-1,
e
Adresa
Svetogorska17
1 1 1 0 3B e o g r a d
PAK 106402
Telefon:
+381-11-3344425
Fax:
+381-11-3344235
e-marl:
rs
[email protected]
web:
rs
www.yucom.org.
Y.
I
KomitetPravnika
za
ljudskaprava
I
.__.-j
:"1_1
ttl lt2
7 tl
/2
:,r.:,.
_'
-
f5
ra ir
.
4
"
r$rjrt.a{' , .
I
P re d se d n i k R e P u b l ike Sr bije,
G o s p o d i nT o m i s l a v N i k o l i 6
M O L B AZ A P O M I L O V A N J E
Srbije, podnosimo
Na osnovu dlana 110, Krivitnog Zakonika Republike
sa svojim ovla5cenjem u
molbu predsednrku Republike Srbije Au, u skladu
zorana iz Novog sada'
p o t p u n o s t i o s l o b o d i o d i z v r S e n j ak a z n e o s u d e n o g , P e t a k o v
u l , H a d Z iC v e t i c ab r . 5 '
broj K. 843/07 od
Naime, presudom IV opStinskogsuda u Beogradu,
i
z
v
r
S
e n o gk r r v i d n o gd e l a
z
b
o
g
1 1 , 0 3 , 2 0 0 8 .g o d i n e , o s u d e n o m , P e t a k o v Z o r a n u ,
i
z
n
osu od 100'000'oo
u
j
e
k
a
z
n
a
noviana
uvrede iz cl. L70. KZ RS, izredena
K
v. br' 5811/11 od
B
e
o
g
r
a
d
u
dinara, koja Je reSenjemPrvog ornounog suda u
27,72'20ll.godinezamen3enakaznomzatvorautrajanjuodstodana.
ReSenjemPrvogosnovnogsudauBeogradulka-34lI2od17'07'2012'
prostorija u
godine, odobreno 1e 5sudenonr izdrzavanje kazne bez napuStanja
k o S i m as t a n u j e '
koje je izmenama
P o d s e c a m od a s e o v d e r a d i o k r i v i i n o m d e l u u v r e d e
j e m o g u i n o s t i z r i c a n j ak a z n e z a t v o r a
K r i v i c n o gz a k o n a d e k r i m i n a l i z o v a n oi u k i n u t a
k l e v e t ei u v r e d e ' o v o k r i v i c n o
z a o v o d e l o , a , p r u n , j e p o t p u n od e k r i m i n a l i z o v a n j e
u p o r e d n o p r a v n i ms i s t e m l m a
d e l o n e m a v e l i k u d r u s t v e n uo p a s n o s ti s t o g a s e i u
i d e k a p o t p u n o j s l o b o d ii z r a Z a v a n j a '
j e P e t a k o vo g l a S e nk r i v i m ( K ' b r '
U j e d n o n a p o m i n j e m od a j e p r e s u d ak o j o m
proteka
d a n a 1 9 . O B . 2 O O gBo. d i n e ,t e j e s a d a , n a k o n
8 4 3 / 0 7 ) p o s t a l ap r u u n o r n u Z n a
zastarelosti izvr5enja
viSe od cetiri godine do5lo do nastupanja apJolutne
kriviEne sankcije.
proceniioceni toga da li
S v e s n i s m o t o g a d a n a d l e Z n o s tp r e d s e d n i k an i j e u
t
o
v a i n f o r m a c i j ad o p r i n e t t
c
e
d
a
j e n a s t u p i l aa p s o t u t n az a s t a r e l o s t a, l i v e r u j e m o
t o m e d a s e d o n e s eo d l u k a u k o r i s t Z o r a n a P e t a k o v a '
Takode,porodicneprilike,tj'bo|estocagospodinaPetakova,kao
a na koju smo lol<om
epilepsijakoju vec dvadeset godina ima Zoran Petakov,
p o s t u p k a i u l i a z i v a l i ,g o v o r e u p r i l o g p o m i l o v a n j ak o j e o d V a s t r a 2 i m o '
4izYUCOM
,,J?
Komitetpravnikazaljudskaprava/Lawyers'CommitteeforHumanRights
S v e t -o g o r s k a l T , B e o g r a d , S r O i l a l t Z ' S v e t 9 9 9 l t ^ l 1 S t l " " t 1 1 0 0 O B e l g r a d e ' R e p u b l i c o f S e r b i a
Tel/Fax t3B111 3344235 +381113344425
org rs
e-mail [email protected]
www.yucomorg rs
.
f
Iao aktivista
VaZno je napomenuti i da se osudeni bavi druSweno-korisnim rad(xn'
na
podstbim
njihovim
i
mladih
Alternativne kulturne organizacije AKo, koja se bavi edukacUom
Zivotu.
uieSie u druStveno-politidkom
*
posebnotreba ceniti i dinjenicuda je osudenomovo bio prvi sukob sa zakonom, kil i da od
, i t i u d i n i on e k od r u g ok r i v i d n od e l o '
t a d a n i j e p o n o v i on
godine, smatramo da bi
Kako je osudeni petakov otpodeoodsluZenjekazne 08.10.2012.
pomilovanjedoprineloislanju jasne porukeda je slobodaizralavanjau Srbiji neprikosnovena'
B e o g r a d0, 7 . t 7 . 2 0 1 2 .g o d i n e
ffi
fi1=-l
furr-_rr*gfi
pravnikaza ljudskaPrava
M i l a nA n t o n i j e v i i
Direktor
Igym,
15eorpaa
a v i s n ou d r u Z e n j en o v i n a r aS r b i j e
V u k a i i nO b r a d o v i i
Predsednik
n
\\
I
N e z a v i s nd
o r u S t v on o v i n a r aV o j v o d i n e
N e d i mS e j d i n o v i c
ffi
r7r;noo odbora
Pydsednik
Ut-
w:;:s
J--J
zrvvucotti
\7
Komitetpravnikaza|judskaprava/Lawyers.CommitteeforHumanRights
Belgrade,Republicof serbia
svetogorska12, Beograd,srtiil" I t z bu"togorskastreet, 1l OOO
Tel/Fax:+9811'l 3344235,+381113344425
e-mail:[email protected]
www.yucom.org.rs
Download

Molbu za pomilovanje u celini