INSTITUT
Privredno
M O L
d.o.o.
društvo za hemiju, biotehnologiju
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
C E N O V N I K P R O I Z V O D A*
/važi od 15.10.2014. godine/
I. TITRIMOL – STANDARDNI RASTVORI
R. b. [ifra za L Šifra za A
Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1000001
1000003
1000116
1000125
1000005
/
7000616
/
1000006
1000007
1000113
1000121
1000011
1000009
1000013
1000015
1000017
1000019
1000020
1000022
1000128
22. 1000112
23. 1000023
24. 1000024
1000002
1000004
1000103
/
/
/
1000109
/
1000008
1000114
1000133
1000012
1000010
1000014
1000016
1000018
/
1000021
/
/
/
/
/
Koncentracija
Amonijum-tiocijanat (rodanid)
Azotna kiselina
Azotna kiselina
Bakar sulfat
Bakar sulfat
Bakar sulfat, 2% rastvor (100ml)
Borna kiselina, 3% rastvor (1000ml)
Brom, 1ml
Cer – sulfat u 0,5M sumpornoj kiselini
Dinatrijum EDTA
Dinatrijum EDTA
Dinatrijum EDTA
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina
Hlorovodoni~na kiselina 25%
Hlorovodoni~na kiselina
Jod
-1-
Cena bez PDV-a
0.1 N (0.1M)
0.1 N (0.1M)
1N(1M)
0.1N(0.1M)
0.01N
2%
3%
0.1 M
0.1 N (0.1M)
0.05N(0.05M)
0.01N(0.01M)
0.01N (0.01M)
0.1 N (0.1M)
0.2N (0.2M)
0.5 N (0.5M)
1N (1M)
2N (2M)
0.25M
3M
4M (4N)
329,00
261,00
427,00
495,00
337,00
112,00
374,00
1.208,00
5003,00
676,00
430,00
400,00
277,00
299,00
366,00
560,00
574,00
650,00
376,00
681,00
745,00
25%
6.3M
0.5N(0.25M)
919,00
859,00
3.324,00
INSTITUT
Privredno
M O L
d.o.o.
društvo za hemiju, biotehnologiju
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
I. TITRIMOL – STANDARDNI RASTVORI
R. b. [ifra za L Šifra za A
Naziv
25.. 1000025
/
Jod
26. 1000027
/
Jod
27. 1000029
/
Jod
28. 1000031
/
Jod
29. 1000117
/
Jod
30. 1000138
/
Jod
Jod – monobromid u glac. sir}etnoj
31. 1000032
/
kiselini (Hanušev rastvor)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
1000033
1000034
1000036
1000142
1000038
1000040
1000042
1000044
1000046
1000047
1000132
1000143
1000049
1000051
1000052
1000054
1000055
1000057
1000058
1000099
1000062
1000069
1000110
1000064
1000119
1000066
/
1000035
1000037
1000132
1000039
1000041
1000043
1000045
/
1000048
/
/
/
/
/
/
/
1000056
1000059
1000061
1000063
1000065
1000111
1000068
/
1000067
Kalijum bromat
Kalijum-bromat
Kalijum bromat
Kalijum bromat
Kalijum hidroksid
Kalijum-hidroksid
Kalijum hidroksid
Kalijum hidroksid
Kalijum hidroksid
Kalijim hlorid
Kalijum hlorid (100ml)
Kalijum hlorid (100ml)
Kalijum-permanganat
Kalijum permanganat
Kalijum permanganat
Kalijum permanganat
Kalijum permanganat, 7.5%
Kalijum-tiocijanat
@iva-nitrat
Natrijum hidroksid
Natrijum-hidroksid
Natrijum-hidroksid
Natrijum hidroksid
Natrijum-hidroksid
Natrijum hidroksid
Natrijum-hidroksid
-2-
Koncentracija
0.1 N (0.05M)
0.01N(0.005M)
0.02N (0.01M)
0.2N((0.1M)
0.04N(0.02M)
1N(0.5M)
0.1 M
Cena bez PDV-a
1.316,00
1.083,00
1.163,00
1.901,00
1084,00
3.933,00
3.005,00
0.1M(0.1N)
851,00
0.02 M(0.02N)
434,00
0.05M(0.05M)
604,00
0.1N(0.016M)
376,00
0.01N(0.01M)
225,00
0.1 N (0.1M)
265,00
0.2N (0.2M)
345,00
0.5N(0.5M)
359,00
1N (1M)
478,00
0.1N (0.1M)
426,00
3M (za100ml)173,00
3.5M (za100ml)178,00
0.1 N (0.02M)
421,00
0.1M(0.5N)
1.886,00
0.01N(0.002M)
344,00
1N(0.2M)
1.392,00
296,00
0.1N
421,00
0.1 N
335,00
0.01N(0.01M)
224,00
0.05N (0.05M)
239,00
0.1 N (0.1M)
269,00
0.02N(0.02M)
232,00
0.5 N (0.5M)
368,00
0.25N(0.25M
340,00
1 N (1M)
391,00
INSTITUT
Privredno
M O L
d.o.o.
društvo za hemiju, biotehnologiju
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
I. TITRIMOL – STANDARDNI RASTVORI
R. b. [ifra za L Šifra za A
Naziv
58. 1000070
/
Natrijum-hidroksid
59. 1000071
/
Natrijum hidroksid
60. 1000072
/
Natrijum hidroksid, 15% rastvor
61. 1000073
/
Natrijum hidroksid, 25% rastvor
62. 1000102
/
Natrijum hidroksid, 33%rastvor
63. 1000074 1000075 Natrijum-tiosulfat
64. 1000076 1000077 Natrijum-tiosulfat
65. 1000141 1000124 Natrijum tiosulfat
66. 1000078
/
Natrijim tiosulfat
67. 1000081 1000080 Oksalna kiselina
68. 1000079
/
Oksalna kiselina
69. 1000082 1000083 Oksalna kiselina
70. 1000084 1000085 Srebro nitrat
71. 1000086 1000087 Srebro-nitrat
72. 1000088
/
Srebro nitrat
73. 1000089
/
Sir}etna kiselina
74. 1000090 1000091 Sumporna kiselina
75. 1000092 1000093 Sumporna kiselina
76. 1000094 1000210 Sumporna kiselina
77. 1000095
/
Sumporna kiselina
78. 1000096
/
Sumporna kiselina
79. 1000097
/
Sumporna kiselina
80. 1000098
/
Sumporna kiselina
81. 1000134
/
Sumporna kiselina, 25% rastvor
Koncentracija
2N (2M)
5M (5N)
15%
25%
33%
0.01 N (0.01M)
0.1 N (0.1M)
0.025N(0.025M)
1N(1M)
0.1 N (0.05M)
0.2N (0.1M)
0.01 N(0.005M)
0.01N
0.1 N (0.1M)
1N(1M)
0.1 N (0.1M)
0.01N(0.005M)
0.1N (0.05M)
0.2N (0.1M)
0.3N(0.15M)
0.5N (0.25M)
1N (0.5M)
2N(1M)
25%
Legenda
Šifra za A: Oznaka za pakovanje u ampulama
Šifra za L: Oznaka za litarsko pakovanje, osim ako nije druga~ije ozna~eno.
-3-
Cena bez PDV-a
521,00
610,00
296,00
325,00
520,00
281,00
345,00
296,00
1.645,00
359,00
535,00
354,00
Na upit
Na upit
Na upit
277,00
265,00
311,00
472,00
523,00
529,00
595,00
804,00
628,00
INSTITUT
Privredno
M O L
društvo za hemiju, biotehnologiju
d.o.o.
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
II. BIOHEMIJSKI REAGENSI
R. b. [ifra
Naziv
1. 2000001 Aluminijum-hidroksid, rastvor
2. 2000002 Amonijum-oksalat, rastvor
3. 2000003 Bang-ov reagens
4. 2000004 Benedict-ov reagens (kvalitativni)
5. 2000005 Benedict-ov reagens (kvantitativni)
6. 2000006 Biuretski reagens
7. 2000007 Brecher-Crocite rastvor
8. 2000008 Borna kiselina, 3% rastvor
9. 2000009 Borna kiselina, 4% rastvor
10. 2000010 Borna kiselina, zasićeni rastvor
11. 2000011 Drapkin-ov rastvor (cijanidni reagens)
12. 2000012 Dacie rastvor
13. 2000013 Discomb-ov rastvor
14. 2000014 Ehrlich-ov reagens
15. 2000015 Eozin, rastvor
16. 2000016 Eozin, etanolni rastvor
17. 2000017 Esbach-ov reagens
18. 2000018 Fehling-ov reagens I
19. 2000019 Fehling-ov reagens II
20. 2000020 Fenolftalein, rastvor (1%)
21. 2000021 Folin-ov rastvor
22. 2000022 Folin-Ciocalteu reagens
23. 2000023 Formaldehid, rastvor (puferovan pH 6,9)
24. 2000024 Fuksin, razbla`en rastvor
25. 2000025 Giemsa reagens, konc.
26. 2000026 Glower-ov reagens
27. 2000027 Hayem-ov reagens
28. 2000028 Indigokarmin-metiloran`, rastvor
29. 2000029 Jodna tinktura
30. 2000030 Kalijum permanganat, 2%
31. 2000064 Karbamid, rastvor 200g/1000ml
32. 2000031 Kastle-Meyer-ov reagens
33. 2000032 Kristal violet, konc.
34. 2000033 Löffler-ov rastvor metilenskog plavog
35. 2000034 Lugol-ov rastvor
-4-
Pakovanje
Cena bez PDV-a
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
250 ml
1000 ml
100 ml
100ml
1000ml
100ml
1000 ml
100 ml
100 ml
100 ml
1000 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
1000 ml
100 ml
100ml
1000 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100ml
100 ml
100 ml
100ml
100 ml
100 ml
135,00
120,00
135,00
135,00
1.208,00
1.510,00
155,00
109,00
374,00
146,00
421,00
247,00
162,00
604,00
155,00
150,00
259,00
227,00
227,00
227,00
475,00
1.719,00
210,00
247,00
994,00
496,00
173,00
158,00
173,00
127,00
150,00
329,00
578,00
224,00
206,00
INSTITUT
Privredno
M O L
d.o.o.
društvo za hemiju, biotehnologiju
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
II. BIOHEMIJSKI REAGENSI
R. b. [ifra
Naziv
36.
2000035 Mac William-ov reagens
37.
2000036 Marquis-ov reagens
38.
2000037 Mayer-ov reagens
39.
2000038 May - Grïnwald-ov reagens
40.
2000039 Metiloran`, rastvor
41.
2000040 Metil-crveno, rastvor
42.
2000041 Natrijum-citrat, 3,8% rastvor
43.
2000042 Nessler-ov reagens
44.
2000043 Nylander-ov reagens
45.
2000044 Obermayer-ov reagens
46.
2000045 Panduy-ev reagens
47.
2000046 Pavy-jev reagens
48.
2000047 Rastvor metilenskog plavog
49.
2000048 Rees-Ecker rastvor
50.
2000049 Rosin-ov reagens
51.
2000050 Schlesinger-ov reagens
52.
2000051 Sirećetna kiselina, 3% rastvor
53.
2000052 Strong-ov rastvor
54.
2000053 Sulfosalicilna kiselina, 20% rastvor
55.
2000054 Sulkowitch-ev reagens
56.
2000055 Tsuchiya reagens
57.
2000056 Trepfer-ov reagens
58.
2000057 Uffelman-ov reagens
59.
2000058 Wagner-ov reagens
60.
2000059 Winterbor-ov reagens
61.
2000060 Wolfer-ov rastvor
62.
2000061 Ziehl-ov karbol fuksin reagens
63.
2000062 Turk-ov reagens
-5-
Pakovanje
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
Cena bez PDV-a
260,00
170,00
185,00
246,00
230,00
449,00
121,00
583,00
215,00
135,00
512,00
146,00
935,00
305,00
206,00
164,00
92,00
146,00
404,00
132,00
565,00
729,00
166,00
173,00
146,00
1.072,00
311,00
187,00
INSTITUT
Privredno
M O L
d.o.o.
društvo za hemiju, biotehnologiju
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
III. PUFERI ZA KALIBRACIJU pH-METARA
Šifra za
R.b. Šifra za
Naziv
100ml
1.
2.
3.
4.
3000001
3000004
3000007
3000010
Pakovanje
3000002
3000005
3000008
3000011
Puferski rastvor pH 4,00  0,01
Puferski rastvor pH 7,00  0,01
Puferski rastvor pH 9,00  0,01
Puferski rastvor, pH 10,000,01
IV. PUFERI
R.b. [ifra
1.
4000010
2.
4000011
3.
4000012
4.
4000013
5.
4000014
6.
4000015
7.
4000016
8.
4000017
9.
4000018
10. 4000019
11. 4000020
12.
400021
13. 4000022
14. 4000023
15. 4000024
16. 4000025
17.
18.
Cena bez PDV-a
ampulu
Naziv
Pufer acetatni, pH 4.0
Pufer acetatni, pH 6.2
Pufer-rastvor,
pH 6.4
Pufer fosfatni, pH 6.5
Pufer fosfatni, pH 7.0
Pufer-rastvor,
pH 7.2
Pufer Owren-ov, pH 7.35
Pufer tris,
pH 7.35
Pufer-rastvor,
pH 7.38
Pufer-rastvor,
pH 7.4
Pufer-rastvor,
pH 7.8
Pufer tris,
pH 7.8
Pufer barbiton, pH 8.0
Pufer-rastvor,
pH 8.0
Pufer barbiton, pH 8.6
Pufer-rastvor,
pH 10,2
Pufer-rastvor (Britton-Robinsonov)
pH 2,0;3,0;4,0;5,0; 6,0; 7,0; 8,0;
9,0;10,0;11,0;
4000026 Amonija~ni pufer, pH 10,0
-6-
100 ml/ampul
100 ml/ampula
100 ml/ampula
100ml/ampula
Pakovanje
253,00
253,00
253,00
253,00
Cena bez PDV-a
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
200,00
224,00
200,00
200,00
200,00
200,00
281,00
281,00
281,00
224,00
200,00
281,00
281,00
200,00
281,00
200,00
1000 ml
1000 ml
340,00
771,00
INSTITUT
Privredno
M O L
društvo za hemiju, biotehnologiju
d.o.o.
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
V. REAGENSI ZA MIKROSKOPIJU
Naziv
Komplet za bojenje po Gram-u
5100001 Rastvor za bojenje po Gram-u (Genz. Violet)
2000034
5100002
5100004
Pakovanje
Lugolov rastvor
Rastvor za obezbojavanje I
Vodeni rastvor safranina
Cena bez PDV-a
100 ml
269.00
100 ml
100 ml
100 ml
206.00
167.00
224.00
866.00
Komplet kupno:
Komplet za bojenje po Gram-u (modifikacija Preston & Morrell)
5100001 Rastvor za bojenje po Gram-u
2000034 Lugolov rastvor
5200003 Rastvor za obezbojavanje II
2000061 Rastvor karbol fuksina
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje po Ziehl-Neelsen-u
2000061 Rastvor karbol fuksina
5200002 Rastvor za obezbojavanje III
2000033 Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog
701.00
310.00
167.00
224.00
701.00
100 ml
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
-7-
310.00
167.00
224.00
100 ml
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje Muir-ovom metodom
2000061 Rastvor karbol fuksina
5500001 Muir-ovo sredstvo
2000033
Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog
975.00
100 ml
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje Moeller-ovom metodom
2000061 Rastvor karbol fuksina
5400001 Rastvor za odbojavanje IV
2000033 Loeffler-ov rastvor metilenskog plavog
269.00
206.00
190.00
310.00
310.00
317.00
224.00
851.00
INSTITUT
Privredno
M O L
društvo za hemiju, biotehnologiju
d.o.o.
i
konsalting
Nikole Tesle br. 15, 22300 Stara Pazova, Srbija
tel/fax: (+38122)317-652, (+38122) 2100-325
e-mail: [email protected]
http://www.mol.rs
_________________________________________________________________________________________________________________________
V. REAGENSI ZA MIKROSKOPIJU
Naziv
Komplet za bojenje Albert & Laybourn-ovom metodom
5600001 Albert-ova boja
2000034 Lugolov rastvor
Pakovanje
Cena bez PDV-a
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje Neisser-ovom metodom
5700001 Neisser-ova boja
2000034 Lugolov rastvor
396.00
206.00
602.00
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje modifikacijom metode po Cesares-Gill-u
5800001 Kirkpatrick-ov fiksativ
5800002 Plimmer-ovo sredstvo
2000061 Rastvor karbol fuksina
305.00
206.00
511.00
100 ml
100 ml
100 ml
310.00
726.00
310.00
Komplet ukupno:
1.346,00
Pakovanje
Cena bez PDV
100 ml
315.00
100 ml
386.00
Komplet za bojenje Rhode-ovom metodom
5900001 Rhode-ovo sredstvo
5900002 Rastvor srebro-nitrata
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje metodom po Pappenheim-u
2000038
May-Grinwald-ov reagens
2000025
Giemsa rastvor
701.00
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje po Manson-u
5110001
Rastvor A
5110002
Rastvor B
246.00
994.00
1240,00
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
Komplet za bojenje po Sato-Sekiy-a metodi
5120001
Sato-Sekiya reagens
5120002
Rastvor za fiksiranje I
2000061
Rastvor karbol fuksina
351.00
167.00
518,00
100 ml
100 ml
100 ml
Komplet ukupno:
* Proizvođač zadržava pravo na izmenu cena usled promena na tržištu
-8-
738.00
140.00
239.00
1.117,00
Download

Cenovnik proizvoda