NEW WORLD - 2014
Kratak sadržaj:
"370 novi svijet" je priča o ljudskoj usamljenosti i smrti snova. Ovaj film se poigrava
sa dve vrste usamljenosti: prva je nametnuta, a druga se istražuje. Obije stvara
novi svijet sa kojim se moramo suočiti.
Programme summary:
"370 New World" is a story on the human loneliness and the death of dreams.
This work is played on two kinds of solitude: the first one is imposed, the other is
researched. Both are generated by the new world that we have to face.
113
Kratke TV forme
DAKTILOGRAF / TYPIST / MAKLID - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
YANA KLUVAK
IZRAEL / ISRAEL
15 MIN
SERGEY VLASOV
SERGEY VLASOV
DANIEL BAR
Kratak sadržaj:
U podzemnom svijetu, grupa daktilografa kuca stalno tekstove. Iznenada se jedna
od mašina pokvari i daktilograf mora da izađe iz prostorije kako bi pronašao novu.
On je prva osoba koja će izaći iz te prostorije ikad.
Programme summary:
In an underground world, a group of typists are typing texts constantly. Suddenly,
one of the keyboards gets broken and the typist has to exit the room to find a new
keyboard. He is the first one to exit this room ever.
114
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: MYEONG-HAN BAE
Zemlja / Country:
JUŽNA KOREJA / SOUTH KOREA
Trajanje / Duration:
7 MIN 30 SEC
Režiser / Director:
WOO-SEOK JEON
Scenario / Screenplay: WOO-SEOK JEON
Fotografija / Photography:HYEONG-GEUN JO
Short TV forms
ISKLJUČIVO ISTINA / NOTHING BUT THE TRUTH - 2014
Kratak sadržaj:
Sekretarica dobija odobrenje od nadređenog iz kancelarije. Troje zaposlenih
i čistačica to gledaju. I mi (publika) gledamo ovu osobu preko ekrana za nadzor. Film "isključivo istina" pokazuje grešku, pojedinci samo prihvataju njihove
neophodne informacije i donose zaključke iz sopstvenog ugla kroz svakodnevno
ponašanje među zaposlenima u kancelariji. Vjerovatno će čak i publika koja gleda
preko ekrana za video nadzor doneti drugačiji zaključak o sadržaju na ekranu. Šta
je lažno a šta istina od onog što gledam? Da li je ekran video nadzora objektivan?
Zar na ovaj ekran ne gledam ja, sa sopstvenim predrasudama i pristrasnostima?
I zar nije moderno društvo puno nepovjerenja, i pakuje istinu kao laž, a laž kao
istinu?
Programme summary:
A female secretary is obtaining an approval from the superior in the office. Three
staff and a cleaning woman are watching it. And we (audience) are watching this
figure through CCTV screen. The film ‘Nothing But The Truth’ is showing the error
individuals only accept their necessary information and make judgment in their own
position through the daily behavior among staff in a space of office room. Probably,
even audiences watching the CCTV will make a different judgment on the contents
of CCTV screen. Which is false and which is true about what I am watching? Then,
is CCTV screen objective? Isn’t even CCTV screen I am watching viewed by my
own prejudice and bias? And isn’t it a figure of modern society full of distrust, which
packed the truth as falsity, falsity as truth?
115
Kratke TV forme
PRINC / THE PRINCE - 2014
Producent / Production: FRANCESCO GIANINI
Zemlja / Country:
KANADA / CANADA
Trajanje / Duration:
5 MIN
Režiser / Director:
FRANCESCO GIANINI
Scenario / Screenplay: FRANCESCO GIANINI
Fotografija / Photography:RICCARDO MARRONE
Kratak sadržaj:
Koje bi bile Vaše poslednje riječi ocu koji umire? Arogantni mladić posjećuje svog
oca koji se čini da je na samrtnoj postelji. Sin, naš "princ" ne dolazi da plače niti
da se oprosti. On dolazi samo kako bi pitao oca gdje je skrio novac. Čovjek na
samrti daje kratak, zagonetan odgovor. Ponavlja i ponavlja i ponavlja isti odgovor
ostavljajući sina u čudu i frustriranog. Međutim, poslednjeg dana njegove posjete
on konačno dobija odgovor. Jasno i glasno.
Programme summary:
What would be your last words to your dying father?An arrogant young man visits
his father who appears to be on his deathbed. The son our „Prince“ is not coming
to shed tears or to say farewell. He has only come to ask his father where he’s hidden the money. The dying man answers with a weak cryptic response. This same
response is given again and again and again leaving his son bewildered and frustrated. On the last day of his visit however he finally gets an answer. Loud and clear.
116
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country: Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
SPIRAFILM
KANADA / CANADA
9 MIN
CATHERINE BRETON
CATHERINE BRETON
FRANÇOIS GAMACHE
Short TV forms
A PRIORI - 2014
Kratak sadržaj:
Avgust je osoran čovjek koji ima radnju elektronike više od pedeset godina i koji
se gadi većeg dijela svijeta, posebno onih lijenih. Dženi živi na ulici, ali nasuprot
Avgustovom vjerovanju, to je više iz ideologije, a ne lijenosti ili delikvencije. Niz
događaja, uključujući iznenadni otkaz Lukasa koji radi u Avgustovoj radnji, primorava Avgusta da se suoči sa svojim predrasudama prema Dženi.
Programme summary:
August is a surly man who has owned an electronics shop for over fifty years and
who loathes the better half of humanity especially the lazy. Jenny lives in the streets
but contrary to what August believes, it is more out of ideology than laziness or delinquency. A series of events including the sudden quitting of Lucas from August's
boutique forces the latter to face his prejudices towards Jenny.
117
Kratke TV forme
KURT - 2013
Producent / Production: ARLEY PERERA
Zemlja / Country:
KUBA / CUBA
Trajanje / Duration:
7 MIN
Režiser / Director:
LEONARDO MANCINI, ABEL ÁGUILA
Scenario / Screenplay: LEONARDO MANCINI
Fotografija / Photography:LEONARDO MANCINI
Kratak sadržaj:
Situacija u kojoj se nalazi protagonista kada ne može da pronađe svoj novac.
Programme summary:
Situation in which the character is when he can't find his money
118
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: NICK ROLLINGER
Zemlja / Country:
LUKSEMBURG / LUEMBOURG
Trajanje / Duration:
15 MIN
Režiser / Director:
OLIVER KOOS
Scenario / Screenplay: KOOS/NEUMAN/ BAUSCH
Fotografija / Photography:JERZY PALACZ
Short TV forms
ASTA – 2013
Kratak sadržaj:
Plemić Henrik L. se prijavljuje u hotel Grand sa svojom porodicom. Međutim, svrha
njegove posjete je prilično neprijatna: njegov sin je ozbiljno bolestan i treba liječenje.
Zabrinut stanjem bolesnog sina kao i zbog kraha međunarodne berze akcija, par
se suočava sa teškim vremenima. Frustriran i usamljen Henrik upoznaje kičastu
fatalnu ženu Astu Nielsen, čuvenu filmsku zvijezdu u kafiću hotela i Henrik brzo
podliježe njenom opijajućem flertovanju i prevari ženu. Ko je ubio Astu Nielsen?
Programme summary:
The nobleman Henrik L. checks in the Grand Hotel wih his family. However, thereason for his visit is rather unpleasant: his son is seriously ill and needs treatment.
Troubled by their sickly son's condition and the international stock market crash,
the couple faces hard times. Frustrated and lonesome Henrik makes the acquaintance of the flamboyant femme fatale Asta Nielsen, the famous movie star at the
hotel bar and Henrik quickly falls for her intoxicating flirtations and commits adultery. Who killed Asta Nielsen?
119
Kratke TV forme
ČUDNA LJUBAV / A STRANGE KIND OF LOVE - 2012
Producent / Production: PETER VARSICS
Zemlja / Country:
MAĐARSKA / HUNGARY
Trajanje / Duration:
14 MIN
Režiser / Director:
PETER VARSICS
Scenario / Screenplay: FERENC WOSTRY
Fotografija / Photography:DÁNIEL SZÖKE
Kratak sadržaj:
Priča o slijepoj djevojci koja mora da preboli svoju užasnu prošlost kako bi nastavila
da se bavi umjetnošću kao slikarka i kako bi osvojila ljubav mladog obožavaoca.
Programme summary:
Film about a blind girl, who has to get over her terrible past, in order to both pursue
her art as a painter and win the love of a young admirer.
120
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: CATHERINE TAN
Zemlja / Country:
MALAZIJA / MALAYSIA
Trajanje / Duration:
9 MIN
Režiser / Director:
WE JUN CHO
Scenario / Screenplay: WE JUN CHO
Fotografija / Photography:WE JUN CHO
Short TV forms
FIKS / FIX - 2013
Kratak sadržaj:
Jan je policijac na tajnom zadatku koji izigrava sitnu ribu u lokalnom narko krugu.
Uprkos redovnim telefonskim pozivima od svog misterioznog nadređenog koji ga
uvjerava da će neko zauzeti njegovo mjesto, Jan postaje sve više paranoičan.
Programme summary:
Yan is an undercover cop posing as a small-time pusher in the local narcotics ring.
Despite regular phone calls from his mysterious handler reassuring him that someone will eventually take his place, Yan grows increasingly paranoid.
121
Kratke TV forme
HIKI - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
FOUAD LAZRAK
MAROKO / MOROCCO
3 MIN
RÉDA SABILE
RÉDA SABILE
Kratak sadržaj:
Hiki je mladi astmatičar Hikikomori (neko ko nikad ne napušta kuću). On provodi
svoje dane posmatrajući tiho animirane filmove i čitajući stripove. Jednoga dana je
slučajno slomio svoj inhalator pa se suočio sa svojim najvećim strahom - da izađe
van.
Programme summary:
Hiki is a young asthmatic Hikikomori (someone who never leaves home). He spends
his days quietly watching animes and reading mangas. One day, he accidentally
broke his inhaler so he was forced to face his biggest fear witch is going out.
122
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Fotografija / Photography:
YAIR PONCE
MEKSIKO / MEXICO
17 MIN
SHANDOR BARCS
OSWALDO TOLEDANO
Short TV forms
RITUALI POPRAVLJANJA / FIXING RITUALS /
EL RITUAL DE LAS COMPOSTURAS - 2014
Kratak sadržaj:
Tokom porodične svađe, Montserat objavljuje svoje namjere da se odseli. Ovaj
komentar narasta i vodi nas na put u privatni život svih članova porodice: odsutnog
oca, zapovjedničke majke, zamjene za majku, i kćerke koja vodi razgovor između
udobnosti i slobode.
Programme summary:
During a family conflict, Montserrat announces her intentions of moving out. This
argument evolves and takes us on a trip into the private world of each family member: an absent father, an over-bearing mother, a substitute mother figure, and a
daughter who debates between comfort and freedom.
123
Kratke TV forme
TROPSKA NEDELJA / TROPICAL SUNDAY - 2013
Producent / Production: FABIAN RIBEZZO, SILVIA BOTTONE
Zemlja / Country:
MOZAMBIK / MOZAMBIQUE
Trajanje / Duration:
14 MIN
Režiser / Director:
FABIÁN RIBEZZO
Scenario / Screenplay: FABIÁN RIBEZZO
Fotografija / Photography:PIPAS FORJAZ
Kratak sadržaj:
Maputo, Mozambik. Liza, Babu, Gito i Nuno žive na ulici. Nedeljom, provode vrijeme u zabavnom parku, pokušavajući da uskoče i ponovo se osjete djecom.
Programme summary:
Maputo, Mozambique. Lisa, Babu, Gito and Nuno live on the streets. At Sunday
they spend the time at the Funfair, looking for a chance to jump on a ride and feel
like children again.
124
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: MARTIJN DAAMEN
Zemlja / Country:
NIZOZEMSKA / THE NETHERLANDS
Trajanje / Duration:
12 MIN
Režiser / Director:
WENHARDT TESS
Scenario / Screenplay: MARTIJN DAAMEN
Fotografija / Photography:RALPH LINDSEN
Short TV forms
NE UBIJAJ GLASNIKA / DON'T KILL THE MESSENGER - 2014
Kratak sadržaj:
Dostavljajući paket kompaniji koja se bavi rekvizitima, poštar i ne sluteći postaje
upetljan u igru gdje su ulozi život i smrt.
Programme summary:
When delivering a package to a prop company, an unsuspecting postman becomes
enbroiled in a game with life and death stakes.
125
Kratke TV forme
NESPOKOJ / INQUIETUDE - 2014
Producent / Production: FIN FILM/ MORGAN DAVIDSEN
Zemlja / Country:
NORVEŠKA / NORWAY
Trajanje / Duration:
12 MIN
Režiser / Director:
MORGAN DAVIDSEN
Scenario / Screenplay: MORGAN DAVIDSEN
Fotografija / Photography:MAGNUS FLATO, KIM DILLEVIG AAS
Kratak sadržaj:
Ana je u Njujorku kako bi postala plesačica. Jureći za svojim snom, ona nema
drugog izbora niti drugačijeg načina. Kratak film o umjetničkoj ambiciji koja tjera ka
cilju ponekad na granici između muke i ludila.
Programme summary:
Anna is in New York to become a dancer. In her pursuit of a dream, she has no
other choice and know no other way. A short film about the artistic ambition that
drives towards a goal sometimes on the verge of fatigue and madness.
126
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: PEDRO COLLANTES
Zemlja / Country:
NORVEŠKA / NORWAY
Trajanje / Duration:
1 MIN
Režiser / Director:
PEDRO COLLANTES
Scenario / Screenplay: PEDRO COLLANTES
Fotografija / Photography:TROND ELIASSEN
Short TV forms
ŽIVOT U MINUTI / LIFE IN A MINUTE
Kratak sadržaj:
Starac razmišlja o ljubavi i o tome kako je život kratak.
Programme summary:
An old man reflects on love and the brevity of life.
127
Kratke TV forme
GRIZLI / GRIZZLY - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Fotografija / Photography:
ARVED LINDAU
NJEMAČKA
9 MIN
ARVED LINDAU
FLORIAN MICHAELSEN
Kratak sadržaj:
GRIZLI - On je tu, došao je! U obližnjim šumama oko sela Meminiecz vreba teror
stariji od sjećanja. Teror koji je počeo da lišava grada ono što ga prvenstveno i čini
gradom, ako me shvatate. Teror počinje da jede mještane. To je potpuno zeznuto.
Programme summary:
GRIZZLY - It is here, it has come! In the forest surrounding the village of Meminiecz
lurks a terror older than memory. A terror that has started to drain the town of that
very thing that makes a town a town in the first place, if you know what I mean. I
mean, the terror is starting to eat the Meminisczians. It's totally fucked up.
128
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: REDPINATA
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
3 MIN
Režiser / Director:
MAXIME BILLON
Scenario / Screenplay: MAXIME BILLON, DAVE LOJEK
Fotografija / Photography:MAXIME BILLON
Short TV forms
ZAMRZNUTI KABARE / KABARET FREEZE - 2013
Kratak sadržaj:
Vrijeme staje uz kreativne ljude Hamburgerkina. Možemo pogledati njihova lica
i posmatrati situacije u kojima se nalaze. Najveća otvorena filmska radionica u
Evropi koja okuplja talente i umjetnike iz svih oblasti.
Programme summary:
Time stops around creative people of Hamburgerkino. We can take a look at their
faces and observe the situations they inhabit. The biggest open filmmaking workshop in Europe gathers talents and artists from all fields.
129
Kratke TV forme
POVRATAK ZA PONETI / COMEBACK TO GO - 2013
Producent / Production: FLORIAN SAILER
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
12 MIN
Režiser / Director:
FLORIAN SAILER
Scenario / Screenplay: FLORIAN SAILER
Fotografija / Photography:JULIA VOGEL
Kratak sadržaj:
Lu (22), kuvarica u oronulom azijskom restoranu brze hrane i njen redovni mušterija
Harald (67) sanjaju o boljoj budućnosti muzičara. Dok jedu sa rezance sa pikantnim
sosom, snimaju pjesme za youtube i na zahtjev daju autograme, njihova iluzija
može i nestati ali njihov duh nastaje da živi.
Programme summary:
Ly (22), a cook at a worn out Asian takeaway and her regular customer Harald
(67) are dreaming of a better future as musicians. While eating noodles with spicy
sauce, recording Youtube songs and singing autograph request, their illusions may
fade but their spirit lives on.
130
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
KOCH
NJEMAČKA / GERMANY
10 MIN
KOCH FELIX JULIAN
KOCH FELIX JULIAN
MAXIMILIAN HILLMER
Short TV forms
LIZA LILI / LISA LILLY - 2013
Kratak sadržaj:
Osamnaestogodišnja srednjoškolka Liza snima seks filmove pod sinonimom "Lili".
Ali s obzirom da ima moralnih briga i da nastavlja da trpi psihološki, ona zamišlja
da je njen školski drug Leo koji radi na kiosku potajno zaljubljen u nju. Nakon što
ona i Leo prisustvuju zabavi sa koje ih izbacuju zbog tuče, ona govori Leu o svojim
strahovima te ono što se čini da će imati romantičan, sretan kraj ispostavlja se da
je samo maštarija osmišljena kao odbrana u njenoj glavi.
Programme summary:
The 18-year-old schoolgirl Lisa shoots sex films under the synonym "Lilly". But
since she has moral concerns and continues to suffer from psychological damage,
she imagines that her school friend Leo who works in a kiosk to be secretly in love
with her. After she and Leo are attending a party and getting kicked out of it because of a fight, she tells Leo her fears and what seems to end as a romantic happy
ending turns out to be pure imaginary protection construct in her head.
131
Kratke TV forme
TAJNI SVIJET FILMA / THE SECRET WORLD OF FILM - 2014
Producent / Production: HAYLEY SHEPPARD
Zemlja / Country:
NOVI ZELAND / NEW ZEALAND
Trajanje / Duration:
7 MIN
Režiser / Director:
HAYLEY SHEPPARD
Fotografija / Photography:HAYLEY SHEPPARD
Kratak sadržaj:
Prethodno sakriven svijet se otkriva nakon ispitivanja procesa koji ulaze u stvaranje
štampane ploče.
Programme summary:
A previously hidden world is uncovered through examination of the processes that
go into the creation of a circuit board.
132
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
LODZ FILM SCHOOL
POLJSKA / POLAND
5 MIN
BOGNA KOWALCZYK
BOGNA KOWALCZYK
Short TV forms
NA KRAJU KRAJEVA / AFTER ALL - 2014
Kratak sadržaj:
Priča o umjetničkom nastupu gdje se vizija izvođača ozbiljno ne slaže sa vizijom
publike.
Programme summary:
The story of an art performance when the vision of performer hardly miss match
with the vision of an audience.
133
Kratke TV forme
POTPUNA REMISIJA / COMPLETE REMISSION - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
MONICA DINIZ
PORTUGAL
14 MIN
CARLOS MELIM
FREDERICO FERREIRA
Kratak sadržaj:
Potpuna remisija je metafora između društvene i fizičke bolesti. Ovo je priča o dva
prijatelja, gdje je jedan od onih ljudi koji ne vode računa ni o kome i ni o čemu da
bi postigao svoje ciljeve.
Programme summary:
Complete Remission is a metaphore between social and physical disease, it's a
story about two friends, where one of those doesn't look to anyone or anything to
achieve his goals.
134
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: YULIA TRAVNIKOVA
Zemlja / Country:
RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration:
9 MIN
Režiser / Director:
SERGEY TSYSS
Scenario / Screenplay: SERGEY TSYSS
Fotografija / Photography:DMITRY SAVINOV
Short TV forms
ROBOZEC / ROBORABBIT / ROBOKROLIK - 2014
Kratak sadržaj:
Robozec je mali heroj velike porodične svađe.
Programme summary:
RoboRabbit is a little hero of a big family quarrel.
135
Kratke TV forme
ZDRAVO MAMA! / HELLO MOM! - 2014
Producent / Production: ELENA AKSELOVA
Zemlja / Country:
S.A.D. / U.S.A.
Trajanje / Duration:
2 MIN
Režiser / Director:
VLAD AKSENOV
Scenario / Screenplay: VLAD AKSENOV, SCOTT GIST
Fotografija / Photography:VLAD AKSENOV
Kratak sadržaj:
Ovo je priča o životu osobe koja je provela svoj život a da nije donela ni jednu
jedinu odluku sama. Život ljudskog bića je mnogo komplikovaniji nego što se to u
prvi mah čini.
Programme summary:
This is a story about a person's life who spent his life without single choice made by
himself. A human being's life is much more complicated that it looks like.
136
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: GEROLD WUNSTEL
Zemlja / Country:
SAD / USA
Trajanje / Duration:
11 MIN
Scenario / Screenplay: GEROLD WUNSTEL
Fotografija / Photography:JAMES R STOLZ
Short TV forms
RUPREHT / RUPRECHT - 2014
137
Kratke TV forme
EKSTREMA / EXTREMA - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
PAULA JACKSON
S.A.D./ U.S.A.
12 MIN
RICARDO JABARDO
Kratak sadržaj:
Konkvistadoru se na samrtnoj postelji materijalizuju svi njegovi užasni postupci u
Americi.
Programme summary:
A conquistador on his deathbed sees the horror of his action in America materialize.
138
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
SUSAN EINHORN, ROBERT CLEM
SAD / U.S.A.
11 MIN
SUSAN EINHORN, ROBERT CLEM
DAVID LITTLE
Short TV forms
ZOVEM SE OSKAR / MY NAME IS OSCAR - 2013
Kratak sadržaj:
Za vikend tokom kojeg je dodjela Oskara, u svom kupatilu u Los Anđelesu,
nezadovoljni glumac vježba govor koji nikad neće održati.
Programme summary:
On Academy Award weekend, in his bathroom in Los Angeles, a disgruntled actor
rehearses the Oscar speech he will never give.
139
Kratke TV forme
VEČERA ZA NEKOLICINU / DINNER FOR FEW - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
NASSOS VAKALIS,
KATERINA STERGIOPOULOU
SAD, GRČKA / USA, GREECE
10 MIN
NASSOS VAKALIS
NASSOS VAKALIS
Kratak sadržaj:
"Večera za nekolicinu” je alegorijski prikaz našeg društva. Tokom večeri, "sistem"
radi kao podmazana mašina. Samo hrani par izabranih koji na kraju, glupavo,
troše sve resurse dok ostali preživljavaju od otpadaka sa stola. Neizbježno, kada
se smanji snabdjevanje, borba za ono što ostaje vodi do katastrofalne promjene.
Nažalost, plod ove duboke tranzicije ispostavlja se da nije znak nade, već slika i
prilika svojih roditelja.
Programme summary:
“Dinner For Few” is an allegorical depiction of our society. During dinner, "the system" works like a well-oiled machine. It solely feeds the select few who eventually,
foolishly consume all the resources while the rest survive on scraps from the table.
Inevitably, when the supply is depleted, the struggle for what remains leads to catastrophic change. Sadly, the offspring of this profound transition turns out not to be
a sign of hope, but the spitting image of the parents.
140
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
NGUYEN TUAN ANH TRAN
SINGAPUR / SINGAPORE
2 MIN
NGUYEN TUAN ANH TRAN
NGUYEN TUAN ANH TRAN
Short TV forms
CENTAR GRADA / DOWNTOWN – 2013
Kratak sadržaj:
Centar grada: tamo sijaju sva svjetla.
Programme summary:
Downtown: There all the lights will glow.
141
Kratke TV forme
SLIKA / LA PEINTURE - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
NTU SCHOOL OF ART MEDIA
AND DESIGN
SINGAPUR / SINGAPORE
4 MIN
CHAN YIN FONG, HUANG YAOHUI
CHAN AND HUANG
CHAN YIN FONG, HUANG YAOHUI
CHAN AND HUANG
Kratak sadržaj:
Vizuelna muzička meditacija o transcedentalnosti.
Programme summary:
A visual music meditation about transcendence.
142
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: DJORDJE STOJILJKOVIĆ
Zemlja / Country:
SRBIJA / SERBIA
Trajanje / Duration:
3 MIN
Režiser / Director:
DJORDJE STOJILJKOVIĆ
Scenario / Screenplay:
DJORDJE STOJILJKOVIĆ,
NENAD VELJOVIC
Fotografija / Photography: DJORDJE STOJILJKOVIĆ
Short TV forms
IGLA / THE NEEDLE - 2013
Kratak sadržaj:
Krojačica nakon napornog dana ne zna šta joj se dešava... da li je ovo san ili
stvarnost?
Programme summary:
Tailor girl after hard work does not know what is happening with her... is it dream
or reality?
143
Kratke TV forme
RADNI MRTVI / THE WORKING DEAD - 2014
Producent / Production: FANDA FILMS
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
8 MIN
Režiser / Director:
FERNANDO GONZALEZ
Scenario / Screenplay:
FERNANDO GONZALEZ
Fotografija / Photography: GONZALO ARACIL,
FERNANDO GONZALEZ
Kratak sadržaj:
Kada je sve izgubljeno, jedina nada je ustati.
Programme summary:
When everything is lost, getting up is the only hope.
144
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: HELHERPHOTO
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
2 MIN
Režiser / Director:
HELHER ESCRIBANO
Scenario / Screenplay: HELHER ESCRIBANO
Fotografija / Photography:MARCO CANEDA
Short TV forms
BLAUMAR - 2014
Kratak sadržaj:
Silvija se srušila. Svuda je tražila ali nema ničega. Shvata da je nestala. Nikada
nije mislila da će ovaj trenutak doći... sada obavijena zvukom mora, ona plače,
bez snage, čekajući da ova noćna mora prestane zauvijek.
Programme summary:
Silvia collapses. She searched everywhere but there's no sign. Realizes that has
disappeared. She never thought this moment would come... Now enveloped by
the sound of the sea, she cries without strength, waiting for this nightmare to end
forever.
145
Kratke TV forme
S VREMENOM / OVER TIME / AVEC LE TEMPS - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
IVAN DIAZ BARRIU
ŠPANIJA / SPAIN
5 MIN
IVAN DIAZ BARRIU
IVAN DIAZ BARRIU
Kratak sadržaj:
Vremenom sve odlazi, lica nestaju. To je naslutilo ovo gore jednim pogledom, kome
vjeruješ bez znanja zašto, danas je ništa. Vremenom si prestao da voliš. U čast
francuskog pjevača Léa Ferréa.
Programme summary:
Over time everything is gone, the faces disappear. That intuited to above with a
single glance, at who you believed without know why, today is nothing. Over time
you ceased to love. Tribute to french singer Léo Ferré.
146
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
IVAN VILLAMEL SANCHEZ
ŠPANIJA / SPAIN
9 MIN
IVAN VILLAMEL SANCHEZ
IVAN VILLAMEL
IGNACIO AGUILAR
Short TV forms
GOSPODIN DENTON / MR. DENTONN - 2014
Kratak sadržaj:
Jedne hladne, zimske noći, Laura čita svom bratu priču o čudnom stvorenju
koje napada djecu. Iznenada, jeza prolazi kroz Laurino tijelo i ona osjeća čudno
prisustvo u kući. To je on.
Programme summary:
On a cold winter night, Laura reads his brother David the story of a strange
creature that attacks children. Suddenly, a shiver runs Laura's body feeling a
strange presence in the house. It's him.
147
Kratke TV forme
DOBROVOLJAC / VOLUNTEER / VOLUNTARIO - 2014
Producent / Production: JAVIER MARCO RICO
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
4 MIN
Režiser / Director:
JAVIER MARCO RICO
Scenario / Screenplay:
BELEN SÁNCHEZ-ARÉVALO,
JAVIER MARCO
Fotografija / Photography: IÑIGO IGLESIAS
Kratak sadržaj:
Hime želi da živi u Holivudu. Njegovi roditelji žele da on stigne još dalje.
Programme summary:
Jaime wants to live in Hollywood. His parents want him to go a bit farther.
148
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: JORGE CASTRILLO
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
10 MIN
Režiser / Director:
JORGE CASTRILLO
Scenario / Screenplay: JORGE CASTRILLO,
MIGUEL CASANOVA
Fotografija / Photography:CARLOS RIGO BELLVER
Short TV forms
DOMINGO - 2013
Kratak sadržaj:
Aleks se budi jedne nedelje...
Programme summary:
Alex wakes up one more Sunday...
149
Kratke TV forme
ROĐEN U ZIMU / BORN IN WINTER - 2014
Producent / Production: JOSSIE MALIS
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
4 MIN
Režiser / Director:
JOSSIE MALIS
Scenario / Screenplay: JOSSIE MALIS
Fotografija / Photography:JOSSIE MALIS
Kratak sadržaj:
Video istražuje smjenu života i smrti i u kosmičkom i u ljudskom smislu - i neraskidivu vezu između te dve stvari.
Programme summary:
The video explores the circle of life and death in both the cosmic and human sense
- and the inextricable link between those two things.
150
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: MARC NADAL
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
15 MIN
Režiser / Director:
MARC NADAL MANZANARES
Scenario / Screenplay: MARC NADAL
Fotografija / Photography:MARC NADAL
Short TV forms
LJUDSKO OGLEDALO / THE HUMAN MIRROR /
EL ESPEJO HUMANO - 2014
Kratak sadržaj:
Zasnovano na istinitoj priči. Sedamnaestogodišnja djevojka gleda svakodnevno
okrutnost koja se pojavljuje u vijestima i njen um se sve više i više okreće
opasnom načinu života.
Programme summary:
Based on a true story. A 17-year-old girl sees each day the cruelties announced
in the news and her mind is getting closer and closer to the dangerous lifestyle of
society.
151
Kratke TV forme
ODRASLI / GROWN UPS / CASITAS - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
VISUALIA C.A.
ŠPANIJA / SPAIN
10 MIN
JAVIER MARCO
BÉLÉN SÁNCHEZ-ARÉVALO
JAIME MARTINEZ
Kratak sadržaj:
Karlos i Marta imaju oboje po 35 godina i žive životom o kom su oduvijek sanjali...
kuća sa baštom, pas i očekuju svakog časa bebu... ali savršeni život ne postoji.
Programme summary:
Carlos and Marta, both 35 years old, are living the life they've always dreamed of...
a house with a yard, a dog and they're even about to have a child... but there's no
such thing as a perfect life.
152
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: TEMPLE AUDIOVISUALES
Zemlja / Country:
ŠPANIJA & PORTUGAL /
SPAIN & PORTUGAL
Trajanje / Duration:
14 MIN
Režiser / Director:
JAVIER MACIPE
Scenario / Screenplay: JAVIER MACIPE
Fotografija / Photography:JAVIER CERDA
Short TV forms
DJECA RIJEKE / CHILDREN OF THE RIVER /
OS MENINOS DO RIO - 2014
Kratak sadržaj:
Na rječnoj strani Oporta, sva djeca dokazuju svoju hrabrost skačući sa
nevjerovatnog mosta Luis I u rijeku Duero. Leo to nikad ranije nije uradio. On je
drugačiji ali je umoran od toga što svi smatraju da je kukavica.
Programme summary:
In the riverside neighbourhod of Oporto, all the children prove their courage by
jumping from the stunning bridge Luis I into the Duero river. Leo has never done it
before. He is different but he is getting tired of everyone thinking he is a coward.
153
Kratke TV forme
M JE ZA MOBILNI / M IS FOR MOBILE - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
OZAN OZKIRMIZI
TURSKA / TURKEY
3 MIN
BARIS ERDOGAN
BARIS ERDOGAN
TANER TAMER
Kratak sadržaj:
Vezane ruke. Zapušena usta. Očajni čovjek prepušten na milost i nemilost hladnokrvnog mučitelja koji dobija naređenja putem sms poruka od nepoznate osobe.
Šta će sledeće desiti? Da li ovoj noćnoj mori ima kraja?
Programme summary:
Hands tied. Mouth gagged. A desperate man is at the mercy of a coldblooded torturer who receives his orders as text messages from an unknown person. What will
happen next? Will this nightmare ever end?
154
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: CEGLA PRODUCTION
Zemlja / Country:
UKRAJINA / UKRAINE
Trajanje / Duration:
17 MIN
Režiser / Director:
VITALY POTRUKH
Scenario / Screenplay: VITALY POTRUKH
Fotografija / Photography:VOLODUMUR GALITSKY
Short TV forms
INSTINKTI / INSTINCTS - 2013
Kratak sadržaj:
Instikti je vode van iz skrovišta, vodi je potraga. Njima je stalo do krvi i oni daju
nadu. Ali u potrazi da spriječe slijepilo, vide se prilično drugačiji instinkti.
Programme summary:
Instincts take it up out of den, and being driven by the search. They care about
the blood and inspire hope. But in pursuit of preventing blindness see that it –
quite different instincts.
155
Kratke TV forme
DILER / DEALER - 2014
Producent / Production: SPENCER DODD
Zemlja / Country:
UK
Trajanje / Duration:
12 MIN
Režiser / Director:
BEN DAWKINS
Scenario / Screenplay:
BEN DAWKINS
Fotografija / Photography: OLIVIER CARIOU
Kratak sadržaj:
Sa filmskom muzikom pretećih tonova sa Burialovog albuma Diler Rival u pozadini, Ben Dokins donosi ovaj dramatičan i uzbudljiv kratki film. Za fotografiju je bio
zadužen Olivier Cariou a snimano je u Londonu noću. Dokinsov film pun napetosti
i straha, može se pohvaliti velikom filmskom postavom koju predvodi Osi Okerafor
u ulozi Kurtisa, narko dilera koji je rastrzan između svjetle i mračne strane svoje
ličnosti - zarobljen u najsiromašnijem dijelu glavnog grada...
Programme summary:
Soundtracked by the cinematic and menacing tones of Burial's Rival Dealer, Ben
Dawkins delivers this dramatic and thrilling short film. Photographed by Olivier Cariou and shot in London at night, Dawkins' film full of tension and fear boasts a large
cast headed by Osi Okerafor who plays Curtis, a drug dealer who is torn between
the light and dark sides of his personality - caught up in the seedy underbelly of
the capital...
156
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: RAINER NIERMANN
Zemlja / Country:
UK, NJEMAČKA / UK, GERMANY
Trajanje / Duration:
10 MIN
Režiser / Director:
RAINER NIERMANN
Scenario / Screenplay:
RAINER NIERMANN
Fotografija / Photography: HELMUT SEISENBERGER
Short TV forms
DESILO SE JEDNOG DANA / IT HAPPENED ONE DAY - 2013
Kratak sadržaj:
DESILO SE JEDNOG DANA je romantična komedija, nijemi crno-bijeli film sa
muzičkom osnovom. Tom, stidljiv mladić očajnički želi da razgovara i osvoji divnu
Melani. Ali, kad god mu se za to pruži prilika, on ne može da skupio hrabrost. Kako
bi konačno napravio prvi korak, treba mu šansa ali i Melanin šarm i dobra volja.
Kada im se napokon ukaže prilika, Melani mu daje broj telefona na novčanici od
5 eura...koju Tom slučajno koristi da bi platio račun. Očajan da stupi sa njom u
kontakt, Tom mora da pronađe novčanicu ili izgubi Melani zauvijek.
157
Kratke TV forme
158
Programme summary:
IT HAPPENED ONE DAY is a silent, music based, romantic comedy in black
and white. Tom, a shy young man, desperately wants to talk to and win over
the wonderful Melanie. But whenever he has the chance, he cannot muster the
courage. It takes chance and Melanie's charm and goodwill for him to finally make
a move. When the two of them at long last have hit it off, Melanie writes down her
phone number on a 5-Euro-note... with which Tom then accidentally pays a bill.
Desperate to get in touch again, Tom has to find that note or lose Melanie forever.
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: KAROLINA BERKELL-KIRK
Zemlja / Country:
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
Trajanje / Duration:
12 MIN
Režiser / Director:
TREVOR SMITH
Scenario / Screenplay:
TREVOR SMITH
Fotografija / Photography: BRAD FRANCIS
Short TV forms
DOM POD OPSADOM/HOME INVASION – 2014
Kratak sadržaj:
Dva okorjela kriminalca iz Istočne Evrope sprovode užasnu oružanu pljačku
porodičnog doma u predgrađu. Napeta i klaustrofobična drama o teškoj provali dok
su stanovnici u svom domu.
Programme summary:
Two hardened criminals from Eastern Europe execute a terrifying armed robbery
on a suburban family home. An intense and claustrophobic drama aboout aggravated burglary on an occupied residence.
159
DJECIJI TV PROGRAM
CHILDREN'S TV PROGRAMME
BAR
2014
Dječiji TV program
BEBA / BABY - 2012
Producent / Production: FRANCES WARD - WARD
Zemlja / Country:
AUSTRALIJA / AUSTRALIA
Trajanje / Duration:
6 MIN
Režiser / Director:
DANIEL BIGGINS
Scenario / Screenplay:
DANIEL BIGGINS
Fotografija / Photography: DANIEL BIGGINS
Kratak sadržaj:
Mladunče kengura bez majke podižu jedan mali dječak i njegova majka.
Programme summary:
An orphaned kangaroo joey is raised by a young boy and his mother.
162
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
CREATIVE MOVIES SL
AUSTRIJA / AUSTRIA
60 MIN
NATALIE HALLA - VILLA JIMÉNEZ
NATALIE JOHANNA HALLA
PAULA LUNA
Children’s TV programme
LISTOV NASLEDNIK / THE HEIR OF LISZT - 2014
Kratak sadržaj:
Kako nastaje muzički genije? Dokumentarac LISTOV NASLEDNIK govori o
neobičnom životu jedanaestogodišnjeg genija pijaniste i kompozitora Mihaela Andreasa Haringera i rasvetljava manje poznate djelove biografija njegovih čuvenih
predaka Franca Lista i Sofi Menter.
Programme summary:
How does musical genius come about? The documentary THE HEIR OF LISZT
tells about the unusual life of the 11-year-old piano genius and composer Michael
Andreas Häringer and sheds light on some of the lesser known aspects of the
biographies of his famous ancestors Franz Liszt and Sophie Menter.
163
Dječiji TV program
LAMI / LAMI - 2013
Producent / Production: CHRISTOPHE DEFAYE
Zemlja / Country:
FRANCUSKA / FRANCE
Trajanje / Duration:
2 MIN
Režiser / Director:
CHRISTOPHE DEFAYE
Scenario / Screenplay:
CHRISTOPHE DEFAYE,
OLIVIER DEFAYE
Fotografija / Photography: CHRISTOPHE DEFAYE,
OLIVIER DEFAYE
Kratak sadržaj:
La je stidljiv plavooki dječak. On uvijek pjeva sam. Jednog dana, sreće djevojčicu
po imenu MI koja plače i otkriva prijateljstvo. Otkriva da pjevanje sa prijateljima
stvara melodiju.
Programme summary:
La is a shy little blue boy. He is always singing alone on the line. One day, he meets
a little girl MI crying and discovers frinedship. He finds out that singing together with
friends becomes melody.
164
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: ARTIZANA
Zemlja / Country:
HRVATSKA / CROATIA
Trajanje / Duration:
85 MIN
Režiser / Director:
IRENA ŠKORIĆ
Fotografija / Photography: DARKO HERIČ
Children’s TV programme
DRAGI LASTANE / DEAR LASTAN - 2014
Kratak sadržaj:
Najtiražniji dječiji časopis u Jugoslaviji, zvao se “Modra Lasta”, u kojoj je, 1969.
godine nastao Lastan. Za stotinu hiljada djece , Lastan je bio mitski junak. Junak
koji je pomogao nesrećnim I zbunjenim dječijim dušama. Svako je dijete drugačije
zamišljalo njegov lik, ali je u njega imalo povjerenje da mu može reći ono što se nije
usudilo ispovijediti nikom drugom. Vijekovima, Lastan je bio legenda I najčuvenija
tajna novinarstva.
U ovom filmu otkriva se Lastanov identitet.
Programme summary:
Best selling children's magazine in Yugoslavia was called “Modra Lasta” /"Blue
Sparrow"/ where Lastan was created in 1969. For hundreds of thousands of children, Lastan was a mythical hero. He was a hero who helped those children in
need or confused children. Every child imagined his character differently, but they
trusted him with things they would not confess to anyone else. For ages, Lastan
was a legend and the most preserved secret in journalism.
This film reveals Lastan's identity.
165
Dječiji TV program
GODIŠNJICA BRAKA / THE WEDDING ANNIVERSARY - 2013
Producent / Production: CENTRE FOR SOCIAL
COMMUNICATION & CHANGE
Zemlja / Country:
INDIJA / INDIA
Trajanje / Duration:
1:20 MIN
Režiser / Director:
VIJAY S. JODHA
Scenario / Screenplay: VIJAY S. JODHA
Fotografija / Photography:VIJAY S. JODHA
Kratak sadržaj:
Smješten na ivici pustinje Tar i usred najvećeg svjetskog vašara kamila, ovaj film
govori o negativnoj strani jedne od najposjećenijih i najfotografisanijih turističkih
destinacija na svijetu. Film naglašava izazov sa kojim je suočeno 2,5 milijardi ljudi
na planeti svakog dana - pristup ulju za kuvanje. Ovo je takođe i oda ljudskoj genijalnosti i dobroj ekološkoj praksi - pretvaranje životinjskog otpada u energiju koja
smanjuje zavisnost o biomasi i čuva ekologiju.
Programme summary:
Set on the edge of the Thar Desert and in the middle of worldş biggest camel fair,
this film looks at the underbelly of one of the most visited and photographed tourist
destinations in the world. The film highlight a challenge faced by 2.5 billion people
on our planet everyday – access to cooking fuel. It is also a tribute to human ingenuity and sound environmental practice – turning animal waste into energy that
reduces dependency on biomass and conserves the ecology.
166
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
NEERAV DOSHI
INDIJA / INDIA
5 MIN
NEERAV DOSHI
Children’s TV programme
SLATKIŠ ZA OČI / EYE CANDY - 2013
Kratak sadržaj:
Kratki film o dječaku opsjednutom parom naočara! Film pokazuje kako se dječakova
"percepcija" mijenja kroz njegove avanture.
Programme summary:
A short film about a boy obsessed with a pair of spectacles! The film shows how the
boy's "vision" changes through his adventures.
167
Dječiji TV program
U DŽEPU OD KAPUTA / IN COAT'S POCKET /
NELLA TASCA DEL CAPPOTTO - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
GIUSEPPE DALSASSO
ITALIJA / ITALY
12 MIN
MARCO DI GERLANDO
MARCO DI GERLANDO
SIMONE CARIDI
Kratak sadržaj:
Luka je veoma introvertno dijete i njegovi jedini prijatelji su Kralj Bendžamin i paž
Spartakus. Dvije lutke sa kojima mora da brani svoje malo kraljevstvo od dolaska
okrutnog Princezojeda.
Programme summary:
Luke is a very introverted child his only friends are King Benjamin and the squire
Spartacus. Two puppets with which it must defend his small kingdom by the arrival
of cruel Eat Princesses.
168
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
MAX MIECCHI
ITALIJA / ITALY
14 MIN
MAX MIECCHI
MAX MIECCHI
ALESSANDRO BIANCHI
Children’s TV programme
POSLEDNJI PENAL / THE LAST PENALTY /
IL RIGORISTA - 2013
Kratak sadržaj:
Izvođač penala i golman stoje jedan naspram drugog. Loptu je pažljivo postavio
igrač. Treba da izvede poslednji penal. Sjećanja, emocije, trenuci i najvažnije odluke u životu padaju na pamet igraču dovodeći priču do neočekivanog kraja.
Programme summary:
The penalty kicker and the goal keeper are opposite each other. The ball is positioned carefully by the penalty kicker. He's about to kick the last penalty goal. The
memories, emotions, moments and important decisions made in his life come to
mind bringing the story to an unexpected end.
169
Dječiji TV program
BRENTOV SAN / BRENT’S DREAM - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
RAI
ITALIJA / ITALY
26 MIN
Alessandro Belli
Kratak sadržaj:
Brent Vinters voli drum, vozi sve što ima točkove i na taj način se oslobađa težine
gravitacija koja neumoljivo vuče nadole njegovo tijelo. Od djetinjstva, on je išao na
trke kako bi uživao u efektu centrifugalne sile koju je proizvodio njegov otac, profesionalni motociklista, čija je želja da sin bude njegova slika i prilika.
Programme summary:
Brent Winters loves the road, he rides whatever has wheels and frees him from
the gravity weight which inexorably drags his body down. Since childhood he is
thrown on racetracks on order to savour the effect of the centrifugal force by his
father who is a professional motorcycle racer who wants to shape him to his image
and temper.
170
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: MIZUI KAKERU
Zemlja / Country:
JAPAN
Trajanje / Duration:
5 MIN
Režiser / Director:
MIZUI KAKERU
Scenario / Screenplay: MIZUI KAKERU
Fotografija / Photography:MIZUI KAKERU
Children’s TV programme
CRVLJIV / WORMY - 2013
Kratak sadržaj:
"Staru knjigu" je napisao pisac a pročitali su je mnogi. Interpretacija namjere pisca i
čitalaca ove knjige je nalik "životu". Stvorio sam ovo djelo sa temom "životi riječi su
zatvoreni i otvoreni" što predstavlja koncept života i obnavljanja.
Programme summary:
"An old book" was written by a writer and was read by many people. The interpretation of the intention of the writer and readers of this book is just like "life". I created
this work with a theme about "words lives are close and open" which represents the
concept of life and regeneration.
171
Dječiji TV program
KAMUSI KAMUSI / CAMUSI CAMUSI - 2014
Producent / Production: YACK REYES R
Zemlja / Country:
KOLUMBIJA / COLUMBIA
Trajanje / Duration:
4 MIN
Režiser / Director:
YENNY SANTAMARIA AMADO
Scenario / Screenplay: YENNY SANTAMARIA AMADO,
DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ
BALLEN
Fotografija / Photography:CHRISTIAN PAUL VALENCIA
Kratak sadržaj:
Remi i Sol, kao i većina djece tog uzrasta, vole muziku, zabavu i igru. Zato su
i izmislili Kamusi Kamusi, igru gdje je muzički instrument protagonista zabave.
Smiješne riječi, interesantni zvuci i smijeh je ono što ćete pronaći u Kamusi Kamusi.
Programme summary:
Remi and Sol, like most kids their age, love the music, fun and play. That´s why
they have invented Camusi Camusi a game where a musical instrument is the
protagonist of the fun. Funny words, interesting sounds and laughter is what you'll
find in Camusi Camusi.
172
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
NICOLIEN OPDAM
NIZOZEMSKA / NETHERLANDS
7 MIN
NICOLIEN OPDAM
Children’s TV programme
SAMO JE JEDAN DOM /
THERE IS NO PLACE LIKE HOME - 2013
Kratak sadržaj:
Visoki čovjek živi u maloj kući. Nizak čovjek živi u maloj kući. To baš i nije praktično.
A ponekad je i bolno. Čini se da je zamjena kuća najbolje rješene. Ali da li lakši
način uvijek donosi sreću?
Programme summary:
A tall man lives in a little house. A short man lives in a small house. That’s not very
handy. That’s even painful sometimes. Change houses seems to be the best solution. But is the easy way always the happy way?
173
Dječiji TV program
NJEGOVA BORBA / HIS STRUGGLE / SEIN KAMPF - 2013
Producent / Production: TONIO KELLER
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
17 MIN
Režiser / Director:
JAKOB ZAPF
Scenario / Screenplay:
JAKOB ZAPF, TONIO KELLER
Fotografija / Photography: YOLISWA GÄRTIG
Kratak sadržaj:
Boris (16) želi da bude pravi skinhed! (bar ono što on smatra da to znači). Danas,
stari Jevrej koji je preživio Aušvic dolazi da sa njima razgovara u školi. Ali njegov brat Marsel (18) ima plan... Boris se slaže da provociraju Dejvida (83). Ali nije
računao na njegovo ponašanje i snagu njegove priče.
Programme summary:
Boris (16) wants to be real skinhead! (At least what he thinks that is.) Today an old
Jew who survived Auschwitz is coming to talk to them at school. But his brother
Marcel (18) has a plan... Boris agrees to provoke David (83). But he didn’t reckon
with the presence of that old man and the power of his story.
174
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
OLGA AGRAFENINA
RUSIJA / RUSSIA
6 MIN
ALEXANDRA AVERYANOVA
ALEXANDRA AVERYANOVA
ALEXANDRA AVERYANOVA
Children’s TV programme
SIVE NIJANSE / SHADES OF GRAY / OTTENKI SEROGO - 2014
Kratak sadržaj:
Početak 20.vijeka. Sant Petersburg. Dječak i djevojčica se sreću na željezničkoj
stanici Tsarskoselsky a onda se razilaze nekoliko trenutaka kasnije. Dok odrastaju,
oni dvoje hodaju istim ulicama Petersburga. Međutim, tek dvadeset godina kasnije,
mistična veza koja se između njih javila u djetinjstvu ih dovodi ponovo na mjesto
gdje su se prvi put sreli.
Programme summary:
Early 20th century. Saint Petersburg. A boy and a girl meet at the Tsarskoselsky
railway station but get separated a few moments later. As they grow up the two
walk the same streets of Petersburg. However, only twenty years later the mystical
connection which emerged between them in childhood brings these young people
back to the place where they had first met.
175
Dječiji TV program
ŽIVE SLIKE TATJANE SKORLUPKINE /
LIVING PICTURES BY TATIANA SKORLUPKINA - 2012
Producent / Production: TATIANA SKORLUPKINA,
FEDOR FEVER
Zemlja / Country:
RUSIJA / RUSSIA
Trajanje / Duration:
8 MIN
Režiser / Director:
TATIANA SKORLUPKINA
Scenario / Screenplay: TATIANA SKORLUPKINA
Fotografija / Photography:TATIANA SKORLUPKINA
Kratak sadržaj:
Originalna muzika određuje raspoloženje i ritam filma koji oživljava slike umjetnice
i čini trodjelnu priču. Bijela ptica je filozofska meditacija o vječnosti, ljepoti prirode i
ljudskoj taštini. Riba je humoreska koja govori o ribarevim snovima. Muzička akademija je priča o bubašvabi koja luta učionicama, sreće sve muzičke instrumente
a na kraju pada u kandže emotivnog cimbaliste...ali... sve se ipak završava dobro!
Programme summary:
An original score sets the mood and rhythm for the film's bringing the artist's paintings to life and forming a three-part story. White bird is a philosophical meditation
on eternity, the beauty of nature and human vanity. Fish is a humoresque which
tells of a fisherman's cherished dreams. Music academy is the story of a cockroach
who wanders into the classrooms, meets all the musical instruments and eventually
falls into the clutches of an emotional cymbalist... but... it all turns out for the best!
176
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: VIBRISA
Zemlja / Country:
ŠPANIJA / SPAIN
Trajanje / Duration:
7 MIN
Režiser / Director:
JAVIER NAVARRO MONTERO
Scenario / Screenplay:
JAVI NAVARRO, PEDRO HERRERO
Fotografija / Photography: CARLOS CEBRIÁN
Children’s TV programme
UPRAVO SAM SANJALA SAN / I'VE JUST HAD A DREAM /
ACABO DE TENER UN SUEŇO - 2013
Kratak sadržaj:
Irena je osmogodišnja djevojčica i upravo se, nakon užasnog sna, probudila.
Programme summary:
Irene is eight and she just woke up from a horrible dream.
177
TV FILM
TV FILM
BAR
2014
Igrani program
PIKNIK / THE PICNIC - 2014
Producent / Production: CZECH TELEVISION
Zemlja / Country:
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
Trajanje / Duration:
80 MIN
Režiser / Director:
HYNEK BOČAN
Scenario / Screenplay:
HYNEK BOČAN, JIRI STRANSKY
Fotografija / Photography: VLADIMIR HOLOMEK
Kratak sadržaj:
Devet bivših političkih zatvorenika se sastaju na pikniku. Svako od njih dolazi u
društvu nekog člana porodice, sa ženom ili odraslom djecom sa unucima. Od
početka, očekujemo da ovo nije samo obično putovanje u prirodu. Prvo, akteri imaju oko 80 godina. Uprkos tome što su neki ozbiljno bolesni, ne nedostaje im duha
i smisla za humor. Iako je piknik na običnoj livadi, to nije običan piknik: postepeno
saznajemo da je ova livada blizu ostatka nekadašnjeg komunističkog logora Vojna
gdje su ovi zatvorenici proveli najbolje godine svog života. To vrijeme ih je povezalo
i njihovo prijateljstvo je prekalila nesreća i nije imalo vidljivih pukotina na svojoj
fasadi. Ali pukotine postoje: pristupom fajlovima Državne Bezbjednosti, otkrili su
da je jedan od njih izdao ostale logoraše. Tokom ovog dvodnevnog piknika kojeg su
organizovali oni žele da otkriju doušnika. Međutim, čak ni otvaranje ove stare rane
koju je naneo jedan od njih, ne može da promijeni njihovo prijateljstvo.
180
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Feature programme
Programme summary:
Nine former political prisoners get together at an outdoor picnic. Each of them
is accompanied by someone from their family, a wife or grown-up children with
grandchildren. From the beginning, we anticipate that it is not just an ordinary trip
into nature. First, our protagonists are around 80 years of age. Despite some of
them being seriously ill, they don’t lack a resilient spirit and a characteristic sense
of humour. Although the picnic takes place on an ordinary meadow, it is not an ordinary picnic: gradually it comes to light that the meadow is near the remnants of the
former Communist camp called Vojna where these prisoners spent the best years
of their lives. Those times bound them into a mutual friendship which was tasted by
misfortune and did not allow for finding cracks in the façade. But the cracks exist:
through access to the State Security files, they have found out that one of them
had turned in other campmates. It is during this two-day picnic that they put paid to
their suspicions and find out the name of the informer. However, not even opening
this old wound caused by one of them can change anything about their friendship.
181
Igrani program
ZALJUBLJEN U SAMOG SEBE / THE SELF LOVER /
SESEMILENEC - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
CZECH TELEVISION
ČEŠKA / CZECH REPUBLIC
90 MIN
FILIP RENČ
EVA PAPOUŠKOVA, FILIP RENČ
PETR HOJDA
Kratak sadržaj:
Opčinjavajuća psihološka drama o emotivnoj ucjeni i opasnoj, čak i patološkoj,
vezi između jednog muškarca i jedne žene. Da li je biti sam zaista najgora stvar na
svijetu? Dobićete odgovor iz ove jezive priče zasnovane na istinitim događajima u
životu autorke Simone Monyove čija se lična veza pokazala po nju fatalnom.
Uspješna poslovna žena Libuše, srednjih godina, na vrhuncu svoje ljepote, dobija
zaista neočekivani rođendanski poklon od svoje dvoje prijatelja. Na ovaj način,
usamljena Libuše sreće šarmantnog "kauboja" Ota koji donosi ljubav i sreću u njen
život. Libušina sreća, međutim, ne traje dugo i euforiju zbog novog početka zamjenjuje stres i patnja.
182
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Feature programme
Programme summary:
A gripping psychological drama about emotional blackmail and a dangerous, even
pathological, relationship between a man and a woman. Is being alone really the
worst thing in life? You will get the answer from the chilling story which is based on
true events in the life of author Simona Monyova whose own relationship proved
fatal to her. A successful businesswoman, Libuše who is a middle-aged woman at
the height of her beauty receives a really unexpected birthday surprise from her
two best friends. In this way, the lonely Libuše meets the charming “cowboy” Ota
who brings love and happiness into her life. Libuše’s happiness, however, doesn’t
last very long and the euphoria from getting a fresh start in life is replaced by stress
and suffering.
183
Igrani program
DETONATOR / EL DETONADOR - 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
SEBASTIAN DIAZ CORRAL
ČILE / CHILE
68 MIN
LEONARDO CONTRERAS LARA
Kratak sadržaj:
Ambiciozni bokser sa svojim trenerom traži šansu da oživi boks u gradu Ovalle, nikad i ne sanjajući da će kroz potragu pronaći nepoznata mjesta i raznolika iskustva.
Programme summary:
An aspiring boxer with his coach, looking for an opportunity to revive boxing in the
city of Ovalle, perhaps never thought that the search will lead to finding the most
unknown places and experiences dissimilar.
184
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: PANDA MEDIA
Zemlja / Country:
FRANCUSKA, JUŽNA KOREJA /
VIJETNAM - FRANCE, SOUTH
KOREA, VIETNAM
Trajanje / Duration:
74 MIN
Režiser / Director:
LOU MA HO
Scenario / Screenplay:
LOU MA HO
Fotografija / Photography: OLIVIER COHEN BACRI
Kratak sadržaj:
Učitelj Truong, stari, carev
Neustrašivi, bliži se kraju
svog života a još nije
našao svog naslednika.
Zemlja se mora spremati
za rat i Car je užasno
nestrpljiv. Daje mu dvije
sedmice da pronađe naslednika. Učitelj Truong
odlazi u posjetu Čuvenom
Generalu (Učitelj Wing)
koji je nestao kako bi
postao običan ribar. On živi sa svoja dva sina (Tin i Tan) i kćerkom (Lan sa otmenim
licem) na obali jezera Ba Be. Napokon je pronašao osobu koja ima sve kvalitete
naslednika. Nažalost, još jednom, stvari nisu tako jednostavne. Učitelj Truong će se
vratiti u palatu bez naslednika ali sa nečim još vrijednijim.
Feature programme
KOAN PROLJEĆA / KOAN OF SPRING /
KOAN DE PRINTEMPS - 2013
Programme summary:
Master Truong, the old Fearless of the emperor is nearing the end of his life and he
has not yet found his successor. The country has to be prepared for war and the
Emperor is furiously impatient. He gives him two weeks to find it. Master Truong
goes to visit an illustrious General (Master Wing) who had disappeared to become
a simple fisheman. He lives with his two sons (Tin and Tan) and her daughter (Lan
with a distinguished face) on the shores of the Lake Ba Be. He has finally found
the person who has all the qualities to succeed him. Unfortunately, one more time
things are not so simple. Master Truong will return to the palace without a successor but with something more precious.
185
Igrani program
STARA VREMENA / OLD TIMES - 2014
Producent / Production: RAI
Zemlja / Country:
ITALIJA / ITALY
Trajanje / Duration:
2X100 MIN
Režiser / Director:
MARCO TURCO
Scenario / Screenplay: ALESSANDRO SERMONETA,
MARCO TURCO
Fotografija / Photography:ALESSIO GELSINI TORRESI
Kratak sadržaj:
Prije dvadeset godina, siromašno siroče, Madalena, pala je u šake advokata koji je
silovao i napustio, ostavljajući je u drugom stanju. Djevojčica je rođena. Madalena
nije imala sredstava da izdržava bebu te je završila, uprkos svemu, u bordelu. U
tom trenutku ona je obelježena za cijeli život i može da radi samo kao prostitutka.
Kako bi svojoj kćerki pružila budućnost, donosi bolnu odluku i daje djevojčicu na
usvajanje. To je za nju tačka bez povratka.
Programme summary:
Twenty years earlier, a penniless orphan, Maddalena had fallen into the clutches of
a lawyer who had raped and abandoned her, leaving her pregnant. A baby girl was
born. Maddalena had no way to support the baby and ended up, in spite of herself,
working in a brothel. At that point she was branded for life and could do nothing
other than work as a prostitute. To give her daughter a future, she made the painful
decision to give her up for adoption. It was a point of no return for her.
186
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production: WESTDEUTSCHER RUNDFUNK (WDR)
Zemlja / Country:
NJEMAČKA / GERMANY
Trajanje / Duration:
90 MIN
Režiser / Director:
STEPHAN WAGNER
Scenario / Screenplay:
HOLGER KARSTEN SCHMIDT
Fotografija / Photography: THOMAS BENESCH
Feature programme
SLUČAJ HAGEDORN/ THE HAGEDORN CASE /
MORD IN EBERSWALDE - 2012
Kratak sadržaj:
"Slučaj Hagedorn” zasnovan je na autentičnom slučaju koje je obelježilo njemačku
istoriju. Trostruki ubica djece, Ervin Hagedorn, je bio poslednji civilni delikvent nad
kojim je izvršena smrtna kazna u Istočnoj Njemačkoj. Ronald Zehrfeld glumi kapetana Heinza Godicke, koji sumnja da su ubistva dva devetogodišnjaka u šumama
Eberswalde 1969.godine djelo mentalno poremećene osobe. Ali ovakvo nešto ne
može i ne smije da se dešava u pravom socijalizmu. Tek kada se desi treće ubistvo,
Godicke kreće u istragu na svoj način i hvata ubicu.
Programme summary:
“The Hagedorn Case” is based on an authentic case that went into German history.
Triple child murderer Erwin Hagedorn was the last civilian delinquent to be put to
death in the GDR. Ronald Zehrfeld plays Captain Heinz Godicke, who suspects
the murders of two nine-year old boys in the woods of Eberswalde in 1969 to have
been the work of a mentally ill person. But something like this cannot and may hot
happen under Real Existing Socialism. It takes a third murder before Godicke can
follow up on his investigations on his own terms and, indeed, catch the killer.
187
Igrani program
JAVNA UCJENA / PUBLIC RANSOM - 2014
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Glavni glumci /
Leading actors:
PABLO D'STAIR
S.A.D./ U.S.A.
100 MIN
PABLO D'STAIR
PABLO D'STAIR, GOODLOE BYRON
CARLYLE EDWARDS, HELEN
BONAPARTE, GOODLOE BYRON
Kratak sadržaj:
Stiven (Karlajl Edvards) je sebični, nemoralni autor. Kada naiđe na poster ispisan
bojicama "nestalo dijete" sa ispisanim brojem telefona, pomišlja da je bezopasno i
odlučuje da napravi priču oko toga.
Programme summary:
Steven (Carlyle Edwards) is a self-serving, amoral author. When he stumbles on a
crayon-scribbled “missing child” poster with a telephone number scrawled on it, he
figures it to be harmless and decides to base a story around it.
188
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
PABLO BARRERA
ŠPANIJA / SPAIN
70 MIN
PABLO BARRERA
PABLO BARRERA, CHUS VALLEJO,
MANUEL VALDIVIA, CESAR VIDAL GIL,
ELENA GONZALEZ DE SANDE
Feature programme
U SRCU OKEANA / IN THE HEART OF THE OCEAN /
EL CORAZON DEL OCEANO - 2011
Kratak sadržaj:
Priča je smještena u 16.vijeku. Kralj Španije, Čarls I je zabrinut zbog sve većeg broja međurasnih parova u španskoj Americi i odlučuje da finansira ekspediciju sa 80
mladih španjolki kako bi se naselio Novi svijet. Putovanje će trajati šest godina, a
tokom ovog perioda ove žene su u stalnoj opasnosti. Baš kao i u stvarnom životu,
ekspedicija će se morati suočiti sa napadima pirata, praćenjem urođenika, portugalskom konkurencijom za dominacijom nad ovim prostorom, i 2000km pješačenja
koje ove žene moraju izdržati kroz džunglu kako bi stigle do svog odredišta.
Programme summary:
The story is set in the 16th century. The King of Spain, Charles I is worried about
the growing number of inter-racial couples in Spanish America and decides to promote an expedition of 80 Spanish maidens to repopulate the New World. The journey will last six years, during which these women will live in constant danger. Just
as it happened in real life, the expedition will have to fight against pirate attacks,
natives stalking them, the Portugese competition to dominate these lands, and the
2000 km trek that these women had to make by foot through the jungle in order to
reach their destination.
189
Igrani program
LUDI ZAPADNJACI / THE EXPATZ – 2013
Producent / Production:
Zemlja / Country:
Trajanje / Duration:
Režiser / Director:
Scenario / Screenplay:
Fotografija / Photography:
CHIA - LIN YEH
TAJVAN / TAIWAN
27 MIN
JIMMIE WING
JIMMIE WING
JIMMIE WING
Kratak sadržaj:
Ludi bijelci divljaju u Aziji.
Programme summary:
White trash go crazy in Asia.
190
XIX Internacionalni TV Festival Bar
PRATECI PROGRAM
ACCOMPANYING PROGRAMME
BAR
2014
Prateći program Specijalni gost
194
Druženje sa...
Srijeda, 22.oktobar 2014. godine u 20h;
Dvorac kralja Nikole
Specijalni gost je poznati glumac Zoran Cvijanović - producent
i glumac koji je ostvario nezaboravne uloge u jugoslovenskim
filmovima u poslednjoj četvrtini dvadesetog vijeka. Iza sebe ima
mnogo uspješnih projekata. Zoran Cvijanović je rođen 1958.
godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti
u Beogradu. Odmah poslije diplome uspio je da se dokaže u seriji
“Sivi dom”. Bio je to veliki momenat u njegovoj karijeri jer je poslije
serije uslijedilo preko 50 TV serija i filmova kao što su “Lepa sela
lepo gore”, “Mi nismo anđeli”, “Mile protiv tranzicije”, “Policajac sa
Petlovog brda”. Od 1982. do 1987. bio je član dramskog pozorišta,
a osim kao glumac dokazao se i kao režiser pa je tako režirao i
nekoliko filmova.
XIX Internacionalni TV Festival Bar
A special guest is a famous actor Zoran Cvijanovic – producer
and actor who has made unforgetable roles in Yugoslavian films
during the last quarter of the 20th Century. In his carreer he has
had numerous successful projects. Zoran Cvijanovic was born in
1958 in Belgrade. He graduated from the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade. Right after obtaining his degree he managed to show his
talents in a serial „Sivi dom“. It was a great moment in his carreer
after which he participated in over 50 TV series and movies such
as „Pretty Village, Pretty Flame“, „We Are Not Angels“, Mile vs
Transition“, „The Policeman from the Cock’s Hill“. From 1982 untill
1987 he was a member of Drama Theatre, while beside as an actor
he established himself as a producer as well, so he has produced a
couple of movies.
Accompanying programme Special guest
Evening with...
Wednesday, 22nd October 2014; at 20h
King Nikola’s Palace
195
131
Prateći program Okrugli sto
Okrugli sto “Digitalizacija i konvergencija Javnih
servisa - Contitio sine qua non“
Petak, 24.oktobar 2014. godine; 10h
Hotel Princess
Imajući u vidu jedinstvenu priliku da se na jednom mjestu nađu ljudi
sa različitih meridijana koji imaju različita, dobra ili manje pozitivna
iskustva na ovu temu planirano održavanje skupa bi trebalo da
omogući predstavljanje i razmjenu informacija i iskustava različitih
subjekata koji su na direktan ili indirektan način uključeni u ovaj
proces i koji će u većoj ili manjoj mjeri biti nosioci poslova vezanih
za usaglašavanje crnogorskog zakonskog okvira i prakse sa EU
tekovinom.
Distinkcija obavezujuće digitalizacije spektra i neobavezujuće,
ali neophodne digitalizacije proizvodnih resursa Javnih servisa i
važeća regulativa. Period prelaska na digitalnu distribuciju signala
i kampanja RDC Crne Gore u toku. Regionalna iskustva i gdje su u
procesu digitalizacije stigli Javni servisi regiona – od Crne Gore koja
ima želju da krene sa procesom, do Slovenije koja je proces odavno
privela kraju.
Promjena tradicionalnog novinarstva u multimedijalnu redakciju je
izuzetno zahtjevan proces za sve uključene strane: novinare, tehniku,
rukovodeći kadar. Svi emiteri se susreću sa sličnim problemima.
Uvijek je stvar novca. Budžetski rezovi i programi štednje dovode do
smanjenja broja novinara u redakcijama. Novinari ne žele da sjede u
zajedničkoj redakciji sa svojim kolegama iz radija i portala. Međutim,
jedinstvena TV, online i radijska redakcija je isplativija, a proizvodnja
programskih sadržaja prilagođenija za različite medijske platforme.
Veći izazov u implementaciji takvih sistema predstavljaju ljudski nego
tehnički aspekti takvog poduhvata. Da li je neophodan? Odgovor
je jasan. DA. To je način da Javni servisi opstanu konkurentni.
Konvergencija je neophodan proces.
Moderatori: Dejan Vujović, tehnički direktor RTCG i Marija Perović,
umjetnički direktor TV Festivala
196
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Having in mind the unique opportunity to gather in one place people
from different meridians who have different, but good or less positive
experiences regarding this subject, the planned meeting should
allow presentation and an exchange of information and experiences
of different subjects who are directly or indirectly involved in this
process and who will to a greater or lesser extent be in charge when
it comes to issues related to harmonization of Montenegrin legal
framework and practice with the EU heritage.
Distinction of obligatory digitalization range and non – obligatory, but
necessary digitalization of productive resources of Public service
and relevant regulations. A period of transition to digital distribution
of signal and a campaign of RDC Montenegro are in progress.
Regional experiences and at what point are the regional Public
services in the process of digitalization – from Montenegro who has
a will to start with the process to Slovenia which has almost finished
with it.
Accompanying programme Round table
Round table “Digitalization and convergence of
Public TV Services – Conditio sine qua non”
Friday, 24rd October 2014; at 10h
Hotel Princess
A change of traditional journalism to multimedia redaction is an
extremely demanding process for all those involved: journalists,
technical and managerial staff. All of the broadcasters do face similar
problems. It is always a question of money. Budget cuts and saving
programs lead to reduction in number of journalists in redactions.
Journalists do not want to be at the same redaction with their radio
and portal colleagues. But, the unique TV, online and radio redaction
is more convenient, while the production of programs is more
suitable for different media platforms. In the implementation of such
systems much bigger challenge is in human than technical aspects
of such attempt. Is it necessary? The answer is obvious. YES. It is
a way for the Public services to stay competitive. Convergence is a
necessary process.
Moderators: Dejan Vujovic, technical director in RTCG and Marija
Perovic, TV Festival art director
197
Prateći program Master class
198
Kao dio pratećih programa XIX ITF Bar, biće
održan Master class na temu „Montažni
procesi kao nezaobilazni dio u kreaciji igrane
strukture na filmu i TV“. Predavanje će za
studente crnogorskih fakulteta umjetnosti
održati redovan profesor na FDU u Beogradu
Snežana Ivanović.
Srijeda, 22. oktobar 2014. godine; 10h
Hotel Princess
Snežana Ivanović je redovni profesor na Fakultetu dramskih
umjetnosti u Beogradu od 1991. godine, na predmetima Filmska
montaža i Montaža dugih igranih formi. Uža naučna, odnosno
umjetnička oblast joj je Filmska montaža.Radi na Fakultetu dramskih
umjetnosti od 1991.godine. Diplomirala 1984. godine na Katedri za
filmsku i televizijsku montažu. Dobitnik je nagrade Slavko Vorkapić
kojom je Katedra nagrađuje za najboljeg studenta.Izabrana je u
zvanje redovnog profesora 2008.godine. Kao samostalni montažer
debitovala je u filmovima: „Bal na Vodi“, „Već viđeno“, „Kuća pored
pruge“, „Put na jug“, „Sabirni centar“, „Preci i potomci“, „Urnebesna
tragedija“, „Kao rani mraz“, „Zajedno“, „Falsifikator“, i dr. Dobitnica
je Plakete Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos razvoju
filmske umjetnosti.Kao supervizor montaže predstavila se u igranom
filmu „Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa“.
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Snezana Ivanovic is a full – time professor at the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade since 1991, for the subjects of Film
montage and Montage for feature forms. Her more scientific and
artistic area relates to Film montage. She has graduated in 1984
from the Department of film and television montage. She has been
awarded by the Department with the Slavko Vorkapic Award for
being the best student. In 2008 she has been appointed as a full
– time professor. As a freelance montager she made her debut in
fims such as: „Dancing in Water“, „Deja Vu“, „A House Near Train
Tracks“, „Journey to the South“, „The Meeting point“, „Ancestors and
Descendants“, „A Hilarious Tragedy“, „An Early Frost“, „Together“,
„The Falsificator“ etc. She won an award of the Yugoslav Film Archive
for her outstanding contribution to development of the film industry.
In a feature film „The Kids from the Marks and Engels Street“ she
appeared as a montage supervisor.
Accompanying programme Master class
As a part of accompanying programs at the XIX ITF Bar, there will
be held a masterclass on „Montage processes as an essential part
in creation of performing structure in film and on TV“. A lecture
will be held by the full – time professor at the Faculty of Dramatic
Arts in Belgrade Snezana Ivanovic for the students of Montenegrin
faculties of art.
Wednesday, 22nd October, 2014; 10h
Hotel Princess
199
Prateći program ArTVision
Prezentacija filmova Fakulteta Dramskih
Umje­tnosti sa Cetinja u okviru projekta ArTVision
Četvrtak, 23. oktobar 2014. godine, 12h,
Hotel Princess
ArTVision - a.live.art.channel - je projekat finansiran od strane
Adriatic IPA CBC programa 2007-2013. Partneri u projektu su :
(Italija) Muzej savremene umjetnosti Pino Paskali, Regija VenecijaDirekcija za kulturne i izvođačke djelatnosti, Akademija lijepih
umjetnosti iz Venecije, (Crna Gora) Ministarstvo kulture Crne Gore,
Fakultet Dramskih Umjetnosti Cetinje, (Albanija) Ministarstvo Kulture
Albanije, Univerzitet Umjetnosti iz Tirane, (Hrvatska) Primorskogoranska Županija i televizijski kanal RI iz Rijeke. Pridruženi partneri
u projektu su su Euronews (Francuska), Artribune i Servizi-Italiani
(Italija), Radio Televizija (Crna Gora) i RTV Now News (Albanije).
ArTVision je projekat koji promoviše interaktivnu, kulturnu i međuinstitucionalnu inovaciju, među svim zemljama jadranske regije i Evrope. Misija projekta je da se pruži maksimalna vidljivost umjetničkih
radova, lokalno produciranih ali visokih komunikacionih vrijednosti na
internacionalnom nivou, tako da postanu dostupni najširoj publici. Cilj
ArTVision-a je emitovanje znanja o savremenoj vizuelnoj umjetnosti,
putem mreže komunikacionih kanala, televizija, web stranica, društvenih mreža, muzeja, javnih i privatnih institucija. Djela nastala tokom realizacije projekta će biti predstavljena široj javnosti kroz audiovizuelne
radove umjetnika koji će raditi u međunarodnim TV ekipama.
Na XIX ITF Bar biće prvi put javno prikazani i predstavljeni javnosti i medijima dokumentarni filmovi u produkciji Fakulteta Dramskih
Umjetnosti sa Cetinja proizvedeni u okviru velikog međunarodnog
projekta ArTVision-a, koji je tehnički partner u projektu i ima za cilj
produkciju 50 audioviozuelnih programa na temu savremene crnogorske kulturne scene kao i edukaciju i usavršavanje studenata kroz
proces proizvodnje tih programa. Na prezentaciji će biti prikazani
filmovi i predstavljene projektne aktivnosti iz ugla crnogorskih partnera, tako će na prezentaciji govoriti: Sehad Čekić, dekan FDU
Cetinje, Edin Jašarović, projektni menadžer i Dušan Kasalica,reditelj. Moderator prezentacije biće Svetlana Sošić.
200
XIX Internacionalni TV Festival Bar
ArTVision – a.live.art.channel – is a project financed by the
Adriatic IPA CBC program 2007 – 2013. Partners in this project
are: (Italy) The Museum of Contemporary Art Pino Pascali, Region
of Venice – Directorate for cultural and performing activity, The
Academy of Art in Venice, (Montenegro) Ministry of Culture of
Montenegro, The Faculty of Dramatic Arts in Cetinje, (Albania)
The Ministry of Culture of Albania, The Tirana University, (Croatia)
Primorsko – Goranska County and the Television Channel RI from
Rijeka. Conjoined partners in the project are Euronews (France),
Artribune and Servizi – Italiani (Italy), Radio Television (Montenegro)
and RTV Now News (Albania).
ArTVision is the project which promotes interactive, cultural and coinstitutional innovation among all the countries of the Mediterranean
region and Europe. The project mission is to provide an optimal
transparency of artistic works, locally produced, but of excellent
communicational value on the international level, so they can become
available to mass audience. The aim of the ArTVision is to broadcast
knowledge about the contemporary visual art, via communication
web channels, televisions, web sites, social networks, museums,
public and private institutions. Works created during the realization
of the project will be presented in public through audiovisual works
of artists who will be engaged in international TV crews.
Accompanying programme ArTVision
Presentation of the films of the Faculty of Dramatic
Arts in Cetinje within the ArTVision projects
Thursday, 23rd of October 2014, 12h,
Hotel Princess
At the XIX ITF Bar will be, for the first time, presented to the public
and media documentary films produced by the Faculty of Dramatic
Arts in Cetinje created within a large international project of
ArTVision, which is a technical partner in the project, and has an aim
of producing 50 audivisual programs on contemporary Montenegrin
cultural scene as well as for the education and specialization of
students through the process of producing those programs.
201
Prateći program
Solistički koncert
Milica Raičević – solistički koncert
Četvrtak, 23. oktobar 2014. godine, 20h;
Svečana sala dvorca kralja Nikole
Rođena 1989. godine u Baru. Srednje
muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj
školi Vida Matjan (Kotor) i Vasa Pavić
(Podgorica), u toku kojeg je osvojila
brojne nagrade na takmičenjima mladih
solo pjevača. Godine 2008. upisuje
Muzičku Akademiju u Splitu (Hrvatska)
u klasi prof. Nelli Manuilenko (Ukrajina),
gdje usavršava svoj pjevački talenat.
Uz veliki broj koncerata po Crnoj Gori i
Hrvatskoj, od posebnog značaja je njen
debitantski operski nastup u Hrvatskom
narodnom pozorištu u Splitu, u operi Adel i Mara (J.Hatze) gdje se
publici predstavila sa ulogom Iviše. Nastupala je i u operama Slijepi
miš (Strauss), Dioklecijan (Tjardović). Od 2011-2013 zaposlena je
kao honorarni saradnik hora Hrvatskog narodnog pozorišta Split, sa
kojim je učestvovala u radu na operama: La gioconda (Ponchielli),
Nabucco (Verdi), Machbeth (Verdi), I vespri Siciliani (Verdi), Povratak
mornara (Suppe), Ukleti Holandez (Wagner), Cavalleria Rusticana
(Mascagni). Pjevačko izvođenje usavršavala je sa Vladimirom
Vanjejevim (Rusija), dirigentom Hari Zlodrom (Hrvatska), Anom
Šabašov (Hrvatska). Takođe, imala je priliku sarađivati sa poznatim
dirigentima: Nadom Matošević, Lorisom Voltolinijem, Tonći Bilićem,
Nikšom Barezom, Ivom Lipanovićem, Blaženkom Juračićem,
Domenikom Briškim. Milica Raičević je 2013. godine stekla zvanje
magistra opersko-koncertnog izvođenja.
REPERTOAR:
1. S. Rachmaninov:
Ne poj krasavica pri mne
2. D. Pejačević:
U lovu je mjesec na sunce
3. L. Delibes: Les filles de Cadix
4. E. Cossetto:
Quien es esto a la ventana?
5. J. Hatze: Suzi
6. X. Montsalvatge: Canto negro
202
7. C.M.Schönberg: I dreamed a dream
8. A.L.Webber: Think of me
~~~~~ pauza ~~~~~
9. G. Puccini: Vissi darte ( "Tosca")
10. J. Strauss:
Mon cher marquis ("Slijepi miš")
11. G. Verdi:
Morro, ma prima in grazia
("Bal pod maskama")
12. E. Kalmaan:
Heia,heia! ("Kraljica čardaša")
Solo concert
She was born in 1989 in Bar. Milica has gained her high - school
music education in a music school Vida Matjan (Kotor) and Vasa
Pavic (Podgorica). During that time she has won numerous awards
on contests for young solo performers. In 2008 she gets enrolled in a
Music Academy in Split (Croatia) in a class of prof. Nelli Manuilenko
(Ukraine), where she ameliorates her talent. With a great number of
concerts in both Montenegro and Croatia, of a special importance
is her debut at the Croatian National Theatre in Split with the opera
Adel and Mara (J. Hatze), where she represented herself in a role
od Ivisa. She performed in other operas such as “The Bat” (Strauss),
Dioklecian (Tjardovic). From 2011 – 2013 she is employed as a part
– time assistant at the Chore of the Croatian National Theatre in
Split, with whom she collaborated on operas such as: La gioconda
(Ponchielli), Nabucco (Verdi), Machbeth (Verdi), I vespri Siciliani
(Verdi), Sailor’s Return (Suppe), The Flying Dutchman (Wagner),
Cavalleria Rusticana (Mascagni). She was practicing her singing
performance and abilities with Vladimir Vanjejev (Russia), conductor
Hari Zlodor (Croatia), Ana Sabasov (Croatia). Also, she had a chance
to work with famous conductors such as: Nada Matosevic, Loris
Voltolini, Tonci Bilic, Niksa Barez, Ivo Lipanovic, Blazenko Juracic,
Domeniko Briski. In 2003 Milica Raicevic obtained her MA degree in
opera and concert performance.
Accompanying programme
Milica Raicevic – solo concert
Thursday, 23rd October, 2014; 20h;
King Nikola’s Palace
203
Prateći program
" Atomski zdesna"
Besplatna projekcija filma
Srđana Dragojevića „Atomski zdesna“;
petak 24.oktobar 2014. godine u 20h;
Bioskopska sala, Centar za kulturu
204
Riječ je o gorkoj komediji koja se tematski naslanja na njegove
prethodne filmove «Lepa sela lepo gore» i «Rane». Osamnaest
izuzetnih glumaca iz čitavog regiona (Srđan Todorović, Branko
Đurić, Tanja Ribič, Nataša Janjić, Uroš Đurić, Bojan Navojec,
Mima Karadžić, Ana Kostovska, Miloš Samolov, Hristina
Popović, Zoran Cvijanović, Mira Banjac, Goran Navojec,
Isidora Simijonović, Mladen Nelević, Dubravka Drakić, Brane
Sturbej, Mirko Vlahović, Momo Pićurić, Božidar Zuber i dr.) i
preko 50 statista iz Ulcinja, Bara i Podogrice koji su svih pet nedjelja
učestvovali u snimanju .
„Ovo je film koji će vas nasmejati ako vam je posle dve decenije
ostalo želje za smehom, ali i rastužiti, ako vam je ostalo volje da
razmišljate o sopstvenim životima”, kaže reditelj i scenarista filma,
Srđan Dragojević.
„Atomski zdesna“ prati grupu prodavaca „tajm šering“ apartmana
ljudima iz bivše Jugoslavije. Najuspešniji agent Mladen (Srđan
Todorović) je u tajnoj vezi sa Sonjom (Tanja Ribič) koja je udata za
glavnog menadžera Metoda (Brane Sturbej). Saznavši za ženinu
prevaru, on Mladenu dodeljuje najtežeg klijenta Omera (Branko
Đurić), ratnog veterana iz Bosne i njegovu suprugu Maju (Nataša
Janjić). Situacija se dodatno komplikuje kada u posetu dođe glavni
menadžer iz „centrale“, Ditrih Fajzer (Uroš Đurić) koji je nezadovoljan
rezultatima prodaje i saznavši da će ostati bez posla, tim prodavaca
se baca na svoje „žrtve“ sa žarom očajnika.
Film je snimljen u Ulcinju i Baru, u korpodukciji Delirium filma (SRB),
Artikulacije (MNE), United Media, RTCG i RTS-a.Veliku zahvalnost
dugujemo Ministarstvu kulture Crne Gore koje je prepoznalo
potencijale ovog filma, bez čije podrške ne bismo dobili još jedan
crnogorski film!
XIX Internacionalni TV Festival Bar
The film „From Zero to Hero“ follows a story of a group of sellers of
„time sharing“ appartments to people from ex – Yugoslavia. The most
successful agent Mladen (Srdjan Todorovic) is in a secret relationship
with Sonja (Tanja Ribic) who is married to the main manager Metod
(Brane Strubej). After discovering on his wife cheating, he assignes
to Mladen the most demanding client Omer (Branko Djuric), the war
veteran from Bosnia and his wife Maja (Natasa Janjic). The situation
gets further complicated when the general manager Ditrih Fajzer
(Uros Djuric) comes to visit, disatissfied with the sales results and
finding out that they will remain out of work, the salesmen team
throws on their „victims“ with a desperate fervor.
The film has been shooted in Ulcinj and Bar, in cooproduction of
Delirium film (Serbia), Artikulacija (Montenegro), United Media,
RTCG and RTS. We are very grateful to the Ministry of Culture of
Montenegro which has recognized potential of this movie, without
whose support we would not have another Montenegrin film.
Accompanying programme
It is a bittersweet comedy which is thematically connected to his
previous films „Pretty Village, Pretty Flame“ and „The Wounds“.
Eighteen extraordinary actors from the whole region (Srdjan
Todorovic, Branko Djuric, Tanja Ribic, Natasa Janjic, Uros Djuric,
Bojan Navojec, Mima Karadzic, Ana Kostovska, Milos Samolov,
Hristina Popovic, Zoran Cvijanovic, Mira Banjac, Goran Navojec,
Isidora Simijonovic, Mladen Nelevic, Dubravka Drakic, Brane
Strubej, Mirko Vlahovic, Momo picuric, Bozidar Zuber etc.) and
over 50 supernumerary actors from Ulcinj, Bar and Podgorica who
have participated in the screening for the whole five weeks.
„This is a movie which will make you laugh if, after two decades, you
still have a will for laughing, but it will make you sad if you still have a
will to think about personal lives“, says Srdjan Dragojevic – director
and screenwriter of the film.
" From zero to hero"
Free screening of the film „From Zero to Hero“
by Srdjan Dragojevic;
Friday 24th of October 2014; at 20h
Cinema, Cultural Center
205
Prateći program Starobarska promenada
Stari grad Bar je smješten u podnožju planine Rumije, na krečnjačkoj
stijeni, s pogledom na prostranu ravnicu koju je od vajkada kontrolisao utvrđenjem, od praistorije pa do 19. vijeka. Osobenost Starog
grada Bara ogleda se u njegovom položaju jer nije kraj mora kao
ostali primorski gradovi, što mu daje posebno obilježje, a ostaci
nagovještavaju da se radilo o gradu izuzetne i produhovljene ljepote.
Stari Bar je grad sa više od 2500 godina postojanja. Mediteranska
klima, obilje voda i blagorodno polje učinili su ovo područje jednim od najstarijih staništa civilizacija istočne obale Jadrana. Ispod
današnjih ostataka Starog grada pronadjeno je mnoštvo fragmenata
keramičkog posudja koje okvirno datiraju od 8. do 5. vijeka p.n.e.,
kada je ovaj predio naseljavalo Ilirsko pleme Enhelejci. Kasnija iskopavanja otkrivaju nalaze i iz rimskog i ranovizantijskog vremena
(3. do 5. vijek n.e.). U pisanim istorijskim izvorima iz IX i X vijeka
Stari grad se prvi put pominje kao Antibareos, a zatim kao Antibaris
i u XI vijeku kao Antibari kod cara Konstantina.
Ambijentalna cijelina Starog grada Bara i njegovo okruženje, upotunjeno kulturno-prirodnim spomenicima - maslinama starim preko
2.000 godina, zatim činjenica da današnji urbani čovjek želi vidjeti i
doživjeti svjedočanstva prošlih vremena, još ako su upotunjena rijetkostima, mogli bi biti osobena preporuka barskog kraja na svjetskim
turističkim mapama.
Za sve posjetioce Festivala biće upriličen dnevni izlet do Starog
grada sa obilaskom Stare masline, gdje će moći uz pratnju specijalizovanog vodiča da se upoznaju sa bogatom kulturom i istorijom
ovog kraja. Posjeta je planirana za petak ujutru, kada je inače pazarni dan u Starom Baru, pa će gosti imati priliku i da osjete pravu
atmosferu, ali i da uživaju u degustaciji lokalnih specijaliteta.
206
XIX Internacionalni TV Festival Bar
The Old town of Bar exists for more than 2500 years. A Mediterranean
climate, riches of water and good soil have made this area one of
the oldest habitats of civilization on the East Adriatic’s coast. Under
the remains in modern times have been found plenty of fragments
of ceramic pottery which are believed to date from the 8th to 5th B.C.
when the Illyrian tribe Enheleys were settling down in this area. Later
excavations show traces from Roman and Early Roman period (3rd
to 5th A.C.). In written historical sources from IX and X century the
Old town of Bar is mentioned as Antibareos for the first time and
later on as Antibaris, while in XI century during the time of Czar
Constantine it is known as Antibari.
The environmental entirety of the Old town of Bar and its surrounding,
enriched by numerous cultural and natural monuments – like olive
trees dating from over 2000 years ago, then a fact that modern people
are eager to see and experience evidences from the past, especially
if they are complemented by rarities, all of these could be such a
unique recommendation of this area on a world’s tourist maps.
For all the visitors of the Festival will be organized an excursion to
the Old town with a visit to the Old olive tree, where accompanied
by a tourist guide everybody will have a chance to learn more about
the rich culture and history of this area. The excursion is planned
for Friday morning and all the guests will have an opportunity to
experience the real atmosphere and enjoy in tasting the local dishes.
Accompanying programme Old town of Bar promenade
The Old town of Bar is located at the foot of the mountain of Rumija,
on a limestone rock with a view on a vast plain which has always
been controlled by a fortress, from prehistory until the 19th Century.
The uniqueness of the Old town of Bar lies in its geographical
position because it is not built by the sea coast as other seaside
towns are, which gives to this city a special characteristic, while the
ruins indicate that the Old town was a place of an exceptional and
divine beauty.
207
O nagradama
Na Festivalu su zastupljene sljedeće takmičarske kategorije:
1.
2.
3.
4.
5.
Dokumentarni program/ istraživački TV program (do 100 minuta)
Igrani dramski program – dramski i serijski program
(do 100 minuta)
Dokumentarni program iz oblasti ekologije i turizma
(do 70 minuta)
Dječiji program ( do 35 minuta )
Kratke TV forme – reklama, muzički video, eksperimentalni
/ umjetnicki video, kratki igrani film ( do 15 minuta )
SELEKTOVANJE PROGRAMA
Selektor pravi izbor emisija za takmičarski program za sve kategorije.
Dva su osnovna kriterijuma za selektovanje emisija: kvalitet i
utvrđena dužina takmičarskog programa.
ŽIRI
Festival je smotra takmičarskog karaktera. Na Festivalu se
prezentiraju emisije u zvaničnoj selekciji. Kvalitet emisija u zvaničnoj
selekciji vrednuje jedan žiri za sve kategorije.
NAGRADE
Internacionalni TV festival Bar dodjeljuje sljedeće nagrade:
Za najbolji program na Festivalu dodjeljuje se GRAND PRIX Festivala. Nagrada se dodjeljuje autoru programa. Dobitnik Grand prix-a
Festivala je u obavezi da napravi kratak TV film o Baru ili Crnoj Gori,
a organizator mu obezbjeđuje boravak na sljedećem Festivalu.
Dokumentarni program
208
• Zlatna maslina - najbolji dokumentarni - istraživački TV
program u cjelini
• Najbolji autorski pristup ( režija / scenario / produkcija )
• Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Igrani dramski program
• Zlatna maslina – najbolji igrani ( dramski ili serijski ) program u cjelini
• Najbolja režija
• Najbolji scenario
• Najbolja fotografija
• Najbolja montaža
• Najbolja muška uloga ( glavna ili sporedna )
• Najbolja ženska uloga ( glavna ili sporedna )
Dokumentarni program iz oblasti ekologije i turizma
• Zlatna maslina – najbolji dokumentarni program iz oblasti
ekologije i turizma u cjelini
• Nagrada za najbolji autorski pristup ( režija / scenario /
produkcija )
• Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
Dječiji program
• Zlatna maslina – Nagrada Dragan Radulović najbolji program u cjelini
Kratke TV forme – reklama, muzički video
• Zlatna maslina - najbolja forma u cjelini
• Nagrada za najbolji autorski pristup ( režija / scenario /
produkcija )
• Najbolji vizuelni identitet ( fotografija / montaža )
Producentska nagrada se dodjeljuje za najbolju selekciju na
Festivalu.
Na Festivalu mogu biti dodijeljene i druge nagrade pored zvaničnih
nagrada, koje odobrava Savjet Festivala posebnim Pravilnikom (nagrada publike ili drugih organizacija).
209
About awards
The Festival has the following competitive categories:
1.
2.
3.
4.
5.
Documentary programme / research TV programme
(up to 100 minutes)
Feature programme – TV film and TV series
(up to 100 minutes)
Documentary programmes on ecology and tourism
(up to 70 minutes)
Children’s TV programme (up to 35 minutes )
Short TV forms – commercials, music video, experimental
/ art video, short fiction ( up to 15 minutes )
PROGRAMME SELECTION
Selector selects programmes for competition for all categories.
There are two basic criteria for programme selection: quality and
established duration of programmes in competitive category.
JURY
The Festival is a competitive event. Programmes in the official
selection are presented in the Festival. Quality of the programmes
in the official category is evaluated by one jury for all categories.
AWARDS
At the International TV festival Bar, the awards are as follows:
GRAND PRIX of the Festival is awarded to the best programme at
the Festival. Grand Prix is awarded to the author of the programme.
The winner of Grand prix of the Festival is obliged to make a short
TV film on Bar or Montenegro, and the organizer provides him with
the accommodation for the following Festival.
Documentary programme
210
• Golden Olive – best documentary – research TV programme
as a whole
• Best author’s approach ( directing/ screenplay/ production)
• Best visual identity (photography / editing )
XIX Internacionalni TV Festival Bar
Feature programme
• Golden Olive – best feature (TV film or TV series) programme
as a whole
• Best directing
• Best screenplay
• Best photography
• Best editing
• Best actor ( lead or supporting)
• Best actress ( lead or supporting)
Documentary programme on ecology and tourism
• Golden Olive – best documentary programme on ecology and
tourism as a whole
• Best author’s approach ( directing / screenplay / production )
• Best visual identity (photography / editing)
Children’s TV programme
• Golden Olive – Dragan Radulovic Award best programme as a whole
Short TV forms – commercials, music video
• Golden Olive – best short TV form as a whole
• Best author’s approach ( directing / screenplay / production)
• Best visual identity (photography / editing)
There is Producer’s award for the best selection at the Festival.
Apart from the official awards, other awards may be given, approved
by the Festival Council through separate Rulebook (audience award
or award of other organizations).
211
O BARU
ABOUT BAR
O Baru
Poput većine crnogorskih gradova, i Bar je tokom svoje istorije pripadao različitim civilizacijskim i kulturološkim svjetovima. Međutim,
za razliku od drugih crnogorskih gradova, Bar danas nije prepoznatljiv samo po jednom od svjetova čiji je dio, ponekad i vjekovima bio. Na nasljeđu jedne epohe, nastajalo je i izgrađivalo se novo.
U tom novom nasljeđu uvijek su se jasno prepoznavale tekovine
pređašnjeg.
Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište
suživota, bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar
Crne Gore, ali i kao grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznačajnijih civilizacijskih dometa na prostoru Crne
Gore, nastali su u Baru: ovdje su sačuvani ostaci najstarijih pisanih
spomenika, ovdje je nastalo najznačajnije književno-istorijsko djelo
crnogorskog srednjeg vijeka, a grad je bio sjedište i najstarije vjerske institucije Crne Gore (Barske nadbiskupije). Pored toga u Baru
se nalazi jedno od najstarijih maslinovih stabala na svijetu, Stara
maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina.
Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara sa
jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim geografskim položajem.
Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od
214
XIX Internacionalni TV Festival Bar
najsunčanijih gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih
više od 9 km čine plaže, 67 km obale Skadarskog jezera i planinski
masiv koji razdvaja ove dvije velike vodene površine, čine Bar idealnim odredištem kako za turiste koji žele da se odmore na prelijepim
plažama i uživaju u netaknutoj prirodi, tako i za one koji hoće da
obiđu brojne kulturne i vjerske spomenike ili da svoj odmor aktivno
provedu baveći se brojnim sportskim aktivnostima.
Nije istorijski utvrđeno kada je Bar nastao. Da je života na ovome
mjestu bilo još u praistoriji, potvrđuju arheološki nalazi iz starijeg
neolita i bronzanog doba. Prva naseobina drevnih stanovnika bila je
u Barskom polju, od podnožja brda Volujica do Željeznice. Ostaci iz
ilirskog perioda, zatim grčkog i rimskog prodiranja, i doba vizantijske
dominacije, nalaze se svuda po barskoj opštini, što dokazuje da je
bila izuzetno značajna svim kulturama i narodima koji su gravitirali
ovom području.
Pretpostavlja se da se Bar, kao obnovljeni rimski kastel Antipargai
pominje u VI vijeku kod Prokopija. Prvi put se ime grada, kao Antobareos, sa sigurnošću navodi u X vijeku, u spisku dračkih sufragana, kao i kod cara Konstantina Porfirogenita u XI stoljeću kao
d’Antibaris. U verziji našeg jezika, kao Bar, ime grada se pojavljuje
prvi put u pisanim izvorima početkom XIII vijeka u Nemanjinoj biografiji, koju je napisao Stefan Prvovjenčani. U Baru je, u XII vijeku,
barski nadbiskup Grgur napisao “Sclavorum regnum” (odnosno,
“Barski rodoslov” ili “Ljetopis Popa Dukljanina”), najstariji literarnoistorijski spis u Južnih Slovena.
215
O Baru
Ono po čemu je Bar oduvijek bio prepoznatljiv jeste njegovanje
vjerske tolerancije među pripadnicima različitih konfesija. Po tradiciji, svake godine na dan Sv. Trojice pravoslavni, katolici i muslimani
iznose na vrh Rumije Vladimirov krst koji, po vjerovanju, čuva cijeli
kraj od svakog zla. Crkve u okolini Sutomora: Sv Tekle, Sv Dimitrija
i Sv Roka imaju dva oltara gdje su istovremeno vršili bogosluženje
i pravoslavni i katolički sveštenici. Isti je slučaj i sa manastirom Sv.
Vasilije Ostroški na Ribnjaku.
Maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina, pravi je spomenik prirode, a po legendi bila je mjesto gdje su se mirile zavađene porodice. Pored ove atrakcije Barani se najviše ponose Starim gradom.
Sahat kula, amam, barutana i akvadukt, kojim je grad snabdijevan
vodom, nastali su u tursko doba. Sačuvani su i ostaci nekoliko
sakralnih objekata različitih stilova iz različitih perioda. Stari grad
Bar je najznačajniji kulturno-istorijski spomenik ovog područja sa
očuvanim gradskim bedemima, citadelama, kapijom i kulom u kojoj
su otkriveni fragmenti slovenske keramike od XIV do XVI vijeka.
Na samoj morskoj obali izgrađen je 1885. god. Dvorac kralja Nikole
koji se sastoji od velikog i malog dvorca, kula stražara, kapele i zimske bašte, a 1910. god. je dozidana i plesna sala.
Utvrđenje Haj-Nehaj predstavlja ostatke srednjovjekovnog grada
Nehaj koji su u XV vijeku podigli Mlečani na nepristupačnom brdu
iznad Sutomora.
Sakralni objekti, nekada duhovna središta, danas su najčešće spomenici kulture. Od velikog broja manastira, crkava i džamija nastalih
u Baru i njegovoj okolini sačuvani su uglavnom njihovi ostaci, rasuti duž obale mora, na ostrvima Skadarskog jezera, u starom dijelu
grada i crmničkom kraju.
216
XIX Internacionalni TV Festival Bar
About Bar
Like many Montenegrin towns, Bar has belonged to various
civilizational and cultural worlds in the course of its history. However,
unlike other Montenegrin towns, Bar is not recognizable today only
for one of the worlds which it has been a part of, sometimes even
for centuries. On the inheritance of an epoch, a new one has been
created and built. In that new inheritance, the achievements of the
previous one have always been recognized.
The town of olives, the naval gateway of Montenegro, the centuries-old
hearth of coexistence, Bar represents a bond of modernity, tradition
and beauty. It is important as an economic centre of Montenegro,
but also as a town that guards the opulent culture-historical tradition.
Some of the most important civilizational achievements on the
territory of Montenegro have emerged in Bar: the remains of the
oldest written records have been preserved here, the most important
literary-historical work of the medieval Montenegro has been written
here, and the town has been the residence of the oldest religious
institution of Montenegro (the Archdiocese of Bar). Moreover, there
is one of the oldest olive trees in the world in Bar, the Old Olive Tree
in Mirovica, more than 2000 years old.
The abundant culture-historical tradition has been merged in the
area of Bar with a unique nature’s bounty, favorable climate and a
remarkable geographic location.
The pleasant Mediterranean climate attracts numerous tourists
every year. With 270 sunny days on average per year, Bar is one of
217
About Bar
the sunniest towns of the Mediterranean. 44 km of the coast, out of
which more than 9 km are beaches, 67 km of Shkoder Lake’s shores
and the mountain massif which separates these two water areas,
make Bar an ideal destination both for the tourists who want to
have rest on the beautiful beaches and enjoy the untouched nature
and for those who want to see the numerous cultural and religious
monuments or to spend their vacation actively engaging in various
sports activities.
It is not historically defined when Bar was established. The
archaeological findings from the older Neolithic and the Bronze Age
approve the fact that life existed here in the prehistoric period. The
first settlement of the archaic inhabitants was in the Bar field, from
the foot of the Volujica Hill to the Željeznica river. The debris from
the Illyrian period, then of the Greek and the Roman pervasion, and
of the period of Byzantine domination, is everywhere around the
Bar municipality, which proves that it has been important for every
culture and nation that have ever existed in this area.
It is assumed that Bar, as a renovated Roman fortalice Antipargai,
was mentioned in the 6th century by Procopius. The name of the
town, as Antobareos, was mentioned with certainty for the first
time in the 10th century, in the records of the suffragans of Drac, as
well as with the Tsar Constantine Porfirogenet in the 11th century
as d’Antibaris. In the version of our language, as Bar, the name of
218
XIX Internacionalni TV Festival Bar
About Bar
the town appeared in the written sources for the first time in the
beginning of 13th century in the Biography of Nemanja, which was
written by Stefan The-First-Crowned. In Bar, in the 12th century, the
archbishop Grgur of Bar wrote “Sclavorum Regnum” (i.e. “The Bar
Genealogy” or “The Chronicle of the Priest of Doclea”), the oldest
literary-historical script of the South Slavs.
The thing Bar was always known for is cherishing religious tolerance
among its inhabitants. As per tradition, every year on St. Trinity day,
Orthodox, Catholics and Muslims take Vladimir’s cross to the top of
Rumija. The cross is believed to protect the whole area from any evil.
Churches from the surroundings of Sutomore: St. Tekla, St. Dimities
and St. Roka have two altars where both services, orthodox and
catholic, were performed at the same time. The same case is with
the monastery of St. Vasilije Ostroski at Ribnjak. The fact that 12%
of total number of inhabitants are refugees from areas struck by war
who found their refuge in Bar demonstrates that solidarity among
people remains a constituent part of life philosophy in this area.
Olive tree in Mirovica, more than 2000 years old, is a genuine
natural monument, and according to the legend, it was the place
where families in dispute made peace. Aside from this attraction,
inhabitants of Bar are very proud of the Old town of Bar. Clock
tower, Turkish baths, powder magazine and aqueduct used for
water supply were all constructed in the period of Turkish reign.
Remains of several sacral edifices of different styles and from diff
erent periods are preserved. The Old town of Bar is the
most signifi cant cultural-historical monument of this area with
preserved city walls, citadels, gate and tower where fragments of
Slavic ceramics from the XIV and XVI century were found.
In 1885, at the very coast, king Nikola’s Castle was built. It consists
of large and small castle, watch tower, chapel and winter garden,
and in 1910, a dancing hall was added. Fortification Haj-Nehaj
represents the remains of medieval town Nehaj founded in the
XV century by Venetians on the inaccessible hill above Sutomore.
Sacral edifices, previously religious seats, today are mostly cultural
monuments.
Remains of the great number of monasteries, churches and mosques
founded in Bar and its surroundings were preserved throughout the
coast, on the islands of the Skadar Lake, in the old part of town and
Crmnica area.
219
/ SATNICA /
UTORAK, 21. OKTOBAR
08:10 - 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM - RTCG 1
09:00 - 19:00 ZVANIČNA SELEKCIJA - DOKUMENTARNI PROGRAM / EXTRA TV
09:00 - 10:25
10:25 - 11:03
11:03 - 12:00
12:00 - 12:26
12:26 - 13:26
13:26 - 14:48
14:48 - 16:01
16:01 - 16:51
16:51 - 17:50
17:50 - 19:00
Kapetan i njegov pirat, Brockhaus/Wolff GbR, Njemačka
O, te čistote u posmatranju predjela, Frigge Fri, Danska
Zvijezde iza gvozdene zavjese, Czech TV, Češka
Kulturni šok, RAI, Italija
Pravednik, TVCG, Crna Gora
Saga o jednoj fotografiji, Sadot Films / IBA Channel One, Izrael
Bolje je skočiti, Gina Angelone, SAD
Meko kao kamen, RTV SLO, Slovenija
San Francisko – Zvuk zaliva, a&o buero filmproduktion GmbH, Njemačka
Okupacija, 27. slika, 8HeadsProduction / Mitropa, Češka / Hrvatska
18:45
20:00
21:05
“RADNI DAN” – HRONIKA FESTIVALA / RTCG 2
OTVARANJE FESTIVALA / Dvorac kralja Nikole
OTVARANJE FESTIVALA / RTCG 1
SRIJEDA, 22. OKTOBAR
08:15 - 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM - RTCG1
09:00 - 21:45 ZVANIČNA SELEKCIJA – DOKUMENTARNI PROGRAM / EXTRA TV
09:00 - 09:44
09:44 - 10:17
10:17 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 13:15
13:00 - 13:58
13:43 - 14:20
14:05 - 14:46
14:31 - 16:08
16:08 - 16:58
16:58 - 17:53
17:53 - 18:18
18:18 - 19:08
19:08 - 21:15
21:15 - 21:45
Povratak posljednjeg, Igor Pauilic, Hrvatska
Crna lica, S.Shahabuddin Ahmadyar, Afganistan
Džungla u dvorištu, Nautilusfilm GmbH & Doclights GmbH, Njemačka
Planeta Boka, TV Boka, Crna Gora
ITFbarski - festivalska emisija
Rez, Andreas Frowein, Kenija / Uganda
Starci, Vanja Jambrovic, Hrvatska
Crnogorske megastrukture, TVCG, Crna Gora
Sveta voda, Elisa Torres Adam, Kostarika / Španija
Izvan zidova, Wilfried Strehlau/Norbert Vogler, Njemačka
Televizija dolazi, Czech TV, Češka
Žile – priča o istrajnosti, Revolution production, Mekedonija
Lud za tobom, Koala production, Crna Gora
Onaj drugi sport, Mattias Low, Švedska
ITFbarski / festivalska emisija / repriza
10:00 - 13:00MASTER CLASS „MONTAŽNI PROCESI KAO NEZAOBILAZNI DIO U KREACIJI
220
XIX Internacionalni TV Festival Bar
IGRANE STRUKTURE NA FILMU I TV”, Hotel Princess
13:30 KONFERENCIJA ZA NOVINARE - hotel Princess
18:45 20:00
“RADNI DAN” – HRONIKA FESTIVALA / RTCG1
DRUŽENJE SA ZORANOM CVIJANOVIĆEM / Dvorac Kralja Nikole
/ SATNICA /
ČETVRTAK, 23. OKTOBAR
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM / RTCG1
09:00 – 13:30 ZVANIČNA SELEKCIJA – DJEČIJI TV PROGRAM / EXTRA TV
09:00 – 10:00 Listov nasljednik, Creative Movies SL, Austrija
10:00 – 10:26 Brentov san, RAI, Italija
10:26 – 10:43 Njegova borba, Tonio Kellner, Njemačka
10:43 – 10:50 Samo je jedan dom, Nicolien Opdam, Holandija
10:50 – 10:58 Žive slike Tatiane Skorlupkine, Tatiana Skorlupkina, Rusija
10:58 – 11:10 U džepu od kaputa, MDG Produzioni, Italija
11:10 – 11:17 Upravo sam sanjala, Vibrisa, Španija
11:17 – 11:22 Crvljiv, Mizui Kakeru, Japan
11:22 – 11:28 Sive nijanse, Olga Agrafenina, Rusija
11:28 – 11:33 Slatkiš za oči, Neerav Doshi, Indija
11:33 – 11:39 Beba, Frances Ward-Ward, Australija
11:39 – 11:41 Lami, Christophe Defaye, Francuska/Japan
11:41 – 11:45 Kamusi Kamusi, Yack Reyes, Kolumbija
11:45 – 11:59 Posljednji penal, Max Miecchi, Italija
11:59 – 12:01 Godišnjica braka, Centre for social communication and change, Indija
12:01 – 13:30 Dragi Lastane, Artizana, Hrvatska
13:30 – 14:00 ITFbarski - festivalska emisija
12:00 – 13:00 PREZENTACIJA ARTVISION PROJEKTA, Hotel Princess
13:30 KONFERENCIJA ZA NOVINARE - Hotel Princess
14:00 – 19:30 ZVANIČNA SELEKCIJA – EKOLOGIJA & TURIZAM / EXTRA TV
14:00 – 15:00 Arde Lucus, Everniamedia SL, Španija / SAD
14:00 – 16:30 Generacija Waldsterben, RK-film, Njemačka
16:30 – 16:55 Ljuta sam, BHRT, BIH
16:55 – 17:45 Topli sjaj, Golden Egg Production, Švajcarska
17:45 – 18:05 Ekvador, sa zatvorenim očima, Daniel Chamorro, Španija
18:05 – 18:45 Svinjski posao u Čileu, Tracy Worchester, Čile
18:45 – 19:30 Put bez kraja, Huaquin Jin, Kina
19:30 – 20:00 ITFbarski - festivalska emisija / repriza
221
/ SATNICA /
18:45 “RADNI DAN” – HRONIKA FESTIVALA / RTCG1
20:00 KONCERT – MILICA RAIČEVIĆ / Dvorac Kralja Nikole
PETAK, 24.OKTOBAR
08:15 – 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM / RTCG1
09:00 – 21:45 ZVANIČNA SELEKCIJA – IGRANI PROGRAM / EXTRA TV
09:00 – 10:20 Piknik, Czech TV, Češka
10:20 – 11:34 Koan proljeća, Panda Media, Francuska / Južna Koreja / Vijetnam
11:34 – 12:01 Ludi zapadnjaci, Chia-Lin Yeh, Tajvan / Tajland
12:01 – 13:40 Stara vremena, RAI, Italija
13:40 – 14:10 ITFbarski - festivalska emisija
14:10 – 15:18 Detonator, Sebastian Diaz Corral, Čile
15:18 – 16:48 Slučaj Hagedorn, WDR, Njemačka
16:48 – 18:18 Zaljubljen u samog sebe, Czech TV,Češka
18:18 – 19:58 Javna ucjena, Pablo D’Stair, SAD
19:58 – 21:15 U srcu okeana, Antena 3, Španija
21:15 – 21:45 ITFbarski - festivalska emisija / repriza
10:00
10.00 – 12:00
18:45
20:00
OKRUGLI STO „DIGITALIZACIJA I KONVERGENTNOST JAVNIH SERVISA – CONDITIO SINE QUA NON“ , Hotel Princess
STAROBARSKA PROMENADA
“RADNI DAN” – HRONIKA FESTIVALA / RTCG1
BESPLATNA PROJEKCIJA FILMA “ATOMSKI ZDESNA” SRĐANA DRAGOJEVIĆA
Bioskopska sala centra za kulturu
SUBOTA, 25. OKTOBAR
08:15 - 08:25 UKLJUČENJE U JUTARNJI PROGRAM / RTCG1
09:00 - 19:06 ZVANIČNA SELEKCIJA – KRATKE TV FORME / EXTRA TV
09:00 - 09:07
09:07 - 09:19
09:19 - 09:33
09:33 - 09:37
09:37 - 09:47
09:47 - 09:59
09:59 - 10:10
10:10 - 10:20
222
Mračno vrijeme, Romany Saad, Egipat
Ne ubijaj glasnika, Martijn Daamen, Holandija
Borilački klub, Alexandre Berger, Francuska
Bjekstvo crtaća, Augusto Bicalho Roque, Brazil
Ispovjedaonica, Davide Pompeo, Italija
Povratak za ponijeti, Florian Sailer, Njemačka
Zovem se Oskar, Susan Einhorn/Robert Clem, SAD
Odrasli, Visualia CA, Španija
XIX Internacionalni TV Festival Bar
10:20 - 10:29
10:29 - 10:33
10:33 - 10:45
10:45 - 10:56
10:56 - 11:12
11:12 - 11:25
11:25 - 11:35
11:35 - 11:47
11:47 - 11:50
11:50 - 12:02
12:02 - 12:16
12:16 - 12:30
12:30 - 12:46
12:46 - 13:01
13:01 - 13:06
13:06 - 13:07
13:07 - 13:15
13:15 - 13:25
13:25 - 13:28
13:28 - 13:35
13:35 - 13:47
13:47 - 13:55
13:55 - 14:02
14:02 - 14:07
14:07 - 14:24
14:24 - 14:29
14:29 - 14:39
14:39 - 14:50
14:50 - 15:07
15:07 - 15:16
15:16 - 15:19
15:19 - 15:20
15:20 - 15:22
15:22 - 15:29
15:29 - 15:38
15:38 - 15:45
15:45 - 15:47
15:47 - 16:02
16:02 - 16:06
16:06 - 16:15
16:15 - 16:33
16:33 - 16:42
16:42 - 16:51
16:51 - 16:55
A priori, Spirafilm, Kanada
Slika, NTU School of Art Media and Design, Singapur
Nespokoj, Finfilm/Morgan Davidsen, Norveška
Tako slatko, Carine Blanc/Michel Tavares, Francuska
Bezimena noć, Helvecio Parente, Brazil
Vidovita Sju, Apeiron Films, Irska
Domingo, Jorge Castrillo, Španija
Diler, Spencer Dodd, Velika Britanija
Hiki, Fouad Lazrak, Maroko
Ekstrema, Paula Jackson, SAD
Čudna ljubav, Peter Varsics, Mađarska
Potpuna remisija, Monica Diniz, Portigalija
Victorija, Catalina Aquayo Garcia-Huidobro/Jane Morgan, Čile
Isak, Federico Tocchella, Italija
Princ, Francesco Giannini, Kanada
Nahual, La Academia de Animacion, Argentina
Radni mrtvi, Fanda Films, Španija
Desilo se jednog dana, Rainer Niermann, Velika Britanija / Njemačka
Igla, Djordje Stojiljkovic, Srbija
Rio, Olimpijski grad, Rio de Cinema Producoes Culturais, Brazil
Dom pod opsadom, Honey Pot Film Productions, Australija
Crna noć, Jean Luc Baillet, Francuska
Timov tajni svijet, Hayley Sheppard, Novi Zeland
S vremenom, Ivan Diaz Barroiuso, Španija
Instinkti, Cegla Production, Ukrajina
370 Novi svijet, Marc Antonio Lunardi, Italija
Liza/Lili, Koch, Njemačka
Rupreht, Gerold Wunstel, SAD
Djelići, Bruno Autran, Brazil
Gdin Denton, Ivan Villamel Sanchez, Španija
M je za mobilni, Ozan Ozkirmizi, Turska
Život u minuti, Pedro Collantes, Norveška
Centar grada, Nguyen Tuan/Anh Tran, Singapur
Prsten, Philippe De Lyon, Francuska
Grizli, Arved Lindau, Njemačka
Kurt, Arley Perera, Kuba
Zdravo mama, Elena Aksenova, SAD
Ljudsko ogledalo, Marc Nadal, Španija
Na kraju krajeva, Lodz Film School, Poljska
Fiks, Catherine Tan, Malezija
Previše loš, Alessandro Di Felice, Italija
Buđenje, Alejandro Gabriel Cuberos, Argentina
RoboZec, Yulia Travnikova, Rusija
Dobrovoljac, Javier Marco Rico, Španija
223
/ SATNICA /
16:55 - 17:10
17:10 - 17:13
17:13 - 17:30
17:30 - 17:33
17:33 - 17:39
17:39 - 17:42
17:42 - 17:56
17:56 - 18:11
18:11 - 18:16
18:16 - 18:22
18:22 - 18:29
18:29 - 18:31
18:31 - 18:33
18:33 - 18:38
18:38 - 18:52
18:52 - 19:02
19:02 - 19:06
Daktilograf, Omana Films, Izrael
Zamrznuti kabare, Redpinata, Njemačka
Rituali popravljanja, Yair Ponce, Meksiko
Muzički životni vijek, Erwan Le Gal, Francuska/SAD
Odluka, Gudrat Hamidov, Azerbejdžan
Očistiti prašinu, Kidscam, Belgija
Djeca rijeke, Temple Audiovisuales & Riot Films, Španija/Portugalija
Asta, Nick Rollinger, Luksemburg
Hek Tik Tak, Apeiron Films, Austrija/Njemačka
Zauvijek zajedno, Stepan Etrych, Češka
Isključivo istina, Myeong-Han Bae, Južna Koreja
Blaumar, Helherphoto, Španija
Namjestio dječak: masakr lizalica, Kaspar Ainelo, Estonija
Vrijeme je za razlaz, Fabrice Bracq, Francuska
Tropska nedjelja, Fabian Ribezzo/Silvia Bottone, Mozambik
Večera za nekolicinu,
Nassos Vakalis/Katerina Estergiopoulou, SAD/Grčka
Rođen u zimu, Jossie Malis, Spain
13:30
KONFERENCIJA ZA NOVINARE / Hotel Princess
20:00
ZATVARANJE FESTIVALA – DODJELA NAGRADA / Dvorac Kralja Nikole
NEDJELJA, 26. OKTOBAR
18:00
224
REPORTAŽA SA CEREMONIJE ZATVARANJA TV FESTIVALA / RTCG1
XIX Internacionalni TV Festival Bar
08:15 - 08:25 FESTIVAL LIVE – MORNING PROGRAMME / RTCG1
09:00 - 19:00 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / EXTRA TV
09:00 - 10:25 The captain and his pirate, Brockhaus/Wolff GbR, Germany
10:25 - 11:03 Oh purity in watching landscapes, Frigge Fri, Denmark
11:03 - 12:00 The stars behind the iron curtain, Czech TV, Czech republic
12:00 - 12:26 Cultural shock, RAI, Italy
12:26 - 13:26 The righteous, TVCG, Montenegro
13:26 - 14:48 Saga of a photo, Sadot Films / IBA Channel One, Israel
14:48 - 16:01 It’s better to jump, Gina Angelone, USA
16:01 - 16:51 Soft as a rock, RTV SLO, Slovenia
16:51 - 17:50San Francisco – The sound of the bay, a&o buero filmproduktion
GmbH, Germany
17:50 - 19:00Occupation, the 27 pictures, 8HeadsProduction / Mitropa, Czech
republic / Croatia
/ SCHEDULE /
TUESDAY, 21. OCTOBER
18:45
“WORKING DAY” – FESTIVAL’S CHRONICLE / RTCG1
20:00OFFICIAL OPENING OF THE FESTIVAL / In front of King Nikola’s castle
21:05
OFFICIAL OPENING OF THE FESTIVAL / RTCG1
WEDNESDAY, 22. OCTOBER
08:15 - 08:25 FESTIVAL LIVE – MORNING PROGRAMME / RTCG1
09:00 - 21:45 OFFICIAL SELECTION – DOCUMENTARY / EXTRA TV
09:00 - 09:44 Return to Auschwitz, Igor Pauilic, Croatia
09:44 - 10:17 Black faces, S.Shahabuddin Ahmadyar, Afghanistan
10:17 - 11:45The backyard jungle,
Nautilusfilm GmbH & Doclights GmbH, Germany
11:45 - 12:45 Boka Planet, TV Boka, Montenegro
12:45 - 13:15 ITFbarski - festival tv show
13:00 - 13:58 The cut, Andreas Frowein, Kenya / Uganda
13:43 - 14:20 Home is where my age is, Vanja Jambrovic, Croatia
14:05 - 14:46 Montenegrin megastructures, TVCG, Montenegro
14:31 - 16:08 Holy water, Elisa Torres Adam, Costarica/Spain
16:08 - 16:58 Beyond the walls, Wilfried Strehlau/Norbert Vogler, Germany
16:58 - 17:53 Television is coming, Czech TV, Czech republic
17:53 - 18:18 Zhile never give up story, Revolution production, Mecedonia
18:18 - 19:08 Crazy about you, Koala production, Montenegro
19:08 - 21:15 The other sport, Mattias Low, Sweden
21:15 - 21:45 ITFbarski - festival tv show / replay
225
/ SCHEDULE /
10:00 - 13:00MASTER CLASS „MONTAGE PROCESSES AS AN ESSENTIAL PART IN CREATION
OF PERFORMING STRUCTURE IN FILM AND ON TV”, Hotel Princess
13:30
PRESS CONFERENCE - Hotel Princess
18:45
“WORKING DAY” – FESTIVAL’S CHRONICLE / RTCG1
20:00EVENING WITH… ZORAN CVIJANOVIĆ
Special guest star – King Nikola’s castle
THURSDAY, 23. OCTOBER
08:15 - 08:25 FESTIVAL LIVE – MORNING PROGRAMME / RTCG1
09:00 - 13:30OFFICIAL SELECTION – CHILDREN’S TV PROGRAMME / EXTRA TV
09:00 - 10:00 The heir of Liszt, Creative Movies SL, Austria
10:00 - 10:26 Brent’s dream, RAI, Italy
10:26 - 10:43 Sein kampf, Tonio Kellner, Germany
10:43 - 10:50 No place like home, Nicolien Opdam, The netherlands
10:50 - 10:58 Living pictures by Tatiana Skorlupkina, Tatiana Skorlupkina, Russia
10:58 - 11:10 In the coat’s pocket, MDG Produzioni, Italy
11:10 - 11:17 I’ve just had a dream, Vibrisa, Spain
11:17 - 11:22 Wormy, Mizui Kakeru, Japan
11:22 - 11:28 Shades of gray, Olga Agrafenina, Russia
11:28 - 11:33 Eye candy, Neerav Doshi, India
11:33 - 11:39 Baby, Frances Ward-Ward, Australia
11:39 - 11:41 Lami, Christophe Defaye, France/Japan
11:41 - 11:45 Camusi Camusi, Yack Reyes, Columbia
11:45 - 11:59 The last penalty, Max Miecchi, Italy
11:59 - 12:01The wedding anniversary, Centre for social communication and
change, India
12:01 - 13:30 Dear Lastan, Artizana, Croatia
13:30 - 14:00 ITFbarski - festival tv show
12:00 - 13:00 PRESENTATION OF arTVision PROJECT, Hotel Princess
13:30
PRESS CONFERENCE - Hotel Princess
14:00 - 20:00 OFFICIAL SELECTION – ECOLOGY&TOURISM / EXTRA TV
14:00 - 15:00 Arde Lucus, Everniamedia SL, Spain/ USA
14:00 - 16:30Generation Waldsterben-The forest Dieback generation, RK-film,
Germany
226
XIX Internacionalni TV Festival Bar
/ SCHEDULE /
16:30 - 16:55 I am Angry, BHRT, Bosnia and Herzegovina
16:55 - 17:45 Warm-Glow, Golden Egg Production, Switzerland
17:45 - 18:05 Ecuador, with the eyes closed, Daniel Chamorro, Spain
18:05 - 18:45 Pig business in Chile, Tracy Worchester, Chile
18:45 - 19:30 Endless road, Huaquin Jin, China
19:30 - 20:00 ITFbarski - festival tv show / replay
18:45“WORKING DAY” – FESTIVAL’S CHRONICL / RTCG1
20:00
CONCERT – MILICA RAIČEVIĆ / King Nikola’s castle
FRIDAY, 24.OCTOBER
08:15 - 08:25 FESTIVAL LIVE – MORNING PROGRAMME / RTCG1
09:00 - 21:45OFFICIAL SELECTION – FEATURE FILM & TV SERIES / EXTRA TV
09:00 - 10:20
10:20 - 11:34
11:34 - 12:01
12:01 - 13:40
13:40 - 14:10
14:10 - 15:18
15:18 - 16:48
16:48 - 18:18
18:18 - 19:58
19:58 - 21:15
21:15 - 21:45
The picnic, Czech TV, Czech republic
Koan of spring, Panda Media, France / South Korea / Vietnam
Expatz, Chia-Lin Yeh, Taiwan / Thailand
Old times, RAI, Italy
ITFbarski - festival tv show
Detonator, Sebastian Diaz Corral, Chile
The hagedorn Case, WDR, Germany
Self lover, Czech TV, Czech Republic
A public ransom, Pablo D’Stair, USA
In the heart of the ocean, Antena 3, Spain
ITFbarski - festival tv show / replay
10:00
ROUND TABLE „DIGITALIZATION AND CONVERGENCE OF PUBLIC TV
SERVICES - CONDITIO SINE QUA NON“ / Hotel Princess
10.00 - 12:00 OLD TOWN OF BAR PROMENADE
18:45
“WORKING DAY” – FESTIVAL’S CHRONICLE / RTCG1
20:00
free screening of movie “From zero to hero” Srdan Dragojevic Movie theatre
SATURDAY, 25. OCTOBER
08:15 - 08:25 FESTIVAL LIVE – MORNING PROGRAMME / RTCG1
09:00 - 19:06 OFFICIAL SELECTION – SHORT TV FORMS / EXTRA TV
09:00 - 09:07
09:07 - 09:19
09:19 - 09:33
09:33 - 09:37
09:37 - 09:47
Dark time, Romany Saad, Egypt
Don’t kill the messenger, Martijn Daamen, The Netherlands
The Club, Alexandre Berger, France
Cartoon away, Augusto Bicalho Roque, Brasil
The Confessional, Davide Pompeo, Italy
227
/ SCHEDULE /
228
09:47 - 09:59
09:59 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 - 10:29
10:29 - 10:33
10:33 - 10:45
10:45 - 10:56
10:56 - 11:12
11:12 - 11:25
11:25 - 11:35
11:35 - 11:47
11:47 - 11:50
11:50 - 12:02
12:02 - 12:16
12:16 - 12:30
12:30 - 12:46
12:46 - 13:01
13:01 - 13:06
13:06 - 13:07
13:07 - 13:15
13:15 - 13:25
13:25 - 13:28
13:28 - 13:35
13:35 - 13:47
13:47 - 13:55
13:55 - 14:02
14:02 - 14:07
14:07 - 14:24
14:24 - 14:29
14:29 - 14:39
14:39 - 14:50
14:50 - 15:07
15:07 - 15:16
15:16 - 15:19
15:19 - 15:20
15:20 - 15:22
15:22 - 15:29
15:29 - 15:38
15:38 - 15:45
15:45 - 15:47
15:47 - 16:02
16:02 - 16:06
Comeback to go, Florian Sailer, Germany
My name is Oscar, Susan Einhorn/Robert Clem, USA
Grown ups, Visualia CA, Spain
A priori, Spirafilm, Canada
La peinture, NTU School of Art Media and Design, Singapore
Inquietude, Finfilm/Morgan Davidsen, Norway
So very cute, Carine Blanc/Michel Tavares, France
Nameless night, Helvecio Parente, Brasil
Psychic Sue, Apeiron Films, Ireland
Domingo, Jorge Castrillo, Spain
Dealer, Spencer Dodd, UK
Hiki, Fouad Lazrak, Morocco
Extreme, Paula Jackson, USA
A strange kind of love, Peter Varsics, Hungary
Complete remission, Monica Diniz, Portigal
Victoria, Catalina Aquayo Garcia-Huidobro/Jane Morgan, Chile
Isaac, Federico Tocchella, Italy
The Prince, Francesco Giannini, Canada
Nahual, La Academia de Animacion, Argentina
The working dead, Fanda Films, Spain
It happened one day, Rainer Niermann, UK/Germany
Needle, Djordje Stojiljkovic, Serbia
Rio, Olimpic city, Rio de Cinema Producoes Culturais, Brasil
Home invasion, Honey Pot Film Productions, Australia
Black night, Jean Luc Baillet, France
The secret world of Tim, Hayley Sheppard, New Zealand
Overtime, Ivan Diaz Barroiuso, Spain
Insticts, Cegla Production, Ukraine
370 New World, Marc Antonio Lunardi, Italy
Lisa/Lilly, Koch, Germany
Ruprecht, Gerold Wunstel, USA
Fragments, Bruno Autran, Brasil
Mr Dentonn, Ivan Villamel Sanchez, Spain
M is for mobile, Ozan Ozkirmizi, Turkey
Life in a minute, Pedro Collantes, Norway
Downtown, Nguyen Tuan/Anh Tran, Singapore
The ring, Philippe De Lyon, France
Grizzly, Arved Lindau, Germany
Kurt, Arley Perera, Cuba
Hello Mom, Elena Aksenova, USA
The human mirror, Marc Nadal, Spain
After all, Lodz Film School, Poland
XIX Internacionalni TV Festival Bar
13:30
/ SCHEDULE /
16:06 - 16:15 Fix, Catherine Tan, Malaysia
16:15 - 16:33 Too bad, Alessandro Di Felice, Italy
16:33 - 16:42 Awakening, Alejandro Gabriel Cuberos, Argentina
16:42 - 16:51 RoboRabbit, Yulia Travnikova, Russia
16:51 - 16:55 Volunteer, Javier Marco Rico, Spain
16:55 - 17:10 Typist, Omana Films, Israel
17:10 - 17:13 Cabaret Freeze, Redpinata, Germany
17:13 - 17:30 Fixing rituals, Yair Ponce, Mexico
17:30 - 17:33 Musical lifetime-Allegro, Erwan Le Gal, France/USA
17:33 - 17:39 Decision, Gudrat Hamidov, Azerbaijan
17:39 - 17:42 Dust Away, Kidscam, Belgium
17:42 - 17:56Children of the river, Temple Audiovisuales & Riot Films,
Spain/Portugal
17:56 - 18:11 Asta, Nick Rollinger, Luxembourg
18:11 - 18:16 Hec Tic Tac, Apeiron Films, Austria/Germany
18:16 - 18:22 Together Forever, Stepan Etrych, Czech Republic
18:22 - 18:29 Nothing but the truth, Myeong-Han Bae, South Korea
18:29 - 18:31 Blaumar, Helherphoto, Spain
18:31 - 18:33 Framed by a kid:lollypop massacre, Kaspar Ainelo, Estonia
18:33 - 18:38 Time 2 split, Fabrice Bracq, France
18:38 - 18:52 A tropical Sunday, Fabian Ribezzo/Silvia Bottone, Mozambique
18:52 - 19:02Dinner for few, Nassos Vakalis/Katerina Estergiopoulou,
USA / Greece
19:02 - 19:06 Born in winter, Jossie Malis, Spain
PRESS CONFERENCE / Hotel Princess
20:00OFFICIAL CLOSING – PRESENTING THE AWARDS / King Nikola’s castle
SUNDAY, 26. OCTOBER
18:00FESTIVALE’S CHRONICLE FROM AWARDING CEREMONY / RTCG1
229
XIX Internacionalni TV FESTIVAL BAR 2014
XIX International TV FESTIVAL BAR 2014
Od 21. do 25. oktobra 2014. godine
October 21 – 25, 2014
OSNIVAČ:
Internacinalni TV festival u Baru je samostalna nevladina
organizacija čiji su osnivači : Ministarstvo kulture i Skupština
opštine Bar.
FOUNDER:
International TV festival in Bar is an independent non –
governmental organization whose founders are: Ministry of culture
and Municipality Assembly of Bar.
PROGRAMSKI SAVJET FESTIVALA /
FESTIVAL PROGRAMME COUNCIL
Dragica Milić, Ministarstvo kulture / Ministry of culture, predsjednica
/ president
Ilija Subotić, Ministarstvo kulture / Ministry of culture
Osman Subašić, Opština Bar / Municipality Assembly of Bar
Boris Mijović, Opština Bar / Municipality Assembly of Bar
Radojka Rutović, RTCG
Jovanka Kovačević Đuranović, RTCG
DIREKTOR / DIRECTOR
Ljiljana Đinđinović
UMJETNIČKI DIREKTOR / CREATIVE DIRECTOR
Marija Perović
IZVRŠNI PRODUCENT / EXECUTIVE PRODUCER
Marko Đinđinović
PR & MARKETING
Svetlana Sošić
PRESS
Maja Popović
PREVODIOCI / INTERPRETERS
Danijela Čejović, Jelena Jurić
SELEKTORI / SELECTORS
Aleksandar Bečanović ( Crna Gora / Montenegro )
Dragan Petrović ( Srbija / Serbia )
Nedžad Begović ( BIH / Bosnia and Herzegovina )
ŽIRI / JURY
Željko Sošić ( Crna Gora / Montenegro )
Inti Šraj ( Slovenija / Slovenia )
Nima Sarvestani ( Švedska / Sweden )
Klaus Lintschinger ( Austrija / Austria )
UREDNIK KATALOGA / CATALOGUE EDITOR
Ljiljana Đinđinović
PRIPREMA KATALOGA / PREPARATION OF THE CATALOGUE
Danijela Čejović, Marko Đinđinović
DIREKCIJA FESTIVALA / FESTIVAL DIRECTORATE
Ana Drašković
Brankica Glomazić
Boris Peković
DIZAJN TV VIZUALA / TV VISUAL DESIGN
Tony Pendo
GRAFIČKI DIZAJNER / GRAPHIC DESIGNER
Katarina Lučić
FOTO / PHOTO
Sergej Zabijako
POKROVITELJI / PATRONS
Ministarstvo kulture / Ministry of culture
Opština Bar/Municipality Assembly of Bar
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
JAVNI SERVIS RTCG / PBS MONTENEGRO
FESTIVAL SU POMOGLI / FESTIVAL WAS SUPPORTED BY
Kulturni centar Bar
Agencija za elektronske medije
Crnogorski Telekom
Atlas Hotels Group - Hotel Princess
Luna Travel
Download

Untitled - TV Festival Bar